Procedure : 2011/0223(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0441/2011

Ingediende teksten :

A7-0441/2011

Debatten :

Stemmingen :

PV 19/01/2012 - 10.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0003

VERSLAG     ***I
PDF 261kWORD 181k
8.12.2011
PE 475.875v02-00 A7-0441/2011

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 810/2009 van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode)

(COM(2011)0516 – C7‑0226/2011 – 2011/0223(COD))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Louis Michel

PR_COD_1amCom

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 810/2009 van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode)

(COM(2011)0516 – C7‑0226/2011 – 2011/0223(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2011)0516),

–   gezien artikel 294, lid 2, en artikel 77, lid 2, onder a) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0226/2011),

–   gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7‑0441/2011),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) Wat Cyprus betreft, vormt deze verordening een handeling die op het Schengenacquis voortbouwt of anderszins daaraan is gerelateerd in de zin van artikel 3, lid 2, van de Toetredingsakte van 2003.

(10) Wat Cyprus betreft, vormt deze verordening een handeling die op het Schengenacquis voortbouwt of anderszins daaraan is gerelateerd in de zin van artikel 3, lid 1, van de Toetredingsakte van 2003.

Motivering

Overwegingen 10 en 11 moeten dezelfde logica volgen als overweging 38 van de Visumcode, en respectievelijk verwijzen naar artikel 3, lid 1, van de Toetredingsakte van 2003 en naar artikel 4, lid 1, van de Toetredingsakte van 2005, gelet op het feit dat de bepalingen inzake luchthaventransitvisa bindend zijn en van toepassing zijn op Cyprus, Roemenië en Bulgarije vanaf de datum van toetreding.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) Deze verordening vormt een handeling die op het Schengenacquis voortbouwt, of anderszins daaraan is gerelateerd in de zin van artikel 4, lid 2, van de Toetredingsakte van 2005,

(11) Deze verordening vormt een handeling die op het Schengenacquis voortbouwt, of anderszins daaraan is gerelateerd in de zin van artikel 4, lid 1, van de Toetredingsakte van 2005,

Motivering

Overwegingen 10 en 11 moeten dezelfde logica volgen als overweging 38 van de Visumcode, en respectievelijk verwijzen naar artikel 3, lid 1, van de Toetredingsakte van 2003 en naar artikel 4, lid 1, van de Toetredingsakte van 2005, gelet op het feit dat de bepalingen inzake luchthaventransitvisa bindend zijn en van toepassing zijn op Cyprus, Roemenië en Bulgarije vanaf de datum van toetreding.


TOELICHTING

Het voorstel heeft tot doel Verordening (EG) nr. 810/2009 van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode) te wijzigen met het oog op de verduidelijking van de regels inzake transit via internationale zones van luchthavens, ten behoeve van de rechtszekerheid en de transparantie.

Verordening (EG) nr. 810/2009 is van toepassing sinds 5 april 2010. Overeenkomstig de Visumcode zijn aanwijzingen voor de praktische toepassing van de verordening vastgesteld in het besluit van de Commissie tot vaststelling van een handleiding voor de behandeling van visumaanvragen en de wijziging van afgegeven visa, dat op 19 maart 2010 werd aangenomen.

Bij de voorbereiding van de handleiding werd vastgesteld dat de formulering van artikel 3, lid 5, onder b) en c), betreffende de vrijstelling van de transitvisumplicht voor luchthavens, onduidelijk was. Omdat de handleiding geen juridisch bindende verplichtingen voor de lidstaten in het leven kan roepen, moet de Visumcode worden gewijzigd om rechtszekerheid te scheppen en een geharmoniseerde toepassing van de regels te garanderen. Een dergelijke verduidelijking is van praktisch belang voor de reizigers en voor de luchtvaartmaatschappijen.

De aspecten die in dit voorstel aan bod komen, zijn besproken in het Visumcomité en in de Visumwerkgroep en de lidstaten hebben de Commissie ondersteund in haar initiatief voor een beperkte wijziging van de Visumcode.

Op grond van artikel 3, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 810/2009 zijn onderdanen van derde landen die onderworpen zijn aan de transitvisumplicht voor luchthavens en die in het bezit zijn van een geldig visum dat is afgegeven door een lidstaat, Canada, Japan of de Verenigde Staten van Amerika of die in het bezit zijn van een geldige verblijfstitel die is afgegeven door een lidstaat, Andorra, Canada, Japan, San Marino of de Verenigde Staten van Amerika, vrijgesteld van de transitvisumplicht voor luchthavens.

Het voorstel is beperkt tot een technische wijziging om te verduidelijken dat:

· onderdanen van een derde land die in het bezit zijn van een geldig visum dat of een geldige verblijfstitel die is afgegeven door een lidstaat die de bepalingen van het Schengenacquis nog niet volledig toepast, vrijgesteld zijn van de transitvisumplicht voor luchthavens;

· de vrijstelling van de transitvisumplicht voor luchthavens van toepassing is op personen die in het bezit zijn van een geldig visum wanneer zij reizen naar het derde land dat het visum heeft afgegeven of naar een ander derde land, en wanneer zij op terugreis zijn van het derde land dat het visum heeft afgegeven, na gebruik te hebben gemaakt van het visum.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur herhaalt dat het een technische correctie betreft van de bepalingen inzake luchthaventransitvisa. Deze correctie zal de werkwijze van de lidstaten niet veranderen. De wijziging van de verordening zorgt ervoor dat onderdanen van een derde land die in het bezit zijn van een geldig visum dat of een geldige verblijfstitel die is afgegeven door een lidstaat die de bepalingen van het Schengenacquis niet (of nog niet) volledig toepast (Verenigd Koninkrijk, Ierland, Cyprus, Bulgarije en Roemenië), vrijgesteld zijn van de transitvisumplicht voor luchthavens.

De rapporteur is van mening dat de wijziging logisch is. Het is namelijk onnodig een persoon nogmaals te controleren die reeds in het bezit is van een visum of een verblijfstitel, aangezien hij reeds vooraf gecontroleerd is en bijgevolg reeds werd erkend dat hij geen risico van illegale immigratie vertegenwoordigt. Het voorstel moet onder meer de administratieve lasten voor de lidstaten verminderen.

De rapporteur stelt twee technische wijzigingen voor die tot doel hebben overwegingen 10 en 11 van het voorstel corrigeren.

De rapporteur steunt het voorstel en stelt de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken voor de huidige resolutie aan te nemen.


PROCEDURE

Titel

Wijziging van Verordening (EG) nr. 810/2009 van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode)

Document- en procedurenummers

COM(2011)0516 – C7-0226/2011 – 2011/0223(COD)

Datum indiening bij EP

19.8.2011

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

13.9.2011

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Louis Michel

11.10.2011

 

 

 

Behandeling in de commissie

7.11.2011

29.11.2011

5.12.2011

 

Datum goedkeuring

5.12.2011

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

39

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jan Philipp Albrecht, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Véronique Mathieu, Louis Michel, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Rui Tavares, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Edit Bauer, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Iliana Malinova Iotova, Ádám Kósa, Raül Romeva i Rueda, Marie-Christine Vergiat

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Veronica Lope Fontagné, Barbara Matera, Licia Ronzulli, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská

Datum indiening

8.12.2011

Juridische mededeling - Privacybeleid