Процедура : 2010/0271(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0445/2011

Внесени текстове :

A7-0445/2011

Разисквания :

PV 19/11/2012 - 27
CRE 19/11/2012 - 27

Гласувания :

PV 20/11/2012 - 6.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0424

ДОКЛАД     ***I
PDF 1458kWORD 1004k
4.1.2012
PE 464.815v03-00 A7-0445/2011

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на дву- и триколесни превозни средства и четириколки

(COM(2010)0542 – C7‑0317/2010 – 2010/0271(COD))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Wim van de Camp

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на дву- и триколесни превозни средства и четириколки

(COM(2010)0542 – C7‑0317/2010 – 2010/0271(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0542),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0317/2010),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 януари 2011 г.(1),

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по транспорт и туризъм (A7−0445/2011),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а) Вътрешният пазар следва да се основава на прозрачни, опростени и последователни правила, които осигуряват правна сигурност и яснота, от която могат да извлекат ползи както предприятията, така и потребителите.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) С настоящия регламент се цели да се определят хармонизирани правила за одобрението на превозни средства от категория L, с цел гарантиране на функционирането на вътрешния пазар. Превозните средства от категория L са дву-, три- или четириколесни превозни средства, като например моторни двуколесни превозни средства, триколки, предвидени за движение по път четириколесни мотоциклети и миниавтомобили. Освен това, с предложението се цели да се опрости настоящата правна рамка, да се допринесе за по-нисък, по-пропорционален дял в общите емисии от пътния транспорт, да се издигне общото равнище на безопасност, да се осигури приспособяване към техническия прогрес и да се увеличи строгостта на мерките за надзор на пазара.

(3) С настоящия регламент се цели да се определят хармонизирани правила за одобрението на превозни средства от категория L, с цел гарантиране на функционирането на вътрешния пазар. Превозните средства от категория L са дву-, три- или четириколесни превозни средства, като например моторни двуколесни превозни средства, триколки, превозни средства с висока проходимост, превозни средства „side-by-side“, предвидени за движение по път четириколесни мотоциклети и миниавтомобили. Освен това, с предложението се цели да се опрости настоящата правна рамка, да се допринесе за по-нисък, по-пропорционален дял в общите емисии от пътния транспорт, да се издигне общото равнище на безопасност, да се осигури приспособяване към техническия прогрес и да се увеличи строгостта на мерките за надзор на пазара.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3а) Над 70 % от населението на Съюза живее в градски райони, докато приблизително 85 % от БВП на Съюза се генерира в градовете. Всички големи градове в Европа се стремят да намалят задръстванията, пътнотранспортните произшествия и замърсяването. По-добри изисквания за одобрение на типа на превозни средства от категория L могат да спомогнат за преминаването към по-ефикасна, безопасна и чиста градска мобилност1. Новите, иновативни и технологично напреднали дву-, триколесни и леки четириколесни превозни средства могат значително да повишат градската мобилност, тъй като заемат по-малко място, използват по-малко енергия, отделят по-малко емисии при производството и използването им и в същото време осигуряват транспортна връзка, ефективност и удоволствие.

 

______________

 

1 Вж. също съобщенията на Комисията, озаглавени „План за действие за градска мобилност“ (COM(2009)0490), „Тематична стратегия относно замърсяването на въздуха“ (COM(2005)0446) и „Към европейско пространство на пътна безопасност“ (COM(2010)0389).

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) С цел опростяване на засягащите одобрението на типа разпоредби и ускоряване на прилагането им, в законодателството на Съюза по отношение на одобрението на типа бе въведен нов регулаторен подход, в съответствие с който законодателят чрез обикновена законодателна процедура установява само основните правила и принципи и делегира на Комисията законотворчеството по допълнителните технически подробности. Поради това, с оглед на основните изисквания настоящият регламент следва да установи само основните разпоредби за безопасността при експлоатация и характеристиките по отношение на опазването на околната среда, и да делегира на Комисията правомощията да формулира техническите спецификации.

(11) С цел опростяване на засягащите одобрението на типа разпоредби и ускоряване на прилагането им, в законодателството на Съюза по отношение на одобрението на типа беше въведен нов регулаторен подход, в съответствие с който законодателят чрез обикновена законодателна процедура установява само основните правила и принципи и делегира на Комисията законотворчеството по допълнителните технически подробности. Поради това, с оглед на основните изисквания настоящият регламент следва да установи само основните разпоредби за безопасността при експлоатация и характеристиките по отношение на опазването на околната среда, и да делегира на Комисията правомощията да формулира техническите спецификации. Разпоредбите следва да се адаптират към различните видове превозни средства и да се ограничат до подходящо изискване за безопасност за одобрение на типа на системи, компоненти и отделни технически възли.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11а) В интерес на яснотата, рационалността и опростяването настоящият регламент не следва да съдържа прекалено много етапи на изпълнение за въвеждането на по-строги равнища на емисиите и изисквания за безопасност.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 11б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б) Предвид настоящата икономическа обстановка, капацитета на сектора и размера на неговите оператори, на промишлеността следва да се предостави достатъчно време, за да се адаптира към новите разпоредби, установени в настоящия регламент, и към техническите спецификации, делегирани на Комисията. Своевременното определяне на изисквания е от съществено значение, за да се гарантира, че производителите ще имат достатъчно време, за да разработят, изпитат и внедрят технически решения в производството на превозните средства и заедно с одобряващите органи в държавите членки да въведат необходимите административни системи.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Надзорът на пазара в автомобилния сектор и по-специално при превозните средства от категория L следва да бъде подобрен, като се засилят законовите разпоредби по отношение на съответствието на производството и като се посочат задълженията на стопанските субекти от веригата на доставка. По-конкретно, следва да бъдат изяснени ролята и отговорностите на натоварените с одобряването на типа и с надзора на пазара органи в държавите членки, и да се поставят по-високи изисквания по отношение на уменията, задълженията и дейността на техническите служби, които осъществяват одобряването на типа. Осигуряването на спазването на изискванията за одобрение на типа и за съответствие на производството, включени в законодателството, регулиращо сектора на превозните средства, следва да продължи да бъде основната отговорност на одобряващите органи, докато правомощията по надзор на пазара могат да бъдат споделени с други национални органи.

(12) Надзорът на пазара в автомобилния сектор и по-специално при превозните средства от категория L следва да бъде подобрен, като се засилят законовите разпоредби по отношение на съответствието на производството и като се посочат задълженията на стопанските субекти от веригата на доставка. По-конкретно, следва да бъдат изяснени ролята и отговорностите на натоварените с одобряването на типа и с надзора на пазара органи в държавите членки, и да се поставят по-високи изисквания по отношение на уменията, задълженията и дейността на техническите служби, които осъществяват одобряването на типа. Осигуряването на спазването на изискванията за одобрение на типа и за съответствие на производството, включени в законодателството, регулиращо сектора на превозните средства, следва да продължи да бъде основната отговорност на одобряващите органи, докато правомощията по надзор на пазара могат да бъдат споделени с други национални органи. Ефективната координация и наблюдение на равнището на Съюза и на национално равнище следва да бъдат прилагани с цел да се гарантира, че органите за надзор на пазара и одобряващите органи използват ефективно новите мерки.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) За да се избегнат злоупотреби, опростените процедури за малки серии от превозни средства следва да се сведат до случаите на много ограничено производство. Необходимо е следователно точно да се дефинира понятието „малки серии“ чрез броя на продадените, регистрираните и въведените в експлоатация превозни средства.

(13) За да се избегнат злоупотреби, опростените процедури за малки серии от превозни средства следва да се сведат до ограничен брой превозни средства. Необходимо е следователно точно да се дефинира понятието „малки серии“ чрез броя на продадените, регистрираните и въведените в експлоатация превозни средства. Индивидуалното одобрение следва да се прилага за конкретно превозно средство, за да се постигне по-опростено и достъпно прилагане за уникални превозни средства, създадени от любители.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Според член 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз, правилата и общите принципи, отнасящи се до механизмите за контрол от страна на държавите членки върху упражняването от Комисията на нейните изпълнителни правомощия, се определят предварително с разпоредби, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура. Докато не бъдат приети такива нови разпоредби, продължава да се прилага Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, с изключение на процедурата по регулиране с контрол, която вече не е приложима.

заличава се

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на безопасността при експлоатация и екологичните показатели, изпитването, достъпа до информация за ремонт и поддръжка и определянето на техническите служби и на специфичните задачи, които те са оторизирани да изпълняват с цел да се допълнят или изменят някои неосновни елементи на законодателни актове посредством разпоредби с общо приложение. Това оправомощаване не би следвало да дава възможност за изменение на датите на влизане в сила, посочени в приложение IV или на граничните стойности за допустимите емисии, формулирани в приложение VI. Евентуални изменения на тези дати или стойности следва да могат да се правят чрез обичайната законодателна процедура по член 114 от ДФЕС.

(17) С цел да се допълнят или изменят някои неосновни елементи на законодателни актове посредством разпоредби с общо приложение на Комисията следва да делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на безопасността при експлоатация и екологичните показатели, изпитването, достъпа до информация за ремонт и поддръжка и определянето на техническите служби и на специфичните задачи, които те са оторизирани да изпълняват. Това оправомощаване не следва да дава възможност за изменение на датите на влизане в сила, посочени в приложение IV, или на граничните стойности за допустимите емисии, формулирани в приложение VI, или на завишените изисквания за безопасност при експлоатация, посочени в приложение VІІІ. Евентуални изменения на тези дати, общи изисквания или стойности следва да могат да се правят чрез обикновената законодателна процедура по член 114 от ДФЕС. От особено значение е Комисията да провежда съответните консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно равнище. При подготовката и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременно, навременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

Обосновка

Адаптиране към последно използваната формулировка относно делегираните актове.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Комисията следва да бъде оправомощена да приема актове за изпълнение в съответствие с член 291 от Договора, с цел да определя еднакви условия за прилагането на настоящия регламент по отношение на списъка на данните, които да бъдат предоставени при кандидатстване за одобрение на типа, процедурите по одобрение на типа, образците на допълнителните табели, поставяни от производителите, сертификатите на ЕС за одобрение на типа, списък на издадените одобрения на типа, системата за присвояване на номера на одобренията на ЕС на типа и процедурите за осигуряване на съответствие на производството. Като се имат предвид посочените елементи, необходими са еднакви условия за прилагане на разпоредбите в държавите членки, за да бъде осигурено правилното функциониране на вътрешния пазар чрез улесняване на взаимното признаване на административните решения, взети в различните държави членки, по-специално на одобренията на типа, и одобренията на документите, издадени от производителите на превозни средства (по-специално сертификатите за съответствие).

(18) С цел да осигури еднакви условия за прилагането на настоящия регламент по отношение на списъка на данните, които да бъдат предоставени при кандидатстване за одобрение на типа, процедурите по одобрение на типа, образците на допълнителните табели, поставяни от производителите, сертификатите на ЕС за одобрение на типа, списък на издадените одобрения на типа, системата за присвояване на номера на одобренията на ЕС на типа и процедурите за осигуряване на съответствие на производството, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията1. Като се имат предвид посочените елементи, необходими са еднакви условия за прилагане на разпоредбите в държавите членки, за да бъде осигурено правилното функциониране на вътрешния пазар чрез улесняване на взаимното признаване на административните решения, взети в различните държави членки, по-специално на одобренията на типа, и одобренията на документите, издадени от производителите на превозни средства (по-специално сертификатите за съответствие).

 

____________

 

1 ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

Обосновка

Адаптиране към последно използваната формулировка относно актовете за изпълнение.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 19a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19а) В срок от 2 години от влизането в сила на настоящия регламент Комисията следва да оцени, въз основа на резултата от проучване, необходимостта от ново предложение и, ако е необходимо, да приеме ново предложение. Това предложение следва да засегне поне следните въпроси: дали ограничението от 450 kg тегло остава приложимо; дали разграничаването между три- и четириколесни превозни средства остава приложимо с оглед на последните промени и дали е необходимо допълнително адаптиране поради развитието на пазара в областта на електрическите превозни средства.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) превозни средства, предназначени изключително за състезания на пътя или извън пътя;

г) превозни средства, предназначени изключително за състезания;

Обосновка

Редакция: заличаване на нецелесъобразни критерии за това изключение във връзка със състезанията.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) превозни средства, предназначени изключително за употреба от въоръжените сили, силите на реда, службите за гражданска защита, пожарната охрана или за строителство и благоустройство;

д) превозни средства, предназначени изключително за употреба от въоръжените сили, силите на реда, службите за гражданска защита, пожарната охрана или доставчиците на поръчки за извършване на строителни работи или обществени услуги;

Обосновка

Разясняване; превозните средства, предназначени изключително за строителство и обществени услуги са изключени.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) превозни средства, предназначени главно за използване извън пътя и проектирани да се движат по повърхност без настилка;

заличава се

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з) велосипеди с подпомагане на задвижването от педалите, които са оборудвани със спомагателен електродвигател с номинална продължителна максимална мощност, равна на 0,25 kW, при които двигателят се спира, щом велосипедистът престане да върти педалите, или в противен случай осигуряваното от двигателя задвижване се намалява постепенно и накрая се изключва напълно, когато превозното средство достигне скорост, равна на 25 km/h

з) велосипеди с подпомагане на задвижването от педалите, които са оборудвани със спомагателно електрическо задвижване, при които двигателят се спира, когато превозното средство достигне скорост, равна на 25 km/h, или по-рано, ако велосипедистът спре да върти педалите; такива велосипеди не се считат за моторни превозни средства;

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – подточка и)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и) самобалансиращи се машини;

и) самобалансиращи се машини с максимална проектна скорост, равна на 25 km/h; такива машини не се считат за моторни превозни средства;

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква й)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й) превозни средства, които не са оборудвани с поне едно място за сядане.

й) превозни средства, които не са оборудвани с поне едно място за сядане, с максимална проектна скорост, равна на 25 km/h; такива превозни средства не се считат за моторни превозни средства;

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква йа) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йа) превозни средства, оборудвани с електродвигател, с максимална проектна скорост под 25 km/h и маса в ненатоварено положение под 25 kg; такива превозни средства не се считат за моторни превозни средства.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 3 – точка 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

11. „сертификат за съответствие“ е документ, основан на образец, установен в акта по изпълнение, който се издава от производителя на превозното средство, за да удостовери, че при комплектуването си превозното средство отговаря на типа превозно средство, получило одобрение на типа в съответствие с настоящия регламент;

11. „сертификат за съответствие“ е документ, основан на образец, установен в акта по изпълнение, който се издава от производителя, за да удостовери, че при комплектуването си превозното средство отговаря на типа превозно средство, получило одобрение на типа в съответствие с настоящия регламент;

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 3 – точка 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

40. „дистрибутор“ е всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което продава, регистрира или е отговорно за въвеждането в експлоатация на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел на пазара на Съюза;

40. „дистрибутор“ е всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя превозно средство, система, компонент или отделен технически възел на пазара на Съюза;

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 3 – точка 49

Текст, предложен от Комисията

Изменение

49. „информация за ремонт и поддръжка на превозното средство“ е цялата необходима информация за диагностика, обслужване, инспекция, периодична проверка, ремонт, препрограмиране или реинициализиране на превозното средство, предоставяна от производителите на техните оторизирани търговци/ремонтни предприятия, включително всички последващи изменения и допълнения към тази информация. Тази информация следва да включва цялата необходима информация за монтиране на системи, компоненти или отделни технически възли на превозни средства.

49. „информация за ремонт и поддръжка на превозното средство“ е цялата необходима информация за диагностика, обслужване, инспекция, периодична проверка, ремонт, препрограмиране или реинициализиране на превозното средство, предоставяна от производителите на техните оторизирани търговци/ремонтни предприятия, включително всички последващи изменения и допълнения към тази информация. Тази информация включва цялата необходима информация за идентифициране и монтиране на системи, части, компоненти или отделни технически възли на превозни средства.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 3 – точка 50

Текст, предложен от Комисията

Изменение

50. „независим оператор“ е предприятие, различно от оторизиран търговец и ремонтно предприятие, което участва пряко или непряко в ремонта и поддръжката на моторни превозни средства;

50. „независим оператор“ е всяко физическо или юридическо лице, различно от оторизиран търговец и ремонтно предприятие, което участва пряко или непряко в ремонта и поддръжката на моторни превозни средства, и по-специално ремонтни предприятия, производители или дистрибутори на оборудване за ремонт, инструменти или резервни части, издатели на техническа информация, оператори за пътна помощ, оператори, предлагащи услуги в областта на прегледите, изпитванията и обучението, както и производители и монтьори на оборудване за превозни средства, работещи с алтернативно гориво;

Обосновка

Гарантира се справедлив достъп до информация за ремонт и поддръжка (на разумни цени) за всички независими оператори, не просто „предприятия“.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 3 – точка 50a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

50а. „оторизиран търговец или сервиз“ е всяко физическо или юридическо лице, което е член на системата за дистрибуция на производителя на превозни средства;

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 3 – точка 53a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

53а. „мотоциклет ендуро“ е двуколесно моторно превозно средство със специално предназначение, отговарящо на критериите за класификация за L3e-S1;

Обосновка

Въвеждане на специална подкатегория за мотоциклети ендуро, които се използват както на пътя, така и извън него.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 3 – точка 53б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

53б. „планински мотоциклет“ е двуколесно моторно превозно средство със специално предназначение, отговарящо на критериите за класификация за L3e-S2;

Обосновка

Въвеждане на специална подкатегория за планински мотоциклети, които се използват както на пътя, така и извън него.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 3 – точка 57a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

57а. „превозно средство с висока проходимост“ (ATV) е превозно средство, отговарящо на критериите за класификация за L7Be-A1;

 

(Това изменение (категория L7Be-A1 за ATV) се прилага по отношение на целия текст. Приемането му ще наложи съответни промени в целия текст.)

Обосновка

Въвеждане на специална подкатегория за превозни средства с висока проходимост (ATV), които се използват както на пътя, така и извън него.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 3 – точка 57б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

57б. превозно средство „side-by-side“ (SbS) е превозно средство, отговарящо на критериите за класификация за L7Be-A2;

 

(Това изменение (категория L7Be-A2 за SbS) се прилага по отношение на целия текст. Приемането му ще наложи съответни промени в целия текст.)

Обосновка

Въвеждане на подкатегория за превозни средства „side-by-side“ (SbS), които се използват както на пътя, така и извън него.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 3 – точка 67a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

67а. „Двигателно-предавателна система“ („powertrain“) са компонентите и системите на превозно средство, които генерират мощност и я насочват към пътя, включително двигателя(ите), системите за регулиране на двигателя или всякакви други регулиращи системи или контролни модули, устройства за контрол на емисиите, трансмисията и регулиращите приспособления към нея, реализирани със скоростен лост, ремъчна или верижна предавка, диференциалите, крайното задвижване, както и задвижващите колела (със съответен радиус).

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 4 − параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Към превозните средства от категория L спадат моторните дву-, три- и четириколесни превозни средства, чиито категории са описани в следващите параграфи и в приложение I, в т.ч. велосипедите с двигател, дву- и, триколесните мотопеди, дву- и триколесните мотоциклети, мотоциклетите с кош, леките и тежките пътни четириколесни мотоциклети, леките и тежките миниавтомобили.

1. Към превозните средства от категория L спадат дву-, три- и четириколесни превозни средства, чиито категории са описани в следващите параграфи и в приложение I, в т.ч. дву- и, триколесните мотопеди, дву- и триколесните мотоциклети, мотоциклетите с кош, леките и тежките пътни четириколесни мотоциклети, превозните средства с висока проходимост, превозните средства SbS, леките и тежките миниавтомобили.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква в) – подточка i) – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– превозни средства от категория А1 (мотоциклети с малка мощност);

– превозни средства от категория L3e-A1 (мотоциклети с малка мощност);

Обосновка

Редакция

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква в) – подточка i) – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– превозни средства от категория А2 (мотоциклети със средна мощност);

– превозни средства от категория L3e-A2 (мотоциклети със средна мощност);

Обосновка

Редакция

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква в) – подточка i) – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

превозни средства от категория А3 (мотоциклети с голяма мощност);

превозни средства от категория L3e-A3 (мотоциклети с голяма мощност);

Обосновка

Редакция

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii) максималната проектна скорост на превозното средство, които се разделят на следните подкатегории на:

заличава се

– по-ниска или равна на 130 km/h;

 

– по-висока от 130 km.

 

Обосновка

Макар максималната проектна скорост на превозното средство да е целесъобразна за изпитване за емисии, тя не е целесъобразна за класифициране на типа на превозното средство. Този критерий също не е включен в приложение I.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква в) – подточка ii а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iiа) специално предназначение:

 

- превозно средство L3e-S1 (мотоциклет ендуро);

 

- превозно средство L3e-S2 (планински мотоциклет).

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква д) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i) превозни средства от подкатегория L5Ае (триколка);

i) превозни средства L5Ае (триколка);

Обосновка

Редакция

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква д) – подточка ii) – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii) превозни средства от подкатегория L5Ве (транспортни триколки), които се подразделят на:

ii) превозни средства L5Ве (транспортни триколки), които се подразделят на:

Обосновка

Редакция

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква ж) – подточка i а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ia) превозни средства L7Be, които се подразделят на:

 

- L7Be-A1: превозни средства с висока проходимост;

 

- L7Be-A2: превозни средства SbS.

 

(Това изменение (въвеждане на две нови категории L7Be-A1 и L7Be-A2) се прилага по отношение на целия текст. Приемането му ще наложи съответни промени в целия текст.)

Обосновка

Въвеждане на категория със специално предназначение за четириколесни превозни средства, използвани както на пътя, така и извън него, със специфични подкатегории за ATV и SbS.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква ж) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii) превозни средства от подкатегория L7Ве (тежки миниавтомобили), които се подразделят на:

ii) превозни средства L7Ce (тежки миниавтомобили), които се подразделят на:

– превозни средства L7Be – U: товарни превозни средства, предназначени изключително за превоз на стоки;

– превозни средства L7Ce – U: товарни превозни средства, предназначени изключително за превоз на стоки;

– превозни средства L7Be – P: превозни средства, проектирани и използвани главно за превоз на пътници.

– превозни средства L7Ce – P: превозни средства, проектирани и използвани главно за превоз на пътници.

 

(Това изменение (настоящата категория L7Be се превръща в категория L7Ce) се прилага по отношение на целия текст. Приемането му ще наложи съответни промени в целия текст.)

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) категория L1е и нейните подкатегории L1Ае и L1Ве и категория L3е и нейните подкатегории L3е – А1, L3е – А2 и L3е – А3;

а) категория L1е и нейните подкатегории L1Ае и L1Ве и категория L3е и нейните подкатегории L3е – А1, L3е – А2, L3е – А3, L3e-S1 и L3e-S2;

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 7 − параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Те освен това назначават и представител за целите на надзора на пазара, който може да бъде представителят, посочен във втори параграф, или друг представител.

4. Производителите освен това назначават и представител за целите на надзора на пазара, който може да бъде представителят, посочен в параграф 3, или друг представител.

Обосновка

Правилна препратка

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 10 − параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Вносителите продават или регистрират на пазара на Съюза само съответстващи на изискванията превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли.

1. Вносителите продават или регистрират на пазара на Съюза само съответстващи на изискванията и безопасни превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли.

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 10 − параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато вносителите преценяват или имат основание да смятат, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел не съответства на изискванията на настоящия регламент, и по-специално че не отговаря на одобрения тип, те не продават и не регистрират превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, докато не бъдат приведени в съответствие. Освен това, ако те преценяват или имат основания да смятат, че превозното средство, системата, компонентът или отделният технически възел са опасни, те информират производителя и органите по надзор на пазара и по одобряването за това.

3. Когато вносителите преценяват или имат основание да смятат, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел не съответства на изискванията на настоящия регламент, и по-специално че не отговаря на одобрения тип, те установяват контакт с компетентните органи и не продават и не регистрират превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, докато не получат потвърждение от компетентните органи, че те са в съответствие с настоящия регламент. Освен това, ако те преценяват или имат основания да смятат, че превозното средство, системата, компонентът или отделният технически възел са опасни, те информират производителя и органите по надзор на пазара и по одобряването за това.

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 13 − параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато дистрибутор счита или има основание да вярва, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел не съответстват на изискванията на настоящия регламент, той не продава и не регистрира превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел и не допуска да бъдат въведени в експлоатация, докато не бъдат приведени в съответствие.

1. Когато дистрибутор счита или има основание да вярва, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел не съответстват на изискванията на настоящия регламент, той установява контакт с компетентните органи и не продава и не регистрира превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, докато не получи потвърждение от компетентните органи, че те са в съответствие с настоящия регламент, и не допуска да бъдат въведени в експлоатация, докато не бъдат приведени в съответствие.

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 16 − параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За да се гарантира високо равнище на безопасност и опазване на околната среда, Комисията ще установи подробни технически изисквания, в т.ч. методики за изпитване и пределни стойности, където е приложимо, само за изисквания, различни от пределните и праговите стойности, изброени в приложения VI и VII към настоящия регламент, с помощта на делегирани актове в съответствие с членове 76, 77 и 78.

2. За да се гарантира високо равнище на безопасност и опазване на околната среда, Комисията установява подробни технически изисквания, в т.ч. методики за изпитване и пределни стойности, където е приложимо, само за изисквания, различни от пределните и праговите стойности, изброени в приложения VI и VII към настоящия регламент, с помощта на делегирани актове в съответствие с член 76. Тези подробни технически изисквания са такива, че да увеличат, или поне да поддържат, равнището на безопасност и опазване на околната среда, предвидено в директивите, посочени в член 81.

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Всички мерки, приети в съответствие с параграф 2, се предхождат от оценка, водеща до доклад, и имат за цел постигането на справедлив баланс между следните елементи:

 

а) наличието на сериозен риск по отношение на безопасността или опазването на околната среда на съответните технически изисквания; както и

 

б) въздействието върху потребителите и върху производителите (включително от вторичния пазар) на налагането съгласно настоящия член на евентуални допълнителни изисквания.

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мерки по отношение на изменения в двигателно-предавателната система на превозните средства

Мерки за производителите по отношение на внасянето на изменения в превозните средства от категория L

1. „Двигателно-предавателна система“ ("powertrain") са компонентите и системите на превозно средство, които генерират мощност и я насочват към пътя, включително двигателя(ите), системите за регулиране на двигателя или всякакви други регулиращи системи или контролни модули, устройства за контрол на емисиите, трансмисията и регулиращите приспособления към нея, реализирани със скоростен лост, ремъчна или верижна предавка, диференциалите, крайното задвижване, както и задвижващите колела (със съответен радиус).

 

2. Към превозните средства от категория L се прилагат мерки за предотвратяване на вмешателство по отношение на двигателно-предавателната система на превозно средство, които трябва да бъдат установени в делегиран акт чрез поредици технически изисквания и спецификации, имащи за цел да:

1. Към превозните средства от категория L се прилагат мерки за предотвратяване на внасянето на изменения по отношение на двигателно-предавателната система на превозно средство, имащи за цел да:

а) предотвратят изменения, които могат да накърнят безопасността, по-специално като увеличат мощността на превозното средство чрез вмешателство в двигателно-предавателната система с цел повишаване на максималния въртящ момент и/или мощност и/или максималната проектна скорост на превозното средство, заявена от производителя при одобряването на типа, и/или

а) предотвратят изменения, които могат да накърнят безопасността, по-специално като увеличат мощността на превозното средство чрез вмешателство в двигателно-предавателната система с цел повишаване на максималния въртящ момент и/или мощност и/или максималната проектна скорост на превозното средство, заявена от производителя при одобряването на типа, и/или

б) предотвратят нанасяне на щети на околната среда.

б) предотвратят нанасяне на щети на околната среда.

3. Комисията установява специфичните изисквания по отношение на мерките, посочени в параграф 2, с помощта на делегиран акт, приет в съответствие с членове 76, 77 и 78.

2. До уточнената в член 82, параграф 2 дата Комисията установява специфичните изисквания по отношение на мерките, посочени в параграф 2, с помощта на делегиран акт, приет в съответствие с член 76.

4. След изменение на двигателно-предавателната система превозното средство съответства на техническите изисквания на първоначалната му категория и подкатегория, или, ако е приложимо, на новата категория и подкатегория, които са били в сила при продажбата, регистрацията или въвеждането в експлоатация на превозното средство в първоначалния му вид, като се вземат предвид последните изменения на изискванията.

 

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 18а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 18а

 

Мерки и процедури по отношение на измененията в превозни средства от категория L, внесени от ползвателите или от лицата, действащи от тяхно име

 

1. Ако се извършват съществени изменения по компонентите на двигателно-предавателната система от ползвателя или от лицата, които действат от негово име, превозното средство съответства на техническите изисквания на първоначалната му категория и подкатегория, или, ако е приложимо, на новата категория и подкатегория, които са били в сила при продажбата, регистрацията или въвеждането в експлоатация на превозното средство в първоначалния му вид. Тези изменения се проверяват и одобряват от компетентните органи на държавите членки.

 

2. Глава XI се прилага, без да се засягат разпоредбите на настоящия член.

 

3. За целите на параграф 1 дадено изменение се счита за съществено, когато засяга безопасността на превозното средство или неговите емисии в околната среда, или когато прави неактуално първоначалното одобрение на типа.

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Четири години след датата, посочена във втората алинея на член 82, всички нови превозни средства от подкатегориите L1Ве, L3е, L5е, L6Ае и L7Ае се оборудват със система за бордова диагностика от първо поколение, която наблюдава целостта на електрическите вериги и дава информация за състоянието им, за дадените накъсо и за отворените електрически вериги, за нормалното състояние на веригите на двигателя и на системите за управление на превозното средство (СБД I).

1. Две години след датата, посочена в член 82, параграф 2, всички нови превозни средства от подкатегориите L3е, L5е, L6Ае и L7Ае се оборудват със система за бордова диагностика от първо поколение, която наблюдава целостта на електрическите вериги и дава информация за състоянието им, за дадените накъсо и за отворените електрически вериги, за нормалното състояние на веригите на двигателя и на системите за управление на превозното средство (СБД I).

 

2. Три години след датата, посочена в член 82, параграф 2, всички нови превозни средства от подкатегория L1Be и всички съществуващи типове превозни средства от подкатегориите L3e, L5e, L6Ae и L7Ae се оборудват със СБД I.

 

3. Четири години след датата, посочена в член 82, параграф 2, всички съществуващи типове превозни средства от подкатегорията L1Be се оборудват със СБД I.

 

4. Пет години след датата, посочена в член 82, параграф 2, всички нови превозни средства от подкатегориите L6Be, L7Be и L7Ce се оборудват със СБД I.

2. Шест години след датата, посочена във втората алинея на член 82, всички нови превозни средства от подкатегориите L6Ве и L7Ве се оборудват със СБД I.

5. Шест години след датата, посочена в член 82, параграф 2, всички съществуващи типове превозни средства от подкатегориите L6Ве, L7Ве и L7Ce се оборудват със СБД I.

 

6. Седем години след датата, посочена в член 82, параграф 2, всички нови превозни средства се оборудват със СБД I.

3. Осем години след датата, посочена във втората алинея на член 82, всички нови превозни средства се оборудват със СБД I.

7. Осем години след датата, посочена в член 82, параграф 2, всички съществуващи типове превозни средства се оборудват със СБД I.

4. След потвърждаване с прието от Комисията решение съгласно член 21, параграф 4, осем години след датата, посочена във втората алинея на член 82, всички нови превозни средства от (под)категории L1Ве, L3е, L5е, L6Ае и L7Ае освен това се оборудват и със система за бордова диагностика от второ поколение (СБД II), която освен функциите на СБД I за търсене на повреди, има и възможности за контрол на влошаването на характеристиките на системи, компоненти или отделни технически възли в продължение на целия срок на експлоатация на превозното средство, при условие че целесъобразността от гледна точка на разходите е доказана чрез проучването за въздействието върху околната среда, посочено в член 21, параграфи 4 и 5.

8. След потвърждаване с прието от Комисията решение съгласно член 21, параграф 4, шест години след датата, посочена в член 82, параграф 2, всички нови превозни средства от (под)категории L3е, L5е, L6Ае и L7Ае освен това се оборудват и със система за бордова диагностика от второ поколение (СБД II), която освен функциите на СБД I за търсене на повреди, има и възможности за контрол на влошаването на характеристиките на системи, компоненти или отделни технически възли в продължение на целия срок на експлоатация на превозното средство, при условие че целесъобразността от гледна точка на разходите е доказана чрез проучването за въздействието върху околната среда, посочено в член 21, параграфи 4 и 5.

 

9. След потвърждаване с прието от Комисията решение съгласно член 21, параграф 4, седем години след датата, посочена в член 82, параграф 2, всички съществуващи типове превозни средства от (под)категории L3е, L5е, L6Ае и L7Ае се оборудват и със СБД II, която освен функциите на СБД I за търсене на повреди, има и възможности за контрол на влошаването на характеристиките на системи, компоненти или отделни технически възли в продължение на целия срок на експлоатация на превозното средство, при условие че целесъобразността от гледна точка на разходите е доказана чрез проучването за въздействието върху околната среда, посочено в член 21, параграфи 4 и 5.

5. Подробните прагови стойности за емисиите за СБД са посочени в приложение VI(Б).

10. Подробните прагови стойности за емисиите за СБД са посочени в приложение VI(Б).

6. На Комисията се делегират правомощия да приеме в съответствие с членове 76, 77 и 78 делегиран акт, в който се определят подробни технически изисквания за системите за бордова диагностика, в т.ч. за функционалните изисквания на СБД и за изпитвателните методики за елементите, изброени в параграфи 1—5, с цел да се гарантира високо равнище на безопасност при експлоатация, опазване на околната среда и едно и също стандартно равнище на достъп до информация за ремонти и поддръжка за всички ремонтни предприятия.

11. Комисията, посредством делегиран акт в съответствие с член 76, определя подробни технически изисквания за СБД, в т.ч. за функционалните изисквания и за изпитвателните методики, с цел да се гарантира високо равнище на безопасност при експлоатация, опазване на околната среда и едно и също стандартно равнище на достъп до информация за ремонти и поддръжка за всички ремонтни предприятия.

 

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 20 − параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. За да се осигури постигането на високо равнище на безопасност, Комисията в съответствие с членове 76, 77 и 78 чрез делегиран акт ще определи специфични изисквания по отношение на безопасността при експлоатация на превозните средства, в т.ч. изпитвателни процедури и гранични стойности.

4. За да се осигури постигането на високо равнище на безопасност, Комисията в съответствие с член 76 чрез делегиран акт определя специфични изисквания по отношение на безопасността при експлоатация на превозните средства, в т.ч. изпитвателни процедури и гранични стойности. Тези специфични изисквания са такива, че да увеличат или поне да поддържат равнището на безопасност, предвидено в директивите, посочени в член 81.

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 21 − параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Не по-късно от 1 януари 2016 г. Комисията следва да проведе задълбочено проучване на въздействието върху околната среда. В проучването следва да бъдат оценени качеството на въздуха и делът на замърсителите от превозни средства от категория L, обхващайки изискванията на типовете изпитвания I, IV, V, VII и VIII, изброени в приложение V. В него следва да бъдат обобщени и оценени най-новите научни данни, резултати от научни изследвания, моделиране и оценки на рентабилността, с оглед на изработване на окончателни политически мерки чрез потвърждение на датите за влизане в сила на норма Евро 5 (Евро 6 за мотоциклети категория L3e), определени в приложение IV, и на изискванията за опазването на околната среда за стандарт Евро 5 (Евро 6 за мотоциклети категория L3e), определени в приложение V, приложение VI, части А3, Б2 и В2 и приложение VII относно допустимите пробези от гледна точка на устойчивост на показателите и коефициентите на влошаване за ниво Евро 5 (Евро 6 за мотоциклети категория L3e).

4. До 1 януари 2016 г. Комисията провежда задълбочено проучване на въздействието върху околната среда. В проучването се оценяват качеството на въздуха и делът на замърсителите от превозни средства от категория L, обхващайки изискванията на типовете изпитвания I, IV, V, VII и VIII, изброени в приложение V. В него се обобщават и оценяват най-новите научни данни, резултати от научни изследвания, моделиране и оценки на рентабилността, с оглед на изработване на окончателни политически мерки относно въпросите, посочени в параграф 5.

Обосновка

Заличаване на дублирането с параграф 5

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Въз основа на констатациите от проучването за въздействието върху околната среда, Комисията потвърждава:

5. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно констатациите от проучването за въздействието върху околната среда и предложените окончателни политически мерки по отношение на:

Обосновка

Въз основа на проучването за въздействието върху околната среда Комисията или утвърждава, или предлага изменения на изискванията по отношение на опазването на околната среда, изброени в настоящия параграф.

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) граничните стойности по норма Евро 5 (Евро 6 за мотоциклети категория L3e), посочени в част А от приложение VI, и праговете за СБД в част Б2 от приложение VI;

б) граничните стойности по норма Евро 5 (Евро 6 за мотоциклети категория L3e), посочени в приложение V, част А3 от приложение VI, и праговете за СБД в част Б2 от приложение VI;

Обосновка

Вж. обосновката към изменението на параграф 4

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 21 − параграф 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

12. За да се гарантира високо равнище на опазване на околната среда, Комисията определя подробни технически спецификации за изискванията по отношение на опазването на околната среда, в т.ч. изпитвателни процедури за изброените в параграфи 2, 3, 4 и 5 елементи, с помощта на делегиран акт в съответствие с членове 76, 77 и 78.

12. За да се гарантира високо равнище на опазване на околната среда, Комисията определя подробни технически спецификации за изискванията по отношение на опазването на околната среда, в т.ч. изпитвателни процедури за изброените в параграфи 2, 3, 4 и 5 елементи, с помощта на делегиран акт в съответствие с член 76. Тези подробни технически спецификации са такива, че да увеличат или поне да поддържат равнището на безопасност, предвидено в директивите, посочени в член 81.

Изменение  55

Предложение за регламент

Член 22 − параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията установява методи за измерване на емисиите на СО2 и за изчисляване или измерване на разхода на гориво с помощта на делегиран акт, приет в съответствие с членове 76, 77 и 78.

3. Комисията установява методи за измерване на емисиите на СО2 и за изчисляване или измерване на разхода на гориво с помощта на делегиран акт в съответствие с член 76.

Изменение  56

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1 – алинея 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) смесено одобрение на типа;

Обосновка

Смесено одобрение на типа е необходимо за производителите, които използват одобренията на доставчика, но използват единствен етап за свързани с превозното средство елементи, върху които имат контрол.

Изменение  57

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Смесеното одобрение на типа съдържа поетапна процедура за одобрение на типа, при която се извършват едно или няколко одобрения на системи по време на последния етап на одобрение на превозното средство като цяло, без да е необходимо да се издават сертификати на ЕС за одобрение на типа на тези системи.

Изменение  58

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а. Комисията определя подробни мерки по отношение на процедурите по одобрение на типа посредством делегирани актове в съответствие с член 76.

Изменение  59

Предложение за регламент

Член 23 − параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. В член 73 на Комисията се предоставят изпълнителни правомощия, за да бъдат установени образци за подробностите относно мерките по отношение на процедурите по одобрение на типа.

6. Комисията приема актове за изпълнение, за да установи образци за подробните мерки по отношение на процедурите по одобрение на типа. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 74, параграф 2.

Изменение  60

Предложение за регламент

Член 25 − параграф 2 − уводна част и точки 1 и 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Информационното досие следва да включва следното:

2. Информационното досие включва поне следната информация:

(1) информационен документ в съответствие с образеца, установен от Комисията съгласно член 73;

(1) всички данни, чертежи, снимки и друга информация, която се изисква в делегирания акт, приет по силата на параграф 3а;

(2) всички данни, чертежи, снимки и друга информация, която се изисква в акта за изпълнение, приет по силата на член 73;

(2) информационен документ в съответствие с образеца, установен от Комисията съгласно параграф 3б;

Изменение  61

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Комисията определя, посредством делегирани актове в съответствие с член 76, информацията, която да се предоставя на одобряващия орган съгласно параграф 2, като взема предвид изискванията, установени в член 26.

Изменение  62

Предложение за регламент

Член 25 − параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б. Комисията приема актове за изпълнение, за да установи образците за информационното досие и информационния документ, посочени в параграф 2. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 74, параграф 2.

Изменение  63

Предложение за регламент

Член 27 − параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Сертификатите на ЕС за одобрение на типа се номерират съгласно хармонизирана система, установена в акта за изпълнение, приет в съответствие с член 73.

4. Сертификатите на ЕС за одобрение на типа се номерират съгласно хармонизирана система. Комисията приема актове за изпълнение, за да установи такава система. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 74, параграф 2.

Изменение  64

Предложение за регламент

Член 28 − параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Сертификатът за одобрение на типа се издава въз основа на образеца, посочен в акта за изпълнение, приет съгласно член 73.

2. Комисията приема актове за изпълнение, за да установи образец за сертификат на ЕС за одобрение на типа. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 74, параграф 2. Сертификатът за одобрение на типа се издава въз основа на този образец.

Изменение  65

Предложение за регламент

Член 30 − параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. За да се гарантира, че резултатите, получени с помощта на методите на виртуално изпитване, са също толкова значими, колкото получените с помощта на физическо изпитване, Комисията определя съответствието с кои изисквания може да бъде предмет на виртуално изпитване, както и условията, в които трябва да се провежда виртуалното изпитване, чрез делегиран акт, приет в съответствие с членове 76, 77 и 78.

6. За да се гарантира, че резултатите, получени с помощта на методите на виртуално изпитване, са също толкова значими, колкото получените с помощта на физическо изпитване, Комисията определя съответствието с кои изисквания може да бъде предмет на виртуално изпитване, както и условията, в които трябва да се провежда виртуалното изпитване, чрез делегиран акт, приет в съответствие с член 76. При приемане на този делегиран акт Комисията взема като основа изискванията и процедурите, предвидени в приложение XVI към Директива 2007/47/ЕО, където е приложимо.

Изменение  66

Предложение за регламент

Член 31 − параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За да се увери, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел съответстват на одобрения тип, одобряващият орган, издал одобрението на ЕС на типа, може да извърши всяка от проверките или изпитванията, предписани по отношение на регулаторните изисквания, които са предмет на одобрение на ЕС на типа, върху образци, взети от помещенията на производителя, включително от производствените съоръжения. Подробните условия на процедурата по проверка се установяват в акт за изпълнение, приет съгласно настоящия регламент в съответствие с член 73.

3. За да се увери, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел съответстват на одобрения тип, одобряващият орган, издал одобрението на ЕС на типа, може да извърши всяка от проверките или изпитванията, предписани по отношение на регулаторните изисквания, които са предмет на одобрение на ЕС на типа, върху образци, взети от помещенията на производителя, включително от производствените съоръжения.

Изменение  67

Предложение за регламент

Член 31 − параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. В съответствие с член 73 от настоящия регламент на Комисията се дават правомощия да приеме акта за изпълнение, в който се определят подробни мерки по отношение на съответствието на производството.

5. Комисията определя, посредством делегирани актове в съответствие с член 76, подробни мерки по отношение на съответствието на производството и процедурите по проверка, свързани с това. Комисията може периодично да преразглежда, по целесъобразност, такива мерки и процедури. При приемане на тези делегирани актове Комисията взема като основа мерките и процедурите, предвидени в директивите, посочени в член 81.

Изменение  68

Предложение за регламент

Член 36 − параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Производителят използва образеца за сертификат за съответствие, приет от Комисията в съответствие с член 73.

2. Комисията приема актове за изпълнение, за да установи образец за сертификат за съответствие. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 74, параграф 2. Производителят използва образеца за сертификат за съответствие, приет от Комисията.

Изменение  69

Предложение за регламент

Член 36 − параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Освен ако с купувача на превозното средство не е било договорено друго, сертификатът за съответствие се съставя на официалния език на държавата членка, в която е купено превозното средство.

3. Сертификатът за съответствие се съставя на един от официалните езици на Съюза. Всяка държава членка може да поиска сертификатът за съответствие да бъде преведен на собствения(те) й официален(ни) език(ци).

Обосновка

Намаляване на административната тежест.

Изменение  70

Предложение за регламент

Член 36 − параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Сертификатът за съответствие се попълва изцяло и не съдържа ограничения относно употребата на превозното средство, освен ограниченията, предвидени в акта за изпълнение, приет съгласно член 73.

5. Сертификатът за съответствие се попълва изцяло и не съдържа ограничения относно употребата на превозното средство, освен ограниченията, наложени от одобряващия орган.

Изменение  71

Предложение за регламент

Член 36 − параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. В заглавието на сертификата за съответствие, предвиден в приетия съгласно настоящия регламент акт за прилагане, за превозните средства, одобрени в съответствие с разпоредбите на член 39, параграф 2, се включва изречението „За окомплектовани/допълнително окомплектовани превозни средства, чийто тип е одобрен по силата на член 39 (временно одобрение)“.

7. В заглавието на сертификата за съответствие, предвиден в приетия съгласно настоящия регламент акт за прилагане, за превозните средства, одобрени в съответствие с разпоредбите на член 38, параграф 2, се включва изречението „За окомплектовани/допълнително окомплектовани превозни средства, чийто тип е одобрен по силата на член 38 от Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета от …* относно одобряването и надзора на пазара на дву- и триколесни превозни средства и четириколки (временно одобрение)“.

 

_____________

 

* ОВ: моля въведете номера и датата на настоящия регламент.

Обосновка

Правилна препратка

Изменение  72

Предложение за регламент

Член 36 − параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. В заглавието на сертификата за съответствие, предвиден в приетия съгласно настоящия регламент акт за прилагане, за превозни средства, чийто тип е одобрен в съответствие с разпоредбите на член 41, се включва изречението „За окомплектовани/допълнително окомплектовани превозни средства, чийто тип е одобрен за малки серии“, като близо до него се посочва годината на производство, последвана от пореден номер между 1 и границата, посочена в таблицата в акта за изпълнение, обозначаваща по отношение на всяка година на производство положението на конкретното превозно средство в определеното за годината производство.

8. В заглавието на сертификата за съответствие, предвиден в приетия съгласно настоящия регламент акт за прилагане, за превозни средства, чийто тип е одобрен в съответствие с разпоредбите на член 40, се включва изречението „За окомплектовани/допълнително окомплектовани превозни средства, чийто тип е одобрен за малки серии“, като близо до него се посочва годината на производство, последвана от пореден номер между 1 и границата, посочена в таблицата в акта за изпълнение, обозначаваща по отношение на всяка година на производство положението на конкретното превозно средство в определеното за годината производство.

Обосновка

Правилна препратка

Изменение  73

Предложение за регламент

Член 37 − параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Задължителната табелка на ЕС и маркировката за одобрение на ЕС на типа се оформят в съответствие с образеца, посочен в акта за изпълнение, определен в член 73 и приет съгласно настоящия регламент.

4. Комисията приема актове за изпълнение, за да установи образец за задължителна табелка на ЕС и маркировка за одобрение на ЕС на типа. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 74, параграф 2. Задължителната табелка на ЕС и маркировката за одобрение на ЕС на типа са в съответствие с образеца, посочен в тези актове за изпълнение.

Изменение  74

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Сертификатът за одобрение на типа на превозните средства, чийто тип е одобрен според настоящия член, се съставя в съответствие с образеца, посочен в акта за изпълнение, приет по силата на член 73, но неговото заглавие не е „Сертификат на ЕС за одобрение на типа“, и се посочва естеството на освобождаванията, издадени според параграф 1. Сертификатите за одобрение на типа се номерират в съответствие с акта за изпълнение, приет съгласно член 73.

4. Сертификатът за одобрение на типа на превозните средства, чийто тип е одобрен според настоящия член, се съставя в съответствие с образеца, приет от Комисията по силата на член 28, параграф 2, но неговото заглавие не е „Сертификат на ЕС за одобрение на типа“, и се посочва естеството на освобождаванията, издадени според параграф 1. Сертификатите за одобрение на типа се номерират в съответствие с хармонизираната система, приета от Комисията съгласно член 27, параграф 4.

Изменение  75

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Индивидуалното одобрение е валидно само за конкретно превозно средство, независимо дали то е единствено по рода си, или не.

3. Индивидуалното одобрение е валидно само за конкретно превозно средство, независимо дали то е единствено по рода си или не, и по-специално за уникални превозни средства, създадени от частни лица.

Изменение  76

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Форматът на сертификата за индивидуално одобрение се базира на образеца за сертификат на ЕС за одобрение на типа, установен в акт за изпълнение, приет в съответствие с член 73, и включва поне информацията, необходима за попълване на заявлението за регистрация, предвидено в Директива 1999/37/ЕО на Съвета.

6. Форматът на сертификата за индивидуално одобрение се базира на образеца за сертификат на ЕС за одобрение на типа, приет от Комисията в съответствие с член 28, параграф 2, и включва поне информацията, необходима за попълване на заявлението за регистрация, предвидено в Директива 1999/37/ЕО на Съвета.

Изменение  77

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Настоящият член се прилага към превозните средства, които до момента на подаването на заявлението за индивидуално одобрение не са били продавани или не са въведени в експлоатация, което да предполага тяхното идентифициране и издаване на регистрационен номер, включително за временна или краткосрочна регистрация или професионална регистрация, или са били продавани, регистрирани или въвеждани в експлоатация в продължение на по-малко от шест месеца.

7. Настоящият член се прилага към превозните средства, които до момента на подаването на заявлението за индивидуално одобрение не са били продавани или не са въведени в експлоатация, което да предполага тяхното идентифициране и издаване на регистрационен номер, включително за временна или краткосрочна регистрация или професионална регистрация, или са били продавани, регистрирани или въвеждани в експлоатация в продължение на по-малко от шест месеца, или към уникални превозни средства, създадени от частни лица.

Изменение  78

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Одобряващ орган може да освободи превозното средство от задължението да съответства на изискванията, предвидени в един или повече от изброените в приложение II актове, при условие че одобряващият орган наложи алтернативни изисквания и има основателни причини за разреши освобождаването.

1. Одобряващ орган може да освободи превозното средство от задължението да съответства на изискванията, предвидени в един или повече от изброените в приложение II актове, при условие че одобряващият орган наложи алтернативни изисквания и има основателни причини за разреши освобождаването. Освобождаване от този вид може да се предостави по-конкретно за уникални превозни средства, създадени от частни лица, с цел запазване на разходите на приемливо равнище.

Изменение  79

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 2 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Алтернативните изисквания за уникални превозни средства, създадени от любители, осигуряват задоволително равнище на безопасност при експлоатация и опазване на околната среда, което е приемливо и съответства на предвиденото за съответния предмет, изброен в приложение II.

Изменение  80

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Когато компетентен орган възнамерява да откаже пускането на пазара, регистрацията или въвеждането в експлоатация на превозно средство, получило индивидуално одобрение от одобряващ орган от друга държава членка, той изпраща на заинтересованото лице писмено уведомление за това намерение, като посочва техническите разпоредби, на които се основава решението, и излага технически или научни доказателства за това, че:

 

а) предвиденото решение е обосновано на основанията, посочени в параграф 3, както и че

 

б) предвиденото решение е целесъобразно за постигане на поставената цел и не нахвърля необходимото за постигане на същата.

 

Всяко решение, което компетентният орган възнамерява да постанови, се основава на характеристиките на съответното превозно средство.

 

Заинтересованото лице има на разположение най-малко 20 работни дни след получаване на уведомлението, за да представи коментари. Срокът, в който могат да се представят коментари, се посочва изрично в уведомлението.

Изменение  81

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б. В срок от 20 работни дни от изтичането на срока за получаване на коментари, определен в съответствие с параграф 3а, заинтересованото лице и Комисията се уведомяват писмено за всяко решение за отказ на пускане на пазара, регистрация или въвеждане в експлоатация на превозно средство, получило индивидуално одобрение от одобряващ орган от друга държава членка. В решението надлежно се вземат предвид упоменатите коментари и се посочват основанията за него, включително причините за отхвърляне на аргументите, изложени от заинтересованото лице, ако има такива, както и техническите или научни данни, посочени в параграф 1 от настоящия член.

 

Компетентният орган може еднократно да удължи посочения в първа алинея срок с най-много 20 работни дни, когато това е надлежно обосновано от сложността на въпроса.

 

Такова удължаване се мотивира надлежно и се съобщава на заинтересованото лице преди изтичането на първоначалния срок.

 

Във всяко решение за отказ на продажба, регистрация или въвеждане в експлоатация на превозно средство, получило индивидуално одобрение от одобряващ орган от друга държава членка, се посочват и наличните средства за правна защита съгласно действащото законодателство в съответната държава членка, както и сроковете за прилагането им. Такова решение може да бъде обжалвано пред националните съдилища или други органи, които са компетентни да разглеждат жалби.

Изменение  82

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3в. Ако след изпращане на писмено уведомление в съответствие с параграф 3а компетентният орган реши да не взема решение за отказ на пускането на пазара, регистрацията или въвеждането в експлоатация на превозно средство, получило индивидуално одобрение от одобряващ орган от друга държава членка, той незабавно информира заинтересованото лице за това и предоставя всички документи, необходими за пускането на пазара, регистрацията или въвеждането в експлоатация на въпросното превозно средство.

Изменение  83

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 3 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3г. Когато компетентният орган не уведоми заинтересованото лице за решение за отказ на пускането на пазара, регистрацията или въвеждането в експлоатация на превозно средство, получило индивидуално одобрение от одобряващ орган от друга държава членка, в срока, предвиден в параграф 3б, се приема, че превозното средство е законно пуснато на пазара, регистрирано или въведено в експлоатация в тази държава членка, що се отнася до прилагането на техническите разпоредби, посочени в параграф 3а. В такъв случай компетентният орган незабавно предоставя всички документи, необходими за пускането на пазара, регистрацията или въвеждането в експлоатация на въпросното превозно средство.

Изменение  84

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 3 д (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3д. Позоваванията на заинтересованото лице в настоящия член се разглеждат като позовавания на стопанския субект или, в зависимост от случая – на всяко друго лице, отправило искане до компетентния орган на дадена държава членка за пускането на пазара, регистрацията или въвеждането в експлоатация във въпросната държава членка на превозно средство, получило индивидуално одобрение от одобряващ орган от друга държава членка.

Изменение  85

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Общият брой на излизащите от серийно производство превозни средства не трябва да надхвърля 10 % от броя на превозните средства, регистрирани пред предходните две години, или 10 превозни средства на държава членка, като се взема по-голямата стойност.

4. Общият брой на излизащите от серийно производство превозни средства не трябва да надхвърля 10 % от броя на превозните средства, регистрирани пред предходните две години, или 50 превозни средства на държава членка, като се взема по-голямата стойност.

Изменение  86

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Преди превозните средства да бъдат регистрирани, производителят издава нов сертификат за съответствие на превозни средства, излизащи от серийно производство, в който те са определени като „излизащи от серийно производство“ и в който се посочва броят им и държавата членка на първата регистрация в съответствие с образеца за сертификат за съответствие , установен от Комисията съгласно член 73.

5. Преди превозните средства да бъдат регистрирани, производителят издава нов сертификат за съответствие на превозни средства, излизащи от серийно производство, в който те са определени като „излизащи от серийно производство“ и в който се посочва броят им и държавата членка на първата регистрация в съответствие с образеца за сертификат за съответствие, установен от Комисията съгласно член 36, параграф 2.

Изменение  87

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато в хода на процедурата, предвидена в член 41, са повдигнати възражения срещу предприета от държава членка, мярка, или когато Комисията прецени, че национална мярка противоречи на законодателството на Съюза, Комисията незабавно се допитва до държавите членки и съответния стопански субект или субекти и предприема оценка на националната мярка. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията взема решение дали националната мярка е оправдана, или не.

1. Когато в хода на процедурата, предвидена в член 48, са повдигнати възражения срещу предприета от държава членка, мярка, или когато Комисията прецени, че национална мярка противоречи на законодателството на Съюза, Комисията незабавно се допитва до държавите членки и съответния стопански субект или субекти и предприема оценка на националната мярка. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията взема решение дали националната мярка е оправдана, или не.

Обосновка

Правилна препратка

Изменение  88

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията съставя списък на системите, компонентите или отделните технически възли, към които се прилага параграф 1, като приема делегирани актове в съответствие с членове 76, 77 и 78, и като взема предвид наличната информация по следните въпроси

2. Комисията съставя списък на системите, компонентите или отделните технически възли, към които се прилага параграф 1, като приема делегирани актове в съответствие с член 76 въз основа на следните елементи:

Изменение  89

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Параграф 1 не се прилага за системи, компоненти или отделни технически възли, произведени за превозни средства, които са предназначени изключително за състезания по пътища. Ако включени в списък в делегираните актове към настоящия регламент системи, компоненти или отделни технически възли имат двойна употреба, за превозни средства, предназначени изключително за състезания по пътища, и за превозни средства, предназначени за използване по обществени пътища, тези системи, компоненти или отделни технически възли не могат да се продават или да се предлагат за продажба на потребители.

Параграф 1 не се прилага за системи, компоненти или отделни технически възли, произведени за превозни средства, които са предназначени изключително за спортни дейности, които не се провеждат на обществените пътища. Ако включени в списък в делегираните актове към настоящия регламент системи, компоненти или отделни технически възли имат двойна употреба, за превозни средства, предназначени изключително за посочените спортни дейности, и за превозни средства, предназначени за използване по обществени пътища, тези системи, компоненти или отделни технически възли не могат да се продават или да се предлагат за продажба на потребители.

Изменение  90

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Комисията установява, съобразно с нуждите, образеца и системата за номериране на сертификата, посочен в трета алинея на член 53, параграф 1, както и различните аспекти на съответната процедура посредством акт за изпълнение в съответствие с член 73. Комисията определя изискванията, на които трябва да отговарят посочените компоненти, маркировките, опаковките и подходящите изпитвания с помощта на делегирани актове в съответствие с членове 76, 77 и 78.

4. Комисията приема актове за изпълнение, за да установи, съобразно с нуждите, образеца и системата за номериране на сертификата, посочен в трета алинея на член 53, параграф 1, както и различните аспекти на съответната процедура. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 74, параграф 2. Комисията определя изискванията, на които трябва да отговарят посочените компоненти, маркировките, опаковките и подходящите изпитвания с помощта на делегирани актове в съответствие с член 76.

Изменение  91

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Производителите осигуряват неограничен достъп до информация за ремонт и поддръжка на превозното средство за независими оператори чрез уебсайтове, като използват стандартен формат, по леснодостъпен и бърз начин. По-специално, предоставянето на този достъп се извършва по същия начин, както по отношение на достъпа за оторизираните търговци и ремонтните предприятия.

1. Производителите осигуряват неограничен достъп до информация за ремонт и поддръжка на превозното средство за независими оператори чрез уебсайтове, като използват стандартен формат, по леснодостъпен и бърз начин. По-специално, тази информация се предоставя по същия начин, както информацията за ремонт и поддръжка, предоставена на оторизираните търговци и ремонтните предприятия, както и на независимите оператори. Превозните средства се предоставят с цялата информация, специално оборудване и принадлежности, които са от съществено значение за тяхната настройка, поддръжка и безопасна употреба.

Изменение  92

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Производителите предоставят информация относно ремонта и поддръжката на превозните средства по подробен, лесен за употреба и разбираем начин.

Изменение  93

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) наръчници за обслужване, включително документация за ремонт и поддръжка;

б) наръчници за обслужване, включително документация за ремонт и поддръжка, както и графици за обслужване;

Изменение  94

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) технически ръководства;

в) технически ръководства и бюлетини за техническо обслужване;

Изменение  95

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. За проектирането и производството на автомобилно оборудване за превозни средства, използващи алтернативно гориво, производителите предоставят при равни условия необходимата информация относно СБД, както и относно ремонта и техническото обслужване на превозното средство на всеки заинтересован оператор, който произвежда, монтира и/или извършва ремонтни дейности на оборудване за превозни средства, използващи алтернативно гориво.

7. За проектирането и производството на автомобилно оборудване за превозни средства, използващи алтернативно гориво, производителите предоставят при равни условия необходимата информация относно СБД, както и относно ремонта и техническото обслужване на превозното средство на всеки заинтересован оператор, който произвежда, извършва дистрибуторска дейност, монтира и/или извършва ремонтни дейности на оборудване за превозни средства, използващи алтернативно гориво.

Изменение  96

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

11. Когато данните за ремонта и поддръжката на превозно средство се съхраняват в централна база данни от производителя на превозното средство или от негово име, независимите ремонтни предприятия имат безплатен достъп до тези данни и имат възможност да въвеждат информацията за дейностите по ремонт и поддръжка, които са извършили.

11. Когато данните за ремонта и поддръжката на превозно средство се съхраняват в централна база данни от производителя на превозното средство или от негово име, независимите оператори имат безплатен достъп до тези данни и имат възможност да въвеждат информацията за дейностите по ремонт и поддръжка, които са извършили.

Изменение  97

Предложение за регламент

Член 66 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

11. За да се гарантира, че тези служби отговарят на едни и същи високи работни стандарти във всички държави членки, чрез делегиран акт в съответствие с членове 76, 77 и 78 Комисията установява стандартите, на които трябва да отговарят техническите служби, както и процедурата за оценка на техническите служби.

11. За да се гарантира, че тези служби отговарят на едни и същи високи работни стандарти във всички държави членки, чрез делегиран акт в съответствие с член 76 Комисията установява стандартите, на които трябва да отговарят техническите служби, както и процедурата за оценка на техническите служби. При приемане на посочения делегиран акт, Комисията взема като основа мерките и процедурите, установени в допълнения 1 и 2 към приложение V към Директива 2007/46/ЕО, ако е целесъобразно.

Изменение  98

Предложение за регламент

Член 73

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 73

заличава се

Мерки по изпълнение

 

За да установи еднакви условия за изпълнението на настоящия регламент, в съответствие с процедурата, посочена в член 74, Комисията приема актове за изпълнение, с които се установяват следните мерки за изпълнение, с които се установява следното:

 

a) подробности по отношение на процедурите за одобрение на типа в съответствие с член 23, параграф 6;

 

б) образци на информационното досие и информационния документ в съответствие с член 25, параграф 2;

 

в) система за номериране на сертификатите на ЕС за одобрение на типа в съответствие с член 27, параграф 4;

 

г) образец на сертификата на ЕС за одобрение на типа в съответствие с член 28, параграф 2;

 

д) подробности относно мерките по отношение на съответствието на производството съгласно член 31;

 

е) образец на сертификат за съответствие на производството съгласно член 36, параграф 2;

 

ж) образец на маркировката за одобрение на ЕС на типа в съответствие с член 37, параграф 4;

 

Изменение  99

Предложение за регламент

Член 74

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията се подпомага от Технически комитет по моторните превозни средства, учреден съгласно член 40 от Директива 2007/46/ЕО.

1. Комисията се подпомага от Технически комитет по моторните превозни средства, учреден съгласно член 40 от Директива 2007/46/ЕО. Посоченият комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него. Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Изменение  100

Предложение за регламент

Член 75 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията може да приема изменения на приложенията към настоящия регламент посредством делегирани актове в съответствие с членове 76, 77 и 78.

1. Комисията може да приема изменения на приложенията към настоящия регламент, с цел тяхното приспособяване към развитието на научните и техническите познания, посредством делегирани актове в съответствие с член 76.

Изменение  101

Предложение за регламент

Член 75 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато в изпълнение на Решение 97/836/ЕО се приемат нови правила на ИКЕ на ООН или изменения на съществуващите правила на ИКЕ на ООН, към които Съюзът се е присъединил, посредством делегиран акт в съответствие с членове 76, 77 и 78 Комисията внася съответните изменения в приложение II към настоящия регламент.

заличава се

Изменение  102

Предложение за регламент

Член 76

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Делегиране

Упражняване на делегирането

1. Правомощията за приемане на делегирани актове, посочени в членове 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 и 75, се предоставят на Комисията за неограничен период от време.

1. Правомощията за приемане на делегирани актове се предоставят на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

1а. Правомощията за приемане на делегирани актове, посочени в членове 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 и 75, се предоставят на Комисията за неограничен срок от време, считано от …*.

 

1б. Делегирането на правомощия, посочени в членове 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 и 75, може да бъдат оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на посочените в него правомощия. То поражда действие в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в него. То не засяга действителността на никой от делегираните актове, които вече са в сила.

2. След като приеме делегиран акт, Комисията незабавно уведомява едновременно Европейския парламент и Съвета.

2. След като приеме делегиран акт, Комисията незабавно уведомява едновременно Европейския парламент и Съвета.

3. Правомощията за приемане на делегирани актове се предоставят на Комисията при условията, установени в членове 77 и 78.

3. Делегиран акт, приет съгласно членове 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 и 75, влиза в сила само в случай че нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения в срок от два месеца от уведомлението до тях за съответния акт, или ако преди изтичането на този срок както Европейският парламент, така и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

 

_____________

 

* ОВ: моля въведете датата на прилагане на настоящия регламент.

Изменение  103

Предложение за регламент

Член 77

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 77

заличава се

Оттегляне на делегирането на правомощия

 

1. Делегирането на правомощия, посочени в членове 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 и 75, може да бъдат оттеглено от Европейския парламент или от Съвета.

 

2. Институцията, която е започнала вътрешна процедура за вземане на решение дали да оттегли делегирането на правомощия, полага необходимите усилия да уведоми другата институция и Комисията в разумен срок преди приемането на окончателното решение, като посочи делегираните правомощия, които могат да бъдат оттеглени, и основанията за евентуалното оттегляне.

 

3. С решението за оттегляне посоченото в това решение делегиране на правомощия се прекратява. Решението влиза в сила незабавно или по-късно, на посочената в него дата. Решението не засяга валидността на делегираните актове, които вече са влезли в сила. То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

 

Изменение  104

Предложение за регламент

Член 78

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 78

заличава се

Възражения срещу делегираните актове

 

1. В срок от два месеца от датата на нотификацията Европейският парламент и Съветът могат да възразят срещу делегирания акт. По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този срок се удължава с един месец.

 

2. Ако към момента на изтичането на този срок нито Европейският парламент, нито Съветът са възразили срещу делегирания акт, или ако преди тази дата и Европейският парламент, и Съветът са информирали Комисията, че са решили да не правят възражения, делегираният акт влиза в сила на датата, предвидена в неговите разпоредби.

 

3. Ако Европейският парламент или Съветът възрази срещу делегиран акт, той не влиза в сила. Институцията, която прави възражение, посочва основанията за възражение срещу делегирания акт.

 

Изменение  105

Предложение за регламент

Член 82 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Той се прилага от 1 януари 2013 г.

2. Той се прилага от 1 януари 2014 г.

Обосновка

Настоящата промяна, заедно с други изменения, има за цел да рационализира графика за изпълнение на изискванията по настоящия регламент. Отлагането с една година ще предостави на производителите и на националните администрации достатъчно време, за да се адаптират към предложените изисквания, в това число изискванията, предвидени в делегираните актове. Същевременно не се нарушават крайните срокове за задължителните изисквания за безопасност и за опазване на околната среда, като те се запазват както в предложението на Комисията.

Изменение  106

Предложение за регламент

Приложение І – категория L1e – подкатегория L1Ae

Текст, предложен от Комисията

Изменение

L1Ae

заличава се

Велосипед с двигател

 

(3) Основан цел — подпомагане на въртенето на педалите и превозно средство, оборудвано със спомагателно задвижване, и

 

(4) максимална проектна скорост ≤ 25 km/h и

 

(5) Мощността на спомагателното задвижване постепенно се намалява и накрая се спира, щом като превозното средство достигне скорост от 25 km/h, и

 

(6) Спомагателното задвижване е с максимална постоянна мощност(1) ≤ 1 kW и

 

(7) Триколесните моторни велосипеди, които отговарят на допълнителните критерии за класификация (3), (4), (5) и (6) се класифицират като технически еквивалентни на двуколесните велосипеди с двигател.

 

 

(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Изменение  107

Предложение за регламент

Приложение І – категория L1e – подкатегория L1Be – критерий 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) максимална проектна скорост ≤ 25 km/h и

(3) максимална проектна скорост ≤ 45 km/h и

Обосновка

Редакторска грешка: поправка с цел тази категория да се приведе в съответствие със съществуващите определения.

Изменение  108

Предложение за регламент

Приложение І – категория L3e – подкатегория L3e-S1 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

L3e-S1 – Мотоциклети ендуро

 

(5) максимална височина на седалката 900 mm;

 

(6) минимален просвет 310 mm;

 

(7) минимално общо предавателно число при най-високата предавка (начално число * предавателно число * крайно число на предаване) от 6,0;

 

(8) маса в готовност за движение (без водача) не повече от 140 kg;

 

(9) без пътнически места за сядане.

Изменение  109

Предложение за регламент

Приложение І – категория L3e – подкатегория L3e-S2 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

L3e-S2 - Планински мотоциклети

 

(5) максимална височина на седалката 700 mm;

 

(6) минимален просвет 280 mm;

 

(7) максимална вместимост на резервоара за гориво: 4 l;

 

(8) минимално общо предавателно число при най-високата предавка (начално число * предавателно число * крайно число на предаване) от 7,5;

 

(9) маса в готовност за движение (без водача) не повече от 100 kg;

 

(10) без пътнически места за сядане.

Изменение  110

Предложение за регламент

Приложение І – категория L6e – критерий 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) масата в готовност за движение ≤ 350 kg, без:

(3) масата в готовност за движение ≤ 400 kg, без:

Изменение  111

Предложение за регламент

Приложение І – категория L6e – критерий 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) обем на двигателя ≤ 50 cm3, ако задвижващата конфигурация на превозното средство включва двигател с принудително запалване

Обосновка

Настоящата спецификация се прилага към всички подкатегории на категория L6e. Поради това тя се премества от L6Ae и L6Be в L6e.

Забележка: налага преномериране на критериите за L6Ae и L6Be.

Изменение  112

Предложение за регламент

Приложение І – категория L6e – подкатегория L6Ae – критерий 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) обем на двигателя ≤ 50 cm3, ако задвижващата конфигурация на превозното средство включва двигател с принудително запалване

заличава се

Обосновка

Настоящата спецификация се прилага към всички подкатегории на категория L6e. Поради това тя се премества в L6e.

Изменение  113

Предложение за регламент

Приложение І – категория L6e – подкатегория L6Be – критерий 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) обем на двигателя ≤ 50 cm3, ако задвижващата конфигурация на превозното средство включва двигател с принудително запалване, и

заличава се

Обосновка

Настоящата спецификация се прилага към всички подкатегории на категория L6e. Поради това тя се премества в L6e.

Изменение  114

Предложение за регламент

Приложение І – категория L7e – критерий 3 – букви а) и б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) маса в готовност за движение:

(3) маса в готовност за движение:

a) 400 kg за превоз на пътници;

а) 450 kg за превоз на пътници;

б) 550 kg за превоз на стоки.

б) 600 kg за превоз на стоки;

 

с изключение на превозните средства от подкатегория L7Be, които изпълняват изискванията за специфичната маса в готовност за движение на подкатегория L7Be.

Изменение  115

Предложение за регламент

Приложение І – категория L7e – критерий 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) номинална продължителна максимална мощност(1) ≤ 15 kW.

заличава се

Изменение  116

Предложение за регламент

Приложение І – категория L7e – подкатегория L7Аe - критерии 4 (нов) и 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4) номинална продължителна максимална мощност(1) ≤ 15 kW;

(5) превозни средства от категория L7е, които не съответстват на специфичните критерии за превозните средства от подкатегория L7Ве и

(5) превозни средства от категория L7е, които не съответстват на специфичните критерии за превозните средства от подкатегория L7Ве или L7Ce; и

Изменение  117

Предложение за регламент

Приложение І – категория L7e – подкатегория L7Be (нова) - критерии 4–6 (нови)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4) номинална продължителна максимална мощност(1) ≤ 15 kW;

 

(5) превозни средства от категория L7е, които не съответстват на специфичните критерии за превозните средства от подкатегория L7Ce; както и

 

(6) оборудвани с едно или две пътнически места за сядане за водача.

Изменение  118

Предложение за регламент

Приложение І – категория L7e – подкатегория L7Be-А1 (нова) - критерии 7–12 (нови)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

L7Be-A1

 

Превозно средство с висока проходимост

 

(7) маса в готовност за движение ≤ 450 kg;

 

(8) превозни средства, предназначени основно за цели, различни от приложения в селското и горското стопанство, използвани в условия на труден терен („извън пътя“) за превоз на пътници и/или товари;

 

(9) максимална проектна скорост ≤ 80 km/h (ограничение на скоростта, което не подлежи на изменения);

 

(10) оборудвани със седалка за възсядане за един или двама пътници, включително място за сядане на водача, и управление на дросела с палец, монтирано на кормилото;

 

(11) теглителна сила ≤ 0,5 x MRO, съгласно декларираното от производителя;

 

(12) конструкция за носене на товар с максимално отношение между повърхността на носещата конструкция и тази на превозното средство < 25 % или товароносимост ≤ 100 kg.

Изменение  119

Предложение за регламент

Приложение І – категория L7e – подкатегория L7Be-А2 (нова) – критерии 7–13 (нови)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

L7Be-A2

 

Превозни средства „side-by-side“

 

(7) маса в готовност за движение ≤ 650 kg;

 

(8) превозни средства, предназначени основно за цели, различни от приложения в селското и горското стопанство, използвани в условия на труден терен („извън пътя“) за превоз на пътници и/или товари;

 

(9) максимална проектна скорост ≤ 80 km/h (ограничение на скоростта, което не подлежи на изменения);

 

(10) оборудвано с едно до четири пътнически места за сядане, включително това на водача, и управление на дросела с палец;

 

(11) теглителна сила ≤ 0,5 x MRO, съгласно декларираното от производителя;

 

(12) конструкция за носене на товар с максимален капацитет 160 kg;

 

(13) задължителен ограничител на скоростта.

Изменение  120

Предложение за регламент

Приложение І – категория L7e - подкатегория L7Be – критерий 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) оборудвано с две, три или четири пътнически места за сядане, включително това на водача.

(6) оборудвано с едно до четири пътнически места за сядане, включително това на водача, като всички места за сядане са оборудвани с предпазни колани.

Обосновка

Тежките миниавтомобили следва да бъдат оборудвани с поне едно и не повече от четири места за сядане. Всички места за сядане следва да бъдат оборудвани с предпазни колани.

Изменение  121

Предложение за регламент

Приложение І – категория L7e - подкатегория L7Be-P – критерий 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) превозни средства, проектирани и използвани главно за превоз на пътници, които се характеризират с това, че са оборудвани с най-много четири пътнически места за сядане, включително това на водача, като всички места за сядане са оборудвани с предпазни колани.

(7) превозни средства, проектирани главно за превоз на пътници.

Обосновка

Премахване на дублиране: настоящата спецификация вече е посочена в подкатегория L7Be, критерий (6).

Изменение  122

Предложение за регламент

Приложение ІІ – ІІІ Конструктивни изисквания към превозното средство – точка 8 – система за бордова диагностика – колона 6 – L1Be

Текст, предложен от Комисията

Изменение

X

заличава се

Обосновка

СБД не трябва да е задължителна за категория L1Be (двуколесни мотопеди) поради основания, свързани с пропорционалността на разходите.

Изменение  123

Предложение за регламент

Приложение III – колона 3 – ред 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

20

50

Изменение  124

Предложение за регламент

Приложение III – колони 1, 2 и 3 – ред 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

L7Be-A1

 

Превозно средство с висока проходимост

 

20

Изменение  125

Предложение за регламент

Приложение III – колони 1, 2 и 3 – ред 11 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

L7Be-A2

 

Превозно средство „side-by-side“

 

20

Изменение  126

Предложение за регламент

Приложение ІV

 

Текст, предложен от Комисията

Клас превозно средство(19)

Евро норма

Дати за изпълнение

 

 

Нови типове превозни средства

Незадължително

Нови типове превозни средства

Задължително

Съществуващи типове превозни средства

L1e – L7e

Euro 3(4)

1 юли 2013 г.

1 януари 2014 г.

1 януари 2015 г.

 

Euro 4(5)

1 януари 2015 г.

1 януари 2017 г.

1 януари 2018 г.

 

Euro 5(6)

1 януари 2018 г.(7)

1 януари 2020 г.(7)

1 януари 2021 г.(7)

Изменение

L1Be

Euro 3(4)

 

1 януари 2014 г.

1 януари 2015 г.

 

Euro 4(5)

 

1 януари 2017 г.

1 януари 2018 г.

 

Euro 5(6)

 

1 януари 2020 г.(7)

1 януари 2021 г.(7)

 

 

 

 

 

L2e — L7e

Euro 3(4)

 

 

 

 

Euro 4(5)

 

1 януари 2016 г.

1 януари 2017 г.

 

Euro 5(6)

 

1 януари 2020 г.(7)

1 януари 2021 г.(7)

Изменение  127

Предложение за регламент

Приложение VI – таблица A) – A1) Евро 3(4)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Заличават се всички редове, с изключение на редове 1, 2 и 4 (заглавия, мерни единици и L1Be).

Обосновка

Промяна на графика: норма Евро 3 (цялата таблица А1) се премахва частично с цел яснота и опростяване.

Изменение  128

Предложение за регламент

Приложение VI – таблица A) – A2) Евро 4(5) – колони 1 и 2 – ред 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

L7Be-A1

 

Превозно средство с висока проходимост

Изменение  129

Предложение за регламент

Приложение VI – таблица A) – A2) Евро 4(5) – колони 1 и 2 – ред 8 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

L7Be-A2

 

Превозно средство „side-by-side“

Изменение  130

Предложение за регламент

Приложение VI – таблица A) – A2) Евро 4 (5) – колона 5 (CO) – редове 6 и 7 (L3e, L4e, L5Ae, L7Ae)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1140

1000

1140

1000

Изменение  131

Предложение за регламент

Приложение VI – таблица Б) – Б1) Евро 4(5), СБД – I – колони 1 и 2 – ред 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

L1Be – Двуколесен мотопед

L2e – Триколесен мотопед

L6Ae – Пътен лек четириколесен мотоциклет

L2e – Триколесен мотопед

L6Ae – Пътен лек четириколесен мотоциклет

 

Обосновка

СБД не трябва да е задължителна за двуколесните мотопеди поради основания, свързани с разходите.

Изменение  132

Предложение за регламент

Приложение VI – таблица Б) – Б2) Евро 5(6), СБД – I и СБД – II – колони 1 и 2 – ред 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

L1Be — L7e (6) Всички L категории превозни средства, с изключение на категория L1Ае

L2e — L7e (6) Всички категории превозни средства, с изключение на категория L1e

Обосновка

СБД не трябва да е задължителна за двуколесните мотопеди поради основания, свързани с разходите.

Изменение  133

Предложение за регламент

Приложение VI – таблици A), Б) и В) – колона 3 (Клас задвижване) – случаи, в които е указано само „ПЗ“

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ПЗ

ПЗ/Хибрид

Обосновка

В настоящото предложение пределните стойности на емисиите за хибридни превозни средства са свързани само с дизеловите двигатели (ВС/Хибрид). Пределните стойности за хибридни превозни средства обаче следва логично да бъдат свързани с изкопаемите горива, причиняващи емисиите: бензин (ПЗ) или дизелово гориво (ВС).

Изменение  134

Предложение за регламент

Приложение VI – таблица В) – В1) Евро 4(5) – колони 1–5 – ред 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

L7Be-A1

 

Превозно средство с висока проходимост

 

ПЗ/Хибрид(18)

 

Евро 4

 

2000

 

SHED

Изменение  135

Предложение за регламент

Приложение VI – таблица В) – В1) Евро 4(5) – колони 1–5 – ред 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

L7Be-A2

 

Превозно средство „side-by-side“

 

ПЗ/Хибрид(18)

 

Евро 4

 

2000

 

SHED

Изменение  136

Предложение за регламент

Приложение VI – таблица В) – В2) Евро 5(6)– колони 1, 2, 4 и 7 – ред 11 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

L7Be-A1

 

Превозно средство с висока проходимост

 

Евро 5

 

1500

Изменение  137

Предложение за регламент

Приложение VI – таблица В) – В2) Евро 5(6)– колони 1, 2, 4 и 7 – ред 11 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

L7Be-A2

 

Превозно средство „side-by-side“

 

Евро 5

 

1500

Изменение  138

Предложение за регламент

Приложение VI – таблица Г) – колони 1, 2, 3 и 5 – ред 11 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

L7Be-A1

 

Превозно средство с висока проходимост

 

80

 

80

Изменение  139

Предложение за регламент

Приложение VI – таблица Г) – колони 1, 2, 3 и 5 – ред 11 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

L7Be-A2

 

Превозно средство „side-by-side“

 

80

 

80

Изменение  140

Предложение за регламент

Приложение VI – таблица Г) – колони 3 и 4 (Евро 3(4) ниво на шума (dB(A)) – Евро 3(4) процедура на изпитване)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Двете колони се заличават, с изключение на редове 1 и 3 (заглавия и L1Be).

Обосновка

Промяна на графика: норма Евро 3 се премахва (колони 3 и 4) с цел яснота и опростяване.

Изменение  141

Предложение за регламент

Приложение VII – таблица A) – ред 2

 

Текст, предложен от Комисията

L1Ae

Велосипед с двигател

5000

5500

6000

Изменение

L1Be

Двуколесен мотопед

10 000

11 000

12 000

Изменение  142

Предложение за регламент

Приложение VII – таблица A) – колони 1 и 2 – ред 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

L1Be

L2e

L6Ae

L2e

L6Ae

Двуколесен мотопед

Триколесен мотопед

Лек шосеен четириколесен мотоциклет

Триколесен мотопед

Лек шосеен четириколесен мотоциклет

Изменение  143

Предложение за регламент

Приложение VIІ – таблица А) – колона 3 – Пробег (km) за устойчивост, гарантираща Евро 3(4)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

заличава се, с изключение на категория L1Be

Изменение  144

Предложение за регламент

Приложение VIII – колона 2 – ред 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Четири години след датата, посочена в член 82, втора алинея.

Две години след датата, посочена в член 82, втора алинея.

Изменение  145

Предложение за регламент

Приложение VIII – колона 3 – ред 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) новите мотоциклети от подкатегория L3e–A1, които се продават, регистрират и въвеждат в експлоатация, трябва да бъдат оборудвани или със спирачна система срещу блокиране на колелата, или с комбинирана спирачна система, или и с двете високотехнологични спирачни системи, по избор на производителя на превозното средство;

Новите типове мотоциклети от подкатегории L3e–A1, L3e-A2 и L3e-A3, които се продават, регистрират и въвеждат в експлоатация, трябва да бъдат оборудвани със спирачна система срещу блокиране на колелата или със спирачна система срещу блокиране на колелата и допълваща комбинирана спирачна система, по избор на производителя на превозното средство.

б) новите мотоциклети от подкатегории L3e–A2 и L3е—А3, които се продават, регистрират и въвеждат в експлоатация, трябва да бъдат оборудвани със спирачна система срещу блокиране на колелата.

 

Изменение  146

Предложение за регламент

Приложение VIII – колона 2 – ред 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Три години след датата, посочена в член 82, параграф 2.

Изменение  147

Предложение за регламент

Приложение VIII – колона 3 – ред 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Съществуващите типове мотоциклети от подкатегории L3-A1, L3e-A2 и L3e-A3, които се продават, регистрират и въвеждат в експлоатация, трябва да бъдат оборудвани със спирачна система срещу блокиране на колелата или със спирачна система срещу блокиране на колелата и допълваща комбинирана спирачна система, по избор на производителя на превозното средство.

(1)

    ОВ С 84, 17.3.2011 г., стр. 30.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I.         Предложение на Комисията

На 4 октомври 2010 г. Комисията прие предложение за нов регламент относно одобряването и надзора на пазара на дву- и триколесни превозни средства и четириколки. В категория L попада широк кръг от превозни средства: мотопеди, дву- и триколесни мотоциклети, четириколесни мотоциклети и миниавтомобили. Броят на превозните средства от категория L, които понастоящем са в движение в ЕС, се изчислява на над 30 милиона.

С предложението Европейската комисия има за цел да опрости настоящата правна рамка и да установи нови административни и технически изисквания, например по отношение на аспекти, свързани с околната среда и безопасността, както и с надзора на пазара. Изискванията за типово одобрение на нови превозни средства от категория L понастоящем са определени в Рамкова директива 2002/24/ЕО и в 14 други директиви, свързани с нея. Те ще бъдат отменени и заменени с предложението, което определя основните разпоредби и обхват. Подробните технически изисквания ще бъдат определени на по-късен етап в делегирани актове.

II.       Работни посещения, работни документи и публично изслушване

Докладчикът проведе задълбочени обсъждания с различни заинтересовани страни, за да получи пълна представа за последиците от предложения регламент. Той проведе работни посещения в RDW Test Centrum в Lelystad (NL) и TÜV Nord, Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität в Essen (D), за да се информира относно новите изисквания за безопасност и за опазване на околната среда, предвидени в предложението. Свързаните с превозните средства иновации и икономическите аспекти на предложението бяха обсъдени по време на работно посещение на производители на превозни средства от категория L в Италия, където към докладчика се присъединиха двамата докладчици в сянка – г-н Harbour и г-н Manders. Накрая, в средата на юни 2011 г. беше проведено работно посещение на производители в Австрия.

Измененията на предложението на Комисията, представени в настоящия доклад, са в съответствие с политическите размисли и бележки, които докладчикът представи в своя работен документ(1) от 15 февруари 2011 г. Посоченият работен документ беше обсъден по време на публичното изслушване на тема „Ясни правила на вътрешния пазар за мотопеди, скутери и мотоциклети“, организирано в Европейския парламент на 22 март 2011 г. Докладчикът желае да поднесе своите благодарности на всички участници, в това число на докладчиците в сянка, за полезните и интересни разисквания.

III.      Доклад

Общи забележки

Както подчерта в работния документ, докладчикът решително подкрепя основните цели на предложения регламент, тъй като той подобрява функционирането на вътрешния пазар, като в същото време защитава основни обществени интереси. Това означава и по-ефективен надзор на европейския пазар(2). Докладчикът също така счита, че предложените изисквания за превозни средства от категория L могат да спомогнат за преминаването към по-ефикасна, безопасна и чиста градска мобилност.(3)

Обхват на предложения регламент

Докладчикът одобрява по-голямата яснота, постигната в резултат на по-точната категоризация на превозните средства чрез въвеждането на по-подходящи подкатегории. Въпреки това някои останали несъответствия следва да бъдат отстранени. Поради това докладчикът предлага нови подкатегории за превозните средства от категория L, които са предназначени за използване както на пътя, така и извън него, като така тези превозни средства също ще бъдат категоризирани точно. Това засяга мотоциклетите със специално предназначение (мотоциклетите ендуро (S1) и планинските мотоциклети (S2)), превозните средства с висока проходимост (ATV) и превозните средства „Side-by-Side“ (SbS). Освен това превозните средства от категория L с нови хибридни технологии ще имат възможност да получат одобрение на типа.

Прост и ясен график за изпълнение

Предложението на Комисията съдържа амбициозен, но доста сложен набор от дати и крайни срокове (от 2013 до 2021 г.). В интерес на яснотата, рационалността и опростяването докладчикът предлага по-прозрачен график, с ясни и определени стъпки по отношение на по-добрия надзор на пазара, по-строгите равнища на емисиите и задължителните изисквания за безопасност. Това предоставя на промишлеността и на националните администрации време, за да се адаптират правилно към новите изисквания и отговорности.

Екологични изисквания

Тъй като с превозни средства от категория L се изминават едва 3 % от общия километраж на пътния транспорт, вредните замърсители от тях се считат за непропорционално високи. Докладчикът подкрепя въвеждането на по-строги пределни стойности за емисиите. Той призовава производителите възможно най-бързо да постигнат съответствие, което да превърнат в конкурентно предимство. Някои от превозните средства от категория L, които се предлагат понастоящем, вече съответстват на по-високите стандарти за пределни стойности за емисиите. Поради тази причина така наречените „незадължителни“ дати на прилагане са заличени. В това отношение докладчикът подкрепя предложените изисквания за устойчивост.

Системите за бордова диагностика (СБД) могат да предоставят леснодостъпна информация за двигателя и управлението на превозното средство (т.е. емисиите), така че то да бъде ремонтирано ефективно и ефикасно.

Мерки за безопасност

Водачите на превозни средства от категория L са изправени пред много по-голям риск от фатални или тежки пътнотранспортни произшествия, отколкото водачите на други превозни средства. Превозните средства от категория L съответстват на 2 % от извършения пробег, но на 16 % от смъртните случаи при злополуки на пътя на територията на ЕС-25(4). Макар че докладчикът отчита изцяло значението на човешкото поведение за безопасното управление, както и въздействието на пътните условия, той счита за изключително важно да се обърне внимание на свързаните с техническите характеристики на превозното средство проблеми по отношение на безопасността. Поради това той подкрепя задължителното въвеждане на системи срещу блокиране на колелата (ABS) за всички нови мотоциклети, с изключение на мотоциклетите ендуро и планинските мотоциклети. Докладчикът също приветства предложението за автоматично включване на светлините с цел подобряване на условията за видимост на превозните средства от категория L.

Одобрения на малки серии от превозни средства и индивидуални одобрения

Докладчикът подкрепя голямото разнообразие от превозни средства от категория L и от малки и средни предприятия (МСП) в този сектор. Поради това той предлага да се адаптира броят на малките серии, за да се позволи съществуването на това разнообразие (приложение ІІІ.). За много потребители на превозни средства от категория L индивидуалността на техния продукт е важна. Поради тази причина докладчикът подкрепя предложението на Комисията за индивидуални одобрения (член 42).

Достъп до информация за ремонт и поддръжка на превозни средства

Докладчикът решително подкрепя всички мерки, които гарантират равни условия на достъп до информация за ремонт и поддръжка. Той предлага да се изяснят допълнително определенията на „независим оператор“ или „ремонтно предприятие“, за да се гарантира, че индивидуалните потребители на превозни средства и ремонтните предприятия имат в достатъчна степен достъп до информация за ремонт и поддръжка на разумни цени.

(1)

857524BG

(2)

Вж. COM(2010)608: За Акт за единния пазар, предложение № 39; вж. и COM(2010) 614: Интегрирана индустриална политика.

(3)

В съответствие и с Европейската стратегия относно замърсяването на въздуха, COM(2005) 446, и Европейския план за действие за пътна безопасност, COM(2010) 389.

(4)

Европейски технически и научен център (ЕТНЦ), 2007 г.


СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм (27.5.2011)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложение за регламент относно одобряването и надзора на пазара на дву- и триколесни превозни средства и четириколки

(COM(2010)0542 – C7‑0317/2010 – 2010/0271(COD))

Докладчик: Roberts Zīle

КРАТКА ОБОСНОВКА

1. Въведение

Изискванията за типово одобрение на нови превозни средства от категория L понастоящем са определени в Рамкова директива 2002/24/ЕО и в 14 други директиви, свързани с нея. В категория L попадат много видове превозни средства: електрически велосипеди, мотопеди, дву- и триколесни мотоциклети, четириколесни мотоциклети и миниавтомобили. Комисията има за цел да модернизира настоящата правна рамка, за да постигне следните основни цели:

· Опростяване на правната рамка Директива 2002/24/ЕО и другите 14 директиви, свързани с нея, ще бъдат отменени и заменени с предложения регламент, определящ основните разпоредби и приложното поле. Всички подробни технически изисквания ще бъдат определени на по-късен етап в делегирани актове. Освен това Комисията би желала да започне международна хармонизация.

· Намаляване на емисиите: Комисията предлага подход на три етапа, като на всеки етап се въвеждат по-строги ограничения на емисиите за превозни средства от категория L.

· Подобряване на пътната безопасност. Предлага се въвеждането на три основни изисквания за безопасност при експлоатация, за да се подобрят лошите показатели по отношение на пътната безопасност на превозните средства от категория L: задължителни спирачни системи срещу блокиране на колелата за мотоциклети със средна и голяма мощност, предотвратяване на внасянето на промени в двигателно-предавателната система и автоматично включване на светлините.

· Отчитане в по-голяма степен на новите технологии чрез разрешаване на проблема с липсата на законова рамка, обхващаща например електрическите или хибридните превозни средства.

· Подобряване на надзора на пазара, за да се избегне внасянето на превозни средства, системи, компоненти, които не отговарят на изискванията за типово одобрение на пазара на ЕС.

2. Транспортно измерение на предложението:

2.1 Пътна безопасност:

Понастоящем около 6 000 водачи на ДМПС (двуколесни моторни превозни средства) загиват всяка година по пътищата на ЕС. Водачите на ДМПС съставляват около 16 % от общия брой на загиналите на пътя в ЕС, но изминават едва 2 % от общия брой на пропътуваните километри. Рискът от фатални инциденти за водачите на тези превозни средства е средно 18 пъти по-голям от този при водачите на автомобили. Въпреки че броят на загиналите в пътнотранспортни произшествия е намалял значително през последното десетилетие, това не се отнася за водачите на ДМПС.

2.1.1 Спирачни системи срещу блокиране на колелата:

Комисията предлага задължително монтиране на спирачна система срещу блокиране на колелата за някои категории мотоциклети. Положителните резултати за безопасността на ДМПС в резултат от наличието на спирачна система срещу блокиране на колелата (ABS) са документирани в няколко проучвания. Според данните приблизително между 20 и 35 % от всички произшествия могат да бъдат предотвратени, а последствията от много от тях могат да бъдат смекчени в значителна степен благодарение на използването на ABS. Докладчикът напълно подкрепя този подход. Но задължителното оборудване следва да обхване превозните средства от подкатегория L3e–A1 (мотоциклети с малка мощност). За тази категория Комисията предлага производителите да решават дали да ги оборудват със спирачна система срещу блокиране на колелата или с комбинирани спирачни системи с по-слабо действие. Спирачните системи срещу блокиране на колелата за мотоциклетите с малка мощност изглежда дори са необходими в по-голяма степен, тъй като много млади водачи започват с мотоциклети от тази категория.

2.1.2 Автоматично включване на светлините

Комисията предлага всички превозни средства от категория L да бъдат оборудвани с модул за автоматично включване на светлините най-късно до 2013 г., за да направят тези превозни средства по-добре видими за другите участници в движението. Докладчикът подкрепя напълно предложението на Комисията. Тази мярка става още по-важна, тъй като от тази година всички нови пътнически автомобили следва да са оборудвани с дневни светлини, което ще намали видимостта на ДМПС.

2.1.3 Превозни средства за движение извън пътя

В член 2, параграф 2 „превозни средства, предназначени главно за използване извън пътя“ се изключват от обхвата на регламента. По всичко личи, че това ще има отрицателни последици за пътната безопасност. Много от тези превозни средства за движение извън пътя (например мотоциклети ендуро, планински мотоциклети и превозни средства с висока проходимост (ATV)) могат да се използват (и често се използват) и по обществените пътища. Поради това те следва също да отговарят на необходимите изисквания за безопасност на функционирането при използване на пътя. Докладчикът предлага да се създадат допълнителни подкатегории за мотоциклетите ендуро и планинските мотоциклети, както и за превозните средства с висока проходимост.

2.1.4 Стандарти при изпитвания за издръжливост на удар

За превозните средства от категория L все още няма изисквания за изпитвания за издръжливост на удар преди пускането им в продажба в ЕС. По-специално четириколесните мотоциклети и миниавтомобилите често изглеждат по-безопасни, отколкото са в действителност. Рискът от фатални наранявания е много по-висок при тези превозни средства, отколкото при пътнически автомобил. Поради това Комисията следва внимателно да проучи възможността за въвеждане на подобни стандарти, както и да взема предвид новите технологии занапред.

2.2. Емисии

Въпреки че с превозните средства от категория L се изминават едва 3 % от общия пробег на пътния транспорт, токсичните емисии от тях са непропорционално високи. Без допълнителни мерки намаляването на емисиите от други пътнотранспортни категории ще доведе до автоматично увеличаване на дела на емисиите от превозните средства от категория L от общите емисии .

Комисията предлага по-строги изисквания по отношение на емисиите за типови одобрения на нови видове превозни средства от категория L:

§ Евро 3 (Евро 4 за мотоциклети от подкатегория L3e): 2014 г.;

§ Евро 4 (Евро 5 за мотоциклети от подкатегория L3e): 2017 г.;

§ Евро 5 (Евро 6 за мотоциклети от подкатегория L3e): 2020 г.

Като цяло докладчикът одобрява предложените пределни стойности по отношение на емисиите и графика. Въпреки това Евро 4 за мотопеди следва да се въведе три години по-рано, тъй като мотопедите са най-силно замърсяващата подкатегория по отношение на емисиите.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. С настоящия регламент се цели да се определят хармонизирани правила за одобрението на превозни средства от категория L, с цел гарантиране на функционирането на вътрешния пазар. Превозните средства от категория L са дву-, три- или четириколесни превозни средства, като например моторни двуколесни превозни средства, триколки, предвидени за движение по път четириколесни мотоциклети и миниавтомобили. Освен това, с предложението се цели да се опрости настоящата правна рамка, да се допринесе за по-нисък, по-пропорционален дял в общите емисии от пътния транспорт, да се издигне общото равнище на безопасност, да се осигури приспособяване към техническия прогрес и да се увеличи строгостта на мерките за надзор на пазара.

3. С настоящия регламент се цели да се определят хармонизирани правила за одобрението на превозни средства от категория L, с цел гарантиране на функционирането на вътрешния пазар. Превозните средства от категория L са дву-, три- или четириколесни превозни средства, като например моторни двуколесни превозни средства, триколки, предвидени за движение по път четириколесни мотоциклети, превозни средства с висока проходимост (ATV) и миниавтомобили. Освен това, с предложението се цели да се опрости настоящата правна рамка, да се допринесе за по-нисък, по-пропорционален дял в общите емисии от пътния транспорт, да се издигне общото равнище на безопасност, да се осигури приспособяване към техническия прогрес и да се увеличи строгостта на мерките за надзор на пазара.

Обосновка

Превозните средства с висока проходимост (ATV) следва също да влязат в обхвата на регламента, за да се избегнат злоупотреби с разликата между превозни средства за движение по пътя или извън пътя. Много от тези превозни средства с висока проходимост (ATV)) могат да се използват (и често се използват) и по обществените пътища. Поради това те следва да отговарят на минималните изисквания за безопасност при използване на пътя.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) Водачите на превозни средства от категория L принадлежат към уязвима група участници в пътното движение, в рамките на която делът на произшествията с фатален изход и на нараняванията е най-висок. Поради това настоящият регламент следва да бъде съобразен с европейската политика в областта на пътната безопасност за периода 2011–2020 г. и следва да въвежда ефективни основни мерки за безопасност, за да осигури на водачите превозни средства, оборудвани с най-безопасните и достъпни технологии. Заедно с изискванията за безопасно завиване и светлини и мерките против внасянето на промени в двигателно-предаваталната система, настоящият регламент въвежда задължителна спирачна система срещу блокиране на колелата (ABS) за нови мотоциклети от някои категории. Ефикасността на избраните мерки за безопасност, които следва да бъдат допълвани с по-добро обучение и образование за водачите на превозни средства от категория L и с приспособена пътна инфраструктура, е добре изпитана и доказана чрез научни изследвания и проучвания.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9б) В множество държави членки водачите на мотопеди и мотоциклети са задължени да използват фарове за къси светлини през деня. За да бъде подобрена безопасността за водачите на мотопеди и мотоциклети, следва да бъде направено задължително оборудването на превозните средства с устройство за автоматично включване на фаровете. Тъй като това задължение беше въведено и за четириколесните превозни средства, съществува очевидна опасност водачите на двуколесните превозни средства да загубят предимството на видимостта, с което са разполагали. Поради тази причина в своя доклад относно прилагането на настоящия регламент Комисията следва да предложи нови мерки и допълнителни осветителни устройства за безопасност, които ще помогнат за възстановяването на изгубеното предимство на видимостта.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 9 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9в) За да бъде улеснено задължителното монтиране на спирачна система срещу блокиране на колелата за мотоциклети с малка мощност от подкатегория L3e–A1, държавите членки следва да разполагат с възможността да предоставят преходни финансови или фискални стимули за производители или потребители.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на безопасността при експлоатация и екологичните показатели, изпитването, достъпа до информация за ремонт и поддръжка и определянето на техническите служби и на специфичните задачи, които те са оторизирани да изпълняват — с цел да се допълнят или изменят някои неосновни елементи на законодателни актове посредством разпоредби с общо приложение. Това оправомощаване не би следвало да дава възможност за изменение на датите на влизане в сила, посочени в приложение IV или на граничните стойности за допустимите емисии, формулирани в приложение VI. Евентуални изменения на тези дати или стойности следва да могат да се правят чрез обичайната законодателна процедура по член 114 от ДФЕС.

(17) Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на безопасността при експлоатация и екологичните показатели, изпитването, достъпа до информация за ремонт и поддръжка и определянето на техническите служби и на специфичните задачи, които те са оторизирани да изпълняват — с цел да се допълнят или изменят някои неосновни елементи на законодателни актове посредством разпоредби с общо приложение. Това оправомощаване не би следвало да дава възможност за изменение на датите на влизане в сила, посочени в приложение IV или на граничните стойности за допустимите емисии, формулирани в приложение VI или на завишените изисквания за безопасност при експлоатация, посочени в приложение VІІІ. Евентуални изменения на тези дати, общи изисквания или стойности следва да могат да се правят чрез обичайната законодателна процедура по член 114 от ДФЕС.

Обосновка

Тъй като завишените изисквания за безопасност при експлоатация са основни елементи за гарантиране на безопасното използване на превозните средства, влизащи в обхвата на настоящия регламент, следва да бъде ясно посочено, че приложение VІІІ може да се изменя само чрез обикновена законодателна процедура.

Изменение  6

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) превозни средства, предназначени главно за използване извън пътя и проектирани да се движат по повърхност без настилка;

ж) превозни средства, предназначени главно за използване извън пътя и проектирани да се движат по повърхност без настилка, с изключение на превозни средства за специална употреба, съгласно определението в член 4 и приложение І;

Обосновка

В член 2, параграф 2 „превозни средства, предназначени главно за използване извън пътя“ се изключват от обхвата на регламента. Това има отрицателни последици за пътната безопасност. Много от тези превозни средства за движение извън пътя (например мотоциклети ендуро, планински мотоциклети и някои четириколки – превозни средства с висока проходимост (ATV)) могат да се използват и често се използват и по обществените пътища. Поради това те следва също да отговарят на минималните изисквания за безопасност при използване на пътя. Поради това е предложено създаването на допълнителни подкатегории за мотоциклетите ендуро и планинските мотоциклети, както и за превозните средства с висока проходимост.

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 53 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

53a. „Планински мотоциклет“ означава двуколесно моторно превозно средство, притежаващо характеристиките, определени в приложение І.

Обосновка

Необходимо е да се направят някои промени, за да се създадат новите подкатегории за превозни средства за движение извън пътя, така че да влизат в обхвата на настоящия регламент поради причини, свързани с безопасността.

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 53 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

53б. „Мотоциклет ендуро“ означава двуколесно моторно превозно средство, притежаващо характеристиките, определени в приложение І.

Обосновка

Необходимо е да се направят някои промени, за да се създадат новите подкатегории за превозни средства за движение извън пътя, така че да влязат в обхвата на настоящия регламент поради причини, свързани с безопасността.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 57 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

57a. „Превозно средство с висока проходимост“ означава превозно средство, притежаващо характеристиките, определени в приложение І и обозначавано със съкращението „ATV“.

Обосновка

Необходимо е да се направят някои промени, за да се създаде новата подкатегория за превозни средства с висока проходимост, така че да влизат в обхвата на настоящия регламент поради причини, свързани с безопасността.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Към превозните средства от категория L спадат моторните дву-, три- и четириколесни превозни средства, чиито категории са описани в следващите параграфи и в приложение I, в т.ч. велосипедите с двигател, дву- и, триколесните мотопеди, дву- и триколесните мотоциклети, мотоциклетите с кош, леките и тежките пътни четириколесни мотоциклети, леките и тежките миниавтомобили.

1. Към превозните средства от категория L спадат моторните дву-, три- и четириколесни превозни средства, чиито категории са описани в следващите параграфи и в приложение I, в т.ч. велосипедите с двигател, дву- и, триколесните мотопеди, дву- и триколесните мотоциклети, мотоциклетите с кош, леките и тежките пътни четириколесни мотоциклети, превозните средства с висока проходимост и леките и тежките миниавтомобили.

Обосновка

Превозните средства с висока проходимост (ATV) следва също да влязат в обхвата на регламента, за да се избегнат злоупотреби с разликата между превозни средства за движение по пътя или извън пътя. Много от тези превозни средства с висока проходимост могат да се използват (и често се използват) и по обществените пътища. Поради това те следва да отговарят на минималните изисквания за безопасност при използване на пътя.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква в) – тире ii а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(iia) специална употреба:

 

- мотоциклети ендуро;

 

- планински мотоциклети.

Обосновка

Необходимо е да се направят някои промени, за да се създадат новите подкатегории за превозни средства за движение извън пътя, така че да влязат в обхвата на настоящия регламент поради причини, свързани с безопасността.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква ж) – тире ii а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iia) Подкатегория L7Ce (ATV)

Обосновка

Необходимо е да се направят някои промени, за да се създадат новите подкатегории за превозни средства за движение извън пътя, така че те да бъдат включени в обхвата на настоящия регламент поради причини, свързани с безопасността.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 10 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато вносителите преценяват или имат основание да смятат, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел не съответства на изискванията на настоящия регламент, и по-специално че не отговаря на одобрения тип, те не продават и не регистрират превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, докато не бъдат приведени в съответствие. Освен това, ако те преценяват или имат основания да смятат, че превозното средство, системата, компонентът или отделният технически възел са опасни, те информират производителя и органите по надзор на пазара и по одобряването за това.

3. Когато вносителите преценяват или имат основание да смятат, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел не съответства на изискванията на настоящия регламент, и по-специално че не отговаря на одобрения тип, те установяват контакт с компетентните органи и не продават и не регистрират превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, докато не получат потвърждение от компетентните органи, че превозното средство е в съответствие с настоящия регламент. Освен това, ако те преценяват или имат основания да смятат, че превозното средство, системата, компонентът или отделният технически възел са опасни, те информират производителя и органите по надзор на пазара и по одобряването за това.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато дистрибутор счита или има основание да вярва, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел не съответстват на изискванията на настоящия регламент, той не продава и не регистрира превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел и не допуска да бъдат въведени в експлоатация, докато не бъдат приведени в съответствие.

1. Когато дистрибутор счита или има основание да вярва, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел не съответстват на изискванията на настоящия регламент, той установява контакт с компетентните органи и не продава и не регистрира превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, докато не получи потвърждение от компетентните органи, че превозното средство е в съответствие с настоящия регламент, и не допуска да бъдат въведени в експлоатация, докато не бъдат приведени в съответствие.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 19 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Четири години след датата, посочена във втората алинея на член 82, всички нови превозни средства от подкатегориите L1Ве, L3е, L5е, L6Ае и L7Ае се оборудват със система за бордова диагностика от първо поколение, която наблюдава целостта на електрическите вериги и дава информация за състоянието им, за дадените накъсо и за отворените електрически вериги, за нормалното състояние на веригите на двигателя и на системите за управление на превозното средство (СБД I).

1. Четири години след датата, посочена във втората алинея на член 82, всички нови превозни средства от подкатегориите L1Ве, L3е, L5е, L6Ае, L7Ае и L7Ce се оборудват със система за бордова диагностика от първо поколение, която наблюдава целостта на електрическите вериги и дава информация за състоянието им, за дадените накъсо и за отворените електрически вериги, за нормалното състояние на веригите на двигателя и на системите за управление на превозното средство (СБД I).

Обосновка

Необходимо е да се направят някои промени, за да се създаде новата подкатегория за превозни средства с висока проходимост, така че да бъдат включени в обхвата на настоящия регламент поради причини, свързани с безопасността.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 19 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. След потвърждаване с прието от Комисията решение съгласно член 21, параграф 4, осем години след датата, посочена във втората алинея на член 82, всички нови превозни средства от (под)категории L1Ве, L3е, L5е, L6Ае и L7Ае освен това се оборудват и със система за бордова диагностика от второ поколение (СБД II), която освен функциите на СБД I за търсене на повреди, има и възможности за контрол на влошаването на характеристиките на системи, компоненти или отделни технически възли в продължение на целия срок на експлоатация на превозното средство, при условие че целесъобразността от гледна точка на разходите е доказана чрез проучването за въздействието върху околната среда, посочено в член 21, параграфи 4 и 5.

4. След потвърждаване с прието от Комисията решение съгласно член 21, параграф 4, осем години след датата, посочена във втората алинея на член 82, всички нови превозни средства от (под)категории L1Ве, L3е, L5е, L6Ае, L7Ае и L7Ce освен това се оборудват и със система за бордова диагностика от второ поколение (СБД II), която освен функциите на СБД I за търсене на повреди, има и възможности за контрол на влошаването на характеристиките на системи, компоненти или отделни технически възли в продължение на целия срок на експлоатация на превозното средство, при условие че целесъобразността от гледна точка на разходите е доказана чрез проучването за въздействието върху околната среда, посочено в член 21, параграфи 4 и 5.

Обосновка

Необходимо е да се направят някои промени, за да се създаде новата подкатегория за превозни средства с висока проходимост, така че да бъдат включени в обхвата на настоящия регламент поради причини, свързани с безопасността.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 80 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Въз основа на предоставената по параграф 1 информация, Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия регламент не по-късно от 1 януари 2019 г.

2. Въз основа на предоставената по параграф 1 информация, Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия регламент не по-късно от 1 януари 2017 г. Този доклад отчита новите технологии, разработени с цел подобряване на пътната безопасност, като например стандарти при изпитвания за издръжливост на удар и допълнителни изисквания за безопасност при експлоатация, като например системата e-call, интелигентна система за адаптиране на скоростта (ISA), системи за предупреждение при висока скорост преди завои, автоматични датчици за налягането в гумите или нови осветителни системи за разграничаване на тези превозни средства от останалите участници в движението. Комисията предлага необходимите изменения към настоящия регламент в контекста на този доклад.

Изменение  18

Предложение за регламент

Приложение І – категории и типове превозни средства – подкатегория L1Be – критерий (3)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) максимална проектна скорост ≤ 25 km/h и

(3) максимална проектна скорост ≤ 45 km/h и

Обосновка

Категорията следва да бъде съгласувана с изискванията за европейските свидетелства за управление на моторни превозни средства.

Изменение  19

Предложение за регламент

Приложение I – Категория L3e – Подкатегория L3e – специално предназначение (нова) – след подкатегория L3e-A3

 

Изменение

L3e – Специално предназначение

Планински мотоциклети

(8) максимална височина на седалката: 700 mm;

(9) минимален просвет: 280 mm;

(10) максимална вместимост на горивния резервоар: 4 l;

(11) минимално общо предавателно число при най-високата предавка (начално число * предавателно число * крайно число на предаване) от 7,5;

(12) маса в готовност за движение (без водача) не повече от 100 kg и

(13) без пътнически места.

Мотоциклети ендуро

(8) минимална височина на седалката 900 мм;

(9) минимален просвет 310 мм;

(10) минимално общо предавателно число при най-високата предавка (начално число * предавателно число * крайно число на предаване) от 6.0;

(11) маса в готовност за движение (без водача) не повече от 140 kg;

(12) без пътнически места.

Обосновка

Много мотоциклети ендуро и планински мотоциклети могат да се използват (и често се използват) и по обществените пътища. Поради това те следва също да отговарят на минималните изисквания за безопасност при експлоатация при използване на пътя. Поради това е предложено създаването на допълнителна подкатегория превозни средства за мотоциклети ендуро и планински мотоциклети. Що се отнася до критериите за поставяне в подкатегорията, като начало се предлага въвеждането на някои възможни критерии, които в момента се обсъждат и могат да бъдат подобрени допълнително в хода на законодателната процедура.

Изменение  20

Предложение за регламент

Приложение І – Категория L7e – Подкатегория L7Ce (нова) – след подкатегория L7Be-P

 

Изменение

L7Ce

Превозни средства с висока проходимост

(8) максимална проектна скорост 60 km/h

(9) седалка за възсядане

(10) управление на дросела с палец

(11) скачващо устройство в задната част: тежест на теглене> 4X собственото тегло>274 kg извършва се изпитване за сила, не се счита за разрешена тежест на ремарке.

(12) маса в готовност за движение <400 kg

(13) просвет >180 mm

(14) съотношение на междуосовото разстояние и просвета до земята <6

Обосновка

Въпреки че са проектирани основно за използване извън пътя, много превозни средства с висока проходимост могат да се използват( и често се използват) и по обществените пътища. Поради това те следва също да отговарят на минималните изисквания за безопасност при експлоатация при използване на пътя. Поради това е предложено създаването на допълнителна подкатегория за превозни средства с висока проходимост. Що се отнася до критериите за поставяне в подкатегорията, като начало се предлага въвеждането на някои възможни критерии, които в момента се обсъждат и могат да бъдат подобрени допълнително в хода на законодателната процедура.

Изменение  21

Предложение за регламент

Приложение ІІ – Категории превозни средства – ред 2 – подколона 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

L7Ae

L7Ae и L7Ce

Обосновка

Превозните средства с висока проходимост (категория L7Ce) като цяло са доста подобни на шосейните четириколесни мотоциклети (категория L7Ae) и следователно следва да отговарят на същия тип изисквания за типово одобрение на превозни средства в ЕС. Подробностите, свързани с тези изисквания, следва да бъдат определени за всяка подкатегория поотделно в делегиран акт.

Изменение  22

Предложение за регламент

Приложение III – ред 12 а (нов)

 

Изменение

L7Ce

Превозни средства с висока проходимост

20

Обосновка

Необходимо е да се направят някои промени, за да се създадат нови подкатегории за превозни средства с висока проходимост, така че да бъдат включени в обхвата на настоящия регламент поради причини, свързани с безопасността.

Изменение  23

Предложение за регламент

Приложение VI – Пределни стойности за емисиите в отработилите газове след студен старт – (A1) – Евро 3(4) – Категория превозни средства L1Be – Обща маса на въглеводородите и азотните оксиди – ред 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1200

-

Обосновка

Евро 4 за мотопеди следва да се въведе три години по-рано (до 2014 г.), тъй като мотопедите са най-силно замърсяващата подкатегория от превозните средства от категория L по отношение на вредни емисии.

Изменение  24

Предложение за регламент

Приложение VI – (А) Пределни стойности за емисиите в отработилите газове след студен старт – (A1) – Евро 3(4) – Категория превозни средства L1Be – Маса на въглеводородите (THC) – ред 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-

630

Обосновка

Евро 4 за мотопеди следва да се въведе три години по-рано (до 2014 г.), тъй като мотопедите са най-силно замърсяващата подкатегория от превозните средства от категория L по отношение на вредни емисии.

Изменение  25

Предложение за регламент

Приложение VI – (А) Пределни стойности за емисиите в отработилите газове след студен старт – (A1) – Евро 3(4) – Категория превозни средства L1Be – Маса на азотните оксиди (NOx) – ред 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-

170

Обосновка

Евро 4 за мотопеди следва да се въведе три години по-рано (до 2014 г.), тъй като мотопедите са най-силно замърсяващата подкатегория от превозните средства от категория L по отношение на вредни емисии.

Изменение  26

Предложение за регламент

Приложение VI – (А) Пределни стойности за емисиите в отработилите газове след студен старт – (A1) – Евро 3(4) – колони 1 и 2 – ред 7

L5Be

Транспортна триколка

Изменение

L5Be

L7Ce

Транспортна триколка

- превозни средства с висока проходимост

Обосновка

Необходимо е да се направят някои промени, за да се създаде новата подкатегория за превозни средства с висока проходимост, така че те да влизат в обхвата на настоящия регламент поради причини, свързани с безопасността.

Изменение  27

Предложение за регламент

Приложение VI – (А) Пределни стойности за емисиите в отработилите газове след студен старт – (A2) Евро 4(5) – колони 1 и 2 – ред 7

L5Be

Транспортна триколка

Изменение

L5Be

L7Ce

Транспортна триколка

- превозни средства с висока проходимост

Обосновка

Необходимо е да се направят някои промени, за да се създаде новата подкатегория за превозни средства с висока проходимост, така че те да влизат в обхвата на настоящия регламент поради причини, свързани с безопасността.

Изменение  28

Предложение за регламент

Приложение VI – (С) Пределни стойности за емисиите от изпаряване – (С2) Евро 5(6) – колони 1 и 2 – ред 8

L5Be

Транспортна триколка

Изменение

L5Be

L7Ce

Транспортна триколка

- превозни средства с висока проходимост

Обосновка

Необходимо е да се направят някои промени, за да се създаде новата подкатегория за превозни средства с висока проходимост, така че те да влизат в обхвата на настоящия регламент поради причини, свързани с безопасността.

Изменение  29

Предложение за регламент

Приложение VI – (D) Пределни стойности за нивото на шума – Евро 3(4), Eвро 4(5), Eвро 5(6) – колони 1 и 2 и 3 и 5 – ред 12 а (нов)

 

Изменение

L7Ce

Превозни средства с висока проходимост

80

80

Обосновка

Необходимо е да се направят някои промени, за да се създаде новата подкатегория за превозни средства с висока проходимост, така че те да влизат в обхвата на настоящия регламент поради причини, свързани с безопасността.

Изменение  30

Предложение за регламент

Приложение VII – (А) Устойчивост на превозни средства от категория L във връзка с пробега на тези превозни средства – колона 1 – ред 4 – точка 5 а (нова) – колона 2 – ред 4 – точка 5 а (нова)

L7Ce

- превозни средства с висока проходимост

Обосновка

Необходимо е да се направят някои промени, за да се създаде новата подкатегория за превозни средства с висока проходимост, така че те да влизат в обхвата на настоящия регламент поради причини, свързани с безопасността.

Изменение  31

Предложение за регламент

Приложение VIII – колона 3 – ред 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) новите мотоциклети(27) от подкатегория L3e–A1, които се продават, регистрират и въвеждат в експлоатация, трябва да бъдат оборудвани или със спирачна система срещу блокиране на колелата(28), или с комбинирана спирачна система(29), или и с двете високотехнологични спирачни системи, по избор на производителя на превозното средство;

заличава се

Изменение  32

Предложение за регламент

Приложение VIII – колона 3 – ред 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) новите мотоциклети от подкатегории L3e–A2 и L3е—А3, които се продават, регистрират и въвеждат в експлоатация, трябва да бъдат оборудвани със спирачна система срещу блокиране на колелата.

б) новите мотоциклети(27) от подкатегории L3e–A1, L3e–A2 и L3е—А3, които се продават, регистрират и въвеждат в експлоатация, трябва да бъдат оборудвани със спирачна система срещу блокиране на колелата(28) и на двете колела.

Обосновка

Задължителното монтиране на спирачна система срещу блокиране на колелата следва да бъде разширено, за да включи и мотоциклетите от подкатегория L3e–A1, тъй като много млади и неопитни водачи използват тази категория мотоциклети. Антиблокиращите спирачки са най-ефективни, когато се монтират и на двете колела.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Одобряване и надзор на пазара на дву- и триколесни превозни средства и четириколки

Позовавания

COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

19.10.2010 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

19.10.2010 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Roberts Zīle

17.11.2010 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

15.3.2011 г.

23.5.2011 г.

 

 

Дата на приемане

24.5.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Philip Bradbourn, Guido Milana, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Laurence J.A.J. Stassen

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Juozas Imbrasas


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Одобряване и надзор на пазара на дву- и триколесни превозни средства и четириколки

Позовавания

COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD)

Дата на представяне на ЕП

1.10.2010 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

19.10.2010 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

19.10.2010 г.

ITRE

19.10.2010 г.

TRAN

19.10.2010 г.

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ENVI

28.10.2010 г.

ITRE

25.10.2010 г.

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Wim van de Camp

13.10.2010 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

30.11.2010 г.

25.1.2011 г.

28.2.2011 г.

22.3.2011 г.

 

24.5.2011 г.

12.7.2011 г.

30.8.2011 г.

 

Дата на приемане

5.12.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

0

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Jürgen Creutzmann, Cornelis de Jong, Christian Engström, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Amalia Sartori, Wim van de Camp, Kerstin Westphal

Дата на внасяне

4.1.2012 г.

Правна информация - Политика за поверителност