ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (преработен текст)

29.11.2011 - (COM(2008)0229 – C6‑0184/2008 – 2008/0090(COD)) - ***I

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Michael Cashman
Докладчик по становище (*):
Anneli Jäätteemäki, Комисия по конституционни въпроси
(*) Асоциирани комисии − член 50 от Правилника за дейността
(Преработка − член 87 от Правилника за дейността)


Процедура : 2008/0090(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0426/2011
Внесени текстове :
A7-0426/2011
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (преработен текст)

(COM(2008)0229 – C6‑0184/2008 – 2008/0090(COD))

(Обикновена законодателна процедура: преработка)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0229),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 255, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които първоначалното предложение е внесено от Комисията (C6‑0184/2008),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 и член 15 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 41 и 42 от нея,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове,

–   като взе предвид членове 87 и 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата[1]1 на комисията по конституционни въпроси, комисията по петиции и комисията по правни въпроси (A7-0426/2011),

А. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество,

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  счита, че процедура 2011/0073(COD) е недействителна в резултат от включването на предложението на Комисията (COM(2011)0137) в рамките на процедура 2008/0090(COD);

3.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение   1

Предложение за регламент

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общите принципи и ограничения, които регламентират правото на достъп до документи на институции, органи, служби и агенции на Съюза

Обосновка

Заглавието трябва да отразява новото естество на акта след прилагането на Договора от Лисабон като нова обща рамка за демократично участие, видимост, надзор и прозрачност, която обхваща по принцип всички образувания на ЕС. То също е в съответствие с COM(2011)0137.

Изменение   2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Регламент (ЕО) № 1049/2001 от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията трябва да бъде предмет на няколко съществени изменения. С оглед постигане на яснота, посоченият регламент следва да бъде преработен.

(1) След влизането в сила на ДЕС и ДФЕС правото на достъп до документи обхваща всички институции, органи, служби и агенции на Съюза, включително Европейската служба за външна дейност, така че трябва да бъдат внесени изменения по същество в Регламент (ЕО) № 1049/2001 от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията1, при което следва да бъде отчетен опитът от първоначалното прилагане на този регламент, както и на съответната съдебна практика на Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека.

 

_________________

 

1 ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

Обосновка

Обхватът на разпоредбите на Договора беше съществено разширен след влизането в сила на Договора от Лисабон. Понастоящем той обхваща достъпа до документи на редица институции, органи, служби и агенции на ЕС и вече не е ограничен до документи на Парламента, на Комисията и на Съвета. Същевременно Европейският съд по правата на човека е включил при определени условия правото на информация в своята съдебна практика относно свободата на изразяване (член 10 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи).

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Откритостта дава възможност на гражданите да участват в процеса на вземане на решения и е гаранция за по-голяма законност, ефективност и отговорност на управление на гражданите в демократична система. Откритостта допринася за засилване на принципите на демокрация и за спазването на основните права, както е определено в член 6 от Договора за създаване на ЕС и в Хартата за основните права на Европейския съюз.

(3) Откритостта дава възможност на гражданите да участват в процеса на вземане на решения и е гаранция за по-голяма законност, ефективност и отговорност на управление на гражданите в демократична система. Откритостта допринася за засилване на принципите на демокрация, както е посочено в членове 9−12 от ДЕС, както и за спазването на основните права, както е определено в член 6 от ДЕС и в Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата).

Обосновка

Текстът е актуализиран в съответствие с Договора от Лисабон и новите задължителни права, произтичащи от Хартата на основните права.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Прозрачността следва също така да засили принципите на добро управление в институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, както е предвидено в член 41 от Хартата и в член 298 от ДФЕС. Следва да се определят съответно вътрешни административни процедури и да се предоставят адекватни финансови и човешки ресурси за прилагане на практика на принципа на откритост.

Обосновка

Текстът е актуализиран в съответствие с Договора от Лисабон и новите задължителни права, произтичащи от Хартата на основните права, която укрепва задълженията за открита и ефикасна европейска администрация, както е посочено в член 298 от ДФЕС.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Откритостта повишава доверието на гражданите в институциите на Съюза, тъй като допринася за познанията им относно процеса на вземане на решения в Съюза и съответните им права, произтичащи от тях. Откритостта също води до по-голяма прозрачност при прилагането на административните и законодателните процедури.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) Чрез акцентирането върху нормативното значение на принципа на прозрачност, настоящият регламент укрепва културата на Съюза в областта на принципите на правовата държава и следователно също така допринася за предотвратяване на престъпленията и престъпното поведение.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Общите принципи и ограниченията, основани на обществен или частен интерес, които регламентират упражняването на правото на обществеността на достъп до документи, са предвидени в Регламент (ЕО) № 1049/2001, който влезе в сила на 3 декември 2001 г.

заличава се

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Една първа оценка на прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 бе направена в доклад, публикуван на 30 януари 2004 г. На 9 ноември 2005 г. Комисията реши да започне процедурата, водеща до преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1049/2001. В резолюция, приета на 4 април 2006 г., Европейският парламент прикани Комисията да представи предложение за изменение на регламента. На 18 април 2007 г. Комисията публикува зелена книга относно преразглеждането на регламента и започна обществена консултация.

заличава се

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Настоящият регламент цели да даде възможно най-голяма гласност на правото на публичен достъп до документите и да установи основните принципи и ограничения съгласно член 255, параграф 2 от Договора за ЕО.

(6) Настоящият регламент цели да даде възможно най-голяма гласност на правото на публичен достъп до документите и да установи основните принципи и изключенията във връзка с такъв достъп от съображения за обществен и частен интерес съгласно член 15, параграф 3 от ДФЕС и съгласно разпоредбите относно откритостта на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза съгласно установеното в член 15, параграф 1 от ДФЕС. Ето защо всички други правила на Съюза относно достъп до документи следва да съответстват на настоящия регламент, при спазването на специални разпоредби по отношение на Съда на Европейския съюз, Европейската централна банка и Европейската инвестиционна банка единствено, когато те изпълняват неадминистративни задачи.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) По отношение на разкриването на лични данни следва да се установи ясна връзка между настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 45/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни.

(10) Институциите, органите, службите и агенциите на Съюза следва да третират личните данни при зачитане на правата на заинтересованите лица съгласно посоченото в член 16 от ДФЕС и в член 8 от Хартата, в съответното законодателство на Съюза и в съдебната практика на Съда на Европейския съюз.

Обосновка

Трябва да се установи правилен баланс между двете основни права на защита на личните данни и на достъпа до документи въз основа на ясно законодателство и съответстваща съдебна практика.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Следва да бъдат установени ясни правила относно оповестяването на документи, издадени от държавите-членки, и на документи на трети страни, които са част от досиета по съдебно производство или са получени от институциите по силата на специални правомощия за разследване, които са им предоставени от правото на ЕО.

(11) Следва да бъдат установени ясни правила относно оповестяването на документи, издадени от държавите-членки, и на документи на трети страни, които са част от досиета по съдебно производство или са получени от институциите, органите, службите или агенциите по силата на специални правомощия за разследване, които са им предоставени от правото на Съюза.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) По-широк достъп до документи следва да бъде предоставен в случаите, когато институциите функционират като законодатели, включително съгласно чужди пълномощия, като се следи за запазването на ефективността на процеса на вземане на решения от институциите. До тези документи следва да бъде осигурен пряк достъп във възможно най-голяма степен.

(12) В съответствие с член 15, параграф 3 от ДФЕС пълен достъп до документи следва да бъде предоставен в случаите, когато, съгласно Договорите, институциите функционират като законодатели, включително съгласно делегирани правомощия в съответствие с член 290 от ДФЕС и съгласно изпълнителни правомощия в съответствие с член 291 от ДФЕС, когато приемат мерки от общ характер. Подготвителни законодателни документи и всяка свързана информация относно различните етапи на междуинституционалната процедура, като документи на работните групи на Съвета, имена и позиции на делегации на държавите-членки, действащи като членове на Съвета, както и документи на първо четене от тристранни срещи, следва по принцип да са незабавно и пряко достъпни за обществеността в интернет.

Обосновка

Пълен, пряк и своевременен публичен достъп следва да бъде предоставен по принцип до документи, свързани със законодателни актове, както и с делегирани актове и актове за изпълнение от общ характер, тъй като законодателната процедура трябва да е открита и видима във възможно най-голяма степен.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12а) Законодателните текстове следва да се съставят по ясен и разбираем начин и да се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Обосновка

Съгласно принципа на достъп до документи във възможно най-голяма степен и принципа на прозрачност законодателната процедура трябва да е открита и видима във възможно най-голяма степен.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12б) По-добри законотворчески практики, образци и техники за съставяне на документи, споделяни от институциите, органите, службите и агенциите, следва да се договорят между Европейския парламент, Съвета и Комисията в съответствие с член 295 от ДФЕС и с настоящия регламент и да се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз, с цел подобряване на принципа на прозрачност при съставяне на документи на ЕС, както и на принципа на правна яснота по отношение на тях.

Обосновка

По-добро законотворчество и координирани действия на различните институции, органи, служби или агенции представляват необходима предпоставка за ефективен публичен достъп до документи.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 12 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12в) Документи, свързани с незаконодателни процедури като обвързващи мерки или мерки за вътрешна организация, административни или бюджетни актове, или с политическо естество (като заключения, препоръки или резолюции) следва да са лесно достъпни и във възможно най-голяма степен пряко достъпни в съответствие с принципа на добрата администрация, посочен в член 41 от Хартата.

Обосновка

Текстът се добавя в съответствие с принципа на достъп до документи във възможно най-голяма степен, както и в съответствие с Хартата.

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 12 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12г) За всяка категория документи компетентната институция, орган, служба или агенция следва да предостави достъп на гражданите до работния поток на вътрешните процедури, които трябва да се следват, като посочва кои организационни единици биха били отговорни, сферите им на компетентност, крайните срокове и службите за връзка с гражданите. Институциите, органите, службите и агенциите следва надлежно да вземат предвид препоръките на Европейския омбудсман. Те следва да се договорят, в съответствие с член 295 от ДФЕС, за общи насоки относно начина, по който всяка организационна единица следва да регистрира вътрешните документи, да ги класифицира в случай на евентуално накърняване на интересите на Съюза и да ги архивира за временни или исторически цели съгласно принципите, посочени в настоящия регламент. Те следва да информират обществеността по последователен и координиран начин за приетите мерки за прилагането на настоящия регламент и да обучават своя персонал за подпомагане на гражданите при упражняването на техните права съгласно настоящия регламент.

Обосновка

По-добро законотворчество и координирани действия на различните институции представляват необходима предпоставка за ефективен публичен достъп до документи.

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Прозрачността на законодателния процес е от изключително значение за гражданите. Поради това институциите следва да разпространяват активно документите, които са част от законодателния процес. Активното разпространение на документи следва да бъде насърчавано и в други области.

(13) Прозрачността на законодателния процес е от изключително значение за гражданите. Поради това институциите следва да разпространяват активно документите, които са част от законодателния процес, и да подобряват своята комуникация с потенциалните заявители. На своите уебсайтове институциите на Съюза следва да предоставят автоматичен достъп на обществеността до възможно най-голям брой категории документи. Активното разпространение на документи следва да бъде насърчавано и в други области.

Изменение  18

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 

(13а) За да се подобри откритостта и прозрачността в законодателния процес, институциите, органите, службите и агенциите следва да постигнат съгласие относно междуинституционален регистър на лобистите и други заинтересовани страни.

Изменение  19

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Някои документи, поради изключително чувствителния им характер, следва да бъдат обект на специална обработка. Договореностите за информиране на Европейския парламент за съдържанието на такива документи следва да се уреждат чрез споразумения между институциите.

заличава се

Изменение  20

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) За да се допринесе за по-голяма откритост в работата на институциите, Европейският парламент, Съветът и Комисията трябва да предоставят достъп не само до документите, изготвени от институциите, но и до получените от тях документи. В този контекст е препоръчително да се припомни, че Декларация № 35 към Заключителния акт на Договора от Амстердам предвижда, че една държава-членка може да изиска от Комисията или от Съвета да не предоставя на трети страни документ, издаден от тази държава, без предварителното й съгласие.

(16) За да се допринесе за по-голяма откритост в работата на институциите, органите, службите и агенциите, следва да се предостави достъп не само до документите, изготвени от тях, но и до получените от тях документи. Една държава-членка може да изиска от институциите, органите, службите или агенциите да не предоставят на трети страни извън самите институции, органи, служби или агенции документ, издаден от тази държава, без предварителното й съгласие.

Обосновка

Държавите-членки не следва да имат право на вето по отношение на документи, издадени от тях, тъй като окончателното решение се взема от институциите,органите, службите или агенциите на ЕС.

Изменение  21

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a) Съдът на Европейския съюз уточни, че изискването за консултиране с държавите-членки по отношение на искания за достъп до документи, произхождащи от тях, не предоставя на държавите-членки право на вето или правото да се позоват на национални закони или разпоредби, както и че институцията, органът, службата или агенцията, която получи подобно искане, може да откаже достъп единствено въз основа на изключенията, предвидени в настоящия регламент.1

 

______________

 

1 Решение от 18 декември 2007 г. по дело C-64/05, Швеция/Комисия, Сборник 2007, стр. I-11389;

Обосновка

Държавите-членки не следва да имат право на вето по отношение на документи, произхождащи от тях, тъй като окончателното решение се взема от институциите на ЕС.

Изменение  22

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) По принцип до всички документи на институциите следва да бъде осигурен публичен достъп. Въпреки това следва да се защитават някои публични и частни интереси, като се използва режимът на изключенията. На институциите следва да бъде предоставена възможност да защитят своите вътрешни консултации и преговори, когато това е необходимо предвид запазване на възможност за изпълнение на задачите им. При оценка на изключенията институциите следва да отчитат принципите на законодателството на Общността по отношение на защитата на личните данни във всички области на дейност на Съюза.

(17) До всички документи на институциите следва да бъде осигурен публичен достъп. Изключения по отношение на този принцип следва да се прилагат с цел защита на някои обществени и частни интереси, но такива изключения следва да се регламентират чрез прозрачна система от правила и процедури. При оценка на изключенията институциите следва да отчитат принципите на законодателството на Съюза по отношение на защитата на личните данни във всички области на дейност на Съюза.

Изменение  23

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Всички правила относно достъпа до документи на институциите следва да бъдат в съответствие с настоящия регламент.

(18) Поради факта, че настоящият регламент пряко прилага член 15 от ДФЕС, както и член 42 от Хартата, определените принципи и ограничения за достъп до документи следва да имат по-голяма правна тежест спрямо правила, мерки или практики, които са приети съгласно различно правно основание от институция, орган, служба или агенция и въвеждат допълнителни или по-строги изключения в сравнение с предвидените в настоящия регламент.

Обосновка

За да осигури пълно действие на разпоредбите на член 15 от ДФЕС и член 42 от Хартата, е необходимо да се изключат всички по-строги „lex specialis“.

Изменение  24

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) Настоящият регламент не засяга съществуващите права на достъп до документи за държавите-членки, съдебните или следствените органи.

заличава се

Изменение  25

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) В съответствие с член 255, параграф 3 от Договора за ЕО всяка институция в своя процедурен правилник определя специални разпоредби относно достъпа до нейните документи,

(23) В съответствие с член 15, параграф 3 от ДФЕС и с принципите и правилата, посочени в настоящия регламент, всяка институция, орган, служба и агенция в своя процедурен правилник определя специални разпоредби относно достъпа до нейните документи, както и до документите, свързани с нейните административни задачи,

Обосновка

Член 15, параграф 3 от ДФЕС посочва, че всяка институция, орган, служба и агенция гарантира прозрачността на работата си и изготвя свой процедурен правилник със специфични разпоредби, отнасящи се до достъпа до нейните документи.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) да определи принципите, условията и ограниченията, на базата на съображения за обществен или частен интерес, които регулират правото на достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (наричани по-долу „институциите“), посочени в член 255 от Договора за ЕО, с цел предоставяне на обществеността  на възможно най-широк достъп до тези  документи;

а) да определи, в съответствие с член 15 от ДФЕС, принципите, условията и ограниченията, на базата на съображения за обществен или частен интерес, които регулират правото на достъп до документи на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, с цел предоставяне на обществеността на възможно най-широк достъп до тези документи;

Обосновка

Член 15 от ДФЕС предвижда, че общите принципи и ограничения, основани на публичния или личния интерес, които регламентират упражняването на правото на достъп до документите, се определят от ЕП и Съвета. Обхваща COM(2011)0137.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) да насърчава добрите административни практики относно достъпа до документи.

в) да насърчава прозрачни и добри административни практики с цел подобряване достъпа до документи, и по-специално общите цели за по-голяма прозрачност, отчетност и демокрация.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Бенефициери и приложно поле

Бенефициери

1. Всяко физическо или юридическо лице има право на достъп до документите на институциите, при условие че са спазени принципите, условията и ограниченията, определени в настоящия регламент.

Всяко физическо или юридическо лице или всяко сдружение на юридически или физически лица има право на достъп до документите на институциите, органите, службите и агенциите, при условие че са спазени принципите, условията и ограниченията, определени в настоящия регламент.

2. Настоящият регламент се прилага за всички документи, държани от институцията, а именно документи,  които са изготвени или получени от нея и са нейно притежание , отнасящи се до въпрос, свързан с политиките, дейностите и решенията, които попадат в нейната сфера на компетенции , във всички области на дейност на Европейския съюз.

 

3. Без да се засягат членове 4 и 9, документите се предоставят за достъп на обществеността било въз основа на писмено заявление, било пряко в електронна форма или чрез използването на регистър. По-конкретно документи, изготвени или получени в хода на законодателна процедура, са пряко достъпни в съответствие с член 12.

 

4. Документи, квалифицирани като чувствителни съгласно определението в член 9, параграф 1, са предмет на специална обработка в съответствие с този член.

 

5. Настоящият регламент не се прилага за документи, представени на съдилища от страни, различни от институциите.

 

6. Без да се засягат специалните права на достъп на заинтересованите страни, установени от правото на ЕО, документите, които са част от административното досие по разследване или производство, отнасящо се до акт с индивидуален характер, не са достъпни за обществеността, докато разследването не приключи или докато актът не стане окончателен. Документите, които съдържат информация, събрана или получена от институция от физически или юридически лица в рамките на такива разследвания, не са достъпни за обществеността.

 

7. Настоящият регламент не засяга правата на публичен достъп до документи, притежание на институциите, които евентуално са на базата на инструменти на международното право или актове на тези институции, към които се прилагат тези данни.

 

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 2a

 

Приложно поле

 

1. Настоящият регламент се прилага за всички документи, държани от институция, орган, служба и агенция на Съюза, т.е. документи, които са изготвени или получени от тях и са тяхно притежание, във всички области на дейност на Съюза. Настоящият регламент се прилага към Съда на Европейския съюз, Европейската централна банка и Европейската инвестиционна банка само в хода на изпълнение на техните административни задачи.

 

2. Документите се предоставят за достъп на обществеността или в електронна форма в Официален вестник на Европейския съюз, или чрез използването на официален регистър на институцията, органа, службата или агенцията, или въз основа на писмено заявление. Документи, изготвени или получени в хода на законодателна процедура, са пряко достъпни в съответствие с член 12 от настоящия регламент.

 

3. Настоящият регламент не засяга разширените права на публичен достъп до документи на институциите, които биха могли да произтичат от инструменти на международното право или от актове на институциите, които ги прилагат, или от правото на държавите-членки.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По смисъла на настоящия регламент:

По смисъла на настоящия регламент:

a) „документ“ означава всякаква информация, която се съдържа на независимо какъв информационен носител (на хартиен носител или в електронна форма, звукозапис, видео- или аудио-визуален запис) и която е изготвена от институция и официално предадена на един или повече получатели или регистрирана по друг начин, или получена от институция; данните, които се съдържат в електронни системи за съхранение, обработка и извличане, представляват документи, ако могат да бъдат извлечени под формата на разпечатка или електронно копие посредством наличните средства за експлоатация на системата;

a) „документ“ означава всякаква информация, която се съдържа на независимо какъв информационен носител (на хартиен носител или в електронна форма, звукозапис, видео- или аудио-визуален запис) и която касае въпрос във връзка с политиките, дейностите и решенията, попадащи в сферата на отговорност на съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза. Данните, които се съдържат в електронни системи за съхранение, обработка и извличане, включително външни системи, използвани за дейността на институцията, представляват документ, по-специално ако могат да бъдат извлечени посредством всички разумно налични средства за експлоатация на съответната система. Институция, орган, служба или агенция, която има намерение да създаде нова електронна система за съхранение или съществено да промени съществуваща система, оценява вероятното отражение върху правото на достъп, обезпечава, че правото на достъп като основна право е гарантирано от настоящия регламент, и действа така, че да утвърди целта за прозрачност. Функциите за извличане на информация, съхранявана в електронните системи за съхранение, се адаптират така, че да удовлетворяват заявления от страна на обществеността;

 

aa) „класифицирани документи“ означава документи, които са били класифицирани изцяло или отчасти в съответствие с член 3а, параграф 1 от настоящия регламент;

 

aб) „законодателен акт“, за целите на настоящия регламент, включва документи, изготвени или получени в хода на законодателните процедури за приемане на законодателни актове, включително мерки от общ характер съгласно делегирани и изпълнителни правомощия, и актове от общ характер, които са правно обвързващи в държавите-членки или за тях;

 

ав) „административна задача“ означава мерки, свързани с организационни, административни или бюджетни въпроси, които са вътрешни за въпросната институция, орган, служба или агенция;

 

aг) „система за архивиране“ означава инструмент или процедура на институциите, органите, службите и агенциите за структурирано управление на регистрацията на всички техни документи, които касаят текуща или неотдавна приключена процедура;

 

aд) „исторически архиви“ означава тази част от архивите на институциите, органите, службите или агенциите, която е избрана според условията, предвидени в буква а) за постоянно съхраняване;

 

Подробен списък на всички категории актове, попадащи в обхвата на определенията в букви а) до ав), се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и в интернет сайтовете на институциите, органите, службите и агенциите, които също дават съгласието си и публикуват общите си критерии за архивиране.

б) „трети страни“ означава  всяко физическо или юридическо лице или образувание, което се явява външно за съответната институция, включително държавите-членки, другите институции или органи на Общността или институции и органи извън Общността, както и трети страни.

б) „трети страни“ означава всяко физическо или юридическо лице или образувание, което се явява външно за съответната институция, орган, служба или агенция, включително държавите-членки, другите институции или органи на Съюза или институции и органи извън Съюза, както и трети страни.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3a

 

Процедури за класифициране и декласифициране на документи

 

1. Когато съществуват съображения, свързани с обществения ред, по член 4, параграф 1, и без да се засяга парламентарният контрол на равнище Съюз и на национално равнище, институция, орган, служба или агенция класифицира документ в случай че неговото оповестяване би накърнило защитата на съществените интереси на Съюза или на една или повече от държавите-членки, особено в областта на обществената сигурност, отбраната и военните въпроси. Документите могат да бъдат класифицирани частично или изцяло. Документите се класифицират както следва:

 

a) „СТРОГО СЕКРЕТНА ИНФОРМАЦИЯ НА ЕС“: тази класификация се прилага само за информация и материали, чието неразрешено оповестяване би могло да навреди изключително сериозно на съществените интереси на Съюза или на една или повече от държавите-членки;

 

б) „СЕКРЕТНА ИНФОРМАЦИЯ НА ЕС“: тази класификация се прилага само за информация и материали, чието неразрешено оповестяване би могло да навреди сериозно на съществените интереси на Съюза или на една или повече от държавите-членки;

 

в) „ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ЕС“: тази класификация се прилага за информация и материали, чието неразрешено оповестяване би могло да навреди на съществените интереси на Съюза или на една или повече от държавите-членки;

 

г) „ИНФОРМАЦИЯ НА ЕС САМО ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ“: тази класификация се прилага за информация и материали, чието неразрешено оповестяване би могло да се отрази неблагоприятно на интересите на Съюза или на една или повече от държавите-членки.

 

2. Документите се класифицират само при необходимост. Създателите на документите при възможност определят върху класифицираните документи дата или срок, до който или след изтичането на който е възможно понижаване на класификацията или декласифициране на съдържанието на документите. В противен случай те извършват преглед на документите най-малко на всеки пет години, за да гарантират, че първоначалната класификация продължава да бъде необходима. Класификацията се обозначава ясно и правилно и се поддържа само за периода, през който информацията се нуждае от защита. Отговорността за класифицирането на документите и за всяко последващо понижаване на класификацията или премахване на класификацията се носи от институцията, органа, службата или агенцията, която е създала информацията или която е получила класифицирания документ от трета страна или от друга институция, орган, служба или агенция.

 

3. Без да се накърнява правото на достъп от страна на други институции, органи, служби или агенции на Съюза, класифицираните документи се предоставят на трети страни със съгласието на създателя им. Когато в обработката на класифициран документ участва повече от една институция, орган, служба или агенция, се определя една и съща класификация, а ако те оценяват по различен начин защитата, която трябва да се предостави, се започва процедура за посредничество. Документи, свързани със законодателни процедури, не се класифицират; мерки за прилагане са класифицирана информация преди тяхното приемане, доколкото класифицирането е необходимо и цели да предотврати неблагоприятно въздействие върху самите мерки. Международните споразумения, които касаят обмена на поверителна информация, сключвани от името на Съюза, не предоставят никакво право на трета държава или международна организация да възпрепятства достъпа на Европейския парламент до тази поверителна информация.

 

4. Заявленията за достъп до класифицирани документи съгласно процедурите, предвидени в членове 7 и 8, се разглеждат само от лица, които имат право да се запознават с тези документи. Тези лица също така преценяват кои позовавания на класифицирани документи може да фигурират в публичния регистър.

 

5. Класифицираните документи се вписват в регистъра на институцията, органа, службата или агенцията, или се разпространяват със съгласието на техния създател.

 

6. Всяко решение на определена институция, орган, служба или агенция да откаже достъп до класифициран документ се мотивира по начин, който не вреди на интересите, защитени посредством предвидените в член 4, параграф 1 изключения.

 

7. Без да се накърнява националният парламентарен контрол, държавите-членки предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че при обработката на искания за класифицирани документи на Съюза се спазват определените в настоящия регламент принципи.

 

8. Правилата на институциите, органите, службите или агенциите по отношение на класифицираните документи се оповестяват публично.

Обосновка

Настоящият регламент следва да предостави рамкова процедура за регистрацията, класификацията, достъпа и архивирането на класифицирани документи.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) обществената сигурност, включително безопасността на физически или юридически лица;

a) обществената сигурност на Съюза или на една или повече от държавите-членки;

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) финансовата, валутната или икономическата политика на Общността или на държава-членка;

г) финансовата, валутната или икономическата политика на Съюза или на държава-членка;

Обосновка

Тази формална поправка се изисква от влизането в сила на ДЕС.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 4 – уводна част – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Институциите отказват достъп до документи в случаите, когато оповестяването би засегнало защитата на:

2. Институциите, органите, службите и агенциите отказват достъп до документи в случаите, когато оповестяването би засегнало защитата на:

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) правните становища и съдебните процедури , арбитражните процедури и процедурите за уреждане на спорове;

в) правните становища относно съдебни процедури;

Обосновка

Съдът на Европейския съюз постанови в своето решение по делото Turco (съединени дела C-39/05 и C-52/05), че оповестяването на правните становища извън съдебните процедури при законодателните инициативи увеличава прозрачността и откритостта на законодателния процес и засилва демократичните права на европейските граждани.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) обективността и безпристрастността на процедурите за подбор.

 

д) обективността и безпристрастността на процедурите за възлагане на обществени поръчки, докато не бъде взето решение от институцията, органа, службата или агенцията възложител, или работата на комисия по подбора, която води до назначаване на персонал, докато не бъде взето решение от органа по назначаването.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Достъпът до следните документи  се отказва в случаите, когато оповестяването им  би засегнало сериозно процеса на вземане на решение на институциите:

3. Достъпът до документи, изготвени от институция за вътрешно ползване или получени от институция във връзка с въпрос, по който все още не е взето решение от тази институция, се отказва само ако оповестяването им, поради тяхното съдържание и обективните обстоятелства на ситуацията, би засегнало явно и сериозно процеса на вземане на решения.

a) документи, отнасящи се до въпрос, по който все още не е взето решение;

 

б) документи  , съдържащи становища, които са за вътрешно ползване, като част от предварителни обсъждания и консултации на въпросните институции, дори и след вземането на решение.

 

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Изключенията, посочени в параграфи 2 и 3, се прилагат, освен ако по-висш обществен интерес не диктува оповестяването на документите. По отношение на параграф 2, буква а) се счита, че съществува по-висш обществен интерес при оповестяването на информация, когато исканата информация се отнася до емисии в околната среда.

4. При претеглянето на обществения интерес при оповестяването по параграфи 1—3 по-висш обществен интерес при оповестяването се счита, че съществува, когато изискваният документ се отнася до защитата на основните права и принципите на правовата държава, доброто управление на публични средства или правото на живот в здравословна околна среда, включително емисиите в околната среда. Институция, орган, служба или агенция, която се позовава на едно от изключенията, трябва да извърши обективна индивидуална оценка и да покаже, че рискът за защитения интерес е предвидим, а не чисто хипотетичен, и да посочи как достъпът до документа би могъл конкретно и реално да застраши защитения интерес.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а. Документи, чието оповестяване би създало риск за опазването на околната среда, например размножителните места на редки видове, се оповестяват само съгласно Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността1.

 

________________________

 

1ОВ L 264, 25.9.2006 г., стp. 13.

Обосновка

Настоящото изменение насърчава да се вземат предвид Орхуската конвенция и принципите, посочени в съдебното решение по делото Turco (съединени дела C-39/05 и C-52/05).

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Имената, титлите и функциите на лицата, заемащи обществена длъжност, на държавните служители и на представителите на интереси във връзка с професионалните им дейности се оповестяват, освен ако, като се вземат предвид конкретните обстоятелства, оповестяването няма да се отрази неблагоприятно на съответните лица. Другите лични данни се оповестяват в съответствие с условията, свързани със законната обработка на такива данни, установени в законодателството на ЕО относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни.

5. Личните данни не се оповестяват, ако подобно оповестяване би навредило на личния живот или неприкосновеността на засегнатото лице. Не се счита, че се причинява подобна вреда:

 

- ако данните са свързани само с професионалната дейност на засегнатото лице, освен ако, като се вземат предвид конкретните обстоятелства, има причина да се смята, че оповестяването би се отразило неблагоприятно на съответното лице;

 

- ако данните се отнасят само за публично лице, освен ако като се вземат предвид конкретните обстоятелства има причина да се смята, че оповестяването би се отразило неблагоприятно на съответното лице или на други свързани с него лица;

 

- ако данните вече са били публикувани със съгласието на засегнатото лице.

 

Независимо от това личните данни се оповестяват, ако оповестяването се изисква от по-висш обществен интерес. В такива случаи от съответните институции, органи, служби или агенции се изисква да посочат конкретно обществения интерес. Те се обосновават защо в конкретния случай общественият интерес надделява над интересите на засегнатото лице.

 

Институция, орган, служба или агенция, които отказват достъп до документ въз основа на настоящия параграф, разглеждат възможността за предоставяне на частичен достъп до този документ.

Обосновка

Законодателят е този, който осигурява правилен баланс между две основни права – достъпа до документи и защитата на данните. Решението на Съда на ЕС по дело C-28/08 P, Комисия/ Bavarian Lager Co. Ltd, се основава на настоящия текст на Регламент (ЕО) № 1049/2001. Новият регламент следва да осигури нов баланс, като се отчита мнението на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) по отношение на презумпциите, както и един проактивен подход.

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Изключенията, както са установени в настоящия член, се прилагат само за периода, през който защитата по отношение на съдържанието на документа е обоснована. Изключенията могат да се прилагат за максимален период от тридесет години. В случаите на документи, които са предмет на изключение във връзка със защита на личните данни  или търговски интереси, и в случай на чувствителни документи може при необходимост този период да е по-голям от определения по-горе.

7. Изключенията, както са установени в настоящия член, не се прилагат за документи, предадени в рамките на процедури, водещи до законодателен акт, делегиран акт или акт за изпълнение с общо приложение. Изключенията не се прилагат и за документи, предоставени на институции, органи, служби или агенции с цел въздействие върху определянето на политиките от лобисти и други заинтересовани страни. Изключенията се прилагат само за период, оправдан с оглед на съдържанието на документа, и при всички случаи за период от не повече от тридесет години.

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7а. Институция, орган, служба или агенция може да предостави привилегирован достъп до документи, обхванати от параграфи 1—3, за целите на научно изследване. Ако бъде предоставен привилегирован достъп, информацията се предоставя само при подходящи ограничения по отношение на нейната употреба.

Обосновка

Целта е да се даде най-вече на научни работници възможността за достъп до информация, която иначе би била недостъпна, но те да приемат съответните ограничения за това, как може да се употребява информацията. Чрез предоставянето на привилегирован достъп за научните работници се подобряват възможностите за наблюдение и обсъждане на европейския процес на вземане на решения, като така се увеличава не само прозрачността, а и общественото участие в демократичния живот на ЕС.

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Консултации

Консултация с трети страни

1. По отношение на документи на трета страна институцията се консултира с третата страна, за да определи дали е приложимо някое от изключенията, посочени  в член 4, освен ако не става ясно, че документът се оповестява или не.

1. По отношение на документи на трета страна институциите, органите, службите и агенциите се консултират с третата страна, за да определят дали е приложимо някое от изключенията, посочени в член 4, освен ако не става ясно, че документът се оповестява или не.

2. Когато дадено заявление се отнася до документ, издаден от държава-членка, който е различен от документите, предавани в рамките на процедурите, водещи до законодателен акт или незаконодателен акт с общо приложение, се извършва консултация с органите на тази държава-членка. Институцията, притежаваща документа, го оповестява, освен ако държавата-членка не мотивира отказа за оповестяването му въз основа на изключенията, посочени в член 4, или на конкретни разпоредби в нейното национално законодателство, които забраняват оповестяването на съответния документ. Институцията преценява основателността на мотивите, посочени от държавата-членка, доколкото те са основани на изключенията, предвидени в настоящия регламент.

2. Когато дадено заявление се отнася до документ, издаден от държава-членка, който е различен от документите, предавани в рамките на процедурите, водещи до законодателен акт, делегиран акт или акт за изпълнение с общо приложение, се извършва консултация с органите на тази държава-членка, когато има съмнение относно това, дали документът попада в обхвата на някое от изключенията. Институцията, притежаваща документа, го оповестява, освен ако държавата-членка не мотивира отказа за оповестяването му въз основа на изключенията, посочени в член 4, и взема решение въз основа на своята собствена преценка относно това дали изключенията обхващат съответния документ.

3. Когато държава-членка получи заявка за достъп до документ, който е нейно притежание и е издаден  от определена институция, държавата-членка се консултира със съответната институция преди вземане на решение, за да не застраши целите на настоящия регламент , освен ако не става ясно, че документът се оповестява или не  . Вместо това държавата-членка може да предостави искането на самата институция.

3. Когато държава-членка получи заявка за достъп до документ, който е нейно притежание и е издаден от определена институция, орган, служба или агенция, държавата-членка се консултира със съответната институция преди вземане на решение, за да не застраши целите на настоящия регламент , освен ако не става ясно, че документът се оповестява или не. Вместо това държавата-членка може да предостави искането на самата институция.

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5a

 

Законодателни актове

 

1. В съответствие с демократичните принципи, посочени в членове 9—12 от ДЕС, и със съдебната практика на Съда на ЕС, когато институциите действат като законодатели, включително съгласно делегирани и изпълнителни правомощия, както и държавите-членки, когато действат в капацитета си на членове на Съвета, те предоставят възможно най-широк достъп до документите, свързани с техните дейности.

 

2. Предоставя се достъп до документи във връзка със законодателни програми, предварителни консултации с гражданското общество, оценки на въздействието и други подготвителни документи, свързани със законодателната процедура, както и до документи, отнасящи се до прилагането на правото и политиките на Съюза и свързани със законодателната процедура, на лесен за ползване и координиран междуинституционален сайт и те се публикуват в специална електронна серия на Официалния вестник на Европейския съюз.

 

3. В хода на законодателната процедура всяка институция, орган, служба или агенция, участваща в процеса на вземане на решения, публикува своите подготвителни документи и цялата свързана информация, включително правни становища, в специална серия на Официален вестник на Европейския съюз, както и в общ интернет сайт, като се пресъздава жизненият цикъл на съответната процедура.

 

4. След като са приети законодателните актове се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз, както е предвидено в член 13.

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Заявленията за достъп до документ се формулират в писмена форма, включително и с електронни средства, на един от езиците, посочени в член 314 от Договора за ЕО, и се изготвят достатъчно точно, за да могат институциите да идентифицират документа. Заявителят не е длъжен да мотивира заявката си.

1. Заявленията за достъп до документ се формулират в писмена форма, включително и с електронни средства, на един от езиците, посочени в член 55, параграф 1 от ДЕС. Заявителят не е длъжен да мотивира заявката си.

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Ако дадена заявка не е достатъчно точна или ако исканите документи не могат да бъдат идентифицирани , институцията приканва заявителя да внесе разяснения и му помага за това, като например му предоставя информация за употребата на публичните документални регистри. Сроковете, предвидени в членове 7 и 8, започват да текат от момента, в който институцията получи исканите разяснения.

2. Ако дадена заявка не е достатъчно точна или ако исканите документи не могат да бъдат идентифицирани, институцията, органът, службата или агенцията в срок до 15 работни дни приканва заявителя да внесе разяснения и му помага за това, като например му предоставя информация за употребата на публичните регистри на документи. Сроковете, предвидени в членове 7 и 8, започват да текат от момента, в който институцията получи исканите разяснения.

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. По изключение, например когато едно заявление се отнася до много голям документ или до голям брой документи, срокът, предвиден в параграф 1, може да бъде удължен с петнадесет работни дни, като предварително се нотифицира заявителят и като се предостави мотивирано описание на причините.

2. По изключение, например когато едно заявление се отнася до много голям документ или до голям брой документи, срокът, предвиден в параграф 1, може да бъде удължен еднократно за максимален период от петнадесет работни дни, като предварително се нотифицира заявителят и като се предостави мотивирано описание на причините.

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В случай на пълен или частичен отказ заявителят може в срок петнадесет работни дни след получаване на отговора на институцията да внесе потвърждение на заявлението с цел тя да преразгледа своята позиция по въпроса.

3. Институцията уведомява заявителя дали и – ако да – кога е вероятно да бъде възможен частичен или пълен достъп до документа на по-късен етап.

 

Заявителят може в срок от петнадесет работни дни след получаване на отговора на институцията да внесе потвърждение на заявлението с цел тя да преразгледа своята позиция по въпроса.

Обосновка

Заявителите трябва да бъдат информирани за бъдещата възможност да получат достъп до изисквания документ.

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а. Всяка институция назначава лице, което отговаря за контрола на надлежното спазване на всички срокове, определени в настоящия член.

Обосновка

Омбудсманът препоръча назначаването на „длъжностно лице по въпросите на информацията“, чиято задача е да гарантира спазването на предвидените срокове.

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Потвърдителните заявления се разглеждат по най-бързия начин. В рамките на тридесет  работни дни от регистрирането на такова заявление институцията разрешава достъп до искания документ и го предоставя в същия срок, в съответствие с член 10, или в писмен отговор излага мотивите за пълния или частичния отказ на достъп. В случай на пълен или частичен отказ на достъп до документа институцията информира заявителя за начините на обжалване, на които има право.

1. Потвърдителните заявления се разглеждат по най-бързия начин. В рамките на максимум петнадесет работни дни от регистрирането на такова заявление институцията, органът, службата или агенцията разрешава достъп до искания документ и го предоставя в същия срок, в съответствие с член 10, или в писмен отговор излага мотивите за пълния или частичния отказ на достъп. В случай на пълен или частичен отказ на достъп до документа институцията, органът, службата или агенцията информира заявителя за начините на обжалване, на които има право.

Обосновка

Периодът от тридесет дни е прекалено дълъг и съкращава съществуващия срок съгласно действащия регламент за институциите и другите органи, който е петнадесет дни.

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. По изключение, например при заявления, отнасящи се до твърде голям документ или до голям брой документи, срокът, предвиден в параграф 1, може да бъде удължен с петнадесет работни дни, като заявителят е нотифициран предварително за това и са предоставени подробно причините.

2. По изключение, например при заявления, отнасящи се до твърде голям документ или до голям брой документи, срокът, предвиден в параграф 1, може да бъде удължен еднократно за максимален период от петнадесет работни дни, като заявителят е нотифициран предварително за това и са предоставени подробно причините.

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Липсата на отговор на институцията в рамките на съответния срок се счита за отрицателен отговор и дава право на заявителя да образува съдебно производство срещу институцията и/или да подаде жалба до омбудсмана съгласно прилаганите разпоредби от Договора за създаване на ЕО.

4. Липсата на отговор на институцията, органа, службата или агенцията в рамките на съответния срок се счита за окончателен отрицателен отговор и дава право на заявителя да образува съдебно производство срещу институцията и/или да подаде жалба до омбудсмана съгласно прилаганите разпоредби от Договорите.

Обосновка

Следва да бъде ясно, че петнадесет дни е максималният срок, а не правилото, тъй като отговорът трябва да бъде даден във възможно най-кратки срокове. Отсъствието на отговор следва да се счита за последен и окончателен отрицателен отговор, даващ възможност за започване на съдебни действия по същество.

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8а

 

Нови заявления

 

Ако след получаването на документите заявителят желае да получи допълнителни документи от институциите, това искане се разглежда като ново заявление в съответствие с членове 7 и 8.

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 9

заличава се

Обработка на чувствителни документи

 

1. Чувствителни документи са документите, издадени от институции или създадени от тях агенции, от държавите-членки, от трети страни или от международни организации, класифицирани като „TRÈS SECRET/TOP SECRET“, „SECRET“ или „CONFIDENTIEL“ в съответствие с правилата на съответната институция, които защитават основните интереси на Европейския съюз или на една или няколко от тези държави-членки в областите, уредени в член 4, параграф 1, буква а), конкретно по отношение на обществената сигурност, отбраната и военните въпроси.

 

2. Заявленията за достъп до чувствителните документи съгласно процедурите, предвидени в членове 7 и 8, се разглеждат предимно от оторизирани за запознаване с тези документи. Без да се засяга член 11, параграф 2, тези лица трябва също така да преценят позоваванията на тези чувствителни документи, които биха могли да фигурират в публичния регистър.

 

3. Чувствителните документи се вписват в регистъра или се предоставят, при условие че има съгласие на органа, който ги е издал.

 

4. Всяко решение на определена институция да откаже достъп до чувствителен документ се основава на мотиви, които не нарушават интересите, чиято защита е предвидена в член 4.

 

5. Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че когато обработват заявления за чувствителни документи, ще спазват принципите, оповестени в настоящия член и в член 4.

 

6. Правилата на институциите по отношение на чувствителните документи се оповестяват публично.

 

7. Комисията и Съветът информират Европейския парламент относно чувствителните документи в съответствие с разпоредбите, договорени между институциите.

 

Изменение  55

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Съдържанието на документа се предоставя на разположение без дискриминация на основание зрителни увреждания, работен език или платформа на операционната система. Институциите осигуряват действителния достъп на заявителя до съдържанието на документите без техническа дискриминация.

Изменение  56

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Разходите за изпълнението и изпращането на копията може да бъдат за сметка на заявителя. Дължимата сума не може да надхвърля реалния разход за издаване и изпращане на копията. При консултация на място или когато броят на копията не надхвърля 20 страници формат А4, както и при директен достъп в електронен формат или в регистър е задължително достъпът да е безплатен.

4. Разходите за изпълнението и изпращането на копията може да бъдат за сметка на заявителя. Дължимата сума не може да надхвърля реалния разход за издаване и изпращане на копията. При консултация на място или когато броят на копията не надхвърля 50 страници формат А4, както и при директен достъп в електронен формат или в регистър е задължително достъпът да е безплатен.

Изменение  57

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Институциите незабавно вземат необходимите мерки за съставяне на регистъра, който трябва да действа преди 3 юни 2002 г.

3. Институциите незабавно вземат необходимите мерки за създаване на общ интерфейс за регистрите на институциите, с цел да се гарантира координация между тях.

Изменение  58

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Документите, които са изготвени или получени по време на процедурите по приемане на законодателни  актове на ЕС  или на незаконодателни актове с общо приложение, са  пряко достъпни за обществеността  , при спазване на членове 4 и 9.

1. Институциите, органите, службите и агенциите предоставят пряк достъп на обществеността до документи в електронна форма или посредством регистри, особено до тези документи, които са изготвени или получени по време на процедурите по приемане на законодателни актове на Съюза или на незаконодателни актове с общо приложение.

Обосновка

С цел да се гарантира бърз и възможно най-ефективен достъп до документи, е необходимо те да бъдат предоставени в електронна форма.

Изменение  59

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Всяка институция определя в своя процедурен правилник кои други категории документи са пряко достъпни за обществеността.

4. Всяка институция определя в своя процедурен правилник кои други категории документи прави по своя инициатива пряко достъпни за обществеността.

Обосновка

За да се осигури добра и вярна обща картина на документите, получавани от различните институции, органи, служби и агенции, трябва да бъде създаден общ регистър.

Изменение  60

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) приетите от Съвета общи позиции в съответствие с процедурите, посочени в членове 251 и 252 от Договора за създаване на ЕО, както и мотивите, подчертаващи тези общи позиции, както и позициите на Европейския парламент в тези процедури;

б) приетите от Съвета позиции в съответствие с процедурата, посочена в член 294 от ДФЕС, както и мотивите, които са в основата на тези общи позиции, както и позициите на Европейския парламент в тези процедури;

Изменение  61

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) сключените от Общността или съгласно член 24 от Договора за създаване на ЕС международни споразумения.

е) сключените от Европейския съюз съгласно член 37 от ДЕС и членове 207 и 218 от ДФЕС международни споразумения.

Изменение  62

Предложение за регламент

Член 14а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 14a

 

Длъжностно лице по въпросите на информацията

 

1. Всеки главен административен отдел в рамките на всяка институция, орган, служба и агенция назначава служител по въпросите на информацията, който носи отговорност за спазване на разпоредбите на настоящия регламент и на добрите административни практики в рамките на съответния административен отдел.

 

2. Длъжностното лице по въпросите на информацията определя коя информация е целесъобразно да се предостави на обществеността относно:

 

а) прилагането на настоящия регламент;

 

б) добрите практики;

 

и гарантира, че тази информация се разпространява в подходяща форма и по подходящ начин.

 

3. Длъжностното лице по въпросите на информацията преценява дали службите в рамките на неговия главен административен отдел следват добрите практики.

 

4. Длъжностното лице по въпросите на информацията може да пренасочи лицето, което изисква информацията, към друг главен административен отдел, ако въпросната информация попада извън сферата на компетентност на неговия отдел и в рамките на сферата на компетентност на друг отдел от същата институция, орган, служба или агенция, при условие че въпросният отдел разполага с тази информация.

Обосновка

За да се гарантира от самото начало спазване на разпоредбите на предложения акт, във всеки главен административен отдел се определя вътрешно длъжностно лице, отговарящо за прозрачността и добрите административни практики.

Изменение  63

Предложение за регламент

Член 14б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 14б

 

Принцип на добра и открита администрация

 

По време на преходния период преди приемането на разпоредбите, предвидени в член 298 от ДФЕС и основани на изискванията на член 41 от Хартата, институциите, органите, службите и агенциите, като се основават на Кодекса за добро поведение на администрацията, приемат и публикуват общи насоки относно обхвата на задълженията за поверителност и професионална тайна, определени в член 339 от ДФЕС, задълженията, възникващи във връзка с доброто и прозрачно администриране и защитата на личните данни съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001. Тези насоки също така определят санкциите, приложими в случай на неспазване на настоящия регламент, в съответствие с Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, както и вътрешните правила на институциите.

Обосновка

Откритата, ефикасна и независима европейска администрация, както е посочено в член 298 на ДФЕС, трябва да се основава на високи стандарти за професионално поведение, включително защита на личните данни, и трябва да се предвидят подходящи санкции в случай на нарушение.

Изменение  64

Предложение за регламент

Член 15 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Административна практика в институциите

Административна практика по отношение на прозрачността в институциите, органите, службите и агенциите

Обосновка

Следва ясно да се посочи, че разпоредбата се отнася за въпроси, свързани с прозрачността.

Изменение  65

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Институциите, органите, службите и агенциите предоставят на гражданите по обективен и прозрачен начин информация относно своята организационна структура, като посочват сферата на компетентност на вътрешните си отдели, вътрешното разпределение на работата и примерни срокове за процедурите, попадащи в тяхната сфера на компетентност, както и към кои служби могат да се обръщат гражданите, за да получат помощ, информация или административна защита.

Обосновка

Текстът е актуализиран в съответствие с Договора от Лисабон и новите задължителни права, произтичащи от Хартата на основните права, които укрепват задълженията за открита и ефикасна европейска администрация,която е достъпна за гражданите, както е посочено в член 10 от ДЕС и член 298 от ДФЕС.

Изменение  66

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Документите, свързани с бюджета на Европейския съюз, с неговото изпълнение и с бенефициерите на средства и субсидии от Европейския съюз, се оповестяват публично и са достъпни за гражданите.

 

Такива документи също така са достъпни посредством конкретен уебсайт и база данни, както и в база данни, посветена на финансовата прозрачност в Съюза.

Обосновка

Видимостта на бюджетната процедура и изпълнението на бюджета на ЕС са важен аспект на прозрачността.

Изменение  67

Предложение за регламент

Член 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент не засяга други действащи правила в областта на авторското право, които биха могли да ограничат правото на трети страни да получават копия от документи или да  възпроизвеждат или използват разпространените документи.

Настоящият регламент не засяга други действащи правила в областта на авторското право, които биха могли да ограничат правото на трети страни да възпроизвеждат или използват разпространените документи.

Изменение  68

Предложение за регламент

Член 17 – заглавие (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Дял V − Заключителни разпоредби

Изменение  69

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Най-късно до …* Комисията публикува доклад за прилагането на настоящия регламент и формулира препоръки, включително, ако е уместно, предложения за преразглеждането на настоящия регламент, налагани от промените в текущото положение, както и програма за действие, включваща мерките, които да се предприемат от институциите, органите, службите и агенциите.

 

_______________

 

* Две години след влизането в сила на настоящия регламент.

Обосновка

Прилагането на правния акт изисква post facto оценка и цялостен доклад, включващ евентуални предложения за преразглеждане.

  • [1] 1 Приложени към доклад A6−0077/2009.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Като докладчик по предложението за преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1049/2001 представих някои ключови промени по отношение на представеното от Европейската комисия на 30 април 2008 г. предложение. Европейският парламент подложи на гласуване тези промени и ги подкрепи на 11 март 2009 г. След изборите за Европейски парламент през юни 2009 г. бях повторно назначен за докладчик по този въпрос. На 1 декември влезе в сила Договорът от Лисабон, който в голяма степен измени правната рамка за преразглеждане на настоящия регламент.

Когато действащият в момента регламент влезе в сила през 2001 г. също бях докладчик по въпроса.

Още през 2006 г. бях вносител на резолюция на Европейския парламент, която беше одобрена със съкрушително мнозинство от членовете на ЕП и която съдържаше списък с препоръки за подобрение на настоящото законодателство.

В тази перспектива, когато Комисията представи своето предложение за преразглеждане през 2008 г., моите очаквания за това как да бъдат подобрени стандартите на публичен достъп до документите на ЕС бяха много големи.

Въпреки това, независимо от някои положителни промени, внесени в предложението и ясно обосновани, например разширяването на бенефициерите на настоящия регламент и придържането към Орхуската конвенция, други промени, по мое мнение, са крачка назад по отношение прозрачността, особено ако се отчете фактът, че повечето от исканията на Европейския парламент от 2006 г. не бяха взети предвид.

Освен това, понастоящем, с влизането в сила на Договора от Лисабон Комисията се призовава да изпрати по-ясно послание до гражданите, че тя е готова да гарантира по-прозрачен начин, по който да работят институциите, службите, органите и агенциите на ЕС.

Мнението ми е, че законодателите трябва също така да използват възможността да се опитат да направят настоящия регламент същинска и единна правна рамка относно публичния достъп до всички документи, с които боравят институциите, органите, службите и агенциите на ЕС, като се има предвид, че крайните потребители са гражданите. Наш дълг и задължение е да направим този достъп възможно най-лесен и удобен.

Освен това трябва да използваме тази възможност и да се опитаме да подредим различните разпоредби по по-последователен и рационален начин, така че в крайна сметка институциите да могат да работят заедно за определяне на правила и насоки за боравене с различни видове документи. Не започваме от нула, тъй като вече съществуват множество инициативи, основани на актове с незадължителна юридическа сила, които се стремят към същата цел. Инструменти като Официален вестник, системата Celex или множеството междуинституционални споразумения относно кодификацията и съставянето на законодателни текстове са насочени към постигането на същата цел – европейският процес на вземане на решения да стане по-разбираем.

Що се отнася до процеса на вземане на решения на равнище ЕС, считам, че той следва да бъде разширен и да обхваща също делегираните актове и мерките по прилагане, тъй като това са текстовете, които действително засягат европейските граждани.

Моят подход ще бъде много по-амбициозен от предложението на Комисията, а вероятно и от желанието на Съвета. Целта на доклада ми е да градим въз основа общия ни опит, като споделяме във възможно най-голяма степен, в междуинституционален план, нашите задължения и отговорности съгласно договорите.

В тази перспектива се опитвам да запълня липсата на общи правила относно „класифицираната информация“ (така наричаните чувствителни документи, посочени в действащия в момента Регламент (ЕО) № 1049/2001), като положа на равнище регламент някои добри принципи, взети от правилниците за вътрешна сигурност на Съвета и Комисията, доколкото тези принципи могат също да се приложат към парламентарен орган.

Второто предизвикателство е разграничаването между законодателната и административната прозрачност, като се използва тази възможност, за да се уточнят някои принципи за прозрачна и добра администрация, както се предвижда в член 41 от Хартата на основните права на ЕС.

Освен това, следва да оправомощим независими органи като Европейския омбудсман или Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) да подпомагат институциите при осъществяването на реформата на вътрешните им процедури. Тъй като институциите вече разполагат с длъжностни лица по защита на данните, в съответствие с целите на регламента е назначаването на длъжностно лице по въпросите на информацията във всяко организационно звено, като генералните дирекции, което би могло да бъде лице за контакт за гражданите, както и за другите административни отдели, които работят с документи на институциите. Прозрачността не е само качество, но и принцип, въз основа на който следва да се изготвят всички процедури на институциите.

Следва да бъдат съгласувани последиците по отношение на задълженията на длъжностните лица да изготвят, регистрират, преговарят, класифицират и архивират документи на ЕС, като същевременно бъдат защитени ефикасността и прозрачността на институциите на ЕС.

Необходимо е да отговорим възможно най-бързо на нарастващия брой искания от европейски граждани, а също и от националните институции и регионалните органи, най-вече националните парламенти.

Реших да предложа редица изменения, които касаят следното:

·  да се разграничат бенефициерите от приложното поле на настоящия регламент;

·  в члена, който касае определенията, да се включи отново старото определение за документ от съществуващия регламент, тъй като то изглежда по-всеобхватно, и също така да се промени, за по-голяма яснота, определението за база данни, като се посочи информацията, съдържаща се в тези бази данни, до която също трябва да бъде предоставен достъп на обществеността при поискване; конкретните инструменти, посредством които се предоставя достъп до информацията, да се предвиждат от институциите;

·  също така да се включат нови определения за класифицирани и законодателни документи, както и административни задачи, системи за архивиране и исторически архиви;

·  да се промени членът относно изключенията, като се направи разграничение между защитата на публични и частни интереси;

·  също така да се конкретизира режимът за използване на документи на трети страни, което обикновено създава много проблеми в практиката на институциите;

·  освен това да се измени членът относно документите, които се публикуват в Официален вестник на ЕС;

·  да се включи изменение относно ролята и отговорностите на упоменатото по-горе длъжностно лице по въпросите на информацията, като се разшири ролята на Европейския омбудсман като референтен орган за длъжностните лица по въпросите на информацията на институциите, които биха могли да бъдат консултирани в случай на съмнения;

·  накрая, да се включи изменение относно санкциите, налагани при неизпълнение на настоящия регламент.

Без съмнение целта ми е да се промени настоящият регламент, с цел да се повиши прозрачността, без той да се превръща в твърде конкретен и труден за прилагане инструмент. Поради това работата ми беше насочена към основните принципи, които все още липсват в настоящия регламент, по отношение на законодателните и административните дейности на институциите. Същевременно, стремежът ми е този инструмент да бъде използван за подобряване на практиките на институциите, като се извлекат уроци от придобития опит, който беше моят основен източник на вдъхновение при изготвянето на измененията.

МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО

внесено съгласно член 52, параграф 3 от Правилника за дейността

Roberta Angelilli, Simon Busuttil, Kinga Gál, Lívia Járóka, Véronique Mathieu, Georgios Papanikolaou, Csaba Sógor, Renate Sommer, Wim van de Camp, Axel Voss, Manfred Weber, Elena Oana Antonescu, Petru Constantin Luhan, Marian-Jean Marinescu, Bogusław Sonik, Esther Herranz García

Съгласно член 52, параграф 3 от Правилника за дейността групата на PPE изисква следното мнение на малцинството да бъде приложено към изложението на мотивите, придружаващо приетия проектодоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията

2008/0090(COD), COM(2008)0229

Като най-голяма политическа група в Европейския парламент, групата на PPE винаги е подкрепяла повишаването на прозрачността на законодателството на ЕС, както и на механизмите за вземане на решения в ЕС, и следователно – по-широкия достъп на гражданите до документи на ЕС. Настоящият доклад излиза далеч извън рамките на тази цел и повдига въпроси, които не могат да бъдат предмет на такъв вид регламент.

По-специално следните точки в доклада направиха невъзможно съгласието на групата PPE:

· За документ се считат, независимо от тяхната форма, всички данни или всяко съдържание, което е свързано по някакъв начин с политиките, мерките или решенията на ЕС. Това включва и подготвителни, поверителни и секретни документи, по отношение на които са намалени както защитата, така и възможността за обмисляне.

· Неограниченият достъп до документи и подготвителни законодателни документи, както и до цялата информация, свързана с тях, относно различните етапи на междуинституционалния процес, дава достъп до процедури, който не може да се разглежда като равносилен на достъпа до документи и това би затруднило в значителна степен вземането на решение.

Групата на PPE много ясно подкрепя неприкосновеността на личния живот, защитата на личните данни и защитата на търговската тайна и чувствителната информация в рамките на съдебни производства, производства в областта на конкуренцията и лични досиета на институциите на ЕС.

По време на преговорите групата на PPE винаги възприемаше конструктивна позиция. С оглед на интересите на гражданите тя изрази незабавна подкрепа за бързото прилагане на второто предложение на Комисията (COM(2011) 137), за да се спазят правните задължения на Съда на Европейския съюз и Договора от Лисабон.

СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси (30.11.2010)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (преработен текст)
(COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

Докладчик по становище(*): Anneli Jäätteenmäki

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 50 от Правилника

КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящият Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на ЕС беше значителна стъпка към по-голяма откритост в Съюза. През осемте години от началото на прилагането му той допринесе за създаването на по-голяма прозрачност в административната култура в рамките на европейските институции.

Договорът от Лисабон издига значението на прозрачността на ново равнище благодарение на член 10, параграф 3 от ДЕС, който гласи: „Всеки гражданин има право да участва в демократичния живот на Съюза. Решенията се вземат възможно най-открито и възможно най-близо до гражданите“.

Новият договор безсъмнено разширява обхвата на регламента. Преди това договорът изискваше откритост единствено от Парламента, Съвета и Комисията, а сега член 15 от ДФЕС посочва, че „всеки гражданин... има право на достъп до документите на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, независимо от вида на техния носител“.

Парламентът отправи до Комисията няколко искания тя да излезе с ново предложение за преработка на Регламент (ЕО) № 1049/2001, като вземе предвид промяната в правното основание, свързана с Договора от Лисабон. Миналия декември Парламентът прие резолюция, в която се посочва, че следва спешно да се осъвремени регламентът и се изразява съжаление, че Комисията не е внесла изменено предложение.

Освен това, откакто Комисията направи своето предложение през 2008 г., Съдът взе някои много важни решения относно достъпа до документи. Най-значимото от тях е по делото Turco (T-84/03 Turco срещу Съвета), в което Съдът постанови, че трябва да се предостави и достъп до становищата на правните служби. В своето заключение Съдът заявява, че: „откритостта ... допринася за засилването на легитимността на институциите в очите на европейските граждани и увеличава тяхното доверие в тези институции”.

При все това Комисията отказа да изготви ново предложение. На практика единствената промяна, направена от Комисията, е изменението на правното основание на регламента, направено в сборното съобщение миналия декември.

В тази ситуация водещата комисия по граждански свободи реши, че Парламентът следва да поеме ролята на Комисията и да направи необходимите изменения за привеждане на регламента в съответствие с Договора от Лисабон.

Предложение на Комисията

Сега сме задължени да действаме на основата на предложението на Комисията от 2008 г. За съжаление това предложение не увеличава прозрачността на Съюза до равнището, изисквано от новия договор. Точно обратното, много от измененията, предложени от Комисията, даже биха понижили настоящия стандарт.

Най-сериозното от тях е изменението, предложено от Комисията към член 3, което би ограничило значително дефиницията за документ. По мнението на докладчика настоящата дефиниция следва да се запази, тъй като тя обхваща всички документи, които са от значение, а не само регистрираните.

Друго изменение, което докладчикът намира за обезпокоително, се отнася до правото на държавите-членки да откажат оповестяването на документи съгласно член 5. Формулировката, предложена от Комисията, би дала на държавите-членки неограничено право да се позовават на своето вътрешно законодателство, за да оправдаят отказ на достъп до документ, произхождащ от държава-членка. Институциите ще могат да разглеждат само основания, свързани с регламента, а не с националното право. Такова право би отслабило действието на принципа на прозрачност и би го оставила изцяло на преценката на държавите-членки. Изключенията, изброени в член 4 от регламента, следва да бъдат достатъчни. Ако те не са достатъчни, следва да бъдат направени промени в член 4, а не да се дават неограничени права на държавите-членки.

Целта на регламента

Както се посочва в заглавието на регламента, той се отнася до публичния достъп до документи. Нашата основна цел е да гарантираме правата на гражданите да участват в демократичния живот на Съюза, като им дадем възможно най-широк достъп до документи на ЕС.

Според докладчика следва да има ясно разграничение между „публичен достъп до документи“ и „информиране и участие на гражданите“ от една страна, и правото на институциите на достъп, дори до поверителни документи, от друга страна. Последното може да се уреди чрез междуинституционално споразумение.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, като водеща комисия, да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Член 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) „документ“ означава всякаква информация, която се съдържа на независимо какъв информационен носител (на хартиен носител или в електронна форма, звукозапис, видео- или аудио-визуален запис) и която е изготвена от институция и официално предадена на един или повече получатели или регистрирана по друг начин, или получена от институция; данните, които се съдържат в електронни системи за съхранение, обработка и извличане, представляват документи, ако могат да бъдат извлечени под формата на разпечатка или електронно копие посредством наличните средства за експлоатация на системата;

а) „документ” означава всякакви данни или информация, които се съдържат на независимо какъв информационен носител (на хартиен носител или в електронна форма, звукозапис, видео- или аудио-визуален запис) и които касаят въпроси във връзка с политиките, дейностите и решенията, попадащи в сферата на отговорност на институция, орган, служба или агенция; информацията, която се съдържа в електронни системи за съхранение, обработка и извличане (включително външни системи, използвани за работата на институция, орган, служба или агенция), представлява документ или документи, ако може да бъде извлечена под формата на една или повече разпечатки или електронни копия посредством наличните средства за експлоатация на системата;

Обосновка

Изменението, предложено от Комисията, би наложило ограничение на публичния достъп, който ще е възможен само до малък брой документи. Това би представлявало явно понижаване на стандартите на откритост в сравнение със сега съществуващата ситуация.

Изменение  2

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 2 - буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) правните становища и съдебните процедури, арбитражните процедури и процедурите за уреждане на спорове;

в) правните становища относно съдебни процедури;

Обосновка

Съдът постанови в своето решение по делото Turco, че оповестяването на правните становища при законодателните инициативи увеличава прозрачността и откритостта на законодателния процес и засилва демократичните права на европейските граждани.

Изменение  3

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Достъпът до следните документи  се отказва в случаите, когато оповестяването им  би засегнало сериозно процеса на вземане на решение на институциите:

заличава се

а) документи, отнасящи се до въпрос, по който все още не е взето решение;

 

б) документи, съдържащи становища, които са за вътрешно ползване, като част от предварителни обсъждания и консултации на въпросните институции, дори и след вземането на решение.

 

Изменение  4

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Изключенията, посочени в параграфи 2 и 3, се прилагат, освен ако по-висш обществен интерес не диктува оповестяването на документите. По отношение на параграф 2, буква а) се счита, че съществува по-висш обществен интерес при оповестяването на информация, когато исканата информация се отнася до емисии в околната среда.

4. Изключенията, посочени в параграф 2, се прилагат, освен ако по-висш обществен интерес не диктува оповестяването на документите. При оценяването на обществения интерес при оповестяването на информация се отдава специална тежест на факта, че исканите документи се отнасят до защитата на основните права, околната среда или човешкото здраве.

Обосновка

Регламент № 1367/2006 постановява съществуването на по-висш обществен интерес от оповестяването на информация относно емисии в околната среда. Следва да съществува подобна презумпция и в полза на по-висш обществен интерес от оповестяването на информация относно защитата на основните права или рискове за човешкото здраве.

Изменение  5

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Имената, титлите и функциите на лицата, заемащи обществена длъжност, на държавните служители и на представителите на интереси във връзка с професионалните им дейности се оповестяват, освен ако, като се вземат предвид конкретните обстоятелства, оповестяването няма да се отрази неблагоприятно на съответните лица. Другите лични данни се оповестяват в съответствие с условията, свързани със законната обработка на такива данни, установени в законодателството на ЕО относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни.

5. Личните данни не се оповестяват, ако подобно оповестяване би навредило на личния живот или неприкосновеността на засегнатото лице. Такава вреда не възниква:

 

– ако данните са свързани само с професионалната дейност на засегнатото лице, освен ако, като се вземат предвид конкретните обстоятелства, има причина да се смята, че оповестяването би се отразило неблагоприятно на съответното лице;

 

– ако данните се отнасят само за публично лице, освен ако, като се вземат предвид конкретните обстоятелства, има причина да се смята, че оповестяването би се отразило неблагоприятно на съответното лице или на други свързани с него лица;

 

– ако данните вече са били публикувани със съгласието на засегнатото лице.

 

Независимо от това личните данни се оповестяват, ако оповестяването се изисква от по-висш обществен интерес. В такива случаи от съответните институции, органи, служби или агенции се изисква да посочат конкретно обществения интерес. Те се обосновават защо в конкретния случай общественият интерес надделява над интересите на засегнатото лице.

 

Ако институция, орган, служба или агенция откаже достъп до документ въз основа на настоящия параграф, тя разглежда възможността за предоставяне на частичен достъп до този документ.

Обосновка

Предложението на Комисията не е съобразено с необходимостта от установяване на правилен баланс между засегнатите основни права.

Изменение  6

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Изключенията, както са установени в настоящия член, се прилагат само за периода, през който защитата по отношение на съдържанието на документа е обоснована. Изключенията могат да се прилагат за максимален период от тридесет години. В случаите на документи, които са предмет на изключение във връзка със защита на  личните данни  или търговски интереси, и в случай на чувствителни документи може при необходимост този период да е по-голям от определения по-горе.

7. Изключенията, както са установени в настоящия член, не се прилагат за документи, предадени в рамките на процедури, водещи до законодателен акт или незаконодателен акт с общо приложение. Изключенията се прилагат само за периода, през който защитата по отношение на съдържанието на документа е обоснована. Изключенията могат да се прилагат за максимален период от тридесет години.

Обосновка

Съдът постанови в своето решение по делото Turco, че оповестяването на правните становища при законодателните инициативи увеличава прозрачността и откритостта на законодателния процес и засилва демократичните права на европейските граждани.

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Всяка институция назначава лице, което отговаря за контрола на надлежното спазване на всички срокове, определени в настоящия член.

Обосновка

Омбудсманът препоръча създаването на пост „длъжностно лице по въпросите на информацията”, чиято задача е да гарантира спазването на предвидените срокове.

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8a

 

Нови заявления

 

Ако след получаването на информацията заявителят желае да получи допълнителни документи от институциите, това искане се разглежда като ново заявление в съответствие с членове 7 и 8.

ПРОЦЕДУРА

Дял

Публичен достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията

Позовавания

(COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

Водеща комисия

LIBE

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

AFCO

19.10.2009 г.

 

 

 

Докладчик по становище

Дата на назначаване

Anneli Jäätteenmäki

22.2.2010

 

 

Разглеждане в комисия

6.4.2010 г.

4.5.2010 г.

2.6.2010 г.

 

Дата на приемане

30.11.2010 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

13

10

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Станимир Илчев, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Potito Salatto, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Elmar Brok, Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Íñigo Méndez de Vigo, Helmut Scholz

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Francesca Balzani, Maria do Céu Patrão Neves

СТАНОВИЩЕ на комисията по петиции (3.12.2010)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията
(COM(2008)0229 – C6‑0184/2008 – 2008/0090(COD))

Докладчик по становище: Ágnes Hankiss

КРАТКА ОБОСНОВКА

Съгласно член 1, параграф 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) институциите и органите на Общността трябва да вземат решения по възможно най-открит начин и възможно най-близко до гражданите. За да могат да участват ефективно в политическия процес и да търсят отговорност от обществените органи, гражданите и формированията, които се избират от тях, следва поради това да имат възможно най-широк достъп до документите, съхранявани от европейските институции.

Самите изменения, които Комисията предлага в регламента, обаче са разочароващи, тъй като в известни случаи предложенията на Комисията представляват стъпка назад вместо смела стъпка напред в една „кампания за по-голяма прозрачност“.

На първо място Комисията трябваше изцяло да преразгледа предишното си предложение, тъй като влизането в сила на Договора за функционирането на Европейския съюз предоставя нова правна рамка на основата на член 15, параграф 3. Комисията трябваше да включи предложението си в своето съобщение COM(2009)0665 относно последствията от влизането в сила на Договора от Лисабон. Официално тя не оттегли предложението си и така и не го замени с ново предложение, което да взема предвид новата рамка на Договора от Лисабон.

Най-сериозната стъпка назад е преформулирането (в член 3) на определението за „документ“, понятието, което е в самата сърцевина на регламента. Вашият докладчик счита, че вместо да бъде стесняван обхватът на определението, както на практика предлага Комисията, определението за „документ“ трябва да се разшири с цел съсредоточаване върху „официална информация“, като се има предвид, че достъпът на заявителите до определена информация би дал възможност за поискване на специфична информация по по-прецизен, точно насочен и всеобхватен начин, като се избягва получаването на маса ненужни данни, което евентуално би създало и допълнителни разходи. Новото определение също би улеснило частичния достъп до някои класифицирани документи и би дало възможност за ясно разграничение между официална и неофициална информация.

Целта на този регламент остава улесненият публичен достъп до документите на институциите, органите, службите и агенциите на ЕС, но същевременно даването на публичен достъп до междинни документи като проекти на записки или меморандуми би могло да пренасочи официалния информационен поток към неформални и/или междуправителствени канали, което би довело до по-малко прозрачност и по-слаб Европейски съюз.

Таксите за търсене и копиране следва да са ограничени до разумни стандартни цени за търсенето и копирането на документи. Комисията следва да направи предложения по гореспоменатите въпроси.

За гражданите е от особено значение, например в случая с процедурите за нарушение, които често са следствие от петиции на граждани, да се предостави пълен достъп до всички документи от приключени подобни процедури. Това включва и документи, предоставени от държавите-членки. Вашият докладчик посочва, че предложението на Комисията да се даде на държавите-членки право да отказват достъп до документи (член 5) съгласно тяхното собствено законодателство е в противоречие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз и следователно е неприемливо. Що се отнася до член 9 ("Обработка на чувствителни документи"), важно е институциите, органите, службите и агенциите на Съюза да създадат общи правила за класифициране на подобни документи и тези правила да бъдат публично огласени.

Комисията по петиции счита за особено важно поддържането и повишаването на доверието на гражданите в институциите, службите, органите и агенциите на ЕС. ЕС трябва да защищава личните данни и неприкосновеността на личния живот при възможно най-високи стандарти и не следва да създава правила, позволяващи мерки, които е трудно да се прилагат с обективност. Макар в ЕС да съществува съдебна практика относно тълкуването на „по-висш обществен интерес“, би било желателно Комисията да предостави точно и конкретно определение на този термин.

Класифицираната информация не трябва да се предава от получателя на трета страна без предварителното съгласие на създателя й. Комисията по петиции би приветствала обща рамка и процедура за правила по декласифициране, включително възможност институциите, органите, службите и агенциите на ЕС да преразглеждат и определят наново класификационната категория на даден документ при поискване на публичен достъп до него. По този начин класифицирани дотогава документи биха могли да бъдат оповестени по по-гъвкав начин.

В случай, че институция откаже заявление за документ на основата на разпоредби от настоящия регламент, то тази институция трябва да бъде задължена да даде уведомление дали и кога е вероятно да бъде възможен частичен или пълен достъп на по-късен етап.

Вашият докладчик е на мнение, че за да има успех Европейската инициатива за прозрачност, заявителите трябва да могат лесно да откриват и изтеглят желаната от тях информация. Следователно в контекста на този регламент институциите следва да гарантират, че документите се предоставят или чрез общ интерфейс за техните регистри на документи, или чрез интерфейс с преки връзки към съответния собствен регистър на всяка институция.

Освен това, както в случая с настоящия регламент, следва да се изиска от Комисията да предостави доклад относно прилагането на преразгледания регламент и – когато е необходимо, да направи препоръки за подобрения.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по петиции приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Настоящият регламент се прилага за всички документи, държани от институцията, а именно документи,  които са изготвени или получени от нея и са нейно притежание , отнасящи се до въпрос, свързан с политиките, дейностите и решенията, които попадат в нейната сфера на компетенции , във всички области на дейност на Европейския съюз.

2. Настоящият регламент се прилага за всички документи, държани от институцията, органа, службата или агенцията на Европейския съюз, отнасящи се до въпрос, свързан с политиките, дейностите, приключените процедури относно нарушения на правото на ЕС и решенията, които попадат в нейната сфера на компетентност, във всички области на дейност на Европейския съюз.

Обосновка

Регламентът следва да се прилага за всички документи (съгласно определението по член 3), съхранявани от институция, орган, служба или агенция на Европейския съюз. Конкретно се споменават документи, отнасящи се до разследвания на нарушения на правото на ЕС, които могат да бъдат изискани от определени страни (например вносители на петиции) с цел упражняване на тяхното право на защита или обезщетение.

Изменение  2

Предложение за регламент

Член 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(a) „документ“ означава всякаква информация, която се съдържа на независимо какъв информационен носител (на хартиен носител или в електронна форма, звукозапис, видео- или аудио-визуален запис) и която е изготвена от институция и официално предадена на един или повече получатели или регистрирана по друг начин, или получена от институция; данните, които се съдържат в електронни системи за съхранение, обработка и извличане, представляват документи, ако могат да бъдат извлечени под формата на разпечатка или електронно копие посредством наличните средства за експлоатация на системата;

(a) „документ” означава запис или комплект записи, които служат за официални цели, на независимо какъв информационен носител (на хартиен носител или в електронна форма, звукозапис, видео- или аудио-визуален запис) и които касаят въпроси, попадащи в сферата на отговорност на институциите, органите, службите или агенциите на Европейския съюз; това не включва чернови, записки и меморандуми, които не са предназначени да съставляват част от досие;

Обосновка

Така предложеното от Комисията определение за „документ” е прекалено тясно. По смисъла на регламента под „документ” би се разбирало документ, който е официално предаден или регистриран по друг начин. Това би било крачка назад по отношение на прозрачността.

Даването на публичен достъп до междинни документи като проекти на записки или меморандуми би могло да пренасочи официалния информационен поток към неформални и/или междуправителствени канали, което би довело до по-малко прозрачност и по-слаб Европейски съюз и би имало отрицателен ефект.

Изменение  3

Предложение за регламент

Член 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) „трети страни“ означава  всяко физическо или юридическо лице или образувание, което се явява външно за съответната институция, включително държавите-членки, другите институции или органи на Общността или институции и органи извън Общността, както и трети страни.

б) „трети страни“ означава всяко физическо или юридическо лице или образувание, което се явява външно за съответната институция, другите институции или органи на Съюза или институции и органи извън Съюза, както и трети страни.

Обосновка

Държавите-членки следва да не бъдат разглеждани като трети страни в отношенията им с институциите или при комуникацията им по въпроси, свързани със сферата на дейност на Съюза.

Изменение  4

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) финансовата, паричната или икономическата политика на Общността или на държава-членка;

г) финансовата, валутната или икономическата политика на Европейския съюз или на държава-членка;

Обосновка

Тази формална поправка се изисква от влизането в сила на ДЕС.

Изменение  5

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) правните становища и съдебните процедури, арбитражните процедури и процедурите за уреждане на спорове;

в) правните становища, с изключение на случаите, когато са дадени във връзка с процедури по приемане на правни актове, и  съдебните процедури

Обосновка

Изменението на член 4, параграф 2, буква в), предложено от Комисията, би понижило стандартите в сравнение с настоящите правила. Тази буква се изменя с цел да се повишат стандартите и да се вземе предвид съдебното решение относно Turco (дела C-39/05 P и C-52/05 Р).

Изменение  6

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) целите на дейности по инспектиране, разследване и одит;

г) целите на дейности по инспектиране, разследване, свързани с конкуренцията производства и одит;

Обосновка

Оповестяването на документи по производства, свързани с конкуренцията, трябва да се отказва, тъй като може да накърни защитата на подобни производства.

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Имената, титлите и функциите на лицата, заемащи обществена длъжност, на държавните служители и на представителите на интереси във връзка с професионалните им дейности се оповестяват, освен ако, като се вземат предвид конкретните обстоятелства, оповестяването няма да се отрази неблагоприятно на съответните лица. Другите лични данни се оповестяват в съответствие с условията, свързани със законната обработка на такива данни, установени в законодателството на ЕО относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни.

5. Имената, титлите и функциите на лицата, заемащи обществена длъжност, на държавните служители и на представителите на интереси във връзка с професионалните им дейности се оповестяват единствено със съгласието на първоизточника, освен ако, като се вземат предвид конкретните обстоятелства, оповестяването няма да се отрази неблагоприятно на защитата на личния живот и неприкосновеността на съответните лица. Другите лични данни се оповестяват в съответствие с условията, свързани със законната обработка на такива данни, установени в законодателството на Съюза относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни.

 

Съгласие от лицата, заемащи обществена длъжност, от държавните служители и от представителите на интереси се изисква преди техните имена, титли и функции да бъдат включени в даден документ.

 

Ако откаже достъп до документ въз основа на параграф 1, съответната институция, орган, служба или агенция разглежда възможността за предоставяне на частичен достъп до този документ.

Обосновка

Формулировката следва да съответства на неотдавнашното решение на Съда на Европейския съюз по делото Bavarian Lager (C-28/08P). Бъдещият достъп до новосъздадени документи следва да се улесни.

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато дадено заявление се отнася до документ, издаден от държава-членка, който е различен от документите, предавани в рамките на процедурите, водещи до законодателен акт или незаконодателен акт с общо приложение, се извършва консултация с органите на тази държава-членка. Институцията, притежаваща документа, го оповестява, освен ако държавата-членка не мотивира отказа за оповестяването му въз основа на изключенията, посочени в член 4, или на конкретни разпоредби в нейното национално законодателство, които забраняват оповестяването на съответния документ. Институцията преценява основателността на мотивите, посочени от държавата-членка, доколкото те са основани на изключенията, предвидени в настоящия регламент.

2. Когато дадено заявление се отнася до документ, издаден от държава-членка, който е различен от документите, предавани в рамките на процедурите, водещи до законодателен акт или незаконодателен акт с общо приложение, или до предоставена на Комисията информация относно прилагането на законодателството на Съюза, преди да са започнали свързани с това съдебни процедури, се извършва консултация с органите на тази държава-членка. Институцията, органът, службата или агенцията, притежаваща документа, го оповестява, освен ако държавата-членка не мотивира отказа за оповестяването му въз основа на изключенията, посочени в член 4. Институцията преценява основателността на подобни мотиви, посочени от държавата-членка.

Обосновка

Държавите-членки могат да поискат от институциите, органите, службите или агенциите на ЕС да отказват достъп до техни документи само ако подобно искане се основава на изключенията, предвидени в член 4 (дело C-64/05 IFAW). Държавите-членки нямат право на вето по отношение на документи, издадени от тях, нито право да се позовават на разпоредби от собственото си законодателство, за да обосноват необходимост от поверителност. Следва да се предоставя достъп също така до предоставена на Комисията информация на държавите-членки относно прилагането на законодателството на Съюза, докато не започне съдебна процедура (препоръка 4 от резолюцията Cashman).

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В случай на пълен или частичен отказ заявителят може в срок петнадесет работни дни след получаване на отговора на институцията да внесе потвърждение на заявлението с цел тя да преразгледа своята позиция по въпроса.

3. Институцията уведомява заявителя дали и – ако да – кога е вероятно да бъде възможен частичен или пълен достъп до документа на по-късен етап.

 

Заявителят може в срок петнадесет работни дни след получаване на отговора на институцията да внесе потвърждение на заявлението с цел тя да преразгледа своята позиция по въпроса.

Обосновка

Заявителите трябва да бъдат информирани за бъдещата възможност да получат достъп до изисквания документ.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Чувствителни документи са документите, издадени от институции или създадени от тях агенции, от държавите-членки, от трети страни или от международни организации, класифицирани като „TRÈS SECRET/TOP SECRET“, „SECRET“ или „CONFIDENTIEL“ в съответствие с правилата на съответната институция, които защитават основните интереси на Европейския съюз или на една или няколко от тези държави-членки в областите, уредени в член 4, параграф 1, буква а), конкретно по отношение на обществената сигурност, отбраната и военните въпроси.

1. Чувствителни документи са документите, издадени от институции или създадени от тях органи, служби или агенции, от държавите-членки, от трети страни или от международни организации, класифицирани като „TRÈS SECRET/TOP SECRET“, „SECRET“ или „CONFIDENTIEL“ в съответствие с общи правила, установени от институциите, органите, службите и агенциите, които защитават основните интереси на Европейския съюз или на една или няколко от тези държави-членки в областите, уредени в член 4, параграф 1, буква а) и буква б), конкретно по отношение на обществената сигурност, отбраната и военните въпроси.

Обосновка

Предложението на Комисията да не се изменя член 9 не е съгласувано с предложените към член 4 изменения, което понастоящем прави позоваването в параграф 1 от този член несъгласувано и неправилно. Съгласно член 15 от ДФЕС условията и ограниченията за достъп до документи също се определят чрез съвместно вземане на решение. Следователно е наложително и е в съответствие с правното основание това, институциите, органите, службите и агенциите да приемат общи правила за класифициране.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 9 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Правилата на институциите по отношение на чувствителните документи се оповестяват публично.

6. Общите правила на институциите, органите, службите и агенциите по отношение на чувствителните документи се оповестяват публично.

Обосновка

Предложението на Комисията да не се изменя член 9 не е съгласувано с предложените към член 4 изменения, което понастоящем прави позоваването в параграф 1 от този член несъгласувано и неправилно. Съгласно член 15 от ДФЕС условията и ограниченията за достъп до документи също се определят чрез съвместно вземане на решение. Следователно е наложително и е в съответствие с правното основание това, институциите, органите, службите и агенциите да приемат и оповестят общи правила за класифициране.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Институциите незабавно вземат необходимите мерки за съставяне на регистъра, който трябва да действа преди 3 юни 2002 г.

3. Институциите незабавно вземат необходимите мерки за създаване на общ интерфейс за регистрите на институциите с цел да се гарантира координация между тях.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Документите, които са изготвени или получени по време на процедурите по приемане на законодателни  актове на ЕС  или на незаконодателни актове с общо приложение, са  пряко достъпни за обществеността  , при спазване на членове 4 и 9.

1. Институциите, доколкото е възможно, правят документите пряко достъпни за обществеността в електронен формат или чрез регистър в съответствие с правилата на съответната институция, орган, служба или агенция.

Обосновка

За да се запазят съществуващите стандарти, текстът на сегашния член 12, параграф 1 се възстановява.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 17 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Най-късно до .. .. … Комисията публикува отчет за прилагането на принципите, залегнали в настоящия регламент, и формулира препоръки, включително, наред с другото, определение на термина „по-висш обществен интерес“, и — ако е уместно, предложения за преразглеждането на настоящия регламент, както и програма за действие, включваща мерките, които да се предприемат от институциите, органите, службите и агенциите.

Обосновка

Както в случая със сегашния регламент, следва да се представи доклад за прилагането на регламента, в който следва да се направят препоръки и предложения за подобрения, когато е необходимо.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Публичен достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията

Позовавания

(COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

Водеща комисия

LIBE

Становище, изказано от  

               Дата на обявяване в заседание

PETI

19.10.2009 г.

 

 

 

Докладчик по становище               

               Дата на назначаване

Ágnes Hankiss

4.5.2010 г.

 

 

Дата на приемане

1.12.2010 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Victor Boştinaru, Michael Cashman, Pascale Gruny, Ágnes Hankiss, Roger Helmer, Carlos José Iturgaiz Angulo, Erminia Mazzoni, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Chrysoula Paliadeli, Ernst Strasser, Diana Wallis, Angelika Werthmann, Tatjana Ždanoka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Zoltán Bagó, Tamás Deutsch

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Petru Constantin Luhan, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси

réf. D(2011)51887

Juan Fernando López Aguilar

Председател, комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

ASP 11G306

Брюксел

Относно:     Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (COM (2011) 137 окончателен)

Уважаеми г-н Lopez Aguilar,

Към комисията по правни въпроси беше отправено искане за становище по горепосоченото предложение. С оглед спазване на сроковете на водещата комисия, настоящото писмо се явява въпросното становище.

1. Следва да се припомни, че предложението за изменение на Регламент (ЕО) № 1049/2001 (COM(2008)0229) съществува от няколко години (по-долу наричано „първо предложение“). През 2009 г. пленарният състав на Европейския парламент прие измененията, но гласуването по законодателната резолюция беше отложено, тъй като въпросът беше върнат за повторно разглеждане от компетентната комисия[1]. С влизането в сила на Договора от Лисабон беше установена нова нормативна уредба с оглед достъпа до документи. При все това Комисията реши да не оттегля предложението[2] („първо предложение) и да не представя преработено предложение, което да взема изцяло предвид изискванията за по-голяма прозрачност, заложени в Договора от Лисабон и установени от съдебната практика на Съда.

2. Междувременно резолюцията с докладчици Hautala и Sargentini относно прилагането на Регламент 1049/01 беше приета с голямо мнозинство на месечната сесия през септември 2011 г. В резолюцията Hautala/Sargentini се заявява отново, че с Договора от Лисабон прозрачността се е превърна в правнообвързващо основно право на гражданите и че в светлината на десетте години натрупан опит по прилагането на регламента и като се вземе предвид съдебната практика на Съда[3] е необходимо да се преразгледа въпросният регламент с оглед да се изяснят някои от неговите разпоредби, да се стесни обхвата на изключенията, заложени в него, и да се гарантира, че прозрачността, обещана от Договорите, ще се превърне в реалност. Ето защо резолюцията призовава още веднъж Комисията „да представи преразгледано предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1049/2001“.

3. Въпреки тези важни стъпки към по-голяма прозрачност и независимо от организираните от Съвета и Комисията[4] редица заседания и разисквания, като реакция Комисията единствено представи през март 2011 г. ново законодателно предложение за регламент за изменение на Регламент 1049/2001[5] (по-долу наричано „второ предложение“, което е предмет на настоящото писмо) и което представлява леко осъвременяване на настоящия регламент, като разширява правото на обществеността на достъп до документи на всички институции, органи, служби и агенции на Съюза, с оглед на член 15 от ДФЕС.

4. Тъй като съвместното съществуване на две предложения на Комисията („първо предложение“ и „второ предложение“) за изменение на един и същ законодателен акт породи неясно правно положение, към Правната служба на Европейския парламент беше отправено искане за пояснение на „прекия ефект“ на член 15 от ДФЕС и възможността за разглеждане на предложението на Комисията („второ предложение“) като достатъчно изменение на Регламент № 1049/2011 по отношение на задълженията, които се съдържат в Договора от Лисабон. Правната служба даде ясен отговор (приложено становище), което потвърждава, че член 15, параграф 3, алинеи 3 и 4 „пряко“ предвиждат, че институциите, органите, службите и агенциите на Съюза трябва да спазват правото, предвидено в регламентите относно достъпа до документи. Освен това с оглед на неговото съдържание предложението за изменение на Регламент № 1049/2001 („второто предложение“) не може да се разглежда като достатъчно изменение на Регламент № 1049/2001, с цел спазване на новия правен контекст на Съюза вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон.

5. Правната служба също така се позовава на член 44, параграф 4 от Правилника за дейността на ЕП, който предвижда, че „когато две или повече предложения с еднаква законодателна цел, изхождащи от Комисията и/или държава-членка, са внесени в Парламента едновременно или в кратък интервал от време, те се разглеждат в общ доклад. В доклада компетентната комисия посочва към кой от текстовете предлага изменения и упоменава всички останали текстове в законодателната резолюция“ и заключава, че от юридическа гледна точка би било целесъобразно това предложение да се разглежда като изменение на първото предложение на Комисията.

В заключение, след разглеждане на въпроса на своето заседание от 10−11 октомври 2011 г. и в съответствие със становището на Правната служба, комисията по правни въпроси, с 10 гласа „за“, 5 „против“ и 0 „въздържали се“[6], препоръчва водещата комисия да включи разглежданото предложение в първото предложение на Комисията.

С уважение,

Klaus-Heiner Lehne

Приложение: Становище на Правната служба

  • [1]  Приети текстове, P6_TA(2009)0114.
  • [2]  Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665).
  • [3]  що се отнася до практиката на Съда на Европейския съюз и на Общия съд относно достъпа до документи, докладът цитира решенията на Съда по делата Turco (съединени дела C-39/05 P и C-52/05 P), Bavarian Lager (дело C-28/08), Volker und Marcus Schecke (съединени дела C-92/09 и C-93/09), Technische Glaswerke Ilmenau (C-139/07 P) и API (съединени дела C-514/07 P, C-528/07 P и C-532/07 P) и решенията на Общия съд по делата Access Info Europe (T-233/09), MyTravel (case T-403/05), Borax (дела T-121/05 и T-166/05), Joséphidès (case T-439/08), Co-Frutta (съединени дела T-355/04 и T-446/04), Terezakis (дело T-380/04), Agrofert Holdings (дело T-111/07) и Editions Jacob (дело T-237/05),
  • [4]  Последното заседание, организирано от комисията LIBE с участието на докладчика, заместник-докладчика и докладчиците по становище, както и на заместник-председателя на Комисията Šefčovič се състоя на 28 юни 2011 г.
  • [5]  COM(2011) 137 окончателен, 2011/0073 (COD)
  • [6]  Присъстваха следните членове на ЕП : Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Димитър Стоянов, Diana Wallis, Pablo Zalba Bidegain.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Публичен достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия

Позовавания

COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)

Дата на представяне на ЕП

30.4.2008 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

19.10.2009 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

INTA

19.10.2009 г.

JURI

19.10.2009 г.

AFCO

19.10.2009 г.

PETI

19.10.2009 г.

Неизказано становище

       Дата на решението

INTA

17.3.2010 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Michael Cashman

22.7.2009 г.

 

 

 

Оспорване на правното основание

       Дата на становището BUDG

JURI

5.7.2010 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

6.10.2009 г.

4.11.2009 г.

4.2.2010 г.

31.5.2010 г.

 

1.2.2011 г.

19.9.2011 г.

3.10.2011 г.

7.11.2011 г.

 

23.11.2011 г.

 

 

 

Дата на приемане

23.11.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

17

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Mario Borghezio, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Tanja Fajon, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Valdemar Tomaševski, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Elena Oana Antonescu, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Leonidas Donskis, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Marian-Jean Marinescu, Joanna Senyszyn, Bogusław Sonik, Manfred Weber, Cecilia Wikström, Glenis Willmott

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Nessa Childers, Sergio Gaetano Cofferati, Ismail Ertug, Esther Herranz García, Stephen Hughes, Kent Johansson, Marit Paulsen, Ivo Vajgl

Дата на внасяне

30.11.2011 г.