Betänkande - A7-0441/2011Betänkande
A7-0441/2011

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex)

8.12.2011 - (KOM(2011)0516 – C7‑0226/2011 – 2011/0223(COD)) - ***I

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Louis Michel


Förfarande : 2011/0223(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0441/2011
Ingivna texter :
A7-0441/2011
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex)

(KOM(2011)0516 – C7‑0226/2011 – 2011/0223(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2011)0516),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och led a i artikel 77.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0226/2011),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7‑0441/2011).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Vad gäller Cypern utgör denna förordning en akt som utvecklar Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband med detta i den mening som avses i artikel 3.2 i 2003 års anslutningsakt.

(10) Vad gäller Cypern utgör denna förordning en akt som utvecklar Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband med detta i den mening som avses i artikel 3.1 i 2003 års anslutningsakt.

Motivering

Skälen 10 och 11 bör följa samma logik som skäl 38 i viseringskodexen och hänvisa till artikel 3.1 i 2003 års anslutningsakt respektive artikel 4.1 i 2005 års anslutningsakt, eftersom bestämmelserna om visering för flygplatstransitering är bindande och gäller för Cypern, Rumänien och Bulgarien från och med dessa länders anslutningsdatum.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Denna förordning utgör en akt som utvecklar Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband med detta i den mening som avses i artikel 4.2 i 2005 års anslutningsakt.

(11) Denna förordning utgör en akt som utvecklar Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband med detta i den mening som avses i artikel 4.1 i 2005 års anslutningsakt.

Motivering

Skälen 10 och 11 bör följa samma logik som skäl 38 i viseringskodexen och hänvisa till artikel 3.1 i 2003 års anslutningsakt respektive artikel 4.1 i 2005 års anslutningsakt, eftersom bestämmelserna om visering för flygplatstransitering är bindande och gäller för Cypern, Rumänien och Bulgarien från och med dessa länders anslutningsdatum.

MOTIVERING

Syftet med detta förslag är att ändra förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) med målet att förtydliga reglerna om transitering genom det internationella transitområdet på flygplatser för att säkerställa rättssäkerhet och öppenhet.

Förordning (EG) nr 810/2009 gäller sedan den 5 april 2010. I enlighet med viseringskodexen utarbetades handläggningsanvisningar för den praktiska tillämpningen av bestämmelserna i förordningen genom kommissionens beslut om införande av en handledning för handläggning av viseringsansökningar och ändring av utfärdade viseringar, som antogs den 19 mars 2010.

Under utarbetandet av handledningen noterades att formuleringen av artikel 3.5 b och c om undantag från kraven på visering för flygplatstransitering var oklar. Eftersom det i handledningen inte kan fastställas rättsligt bindande skyldigheter för medlemsstaterna, måste viseringskodexen ändras i syfte att skapa rättssäkerhet och en harmoniserad tillämpning av reglerna. Ett sådant klargörande är av praktisk betydelse för enskilda resande och för flygbolag.

De aspekter som omfattas av förslaget har diskuterats i viseringskommittén och i arbetsgruppen för visering, och medlemsstaterna har stött kommissionens initiativ till en begränsad ändring av viseringskodexen.

Tredjelandsmedborgare som omfattas av kravet på visering för flygplatstransitering, som innehar en giltig visering som utfärdats av en medlemsstat, Kanada, Japan eller Förenta staterna, eller som innehar ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av en medlemsstat, Andorra, Förenta staterna, Japan, Kanada, eller San Marino är enligt förordning (EG) nr 810/2009 undantagna från kravet på visering för flygplatstransitering.

Förslaget är begränsat till en teknisk ändring som består i att förtydliga att

•       tredjelandsmedborgare med en giltig visering eller ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av en medlemsstat som ännu inte tillämpar alla bestämmelser i Schengenregelverket fullt ut ska omfattas undantaget från visering för flygplatstransitering,

•       undantaget från visering för flygplatstransitering ska omfatta personer som innehar en giltig visering när de reser till det tredjeland som utfärdade viseringen, eller till något annat tredjeland samt när de efter att ha använt viseringen återvänder från det tredjeland som utfärdade viseringen.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden påpekar att detta är en teknisk justering av bestämmelserna om visering för flygplatstransitering. Denna justering kommer inte att ändra det sätt på vilket medlemsstaterna genomför dessa bestämmelser. I den ändrade förordningen fastställs att tredjelandsmedborgare med en giltig visering eller ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av en medlemsstat som (ännu) inte tillämpar alla bestämmelser i Schengenregelverket fullt ut (Förenade kungariket, Irland, Cypern, Bulgarien och Rumänien) ska omfattas av undantaget från kravet på visering för flygplatstransitering.

Föredraganden anser att ändringen är logisk. Det är nämligen meningslöst att på nytt kontrollera en person som redan innehar en visering eller ett uppehållstillstånd, eftersom denne redan har kontrollerats och därmed inte har bedömts utgöra någon risk för olaglig invandring. Förslaget bör dessutom minska den administrativa bördan för medlemsstaterna.

Föredraganden föreslår två tekniska ändringsförslag som syftar till att justera skälen 10 och 11 i förslaget.

Föredraganden stöder förslaget och föreslår att utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor antar denna resolution.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar

Referensnummer

KOM(2011)0516 – C7-0226/2011 – 2011/0223(COD)

Framläggande för parlamentet

19.8.2011

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

13.9.2011

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Louis Michel

11.10.2011

 

 

 

Behandling i utskott

7.11.2011

29.11.2011

5.12.2011

 

Antagande

5.12.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Véronique Mathieu, Louis Michel, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Rui Tavares, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Edit Bauer, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Iliana Malinova Iotova, Ádám Kósa, Raül Romeva i Rueda, Marie-Christine Vergiat

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Veronica Lope Fontagné, Barbara Matera, Licia Ronzulli, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská

Ingivande

8.12.2011