ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 810/2009, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων)

8.12.2011 - (COM(2011)0516 – C7‑0226/2011 – 2011/0223(COD)) - ***I

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Louis Michel


Διαδικασία : 2011/0223(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0441/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0441/2011
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 810/2009, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων)

(COM(2011)0516 – C7‑0226/2011 – 2011/0223(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0516),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και το άρθρο 77, παράγραφος 2, στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση στο Κοινοβούλιο (C7-0226/2011),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0441/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Όσον αφορά την Κύπρο, ο παρών κανονισμός συνιστά πράξη η οποία αναπτύσσει το κεκτημένο του Σένγκεν ή συνδέεται άλλως με αυτό, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2003.

(10) Όσον αφορά την Κύπρο, ο παρών κανονισμός συνιστά πράξη η οποία αναπτύσσει το κεκτημένο του Σένγκεν ή συνδέεται άλλως με αυτό, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 της πράξης προσχώρησης του 2003.

Αιτιολόγηση

Οι αιτιολογικές σκέψεις 10 και 11 πρέπει να ακολουθούν την αυτή λογική με την αιτιολογική σκέψη 38 του κώδικα θεωρήσεων και να παραπέμπουν, αντίστοιχα, στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της Πράξης Προσχώρησης του 2003 και στο άρθρο 4, παράγραφος 1 της Πράξης Προσχώρησης του 2005, δεδομένου ότι οι διατάξεις σχετικά με τις θεωρήσεις διέλευσης από αερολιμένα είναι δεσμευτικές και εφαρμόζονται στην Κύπρο, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία από την ημερομηνία προσχώρησής τους.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Ο παρών κανονισμός συνιστά πράξη η οποία αναπτύσσει περαιτέρω το κεκτημένο του Σένγκεν ή συνδέεται άλλως με αυτό, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2005.

(11) Ο παρών κανονισμός συνιστά πράξη η οποία αναπτύσσει περαιτέρω το κεκτημένο του Σένγκεν ή συνδέεται άλλως με αυτό, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 της πράξης προσχώρησης του 2005.

Αιτιολόγηση

Οι αιτιολογικές σκέψεις 10 και 11 πρέπει να ακολουθούν την αυτή λογική με την αιτιολογική σκέψη 38 του κώδικα θεωρήσεων και να παραπέμπουν, αντίστοιχα, στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της Πράξης Προσχώρησης του 2003 και στο άρθρο 4, παράγραφος 1 της Πράξης Προσχώρησης του 2005, δεδομένου ότι οι διατάξεις σχετικά με τις θεωρήσεις διέλευσης από αερολιμένα είναι δεσμευτικές και εφαρμόζονται στην Κύπρο, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία από την ημερομηνία προσχώρησής τους.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στόχος της πρότασης είναι η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων), προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι κανόνες που διέπουν τη διέλευση από τις διεθνείς ζώνες των αεροδρομίων, ώστε να επιτευχθεί ασφάλεια δικαίου και διαφάνεια.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 εφαρμόζεται από τις 5 Απριλίου 2010. Σύμφωνα με τον κώδικα θεωρήσεων, με την απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση του εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των χορηγηθεισών θεωρήσεων, η οποία εκδόθηκε στις 19 Μαρτίου 2010, καταρτίστηκαν επιχειρησιακές οδηγίες για την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού.

Κατά την εκπόνηση του εγχειριδίου, παρατηρήθηκε ότι η διατύπωση του άρθρου 3, παράγραφος 5, στοιχεία β) και γ) σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης διέλευσης από αερολιμένα δεν ήταν σαφής. Δεδομένου ότι το εγχειρίδιο δεν μπορεί να δημιουργήσει νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη, κρίθηκε αναγκαίο να τροποποιηθεί ο κώδικας θεωρήσεων ώστε να κατοχυρώνεται ασφάλεια δικαίου και εναρμονισμένη εφαρμογή των κανόνων. Η αποσαφήνιση αυτή έχει πρακτική σημασία για τους μεμονωμένους ταξιδιώτες και τις αεροπορικές εταιρείες.

Οι πτυχές που καλύπτει η πρόταση συζητήθηκαν στο πλαίσιο της επιτροπής θεωρήσεων και της ομάδας εργασίας για τις θεωρήσεις και τα κράτη μέλη συμφώνησαν να αναλάβει η Επιτροπή την πρωτοβουλία περιορισμένης τροποποίησης του κώδικα θεωρήσεων.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 810/2009, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που υπόκεινται υποχρεωτικά στο καθεστώς θεωρήσεων διέλευσης από αερολιμένα, οι οποίοι είναι κάτοχοι έγκυρης θεώρησης κράτους μέλους, του Καναδά, της Ιαπωνίας ή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή είναι κάτοχοι έγκυρης άδειας διαμονής κράτους μέλους, της Ανδόρρας, του Καναδά, της Ιαπωνίας, του Αγίου Μαρίνου ή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, απαλλάσσονται της υποχρέωσης θεώρησης διέλευσης από αερολιμένα.

Η πρόταση περιορίζεται σε τεχνικές τροπολογίες προκειμένου να αποσαφηνιστεί ότι :

· οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι έγκυρης θεώρησης κράτους μέλους ή έγκυρης άδειας διαμονής κράτους μέλους το οποίο δεν εφαρμόζει ακόμη πλήρως τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν, πρέπει να καλύπτονται από την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης διέλευσης από αερολιμένα·

· η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης διέλευσης από αερολιμένα καλύπτει τα πρόσωπα που έχουν στην κατοχή τους έγκυρη θεώρηση, όταν ταξιδεύουν προς την τρίτη χώρα που εξέδωσε τη θεώρηση ή προς οποιαδήποτε τρίτη χώρα και όταν, μετά τη χρήση της θεώρησης, επιστρέφουν από την τρίτη χώρα που εξέδωσε τη θεώρηση.

Η θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής υπενθυμίζει ότι πρόκειται για τεχνική διόρθωση των διατάξεων που αφορούν τη θεώρηση διέλευσης από αερολιμένα. Η διόρθωση αυτή δεν τροποποιεί την πρακτική που ακολουθούν τα κράτη μέλη. Η τροποποίηση του κανονισμού προβλέπει ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι έγκυρης θεώρησης κράτους μέλους ή έγκυρης άδειας διαμονής κράτους μέλους που δεν εφαρμόζει (ή δεν εφαρμόζει ακόμη) πλήρως τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία) απαλλάσσονται της υποχρέωσης θεώρησης διέλευσης από αερολιμένα.

Ο εισηγητής κρίνει ότι η τροποποίηση είναι λογική: είναι όντως άσκοπο να ελέγχεται εκ νέου ένα πρόσωπο το οποίο ήδη είναι κάτοχος θεώρησης ή άδειας διαμονής, λαμβανομένου υπόψη ότι το άτομο αυτό έχει ήδη περάσει από έλεγχο και, ως εκ τούτου, έχει αναγνωριστεί ότι δεν συντρέχει κίνδυνος παράνομης μετανάστευσης. Επί πλέον, η πρόταση αναμένεται επίσης να μειώσει τον γραφειοκρατικό φόρτο των κρατών μελών.

Ο εισηγητής προτείνει δύο τεχνικές τροπολογίες επί των αιτιολογικών σκέψεων 10 και 11 της πρότασης.

Ο εισηγητής υποστηρίζει την πρόταση και προτείνει στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να εγκρίνει το παρόν ψήφισμα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 της 13ης Ιουλίου 2009 για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0516 – C7-0226/2011 – 2011/0223(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

19.8.2011

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

13.9.2011

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Louis Michel

11.10.2011

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

7.11.2011

29.11.2011

5.12.2011

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.12.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Véronique Mathieu, Louis Michel, Jan Mulder, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Rui Tavares, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Γεώργιος Παπανικολάου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Ádám Kósa, Raül Romeva i Rueda, Marie-Christine Vergiat, Илияна Малинова Йотова

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Veronica Lope Fontagné, Barbara Matera, Licia Ronzulli, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská

Ημερομηνία κατάθεσης

8.12.2011