Sprawozdanie - A7-0445/2011Sprawozdanie
A7-0445/2011

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców

4.1.2012 - (COM(2010)0542 – C7‑0317/2010 – 2010/0271(COD)) - ***I

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Sprawozdawca: Wim van de Camp


Procedura : 2010/0271(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0445/2011

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców

(COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0542),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0317/2010),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 stycznia 2011 r.[1],

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A7-0445/2011),

1.  zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) Rynek wewnętrzny powinien opierać się na przejrzystych, prostych i spójnych przepisach zapewniających pewność prawną i przejrzystość, z których zarówno biznes, jak i konsumenci mogą czerpać korzyści.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Niniejsze rozporządzenie ma na celu ustanowienie zharmonizowanych przepisów dotyczących homologacji pojazdów kategorii L, aby zapewnić funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Pojazdy kategorii L to pojazdy dwu-, trzy- lub czterokołowe, takie jak dwukołowe pojazdy silnikowe, pojazdy trzykołowe, czterokołowce drogowe i czterokołowce drogowe z nadwoziem. Dodatkowymi celami są: uproszczenie istniejących ram prawnych, przyczynienie się do niższego, bardziej współmiernego udziału emisji w emisjach z transportu drogowego ogółem, zwiększenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa, dostosowanie do postępu technicznego i wzmocnienie przepisów dotyczących nadzoru rynku.

(3) Niniejsze rozporządzenie ma na celu ustanowienie zharmonizowanych przepisów dotyczących homologacji pojazdów kategorii L, aby zapewnić funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Pojazdy kategorii L to pojazdy dwu-, trzy- lub czterokołowe, takie jak dwukołowe pojazdy silnikowe, pojazdy trzykołowe, pojazdy terenowe, pojazdy typu side-by-side, czterokołowce drogowe i czterokołowce drogowe z nadwoziem. Dodatkowymi celami są: uproszczenie istniejących ram prawnych, przyczynienie się do niższego, bardziej współmiernego udziału emisji w emisjach z transportu drogowego ogółem, zwiększenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa, dostosowanie do postępu technicznego i wzmocnienie przepisów dotyczących nadzoru rynku.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Ponad 70% ludności Unii mieszka na obszarach miejskich, a około 85% PKB Unii jest wytwarzane w miastach. Wszystkie duże miasta w Europie starają się zmniejszyć natężenie ruchu, liczbę wypadków i zanieczyszczenie. Lepsze wymogi dotyczące homologacji pojazdów kategorii L mogą ułatwić zmianę w kierunku bardziej efektywnej, bezpiecznej i czystej mobilności1. Nowe, innowacyjne i zaawansowane technologicznie pojazdy dwu- i trzykołowe oraz lekkie pojazdy czterokołowe mogą znacznie zwiększyć mobilność w miastach, ponieważ zajmują mniej przestrzeni, zużywają mniej energii, powodują mniejsze emisje podczas produkcji i eksploatacji, a jednocześnie zapewniają możliwości przemieszczania się, wydajność i przyjemność.

 

______________

 

1 Zob. również komunikaty Komisji zatytułowane: „Plan działania na rzecz mobilności w miastach” (COM(2009)0490), „Strategia tematyczna dotycząca zanieczyszczenia powietrza” (COM(2005)0446) oraz „W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego” (COM(2010)0389).

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) W celu uproszczenia i przyspieszenia prawodawstwa w zakresie homologacji typu, wprowadzono nowe podejście regulacyjne do unijnego prawodawstwa w zakresie homologacji typu pojazdów, według którego prawodawca w drodze zwykłej procedury ustawodawczej ustanawia tylko podstawowe przepisy i zasady i deleguje Komisji ustanowienie prawa w zakresie dalszych szczegółów technicznych. W odniesieniu do wymogów materialnych niniejsze rozporządzenie powinno zatem określać jedynie przepisy podstawowe w zakresie funkcjonalnego bezpieczeństwa i efektywności środowiskowej i delegować Komisji uprawnienia do określenia specyfikacji technicznych.

(11) W celu uproszczenia i przyspieszenia prawodawstwa w zakresie homologacji typu, wprowadzono nowe podejście regulacyjne do unijnego prawodawstwa w zakresie homologacji typu pojazdów, według którego prawodawca w drodze zwykłej procedury ustawodawczej ustanawia tylko podstawowe przepisy i zasady i deleguje Komisji ustanowienie prawa w zakresie dalszych szczegółów technicznych. W odniesieniu do wymogów materialnych niniejsze rozporządzenie powinno zatem określać jedynie przepisy podstawowe w zakresie funkcjonalnego bezpieczeństwa i efektywności środowiskowej i delegować Komisji uprawnienia do określenia specyfikacji technicznych. Przepisy te należy dostosować do różnych typów pojazdów i ograniczyć do odpowiednich wymogów bezpieczeństwa w odniesieniu do homologacji typu układów, części i oddzielnych zespołów technicznych.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) W interesie przejrzystości, racjonalności i uproszczenia niniejsze rozporządzenie nie powinno zawierać zbyt wielu etapów wykonania wprowadzenia surowszych poziomów emisji i wymogów bezpieczeństwa.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b) Zważywszy na obecną sytuację gospodarczą, możliwości sektora i wielkość jego podmiotów, należy zapewnić przemysłowi wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do nowych przepisów zawartych w niniejszym rozporządzeniu oraz do specyfikacji technicznej przekazanej Komisji. Terminowe określenie wymogów ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia producentom wystarczającego czasu początkowego na opracowanie, sprawdzenie i wdrożenie rozwiązań technicznych w zakresie produkcji pojazdów, a wytwórcom i organom udzielającym homologacji w państwach członkowskich – wprowadzenie niezbędnych systemów administracyjnych.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Nadzór rynku w sektorze motoryzacyjnym, w szczególności w sektorze pojazdów kategorii L, powinien zostać wzmożony poprzez wzmocnienie przepisów dotyczących zgodności produkcji i określających obowiązki podmiotów gospodarczych w łańcuchu dostaw. W szczególności należy wyjaśnić rolę i obowiązki organów w państwach członkowskich odpowiedzialnych za homologację typu i nadzór rynku, oraz zwiększyć wymogi dotyczące kompetencji, obowiązków i funkcjonowania upoważnionych placówek technicznych przeprowadzających badania homologacyjne. Wymogi dotyczące zgodności z homologacją typu i zgodności produkcji zawarte w prawodawstwie dotyczącym sektora motoryzacyjnego powinny pozostać główną kompetencją organów udzielających homologacji, podczas gdy nadzór rynku powinien być kompetencją dzieloną między różnymi organami krajowymi.

(12) Nadzór rynku w sektorze motoryzacyjnym, w szczególności w sektorze pojazdów kategorii L, powinien zostać wzmożony poprzez wzmocnienie przepisów dotyczących zgodności produkcji i określających obowiązki podmiotów gospodarczych w łańcuchu dostaw. W szczególności należy wyjaśnić rolę i obowiązki organów w państwach członkowskich odpowiedzialnych za homologację typu i nadzór rynku, oraz zwiększyć wymogi dotyczące kompetencji, obowiązków i funkcjonowania upoważnionych placówek technicznych przeprowadzających badania homologacyjne. Wymogi dotyczące zgodności z homologacją typu i zgodności produkcji zawarte w prawodawstwie dotyczącym sektora motoryzacyjnego powinny pozostać główną kompetencją organów udzielających homologacji, podczas gdy nadzór rynku powinien być kompetencją dzieloną między różnymi organami krajowymi. Należy wprowadzić skuteczną koordynację i skuteczne monitorowanie na szczeblu Unii i szczeblu krajowym, aby zapewnić efektywne wykorzystanie nowych środków przez organy zajmujące się nadzorem rynku i udzielające homologacji.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Aby zapobiec nieprawidłowościom, stosowanie uproszczonej procedury w przypadku pojazdów produkowanych w małych seriach powinno dotyczyć bardzo ograniczonej produkcji. Niezbędne jest zatem precyzyjne zdefiniowanie pojęcia małych serii przez podanie liczby sprzedanych, zarejestrowanych i przekazanych do eksploatacji pojazdów.

(13) Aby zapobiec nieprawidłowościom, stosowanie uproszczonej procedury w przypadku pojazdów produkowanych w małych seriach powinno dotyczyć ograniczonej liczby pojazdów. Niezbędne jest zatem precyzyjne zdefiniowanie pojęcia małych serii przez podanie liczby sprzedanych, zarejestrowanych i przekazanych do eksploatacji pojazdów. W odniesieniu do konkretnego pojazdu należy stosować dopuszczenie indywidualne, tak aby dostosować uproszczone i tańsze podejście do pojedynczych pojazdów typu SAM.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Zgodnie z art. 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przepisy i zasady ogólne dotyczące mechanizmów kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję ustanawiane są z wyprzedzeniem w drodze rozporządzenia zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Do czasu przyjęcia tych nowych rozporządzeń nadal ma zastosowanie decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca procedury wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji, z wyjątkiem procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, która nie ma już zastosowania.

skreślony

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Komisja powinna posiadać uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do: funkcjonalnego bezpieczeństwa i efektywności środowiskowej, badań, dostępu do informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów oraz wyznaczenia placówek technicznych i określenia ich szczególnych dozwolonych zadań, w celu uzupełnienia lub zmiany niektórych innych niż istotne elementów aktów legislacyjnych za pomocą przepisów o zastosowaniu ogólnym. Uprawnienia te nie powinny obejmować możliwości zmiany dat wprowadzenia w życie, ustanowionych w załączniku IV, lub dopuszczalnych wartości emisji, ustanowionych w załączniku VI. Zmiany tych dat lub wartości powinny być dokonywane w drodze zwykłej procedury ustawodawczej, ustanowionej w art. 114 TFUE.

(17) W celu uzupełnienia lub zmiany niektórych innych niż istotne elementów aktów legislacyjnych za pomocą przepisów o zastosowaniu ogólnym, Komisja powinna posiadać uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do: funkcjonalnego bezpieczeństwa i efektywności środowiskowej, badań, dostępu do informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów oraz wyznaczenia placówek technicznych i określenia ich szczególnych dozwolonych zadań. Uprawnienia te nie powinny obejmować możliwości zmiany dat wprowadzenia w życie, ustanowionych w załączniku IV, lub dopuszczalnych wartości emisji, ustanowionych w załączniku VI, lub zaostrzonych wymogów w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego, ustanowionych w załączniku VIII. Zmiany tych dat, ogólnych wymogów lub wartości powinny być dokonywane w drodze zwykłej procedury ustawodawczej, ustanowionej w art. 114 TFUE. Szczególnie ważne jest to, aby Komisja podczas prac przygotowawczych prowadziła odpowiednie konsultacje, w tym na szczeblu ekspertów. Podczas przygotowywania i sporządzania aktów delegowanych Komisja powinna zapewnić równoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Uzasadnienie

Dostosowanie do ostatniego sformułowania dotyczącego aktów delegowanych.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Komisja powinna być uprawniona do przyjęcia aktu wykonawczego zgodnie z art. 291 Traktatu w celu przyjęcia jednolitych warunków wykonania niniejszego rozporządzenia odnośnie do wykazu informacji, jakie należy dostarczyć, wnioskując o przyznanie homologacji, procedur homologacji typu, wzorów dodatkowych tabliczek producentów, świadectw homologacji typu UE, wykazu wydanych homologacji typu, systemu numerowania homologacji typu UE oraz procedur zapewniających zgodność produkcji. Odnośnie do tych elementów, potrzebne są jednolite warunki wdrożenia w państwach członkowskich w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez ułatwienie wzajemnego uznawania decyzji administracyjnych wydanych w różnych państwach członkowskich (w szczególności homologacji typu) oraz zatwierdzania dokumentów wydanych przez producentów pojazdów (w szczególności świadectw zgodności).

(18) W celu przyjęcia jednolitych warunków wykonania niniejszego rozporządzenia odnośnie do wykazu informacji, jakie należy dostarczyć, wnioskując o przyznanie homologacji, procedur homologacji typu, wzorów dodatkowych tabliczek producentów, świadectw homologacji typu UE, wykazu wydanych homologacji typu, systemu numerowania homologacji typu UE oraz procedur zapewniających zgodność produkcji, należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję1. Odnośnie do tych elementów, potrzebne są jednolite warunki wdrożenia w państwach członkowskich w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez ułatwienie wzajemnego uznawania decyzji administracyjnych wydanych w różnych państwach członkowskich (w szczególności homologacji typu) oraz zatwierdzania dokumentów wydanych przez producentów pojazdów (w szczególności świadectw zgodności).

 

____________

 

1Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

Uzasadnienie

Dostosowanie do ostatniego sformułowania dotyczącego aktów delegowanych.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a) W ciągu 2 lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja, na podstawie wyniku analizy, powinna dokonać oceny konieczności opracowania nowego wniosku i w razie potrzeby go przyjąć. Wniosek ten powinien uwzględniać przynajmniej następujące kwestie: czy 450 kg limit masy pozostaje właściwy; czy rozróżnienie na pojazdy trzy- i czterokołowe pozostaje właściwe w kontekście niedawnego rozwoju oraz czy niezbędne są dalsze dostosowania w związku z rozwojem rynku w obszarze e-pojazdów.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) pojazdów przeznaczonych wyłącznie do używania w zawodach sportowych, na drogach lub poza nimi;

d) pojazdów przeznaczonych wyłącznie do używania w zawodach sportowych;

Uzasadnienie

Poprawka redakcyjna: skreślenie kryteriów nieistotnych dla odstępstwa dotyczącego zawodów.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) pojazdów przeznaczonych wyłącznie do używania przez siły zbrojne, organy ścigania, służby obrony cywilnej, straż pożarną i instytucje prac publicznych;

e) pojazdów przeznaczonych wyłącznie do używania przez siły zbrojne, organy ścigania, służby obrony cywilnej, straż pożarną i podmiotów świadczących roboty publiczne lub usługi publiczne;

Uzasadnienie

Sprecyzowanie: wyłączone z zakresu rozporządzenia są pojazdy przeznaczone do robót publicznych i usług publicznych.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) pojazdów przeznaczonych przede wszystkim do użytku poza drogami i zaprojektowanych do jazdy po powierzchniach nieutwardzonych;

skreślona

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) rowerów ze wspomaganymi pedałami, wyposażonych w pomocniczy silnik elektryczny o maksymalnej ciągłej mocy znamionowej równej 0,25 kW, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i w końcu spada do zera, gdy pojazd osiągnie prędkość 25 km/h lub wcześniej, jeśli rowerzysta przestanie pedałować;

h) rowerów ze wspomaganymi pedałami, wyposażonych w pomocniczy napęd elektryczny, którego moc wyjściowa spada do zera, gdy pojazd osiągnie prędkość 25 km/h lub wcześniej, jeśli rowerzysta przestanie pedałować; rowerów takich nie uznaje się za pojazdy silnikowe;

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i) urządzenia samoczynnie utrzymujące równowagę;

i) urządzenia samoczynnie utrzymujące równowagę o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej 25 km/h; urządzeń takich nie uznaje się za pojazdy silnikowe;

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j) pojazdów niewyposażonych w przynajmniej jedno miejsce siedzące.

j) pojazdów niewyposażonych w przynajmniej jedno miejsce siedzące o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej 25 km/h; pojazdów takich nie uznaje się za pojazdy silnikowe;

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ja) pojazdów wyposażonych w silnik elektryczny o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej mniejszej niż 25 km/h i masie nieobciążonego pojazdu mniejszej niż 25 kg; pojazdów takich nie uznaje się za pojazdy silnikowe.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

11. „świadectwo zgodności” oznacza dokument zgodny ze wzorem określonym w akcie wykonawczym, który wydaje producent pojazdu w celu zaświadczenia, że pojazd, w momencie jego skompletowania, odpowiada typowi pojazdu homologowanemu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

11. „świadectwo zgodności” oznacza dokument zgodny ze wzorem określonym w akcie wykonawczym, który wydaje producent w celu zaświadczenia, że pojazd, w momencie jego skompletowania, odpowiada typowi pojazdu homologowanemu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

40. „dystrybutor” oznacza dowolną osobę fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw, inną niż producent lub importer, która sprzedaje, rejestruje pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny lub jest odpowiedzialna za przekazanie do eksploatacji tych produktów na rynku unijnym;

40. „dystrybutor” oznacza dowolną osobę fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw, inną niż producent lub importer, która udostępnia pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny na rynku unijnym;

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 49

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

49. „informacje dotyczące naprawy i konserwacji pojazdów” oznaczają wszelkie informacje niezbędne do przeprowadzenia diagnostyki, obsługi, sprawdzenia, okresowego przeglądu, naprawy, przeprogramowania lub przeinstalowania oprogramowania pojazdu, które producent przekazuje autoryzowanym sieciom sprzedaży i autoryzowanym stacjom obsługi, w tym wszelkie zmiany i informacje uzupełniające do powyższych. Informacje te zawierają wszystkie informacje wymagane do montażu w pojazdach układów, części i oddzielnych zespołów technicznych;

49. „informacje dotyczące naprawy i konserwacji pojazdów” oznaczają wszelkie informacje niezbędne do przeprowadzenia diagnostyki, obsługi, sprawdzenia, okresowego przeglądu, naprawy, przeprogramowania lub przeinstalowania oprogramowania pojazdu, które producent przekazuje autoryzowanym sieciom sprzedaży i autoryzowanym stacjom obsługi, w tym wszelkie zmiany i informacje uzupełniające do powyższych. Informacje te zawierają wszystkie informacje wymagane do określenia i montażu w pojazdach układów, części, elementów i oddzielnych zespołów technicznych;

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 50

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

50. „niezależny podmiot” oznacza podmioty inne niż autoryzowane sieci sprzedaży lub stacje obsługi, które bezpośrednio lub pośrednio wykonują naprawy i konserwację pojazdów silnikowych;

50. „niezależny podmiot” oznacza wszelkie osoby fizyczne lub prawne inne niż autoryzowane sieci sprzedażystacje obsługi, które bezpośrednio lub pośrednio wykonują naprawy i obsługę techniczną pojazdów silnikowych, w szczególności warsztaty, producenci lub dystrybutorzy narzędzi lub sprzętu naprawczego lub części zamiennych, wydawcy informacji technicznych, stowarzyszenia motoryzacyjne, podmioty udzielające pomocy drogowej, stacje kontroli i badania pojazdów, ośrodki szkoleniowe i badawcze oraz producenci i instalatorzy wyposażenia pojazdów na paliwo alternatywne;

Uzasadnienie

Należy zapewnić wszystkim niezależnym podmiotom sprawiedliwy dostęp do informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów (po rozsądnych kosztach), nie tylko „przedsiębiorstwom”.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 50 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

50a. „autoryzowany punkt sprzedaży lub naprawy” oznacza wszelkie osoby fizyczne lub prawne, które są członkami systemu dystrybucji producenta pojazdu;

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 53 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

53a. „motocykl enduro” oznacza dwukołowy pojazd silnikowy do użytku specjalnego spełniający kryteria klasyfikacji dla pojazdów kategorii L3e-S1;

Uzasadnienie

Wprowadzenie specjalnej podkategorii dla motocykli Enduro, które wykorzystywane są zarówno na drogach, jak i poza drogami.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 53 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

53b. „motocykl trialowy” oznacza dwukołowy pojazd silnikowy do użytku specjalnego spełniający kryteria klasyfikacji dla pojazdów kategorii L3e-S2;

Uzasadnienie

Wprowadzenie specjalnej podkategorii dla motocykli trialowych, które wykorzystywane są zarówno na drogach, jak i poza drogami.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 57 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

57a. „pojazd terenowy” (ATV) oznacza pojazd spełniający kryteria klasyfikacji dla pojazdów kategorii L7Be-A1;

 

(Poprawka ta – kategoria L7Be-A1 dla ATV – dotyczy całości tekstu. Jej przyjęcie spowoduje konieczność odpowiednich zmian w tekście.)

Uzasadnienie

Wprowadzenie specjalnej podkategorii dla pojazdów terenowych (ATV), które wykorzystywane są zarówno na drogach, jak i poza drogami.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 57 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

57b. „pojazd typu side-by-side” (SbS) oznacza pojazd spełniający kryteria klasyfikacji dla pojazdów kategorii L7Be-A2;

 

(Poprawka ta – kategoria L7Be-A2 dla SbS – dotyczy całości tekstu. Jej przyjęcie spowoduje konieczność odpowiednich zmian w tekście.)

Uzasadnienie

Wprowadzenie podkategorii dla pojazdów typu side-by-side (SbS), które wykorzystywane są zarówno na drogach, jak i poza drogami.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 67 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

67a. „Mechanizm napędowy” oznacza części i układy pojazdu, które wytwarzają energię i przekazują ją na powierzchnię drogi, włączając silniki, układy sterowania silnika lub dowolny inny moduł sterowania, urządzenia kontrolujące emisję zanieczyszczeń, przeniesienie napędu i jego sterowanie; wał napędowy lub napęd pasowy lub napęd łańcuchowy, mechanizmy różnicowe, końcowe przełożenie i opona napędzanego koła (promień).

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Pojazdy kategorii L obejmują dwu-, trzy- i czterokołowe pojazdy silnikowe skategoryzowane w kolejnych punktach załącznika I, łącznie z rowerami z napędem, dwu- i trzykołowymi motorowerami, dwu- i trzykołowymi motocyklami, motocyklami z wózkami bocznymi, lekkimi i ciężkimi czterokołowcami drogowymi oraz lekkimi i ciężkimi czterokołowcami drogowymi z nadwoziem.

1. Pojazdy kategorii L obejmują dwu-, trzy- i czterokołowe pojazdy silnikowe skategoryzowane w kolejnych punktach załącznika I, łącznie z rowerami z napędem, dwu- i trzykołowymi motorowerami, dwu- i trzykołowymi motocyklami, motocyklami z wózkami bocznymi, lekkimi i ciężkimi czterokołowcami drogowymi, pojazdami terenowymi (ATV), pojazdami typu side-by-side oraz lekkimi i ciężkimi czterokołowcami drogowymi z nadwoziem.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt i) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– pojazdy A1 (motocykle o niskich osiągach);

– pojazdy L3e-A1 (motocykle o niskich osiągach);

Uzasadnienie

Poprawka redakcyjna

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt i) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

pojazdy A2 (motocykle o średnich osiągach);

– pojazdy L3e-A2 (motocykle o średnich osiągach);

Uzasadnienie

Poprawka redakcyjna

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt i) – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– pojazdy A3 (motocykle o wysokich osiągach);

– pojazdy L3e-A3 (motocykle o wysokich osiągach);

Uzasadnienie

Poprawka redakcyjna

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) maksymalna prędkość konstrukcyjna:

skreślony

– nie większa niż 130 km/h;

 

– większa niż 130 km/h.

 

Uzasadnienie

Choć maksymalna prędkość konstrukcyjna pojazdu jest odpowiednia dla badania emisji, nie nadaje się do klasyfikacji typu pojazdu. To kryterium nie jest również ujęte w załączniku I.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (iia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iia) użytek specjalny:

 

- pojazdy L3e-S1 (motocykle enduro);

 

- pojazdy L3e-S2 (motocykle trialowe).

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i) pojazdy podkategorii L5Ae (trzykołowe);

i) pojazdy L5Ae (trzykołowe);

Uzasadnienie

Poprawka redakcyjna

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e) – podpunkt (ii) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) pojazdy podkategorii L5Be (użytkowe pojazdy trzykołowe), w podziale na następujące podkategorie:

(ii) pojazdy L5Be (użytkowe pojazdy trzykołowe), w podziale na następujące podkategorie:

Uzasadnienie

Poprawka redakcyjna

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera g) – podpunkt (ia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ia) pojazdy L7Be, w podziale na następujące podkategorie:

 

- L7Be-A1: ATV;

 

- L7Be-A2: pojazdy typu side-by-side.

 

(Poprawka ta – wprowadzenie dwóch nowych kategorii L7Be-A1 i L7Be-A2 – dotyczy całości tekstu. Jej przyjęcie spowoduje konieczność odpowiednich zmian w tekście.)

Uzasadnienie

Wprowadzenie kategorii pojazdów czterokołowych do użytku specjalnego, które wykorzystywane są zarówno na drogach, jak i poza drogami, ze szczególnymi podkategoriami dla pojazdów terenowych i pojazdów typu side-by-side.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera g) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) pojazdy podkategorii L7Be (ciężkie czterokołowce drogowe z nadwoziem), w podziale na następujące podkategorie:

(ii) pojazdy L7Ce (ciężkie czterokołowce drogowe z nadwoziem), w podziale na następujące podkategorie:

L7Be – pojazdy U: pojazdy użytkowe przeznaczone wyłącznie do transportu towarów;

L7Ce – pojazdy U: pojazdy użytkowe przeznaczone wyłącznie do transportu towarów;

L7Be – pojazdy P: pojazdy głównie przeznaczone i używane do przewozu pasażerów.

L7Ce – pojazdy P: pojazdy głównie przeznaczone i używane do przewozu pasażerów.

 

(Poprawka ta – zmiana dotychczasowej kategoria L7Be w kategorię L7Ce – dotyczy całości tekstu. Jej przyjęcie spowoduje konieczność odpowiednich zmian w tekście.)

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) kategoria L1e z podkategoriami L1Ae i L1Be oraz kategoria L3e z podkategoriami L3e - A1, L3e - A2 i L3e - A3;

a) kategoria L1e z podkategoriami L1Ae i L1Be oraz kategoria L3e z podkategoriami L3e-A1, L3e-A2, L3e-A3, L3e-S1 i L3e-S2;

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Ponadto wyznaczają oni przedstawiciela do celów nadzoru rynku, którym może być wyłączny przedstawiciel wspomniany w drugim akapicie lub dodatkowy przedstawiciel.

4. Producenci wyznaczają ponadto przedstawiciela do celów nadzoru rynku, którym może być wyłączny przedstawiciel wspomniany w trzecim akapicie lub dodatkowy przedstawiciel.

Uzasadnienie

Właściwe odniesienie.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Importerzy sprzedają lub rejestrują na rynku unijnym wyłącznie pojazdy, układy, części lub oddzielne zespoły techniczne zgodne z wymogami.

1. Importerzy sprzedają lub rejestrują na rynku unijnym wyłącznie pojazdy, układy, części lub oddzielne zespoły techniczne zgodne z wymogami i bezpieczne.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Jeżeli importer uznaje lub ma powody, by uważać, że pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny nie jest zgodny z wymogami niniejszego rozporządzenia, w szczególności nie odpowiada homologowanemu typowi, nie wolno mu sprzedawać lub rejestrować pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego, dopóki nie zostanie zapewniona zgodność produktu. Ponadto jeżeli uznaje on lub ma powody, by uważać, że pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny stanowi zagrożenie, informuje on o tym producenta i organ nadzoru rynku.

3. Jeżeli importer uznaje lub ma powody, by uważać, że pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny nie jest zgodny z wymogami niniejszego rozporządzenia, w szczególności nie odpowiada homologowanemu typowi, kontaktuje się z właściwymi organami i nie wolno mu sprzedawać lub rejestrować pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego, dopóki nie uzyska potwierdzenia od właściwych organów, że jest to zgodne z niniejszym rozporządzeniem. Ponadto jeżeli uznaje on lub ma powody, by uważać, że pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny stanowi zagrożenie, informuje on o tym producenta i organ nadzoru rynku.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Jeżeli dystrybutor uznaje lub ma powody, by uważać, że pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny nie jest zgodny z wymogami niniejszego rozporządzenia, nie wolno mu sprzedawać lub rejestrować pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego i musi on zapobiec przekazaniu produktu do eksploatacji, dopóki nie zostanie zapewniona zgodność produktu.

1. Jeżeli dystrybutor uznaje lub ma powody, by uważać, że pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny nie jest zgodny z wymogami niniejszego rozporządzenia, kontaktuje się z właściwymi organami i nie wolno mu sprzedawać lub rejestrować pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego, dopóki nie uzyska potwierdzenia od właściwych organów, że jest to zgodne z niniejszym rozporządzeniem; musi on też zapobiec przekazaniu produktu do eksploatacji, dopóki nie zostanie zapewniona zgodność produktu.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony środowiska, Komisja określa szczegółowe wymogi techniczne, w tym, w stosownych przypadkach, procedury badań i wartości graniczne, jedynie dla wymogów innych niż ograniczenia i progi środowiskowe wymienione w załącznikach VI-VII do niniejszego rozporządzenia, w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 76, 77 i 78.

2. Aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony środowiska, Komisja określa szczegółowe wymogi techniczne, w tym, w stosownych przypadkach, procedury badań i wartości graniczne, jedynie dla wymogów innych niż ograniczenia i progi środowiskowe wymienione w załącznikach VI–VII do niniejszego rozporządzenia, w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 76. Te szczegółowe wymogi techniczne zwiększają, a przynajmniej utrzymują poziom bezpieczeństwa i ochrony środowiska możliwy do uzyskania na mocy dyrektyw określonych w art. 81.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Wszelkie środki przyjmowane zgodnie z ust. 2 poprzedzone są oceną zakończoną sprawozdaniem i mają na celu uzyskanie odpowiedniej równowagi między następującymi elementami:

 

(a) poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i efektywności środowiskowej rozważanych wymogów technicznych; oraz

 

(b) wpływem na konsumentów i producentów (w tym na rynku części zamiennych i wyposażenia), jaki miałoby nałożenie wymogów dodatkowych na mocy niniejszego artykułu.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Środki dotyczące modyfikacji mechanizmu napędowego pojazdów

Środki obowiązujące producentów i dotyczące manipulacji w pojazdach kategorii L

1. „Mechanizm napędowy” oznacza części i układy pojazdu, które wytwarzają energię i przekazują ją na powierzchnię drogi, włączając silniki, układy sterowania silnika lub dowolny inny moduł sterowania, urządzenia kontrolujące emisję zanieczyszczeń, przeniesienie napędu i jego sterowanie; wał napędowy lub napęd pasowy lub napęd łańcuchowy, mechanizmy różnicowe, końcowe przełożenie i opona napędzanego koła (promień).

 

2. Pojazdy kategorii L muszą być wyposażone w wyznaczone środki zapobiegające manipulowaniu mechanizmem napędowym pojazdu, które mają zostać określone w akcie delegowanym za pomocą serii wymogów i specyfikacji technicznych w celu:

1. Pojazdy kategorii L muszą być wyposażone w wyznaczone środki zapobiegające manipulowaniu mechanizmem napędowym pojazdu w celu:

a) zapobieżenia modyfikacjom, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu, w szczególności poprzez zwiększenie osiągów pojazdu w drodze manipulowania mechanizmem napędowym w celu zwiększenia maksymalnego momentu obrotowego lub mocy lub maksymalnej konstrukcyjnej prędkości pojazdu, określonych przez producenta pojazdu przy homologacji typu lub

a) zapobieżenia modyfikacjom, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu, w szczególności poprzez zwiększenie osiągów pojazdu w drodze manipulowania mechanizmem napędowym w celu zwiększenia maksymalnego momentu obrotowego lub mocy lub maksymalnej konstrukcyjnej prędkości pojazdu, określonych przez producenta pojazdu przy homologacji typu lub

b) zapobieżenia szkodom dla środowiska.

b) zapobieżenia szkodom dla środowiska.

3. Komisja określa szczególne wymogi dotyczące środków, o których mowa w ust. 2, w drodze aktu delegowanego przyjętego zgodnie z art. 76, 77 i 78.

2. Do dnia wskazanego w art. 82 ust. 2 Komisja określa szczególne wymogi i specyfikacje techniczne dotyczące środków, o których mowa w ust. 1, w drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 76.

4. Po modyfikacji mechanizmu napędowego pojazd musi spełniać wymogi techniczne początkowej kategorii lub podkategorii pojazdu lub, w stosownych przypadkach, nowej kategorii lub podkategorii pojazdu, które obowiązywały, gdy oryginalny pojazd był sprzedawany, rejestrowany lub przekazywany do eksploatacji, z uwzględnieniem ostatnich poprawek i wymogów.

 

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 18a

 

Środki i procedury dotyczące modyfikacji w pojazdach kategorii L przez użytkowników lub podmioty działające w ich imieniu

 

1. W przypadku modyfikacji mechanizmu napędowego przez użytkownika lub podmiot działający w jego imieniu pojazd musi spełniać wymogi techniczne początkowej kategorii lub podkategorii pojazdu lub, w stosownych przypadkach, nowej kategorii lub podkategorii pojazdu, które obowiązywały, gdy oryginalny pojazd był sprzedawany, rejestrowany lub dopuszczany do eksploatacji. Modyfikacje te podlegają kontroli i zatwierdzeniu przez właściwy organ danego państwa członkowskiego.

 

2. Postanowienia rozdziału XI obowiązują niezależnie od postanowień tego artykułu.

 

3. Dla celów ust. 1 modyfikację uznaje się za zasadniczą, jeżeli wpływa na bezpieczeństwo pojazdu, poziom emisji do środowiska naturalnego lub jeżeli sprawia, że oryginalna homologacja traci ważność.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W cztery lata po dacie określonej w art. 82 akapit 2 wszystkie nowe pojazdy podkategorii L1Be, L3e, L5e, L6Ae i L7Ae muszą być wyposażone w pierwszy etap systemu diagnostyki pokładowej (OBD), który monitoruje i informuje o ciągłości obwodu elektrycznego, skróconych i otwartych obwodach elektrycznych, o racjonalności obwodu silnika i systemach sterowania pojazdem (OBD I).

1. Dwa lata po dacie określonej w art. 82 ust. 2 wszystkie nowe pojazdy podkategorii L3e, L5e, L6Ae i L7Ae muszą być wyposażone w pierwszy etap systemu diagnostyki pokładowej (OBD), który monitoruje i informuje o ciągłości obwodu elektrycznego, skróconych i otwartych obwodach elektrycznych, o racjonalności obwodu silnika i systemach sterowania pojazdem (OBD I).

 

2. Trzy lata po dacie określonej w art. 82 ust. 2 w system OBD I muszą być wyposażone wszystkie nowe pojazdy podkategorii L1Be i wszystkie istniejące typy pojazdów podkategorii: L3e, L5e, L6Ae i L7Ae.

 

3. Cztery lata po dacie określonej w art. 82 ust. 2 wszystkie istniejące typy pojazdów podkategorii L1Be muszą być wyposażone w OBD I.

 

4. W cztery lata po dacie określonej w art. 82 ust. 2 wszystkie nowe pojazdy podkategorii L6Be, L7Be i L7Ce muszą być wyposażone w OBD I.

2. W sześć lat po dacie określonej w art. 82 akapit drugi wszystkie nowe pojazdy podkategorii L6Be i L7Be muszą być wyposażone w OBD I.

5. W cztery lata po dacie określonej w art. 82 ust. 2 wszystkie istniejące typy pojazdów podkategorii L6Be, L7Be i L7Ce muszą być wyposażone w OBD I.

 

6. W sześć lat po dacie określonej w art. 82 ust. 2 wszystkie nowe pojazdy muszą być wyposażone w OBD I.

3. W osiem lat po dacie określonej w art. 82 akapit drugi wszystkie nowe pojazdy muszą być wyposażone w OBD I.

7. W osiem lat po dacie określonej w art. 82 ust. 2 wszystkie istniejące typy pojazdów muszą być wyposażone w OBD I.

4. Po potwierdzeniu w decyzji przyjętej przez Komisję zgodnie z art. 21 ust. 4, w osiem lat po dacie określonej w art. 82 akapit drugi, wszystkie nowe pojazdy podkategorii L1Be, L3e, L5e, L6Ae i L7Ae muszą być także dodatkowo wyposażone w drugi etap systemu diagnostyki pokładowej (OBD II), który oprócz OBD I, monitoruje nie tylko całkowite awarie, ale także pogorszenie się układów, części i oddzielnych zespołów technicznych w ciągu okresu użytkowania pojazdu, pod warunkiem, że w badaniu, o którym mowa w art. 21 ust. 4 i 5, zostanie udowodniona jego opłacalność.

8. Po potwierdzeniu w decyzji przyjętej przez Komisję zgodnie z art. 21 ust. 4, w sześć lat po dacie określonej w art. 82 ust. 2, wszystkie nowe pojazdy (pod)kategorii L3e, L5e, L6Ae i L7Ae muszą być także wyposażone w drugi etap systemu diagnostyki pokładowej (OBD II), który oprócz OBD I, monitoruje dodatkowo nie tylko całkowite awarie, ale także pogorszenie się układów, części i oddzielnych zespołów technicznych w ciągu okresu użytkowania pojazdu, pod warunkiem, że w badaniu, o którym mowa w art. 21 ust. 4 i 5, zostanie udowodniona jego opłacalność.

 

9. Po potwierdzeniu w decyzji przyjętej przez Komisję zgodnie z art. 21 ust. 4, w siedem lat po dacie określonej w art. 82 ust. 2, wszystkie istniejące typy pojazdów (pod)kategorii L3e, L5e, L6Ae i L7Ae muszą być także wyposażone w OBD II, który oprócz OBD I, monitoruje nie tylko całkowite awarie, ale także pogorszenie się układów, części i oddzielnych zespołów technicznych w ciągu okresu użytkowania pojazdu, pod warunkiem, że w badaniu efektywności środowiskowej, o którym mowa w art. 21 ust. 4 i 5, zostanie udowodniona jego opłacalność.

5. Szczegółowe progi emisji OBD są określone w załączniku VI(B).

10. Szczegółowe progi emisji OBD są określone w załączniku VI(B).

6. Przyznane Komisji uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 76, 77 i 78, aktu delegowanego ustanawiającego szczegółowe wymogi techniczne dotyczące diagnostyki pokładowej, łącznie z wymogami dotyczącymi funkcjonalnej OBD i procedur badań zagadnień wymienionych w ust. 1-5 w celu zapewnienia wysokiego poziomu funkcjonalnego bezpieczeństwa, ochrony środowiska i tego samego standardowego poziomu dostępu do informacji o naprawach i obsłudze technicznej dla mechaników samochodowych.

11. Komisja, w drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 76, określa szczegółowe wymogi techniczne dotyczące OBD łącznie z wymogami funkcjonalnymi i procedurą badań w celu zapewnienia wysokiego poziomu funkcjonalnego bezpieczeństwa, ochrony środowiska i tego samego standardowego poziomu dostępu do informacji o naprawach i obsłudze technicznej dla mechaników samochodowych.

 

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Aby zapewnić osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, Komisja określa wymogi dotyczące funkcjonalnego bezpieczeństwa pojazdów, w tym procedur badań i wartości ograniczeń, w drodze aktu delegowanego przyjętego zgodnie z art. 76, 77 i 78.

4. Aby zapewnić osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, Komisja określa wymogi dotyczące funkcjonalnego bezpieczeństwa pojazdów, w tym procedur badań i wartości ograniczeń, w drodze aktu delegowanego przyjętego zgodnie z art. 76. Te szczegółowe wymogi zwiększają, a przynajmniej utrzymują poziom bezpieczeństwa możliwy do uzyskania na mocy dyrektyw określonych w art. 81.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Nie później niż w dniu 1 stycznia 2016 r. Komisja przeprowadza kompleksowe badania wpływu na środowisko. W badaniu ocenie zostaje poddana jakość powietrza i udział zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów kategorii L i uwzględnione są wymogi badań typu I, IV, V i VIII wymienionych w załączniku V. W ramach tego badania zostaną zgromadzone i ocenione najnowsze dane naukowe, ustalenia badań naukowych, modelowania i opłacalności w celu ustalenia ostatecznych środków polityki dotyczących wymogów w zakresie środowiska przez potwierdzenie terminów wprowadzenia w życie poziomu Euro 5 (terminów dla poziomu Euro 6 w przypadku motocykli kategorii L3e), określonych w załączniku IV oraz wymogów środowiskowych dotyczących Euro 5 (Euro 6 w przypadku motocykli kategorii L3e) określonych w załącznikach V, VI(A3), VI(B2), VI(C2) i w załączniku VII dotyczącym trwałości wyrażonej w kilometrach i współczynników pogorszenia jakości dla poziomu Euro 5 (Euro 6 w przypadku motocykli kategorii L3e).

4. Do dnia 1 stycznia 2016 r. Komisja przeprowadzi kompleksowe badania wpływu na środowisko. W badaniu ocenie zostaje poddana jakość powietrza i udział zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów kategorii L i uwzględnione są wymogi badań typu I, IV, V i VIII wymienionych w załączniku V. W ramach tego badania zostaną zgromadzone i ocenione najnowsze dane naukowe, ustalenia badań naukowych, modelowania i opłacalności w celu ustalenia ostatecznych środków polityki dotyczących kwestii wymienionych w ust. 5.

Uzasadnienie

Skreślenie powtórzenia z ust. 5.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. W oparciu o ustalenia badania efektywności środowiskowej Komisja potwierdza:

5. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wyników badania efektywności środowiskowej i proponowanych ostatecznych działań politycznych w odniesieniu do:

Uzasadnienie

W oparciu o ustalenia badania efektywności środowiskowej Komisja potwierdza lub proponuje zmiany do wymogów środowiskowych wymienionych w tym ustępie.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) ograniczenia emisji Euro 5 (Euro 6 dla motocykli kategorii L3e), o których mowa w załączniku VI(A3) oraz progi OBD, o których mowa w załączniku VI(B2);

b) ograniczenia emisji Euro 5 (Euro 6 dla motocykli kategorii L3e), o których mowa w załącznikach V i VI(A3), oraz progi OBD, o których mowa w załączniku VI(B2);

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do ust. 4.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12. Aby zapewnić wysoki poziom ochrony środowiska, Komisja ustanawia szczegółowe specyfikacje techniczne w zakresie wymogów środowiskowych, łącznie z procedurami badań dotyczących zagadnień wymienionych w ust. 2, 3, 4 i 5 w drodze aktu delegowanego przyjętego zgodnie z art. 76, 77 i 78.

12. Aby zapewnić wysoki poziom ochrony środowiska, Komisja ustanawia szczegółowe specyfikacje techniczne w zakresie wymogów środowiskowych, łącznie z procedurami badań dotyczących zagadnień wymienionych w ust. 2, 3, 4 i 5 w drodze aktu delegowanego przyjętego zgodnie z art. 76. Te szczegółowe specyfikacje techniczne zwiększają, a przynajmniej utrzymują poziom bezpieczeństwa możliwy do uzyskania na mocy dyrektyw określonych w art. 81.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja określa metody pomiaru emisji CO2 oraz obliczania zużycia paliwa lub metod pomiaru w drodze aktu delegowanego przyjętego zgodnie z art. 76, 77 i 78.

3. Komisja określa metody pomiaru emisji CO2 oraz obliczania zużycia paliwa lub metod pomiaru w drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 76.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) mieszaną homologację typu;

Uzasadnienie

Mieszana homologacja typu jest niezbędna dla producentów, którzy korzystają z homologacji dostawców, lecz wykorzystują jednostopniową homologację typu w odniesieniu do elementów związanych z pojazdami, podlegającymi ich własnej kontroli.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Mieszana homologacja typu składa się z homologacji typu krok po kroku, podczas której na ostatnim etapie homologacji całego pojazdu uzyskano homologację jednego lub więcej układów, bez konieczności wydawania świadectw homologacji typu UE dla tych układów;

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Komisja wprowadza szczegółowe ustalenia dotyczące procedur homologacji w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 76.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Komisji przyznaje się uprawnienia wykonawcze w celu określenia szczegółowych uzgodnień w odniesieniu do procedur homologacji typu określonych w art. 73.

6. Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu określenia szczegółowych uzgodnień dotyczących procedur homologacji typu. Te akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą badania, o której mowa w art. 74 ust. 2.

Poprawka  60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 2 – wprowadzenie i punkt 1 i 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Informacje zawarte w folderze obejmują:

2. Informacje zawarte w folderze obejmują co najmniej następujące informacje:

(1) dokument informacyjny zgodnie ze wzorem ustanowionym przez Komisję zgodnie z art. 73;

(1) wszystkie dane, rysunki, fotografie i inne informacje wymagane w akcie delegowanym przyjętym zgodnie z ust. 3a;

(2) wszystkie dane, rysunki, fotografie i inne informacje wymagane w akcie wykonawczym przyjętym zgodnie z art. 73;

(2) dokument informacyjny zgodnie ze wzorem ustanowionym przez Komisję zgodnie z ust. 3b;

Poprawka  61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Komisja, w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 76, określa informacje przekazywane organowi udzielającemu homologacji na mocy ust. 2, uwzględniając wymogi ustanowione w art. 26.

Poprawka  62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b. Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu ustalenia szczegółowych wzorów folderu informacyjnego i dokumentu informacyjnego, określonych w ust. 2. Te akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą badania, o której mowa w art. 74 ust. 2.

Poprawka  63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Świadectwa homologacji typu UE otrzymują numerację zgodnie ze zharmonizowanym systemem określonym w akcie wykonawczym przyjętym zgodnie z art. 73.

4. Świadectwa homologacji typu UE otrzymują numerację zgodnie ze zharmonizowanym systemem. Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu ustanowienia takiego systemu. Te akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą badania, o której mowa w art. 74 ust. 2.

Poprawka  64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Świadectwo homologacji typu wydawane jest zgodne ze wzorem określonym w akcie wykonawczym przyjętym zgodnie z art. 73.

2. Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu określenia wzoru unijnego świadectwa homologacji typu. Te akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą badania, o której mowa w art. 74 ust. 2. Świadectwo homologacji typu wydawane jest zgodnie z tym wzorem.

Poprawka  65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Aby zagwarantować, że wyniki uzyskane w drodze wirtualnych metod badań są porównywalne do wyników otrzymanych w fizycznych badaniach, Komisja ustanawia wymogi, które mogą podlegać wirtualnym badaniom oraz warunki, w jakich można przeprowadzać wirtualne badania, w drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 76, 77 i 78.

6. Aby zagwarantować, że wyniki uzyskane w drodze wirtualnych metod badań są porównywalne do wyników otrzymanych w fizycznych badaniach, Komisja ustanawia wymogi, które mogą podlegać wirtualnym badaniom oraz warunki, w jakich można przeprowadzać wirtualne badania, w drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 76. Przyjmując taki akt delegowany, Komisja, o ile to właściwe, uznaje za podstawę wymogi i procedury określone w załączniku XVI do dyrektywy 2007/47/WE.

Poprawka  66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Aby zweryfikować, czy pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny jest zgodny z homologowanym typem, organ, który udzielił homologacji typu UE, może przeprowadzać wszelkie kontrole lub badania określone w odniesieniu do wymogów prawnych będących przedmiotem homologacji typu UE, na próbkach pobranych u producenta, w tym w zakładzie produkcyjnym. Szczegóły procedur weryfikacji zostaną określone w akcie wykonawczym przyjętym na mocy niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 73..

3. Aby zweryfikować, czy pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny jest zgodny z homologowanym typem, organ, który udzielił homologacji typu UE, może przeprowadzać wszelkie kontrole lub badania określone w odniesieniu do wymogów prawnych będących przedmiotem homologacji typu UE, na próbkach pobranych u producenta, w tym w zakładzie produkcyjnym.

Poprawka  67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Zgodnie z art. 73 niniejszego rozporządzenia przyznaje się Komisji uprawnienia do przyjęcia aktu wykonawczego ustanawiającego szczegółowe uregulowania odnośnie do zgodności produkcji.

5. Komisja w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 76 ustanawia szczegółowe uregulowania odnośnie do zgodności produkcji oraz związane z nimi procedury weryfikacji. Jeżeli to wskazane, Komisja może dokonywać okresowego przeglądu takich uregulowań i procedur. Przyjmując takie akty delegowane, Komisja uznaje za podstawę uregulowania i procedury określone w dyrektywach, o których mowa w art. 81.

Poprawka  68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Producent korzysta ze wzoru świadectwa zgodności przyjętego przez Komisję zgodnie z art. 73.

2. Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu określenia wzoru świadectwa zgodności. Te akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą badania, o której mowa w art. 74 ust. 2. Producent korzysta ze wzoru świadectwa zgodności przyjętego przez Komisję.

Poprawka  69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. O ile nie zawarto innej umowy z nabywcą pojazdu świadectwo zgodności sporządzane jest w języku urzędowym państwa członkowskiego, w którym pojazd został nabyty.

3. Certyfikat zgodności jest sporządzany w jednym z języków urzędowych Unii. Każde państwo członkowskie może zażądać przetłumaczenia certyfikatu zgodności na swój język lub języki urzędowe.

Uzasadnienie

Zmniejszenie obciążeń administracyjnych.

Poprawka  70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Świadectwo zgodności wypełnia się w całości i nie zawiera ono ograniczeń w zakresie wykorzystania pojazdu innych niż te przewidziane w akcie wykonawczym przyjętym zgodnie z art. 73.

5. Świadectwo zgodności wypełnia się w całości i nie zawiera ono ograniczeń w zakresie wykorzystania pojazdu innych niż te określone przez organ udzielający homologacji.

Poprawka  71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Certyfikat zgodności, określony w akcie wykonawczym przyjętym na mocy niniejszego rozporządzenia, dla pojazdów, w odniesieniu do których udzielono homologacji zgodnie z art. 39 ust. 2, zawiera w tytule określenie „Dla pojazdów kompletnych/skompletowanych, którym udzielono homologacji typu zgodnie z art. 39 (homologacja tymczasowa)”.

7. Certyfikat zgodności, określony w akcie wykonawczym przyjętym na mocy niniejszego rozporządzenia, dla pojazdów, w odniesieniu do których udzielono homologacji zgodnie z art. 38 ust. 2, zawiera w tytule określenie „Dla pojazdów kompletnych/skompletowanych, którym udzielono homologacji typu zgodnie z art. 38 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2012 z dnia …* w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców(homologacja tymczasowa)”.

 

_____________

 

*Dz.U.: proszę wstawić numer i datę niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Właściwe odniesienie.

Poprawka  72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Świadectwo zgodności, określone w akcie wykonawczym przyjętym na mocy niniejszego rozporządzenia, dla pojazdów, w odniesieniu do których udzielono homologacji typu zgodnie z art. 41, zawiera w tytule określenie „Dla pojazdów kompletnych/skompletowanych, którym udzielono homologacji typu w odniesieniu do pojazdów produkowanych w małych seriach”, a obok tego określenia rok produkcji wraz z numerem porządkowym, od 1 do liczby wskazanej w tabeli zawartej w akcie wykonawczym, określającym miejsce tego pojazdu w ramach produkcji przyznanej dla tego roku, w odniesieniu do każdego roku produkcji.

8. Świadectwo zgodności, określone w akcie wykonawczym przyjętym na mocy niniejszego rozporządzenia, dla pojazdów, w odniesieniu do których udzielono homologacji typu zgodnie z art. 40, zawiera w tytule określenie „Dla pojazdów kompletnych/skompletowanych, którym udzielono homologacji typu w odniesieniu do pojazdów produkowanych w małych seriach”, a obok tego określenia rok produkcji wraz z numerem porządkowym, od 1 do liczby wskazanej w tabeli zawartej w akcie wykonawczym, określającym miejsce tego pojazdu w ramach produkcji przyznanej dla tego roku, w odniesieniu do każdego roku produkcji.

Uzasadnienie

Właściwe odniesienie.

Poprawka  73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Tabliczka znamionowa UE i znak homologacji typu są zgodne ze wzorem zamieszczonym w art. 73 aktu wykonawczego przyjętego na mocy niniejszego rozporządzenia.

4. Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu ustanowienia tabliczki znamionowej UE i znaku homologacji typu. Te akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą badania, o której mowa w art. 74 ust. 2. Tabliczka znamionowa UE i znak homologacji typu są zgodne ze wzorem zamieszczonym w tychże aktach wykonawczych.

Poprawka  74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Świadectwo homologacji typu dla pojazdów homologowanych zgodnie z niniejszym artykułem sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w akcie wykonawczym przyjętym na podstawie art. 73, ale nie zawiera ono tytułu „Świadectwo homologacji typu pojazdu UE” i określa zakres wyłączeń przyznanych zgodnie z ust. 1. Świadectwa homologacji typu są ponumerowane zgodnie z aktem wykonawczym przyjętym zgodnie z art. 73.

4. Świadectwo homologacji typu dla pojazdów homologowanych zgodnie z niniejszym artykułem sporządza się zgodnie ze wzorem przyjętym przez Komisję na podstawie art. 28 ust. 2, ale nie zawiera ono tytułu „Świadectwo homologacji typu pojazdu UE” i określa zakres wyłączeń przyznanych zgodnie z ust. 1. Świadectwa homologacji typu są ponumerowane zgodnie ze zharmonizowanym systemem przyjętym przez Komisję zgodnie z art. 27 ust. 4.

Poprawka  75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Dopuszczenie indywidualne ma zastosowanie do określonego pojazdu, niezależnie od tego, czy jest on jedynym egzemplarzem.

3. Dopuszczenie indywidualne ma zastosowanie do określonego pojazdu, niezależnie od tego, czy jest on jedynym egzemplarzem, a w szczególności do pojedynczych pojazdów skonstruowanych przez osoby prywatne.

Poprawka  76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Format świadectwa dopuszczenia indywidualnego oparty jest na wzorze świadectwa homologacji typu UE określonym w akcie wykonawczym przyjętym zgodnie z art. 73, i zawiera przynajmniej informacje niezbędne do wypełnienia wniosku o rejestrację przewidzianego w dyrektywie Rady 1999/37/WE.

6. Format świadectwa dopuszczenia indywidualnego oparty jest na wzorze świadectwa homologacji typu UE przyjętym przez Komisję zgodnie z art. 28 ust. 2 i zawiera przynajmniej informacje niezbędne do wypełnienia wniosku o rejestrację przewidzianego w dyrektywie Rady 1999/37/WE

Poprawka  77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Niniejszy artykułu ma zastosowanie do pojazdów, które w chwili wystąpienia o dopuszczenie indywidualne nie były wcześniej sprzedawane lub przekazane do eksploatacji, co obejmuje identyfikację pojazdu i wydanie numeru rejestracyjnego, włącznie z rejestracją czasową, na krótki okres czasu lub rejestracją zawodową, lub były sprzedane, zarejestrowane lub przekazane do eksploatacji krócej niż przez sześć miesięcy.

7. Niniejszy artykułu ma zastosowanie do pojazdów, które w chwili wystąpienia o dopuszczenie indywidualne nie były wcześniej sprzedawane lub przekazane do eksploatacji, co obejmuje identyfikację pojazdu i wydanie numeru rejestracyjnego, włącznie z rejestracją czasową, na krótki okres czasu lub rejestracją zawodową, lub były sprzedane, zarejestrowane lub przekazane do eksploatacji krócej niż przez sześć miesięcy oraz wobec pojedynczych pojazdów skonstruowanych przez osoby prywatne.

Poprawka  78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Organ udzielający homologacji może zwolnić określony pojazd z obowiązku spełnienia wymogów jednego lub wielu aktów prawnych wymienionych w załączniku II, pod warunkiem, że zastosuje on wymogi alternatywne i ma uzasadnione powody, by wprowadzić takie zwolnienie.

1. Organ udzielający homologacji może zwolnić określony pojazd z obowiązku spełnienia wymogów jednego lub wielu aktów prawnych wymienionych w załączniku II, pod warunkiem, że zastosuje on wymogi alternatywne i ma uzasadnione powody, by wprowadzić takie zwolnienie. Tego rodzaju wyłączenie można przyznać w szczególności pojedynczym pojazdom skonstruowanym przez osoby prywatne, tak aby utrzymać koszty na akceptowalnym poziomie.

Poprawka  79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 2 – akapit drugi 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Wymogi alternatywne dotyczące pojazdów typu SAM zapewniają satysfakcjonujący poziom funkcjonalnego bezpieczeństwa i ochrony środowiska, który jest rozsądny i odpowiedni w odniesieniu do poziomu przewidzianego przez właściwe podmioty wymienione w załączniku II.

Poprawka  80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. W przypadku gdy właściwy organ zamierza odmówić wprowadzenia do obrotu, rejestracji lub przekazania do eksploatacji pojazdu, który został dopuszczony w trybie indywidualnym w innym państwie członkowskim, organ ten wysyła zainteresowanej osobie pisemne powiadomienie o takim zamiarze, ze wskazaniem przepisów technicznych stanowiących podstawę planowanej decyzji oraz z określeniem dowodów technicznych lub naukowych, zapewniając, że:

 

a) planowana decyzja jest uzasadniona w świetle postanowień ust. 3; oraz

 

b) planowana decyzja jest właściwa, by umożliwić osiągnięcie wyznaczonego celu i nie wykracza poza to, co jest konieczne do jego osiągnięcia.

 

Wszelkie planowane decyzje opierają się na cechach danego pojazdu.

 

Po otrzymaniu takiego powiadomienia zainteresowana osoba ma co najmniej dwadzieścia dni roboczych na zgłoszenie uwag. Powiadomienie określa termin, do którego należy zgłosić uwagi.

Poprawka  81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b. O każdej decyzji odmownej wprowadzenia do obrotu, rejestracji lub przekazania do eksploatacji pojazdu, który został indywidualnie dopuszczony przez organ udzielający homologacji w innym państwie członkowskim, należy pisemnie powiadomić zainteresowaną osobę i Komisję Europejską w terminie 20 dni roboczych od upływu terminu na zgłaszanie uwag, określonego zgodnie z ust. 3a). W powiadomieniu tym należy uwzględnić zgłoszone uwagi i uzasadnić odmowę, w tym podając ewentualne przyczyny odrzucenia argumentów przedstawionych przez daną osobę, a także techniczne lub naukowe dowody, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

 

W przypadku gdy uzasadnia to złożoność sprawy, właściwy organ może przedłużyć jednokrotnie termin, o którym mowa w akapicie 1, o nie więcej niż dwadzieścia dni roboczych.

 

Przedłużenie to wymaga należytego uzasadnienia i należy o nim powiadomić zainteresowaną osobę zanim upłynie pierwotny termin.

 

Każda decyzja odmowna sprzedaży, rejestracji lub przekazania do eksploatacji pojazdu, który został indywidualnie dopuszczony przez organ udzielający homologacji w innym państwie członkowskim określa również środki odwoławcze przysługujące na mocy przepisów obowiązujących w danym państwie członkowskim i okres na ich zastosowanie. Taką decyzję można zaskarżyć w sądzie lub trybunale krajowym lub w innych instancjach odwoławczych.

Poprawka  82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3c. W przypadku gdy, po pisemnym powiadomieniu zgodnie z ust. 3a), właściwy organ postanowi nie wydać decyzji o odmowie wprowadzenia do obrotu, rejestracji lub przekazania do eksploatacji pojazdu, który został indywidualnie dopuszczony przez organ udzielający homologacji w innym państwie członkowskim, niezwłocznie powiadamia o tym odpowiednio zainteresowaną osobę i wydaje wszystkie niezbędne dokumenty umożliwiające wprowadzenie do obrotu, rejestrację lub przekazanie do eksploatacji danego pojazdu.

Poprawka  83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 3 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3d. W przypadku niepowiadomienia zainteresowanej osoby przez właściwy organ w terminie określonym w ust. 3b) o decyzji odmownej wprowadzenia do obrotu, rejestracji lub przekazania do eksploatacji pojazdu, który został indywidualnie dopuszczony przez organ udzielający homologacji w innym państwie członkowskim, pojazd ten uznaje się za wprowadzony do obrotu, zarejestrowany lub przekazany do eksploatacji w danym państwie członkowskim zgodnie z prawem w odniesieniu do stosowania przepisów technicznych, o których mowa w ust. 3a). W takim przypadku właściwy organ niezwłocznie wydaje wszystkie niezbędne dokumenty umożliwiające wprowadzenie do obrotu, rejestrację lub przekazanie do eksploatacji danego pojazdu.

Poprawka  84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 3 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3e. Zawarte w niniejszym artykule odniesienia do zainteresowanej osoby należy rozumieć jako odniesienia do podmiotu gospodarczego lub, w odpowiednim przypadku, do jakiejkolwiek innej osoby, która wnosi do właściwego organu państwa członkowskiego o zgodę na wprowadzenie do obrotu, rejestrację lub przekazanie do eksploatacji w państwie członkowskim tego organu pojazdu, który został dopuszczony indywidualnie przez organ udzielający homologacji w innym państwie członkowskim.

Poprawka  85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Liczba pojazdów z końcowej partii produkcji nie może przekroczyć 10 % liczby pojazdów zarejestrowanych w dwóch poprzednich latach lub 10 pojazdów na państwo członkowskie, w zależności od tego, która wartość jest większa.

4. Liczba pojazdów z końcowej partii produkcji nie może przekroczyć 10 % liczby pojazdów zarejestrowanych w dwóch poprzednich latach lub 50 pojazdów na państwo członkowskie, w zależności od tego, która wartość jest większa.

Poprawka  86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Przed rejestracją producent wydaje nowe świadectwo zgodności dla pojazdów z końcowej partii produkcji, kwalifikując te pojazdy jako „pojazdy z końcowej partii produkcji” i wskazując liczbę i państwo członkowskie pierwszej rejestracji, zgodnie ze wzorem świadectwa zgodności określonym przez Komisję zgodnie z art. 73.

5. Przed rejestracją producent wydaje nowe świadectwo zgodności dla pojazdów z końcowej partii produkcji, kwalifikując te pojazdy jako „pojazdy z końcowej partii produkcji” i wskazując liczbę i państwo członkowskie pierwszej rejestracji, zgodnie ze wzorem świadectwa zgodności określonym przez Komisję zgodnie z art. 36 ust. 2.

Poprawka  87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Jeżeli podczas procedury określonej w art. 41 zgłaszane są zastrzeżenia wobec środka podjętego przez dane państwo członkowskie lub jeżeli Komisja uznaje krajowy środek za sprzeczny z prawodawstwem unijnym, Komisja niezwłocznie poddaje środek krajowy ocenie, po przeprowadzeniu konsultacji z państwami członkowskimi i zainteresowanym podmiotem gospodarczym lub podmiotami gospodarczymi. Na podstawie wyników tej oceny Komisja podejmuje decyzję, czy dany środek jest uzasadniony, czy nie.

1. Jeżeli podczas procedury określonej w art. 48 zgłaszane są zastrzeżenia wobec środka podjętego przez dane państwo członkowskie lub jeżeli Komisja uznaje krajowy środek za sprzeczny z prawodawstwem unijnym, Komisja niezwłocznie poddaje środek krajowy ocenie, po przeprowadzeniu konsultacji z państwami członkowskimi i zainteresowanym podmiotem gospodarczym lub podmiotami gospodarczymi. Na podstawie wyników tej oceny Komisja podejmuje decyzję, czy dany środek jest uzasadniony, czy nie.

Uzasadnienie

Właściwe odniesienie.

Poprawka  88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja sporządza wykaz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych, objętych ust. 1, w drodze aktów delegowanych przyjętych zgodnie z art. 76, 77 i 78, biorąc pod uwagę dostępne informacje dotyczące:

2. Komisja sporządza wykaz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych, objętych ust. 1, w drodze aktów delegowanych przyjętych zgodnie z art. 76, uwzględniając następujące elementy:

Poprawka  89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ustęp 1 nie ma zastosowania do układów, części i oddzielnych zespołów technicznych produkowanych do pojazdów przeznaczonych wyłącznie do wyścigów na drogach. Jeżeli układy, części lub oddzielne zespoły techniczne, których wykaz zamieszczono w akcie delegowanym do niniejszego rozporządzenia, używane są zarówno w pojazdach przeznaczonych wyłącznie do wyścigów na drogach, jak i w pojazdach przeznaczonych do użytkowania na drogach publicznych, nie mogą być one sprzedawane lub oferowane w publicznej sprzedaży.

Ustęp 1 nie ma zastosowania do układów, części i oddzielnych zespołów technicznych produkowanych do pojazdów przeznaczonych wyłącznie do użytku sportowego poza drogami publicznymi. Jeżeli układy, części lub oddzielne zespoły techniczne, których wykaz zamieszczono w akcie delegowanym do niniejszego rozporządzenia, używane są zarówno w pojazdach przeznaczonych wyłącznie do takiego użytku sportowego, jak i w pojazdach przeznaczonych do użytkowania na drogach publicznych, nie mogą być one sprzedawane lub oferowane w publicznej sprzedaży.

Poprawka  90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja, w koniecznym zakresie, określa wzór i system numeracji świadectwa, o którym mowa w art. 53 ust. 1 akapit trzeci, jak również wszystkie aspekty związane z tą procedurą w drodze aktu wykonawczego zgodnie z art. 73. Komisja ustala wymagania, jakie muszą spełniać takie części, oznaczenia, opakowania i odpowiednie badania w drodze aktów wykonawczych zgodnie z art. 76, 77 i 78.

4. Komisja, w koniecznym zakresie, przyjmuje akty wykonawcze, aby określić wzór i system numeracji świadectwa, o którym mowa w art. 53 ust. 1 akapit trzeci, jak również wszystkie aspekty związane z tą procedurą. Te akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą badania, o której mowa w art. 74 ust. 2. Komisja ustala wymagania, jakie muszą spełniać takie części, oznaczenia, opakowania i odpowiednie badania w drodze aktów wykonawczych zgodnie z art. 76.

Poprawka  91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Producenci zapewniają niezależnym podmiotom nieograniczony dostęp do informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów na stronach internetowych w łatwy i prosty sposób, stosując znormalizowany format. W szczególności, sposób ten jest niedyskryminujący w stosunku do dostępu zagwarantowanego autoryzowanym sieciom sprzedaży i stacjom obsługi.

1. Producenci zapewniają niezależnym podmiotom nieograniczony dostęp do informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów na stronach internetowych w łatwy i prosty sposób, stosując znormalizowany format. W szczególności informacje te powinny być dostępne w sposób niedyskryminujący w stosunku do informacji dotyczących naprawy i konserwacji udzielanych przez autoryzowane sieci sprzedaży i stacje obsługi. Do pojazdów dołącza się wszelkie informacje, specjalne wyposażenie i akcesoria, niezbędne w kontekście bezpiecznego dostosowania, utrzymania i korzystania.

Poprawka  92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Producenci udostępniają informacje na temat naprawy i konserwacji pojazdów, wyszczególniając je w przyjazny dla użytkownika i czytelny sposób.

Poprawka  93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) podręczniki serwisowe obejmujące dokumentację napraw i konserwacji;

b) podręczniki serwisowe obejmujące dokumentację napraw i konserwacji oraz terminy przeglądów;

Poprawka  94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) instrukcje techniczne;

c) instrukcje techniczne i biuletyny upoważnionej placówki technicznej;

Poprawka  95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Dla potrzeb konstrukcji i produkcji samochodowych układów dla pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi, producenci dostarczają w sposób niedyskryminujący odpowiednie informacje dotyczące OBD oraz naprawy i konserwacji pojazdów wszystkim zainteresowanym osobom trudniącym się produkcją, instalowaniem lub naprawą urządzeń przeznaczonych dla pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi.

7. Dla potrzeb konstrukcji i produkcji samochodowych układów dla pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi, producenci dostarczają w sposób niedyskryminujący odpowiednie informacje dotyczące OBD oraz naprawy i konserwacji pojazdów wszystkim zainteresowanym osobom trudniącym się produkcją, dystrybucją, instalowaniem lub naprawą urządzeń przeznaczonych dla pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi.

Poprawka  96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

11. Jeśli dokumentacja napraw i konserwacji pojazdu przechowywana jest w centralnej bazie danych producenta pojazdu lub w jego imieniu, niezależne stacje obsługi powinny mieć bezpłatny dostęp do takiej dokumentacji i powinny mieć możliwość zamieszczenia informacji dotyczących dokonanych napraw i konserwacji.

11. Jeśli dokumentacja napraw i konserwacji pojazdu przechowywana jest w centralnej bazie danych producenta pojazdu lub w jego imieniu, niezależne podmioty powinny mieć bezpłatny dostęp do takiej dokumentacji i powinny mieć możliwość zamieszczenia informacji dotyczących dokonanych napraw i konserwacji.

Poprawka  97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 66 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

11. Komisja za pomocą aktu delegowanego, zgodnie z art. 76, 77 i 78, określa normy, które muszą spełniać upoważnione placówki techniczne, oraz procedurę oceny upoważnionych placówek technicznych, aby zagwarantować, że placówki te osiągają taki sam wysoki poziom norm funkcjonowania we wszystkich państwach członkowskich.

11. Komisja za pomocą aktu delegowanego, zgodnie z art. 76, określa normy, które muszą spełniać upoważnione placówki techniczne, oraz procedurę oceny upoważnionych placówek technicznych, aby zagwarantować, że placówki te osiągają taki sam wysoki poziom norm funkcjonowania we wszystkich państwach członkowskich. Przyjmując taki akt delegowany, Komisja, o ile to właściwe, uznaje za podstawę uzgodnienia i procedury określone w dodatkach 1 i 2 do załącznika V do dyrektywy 2007/46/WE.

Poprawka  98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 73

skreślony

Środki wykonawcze

 

W celu ustalenia jednolitych warunków wykonania niniejszego rozporządzenia Komisja, zgodnie z procedurą określoną w art. 74, przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające środki wykonawcze, aby określić:

 

a) szczegółowe uzgodnienia w odniesieniu do procedur homologacji typu zgodnie z art. 23 ust. 6;

 

b) wzory do folderu informacyjnego i dokumentu informacyjnego zgodnie z art. 25 ust. 2;

 

c) system numeracji świadectw homologacji typu UE zgodnie z art. 27 ust. 4;

 

d) wzór świadectwa homologacji typu UE zgodnie z art. 28 ust. 2;

 

e) szczegółowe uzgodnienia w odniesieniu do zgodności produkcji zgodnie z art. 31;

 

f) wzór świadectwa zgodności zgodnie z art. 36 ust. 2;

 

g) wzór znaku homologacji typu UE zgodnie z art. 37 ust. 4.

 

Poprawka  99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 74

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisję wspomaga Komitet Techniczny ds. Pojazdów Silnikowych ustanowiony na mocy art. 40 dyrektywy 2007/46/WE.

1. Komisję wspomaga Komitet Techniczny ds. Pojazdów Silnikowych ustanowiony na mocy art. 40 dyrektywy 2007/46/WE. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8. Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

2. W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Poprawka  100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 75 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja może przyjmować w drodze aktów delegowanych zmiany do załączników do niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 76, 77 i 78.

1. Komisja może przyjmować w drodze aktów delegowanych zmiany do załączników do niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 76, tak aby dostosować je do rozwoju wiedzy naukowej i technicznej.

Poprawka  101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 75 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przyjmując, w zastosowaniu decyzji 97/836/WE, nowe regulaminy EKG ONZ lub poprawki do istniejących regulaminów EKG ONZ, do których przystąpiła Unia, Komisja aktem delegowanym, zgodnie z art. 76, 77 i 78, wprowadza odpowiednie zmiany do załącznika II do niniejszego rozporządzenia.

skreślony

Poprawka  102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 76

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wykonywanie oddelegowanych uprawnień

Wykonywanie oddelegowanych uprawnień

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 i 75 powierza się Komisji na czas nieokreślony.

1. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych powierza się Komisji na warunkach określonych w niniejszym artykule.

 

1a. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 i 75 powierza się Komisji na czas nieokreślony od ...*.

 

1b. Oddelegowanie uprawnień przewidziane w art. 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 i 75 może zostać odwołane w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Decyzja ta staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w terminie późniejszym wskazanym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.

2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.

3. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych powierzone Komisji podlegają warunkom określonym w art. 77 i 78.

3. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 i 75 wchodzi w życie tylko pod warunkiem, że w terminie dwóch miesięcy od powiadomienia o akcie delegowanym Parlamentu Europejskiego i Rady Parlament Europejski ani Rada nie zgłoszą sprzeciwu wobec tego aktu, lub pod warunkiem, że przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformują Komisję, że nie zamierzają zgłaszać sprzeciwu. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o dwa miesiące.

 

_____________

 

* Dz.U.: Proszę wstawić datę rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 77

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 77

skreślony

Odwołanie przekazanych uprawnień

 

1. Oddelegowanie uprawnień przewidziane w art. 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 i 75 może zostać odwołane w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub Radę.

 

2. Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę w celu podjęcia decyzji, czy zamierza ona odwołać oddelegowanie uprawnień, informuje drugą instytucję i Komisję, odpowiednio wcześnie przed podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując przekazane uprawnienia, które mogłyby zostać odwołane, oraz możliwe przyczyny tego odwołania.

 

3. Decyzja o odwołaniu kończy oddelegowanie uprawnień określonych w tej decyzji. Staje się ona skuteczna natychmiast lub od późniejszej daty, która jest w niej określona. Nie wpływa ona na ważność aktów delegowanych już obowiązujących. Jest ona publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Poprawka  104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 78

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 78

skreślony

Sprzeciw wobec aktów delegowanych

 

1. Parlament Europejski i Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty zawiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o miesiąc.

 

2. Jeśli po upływie tego terminu ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec aktu delegowanego lub jeśli przed tą datą Parlament Europejski i Rada poinformują Komisję, że postanowiły nie zgłaszać sprzeciwu, akt delegowany wchodzi z dniem podanym w tym akcie.

 

3. Jeśli Parlament Europejski lub Rada wyrażą sprzeciw wobec aktu delegowanego, nie wchodzi on w życie. Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec aktu delegowanego, podaje uzasadnienie.

 

Poprawka  105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 82 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.

2. Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Uzasadnienie

Zmiana ta, wraz z innymi poprawkami, ma na celu zracjonalizowanie harmonogramu stosowania wymogów przewidzianych w tym rozporządzeniu. Przedłużenie terminu o rok da producentom i władzom krajowym wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do przewidzianych wymogów, w tym wymogów zawartych w aktach delegowanych. Jednocześnie ostateczne terminy spełnienia niezbędnych wymogów bezpieczeństwa i wymogów środowiskowych pozostają nienaruszone i bez zmian w stosunku do wniosku Komisji.

Poprawka  106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Kategoria L1e – Podkategoria L1Ae

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

L1Ae

skreślona

Rower z napędem

 

3) pojazd wyposażony w dodatkowy napęd, głównie w celu pomocy przy pedałowaniu, oraz

 

(4) maksymalna prędkość konstrukcyjna ≤ 25 km/h oraz

 

(5) moc dodatkowego napędu stopniowo się zmniejsza i w końcu spada do zera, gdy pojazd osiągnie prędkość 25 km/h oraz

 

(6) dodatkowy napęd ma maksymalną ciągłą moc znamionową(1) ≤ 1 kW oraz

 

(7) trzykołowe rowery z napędem zgodne z dodatkowymi kryteriami klasyfikacji (3), (4), (5) i (6) klasyfikowane są jako technicznie równorzędne z dwukołowymi rowerami z napędem.

 

 

(Poprawka ta dotyczy całości tekstu. Jej przyjęcie spowoduje konieczność odpowiednich zmian w tekście.)

Poprawka  107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Kategoria L1e – Podkategoria L1Be – dodatkowe kryterium klasyfikacji (3)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) maksymalna prędkość konstrukcyjna ≤ 25 km/h oraz

(3) maksymalna prędkość konstrukcyjna ≤ 45 km/h oraz

Uzasadnienie

Poprawka redakcyjna: poprawka ma na celu dostosowanie tej kategorii do obecnych definicji.

Poprawka  108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Kategoria L3e – Podkategoria L3e-S1 (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

L3e-S1 – motocykle enduro

 

(5) maksymalna wysokość siedzenia: 900 mm;

 

(6) minimalny prześwit: 310 mm;

 

(7) minimalne całkowite przełożenie na najwyższym biegu (przełożenie wstępne * przełożenie biegu * końcowe przełożenie jezdne) 6,0;

 

(8) masa w stanie gotowym do jazdy (bez kierowcy) najwyżej 140 kg;

 

(9) brak miejsca siedzącego dla pasażera.

Poprawka  109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Kategoria L3e – Podkategoria L3e-S2 (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

L3e-S2 – motocykle trialowe

 

(5) maksymalna wysokość siedzenia: 700 mm;

 

(6) minimalny prześwit: 280 mm;

 

(7) maksymalna pojemność zbiornika paliwa: 4l;

 

(8) minimalne całkowite przełożenie na najwyższym biegu (przełożenie wstępne * przełożenie biegu * końcowe przełożenie jezdne) 7,5;

 

(9) masa w stanie gotowym do jazdy (bez kierowcy) najwyżej 100 kg;

 

(10) brak miejsca siedzącego dla pasażera.

Poprawka  110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Kategoria L6e – wspólne kryterium klasyfikacji (3) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) masa w stanie gotowym do jazdy ≤ 350 kg, wyłączając:

(3) masa w stanie gotowym do jazdy ≤ 400 kg, wyłączając:

Poprawka  111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Kategoria L6e – wspólne kryterium klasyfikacji (3a) (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) pojemność silnika ≤ 50 cm3, jeżeli silnik PI jest częścią konfiguracji napędu pojazdu.

Uzasadnienie

Specyfikacja ta dotyczy wszystkich podkategorii L6e. Dlatego została przeniesiona z L6Ae i L6Be do L6e.

Uwaga: Wymaga to odpowiedniej zmiany numeracji kryteriów w odniesieniu do L6Ae i L6Be.

Poprawka  112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Kategoria L6e – Podkategoria L6Ae – dodatkowe kryterium klasyfikacji (6)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) pojemność silnika ≤ 50 cm3, jeżeli silnik PI jest częścią konfiguracji napędu pojazdu.

skreślone

Uzasadnienie

Specyfikacja ta dotyczy wszystkich podkategorii L6e. Dlatego została przeniesiona do L6e.

Poprawka  113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Kategoria L6e – Podkategoria L6Be – dodatkowe kryterium klasyfikacji (6)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) pojemność silnika ≤ 50 cm3 jeżeli silnik PI jest częścią konfiguracji napędu pojazdu oraz

skreślone

Uzasadnienie

Specyfikacja ta dotyczy wszystkich podkategorii L6e. Dlatego została przeniesiona do L6e.

Poprawka  114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Kategoria L7e – wspólne kryterium klasyfikacji (3) – litera a) i b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3) masa w stanie gotowym do jazdy:

3) masa w stanie gotowym do jazdy:

a) 400 kg do przewozu pasażerów

a) 450 kg do przewozu pasażerów

b) 550 kg do transportu towarów.

b) 600 kg do transportu towarów.

 

z wyjątkiem pojazdów podkategorii L7Be, które powinny spełniać szczególny warunek masy w stanie gotowym do jazdy określony dla tej podkategorii.

Poprawka  115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Kategoria L7e – wspólne kryterium klasyfikacji (4)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) maksymalna ciągła moc znamionowa(1) ≤ 15 kW.

skreślone

Poprawka  116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Kategoria L7e – Podkategoria L7Ae – dodatkowe kryterium klasyfikacji (4) (nowe) i (5)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4) maksymalna ciągła moc znamionowa(1) ≤ 15 kW.

(5) pojazdy kategorii L7e niezgodne ze szczególnymi kryteriami klasyfikacji dla pojazdów podkategorii L7Be oraz

(5) pojazdy kategorii L7e niezgodne ze szczególnymi kryteriami klasyfikacji dla pojazdów podkategorii L7Be lub L7Ce oraz

Poprawka  117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Kategoria L7e – Podkategoria L7Be (nowa) – dodatkowe kryteria klasyfikacji (4) do (6) (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4) maksymalna ciągła moc znamionowa(1) ≤ 15 kW;

 

(5) pojazdy kategorii L7e niezgodne ze szczególnymi kryteriami klasyfikacji dla pojazdów podkategorii L7Ce; oraz

 

(6) wyposażone w pojedyncze lub podwójne miejsce siedzące dla kierowcy.

Poprawka  118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Katogoria L7e – Podkategoria L7Be - A1 (nowa) – dodatkowe kryteria klasyfikacji (7) do (12) (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

L7Be-A1

 

Pojazdy terenowe

 

(7) masa w stanie gotowym do jazdy: ≤ 450 kg;

 

(8) pojazdy przeznaczone przede wszystkim do użytku nierolniczego i nieleśnego w trudnych warunkach terenowych (poza drogami) wykorzystywane do przewozu osób lub ładunku;

 

(9) maksymalna prędkość konstrukcyjna ≤ 80 km/h (trwała blokada prędkości);

 

(10) wyposażone w siedzenie siodłowe dla jednego lub dwóch pasażerów, łącznie z miejscem kierowcy, oraz w przepustnicę sterowaną kciukiem umieszczoną na kierownicy;

 

(11) uciąg ≤ 0,5 x masa w stanie gotowym do jazdy, podana przez producenta;

 

(12) konstrukcja ładunkowa o maksymalnym stosunku między powierzchnią konstrukcji ładunkowej a powierzchnią pojazdu < 25% lub nośność ≤ 100 kg.

Poprawka  119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Kategoria L7e – Podkategoria L7Be-A2 (nowa) – dodatkowe kryteria klasyfikacji (7) do (13) (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

L7Be-A2

 

Pojazd typu side-by-side

 

(7) masa w stanie gotowym do jazdy: ≤ 650 kg;

 

(8) pojazdy przeznaczone przede wszystkim do użytku nierolniczego i nieleśnego w trudnych warunkach terenowych (poza drogami) wykorzystywane do przewozu osób lub ładunku;

 

(9) maksymalna prędkość konstrukcyjna ≤ 80 km/h (niezmienialna blokada prędkości);

 

(10) wyposażone w od jednego do czterech miejsc siedzących, łącznie z miejscem kierowcy, oraz w przepustnicę sterowaną kciukiem;

 

(11) uciąg ≤ 0,5 x masa w stanie gotowym do jazdy, podana przez producenta;

 

(12) konstrukcja ładunkowa o maksymalnej nośności 160 kg;

 

(13) obowiązkowe oznaczenie maksymalnej prędkości.

Poprawka  120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Kategoria L7e – Podkategoria L7Be – dodatkowe kryterium klasyfikacji (6)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) wyposażone w dwa, trzy lub cztery miejsca siedzące, łącznie z miejscem kierowcy.

(6) wyposażone w od jednego do czterech miejsc siedzących, łącznie z miejscem kierowcy, przy czym wszystkie z nich są wyposażone w pasy bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Ciężkie czterokołowce drogowe z nadwoziem powinny być wyposażone w co najmniej jedno a maksymalnie cztery miejsca siedzące. Wszystkie miejsca siedzące muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa.

Poprawka  121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Kategoria L7e – Podkategoria L7Be - P – dodatkowe kryterium klasyfikacji (7)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) pojazdy przeznaczone i używane głównie do przewozu pasażerów wyposażone w nie więcej niż cztery miejsca siedzące, łącznie z miejscem kierowcy, przy czym wszystkie z nich są wyposażone w pasy bezpieczeństwa.

(7) pojazdy głównie przeznaczone i używane do przewozu pasażerów.

Uzasadnienie

Usunięcie powtórzeń; specyfikacja ta jest już wskazana w podkategorii L7Be – dodatkowe kryterium klasyfikacji (6).

Poprawka  122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – III Wymogi dotyczące konstrukcji pojazdu – punkt 8 – pokładowy system diagnostyczny – Kolumna 6 – L1Be

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

X

skreślona

Uzasadnienie

OBD nie powinno być obowiązkowe dla kategorii L1Be (motorowery dwukołowe) ze względu na koszty.

Poprawka  123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Kolumna 3 – wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

20

50

Poprawka  124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Kolumny 1, 2 i 3 – wiersz 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

L7Be-A1

 

Pojazdy terenowe

 

20

Poprawka  125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Kolumny 1, 2 i 3 – wiersz 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

L7Be-A2

 

Pojazd typu side-by-side

 

20

Poprawka  126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV

 

Tekst proponowany przez Komisję

Kategoria pojazdu

Etap Euro

Daty wprowadzenia w życie

 

 

Nowe typy pojazdów opcjonalnie

Nowe typy pojazdów obowiązkowo

Istniejące typy pojazdów

L1e-L7e

Euro 3(4)

1 lipca 2013 r.

1 stycznia 2014 r.

1 stycznia 2015 r.

 

Euro 4(5)

1 stycznia 2015 r.

1 stycznia 2017 r.

1 stycznia 2018 r.

 

Euro 5(6)

1 stycznia 2018 r.(7)

1 stycznia 2020 r.(7)

1 stycznia 2021 r.(7)

Poprawka

L1Be

Euro 3(4)

 

1 stycznia 2014 r.

1 stycznia 2015 r.

 

Euro 4(5)

 

1 stycznia 2017 r.

1 stycznia 2018 r.

 

Euro 5(6)

 

1 stycznia 2020 r.(7)

1 stycznia 2021 r.(7)

 

 

 

 

 

L2e-L7e

Euro 3(4)

 

 

 

 

Euro 4(5)

 

1 stycznia 2016 r.

1 stycznia 2017 r.

 

Euro 5(6)

 

1 stycznia 2020 r.(7)

1 stycznia 2021 r.(7)

Poprawka  127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – Tabela (A) – (A1) Euro 3(4)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Wszystkie rzędy skreślone z wyjątkiem rzędów: 1, 2 i 4 (tytuły, jednostki i L1Be).

Uzasadnienie

Zmiana harmonogramu: ze względu na przejrzystość i uproszenie skreśla się częściowo etap Euro 3 (cała tabela A1).

Poprawka  128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – Tabela (A) – (A2) Euro 4(5) – Kolumny 1 i 2 – wiersz 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

L7Be-A1

 

Pojazdy terenowe

Poprawka  129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – Tabela (A) – (A2) Euro 4(5) – Kolumny 1 i 2 – wiersz 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

L7Be-A2

 

Pojazd typu side-by-side

Poprawka  130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – Tabela (A) – (A2) Euro 4 (5) – Kolumna 5 (CO) – wiersze 6 i 7 (L3e, L4e, L5Ae, L7Ae)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1140

1000

1140

1000

Poprawka  131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – Tabela (B) – (B1) Euro 4(5) OBD etap I – Kolumny 1 i 2 – wiersz 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

L1Be - Dwukołowy motorower

L2e - Trzykołowy motorower

L6Ae - Lekki czterokołowiec drogowy

L2e - Trzykołowy motorower

L6Ae - Lekki czterokołowiec drogowy

 

Uzasadnienie

Systemy OBD, ze względu na koszty, nie powinny być obowiązkowe w motorowerach dwukołowych.

Poprawka  132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – Tabela (B) – (B2) Euro 5(6) OBD etap I i OBD etap II – Kolumny 1 i 2 – wiersz 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

L1Be-L7e (6) - Wszystkie pojazdy kategorii L z wyjątkiem kategorii L1Ae

L2e-L7e (6) - Wszystkie pojazdy kategorii L z wyjątkiem kategorii L1e

Uzasadnienie

Systemy OBD, ze względu na koszty, nie powinny być obowiązkowe w motorowerach dwukołowych.

Poprawka  133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – Tabele (A), (B) i (C) – Kolumna 3 (Klasa napędu) – tylko wyrażenia „PI”

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

PI

PI/hybrydowy

Uzasadnienie

W obecnym wniosku ograniczenia emisji dla pojazdów hybrydowych odnoszą się tylko do silników diesla (CI/hybrydowych). Logicznie rzecz biorąc, powinny one jednak odnosić się do paliw kopalnych powodujących emisje: benzyny (PI) lub oleju napędowego (CI).

Poprawka  134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – Tabela © – (C1) Euro 4(5) – Kolumny 1 do 5 – wiersz 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

L7Be-A1

 

Pojazdy terenowe

 

PI/hybrydowy(18)

 

Euro 4

 

2000

 

SHED

Poprawka  135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – Tabela © – (C1) Euro 4(5) – Kolumny 1 do 5 – wiersz 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

L7Be-A2

 

Pojazd typu side-by-side

 

PI/hybrydowy(18)

 

Euro 4

 

2000

 

SHED

Poprawka  136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – Tabela © – (C2) Euro 5(6) – Kolumny 1, 2, 4 i 7 – wiersz 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

L7Be-A1

 

Pojazdy terenowe

 

Euro 5

 

1500

Poprawka  137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – Tabela © – (C2) Euro 5(6) – Kolumny 1, 2, 4 i 7 – wiersz 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

L7Be-A2

 

Pojazd typu side-by-side

 

Euro 5

 

1500

Poprawka  138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – Tabela (D) – Kolumny 1, 2, 3 i 5 – wiersz 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

L7Be-A1

 

Pojazdy terenowe

 

80

 

80

Poprawka  139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – Tabela (D) – Kolumny 1, 2, 3 i 5 – wiersz 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

L7Be-A2

 

Pojazd typu side-by-side

 

80

 

80

Poprawka  140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – Tabela (D) – Kolumny 3 i 4 (poziom hałasu Euro 3(4) (dB(A)) - Euro 3(4) procedura badania)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Dwie kolumny skreślone, z wyjątkiem rzędów 1 i 3 (tytuły i L1Be).

Uzasadnienie

Zmiana harmonogramu: ze względu na przejrzystość i uproszczenie skreśla się etap Euro 3 (kolumna 3 i 4).

Poprawka  141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – Tabela (A) – wiersz 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

L1Ae

Rower z napędem

5000

5500

6000

Poprawka

L1Be

Dwukołowy motorower

10 000

11 000

12 000

Poprawka  142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – Tabela (A) – Kolumny 1 i 2 – wiersz 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

L1Be

L2e

L6Ae

L2e

L6Ae

- Dwukołowy motorower

- Trzykołowy motorower

Lekki czterokołowiec drogowy

- Trzykołowy motorower

Lekki czterokołowiec drogowy

Poprawka  143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – Tabela (A) – Kolumna 3 – trwałość wyrażona w kilometrach Euro 3(4) (km)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

skreślony, z wyjątkiem kategorii L1Be

Poprawka  144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – Kolumna 2 – wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Cztery lata po terminie, o którym mowa w art. 82 akapit drugi.

Dwa lata po dacie określonej w art. 82 ust. 2.

Poprawka  145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – Kolumna 3 – wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) nowe motocykle podkategorii L3e–A1, które są sprzedawane, rejestrowane i przekazywane do eksploatacji są wyposażone w przeciwblokujący lub kombinowany układ hamulcowy lub obydwa typy zaawansowanych układów hamulcowych, w zależności od wyboru producenta;

nowe typy motocykli podkategorii L3e-A1, L3e-A2 i L3e-A3, które są sprzedawane, rejestrowane i przekazywane do eksploatacji, są wyposażone w przeciwblokujący układ hamulcowy lub przeciwblokujący układ hamulcowy wraz ze wspomagającym kombinowanym układem hamulcowym, w zależności od wyboru producenta;

(b) nowe motocykle podkategorii L3e–A2 i L3e–A3, które są sprzedawane, rejestrowane i dopuszczane do ruchu są wyposażone w układ przeciwblokujący.

 

Poprawka  146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – Kolumna 2 – wiersz 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Trzy lata po dacie określonej w art. 82. ust. 2.

Poprawka  147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – Kolumna 3 – wiersz 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Istniejące typy motocykli podkategorii L3e-A1, L3e-A2 i L3e-A3, które są sprzedawane, rejestrowane i przekazywane do eksploatacji, są wyposażone w przeciwblokujący układ hamulcowy lub przeciwblokujący układ hamulcowy wraz ze wspomagającym kombinowanym układem hamulcowym, w zależności od wyboru producenta;

  • [1]     Dz.U. C 84 z 17.3.2011, s. 30.

UZASADNIENIE

I.         Wniosek Komisji

W dniu 4 października 2010 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego homologacji pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców i nadzoru nad tym rynkiem. „Kategoria L” obejmuje szeroką gamę pojazdów: motorowery, motocykle dwu- lub trzykołowe, czterokołowce i czterokołowce drogowe z nadwoziem. Liczbę pojazdów kategorii L używanych obecnie w UE szacuje się na ponad 30 mln.

Celem wniosku przedstawionego przez Komisję Europejską jest uproszczenie obecnych ram prawnych oraz określenie nowych wymogów administracyjnych i technicznych dotyczących środowiska i bezpieczeństwa oraz nadzoru nad rynkiem. Wymagania w zakresie homologacji typu dotyczące pojazdów kategorii L są obecnie określone w dyrektywie ramowej 2002/24/WE i czternastu innych odsyłających do niej dyrektywach, które zostaną uchylone i zastąpione proponowanym rozporządzeniem określającym przepisy podstawowe i zakres stosowania. Szczegółowe wymogi techniczne zostaną określone na późniejszym etapie w aktach delegowanych.

II.       Wizyty robocze, dokumenty robocze i przesłuchania publiczne

Sprawozdawca przeprowadził szczegółowe rozmowy z poszczególnymi podmiotami, aby uzyskać ogólny zarys skutków proponowanego rozporządzenia. Udał się on z wizytami roboczymi do RDW Test Centrum w Lelystad (NL) oraz do TÜV Nord, Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität w Essen (D), aby zebrać informacje o zawartych we wniosku nowych wymogach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska. W trakcie wizyty roboczej u producentów pojazdów kategorii L we Włoszech – w której sprawozdawcy towarzyszyli dwaj kontrsprawozdawcy M. Harbour i T. Manders – przedyskutowano innowacje dotyczące pojazdów oraz ekonomiczne aspekty wniosku. Wizyta robocza u producentów pojazdów w Austrii odbyła się w połowie czerwca 2011 r.

Przedstawione w niniejszym sprawozdaniu poprawki do wniosku Komisji są zgodne z politycznymi przemyśleniami i spostrzeżeniami, które sprawozdawca przedstawił w dokumencie roboczym z dnia 15 lutego 2011[1]. Powyższy dokument roboczy został również omówiony w trakcie wysłuchania publicznego na temat jasnych przepisów rynku wewnętrznego dotyczących motorowerów, skuterów i motocykli, które odbyło się w Parlamencie Europejskim w dniu 22 marca 2011 r. Sprawozdawca pragnie przekazać wyrazy wdzięczności wszystkim uczestnikom tych przydatnych i interesujących rozmów, w tym również kontrsprawozdawcom.

III.      Sprawozdanie

Uwagi ogólne

Jak podkreślono w dokumencie roboczym, sprawozdawca zdecydowanie popiera główne cele proponowanego rozporządzenia, ponieważ poprawi ono funkcjonowanie rynku, chroniąc jednocześnie główne interesy publiczne. Pozwoli ono również skuteczniej nadzorować europejski rynek.[2] Sprawozdawca uważa ponadto, że proponowane wymogi dotyczące pojazdów kategorii L mogą ułatwić zmianę na rzecz bardziej efektywnej, bezpiecznej i czystej mobilności.

Zakres zastosowania proponowanego rozporządzenia

Sprawozdawca wyraża zadowolenie z większej przejrzystości, która jest wynikiem udoskonalenia klasyfikacji pojazdów poprzez wprowadzenie bardziej odpowiednich podkategorii. Należy jednak usunąć niektóre pozostałe niespójności. Sprawozdawca proponuje w związku z tym, aby wprowadzić w kategorii L nowe podkategorie pojazdów przeznaczonych zarówno do użytku poza drogami, jak i na drogach. Dotyczy to w szczególności motocykli enduro (S1) i trialowych (S2), pojazdów terenowych (ATV) i pojazdów typu side-by-side (SbS). Możliwa będzie również homologacja pojazdów kategorii L wyposażonych w nowe technologie napędu hybrydowego.

Prosty i jasny harmonogram stosowania

Wniosek Komisji proponuje ambitne, lecz raczej złożony układ dat i terminów (od 2013 r. do 2021 r.) Aby go sprecyzować, zracjonalizować i uprościć, sprawozdawca proponuje bardziej przejrzysty harmonogram, określający jasne i decydujące etapy dla lepszego nadzoru nad rynkiem, bardziej rygorystyczne poziomy emisji oraz obowiązkowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa. Przemysł i administracja krajowa będą miały dzięki temu czas na odpowiednie dostosowanie do nowych wymogów i obowiązków.

Wymogi w zakresie ochrony środowiska

Ponieważ pojazdy kategorii L przejeżdżają jedynie 3% kilometrów w ogólnym transporcie drogowym, wytwarzane przez nie emisje zanieczyszczeń są uważane za nieproporcjonalnie wysokie. Sprawozdawca popiera wprowadzenie bardziej rygorystycznych ograniczeń emisji. Apeluje do producentów o jak najszybsze spełnienie norm, co może dać im przewagę nad konkurencją. Wiele pojazdów kategorii L będących obecnie w sprzedaży spełnia już wyższe normy emisji. Dlatego też usunięto tzw. „nieobowiązkowe” daty stosowania. Sprawozdawca popiera proponowane wymogi w zakresie trwałości.

Dzięki systemom diagnostyki pokładowej informacje o funkcjonowaniu silnika i pojazdu (tj. emisji) mogą być łatwo dostępne, co umożliwi skuteczną i efektywną naprawę pojazdu.

Środki bezpieczeństwa

Kierowcy pojazdów kategorii L są znacznie bardziej narażeni na wypadek z ofiarami śmiertelnymi lub na poważny wypadek niż kierowcy innych pojazdów. W EU-25 na pojazdy kategorii L przypadało 2% pokonanych odległości, lecz aż 16% śmiertelnych wypadków drogowych.[3] Chociaż sprawozdawca w pełni uznaje znaczenie, jakie ma zachowanie ludzi w bezpiecznym prowadzeniu pojazdów, a także wpływ warunków jazdy, stanowczo twierdzi jednak, że należy rozwiązać problem bezpieczeństwa w zakresie technicznych cech pojazdu. Dlatego też popiera obowiązkowe zastosowanie we wszystkich nowych motocyklach – oprócz motocykli enduro i trialowych – przeciwblokujących układów hamulcowych (ABS). Sprawozdawca jest również przychylny projektowi wprowadzenia automatycznych włączników reflektorów, aby pojazdy kategorii L były bardziej widoczne.

Małe serie i indywidualne dopuszczenie pojazdu

Sprawozdawca opowiada się za dużą różnorodnością pojazdów kategorii L oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) działających w sektorze. Dlatego też proponuje, aby dostosować liczby małych serii, co pozwoli zachować tę różnorodność (załącznik III). Dla wielu użytkowników pojazdów kategorii L ważny jest indywidualny charakter produktu. W związku z tym sprawozdawca popiera proponowane przez Komisję indywidualne dopuszczenie (art. 42).

Dostęp do informacji dotyczących naprawy i konserwacji

Sprawozdawca zdecydowanie popiera wszelkie środki mające na celu zapewnienie równego dostępu do informacji dotyczących napraw i konserwacji. Proponuje, aby sprecyzować definicję „niezależnego podmiotu” lub „stacji obsługi”, co zapewni użytkownikom pojazdów i stacjom obsługi wystarczający dostęp do informacji dotyczących napraw i konserwacji, których koszt byłby rozsądny.

  • [1]  857524EN
  • [2]  Zob. COM(2010)608: W kierunku Aktu o jednolitym rynku, propozycja nr 39; patrz również COM(2010) 614, Zintegrowana polityka przemysłowa.
  • [3]  ECTN, 2007 r.

OPINIA Komisji Transportu i Turystyki (27.5.2011)

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców
(COM(2010)0542) – C7‑0317/2010 – 2010/0271(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Roberts Zīle

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. Wprowadzenie

Wymagania w zakresie homologacji typu dotyczące pojazdów kategorii L są obecnie określone w dyrektywie ramowej 2002/24/WE i 14 innych odsyłających do niej dyrektywach. „Kategoria L” obejmuje szeroką gamę pojazdów: rowery elektryczne, motorowery, motocykle dwu- lub trzykołowe, czterokołowce i czterokołowce drogowe z nadwoziem. Komisja zamierza zaktualizować obecne ramy prawne, aby osiągnąć następujące główne cele:

· Uproszczenie ram prawnych. Dyrektywa 2002/24/WE wraz z 14 powiązanymi z nią dyrektywami zostanie uchylona i zastąpiona proponowanym rozporządzeniem określającym przepisy podstawowe i zakres ich stosowania. Wszelkie szczegółowe wymogi techniczne zostaną określone na późniejszym etapie w aktach delegowanych. Ponadto Komisja zamierza dążyć do harmonizacji międzynarodowej.

· Obniżenie emisji. Komisja proponuje trzyetapowe podejście, zakładające wprowadzanie za każdym razem bardziej rygorystycznych limitów emisji dla pojazdów kategorii L.

· Poprawa bezpieczeństwa drogowego. Zaproponowano trzy główne wymogi bezpieczeństwa funkcjonalnego w celu rozwiązania problemu słabych wyników pojazdów kategorii L w zakresie bezpieczeństwa drogowego: obowiązkowy układ przeciwblokujący (ABS) w motocyklach o średnich i wysokich osiągach, zapobieganie niepożądanym manipulacjom przy mechanizmie napędowym oraz automatyczny włącznik świateł.

· Lepsze uwzględnienie nowych technologii przez zajęcie się problemem braku ogólnych ram prawnych dotyczących np. pojazdów o napędzie elektrycznym lub hybrydowym.

· Poprawa nadzoru rynkowego w celu zapobieżenia wprowadzaniu na rynek UE pojazdów, systemów, komponentów niezgodnych z wymogami w zakresie homologacji typu.

2. Aspekty wniosku dotyczące transportu

2.1 Bezpieczeństwo drogowe:

Obecnie każdego roku na drogach UE ginie około 6 000 kierowców dwukołowych pojazdów silnikowych. Kierowcy dwukołowych pojazdów silnikowych stanowią 16% wszystkich śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE, chociaż liczba przejeżdżanych przez nich kilometrów to jedynie 2% ogółu. Kierowcy ci są narażeni na wypadki średnio 18 razy bardziej niż kierowcy samochodów. Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych wprawdzie zmniejszyła się znacznie w ubiegłym dziesięcioleciu, jednak nie dotyczy to kierowców dwukołowych pojazdów silnikowych.

2.1.1      Układ przeciwblokujący (ABS):

Komisja proponuje obowiązkowe wyposażanie niektórych kategorii motocykli w układ przeciwblokujący (ABS). Pozytywny wpływ ABS na bezpieczeństwo kierowców dwukołowych pojazdów silnikowych jest dobrze udokumentowany w wielu badaniach. Szacuje się, że dzięki zastosowaniu ABS można by zapobiec 20-35% wypadków oraz znacznie złagodzić skutki wielu innych. Sprawozdawca w pełni popiera to podejście. Obowiązek montażu ABS powinien jednak zostać rozszerzony na podkategorię L3e-A1 (motocykle o niskich osiągach). We wniosku Komisji zaproponowano pozostawienie producentom decyzji o wyposażaniu pojazdów tej kategorii albo w ABS, albo w mniej skuteczny kombinowany układ hamulcowy. Układy przeciwblokujące w motocyklach o niskich osiągach wydają się tym bardziej konieczne, że motocykle tej kategorii to często pierwsze pojazdy młodych kierowców.

2.1.2      Automatyczny włącznik świateł (AHO)

Komisja proponuje, aby najpóźniej do 2013 r. wprowadzono obowiązek wyposażania wszystkich pojazdów kategorii L w automatyczny włącznik świateł, tak aby były one lepiej widoczne dla innych uczestników ruchu. Sprawozdawca w pełni popiera propozycję Komisji. Środek ten staje się tym bardziej istotny, że od bieżącego roku wszystkie nowe samochody pasażerskie muszą być wyposażone w światła dzienne, co zmniejszy relatywną widoczność kierowców dwukołowych pojazdów silnikowych.

2.1.3      Pojazdy przeznaczone do użytku poza drogami

W art. 2 ust. 2 z zakresu stosowania rozporządzenia wyłączono „pojazdy przeznaczone przede wszystkim do użytku poza drogami”. Wydaje się, że przyniosłoby to skutki odwrotne od zamierzonych pod względem bezpieczeństwa drogowego. Wiele tych pojazdów przeznaczonych do użytku poza drogami (np. motocykle enduro, trialowe i pojazdy terenowe) może być – i często jest – wykorzystywanych także na drogach publicznych. Powinny one zatem również spełniać niezbędne wymogi bezpieczeństwa funkcjonalnego obowiązujące przy użytkowaniu na drogach. Sprawozdawca proponuje utworzenie dodatkowej podkategorii pojazdów, obejmującej motocykle enduro i motocykle trailowe, a także pojazdy terenowe.

2.1.4      Normy testów zderzeniowych

Pojazdy kategorii L nie podlegają jeszcze wymogom dotyczącym testów zderzeniowych przed dopuszczeniem do sprzedaży w UE. W szczególności czterokołowce i czterokołowce drogowe z nadwoziem często wydają się bezpieczniejsze niż w rzeczywistości. Ryzyko śmiertelnych obrażeń jest w tych pojazdach o wiele wyższe niż w samochodach pasażerskich. Komisja powinna zatem starannie rozważyć możliwość wprowadzenia takich norm w przyszłości, a także uwzględnić nowe technologie w przyszłości.

2.2 Emisja

Wprawdzie liczba kilometrów przejeżdżanych przez pojazdy kategorii L stanowi jedynie 3% ogółu, jednak ilość emitowanych przez nie substancji toksycznych jest nieproporcjonalnie wysoka. Bez wprowadzenia dalszych środków ograniczenie emisji pochodzących z innych kategorii transportu drogowego automatycznie spowoduje wzrost udziału pojazdów kategorii L w całkowitym poziomie emisji.

Komisja proponuje zaostrzenie wymogów dotyczących emisji w ramach homologacji typu w odniesieniu do nowych typów pojazdów kategorii L.

§ Euro 3 (Euro 4 dla motocykli kategorii L3e): 2014;

§ Euro 4 (Euro 5 dla motocykli kategorii L3e): 2017;

§ Euro 5 (Euro 6 dla motocykli kategorii L3e): 2020.

Zasadniczo sprawozdawca zgadza się z zaproponowanymi pułapami emisji i harmonogramem. Poziom Euro 4 dla motorowerów należałoby jednak wprowadzić 3 lata wcześniej, gdyż motorowery są podkategorią emitującą najwięcej zanieczyszczeń.

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Niniejsze rozporządzenie ma na celu ustanowienie zharmonizowanych przepisów dotyczących homologacji pojazdów kategorii L, aby zapewnić funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Pojazdy kategorii L to pojazdy dwu-, trzy- lub czterokołowe, takie jak dwukołowe pojazdy silnikowe, pojazdy trzykołowe, czterokołowce drogowe i czterokołowce drogowe z nadwoziem. Dodatkowymi celami są: uproszczenie istniejących ram prawnych, przyczynienie się do niższego, bardziej współmiernego udziału emisji w emisjach z transportu drogowego ogółem, zwiększenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa, dostosowanie do postępu technicznego i wzmocnienie przepisów dotyczących nadzoru rynku.

3. Niniejsze rozporządzenie ma na celu ustanowienie zharmonizowanych przepisów dotyczących homologacji pojazdów kategorii L, aby zapewnić funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Pojazdy kategorii L to pojazdy dwu-, trzy- lub czterokołowe, takie jak dwukołowe pojazdy silnikowe, pojazdy trzykołowe, czterokołowce drogowe, pojazdy terenowe (ATV) i czterokołowce drogowe z nadwoziem. Dodatkowymi celami są: uproszczenie istniejących ram prawnych, przyczynienie się do niższego, bardziej współmiernego udziału emisji w emisjach z transportu drogowego ogółem, zwiększenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa, dostosowanie do postępu technicznego i wzmocnienie przepisów dotyczących nadzoru rynku.

Uzasadnienie

Niniejszym rozporządzeniem należy objąć również pojazdy terenowe, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystywaniu rozróżnienia na pojazdy drogowe i pojazdy przeznaczone do użytku poza drogami. Liczne z tych pojazdów terenowych mogą być – i często są – wykorzystywane także na drogach publicznych. Powinny zatem również spełniać minimalne wymogi bezpieczeństwa funkcjonalnego dotyczące użytkowania na drogach.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a) kierowcy pojazdów kategorii L należą do grupy narażonych na zagrożenia użytkowników dróg, o najwyższym wśród wszystkich użytkowników dróg odsetku ofiar śmiertelnych i obrażeń. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem być zgodne z europejską polityką bezpieczeństwa drogowego na lata 2011-2020 i wprowadzać skuteczne podstawowe środki bezpieczeństwa, tak aby kierowcy mogli korzystać z pojazdów wyposażonych w najbezpieczniejsze technologie dostępne w rozsądnej cenie. Obok wymogów związanych z bezpiecznym pokonywaniem zakrętów, oświetleniem i środkami zabezpieczającymi przed niepożądanymi manipulacjami niniejsze rozporządzenie wprowadza obowiązkowe stosowanie układu przeciwblokującego (ABS) w nowych motocyklach niektórych kategorii. Skuteczność wybranych środków bezpieczeństwa, które należy uzupełnić lepszymi programami szkoleniowymi i edukacyjnymi dla kierowców kategorii L oraz dostosowaną infrastrukturą drogową, dobrze przetestowano i udowodniono w licznych badaniach i analizach.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9b) w wielu państwach członkowskich kierowcy motorowerów i motocykli mają obowiązek stosowania świateł w ciągu dnia. Aby poprawić bezpieczeństwo kierowców motorowerów i motocykli, należy nałożyć na te pojazdy obowiązek wyposażenia w światła automatyczne. Zważywszy na fakt, że obowiązkiem tym objęto również pojazdy czterokołowe, istnieje bezsprzeczne ryzyko, że kierowcy pojazdów dwukołowych mogą stracić swoją przewagę pod kątem widoczności, z której wcześniej korzystali. Komisja powinna zatem zaproponować – w swoim sprawozdaniu w sprawie stosowania niniejszego rozporządzenia – nowe środki i dodatkowe świetlne urządzenia bezpieczeństwa, które umożliwią przywrócenie utraconej przewagi pod kątem widoczności.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9c) aby ułatwić wprowadzenie obowiązku montażu ABS w motocyklach o niskich osiągach podkategorii L3e-A1 państwa członkowskie powinny mieć możliwość zastosowania przejściowych zachęt finansowych lub podatkowych dla producentów lub konsumentów.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

17. Komisja powinna posiadać uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do: funkcjonalnego bezpieczeństwa i efektywności środowiskowej, badań, dostępu do informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów oraz wyznaczenia placówek technicznych i określenia ich szczególnych dozwolonych zadań, w celu uzupełnienia lub zmiany niektórych innych niż istotne elementów aktów legislacyjnych za pomocą przepisów o zastosowaniu ogólnym. Uprawnienia te nie powinny obejmować możliwości zmiany dat wprowadzenia w życie, ustanowionych w załączniku IV, lub dopuszczalnych wartości emisji, ustanowionych w załączniku VI. Zmiany tych dat lub wartości powinny być dokonywane w drodze zwykłej procedury ustawodawczej, ustanowionej w art. 114 TFUE.

17. Komisja powinna posiadać uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do: funkcjonalnego bezpieczeństwa i efektywności środowiskowej, badań, dostępu do informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów oraz wyznaczenia placówek technicznych i określenia ich szczególnych dozwolonych zadań, w celu uzupełnienia lub zmiany niektórych innych niż istotne elementów aktów legislacyjnych za pomocą przepisów o zastosowaniu ogólnym. Uprawnienia te nie powinny obejmować możliwości zmiany dat wprowadzenia w życie, ustanowionych w załączniku IV, lub dopuszczalnych wartości emisji, ustanowionych w załączniku VI, lub zaostrzonych wymogów w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego, ustanowionych w załączniku VIII. Zmiany tych dat, ogólnych wymogów lub wartości powinny być dokonywane w drodze zwykłej procedury ustawodawczej, ustanowionej w art. 114 TFUE.

Uzasadnienie

Zaostrzone wymogi bezpieczeństwa funkcjonalnego stanowią kluczowy element służący zapewnieniu bezpiecznego korzystania z pojazdów objętych przedmiotowym rozporządzeniem, dlatego należy wyraźnie zaznaczyć, że załącznik VIII może zostać zmieniony wyłącznie w drodze zwykłej procedury ustawodawczej.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(g) pojazdów przeznaczonych przede wszystkim do użytku poza drogami i zaprojektowanych do jazdy po powierzchniach nieutwardzonych;

(g) pojazdów przeznaczonych przede wszystkim do użytku poza drogami i zaprojektowanych do jazdy po powierzchniach nieutwardzonych, z wyjątkiem pojazdów do użytku specjalnego zdefiniowanych w art. 4 i w załączniku I;

Uzasadnienie

W art. 2 ust. 2 z zakresu stosowania rozporządzenia wyłączono „pojazdy przeznaczone przede wszystkim do użytku poza drogami”. Wydaje się, że przyniosłoby to skutki odwrotne od zamierzonych pod względem bezpieczeństwa drogowego. Liczne z tych pojazdów przeznaczonych do użytku poza drogami (np. motocykle enduro, trialowe i niektóre czterokołowce (pojazdy terenowe)) mogą być – i często są – wykorzystywane także na drogach publicznych. Powinny zatem również spełniać minimalne wymogi bezpieczeństwa funkcjonalnego dotyczące użytkowania na drogach. Dlatego proponuje się utworzenie dodatkowej podkategorii pojazdów, obejmującej motocykle enduro i motocykle trialowe, a także pojazdy terenowe.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 53 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

53a. „Motocykl trialowy” oznacza dwukołowy pojazd silnikowy o cechach opisanych w załączniku I.

Uzasadnienie

Dostosowanie niezbędne do utworzenia nowych podkategorii dla pojazdów przeznaczonych do użytku poza drogami, tak aby pojazdy te zostały objęte omawianym rozporządzeniem ze względów bezpieczeństwa.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 53 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

53b. „Motocykl enduro” oznacza dwukołowy pojazd silnikowy o cechach opisanych w załączniku I.

Uzasadnienie

Dostosowanie niezbędne do utworzenia nowych podkategorii dla pojazdów przeznaczonych do użytku poza drogami, tak aby pojazdy te zostały objęte omawianym rozporządzeniem ze względów bezpieczeństwa.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 57 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

57a. „Pojazd terenowy” oznacza pojazd o cechach opisanych w załączniku I.

Uzasadnienie

Dostosowanie niezbędne do utworzenia nowej podkategorii dla pojazdów terenowych, tak aby zostały one objęte niniejszym rozporządzeniem ze względów bezpieczeństwa.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Pojazdy kategorii L obejmują dwu-, trzy- i czterokołowe pojazdy silnikowe skategoryzowane w kolejnych punktach załącznika I, łącznie z rowerami z napędem, dwu- i trzykołowymi motorowerami, dwu- i trzykołowymi motocyklami, motocyklami z wózkami bocznymi, lekkimi i ciężkimi czterokołowcami drogowymi oraz lekkimi i ciężkimi czterokołowcami drogowymi z nadwoziem.

1. Pojazdy kategorii L obejmują dwu-, trzy- i czterokołowe pojazdy silnikowe skategoryzowane w kolejnych punktach załącznika I, łącznie z rowerami z napędem, dwu- i trzykołowymi motorowerami, dwu- i trzykołowymi motocyklami, motocyklami z wózkami bocznymi, lekkimi i ciężkimi czterokołowcami drogowymi, pojazdami terenowymi oraz lekkimi i ciężkimi czterokołowcami drogowymi z nadwoziem.

Uzasadnienie

Niniejszym rozporządzeniem należy objąć również pojazdy terenowe, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystywaniu rozróżnienia na pojazdy drogowe i pojazdy przeznaczone do użytku poza drogami. Liczne z tych pojazdów terenowych mogą być – i często są – wykorzystywane także na drogach publicznych. Powinny zatem również spełniać minimalne wymogi bezpieczeństwa funkcjonalnego dotyczące użytkowania na drogach.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c – tiret ii a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iia) użytek specjalny:

 

- motocykle enduro;

 

- motocykle trialowe.

Uzasadnienie

Dostosowanie niezbędne do utworzenia nowych podkategorii dla pojazdów przeznaczonych do użytku poza drogami, tak aby pojazdy te zostały objęte omawianym rozporządzeniem ze względów bezpieczeństwa.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera g – tiret ii a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iia) pojazdy podkategorii L7Ce (pojazdy terenowe)

Uzasadnienie

Dostosowanie niezbędne do utworzenia nowych podkategorii dla pojazdów przeznaczonych do użytku poza drogami, tak aby pojazdy te zostały objęte omawianym rozporządzeniem ze względów bezpieczeństwa.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Jeżeli importer uznaje lub ma powody, by uważać, że pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny nie jest zgodny z wymogami niniejszego rozporządzenia, w szczególności nie odpowiada homologowanemu typowi, nie wolno mu sprzedawać lub rejestrować pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego, dopóki nie zostanie zapewniona zgodność produktu. Ponadto jeżeli uznaje on lub ma powody, by uważać, że pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny stanowi zagrożenie, informuje on o tym producenta i organ nadzoru rynku.

3. Jeżeli importer uznaje lub ma powody, by uważać, że pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny nie jest zgodny z wymogami niniejszego rozporządzenia, w szczególności nie odpowiada homologowanemu typowi, kontaktuje się z właściwymi organami i nie wolno mu sprzedawać lub rejestrować pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego, dopóki nie uzyska potwierdzenia od właściwych organów, że jest to zgodne z niniejszym rozporządzeniem. Ponadto jeżeli uznaje on lub ma powody, by uważać, że pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny stanowi zagrożenie, informuje on o tym producenta i organ nadzoru rynku.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Jeżeli dystrybutor uznaje lub ma powody, by uważać, że pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny nie jest zgodny z wymogami niniejszego rozporządzenia, nie wolno mu sprzedawać lub rejestrować pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego i musi on zapobiec przekazaniu produktu do eksploatacji, dopóki nie zostanie zapewniona zgodność produktu.

1. Jeżeli dystrybutor uznaje lub ma powody, by uważać, że pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny nie jest zgodny z wymogami niniejszego rozporządzenia, kontaktuje się z właściwymi organami i nie wolno mu sprzedawać lub rejestrować pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego, dopóki nie uzyska potwierdzenia od właściwych organów, że jest to zgodne z niniejszym rozporządzeniem; musi on też zapobiec przekazaniu produktu do eksploatacji, dopóki nie zostanie zapewniona zgodność produktu.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W cztery lata po dacie określonej w art. 82 akapit 2 wszystkie nowe pojazdy podkategorii L1Be, L3e, L5e, L6Ae i L7Ae muszą być wyposażone w pierwszy etap systemu diagnostyki pokładowej (OBD), który monitoruje i informuje o ciągłości obwodu elektrycznego, skróconych i otwartych obwodach elektrycznych, o racjonalności obwodu silnika i systemach sterowania pojazdem (OBD I).

1. W cztery lata po dacie określonej w art. 82 akapit 2 wszystkie nowe pojazdy podkategorii L1Be, L3e, L5e, L6Ae, L7Ae i L7Ce muszą być wyposażone w pierwszy etap systemu diagnostyki pokładowej (OBD), który monitoruje i informuje o ciągłości obwodu elektrycznego, skróconych i otwartych obwodach elektrycznych, o racjonalności obwodu silnika i systemach sterowania pojazdem (OBD I).

Uzasadnienie

Dostosowanie niezbędne do utworzenia nowej podkategorii dla pojazdów terenowych, tak aby zostały one objęte omawianym rozporządzeniem ze względów bezpieczeństwa.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Po potwierdzeniu w decyzji przyjętej przez Komisję zgodnie z art. 21 ust. 4, w osiem lat po dacie określonej w art. 82 akapit drugi, wszystkie nowe pojazdy podkategorii L1Be, L3e, L5e, L6Ae i L7Ae muszą być także dodatkowo wyposażone w drugi etap systemu diagnostyki pokładowej (OBD II), który oprócz OBD I, monitoruje nie tylko całkowite awarie, ale także pogorszenie się układów, części i oddzielnych zespołów technicznych w ciągu okresu użytkowania pojazdu, pod warunkiem, że w badaniu, o którym mowa w art. 21 ust. 4 i 5, zostanie udowodniona jego opłacalność.

4. Po potwierdzeniu w decyzji przyjętej przez Komisję zgodnie z art. 21 ust. 4, w osiem lat po dacie określonej w art. 82 akapit drugi, wszystkie nowe pojazdy podkategorii L1Be, L3e, L5e, L6Ae, L7Ae i L7Ce muszą być także dodatkowo wyposażone w drugi etap systemu diagnostyki pokładowej (OBD II), który oprócz OBD I, monitoruje nie tylko całkowite awarie, ale także pogorszenie się układów, części i oddzielnych zespołów technicznych w ciągu okresu użytkowania pojazdu, pod warunkiem, że w badaniu, o którym mowa w art. 21 ust. 4 i 5, zostanie udowodniona jego opłacalność.

Uzasadnienie

Dostosowanie niezbędne do utworzenia nowej podkategorii dla pojazdów terenowych, tak aby zostały one objęte niniejszym rozporządzeniem ze względów bezpieczeństwa.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 80 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Na podstawie informacji dostarczonych na mocy ust. 1 Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat stosowania niniejszego rozporządzenia nie później niż dnia 1 stycznia 2019 r.

(2. Na podstawie informacji dostarczonych na mocy ust. 1 Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat stosowania niniejszego rozporządzenia nie później niż dnia 1 stycznia 2017 r. Sprawozdanie to uwzględnia nowe technologie opracowane w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego, takie jak normy testów zderzeniowych i dodatkowe wymogi bezpieczeństwa funkcjonalnego jak system e-call, inteligentne dostosowanie prędkości, systemy informowania o nadmiernej prędkości na zakrętach, automatyczne czujniki ciśnienia w oponach oraz nowe rodzaje układów świetlnych odróżniające takie pojazdy od innych użytkowników drogi. W kontekście tego sprawozdania Komisja proponuje niezbędne poprawki do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Kategorie pojazdów i typy pojazdów – kategoria L1Be – kryterium (3)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) maksymalna prędkość konstrukcyjna ≤ 25 km/h oraz

(3) maksymalna prędkość konstrukcyjna ≤ 45 km/h oraz

Uzasadnienie

Należy dostosować tę kategorię do definicji z prawa jazdy UE.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Kategoria L3e – Podkategoria L3e – Do użytku specjalnego (nowa) – pod podkategorią L3e-A3

 

Poprawka

L3e – Do użytku specjalnego

Motocykl trialowy

(8) maksymalna wysokość siedzenia: 700 mm;

(9) minimalny prześwit: 280 mm;

(10) maksymalna pojemność zbiornika paliwa: 4 l;

(11) minimalne całkowite przełożenie na najwyższym biegu (przełożenie wstępne * przełożenie biegu * końcowe przełożenie jezdne) 7,5;

(12) masa w stanie gotowym do jazdy (bez kierowcy) najwyżej 100 kg oraz

(13) brak miejsca siedzącego dla pasażera.

Motocykle enduro

(8) minimalna wysokość siedzenia: 900 mm;

(9) minimalny prześwit: 310 mm;

(10) minimalne całkowite przełożenie na najwyższym biegu (przełożenie wstępne * przełożenie biegu * końcowe przełożenie jezdne) 6,0;

(11) masa w stanie gotowym do jazdy (bez kierowcy) najwyżej 140 kg;

(12) brak miejsca siedzącego dla pasażera.

Uzasadnienie

Liczne motocykle enduro i trialowe mogą być – i często są – wykorzystywane także na drogach publicznych. Powinny zatem również spełniać minimalne wymogi bezpieczeństwa funkcjonalnego dotyczące użytkowania na drogach. Dlatego proponuje się utworzenie dodatkowej podkategorii pojazdów, obejmującej motocykle enduro i motocykle trialowe. Co do kryteriów podklasyfikacji – jako punkt wyjścia zaproponowano pewne potencjalne kryteria, które stanowią obecnie przedmiot dyskusji i mogą zostać jeszcze poprawione w toku przedmiotowej procedury ustawodawczej.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Kategoria L7e – Podkategoria L7Ce (nowa) – pod podkategorią L7Be-P

 

Poprawka

L7Ce

Pojazd terenowy

(8) maksymalna prędkość konstrukcyjna: 60 km/h

(9) siodło

(10) przepustnica sterowana kciukiem

(11) Urządzenie sprzęgające z tyłu: masa holownicza > 4X masa własna > 274 kg, jako wartość testowa wytrzymałości, nietraktowana jako dopuszczalna masa przyczepy

(12) masa w stanie gotowym do jazdy < 400 kg

(13) prześwit >180 mm

(14) stosunek rozstawu osi do prześwitu < 6

Uzasadnienie

Wprawdzie pojazdy terenowe mają służyć przede wszystkim do użytku poza drogami, jednak wiele z nich może być – i często jest – wykorzystywanych także na drogach publicznych. Powinny zatem również spełniać minimalne wymogi bezpieczeństwa funkcjonalnego dotyczące użytkowania na drogach. Dlatego proponuje się utworzenie dodatkowej podkategorii pojazdów, obejmującej pojazdy terenowe. Co do kryteriów podklasyfikacji – jako punkt wyjścia zaproponowano pewne potencjalne kryteria, które stanowią obecnie przedmiot dyskusji i mogą zostać jeszcze poprawione w toku przedmiotowej procedury ustawodawczej.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – Kategorie pojazdów – wiersz 2 – kolumna 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

L7Ae

L7Ae i L7Ce

Uzasadnienie

Pojazdy terenowe (kategoria L7Ce) są w większym lub mniejszym stopniu podobne do czterokołowców drogowych (kategoria L7Ae) i dlatego powinny spełniać tego samego typu wymogi w zakresie unijnej homologacji typu pojazdów. Szczegółowe wymogi zostałyby dostosowane do poszczególnych podkategorii oddzielnie w akcie delegowanym.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – wiersz 12 a (nowy)

 

Poprawka

L7Ce

Pojazd terenowy

20

Uzasadnienie

Dostosowanie niezbędne do utworzenia nowych podkategorii dla pojazdów terenowych, tak aby pojazdy te zostały objęte omawianym rozporządzeniem ze względów bezpieczeństwa.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – (A) Dopuszczalne wartości emisji zanieczyszczeń z rury wydechowej po rozruchu silnika zimnego – (A1) – Euro 3(4) – Kategoria pojazdu L1Be – Łączna masa wszystkich węglowodorów i tlenków azotu – wiersz 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1200

-

Uzasadnienie

Poziom Euro 4 dla motorowerów powinien zostać wprowadzony 3 lata wcześniej (do 2014 r.), gdyż motorowery są kategorią najbardziej problematyczną pod względem emisji.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – (A) Dopuszczalne wartości emisji zanieczyszczeń z rury wydechowej po rozruchu silnika zimnego – (A1) – Euro 3(4) – Kategoria pojazdu L1Be – Masa wszystkich węglowodorów (THC) – wiersz 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-

630

Uzasadnienie

Poziom Euro 4 dla motorowerów powinien zostać wprowadzony 3 lata wcześniej (do 2014 r.), gdyż motorowery są kategorią najbardziej problematyczną pod względem emisji.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – (A) Dopuszczalne wartości emisji zanieczyszczeń z rury wydechowej po rozruchu silnika zimnego – (A1) – Euro 3(4) – Kategoria pojazdu L1Be – Masa tlenków azotu (NOx) – wiersz 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-

170

Uzasadnienie

Poziom Euro 4 dla motorowerów powinien zostać wprowadzony 3 lata wcześniej (do 2014 r.), gdyż motorowery są kategorią najbardziej problematyczną pod względem emisji.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – (A) Dopuszczalne wartości emisji zanieczyszczeń z rury wydechowej po rozruchu silnika zimnego – (A1) – Euro 3(4) – kolumny 1 i 2 – wiersz 7

L5Be

Trzykołowy pojazd użytkowy

Poprawka

L5Be

L7Ce

Trzykołowy pojazd użytkowy

- Pojazd terenowy

Uzasadnienie

Dostosowanie niezbędne do utworzenia nowej podkategorii dla pojazdów terenowych, tak aby zostały one objęte omawianym rozporządzeniem ze względów bezpieczeństwa.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – (A) Dopuszczalne wartości emisji zanieczyszczeń z rury wydechowej po rozruchu silnika zimnego – (A2) Euro 4(5) – kolumny 1 i 2 – wiersz 7

L5Be

Trzykołowy pojazd użytkowy

Poprawka

L5Be

L7Ce

Trzykołowy pojazd użytkowy

- Pojazd terenowy

Uzasadnienie

Dostosowanie niezbędne do utworzenia nowej podkategorii dla pojazdów terenowych, tak aby zostały one objęte omawianym rozporządzeniem ze względów bezpieczeństwa.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – © Dopuszczalne wartości emisji oparów – (C2) Euro 5(6) – kolumny 1 i 2 – wiersz 8

L5Be

Trzykołowy pojazd użytkowy

Poprawka

L5Be

L7Ce

Trzykołowy pojazd użytkowy

- Pojazd terenowy

Uzasadnienie

Dostosowanie niezbędne do utworzenia nowej podkategorii dla pojazdów terenowych, tak aby zostały one objęte omawianym rozporządzeniem ze względów bezpieczeństwa.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – (D) Ograniczenia poziomu hałasu – Euro 3(4), Euro 4(5), Euro 5(6) – kolumny 1, 2, 3 i 5 – wiersz 12 a (nowy)

 

Poprawka

L7Ce

Pojazd terenowy

80

80

Uzasadnienie

Dostosowanie niezbędne do utworzenia nowej podkategorii dla pojazdów terenowych, tak aby zostały one objęte omawianym rozporządzeniem ze względów bezpieczeństwa.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – (A) Trwałość wyrażona w kilometrach dla pojazdów kategorii L – kolumna 1 – wiersz 4 – punkt 5 a (nowy) – kolumna 2 – wiersz 4 – punkt 5 a (nowy)

L7Ce

- Pojazd terenowy

Uzasadnienie

Dostosowanie niezbędne do utworzenia nowej podkategorii dla pojazdów terenowych, tak aby zostały one objęte omawianym rozporządzeniem ze względów bezpieczeństwa.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – kolumna 3 – rząd 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) nowe motocykle(27) podkategorii L3e–A1, które są sprzedawane, rejestrowane i przekazywane do eksploatacji są wyposażone w przeciwblokujący(28) lub kombinowany układ hamulcowy(29) lub obydwa typy zaawansowanych układów hamulcowych, w zależności od wyboru producenta;

skreślona

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – kolumna 3 – rząd 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) nowe motocykle podkategorii L3e–A2 i L3e–A3, które są sprzedawane, rejestrowane i dopuszczane do ruchu są wyposażone w układ przeciwblokujący.

(b) nowe motocykle(27) podkategorii L3e–A1, L3e–A2 i L3e–A3, które są sprzedawane, rejestrowane i dopuszczane do ruchu, są wyposażone w układ przeciwblokujący(28) działający na oba koła.

Uzasadnienie

Obowiązek montażu ABS powinien zostać rozszerzony na motocykle podkategorii L3e-A1, gdyż motocykli należących do tej kategorii używa wielu młodych i niedoświadczonych kierowców. ABS jest skuteczniejszy, gdy działa na oba koła.

PROCEDURA

Tytuł

Homologacja i nadzór rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców

Odsyłacze

COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

IMCO

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

19.10.2010

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

Data powołania

Roberts Zīle

17.11.2010

 

 

Rozpatrzenie w komisji

15.3.2011

23.5.2011

 

 

Data przyjęcia

24.5.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

0

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Philip Bradbourn, Guido Milana, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Laurence J.A.J. Stassen

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Juozas Imbrasas

PROCEDURA

Tytuł

Homologacja i nadzór rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców

Odsyłacze

COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD)

Data przedstawienia w PE

1.10.2010

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

19.10.2010

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

19.10.2010

ITRE

19.10.2010

TRAN

19.10.2010

 

Opinia niewydana

Data decyzji

ENVI

28.10.2010

ITRE

25.10.2010

 

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Wim van de Camp

13.10.2010

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

30.11.2010

25.1.2011

28.2.2011

22.3.2011

 

24.5.2011

12.7.2011

30.8.2011

 

Data przyjęcia

5.12.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

0

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Jürgen Creutzmann, Cornelis de Jong, Christian Engström, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Amalia Sartori, Wim van de Camp, Kerstin Westphal

Data złożenia

4.1.2012