Διαδικασία : 2011/2148(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0431/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0431/2011

Συζήτηση :

PV 19/01/2012 - 4
CRE 19/01/2012 - 4

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2012 - 10.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0013

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 231kWORD 205k
30.11.2011
PE 467.225v03-00 A7-0431/2011

σχετικά με μια διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη

(2011/2148(INI))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγητής: Aldo Patriciello

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μια διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη

(2011/2148(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον τίτλο ΧΙΧ της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 189, σχετικά με την πολιτική έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και τη διαστημική πολιτική, όπου αναφέρεται συγκεκριμένα η κατάστρωση ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής για την προώθηση της επιστημονικής και τεχνικής προόδου, της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και της εφαρμογής των πολιτικών της Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση(1),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης - Η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα τίθενται στο επίκεντρο» (COM(2010)0614),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης(2) ,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Απριλίου με τίτλο «Προς μια διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη» (COM(2011)0152),

–    έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 2011 με τίτλο «Προς μια διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη»,

–   έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2003, με τίτλο «Το διάστημα: νέοι ευρωπαϊκοί ορίζοντες για μια διευρυνόμενη Ένωση - Σχέδιο δράσης για εφαρμογή της ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής» (COM(2003)0673),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2004/578/EK της 29ης Απριλίου 2004, για τη σύναψη της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος(3),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής "Ενδιάμεση εξέταση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ραδιοπλοήγησης μέσω δορυφόρου" (COM(2011)0005),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την ενδιάμεση επισκόπηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής πλοήγησης: αξιολόγηση της υλοποίησης, μελλοντικές προκλήσεις και προοπτικές χρηματοδότησης(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προγράμματος ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου (Galileo), στη βάση της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 και του πολυετούς προγράμματος πλαισίου 2007-2013(5),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2011, με τίτλο «Ένας προϋπολογισμός για την «Ευρώπη 2020»» (COM(2011)0500),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 683/2008 σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo)(6) ,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Παγκόσμια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας (GMES): μέριμνα για έναν ασφαλέστερο πλανήτη» (COM(2008)0748),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Παγκόσμια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας (GMES): Προκλήσεις και επόμενα βήματα για τη συνιστώσα «διάστημα» (COM(2009)0589),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 911/2010 της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης (GMES) και τις αρχικές επιχειρήσεις του (2011 ως 2013)(7),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 912/2010 για τη σύσταση του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS)(8) ,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Σχέδιο Δράσης για τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS)" (COM(2010)0308),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0431/2011),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 189 της ΣΛΕΕ αναθέτει ρητά στην Ευρωπαϊκή Ένωση την κατάστρωση ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής για την προώθηση της επιστημονικής και τεχνικής προόδου, της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και της εφαρμογής των πολιτικών της·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαστημική πολιτική αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και αναπόσπαστο τμήμα της εμβληματικής πρωτοβουλίας για τη βιομηχανική πολιτική·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες δορυφορικών επικοινωνιών είναι ήδη στην υπηρεσία των κυβερνήσεων και των πολιτών της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υποστηρίζει τους στόχους μιας οικονομίας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς, με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης, την προσφορά εμπορικών ευκαιριών, την τόνωση της καινοτομίας και τη βελτίωση της ευημερίας και της ασφάλειας των πολιτών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διάστημα έχει στρατηγική σημασία για την Ευρώπη και αποτελεί βασικό στοιχείο για την ανεξαρτησία της ως προς τη λήψη αποφάσεων και τη δράση της·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία δημιουργεί ενοποιημένο κύκλο εργασιών 5,4 δισ. ευρώ και απασχολεί περισσότερα από 31.000 άτομα με υψηλή ειδίκευση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός τομέας δορυφορικών επικοινωνιών είναι θεμελιώδες στοιχείο για τη διατήρηση μιας υγιούς ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας, καθώς πάνω από το μισό κύκλο εργασιών προέρχεται από την παραγωγή ή την εκτόξευση ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει σταθερά την πλήρη υποστήριξή του στο ευρωπαϊκό GNSS, που υλοποιείται μέσω των προγραμμάτων Galileo και EGNOS, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των ευρωπαίων πολιτών, την εξασφάλιση της αυτονομίας και ανεξαρτησίας της Ευρώπης και την απόκτηση σημαντικού μεριδίου της παγκόσμιας αγοράς υψηλής τεχνολογίας που συνδέεται με τη δορυφορική πλοήγηση·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι σήμερα εξαρτημένη από το αμερικανικό παγκόσμιο σύστημα πλοήγησης (GPS), καθώς δραστηριότητες με αξία που ανέρχεται κατά προσέγγιση στο 7% του ΑΕγχΠ εξαρτώνται από αυτό το σύστημα· λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το πρόγραμμα Galileo αναμένεται ότι θα προσφέρει πλεονεκτήματα σε σύγκριση με το αμερικανικό GPS, όπως μεγαλύτερη ακρίβεια, παγκόσμια ακεραιότητα, αυθεντικότητα και εγγύηση της υπηρεσίας, και ότι θα εξασφαλίσει τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη επίσης τη σημασία που μπορεί να έχει το Galileo για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας πολλών υπηρεσιών στην Ευρώπη·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας του αυξημένου κόστους του προγράμματος, ιδίως λόγω ανακριβών προβλέψεων ως προς το κόστος και απρόσφορων στρατηγικών διαχείρισης του κόστους, ο σημερινός προϋπολογισμός δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει παρά μόνο την ανάπτυξη της αρχικής επιχειρησιακής ικανότητας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τη χρηματοδότηση του Galileo για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, αλλά αυτό το πλαίσιο δεν περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση του προγράμματος GMES, πράγμα που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο το μέλλον αυτού του προγράμματος·

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν ληφθεί απόφαση για περαιτέρω δημοσιονομική δέσμευση του προϋπολογισμού της Ένωσης στο προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει σαφή και λεπτομερή εκτίμηση όλων των πιθανών τεχνικών επιλογών και των σχετικών δαπανών και οφελών τόσο για το πρόγραμμα Galileo όσο και για το GMES·

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το GMES είναι επίσης ένα εμβληματικό πρόγραμμα υπό ευρωπαϊκή καθοδήγηση στην υπηρεσία των ευρωπαίων πολιτών, το οποίο δίνει γεωγραφικές πληροφορίες για να βοηθήσει τα δημόσια ιδρύματα να υλοποιήσουν τις πολιτικές που περιλαμβάνουν περιβαλλοντική διαχείριση, διαχείριση κινδύνου και προστασία των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα GMES πρέπει να διασφαλίζει την αδιάλειπτη πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον και τα θέματα ασφάλειας που βασίζονται σε σταθερές διαστημικές και επί τόπου υποδομές παρατήρησης, αξιοποιώντας όσο το δυνατόν καλύτερα τους υπάρχοντες πόρους στην Ευρώπη·

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση μιας ανταγωνιστικής διαστημικής βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας που θα υποστηρίζεται από ένα φιλόδοξο πρόγραμμα Ε&Α και πρόσθετες δραστηριότητες, η εξερεύνηση του διαστήματος, η κατοχύρωση της ασφάλειας των διαστημικών υποδομών και η διεθνής συνεργασία αποτελούν βασικούς τομείς για μια επιτυχημένη διαστημική πολιτική·

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως τονίζει η Επιτροπή, για να επιτευχθούν οι στόχοι της ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής, πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξάρτητη πρόσβαση στο διάστημα·

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή βιομηχανική τεχνογνωσία και τον καίριο ρόλο των μεγάλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στην ανταγωνιστικότητά της·

Οι στόχοι μιας ευρωπαϊκής διαστημικής στρατηγικής

1.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς μια διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη» ως πρώτο στάδιο μιας συνολικής διαστημικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσανατολισμένης στο χρήστη, στην υπηρεσία των πολιτών, των πολιτικών και της διπλωματίας της· φρονεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εστιάσει τις προσπάθειές της στην ανάπτυξη κατάντη διαστημικών υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών και με στόχο τη βελτίωση της χάραξης πολιτικής και της εφαρμογής της· θεωρεί ότι η κατάλληλη χρήση διαστημικών προγραμμάτων όπως το Galileo και το GMES αναμένεται ότι θα επιφέρει σημαντική μείωση του κόστους στους οικείους τομείς, με συνακόλουθα οφέλη για τις περιφέρειες και τις τοπικές κοινότητες·

2.  θεωρεί σημαντικό η διαστημική πολιτική να είναι μια ρεαλιστική πολιτική που αποσκοπεί στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των ευρωπαίων πολιτών, παρέχοντας τη δυνατότητα για μια νέα οικονομική μεγέθυνση, προωθώντας το καινοτόμο δυναμικό και στηρίζοντας τη διεθνούς κύρους επιστημονική πρόοδο· τονίζει ότι διαστημικές λύσεις που στηρίζονται σε τεχνολογίες αιχμής και μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση είναι ζωτικά στοιχεία για την αντιμετώπιση σύγχρονων, σημαντικών για τις κοινωνίες προκλήσεων όπως είναι ο εντοπισμός φυσικών καταστροφών, η παρακολούθηση των πόρων και του κλίματος, η ανάπτυξη του τομέα των τηλεπικοινωνιών και η προώθηση εφαρμογών στους τομείς πολιτικής για την αλλαγή του κλίματος, της χωροταξίας, της διαχείρισης του περιβάλλοντος, της γεωργίας, της ασφάλειας στη θάλασσα, της αλιείας και των μεταφορών·

3.  επισημαίνει το σημαντικό ρόλο των δορυφορικών δικτύων στην επίτευξη συνολικής κάλυψης της ΕΕ με ευρυζωνικό Διαδίκτυο έως το 2013, πράγμα που θα συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων του ψηφιακού θεματολογίου της ΕΕ·

4.  επαινεί την πρόθεση της Επιτροπής να διαμορφώσει μία βιομηχανική πολιτική για το διάστημα που να ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες των επιμέρους κλάδων στον τομέα αυτό· τονίζει σχετικά ότι η πολιτική αυτή πρέπει να εφαρμόζεται σε συντονισμό όχι μόνο με την ΕΥΔ αλλά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

5.  θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και την ενοποίηση των εθνικών διαστημικών πολιτικών και προγραμμάτων, ώστε να προκύψει μια συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση σε συνεργασία με όλους τους συμμετέχοντες· τονίζει ότι στόχος της προσέγγισης αυτή θα πρέπει να είναι η υποστήριξη μιας στέρεης, βιομηχανικής ευρωπαϊκής βάσης, ανταγωνιστικής και αυτόνομης και η εδραίωση μιας βιομηχανικής πολιτικής ικανής να σχεδιάζει, να αναπτύσσει, να δρομολογεί, να θέτει σε λειτουργία και να εκμεταλλεύεται διαστημικά συστήματα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται δημοσιονομικοί και νομοθετικοί μηχανισμοί·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του όσον αφορά τους στόχους της στρατηγικής για την ενίσχυση της διαστημικής υποδομής της Ευρώπης και τη μεγαλύτερη στήριξη της έρευνας με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής τεχνολογικής ανεξαρτησίας της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης, την ενθάρρυνση της αμοιβαίας γονιμοποίησης μεταξύ του διαστημικού τομέα και άλλων βιομηχανικών τομέων και την παροχή κινήτρων για την καινοτομία ως κινητήριας δύναμης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας·

7.  επισημαίνει ωστόσο ότι οι δράσεις προτεραιότητας προσδιορίζονται μεν από την ανακοίνωση της Επιτροπής αλλά εξακολουθούν να παραμένουν εν μέρει ασαφείς· τονίζει ότι θα πρέπει να αποσαφηνιστούν και να περιλαμβάνουν αξιολόγηση όλων των πιθανών τεχνικών επιλογών και των σχετικών δαπανών, κινδύνων και οφελών και των πιθανών κοινωνικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των ενδεχόμενων επιπτώσεων στη βιομηχανική βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική· επισημαίνει ότι ένα ευρωπαϊκό διαστημικό πρόγραμμα πρέπει να εστιάζει σε τομείς ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και να αποφεύγει τη διασπάθιση προσπαθειών ή την επικάλυψη δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει η ΕΥΔ·

8.  τονίζει την ανάγκη για σαφή διακυβέρνηση στον τομέα της διαστημικής πολιτικής με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού στην Ευρώπη και με αποτελεσματικούς μηχανισμούς εποπτείας και συντονισμού, με σκοπό την εναρμόνιση των προτεραιοτήτων και την εξασφάλιση της χρηστής διαχείρισης των πόρων που προέρχονται από εθνική χρηματοδότηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ΕΥΔ και άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες διαστήματος και οργανισμούς σημαντικούς για την ΕΕ·

9.  επισημαίνει ότι στα επτά Συμβούλια Διαστήματος που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα έχει αναφερθεί μόνο παρεμπιπτόντως ο τομέας των μεταφορών στην Ευρώπη και ότι η σημασία της διαστημικής πολιτικής για τις μεταφορές δεν έχει εξεταστεί λεπτομερώς στις συζητήσεις του Συμβουλίου Διαστήματος όπως διαπιστώνεται στα αποτελέσματα των εργασιών τους·

10. τονίζει την ανάγκη για καλύτερη κατανόηση της εξάρτησης σημαντικών τομέων από το διάστημα, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν τη σημασία του διαστήματος·

11. υπενθυμίζει ότι ο τομέας των μεταφορών θα διαδραματίσει ένα ρόλο κλειδί για την επίτευξη των στόχων της EΕ 20-20-20 όσον αφορά τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση ενέργειας καθώς και των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, και ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς έναν αποτελεσματικό τομέα μεταφορών·

12. θεωρεί ότι μια διαστημική στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ότι η τεχνολογία του διαστήματος θα συμβάλλει πλήρως στην ασφαλέστερη και πλέον αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας καθώς και στον έλεγχο της κυκλοφορίας σε όλους τους τρόπους μεταφορών·

13. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει μια ανεξάρτητη πρόσβαση στο διάστημα, για να είναι σε θέση να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει στην ολοκλήρωση της διαστημικής της πολιτικής και να μπορέσει να συνεχίσει να επωφελείται από τα ευεργετήματα των διαστημικών εφαρμογών· ενθαρρύνει ως εκ τούτου την Επιτροπή να προβεί σε συγκεκριμένες προτάσεις στον στρατηγικό τομέα των φορέων εκτόξευσης διαστημικών οχημάτων, δίνοντάς τους μάλιστα ιδιαίτερη προσοχή στο πλαίσιο της βιομηχανικής πολιτικής στον τομέα του διαστήματος·

14. τονίζει την ιδιαίτερη σημασία των διαστημικών εκτοξεύσεων στο πλαίσιο της διαστημικής πολιτικής και δίνει έμφαση στην ανάγκη για μια νέα δυναμική των ευρωπαϊκών πολιτικών στο εν λόγω ζήτημα, δεδομένης της σημερινής κρίσιμης χρηματοοικονομικής κατάστασης που αντιμετωπίζει ο τομέας των εκτοξεύσεων παγκοσμίως·

Οι εμβληματικές πρωτοβουλίες Galileo και GMES

15. θεωρεί ότι το πρόγραμμα Galileo αποτελεί εμβληματικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πρώτο παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης που δημιουργήθηκε για μη στρατιωτικούς σκοπούς και το οποίο θα μπορούσε να επιτρέψει την ανεξαρτησία της Ένωσης σε ένα στρατηγικό τομέα.

16. ζητεί από την Επιτροπή να συμπληρώσει κατάλληλα το νομοθετικό και δημοσιονομικό πλαίσιο, ιδιαίτερα όσον αφορά τη θέσπιση δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014 - 2020, μια προσέγγιση για την αποτελεσματική διακυβέρνηση, τις υπηρεσίες Galileo και τους κανόνες περί ευθύνης· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό την ανάγκη, προκειμένου να καταστεί το Galileo λειτουργικό και να είναι έτοιμο για πλήρη χρήση:

-          να καθοριστούν οι αρχές για τη διαχείριση των μελλοντικών δραστηριοτήτων του Galileo,

-          να εξορθολογιστεί η συνολική οργανωτική δομή του πρ0ογράμματος·

17. πιστεύει ότι η Αρχική Επιχειρησιακή Ικανότητα (IOC) ικανή να παρέχει τις πρώτες υπηρεσίες θα πρέπει να επιτευχθεί έως το 2014 το αργότερο, ώστε το πρόγραμμα Galileo να καταστεί πραγματικά ο δεύτερος σχηματισμός αναφοράς GNSS, ιδίως για τους κατασκευαστές δεκτών· χαιρετίζει την εκτόξευση δύο επιχειρησιακών δορυφόρων επικύρωσης σε τροχιά στις 21 Οκτωβρίου 2011, από το κοσμοδρόμιο του Κουρού·

18. είναι πεπεισμένο ότι ο στόχος της Πλήρους Επιχειρησιακής Ικανότητας (FOC), βασισμένης σε σχηματισμό 27 δορυφόρων με την προσθήκη κατάλληλου αριθμού βοηθητικών δορυφόρων και επαρκούς εδαφικής υποδομής, αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη της προστιθέμενης αξίας του Galileo σε ό,τι αφορά την αυθεντικότητα, τη μεγάλη ακρίβεια και την αδιάκοπη ροή της υπηρεσίας και, κατά συνέπεια, να δρέψει τις σχετικές οικονομικές και κοινωνικές ωφέλειες· φοβάται ότι το πρόγραμμα Galileo θα απολέσει την πρωτοποριακή του θέση, εάν το σύστημα δεν συμπληρωθεί εγκαίρως και αν η εμπορία και η διεθνοποίηση των υπηρεσιών δεν γίνουν με τον ενδεδειγμένο τρόπο· θεωρεί ότι χρειάζεται σαφής και αναμφισβήτητη υποστήριξη εκ μέρους όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στην υλοποίηση της FOC, προκειμένου να πεισθούν οι χρήστες και οι επενδυτές για τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

19. εκτιμά ότι το δημοσιονομικό πρόγραμμα που θα εγκριθεί για το Galileo θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να διασφαλίζει τις μακροχρόνιες απαιτήσεις και τις απαιτήσεις της συνέχειας, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών εκμετάλλευσης, συντήρησης και ανανέωσης·

20. ζητεί μετ’ επιτάσεως από την Επιτροπή και την Υπηρεσία για το Ευρωπαϊκό GNSS να καταβάλλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με το GNSS μεταξύ των εν δυνάμει χρηστών και επενδυτών, να υποστηρίζουν τη χρήση υπηρεσιών που βασίζονται στο GNSS και να προσδιορίσουν καθώς και να δικτυώσουν τη ζήτηση αυτών των υπηρεσιών στην Ευρώπη·

21. είναι ακράδαντα πεπεισμένο ότι η πρόσθετη χρηματοδότηση για το GNSS μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο εάν εκείνοι που αποφασίζουν και το ευρύτερο κοινό συνειδητοποιήσουν ακόμη περισσότερο το κόστος και τα οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία της ΕΕ λόγω του GNSS· χαιρετίζει την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, όπως ο ετήσιος διαγωνισμός ιδεών Galileo Masters·

22. υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα EGNOS είναι ρεαλιστικό και λειτουργικό· είναι πεπεισμένο ότι είναι απαραίτητο να αξιοποιηθεί πλήρως το πρόγραμμα αυτό και να χρησιμοποιηθούν με συγκεκριμένο τρόπο οι εφαρμογές του· εφιστά την προσοχή στη σημασία του EGNOS όσον αφορά την κάλυψη όλης της ΕΕ, με σκοπό να ενισχυθεί η ενιαία αγορά, και υπογραμμίζει την ανάγκη να επεκταθεί το εν λόγω σύστημα στη νότια, ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη, την περιοχή της Μεσογείου, την Αφρική και την Αρκτική·

23. υπογραμμίζει ότι τα προγράμματα Galileo και EGNOS είναι θεμελιώδη για τη δημιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού και για την περαιτέρω ανάπτυξη ασφαλούς και αποτελεσματικής από απόψεως κόστους διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη και ζητεί ως εκ τούτου να καθοριστεί φιλόδοξο και αυστηρό χρονοδιάγραμμα, μαζί με σταθερή χρηματοδότηση της έρευνας και καινοτομίας, που θα εξασφαλίζει την τεχνολογική πρόοδο και την ανάπτυξη του δυναμικού της βιομηχανίας καθώς και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, με στόχο την υλοποίηση και των δύο προγραμμάτων ως προϋπόθεση για την έγκαιρη εκκίνηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τελευταίος αποτελεί ένα ουσιώδες στρατηγικό βήμα προς την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής κοινής αγοράς·

24. θεωρεί ότι η προώθηση της χρησιμοποίησης των συστημάτων EGNOS και Galileo στην πολιτική αεροπορία αποτελεί στρατηγική απαίτηση για την υλοποίηση του SESAR, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη χρήση για διαδικασίες προσγείωσης καθώς και για τα μικρά αεροδρόμια·

25. καλεί τα κράτη μέλη να επαναβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους στα διαστημικά σχέδια της ΕΕ, όπως το SESAR, που θα αποδειχθούν ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική ανάπτυξη και την εξασφάλιση θέσεων εργασίας στους διάφορους τομείς·

26. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση και τη συνεργασία μεταξύ των στρατηγικών για τη στρατιωτική και τη μη στρατιωτική χρήση του διαστήματος·

27. υπογραμμίζει ότι τα προγράμματα Galileo και EGNOS είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική και βιώσιμη από πλευράς περιβάλλοντος διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας, τα συστήματα είσπραξης διοδίων για τη χρήση των οδών, το eCall καθώς και τα συστήματα ανίχνευσης σε πραγματικό χρόνο και τους μελλοντικούς ψηφιακούς ταχογράφους·

28. τονίζει ότι η εποπτεία της μεταφοράς επικίνδυνων και ρυπογόνων εμπορευμάτων θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στα δορυφορικά συστήματα παρατήρησης και πλοήγησης·

29. θεωρεί ότι το GMES είναι επίσης εμβληματικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θεμελιώδη ρόλο για την παρατήρηση της γης· υπογραμμίζει τη σημασία της συμβολής του GMES στην επίτευξη των στόχων «Ευρώπη 2020» και στη στήριξη της ανάπτυξης και της πράσινης οικονομίας, καθώς και των μακροπρόθεσμων επενδύσεων στην τεχνολογία και τις υποδομές· επιβεβαιώνει τη σημασία του GMES ως ουσιαστικού εργαλείου στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος· επισημαίνει ότι, μέσω της απόκτησης και ανάλυσης πληροφοριών σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, το GMΕS θα καταστήσει δυνατή την άντληση στοιχείων ακριβείας χρήσιμων για: τον ατμοσφαιρικό, θαλάσσιο και χερσαίο έλεγχο, την πολιτική προστασία, την πρόληψη των κινδύνων, τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τις επιχειρήσεις διάσωσης μετά από περιβαλλοντικές, φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, τη θαλάσσια και παράκτια επιτήρηση, την ανάπτυξη της υπαίθρου, τη διαχείριση των υδάτων και του εδάφους και τη χωροταξία, με καινοτόμες δραστηριότητες χαρτογράφησης και εκθέσεων για το περιβάλλον που θα μπορούν να συνδυάζουν δεδομένα από το διάστημα με δεδομένα που λαμβάνονται επί τόπου·

30. ζητεί μετ’ επιτάσεως από την Επιτροπή να συμπληρώσει το νομοθετικό πλαίσιο και να υποβάλει πρόταση για αποτελεσματική διακυβέρνηση των διαφόρων επιπέδων ανάπτυξης και διαχείρισης του προγράμματος χρησιμοποιώντας την εμπειρογνωμοσύνη που κατέχουν οι δημόσιοι φορείς στην ΕΕ, περιλαμβανομένων των οργανισμών της ΕΕ, και ο ιδιωτικός τομέας, για την ανάπτυξη και το συντονισμό υπηρεσιών προσανατολισμένων στον χρήστη· ζητεί μετ’ επιτάσεως από την Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα να περιλάβουν τη χρηματοδότηση του προγράμματος GMES στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020· επαναλαμβάνει ότι με την ένταξη της χρηματοδότησης του GMES στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα αποφευχθεί το ενδεχόμενο να καταστούν άνευ νοήματος οι μέχρι σήμερα επενδύσεις στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαίσιο έρευνας για υπηρεσίες και πληροφορίες· επισημαίνει ότι η απουσία δημοσιονομικού προγράμματος μακρόπνοης οικονομικής υποστήριξης αχρηστεύει τις επενδύσεις που έγιναν έως τώρα· πιστεύει ότι η απαίτηση να συνεχίσουν τα κράτη μέλη να καλύπτουν το κόστος για την έναρξη και την ετήσια εφαρμογή του προγράμματος θα οδηγούσε μακροπρόθεσμα σε μεγαλύτερο κόστος, ανισότητα πρόσβασης στις πληροφορίες και τα οφέλη που παρέχει για τους ευρωπαίους πολίτες, ενδεχόμενη προσωρινή αναστολή του ίδιου το προγράμματος, συνεπακόλουθη διακοπή της λήψης δεδομένων και, σε τελευταία ανάλυση, στην εξάρτηση από μη ευρωπαϊκές διαστημικές υποδομές, θέτοντας τις σχετικές με τον τομέα βιομηχανίες σε επισφαλή, από οικονομική άποψη, θέση·

31. τονίζει ότι το κόστος του προγράμματος GMES έχει ήδη καλυφθεί έως το 2013, ανερχόμενο σε 3 δισ. ευρώ (περίπου 2,3 δισ. ευρώ για τους δορυφόρους και 700 εκατ. ευρώ για συναφείς υπηρεσίες) και ότι το υπολογιζόμενο κόστος για τη λειτουργία του προγράμματος από το 2014 έως το 2020 ανέρχεται ετησίως σε 850 εκατομμύρια κατά μέσο όρο· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει εταιρική σχέση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και να προσελκύσει περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια·

32. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μακροπρόθεσμο σχέδιο διακυβέρνησης και χρηματοδότησης βασισμένο στην εξέταση όλων των δυνατών επιλογών, και να συστήσει επιχειρησιακό οργανισμό που θα διασφαλίσει τη δέουσα διαχείριση και την παροχή στοιχείων από τις υπηρεσίες, ώστε να διαιωνισθεί η σημερινή επιτυχία του προγράμματος και να επιτευχθεί ο στόχος του να είναι πλήρως λειτουργικό από το 2014 και μετά· είναι της άποψης ότι αυτό πρέπει να συνδυαστεί με μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική δεδομένων, για να διασφαλιστεί ανοικτή πρόσβαση και διαθεσιμότητα των υπαρχόντων δεδομένων· θεωρεί ότι έχει μεγάλη σημασία να καθοριστούν οι συμφωνίες που θα πρέπει να συναφθούν με τις εθνικές υπηρεσίες για τη μεγιστοποίηση της διαλειτουργικότητας, της συνέχειας και της διακυβέρνησης του συστήματος· θεωρεί αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι γίνεται διάκριση αφενός μεταξύ της επιστημονικής χρήσης και εμπορικής χρήσης και αφετέρου μεταξύ των δραστηριοτήτων ανάπτυξης που διεξάγει η ΕΥΔ και των δραστηριοτήτων ανάπτυξης, επιχειρησιακών λειτουργιών και εξέλιξης των συστημάτων οι οποίες απαιτούν ευρωπαϊκές δομές και ειδικές αρμοδιότητες·

33. αναγνωρίζει τα κοινωνικά πλεονεκτήματα των υπηρεσιών που παρέχει το GMES στους χρήστες για τους οποίους η συνέχεια και η βιωσιμότητα είναι κρίσιμης σημασίας, προκειμένου να γίνει η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των υποδομών παρατήρησης που προσφέρει το πρόγραμμα·

Δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου στην υπηρεσία των στόχων της ασφάλειας και της άμυνας

34. συμφωνεί με τον προβληματισμό της Επιτροπής για την ενίσχυση της συνιστώσας "ασφάλεια" του προγράμματος GMES για την επιτήρηση των συνόρων, τη στήριξη της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, την επιτήρηση των θαλασσών, τις πολύπλοκες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, την ανθρωπιστική βοήθεια και την πολιτική προστασία κ.λπ., λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία των δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία και την ανάγκη να προστατεύεται η ιδιωτική σφαίρα και τα υπόλοιπα δικαιώματα του πολίτη·

35. πιστεύει ότι η διαστημική πολιτική πρέπει να περιλαμβάνει και πολιτικές που να αφορούν την ασφάλεια των ευρωπαϊκών διαστημικών υποδομών ζωτικής σημασίας και την ασφαλή ανάκτηση εξοπλισμού σε αχρηστία· αναγνωρίζει την αυξανόμενη εξάρτηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας και των ευρωπαϊκών πολιτικών από τις διαστημικές υποδομές και υπογραμμίζει ότι οι διαστημικές υποδομές ως κρίσιμης σημασίας υποδομές είναι ουσιώδεις για την ενίσχυση της αυτονομίας στη λήψη ευρωπαϊκών αποφάσεων· θεωρεί ότι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος παρακολούθησης της κατάστασης στο διάστημα (Space Situation Awareness) θα συμβάλει στην προστασία των ευρωπαϊκών διαστημικών υποδομών ζωτικής σημασίας από τον κίνδυνο συγκρούσεων μεταξύ διαστημικών σκαφών ή συγκρούσεων με διαστημικά απόβλητα ή με κοντινά στη Γη αντικείμενα, συν τους κινδύνους που συνδέονται με τη διαστημική μετεωρολογία· πιστεύει ότι η δημιουργία κάθε νέου ευρωπαϊκού προγράμματος θα πρέπει να βασίζεται στις υφιστάμενες δυνατότητες, δεξιότητες και υποδομές που έχουν απαιτήσει επενδύσεις από κάθε κράτος μέλος και να αναπτύσσει τις δυνατότητες που είναι επί του παρόντος ανεπαρκείς·

36. θεωρεί ότι η μέγιστη χρήση υπηρεσιών δορυφορικής επικοινωνίας θα στηρίξει άμεσα την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής κατασκευαστικής βιομηχανίας, θα προαγάγει τη βιομηχανική βάση στην Ευρώπη και θα ανταποκριθεί στους ακόλουθους βασικούς στόχους:

- επίτευξη συνολικής κάλυψης της ΕΕ με ευρυζωνικό Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών επόμενης γενεάς, καθώς τα δορυφορικά δίκτυα είναι ουσιώδες συστατικό του μίγματος τεχνολογιών που απαιτούνται για την υλοποίηση των στόχων της ψηφιακής στρατηγικής της ΕΕ·

- πραγματοποίηση βιώσιμων, ασφαλών και έξυπνων μεταφορών σε γη, θάλασσα και αέρα·

- μεγιστοποίηση της συμβολής της ΕΕ στα προγράμματα συνεργασίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες και ενίσχυση της συμβολής της ΕΕ στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας·

- εξασφάλιση επαρκούς ρόλου για την ΕΕ όσον αφορά την ανταπόκριση σε μελλοντικές καταστροφές εντός και εκτός ΕΕ·

Παροχή κινήτρων για την έρευνα και την καινοτομία

37. εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη από μια στέρεη γνώση και τεχνολογική βάση για να κάνει την καλύτερη δυνατή χρήση των εφαρμογών που σχετίζονται με το διάστημα προς όφελος των πολιτών της, εάν πρόκειται να ενεργεί αυτόνομα και να διαθέτει μιαν ανταγωνιστική διαστημική βιομηχανία ικανή να ανταγωνίζεται τις μη ευρωπαϊκές βιομηχανίες υπό δίκαιους όρους· επισημαίνει ότι ένα νομοθετικό, διοικητικό και δημοσιονομικό πλαίσιο έχει θεμελιώδη σημασία για τις επενδύσεις της βιομηχανίας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να κάνει επενδύσεις για να διασφαλίσει ότι η ευρωπαϊκή πρόσβαση στις διαστημικές και τροχιακές υποδομές θα είναι εγγυημένη·

38. τονίζει τη σημασία μιας στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της διαστημικής πολιτικής, η οποία να διασφαλίζει την τεχνολογική πρόοδο, τη βιομηχανική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ καθώς και να δημιουργεί θέσεις απασχόλησης εντός της ΕΕ· θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή πολιτική Ε&Α για το διάστημα πρέπει να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων τεχνολογιών με την ενδεικνυόμενη ωριμότητα, το απαιτούμενο επίπεδο μη εξάρτησης και υπό ανταγωνιστικές συνθήκες· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα στρατηγικό χρονοδιάγραμμα για την εξασφάλιση συνοχής μεταξύ των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Ε&Α και εκείνων που αναλαμβάνονται από την ΕΥΔ και τα κράτη μέλη σχετικά με όλες τις αναγκαίες τεχνολογίες, τις δεξιότητες και τους διπλούς πόρους που απαιτούνται για την επίτευξη της ανταγωνιστικότητας, την ανεξαρτησία της Ευρώπης, την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές καθώς και τη μείωση των κινδύνων για τα ευρωπαϊκά προγράμματα·

39. κρίνει απαραίτητο να θεσπιστούν μηχανισμοί και προγράμματα για την παροχή κινήτρων στην αγορά όσον αφορά εφαρμογές και υπηρεσίες που απορρέουν από τα προγράμματα Galileo/EGNOS και GMES, καθώς και τον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών που προβλέπουν κοινή χρήση των διαφόρων διαστημικών υπηρεσιών ανταποκρινόμενες έτσι αποτελεσματικά στις απαιτήσεις των πολιτών·

40. κρίνει, πέραν των ανωτέρω, ότι είναι απαραίτητο, προκειμένου να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ανεξαρτησία και ανταγωνιστικότητα, υπό προσιτούς όρους, να διατηρηθεί η αυτονομία όσον αφορά την πρόσβαση στο διάστημα, με την προώθηση της χρησιμοποίησης ευρωπαϊκών συστημάτων εκτόξευσης και μεταφοράς και την εξακρίβωση της επάρκειας της επιχειρησιακής και της βιομηχανικής οργάνωσης σε σχέση με κοινές απαιτήσεις, ενθαρρύνει δε κατά συνέπεια την Επιτροπή να διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις υπέρ του στρατηγικού υποτομέα φορέων εκτόξευσης διαστημικών οχημάτων, δίνοντάς του μάλιστα ιδιαίτερη προσοχή στο πλαίσιο της βιομηχανικής πολιτικής στον τομέα του διαστήματος·

41. καλεί την Επιτροπή να προσεγγίσει κατάλληλα τις δημοσιονομικές και πρακτικές ανάγκες στα μελλοντικά προγράμματα-πλαίσιο για την έρευνα· θεωρεί ειδικότερα ότι η έρευνα και ανάπτυξη εφαρμογών διαστημικής τεχνολογίας πρέπει να συνδυάζονται σε ενιαίο σύνολο διότι πρόκειται για θεμελιώδεις τεχνολογίες που είναι χρήσιμες για διάφορους τομείς έρευνας όπως η κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, οι μεταφορές, η γεωργία κλπ., αντί να αντιμετωπίζονται ως χωριστό θέμα σχετικό με το διάστημα·

42. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει σε συνεργασία με την ΕΥΔ τις επιλογές για την εξερεύνηση του διαστήματος, αναφέροντας το πιθανό κόστος και τα οφέλη· θεωρεί από την άποψη αυτή ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί κοινή στρατηγική με διεθνείς εταίρους μέσω μιας συμφωνίας συνεργασίας που θα βασίζεται στη γενική συναίνεση όλων των συμμετεχόντων και με εύλογες εισφορές εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Διεθνής συνεργασία

43. βεβαιώνει και πάλι ότι η διεθνής συνεργασία για την επίτευξη ειρηνικών στόχων είναι θεμελιώδης αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεμέλιο των πολιτικών της· θεωρεί ότι η διεθνής συνεργασία αναμένεται ότι θα προωθήσει την ευρωπαϊκή τεχνολογία, τις υποδομές και τις υπηρεσίες, την επιστημονική, τεχνολογική και βιομηχανική αριστεία, την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στα δεδομένα για τους ευρωπαίους χρήστες, τη διάδοση της γνώσης και τη διαλειτουργική ανάπτυξη εφαρμογών χρήσιμων στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κοινωνίες της Ευρώπης και του κόσμου· επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει ηγετικό ρόλο στον τομέα του διαστήματος και να διατηρήσει στρατηγικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως στις διεθνείς διαπραγματεύσεις σχετικά με το Σύστημα Παρακολούθησης της Κατάστασης στο Διάστημα και την εξερεύνηση του διαστήματος· υπογραμμίζει ότι οι προσπάθειες στον τομέα της διαστημικής πολιτικής μπορούν να αναληφθούν αποτελεσματικότερα μέσω βιομηχανικών συνεργασιών και του επιμερισμού των επενδύσεων στα μεγάλα προγράμματα όπως είναι ο διεθνής διαστημικός σταθμός·

44. Τονίζει πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί επαρκής ρόλος για την ΕΕ όσον αφορά την ανταπόκριση σε μελλοντικές καταστροφές εντός και εκτός ΕΕ.

45. καλεί την Επιτροπή να καταστρώσει μια διεθνή στρατηγική συνεργασίας από κοινού με τα κράτη μέλη και την ΕΥΔ για την ενίσχυση του διαλόγου στον τομέα της διαστημικής πολιτικής με τους στρατηγικούς εταίρους (Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία και Ιαπωνία) και τη διερεύνηση της δυνατότητας παρόμοιου διαλόγου με άλλες αναδυόμενες δυνάμεις όπως η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία·

46. υπενθυμίζει σε αυτούς που λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το μεγαλύτερο μέρος των θεσμικών αγορών στον κόσμο δεν είναι δυστυχώς ανοικτό σε διεθνείς ανταγωνισμούς και ότι οι σκοπούμενες διεθνείς συνεργασίες πρέπει να στηρίζονται σε όρους που θα επιτρέπουν συναλλαγές σε συνθήκες ισότητας·

47. υπογραμμίζει ότι η διεθνής συνεργασία, εφόσον είναι επιθυμητή, ιδίως στον τομέα της έρευνας, πρέπει να γίνεται σε βάση αμοιβαιότητας και αμοιβαίου οφέλους· εκφράζει τη λύπη του που οι θεσμικές αγορές των κύριων ανταγωνιστών μας στον τομέα του διαστήματος είναι κλειστές στις ξένες βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών·

Σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΥΔ

48. υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 189 της ΣΛΕΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώνει κάθε ωφέλιμη σύνδεση με την ΕΥΔ προκειμένου να καθοριστούν οι αμοιβαίες ευθύνες χωρίς επικάλυψη των ρόλων και των επενδύσεων·

49. θεωρεί ότι η αυξανόμενη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διάστημα απαιτεί νέο καθορισμό των σχέσεών της με την EΥΔ και τις εθνικές υπηρεσίες, λαμβανομένου υπόψη ότι οι τεχνικές δυνατότητες και οι δυνατότητες προγραμματισμού που έχουν αναπτύξει η ΕΥΔ και οι εθνικές υπηρεσίες είναι θεμελιώδους σημασίας για τη διατήρηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε υψηλό επίπεδο, και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να επικεντρωθεί στις επιχειρήσεις, στην ανάπτυξη και στη διάρκεια των διαστημικών συστημάτων που χρειάζεται καθώς και στη διεθνή επέκταση των αγορών και στις απαιτήσεις των χρηστών·

50. καλεί την Επιτροπή να ανταποκριθεί στο ρόλο της ως πολιτική ηγεσία και ελεγκτικό όργανο έναντι των οργανισμών που ενεργούν εξ ονόματός της·

51. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1)

P7_TA (2010)0224.

(2)

P7_TA (2011)0093.

(3)

ΕΕ L 261, 6.8.2004, σ. 63.

(4)

P7_TA (2011)0265.

(5)

ΕΕ C 146E, 12.6.2008, σ.226

(6)

ΕΕ L 196, 24.07.2008, σ. 1.

(7)

ΕΕ L 276, 20.10.2010, σ. 1

(8)

ΕΕ L 176, 20.10.2010, σ. 11.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Εισαγωγή

Το άρθρο 189 της ΣΛΕΕ αναθέτει ρητά στην Ευρωπαϊκή Ένωση την κατάστρωση ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής για την προώθηση της επιστημονικής και τεχνικής προόδου, της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και της εφαρμογής των πολιτικών της. Η διαστημική πολιτική αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και αναπόσπαστο τμήμα της εμβληματικής πρωτοβουλίας για τη βιομηχανική πολιτική. Υποστηρίζει τους στόχους μιας οικονομίας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς, με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης, την προσφορά εμπορικών ευκαιριών, την τόνωση της καινοτομίας και τη βελτίωση της ευημερίας και της ασφάλειας των πολιτών.

Οι προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή στο COM(2011)152 αποτελούν ένα πρώτο στάδιο μιας συνολικής διαστημικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται, ωστόσο, να εφαρμοστεί μια συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση σε συνεργασία με τη βιομηχανία και να θεσπιστούν, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, δημοσιονομικοί και νομοθετικοί μηχανισμοί για την παροχή κινήτρων στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και την εξασφάλιση της απαιτούμενης συνέχειας προς υποστήριξη φιλόδοξων και ανταγωνιστικών σχεδίων σε διεθνές πλαίσιο.

Οι δράσεις προτεραιότητας προσδιορίζονται μεν από τη στρατηγική της Επιτροπής αλλά εξακολουθούν να παραμένουν εν μέρει ασαφείς. Θα πρέπει να αποσαφηνιστούν και να περιλαμβάνουν αξιολόγηση όλων των πιθανών τεχνικών επιλογών και των συναφών δαπανών και ωφελειών. Υπάρχει επίσης ανάγκη για σαφή διακυβέρνηση στον τομέα της διαστημικής πολιτικής με αποτελεσματικούς μηχανισμούς εποπτείας και συντονισμού για την εναρμόνιση των προτεραιοτήτων και των πόρων από εθνικά κονδύλια και κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΕΥΔ και του ΕΟΑ.

2. Οι εμβληματικές πρωτοβουλίες Galileo και GMES

α) Galileo

Το πρόγραμμα Galileo αποτελεί ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για ένα υπερσύγχρονο παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, με παροχή υψηλής ακρίβειας και εγγυημένων υπηρεσιών παγκόσμιου εντοπισμού θέσης υπό μη στρατιωτικό έλεγχο.Οι συζητήσεις σχετικά με ένα ευρωπαϊκό σύστημα άρχισαν στα τέλη της δεκαετίας του '90 και το 1999 το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να αναπτύξει ένα παγκόσμιο σύστημα του οποίου τη διαχείριση θα έχουν οι πολιτικές αρχές(1). Μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων για μια εταιρική σχέση δημόσιου ιδιωτικού τομέα, το κοινοβούλιο και το συμβούλιο αποφάσισαν, το 2008, να συμπληρώσουν το σχήμα χρησιμοποιώντας τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2).

Ενώ θα παρέχει αυτόνομες υπηρεσίες πλοήγησης και προσδιορισμού θέσης, το σύστημα που θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Galileo θα είναι ταυτόχρονα διαλειτουργικό με τα συστήματα GPS και GLONASS, τα δύο άλλα παγκόσμια συστήματα δορυφορικής πλοήγησης. Το σύστημα, όταν αναπτυχθεί πλήρως, θα αποτελείται από 30 δορυφόρους και τη σχετική επίγεια υποδομή.

Με βάση την ανάθεση συμβάσεων για την πρώτη παραγγελία για δορυφόρους, υπηρεσίες εκτόξευσης, υπηρεσίες υποστήριξης του συστήματος και επιχειρησιακή λειτουργία, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι τρεις αρχικές υπηρεσίες θα παρέχονται από το 2014: μια ανοικτή υπηρεσία, μια ρυθμιζόμενη δημόσια υπηρεσία και μια υπηρεσία έρευνας και διάσωσης. Η υπηρεσία διάσωσης και η εμπορική υπηρεσία θα δοκιμαστούν αρχής γενομένης από το 2014 και θα είναι διαθέσιμες όταν το σύστημα φτάσει στην πλήρη επιχειρησιακή του ικανότητα.

Ο εισηγητής ζητεί από την Επιτροπή να συμπληρώσει κατάλληλα το νομοθετικό και δημοσιονομικό πλαίσιο έως το τέλος του 2011, ιδιαίτερα εν όψει της θέσπισης ενός δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Εκφράζει το φόβο ότι το συνολικό κόστος του σχεδίου ξεπερνά τα 7 δισ. ευρώ της πρότασης της Επιτροπής(3) με βάση υπολογισμούς που έγιναν στο πλαίσιο της ενδιάμεσης εξέτασης της ραδιοπλοήγησης μέσω δορυφόρου(4).

β) GMES

Το 2011, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε το πρόγραμμα GMES. Θα παρέχει στοιχεία γεωσκόπησης για την παρακολούθηση της αλλαγής του κλίματος και την παγκόσμια ασφάλεια μέσω δορυφόρων «φρουρών». Οι εφαρμογές της γεωσκόπησης επιδιώκουν πολλούς στόχους σε τομείς όπως η διαχείριση των φυσικών πόρων, η ενέργεια, η παρακολούθηση της ξηράς, το περιβάλλον, η χαρτογραφία, η πρόληψη φυσικών καταστροφών, η γεωργία και η διατροφική ασφάλεια, ο καιρός και η εσωτερική ασφάλεια.

Ο εισηγητής ζητεί από την Επιτροπή να συμπληρώσει το νομοθετικό πλαίσιο και να διασαφηνίσει την προσέγγιση για την αποτελεσματική διακυβέρνηση. Εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή δεν πρότεινε την ένταξη της χρηματοδότησης του GMES στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Φοβάται ότι η απουσία δημοσιονομικού προγράμματος οικονομικής υποστήριξης μπορεί να αχρηστεύσει τις επενδύσεις που έγιναν έως τώρα.

3. Διεθνής συνεργασία

Με την εκτόξευση του πρώτου κινέζικου δορυφόρου COMPASS το 2007 μπορούμε να αναμένουμε συντόμως ένα νέο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης σε τροχιά (το τέταρτο παγκόσμιο μετά το GPS, το GLONASS και το Galileo). Η Ινδία κατασκευάζει το δικό της περιφερειακό σύστημα (IRNSS – Indian Regional Navigation Satellite System) και η Ιαπωνία το δικό της Quasi-Zenith System (QZSS). Οι ανταγωνιστές μας έχουν καταστεί ισχυρότεροι και μπορεί να υποτεθεί ότι προχωρούν δυναμικά. Για να καταστεί το πρόγραμμα Galileo η δεύτερη παγκόσμια επιλογή GNSS για κατασκευαστές τσιπ, έχει κρίσιμη σημασία η όσο το δυνατό συντομότερη διάθεση αρχικών υπηρεσιών και η μακροπρόθεσμη δέσμευση σχετικά με τη μελλοντική χρηματοδότηση του Galileo.

Η βασική πρόκληση για τις διεθνείς δραστηριότητες των προγραμμάτων GNSS θα είναι η εξασφάλιση συμβατότητας και διαλειτουργικότητας με το Galileo, η πρόσβαση σε παγκόσμιες πηγές σχετικές με το GNSS και η θέσπιση διεθνών προτύπων, η εγγύηση της ασφάλειας του δικτύου των επίγειων σταθμών, η εξασφάλιση αυστηρότερου ελέγχου ευαίσθητων τεχνολογιών GNSS που αναπτύσσονται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και η συμμετοχή σε διεθνείς προσπάθειες για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών διαπεριφερειακού ενδιαφέροντος. Η δημιουργία ευκαιριών στην αγορά για την ευρωπαϊκή τεχνολογία GNSS και τις βιομηχανίες υλοποίησής της θα αποτελεί ένα σημαντικό στόχο.

Ο εισηγητής καλεί την Επιτροπή να καταστρώσει μια διεθνή στρατηγική συνεργασίας σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και διαβουλευόμενη με την ΕΥΔ για την ενίσχυση του διαλόγου στον τομέα της διαστημικής πολιτικής με τους στρατηγικούς εταίρους (Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία) και τη διερεύνηση της δυνατότητας παρόμοιου διαλόγου με άλλες υφιστάμενες και αναδυόμενες δυνάμεις όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Δημοκρατία της Κορέας, η Βραζιλία, η Ινδία και η Δημοκρατία της Ν. Αφρικής.

4. Η οικονομική σημασία της ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας

Η ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία δημιουργεί ενοποιημένο κύκλο εργασιών 5,4 δισ. ευρώ και απασχολεί περισσότερα από 31.000 άτομα με υψηλή ειδίκευση. Οι 11 κύριοι φορείς παροχής δορυφορικών υπηρεσιών στην Ευρώπη εκμεταλλεύονται 153 τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους, απασχολούν 6.000 άτομα και πραγματοποιούν ετήσιο κύκλο εργασιών 6 δισ. ευρώ· η δραστηριότητά τους επηρεάζει ακόμη 30.000 θέσεις εργασίας. Εκτιμάται ότι ήδη 6-7% του ΑΕΠ των δυτικών χωρών, δηλαδή 800 δισ. ευρώ στην ΕΕ, εξαρτώνται από τη δορυφορική ραδιοπλοήγηση.

Οι αγορές διαστημικών υπηρεσιών αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς. Για παράδειγμα, ο παγκόσμιος ετήσιος κύκλος εργασιών των εφαρμογών GNSS αναμένεται α πρέπει να φτάσει στα 240 περίπου δισ. ευρώ το 2020. Εξάλλου χάρη στα πλεονεκτήματά τους σε σχέση με άλλα ανταγωνιστικά συστήματα, τα προγράμματα Galileo και EGNOS αναμένεται να προσπορίσουν οικονομικά και κοινωνικά οφέλη της τάξης των 60 έως 90 δισ. ευρώ κατά τα 20 προσεχή έτη.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η διεθνής αγορά εμπορικών δεδομένων από τη γεωσκόπηση, που αντιπροσώπευε 735 εκατ. δολάρια το 2007, μπορεί να ανέλθει στα 3 δισ. ευρώ το 2017.

Το σύστημα SSA (Space Situational Awareness) θα βοηθήσει στη μείωση των εκτιμώμενων μετρήσιμων απωλειών που προκαλεί, στα ευρωπαϊκά διαστημικά μέσα, η σύγκρουση με διαστημικά απόβλητα και οι αντίξοες καιρικές συνθήκες στο διάστημα και οι οποίες, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ανέρχονται περίπου σε 332 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο κάθε χρόνο.

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι δαπάνες αυτές αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό κλάσμα των συνεπειών και του μη μετρήσιμου κόστους που μπορεί να προκύψουν από την απουσία ενός ευρωπαϊκού συστήματος παρακολούθησης της κατάστασης στο διάστημα. Για παράδειγμα, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η βλάβη ενός δορυφόρου μπορεί να προκαλέσει την απώλεια μιας κρίσιμης ικανότητας δορυφορικής επικοινωνίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ανθρώπινων ζωών. Η καταστροφή ή η ολική βλάβη ενός δορυφόρου μπορεί να προκαλέσει σοβαρή διαταραχή της οικονομικής δραστηριότητας (ο τραπεζικός τομέας βασίζεται όλο και περισσότερο στις δορυφορικές επικοινωνίες) και, λόγω αυτής της απώλειας υπηρεσίας, θα μπορούσε να έχει επίπτωση στις δραστηριότητες των πελατών του. Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για τον υπολογισμό αυτών των ζημιών. Επίσης, είναι αδύνατο να εκτιμηθούν ποσοτικά οι συνέπειες της πτώσης και των επιπτώσεων αντικειμένων που κυκλοφορούν κοντά στη Γη.

(1)

Ψήφισμα του Συμβουλίου της 19 Ιουλίου 1999 σχετικά με την ευρωπαϊκή συμμετοχή σε μία νέα γενεά υπηρεσιών δορυφορικής πλοήγησης - GALILEO - Φάση καθορισμού, ΕΕ C 221, 3.8.1999.

(2)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 683/2008, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo), ΕΕ L 196, 24.7.2008.

(3)

COM (2011), 500 τελικό, Μέρος I, σελ. 29

(4)

Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2011.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (27.10.2011)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

προς μια διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη

(2011/2148(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Salvatore Tatarella

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας εισάγει ένα νέο άρθρο (άρθρο 189) που προβλέπει τη διαμόρφωση ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής, προκειμένου να προωθηθεί η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος και η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας με δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και διερεύνησης· θεωρεί ότι η διαστημική πολιτική της ΕΕ δεν πρέπει να προωθεί τη στρατιωτικοποίηση του διαστήματος·

2.  θεωρεί ότι η κατάλληλη χρήση των διαστημικών προγραμμάτων αναμένεται ότι θα επιφέρει σημαντική μείωση του κόστους στους οικείους τομείς, με συνακόλουθα οφέλη για τις περιφέρειες και τις τοπικές κοινότητες·

3.  τονίζει τη σπουδαιότητα των διαστημικών προγραμμάτων Galileo και EGNOS, τα οποία έχουν θεμελιώδη σημασία για τη βελτιστοποίηση της διαστημικής πολιτικής στην υπηρεσία των πολιτών· ζητεί την ταχεία εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών·

4.  επιβεβαιώνει τη σημασία του GMES, επιχειρησιακού προγράμματος γεωσκόπησης, ως ουσιαστικού εργαλείου ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος· επισημαίνει ότι, μέσω της απόκτησης και ανάλυσης πληροφοριών σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, το GMΕS θα καταστήσει δυνατή την άντληση στοιχείων ακριβείας χρήσιμων για: τον ατμοσφαιρικό, θαλάσσιο και χερσαίο έλεγχο, την πολιτική προστασία, την πρόληψη των κινδύνων, τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τις επιχειρήσεις διάσωσης μετά από περιβαλλοντικές, φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, τη θαλάσσια και παράκτια επιτήρηση, την ανάπτυξη της υπαίθρου, τη διαχείριση των υδάτων και του εδάφους και τη χωροταξία, με καινοτόμες δραστηριότητες χαρτογράφησης και εκθέσεων για το περιβάλλον που θα μπορούν να συνδυάζουν δεδομένα από το διάστημα με δεδομένα που λαμβάνονται επί τόπου· υπογραμμίζει τη σημασία του GMES στην επίτευξη των στόχων «Ευρώπη 2020» και στη στήριξη της ανάπτυξης και της πράσινης οικονομίας, καθώς και των μακροπρόθεσμων επενδύσεων στην τεχνολογία και τις υποδομές, που αποτελούν προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κρατών μελών που έχουν αναλάβει ισχυρή δέσμευση για την περιβαλλοντική πολιτική·

5.  εκφράζει τη λύπη του για τον πλήρη αποκλεισμό του προγράμματος GMES από τη δημοσιονομική πρόταση της Επιτροπής για την περίοδο 2014 - 2020 και πιστεύει ότι η απαίτηση να συνεχίσουν τα κράτη μέλη να καλύπτουν το κόστος για την έναρξη και την ετήσια εφαρμογή του προγράμματος θα οδηγούσε μακροπρόθεσμα σε μεγαλύτερο κόστος, ανισότητα πρόσβασης στις πληροφορίες και τα οφέλη που παρέχει για τους ευρωπαίους πολίτες, ενδεχόμενη προσωρινή αναστολή του ίδιου το προγράμματος, συνεπακόλουθη διακοπή της λήψης δεδομένων και, σε τελευταία ανάλυση, στην εξάρτηση από μη ευρωπαϊκές διαστημικές υποδομές, θέτοντας τις σχετικές με τον τομέα βιομηχανίες σε επισφαλή, από οικονομική άποψη, θέση·

6.  τονίζει ότι το κόστος του προγράμματος GMES έχει ήδη καλυφθεί έως το 2013, ανερχόμενο σε 3 δισ. ευρώ (περίπου 2,3 δισ. ευρώ για τους δορυφόρους και 700 εκατ. ευρώ για συναφείς υπηρεσίες) και ότι το υπολογιζόμενο κόστος για τη λειτουργία του προγράμματος από το 2014 έως το 2020 ανέρχεται ετησίως σε 850 εκατομμύρια κατά μέσο όρο· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει εταιρική σχέση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και να προσελκύσει περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια·

7.  επαναλαμβάνει ότι με την ένταξη της χρηματοδότησης του GMES στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014 -2020 θα αποφευχθεί το ενδεχόμενο να καταστούν άνευ νοήματος οι μέχρι σήμερα επενδύσεις στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαίσιο έρευνας για υπηρεσίες και πληροφορίες·

8.  αναγνωρίζει τα κοινωνικά πλεονεκτήματα των υπηρεσιών που παρέχει το GMES στους χρήστες για τους οποίους η συνέχεια και η βιωσιμότητα είναι κρίσιμης σημασίας, προκειμένου να γίνει η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των υποδομών παρατήρησης που προσφέρει το πρόγραμμα·

9.   επαναλαμβάνει ότι το πρόγραμμα GMES αποτελεί προτεραιότητα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, πράγμα που θα επιτρέψει στην Ευρώπη να τηρήσει τις δεσμεύσεις της για το «2020» αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα την κλιματική αλλαγή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.10.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

57

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

János Áder, Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis, Κρίτων Αρσένης, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Антония Първанова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Matthias Groote, Romana Jordan Cizelj, Philippe Juvin, Riikka Manner, Jiří Maštálka, Andrea Zanoni, Μιχάλης Τρεμόπουλος

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Peter Šťastný


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (13.10.2011)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με μια διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη

(2011/2148(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Artur Zasada

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επισημαίνει ότι στα επτά Συμβούλια Διαστήματος που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα έχει αναφερθεί μόνο παρεμπιπτόντως ο τομέας των μεταφορών στην Ευρώπη και ότι η σημασία της διαστημικής πολιτικής για τις μεταφορές δεν έχει εξεταστεί λεπτομερώς στις συζητήσεις του Συμβουλίου Διαστήματος όπως διαπιστώνεται στα αποτελέσματα των εργασιών τους·

2.  τονίζει την ανάγκη για καλύτερη κατανόηση της εξάρτησης σημαντικών τομέων από το διάστημα, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν τη σημασία του διαστήματος·

3.  υπενθυμίζει ότι ο τομέας των μεταφορών θα διαδραματίσει ένα ρόλο κλειδί για την επίτευξη των στόχων της EΕ 20-20-20 όσον αφορά τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση ενέργειας καθώς και των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, και ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς έναν αποτελεσματικό τομέα μεταφορών·

4.  θεωρεί ότι μια διαστημική στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ότι η τεχνολογία του διαστήματος θα συμβάλλει πλήρως στην ασφαλέστερη και πλέον αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας καθώς και στον έλεγχο της κυκλοφορίας σε όλους τους τρόπους μεταφορών·

5.  υπογραμμίζει ότι τα προγράμματα Galileo και EGNOS είναι θεμελιώδη για τη δημιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού και για την περαιτέρω ανάπτυξη ασφαλούς και αποτελεσματικής από απόψεως κόστους διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη και ζητεί ως εκ τούτου να καθορισεί φιλόδοξο και αυστηρό χρονοδιάγραμμα, μαζί με σταθερή χρηματοδότηση της έρευνας και καινοτομίας, που θα εξασφαλίζει την τεχνολογική πρόοδο και την ανάπτυξη του δυναμικού της βιομηχανίας καθώς και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, με στόχο την υλοποίηση και των δύο προγραμμάτων ως προϋπόθεση για την έγκαιρη εκκίνηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τελευταίος αποτελεί ένα ουσιώδες στρατηγικό βήμα προς την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής κοινής αγοράς·

6.  εφιστά την προσοχή ότι είναι σημαντικό να καλύπτει το EGNOS όλη την ΕΕ, ιδίως στους τομείς της ΕΕ στους οποίους το σύστημα αυτό δεν λειτουργεί επαρκώς, προκειμένου να ενισχυθεί η ενιαία αγορά στον τομέα της αεροπορίας, και υπογραμμίζει την ανάγκη να επεκταθεί το εν λόγω σύστημα στη νότια, ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη·

7.  θεωρεί ότι η προώθηση της χρησιμοποίησης των συστημάτων EGNOS και Galileo στην πολιτική αεροπορία αποτελεί στρατηγική απαίτηση για την υλοποίηση του SESAR, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη χρήση για διαδικασίες προσγείωσης καθώς και για τα μικρά αεροδρόμια·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να επαναβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους στα διαστημικά σχέδια της ΕΕ, όπως το SESAR, που θα αποδειχθούν ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική ανάπτυξη και την εξασφάλιση θέσεων εργασίας στους διάφορους τομείς·

9.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση και τη συνεργασία μεταξύ των στρατηγικών για τη στρατιωτική και τη μη στρατιωτική χρήση του διαστήματος·

10. υπογραμμίζει ότι τα προγράμματα Galileo και EGNOS είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική και βιώσιμη από πλευράς περιβάλλοντος διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας, τα συστήματα είσπραξης διοδίων για τη χρήση των οδών, το eCall καθώς και τα συστήματα ανίχνευσης σε πραγματικό χρόνο και τους μελλοντικούς ψηφιακούς ταχογράφους·

11. τονίζει ότι η εποπτεία της μεταφοράς επικίνδυνων και ρυπογόνων εμπορευμάτων θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στα δορυφορικά συστήματα παρατήρησης και πλοήγησης·

12. υπενθυμίζει τη σημασία των προγραμμάτων GMES για την βιώσιμη ανάπτυξη και την ασφάλεια των μεταφορών, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των θαλάσσιων μεταφορών και της θαλάσσιας εποπτείας· πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξακολουθήσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη του εν λόγω προγράμματος · και συνεπώς αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η χρηματοδότησή του δεν διατηρείται στο προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διατηρήσουν τη χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και να εντοπιστούν, από κοινού με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο καινοτόμα μέσα χρηματοδότησης της GMES, μεταξύ άλλων, μέσω ομολόγων έργου·

13. ζητεί να διασφαλίζονται η χρηματοδότηση, η ανάπτυξη, η υλοποίηση και η βιωσιμότητα καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών που βασίζονται στη διαστημική τεχνολογία, και τούτο με σκοπό να προκύψουν τα μέγιστα οφέλη από την ευρωπαϊκή επένδυση στο τεχνολογικό δυναμικό του διαστήματος και να καλυφθούν οι ανάγκες των χρηστών και του ευρύτερου κοινού·

14. υπογραμμίζει τη σημασία της εντατικοποίησης της βιομηχανικής συνεργασίας με τις τρίτες χώρες στον τομέα της διαστημικής πολιτικής, και κυρίως με τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τη Ρωσία, την Κίνα, την Ινδία, τη Βραζιλία, την Αργεντινή και την Χιλή καθώς και με τις χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής·

15. θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή στον τομέα του διαστήματος, εξακολουθώντας να διαδραματίζει σημαντικό στρατηγικό ρόλο στη διεθνή σκηνή, και ζητεί ως εκ τούτου να αναπτυχθεί το συντονιστικό δυναμικό της στον τομέα της εξερεύνησης του διαστήματος καθώς και να παρασχεθεί μεγαλύτερη στήριξη στην έρευνα και την ανάπτυξη τεχνολογίας με σκοπό να αυτονομηθεί περισσότερο η Ευρώπη στον τομέα της τεχνολογίας και να εξασφαλιστεί ότι το ευρύ κοινό καθώς και άλλοι τομείς της οικονομίας εκτός της διαστημικής βιομηχανίας θα συμμετάσχουν στα οφέλη των καινοτομιών που θα προκύψουν στο εν λόγω χώρο·

16. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η Ευρώπη θα πρέπει να διατηρήσει ανεξάρτητη πρόσβαση στο διάστημα για να μπορέσει να υλοποιήσει τους στόχους της διαστημικής πολιτικής της και να αποκομίσει μόνιμα κέρδη από τις εφαρμογές του διαστήματος σε τομείς όπως η πολιτική μεταφορών· ενθαρρύνει ως εκ τούτου την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις υπέρ του στρατηγικού υποτομέα των φορέων εκτόξευσης διαστημικών οχημάτων, που αντιμετωπίζει κρίσιμη κατάσταση, δίδοντάς του ιδιαίτερη προσοχή στο πλαίσιο της προτεινόμενης βιομηχανικής πολιτικής στον τομέα του διαστήματος·

17. υπογραμμίζει τη σημασία της ευρωπαϊκής συμμετοχής για την ασφάλεια στο διάστημα μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος για την Επαγρύπνηση της Κατάστασης στο Διάστημα (European Space Situational Awareness System) καθώς και για την εξερεύνηση του διαστήματος μέσω του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, εφόσον και τα δύο, δηλαδή η κρίσιμης σημασίας προστασία ευρωπαϊκών διαστημικών υποδομών από τον κίνδυνο σύγκρουσης με διαστημικά οχήματα ή διαστημικά απόβλητα καθώς και οι δευτερογενείς τεχνολογικές επιπτώσεις από την εξερεύνηση του διαστήματος, θα μπορούσαν να είναι προς όφελος διαφόρων τομέων των μεταφορών στη γη και ειδικότερα του τομέα των αεροπορικών μεταφορών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.10.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Γεώργιος Τούσσας

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dominique Riquet

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.11.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber, Άννυ Ποδηματά, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Holger Krahmer, Werner Langen, Alajos Mészáros, Mario Pirillo, Vladimír Remek, Ивайло Калфин

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Cristian Silviu Buşoi, Anna Hedh

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου