Procedūra : 2010/0271(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0445/2011

Pateikti tekstai :

A7-0445/2011

Debatai :

PV 19/11/2012 - 27
CRE 19/11/2012 - 27

Balsavimas :

PV 20/11/2012 - 6.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0424

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1258kWORD 968k
4.1.2012
PE 464.815v03-00 A7-0445/2011

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros

(COM(2010) 0542 – C7‑0317/2010 – 2010/0271(COD))

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Pranešėjas: Wim van de Camp

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros

(COM(2010) 0542 – C7‑0317/2010 – 2010/0271(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010) 0542),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0317/2010),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2011 m. sausio 19 d. nuomonę(1),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A7-0445/2011),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina savo pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas     1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) Vidaus rinka turi būti pagrįsta skaidriomis, paprastomis ir nuosekliomis taisyklėmis, kurios užtikrintų teisinį tikrumą ir aiškumą ir kuriomis galėtų pasinaudoti verslo įmonės ir kiti vartotojai.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Šiuo reglamentu siekiama nustatyti suderintas L kategorijos transporto priemonių patvirtinimo taisykles siekiant užtikrinti vidaus rinkos veikimą. L kategorijos transporto priemonės yra dviratės, triratės ir keturratės transporto priemonės, pavyzdžiui, variklinės dviratės transporto priemonės, triračiai, kvadraciklai ir mažalitražiai automobiliai. Be to, siekiama supaprastinti galiojančią teisės aktų sistemą, siekti mažesnės ir proporcingesnės teršalų kiekio dalies, palyginti su bendru kelių transporto išmetamų teršalų kiekiu, apskritai gerinti saugą, prisitaikyti prie technikos pažangos ir griežtinti rinkos priežiūros taisykles.

(3) Šiuo reglamentu siekiama nustatyti suderintas L kategorijos transporto priemonių patvirtinimo taisykles siekiant užtikrinti vidaus rinkos veikimą. L kategorijos transporto priemonės yra dviratės, triratės ir keturratės transporto priemonės, pavyzdžiui, variklinės dviratės transporto priemonės, triračiai, visureigiai, ne keliais važiuoti pritaikytos transporto priemonės, kvadraciklai ir mažalitražiai automobiliai. Be to, siekiama supaprastinti galiojančią teisės aktų sistemą, siekti mažesnės ir proporcingesnės teršalų kiekio dalies, palyginti su bendru kelių transporto išmetamų teršalų kiekiu, apskritai gerinti saugą, prisitaikyti prie technikos pažangos ir griežtinti rinkos priežiūros taisykles.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) Miestuose gyvena daugiau nei 70 proc. Sąjungos gyventojų ir apie 85 proc. Sąjungos BVP sukuriama miestuose. Visi didieji Europos miestai siekia sumažinti spūstis, nelaimingų atsitikimų skaičių ir taršą. Tipo patvirtinimo reikalavimai L kategorijos transporto priemonėms gali palengvinti perėjimą prie veiksmingesnio, saugesnio ir švaresnio judumo mieste1. Naujoviškos ir technologiškai pažangios dviratės, triratės ir lengvosios keturratės transporto priemonės gali gerokai pagerinti judumą miestuose, užimdamos mažiau vietos, naudodamos mažiau energijos, išmesdamos į orą mažiau teršalų gamybos ir eksploatavimo metu, o kartu užtikrindamos susisiekimą, našumą ir malonumą.

 

______________

 

1 Taip pat žiūrėkite Komisijos komunikatus „Judumo mieste veiksmų planas“ (COM(2009 0490), „Europos taršos strategija“ (COM(2005) 0446) ir „Europos kelių eismo saugos veiksmų planas“ (COM(2010) 0389).

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) Siekiant supaprastinti tipo patvirtinimo teisės aktus ir paspartinti jų priėmimą, transporto priemonių ES tipo patvirtinimo teisės aktuose įtvirtintas naujas reglamentavimo principas, pagal kurį įstatymų leidėjas, taikydamas įprastą teisėkūros procedūrą, nustato tik pagrindines taisykles ir principus, o kitų techninių teisės aktų priėmimą deleguoja Komisijai. Atsižvelgiant į esminius reikalavimus šiame reglamente turėtų būti nustatytos tik su funkciniu saugumu ir aplinkosauginiu veiksmingumu susijusios pagrindinės nuostatos, o Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus nustatyti techninius reikalavimus.

(11) Siekiant supaprastinti tipo patvirtinimo teisės aktus ir paspartinti jų priėmimą, transporto priemonių ES tipo patvirtinimo teisės aktuose įtvirtintas naujas reglamentavimo principas, pagal kurį įstatymų leidėjas, taikydamas įprastą teisėkūros procedūrą, nustato tik pagrindines taisykles ir principus, o kitų techninių teisės aktų priėmimą deleguoja Komisijai. Atsižvelgiant į esminius reikalavimus šiame reglamente turėtų būti nustatytos tik su funkciniu saugumu ir aplinkosauginiu veiksmingumu susijusios pagrindinės nuostatos, o Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus nustatyti techninius reikalavimus. Nuostatos turi būti pritaikytos įvairių tipų transporto priemonėms ir jose turi būti apsiribota tik atitinkamais saugumo reikalavimais, susijusiais su sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimu.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a) Aiškumo, racionalumo ir paprastumo sumetimais šiame reglamente neturėtų būti numatyta pernelyg daug griežtesnių išmetamųjų teršalų kiekio ir saugos reikalavimų įvedimo įgyvendinimo etapų.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11b) Atsižvelgiant į dabartines ekonomines sąlygas, sektoriaus pajėgumus ir seltoriaus dalyvių veiklos apimtį šiai pramonės šakai turėtų būti suteikiama pakankamai laiko prisitaikyti prie naujų šiame reglamente pateikiamų nuostatų ir Komisijai deleguotų techninių specifikacijų. Laiku apibrėžti techniniai reikalavimai turi lemiamą reikšmę siekiant, kad gamintojams būtų suteikta pakankamai laiko sukurti, išbandyti ir įgyvendinti techninius sprendimus gaminant transporto priemones, o gamintojams ir tipo patvirtinimo institucijoms valstybėse narėse – įdiegti naujas administracines sistemas.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) Automobilių, ypač L kategorijos transporto priemonių, sektoriaus rinkos priežiūra turėtų būti pagerinta griežtinant teisines nuostatas dėl gamybos atitikties ir nurodant tiekimo grandinėje dalyvaujančių ūkinės veiklos vykdytojų prievoles. Visų pirma, turėtų būti patikslintas valstybių narių institucijų, atsakingų už tipo patvirtinimą ir rinkos priežiūrą, vaidmuo ir atsakomybė, iš naujo nustatyti su technikos tarnybų, kurios suteikia transporto priemonės tipo patvirtinimą, kompetencija, prievolėmis ir veikla susiję reikalavimai. Automobilių sektorių reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų tipo patvirtinimo ir gamybos atitikties reikalavimų laikymasis turėtų būti pagrindinė tipo patvirtinimo institucijų atsakomybės sritis, o rinkos priežiūra gali būti įvairių nacionalinių institucijų bendros kompetencijos sritis.

(12) Automobilių, ypač L kategorijos transporto priemonių, sektoriaus rinkos priežiūra turėtų būti pagerinta griežtinant teisines nuostatas dėl gamybos atitikties ir nurodant tiekimo grandinėje dalyvaujančių ūkinės veiklos vykdytojų prievoles. Visų pirma, turėtų būti patikslintas valstybių narių institucijų, atsakingų už tipo patvirtinimą ir rinkos priežiūrą, vaidmuo ir atsakomybė, iš naujo nustatyti su technikos tarnybų, kurios suteikia transporto priemonės tipo patvirtinimą, kompetencija, prievolėmis ir veikla susiję reikalavimai. Automobilių sektorių reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų tipo patvirtinimo ir gamybos atitikties reikalavimų laikymasis turėtų būti pagrindinė tipo patvirtinimo institucijų atsakomybės sritis, o rinkos priežiūra gali būti įvairių nacionalinių institucijų bendros kompetencijos sritis. Reikėtų įgyvendinti veiksmingą koordinavimą ir stebėseną Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis siekiant užtikrinti, kad rinkos priežiūros ir tipo patvirtinimo institucijos veiksmingai naudotųsi naujomis priemonėmis.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) Siekiant išvengti piktnaudžiavimų, bet kuri supaprastinta mažomis serijomis gaminamoms transporto priemonėms taikoma procedūra turėtų būti taikoma tik labai ribotam produkcijos kiekiui. Todėl reikia aiškiai apibrėžti mažų serijų sąvoką pagal parduotų, registruotų ar pradėtų eksploatuoti transporto priemonių skaičių.

(13) Siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui, mažomis serijomis gaminamoms transporto priemonėms skirta supaprastinta procedūra turėtų būti taikoma tik ribotam transporto priemonių skaičiui. Todėl reikia aiškiai apibrėžti mažų serijų sąvoką pagal parduotų, registruotų ar pradėtų eksploatuoti transporto priemonių skaičių. Individualus patvirtinimas turėtų būti taikomas konkrečiai transporto priemonei, siekiant pritaikyti labiau supaprastintą ir nebrangią procedūrą unikalioms mėgėjų pagamintoms transporto priemonėms.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 291 straipsnį taisyklės ir bendrieji principai dėl valstybių narių taikomos Komisijai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų naudojimo kontrolės turėtų būti nustatyti iš anksto reglamentais, priimtais taikant įprastą teisėkūros procedūrą. Laukiant, kol bus priimti minėti nauji reglamentai, toliau taikomas 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB dėl Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, išskyrus jau nebetaikomą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Išbraukta.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti deleguotus teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį dėl funkcinio saugumo ir aplinkosauginio veiksmingumo, bandymų, transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos prieigos bei technikos tarnybų paskyrimo ir joms nustatytų konkrečių užduočių siekiant papildyti ar iš dalies pakeisti tam tikras neesmines teisės aktų nuostatas bendrai taikomomis nuostatomis. Minėtais suteiktais įgaliojimais neturėtų būti leista keisti IV priede nustatytų įvykdymo datų arba VI priede nustatytų išmetamųjų teršalų kiekio ribinių verčių. Minėtų datų ar verčių pakeitimai turėtų būti priimti įprasta teisėkūros procedūra, nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnyje.

(17) Siekiant papildyti ar iš dalies pakeisti tam tikras neesmines teisės aktų nuostatas bendrai taikomomis nuostatomis Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį dėl funkcinio saugumo ir aplinkosauginio veiksmingumo, bandymų, transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos prieigos bei technikos tarnybų paskyrimo ir joms nustatytų konkrečių užduočių. Minėtais suteiktais įgaliojimais neturėtų būti leista keisti IV priede nustatytų įvykdymo datų arba VI priede nustatytų išmetamųjų teršalų kiekio ribinių verčių, arba VIII priede nustatytų griežtesnių funkcinio saugumo reikalavimų. Minėtų datų, bendrųjų reikalavimų ar verčių pakeitimai turėtų būti priimti įprasta teisėkūros procedūra, nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnyje. Itin svarbu, kad atlikdama parengiamuosius darbus Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat su ekspertais. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai tuo pat metu, laiku ir tinkamai būtų perduoti Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pagrindimas

Suderinama su naująja deleguotųjų aktų formuluote.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) Todėl Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti įgyvendinimo teisės aktą pagal Sutarties 291 straipsnį, kad būtų nustatytos vienodos šio reglamento įgyvendinimo sąlygos dėl duomenų, kurie turi būti pateikti teikiant tipo patvirtinimo paraišką, sąrašo, tipo tvirtinimo procedūrų, papildomų gamintojo naudojamų ženklų pavyzdžių, ES tipo patvirtinimo sertifikatų, suteiktų tipo patvirtinimo liudijimų sąrašo, ES tipo patvirtinimo numeracijos sistemos ir gamybos atitikties užtikrinimo procedūrų. Dėl šių dalykų reikalingos vienodos įgyvendinimo valstybėse narėse sąlygos, kad būtų užtikrintas tinkamas vidaus rinkos veikimas, supaprastinant skirtingų valstybių narių administracinių sprendimų, visų pirma tipo patvirtinimo, savitarpio ir transporto priemonių gamintojų išduotų dokumentų, ypač atitikties sertifikatų, pripažinimą.

(18) Kad būtų užtikrintos vienodos šio reglamento įgyvendinimo sąlygos dėl duomenų, kurie turi būti pateikti teikiant tipo patvirtinimo paraišką, sąrašo, tipo tvirtinimo procedūrų, papildomų gamintojo naudojamų ženklų pavyzdžių, ES tipo patvirtinimo sertifikatų, suteiktų tipo patvirtinimo liudijimų sąrašo, ES tipo patvirtinimo numeracijos sistemos ir gamybos atitikties užtikrinimo procedūrų, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai1. Dėl šių dalykų reikalingos vienodos įgyvendinimo valstybėse narėse sąlygos, kad būtų užtikrintas tinkamas vidaus rinkos veikimas, supaprastinant skirtingų valstybių narių administracinių sprendimų, visų pirma tipo patvirtinimo, savitarpio ir transporto priemonių gamintojų išduotų dokumentų, ypač atitikties sertifikatų, pripažinimą.

 

____________

 

1 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

Pagrindimas

Suderinama su naująja įgyvendinimo aktų formuluote.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a) Per dvejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos Komisija, remdamasi tyrimo rezultatais, turėtų įvertinti ir prireikus priimti naują pasiūlymą. Šiame pasiūlyme turėtų būti svarstomi bent šie klausimai: ar svorio apribojimas iki 450 kg tebėra aktualus; ar, atsižvelgiant į naujausius pokyčius, ir toliau reikia skirti trirates ir keturrates transporto priemones ir ar dėl rinkos raidos elektra varomų transporto priemonių srityje reikalingi tolesni pakeitimai.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) skirtoms naudoti tik keliuose ar ne keliuose vykdomoms varžyboms;

d) skirtoms naudoti tik varžyboms;

Pagrindimas

Redakcinis: išbraukiami su šia išimtimi nesusiję kriterijai dėl varžybų.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) skirtoms tik ginkluotosioms pajėgoms, teisingumo vykdymo užtikrinimo įstaigoms, civilinės saugos tarnyboms, ugniagesiams ar viešųjų darbų įstaigoms;

e) skirtoms tik ginkluotosioms pajėgoms, teisingumo vykdymo užtikrinimo įstaigoms, civilinės saugos tarnyboms, ugniagesiams ar viešųjų darbų arba viešųjų paslaugų teikėjams;

Pagrindimas

Patikslinimas: netaikoma tik viešiesiems darbams ar viešosioms paslaugoms skirtoms transporto priemonėms.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) kurios pirmiausia skirtos naudoti ne keliuose ir suprojektuotos važiuoti negrįstais paviršiais;

Išbraukta.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h) ratinėms transporto priemonėms su pedalais, kuriose įrengtas pagalbinis elektrinis variklis, kurio didžiausia nuolatinė vardinė galia yra 0,25 kW, kuris išsijungia, kai dviratininkas nustoja minti pedalus, o kitais atvejais jo galia palaipsniui mažėja ir jis išsijungia transporto priemonei pasiekus 25 km/h greitį;

h) ratinėms transporto priemonėms su pedalais, kuriose įrengtas pagalbinis elektrinis variklis, kuris išsijungia transporto priemonei pasiekus 25 km/h greitį arba anksčiau, jei dviratininkas nustoja minti pedalus; tokios ratinės transporto priemonės nėra laikomos motorinėmis transporto priemonėmis;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) savibalansėms mašinoms;

i) savibalansėms mašinoms, kurių didžiausias projektinis greitis 25 km/h; tokios mašinos nėra laikomos motorinėmis transporto priemonėmis;

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j) kuriose nėra įrengtos nė vienos sėdimosios vietos.

j) kuriose nėra įrengtos nė vienos sėdimosios vietos ir kurių didžiausias projektinis greitis 25 km/h; šios transporto priemonės nėra laikomos motorinėmis transporto priemonėmis;

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ja) transporto priemonės, kuriose įrengtas elektrinis variklis, kurių didžiausias projektinis greitis neviršija 25 km/h, o nepakrautos transporto priemonės masė ne didesnė kaip 25 kg; šios transporto priemonės nėra laikomos motorinėmis transporto priemonėmis;

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11. atitikties sertifikatas – dokumentas, kuris parengtas pagal įgyvendinimo teisės akte nustatytą pavyzdį ir išduotas transporto priemonės gamintojo paliudyti, kad surinkta transporto priemonė atitinka transporto priemonės, kurios tipas patvirtintas pagal šį reglamentą, tipą;

11. atitikties sertifikatas – dokumentas, kuris parengtas pagal įgyvendinimo akte nustatytą pavyzdį ir išduotas gamintojo paliudyti, kad surinkta transporto priemonė atitinka transporto priemonės, kurios tipas patvirtintas pagal šį reglamentą, tipą;

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 40 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

40. platintojas – bet kuris Sąjungoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, išskyrus gamintojus ir importuotojus, kuris parduoda arba registruoja transporto priemonę, sistemą, komponentą ar atskirą techninį mazgą ar yra atsakingas už jų pateikimą eksploatuoti Sąjungos rinkai;

40. platintojas – bet kuris Sąjungoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, išskyrus gamintojus ir importuotojus, kuris pateikia transporto priemonę, sistemą, komponentą ar atskirą techninį mazgą Sąjungos rinkai;

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 49 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

49. transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacija – visa transporto priemonės diagnostikai, aptarnavimui, patikrai, reguliariai priežiūrai, remontui, perprogramavimui ar perkalibravimui reikalinga informacija, kurią gamintojai pateikia savo įgaliotiems platintojams ir remonto įmonėms, įskaitant bet kokius vėlesnius tos informacijos pakeitimus ir papildymus. Šioje informacijoje turi būti visi duomenys, reikalingi sistemoms, komponentams ar atskiriems techniniams mazgams montuoti transporto priemonėse;

49. transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacija – visa transporto priemonės diagnostikai, aptarnavimui, patikrai, reguliariai priežiūrai, remontui, perprogramavimui ar perkalibravimui reikalinga informacija, kurią gamintojai pateikia savo įgaliotiems platintojams ir remonto įmonėms, įskaitant bet kokius vėlesnius tos informacijos pakeitimus ir papildymus. Šioje informacijoje turi būti visi duomenys, reikalingi sistemoms, dalims, komponentams ar atskiriems techniniams mazgams identifikuoti ir montuoti transporto priemonėse;

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 50 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

50. nepriklausomas ūkinės veiklos vykdytojas – bet kuri įmonė, išskyrus turinčius leidimą tarpininkus ar remontininkus, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauja remontuojant motorines transporto priemones ar atliekant jų techninę priežiūrą;

50. nepriklausomas ūkinės veiklos vykdytojas – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, išskyrus turinčius leidimą tarpininkus ar remontininkus, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauja remontuojant motorines transporto priemones, visų pirma remontininkai, remonto įrangos, įrankių ar atsarginių dalių gamintojai ar platintojai, techninės informacijos leidėjai, pagalbos kelyje operatoriai, patikros, bandymų bei mokymo paslaugas siūlantys operatoriai ir alternatyviuoju kuru varomų transporto priemonių įrangos gamintojai ir montuotojai;

Pagrindimas

Tinkamos transporto priemonės remonto galimybės ir galimybė gauti priežiūros informaciją (už prieinamą kainą) turi būti užtikrinama visiems nepriklausomiems ūkinės veiklos vykdytojams, ne tik įmonėms.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 50 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

50a. įgaliotasis platintojas ar remontininkas – bet kuris Sąjungoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, priklausantis transporto priemonės gamintojo paskirstymo sistemai;

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 53 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

53a. enduro motociklas – motorinė dviratė specialios paskirties transporto priemonė, atitinkanti L3e-S1 pakategorės transporto priemonių klasifikavimo kriterijus;

Pagrindimas

Sukuriama speciali pakategorė enduro motociklams, kurie pritaikyti važinėti ir keliais, ir ne keliais.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 53 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

53b. trialo motociklas – motorinė dviratė specialios paskirties transporto priemonė, atitinkanti L3e-S2 pakategorės transporto priemonių klasifikavimo kriterijus;

Pagrindimas

Sukuriama speciali pakategorė trialo motociklams, kurie pritaikyti važinėti ir keliais, ir ne keliais.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 57 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

57a. visureigė transporto priemonė – transporto priemonė, atitinkanti L7Be-A1 pakategorės transporto priemonių klasifikavimo kriterijus, jos santrumpa yra ATV;

 

(Šis pakeitimas (L7Be-A1 kategorija ATV transporto priemonėms) taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės atlikti viso teksto pakeitimus).

Pagrindimas

Sukuriama speciali pakategorė visureigėms transporto priemonėms (angl. (ATV), kurios pritaikytos važinėti ir keliais, ir ne keliais.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 57 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

57b. ne keliais važiuoti pritaikyta transporto priemonė – transporto priemonė, atitinkanti L7Be-A2 pakategorės transporto priemonių klasifikavimo kriterijus, jos santrumpa yra SbS;

 

(Šis pakeitimas (L7Be-A2 kategorija SbS transporto priemonėms) taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės atlikti viso teksto pakeitimus).

Pagrindimas

Sukuriama speciali pakategorė ne keliais važiuoti pritaikytoms transporto priemonėms (angl. SbS), kurios pritaikytos važinėti ir keliais, ir ne keliais.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 67 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

67a. Galios pavara – transporto priemonės komponentai ir sistemos, įskaitant variklį (-ius), variklių valdymo sistemas ar kitus valdymo modulius, išmetamų teršalų kiekio kontrolės įtaisus, transmisiją ir jos valdymą, varantįjį veleną, diržinę pavarą ar grandininę pavarą, diferencialus, pagrindinę pavarą ir varomojo rato padangą (spindulį), kuriais generuojama ir kelio dangos link tiekiama galia.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. L kategorijos transporto priemonėms priskiriamos variklinės dviratės, triratės ir keturratės transporto priemonės, kurių kategorijos nurodytos kitose dalyse ir I priede, įskaitant motorinius dviračius, dviračius ir triračius mopedus, dviračius ir triračius motociklus, motociklus su priekabomis, lengvuosius ir sunkiuosius kvadraciklus, lengvuosius ir sunkiuosius mažalitražius automobilius.

1. L kategorijos transporto priemonėms priskiriamos dviratės, triratės ir keturratės transporto priemonės, kurių kategorijos nurodytos kitose dalyse ir I priede, įskaitant dviračius ir triračius mopedus, dviračius ir triračius motociklus, motociklus su priekabomis, lengvuosius ir sunkiuosius kvadraciklus, visureigius, ne keliais važiuoti pritaikytas transporto priemones ir lengvuosius ir sunkiuosius mažalitražius automobilius.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies c punkto i papunkčio 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

A1 transporto priemonės (mažos galios motociklai);

L3e-A1 transporto priemonės (mažos galios motociklai);

Pagrindimas

Redakcinis

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies c punkto i papunkčio 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

A2 transporto priemonės (vidutinės galios motociklai);

L3e-A2 transporto priemonės (vidutinės galios motociklai);

Pagrindimas

Redakcinis

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies c punkto i papunkčio 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

A3 transporto priemonės (didelės galios motociklai);

L3e-A3 transporto priemonės (didelės galios motociklai);

Pagrindimas

Redakcinis

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii) didžiausias projektinis transporto priemonės greitis:

Išbraukta.

– ne didesnis kaip 130 km/h;

 

– didesnis nei 130 km/h;

 

Pagrindimas

Transporto priemonės didžiausias konstrukcinis greitis svarbus atliekant išmetamųjų teršalų testus, tačiau nesvarbus nustatant transporto priemonės tipą. Šis kriterijus taip pat nėra įtrauktas į I priedą.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies c punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iia) specialios paskirties transporto priemonės:

 

- L3e-S1 transporto priemonės (enduro motociklai);

 

- L3e-S2 transporto priemonės (trialo motociklai).

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) L5Ae pakategorės transporto priemonės (triratės);

i) L5Ae transporto priemonės (triratės);

Pagrindimas

Redakcinis

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies e punkto ii papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii) L5Be kategorijos transporto priemonės (komerciniai triračiai), skirstomi į pakategores:

ii) L5Be transporto priemonės (komerciniai triračiai), skirstomos į pakategores:

Pagrindimas

Redakcinis

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies g punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia) L7Be transporto priemonės, skirstomos į pakategores:

 

- L7Be-A1: ATV;

 

- L7Be-A2: ne keliais važiuoti pritaikytos transporto priemonės.

 

(Šis pakeitimas (sukuriamos dvi naujos kategorijos L7Be-A1 ir L7Be-A2) taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės atlikti viso teksto pakeitimus).

Pagrindimas

Sukuriama kategorija specialios paskirties keturratėms transporto priemonėms, pritaikytoms važinėti ir keliais, ir ne keliais, bei konkrečios pakategorės ATV ir SbS.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies g punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii) L7Be kategorijos transporto priemonės (sunkieji mažalitražiai automobiliai), skirstomi į pakategores:

ii) L7Ce transporto priemonės (sunkieji mažalitražiai automobiliai), skirstomos į pakategores:

L7Be – U transporto priemonė – darbinė transporto priemonė, suprojektuota tik prekėms vežti;

L7Ce – U transporto priemonė – darbinė transporto priemonė, suprojektuota tik prekėms vežti;

L7Be – P transporto priemonė – transporto priemonė, iš esmės suprojektuota ir naudojama keleiviams vežti.

L7Ce – P transporto priemonė – transporto priemonė, iš esmės suprojektuota ir naudojama keleiviams vežti.

 

(Šis pakeitimas (L7Be kategorija pakeičiama L7Ce kategorija) taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės atlikti viso teksto pakeitimus).

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) kategorijai ir jos pakategorėms L1Ae ir L1Be bei L3e kategorijai ir jos pakategorėms L3e –A1, L3e –A2 ir L3e – A3;

a) L1e kategorijai ir jos pakategorėms L1Ae ir L1Be bei L3e kategorijai ir jos pakategorėms L3e –A1, L3e –A2, L3e – A3, L3e –S1 ir L3e –S2;

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Be to, jie paskira atstovą rinkos priežiūrai, kuris gali būti vienas antroje pastraipoje minėtas ar kitas papildomas atstovas.

4. Be to, gamintojai paskira atstovą rinkos priežiūrai, kuris gali būti vienas trečioje pastraipoje minėtas ar kitas papildomas atstovas.

Pagrindimas

Teisinga kryžminė nuoroda.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Importuotojai Sąjungos rinkoje parduoda ar registruoja tik atitinkančias reikalavimus transporto priemones, sistemas, komponentus ar atskirus techninius mazgus.

1. Importuotojai Sąjungos rinkoje parduoda ar registruoja tik atitinkančias reikalavimus ir saugias transporto priemones, sistemas, komponentus ar atskirus techninius mazgus.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jeigu importuotojai mano ar turi pagrįstų priežasčių manyti, kad transporto priemonė, sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento reikalavimų, ypač jei jis neatitinka patvirtintojo tipo, jie neturi parduoti ar registruoti transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo, kol jo atitiktis nebus užtikrinta. Be to, jei jie mano ar turi pagrįstų priežasčių manyti, kad transporto priemonė, sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas kelia pavojų, jie turi apie tai informuoti gamintoją ir rinkos priežiūros ir patvirtinimo institucijas.

3. Jeigu importuotojai mano ar turi pagrįstų priežasčių manyti, kad transporto priemonė, sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento reikalavimų, ypač jei jis neatitinka patvirtintojo tipo, jie turi susisiekti su kompetentingomis institucijomis ir neturi parduoti ar registruoti transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo, kol nebus gavę kompetentingų institucijų patvirtinimo, kad jie atitinka šį reglamentą. Be to, jei jie mano ar turi pagrįstų priežasčių manyti, kad transporto priemonė, sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas kelia pavojų, jie turi apie tai informuoti gamintoją ir rinkos priežiūros ir patvirtinimo institucijas.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jeigu platintojai mano ar turi pagrįstų priežasčių manyti, kad transporto priemonė, sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento reikalavimų, jie neturi parduoti ar registruoti transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo arba neleisti pradėti jų eksploatuoti, kol jų atitiktis nebus užtikrinta.

1. Jeigu platintojai mano ar turi pagrįstų priežasčių manyti, kad transporto priemonė, sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento reikalavimų, ypač jei jis neatitinka patvirtintojo tipo, jie turi susisiekti su kompetentingomis institucijomis ir neturi parduoti ar registruoti transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo, kol nebus gavę kompetentingų institucijų patvirtinimo, kad jie atitinka šį reglamentą, arba turi neleisti pradėti jų eksploatuoti, kol jų atitiktis nebus užtikrinta.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Siekdama užtikrinti aukštą saugos ir aplinkosaugos lygį Komisija nustato išsamius techninius reikalavimus, įskaitant bandymų procedūras ir ribines vertes, jei taikoma, išskyrus šio reglamento VI ir VII prieduose išvardytas ekologines ribas ir ribines vertes, priimdama deleguotus teisės aktus pagal 76, 77 ir 78 straipsnius.

2. Siekdama užtikrinti aukštą saugos ir aplinkosaugos lygį Komisija nustato išsamius techninius reikalavimus, įskaitant bandymų procedūras ir ribines vertes, jei taikoma, išskyrus šio reglamento VI ir VII prieduose išvardytas ekologines ribas ir ribines vertes, priimdama deleguotuosius aktus pagal 76 straipsnį. Šiais išsamiais techniniais reikalavimais turi būti siekiama padidinti ar bent išlaikyti saugos ir aplinkos apsaugos lygį, kurio reikalaujama pagal 81 straipsnyje išvardytas direktyvas.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Prieš priimant bet kokias priemones pagal šio straipsnio 2 dalį turi būti atliktas jų vertinimas ir pateikta atitinkama ataskaita; jomis turi būti siekiama tinkamai suderinti šiuos elementus:

 

a) aptariamų techninių reikalavimų keliamą rimtą pavojų saugumui arba aplinkosauginiam veiksmingumui;

 

b) bet kokių papildomų reikalavimų įvedimo pagal šį straipsnį poveikį vartotojams ir gamintojams (įskaitant ir aptarnavimą po pardavimo rinkoje).

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Priemonės dėl transporto priemonių galios pavaros modifikacijų

Priemonės gamintojams dėl L kategorijos transporto priemonių klastojimo

1. Galios pavara – transporto priemonės komponentai ir sistemos, įskaitant variklį (-ius), variklių valdymo sistemas ar kitus valdymo modulius, išmetamų teršalų kiekio kontrolės įtaisus, transmisiją ir jos valdymą, varantįjį veleną, diržinę pavarą ar grandininę pavarą, diferencialus, pagrindinę pavarą ir varomojo rato padangą (spindulį), kuriais generuojama ir kelio dangos link tiekiama galia.

 

2. L kategorijos transporto priemonėse sumontuojama įranga su numatytomis priemonėmis nuo transporto priemonės galios pavaros klastojimo apsaugoti, nustatomomis deleguotame teisės akte, tokiomis kaip techniniai reikalavimai ir specifikacijos, kuriais siekiama:

1. L kategorijos transporto priemonėse sumontuojama įranga su numatytomis priemonėmis, saugančiomis nuo transporto priemonės galios pavaros klastojimo, siekiant:

a) išvengti modifikacijų, kurios gali pakenkti saugai, visų pirma neteisėtai keičiant galios pavarą ir taip didinant transporto priemonės galią, siekiant padidinti didžiausią sukimo momentą ir (arba) galią, ir (arba) didžiausią projektinį transporto priemonės greitį, deklaruotą transporto priemonės gamintojo tvirtinant tipą, ir (arba)

a) išvengti modifikacijų, kurios gali pakenkti saugai, visų pirma neteisėtai keičiant galios pavarą ir taip didinant transporto priemonės galią, siekiant padidinti didžiausią sukimo momentą ir (arba) galią, ir (arba) didžiausią projektinį transporto priemonės greitį, deklaruotą transporto priemonės gamintojo tvirtinant tipą, ir (arba)

b) neleisti daryti žalą aplinkai.

b) neleisti daryti žalos aplinkai.

3. Pagal 76, 77 ir 78 straipsnius priimame deleguotame teisės akte dėl transporto priemonių konstrukcijos Komisija nustato su 2 dalyje nurodytomis priemonėmis susijusius specialius reikalavimus.

2. Pagal 76 straipsnį priimame deleguotajame akte Komisija nustato sudalyje nurodytomis priemonėmis susijusius specialius reikalavimus iki 82 straipsnio 2 dalyje numatytos datos.

4. Po galios pavaros pakeitimo transporto priemonė turi atitikti pradinės transporto priemonės kategorijos ir pakategorės arba, jei taikoma, naujos transporto priemonės kategorijos ir pakategorės techninius reikalavimus, kurie galiojo originalią transporto priemonę parduodant, registruojant ar pradedant eksploatuoti, įskaitant naujausius jų pakeitimus.

 

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

18a straipsnis

 

Priemonės ir procedūros dėl L kategorijos transporto priemonių modifikacijų, kurias atlieka naudotojai arba jų pasamdyti asmenys

 

1. Jei naudotojas ar jo pasamdytas asmuo padarė esminių galios pavaros komponentų pakeitimų, transporto priemonė turi atitikti pradinės transporto priemonės kategorijos ir pakategorės arba, jei taikoma, naujos transporto priemonės kategorijos ir pakategorės techninius reikalavimus, kurie galiojo originalią transporto priemonę parduodant, registruojant ar pradedant eksploatuoti. Šiuos pakeitimus patikrina ir patvirtina kompetentinga valstybės narės institucija.

 

2. XI skyriaus nuostatos taikomos nepažeidžiant šio straipsnio.

 

3. 1 dalyje nurodyti pakeitimai laikomi esminiais, jei jie daro poveikį transporto priemonės saugumui ar į aplinką išmetamų teršalų kiekiui, arba jei dėl pakeitimo transporto priemonės tipo patvirtinimas laikomas pasenusiu.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Ketverius metus po 82 straipsnio antroje pastraipoje nurodytos datos visose naujose L1Be, L3e, L5e, L6Ae ir L7Ae pakategorių transporto priemonėse turi būti įrengta pirmo etapo transporto priemonėje montuojama diagnostikos (OBD) sistema, kuria vykdoma stebėsena ir pranešama apie elektrinės grandinės tolygumą, trumpąjį jungimą ir atviras elektros grandines, variklio ir transporto priemonės valdymo sistemų elektros grandinės nuoseklumą (OBD I).

1. Per dvejus metus nuo 82 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos visose naujose L3e, L5e, L6Ae ir L7Ae pakategorių transporto priemonėse turi būti įrengta pirmo etapo transporto priemonėje montuojama diagnostikos (OBD) sistema, kuria vykdoma stebėsena ir pranešama apie elektrinės grandinės tolygumą, trumpąjį jungimą ir atviras elektros grandines, variklio ir transporto priemonės valdymo sistemų elektros grandinės nuoseklumą (OBD I).

 

2. Per trejus metus nuo 82 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos visose naujose L1Be pakategorės transporto priemonėse ir visose esamų tipų L3e, L5e, L6Ae ir L7Ae pakategorių transporto priemonėse turi būti sumontuota OBD I etapo sistema.

 

3. Per ketverius metus nuo 82 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos visose esamų tipų L1Be pakategorės transporto priemonėse turi būti sumontuota OBD I etapo sistema.

 

4. Per penkerius metus nuo 82 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos visose naujose L6Be, L7Be ir L7Ce pakategorių transporto priemonėse turi būti sumontuota OBD I etapo sistema.

2. Per šešerius metus nuo 82 straipsnio antroje pastraipoje nurodytos datos visose naujose L6Be ir L7Be pakategorių transporto priemonėse turi būti sumontuota OBD I etapo sistema.

5. Per šešerius metus nuo 82 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos visose esamų tipų L6Be, L7Be ir L7Ce pakategorių transporto priemonėse turi būti sumontuota OBD I etapo sistema.

 

6. Per septynerius metus nuo 82 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos visose naujose transporto priemonėse turi būti sumontuota OBD I etapo sistema.

3. Per aštuonerius metus nuo 82 straipsnio antroje pastraipoje nurodytos datos visose naujose transporto priemonėse turi būti sumontuota OBD I etapo sistema.

7. Per aštuonerius metus nuo 82 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos visose esamų tipų transporto priemonėse turi būti sumontuota OBD I etapo sistema.

4. Pagal 21 straipsnio 4 dalį Komisijai priėmus sprendimą, per aštuonerius metus nuo 82 straipsnio antroje pastraipoje nurodytos datos be OBD I etapo sistemos visose naujose L1Be, L3e, L5e, L6e ir L7Ae pakategorių transporto priemonėse turi būti taip pat sumontuota antro etapo transporto priemonių diagnostikos sistemos įranga, kuria stebimi ne vien gedimai, bet ir sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų dėvėjimasis per transporto priemonės eksploatavimo laikotarpį (OBD II), su sąlyga, kad jos ekonominis efektyvumas bus įrodytas 21 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytame poveikio aplinkai tyrime.

8. Pagal 21 straipsnio 4 dalį Komisijai priėmus sprendimą, per šešerius metus nuo 82 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos be OBD I etapo sistemos visose naujose L3e, L5e, L6e ir L7Ae pakategorių transporto priemonėse turi būti taip pat sumontuota antro etapo transporto priemonių diagnostikos sistemos įranga, kuria stebimi ne vien gedimai, bet ir sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų dėvėjimasis per transporto priemonės eksploatavimo laikotarpį (OBD II), jei jos ekonominis efektyvumas bus įrodytas 21 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytame poveikio aplinkai tyrime.

 

9. Pagal 21 straipsnio 4 dalį Komisijai priėmus sprendimą, per septynerius metus nuo 82 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos be OBD I etapo sistemos visose esamų tipų L3e, L5e, L6Ae ir L7Ae pakategorių transporto priemonėse turi būti taip pat sumontuota OBD II etapo sistema, kuria stebimi ne vien gedimai, bet ir sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų dėvėjimasis per transporto priemonės eksploatavimo laikotarpį, jei jos ekonominis efektyvumas bus įrodytas 21 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytame poveikio aplinkai tyrime.

5. Išsamios OBD sistemos išmetamų teršalų kiekio ribinės vertės yra nustatytos VI priedo B dalyje.

10. Išsamios OBD sistemos išmetamų teršalų kiekio ribinės vertės yra nustatytos VI priedo B dalyje.

6. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotą teisės aktą, vadovaujantis 76, 77 ir 78 straipsniais, nustatant išsamius techninius reikalavimus, susijusius su vidaus diagnostika, įskaitant funkcinius OBD reikalavimus ir bandymų procedūras 1–5 dalyse nustatytais klausimais, siekiant užtikrinti aukštą funkcinio saugumo ir aplinkosaugos lygį ir tą patį standartizuotą prieigos prie remonto ir techninės priežiūros informacijos visoms transporto priemonių remonto įmonėms lygį.

11. Komisija, priimdama deleguotąjį aktą pagal 76 straipsnį, nustato išsamius techninius reikalavimus, susijusius su OBD, įskaitant funkcinius OBD reikalavimus ir bandymų procedūras, siekdama užtikrinti aukštą funkcinio saugumo ir aplinkosaugos lygį ir tą patį standartizuotą prieigos prie remonto ir techninės priežiūros informacijos visoms transporto priemonių remonto įmonėms lygį.

 

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Siekiant užtikrinti, kad būtų pasiektas aukštas saugumo lygis, Komisija pagal 76, 77 ir 78 straipsnius deleguotu teisės aktu nustato specialiuosius reikalavimus, susijusius su transporto priemonių funkciniu saugumu, įskaitant bandymų procedūras ir ribines vertes.

4. Siekiant užtikrinti, kad būtų pasiektas aukštas saugumo lygis, Komisija pagal 76 straipsnį deleguotuoju aktu nustato specialiuosius reikalavimus, susijusius su transporto priemonių funkciniu saugumu, įskaitant bandymų procedūras ir ribines vertes. Šiais specialiaisiais reikalavimais turi būti siekiama padidinti ar bent išlaikyti saugos ir aplinkos apsaugos lygį, kurio reikalaujama pagal 81 straipsnyje išvardytas direktyvas.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Ne vėliau kaip iki 2016 m. sausio 1 d. Komisija turi atlikti išsamų poveikio aplinkai tyrimą. Tyrime turi būti įvertinta oro kokybė ir L kategorijos transporto priemonių išmetamų teršalų dalis, laikantis V priede nurodytų I, IV, V, VII ir VIII tipų bandymų reikalavimų. Jį atliekant turi būti surinkti ir įvertinti naujausi moksliniai duomenys, mokslinių tyrimų išvados, atliekamas modeliavimas ir vertinamas ekonominis efektyvumas siekiant nustatyti aiškias politikos priemones patvirtinant Euro 5 etapo įvykdymo datas (Euro 6 – L3e motociklams), nustatytas IV priede, ir Euro 5 ekologinius reikalavimus (Euro 6 – L3e motociklams), nustatytus V priede, VI priedo A dalies 3 punkte, VI priedo B dalies 2 punkte, VI priedo C dalies 2 punkte ir VII priede dėl Euro 5 (Euro 6 – L3e motociklams) patvarumo ridos ir dėvėjimosi koeficientų.

4. Iki 2016 m. sausio 1 d. Komisija turi atlikti išsamų poveikio aplinkai tyrimą. Tyrime turi būti įvertinta oro kokybė ir L kategorijos transporto priemonių išmetamų teršalų dalis, laikantis V priede nurodytų I, IV, V, VII ir VIII tipų bandymų reikalavimų. Jį atliekant turi būti surinkti ir įvertinti naujausi moksliniai duomenys, mokslinių tyrimų išvados, atliekamas modeliavimas ir vertinamas ekonominis efektyvumas siekiant nustatyti aiškias politikos priemones klausimais, nurodytais 5 dalyje.

Pagrindimas

Su 5 dalimi besidubliuojančių nuostatų panaikinimas.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Remdamasi poveikio aplinkai tyrimo išvadomis Komisija patvirtins:

5. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia poveikio aplinkai tyrimo išvadų ataskaitą ir pasiūlo aiškias politikos priemones dėl:

Pagrindimas

Remdamasi poveikio aplinkai tyrimo išvadomis Komisija patvirtina šioje dalyje išvardytus ekologinius reikalavimus arba pasiūlo jų pakeitimus.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) Euro 5 etapo (Euro 6 – L3e kategorijos motociklams) ribas, nurodytas VI priedo A dalies 3 punkte, ir OBD sistemai taikomas ribines vertes, nurodytas VI priedo B dalies 2 punkte;

b) Euro 5 etapo (Euro 6 – L3e kategorijos motociklams) ribas, nurodytas V priede ir VI priedo A dalies 3 punkte, ir OBD sistemai taikomas ribines vertes, nurodytas VI priedo B dalies 2 punkte;

Pagrindimas

Žr. 4 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12. Siekdama užtikrinti aukštą aplinkos apsaugos lygį, Komisija nustato išsamias technines specifikacijas pagal ekologinius reikalavimus, įskaitant bandymų procedūras, skirtas 2, 3,4 ir 5 dalyse nurodytiems dalykams, priimdama deleguotą teisės aktą pagal 76, 77 ir 78 straipsnius.

12. Siekdama užtikrinti aukštą aplinkos apsaugos lygį, Komisija nustato išsamias technines specifikacijas pagal ekologinius reikalavimus, įskaitant bandymų procedūras, skirtas 2, 3,4 ir 5 dalyse nurodytiems dalykams, priimdama deleguotąjį aktą pagal 76 straipsnį. Šiomis išsamiomis techninėmis specifikacijomis turi būti siekiama padidinti ar bent išlaikyti saugos ir aplinkos apsaugos lygį, kurio reikalaujama pagal 81 straipsnyje išvardytas direktyvas.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisija nustato išmetamo CO2 kiekio matavimo ir degalų suvartojimo apskaičiavimo ar išmatavimo metodus priimdama deleguotą teisės aktą pagal 76, 77 ir 78 straipsnius.

3. Komisija nustato išmetamo CO2 kiekio matavimo ir degalų suvartojimo apskaičiavimo ar išmatavimo metodus deleguotajame akte, kurį priima pagal 76 straipsnį.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) mišrus tipo patvirtinimas;

Pagrindimas

Mišrus tipo patvirtinimas būtinas gamintojams, kurie naudojasi tiekėjo patvirtinimais, tačiau taiko vieno etapo procedūrą su transporto priemone susijusioms dalims, už kurias jie atsako patys.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Mišrus tipo patvirtinimas – pakopinio tipo patvirtinimo procedūra, pagal kurią visos transporto priemonės patvirtinimo baigiamajame etape suteikiami vienos arba kelių sistemų patvirtinimai, ir šioms sistemoms nebūtina išduoti ES tipo patvirtinimo sertifikatų.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Komisija nustato išsamias tipo patvirtinimo tvarkos taisykles, priimdama deleguotuosius aktus pagal 76 straipsnį.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. 73 straipsniu Komisijai suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai, kad ji nustatytų pavyzdžius su išsamesne informacija apie tipo patvirtinimo procedūras.

6. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kad nustatytų išsamius tipo patvirtinimo procedūrų pavyzdžius. Šie įgyvendinimo aktai priimami laikantis patikrinimo procedūros, apibrėžtos 74 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis ir 1 bei 2 punktai

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Informaciniame rinkinyje turi būti:

2. Informaciniame rinkinyje turi būti pateikta bent jau ši informacija:

(1) informacinis dokumentas, parengtas vadovaujantis 73 straipsniu pagal Komisijos nustatytą pavyzdį;

(1) visi duomenys, brėžiniai, nuotraukos ir kita informacija, kurią reikalaujama pateikti pagal 3a punktą priimtame deleguotajame akte;

(2) visi duomenys, brėžiniai, nuotraukos ir kita informacija, reikalaujama pagal 73 straipsnį priimtame įgyvendinimo teisės akte;

(2) visi duomenys, brėžiniai, nuotraukos ir kita informacija, kurią reikalaujama pateikti pagal 3b punktą priimtame įgyvendinimo akte;

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Komisija, priimdama deleguotuosius aktus pagal 76 straipsnį, remdamasi 26 straipsnyje išdėstytais reikalavimais nustato, kokia informacija turi būti pateikta patvirtinimo institucijai pagal šio straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b. Komisija, siekdama nustatyti informacijos rinkinio ir informacinio dokumento, nurodyto 2 dalyje, pavyzdžius, priima įgyvendinimo aktus. Šie įgyvendinimo aktai priimami laikantis patikrinimo procedūros, apibrėžtos 74 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. ES tipo patvirtinimo sertifikatai sunumeruojami pagal suderintą sistemą, kaip nustatyta įgyvendinimo teisės akte, priimtame pagal 73 straipsnį.

4. ES tipo patvirtinimo sertifikatai sunumeruojami pagal suderintą sistemą. Komisija, siekdama sukurti tokią sistemą, priima įgyvendinimo aktus. Šie įgyvendinimo aktai priimami laikantis patikrinimo procedūros, apibrėžtos 74 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Tipo patvirtinimo sertifikatas išduodamas naudojant įgyvendinimo teisės aktu, priimtu pagal 73 straipsnį, nustatytą pavyzdį.

2. Komisija priima įgyvendinimo aktus, siekdama sukurti ES tipo patvirtinimo sertifikato pavyzdį. Šie įgyvendinimo aktai priimami laikantis patikrinimo procedūros, apibrėžtos 74 straipsnio 2 dalyje. Tipo patvirtinimo sertifikatas išduodamas pagal šį pavyzdį.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Siekiant užtikrinti, kad rezultatai, gauti atliekant virtualų bandymą, būtų tiek pat reikšmingi, kaip ir fizinio bandymo metu gauti rezultatai, Komisija turi nustatyti reikalavimus, kurie galėtų būti taikomi virtualiam bandymui, ir sąlygas, kuriomis virtualus bandymas turi būti atliekamas, priimdama deleguotą teisės aktą pagal 76, 77 ir 78 straipsnius.

6. Siekiant užtikrinti, kad rezultatai, gauti atliekant virtualų bandymą, būtų tiek pat reikšmingi, kaip ir fizinio bandymo metu gauti rezultatai, Komisija turi nustatyti reikalavimus, kurie galėtų būti taikomi virtualiam bandymui, ir sąlygas, kuriomis virtualus bandymas turi būti atliekamas, priimdama deleguotąjį aktą pagal 76 straipsnį. Priimdama deleguotąjį aktą Komisija, jei reikia, remiasi reikalavimais ir procedūromis, numatytomis Direktyvos 2007/47/EB XVI priede.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Siekdama patikrinti ar transporto priemonė, sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas atitinka patvirtintą tipą, ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija gali atlikti gamintojo patalpose, įskaitant gamybines patalpas, paimtų bandinių tikrinimus ar bandymus, nustatytus norminiais reikalavimais, taikomais ES tipo patvirtinimui. Patikrinimo procedūros bus išsamiai nustatytos pagal šio reglamento 73 straipsnį priimtame įgyvendinimo teisės akte.

3. Siekdama patikrinti, ar transporto priemonė, sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas atitinka patvirtintą tipą, ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija gali atlikti gamintojo patalpose, įskaitant gamybines patalpas, paimtų bandinių tikrinimus ar bandymus, nustatytus norminiais reikalavimais, taikomais ES tipo patvirtinimui.

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Įgaliojimai priimti įgyvendinimo teisės aktą, kuriuo nustatomi išsamūs reikalavimai dėl gamybos atitikties, yra Komisijai suteikiami šio reglamento 73 straipsniu.

5. Komisija, priimdama deleguotuosius aktus pagal 76 straipsnį, nustato išsamius reikalavimus dėl gamybos atitikties ir su jais susijusias patikrinimo procedūras. Komisija prireikus gali periodiškai persvarstyti šiuos reikalavimus ir procedūras. Priimdama šiuos deleguotuosius aktus Komisija remiasi reikalavimais ir procedūromis, numatytomis 81 straipsnyje išvardytose direktyvose.

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Gamintojas naudoja vadovaujantis 73 straipsniu Komisijos nustatytą atitikties sertifikato pavyzdį.

2. Komisija priima įgyvendinimo aktus, siekdama sukurti ES tipo patvirtinimo sertifikato pavyzdį. Šie įgyvendinimo aktai priimami laikantis patikrinimo procedūros, apibrėžtos 74 straipsnio 2 dalyje. Gamintojas naudoja Komisijos nustatytą atitikties sertifikato pavyzdį.

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jeigu su transporto priemonės pirkėju nebuvo sudarytas kitoks susitarimas, atitikties sertifikatas rašomas tos valstybės narės, kurioje transporto priemonė nupirkta, oficialiąja kalba.

3. Atitikties liudijimas parengiamas viena oficialiųjų Sąjungos kalbų. Bet kuri valstybė narė gali prašyti, kad atitikties liudijimas būtų išverstas į jos kalbą ar kalbas.

Pagrindimas

Administracinės naštos mažinimas.

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Atitikties sertifikatas visiškai užpildomas, jame neturi būti numatyta kitų transporto priemonės naudojimo ribojimų, išskyrus numatytuosius įgyvendinimo teisės aktuose, priimtuose pagal 73 straipsnį.

5. Atitikties sertifikatas visiškai užpildomas, jame neturi būti numatyta kitų transporto priemonės naudojimo ribojimų, išskyrus tuos, kuriuos nustatė patvirtinimo institucija.

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Transporto priemonių, patvirtintų pagal 39 straipsnio 2 dalies nuostatas, atitikties sertifikato, kaip nustatyta pagal šį reglamentą priimtame įgyvendinimo teisės akte, antraštinėje dalyje pateikiama frazė „Baigtų komplektuoti / sukomplektuotų transporto priemonių tipas patvirtintas taikant 39 straipsnį (laikinasis patvirtinimas)“.

7. Transporto priemonių, patvirtintų pagal 38 straipsnio 2 dalies nuostatas, atitikties sertifikato, kaip nustatyta pagal šį reglamentą priimtame įgyvendinimo akte, antraštinėje dalyje pateikiama frazė „Baigtų komplektuoti / sukomplektuotų transporto priemonių tipas patvirtintas taikant ...* Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. .../2012 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros 38 straipsnį (laikinasis patvirtinimas)“.

 

_____________

 

* OL: prašome įrašyti šio reglamento numerį ir datą.

Pagrindimas

Teisinga kryžminė nuoroda.

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8. Pagal 41 straipsnį patvirtinto tipo transporto priemonių atitikties sertifikato, kaip nustatyta pagal šį reglamentą priimtame įgyvendinimo teisės akte, antraštinėje dalyje pateikiama frazė „Patvirtintas mažomis serijomis pagamintų baigtų komplektuoti / sukomplektuotų transporto priemonių tipas“, šalia nurodomi pagaminimo metai ir eilės numeris nuo 1 iki ribinio skaičiaus, nurodyto įgyvendinimo teisės akte pateiktoje lentelėje, kuris pagal kiekvienus gamybos metus rodo minėtos transporto priemonės vietą atsižvelgiant į tų metų gamybos eigą.

8. Pagal 40 straipsnį patvirtinto tipo transporto priemonių atitikties sertifikato, kaip nustatyta pagal šį reglamentą priimtame įgyvendinimo akte, antraštinėje dalyje pateikiama frazė „Patvirtintas mažomis serijomis pagamintų baigtų komplektuoti / sukomplektuotų transporto priemonių tipas“, šalia nurodomi pagaminimo metai ir eilės numeris nuo 1 iki ribinio skaičiaus, nurodyto įgyvendinimo akte pateiktoje lentelėje, kuris pagal kiekvienus gamybos metus rodo minėtos transporto priemonės vietą atsižvelgiant į tų metų gamybos eigą.

Pagrindimas

Teisinga kryžminė nuoroda.

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Privalomas ES ženklas ir tipo patvirtinimo ženklas turi atitikti 73 straipsnyje nurodytame įgyvendinimo teisės akte, priimtame pagal šį reglamentą, nustatytą pavyzdį.

4. Komisija priima įgyvendinimo aktus, siekdama sukurti privalomą ES ženklą ir tipo patvirtinimo ženklą. Šie įgyvendinimo aktai priimami laikantis patikrinimo procedūros, apibrėžtos 74 straipsnio 2 dalyje. Privalomas ES ženklas ir tipo patvirtinimo ženklas turi atitikti šiuose įgyvendinimo aktuose nustatytą pavyzdį.

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Transporto priemonių, kurių tipas patvirtintas pagal šį straipsnį, tipo patvirtinimo sertifikatas parengiamas pagal įgyvendinimo teisės akte, priimtame pagal 73 straipsnį, nustatytą pavyzdį, jame nenurodoma antraštė „Transporto priemonės ES tipo patvirtinimo sertifikatas“, tačiau nurodomos pagal 1 dalį suteiktos išimtys. Tipo patvirtinimo sertifikatai sunumeruojami pagal įgyvendinimo teisės aktą, priimtą pagal 73 straipsnį.

4. Transporto priemonių, kurių tipas patvirtintas pagal šį straipsnį, tipo patvirtinimo sertifikatas parengiamas pagal pavyzdį, kurį Komisija parengia vadovaudamasi 28 straipsnio 2 dalimi, jame nenurodoma antraštė „Transporto priemonės ES tipo patvirtinimo sertifikatas“, tačiau nurodomos pagal 1 dalį suteiktos išimtys. Tipo patvirtinimo sertifikatai sunumeruojami pagal suderintą sistemą, Komisijos priimtą pagal 27 straipsnio 4 dalį.

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Individualus patvirtinimas taikomas konkrečiai transporto priemonei, nepaisant to, ar ji yra unikali, ar ne.

3. Individualus patvirtinimas taikomas konkrečiai transporto priemonei, nepaisant to, ar ji yra unikali, ar ne, bet visų pirma unikaliai transporto priemonei, sukonstruotai privataus asmens.

Pakeitimas  76

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Individualaus patvirtinimo sertifikato blankas pagrįstas įgyvendinimo teisės akte, priimtame pagal 73 straipsnį, pateikiamu ES tipo patvirtinimo sertifikato pavyzdžiu, ir jame pateikiama bent registracijos paraiškai, numatytai Tarybos direktyva 1999/37/EB, užpildyti reikalinga informacija.

6. Individualaus patvirtinimo sertifikato blankas pagrįstas Komisijos pagal 28 straipsnio 2 dalį priimtu ES tipo patvirtinimo sertifikato pavyzdžiu, ir jame pateikiama bent registracijos paraiškai, numatytai Tarybos direktyva 1999/37/EB, užpildyti reikalinga informacija.

Pakeitimas  77

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Šis straipsnis taikomas transporto priemonėms, kurios pateikiant individualaus patvirtinimo paraišką dar niekada nebuvo parduotos arba pradėtos eksploatuoti, jos nebuvo identifikuotos ir joms nebuvo suteiktas registracijos numeris, įskaitant laikinąją ar trumpalaikę registraciją arba su profesine veikla susijusią registraciją, arba jos buvo parduotos, registruotos ar pradedamos eksploatuoti mažiau negu prieš šešis mėnesius.

7. Šis straipsnis taikomas transporto priemonėms, kurios pateikiant individualaus patvirtinimo paraišką dar niekada nebuvo parduotos arba pradėtos eksploatuoti, jos nebuvo identifikuotos ir joms nebuvo suteiktas registracijos numeris, įskaitant laikinąją ar trumpalaikę registraciją arba su profesine veikla susijusią registraciją, arba jos buvo parduotos, registruotos ar pradedamos eksploatuoti mažiau negu prieš šešis mėnesius, arba unikalioms transporto priemonėms, sukonstruotoms privačių asmenų.

Pakeitimas  78

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Patvirtinimo institucija gali suteikti išimtį, kad transporto priemonei nebūtų taikomas reikalavimas dėl atitikties vienam ar daugiau teisės aktų, išvardytų II priede, jeigu patvirtinimo institucija nustato alternatyvius reikalavimus ir turi pagrįstų tokios išimties suteikimo priežasčių.

1. Patvirtinimo institucija gali suteikti išimtį, kad transporto priemonei nebūtų taikomas reikalavimas dėl atitikties vienam ar daugiau teisės aktų, išvardytų II priede, jeigu patvirtinimo institucija nustato alternatyvius reikalavimus ir turi pagrįstų tokios išimties suteikimo priežasčių. Tokią išimtį visų pirma galima suteikti privačių asmenų sukonstruotoms unikalioms transporto priemonėms, siekiant išlaikyti priimtiną sąnaudų lygį.

Pakeitimas  79

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 2 dalies trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Alternatyvūs reikalavimai unikalioms mėgėjų pagamintoms transporto priemonėms turi užtikrinti patenkinamą funkcinio saugumo ir aplinkosaugos lygį, kuris būtų pagrįstas ir atitiktų II priede išvardytus atitinkamus reikalavimus.

Pakeitimas  80

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Jei kompetentinga institucija rengiasi atsisakyti išduoti leidimą pateikti į rinką, registruoti ar leisti eksploatuoti transporto priemonę, kuriai kitos valstybės narės patvirtinimo institucija yra suteikusi individualų patvirtinimą, ji privalo tam asmeniui raštu pranešti apie tokį ketinimą, nurodydama technines nuostatas, kuriomis grindžiamas sprendimas, ir pateikiant techninius ir mokslinius įrodymus, kad:

 

a) ketinamas priimti sprendimas grindžiamas 3 dalyje numatytomis nuostatomis; bei

 

b) ketinamas priimti sprendimas yra tinkamas siekiant užtikrinti, kad būtų pasiektas nustatytas tikslas, ir neviršija to, kas būtina tam tikslui pasiekti.

 

Bet koks planuojamas sprendimas grindžiamas atitinkamos transporto priemonės ypatybėmis.

 

Susijusiam asmeniui gavus tokį pranešimą, jam turi būti suteiktas bent dvidešimties darbo dienų terminas pastaboms pateikti. Pranešime nurodomas terminas, per kurį gali būti pateiktos pastabos.

Pakeitimas  81

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b. Apie bet kokį sprendimą atsisakyti suteikti leidimą pateikti į rinką, registruoti ar leisti eksploatuoti transporto priemonę, kuriai kitos valstybės narės patvirtinimo institucija yra suteikusi individualų patvirtinimą, susijusiam asmeniui ir Komisijai pranešama raštu per 20 darbo dienų laikotarpį pasibaigus 3a dalyje nurodytam terminui pastaboms pateikti. Sprendime tinkamai atsižvelgiama į tas pastabas ir nurodomi pagrindai, kuriais grindžiamas sprendimas, įskaitant priežastis, dėl kurių atmesti susijusio asmens pateikti argumentai, jei jų buvo, ir į šio straipsnio 1 dalyje nurodytus techninius arba mokslinius įrodymus.

 

Kai tai pateisinama dėl klausimo sudėtingumo, kompetentinga institucija gali tik vieną kartą pratęsti pirmoje pastraipoje nustatytą laikotarpį ne ilgiau kaip dvidešimčia darbo dienų.

 

Toks pratęsimas deramai pagrindžiamas ir apie jį susijusiam asmeniui pranešama iki pradinio laikotarpio pasibaigimo.

 

Bet kokiame sprendime atsisakyti suteikti leidimą parduoti, registruoti ar leisti eksploatuoti transporto priemonę, kuriai kitos valstybės narės patvirtinimo institucija yra suteikusi individualų patvirtinimą, turi būti nurodytos teisių gynimo priemonės, kuriomis galima pasinaudoti pagal atitinkamoje valstybėje narėje galiojančią teisę, ir tokioms priemonėms taikomi terminai. Tokį sprendimą galima apskųsti nacionaliniuose teismuose, tribunoluose arba kitose apeliacinėse instancijose.

Pakeitimas  82

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c. Jei po to, kai kompetentinga institucija, laikydamasi 3a dalyje nurodytos tvarkos, pateikė raštišką pranešimą, ji nusprendžia nepriimti sprendimo atsisakyti išduoti leidimą pateikti į rinką, registruoti ar leisti eksploatuoti transporto priemonę, kuriai kitos valstybės narės patvirtinimo institucija yra suteikusi individualų patvirtinimą, ji nedelsdama apie tai informuoja susijusį asmenį ir pateikia visus dokumentus, kurių reikia, kad minėtąją transporto priemonę būtų galima pateikti į rinką, registruoti ir pradėti eksploatuoti.

Pakeitimas  83

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 3 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3d. Jei kompetentinga institucija per 3b dalyje nurodytą laikotarpį nepraneša susijusiam asmeniui, kad ji atsisako išduoti leidimą pateikti į rinką, registruoti ar leisti eksploatuoti transporto priemonę, kuriai kitos valstybės narės patvirtinimo institucija yra suteikusi individualų patvirtinimą, laikoma, kad transporto priemonė toje valstybėje narėje teisėtai pateikta į rinką, registruota ar pradėta eksploatuoti pagal 3a dalyje nurodytas technines nuostatas. Tokiu atveju kompetentinga institucija nedelsiant pateikia visus dokumentus, kurių reikia, kad minėtąją transporto priemonę būtų galima pateikti į rinką, registruoti ar pradėti eksploatuoti.

Pakeitimas  84

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 3 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3e. Pagal šį straipsnį susijusiam asmeniui pateiktos rekomendacijos laikomos rekomendacijomis ūkinės veiklos vykdytojams arba bet kokiam kitam asmeniui, kuris prašo tos valstybės narės kompetentingos institucijos suteikti leidimą pateikti į rinką, registruoti ar pradėti eksploatuoti transporto priemonę, kuriai kitos valstybės narės patvirtinimo institucija yra suteikusi individualų patvirtinimą.

Pakeitimas  85

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Serijos pabaigos transporto priemonių neturi būti daugiau nei 10 proc. transporto priemonių, registruotų per pastaruosius dvejus metus, arba dešimt transporto priemonių kiekvienoje valstybėje narėje, priklausomai nuo to, kuris iš šių skaičių yra didesnis.

4. Serijos pabaigos transporto priemonių neturi būti daugiau nei 10 proc. transporto priemonių, registruotų per pastaruosius dvejus metus, arba penkiasdešimt transporto priemonių kiekvienoje valstybėje narėje, atsižvelgiant į tai, kuris iš šių skaičių yra didesnis.

Pakeitimas  86

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Prieš registruodamas serijos pabaigos transporto priemones gamintojas išduoda joms naują atitikties sertifikatą, laikydamas jas serijos pabaigos transporto priemonėmis ir nurodydamas numerį ir pirmos registracijos valstybę narę pagal atitikties sertifikato pavyzdį, nustatytą Komisijos pagal 73 straipsnį.

5. Prieš registruodamas serijos pabaigos transporto priemones gamintojas išduoda joms naują atitikties sertifikatą, laikydamas jas serijos pabaigos transporto priemonėmis ir nurodydamas numerį ir pirmos registracijos valstybę narę pagal sertifikato pavyzdį, nustatytą Komisijos pagal 36 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas  87

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jeigu taikant 41 straipsnyje nustatytą tvarką pareiškiami prieštaravimai dėl valstybės narės taikytos priemonės arba jeigu Komisija mano, kad nacionalinė priemonė prieštarauja Sąjungos teisės aktams, Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis ir atitinkamu (-ais) ūkinės veiklos vykdytoju (-ais) nedelsdama įvertina nacionalinę priemonę. Remdamasi šio vertinimo rezultatais Komisija nusprendžia, ar nacionalinė priemonė pagrįsta.

1. Jeigu taikant 48 straipsnyje nustatytą tvarką pareiškiami prieštaravimai dėl valstybės narės taikytos priemonės arba jeigu Komisija mano, kad nacionalinė priemonė prieštarauja Sąjungos teisės aktams, Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis ir atitinkamu (-ais) ūkinės veiklos vykdytoju (-ais) nedelsdama įvertina nacionalinę priemonę. Remdamasi šio vertinimo rezultatais Komisija nusprendžia, ar nacionalinė priemonė pagrįsta.

Pagrindimas

Teisinga kryžminė nuoroda.

Pakeitimas  88

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Vadovaudamasi 76, 77 ir 78 straipsniais, priimdama deleguotus teisės aktus Komisija nustato sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų, kuriems taikoma 1 dalis, sąrašą, atsižvelgdama į šią turimą informaciją:

2. Vadovaudamasi 76 straipsniu, priimdama deleguotuosius aktus Komisija nustato sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų, kuriems taikoma 1 dalis, sąrašą, atsižvelgdama į šiuos veiksnius:

Pakeitimas  89

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 dalis netaikoma sistemoms, komponentams ar atskiriems techniniams mazgams, kurie gaminami tik transporto priemonėms, skirtoms naudoti tik lenktynėms keliuose. Jeigu sistemos, komponentai ar atskiri techniniai mazgai, išvardyti šio reglamento deleguotame teisės akte pateiktame sąraše, turi dvigubą paskirtį – skirti transporto priemonėms, skirtoms naudoti tik lenktynėms keliuose, ir transporto priemonėms, skirtoms naudoti viešuosiuose keliuose, jie negali būti parduodami ar siūlomi parduoti vartotojams.

1 dalis netaikoma sistemoms, komponentams ar atskiriems techniniams mazgams, kurie gaminami tik transporto priemonėms, kurios skirtos naudoti sporto varžybose, vykstančiose ne viešuosiuose keliuose. Jeigu sistemos, komponentai ar atskiri techniniai mazgai, išvardyti šio reglamento deleguotajame akte pateiktame sąraše, turi dvigubą paskirtį – skirti transporto priemonėms, skirtoms naudoti tik sporto varžyboms, ir transporto priemonėms, skirtoms naudoti viešuosiuose keliuose, jie negali būti parduodami ar siūlomi parduoti vartotojams.

Pakeitimas  90

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Komisija, priimdama pagal 73 straipsnį įgyvendinimo teisės aktą, būtinu mastu nustato 53 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje nurodyto sertifikato pavyzdį bei numeravimo sistemą ir visus susijusius procedūrinius dalykus. Komisija nustato reikalavimus, kuriuos turi atitikti tokie komponentai, ženklinimą, pakuotes ir atitinkamus bandymus priimdama deleguotą teisės aktą pagal 76, 77 ir 78 straipsnius.

4. Komisija priima įgyvendinimo aktus siekdama būtinu mastu nustatyti 53 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje nurodyto sertifikato pavyzdį bei numeravimo sistemą ir visus susijusius procedūrinius dalykus. Šie įgyvendinimo aktai priimami laikantis patikrinimo procedūros, apibrėžtos 74 straipsnio 2 dalyje. Komisija nustato reikalavimus, kuriuos turi atitikti tokie komponentai, ženklinimą, pakuotes ir atitinkamus bandymus priimdama deleguotąjį aktą pagal 76 straipsnį.

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Gamintojai interneto svetainėse suteikia nepriklausomiems ūkinės veiklos vykdytojams neribotą standartinės formos prieigą prie transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos, kuria būtų galima greitai ir lengvai pasinaudoti. Visų pirma ši prieiga turėtų būti suteikta laikantis nediskriminavimo principo taip, kad nesiskirtų nuo įgaliotiems platintojams ir remonto įmonėms suteikiamos prieigos.

1. Gamintojai interneto svetainėse suteikia nepriklausomiems ūkinės veiklos vykdytojams neribotą standartinės formos prieigą prie transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos, kuria būtų galima greitai ir lengvai pasinaudoti. Visų pirma ši informacija skelbiama tokiu būdu, kuris yra nediskriminacinis įgaliotiems platintojams ir remonto įmonėms bei nepriklausomiems operatoriams teikiamos remonto ir priežiūros informacijos aspektu. Pateikiama visa informacija apie transporto priemones, specialią įrangą ir reikmenis, kurie būtini, kad jas galima būtų reguliuoti, prižiūrėti ir saugiai naudoti.

Pakeitimas  92

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Gamintojai pateikia detalią, patogią naudoti ir suprantamą transporto priemonių remonto ir priežiūros informaciją.

Pakeitimas  93

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) aptarnavimo žinynai, įskaitant informaciją apie remontą ir techninę priežiūrą;

b) aptarnavimo žinynai, įskaitant informaciją apie remontą ir techninę priežiūrą, ir priežiūros grafikai;

Pakeitimas  94

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) techniniai vadovai;

c) techniniai vadovai ir techninės priežiūros žurnalai;

Pakeitimas  95

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Siekdami suprojektuoti ir pagaminti alternatyviu kuru varomų transporto priemonių automobilinę įrangą, gamintojai nediskriminuodami pateikia susijusią OBD sistemos ir transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informaciją bet kuriam suinteresuotam alternatyviu kuru varomų transporto priemonių įrangos gamintojui, montavimo ar remonto įmonei.

7. Siekdami suprojektuoti ir pagaminti alternatyviu kuru varomų transporto priemonių automobilinę įrangą, gamintojai nediskriminuodami pateikia susijusią OBD sistemos ir transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informaciją bet kuriam suinteresuotam alternatyviu kuru varomų transporto priemonių įrangos gamintojui, platintojui, montavimo ar remonto įmonei.

Pakeitimas  96

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11. Jeigu transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros įrašai laikomi transporto priemonės gamintojo centrinėje duomenų bazėje arba jo vardu, nepriklausomoms remonto įmonėms suteikiama nemokama prieiga prie šių įrašų ir jos gali įvesti informaciją apie jų pačių atliktus remonto ir techninės priežiūros darbus.

11. Jeigu transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros įrašai laikomi transporto priemonės gamintojo centrinėje duomenų bazėje arba jo vardu, nepriklausomiems operatoriams suteikiama nemokama prieiga prie šių įrašų ir jie gali įvesti informaciją apie jų pačių atliktus remonto ir techninės priežiūros darbus.

Pakeitimas  97

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11. Siekdama užtikrinti, kad visose valstybėse narėse šių tarnybų veikla atitiktų tą patį aukštą standartų lygį, Komisija nustato standartus, kurių turi laikytis technikos tarnybos, ir technikos tarnybų vertinimo tvarką priimdama deleguotą teisės aktą pagal 76, 77 ir 78 straipsnius.

11. Siekdama užtikrinti, kad visose valstybėse narėse šių tarnybų veikla atitiktų tą patį aukštą standartų lygį, Komisija nustato standartus, kurių turi laikytis technikos tarnybos, ir technikos tarnybų vertinimo tvarką priimdama deleguotąjį aktą pagal 76 straipsnį. Priimdama deleguotąjį aktą Komisija prireikus remiasi reikalavimais ir procedūromis, numatytomis Direktyvos 2007/47/EB V priedo 1 ir 2 priedėliuose.

Pakeitimas  98

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

73 straipsnis

Išbraukta.

Įgyvendinimo priemonės

 

Kad būtų nustatytos vienodos šio reglamento įgyvendinimo sąlygos, 74 straipsnyje nurodyta tvarka Komisija priima įgyvendinimo teisės aktus, kuriuose nustatomos šios įgyvendinimo priemonės:

 

a) išsami informacija apie priemones, susijusias su tipo tvirtinimo procedūromis pagal 23 straipsnio 6 dalį;

 

b) informacinio rinkinio ir informacinio dokumento pavyzdžiai pagal 25 straipsnio 2 dalį;

 

c) ES tipo patvirtinimo sertifikatų numeracijos sistema pagal 27 straipsnio 4 dalį;

 

d) ES tipo patvirtinimo sertifikato pavyzdys pagal 28 straipsnio 2 dalį;

 

e) išsami informacija apie priemones, susijusias su gamybos atitiktimi pagal 31 straipsnį;

 

f) atitikties sertifikato pavyzdys pagal 36 straipsnio 2 dalį;

 

g) ES tipo patvirtinimo ženklo pavyzdys pagal 37 straipsnio 4 dalį.

 

Pakeitimas  99

Pasiūlymas dėl reglamento

74 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisijai padeda Motorinių transporto priemonių techninis komitetas, įsteigtas pagal Direktyvos 2007/46/EB 40 straipsnį.

1. Komisijai padeda Motorinių transporto priemonių techninis komitetas, įsteigtas pagal Direktyvos 2007/46/EB 40 straipsnį. Tas komitetas yra komitetas, atitinkantis komiteto sąvoką pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/2011.

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas. Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nurodytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

Pakeitimas  100

Pasiūlymas dėl reglamento

75 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Pagal 76, 77 ir 78 straipsnius Komisija deleguotais teisės aktais gali priimti šio reglamento priedų pakeitimus.

1. Pagal 76 straipsnį Komisija deleguotaisiais aktais gali priimti šio reglamento priedų, siekdama pritaikyti juos prie mokslo ir technikos žinių plėtros, pakeitimus.

Pakeitimas  101

Pasiūlymas dėl reglamento

75 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jeigu, remiantis Sprendimu 97/836/EB, priimamos naujos JT EEK taisyklės ar galiojančių JT EEK taisyklių, prie kurių Sąjunga prisijungė, pakeitimai, pagal 76, 77 ir 78 straipsnius Komisija deleguotais teisės aktais atitinkamai iš dalies pakeičia šio reglamento II priedą.

Išbraukta.

Pakeitimas  102

Pasiūlymas dėl reglamento

76 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Delegavimo įgyvendinimas

Delegavimo įgyvendinimas

1. Įgaliojimai priimti 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 ir 75 straipsniuose nurodytus deleguotus teisės aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui.

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

 

1a. Įgaliojimai priimti 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 ir 75 straipsniuose nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo ...*.

 

1b. 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 ir 75 straipsniuose nurodytą įgaliojimų delegavimą Europos Parlamentas ar Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

2. Priėmusi deleguotą teisės aktą, Komisija iškart apie jį vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

2. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija iškart apie jį vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

3. Įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus Komisijai suteikiami laikantis 77 ir 78 straipsniuose nustatytų sąlygų.

3. Pagal 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 ir 75 straipsnius priimti deleguotieji aktai įsigalioja tik tada, jei per du mėnesius nuo pranešimo apie aktą Europos Parlamentui ir Tarybai datos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimo, arba jei iki šio laikotarpio pabaigos ir Europos Parlamentas, ir Taryba informavo Komisiją, kad neprieštaraus. Šis terminas Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais.

 

_____________

 

* OL: prašome įrašyti šio reglamento numerį ir datą.

Pakeitimas  103

Pasiūlymas dėl reglamento

77 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

77 straipsnis

Išbraukta.

Delegavimo panaikinimas

 

1. Įgaliojimai priimti 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 ir 75 straipsniuose nurodytus deleguotus teisės aktus gali būti bet kuriuo metu atšaukti Europos Parlamento ar Tarybos.

 

2. Institucija, kuri pradėjo vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimus, prieš priimdama galutinį sprendimą per pagrįstą laikotarpį iki galutinio sprendimo priėmimo informuoja kitą instituciją ir Komisiją, nurodydama suteiktus įgaliojimus, kurie gali būti atšaukti, ir galimas tokio atšaukimo priežastis.

 

3. Panaikinimo sprendimu nutraukiami tame sprendime nurodyti deleguoti įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja nedelsiant arba vėliau, tame sprendime nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotų teisės aktų galiojimui. Sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

 

Pakeitimas  104

Pasiūlymas dėl reglamento

78 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

78 straipsnis

Išbraukta.

Prieštaravimai dėl deleguotų teisės aktų

 

1. Europos Parlamentas ir Taryba prieštaravimą dėl deleguoto teisės akto gali pareikšti per du mėnesius nuo pranešimo dienos. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas vienam mėnesiui.

 

2. Jei, pasibaigus šiam laikotarpiui, nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto arba jei iki šios datos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba informavo Komisiją apie savo sprendimą nepareikšti prieštaravimų, deleguotas teisės aktas įsigalioja jo nuostatose nurodytą datą.

 

3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimus dėl deleguoto teisės akto, jis neįsigalioja. Prieštaraujančioji institucija nurodo prieštaravimo dėl deleguoto teisės akto priežastis.

 

Pakeitimas  105

Pasiūlymas dėl reglamento

82 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jis taikomas nuo 2013 m. sausio 1 d.

2. Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu kartu su kitais pakeitimais siekiama racionalizuoti šio reglamento reikalavimų taikymo tvarkaraštį. Datą nukėlus vienais metais gamintojams ir nacionalinėms administracijoms bus suteikta pakankamai laiko pritaikyti pasiūlytus reikalavimus, įskaitant nurodytus deleguotuosiuose aktuose. Tuo pat metu neprieštaraujama galutiniams terminams, būtiniems saugumo ir aplinkos apsaugos reikalavimams, ir jie išlieka tokie, kokie nurodyti Komisijos pasiūlyme.

Pakeitimas  106

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo L1e kategorijos L1Ae pakategorė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

L1Ae

Išbraukta.

Motorinis dviratis

 

(3) Pirmutinis tikslas – padėti minti pedalus; transporto priemonėje sumontuotas pagalbinis varytuvas

 

(4) Didžiausias konstrukcinis greitis < 25 km/h

 

(5) Pagalbinio varytuvo galia palaipsniui mažėja ir jis nustoja veikti transporto priemonei pasiekus 25 km/h greitį

 

(6) Didžiausia nuolatinė pagalbinio varytuvo naudingoji galia (1) < 1 kW

 

(7) Motoriniai triračiai, atitinkantys papildomus specialius 3, 4, 5 ir 6 klasifikavimo kriterijus, klasifikuojami kaip techniškai lygiaverčiai motoriniams dviračiams transporto priemonės

 

 

(Šis pakeitimas taikomas visam teisės akto tekstui. Jį priėmus reikės atlikti viso teksto pakeitimus).

Pakeitimas  107

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo L1e kategorijos L1Be pakategorės 3 kriterijus

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Didžiausias konstrukcinis greitis < 25 km/h

(3) Didžiausias konstrukcinis greitis < 45 km/h

Pagrindimas

Redakcinė klaida. Pataisymas, kuriuo kategorija suderinama su dabartinėmis apibrėžtimis.

Pakeitimas  108

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo L3e kategorijos L3e-S1 pakategorė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

L3e-S1 - Enduro motociklas

 

(5) didžiausias sėdynės aukštis – 900 mm;

 

(6) mažiausia važiuoklės prošvaisa – 310 mm;

 

(7) mažiausias bendras pavaros santykinis dydis, įjungus didžiausią pavarą (pirminis santykinis dydis * pavaros santykinis dydis * paskutinės pavaros santykinis dydis) – 6,0;

 

(8) paruoštos važiuoti transporto priemonės (be vairuotojo) masė ne daugiau kaip 140 kg;

 

(9) be sėdimosios vietos keleiviams.

Pakeitimas  109

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo L3e kategorijos L3e-S2 pakategorė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

L3e-S2 - Trialo motociklas

 

(5) didžiausias sėdynės aukštis – 700 mm;

 

(6) mažiausia važiuoklės prošvaisa – 280 mm;

 

(7) didžiausia degalų bako talpa – 4 l;

 

(8) mažiausias bendras pavaros santykinis dydis, įjungus didžiausią pavarą (pirminis santykinis dydis * pavaros santykinis dydis * paskutinės pavaros santykinis dydis) – 7,5;

 

(9) paruoštos važiuoti transporto priemonės (be vairuotojo) masė ne daugiau kaip 100 kg;

 

(10) be sėdimosios vietos keleiviams.

Pakeitimas  110

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo L6e kategorijos 3 kriterijaus įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Eksploatuojamos transporto priemonės masė < 350 kg, neskaitant:

(3) Eksploatuojamos transporto priemonės masė < 400 kg, neskaitant:

Pakeitimas  111

Pasiūlymas dėl reglamento

1 priedo L6e kategorijos 3 a kriterijus (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) Variklio tūris ≤ 50 cm3, jeigu PI variklis yra transporto priemonės varytuvo konfigūracijos dalis.

Pagrindimas

Ši specifikacija taikoma visoms L6e kategorijos pakategorėms. Todėl ji perkeliama iš L6Ae ir L6Be kategorijų į L6e kategoriją.

Pastaba: Reikia pernumeruoti L6Ae ir L6Be kriterijus.

Pakeitimas  112

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo L6e kategorijos L6Ae pakategorės 6 kriterijus

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Variklio tūris ≤ 50 cm3, jeigu PI variklis yra transporto priemonės varytuvo konfigūracijos dalis

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši specifikacija taikoma visoms L6e kategorijos pakategorėms. Todėl ji perkeliama į L6e kategoriją.

Pakeitimas  113

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo L6e kategorijos L6Be pakategorės 6 kriterijus

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Variklio tūris ≤ 50 cm3, jeigu PI variklis yra transporto priemonės varytuvo konfigūracijos dalis

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši specifikacija taikoma visoms L6e kategorijos pakategorėms. Todėl ji perkeliama į L6e kategoriją.

Pakeitimas  114

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo L7e kategorijos 3 kriterijaus a ir b punktai

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3) Eksploatuojamos transporto priemonės masė:

3) Eksploatuojamos transporto priemonės masė:

a) < 400 kg, jei ji skirta keleiviams vežti;

a) < 450 kg, jei ji skirta keleiviams vežti;

b) < 550 kg, jei ji skirta prekėms vežti.

b) < 600 kg, jei ji skirta prekėms vežti.

 

išskyrus L7Be pakategorės transporto priemones, kurių paruoštos važiuoti transporto priemonės masė nurodyta L7Be pakategorėje

Pakeitimas  115

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo L7e kategorijos 4 kriterijus

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Didžiausia nuolatinė vardinė galia (1) < 15k W

Išbraukta.

Pakeitimas  116

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo L7e kategorijos L7Ae pakategorės 4 kriterijus (naujas) ir 5 kriterijus

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4) didžiausia nuolatinė vardinė galia (1) < 15 kW;

(5) kategorijos transporto priemonė, neatitinkanti specialių L7Be pakategorės transporto priemonių klasifikavimo kriterijų

(5) L7e kategorijos transporto priemonė, neatitinkanti specialių L7Be arba L7Ce pakategorės transporto priemonių klasifikavimo kriterijų; taip pat

Pakeitimas  117

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo L7e kategorijos L7Be pakategorės (nauja) 4 - 6 kriterijai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4) didžiausia nuolatinė vardinė galia (1) < 15 kW;

 

(5) L7e kategorijos transporto priemonė, neatitinkanti specialių L7Ce pakategorės transporto priemonių klasifikavimo kriterijų;

 

(6) kurioje įrengtos viena ar dvi sėdimosios vietos keleiviams, įskaitant sėdynę vairuotojui.

Pakeitimas  118

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo L7e kategorijos L7Be-A1 pakategorės (nauja) 7 - 12 kriterijai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

L7Be-A1

 

Visureigis

 

(7) eksploatuojamos transporto priemonės masė: ≤ 450 kg;

 

(8) transporto priemonės visų pirma skirtos naudoti ne žemės ūkyje ir ne miškininkystėje sunkiai pravažiuojamose vietovėse (kur nėra kelių), keleivių ir (arba) krovinių vežimui;

 

(9) didžiausias konstrukcinis greitis ≤ 80 km/h (apsaugotas nuo suklastojimo greičio limitas);

 

(10) įrengta balno tipo sėdynė vienam arba dviems keleiviams, įskaitant operatoriaus sėdynę, ir rankinis akseleratorius, sumontuotas ant išilginio vairo;

 

(11) vilkties galia ≤ 0,5 x nuosavo svorio, kaip nurodyta gamintojo;

 

(12) krovinio platforma, kai transporto priemonės ir krovinio platformos paviršiaus ploto maksimalus santykis < 25 % arba leistina apkrova ≤ 100 kg.

Pakeitimas  119

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo L7e kategorijos L7Be-A2 pakategorės (nauja) 7 - 13 kriterijai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

L7Be-A2

 

ne keliais važiuoti pritaikyta transporto priemonė

 

(7) parengtos naudoti transporto priemonės masė: ≤ 650 kg;

 

(8) transporto priemonės visų pirma skirtos naudoti ne žemės ūkyje ir ne miškininkystėje sunkiai pravažiuojamose vietovėse (kur nėra kelių), keleivių ir (arba) krovinių vežimui;

 

(9) didžiausias konstrukcinis greitis ≤ 80 km/h (apsaugotas nuo suklastojimo greičio limitas);

 

(10) įrengtos 1–4 keleivių sėdimosios vietos, įskaitant operatoriaus sėdimąją vietą, ir rankinis akseleratorius;

 

(11) vilkties galia ≤ 0,5 x nuosavo svorio, kaip nurodyta gamintojo;

 

(12) krovinio platformos maksimali leistina apkrova – 160 kg;

 

(13) privaloma maksimalaus greičio lentelė.

Pakeitimas  120

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo L7e kategorijos L7Be pakategorės 6 kriterijus

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Kuriame įrengtos dvi, trys ar keturios sėdimosios vietos keleiviams, įskaitant sėdynę vairuotojui

(6) Kuriame įrengta nuo vienos iki keturių sėdimųjų vietų keleiviams, įskaitant vairuotojo sėdynę, ir visose sėdimose vietose sumontuoti saugos diržai.

Pagrindimas

Sunkiuosiuose mažalitražiuose automobiliuose turėtų būti įrengta bent viena ir ne daugiau kaip keturios sėdimosios vietos. Visose sėdimose vietose turėtų būti sumontuoti saugos diržai.

Pakeitimas  121

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo L7e kategorijos L7Be-P pakategorės 7 kriterijus

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Transporto priemonė, iš esmės suprojektuota ir naudojama keleiviams vežti, kurioje įrengtos keturios ar mažiau keleivių sėdimos vietos, įskaitant vairuotojo sėdynę, visose sėdimose vietose sumontuoti saugos diržai

(7) Transporto priemonė, iš esmės suprojektuota keleiviams vežti.

Pagrindimas

Besidubliuojančių nuostatų panaikinimas. Ši specifikacija jau nurodyta L7Be kategorijos 6 kriterijuje.

Pakeitimas  122

Pasiūlymas dėl reglamento

II – III priedo „Transporto priemonių konstrukcijos reikalavimai“ 8 punkto „Transporto priemonėje sumontuota diagnostikos sistema“ 6 stulpelis L1Be

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

X

Išbraukta.

Pagrindimas

Transporto priemonėje sumontuota diagnostikos sistema L1Be kategorijai (dviračiai mopedai) taps neprivaloma siekiant proporcingai paskirstyti išlaidas.

Pakeitimas  123

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 3 stulpelio 2 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

20

50

Pakeitimas  124

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1, 2 ir 3 stulpelių 11 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

L7Be-A1

 

Visureigis

 

20

Pakeitimas  125

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1, 2 ir 3 stulpelių 11 b eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

L7Be-A2

 

ne keliais važiuoti pritaikyta transporto priemonė

 

20

Pakeitimas  126

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Transporto priemonės kategorija

Euro lygis

Įvykdymo datos

 

 

Naujų tipų transporto priemonės

Neprivaloma

Naujų tipų transporto priemonės

Privaloma

Esamų tipų transporto priemonės

L1e – L7e

Euro 3(4)

2013 m. liepos 1 d.

2014 m. sausio 1 d.

2015 m. sausio 1 d.

 

Euro 4(5)

2015 m. sausio 1 d.

2017 m. sausio 1 d.

2018 m. sausio 1 d.

 

Euro 5(6)

2018 m. sausio 1 d.(7)

2020 m. sausio 1 d.(7)

2021 m. sausio 1 d.(7)

Pakeitimas

L1Be

Euro 3(4)

 

2014 m. sausio 1 d.

2015 m. sausio 1 d.

 

Euro 4(5)

 

2017 m. sausio 1 d.

2018 m. sausio 1 d.

 

Euro 5(6)

 

2020 m. sausio 1 d.(7)

2021 m. sausio 1 d.(7)

 

 

 

 

 

L2e — L7e

Euro 3(4)

 

 

 

 

Euro 4(5)

 

2016 m. sausio 1 d.

2017 m. sausio 1 d.

 

Euro 5(6)

 

2020 m. sausio 1 d.(7)

2021 m. sausio 1 d.(7)

Pakeitimas  127

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo A lentelė – A1 Euro 3(4)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Išbrauktos visos eilutės, išskyrus 1, 2 ir 4 eilutes (antraštės, skyriai ir L1Be).

Pagrindimas

Tvarkaraščio pakeitimas. Aiškumo ir paprastumo sumetimais Euro 3 etapas (visa A1 lentelė) iš dalies pašalintas.

Pakeitimas  128

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo A lentelės A2 Euro 4(5) 1 ir 2 stulpelių 8 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

L7Be-A1

 

Visureigis

Pakeitimas  129

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo A lentelės A2 Euro 4(5) 1 ir 2 stulpelių 8 b eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

L7Be-A2

 

ne keliais važiuoti pritaikyta transporto priemonė

Pakeitimas  130

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo A lentelės A2 Euro 4(5) 5 (CO) stulpelio 6 ir 7 eilutės (L3e, L4e, L5Ae, L7Ae)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1140

1000

1140

1000

Pakeitimas  131

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo B lentelės B1 Euro 4(5) OBD I etapas 1 ir 2 stulpelių 3 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

L1Be -Dviratis mopedas

L2e - Triratis mopedas

L6Ae - Lengvasis kelių kvadraciklas

L2e - Triratis mopedas

L6Ae - Lengvasis kelių kvadraciklas

 

Pagrindimas

Dėl didelių išlaidų transporto priemonėje montuojama diagnostikos sistema taps neprivaloma dviračiams mopedams.

Pakeitimas  132

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo B lentelės B2 Euro 5(6) OBD I etapas ir OBD II etapas 1 ir 2 stulpelių 3 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

L1Be — L7e (6) - Visos L kategorijos transporto priemonės, išskyrus L1Ae

L2e — L7e (6) - Visos L kategorijos transporto priemonės, išskyrus L1e

Pagrindimas

Dėl didelių išlaidų transporto priemonėje montuojama diagnostikos sistema taps neprivaloma dviračiams mopedams.

Pakeitimas  133

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo A, B ir C lentelių 3 stulpelio (Varytuvo klasė) langeliai, kuriuose įrašyta „PI“

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

PI

PI / hibridinė

Pagrindimas

Dabartiniame pasiūlyme išmetamų teršalų kiekio ribinės vertės yra susietos tik su dyzeliniais varikliais (CI / hibridinė klasė). Tačiau hibridinėms transporto priemonėms nustatytos ribos logiškai turėtų būti susijusios su iškastiniu kuru, kurį naudojant išmetami teršalai – benzinu (PI) arba dyzelinu (CI).

Pakeitimas  134

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo C lentelės C1 Euro 4(5) 1 – 5 stulpelių 5 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

L7Be-A1

 

Visureigis

 

PI / hibridinė(18)

 

Euro 4

 

2000

 

SHED

Pakeitimas  135

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo C lentelės C1 Euro 4(5) 1 –5 stulpelių 5 b eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

L7Be-A2

 

ne keliais važiuoti pritaikyta transporto priemonė

 

PI / hibridinė(18)

 

Euro 4

 

2000

 

SHED

Pakeitimas  136

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo C lentelės C2 Euro 5(6) 1, 2, 4 ir 7 stulpelių 11 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

L7Be-A1

 

Visureigis

 

Euro 5

 

1500

Pakeitimas  137

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo C lentelės C2 Euro 5(6) 1, 2, 4 ir 7 stulpelių 11 b eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

L7Be-A2

 

ne keliais važiuoti pritaikyta transporto priemonė

 

Euro 5

 

1500

Pakeitimas  138

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo D lentelės 1, 2, 3 ir 5 stulpelių 11 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

L7Be-A1

 

Visureigis

 

80

 

80

Pakeitimas  139

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo D lentelės 1, 2, 3 ir 5 stulpelių 11 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

L7Be-A2

 

ne keliais važiuoti pritaikyta transporto priemonė

 

80

 

80

Pakeitimas  140

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo D lentelės 3 ir 4 stulpeliai (Euro 3(4) garso lygis (dB(A)), Euro 3(4) bandymo procedūra)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Išbraukti du stulpeliai, išskyrus 1 ir 3 eilutes (antraštės ir L1Be).

Pagrindimas

Tvarkaraščio pakeitimas. Aiškumo ir paprastumo sumetimais Euro 3 etapas pašalintas (3 ir 4 stulpeliai).

Pakeitimas  141

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo A lentelės 2 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

L1Ae

Motorinis dviratis

5000

5500

6000

Pakeitimas

L1Be

Dviratis mopedas

10 000

11 000

12 000

Pakeitimas  142

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo A lentelės 1 ir 2 stulpelių 3 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

L1Be

L2e

L6Ae

L2e

L6Ae

- Dviratis mopedas

- Triratis mopedas

- Lengvasis kelių kvadraciklas

- Triratis mopedas

- Lengvasis kelių kvadraciklas

Pakeitimas  143

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo A lentelės 3 stulpelis Euro 3(4) patvarumo rida (km)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

išbraukta, išskyrus L1Be kategoriją

Pakeitimas  144

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo 2 stulpelio 2 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ketveri metai nuo 82 straipsnio antroje pastraipoje nurodytos datos

Dveji metai nuo 82 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos.

Pakeitimas  145

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo 3 stulpelio 2 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) Nauji L3e-A1 pakategorės motociklai(27), kurie parduoti, registruoti ar pradėti eksploatuoti ir juose turi būti sumontuota antiblokavimo(28) ar kombinuota stabdžių sistema(29) arba, gamintojo pasirinkimu, abiejų tipų pažangiosios stabdžių sistemos

Naujų tipų L3e-A1, L3e-A2 ir L3e-A3 pakategorių motocikluose, kurie parduoti, registruoti ir pradėti eksploatuoti, gamintojo pasirinkimu privalo būti sumontuota antiblokavimo stabdžių sistema arba antiblokavimo stabdžių sistema kartu su papildoma kombinuota stabdžių sistema.

b) Nauji L3e–A2 ir L3e–A3 pakategorių motociklai, kurie parduoti, registruoti ar pradėti eksploatuoti ir kuriuose turi būti sumontuota antiblokavimo stabdžių sistema

 

Pakeitimas  146

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo 2 stulpelio 2 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Treji metai nuo 82 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos.

Pakeitimas  147

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo 3 stulpelio 2 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Esamų tipų L3e-A1, L3e-A2 ir L3e-A3 pakategorių motocikluose, kurie parduoti, registruoti ir pradėti eksploatuoti, gamintojo pasirinkimu privalo būti sumontuota antiblokavimo stabdžių sistema arba antiblokavimo stabdžių sistema kartu su papildoma kombinuota stabdžių sistema.

(1)

    OL C 84, 2011 3 17, p. 30.


AIŠKINAMOJI DALIS

I.         Komisijos pasiūlymas

Komisija 2010 m. spalio 4 d. priėmė pasiūlymą dėl naujo reglamento dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros. L kategorijai priskiriama daug transporto priemonių: mopedai, dviračiai ir triračiai motociklai, kvadaraciklai ir mažalitražiai automobiliai. Šiuo metu ES eksploatuojama daugiau kaip 30 mln. L kategorijos transporto priemonių.

Europos Komisija savo pasiūlymu siekia supaprastinti galiojančią teisės aktų sistemą ir nustatyti naujus administracinius ir techninius reikalavimus, pvz., dėl aplinkos apsaugos ir saugumo aspektų bei rinkos priežiūros. Naujų L kategorijos transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimai šiuo metu nustatyti Pagrindų direktyvoje 2002/24/EB ir 14 susijusių direktyvų. Šios direktyvos bus panaikintos ir jas pakeis pasiūlymas, kuriame nustatomos pagrindinės nuostatos ir taikymo sritis. Išsamūs techniniai reikalavimai bus nustatyti vėliau deleguotuosiuose aktuose.

II.       Darbo vizitai, darbo dokumentas ir viešasis klausymas

Pranešėjas, siekdamas susidaryti išsamų siūlomo reglamento pasekmių vaizdą, daug tarėsi su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais. Siekdamas gauti informacijos apie naujus saugos ir su aplinkos apsauga susijusius pasiūlyme pateikiamus reikalavimus jis su darbo vizitu apsilankė Lelistade (Nyderlandai) esančiame RDW bandymų centre (angl. RDW Test Centrum) ir Esene (Vokietijoje) esančiame Transporto ir judumo institute (vok. Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität). Per darbo vizitą į L kategorijos transporto priemonių gamyklą Italijoje, į kurį kartu su pranešėju vyko du šešėliniai pranešėjai M. Harbour ir T. Manders, aptarti pasiūlymo aspektai, susiję su transporto priemonių inovacijomis ir ekonomika. Be to, 2011 m. birželio mėn. viduryje numatyta su darbo vizitu vykti į Austriją.

Šiame pranešime pateikiami Komisijos pasiūlymo pakeitimai atitinka politinę mąstyseną ir pastabas, kurias pranešėjas pateikė savo 2011 m. vasario 15 d. dokumente(1). Šis darbo dokumentas buvo aptariamas per 2011 m. kovo 22 d. Europos Parlamente surengtą viešąjį klausymą tema „Aiškios vidaus rinkos taisyklės, taikomos mopedams, motoroleriams ir motociklams“. Pranešėjas dėkoja visiems dalyviams, įskaitant šešėlinius pranešėjus, už šias naudingas ir įdomias diskusijas bei susitikimus.

III.      Ataskaita

Bendrosios pastabos

Pranešėjas, kaip pabrėžė savo darbo dokumente, tvirtai pritaria pagrindiniams siūlomo reglamento tikslams, nes jie padėtų gerinti vidaus rinkos veiklą ir apsaugotų svarbiausius visuomenės interesus. Tai taip pat padėtų vykdyti veiksmingesnę Europos rinkos priežiūrą(2). Be to, pranešėjas mano, kad siūlomi reikalavimai L kategorijos transporto priemonėms gali palengvinti perėjimą prie veiksmingesnio, saugesnio ir švaresnio judumo mieste(3).

Siūlomo reglamento taikymo sritis

Pranešėjas džiaugiasi, kad patobulinus transporto priemonių skirstymą į kategorijas ir nustačius daugiau atitinkamų pakategorių padaugės aiškumo. Vis dėlto reikėtų pašalinti kelis likusius trūkumus. Todėl pranešėjas siūlo sukurti naujas L kategorijos transporto priemonių pakategores, kurios apimtų ir keliuose, ir ne keliuose naudoti skirtas transporto priemones, kurios būtų taip pat tinkamai suskirstytos į kategorijas. Tai susiję su specialios paskirties motociklais: enduro (S1) ir trialo (S2), visureigėmis transporto priemonėmis (ATV) ir ne keliais važiuoti pritaikytomis transporto priemonėmis (SbS). Be to, pasiūlymas suteikia galimybę patvirtinti naujos hibridinės technologijos L kategorijos transporto priemonių tipą.

Paprastas ir aiškus taikymo tvarkaraštis

Komisijos pasiūlyme pateikiamas ambicingas, tačiau sudėtingas datų ir terminų rinkinys (nuo 2013 m. iki 2021 m.). Siekdamas aiškumo, racionalumo ir paprastumo, pranešėjas siūlo parengti skaidresnį tvarkaraštį, kuriame būtų numatyti aiškesni etapai, susiję su geresne rinkos priežiūra, griežtesnėmis emisijų ribinėmis vertėmis ir privalomais saugos reikalavimais. Tai suteiktų gamintojams ir nacionalinėms administracijoms daugiau laiko tinkamai prisitaikyti prie naujų reikalavimų ir atsakomybės.

Aplinkosaugos reikalavimai

Kadangi L kategorijos transporto priemonės sudaro tik 3 proc. visų kelių transporto priemonių, jų išmetamų teršalų dalis yra neproporcingai didelė. Pranešėjas pritaria griežtesnių išmetamųjų teršalų kiekio ribinių verčių nustatymui. Jis ragina gamintojus kuo greičiau pradėti laikytis šių reikalavimų paverčiant juos konkurencingu privalumu. Kai kurios šiuo metu parduodamos L kategorijos transporto priemonės jau atitinka aukštesnius išmetamųjų teršalų standartus; Dėl šios priežasties vadinamosios pasirenkamosios taikymo datos buvo išbrauktos. Šiuo aspektu pranešėjas pritaria siūlomiems patvarumo reikalavimams.

Naudojant transporto priemonėse montuojamas diagnostikos sistemas (toliau – OBD) (angl. On-Board Diagnostic System) galima lengvai gauti informaciją apie variklį ir transporto priemonės valdymą (t. y. išmetamus teršalus) ir veiksmingai bei efektyviai suremontuoti transporto priemonę.

Saugos priemonės

L kategorijos transporto priemonių vairuotojams kyla daug didesnis mirtinų ar sunkių nelaimingų atsitikimų keliuose pavojus nei kitiems vairuotojams. L kategorijos transporto priemonėmis nuvažiuojama 2 proc. viso atstumo, bet mirčių keliuose skaičius ES 25 šalyse sudarė 16 proc. visų žuvusiųjų skaičiaus.(4). Nors pranešėjas visiškai sutinka su tuo, kad saugiam vairavimui didelę įtaką turi žmogaus elgesys, taip pat vairavimo sąlygos, jis ryžtingai tvirtina, kad saugumo klausimą reikėtų tinkamai spręsti, atsižvelgiant į technines transporto priemonės savybes. Todėl jis pritaria antiblokavimo stabdžių sistemų (ABS) privalomam įdiegimui visuose naujuose motocikluose, išskyrus enduro ir trialo motociklus. Pranešėjas taip pat palankiai vertina pasiūlymą pagerinti L kategorijos transporto priemonių matomumą įrengiant automatinį priekinių žibintų įjungimą (APŽĮ).

Mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių tipo patvirtinimas ir individualus patvirtinimas

Pranešėjas palankai vertina didelę L kategorijos transporto priemonių įvairovę ir mažąsias bei vidutines įmones (MVĮ), veikiančias šiame sektoriuje. Todėl jis siūlo patvirtinti mažų serijų numerius visoms L kategorijos transporto priemonėms, siekiant užtikrinti šią įvairovę (III priedas) Produkto individualumas svarbus daugeliui L kategorijos transporto priemonių vartotojų. Todėl pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui dėl individualaus tipo patvirtinimo (42 straipsnis).

Remonto ir techninės priežiūros informacijos prieiga

Pranešėjas tvirtai pritaria bet kokiai priemonei, kuria užtikrinamos vienodos sąlygos, susijusios su remonto ir techninės priežiūros informacijos prieiga (angl. Repair and Maintenance Information, RMI). Jis siūlo patikslinti sąvokas „nepriklausomas ūkinės veiklos vykdytojas“ ir „remontininkas“ siekiant užtikrinti, kad atskiros transporto priemonės naudotojas ir remonto įmonės turėtų pakankamą remonto ir techninės priežiūros informacijos prieigą pagrįstomis kainomis.

(1)

857524EN

(2)

˛r. COM(2010) 608: Kuriamas Bendrosios rinkos aktas, Pasiūlymas Nr. 39; taip pat žr. COM(2010) 614 dėl integruotos pramonės politikos.

(3)

Taip pat atsižvelgiant į Europos oro taršos strategiją (COM(2005) 446) ir į Europos kelių eismo saugos veiksmų planą (COM(2010) 389).

(4)

Europos transporto saugumo taryba (ETSC), 2007 m.


Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ (27.5.2011)

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros

(COM(2010) 0542) – C7‑0317/2010 – 2010/0271(COD))

Nuomonės referentas: Roberts Zīle

TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Įžanga

Naujų L kategorijos transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimai šiuo metu nustatyti Pagrindų direktyvoje 2002/24/EB ir 14 susijusių direktyvų. Daug transporto priemonių priskiriama L kategorijai: elektriniai dviračiai, mopedai, dviračiai ir triračiai motociklai, kvadaraciklai ir mažalitražiai automobiliai. Komisija nori atnaujinti esamą teisinį pagrindą ir pasiekti šiuos pagrindinius tikslus:

· supaprastinti teisinį pagrindą: Direktyva 2002/24/EB ir 14 susijusių direktyvų būtų panaikintos ir pakeistos siūlomu reglamentu, kuriame nustatomos pagrindinės nuostatos ir taikymo sritis. Visi išsamūs techniniai reikalavimai vėlesniu etapu būtų nustatyti deleguotuosiuose aktuose. Be to, Komisija siekia tarptautinio normų suderinimo;

· sumažinti išmetamų teršalų kiekį: Komisija siūlo trijų etapų koncepciją, pagal kurią kiekvienu etapu nustatomos vis griežtesnės L kategorijos transporto priemonių išmetamų teršalų kiekio ribinės vertės;

· padidinti kelių eismo saugumą: siekiant pagerinti L kategorijos transporto priemonių saugumą keliuose siūloma nustatyti tris pagrindinius funkcinio saugumo reikalavimus, susijusius su privaloma stabdžių antiblokavimo sistema vidutinės ir didelės galios motocikluose, galios pavaros klastojimo prevencijos priemonėmis ir automatiniu šviesų įsijungimu;

· labiau atsižvelgti į naujas technologijas užpildant teisinio pagrindo spragas, susijusias, pvz., su elektra varomomis arba hibridinėmis transporto priemonėmis;

· gerinti rinkos priežiūrą siekiant išvengti, kad į ES rinką nepatektų transporto priemonės, sistemos, komponentai, neatitinkantys su tipo patvirtinimu susijusių reikalavimų.

2. Pasiūlymo su transportu susiję aspektai

2.1. Kelių eismo saugumas

Dabartiniu metu maždaug 6000 variklinių dviračių transporto priemonių vairuotojų žūsta kiekvienais metais ES keliuose. 16 % mirtinų eismo įvykių Europos Sąjungoje susiję su variklinių dviračių transporto priemonių vairuotojais, tačiau pastariesiems tenka tik 2 % nuvažiuotų kilometrų. Šiems vairuotojams kyla vidutiniškai 18 kartų didesnė rizika žūti per eismo įvykį nei automobilių vairuotojams. Nors žuvusiųjų per eismo įvykius skaičius per pastarąjį dešimtmetį labai sumažėjo, variklinių dviračių transporto priemonių vairuotojų mirčių atvejų nesumažėjo.

2.1.1. Stabdžių antiblokavimo sistemos

Komisija siūlo numatyti reikalavimą, kad tam tikrų kategorijų motocikluose būtų sumontuotos privalomos stabdžių antiblokavimo sistemos. Teigiamas stabdžių antiblokavimo sistemų (ABS) poveikis variklinėms dviratėms transporto priemonėms atlikus ne vieną tyrimą gerai pagrįstas dokumentais. Nustatyta, kad galėjo būti išvengta 20–35 proc. visų eismo įvykių ir kad visų kitų eismo įvykių padarinių sunkumas galėjo būti labai sušvelnintas, jei būtų buvusi naudojama stabdžių antiblokavimo sistema. Nuomonės referentas visiškai pritaria šiam požiūriui. Tačiau reikalavimas turėti šią sistemą turėtų būti dalinai išplėstas ir taikomas L3e–A1 pakategorės transporto priemonėms (mažos galios motociklai). Komisijos pasiūlyme suteikiama galimybė gamintojams spręsti, ar šios kategorijos transporto priemonėse montuoti antiblokavimo ar mažesnio pajėgumo kombinuotą stabdžių sistemą. Stabdžių antiblokavimo sistemos mažos galios motociklams dar reikalingesnės atsižvelgiant į tai, kad dauguma jaunų vairuotojų vairuoti pradeda vairuodami šios kategorijos motociklus.

2.1.2. Automatinis šviesų įsijungimas

Komisija siūlo, kad visose L kategorijos transporto priemonėse iki 2013 m. būtų įrengta apšvietimo sistema, įsijungianti automatiškai, siekiant padidinti jų matomumą kitiems eismo dalyviams. Pranešėjas visiškai pritaria Komisijos pasiūlymui. Ši priemonė dar svarbesnė, kadangi pradedant nuo šių metų visi keleiviniai automobiliai turi turėti dienos šviesas, o dėl to atitinkamai sumažėja variklinių dviračių transporto priemonių pastebimumas.

2.1.3. Ne kelių transporto priemonės

Reglamentas netaikomas 2 straipsnio 2 dalyje nurodytoms transporto priemonėms, kurios pirmiausia skirtos naudoti ne keliuose. Ši nuostata, atrodo, prieštarauja kelių eismo saugumo principui. Dauguma šių ne keliuose skirtų naudoti transporto priemonių (enduro motociklai, trialo motociklai ir visureigiai (angl. ATV)) taip pat gali būti ir dažnai naudojamos viešuosiuose keliuose. Taigi jos turi atitikti būtinus funkcinio saugumo, kai naudojamos keliuose, reikalavimus. Todėl nuomonės referentas siūlo sukurti papildomas transporto priemonių pakategores, skirtas enduro motociklams, trialo motociklams ir visureigiams.

2.1.4. Susidūrimo testų standartai

Prieš parduodant L kategorijos transporto priemones ES nebūtina atlikti susidūrimo testus. Visų pirma kvadaraciklai ir mažalitražiai automobiliai dažnai atrodo saugesni, nei iš tikrųjų yra. Mirtino sužeidimo pavojus vairuojant šias transporto priemones yra didesni nei vairuojant keleivinį automobilį. Taigi Komisija ateityje turėtų atidžiai išnagrinėti galimybę pradėti taikyti minėtuosius standartus ir atsižvelgti į naujas technologijas.

2.2. Išmetami teršalai

Nors L kategorijos transporto priemonėms tenka 3 proc. visų keliuose nuvažiuotų kilometrų, jų išmetamas teršalų kiekis yra neproporcingai didelis. Nesiimant kitų priemonių, L kategorijos transporto priemonių išmetamų teršalų dalis bendrai didės mažėjant kitų kategorijų kelių transporto priemonių išmetamam teršalų kiekiui.

Komisija siūlo griežtesnius teršalų išmetimo reikalavimus, susijusius su naujų L kategorijų transporto priemonių tipo patvirtinimu:

§ Euro 3 (Euro 4 – L3e motociklams): 2014 m.;

§ Euro 4 (Euro 5 – L3e motociklams): 2017 m.;

§ Euro 5 (Euro 6 – L3e motociklams): 2020 m.

Iš esmės nuomonės referentas pritaria siūlomoms išmetamų teršalų ribinėms vertėms ir tvarkaraščiui. Vis dėl to „Euro 4“ norma mopedams turėtų būti pradėta taikyti 3 metais anksčiau, nes mopedai priklauso daugiausia teršalų išmetančių transporto priemonių pakategorei.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Šiuo reglamentu siekiama nustatyti suderintas L kategorijos transporto priemonių patvirtinimo taisykles siekiant užtikrinti vidaus rinkos veikimą. L kategorijos transporto priemonės yra dviratės, triratės ir keturratės transporto priemonės, pavyzdžiui, variklinės dviratės transporto priemonės, triračiai, kvadraciklai ir mažalitražiai automobiliai. Be to, siekiama supaprastinti galiojančią teisės aktų sistemą, siekti mažesnės ir proporcingesnės teršalų kiekio dalies, palyginti su bendru kelių transporto išmetamų teršalų kiekiu, apskritai gerinti saugą, prisitaikyti prie technikos pažangos ir griežtinti rinkos priežiūros taisykles.

(3) Šiuo reglamentu siekiama nustatyti suderintas L kategorijos transporto priemonių patvirtinimo taisykles siekiant užtikrinti vidaus rinkos veikimą. L kategorijos transporto priemonės yra dviratės, triratės ir keturratės transporto priemonės, pavyzdžiui, variklinės dviratės transporto priemonės, triračiai, kvadraciklai, visureigiai (angl. ATV) ir mažalitražiai automobiliai. Be to, siekiama supaprastinti galiojančią teisės aktų sistemą, siekti mažesnės ir proporcingesnės teršalų kiekio dalies, palyginti su bendru kelių transporto išmetamų teršalų kiekiu, apskritai gerinti saugą, prisitaikyti prie technikos pažangos ir griežtinti rinkos priežiūros taisykles.

Pagrindimas

Visureigiai turėtų būti įtraukti į šio reglamento taikymo sritį siekiant išvengti, kad nebūtų piktnaudžiaujama aiškinant kelių ir ne kelių transporto priemonių skirtumus. Dauguma visureigių gali būti ir dažnai naudojami ir viešuosiuose keliuose. Taigi jie turi taip pat atitikti minimalius funkcinio saugumo naudojant keliuose reikalavimus.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a) L kategorijos transporto priemonių vairuotojai priklauso pažeidžiamai kelių eismo dalyvių grupei, kurios mirčių ir sužeidimų rodikliai didžiausi iš visų kelių eismo dalyvių. Todėl šis reglamentas turėtų būti suderintas su 2011–2020 m. Europos kelių eismo saugumo politika ir jame turėtų būti numatytos veiksmingos pagrindinės saugumo priemonės, siekiant, kad vairuotojai turėtų transporto priemones, aprūpintas saugiausiomis technologijomis už pagrįstą ir prieinamą kainą. Reglamente be reikalavimų, susijusių su saugiu stabilumu posūkiuose, apšvietimu ir priemonėmis nuo klastojimo, numatoma, kad tam tikrų kategorijų naujuose motocikluose būtų sumontuotos privalomos stabdžių antiblokavimo sistemos (ABS). Pasirinktų saugos priemonių veiksmingumas turi būti gerai patikrintas ir įrodytas moksliniais tyrimais ir studijomis, šias priemones turi papildyti geresnis L kategorijos transporto vairuotojų parengimas ir mokymas ir turi būti pritaikyta kelių infrastruktūra.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9b) Daugelyje valstybių narių mopedų ir motociklų vairuotojams privaloma dienos metu važiuoti su įjungtomis priekinių žibintų artimosiomis šviesomis. Siekiant pagerinti mopedų ir motociklų vairuotojų saugumą, reikėtų nustatyti privalomą reikalavimą, kad transporto priemonėse būtų įrengtas automatinis priekinių žibintų įjungimas. Atsižvelgiant į tai, kad šį reikalavimą imta taikyti ir keturratėms transporto priemonėms, kyla aiški grėsmė, kad dviračių transporto priemonių vairuotojai gali netekti matomumo privalumo, kurį jie anksčiau turėjo. Todėl Komisija savo ataskaitoje dėl šio reglamento įgyvendinimo turėtų pasiūlyti naujų priemonių ir papildomų apšvietimo saugumo priemonių, kurios padėtų atkurti prarastą matomumo privalumą.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

9 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9c) Siekdamos palengvinti privalomą antiblokavimo stabdžių sistemos montavimą L3e–A1 pakategorės mažos galios motocikluose, valstybės narės turėtų turėti galimybę numatyti laikinas finansines ar fiskalines paskatas gamintojams ir naudotojams.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti deleguotus teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį dėl funkcinio saugumo ir aplinkosauginio veiksmingumo, bandymų, transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos prieigos bei technikos tarnybų paskyrimo ir joms nustatytų konkrečių užduočių siekiant papildyti ar iš dalies pakeisti tam tikras neesmines teisės aktų nuostatas bendrai taikomomis nuostatomis. Minėtais suteiktais įgaliojimais neturėtų būti leista keisti IV priede nustatytų įvykdymo datų arba VI priede nustatytų išmetamųjų teršalų kiekio ribinių verčių. Minėtų datų ar verčių pakeitimai turėtų būti priimti įprasta teisėkūros procedūra, nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnyje.

(17) Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti deleguotus teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį dėl funkcinio saugumo ir aplinkosauginio veiksmingumo, bandymų, transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos prieigos bei technikos tarnybų paskyrimo ir joms nustatytų konkrečių užduočių siekiant papildyti ar iš dalies pakeisti tam tikras neesmines teisės aktų nuostatas bendrai taikomomis nuostatomis. Minėtais suteiktais įgaliojimais neturėtų būti leista keisti IV priede nustatytų įvykdymo datų arba VI priede nustatytų išmetamųjų teršalų kiekio ribinių verčių, arba VIII priede nustatytų griežtesnių funkcinio saugumo reikalavimų. Minėtų datų, bendrųjų reikalavimų ar verčių pakeitimai turėtų būti priimti įprasta teisėkūros procedūra, nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnyje.

Pagrindimas

Griežtesni funkcinio saugumo reikalavimai – tai pagrindinis elementas siekiant užtikrinti į šio reglamento taikymo sritį patenkančių transporto priemonių saugų naudojimą, todėl turėtų būti aišku, kad VIII priedas gali būti keičiamas tik taikant įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) kurios pirmiausia skirtos naudoti ne keliuose ir suprojektuotos važiuoti negrįstais paviršiais;

g) kurios pirmiausia skirtos naudoti ne keliuose ir suprojektuotos važiuoti negrįstais paviršiais, išskyrus specialios paskirties transporto priemones, apibrėžtas 4 straipsnyje ir I priede;

Pagrindimas

Reglamentas netaikomas 2 straipsnio 2 dalyje nurodytoms transporto priemonėms, kurios „pirmiausia skirtos naudoti ne keliuose“. Ši nuostata, atrodo, prieštarauja kelių eismo saugumo principui. Dauguma šių ne keliuose skirtų naudoti transporto priemonių (enduro motociklai, trialo motociklai ir tam tikri keturračiai (visureigiai (angl. ATV)) taip pat gali būti ir dažnai naudojamos ir viešuosiuose keliuose. Taigi jos turi taip pat atitikti minimalius funkcinio saugumo naudojant keliuose reikalavimus. Todėl siūloma numatyti papildomas pakategores, skirtas enduro motociklams, trialo motociklams ir visureigiams.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 53 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

53a. trialo motociklas – variklinė dviratė transporto priemonė, pasižyminti I priede nurodytomis charakteristikomis;

Pagrindimas

Būtinas pakoregavimas siekiant sukurti naujas pakategores, skirtas ne keliuose naudojamoms transporto priemonėms, kad jos dėl su saugumu susijusių priežasčių patektų į šio reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 53 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

53b. enduro motociklas – variklinė dviratė transporto priemonė, pasižyminti I priede nurodytomis charakteristikomis;

Pagrindimas

Būtinas pakoregavimas siekiant sukurti naujas pakategores, skirtas ne keliuose naudojamoms transporto priemonėms, kad jos dėl su saugumu susijusių priežasčių patektų į šio reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 57 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

57a. visureigis – transporto priemonė, pasižyminti I priede nurodytomis charakteristikomis, jos santrumpa yra ATV;

Pagrindimas

Būtinas pakoregavimas siekiant sukurti naują pakategorę, skirtą visureigiams, kad jie dėl su saugumu susijusių priežasčių patektų į šio reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. L kategorijos transporto priemonėms priskiriamos variklinės dviratės, triratės ir keturratės transporto priemonės, kurių kategorijos nurodytos kitose dalyse ir I priede, įskaitant motorinius dviračius, dviračius ir triračius mopedus, dviračius ir triračius motociklus, motociklus su priekabomis, lengvuosius ir sunkiuosius kvadraciklus, lengvuosius ir sunkiuosius mažalitražius automobilius.

1. L kategorijos transporto priemonėms priskiriamos variklinės dviratės, triratės ir keturratės transporto priemonės, kurių kategorijos nurodytos kitose dalyse ir I priede, įskaitant motorinius dviračius, dviračius ir triračius mopedus, dviračius ir triračius motociklus, motociklus su priekabomis, lengvuosius ir sunkiuosius kvadraciklus, visureigius, lengvuosius ir sunkiuosius mažalitražius automobilius.

Pagrindimas

Visureigiai turėtų būti įtraukti į šio reglamento taikymo sritį siekiant išvengti, kad nebūtų piktnaudžiaujama aiškinant kelių ir ne kelių transporto priemonių skirtumus. Dauguma visureigių gali būti ir dažnai naudojami ir viešuosiuose keliuose. Taigi jie turi taip pat atitikti minimalius funkcinio saugumo naudojant keliuose reikalavimus.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies c punkto ii a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iia) specialios paskirties transporto priemonės:

 

– enduro motociklai;

 

– trialo motociklai.

Pagrindimas

Būtinas pakoregavimas siekiant sukurti naujas pakategores, skirtas ne keliuose naudojamoms transporto priemonėms, kad jos dėl su saugumu susijusių priežasčių patektų į šio reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies g punkto ii a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iia) L7Ce pakategorės transporto priemonė (visureigis).

Pagrindimas

Būtinas pakoregavimas siekiant sukurti naujas pakategores, skirtas ne keliuose naudojamoms transporto priemonėms, kad jos dėl su saugumu susijusių priežasčių patektų į šio reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jeigu importuotojai mano ar turi pagrįstų priežasčių manyti, kad transporto priemonė, sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento reikalavimų, ypač jei jis neatitinka patvirtintojo tipo, jie neturi parduoti ar registruoti transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo, kol jo atitiktis nebus užtikrinta. Be to, jei jie mano ar turi pagrįstų priežasčių manyti, kad transporto priemonė, sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas kelia pavojų, jie turi apie tai informuoti gamintoją ir rinkos priežiūros ir patvirtinimo institucijas.

3. Jeigu importuotojai mano ar turi pagrįstų priežasčių manyti, kad transporto priemonė, sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento reikalavimų, ypač jei jis neatitinka patvirtintojo tipo, jie turi susisiekti su kompetentingomis institucijomis ir neturi parduoti ar registruoti transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo, kol nebus gavę kompetentingų institucijų patvirtinimo, kad tai atitinka šį reglamentą. Be to, jei jie mano ar turi pagrįstų priežasčių manyti, kad transporto priemonė, sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas kelia pavojų, jie turi apie tai informuoti gamintoją ir rinkos priežiūros ir patvirtinimo institucijas.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jeigu platintojai mano ar turi pagrįstų priežasčių manyti, kad transporto priemonė, sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento reikalavimų, jie neturi parduoti ar registruoti transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo arba neleisti pradėti jų eksploatuoti, kol jų atitiktis nebus užtikrinta.

1. Jeigu importuotojai mano ar turi pagrįstų priežasčių manyti, kad transporto priemonė, sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento reikalavimų, ypač jei jis neatitinka patvirtintojo tipo, jie turi susisiekti su kompetentingomis institucijomis ir neturi parduoti ar registruoti transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo, kol nebus gavę kompetentingų institucijų patvirtinimo, kad tai atitinka šį reglamentą, arba turi neleisti pradėti jų eksploatuoti, kol jų atitiktis nebus užtikrinta.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Ketverius metus po 82 straipsnio antroje pastraipoje nurodytos datos visose naujose L1Be, L3e, L5e, L6Ae ir L7Ae pakategorių transporto priemonėse turi būti įrengta pirmo etapo transporto priemonėje montuojama diagnostikos (OBD) sistema, kuria vykdoma stebėsena ir pranešama apie elektrinės grandinės tolygumą, trumpąjį jungimą ir atviras elektros grandines, variklio ir transporto priemonės valdymo sistemų elektros grandinės nuoseklumą (OBD I).

1. Ketverius metus po 82 straipsnio antroje pastraipoje nurodytos datos visose naujose L1Be, L3e, L5e, L6Ae, L7Ae ir L7Ce pakategorių transporto priemonėse turi būti įrengta pirmo etapo transporto priemonėje montuojama diagnostikos (OBD) sistema, kuria vykdoma stebėsena ir pranešama apie elektrinės grandinės tolygumą, trumpąjį jungimą ir atviras elektros grandines, variklio ir transporto priemonės valdymo sistemų elektros grandinės nuoseklumą (OBD I).

Pagrindimas

Būtinas pakoregavimas siekiant sukurti naują pakategorę, skirtą visureigiams, kad jie dėl su saugumu susijusių priežasčių patektų į šio reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Pagal 21 straipsnio 4 dalį Komisijai priėmus sprendimą, per aštuonerius metus nuo 82 straipsnio antroje pastraipoje nurodytos datos be OBD I etapo sistemos visose naujose L1Be, L3e, L5e, L6e ir L7Ae pakategorių transporto priemonėse turi būti taip pat sumontuota antro etapo transporto priemonių diagnostikos sistemos įranga, kuria stebimi ne vien gedimai, bet ir sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų dėvėjimasis per transporto priemonės eksploatavimo laikotarpį (OBD II), su sąlyga, kad jos ekonominis efektyvumas bus įrodytas 21 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytame poveikio aplinkai tyrime.

4. Pagal 21 straipsnio 4 dalį Komisijai priėmus sprendimą, per aštuonerius metus nuo 82 straipsnio antroje pastraipoje nurodytos datos be OBD I etapo sistemos visose naujose L1Be, L3e, L5e, L6e, L7Ae ir L7Ce pakategorių transporto priemonėse turi būti taip pat sumontuota antro etapo transporto priemonių diagnostikos sistemos įranga, kuria stebimi ne vien gedimai, bet ir sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų dėvėjimasis per transporto priemonės eksploatavimo laikotarpį (OBD II), su sąlyga, kad jos ekonominis efektyvumas bus įrodytas 21 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytame poveikio aplinkai tyrime.

Pagrindimas

Būtinas pakoregavimas siekiant sukurti naują pakategorę, skirtą visureigiams, kad jie dėl su saugumu susijusių priežasčių patektų į šio reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

80 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Remdamasi pagal 1 dalį pateikta informacija Komisija ne vėliau kaip 2019 m. sausio 1 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą.

2. Remdamasi pagal 1 dalį pateikta informacija Komisija ne vėliau kaip 2017 m. sausio 1 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą. Šioje ataskaitoje atsižvelgiama į naujas technologijas, sukurtas kelių saugai gerinti, pvz., susidūrimo testų standartus ir papildomus funkcinio saugumo reikalavimus, pvz., susijusius su pagalbos iškvietimo sistema „E-call“ arba pažangia greičio apribojimo sistema (angl. ISA), įspėjimo apie greitį posūkio metu sistemas, automatinio slėgio padangose nustatymo ir naujas apšvietimo sistemas, kuriomis tokios transporto priemonės skiriasi nuo kitų kelių eismo dalyvių. Remdamasi ta ataskaita, Komisija siūlo reikalingus šio reglamento pakeitimus.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedas. Transporto priemonių kategorijos ir transporto priemonių tipai. Pakategorė L1Be. 3) kriterijus

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3) Didžiausias konstrukcinis greitis < 25 km/h

3) Didžiausias konstrukcinis greitis ≤ 45 km/h

Pagrindimas

Kategorija turėtų būti pakoreguota atsižvelgiant į ES vairuotojo pažymėjime pateikiamas apibrėžtis.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedas. Kategorija L3e. Pakategorė L3e Specialios paskirties transporto priemonės (nauja) po pakategorės L3e-A3

 

Pakeitimas

L3e – Specialios paskirties transporto priemonės

Trialo motociklas

8) Didžiausias sėdynės aukštis – 700 mm

9) Mažiausia važiuoklės prošvaisa – 280 mm

10) Didžiausia degalų bako talpa – 4 l

11) Mažiausias bendras pavaros santykinis dydis, įjungus didžiausią pavarą (pirminis santykinis dydis * pavaros santykinis dydis * paskutinės pavaros santykinis dydis) – 7,5

12) Paruoštos važiuoti transporto priemonės (be vairuotojo) masė ne daugiau nei 100 kg

13) Be sėdimosios vietos keleiviams

Enduro motociklas

8) Mažiausias sėdynės aukštis – 900 mm

9) Mažiausia važiuoklės prošvaisa – 310 mm

10) Mažiausias bendras pavaros santykinis dydis, įjungus didžiausią pavarą (pirminis santykinis dydis * pavaros santykinis dydis * paskutinės pavaros santykinis dydis) – 6,0.

11) Paruoštos važiuoti transporto priemonės (be vairuotojo) masė ne daugiau nei 140 kg

12) Be sėdimosios vietos keleiviams

Pagrindimas

Daugelis enduro motociklų ir trialo motociklų gali būti ir dažnai naudojami ir viešuosiuose keliuose. Taigi jie turi atitikti minimalius funkcinio saugumo naudojant keliuose reikalavimus. Todėl siūloma numatyti papildomą pakategorę, skirtą enduro motociklams ir trialo motociklams. Kalbant apie pakategorės kriterijus, pasakytina, kad kaip išeities taškas pasiūlyti galimi kriterijai, dėl kurių šiuo metu vyksta diskusijos ir kurie vykstant teisėkūros procedūrai gali būti patobulinti.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedas. Kategorija L7e. Pakategorė L7Ce (nauja) po pakategorės L7Be-P

 

Pakeitimas

L7Ce

Visureigis

8) Didžiausias konstrukcinis greitis – 60 km/h

9) Balno tipo sėdynė

10) Droselio sklendė

11) Galinis sukabinimo įtaisas: vilkties svoris > 4X nuosavo svorio>274 kg atlikus stiprumo testą, bet tai neturi būti laikoma leistinu priekabos svoriu

12) Paruoštos važiuoti transporto priemonės masė <400 kg

13) Važiuoklės prošvaisa >180 mm

14) Transporto priemonės ratų bazės ir važiuoklės prošvaisos santykis <6

Pagrindimas

Nors visureigiai sukurti naudoti ne keliuose, dauguma jų gali būti ir dažnai naudojami ir viešuosiuose keliuose. Taigi jie turi taip pat atitikti minimalius funkcinio saugumo naudojant keliuose reikalavimus. Todėl siūloma numatyti papildomą pakategorę, skirtą visureigiams. Kalbant apie pakategorės kriterijus, pasakytina, kad kaip išeities taškas pasiūlyti galimi kriterijai, dėl kurių šiuo metu vyksta diskusijos ir kurie vykstant teisėkūros procedūrai gali būti patobulinti.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedas. Transporto priemonių kategorijos. 2 eilutė. 10 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

L7Ae

L7Ae ir L7Ce

Pagrindimas

Visureigiai (L7Ce kategorija) yra daugiau ar mažiau panašūs į kelių kvadraciklus (kategorija L7Ae), taigi jie turėtų atitikti tuos pačius ES tipo patvirtinimo reikalavimus. Deleguotajame akte turėtų būti nustatyti išsamūs reikalavimai atsižvelgiant atkirai į kiekvieną pakategorę.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 12 a eilutė (nauja)

 

Pakeitimas

L7Ce

Visureigis

20

Pagrindimas

Būtinas pakoregavimas siekiant sukurti naują pakategorę, skirtą visureigiams, kad jie dėl su saugumu susijusių priežasčių patektų į šio reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedas. A) Išmetimo vamzdžiu paleidus šaltą variklį išmetamų teršalų kiekis. A1) Euro 3(4). Transporto priemonės kategorija L1Be. Suminė visų angliavandenilių ir azoto oksidų masė. 4 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1200

-

Pagrindimas

„Euro 4“ norma mopedams turėtų būti pradėta taikyti 3 metais anksčiau (iki 2014 m.), nes mopedai – tai problematiškiausia L pakategorės transporto priemonė kalbant apie išmetamų teršalų kiekį.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedas. A) Išmetimo vamzdžiu paleidus šaltą variklį išmetamų teršalų kiekis. A1) Euro 3(4). Transporto priemonės kategorija L1Be. Visų angliavandenilių masė. 4 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

-

630

Pagrindimas

„Euro 4“ norma mopedams turėtų būti pradėta taikyti 3 metais anksčiau (iki 2014 m.), nes mopedai – tai problematiškiausia L pakategorės transporto priemonė kalbant apie išmetamų teršalų kiekį.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedas. A) Išmetimo vamzdžiu paleidus šaltą variklį išmetamų teršalų kiekis. A1) Euro 3(4). Transporto priemonės kategorija L1Be. Azoto oksidų masė (NOx). 4 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

-

170

Pagrindimas

„Euro 4“ norma mopedams turėtų būti pradėta taikyti 3 metais anksčiau (iki 2014 m.), nes mopedai – tai problematiškiausia L pakategorės transporto priemonė kalbant apie išmetamų teršalų kiekį.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedas. A) Išmetimo vamzdžiu paleidus šaltą variklį išmetamų teršalų kiekis. A1) Euro 3(4). 1 ir 2 stulpeliai. 7 eilutė

L5Be

Komercinis triratis

Pakeitimas

L5Be

L7Ce

Komercinis triratis

– Visureigis

Pagrindimas

Būtinas pakoregavimas siekiant sukurti naują pakategorę, skirtą visureigiams, kad jie dėl su saugumu susijusių priežasčių patektų į šio reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedas. A) Išmetimo vamzdžiu paleidus šaltą variklį išmetamų teršalų kiekis. A2) Euro 4(5). 1 ir 2 stulpeliai. 7 eilutė

L5Be

Komercinis triratis

Pakeitimas

L5Be

L7Ce

Komercinis triratis

– Visureigis

Pagrindimas

Būtinas pakoregavimas siekiant sukurti naują pakategorę, skirtą visureigiams, kad jie dėl su saugumu susijusių priežasčių patektų į šio reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedas. C) Garavimo išlakų ribinės vertės. C2) Euro 5(6). 1 ir 2 stulpeliai. 8 eilutė

L5Be

Komercinis triratis

Pakeitimas

L5Be

L7Ce

Komercinis triratis

– Visureigis

Pagrindimas

Būtinas pakoregavimas siekiant sukurti naują pakategorę, skirtą visureigiams, kad jie dėl su saugumu susijusių priežasčių patektų į šio reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedas. D) Garso lygio ribinės vertės – Euro 3(4), Euro 4(5), Euro 5(6). 1, 2, 3 ir 5 stulpeliai. 12 a eilutė (nauja)

 

Pakeitimas

L7Ce

Visureigis

80

80

Pagrindimas

Būtinas pakoregavimas siekiant sukurti naują pakategorę, skirtą visureigiams, kad jie dėl su saugumu susijusių priežasčių patektų į šio reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedas. A) L kategorijos transporto priemonių patvarumo rida. 1 stulpelio 4 eilutės 5 a punktas (naujas). 2 stulpelio 4 eilutės 5 a punktas (naujas)

L7Ce

– Visureigis

Pagrindimas

Būtinas pakoregavimas siekiant sukurti naują pakategorę, skirtą visureigiams, kad jie dėl su saugumu susijusių priežasčių patektų į šio reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo lentelės trečio stulpelio pirmos eilutės a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) Nauji L3e-A1 pakategorės motociklai(27), kurie parduoti, registruoti ar pradėti eksploatuoti ir juose turi būti sumontuota antiblokavimo(28) ar kombinuota stabdžių sistema(29) arba, gamintojo pasirinkimu, abiejų tipų pažangiosios stabdžių sistemos

Išbraukta.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo lentelės trečio stulpelio pirmos eilutės b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) Nauji L3e–A2 ir L3e–A3 pakategorių motociklai, kurie parduoti, registruoti ar pradėti eksploatuoti ir kuriuose turi būti sumontuota antiblokavimo stabdžių sistema

b) Nauji L3e–A1, L3e–A2 ir L3e–A3 pakategorių motociklai(27), kurie parduoti, registruoti ar pradėti eksploatuoti ir kuriuose ant abiejų ratų turi būti sumontuota antiblokavimo stabdžių sistema(28)

Pagrindimas

Reikalavimas, kad būtų sumontuota privaloma antiblokavimo stabdžių sistema, turėtų būti taikomas ir L3e–A1 pakategorės motociklams, nes šios kategorijos motociklus naudoja daug jaunų ir nepatyrusių vairuotojų. Antiblokavimo stabdžių sistema veikia veiksmingiau, kai sumontuojama ant abiejų ratų.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Dviračių, triračių ir keturračių transporto priemonių patvirtinimas ir rinkos priežiūra

Nuorodos

COM(2010) 0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

19.10.2010

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

19.10.2010

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Roberts Zīle

17.11.2010

 

 

 

Svarstymas komitete

15.3.2011

23.5.2011

 

 

Priėmimo data

24.5.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

39

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Philip Bradbourn, Guido Milana, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Laurence J.A.J. Stassen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Juozas Imbrasas


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Dviračių, triračių ir keturračių transporto priemonių patvirtinimas ir rinkos priežiūra

Nuorodos

COM(2010) 0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

1.10.2010

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

19.10.2010

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

19.10.2010

ITRE

19.10.2010

TRAN

19.10.2010

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ENVI

28.10.2010

ITRE

25.10.2010

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Wim van de Camp

13.10.2010

 

 

 

Svarstymas komitete

30.11.2010

25.1.2011

28.2.2011

22.3.2011

 

24.5.2011

12.7.2011

30.8.2011

 

Priėmimo data

5.12.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

0

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Jürgen Creutzmann, Cornelis de Jong, Christian Engström, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Amalia Sartori, Wim van de Camp, Kerstin Westphal

Pateikimo data

4.1.2012

Teisinė informacija - Privatumo politika