JELENTÉS a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló 2009. július 13-i 810/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  8.12.2011 - (COM(2011)0516 – C7‑0226/2011 – 2011/0223(COD)) - ***I

  Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
  Előadó: Louis Michel


  Eljárás : 2011/0223(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A7-0441/2011
  Előterjesztett szövegek :
  A7-0441/2011
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló 2009. július 13-i 810/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  (COM(2011)0516 – C7‑0226/2011 – 2011/0223(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0516),

  –   having regard to Article 294(2) and point (a) of Article 77(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union, pursuant to which the Commission submitted the proposal to Parliament (C7-0226/2011),

  –   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

  –   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

  –   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A7-0441/2011),

  1.  Adopts its position at first reading hereinafter set out;

  2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  Módosítás  1

  Irányelvre irányuló javaslat

  10 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (10) Ciprus tekintetében ez a rendelet a 2003-as csatlakozási okmány 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktus.

  (10) Ciprus tekintetében ez a rendelet a 2003-as csatlakozási okmány 3. cikkének (1) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktus.

  Indokolás

  A (10) és (11) preambulumbekezdésnek ugyanazt a logikát kell követnie, mint a Vízumkódex (38) preambulumbekezdésének, és a 2003-as csatlakozási okmány 3. cikkének (1) bekezdésére és a 2005-ös csatlakozási okmány 4. cikkének (1) bekezdésére kell hivatkoznia, mivel a repülőtéri tranzitvízumról szóló rendelkezések kötelező erejűek és Ciprusra, Romániára és Bulgáriára a csatlakozás időpontjától alkalmazandók.

  Módosítás  2

  Irányelvre irányuló javaslat

  11 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (11) Ez a rendelet a 2005-ös csatlakozási okmány 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktus,

  (11) Ez a rendelet a 2005-ös csatlakozási okmány 4. cikkének (1) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktus,

  Indokolás

  A (10) és (11) preambulumbekezdésnek ugyanazt a logikát kell követnie, mint a Vízumkódex (38) preambulumbekezdésének, és a 2003-as csatlakozási okmány 3. cikkének (1) bekezdésére és a 2005-ös csatlakozási okmány 4. cikkének (1) bekezdésére kell hivatkoznia, mivel a repülőtéri tranzitvízumról szóló rendelkezések kötelező erejűek és Ciprusra, Romániára és Bulgáriára a csatlakozás időpontjától alkalmazandók.

  INDOKOLÁS

  A javaslat célja a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló 810/2009/EK rendelet módosítása a repülőterek nemzetközi területein való átutazásra vonatkozó szabályok egyértelművé tétele érdekében a jogbiztonság és átláthatóság biztosítására.

  A 810/2009/EK rendeletet 2010. április 5. óta kell alkalmazni. A vízumkérelmek feldolgozásáról és a kiadott vízumok módosításáról szóló kézikönyv létrehozásáról szóló, 2010. március 19-én elfogadott bizottsági határozat a Vízumkódexszel összhangban operatív utasításokat állapított meg a rendelet gyakorlati alkalmazására vonatkozóan.

  A kézikönyv összeállítása során megállapították, hogy a 3. cikk (5) bekezdésének a repülőtéri tranzitvízum-kötelezettség alóli kivételekről szóló b) és c) pontja nem egyértelmű: Mivel azonban a kézikönyv nem szabhat jogi kötelezettségeket a tagállamok számára, a jogbiztonság megteremtése és a szabályok egységes alkalmazása érdekében módosítani kell a Vízumkódexet. Az egyértelműsítés egyaránt fontos az egyéni utazók és a légitársaságok számára.

  A Vízumbizottság és a vízum-munkacsoport megvitatta a javaslatban szereplő szempontokat; a tagállamok pedig támogatták a Vízumkódex korlátozott mértékű módosítását célzó bizottsági kezdeményezést.

  A 810/2009/EK rendelet értelmében a repülőtéri tranzitvízum-kötelezettség alá eső azon harmadik országbeli állampolgárok, akik valamely uniós tagállam, Kanada, Japán vagy az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott vízummal, illetve valamely uniós tagállam, Andorra, Kanada, Japán, San Marino vagy az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, mentesülnek a repülőtéri tranzitvízum-kötelezettség alól.

  A javaslat az alábbiak egyértelműsítéséhez szükséges technikai módosításra korlátozódik:

  · a schengeni vívmányok rendelkezéseit csak részben alkalmazó tagállam által kibocsátott, érvényes vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár mentesül a repülőtéri tranzitvízum-kötelezettség alól;

  · az érvényes vízummal rendelkezők akkor mentesülnek a repülőtéri tranzitvízum-kötelezettség alól, ha a vízumot kibocsátó harmadik országba vagy egyéb harmadik országba utaznak, illetve, ha a vízum felhasználását követően visszatérnek a vízumot kibocsátó harmadik országból.

  Az előadó álláspontja

  Az előadó emlékeztet arra, hogy jelen esetben a repülőtéri tranzitvízumra vonatkozó rendelkezések technikai kiigazításáról van szó. E kiigazítás nem változtat a tagállamok gyakorlatán. A rendelet módosítása értelmében a schengeni rendelkezéseket nem (vagy még nem) alkalmazó tagállam (Egyesült Királyság, Írország, Ciprus, Bulgária és Románia) által kibocsátott, érvényes vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár mentesül a repülőtéri tranzitvízum-kötelezettség alól.

  Az előadó véleménye szerint a módosítás logikus: valóban indokolatlan újbóli ellenőrzésnek alávetni azt a személyt, aki már vízummal vagy más tartózkodási engedéllyel rendelkezik, hiszen ő korábban már átesett ellenőrzésen, és ennek nyomán megállapítást nyert, hogy nem jelent kockázatot az illegális bevándorlás tekintetében. Emellett a javaslat a tagállamok igazgatási terheinek csökkentését is célozza.

  Az előadó a javaslat (10) és (11) preambulumbekezdésének helyesbítése céljából két technikai módosítást javasol.

  Az előadó támogatja a javaslatot, és javasolja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságnak, hogy fogadja el ezt az állásfoglalást.

  ELJÁRÁS

  Cím

  A Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló 2009. július 13-i 810/2009/EK rendelet módosítása

  Hivatkozások

  COM(2011)0516 – C7-0226/2011 – 2011/0223(COD)

  Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

  19.8.2011

   

   

   

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  LIBE

  13.9.2011

   

   

   

  Előadó(k)

         A kijelölés dátuma

  Louis Michel

  11.10.2011

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  7.11.2011

  29.11.2011

  5.12.2011

   

  Az elfogadás dátuma

  5.12.2011

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  39

  2

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Jan Philipp Albrecht, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Véronique Mathieu, Louis Michel, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Rui Tavares, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Edit Bauer, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Iliana Malinova Iotova, Ádám Kósa, Raül Romeva i Rueda, Marie-Christine Vergiat

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

  Veronica Lope Fontagné, Barbara Matera, Licia Ronzulli, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská

  Benyújtás dátuma

  8.12.2011