BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks)

8.12.2011 - (KOM(2011)0516 – C7‑0226/2011 – 2011/0223(COD)) - ***I

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Louis Michel


Procedure : 2011/0223(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0441/2011
Indgivne tekster :
A7-0441/2011
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks)

(KOM(2011)0516 – C7‑0226/2011 – 2011/0223(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0516),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 77, stk. 2, litra a, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0226/2011),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0441/2011),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) For så vidt angår Cypern udgør denne forordning en retsakt, der bygger på Schengenreglerne eller på anden måde har tilknytning dertil, jf. artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2003.

(10) For så vidt angår Cypern udgør denne forordning en retsakt, der bygger på Schengenreglerne eller på anden måde har tilknytning dertil, jf. artikel 3, stk. 1, i tiltrædelsesakten af 2003.

Begrundelse

Betragtning 10 og 11 bør følge samme logik som betragtning 38 i visumkodeksen og henvise til henholdsvis artikel 3, stk. 1, i tiltrædelsesakten fra 2003 og til artikel 4, stk. 1, i tiltrædelsesakten fra 2005, idet bestemmelserne for lufthavnstransitvisum er obligatoriske og gælder for Cypern, for Rumænien og for Bulgarien fra tidspunktet for tiltrædelsen.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Denne forordning udgør en retsakt, der bygger på Schengenreglerne eller på anden måde har tilknytning dertil, jf. artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2005 —

(11) Denne forordning udgør en retsakt, der bygger på Schengenreglerne eller på anden måde har tilknytning dertil, jf. artikel 4, stk. 1, i tiltrædelsesakten af 2005 —

Begrundelse

Betragtning 10 og 11 bør følge samme logik som betragtning 38 i visumkodeksen og henvise til henholdsvis artikel 3, stk. 1, i tiltrædelsesakten fra 2003 og til artikel 4, stk. 1, i tiltrædelsesakten fra 2005, idet bestemmelserne for lufthavnstransitvisum er obligatoriske og gælder for Cypern, for Rumænien og for Bulgarien fra tidspunktet for tiltrædelsen.

BEGRUNDELSE

Forslaget har til formål at ændre forordning (EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) for at præcisere reglerne om transit gennem internationale områder i lufthavne med henblik på at sikre retssikkerhed og gennemsigtighed.

Forordning (EF) nr. 810/2009 har været i kraft siden den 5. april 2010. I overensstemmelse med visumkodeksen er de operationelle instrukser vedrørende den praktiske anvendelse af bestemmelserne i forordningen udarbejdet ved Kommissionens afgørelse om en håndbog om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa, som blev vedtaget den 19. marts 2010.

Under udarbejdelsen af håndbogen blev man opmærksom på, at ordlyden af artikel 3, stk. 5, litra b) og c), vedrørende undtagelsen fra kravet om lufthavnstransitvisum, var uklar. Da håndbogen ikke kan pålægge medlemsstaterne juridisk bindende forpligtelser, er det nødvendigt at ændre visumkodeksen for at skabe retssikkerhed og sikre en ensartet anvendelse af reglerne. Præciseringen har praktisk betydning for den enkelte rejsende og for flyselskaberne.

De af forslaget omfattede spørgsmål er blevet drøftet i visumudvalget og i visumgruppen, og medlemsstaterne har givet deres tilslutning til, at Kommissionen tager initiativ til en begrænset ændring af visumkodeksen.

I henhold til forordning (EF) nr. 810/2009 er tredjelandsstatsborgere, som er underlagt kravet om lufthavnstransitvisum og er i besiddelse af et gyldigt visum udstedt af en EU-medlemsstat, Canada, Japan eller USA, eller som har en gyldig opholdstilladelse udstedt af en EU-medlemsstat, Andorra, Canada, Japan, San Marino eller USA, fritaget for kravet om lufthavnstransitvisum.

Forslaget er begrænset til en teknisk ændring, som går ud på at præcisere, at

· tredjelandsstatsborgere med et gyldigt visum eller en gyldig opholdstilladelse, udstedt af en medlemsstat, som endnu ikke anvender samtlige Schengen-regler, skal være omfattet af fritagelsen for kravet om lufthavnstransitvisum

· fritagelsen for kravet om lufthavnstransitvisum omfatter personer med et gyldigt visum, når de rejser til det tredjeland, der har udstedt visummet, eller til ethvert andet tredjeland, og når de efter anvendelse af visummet vender tilbage fra det tredjeland, der udstedte det.

Ordførerens holdning

Ordføreren fremhæver, at der er tale om en teknisk ændring af de bestemmelser, der gælder for lufthavnstransitvisum. Denne ændring påvirker ikke medlemsstaternes praksis. Ændringen af forordningen betyder, at tredjelandsstatsborgere med et gyldigt visum eller en gyldig opholdstilladelse, udstedt af en medlemsstat, som (endnu) ikke anvender samtlige Schengen-regler (Det Forenede Kongerige, Irland, Cypern, Bulgarien, Rumænien), fritages for kravet om lufthavnstransitvisum.

Ordføreren finder ændringen logisk, idet det forekommer overflødigt endnu engang at kontrollere personer, som allerede har et visum ellen en opholdstilladelse, eftersom de allerede er kontrolleret tidligere og som følge heraf allerede er anset for ikke at udgøre en risiko for ulovlig indvandring. Forslaget vil desuden mindske medlemsstaternes administrative byrde.

Ordføreren foreslår to tekniske ændringer, der går ud på at korrigere betragtning 10 og 11 i forslaget.

Ordføreren støtter forslaget og opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender til at vedtage nærværende beslutning.

PROCEDURE

Titel

Ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for visa

Referencer

KOM(2011)0516 – C7-0226/2011 – 2011/0223(COD)

Dato for høring af EP

19.8.2011

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

13.9.2011

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Louis Michel

11.10.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

7.11.2011

29.11.2011

5.12.2011

 

Dato for vedtagelse

5.12.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Véronique Mathieu, Louis Michel, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Rui Tavares, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Edit Bauer, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Iliana Malinova Iotova, Ádám Kósa, Raül Romeva i Rueda, Marie-Christine Vergiat

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Veronica Lope Fontagné, Barbara Matera, Licia Ronzulli, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská

Dato for indgivelse

8.12.2011