RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2009 din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul vizelor)

8.12.2011 - (COM(2011)0516 – C7‑0226/2011 – 2011/0223(COD)) - ***I

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportor: Louis Michel


Procedură : 2011/0223(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0441/2011
Texte depuse :
A7-0441/2011
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2009 din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul vizelor)

(COM(2011)0516 – C7‑0226/2011 – 2011/0223(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0516),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 77 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0226/2011),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0441/2011),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) În ceea ce privește Cipru, prezentul regulament constituie un act care se întemeiază pe acquis-ul Schengen sau care se raportează la acesta în înțelesul articolului 3 alineatul (2) din Actul de aderare din 2003.

(10) În ceea ce privește Cipru, prezentul regulament constituie un act care se întemeiază pe acquis-ul Schengen sau care se raportează la acesta în înțelesul articolului 3 alineatul (1) din Actul de aderare din 2003.

Justificare

Considerentele 10 și 11 trebuie să urmeze aceeași logică ca și considerentul 38 din Codul vizelor și să trimită la articolul 3 alineatul (1) din Actul de aderare din 2003 și, respectiv, la articolul 4 alineatul (1) din Actul de aderare din 2005, dat fiind faptul că dispozițiile privind vizele de tranzit aeroportuar au caracter obligatoriu și se aplică Ciprului, României și Bulgariei începând de la data aderării.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Prezentul regulament constituie un act care se întemeiază pe acquis-ul Schengen sau care se raportează la acesta în înțelesul articolului 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005,

(11) Prezentul regulament constituie un act care se întemeiază pe acquis-ul Schengen sau care se raportează la acesta în înțelesul articolului 4 alineatul (1) din Actul de aderare din 2005,

Justificare

Considerentele 10 și 11 trebuie să urmeze aceeași logică ca și considerentul 38 din Codul vizelor și să trimită la articolul 3 alineatul (1) din Actul de aderare din 2003 și, respectiv, la articolul 4 alineatul (1) din Actul de aderare din 2005, dat fiind faptul că dispozițiile privind vizele de tranzit aeroportuar au caracter obligatoriu și se aplică Ciprului, României și Bulgariei începând de la data aderării.

EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectivul propunerii este modificarea Regulamentului (CE) nr. 810/2009 de instituire a unui Cod comunitar al vizelor (Codul vizelor), pentru a clarifica normele referitoare la tranzitul prin zonele internaționale ale aeroporturilor, în vederea asigurării securității juridice și transparenței.

Regulamentul (CE) nr. 810/2009 se aplică de la 5 aprilie 2010. În conformitate cu Codul vizelor, instrucțiunile operaționale privind aplicarea în practică a dispozițiilor regulamentului au fost elaborate în Decizia Comisiei de stabilire a Manualului privind prelucrarea cererilor de viză și modificarea vizelor eliberate, adoptat la 19 martie 2010.

În timpul elaborării manualului, s-a constatat că formularea de la articolul 3 alineatul (5) literele (b) și (c), referitoare la exonerarea de obligativitatea vizelor de tranzit aeroportuar (VTA) era neclară: Din cauza faptului că manualul nu poate crea obligații juridice pentru statele membre, este necesară modificarea Codului vizelor pentru a se asigura securitatea juridică și aplicarea armonizată a normelor. O astfel de clarificare are o importanță practică atât pentru călători, cât și pentru companiile aeriene.

Aspectele incluse în propunere au fost discutate în cadrul Comitetului pentru vize și al Grupului de lucru pentru vize, statele membre susținând luarea unei inițiative de către Comisie privind o modificare limitată a Codului vizelor.

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 810/2009, resortisanții țărilor terțe care au obligația de a deține o viză de tranzit aeroportuar, dar care sunt în posesia unei vize valabile eliberate de un stat membru sau de Canada, Japonia ori Statele Unite ale Americii, sau care dețin un permis de ședere valabil eliberat de un stat membru sau de Andora, Canada, Japonia, San Marino ori Statele Unite ale Americii, sunt exonerați de obligația de a deține o viză de tranzit aeroportuar.

Propunerea se limitează la o modificare tehnică ce vizează clarificarea următoarelor aspecte:

· resortisanții țărilor terțe care dețin o viză sau un permis de ședere valabil, eliberat de un stat membru care nu aplică încă integral dispozițiile acquis-ului Schengen, fac obiectul exonerării de obligația de a fi în posesia unei VTA;

· exonerarea de obligația unei VTA se referă la persoanele care dețin o viză valabilă atunci când călătoresc înspre țara terță care a eliberat viza sau înspre orice altă țară terță, precum și atunci când se întorc din țara terță care a eliberat viza, după utilizarea acesteia.

Poziția raportorului

Raportorul amintește că este vorba de o corectură tehnică a dispozițiilor referitoare la viza de tranzit aeroportuar (VTA). Această corectură nu va modifica practica statelor membre. Conform modificării introduse în regulament, resortisanții țărilor terțe care se află în posesia unei vize sau a unui permis de ședere valabil eliberat de un stat membru care nu aplică (sau nu încă) integralitatea acquis-ului Schengen (Regatul Unit, Irlanda, Cipru, Bulgaria, România), sunt exonerați de obligația de a deține o viză de tranzit aeroportuar.

Raportorul consideră că această modificare este logică: este cu totul inutil ca o persoană care are deja o viză sau un permis de ședere să fie controlată încă o dată, având în vedere că persoana respectivă a fost deja supusă unui control, în urma căruia a fost recunoscută ca neprezentând riscul de a imigra ilegal. În plus, propunerea ar trebui să reducă obligațiile birocratice ale statelor membre.

Raportorul propune două amendamente tehnice, prin care aduce o modificare la considerentele 10 și 11 din propunere.

Raportorul susține propunerea și invită Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne să adopte prezenta rezoluție.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 810/2009 din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize

Referințe

COM(2011)0516 – C7-0226/2011 – 2011/0223(COD)

Data prezentării la PE

19.8.2011

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

LIBE

13.9.2011

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Louis Michel

11.10.2011

 

 

 

Examinare în comisie

7.11.2011

29.11.2011

5.12.2011

 

Data adoptării

5.12.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Véronique Mathieu, Louis Michel, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Rui Tavares, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Edit Bauer, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Iliana Malinova Iotova, Ádám Kósa, Raül Romeva i Rueda, Marie-Christine Vergiat

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Veronica Lope Fontagné, Barbara Matera, Licia Ronzulli, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská

Data depunerii

8.12.2011