ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2009 от 13 юли 2009 година за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс)

8.12.2011 - (COM(2011)0516 – C7‑0226/2011 – 2011/0223(COD)) - ***I

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Louis Michel


Процедура : 2011/0223(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0441/2011
Внесени текстове :
A7-0441/2011
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2009 от 13 юли 2009 година за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс)

(COM(2011)0516 – C7‑0226/2011 – 2011/0223(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2011)0516),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C7-0226/2011),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (А7-0441/2011),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) По отношение на Кипър настоящият регламент представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях по смисъла на член 3, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2003 г.

(10) По отношение на Кипър настоящият регламент представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях по смисъла на член 3, параграф 1 от Акта за присъединяване от 2003 г.

Обосновка

Съображения 10 и 11 трябва да следват същата логика като съображение 38 от Визовия кодекс и да се позовават съответно на член 3, параграф 1 от Акта за присъединяване от 2003 г. и на член 4, параграф 1 от Акта за присъединяване от 2005 г., като се има предвид, че разпоредбите относно визите за летищен транзит имат задължителен характер и се прилагат спрямо Кипър, Румъния и България, считано от датата на присъединяването им.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Настоящият регламент представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях по смисъла на член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г.,

(11) Настоящият регламент представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях по смисъла на член 4, параграф 1 от Акта за присъединяване от 2005 г.,

Обосновка

Съображения 10 и 11 трябва да следват същата логика като съображение 38 от Визовия кодекс и да се позовават съответно на член 3, параграф 1 от Акта за присъединяване от 2003 г. и на член 4, параграф 1 от Акта за присъединяване от 2005 г., като се има предвид, че разпоредбите относно визите за летищен транзит имат задължителен характер и се прилагат спрямо Кипър, Румъния и България, считано от датата на присъединяването им.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Целта на предложението е изменение на Регламент (ЕО) № 810/2009 от 13 юли 2009 г. за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) с оглед изясняване на правилата, приложими спрямо транзитното преминаване през международните зони на летищата, с цел да се гарантира правна сигурност и прозрачност.

Регламент (ЕО) № 810/2009 се прилага от 5 април 2010 г. В съответствие с Визовия кодекс оперативните инструкции за практическото прилагане на разпоредбите на регламента бяха изготвени с решение на Комисията от 19 март 2010 г. за създаване на Наръчник за обработване на заявления за издаване на визи и промяна в издадени визи.

При изготвянето на наръчника беше установено, че формулировката на член 3, параграф 5, букви б) и в), която се отнася до освобождаването от изискването за виза за летищен транзит, е неясна: тъй като наръчникът не може да въведе правно обвързващи задължения за държавите-членки, е необходимо да се измени Визовият кодекс, за да се гарантира правна сигурност и хармонизирано прилагане на разпоредбите. Посоченото уточняване е важно от практическа гледна точка за отделните пътници и за авиокомпаниите.

Обхванатите от предложението аспекти бяха обсъдени във Визовия комитет и в работна група ,,Визи“ и държавите-членки приветстваха факта, че Комисията поема инициатива за ограничено изменение на Визовия кодекс.

В съответствие с Регламент (ЕО) № 810/2009 гражданите на трети държави, от които се изисква да притежават виза за летищен транзит, притежаващи валидна виза, издадена от държава-членка, Канада, Япония или Съединените американски щати, или притежаващи валидно разрешение за пребиваване, издадено от държава-членка, Андора, Канада, Япония, Сан Марино или Съединените американски щати, се освобождават от изискването за притежаване на виза за летищен транзит.

Предложението се ограничава до техническо изменение, изразяващо се в изясняване на следното:

· гражданите на трети държави, притежаващи валидна виза или разрешение за пребиваване, издадени от държава-членка, която все още не прилага разпоредбите на достиженията на правото на Шенген в тяхната цялост, трябва да бъдат обхванати от освобождаването от изискването за виза за летищен транзит;

· освобождаването от изискването за виза за летищен транзит обхваща лицата, притежаващи валидна виза, когато пътуват до третата държава, издала визата, до всяка друга трета държава, както и когато след използване на визата се връщат от издалата виза трета държава.

Становище на докладчика

Докладчикът припомня, че става въпрос за техническа поправка на разпоредбите относно визите за летищен транзит. Посочената поправка няма да измени практиката на държавите-членки. Изменението на регламента предвижда гражданите на трети държави, притежаващи валидна виза или разрешение за пребиваване, издадени от държава-членка, която не прилага (или все още не прилага) разпоредбите на Шенген в тяхната цялост (Обединеното кралство, Ирландия, Кипър, България, Румъния), да бъдат освободени от изискването за виза за летищен транзит.

Докладчикът счита, че изменението е логично: в действително е излишно да се проверява отново лице, което вече притежава виза или документ за пребиваване, като се има предвид, че това предполага, че той вече е бил подложен на проверка и въз основа на нея вече е било преценено, че той не представлява заплаха от гледна точка на нелегалната имиграция. Освен това предложението следва също така да намали административната тежест за държавите-членки.

Докладчикът предлага две технически изменения, имащи за цел да коригират съображения 10 и 11 от предложението.

Докладчикът подкрепя предложението и предлага на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да приеме настоящата резолюция.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 810/2009 от 13 юли 2009 година за създаване на Визов кодекс на Общността

Позовавания

COM(2011)0516 – C7-0226/2011 – 2011/0223(COD)

Дата на представяне на ЕП

19.8.2011 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

13.9.2011 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Louis Michel

11.10.2011 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

7.11.2011 г.

29.11.2011 г.

5.12.2011 г.

 

Дата на приемане

5.12.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Véronique Mathieu, Louis Michel, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Rui Tavares, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Edit Bauer, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Илияна Малинова Йотова, Ádám Kósa, Raül Romeva i Rueda, Marie-Christine Vergiat

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Veronica Lope Fontagné, Barbara Matera, Licia Ronzulli, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská

Дата на внасяне

8.12.2011 г.