ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, για την τροποποίηση της συμφωνίας προκειμένου να επεκταθούν οι διατάξεις της συμφωνίας στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, δεδομένης της λήξης της διμερούς συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

  28.11.2011 - (16384/2010 – C7‑0097/2011 – 2010/0323(NLE))

  Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
  Εισηγητής: George Sabin Cutaş


  Διαδικασία : 2010/0323(NLE)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0427/2011
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0427/2011
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, για την τροποποίηση της συμφωνίας προκειμένου να επεκταθούν οι διατάξεις της συμφωνίας στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, δεδομένης της λήξης της διμερούς συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

  (16384/2010 – C7‑0097/2011 – 2010/0323(NLE))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –    έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (16384/2010),

  –    έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α)(v) και το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0097/2011),

  –    έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του της 15ης Νοεμβρίου 2007[1], της 26ης Οκτωβρίου 2006[2], της 27ης Οκτωβρίου 2005[3] και της 9ης Ιουνίου 2005[4] για το Ουζμπεκιστάν, της 12ης Μαρτίου 1999 σχετικά με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ουζμπεκιστάν[5] (ΣΕΣΣ), της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την εξωτερική διάσταση της κοινωνικής πολιτικής, την προαγωγή των εργασιακών και κοινωνικών προτύπων και την ευρωπαϊκή εταιρική κοινωνική ευθύνη[6], και της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες[7],

  –    έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και Ουζμπεκιστάν για το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων[8] και την απόφαση του Συμβουλίου 2000/804/ΕΚ της 4ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με τη σύναψη συμφωνιών με ορισμένες τρίτες χώρες (συμπεριλαμβανομένου του Ουζμπεκιστάν) για το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων[9],

  –    έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που θεσπίζει την εταιρική σχέση ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και τα κράτη μέλη τους, αφενός, και τη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου,[10] και συγκεκριμένα το άρθρο 16 αυτής, σύμφωνα με το οποίο «ο παρών τίτλος δεν ισχύει για το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων τα οποία εμπίπτουν στα κεφάλαια 50 έως 63 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας. Το εμπόριο των προϊόντων αυτών διέπεται από χωριστή συμφωνία που μονογραφήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 1995 και εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου 1996»,

  –    έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το Ουζμπεκιστάν, όπως αυτά της 25ης Οκτωβρίου 2010[11], της 27ης Οκτωβρίου 2009[12], της 16ης Δεκεμβρίου 2008[13], της 27ης Οκτωβρίου 2008[14], της 13ης Οκτωβρίου 2008[15] και της 29ης Απριλίου 2008[16], στα οποία εκφράζονται ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον εκδημοκρατισμό και το κράτος δικαίου στο Ουζμπεκιστάν,

  –    έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου (2005[17] και 2010[18]), τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα (2006[19]), τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών (2010[20]), τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού (2006[21]), την έκθεση της ομάδας εργασίας για το Ουζμπεκιστάν σχετικά με την Παγκόσμια Περιοδική Επισκόπηση του ΟΗΕ (2009[22]) και την έκθεση της επιτροπής διάσκεψης της ΔΟΕ σχετικά με την εφαρμογή προτύπων (2010[23]), την έκθεση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων της ΔΟΕ για την εφαρμογή των συμβάσεων και συστάσεων που αφορούν τη σύμβαση για τις χείριστες μορφές παιδικής εργασίας (2010[24] και 2011[25]), καθώς και την έκθεση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων της ΔΟΕ για την εφαρμογή των συμβάσεων και συστάσεων που αφορούν τη σύμβαση για την κατάργηση της καταναγκαστικής εργασίας (2010[26] και 2011[27]), που εκφράζουν, στο σύνολό τους, ανησυχίες για τη συνεχιζόμενη χρήση της παιδικής εργασίας στο Ουζμπεκιστάν,

  –    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους: Η συμβολή της ΕΕ στην εφαρμογή της ατζέντας της αξιοπρεπούς εργασίας στον κόσμο» (COM(2006)0249),

  –    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο: «Μια ξεχωριστή θέση για τα παιδιά στην εξωτερική δράση της ΕΕ» (COM(2008)0055), καθώς και το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής για την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας (SEC(2010)0037),

  –    έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την παιδική εργασία και το αίτημά του προς «την Επιτροπή να μελετήσει την προβληματική των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας και της εμπορίας παιδιών με σκοπό την καταναγκαστική εργασία, και να υποβάλει σχετική έκθεση πριν από το τέλος του 2011, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία και τις θέσεις των αρμόδιων διεθνών οργανισμών»[28],

  –    έχοντας υπόψη τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, και συγκεκριμένα τη Σύμβαση περί του κατώτατου ορίου ηλικίας εισόδου στην απασχόληση του 1973 (σύμβαση αριθ. 138)[29] και της Σύμβασης περί της απαγόρευσης των χείριστων μορφών παιδικής εργασίας και της άμεσης δράσης για την εξάλειψή τους (σύμβαση αριθ. 182)[30], τις οποίες κύρωσε το Ουζμπεκιστάν το 2009 και το 2008 αντίστοιχα, μετά τις οποίες ακολούθησε η υιοθέτηση εθνικού σχεδίου δράσης από το Ουζμπεκιστάν,

  –    έχοντας υπόψη το άρθρο 15 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 732/2008 της 22ας Ιουλίου 2008 σχετικά με την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011[31] (κανονισμός ΣΓΠ), καθώς και το άρθρο 19 της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (COM(2011)241),

  –    έχοντας υπόψη τις εκκλήσεις διάφορων μη κυβερνητικών οργανώσεων[32] και συνδικαλιστικών ενώσεων[33] για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τις προτιμήσεις του ΣΓΠ στην περίπτωση του Ουζμπεκιστάν,

  –    έχοντας υπόψη το ενδεικτικό πρόγραμμα του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DCI) Κεντρικής Ασίας για την περίοδο 2011-2013[34],

  –    έχοντας υπόψη το άρθρο 81, παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

  –    έχοντας υπόψη την προσωρινή έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (Α7-0427/2011),

  Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα εξαιρούνται από τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ), και αποτέλεσαν αντικείμενο χωριστής ρύθμισης μέσω διμερούς συμφωνίας, η οποία εξέπνευσε το 2005, δημιουργώντας κλίμα νομικής ασάφειας στους εξαγωγείς της ΕΕ, δεδομένου ότι το Ουζμπεκιστάν (μη όντας μέλος του ΠΟΕ) μπορεί να αυξάνει ελεύθερα τους εισαγωγικούς δασμούς του, ενώ η ΕΕ επιφυλάσσει σε κάθε χώρα ανά την υφήλιο (δασμολογική) μεταχείριση του μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ),

  Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρωτόκολλο αποσκοπεί στο να συμπεριληφθούν τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα στη ΣΕΣΣ, ώστε τα δυο μέρη να οδηγηθούν στην αμοιβαία χορήγηση καθεστώτος ΜΕΚ, τερματίζοντας τοιουτοτρόπως τη νομική ασάφεια για τους εξαγωγείς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ,

  Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει αποκαταστήσει προηγουμένως την εν λόγω νομική ασάφεια για τους εξαγωγείς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ μέσω τροποποιήσεων στις ΣΕΣΣ με διάφορες χώρες (π.χ. με το Αζερμπαϊτζάν το 2007 και το Καζακστάν το 2008),

  Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2 της ΣΕΣΣ με το Ουζμπεκιστάν ορίζει ότι «Ο σεβασμός της δημοκρατίας, των αρχών του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως ορίζονται, ιδίως, στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στην τελική πράξη του Ελσίνκι και στο Χάρτη των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη, καθώς και οι αρχές της οικονομίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που διακηρύσσονται στα έγγραφα της διάσκεψης ΔΑΣΕ της Βόννης, διαπνέουν τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές των μερών και αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της εταιρικής σχέσης και της παρούσας συμφωνίας»,

  Ε.   λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου στις 25 Οκτωβρίου 2010 ότι «εξακολουθεί να ανησυχεί ιδιαίτερα για τη γενική κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του εκδημοκρατισμού και του κράτους δικαίου στο Ουζμπεκιστάν»,

  ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν έχει ξεκινήσει τη διαδικασία λήψης σημαντικών μέτρων για την επίτευξη του εκδημοκρατισμού,

  Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενέργειες της Ουζμπεκικής Κυβέρνησης είναι αντίθετες με τα αποτελέσματα της Υπουργικής Συνόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κεντρικής Ασίας, της 7ης Απριλίου 2011, στην Τασκένδη, σύμφωνα με την οποία "τα μέρη υπενθυμίζουν ότι η ανάπτυξη μιας ακμαίας κοινωνίας των πολιτών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δημοκρατικής ανάπτυξης",

  Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ουζμπεκιστάν κληρονόμησε ένα κρατικοκεντρικό αγροτικό τομέα και δεν προέβη σε ευρείες μεταρρυθμίσεις, τη στιγμή που γειτονικές χώρες, όπως το Καζακστάν και, σε μικρότερο βαθμό, το Τατζικιστάν, εκσυγχρονίζουν τον αγροτικό τομέα τους και αντιμετωπίζουν πολλές από τις δυσλειτουργίες του[35]· ότι μια πραγματική αγροτική μεταρρύθμιση συνοδευόμενη από μηχανοποίηση θα περιορίσει σημαντικά την καταναγκαστική παιδική εργασία και τη σπατάλη ύδατος και θα καταστήσει τις εκμεταλλεύσεις αποδοτικότερες,

  Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόλο που επισήμως οι ουζμπέκοι αγρότες μπορούν να δραστηριοποιούνται ελεύθερα, μισθώνουν τη γη, προμηθεύονται τα λιπάσματα από το κράτος και υπόκεινται στις ποσοστώσεις που αυτό επιβάλλει, ενώ το ίδιο αγοράζει το βαμβάκι τους σε καθορισμένη τιμή, κερδίζοντας σημαντικά ποσά από τη μεταπώλησή του στην κατά πολύ υψηλότερη τιμή της διεθνούς αγοράς,

  Ι.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η Προεδρία του Συμβουλίου υπενθύμισε, στο πλαίσιο της δήλωσης της Ένωσης προς τη ΔΟΕ τον Ιούνιο του 2011, «τους καλά τεκμηριωμένους ισχυρισμούς και την ευρεία συναίνεση μεταξύ των οργάνων των Ηνωμένων Εθνών, της UNICEF, των αντιπροσωπευτικών εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων, και των ΜΚΟ, ότι παρά τις νομικές δεσμεύσεις που ανέλαβε η κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν για την εξάλειψη της καταναγκαστικής παιδικής εργασίας, στην πράξη εκτιμάται ότι 0,5 - 1,5 εκατομμύρια παιδιά σχολικής ηλικίας εξακολουθούν να εργάζονται υπό επικίνδυνες συνθήκες στη συλλογή του βαμβακιού καταναγκαστικά ως και τρεις μήνες κατ' έτος,»,

  ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχολεία κλείνουν κατά την περίοδο συλλογής του βαμβακιού το φθινόπωρο, παρακωλύοντας την εκπαίδευση των παιδιών,

  ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά, οι δάσκαλοί τους και οι γονείς απειλούνται με κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης,

  ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση της Κυβέρνησης του Ουζμπεκιστάν ότι «αποτελεί παράδοση τα μεγαλύτερα παιδιά να βοηθούν στις οικογενειακές εργασίες» και ότι «οι ισχυρισμοί πως η καταναγκαστική εργασία είναι ευρέως διαδεδομένη στη γεωργία είναι αβάσιμοι»[36],

  ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ανεξάρτητοι διεθνείς παρατηρητές έχουν συγκεντρώσει στοιχεία σχετικά με την καταναγκαστική εργασία, και ειδικότερα την καταναγκαστική παιδική εργασία ως συστηματική και οργανωμένη πρακτική που συνεπάγεται πιέσεις σε δασκάλους και οικογένειες με την ανάμειξη δυνάμεων της αστυνομίας και της ασφάλειας,

  ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν αρνείται ως σήμερα την πρόσβαση σε ανεξάρτητους παρατηρητές, προκειμένου να αποκαλυφθούν οι πραγματικές συνθήκες και να υπάρξει ενημέρωση για τη διάρκεια της φθινοπωρινής περιόδου συγκομιδής, τις συνθήκες εργασίας και υγείας των μαθητών, την ηλικία τους και σε ορισμένες περιπτώσεις τον κίνδυνο τιμωρίας σε περίπτωση ανυπακοής,

  ΙΣΤ λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την Επιτροπή οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης της Ένωσης προς το Ουζμπεκιστάν αντιστοιχούν στο 0,05% των εξαγωγών ειδών κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης της Ένωσης,

  ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση είναι ένας από τους κύριους εισαγωγείς βαμβακιού από το Ουζμπεκιστάν, όπου κατά τις εκτιμήσεις οι εισαγωγές αντιστοιχούν στο 6-23% των ουζμπεκικών εξαγωγών βαμβακιού τα τελευταία δέκα έτη,

  ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη βάση των αρχών και των επιδιώξεων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, η Ένωση έχει την ηθική υποχρέωση να αξιοποιήσει την επιρροή της, ως ένας από τους κύριους εμπορικούς εταίρους και σημαντικός εισαγωγέας βαμβακιού από το Ουζμπεκιστάν, προκειμένου να εξαλείψει τη χρήση της καταναγκαστικής παιδικής εργασίας στην εν λόγω χώρα· θεωρώντας λοιπόν ότι το πρωτόκολλο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια καθαρά τεχνική συμφωνία τη στιγμή που εγείρονται ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως περί καταναγκαστικής παιδικής εργασίας, που αφορούν ξεκάθαρα τη συγκομιδή του βαμβακιού,

  ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το θεμιτό και ανοικτό διεθνές εμπόριο επιτάσσει ανταγωνισμό επί ίσοις όροις και ότι οι οικονομικοί παράγοντες που καθορίζουν την τιμή των προϊόντων που εξάγονται στην ΕΕ δεν θα πρέπει να στρεβλώνονται από πρακτικές που αντιβαίνουν στις βασικές αρχές των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του παιδιού,

  Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί λιανοπωλητές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ανάμεσα σε αυτούς και Ευρωπαίοι, έχουν αποφασίσει να μην προμηθεύονται πλέον βαμβάκι από το Ουζμπεκιστάν και πρόκειται να ενημερώσουν όλους τους προμηθευτές τους για τη στάση τους[37],

  ΚΑ.    λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2010 στα συμπεράσματά του σχετικά με την παιδική εργασία, ότι αντιλαμβάνεται πλήρως το ρόλο και τις ευθύνες της Ένωσης στον αγώνα για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας,

  ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη την παραίνεση του Προέδρου της Επιτροπής, κ. Barroso, προς τον Πρόεδρο του Ουζμπεκιστάν, κ. Islam Karimov, να επιτρέψει την είσοδο στη χώρα αντιπροσωπείας παρατηρητών της ΔΟΕ προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν εναπομείνασες πρακτικές παιδικής εργασίας[38],

  ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια της Ένωσης προς το Ουζμπεκιστάν, στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την κεντρική Ασία, δεν έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη μεταρρύθμιση του αγροτικού τομέα,

  ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι και η Επιτροπή υποστηρίζει σθεναρά τις αποστολές παρατηρητών της ΔΟΕ ως το μοναδικό αρμόδιο όργανο επιτήρησης στο πλαίσιο των ερευνών για την προσωρινή αναστολή των προτιμήσεων του ΣΓΠ, και χαιρετίζοντας την πρόταση της Επιτροπής να άρει την αυτή την προϋπόθεση ενόψει της αναθεώρησης του κανονισμού ΣΓΠ,

  ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νερό αποτελεί σημαντικό πόρο στον 21ο αιώνα, και η διατήρησή του, συνεπώς, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βαμβακοκαλλιέργεια στο Ουζμπεκιστάν έχει προκαλέσει σοβαρή συρρίκνωση στον υδάτινο όγκο της λίμνης Αράλης από το 1990 ως το 2008, λόγω των ελλιπών περιβαλλοντικών προτύπων και της ανεπαρκούς αρδευτικής υποδομής,

  1.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν υπόψη τις ακόλουθες συστάσεις:

  (i)     να καταδικάσουν απερίφραστα τη χρήση καταναγκαστικής παιδικής εργασίας στο Ουζμπεκιστάν·

  (ii)     να υποστηρίξουν θερμά το αίτημα της ΔΟΕ προς την Κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν για αποδοχή τριμερούς αντιπροσωπείας υψηλόβαθμων παρατηρητών που θα χαίρει πλήρους ελευθερίας κινήσεων και έγκαιρης πρόσβασης σε όλους τους χώρους και στους συναφείς δρώντες, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στις βαμβακοφυτείες, προκειμένου να αξιολογήσει την εφαρμογή της Σύμβασης ΔΟΕ·

  (iii)    να τονίσουν το σημαντικό ρόλο των διεθνών παρατηρητών στην παρακολούθηση των εξελίξεων στο ζήτημα της καταναγκαστικής εργασίας στο Ουζμπεκιστάν, αλλά και σε άλλες χώρες στην περιοχή·

  (iv)    να παροτρύνουν τον Ουζμπέκο Πρόεδρο Islam Karimov να επιτρέψει την πρόσβαση στη χώρα σε αποστολή παρατηρητών της ΔΟΕ, προκειμένου να διερευνηθεί το ζήτημα των πρακτικών καταναγκαστικής παιδικής εργασίας·

  (v)    να παροτρύνουν την Κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν να επιτρέψει την είσοδο στη χώρα μιας αποστολής παρατηρητών της ΔΟΕ και να διασφαλίσει ότι η πρακτική της καταναγκαστικής εργασίας καθώς και της καταναγκαστικής παιδικής εργασίας θα εισέλθει σε μια ουσιαστική διαδικασία εκρίζωσης σε εθνικό, επαρχιακό και τοπικό επίπεδο·

  (vi)    να υπενθυμίσουν στις αρχές του Ουζμπεκιστάν ότι, παρά το γεγονός ότι οι αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιλαμβάνονται στο σύνταγμα της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν και ότι το Ουζμπεκιστάν έχει υπογράψει και κυρώσει τις περισσότερες από τις συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα, αστικά και πολιτικά δικαιώματα, και τα δικαιώματα του παιδιού, η εν λόγω επίσημη δέσμη νομικών πράξεων εξακολουθεί να χρειάζεται να εφαρμοσθεί αποτελεσματικά·

  (vii)   να συμβάλουν μέσω του πολιτικού διαλόγου και προγραμμάτων στήριξης στις μεταρρυθμίσεις που προσανατολίζουν τον αγροτικό τομέα του Ουζμπεκιστάν στην αγορά· να προτείνουν τη βοήθεια της Ένωσης για τη σταδιακή μετάβαση στην ιδιωτικοποίηση και την ελευθέρωση του κλάδου στο Ουζμπεκιστάν, σύμφωνα με τις εξελίξεις που παρατηρούνται στις γειτονικές χώρες·

  (viii)  να θέσουν ως στρατηγική προτεραιότητα της Αντιπροσωπείας της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τασκένδη τον τερματισμό της πρακτικής της καταναγκαστικής παιδικής εργασίας στη βαμβακοπαραγωγή· εμμένει στην άποψη ότι η επιδίωξη αυτή πρέπει να αντανακλάται στην πολιτική, στις αποστολές παρατηρητών, στις αναφορές, στην απασχόληση προσωπικού και στην οικονομική στήριξη·

  (ix)    να μελετήσει η Επιτροπή και, εφόσον κριθεί ενδεδειγμένο, να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομοθετική πρόταση σχετικά με αποτελεσματικό μηχανισμό ανιχνευσιμότητας των αγαθών που παράγονται με καταναγκαστική παιδική εργασία·

  (x)    να υποστηρίξουν την έκκληση του Κοινοβουλίου προς τους χονδρεμπόρους και τους λιανοπωλητές βαμβακιού να παύσουν να προμηθεύονται βαμβάκι το οποίο παράγεται με καταναγκαστική παιδική εργασία από το Ουζμπεκιστάν και να ενημερώσουν τόσο τους καταναλωτές όσο και όλους τους προμηθευτές τους για τη στάση τους·

  (xi)    εάν τα όργανα παρατήρησης της ΔΟΕ καταλήξουν ότι παρατηρείται σοβαρή και συστηματική παράβαση των υποχρεώσεων του Ουζμπεκιστάν, η Επιτροπή πρέπει να δει κατά πόσο πρέπει να προχωρήσει σε προσωρινή απόσυρση του ΣΓΠ, εάν πληρούνται όλες οι άλλες απαιτήσεις· υπογραμμίζει δε ότι με την ενέργεια αυτή η Επιτροπή απλώς ενισχύει τους υφιστάμενους κανόνες ΣΓΠ της Ένωσης και τονίζει πως είναι σημαντικό να επιδειχθεί συνέπεια στην εφαρμογή των κανόνων αυτών·

  (xii)   να σημειώσουν τη σημασία των σχέσεων της Ένωσης και του Ουζμπεκιστάν, με βάση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και των αρχών της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου· να επαναλάβουν δε την προσήλωση της Ένωσης στην περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων, μεταξύ άλλων, στο εμπόριο, και σε πεδία που άπτονται των δημοκρατικών αρχών, του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώς και του κράτους δικαίου·

  (xiii)  να συμβάλουν ενεργά στη βελτίωση της κατάστασης των κοινωνικών, οικονομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ουζμπεκικού λαού, προάγοντας μια προσέγγιση από τη βάση και στηρίζοντας τα ΜΜΕ και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο την επίτευξη μιας βιώσιμης διαδικασίας εκδημοκρατισμού·

  (xiv)  να προσφέρουν στο Κοινοβούλιο ουσιαστική ενημέρωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με την κατάσταση στο Ουζμπεκιστάν, ιδίως σε σχέση με την εκρίζωση της καταναγκαστικής παιδικής εργασίας·

  2.   Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Κοινοβούλιο θα εξετάσει την περίπτωση έγκρισης μόνον εάν επιτραπεί από τις ουζμπεκικές αρχές η πρόσβαση σε παρατηρητές της ΔΟΕ, προκειμένου να προβούν σε εκ του σύνεγγυς και απρόσκοπτη παρακολούθηση και εφόσον αυτοί επιβεβαιώσουν ότι έχουν εφαρμοσθεί συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις και έχουν παραχθεί ουσιαστικά αποτελέσματα ούτως ώστε η πρακτική της καταναγκαστικής εργασίας και της παιδικής εργασίας να ευρίσκεται πράγματι στο στάδιο της εξάλειψης σε επίπεδο κράτους, επαρχίας και σε τοπικό επίπεδο.

  3.       αναθέτει στον Πρόεδρό του να ζητήσει περαιτέρω συζητήσεις με την Επιτροπή και το Συμβούλιο.

  4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή καθώς και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Ουζμπεκιστάν.

  • [1]  ΕΕ C 282 E, 06.11.2008, σ. 478.
  • [2]  ΕΕ C 313 E, 20.12.2006, σ. 466.
  • [3]  ΕΕ C 272 E, 09.11.2006, σ. 456.
  • [4]  ΕΕ C 124 E, 25.05.2006, σ. 422.
  • [5]  ΕΕ C 175 E, 21.06.1999, σ. 432.
  • [6]  Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2011)0260.
  • [7]  Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2010) 0434.
  • [8]  ΕΕ L 123, 17.5.1994, σ. 745.
  • [9]  ΕΕ L 326, 22.12.2000, σ. 63.
  • [10]  ΕΕ L 229, 31.8.1999, σ. 3.
  • [11]  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117329.pdf
  • [12]  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/110783.pdf.
  • [13]  http://ec.europa.eu/sport/information-center/doc/timeline/european_council_12-12-2008_conclusions_en.pdf
  • [14]  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/110783.pdf.
  • [15]  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/103295.pdf
  • [16]  http://www.eu2008.si/si/News_and_Documents/Council_Conclusions/April/0428_GAERC4.pdf
  • [17]  Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα δικαιώματα του ανθρώπου, Συντομογραφία Σύμβασης: CCPR, Καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Ουζμπεκιστάν. 26/04/2005. (CCPR/CO/83/UZB. (Καταληκτικές παρατηρήσεις/Σχόλια)), http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.CO.83.UZB.En?Opendocument
  • [18]  Διεθνές Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα, γενική διανομή, CCPR/C/UZB/CO/3/UZB 25 Μαρτίου 2010, Καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ουζμπεκιστάν,
   www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/co/Uzbekistan98_AUV.doc)
  • [19]  http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/E.C.12.UZB.CO.1.En?Opendocument
  • [20] Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών, CEDAW/C/UZB/CO/4, γενική διανομή, 5 Φεβρουαρίου 2010, Καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών, Ουζμπεκιστάν, (http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-UZB-CO-4.pdf)
  • [21] Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα δικαιώματα του ανθρώπου, Επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού, Καταληκτικές παρατηρήσεις: Ουζμπεκιστάν. 02/06/2006. (CRC/C/UZB/CO/2.), (http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CRC.C.UZB.CO.2.En?Opendocument)
  • [22]  http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/UZ/A_HRC_10_82_Add1_Uzbekistan_E.pdf
  • [23] Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO), 2010 έκθεση της επιτροπής διάσκεψης της ΔΟΕ σχετικά με την εφαρμογή προτύπων, 99η Σύνοδος, Γενεύη, 2010, (http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/conference-committee-on-the-application-of-standards/lang--en/index.htm)
  • [24] Διεθνής Διάσκεψη Εργασίας, 99η Σύνοδος, 2010, έκθεση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων της ΔΟΕ για την εφαρμογή των συμβάσεων και συστάσεων, (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_123424.pdf)
  • [25] Διεθνής Διάσκεψη Εργασίας, 100η Σύνοδος, 2011, έκθεση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων της ΔΟΕ για την εφαρμογή των συμβάσεων και συστάσεων (ILC. 100/III/1A), (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_151556.pdf)
  • [26] . http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_151556.pdf
  • [27] . http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_123424.pdf
  • [28] Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πορίσματα του Συμβουλίου για την παιδική εργασία, 3023η Συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, Λουξεμβούργο, 14 Ιουνίου 2010, (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115180.pdf)
  • [29] Γενική Διάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), Σύμβαση περί του κατώτατου ορίου ηλικίας εισόδου στην απασχόληση (Σημείωση: (έναρξη ισχύος: 19:06:1976.) Σύμβαση: C138, Γενεύη 26.06.1973, (http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138)
  • [30] Γενική Διάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, C182 Σύμβαση για τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας, 1999, Γενεύη 17.06.1999, (http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C182)
  • [31]  ΕΕ L 211, 6.8.2008, σ. 1.
  • [32]  Πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής συμμόρφωσης, C.W.F Children Worldwide Fashion, Anti-Slavery International, Ουζμπεκο-γερμανικό φόρουμ για πρωτοβουλία με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα και το εμπόριο με δεοντολογικά κριτήρια.
  • [33]  Διεθνής Συνδικαλιστική Ομοσπονδία (ITUC) - Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Ομοσπονδία (ETUC).
  • [34] Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Σχέσεων, Διεύθυνση Δημοκρατιών Ανατολικής Ευρώπης, Νοτίου Καυκάσου και Κεντρικής Ασίας, Ενδεικτικό Πρόγραμμα του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DCI ) 2011-2013, σ. 54, (http://www.eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_ca_mtr_en.pdf)
  • [35]  Τι έχει αλλάξει; School of Oriental and African Studies, University of London, Νοέμβριος 2010, (http://www.soas.ac.uk/cccac/centres-publications/file64329.pdf)
  • [36]  2011 ILO έκθεση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων της ΔΟΕ για την εφαρμογή των συμβάσεων και συστάσεων, σ.429, (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_151556.pdf)
  • [37] Διεθνές Φόρουμ Εργασιακών Δικαιωμάτων, )
  • [38]  Δήλωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. José Manuel Barroso, κατόπιν συνάντησης με τον Πρόεδρο του Ουζμπεκιστάν, κ. Islam Karimov, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/40&type=HTML)

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλήθηκε να εγκρίνει πρωτόκολλο τροποποίησης μιας συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας. Ο εισηγητής υποβάλλει προσωρινή έκθεση προκειμένου να τεθούν οι βάσεις για τη θετική έκβαση των συνομιλιών με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Με δεδομένη την τρέχουσα κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο εισηγητής θεωρεί ότι θα ήταν ανάρμοστο εκ μέρους του ΕΚ να συναινέσει χωρίς να διασφαλίσει ως αντάλλαγμα αλλαγές στις πολιτικές του Ουζμπεκιστάν και της ΕΕ. Ο εισηγητής επιθυμεί να επιτύχει τις εν λόγω αλλαγές μέσα από διάλογο με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ώστε το ΕΚ να μπορέσει σε επόμενο στάδιο να επανεξετάσει το ενδεχόμενο συγκατάθεσής του στο πρωτόκολλο τροποποίησης της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ).

  ΣΕΣΣ και κλωστοϋφαντουργία

  Οι ΣΕΣΣ συνήφθησαν με τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στα τέλη της δεκαετίας του '90, σε μια εποχή που τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα αποτελούσαν ακόμη ευαίσθητο ζήτημα στο διεθνές εμπόριο. Έως το 1995 οι ποσοστώσεις στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και στα είδη ένδυσης αποτελούσαν αντικείμενο διμερούς διαπραγμάτευσης και διέπονταν από τις διατάξεις της συμφωνίας πολυινών (MFA). Εκεί προβλέπονταν ποσοτικοί περιορισμοί για τις περιπτώσεις όπου η εκτίναξη των εισαγωγών συγκεκριμένων προϊόντων έπληττε – ή απειλούσε να πλήξει – τη βιομηχανία της χώρας εισαγωγής. Οι ποσοστώσεις στις εισαγωγές καταργήθηκαν σταδιακά από το 1995 ως το 2005.

  Δεδομένης της ύπαρξης διμερούς συμφωνίας με το Ουζμπεκιστάν, η ΕΕ αποφάσισε να συμπεριλάβει το άρθρο 16 στη ΣΕΣΣ, εξαιρώντας από αυτήν ρητά την κλωστοϋφαντουργία. Σε άλλους κλάδους, πάλι, η ΣΕΣΣ προέβλεπε την αμοιβαία χορήγηση του καθεστώτος του μάλλον ευνοούμενου κράτους.

  Με τη λήξη της μεταβατικής περιόδου απαγορεύτηκαν οι ποσοστώσεις στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Πλέον επιτρεπόταν μόνο η επιβολή δασμών επί των εισαγωγών. Η ΕΕ χορηγούσε, κατά γενικό κανόνα, στα κράτη που δεν ήταν μέλη του ΠΟΕ το καθεστώς του μάλλον ευνοούμενου κράτους – σ' αυτά συγκαταλέγεται και το Ουζμπεκιστάν. Πολλά είναι τα μέλη του ΠΟΕ που ακολουθούν την ίδια πρακτική. Το Ουζμπεκιστάν, από την άλλη πλευρά, μη όντας μέλος του ΠΟΕ, δεν υποχρεούται να υιοθετήσει σταθερό δασμολόγιο προς τρίτες χώρες· είναι ελεύθερο να αυξάνει (και να μειώνει) τους δασμούς του κατά το δοκούν. Αυτό προκαλεί ιδιαίτερη ανασφάλεια στους εξαγωγείς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ.

  Εντάσσοντας την κλωστοϋφαντουργία στη ΣΕΣΣ, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα θα ενέπιπταν στον τίτλο «εμπορευματικές συναλλαγές». Σε αυτόν τον τίτλο προβλέπονται η χορήγηση του καθεστώτος ΜΕΚ, το εμπόριο χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς, η αρχή της ελεύθερης διαμετακόμισης, το εμπόριο σε τιμές της αγοράς, ρήτρα διασφάλισης και απαγορεύσεις ή περιορισμοί επί των εισαγωγών, εξαγωγών ή επί της διαμετακόμισης εμπορευμάτων για λόγους που επιβάλλονται από τα χρηστά ήθη, τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια.

  Στην περίπτωση άλλων χωρών, π.χ. του Τατζικιστάν, η ΣΕΣΣ προέβλεπε την αυτοδίκαιη κατάργηση του άρθρου κατά τη λήξη της διμερούς συμφωνίας. Αυτό δεν συνέβη στην περίπτωση του Ουζμπεκιστάν. Το άρθρο 16 εξακολουθεί να ισχύει ως σήμερα, με αποτέλεσμα η κλωστοϋφαντουργία να εξαιρείται από τη ΣΕΣΣ. Απαιτείται, λοιπόν, η ρητή κατάργηση του άρθρου 16 προκειμένου να συμπεριληφθεί η κλωστοϋφαντουργία στη ΣΕΣΣ. Αυτό ακριβώς επιδιώκεται με το πρωτόκολλο που βρίσκεται σήμερα επί τάπητος. Άλλωστε, το Ουζμπεκιστάν δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Η ΕΕ έχει ήδη συνάψει πρωτόκολλα τροποποίησης της ΣΕΣΣ με το Αζερμπαϊτζάν (το 2007) και το Καζακστάν (το 2008).

  Πρωτόκολλο και καταναγκαστική παιδική εργασία

  Ο εισηγητής κατανοεί ότι το παρόν πρωτόκολλο είναι επωφελές για τους εξαγωγείς της ΕΕ, καθώς καλλιεργεί κλίμα νομικής ασφάλειας.

  Από οικονομική σκοπιά, ωστόσο, η συμφωνία δεν πρέπει να υπερτιμάται. Η αξία των κλωστοϋφαντουργικών εξαγωγών της ΕΕ στο Ουζμπεκιστάν ανέρχεται σε 16,4 εκατομμύρια ευρώ – 0,05% επί των συνολικών κλωστοϋφαντουργικών εξαγωγών της ΕΕ.

  Επιπλέον, μια συμφωνία με το Ουζμπεκιστάν στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερο ζήτημα τεχνικής φύσεως. Το γεγονός ότι το Economist Intelligence Unit κατατάσσει το Ουζμπεκιστάν στην 164η θέση, μεταξύ 167 χωρών, ως προς το δείκτη δημοκρατίας του, καθώς και ότι σύμφωνα με το δείκτη του Freedom House το Ουζμπεκιστάν κατέχει εξέχουσα θέση μεταξύ των 9 χειρίστων, πυροδοτούν ανησυχίες σχετικά με τον πραγματικό σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι από 2005 ως το 2009 η ΕΕ είχε επιβάλει κυρώσεις στο Ουζμπεκιστάν και ότι το Συμβούλιο ενέκρινε στο διάστημα αυτό συμπεράσματα κάθε έξι μήνες.

  Το Ουζμπεκιστάν είναι η πέμπτη μεγαλύτερη βαμβακοπαραγωγός χώρα παγκοσμίως και ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγέας βαμβακιού. Τόσο το πολιτικό όσο και το οικονομικό σύστημα στο Ουζμπεκιστάν βρίσκονται υπό κρατικό έλεγχο. Το βαμβάκι παράγεται σε ιδιωτικά αγροκτήματα, αλλά η σοδειά πωλείται αναγκαστικά σε κρατικές επιχειρήσεις στην τιμή που ορίζει το κράτος. Σύμφωνα με μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας, το τίμημα που καταβάλλεται επίσημα στους αγρότες ανέρχεται μόλις στο ένα τρίτο της τιμής εξαγωγής.

  Κατά την περίοδο συλλογής του βαμβακιού, κυβερνητικοί αξιωματούχοι επιστρατεύουν τα παιδιά ως φτηνό εργατικό δυναμικό. Εκτιμάται ότι στο βαμβάκι εργάζονται από 200.000 έως 2 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 9-15 ετών. Το κράτος καθορίζει ποσοστώσεις για το βαμβάκι, οι οποίες είναι δεσμευτικές. Η συμμόρφωση με τις εν λόγω ποσοστώσεις συντελείται ιεραρχικά: Στην έναρξη της συγκομιδής οι έπαρχοι διαβιβάζουν δεσμευτικά διατάγματα προς τους τοπικούς άρχοντες για το κλείσιμο των σχολείων και τη συμμετοχή των παιδιών στη συγκομιδή του βαμβακιού. Έπειτα, οι τοπικοί άρχοντες διαβιβάζουν τα διατάγματα αυτά στα εκπαιδευτικά τμήματα των αντίστοιχων περιοχών. Από εκεί οι εντολές διαβιβάζονται απευθείας στα σχολεία. Κάθε επαρχία πρέπει να συμβάλει την ποσόστωση που της αναλογεί στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου για το βαμβάκι. Η ποσόστωση αυτή κατανέμεται στις επιμέρους διοικητικές περιοχές και σε κάθε παιδί αναλογεί μια ποσότητα βαμβακιού προς συλλογή.

  Τα σχολεία υποχρεώνονται να στείλουν τα παιδιά στα χωράφια. Όσοι διοικητικοί υπάλληλοι ή δάσκαλοι αρνούνται να συμμορφωθούν, κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους. Στις οικογένειες των παιδιών που αρνούνται να εργαστούν ασκούνται πιέσεις από την αστυνομία και τις εισαγγελικές αρχές. Οι αρχές απειλούν τις οικογένειες όσων δεν συμμορφώνονται με παρακρατήσεις από τη σύνταξη και τις κοινωνικές παροχές, με διακοπή της ηλεκτροδότησης, της ύδρευσης και της παροχής αερίου, αλλά και με σύλληψη, φυλάκιση και απαγγελία κατηγοριών σε μέλη της.

  Τον καταμερισμό της εργασίας αναλαμβάνουν έπειτα οι βαμβακοπαραγωγοί: συγκεντρώνουν το βαμβάκι που έχουν συλλέξει τα παιδιά και τους καταβάλουν την πενιχρή αποζημίωση. Οι παραγωγοί χρηματοδοτούν την εργασία μέσω της σχολικής διοίκησης και οι δάσκαλοι εκταμιεύουν τα χρήματα κάθε εβδομάδα. Όσοι παραγωγοί σιτίζουν τα παιδιά που εργάζονται, αφαιρούν τα έξοδα από το ημερομίσθιό τους.

  Με βάση αυτό το σύστημα εργασίας, πολλά είναι τα σχολεία, ιδίως σε αγροτικές περιοχές, που παραμένουν κλειστά από το Σεπτέμβριο ως το Νοέμβριο/Δεκέμβριο. Για τα παιδιά αυτών των περιοχών, αυτό συνεπάγεται κάθε χρόνο δυο έως τρεις χαμένους μήνες από τη σχολική χρονιά.

  Η απάντηση του Ουζμπεκιστάν, η ΕΕ και η λοιπή διεθνής κοινότητα

  Η κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν αρνείται την ύπαρξη του προβλήματος και ισχυρίζεται ότι πρόκειται για οικογενειακή αγροτική δραστηριότητα. Οι διαρκείς κατηγορίες για χρήση καταναγκαστικής παιδικής εργασίας οδήγησαν το 2008 την Ουζμπεκική Κυβέρνηση στην κύρωση δυο συμβάσεων της ΔΟΕ για την παιδική εργασία, περί της κατώτατης ηλικίας απασχόλησης (σύμβαση υπ' αριθ. 138) και περί της απαγόρευσης των χείριστων μορφών παιδικής εργασίας και της άμεσης δράσης για την εξάλειψή τους (σύμβαση υπ' αριθ. 182), ενώ θέσπισε και το εθνικό σχέδιο δράσης (ΕΣΔ) για την εφαρμογή των εν λόγω συμβάσεων.

  Με το πέρασμα των χρόνων, πολλές είναι οι διεθνείς οργανώσεις (συμπεριλαμβανομένων αυτών του ΟΗΕ και της ΔΟΕ) που έχουν εκφράσει ανησυχίες όσον αφορά τη χρήση της (καταναγκαστικής) παιδικής εργασίας στο Ουζμπεκιστάν. Κατά τη διάρκεια του θέρους, ωστόσο, η κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν αρνείται την πρόσβαση στους ανεξάρτητους παρατηρητές της διεθνούς κοινότητας προκειμένου να επαληθευθεί η εφαρμογή των συμβάσεων της ΔΟΕ. Η κυβέρνηση της χώρας χάνει την ευκαιρία να αποδείξει ότι οι πολυάριθμες αναφορές περί καταναγκαστικής εργασίας είναι λανθασμένες.

  Τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους η Προεδρία της ΕΕ αναγνώρισε προς τη ΔΟΕ «τους καλά τεκμηριωμένους ισχυρισμούς και την ευρεία συναίνεση μεταξύ των οργάνων των Ηνωμένων Εθνών, της UNICEF, των αντιπροσωπευτικών εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων, και των ΜΚΟ» όσον αφορά την καταναγκαστική παιδική εργασία στο Ουζμπεκιστάν.

  Πολλές εταιρείες λιανικής πώλησης κλωστοϋφαντουργικών ειδών, όπως οι Tesco, Marks and Spencer, Levi Strauss & Co, GAP, C&A και Wal-Mart (ΗΠΑ) έχουν δεσμευτεί στην καταπολέμηση της καταναγκαστικής παιδικής εργασίας στην ουζμπεκική βιομηχανία βαμβακιού.

  Η ΕΕ αποτελεί κύριο εισαγωγέα βαμβακιού από το Ουζμπεκιστάν. Σύμφωνα με τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), η ΕΕ εισήγαγε επί σειρά ετών το 23% του ουζμπεκικού βαμβακιού. Με βάση τα στοιχεία αυτά η ΕΕ έχει ηθικό χρέος να αντιμετωπίσει το ζήτημα της καταναγκαστικής παιδικής εργασίας. Πρέπει να χρησιμοποιήσει το ειδικό της βάρος για να βελτιώσει την τύχη των παιδιών στο Ουζμπεκιστάν.

  Σύμφωνα με το άρθρο 207, παράγραφο 1 της ΣΛΕΕ, η κοινή εμπορική πολιτική ασκείται στο πλαίσιο των αρχών και των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, δυνάμει δε του άρθρου 3 της ΣΕΕ, η Ένωση πρέπει να συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Για τους λόγους αυτούς, ο εισηγητής θεωρεί ότι το πρωτόκολλο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια καθαρά τεχνική συμφωνία τη στιγμή που εγείρονται ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως περί καταναγκαστικής παιδικής εργασίας, που αφορούν ξεκάθαρα τη συγκομιδή του βαμβακιού.

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να επιτρέψει στο οικονομικό συμφέρον να επικρατήσει του ανησυχητικού φαινομένου της καταναγκαστικής παιδικής εργασίας στο Ουζμπεκιστάν, προς όφελος του 0,05% των κλωστοϋφαντουργικών εξαγωγών μας αξίας 16,4 εκατομμυρίων ευρώ.

  Οι αποφασιστικές δηλώσεις της ΕΕ (π.χ. η δήλωση του Προέδρου κ. Barroso στις 24 Ιανουαρίου 2011 υπέρ της αποδοχής από Ουζμπεκιστάν αντιπροσωπείας ανεξάρτητων παρατηρητών) αποτελούν πρωτοβουλίες που χαιρετίζονται θερμά, ενώ πρέπει να δοθεί έμφαση στο ζήτημα της παιδικής εργασίας στο πλαίσιο όλων των συναντήσεων ΕΕ-Ουζμπεκιστάν. Υπάρχει όμως περιθώριο και για περισσότερες ενέργειες.

  Η παρουσία της ΔΟΕ στη χώρα παραμένει ουσιώδης ώστε να αποκαλυφθούν οι πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος και να ξεκινήσει η προσπάθεια για την εξεύρεση λύσης προς όφελος των παιδιών του Ουζμπεκιστάν. Από αυτή τη σκοπιά, σημαντικό θα μπορούσε να αποδειχθεί το Διεθνές Πρόγραμμα για την Εξάλειψη της Εργασίας των Παιδιών (IPEC) της ΔΟΕ.

  Ο εισηγητής χαιρετίζει τη συμφωνία για τη σύσταση αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Τασκένδη και θεωρεί ότι αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί για τη συλλογή πληροφοριών επί τόπου και την αύξηση του πολιτικού βάρους της ΕΕ. Η καταναγκαστική παιδική εργασία πρέπει να αποτελέσει ζήτημα προτεραιότητας στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ουζμπεκιστάν, το οποίο συνεπάγεται παρακολούθηση, έκθεση των εξελίξεων και οικονομική βοήθεια.

  Ο εισηγητής προκρίνει μια θετική προσέγγιση, η οποία θα προβλέπει και την παροχή βοήθειας προς το Ουζμπεκιστάν. Η βοήθεια από πλευράς της ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στη μεταρρύθμιση του αγροτικού τομέα προωθώντας τη μείωση των διοικητικών διατάξεων που διέπουν το βαμβάκι. Στο Καζακστάν και – σε μικρότερο βαθμό – στο Τατζικιστάν συντελείται ήδη πρόοδος. Εάν η καλλιέργεια βαμβακιού καθίστατο πιο προσοδοφόρα για τους παραγωγούς, ολοένα και λιγότερο ενήλικο δυναμικό θα εγκατέλειπε το Ουζμπεκιστάν, ενώ οι παραγωγοί θα επένδυαν περισσότερο σε αγροτικό εξοπλισμό.

  Ο εισηγητής χαιρετίζει επίσης το αίτημα του Συμβουλίου προς την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για τη σχέση μεταξύ των χείριστων μορφών παιδικής εργασίας. Η έκθεση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από προτάσεις για το πώς η ΕΕ μπορεί να εντοπίζει αποτελεσματικά τα προϊόντα που παράγονται μέσω των χείριστων μορφών παιδικής εργασίας.

  Ο εισηγητής θεωρεί ότι, στο μέτρο που η Ουζμπεκική Κυβέρνηση συνεχίζει να αρνείται την πλήρη πρόσβαση στη ΔΟΕ, η ΕΕ πρέπει διερευνήσει το ενδεχόμενο προσωρινής αναστολής των δικαιωμάτων ΣΓΠ για το ουζμπεκικό βαμβάκι. Ο εισηγητής γνωρίζει ότι στο παρελθόν η Επιτροπή ανέμενε τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής της ΔΟΕ. Χαιρετίζει, υπό αυτό το πρίσμα, τη νέα πρόταση ΣΓΠ που αίρει την εν λόγω συνθήκη προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα.

  Εντούτοις, ο εισηγητής τονίζει ότι η τρέχουσα διαδικασία για την έναρξη έρευνας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως εμπόδιο στην ανάληψη δράσης. Η ΕΕ δεν πρέπει να χορηγεί προτιμησιακό καθεστώς στο εισαγόμενο βαμβάκι που είναι προϊόν καταναγκαστικής παιδικής εργασίας.

  Συμπέρασμα

  Ο εισηγητής συνέταξε προσωρινή έκθεση για το πρωτόκολλο που αφορά τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, προκειμένου να επιτρέψει στην ΕΕ να επιδείξει την ηγετική θέση της στο πεδίο της κοινής εμπορικής πολιτικής σε σύμπνοια με τις αξίες και τους στόχους της Ένωσης. Ο εισηγητής επιζητεί διάλογο με την Επιτροπή και το Συμβούλιο με σκοπό τον καθορισμό μιας συνεκτικής πολιτικής της ΕΕ έναντι του Ουζμπεκιστάν, με τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα να βρίσκονται στο επίκεντρό της. Τα θετικά εργαλεία για την αλλαγή υπάρχουν, αλλά πρέπει και να χρησιμοποιούνται.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (6.10.2011)

  προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

  σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, για την τροποποίηση της συμφωνίας προκειμένου να επεκταθούν οι διατάξεις της συμφωνίας στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, δεδομένης της λήξης της διμερούς συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
  (16384/2010 – C7‑0097/2011 – 2010/0323(NLE))

  Συντάκτρια γνωμοδότησης: Nicole Kiil-Nielsen

  Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην ενδιάμεση έκθεσή της τις ακόλουθες προτάσεις:

  A. λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 2 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το Ουζμπεκιστάν το οποίο ορίζει ότι «Ο σεβασμός της δημοκρατίας, των αρχών του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως ορίζονται, ιδίως, στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στην τελική πράξη του Ελσίνκι και στο Χάρτη των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη, καθώς και οι αρχές της οικονομίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που διακηρύσσονται στα έγγραφα της διάσκεψης ΔΑΣΕ της Βόννης, διαπνέουν τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές των μερών και αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της εταιρικής σχέσης και της παρούσας συμφωνίας.»·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις αρχές του Ουζμπεκιστάν, η πρακτική της απασχόλησης παιδιών στη συγκομιδή του βαμβακιού έχει περιοριστεί πλέον μόνο στους εφήβους, η πρακτική αυτή εφαρμόζεται σε ιδιωτικές εκμεταλλεύσεις και δεν πρόκειται για μια ανεκτή από το κράτος πολιτική, και επιπλέον η καταναγκαστική εργασία είναι παράνομη και καταστέλλεται· ότι, ωστόσο, θα πρέπει να αναθεωρηθεί το επίπεδο στο οποίο η Ουζμπεκική κυβέρνηση ορίζει τις τιμές παραγωγού καθώς και οι στόχοι παραγωγού που προγραμματίζονται από την κεντρική κυβέρνηση, ώστε να ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενοι περιορισμοί των πόρων, να υλοποιηθεί στο ακέραιο η νομοθεσία από τις τοπικές αρχές στον τομέα και να δοθούν εγγυήσεις ότι το σύστημα δεν θα ασκεί περαιτέρω πιέσεις οι οποίες να οδηγούν αναπόφευκτα στην χρήση καταναγκαστικής παιδικής εργασίας·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα συμπεράσματα της 14ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την παιδική εργασία το Συμβούλιο δήλωσε ότι αντιλαμβάνεται πλήρως το ρόλο και τις ευθύνες της Ένωσης στον αγώνα για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ανεξάρτητοι διεθνείς παρατηρητές έχουν συγκεντρώσει στοιχεία σχετικά με την καταναγκαστική εργασία, και ειδικότερα την καταναγκαστική παιδική εργασία ως συστηματική και οργανωμένη πρακτική που συνεπάγεται πιέσεις σε δασκάλους και οικογένειες με την ανάμειξη δυνάμεων της αστυνομίας και της ασφάλειας·

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το θεμιτό διεθνές εμπόριο επιτάσσει ανταγωνισμό επί ίσοις όροις και ότι επιπλέον οι οικονομικοί παράγοντες που καθορίζουν την τιμή των προϊόντων που εξάγονται στην Ένωση δεν θα πρέπει να στρεβλώνονται από πρακτικές που αντιβαίνουν στις βασικές αρχές των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του παιδιού·

  ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νερό αποτελεί σημαντικό πόρο στον 21ο αιώνα, και η διατήρησή του, συνεπώς, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βαμβακοκαλλιέργεια στο Ουζμπεκιστάν έχει προκαλέσει σοβαρή συρρίκνωση στον υδάτινο όγκο της λίμνης Αράλης από το 1990 ως το 2008, λόγω των ελλιπών περιβαλλοντικών προτύπων και της ανεπαρκούς αρδευτικής υποδομής·

  1.  ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν υπόψη τις ακόλουθες συστάσεις:

  (i)   να υπενθυμίσουν στις αρχές του Ουζμπεκιστάν ότι, παρά το γεγονός ότι οι αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιλαμβάνονται στο σύνταγμα της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν και ότι το Ουζμπεκιστάν έχει υπογράψει και κυρώσει τις περισσότερες από τις συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα, αστικά και πολιτικά δικαιώματα, και τα δικαιώματα του παιδιού, η εν λόγω επίσημη δέσμη νομικών πράξεων εξακολουθεί να χρειάζεται να εφαρμοσθεί αποτελεσματικά·

  (ii) να σημειώσουν τη σημασία των σχέσεων της Ένωσης και του Ουζμπεκιστάν, στη βάση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και των αρχών της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου· να επαναλάβουν την προσήλωση της Ένωσης στην περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων, μεταξύ άλλων, στο εμπόριο, και σε πεδία που άπτονται των δημοκρατικών αρχών, του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώς και του κράτους δικαίου·

  (iii) να καταδικάσουν απερίφραστα τη χρήση καταναγκαστικής παιδικής εργασίας και να τονίσουν τη σημασία των διεθνών παρατηρητών στην παρακολούθηση των εξελίξεων στο ζήτημα της καταναγκαστικής εργασίας στο Ουζμπεκιστάν, αλλά και σε άλλες χώρες στην περιοχή·

  (iv) να υποστηρίξουν το αίτημα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) να αξιολογήσει την κατάσταση σε σχέση με την εικαζόμενη πρακτική της καταναγκαστικής εργασίας, και ειδικότερα της παιδικής καταναγκαστικής εργασίας στη συγκομιδή του βαμβακιού· να εμμείνουν, στο πλαίσιο αυτό, στην πλήρη ενσωμάτωση, από πλευράς της ουζμπεκικής κυβέρνησης, της επίσημης απαγόρευσης της πρακτικής αυτής στην ουζμπεκική νομοθεσία και στις διεθνείς συμβάσεις που έχουν κυρωθεί από το Ουζμπεκιστάν· να τονίσουν την ανάγκη θέσπισης μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό και την τόνωση του αγροτικού τομέα, γεγονός που θα συνέβαλλε σημαντικά στην εξάλειψη της καταναγκαστικής παιδικής εργασίας·

  (v)  να παροτρύνουν τον ουζμπέκο πρόεδρο Islam Karimov να επιτρέψει την πρόσβαση στη χώρα σε αποστολή παρατηρητών της ΔΟΕ, προκειμένου να διερευνηθεί το ζήτημα των πρακτικών παιδικής εργασίας·

  (vi) να συμβάλουν ενεργά στη βελτίωση της κατάστασης των κοινωνικών, οικονομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ουζμπεκικού λαού, προάγοντας μια προσέγγιση από τη βάση και στηρίζοντας τα ΜΜΕ και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο την επίτευξη μιας βιώσιμης διαδικασίας εκδημοκρατισμού·

  2.   Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Κοινοβούλιο θα εξετάσει την περίπτωση έγκρισης μόνον όταν επιτραπεί από τις ουζμπεκικές αρχές η πρόσβαση σε διεθνείς παρατηρητές, και συγκεκριμένα της ΔΟΕ, προκειμένου να προβούν σε εκ του σύνεγγυς και απρόσκοπτη παρακολούθηση και εφόσον αυτοί επιβεβαιώσουν ότι έχουν εφαρμοσθεί συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις και έχουν παραχθεί ουσιαστικά αποτελέσματα ούτως ώστε η πρακτική της καταναγκαστικής εργασίας και της παιδικής εργασίας να ευρίσκεται πράγματι στο στάδιο της εξάλειψης σε επίπεδο κράτους, επαρχίας και σε τοπικό επίπεδο.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  4.10.2011

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  57

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Pino Arlacchi, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Willy Meyer, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, Tokia Saïfi, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Inese Vaidere, Sir Graham Watson, Boris Zala, Ιωάννης Κασουλίδης, Μαρία-Ελένη Κοππά, Κυριάκος Μαυρονικόλας, Νικόλαος Σαλαβράκος, Евгени Кирилов, Андрей Ковачев

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Laima Liucija Andrikienė, Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Elisabeth Jeggle, Agnès Le Brun, Norbert Neuser, György Schöpflin, László Tőkés, Traian Ungureanu, Luis Yáñez-Barnuevo García, Janusz Władysław Zemke

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Paul Murphy

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  23.11.2011

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  26

  0

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  William (The Earl of) Dartmouth, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Silvana Koch-Mehrin, Jörg Leichtfried, Miloslav Ransdorf, Marietje Schaake, Carl Schlyter