Ziņojums - A7-0441/2011Ziņojums
A7-0441/2011

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss)

8.12.2011 - (COM(2011)0516 – C7‑0226/2011 – 2011/0223(COD)) - ***I

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referents: Louis Michel


Procedūra : 2011/0223(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0441/2011
Iesniegtie teksti :
A7-0441/2011
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss)

(COM(2011)0516 – C7‑0226/2011 – 2011/0223(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0516),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 77. panta 2. punkta a) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0226/2011),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A7-0441/2011),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Attiecībā uz Kipru šī regula ir akts, kas pieņemts atbilstīgi Šengenas acquis vai ir kā citādi saistīts ar to 2003. gada Pievienošanās akta 3. panta 2. punkta nozīmē.

(10) Attiecībā uz Kipru šī regula ir akts, kas pieņemts atbilstīgi Šengenas acquis vai ir kā citādi saistīts ar to 2003. gada Pievienošanās akta 3. panta 1. punkta nozīmē.

Pamatojums

Regulas 10. un 11. apsvērumā ir jāievēro tā pati loģiskā secība, kas 38. apsvērumā, un līdz ar to jāatsaucas uz 2003. gada Pievienošanās akta 3. panta 1. punktu un 2005. gada Pievienošanās akta 4. panta 1. punktu, ņemot vērā, ka noteikumi par lidostas tranzītvīzām ir saistoši un tiek piemēroti Kiprā, Rumānijā un Bulgārijā no šo valstu pievienošanās dienas.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Šī regula ir akts, kas pieņemts atbilstīgi Šengenas acquis vai ir kā citādi saistīts ar to 2005. gada Pievienošanās akta 4. panta 2. punkta nozīmē,

(11)Šī regula ir akts, kas pieņemts atbilstīgi Šengenas acquis vai ir kā citādi saistīts ar to 2005. gada Pievienošanās akta 4. panta 1. punkta nozīmē,

Pamatojums

Regulas 10. un 11. apsvērumā ir jāievēro tā pati loģiskā secība, kas 38. apsvērumā, un līdz ar to jāatsaucas uz 2003. gada Pievienošanās akta 3. panta 1. punktu un 2005. gada Pievienošanās akta 4. panta 1. punktu, ņemot vērā, ka noteikumi par lidostas tranzītvīzām ir saistoši un tiek piemēroti Kiprā, Rumānijā un Bulgārijā no šo valstu pievienošanās dienas.

PASKAIDROJUMS

Priekšlikuma mērķis ir grozīt Regulu (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss), lai precizētu noteikumus par tranzītu caur lidostu starptautiskajām zonām un tādējādi nodrošinātu juridisko noteiktību un pārredzamību.

Regulu (EK) Nr. 810/2009 piemēro no 2010. gada 5. jūlija. Saskaņā ar Vīzu kodeksu norādes par to, kā praktiski piemērot šīs regulas noteikumus, ir noteiktas ar Komisijas 2010. gada 19. marta lēmumu, ar ko izstrādā rokasgrāmatu par vīzu pieteikumu apstrādi un grozījumiem izsniegtajās vīzās.

Rokasgrāmatas izstrādes laikā tika konstatēts, ka nav skaidri formulēts 3. panta 5. punkta b) un c) apakšpunkts attiecībā uz atbrīvojumu no prasības par lidostas tranzītvīzu. Tā kā ar rokasgrāmatu dalībvalstīm nevar noteikt juridiski saistošus pienākumus, Vīzu kodekss ir jāgroza, lai nodrošinātu juridisko noteiktību un noteikumu saskaņotu piemērošanu. Šādam precizējumam ir praktiska nozīme attiecībā uz individuāliem ceļotājiem un aviosabiedrībām.

Abi priekšlikumā aplūkotie aspekti tika apspriesti Vīzu komitejā un Vīzu darba grupā, un dalībvalstis ir atzinīgi novērtējušas Komisijas iniciatīvu Vīzu kodeksā veikt nelielus grozījumus.

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 810/2009 no prasības par lidostas tranzītvīzu ir atbrīvoti trešo valstu valstspiederīgie, uz kuriem attiecas prasība par lidostas tranzītvīzu un kuriem ir kādas dalībvalsts, Kanādas, Japānas vai Amerikas Savienoto Valstu izsniegta derīga vīza vai kuriem ir kādas no dalībvalstīm, Andoras, Kanādas, Japānas, Sanmarīno vai Amerikas Savienoto Valstu izsniegta derīga uzturēšanās atļauja.

Priekšlikums attiecas tikai uz tehniskajiem grozījumiem, kas ietver šādus precizējumus:

· uz trešās valsts valstspiederīgajiem, kam ir derīga vīza vai derīga uzturēšanās atļauja, kuru izsniegusi dalībvalsts, kas vēl pilnībā nepiemēro Šengenas acquis noteikumus, ir jāattiecina atbrīvojums no prasības par lidostas tranzītvīzu;

· atbrīvojums no prasības par lidostas tranzītvīzu attiecas uz personām, kam ir derīga vīza, kad tās ceļo uz trešo valsti, kas vīzu ir izsniegusi, uz jebkuru citu trešo valsti, un kad šīs personas pēc vīzas izmantošanas atgriežas no trešās valsts, kas vīzu ir izsniegusi.

Referenta nostāja

Referents atgādina, ka šis priekšlikums attiecas uz tehnisku grozījumu noteikumos par lidostas tranzītvīzu. Šis grozījums nemainīs dalībvalstu praksi. Regulas grozījumi paredz, ka uz trešās valsts valstspiederīgajiem, kam ir derīga vīza vai derīga uzturēšanās atļauja, kuru izsniegusi dalībvalsts, kas pilnībā nepiemēro (vai vēl nepiemēro) Šengenas zonas noteikumus (Apvienotā Karaliste, Kipra, Bulgārija, Rumānija), attiecas atbrīvojums no prasības par lidostas tranzītvīzu.

Referents šo grozījumu uzskata par loģisku — nav jēgas vēlreiz pārbaudīt personu, kurai jau ir vīza vai uzturēšanās atļauja, jo šī persona jau ir pārbaudīta iepriekš un ir atzīts, ka tā nerada nelegālas imigrācijas draudus. Turklāt šis priekšlikums samazinātu dalībvalstu administratīvo slogu.

Referents ierosina divus tehniskus grozījumus, kas paredz labot priekšlikuma 10. un 11. apsvērumu.

Referents atbalsta šo priekšlikumu un ierosina Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai pieņemt šo rezolūciju.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumu izdarīšana 2009. gada 13. jūlija Regulā (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu

Atsauces

COM(2011)0516 – C7-0226/2011 – 2011/0223(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

19.8.2011

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

13.9.2011

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Louis Michel

11.10.2011

 

 

 

Izskatīšana komitejā

7.11.2011

29.11.2011

5.12.2011

 

Pieņemšanas datums

5.12.2011

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

39

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Philipp Albrecht, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Véronique Mathieu, Louis Michel, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Rui Tavares, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Edit Bauer, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Iliana Malinova Iotova, Ádám Kósa, Raül Romeva i Rueda, Marie-Christine Vergiat

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Veronica Lope Fontagné, Barbara Matera, Licia Ronzulli, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská

Iesniegšanas datums

8.12.2011