SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks wizowy (kodeks wizowy)

8.12.2011 - (COM(2011)0516 – C7‑0226/2011 – 2011/0223(COD)) - ***I

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawca: Louis Michel


Procedura : 2011/0223(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0441/2011
Teksty złożone :
A7-0441/2011
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks wizowy (kodeks wizowy)

(COM(2011)0516 – C7‑0226/2011 – 2011/0223(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2011)0516),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 77 ust. 2 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0226/2011),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0441/2011),

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) W odniesieniu do Cypru, niniejsze rozporządzenie stanowi akt oparty na dorobku Schengen lub w inny sposób związany z tym dorobkiem, w rozumieniu art. 3 ust. 2 aktu przystąpienia z 2003 r.

(10) W odniesieniu do Cypru, niniejsze rozporządzenie stanowi akt oparty na dorobku Schengen lub w inny sposób związany z tym dorobkiem, w rozumieniu art. 3 ust. 1 aktu przystąpienia z 2003 r.

Uzasadnienie

Punkty preambuły 10 i 11 muszą zawierać tę samą logikę, co punkt 38 preambuły kodeksu wizowego i odwoływać się odpowiednio do art. 3 ust. 1 aktu przystąpienia z 2003 r. oraz do art. 4 ust. 1 aktu przystąpienia z 2005 r., ponieważ przepisy dotyczące wizy lotniskowej są wiążące i mają zastosowanie do Cypru, Rumunii i Bułgarii od momentu ich przystąpienia.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Niniejsze rozporządzenie stanowi akt oparty na dorobku Schengen lub w inny sposób związany z tym dorobkiem, w rozumieniu art. 4 ust. 2 aktu przystąpienia z 2005 r.

(11) Niniejsze rozporządzenie stanowi akt oparty na dorobku Schengen lub w inny sposób związany z tym dorobkiem, w rozumieniu art. 4 ust. 1 aktu przystąpienia z 2005 r.

Uzasadnienie

Punkty preambuły 10 i 11 muszą zawierać tę samą logikę, co punkt 38 preambuły kodeksu wizowego i odwoływać się odpowiednio do art. 3 ust. 1 aktu przystąpienia z 2003 r. oraz do art. 4 ust. 1 aktu przystąpienia z 2005 r., ponieważ przepisy dotyczące wizy lotniskowej są wiążące i mają zastosowanie do Cypru, Rumunii i Bułgarii od momentu ich przystąpienia.

UZASADNIENIE

Celem wniosku jest zmiana rozporządzenia (WE) nr 810/2009 ustanawiającego wspólnotowy kodeks wizowy (kodeks wizowy), aby uściślić przepisy odnoszące się do tranzytu przez międzynarodowe strefy lotnisk i w konsekwencji zapewnić pewność prawną i przejrzystość.

Rozporządzenie (WE) nr 810/2009 stosuje się od dnia 5 kwietnia 2010 r. Zgodnie z kodeksem wizowym instrukcje operacyjne dotyczące stosowania w praktyce przepisów rozporządzenia zostały określone w decyzji Komisji ustanawiającej podręcznik do rozpatrywania wniosków wizowych i zmieniania wydanych wiz, przyjętej w dniu 19 marca 2010 r.

Podczas opracowywania podręcznika zaobserwowano, że sformułowanie art. 3 ust. 5 lit. b) i c) dotyczące zwolnienia z obowiązku posiadania wizy lotniskowej było niejasne. Ponieważ podręcznik nie może nakładać na państwa członkowskie prawnie wiążących zobowiązań, w celu wprowadzenia pewności prawnej i zharmonizowanego stosowania tych zasad konieczna jest zmiana kodeksu wizowego. Takie wyjaśnienie ma praktyczne znaczenie dla indywidualnych podróżnych i przedsiębiorstw lotniczych.

Aspekty uwzględnione we wniosku zostały omówione przez Komitet ds. Wiz i Grupę Roboczą ds. Wiz, a państwa członkowskie poparły inicjatywę Komisji dotyczącą zmiany kodeksu wizowego w ograniczonym zakresie.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 810/2009 obywatele państw trzecich, którzy podlegają obowiązkowi posiadania wizy lotniskowej i którzy posiadają ważną wizę wydaną przez państwo członkowskie, Kanadę, Japonię lub Stany Zjednoczone Ameryki, bądź którzy posiadają ważny dokument pobytowy wydany przez państwo członkowskie, Andorę, Kanadę, Japonię, San Marino lub Stany Zjednoczone Ameryki, są zwolnieni z wymogu posiadania wizy lotniskowej.

Wniosek ogranicza się do technicznej zmiany stanowiącej uściślenie, że:

· obywatele państw trzecich posiadający ważną wizę lub dokument pobytowy wydany przez państwo członkowskie nie stosujące jeszcze w pełni przepisów dorobku Schengen muszą być objęci zwolnieniem z obowiązku posiadania wizy lotniskowej;

· zwolnienie z obowiązku posiadania wizy lotniskowej dotyczy osób posiadających ważną wizę podczas podróży do państwa trzeciego, które wydało wizę, do dowolnego innego państwa trzeciego, jak również podczas powrotu z państwa trzeciego, które wydało wizę, po jej wykorzystaniu.

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca przypomina, że chodzi o poprawkę techniczną w przepisach dotyczących wizy lotniskowej. Poprawka ta nie zmienia postępowania państw członkowskich. Zmiana przewiduje, że obywatele państw trzecich posiadający ważną wizę lub dokument pobytowy wydany przez państwo członkowskie nie stosujące (lub jeszcze nie stosujące) w pełni przepisów dorobku Schengen (Wielka Brytania, Irlandia, Cypr, Bułgaria, Rumunia) mają być objęci zwolnieniem z obowiązku posiadania wizy lotniskowej.

Zdaniem sprawozdawcy zmiana ta jest logiczna: w istocie zbędne jest ponowne kontrolowanie osoby, która już posiada wizę lub dokument pobytowy, gdyż osoba ta została już wcześniej skontrolowana i z tego tytułu już uznana za nieprzedstawiającą ryzyka nielegalnej imigracji. Ponadto wniosek powinien również zmniejszyć obciążenia administracyjne państw członkowskich.

Sprawozdawca proponuje dwie poprawki techniczne mające na celu wniesienie korekty do punktów preambuły 10 i 11 wniosku.

Sprawozdawca popiera wniosek i proponuje Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych przyjęcie przedmiotowej rezolucji.

PROCEDURA

Tytuł

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks wizowy

Odsyłacze

COM(2011)0516 – C7-0226/2011 – 2011/0223(COD)

Data przedstawienia w PE

19.8.2011

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

13.9.2011

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Louis Michel

11.10.2011

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

7.11.2011

29.11.2011

5.12.2011

 

Data przyjęcia

5.12.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Philipp Albrecht, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Véronique Mathieu, Louis Michel, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Rui Tavares, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Edit Bauer, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Iliana Malinova Iotova, Ádám Kósa, Raül Romeva i Rueda, Marie-Christine Vergiat

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Veronica Lope Fontagné, Barbara Matera, Licia Ronzulli, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská

Data złożenia

8.12.2011