POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 810/2009 z dne 13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik)

8.12.2011 - (KOM(2011)0516 – C7‑0226/2011 – 2011/0223(COD)) - ***I

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalec: Louis Michel


Postopek : 2011/0223(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0441/2011
Predložena besedila :
A7-0441/2011
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 810/2009 z dne 13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik)

(KOM(2011)0516 – C7‑0226/2011 – 2011/0223(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2011)0516),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 77(2)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0226/2011),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7-0441/2011),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Za Ciper je ta uredba pravni akt, ki temelji na schengenskem pravnem redu oziroma je z njim kako drugače povezan v smislu člena 3(2) Akta o pristopu iz leta 2003.

(10) Za Ciper je ta uredba pravni akt, ki temelji na schengenskem pravnem redu oziroma je z njim kako drugače povezan v smislu člena 3(1) Akta o pristopu iz leta 2003.

Obrazložitev

Uvodni izjavi 10 in 11 morata slediti isti logiki kot uvodna izjava 38 Vizumskega zakonika, zato je potreben sklic na člen 3(1) Akta o pristopu iz leta 2003 oziroma na člen 4(1) Akta o pristopu iz leta 2005, saj so določbe o letaliških tranzitnih vizumih zavezujoče in se za Ciper, Romunijo in Bolgarijo uporabljajo od datuma pristopa.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Ta uredba je pravni akt, ki temelji na schengenskem pravnem redu oziroma je z njim kako drugače povezan v smislu člena 4(2) Akta o pristopu iz leta 2005 –

(11) Ta uredba je pravni akt, ki temelji na schengenskem pravnem redu oziroma je z njim kako drugače povezan v smislu člena 4(1) Akta o pristopu iz leta 2005 –

Obrazložitev

Uvodni izjavi 10 in 11 morata slediti isti logiki kot uvodna izjava 38 Vizumskega zakonika, zato je potreben sklic na člen 3(1) Akta o pristopu iz leta 2003 oziroma na člen 4(1) Akta o pristopu iz leta 2005, saj so določbe o letaliških tranzitnih vizumih zavezujoče in se za Ciper, Romunijo in Bolgarijo uporabljajo od datuma pristopa.

OBRAZLOŽITEV

Namen predloga za spremembo Uredbe (ES) št. 810/2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik) je predpisati jasnejša pravila o tranzitu čez mednarodna območja letališč, s tem pa zagotoviti pravno varnost in preglednost.

Uredba (ES) št. 810/2009 velja do 5. aprila 2010. V skladu z Vizumskim zakonikom so bila operativna navodila za praktično uporabo določb te uredbe pripravljena v Sklepu Komisije o priročniku za obravnavo vlog za izdajo vizumov in spremembo izdanih vizumov, ki je bil sprejet 19. marca 2010.

Pri pripravi priročnika je bilo ugotovljeno, da je formulacija člena 3(5)(b) in (c) v zvezi z izjemo od zahteve po letališkem tranzitnem vizumu nejasna. Ker priročnik ne more vzpostaviti pravno zavezujočih obveznosti za države članice, je treba za zagotovitev pravne varnosti in usklajene uporabe pravil spremeniti Vizumski zakonik. Takšna pojasnitev ima praktični pomen za posameznike, ki potujejo, in letalske družbe.

Oba vidika, zajeta v predlogu, sta bila obravnavana v vizumskem odboru in delovni skupini za vizume, države članice pa so pobudo Komisije za omejeno spremembo Vizumskega zakonika podprle.

Uredba (ES) št. 810/2009 določa, da so iz zahteve po letališkem tranzitnem vizumu izvzeti državljani tretjih držav, ki morajo imeti letališki tranzitni vizum in so imetniki veljavnega vizuma, ki so ga izdale država članica, Kanada, Japonska ali Združene države Amerike, ali veljavnega dovoljenja za prebivanje, ki so ga izdale država članica, Andora, Kanada, Japonska, San Marino ali Združene države Amerike.

Predlog je omejen na tehnično spremembo, s katero se pojasnjuje naslednje:

· za državljane tretjih držav, imetnike veljavnega vizuma ali dovoljenja za bivanje, ki ga je izdala država članica, ki še ne izvaja vseh določb schengenskega pravnega reda, velja izjema od zahteve po letališkem tranzitnem vizumu,

· izjema od zahteve po letališkem tranzitnem vizumu velja za osebe, imetnike veljavnega vizuma, kadar potujejo v tretjo državo, ki je izdala vizum, ali v katero koli drugo tretjo državo in kadar se po uporabi vizuma vrnejo iz tretje države, ki je izdala vizum.

Mnenje poročevalca

Poročevalec opozarja, da predlog prinaša tehnični popravek določb v zvezi z letališkim tranzitnim vizumom. Popravek ne bo vplival na prakso držav članic. Glede na spremembo uredbe naj bi bili državljani tretjih držav, imetniki veljavnega vizuma ali dovoljenja za bivanje, ki ga je izdala država članica, ki (še) ne izvaja vseh določb schengenskega pravnega reda (Združeno kraljestvo, Irska, Ciper, Bolgarija, Romunija), izvzeti iz zahteve po letališkem tranzitnem vizumu.

Poročevalec ocenjuje, da je sprememba logična: dejansko je nepotrebno ponovno kontrolirati osebo, ki že ima vizum ali dovoljenje za bivanje, saj je bila kontrolirana že prej, s tem pa ji je že bilo priznano, da ne predstavlja tveganja za nezakonito priseljevanje. Vrh vsega pa bi predlog vplival tudi na manjšo upravno obremenitev držav članic.

Poročevalec predlaga dve tehnični spremembi za popravek uvodnih izjav 10 in 11 predloga.

Poročevalec podpira predlog in Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve predlaga, da sprejme to resolucijo.

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Uredbe (ES) št. 810/2009 z dne 13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti

Referenčni dokumenti

KOM(2011)0516 – C7-0226/2011 – 2011/0223(COD)

Datum predložitve EP

19.8.2011

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

13.9.2011

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Louis Michel

11.10.2011

 

 

 

Obravnava v odboru

7.11.2011

29.11.2011

5.12.2011

 

Datum sprejetja

5.12.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Véronique Mathieu, Louis Michel, Jan Mulder, Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou), Carmen Romero López, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Rui Tavares, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Edit Bauer, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova), Ádám Kósa, Raül Romeva i Rueda, Marie-Christine Vergiat

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Veronica Lope Fontagné, Barbara Matera, Licia Ronzulli, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská

Datum predložitve

8.12.2011