MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö) 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun asetuksen (EY) N:o 810/2009 muuttamisesta

8.12.2011 - (KOM(2011)0516 – C7‑0226/2011 – 2011/0223(COD)) - ***I

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Louis Michel


Menettely : 2011/0223(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0441/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0441/2011
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö) 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun asetuksen (EY) N:o 810/2009 muuttamisesta

(KOM(2011)0516 – C7‑0226/2011 – 2011/0223(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2011)0516),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0226/2011),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A7-0441/2011),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Kyproksen osalta tämä asetus on vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös.

(10) Kyproksen osalta tämä asetus on vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös.

Perustelu

Johdanto-osan 10 ja 11 kappaleessa on noudatettava samaa logiikkaa kuin viisumisäännöstön johdanto-osan 38 kappaleessa ja viitattava vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 1 kohtaan tai vastaavasti vuoden 2005 liittymisasiakirjan 4 artiklan 1 kohtaan ottaen huomioon, että lentokentän kauttakulkuviisumia koskevat säännökset ovat sitovia ja niitä sovelletaan Kyprokseen, Romaniaan ja Bulgariaan näiden liittymispäivästä lähtien.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Tämä asetus on vuoden 2005 liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös,

(11) Tämä asetus on vuoden 2005 liittymisasiakirjan 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös,

Perustelu

Johdanto-osan 10 ja 11 kappaleessa on noudatettava samaa logiikkaa kuin viisumisäännöstön johdanto-osan 38 kappaleessa ja viitattava vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 1 kohtaan tai vastaavasti vuoden 2005 liittymisasiakirjan 4 artiklan 1 kohtaan ottaen huomioon, että lentokentän kauttakulkuviisumia koskevat säännökset ovat sitovia ja niitä sovelletaan Kyprokseen, Romaniaan ja Bulgariaan näiden liittymispäivästä lähtien.

PERUSTELUT

Ehdotuksen tavoitteena on muuttaa yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö) annettua asetusta (EY) N:o 810/2009, koska oikeusvarmuuden ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi on tarpeen selventää sääntöjä, jotka koskevat kauttakulkua lentokenttien kansainvälisten alueiden läpi.

Asetusta (EY) N:o 810/2009 on sovellettu 5. huhtikuuta 2010 alkaen. Viisumisäännöstön mukaisesti asetuksen säännösten käytännön soveltamista koskevat toimintaohjeet sisältyvät viisumihakemusten käsittelyä ja myönnettyjen viisumien muuttamista varten laaditusta käsikirjasta 19. maaliskuuta 2010 annettuun komission päätökseen.

Käsikirjaa valmisteltaessa huomattiin, että vapautusta lentokentän kauttakulkuviisumia koskevista vaatimuksista koskevan 3 artiklan 5 kohdan b ja c alakohdan muotoilu oli epäselvä. Koska käsikirjalla ei voida luoda jäsenvaltioita oikeudellisesti sitovia velvoitteita, viisumisäännöstöä on muutettava oikeusvarmuuden ja sääntöjen yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi. Selvennyksellä on käytännön merkitystä yksittäisten matkustajien ja lentoyhtiöiden kannalta.

Ehdotukseen sisältyvistä seikoista on keskusteltu viisumikomiteassa ja viisumityöryhmässä. Jäsenvaltiot ovat tukeneet komission aloitetta muuttaa viisumisäännöstöä rajoitetusti.

Asetuksen (EY) N:o 810/2009 mukaisesti kolmansien maiden kansalaiset, joita koskee lentokentän kauttakulkuviisumia koskeva vaatimus ja joilla on jonkin jäsenvaltion, Kanadan, Japanin tai Amerikan yhdysvaltojen myöntämä voimassa oleva viisumi tai joilla on jonkin jäsenvaltion, Andorran, Kanadan, Japanin, San Marinon tai Amerikan yhdysvaltojen myöntämä voimassa oleva oleskelulupa, on vapautettu lentokentän kauttakulkuviisumia koskevasta vaatimuksesta.

Ehdotus on tekninen muutos, jolla selvennetään tekstiä seuraavasti:

· kolmansien maiden kansalaiset, joilla on jonkin sellaisen jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva viisumi tai oleskelulupa, joka ei sovella vielä täysimääräisesti Schengenin säännöstön määräyksiä, vapautetaan lentokentän kauttakulkuviisumia koskevasta vaatimuksesta;

· vapautus lentokentän kauttakulkuviisumia koskevasta vaatimuksesta koskee henkilöitä, joilla on voimassa oleva viisumi ja jotka matkustavat viisumin myöntäneeseen kolmanteen maahan tai mihin tahansa muuhun kolmanteen maahan ja viisumia käytettyään palaavat viisumin myöntäneestä kolmannesta maasta.

Esittelijän kanta

Esittelijä muistuttaa, että kyse on teknisestä oikaisusta lentokentän kauttakulkuviisumia koskeviin säännöksiin. Oikaisu ei muuta jäsenvaltioiden käytäntöjä. Asetuksen muuttaminen tarkoittaa, että kolmansien maiden kansalaiset, joilla on jonkin sellaisen jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva viisumi tai oleskelulupa, joka ei sovella (vielä) täysimääräisesti Schengenin säännöstöä (Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti, Kypros, Bulgaria ja Romania), vapautetaan lentokentän kauttakulkuviisumia koskevasta vaatimuksesta.

Esittelijän mielestä muutos on looginen: on hyödytöntä tarkastaa uudelleen henkilö, jolla jo on viisumi tai oleskelulupa, jos kyseinen henkilö on tarkastettu jo aiemmin ja jos on todettu, että laittoman maahanmuuton uhkaa ei ole. Lisäksi ehdotuksen pitäisi vähentää byrokratiaa jäsenvaltioissa.

Esittelijä ehdottaa kahta teknistä tarkistusta ehdotuksen johdanto-osan 10 ja 11 kappaleen oikaisemiseksi.

Esittelijä tukee ehdotusta ja ehdottaa, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta hyväksyy tämän päätöslauselman.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun asetuksen (EY) N:o 810/2009 muuttaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2011)0516 – C7-0226/2011 – 2011/0223(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

19.8.2011

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

13.9.2011

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Louis Michel

11.10.2011

 

 

 

Valiokuntakäsittely

7.11.2011

29.11.2011

5.12.2011

 

Hyväksytty (pvä)

5.12.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

39

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Véronique Mathieu, Louis Michel, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Rui Tavares, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Edit Bauer, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Iliana Malinova Iotova, Ádám Kósa, Raül Romeva i Rueda, Marie-Christine Vergiat

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Veronica Lope Fontagné, Barbara Matera, Licia Ronzulli, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

8.12.2011