SPRÁVA o spoločnom texte, ktorý v rámci rozpočtového postupu na rok 2012 schválil Zmierovací výbor

25.11.2011 - (PE-CONS 00000/2011 – C7‑0000/2011 – 2011/2020(BUD))

Delegácia Európskeho parlamentu v rozpočtovom zmierovacom výbore
Spravodajkyňa: Francesca Balzani
Spravodajca: José Manuel Fernandes

Postup : 2011/2020(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0414/2011

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnom texte, ktorý v rámci rozpočtového postupu na rok 2012 schválil Zmierovací výbor

(PE-CONS 00000/2011 – C7‑0000/2011 – 2011/2020(BUD))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločný text schválený Zmierovacím výborom (PE-CONS 00000/2011 – C7 0000/2011) a na vyhlásenia Parlamentu, Rady a Komisie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 26. októbra 2011 o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2012 po úpravách Rady – všetky oddiely[1] a na rozpočtové pozmeňujúce a doplňujúce návrhy tohto uznesenia,

–    so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2012, ktorý Komisia prijala 20. apríla 2011 (KOM(2011)0300),

–    so zreteľom na pozíciu Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie z 25. júla 2011 (13110/2011),

–    so zreteľom na opravné listy č. 1/2012, 2/2012 a 3/2012 k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2012, ktoré Komisia predložila 17. júna 2011, 16. septembra 2011 a 25. októbra 2011,

–    so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–    so zreteľom na rozhodnutie Rady č. 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskeho spoločenstva[2],

–    so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[3],

–    so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení[4],

–    so zreteľom na články 75d a 75e rokovacieho poriadku,

1.  schvaľuje spoločný text dohodnutý Zmierovacím výborom, ktorý pozostáva z týchto dokumentov tvoriacich celok:

-    zoznam rozpočtových riadkov, ktoré sa v porovnaní s návrhom rozpočtu alebo s pozíciou Rady nemenia;

-    súhrnné údaje podľa okruhov finančného rámca;

-    údaje všetkých rozpočtových položiek podľa riadkov;

-    konsolidovaný dokument obsahujúci údaje a konečný text všetkých riadkov zmenených počas zmierovacieho konania;

2.  potvrdzuje spoločné vyhlásenia Parlamentu, Rady a Komisie zahrnuté v spoločných záveroch odsúhlasených Zmierovacím výborom a priložených k tomuto uzneseniu;

3.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2012 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, ďalším príslušným inštitúciám a národným parlamentom.

  • [1]               Prijaté texty, P7_TA(2011)0461.
  • [2]               Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.
  • [3]               Ú. v. EÚ L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [4]               Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

PRÍLOHA

19.11.2011

Rozpočet na rok 2012 – Spoločné závery

Tieto spoločné závery sa týkajú troch oddielov:

1.  Rozpočet na rok 2012

2.  Rozpočet na rok 2011 - Opravný rozpočet č. 6/2011

3.  Spoločné vyhlásenia

1.        Rozpočet na rok 2012

1.1.     „Uzavreté“ rozpočtové riadky

Pokiaľ nie je v týchto záveroch ustanovené inak, všetky rozpočtové riadky, ktoré Rada ani Parlament nezmenili, a rozpočtové riadky, v súvislosti s ktorými Parlament akceptoval zmeny Rady počas príslušného čítania, sa považujú za uzavreté.

Čo sa týka ostatných rozpočtových riadkov, zmierovací výbor dospel k týmto záverom:

1.2.     Horizontálne otázky

Decentralizované agentúry

Celkový príspevok EÚ pre decentralizované agentúry na rok 2012 (pozostávajúci z prostriedkov, ktoré sa majú zapísať do rozpočtu na rok 2012, a dostupných pripísaných príjmov, a to vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov) sa znižuje o 1 % v porovnaní s návrhom rozpočtu (NR), zmeneným a doplneným opravným listom č. 3/2012. Celkový príspevok EÚ (vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov) je však stanovený na úrovni NR v prípade agentúry FRONTEX (Hlava 1 a 2), Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO), Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA), Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA). V súvislosti s agentúrou FRONTEX – Hlavou 3 pozri podokruh 3a v nižšie uvedenej časti 1.3.

V porovnaní s návrhom rozpočtu predloženým Komisiou to vedie k celkovému zníženiu príspevku EÚ pre nižšie uvedené decentralizované agentúry o 6,1 milióna EUR, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

v miliónoch EUR

Rozpočtový riadok

Názov decentralizovanej agentúry

Celkový príspevok EÚ v roku 2012 (rozpočtové prostriedky a pripísané príjmy): viazané rozpočtové prostriedky

Rozpočet na rok 2012

Pôvodná suma

Suma po revízii

Zníženie v rozpočte na rok 2012

02 03 03

Európska chemická agentúra (ECHA) — Chemické látky

p.m.

p.m.

p.m.

02 05 02

Agentúra pre európsky GNSS (GSA)

10,600

10,494

- 0,106

04 04 03

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND)

20,590

20,384

- 0,206

04 04 04

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

14,830

14,682

- 0,148

06 02 01

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)

35,214

34,862

- 0,352

06 02 02

Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)

Z toho opatrenia proti znečisteniu (06 02 02 03)

53,565

20,000

53,229

20,000

- 0,336

-

06 02 08

Európska železničná agentúra (ERA)

25,260

25,007

- 0,253

09 02 03

Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA)

8,420

8,336

- 0,084

09 02 04

Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) — Úrad

4,336

4,293

- 0,043

15 02 25

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP)

17,610

17,434

- 0,176

17 03 10

Európska agentúra pre lieky (EMA)

Z toho lieky na ojedinelé ochorenia (17 03 10 03)

39,188

4,488

38,841

4,488

- 0,347

-

32 04 10

Európska agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)

7,315

7,242

- 0,073

33 06 03

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)

7,820

7,742

- 0,078

Medzisúčet

Podokruh 1a

 

 

- 2.203

07 03 09

Európska environmentálna agentúra (EEA)

36,676

36,309

- 0,367

07 03 60

Európska chemická agentúra (ECHA) — Biocídy

2,756

2,728

- 0,028

07 03 70

Európska chemická agentúra (ECHA) — Predbežný súhlas po predchádzajúcom ohlásení

1,470

1,455

- 0,015

11 08 05

Agentúra Spoločenstva pre kontrolu rybného hospodárstva (CFCA)

9,310

9,217

- 0,093

Medzisúčet

Okruh 2

 

 

- 0,502

18 02 11

Agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov

20,000

19,800

- 0,200

18 05 02

Európsky policajný úrad (EUROPOL)

84,500

83,655

- 0,845

18 05 05

Európska policajná akadémia (CEPOL)

8,536

8,451

- 0,085

18 05 11

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)

15,708

15,551

- 0,157

33 02 03

Agentúra pre základné práva (FRA)

20,400

20,196

- 0,204

33 03 02

Eurojust

33,300

32,967

- 0,333

Medzisúčet

Podokruh 3a

 

 

- 1,824

17 03 03

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)

57,300

56,727

- 0,573

17 03 07

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

77,122

76,351

- 0,771

Medzisúčet

Podokruh 3b

 

 

- 1,344

15 02 27

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)

20,247

20,045

- 0,202

Medzisúčet

Okruh 4

 

 

- 0,202

31 01 09

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie

p.m.

p.m.

p.m.

Medzisúčet

Okruh 5

 

 

p.m.

Spolu

Čistý vplyv

 

 

- 6,076

Čo sa týka výšky rozpočtových prostriedkov, ktoré sa majú zapísať do rozpočtu na rok 2012, vyššie uvedené zníženie prostriedkov pre jednotlivé agentúry podľa rozpočtových článkov sa rozdelí medzi rozpočtové položky úmerne k podielu dvoch príslušných rozpočtových položiek v návrhu rozpočtu (príspevok do hlavy 1 a 2 a príspevok do hlavy 3).

Počet pracovných miest vo všetkých decentralizovaných agentúrach je stanovený na úrovni navrhovanej Komisiou v návrhu rozpočtu, zmenenom a doplnenom opravným listom č. 3/2012.

Výkonné agentúry

Príspevok EÚ (vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov) pre výkonné agentúry a počet pracovných miest v týchto agentúrach sú stanovené na úrovni uvedenej v návrhu rozpočtu s výnimkou „uzavretého“ rozpočtového riadka týkajúceho sa príspevku EÚ z programu Marco Polo pre Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie (06 01 04 32).

Pilotné projekty/prípravné akcie

Schválil sa komplexný súbor 70 pilotných projektov/prípravných akcií (PP/PA) vrátane dvoch projektov/akcií v oddiele X rozpočtu (ESVČ) vo výške 105,4 milióna EUR vo forme viazaných rozpočtových prostriedkov, pričom sú zahrnuté všetky PP/PA navrhnuté Parlamentom, Komisiou a Európskou službou pre vonkajšiu činnosť. Ak sa ukáže, že na pilotný projekt alebo prípravnú akciu sa vzťahuje existujúci právny základ, Komisia môže navrhnúť presun rozpočtových prostriedkov do príslušného právneho základu s cieľom uľahčiť vykonávanie danej činnosti. Okrem toho sú schválené zmeny poznámok k rozpočtu na pilotný projekt „Európsky mierový inštitút“ v oddiele X (ESVČ) tak, ako je uvedené v prílohe.

V súvislosti s platobnými rozpočtovými prostriedkami na pilotné projekty a prípravné akcie sú nižšie v časti 1.4 stanovené osobitné pravidlá.

Tento súbor v plnej miere zohľadňuje stropy pre pilotné projekty a prípravné akcie stanovené v MID.

1.3.     Výdavkové okruhy finančného rámca – viazané rozpočtové prostriedky[1]

Po zohľadnení vyššie uvedených záverov o „uzavretých“ rozpočtových riadkoch, agentúrach a pilotných projektoch a prípravných akciách sa zmierovací výbor dohodol na týchto krokoch:

Podokruh 1a

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhovanej Komisiou v návrhu rozpočtu, pričom sú zohľadnené zmeny týkajúce sa nasledujúcich programov a akcií:

v miliónoch EUR

Rozpočtový riadok

Názov

Zvýšenie/zníženie viazaných rozpočtových prostriedkov

NR 2012

Rozpočet na rok 2012

Rozdiel

02 02 01

Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie — Program pre podnikanie a inovácie

148.6

156.1

+ 7.5

02 04 01 01

Výskum vesmíru

250.3

251.3

+ 1.0

02 04 01 02

Výskum bezpečnosti

242.1

243.0

+ 0.9

04 03 04

EURES

19.5

20.6

+ 1.1

04 03 15

Európsky rok aktívneho starnutia (už uzavretý)

-

2.7

+ 2.7

08 02 01

Spolupráca — Zdravie

637.2

639.5

+ 2.3

08 03 01

Spolupráca — Potraviny, poľnohospodárstvo a rybolov a biotechnológie

311.6

312.8

+ 1.2

08 04 01

Spolupráca — Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie

499.2

501.0

+ 1.8

08 05 01

Spolupráca — Energetika

166.0

178.3

+ 12.3

08 06 01

Spolupráca — Životné prostredie (vrátane zmeny klímy)

279.8

280.9

+ 1.1

08 07 01

Spolupráca — Doprava (vrátane letectva)

322.6

323.8

+ 1.2

08 08 01

Spolupráca — Sociálno-ekonomické a humanitné vedy

92.1

92.4

+ 0.3

08 09 01

Spolupráca — Finančný nástroj s rozdelením rizika (RSFF)

197.3

198.0

+ 0.7

08 10 01

Myšlienky

1 547.5

1 564.9

+ 17.4

08 12 01

Kapacity — Výskumné infraštruktúry

50.0

50.2

+ 0.2

08 13 01

Kapacity — Výskum v prospech malých a stredných podnikov (MSP)

238.6

251.2

+ 12.6

08 14 01

Kapacity — Regióny znalostí

20.0

20.1

+ 0.1

08 15 01

Kapacity — Výskumný potenciál

66.4

66.6

+ 0.2

08 16 01

Kapacity — Veda v spoločnosti

44.6

44.8

+ 0.2

08 17 01

Kapacity — Činnosti v oblasti medzinárodnej spolupráce

32.0

32.1

+ 0.1

08 19 01

Kapacity — Podpora pre koherentný rozvoj politiky výskumu

13.1

13.1

+ 0.0

09 04 01 01

Podpora výskumnej spolupráce v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT — Spolupráca)

1 240.4

1 244.5

+ 4.1

09 05 01

Kapacity — Výskumné infraštruktúry

31.2

31.3

+ 0.1

10 02 01

Nejadrové činnosti Spoločného výskumného centra (SVC)

31.4

31.5

+ 0.1

15 02 02

Program Erasmus Mundus

103.8

105.6

+ 1.9

15 02 22

Program celoživotného vzdelávania

1 058.5

1 110.5

+ 52.0

15 07 77

Ľudia

886.4

905.7

+ 19.3

32 04 06

Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie — Program Inteligentná energia

122.3

129.8

+ 7.5

32 06 01

Výskum súvisiaci s energetikou

147.6

162.6

+ 15.0

Medzisúčet

Zvýšenie prostriedkov

 

 

+ 165.0

 

– Z toho zvýšenie prostriedkov na CIP

 

 

+ 15.0

 

– Z toho zvýšenie prostriedkov na 7. RP

 

 

+ 92.0

04 03 07

Analýza, štúdie a zvyšovanie povedomia (už uzavretý)

4.9

2.2

- 2.7

 

Zníženie podporných výdavkov (rôzne riadky – už uzavreté)

 

 

- 0.5

Medzisúčet

Zníženie prostriedkov

 

 

- 3.2

Spolu

Čistý vplyv

 

 

+ 161.8

 

Rezerva v podokruhu 1a

 

- 50.0

 

Vplyv schválených zvýšení a znížení viazaných rozpočtových prostriedkov na platobné rozpočtové prostriedky, ako je uvedené vyššie v tabuľke, je vysvetlený nižšie v časti 1.4.

V rámci nástroja flexibility sa mobilizuje suma 50 miliónov EUR určená na stratégiu Európa 2020.

Bez toho, aby bolo dotknuté spoločné vyhlásenie o financovaní projektu ITER uvedené nižšie v časti 3.4, sú viazané rozpočtové prostriedky vložené do rezervy ITER (rozpočtový článok 08 20 02) stanovené na 417,9 milióna EUR.

Podokruh 1b

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhovanej Komisiou v návrhu rozpočtu s výnimkou rozpočtového riadka 13 03 31 – Technická pomoc a šírenie informácií o stratégii EÚ pre región Baltského mora a zlepšenie poznatkov o makroregionálnej stratégii, v súvislosti s ktorým sa schválilo vyčlenenie sumy 2,5 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch. V dôsledku toho predstavuje rezerva v rámci výdavkového stropu podokruhu 1b 8,4 milióna EUR.

Okruh 2

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhovanej Komisiou v návrhu rozpočtu, zmenenom a doplnenom opravným listom č. 3/2012, pričom sú zohľadnené zmeny týkajúce sa nasledujúcich programov a akcií:

v miliónoch EUR

Rozpočtový riadok

Názov

Zvýšenie/zníženie viazaných rozpočtových prostriedkov

NR 2012

Rozpočet na rok 2012

Rozdiel

 

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov na poľnohospodárstvo v opravnom liste č. 3/2012

– Z toho zvýšenie pomoci skupinám výrobcov na predbežné uznanie (rozpočtová položka 05 02 08 11)

 

150.0

 

195.0

+ 115.5

+ 45.0

 

Zníženie rozpočtových prostriedkov na poľnohospodárstvo v opravnom liste č. 3/2012

 

 

- 201.2

Medzisúčet

Čisté zníženie rozpočtových prostriedkov na poľnohospodárstvo v opravnom liste č. 3/2012

 

 

- 85.7

05 07 01 06

Zúčtovanie z predchádzajúcich rokov

- 69.0

- 200.0

- 131.0

05 02 12 08

Mlieko v školách

81.0

90.0

+ 9.0

Medzisúčet

Čistý vplyv zmien

 

 

- 122.0

 

Rezerva v okruhu 2

 

834.2

 

Vplyv schválených zvýšení a znížení viazaných rozpočtových prostriedkov na platobné rozpočtové prostriedky, ako je uvedené vyššie v tabuľke, je vysvetlený nižšie v časti 1.4.

Vzhľadom na politickú dohodu dosiahnutú v súvislosti s Programom pre odkázané osoby (rozpočtová položka 05 02 04 01) sa rozpočtové prostriedky určené na tento účel, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v rezerve, presunú do príslušného riadka.

Všetky tri inštitúcie schválili spoločné vyhlásenie uvedené nižšie v časti 3.3.

Podokruh 3a

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhovanej Komisiou v návrhu rozpočtu, pričom sú v súlade s úrovňou, na ktorej sa dohodli Rada a Parlament („uzavreté“ rozpočtové riadky), zohľadnené zmeny týkajúce sa nasledujúcich programov a akcií:

v miliónoch EUR

Rozpočtový riadok

Názov

Zvýšenie/zníženie viazaných rozpočtových prostriedkov

NR 2012

Rozpočet na rok 2012

Rozdiel

18 02 03 02

Frontex — Hlava 3

50.5

59.5

+ 9.0

18 03 03

Európsky fond pre utečencov

93.5

102.5

+ 9.0

33 02 05

Daphne

17.5

19.5

+ 2.0

Medzisúčet

Zvýšenie prostriedkov

 

 

+ 20.0

18 01 04 16

Predchádzanie, pripravenosť a riadenie následkov terorizmu — Podporné výdavky (už uzavretý)

0.3

0.2

- 0.10

33 01 04 01

Základné práva a občianstvo — Podporné výdavky (už uzavretý)

0.35

0.3

- 0.05

33 01 04 03

Trestná justícia — Podporné výdavky (už uzavretý)

0.4

0.35

- 0.05

33 01 04 04

Civilná justícia — Podporné výdavky (už uzavretý)

0.3

0.25

- 0.05

Medzisúčet

Zníženie prostriedkov

 

 

- 0.25

Spolu

Čistý vplyv

 

 

+ 19.75

 

Rezerva v podokruhu 3a

 

38.2

 

Vplyv schválených znížení viazaných rozpočtových prostriedkov na platobné rozpočtové prostriedky, ako je uvedené vyššie v tabuľke, je vysvetlený nižšie v časti 1.4.

Podokruh 3b

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhovanej Komisiou v návrhu rozpočtu, so schválenými zmenami nasledujúcich programov a akcií:

v miliónoch EUR

Rozpočtový riadok

Názov

Zvýšenie/zníženie viazaných rozpočtových prostriedkov

NR 2012

Rozpočet na rok 2012

Rozdiel

15 05 06

Špeciálne výročné akcie

p.m.

1.5

+ 1.5

15 05 55

Mládež v akcii

134.6

139.6

+ 5.0

16 02 02

Multimediálne akcie

30.5

31.5

+ 1.0

16 03 04

Komunikovanie o Európe v partnerstve

12.7

13.0

+ 0.3

Medzisúčet

Zvýšenie prostriedkov

 

 

+ 7.8

 

Zníženie podporných výdavkov (rôzne riadky – už uzavreté)

 

 

- 0.3

Medzisúčet

Zníženie prostriedkov

 

 

- 0.3

Spolu

Čistý vplyv

 

 

+ 7.5

 

Rezerva v podokruhu 3b

 

1.6

 

Vplyv schválených zvýšení a znížení viazaných rozpočtových prostriedkov na platobné rozpočtové prostriedky, ako je uvedené vyššie v tabuľke, je vysvetlený nižšie v časti 1.4.

Okruh 4

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhovanej Komisiou v návrhu rozpočtu vrátane opravného listu č. 1/2012, pričom sú zohľadnené schválené zmeny týkajúce sa nasledujúcich programov a akcií:

v miliónoch EUR

Rozpočtový riadok

Názov

Zvýšenie/zníženie viazaných rozpočtových prostriedkov

NR 2012

Rozpočet na rok 2012

Rozdiel

19 08 01 02

Nástroj európskeho susedstva a partnerstva — Palestína, mierový proces na Blízkom východe, UNRWA

200.0

200.0

AB6

19 04 03

Volebná pozorovateľská činnosť

35.1

38.0

+ 2.9

19 06 01 01

Nástroj stability

225.0

232.8

+ 7.8

19 09 01

Latinská Amerika

352.6

364.3

+ 11.7

19 10 01 01

Ázia

506.4

520.9

+ 14.5

22 02 07 03

Komunita cyperských Turkov

25.0

28.0

+ 3.0

Medzisúčet

Zvýšenie prostriedkov

 

 

39.9 + AB6

01 03 02

Makrofinančná pomoc (už uzavretý)

105.0

95.6

- 9.45

04 06 01

Nástroj predvstupovej pomoci — Ľudské zdroje

114.2

112.2

- 2.0

05 05 02

Nástroj predvstupovej pomoci — Rozvoj vidieka

237.5

234.5

- 3.0

05 06 01

Medzinárodné dohody v oblasti poľnohospodárstva (už uzavretý)

6.5

6.4

- 0.1

07 02 01

Mnohostranné činnosti v oblasti životného prostredia (už uzavretý)

2.3

2.2

- 0.1

19 05 01

Priemyselne vyspelé tretie krajiny (už uzavretý)

25.0

24.0

- 1.0

19 10 01 02

Afganistan

199.9

198.9

- 1.0

19 11 01

Hodnotenie výsledkov, následné opatrenia a audit (už uzavretý)

15.6

14.0

- 1.6

19 11 02

Informačné programy pre tretie krajiny

12.5

11.5

- 1.0

19 11 03

Európska únia vo svete

5.0

2.5

- 2.5

20 02 01

Vonkajšie obchodné vzťahy (už uzavretý)

9.8

7.3

- 2.5

20 02 03

Pomoc obchodu — Viacstranné iniciatívy (už uzavretý)

4.5

3.8

- 0.7

21 06 03

Podpora na prispôsobenie pre krajiny, ktoré podpísali protokol o cukre

186.4

174.8

- 11.6

21 07 04

Zmluvy o komoditách (už uzavretý)

5.9

3.4

-2.5

21 08 01

Hodnotenie výsledkov, následné opatrenia a audit (už uzavretý)

11.7

9.6

- 2.2

21 08 02

Koordinácia a zvyšovanie povedomia o problematike rozvoja (už uzavretý)

10.8

9.9

- 0.9

22 02 10 02

Informácie a komunikácia pre tretie krajiny

11.0

10.0

- 1.0

23 02 03

Pripravenosť na katastrofy (už uzavretý)

35.2

34.8

- 0.4

19 01 04 04

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP) — Podporné výdavky (už uzavretý)

0.75

0.5

- 0.25

 

Zníženie podporných výdavkov EP (rôzne riadky)

177.3

168.0

- 9.25

Medzisúčet

Zníženie prostriedkov

 

 

- 53.0

Spolu

Čistý vplyv

 

 

- 13.1

 

Rezerva v okruhu 4

 

- 150.0

Vplyv schválených zvýšení a znížení viazaných rozpočtových prostriedkov na platobné rozpočtové prostriedky, ako je uvedené vyššie v tabuľke, je vysvetlený nižšie v časti 1.4.

V rámci nástroja flexibility sa mobilizuje suma 150 miliónov EUR určená na európsku susedskú politiku. Okrem toho je schválené prednostné vyčlenenie viazaných rozpočtových prostriedkov na rok 2011 pre Palestínu, ako je stanovené nižšie v časti 2.

Okruh 5

Pokiaľ ide o rozpočtové prostriedky a plány pracovných miest všetkých inštitúcií, pozícia Európskeho parlamentu je schválená. Okrem toho sa schválilo zvýšenie prostriedkov navrhované v opravnom liste č. 2/2012. Napokon sa pridala suma 10,4 milióna EUR určená na dôchodky. V dôsledku toho predstavuje rezerva v rámci výdavkového stropu okruhu 5 sumu 474,4 milióna EUR.

1.4.     Platobné rozpočtové prostriedky

Celková výška platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2012 predstavuje 129 088,043 mil. EUR. V rámci celkového kompromisu Zmierovací výbor súhlasí so spoločným vyhlásením týkajúcim sa platieb, ako sa uvádza ďalej v časti 3.1.

Aby sa celkový kompromis týkajúci sa záväzkov premietol do príslušných platieb a aby sa celková úroveň platieb vyvážila naprieč okruhmi, na rozdelenie dohodnutého zníženia celkovej výšky platieb v porovnaní s návrhom rozpočtu (v znení opravných listov) medzi všetky okruhy a rozpočtové riadky sa uplatňuje táto metodika.

1.  Východiskovým bodom výpočtu je celková výška platieb, ako bola dohodnutá vyššie a ktorá na rok 2012 predstavuje 129 088,043 mil. EUR.

2.  V druhom kroku metóda zohľadňuje dohodnutú úroveň záväzkov na nediferencované rozpočtové prostriedky.

Úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov pri tomto type výdavkov sa z definície rovná úrovni platobných rozpočtových prostriedkov, ktorá v nasledujúcich krokoch nie je ovplyvnená.

Analogicky to platí aj pre decentralizované agentúry, pre ktoré je príspevok EÚ vyjadrený v platobných rozpočtových prostriedkoch stanovený na úrovni navrhnutej v časti 1.2.

3.  Po tretie, platobné rozpočtové prostriedky na pilotné projekty a prípravné akcie sú stanovené takto:

o oddiel III(Komisia): platobné rozpočtové prostriedky na všetky nové pilotné projekty a prípravné akcie sú stanovené na úrovni 50 % príslušných záväzkov alebo na navrhnutej úrovni, ak je nižšia; v prípade predĺženia existujúcich pilotných projektov a prípravných akcií je úroveň platieb úroveň stanovená v návrhu rozpočtu plus 50 % príslušných nových záväzkov, alebo navrhnutá úroveň, ak je nižšia;

o oddiel X (ESVČ): platobné rozpočtové prostriedky na pilotné projekty a prípravné akcie sú stanovené na úrovni navrhnutej Európskym parlamentom.

4.  Po štvrté, okrem dohodnutých zvýšení a znížení viazaných rozpočtových prostriedkov na nediferencované rozpočtové prostriedky, ako sú uvedené v predbežnom kompromisnom návrhu podľa okruhov finančného rámca, sú dohodnuté tieto konkrétne sumy v platobných rozpočtových prostriedkoch:

a.  podokruh 1a: výška platobných rozpočtových prostriedkov pre Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii je stanovená na 50 mil. EUR; výška platobných rozpočtových prostriedkov na Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami je stanovená na úrovni dohodnutej medzi Radou a Parlamentom („uzavretý“ riadok);

b.  okruh 2: výška platobných rozpočtových prostriedkov na medzinárodné dohody o rybolove je stanovená na úrovni navrhnutej v opravnom liste č. 3/2012;

c.  podokruh 3b: výška platobných rozpočtových prostriedkov na špeciálne výročné akcie je stanovená na úrovni navrhnutej v pozícii Parlamentu;

d.  okruh 4: výška platobných rozpočtových prostriedkov pre rezervu na núdzovú pomoc je stanovená na 90 mil. EUR; výška platobných rozpočtových prostriedkov pre Palestínu je stanovená na úrovni navrhnutej v návrhu rozpočtu; výška platobných rozpočtových prostriedkov na makrofinančnú pomoc je stanovená na úrovni dohodnutej medzi Radou a Parlamentom („uzavretý“ riadok); výška platobných rozpočtových prostriedkov pre krajiny, ktoré podpísali protokol o cukre, je stanovená na úrovni dohodnutej medzi Radou a Parlamentom („uzavretý“ riadok, v platobných rozpočtových prostriedkoch).

5.  Celkové zníženie platieb, ktoré sa má rozdeliť medzi okruhy a rozpočtové riadky, sa rovná:

a.  dohodnutej celkovej výške platieb podľa bodu 1 mínus:

b.  návrh rozpočtu v znení opravných listov č. 1/2012, 2/2012 a 3/2012 v spojení s vplyvom krokov podľa bodov 2 až 4 na platby.

Celkové zníženie úrovne platieb (5a – 5b) sa potom rozdelí medzi rozpočtové riadky pre diferencované výdavky v rámci výdavkových okruhov podľa tohto distribučného kľúča, ktorý zohľadňuje určité prerozdelenie znížení platieb v prospech podokruhu 1a na úkor okruhov 2 a 4:

a.  podokruh 1a:      31,00 %;

b.  podokruh 1b:      38,45 %;

c.  okruh 2:  21,25 %;

d.  podokruh 3a:      1,00 %;

e.  podokruh 3b:      nula %;

f.  okruh 4:  8,30 %.

6.  Bez toho, aby boli dotknuté sumy uvedené v bodoch 2 až 4, sa zníženia podľa okruhov, ako sú uvedené v bode 5, rozdelia medzi rozpočtové riadky vrátane „uzavretých“ riadkov na základe váhy platieb pre jednotlivé dotknuté rozpočtové riadky v návrhu rozpočtu v znení opravných listov č. 1/2012, 2/2012 a 3/2012.

Ako výnimka z tohto pravidla sa však navrhuje rozdeliť celkové zníženie pre podokruh 1b proporčne v rámci pozície Rady, t. j. zachovať návrh rozpočtu pre cieľ Konvergencia.

1.5.     Poznámky k rozpočtu

Všetky textové zmeny a doplnenia, ktoré boli vložené Európskym parlamentom alebo Radou, sú odsúhlasené na základe porozumenia, že tieto zmeny nemôžu zmeniť alebo rozšíriť rozsah pôsobnosti existujúceho právneho základu.

1.6.     Nové rozpočtové riadky

Ak nie je v spoločných záveroch odsúhlasených Zmierovacím výborom uvedené inak, alebo ak sa obe zložky rozpočtového orgánu v rámci svojich čítaní spoločne nedohodli inak (nový rozpočtový článok 04 03 15 „Európsky rok aktívneho starnutia a solidarita medzi generáciami“), nomenklatúra rozpočtu navrhnutá Komisiou v návrhu rozpočtu a opravných listoch zostane bez zmeny, s výnimkou pilotných projektov a prípravných akcií.

Rozdelenie rozpočtového článku 16 03 02 medzi rozpočtovú položku 16 03 02 01 (podokruh 3b) „Komunikácia na úrovni zastúpení Komisie“ a rozpočtovú položku 16 03 02 02 (okruh 5) „Európsky verejný priestor“, ktoré navrhol Európsky parlament, je schválené.

1.7.     Rezervy

Všetky rezervy, ktoré schválil Európsky parlament, sa zachovávajú. Výška rezervy v riadku 26 01 20 (EPSO) sa znižuje o 50 %, rovnako ako rezervy v riadkoch A4 01 01 a A4 02 01 01.

2.  Rozpočet na rok 2011

Návrh opravného rozpočtu č. 6/2011 sa schvaľuje s týmito úpravami:

v miliónoch EUR

Rozpočtový riadok

Názov

Zvýšenie/zníženie viazaných rozpočtových prostriedkov

Návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 6/2011

Rozdiel

OR č. 6/2011

04 02 20

ESF –Operačná technická pomoc

+ 3.25

-

+ 3.25

19 08 01 02

Nástroj európskeho susedstva a partnerstva — Palestína, mierový proces na Blízkom východe, UNRWA

+ 60.4

+ 39.6

+ 100.0

21 06 07

Sprievodné opatrenia pre banány

-

+ 13.4

+ 13.4

Medzisúčet

Zvýšenie prostriedkov

+ 63.7

+ 53.0

+ 116.7

01 03 02

Makrofinančná pomoc

- 51.4

- 53.0

- 104.4

05 06 01

Medzinárodné dohody v oblasti poľnohospodárstva

- 0.1

-

- 0.1

07 11 01

Príspevok na mnohostranné a medzinárodné dohody v oblasti klímy

- 0.2

-

- 0.2

14 03 03

Členstvo v medzinárodných organizáciách v oblasti ciel a daní

- 0.1

-

- 0.1

15 02 03

Spolupráca s tretími krajinami v oblasti vzdelávania a odborného vzdelávania

- 6.3

-

- 6.3

21 07 03

Príspevok do FAO

- 0.3

-

- 0.3

21 07 04

Zmluvy o komoditách

- 2.0

-

- 2.0

Medzisúčet

Zníženie prostriedkov

- 60.4

- 53.0

- 113.4

Spolu

Čistý vplyv

+ 3.25

-

+ 3.25

in EUR million

Rozpočtový riadok

Názov

Zvýšenie/zníženie platobných rozpočtových prostriedkov

Návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 6/2011

OR č. 6/2011

04 02 17

ESF – Konvergencia

+ 204.0

+ 226.35

04 02 19

ESF – Regionálna konkurencieschopnosť

+ 204.0

+ 226.35

04 02 20

ESF –Operačná technická pomoc

+ 0.3

+ 0.3

08 04 01

Spolupráca — Nanovedy, nanotechnológie

+ 82.0

+ 82.0

09 04 01

Spolupráca – IKT

+ 60.0

+ 60.0

Medzisúčet

Zvýšenie prostriedkov

+ 550.3

+ 595.0

05 04 05 01

Rozvoj vidieka

p.m.

- 395.0

Medzisúčet

Zníženie prostriedkov

p.m.

- 395.0

Spolu

Čistý vplyv

+550.3

+ 200.0

Ako navrhuje Komisia, zníženie platobných rozpočtových prostriedkov pre programy pre rozvoj vidieka sa využije na pokrytie nepokrytých potrieb súvisiacich s platbami pre Európsky sociálny fond (ESF).

V súlade so spoločným vyhlásením k návrhu opravného rozpočtu č. 7/2011 (Európsky fond solidarity), ktoré bolo dohodnuté v podobe uvedenej ďalej v bode 3.2, suma 38 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch sa presunie z „Programov pre rozvoj vidieka“ na financovanie platobných rozpočtových prostriedkov na mobilizáciu Európskeho fondu solidarity, ako je uvedené v tejto tabuľke:

v miliónoch EUR

Rozpočtový riadok

Názov

Zvýšenie/zníženie platobných rozpočtových prostriedkov

Návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 7/2011

13 06 01

Fond solidarity EÚ — Členské štáty

+ 38.0

Medzisúčet

Zvýšenie prostriedkov

+ 38.0

05 04 05 01

Rozvoj vidieka

- 38.0

Medzisúčet

Zníženie prostriedkov

- 38.0

Spolu

Čistý vplyv

0

3.  Spoločné vyhlásenia

V rámci dohody o rozpočte na rok 2012 a NOR č. 6/2011 v uvedenej podobe boli dohodnuté tieto spoločné vyhlásenia.

3.1.     Spoločné vyhlásenie o platobných rozpočtových prostriedkoch

So zreteľom na prebiehajúce snahy o fiškálnu konsolidáciu v členských štátoch sa Rada a Európsky parlament dohodli na znížení výšky platobných rozpočtových prostriedkov na rok 2012 v porovnaní s návrhom rozpočtu predloženým Komisiou. Žiadajú Komisiu, aby prostredníctvom opravného rozpočtu požiadala o dodatočné platobné rozpočtové prostriedky, ak by rozpočtové prostriedky uvedené v rozpočte na rok 2012 nestačili na pokrytie výdavkov v podokruhu 1a (Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť), podokruhu 1b (Kohézia pre rast a zamestnanosť), okruhu 2 (Zachovanie a riadenie prírodných zdrojov), okruhu 3 (Občianstvo, sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť) a okruhu 4 (EÚ ako globálny aktér).

Rada a Európsky parlament najmä naliehavo vyzývajú Komisiu, aby najneskôr do konca septembra 2012 predložila aktualizované údaje o stave vecí a odhadoch týkajúcich sa platobných rozpočtových prostriedkov v podokruhu 1b (Kohézia pre rast a zamestnanosť) a rozvoja vidieka v okruhu 2 (Zachovanie a riadenie prírodných zdrojov) a aby v prípade potreby predložila návrh opravného rozpočtu.

Rada a Európsky parlament zaujmú pozíciu ku každému návrhu opravného rozpočtu čo najrýchlejšie s cieľom predísť akémukoľvek nedostatku platobných rozpočtových prostriedkov. Rada a Európsky parlament sa okrem toho zaväzujú urýchlene uskutočniť akýkoľvek prípadný presun platobných rozpočtových prostriedkov, a to aj medzi okruhmi finančného rámca, s cieľom čo najlepšie využiť platobné rozpočtové prostriedky zahrnuté do rozpočtu a zosúladiť ich s aktuálnym plnením a potrebami.

3.2.     Spoločné vyhlásenie k návrhu opravného rozpočtu č. 7/2011

Rada a Európsky parlament berú na vedomie zámer Komisie predložiť 21. novembra 2011 návrh opravného rozpočtu (NOR č. 7/2011) na účel mobilizácie Fondu solidarity EÚ v predpokladanej výške 38 miliónov EUR vo viazaných aj platobných rozpočtových prostriedkoch. Platobné rozpočtové prostriedky sa presunú z programov pre rozvoj vidieka (rozpočtová položka 05 04 05 01).

Rada a Európsky parlament sa budú snažiť prijať pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 7/2011 do konca roka 2011 v súlade so svojimi príslušnými vnútornými postupmi.

3.3.     Spoločné vyhlásenie o preventívnych opatreniach pred ďalšími krízami v sektore ovocia a zeleniny

Kríza súvisiaca s prípadom E-coli zvýraznila potrebu vhodného mechanizmu, ktorý by reagoval na trhovú krízu v rámci EÚ. V tejto súvislosti sa Rada a Európsky parlament zaväzujú urýchlene konať vo vzťahu k súvisiacim žiadostiam Komisie o presun, alebo, po preskúmaní možností prerozdelenia schválených rozpočtových prostriedkov, vo vzťahu k opravnému rozpočtu, ktorý navrhne Komisia v prípade výnimočnej trhovej krízy v sektore ovocia a zeleniny, ktorá vyžaduje stanovenie osobitných núdzových opatrení, ako sa stanovuje v článku 191 nariadenia č. 1234/2007 (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), a to v duchu návrhu Komisie, aby boli k dispozícii mechanizmy na prevenciu ďalších kríz prostredníctvom organizácií výrobcov.

3.4.     Spoločné vyhlásenie o financovaní projektu ITER

Európsky parlament a Rada súhlasia, že sa v stredu 23. novembra 2011 popoludní stretnú na trialógu za účasti Komisie, aby sa zaoberali otázkou dodatočných nákladov na projekt ITER v rokoch 2012 až 2013 s cieľom dospieť k dohode do konca roka.

Európsky parlament a Rada vyzývajú Komisiu, aby umožnila dosiahnutie dohody o dodatočných finančných potrebách projektu ITER s ohľadom na záujmy oboch zložiek rozpočtového orgánu.

Príloha: úprava poznámok k rozpočtu:

Pilotný projekt Oddiel X (ESVČ)

Schválený text, navrhnuté zmeny sú označené HRUBÝM PÍSMOM.

Pilotný projekt — Európsky mierový inštitút

Cieľom pilotného projektu je, na základe Koncepcie posilňovania kapacít EÚ v oblasti mediácie a dialógu, umožniť Európskej službe pre vonkajšiu činnosť preskúmať možnosť zriadenia Európskeho mierového inštitútu (EMI). V rámci tohto pilotného projektu by štúdia uskutočniteľnosti mala identifikovať existujúce kapacity, a to aj v inštitúciách EÚ, a preskúmať analyzovať a preskúmať možnosti a súvisiace náklady a prínosy, aby efektívne slúžili potrebám EÚ v sprostredkovaní mieru.

Táto analýza nákladov a prínosov, ktorá nadväzuje na prebiehajúce úsilie EMI a zohľadňuje existujúce štúdie vrátane štúdií Európskeho parlamentu, ako aj existujúce podnikateľské plány vypracované na tento účel, sa zameria na otázky, ako je inštitucionálna forma vrátane štruktúry nákladov, systémov riadenia a požiadaviek na financovanie. V tejto súvislosti by sa v nej tiež mali vypracovať alternatívy vrátane súvisiacich nákladov.

Štúdia Pilotný projekt by mal najmä preskúmať možnosti optimalizácie potenciálu jestvujúcich kapacít a zabezpečenia synergií s týmito kapacitami v rámci ESVČ, ďalších inštitúcií EÚ, ako aj externé riešenia, ako je Inštitútu Európskej únie pre bezpečnostné štúdie, Európskej akadémie bezpečnosti a obrany, členských štátov a ich vnútroštátnych subjektov zapojených do sprostredkovania mieru, ako aj iných zainteresovaných strán. a ďalších jestvujúcich skúseností pri budovaní mieru v rámci EÚ, napríklad v Severnom Írsku, a zaistiť s nimi súčinnosť.

Ciele EMI by mali vychádzať zo základných hodnôt a cieľov EÚ, ako sú vymedzené v zmluvách. a to najmä v článkoch 3 a 21 ZEÚ, a – bez toho, aby to malo vplyv na výsledky štúdie uskutočniteľnosti–, by mohli zahŕňať: predchádzanie násilným konfliktom a ich riešenie, podporu stability po konfliktoch a rozvoj kapacít EÚ v oblasti predchádzania konfliktom, krízového riadenia a budovania mieru.

Takisto Bez ohľadu na výsledky pilotného projektu štúdie by úlohy EIP mohli zahŕňať aj poradenstvo, výskum, a odbornú prípravu, Tieto úlohy by sa mohli týkať: mediáciu a neformálnu diplomaciu so zameraním na predchádzanie konfliktom a ich mierové riešenie, osvedčené postupy a skúsenosti získaných pri uskutočňovaní a riadení príslušných misií EÚ, nadväzovanie kontaktov so širším akademickým, výskumným a mimovládnym spoločenstvom a verejné propagačné kampane v týchto oblastiach. Štúdia uskutočniteľnosti Pilotný projekt by sa mal osobitne zamerať na to, ako by potenciálny nezávislý inštitút mohol rozšíriť kapacity ESVČ a prípadne posilniť kapacity EÚ v tejto oblasti, ako aj optimalizovať dostupné zdroje zachovať úzku v koordinácii s príslušnými inštitúciami EÚ.

Prípravná akcia Oddiel III (Komisia)

Cezhraničná žurnalistika (rozpočtový riadok 16 02 06)

Na konci poznámok sa pridáva tento odsek:

Cieľom tejto prípravnej akcie európskych výskumných grantov pre novinárov je napomôcť a rozvíjať seriózny cezhraničný žurnalistický výskum na úrovni Únie. Výzvy na predkladanie ponúk sa budú organizovať s cieľom vybrať spoločné investigatívne projekty, ktoré by spájali novinárov najmenej z  dvoch členských štátov a ktoré by mali cezhraničnú alebo európsku dimenziu vyplývajúcu z národnej, regionálnej alebo miestnej perspektívy. Výsledky vybraných žurnalistických výskumov budú zverejnené prinajmenšom v každom zo zúčastnených členských štátov.

Na tento účel sa vypracuje štúdia uskutočniteľnosti s cieľom nájsť spôsoby, ako spustiť tento projekt. Štúdia sa musí zamerať na hľadanie spôsobov, akými možno financovať nezávislú a kritickú žurnalistiku z prostriedkov EÚ a zároveň zaručiť nezávislosť informácií.

  • [1]  Súhrnné tabuľky podľa výdavkových okruhov finančného rámca v tomto oddiele nezahŕňajú zníženie rozpočtových prostriedkov pre decentralizované agentúry a schválený súbor pilotných projektov a prípravných akcií (pozri nižšie časť 1.2).

POSTUP

Názov

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2012

Referenčné čísla

PE-CONS xxxxx/2011 – C7‑xxxx/2011 – 2011/2020(BUD)

Predseda delegácie: predseda

Jerzy Buzek

Gestorský výbor

  predseda

BUDG

Alain Lamassoure

Spravodajkyňa/Spravodajca

Francesca Balzani

José Manuel Fernandes

Zohľadnené návrhy aktov

KOM(2011)0300, KOM(2011)0372, KOM(2011)0576, KOM(2011)0698

Dátum prijatia pozície EP

26.10.2011

P7_TA(2011)0461

Pozícia Rady

  Dátum prijatia

13110/2011 – C7‑0247/201125.07.2011

 

Dátum listu Rady s oznámením neprijatia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov EP

28.10.2011

Schôdze Zmierovacieho výboru

8.11.2011

18.11.2011

 

 

Dátum prijatia delegáciou Parlamentu v súlade s článkom 314 ods. 5 ZFEÚ

19.11.2011

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Carl Haglund, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Judith A. Merkies, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Dátum prijatia v Zmierovacom výbore

19.11.2011

Dátum oznámenia predsedajúcich o schválení spoločného textu a jeho odovzdania EP a Rade

19.11.2011

Dátum predloženia

0.0.0000