Διαδικασία : 2011/2116(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0432/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0432/2011

Συζήτηση :

PV 12/03/2012 - 22
CRE 12/03/2012 - 22

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2012 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0071

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 188kWORD 155k
2.2.2012
PE 469.787v02-00 A7-0432/2012

σχετικά με το «καταστατικό της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας όσον αφορά τον ρόλο των εργαζομένων»

(2011/2116(INI))

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Sven Giegold

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το «καταστατικό της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας όσον αφορά τον ρόλο των εργαζομένων»

(2011/2116(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 4, 54 και 151 ως 154 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της ΔΟΕ αριθ. 193 της 3ης Ιουνίου 2002 για την προώθηση των συνεταιρισμών,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2001 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας(2),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1435/2003 του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρίας (SCE) (3),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2001 για τη συμπλήρωση του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων(4),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/72/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για τη συμπλήρωση του καταστατικού του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων(5),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2004 σχετικά με την προώθηση των συνεταιριστικών εταιρειών στην Ευρώπη (COM(2004)0018),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Προς μια Πράξη για την Ενιαία αγορά - Για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας - 50 προτάσεις για βελτίωση της συνεργασίας, της από κοινού ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των συναλλαγών» (COM(2010)608),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2010, με τίτλο «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή» (COM(2010)0758),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Απριλίου 2011, με τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά - Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης – Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2011)0206),

–   έχοντας υπόψη τη συγκεφαλαιωτική έκθεση επί της οδηγίας 2003/72/ΕΚ για τη συμπλήρωση του καταστατικού του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων(6),

–   έχοντας υπόψη τη μελέτη επί της εφαρμογής του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1435/2003 του Συμβουλίου περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρίας (ΕΣΕ) (7),

–   έχοντας υπόψη ότι το 2012 έχει ανακηρυχθεί από τα Ηνωμένα Έθνη σε Διεθνές Έτος των Συνεταιρισμών(8),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της ΔΟΕ με τίτλο «Resilience of the Cooperative Business Model in Times of Crisis» (Ανθεκτικότητα του συνεταιριστικού επιχειρηματικού προτύπου σε περιόδους κρίσης) (9),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με τις διαφορετικές μορφές του επιχειρείν(10),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την «Κοινωνική οικονομία» (11),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2002/14/ΕΚ περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα(12),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουνίου 2003 σχετικά με ένα πλαίσιο προώθησης της οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων(13),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την επανεξέταση της οδηγίας 2003/72/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για τη συμπλήρωση του καταστατικού του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων (COM(2010)0481),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και τις Ίσες Ευκαιρίες (A7-0432/2011),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις πέρα από τα συμφέροντα των μελών τους και των χρηστών των υπηρεσιών τους προωθούν λύσεις σε κοινωνικά ζητήματα και αποβλέπουν τόσο στην μεγιστοποίηση του οφέλους για τα μέλη, όσο και στην εξασφάλιση της βάσης βιοπορισμού τους υπό την έννοια μίας μακρόπνοης και διαρκούς επιχειρηματικής πολιτικής καθώς και στον προσανατολισμό της επιχειρηματικής στρατηγικής στην ευημερία των πελατών, των συνεργατών και των μελών ολόκληρης της περιφέρειας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις είναι από τη φύση τους δομικά συνδεδεμένες με τον τόπο εγκατάστασής τους και αποτελούν επομένως σημαντικό παράγοντα για την επιτάχυνση της τοπικής ανάπτυξης, η οποία έχει καθοριστική σημασία για την επίτευξη πραγματικής κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις η χρηματοδότηση της διαρκούς εκπαίδευσης στους τομείς της ευθύνης και της επιχειρηματικότητας, οι οποίες συνιστούν δύο παραμέτρους που δεν έχουν ενσωματωθεί πλήρως σε άλλα μέσα της κοινωνικής συμμετοχής, είναι θεμελιώδους σημασίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις, το στοιχείο της συμμετοχής του μέλους πρέπει να υπερτερεί και να αντανακλάται στη διοίκηση και στην ιδιοκτησιακή δομή της επιχείρησης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις αποτελούν σημαντικό πυλώνα της ευρωπαϊκής οικονομίας και καταλύτη του κοινωνικού νεωτερισμού, και ότι ειδικότερα διατηρούν τις υποδομές και τις επιτόπιες υπηρεσίες, ιδίως σε αγροτικές περιοχές και μεγάλα αστικά κέντρα, και επίσης ότι η Ευρώπη αριθμεί 160.000 συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται στην ιδιοκτησία του ενός τετάρτου και άνω των Ευρωπαίων, και απασχολούν 5,4 εκατομμύρια εργαζομένους περίπου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις ανταγωνίζονται επενδυτικές εταιρίες σε πολλούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας, και ότι έχουν σημαντική οικονομική ισχύ στις παγκοσμιοποιημένες αγορές καθώς και ότι ακόμα και οι πολυεθνικοί συνεταιρισμοί συχνά διατηρούν δραστηριότητες που σχετίζονται με τις τοπικές ανάγκες·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεταιριστικές τράπεζες έχουν επιδείξει βιωσιμότητα και αντοχή κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, χάρη στο συνεταιριστικό επιχειρηματικό πρότυπο και ότι λόγω του συνεταιριστικού επιχειρηματικού προτύπου τους, οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις βελτίωσαν τον κύκλο εργασιών και τους ρυθμούς ανάπτυξής τους και κατά τη διάρκεια της κρίσης, με λιγότερες πτωχεύσεις και απολύσεις προσωπικού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις παρέχουν επίσης απασχόληση υψηλής ποιότητας, ανθεκτική στην κρίση και χωρίς αποκλεισμούς, ότι απασχολούν σε μεγάλο βαθμό γυναίκες και μετανάστες και ότι συμβάλλουν σε μια βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών στις οποίες λειτουργούν μέσω της δημιουργίας τοπικών θέσεων εργασίας που δεν μπορούν να μεταφερθούν αλλού· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις μπορούν να θεωρηθούν επιτυχημένη και σύγχρονη προσέγγιση της κοινωνικής οικονομίας και μπορούν να συμβάλλουν στην εξασφάλιση δυνατοτήτων απασχόλησης και να επιτρέπουν στους εργαζομένους να προγραμματίζουν με ευελιξία τη ζωή τους στον τόπο καταγωγής τους, ιδίως σε αγροτικές περιοχές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχει καταδείξει ότι το ζήτημα της ελκυστικότητας μίας νομικής μορφής δεν μπορεί να καλυφθεί μονόπλευρα από τους μετόχους, και ότι πρέπει να επισημανθεί ότι μια επιχείρηση ως κοινωνικός οργανισμός φέρει ευθύνη έναντι των μετόχων, των εργαζομένων, των πιστωτών και της κοινωνίας, και ότι τούτο πρέπει να συνεκτιμάται σε τέτοιους είδους αξιολογήσεις·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία που διέπει τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τη συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτές διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα της ΕΕ·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το καταστατικό της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (ΕΣΕ) αποτελεί ως σήμερα τη μοναδική νομική μορφή κοινωνικής οικονομίας που προβλέπεται σε επίπεδο ΕΕ, μετά την απόσυρση των προτάσεων περί ευρωπαϊκού σωματείου και Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλοβοήθειας από την Επιτροπή το 2003, και δεδομένου ότι το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος είναι ακόμη υπό εκπόνηση·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση του καταστατικού της ΕΣΕ επιδιώκει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς με το να διευκολύνει την δραστηριότητα αυτού του τύπου εταιρίας σε επίπεδο ΕΕ·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση του καταστατικού της ΕΣΕ αποτελεί ορόσημο για την αναγνώριση του συνεταιριστικού επιχειρηματικού προτύπου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε εκείνα τα κράτη μέλη που αποκήρυτταν το πρότυπο των συνεταιρισμών για ιστορικούς λόγους·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις ΕΣΕ ο ρόλος των εργαζομένων σε διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμμετοχής τους σε διοικητικά συμβούλια, αποτελεί θετικό στοιχείο·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική ΕΕ 2020 επιδιώκει μια οικονομία βασισμένη σε υψηλά επίπεδα απασχόλησης που θα καθιστά δυνατή την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, και ότι κάτι τέτοιο περιλαμβάνει μια ισχυρή κοινωνική οικονομία·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ανακηρύξει το 2012 Διεθνές Έτος των Συνεταιρισμών παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία για την προώθηση του συνεταιριστικού επιχειρηματικού προτύπου·

Οι συνεταιρισμοί στο πλαίσιο της ΕΕ

1.  υπενθυμίζει ότι οι συνεταιρισμοί και οι λοιπές επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας αποτελούν μέρος του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και της ενιαίας αγοράς, και ότι χρήζουν, συνεπώς, ρητής αναγνώρισης και σθεναρής υποστήριξης, όπως ορίζεται στα συντάγματα ορισμένων κρατών μελών και σε διάφορα βασικά ενωσιακά έγγραφα·

2.  υπενθυμίζει ότι οι συνεταιρισμοί μπορούν να αποτελέσουν ακόμα ένα βήμα στην προσπάθεια ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και να επιδιώξουν την μείωση των διασυνοριακών φραγμών και να διευρύνουν την ανταγωνιστικότητά της·

3.  επισημαίνει ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (ΕΣΕ) (εφεξής το Καταστατικό) και η οδηγία 2003/72/ΕΚ για τη συμπλήρωση του καταστατικού του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων (εφεξής η Οδηγία) συνδέονται στενά·

4.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΣΕ δεν έχει γνωρίσει ακόμη επιτυχία, δεδομένης της περιορισμένης διάδοσής της – ως το 2010 είχαν συσταθεί μόλις 17 ΕΣΕ, συνολικού δυναμικού 32 εργαζομένων(14)· υπογραμμίζει ότι αυτός ο καταδικαστικός απολογισμός μαρτυρεί τη ακαταλληλότητα του καταστατικού σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες των συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη μολονότι έχουν εκφράσει οι επιχειρηματίες ενδιαφέρον για τη σύσταση ΕΣΕ· επιδοκιμάζει την εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του καταστατικού προκειμένου να διαπιστωθεί για ποιο λόγο κρίθηκε ελκυστικό , γιατί δεν είχε επαρκή αντίκτυπο και με ποιο τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί η έλλειψη πείρας κατά την εφαρμογή και η εξάλειψη άλλων εμποδίων·

5.  επισημαίνει ότι οι ΕΣΕ περιορίζονται συχνά σε δευτεροβάθμιους συνεταιρισμούς που αποτελούνται αποκλειστικά από νομικά πρόσωπα αλλά και σε ταμεία αλληλασφάλισης που στερούνται ευρωπαϊκού καταστατικού αλλά επιθυμούν να χρησιμοποιούν νομικό καθεστώς που άπτεται της κοινωνικής οικονομίας, καθώς και μεγάλες εταιρίες· επισημαίνει ότι οι μικρές συνεταιριστικές επιχειρήσεις - που συνιστούν σημαντικό τμήμα του συνεταιριστικού κινήματος στην Ευρώπη - εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσχέρειες πρόσβασης στις ΕΣΕ·

Συμμετοχή των εργαζομένων στις ΕΣΕ

6.  χαιρετίζει το γεγονός ότι οι διατάξεις περί συμμετοχής των εργαζομένων θεωρούνται κεντρικό στοιχείο της ΕΣΕ· επισημαίνει, εντούτοις, ότι πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που συνδέονται με την ιδιαίτερη φύση των συνεταιρισμών·

7.  τονίζει ότι πολλά κράτη μέλη δεν έχουν μεταφέρει άρθρα της οδηγίας για τα δικαιώματα των εργαζομένων στο εθνικό δίκαιο και συμπεριλαμβανομένων των ειδικών διατάξεων για ζητήματα που αφορούν το φύλο, και ότι τούτο έχει συντελέσει σε ορισμένα νομοθετικά κενά όσον αφορά την παρακολούθηση και την εφαρμογή διαδικασιών για την συμμετοχή των εργαζομένων, και τονίζει την ανάγκη να διορθωθεί η κατάσταση αυτή ούτως ώστε να αποφευχθεί η κατάχρηση των ρυθμίσεων της ΕΣΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι βασικές διατάξεις για τη συμμετοχή των εργαζομένων στα όργανα της διοίκησης δεν προβλέπουν την υποχρεωτική συμμετοχή των εργαζομένων·

8.  εκφράζει ωστόσο την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη όχι μόνο έχουν μεταφέρει ορθώς την οδηγία, αλλά έχουν στην ουσία προχωρήσει και πέρα από τις απαιτήσεις της οδηγίας·

9.  καλεί, παρόλα αυτά, την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της οδηγίας 2003/72/ΕΚ, έτσι ώστε να αποτραπεί ενδεχόμενη κατάχρησή της με σκοπό την παραβίαση των δικαιωμάτων των εργαζομένων· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την ορθή μεταφορά του άρθρου 13 της οδηγίας·

10. παρατηρεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας, η Επιτροπή οφείλει να αξιολογεί την εφαρμογή της και, εάν κρίνεται αναγκαίο, να προβεί σε αναθεώρηση της· επισημαίνει ότι η περιορισμένη χρήση του καταστατικού παρεμποδίζει την κατάλληλη αξιολόγηση της οδηγίας·

11. παρατηρεί ότι η αναθεώρηση της οδηγίας δεν θα πρέπει να προηγηθεί του καταστατικού, και ζητεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο απευθείας προσθήκης στο καταστατικό των διατάξεων περί συμμετοχής των εργαζομένων χάριν απλοποίησης και ευφυέστερης νομοθεσίας·

12. τονίζει ότι κατά την αναθεώρηση της οδηγίας πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των εργαζομένων στους συνεταιρισμούς, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να αποτελούν τόσο εργοδότες όσο και εργαζομένους της ίδιας εταιρείας· ζητεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει μέσα ώστε να διευκολύνει το καθεστώς της ιδιοκτησίας συνεταιρισμών από τους εργαζομένους και τους επωφελουμένους τους· θέτει ως στόχο να καταστεί η συμμετοχή των εργαζομένων στις επιχειρήσεις κάτι αυτονόητο σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τάσσεται υπέρ της μεγαλύτερης συμμετοχής των εργαζομένων σε διασυνοριακούς τύπους επιχειρήσεων και κατά τρόπο ώστε να μην περιορίζεται στο επίπεδο του ελάχιστου κοινού παρονομαστή·

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συμπεράσματα της μελέτης που αφορά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 του Συμβουλίου περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (ΕΣΕ) , ιδίως όσον αφορά τα μέτρα που προτείνονται για την προώθηση της ΕΣΕ με αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ΕΣΕ μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε συμβούλους του συνεταιριστικού δικαίου και κοινωνικούς φορείς, καθώς και με την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των συνεταιρισμών σε διασυνοριακό επίπεδο·

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους συνεταιρισμούς να αυξήσουν τη συμμετοχή των γυναικών στις ειδικές διαπραγματευτικές ομάδες και να εφαρμόζουν πολιτικές διαφοροποίησης που θα διασφαλίζουν την ισότητα των φύλων στην επαγγελματική και ιδιωτική ζωή και να αυξήσουν ειδικότερα την συμμετοχή των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τη διάσταση του φύλου κατά την παρακολούθηση της σωστής εφαρμογής της οδηγίας, καθώς και κατά την μελλοντική αναθεώρηση του κανονισμού ΕΣΕ·

15. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει την ΕΣΕ σε μια ενδεχόμενη ευρωπαϊκή ρύθμιση ώστε να εξασφαλίσει την καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις και στα διοικητικά συμβούλια δημόσιων ή εισηγμένων στο χρηματιστήριο επιχειρήσεων, σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν επιτύχουν σε εθελοντική βάση τους στόχους του 30% έως το 2015 και του 40% έως το 2020·

Το μέλλον του Καταστατικού

16. τονίζει ότι λόγω της πολυπλοκότητάς του, το καταστατικό καλύπτει εν μέρει μόνο ανάγκες των συνεταιρισμών, και ότι θα πρέπει να απλοποιηθεί και να είναι κατανοητό σε όλους προκειμένου να καταστεί «φιλικότερο προς το χρήστη», πλέον ευνόητο και πλέον εύχρηστο ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα στην ενημέρωση, στη διαβούλευση και στη συμμετοχή όλων των εργαζόμενων, χωρίς να υποβαθμιστεί η ποιότητά του·

17. επισημαίνει την πολυμορφία των παραδόσεων και των νόμων που διέπουν τους συνεταιρισμούς εντός της ΕΕ· τονίζει ότι το καταστατικό θα πρέπει να ορίζει αυτόνομο νομικό πλαίσιο για τις ΕΣΕ, το οποίο θα υπάρχει παράλληλα με το εθνικό δίκαιο περί συνεταιρισμών, με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται η άμεση εναρμόνιση·

18. τονίζει ότι δεν πρέπει να γίνει ελκυστικότερο το καταστατικό της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρίας με μείωση των προτύπων· συντάσσεται με την άποψη ότι η αναθεώρηση του καταστατικού οφείλει να συμβάλει στην αναγνώριση αυτής της μορφής εταιρίας στους κόλπους της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η οικονομική βαρύτητα, η ικανότητα αντοχής στη κρίση καθώς και οι αξίες στις οποίες θεμελιώνονται οι συνεταιριστικές εταιρίες καταδεικνύουν απολύτως την χρησιμότητα μια τέτοιας μορφής εταιρίας στην σημερινή ΕΕ και δικαιολογούν την ανάγκη αναθεώρησης του καταστατικού· επισημαίνει ότι η διαφάνεια, η διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων των εμπλεκομένων, ο σεβασμός της εθνικής κουλτούρας και παράδοσης θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των μελλοντικών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και ενεργειών αναφορικά με την ΕΣΕ· τονίζει ότι ορισμένοι εθνικοί συνεταιρισμοί έχουν δυστυχώς περιορισμένα κίνητρα ώστε να χρησιμοποιήσουν το καταστατικό λόγω της συμμετοχικής δομής τους· τονίζει ότι πρέπει να διευκολυνθεί η συγχώνευση εθνικών συνεταιρισμών από διαφορετικά κράτη μέλη·

19. τονίζει επίμονα ότι όλοι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία αναθεώρησης, ιδίως οι κοινωνικοί παράγοντες που εμπλέκονται στο συνεταιριστικό και συνδικαλιστικό κίνημα, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη να ολοκληρωθεί εγκαίρως η διαδικασία·

Αύξηση της απασχόλησης στους συνεταιρισμούς και τις ΕΣΕ, και ενίσχυση του συνεταιρισμού ως καταλυτικού παράγοντα της κοινωνικής οικονομίας

20. αναμένει από την Επιτροπή ότι θα λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της οδηγίας·

21. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή αγνόησε, στο μεγαλύτερο μέρος τους, τις συστάσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με τους συνεταιρισμούς· υπενθυμίζει ότι το ψήφισμα(15) επέτασσε:

· την αναγνώριση και συνεκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών,

· τη λήψη μέτρων για να εξασφαλιστεί η συμπερίληψη των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας στις μελέτες του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων,

· την ενίσχυση του διαλόγου με τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας,

· τη βελτίωση του νομικού πλαισίου των κρατών μελών για τέτοιες επιχειρήσεις·

22. υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης COM(2004)0018, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να προβεί σε δώδεκα ενέργειες, μεταξύ των οποίων:

· στη στήριξη των ενδιαφερομένων και στην οργάνωση διαρθρωμένης ανταλλαγής πληροφοριών,

· στη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών για τη βελτίωση της νομοθεσίας των κρατών μελών,

· στη συλλογή στατιστικών στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τους συνεταιρισμούς,

· στην απλοποίηση και αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί συνεταιρισμών,

· στη θέσπιση εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και στη συμπερίληψη αναφορών σε συνεταιρισμούς στα χρηματοπιστωτικά μέσα του ΕΤαΕ·

23. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι μόλις τρεις από τις εν λόγω δεσμεύσεις έχουν υλοποιηθεί, και χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα· τονίζει ότι τέτοιου είδους ελλείμματα περιορίζουν το αναπτυξιακό δυναμικό των συνεταιρισμών·

24. επισημαίνει ότι το έλλειμμα πόρων οδηγεί σε έλλειμμα αποτελεσμάτων· τονίζει την επείγουσα ανάγκη για βελτιώσεις στους κόλπους της Επιτροπής όσον αφορά την οργάνωση και τους πόρους που κατανέμονται στην κοινωνική οικονομία, λόγω της ισχύουσας διασποράς αρμοδιοτήτων και προσωπικού που απασχολείται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας στην Επιτροπή·

25. τονίζει ότι οι πολιτικές της ΕΕ σε όλους τους τομείς πρέπει να αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και την προστιθέμενη αξία των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιριστικών επιχειρήσεων, με την προσαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, κρατικών ενισχύσεων και χρηματοπιστωτικής ρύθμισης, αντιστοίχως·

26. καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν ευνοϊκότερους όρους για τους συνεταιρισμούς, όπως την πρόσβαση σε πιστώσεις και φορολογικά κίνητρα·

27. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τη χρηματοοικονομική δομή των συνεταιρισμών στη νομοθεσία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων, λογιστικών προτύπων και προτύπων πληροφόρησης· επισημαίνει ότι όλοι οι συνεταιρισμοί, ιδίως δε οι συνεταιριστικές τράπεζες, επηρεάζονται, στο σύνολό τους, από τη νομοθεσία που διέπει την εξαγορά συνεταιριστικών μετοχών και τα αδιαίρετα αποθεματικά·

28. επισημαίνει τις ιδιαίτερες προκλήσεις οι οποίες προέκυψαν από την ψηφιακή επανάσταση και με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος ο κλάδος των ΜΜΕ και ιδιαίτερα οι εκδοτικοί οίκοι ως συνεταιρισμοί·

29. προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει ανοικτή μέθοδο συντονισμού για την κοινωνική οικονομία, συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων που αποτελούν βασικούς παράγοντες στον τομέα αυτό, με την συμμετοχή τόσο των κρατών μελών όσο και ενδιαφερομένων για να προωθηθούν ανταλλαγές βέλτιστης πρακτικής και να επέλθει σταδιακή βελτίωση στα κράτη μέλη λαμβάνοντας υπόψη την φύση των συνεταιρισμών, ιδίως στους τομείς της φορολογίας, των δανείων, των διοικητικών επιβαρύνσεων και των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων·

30. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Πράξη για την Ενιαία Αγορά αναγνωρίζει την ανάγκη προαγωγής της κοινωνικής οικονομίας και προτρέπει την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή την πολυαναμενόμενη «Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα» στη βάση των συνεταιριστικών αρχών·

31. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο καθιέρωσης Ευρωπαϊκού Έτους Κοινωνικής Οικονομίας·

32. τάσσεται υπέρ της λήψης μέτρων επιχειρηματικής υποστήριξης, και συγκεκριμένα συμβουλευτικής των επιχειρήσεων, κατάρτισης του προσωπικού και πρόσβασης στη χρηματοδότηση συνεταιρισμών, ιδίως για εξαγορές από τους εργαζομένους ή τους πελάτες, τα οποία, αν και υποτιμημένα, αποτελούν μέσα διάσωσης επιχειρήσεων εν καιρώ κρίσης και μεταβίβασης οικογενειακών επιχειρήσεων·

33. επισημαίνει την ολοένα και μεγαλύτερη σημασία των συνεταιρισμών στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών και των δημοσίων αγαθών· επισημαίνει την ανάγκη εξασφάλισης αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και αντιμετώπισης των προβλημάτων των σχετικών με την υγεία και την ασφάλεια στον τομέα, ανεξαρτήτως του καθεστώτος στο οποίο υπάγεται ο εργοδότης·

34. επισημαίνει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ενεργητική συμμετοχή των συνεταιρισμών στον κοινωνικό διάλογο που λαμβάνει χώρα σε επίπεδο ΕΕ·

35. υπογραμμίζει τη δυνατότητα που παρέχει η ΕΣΕ για την προώθηση της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων με την εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων σε διάφορα επίπεδα, με ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την προώθηση της επιχειρηματικότητας και στα προγράμματα διά βίου μάθησης· σημειώνει ότι η ισότητα των φύλων στη λήψη αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα είναι οικονομικά επωφελής και δημιουργεί επίσης ευνοϊκές συνθήκες ώστε τα άτομα που έχουν ταλέντα και δεξιότητες να μπορούν να ασκούν καθήκοντα διαχείρισης και εποπτείας· υπογραμμίζει επίσης ότι ορισμένες πτυχές της συνεταιριστικής εργασίας εξασφαλίζουν ευελιξία η οποία ευνοεί το συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής· ζητεί από την Επιτροπή να σχεδιάσει ένα μηχανισμό για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της ισότητας των φύλων·

36. τονίζει ότι η ΕΣΕ μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των γυναικών βελτιώνοντας το επίπεδο διαβίωσής τους χάρη στην πρόσβαση σε προσφορές αξιοπρεπούς εργασίας, σε ιδρύματα αποταμίευσης και πίστης, στη στέγαση και τις κοινωνικές υπηρεσίες, την εκπαίδευση και την κατάρτιση·

37. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ C 83 της 30.3.2010.

(2)

ΕΕ L 294, 10.11.2001, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 207, 18.8.2003, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 294, 10.11.2001, σ. 22.

(5)

ΕΕ L 207, 18.8.2003, σ. 25.

(6)

Εκπονήθηκε το 2008 από τον Fernando Valdés Dal-Ré, Καθηγητή Εργατικού Δικαίου, Labour Asociados Consultores.

(7)

Εκπονήθηκε από την Cooperatives Europe, Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Ίδρυμα για Θέματα Συνεταιρισμών και Κοινωνικών Εταιρειών, EKAI Center, 2010.

(8)

ΟΗΕ, A/RES/64/136.

(9)

Johnston Birchall και Lou Hammond Ketilson, Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, 2009.

(10)

ΕΕ C 318, 22.12.2009, σ. 22.

(11)

ΕΕ C 76Ε της 25.3.2010, σ. 16.

(12)

ΕΕ C 76Ε της 25.3.2010, σ. 11.

(13)

ΕΕ C 68Ε της 18.03.04, σ. 429.

(14)

COM(2010)0481.

(15)

ΕΕ C 76, 25.3.2010, σ. 16.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (12.10.2011)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με το καταστατικό του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού όσον αφορά τον ρόλο των εργαζομένων

(2011/2116(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Evelyn Regner

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την απογοήτευσή του για την καθυστερημένη μεταφορά της οδηγίας 2003/72/ΕΚ στα περισσότερα κράτη μέλη· συγχαίρει την Επιτροπή για την ταχεία δράση της όσον αφορά τη δρομολόγηση διαδικασιών επί παραβάσει·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του που ορισμένα κράτη μέλη όχι μόνο έχουν μεταφέρει ορθώς την οδηγία, αλλά έχουν στην ουσία προχωρήσει και πέρα από τις απαιτήσεις της οδηγίας·

3.  καλεί, παρόλα αυτά, την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της οδηγίας 2003/72/ΕΚ, έτσι ώστε να αποτραπεί ενδεχόμενη κατάχρησή της με σκοπό την παραβίαση των δικαιωμάτων των εργαζομένων· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την ορθή μεταφορά του άρθρου 13 της οδηγίας·

4.  επισημαίνει την αποτυχία του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού (ΕΣ), όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι ΕΣ που έχουν συσταθεί από τις 8 Μαΐου του 2010 είναι μόνο δεκαεπτά· σημειώνει ότι αυτή η έλλειψη επιτυχίας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση στα κράτη μέλη με μακρά παράδοση συνεταιριστικών κινημάτων·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συμπεράσματα της μελέτης που αφορά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 του Συμβουλίου περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (ΕΣΕ) (1), ιδίως όσον αφορά τα μέτρα που προτείνονται για την προώθηση της ΕΣΕ με αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ΕΣΕ μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε συμβούλους του συνεταιριστικού δικαίου και κοινωνικούς φορείς, καθώς και με την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των συνεταιρισμών σε διασυνοριακό επίπεδο·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 προκειμένου να απλουστευθεί και να μειωθεί ο αριθμός των παραπομπών στην εθνική νομοθεσία και να θεσπιστούν ουσιαστικότεροι ευρωπαϊκοί κανόνες· θεωρεί ότι η εν λόγω αναθεώρηση θα πρέπει να τηρεί τα υψηλότερα ισχύοντα εθνικά πρότυπα, ιδίως όσον αφορά το εργατικό δίκαιο, και ότι η απλούστευση δεν θα πρέπει να υπονομεύει τις βασικές εγγυήσεις διαφάνειας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.10.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Димитър Стоянов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Giuseppe Gargani

(1)

Σύμβαση αριθ. SI2.ACPROCE029211200, της 8ης Οκτωβρίου 2009.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (23.11.2011)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας όσον αφορά τον ρόλο των εργαζομένων

(2011/2116(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Edite Estrela

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. έχοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει δύσκολες προκλήσεις και ότι η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία (ΕΣΕ) μπορεί να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες σε πολλές γυναίκες όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, την πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες ή τη συμμετοχή σε επιχειρήσεις με δεοντολογικές αρχές και αξίες και με ευκαιρίες δημιουργίας εισοδήματος·

B.  έχοντας υπόψη ότι εκτιμάται ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι σε συνεταιρισμούς είναι γυναίκες, αλλά ότι, συχνότατα, εμπόδια υπό τη μορφή αρνητικών στερεοτύπων για τις ηγετικές ικανότητες των γυναικών εξακολουθούν να περιορίζουν τις αλλαγές και την πρόοδο· έχοντας υπόψη ότι θα πρέπει να προωθηθούν ειδικά μέτρα για την υποστήριξη των γυναικών που επιδιώκουν και κατακτούν ηγετικές θέσεις·

1.  υπογραμμίζει τη δυνατότητα που παρέχει η ΕΣΕ για την προώθηση της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων με την εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων σε διάφορα επίπεδα, με ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, τη δράση για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και τα εν εξελίξει προγράμματα διά βίου μάθησης· σημειώνει ότι η ισότητα των φύλων στη λήψη αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα είναι οικονομικά επωφελής και δημιουργεί επίσης ευνοϊκές συνθήκες ώστε τα άτομα που έχουν ταλέντα και δεξιότητες να μπορούν να ασκούν καθήκοντα διαχείρισης και εποπτείας· υπογραμμίζει επίσης ότι ορισμένες πτυχές της συνεταιριστικής εργασίας εξασφαλίζουν ευελιξία η οποία ευνοεί το συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής· ζητεί από την Επιτροπή να σχεδιάσει ένα μηχανισμό για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της ισότητας των φύλων·

2.  τονίζει ότι η ΕΣΕ μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των γυναικών βελτιώνοντας το επίπεδο διαβίωσής τους χάρη στην πρόσβαση σε προσφορές αξιοπρεπούς εργασίας, σε ιδρύματα αποταμίευσης και πίστης, στη στέγαση και τις κοινωνικές υπηρεσίες, την εκπαίδευση και την κατάρτιση·

3.  εκφράζει τη λύπη του για τον περιορισμένο αριθμό ΕΣΕ που υπάρχουν σήμερα· καλεί την Επιτροπή να εστιάσει ιδιαίτερα την προσοχή της στα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη δημιουργία ΕΣΕ και ζητεί μια στοχευμένη εκστρατεία για την αποτελεσματική και πλήρη επικοινωνία και ενημέρωση των διαφόρων συμμετεχόντων μερών όσον αφορά τις ΕΣΕ, η οποία θα επικεντρώνεται στην ενημέρωση των γυναικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

4.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη στην οποία θα παρουσιάζονται επίκαιρα, συγκρίσιμα, κατανεμημένα κατά φύλο δεδομένα ώστε να γίνουν καλύτερα γνωστά τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στους συνεταιρισμούς στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών θέσεων, και ο αντίκτυπος των συνεταιρισμών στην προώθηση της ισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας· ζητεί επίσης την εξασφάλιση επαφής μεταξύ των ΕΣΕ με στόχο τη δημιουργία δικτύων που θα προάγουν την ανταλλαγή ορθών πρακτικών ώστε να υποστηριχθεί η αυξημένη συμμετοχή των γυναικών· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να ενισχύσει την επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων σημείων επαφής των ΕΣΕ στα κράτη μέλη·

5.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη ακόμη δεν συμμορφώνονται με την οδηγία 2003/72/EΚ όσον αφορά την προώθηση της ίσης συμμετοχής των φύλων στη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον ορισμό, το διορισμό ή την εκλογή των μελών των ειδικών διαπραγματευτικών ομάδων (ΕΔΟ) της ΕΣΕ και ζητεί, κατά συνέπεια, από την Επιτροπή να λάβει κάθε επιβεβλημένο μέτρο ώστε η μεταφορά της εν λόγω οδηγίας να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό·

6.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση της εκπροσώπησης των γυναικών στις ειδικές διαπραγματευτικές ομάδες και τις ΕΣΕ, καθώς και των μέτρων που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη ανά τομέα για να αυξήσουν την εκπροσώπηση αυτή·

7.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους συνεταιρισμούς να εντείνουν τις προσπάθειές τους για αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στις ειδικές διαπραγματευτικές ομάδες και να εφαρμόσουν πολιτικές διαφοροποίησης που θα επιτρέπουν την κατοχύρωση της ισότητας ανδρών και γυναικών στην επαγγελματική και ιδιωτική ζωή· τονίζει ότι η βιωσιμότητα των συνεταιρισμών ενισχύεται όταν εφαρμόζονται προγράμματα με στόχο την εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων και ίσων ευκαιριών πλήρους συμμετοχής στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη για τις γυναίκες και τους άνδρες, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ανώτατα διευθυντικά επίπεδα·

8.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει την ΕΣΕ σε μια ενδεχόμενη ευρωπαϊκή ρύθμιση ώστε να εξασφαλίσει καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις και στα διοικητικά συμβούλια δημόσιων ή εισηγμένων στο χρηματιστήριο επιχειρήσεων, σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν επιτύχουν σε εθελοντική βάση τους στόχους του 30% έως το 2015 και του 40% έως το 2020·

9.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τη σημασία της επιχειρηματικότητας στην κοινωνική οικονομία και τη διάσταση του φύλου κατά την παρακολούθηση της σωστής εφαρμογής της οδηγίας, καθώς και κατά τη μελλοντική αναθεώρηση του κανονισμού ΕΣΕ· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να υιοθετήσει κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση και την ανέλιξη των γυναικών σε γυναικείους συνεταιρισμούς και ειδικές ομάδες διαπραγμάτευσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.11.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

0

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Regina Bastos, Emine Bozkurt, Andrea Češková, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Iratxe García Pérez, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Lívia Járóka, Constance Le Grip, Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Raül Romeva i Rueda, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anne Delvaux, Sylvie Guillaume, Norica Nicolai, Angelika Werthmann

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Kinga Gál


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.11.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Regina Bastos, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Licia Ronzulli, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Συλβάνα Ράπτη

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Silvia Costa, Jürgen Creutzmann, Jelko Kacin, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Emilie Turunen

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Leonardo Domenici, Δημήτριος Δρούτσας, Karin Kadenbach, Guido Milana

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου