ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването на селскостопански или горски превозни средства

26.1.2012 - (COM(2010)0395 – C7‑0204/2010 – 2010/0212(COD)) - ***I

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Докладчик: Pier Antonio Panzeri


Процедура : 2010/0212(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0446/2011
Внесени текстове :
A7-0446/2011
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването на селскостопански или горски превозни средства

(COM(2010)0395 – C7‑0204/2010 – 2010/0212(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0395),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0204/2010),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 9 декември 2010 г.[1],

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0446/2011),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за Регламент (ЕС) № …/… на Европейския парламент и на Съвета предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването на селскостопански или горски превозни средства

Предложение за Регламент (ЕС) № …/… на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на селскостопански или горски превозни средства

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) С цел насърчаване на развитието на вътрешния пазар, с Директива 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори, на техните ремаркета и на теглително-прикачно оборудване, заедно с техните системи, компоненти и обособени технически възли, и за отмяна на Директива 74/150/ЕИО беше установена широкообхватна система на Общността за одобрение на трактори, ремаркета и сменяема прикачна техника.

(1) С цел насърчаване на развитието на вътрешния пазар, с Директива 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори, на техните ремаркета и на теглително-прикачно оборудване, заедно с техните системи, компоненти и обособени технически възли беше установена широкообхватна система на Съюза за одобрение на трактори, ремаркета и сменяема прикачна техника.

 

(Това изменение се прилага за целия текст. Приемането му ще изисква съответните промени навсякъде в текста.)

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) За целите на създаването и функционирането на вътрешния пазар на Съюза е уместно системите за одобряване на страните-членки да бъдат заменени от процедура за одобрение на Съюза, основаваща се на принципа на пълна хармонизация, като същевременно се вземат предвид съображения за съотношението между разходи и ползи и се обърне специално внимание на малките и средните предприятия.

(2) За целите на създаването и функционирането на вътрешния пазар на Съюза и за насърчаване на конкурентоспособността на промишлеността е уместно системите за одобряване на страните-членки да бъдат заменени от процедура за одобрение на Съюза, основаваща се на принципа на пълна хармонизация, като същевременно се вземат предвид съображения за съотношението между разходи и ползи и се обърне специално внимание на малките и средните предприятия.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Вследствие на искане от страна на Европейския парламент и с цел опростяване и ускоряване на процедурата бе въведен нов регулаторен подход към законодателството на Съюза по отношение на одобрението на типа, в съответствие с който законодателят в обикновената законодателна процедура установява само основните правила и принципи и делегира законотворчеството по допълнителните технически подробности на Комисията. Поради това, с оглед на основните изисквания настоящият регламент следва да установи само основните разпоредби относно пътната безопасност, охраната на труда и характеристиките по отношение на опазването на околната среда, и да делегира на Комисията правомощията да установява техническите спецификации в делегирани актове.

(3) Вследствие на искане от страна на Европейския парламент и с цел опростяване и ускоряване на процедурата бе въведен нов регулаторен подход към законодателството на Съюза по отношение на одобрението на типа, в съответствие с който законодателят в обикновената законодателна процедура установява само основните правила и принципи и делегира правомощието да приема актове, определящи допълнителните технически подробности, на Комисията. Поради това, с оглед на основните изисквания настоящият регламент следва да установи само основните разпоредби относно пътната безопасност и безопасността при експлоатация, охраната на труда и характеристиките по отношение на опазването на околната среда, и да делегира на Комисията правомощията да установява техническите спецификации в делегирани актове след консултации с всички заинтересовани страни.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) За да се гарантира високо равнище на пътна безопасност, охрана на труда и опазване на околната среда, техническите изисквания и екологичните стандарти, приложими към превозните средства, техните системи, компоненти и отделни технически възли по отношение на одобрението на типа следва да бъдат хармонизирани.

(5) За да се гарантира високо равнище на пътна безопасност и безопасност при експлоатация, охрана на труда и опазване на околната среда, техническите и екологичните изисквания, приложими към превозните средства, техните системи, компоненти и отделни технически възли по отношение на одобрението на типа следва да бъдат хармонизирани.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Тъй като директивите относно извънпътната подвижна техника не предвиждат хармонизирани изисквания по отношение на пътната безопасност, уместно е с настоящия регламент да се предвиди възможността продукцията на производителите на подвижна техника да се одобрява в съответствие с европейските стандарти за пътна безопасност. следователно, по отношение на одобрението на типа на системите с оглед на изискванията за безопасност, подвижната техника следва да бъде включена на незадължителен принцип в настоящия регламент, по-конкретно защото предписанията извън настоящия регламент, приложими към подвижната техника, не съдържат никакви елементи по отношение на пътната безопасност.

(6) Действащите директиви, които са приложими за извънпътната подвижна техника, не предвиждат хармонизирани изисквания по отношение на пътната безопасност. За да бъде завършен вътрешният пазар и за да се гарантира високо равнище на пътна безопасност, е уместно да се разработи подходящ инструмент на равнище на Съюза с цел хармонизиране на изискванията, приложими към извънпътната подвижна техника, като се даде възможност на производителите да доказват съответствието на своите продукти въз основа на европейските стандарти. За тази цел Комисията следва да извършва оценка на необходимостта от хармонизация на техническите изисквания и процедурите за оценка на съответствието, приложими за извънпътната подвижна техника. Тя следва да съобщава своите заключения на Европейския парламент и на Съвета, и ако е уместно, да представя законодателни предложения.

Обосновка

Вж. изложението на мотивите (подвижна техника - категория U).

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Следователно правилата на ИКЕ на ООН, към които Съюзът се присъединява в изпълнение на Решение 97/863/ЕО, както и измененията на правилата на ИКЕ/ООН, към които Съюзът вече се е присъединил, следва да бъдат включени в процедурата за одобрение типа на ЕС или като изисквания за одобрение на ЕС на типа превозни средства, или като алтернативи на съществуващото законодателство на Съюза. По-специално, в случаите, когато Съюзът взема решение дадено правило на ИКЕ на ООН да стане част от изискванията за одобрение на ЕС на типа на превозните средства и да замени съществуващо законодателство на ЕС, на Комисията следва да бъдат делегирани правомощията да приема необходимите изменения към посоченото правило или да приема необходимите актове за прилагане.

(8) Следователно правилата на ИКЕ на ООН, към които Съюзът се присъединява в изпълнение на Решение 97/863/ЕО, както и измененията на правилата на ИКЕ/ООН, към които Съюзът вече се е присъединил, следва да бъдат включени в процедурата за одобрение типа на ЕС или като изисквания за одобрение на ЕС на типа превозни средства, или като алтернативи на съществуващото законодателство на Съюза. По-специално, в случаите, когато Съюзът взема решение дадено правило на ИКЕ на ООН да стане част от изискванията за одобрение на ЕС на типа на превозните средства и да замени съществуващо законодателство на Съюза, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощията да допълва или изменя съответните несъществени елементи от настоящия регламент, или да приема необходимите актове за прилагане.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Особено важно е бъдещите мерки, предложени въз основа на настоящия регламент, или процедурите, които трябва да се приложат в изпълнение на същия, да зачитат тези принципи, които бяха отново потвърдени от Комисията в нейния доклад CARS 21. По-специално, с цел по-добро регулиране и опростяване и за да се избегне постоянното актуализиране на действащото законодателство на ЕС по въпроси, касаещи техническите спецификации, настоящият регламент следва да препраща към съществуващи международни стандарти и разпоредби, без да ги възпроизвежда в правната рамка на ЕС.

(11) Особено важно е бъдещите мерки, предложени въз основа на настоящия регламент, или процедурите, които трябва да се приложат в изпълнение на същия, да зачитат принципите, отново потвърдени от Комисията в нейния доклад CARS 21. По-специално, с цел по-добро регулиране и опростяване и за да се избегне постоянното актуализиране на действащото законодателство на Съюза по въпроси, касаещи техническите спецификации, настоящият регламент следва да препраща към съществуващи международни стандарти и разпоредби, без да ги възпроизвежда в правната рамка на ЕС.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Главната цел на законодателството на Съюза, засягащо одобряването на превозни средства, е да се гарантира, че пусканите на пазара нови превозни средства, компоненти и отделни технически възли осигуряват висока степен на безопасност и опазване на околната среда. Постигането на посочената цел не трябва да бъде възпрепятствано от монтирането на определени части или оборудване след пускането на превозните средства на пазара или след въвеждането им в експлоатация. Затова следва да се вземат необходимите мерки, така че преди пускане в продажба на части и оборудване, които могат да бъдат монтирани в превозни средства и значително да нарушат функционирането на основните системи за обезпечаване на безопасност и опазване на околната среда, такива части и оборудване да бъдат подложени на предварителен контрол от орган по одобряването. Тези мерки следва да включват технически разпоредби относно изискванията, на които трябва да отговарят такива части или оборудване.

(17) Главната цел на законодателството на Съюза, засягащо одобряването на превозни средства, е да се гарантира, че пусканите на пазара нови превозни средства, компоненти и отделни технически възли осигуряват висока степен на безопасност и опазване на околната среда. Постигането на посочената цел не трябва да бъде възпрепятствано от монтирането на определени части или оборудване след пускането на превозните средства на пазара или след въвеждането им в експлоатация. Затова следва да се вземат необходимите мерки, така че преди пускане на пазара на части и оборудване, които могат да бъдат монтирани в превозни средства и значително да нарушат функционирането на основните системи за обезпечаване на безопасност и опазване на околната среда, такива части и оборудване да бъдат подложени на предварителен контрол от орган по одобряването. Тези мерки следва да включват технически разпоредби относно изискванията, на които трябва да отговарят такива части или оборудване.

 

(Това изменение се прилага за целия текст. Приемането му ще изисква съответните промени навсякъде в текста.)

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) С оглед на възможността за кандидатстване за разрешение или за одобрение на ЕС на типа компоненти или отделни технически възли, за производителите на компоненти или отделни технически възли е важно да имат достъп до определена информация, която може да бъде предоставена само от производителя на превозното средство, а именно техническата информация, включително чертежите, необходима за изработване на части за пазара на резервни части.

(20) С оглед на възможността за кандидатстване за разрешение или за одобрение на ЕС на типа компоненти или отделни технически възли, за производителите на компоненти или отделни технически възли е важно да имат достъп до определена информация, която може да бъде предоставена само от производителя на превозното средство, а именно техническата информация, включително непатентованите чертежи, необходима за изработване на части за пазара на резервни части.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) Неограниченият достъп до информация за ремонта на превозните средства чрез стандартизиран формат, който да може да се използва за извличане на техническата информация, и ефективната конкуренция на пазара за информационни услуги за ремонт и поддръжка на превозните средства са необходими за по-доброто функциониране на вътрешния пазар, особено по отношение на свободното движение на стоки, свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги. Голяма част от тази информация е свързана със системите за бордова диагностика (СБД) и тяхното взаимодействие с другите системи на превозното средство. Уместно е да се утвърдят технически спецификации, на които да се основават интернет страниците на производителите, както и целенасочени мерки за осигуряване на безпрепятствен достъп за малките и средните предприятия.

(21) Равният и недискриминиращ достъп до информация относно ремонта на превозните средства чрез стандартизиран формат, който да може да се използва за извличане на техническата информация, и ефективната конкуренция на пазара за информационни услуги за ремонт и поддръжка на превозните средства са необходими за по-доброто функциониране на вътрешния пазар, особено по отношение на свободното движение на стоки, свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги. Голяма част от тази информация е свързана със системите за бордова диагностика (СБД) и тяхното взаимодействие с другите системи на превозното средство. Уместно е да се утвърдят технически спецификации, на които да се основават интернет страниците на производителите, с надлежно отчитане на принципа на пропорционалност, като се вземат под внимание обемите на продукцията и капацитетът на малките и средните производители.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a) Държавите членки следва да гарантират, че оторизираните търговци, ремонтните предприятия или независимите оператори, предоставящи услуги по ремонта или поддръжката на превозни средства, имат необходимите технически умения и познания, за да гарантират, че се спазват безопасността и характеристиките на тези превозни средства по отношение на опазването на околната среда.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на безопасността по пътищата (включително по отношение на спирачните системи), охраната на труда, екологичните характеристики, изпитването, достъпа до информация за ремонт и поддръжка, определянето на техническите служби и конкретните задачи, с които те имат право да се занимават, за да бъдат допълвани или изменяни някои второстепенни елементи от настоящия регламент.

(23) За целите на допълването или изменянето на някои несъществени елементи от настоящия регламент на Комисията следва да се предостави правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на ЕС по отношение на подробните условия за одобряване и надзор на пазара на всички нови превозни средства, както и за пускането на пазара или влизането в експлоатация на части и оборудване. От особено значение е по време на своята подготвителна работа Комисията да провежда съответни консултации, включително на експертно ниво. При изготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременно, своевременно и по подходящ начин предаването на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) Някои от обхванатите в настоящия регламент въпроси изискват еднакви условия за прилагане в държавите членки, за да бъде осигурено правилното функциониране на вътрешния пазар чрез улесняване на взаимното признаване на административните решения, взети в различните държави членки, и приемането на документите, издадени от производителите на превозни средства, с което да се даде възможност на заинтересованите страни по-лесно да се възползват от вътрешния пазар. Поради това Комисията следва да бъде оправомощена да приема изпълнителни актове в съответствие с член 291 от Договора, с цел да определя еднакви условия за прилагането на настоящия регламент по отношение на следните въпроси: списък на данните, които да бъдат предоставени при кандидатстване за одобрение на типа, процедурите по одобрението на типа, образците на допълнителните табели, поставяни от производителите, сертификатите на ЕС за одобрение на типа, списък на издадените одобрения на типа, системата за присвояване на номера на одобренията на ЕС на типа и процедурите за осигуряване на съответствието на производството.

(24) За прилагането на настоящия регламент се изискват еднакви условия по отношение на формата на информацията, предоставяна при кандидатстване за одобрение на типа, образците на допълнителните табели, поставяни от производителите, сертификатите на ЕС за одобрение на типа, системата за присвояване на номера на одобренията на ЕС на типа, така че да бъде осигурено правилното функциониране на вътрешния пазар чрез улесняване на взаимното признаване на административните решения, взети в различните държави членки, и приемането на документите, издадени от производителите на превозни средства, с което да се даде възможност на заинтересованите страни по-лесно да се възползват от вътрешния пазар. За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят правомощия за изпълнение. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията1.

 

_____________

 

1 ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) В съответствие с член 291 от Договора за функционирането на ЕС, правилата и общите принципи, отнасящи се до контрола върху упражняването на изпълнителните правомощия на Комисията от страна на държавите членки, се определят предварително с регламент, приет в съответствие с обикновената законодателна процедура. Докато не бъде приет такъв регламент, продължава да се прилага Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, с изключение на процедурата по регулиране с контрол, която не е приложима.

заличава се

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) За заинтересованите страни е важно да установят ясна връзка между настоящия регламент и Директива 2006/42/ЕО относно безопасността на машините, за да определят ясно на какви изисквания трябва да отговаря даден продукт,

(27) За заинтересованите страни е важно да установят ясна връзка между настоящия регламент и Директива 2006/42/ЕО относно машините, за да избегнат припокриване и да определят ясно на какви изисквания трябва да отговаря даден продукт,

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27a) Тъй като целта на настоящия регламент, а именно определянето на хармонизирани правила за административните и техническите изисквания за одобрение и надзор на пазара на селскостопански и горски превозни средства, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно, поради своя мащаб и последици, може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент установява административните и техническите изисквания за одобрение на ЕС на типа на всички нови превозни средства, посочени в член 2.

Настоящият регламент установява административните и техническите изисквания за одобрение и надзор на пазара на всички нови превозни средства, посочени в член 2.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент установява също така изискванията за продажба и въвеждане в експлоатация на части и оборудване, предназначени за превозни средства, одобрени съгласно настоящия регламент, и за забраната на такава продажба и въвеждане в експлоатация.

Настоящият регламент установява също така изискванията за пускането на пазара или въвеждане в експлоатация на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за превозни средства, одобрени съгласно настоящия регламент.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент се прилага за одобрение на типа и индивидуално одобрение на превозни средства, проектирани и произведени на един или няколко етапа, както и за системи, компоненти и отделни технически възли, проектирани и произведени за такива превозни средства.

Настоящият регламент се прилага за одобрение на типа на селскостопански и горски превозни средства, проектирани и произведени на един или няколко етапа, както и за системи, компоненти и отделни технически възли, проектирани и произведени за такива превозни средства.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Настоящият регламент се прилага също за индивидуалното одобрение на превозни средства по първа алинея.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – алинея 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) подвижна техника (категория U).

заличава се

Обосновка

Вж. изложението на мотивите (подвижна техника - категория U).

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Настоящият регламент не се прилага към сменяема техника, които се намират изцяло над земята, когато превозното средство, към което са прикрепени, се движи по пътя.

2. Настоящият регламент не се прилага към сменяема техника, която се намира изцяло над земята или не може да се свързва подвижно около вертикална ос, когато превозното средство, към което е прикрепена, се движи по пътя.

Обосновка

Заради разпределението на тежестта някои сменяеми техники са оборудвани с опорно свободно въртящо се колело. Самата сменяема техника е закрепена за трактора и не може де се свързва подвижно около вертикалната ос. Това допълнително колело не създава допълнителен риск за комбинацията превозно средство – сменяема техника. Следователно е логично подобна техника също да бъде изключена от регламента.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. за следните превозни средства производителят може да избере дали да кандидатства за одобрение на типа по настоящия регламент, или за национално одобрение на типа:

3. за следните превозни средства производителят може да избере дали да кандидатства за одобрение на типа по настоящия регламент или да спазва съответните национални изисквания:

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) подвижна техника:

заличава се

Обосновка

Вж. изложението на мотивите (подвижна техника - категория U).

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) влекачи и теглен инвентар, категории R и S;

б) влекачи (категория R) и сменяема прикачна техника (категория S);

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa) верижни трактори (категория C)

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3 – буква в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб) колесни трактори със специално предназначение (категории T4.1 и T4.2)

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на настоящия регламент и на актовете, изброени в приложение I, освен ако в тях не е предвидено друго:

За целите на настоящия регламент и на актовете, изброени в приложение I, освен ако в тях не е предвидено друго, се прилагат следните определения:

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 3 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. „одобрение на типа на комплектовано превозно средство“ означава одобрение на типа, с което орган по одобрението удостоверява, че дадено комплектовано превозно средство отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания;

2. „одобрение на типа на превозно средство“ означава одобрение на типа, с което орган по одобрението удостоверява, че типът на дадено некомплектовано, комплектовано или напълно комплектовано превозно средство отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания;

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 3 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. „одобрение на типа на отделен технически възел“ означава одобрение на типа, с което орган по одобрението удостоверява, че даден отделен технически възел, свързан с един или повече определени типове превозни средства, отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания;

5. „одобрение на типа на отделен технически възел“ означава одобрение на типа, с което орган по одобрението удостоверява, че даден отделен технически възел отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания по отношение на един или повече определени типове превозни средства;

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 3 – точка 8 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8a. „Товарно превозно средство с висока проходимост“ (ATV) означава превозно средство, което има седалка за възсядане от оператора и кормилно управление.

 

Товарното ATV има следните допълнителни характеристики:

 

максимална проектна скорост 60 km/h; проектно налягане на гумите < 5 kPa (0,5 Bar); модел на гумите: за употреба извън пътя; управление на дросела с палец; конструкция за носене на товар с минимално отношение между превозното средство и повърхността на носещата(ите) конструкция(и) >25%; маса в готовност за движение <400 kg; теглителна сила на скачващото устройство в задната част съответства на изпитване на сила > 2 x MRO.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 3 – точка 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

11. „подвижна техника“ означава превозно средство, движещо се на собствен ход, с изключение на съоръженията, монтирани на шаси на моторно превозно средство, специално проектирано и изработено за извършване на работа, което поради конструктивните си характеристики е неподходящо за превоз на пътници или транспорт на товари.

заличава се

Обосновка

Вж. изложението на мотивите (подвижна техника - категория U).

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 3 – точка 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

12. „превозно средство“ означава трактор, ремарке, сменяема прикачна техника или подвижна техника според определенията в точки 8, 9, 10 и 11;

12. „превозно средство“ означава трактор, ремарке или сменяема прикачна техника според определенията в точки 8, 9 и 10;

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 3 – точка 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

18. „излизащо от производство превозно средство“ означава превозно средство, част от произведени превозни средства, които не могат да бъдат регистрирани, продадени или въведени в експлоатация поради влизането в сила на нови технически изисквания, по отношение на които то не е одобрено;

18. „излизащо от производство превозно средство“ означава превозно средство, част от произведени превозни средства, които не могат да бъдат пуснати или вече не могат да се разпространяват на пазара, нито да бъдат регистрирани или въведени в експлоатация поради влизането в сила на нови технически изисквания, по отношение на които то не е одобрено;

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 3 – точка 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

19. „система“ означава сбор от устройства, обединени с цел изпълняване на една или няколко специфични функции в превозното средство и която трябва да отговаря на изискванията на някой от регулаторните актове;

19. „система“ означава сбор от устройства, обединени с цел изпълняване на една или няколко специфични функции в превозното средство и която трябва да отговаря на всяко от изискванията, изброени в приложение І;

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 3 – точка 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

20. „компонент“ означава устройство, което трябва да отговаря на изискванията на специален регулаторен акт и което е предназначено да бъде част от превозно средство; типът, към който то спада, може да бъде одобрен отделно от превозното средство, ако регулаторният акт съдържа изрични разпоредби за това;

20. „компонент“ означава устройство, което трябва да отговаря на което и да е от изискванията, изброени в приложение І, и което е предназначено да бъде част от превозно средство; типът, към който то спада, може да бъде одобрен отделно от превозното средство, ако регулаторният акт съдържа изрични разпоредби за това;

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 3 – точка 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

21. „отделен технически възел“ означава устройство, което трябва да отговаря на изискванията на специален регулаторен акт, което е предназначено да бъде част от превозно средство и чийто тип може да бъде одобрен самостоятелно, но само по отношение на един или няколко определени типа превозни средства, ако регулаторният акт съдържа изрични разпоредби за това;

21. „отделен технически възел“ означава устройство, което трябва да отговаря на което и да е от изискванията, изброени в приложение І, и което е предназначено да бъде част от превозно средство и чийто тип може да бъде одобрен самостоятелно, но само по отношение на един или няколко определени типа превозни средства, ако регулаторният акт съдържа изрични разпоредби за това;

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 3 – точка 22 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

22a. „части“ означава стоки, използвани за сглобяване на превозно средство, както и за резервни части;

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 3 – точка 22 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

22б. „резервни части“ означава стоки, които се инсталират в или на превозно средство, така че да заместят оригинални части на това превозно средство, включително стоки като смазочни материали, които са необходими за употребата на превозното средство, с изключение на горивото;

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 3 – точка 22 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

22в. „оборудване“ означава всяка стока, различна от части, която може да бъде добавена към или инсталирана на превозно средство;

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 3 – точка 22 г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

22г. „безопасност при експлоатация“ означава отсъствието на неприемлив риск от физическо нараняване или увреждане на човешкото здраве, на имущество или на здравето на домашни животни, причинено от неизправност на механични, хидравлични, пневматични, електрически или електронни системи, компоненти или отделни технически възли;

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 3 – точка 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

23. „производител“ означава лице или субект, което отговаря пред органа по одобряването за всички аспекти на процеса по одобрение на типа или издаване на разрешение, както и за осигуряването на съответствие на производството, без значение дали лицето или субектът участва пряко във всички фази на производството на превозното средство, системата или отделния технически възел, които са обект на одобряване.

23. „производител“ означава лице или субект, което отговаря пред органа по одобряването за всички аспекти на процеса по одобрение на типа или издаване на разрешение, както и за осигуряването на съответствие на производството, и което отговаря също за сътрудничеството с органите за надзор на пазара относно произвежданите превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, без значение дали лицето или субектът участва пряко във всички фази на производството на превозното средство, системата или отделния технически възел, които са обект на одобряване.

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 3 – точка 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

25. „орган по одобряването“ означава органът в дадена държава членка, който е установен или назначен от тази държава членка и в съответствие с член 5 е нотифициран от нея пред Комисията, като са му дадени правомощия за всички аспекти по одобряването на типа на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, за индивидуално одобряване на превозно средство, за издаване на разрешение, за издаване и когато е уместно — за отменяне на сертификати за одобрение, за действие като контактно звено по отношение на органите по одобряването на другите държави членки, за определяне на технически служби и за осигуряване на спазването на съответствието на производството от страна на производителите;

25. „орган по одобряването“ означава органът в дадена държава членка, който е установен или назначен от тази държава членка и е нотифициран от нея пред Комисията, като са му дадени правомощия за всички аспекти по одобряването на типа на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, за индивидуално одобряване на превозно средство, за издаване на разрешение, за издаване и когато е уместно — за отменяне на или отказ за сертификати за одобрение, за действие като контактно звено по отношение на органите по одобряването на другите държави членки, за определяне на технически служби и за осигуряване на спазването на съответствието на производството от страна на производителите;

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 3 – точка 26 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

26a. „акредитация“ означава атестация от национален орган по акредитация за това, че съответният орган за оценка на съответствието отговаря на изискванията, определени с хармонизирани стандарти, и където е приложимо, на всякакви допълнителни изисквания, включително определените в приложимите секторни схеми, да изпълнява специфична дейност по оценка на съответствието;

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 3 – точка 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

28. „метод за виртуално изпитване“ означава компютърни симулации, включително изчисления, които доказват, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел отговаря на техническите изисквания на даден регулаторен акт, без да е необходимо използването на истинско превозно средство, система, компонент или обособен технически възел;

28. „метод за виртуално изпитване“ означава компютърни симулации, включително изчисления, които доказват, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел отговаря на техническите изисквания на делегирания акт, посочен в член 18, параграф 5, без да е необходимо използването на истинско превозно средство, система, компонент или обособен технически възел;

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 3 – точка 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

30. „сертификат на ЕС за одобрение на типа“ означава сертификат, съставен въз основа на установения в настоящия регламент образец или въз основа на формуляра за съобщение, установен в съответното равностойно правило на ИКЕ на ООН или в правилниците на ОИСР, изброени в приложение I.

30. „сертификат на ЕС за одобрение на типа“ означава документа, съставен въз основа на установения в актовете по прилагане по член 15, параграф 4 и член 16, параграф 2 образец или въз основа на формуляра за съобщение, установен в съответното равностойно правило на ИКЕ на ООН или в правилниците на ОИСР, изброени в приложение I.

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 3 – точка 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

32. „сертификат за съответствие“ означава документ, съставен въз основа на установения в настоящия регламент образец, който се издава от производителя и удостоверява, че към момента на производството си, дадено превозно средство, принадлежащо към серията на типа, одобрен в съответствие с настоящия регламент, съответства на одобрения тип от одобрението на типа, и отговаря на всички регулаторни изисквания, изброени в него;

32. „сертификат за съответствие“ означава документ, съставен въз основа на установения в акта по прилагане, посочен в член 24, параграф 2 образец, който се издава от производителя и удостоверява, че към момента на производството си, дадено превозно средство, принадлежащо към серията на типа, одобрен в съответствие с настоящия регламент, съответства на одобрения тип от одобрението на типа, и отговаря на всички изисквания, изброени в него;

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 3 – точка 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

33. „система за бордова диагностика“ или „СБД“ е система за контрол на емисиите, която има способността да идентифицира възможните места на неизправности чрез кодове за неизправности, съхранени в паметта на компютър;

33. „система за бордова диагностика“ или „СБД“ е система, която има способността да идентифицира възможните места на неизправности чрез кодове за неизправности, съхранени в паметта на компютър;

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 3 – точка 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

35. „независим оператор“ означава предприятия, различни от оторизирани търговци и ремонтни предприятия, участващи пряко или непряко в ремонта и поддръжката на моторни превозни средства, и по-специално ремонтни предприятия, производители или дистрибутори на оборудване за ремонт, инструменти или резервни части, издатели на техническа информация, автомобилни клубове, оператори за пътна помощ, оператори, предлагащи услуги в областта на проверките и изпитванията, оператори, предлагащи обучение за персонал за монтиране, производство и ремонт на оборудване за превозни средства, работещи с алтернативно гориво;

35. „независим оператор“ означава предприятия, различни от оторизирани търговци и ремонтни предприятия, участващи пряко или непряко в ремонта и поддръжката на превозни средства, и по-специално ремонтни предприятия, производители или дистрибутори на оборудване за ремонт, инструменти или резервни части, издатели на техническа информация, автомобилни клубове, оператори за пътна помощ, оператори, предлагащи услуги в областта на проверките и изпитванията, оператори, предлагащи обучение за персонал за монтиране, производство и ремонт на оборудване за превозни средства, работещи с алтернативно гориво;

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 3 – точка 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

37. „регистрация“ означава, че след като е било идентифицирано, превозното средство е получило административно разрешение да бъде въведено в експлоатация за движение по пътищата, независимо дали то е постоянно, временно или само за кратък период, и че е издаден регистрационен номер;

37. „регистрация“ означава административно разрешение да бъде въведено в експлоатация по пътищата превозно средство, включително идентификацията на последното и издаването за него на сериен номер, известен като регистрационен номер, независимо дали то е постоянно, временно или само за кратък период;

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 3 – точка 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

38. „пускане на пазара“ означава първото предоставяне на разположение в Съюза срещу заплащане или безплатно на превозно средство с цел неговото продаване или използване;

38. „пускане на пазара“ означава първото предоставяне на разположение в Съюза на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел;

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 3 – точка 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

39. „въвеждане в експлоатация“ означава първата употреба в рамките на Съюза и в съответствие с неговото предназначение на превозно средство, по отношение на което се прилага настоящият регламент;

39. „въвеждане в експлоатация“ означава първата употреба в рамките на Съюза и в съответствие с неговото предназначение на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел;

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 3 – точка 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

40. „продажба“ означава продажба от производителя на превозното средство на продавач на дребно или продажба на краен потребител;

заличава се

Изменение  55

Предложение за регламент

Член 3 – точка 40 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

40a. „предлагане на пазара“ означава всяко доставяне на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел за разпространение или употреба на пазара на Съюза в рамките на търговска дейност, независимо дали се прави срещу заплащане или безвъзмездно;

Изменение  56

Предложение за регламент

Член 3 – точка 43 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

43a. „вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което пуска на пазара на Съюза превозно средство, система, компонент или отделен технически възел от трета държава;

Изменение  57

Предложение за регламент

Член 3 – точка 43 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

43б. „дистрибутор“ означава всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя превозно средство, система, компонент или отделен технически възел на пазара на Съюза;

Изменение  58

Предложение за регламент

Член 3 – точка 43 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

43в. „стопански субект“ означава производителя, представителя на производителя, вносителя или дистрибутора;

Изменение  59

Предложение за регламент

Член 3 – точка 43 г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

43г. „надзор на пазара“ означава предприеманите от публичните органи действия и мерки за осигуряване на съответствието на предлаганите на пазара на Съюза превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли с изискванията на съответното законодателство на Съюза и тяхната безопасност за здравето, сигурността, околната среда или всеки друг аспект на защитата на обществения интерес;

Изменение  60

Предложение за регламент

Член 3 – точка 43 д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

43д. „орган за надзор на пазара“ означава орган на държава членка, отговорен за извършването на надзор на пазара на нейната територия;

Изменение  61

Предложение за регламент

Член 3 – точка 43 e (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

43е. „национален орган“ означава орган по одобряване, орган за надзор на пазара или всеки друг орган в държава членка, участващ в и отговорен за одобрението на типа, регистрацията, надзора на пазара или контрола на вноса по отношение на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли;

Изменение  62

Предложение за регламент

Член 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения за категориите превозни средства:

(Не се отнася до българския текст)

Изменение  63

Предложение за регламент

Член 4 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. „категория Т“ обхваща всички колесни трактори;

1. „категория Т“ обхваща всички колесни трактори; всеки колесен трактор, описан в точки 2 до 8, включва и индекс „а“ или „б“ в зависимост от проектната си скорост:

 

a) „а“ за колесни трактори с максимална проектна скорост до 40 km/h,

 

б) „б“за колесни трактори с максимална проектна скорост над 40 km/h;

Изменение  64

Предложение за регламент

Член 4 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. „категория Т1“ обхваща колесните трактори с максимална проектна скорост не по-голяма от 40 km/h, с ширина на колеята на най-близката до водача ос не по-малка от 1150 mm, с маса без товар в работно състояние над 600 кг и с просвет от пътя не повече от 1000 mm;

2. „категория Т1“ обхваща колесните трактори с ширина на колеята на най-близката до водача ос не по-малка от 1150 mm, с маса без товар в работно състояние над 600 кг и с просвет от пътя не повече от 1000 mm;

Изменение  65

Предложение за регламент

Член 4 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. „категория Т2“ обхваща колесните трактори с минимална ширина на колеята по-малка от 1150 mm, с маса без товар в работно състояние повече от 600 kg, с просвет от пътя не повече от 600 mm и с максимална проектна скорост не повече от 40 km/h, освен ако отношението между височината на центъра на тежестта на трактора (измерена по отношение на повърхността на пътя), разделена на средната минимална ширина на колеята за всеки мост, надхвърля 0,90, в който случай максималната проектна скорост е ограничена до 30 km/h;

3. „категория Т2“ обхваща колесните трактори с минимална ширина на колеята по-малка от 1150 mm, с маса без товар в работно състояние повече от 600 kg, с просвет от пътя не повече от 600 mm и в случай че отношението между височината на центъра на тежестта на трактора (измерена по отношение на повърхността на пътя), разделена на средната минимална ширина на колеята за всеки мост, надхвърля 0,90, максималната проектна скорост е ограничена до 30 km/h;

Изменение  66

Предложение за регламент

Член 4 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. „категория Т3“ обхваща колесните трактори с максимална проектна скорост не по-голяма от 40 км/ч, с маса без товар и в работно състояние не повече от 600 kg;

4. „категория Т3“ обхваща колесните трактори с маса без товар и в работно състояние не повече от 600 kg; тя включва също тракторите с кормило за кормилно управление, както е посочено в член 3, точка 8a;

Изменение  67

Предложение за регламент

Член 4 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. „категория Т4“ обхваща колесните трактори със специално предназначение, чиято максимална проектна скорост не надвишава 40 km/h;

5. „категория Т4“ обхваща колесните трактори със специално предназначение;

Изменение  68

Предложение за регламент

Член 4 – точка 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9. „категория Т5“ обхваща колесните трактори, чиято максимална проектна скорост надвишава 40 km/h;

заличава се

Изменение  69

Предложение за регламент

Член 4 – точка 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

19. „категория U“ обхваща машините, определени в Директива 2006/42/ЕО като самоходни и предназначени за използване в селското или в горското стопанство.

заличава се

Обосновка

Вж. изложението на мотивите (подвижна техника - категория U).

Изменение  70

Предложение за регламент

Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Национални органи

Задължения на държавите членки

Изменение  71

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки създават или назначават националните органи, компетентни по въпросите на одобряването, и нотифицират Комисията за такова създаване или назначаване съгласно член 53.

Държавите членки създават или назначават националните органи. Държавите членки нотифицират Комисията за създаването или назначаването на такива органи.

Изменение  72

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Нотификационният документ на органите по одобряването включва името им, пощенския и електронния адрес и областта, за която носят отговорност.

Нотификацията на националните органи включва името им, пощенския и електронния адрес и областта, за която носят отговорност. Комисията публикува на своя уебсайт списък и данни за органите по одобряването и органите за надзор на пазара.

Изменение  73

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Органите по одобряването осигуряват изпълнението от страна на производителите, кандидатстващи за одобрение, на задълженията по настоящия регламент.

заличава се

 

(Включва се в член 5а (нов))

Изменение  74

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки одобряват само превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които отговарят на изискванията на настоящия регламент.

заличава се

 

(Включва се в член 5а (нов))

Изменение  75

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Държавите членки регистрират или позволяват продажбата или въвеждането в експлоатация само на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които отговарят на изискванията на настоящия регламент. Те не могат да забраняват, ограничават или препятстват регистрацията, продажбата или въвеждането в експлоатация или пускането в движение на превозни средства, компоненти или отделни технически възли по причини, свързани с аспекти на конструкцията или функционирането им, предвидени в настоящия регламент, ако те отговарят на изисквания в него.

4. Държавите членки позволяват пускането на пазара, регистрацията и въвеждането в експлоатация само на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които отговарят на изискванията на настоящия регламент.

Изменение  76

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Държавите членки не могат да забраняват, ограничават или препятстват пускането на пазара, регистрацията или въвеждането в експлоатация на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли по причини, свързани с аспекти на конструкцията или функционирането им, предвидени в настоящия регламент, ако те отговарят на изисквания в него.

Изменение  77

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б. Държавите членки организират и извършват дейности по надзор на пазара и контрол на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които навлизат на пазара на Съюза в съответствие с глава III от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти1. Те прилагат разпоредбите на член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) №765/2008, както е уточнено в член 5б от настоящия регламент.

 

__________________

 

1 ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30.

Изменение  78

Предложение за регламент

Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5а

 

Задължения на органите по одобряването

 

1. Органите по одобряването осигуряват изпълнението от страна на производителите, кандидатстващи за одобрение на типа, на задълженията им по настоящия регламент.

 

2. Органите по одобряването одобряват само превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които отговарят на изискванията на настоящия регламент.

Изменение  79

Предложение за регламент

Член 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5б

 

Задължения на органите за надзор на пазара

 

1. Органите за надзор на пазара извършват по отношение на превозните средства, системи, компоненти и отделни технически възли, подлежащи на одобрение на типа, подходящи проверки на документацията, като отчитат установените принципи на оценка на риска, оплакванията и друга информация.

 

Органите за надзор на пазара могат да изискват от стопанските субекти да предоставят такава документация и информация, считана за необходима за изпълнението на тяхната дейност.

 

Когато стопанските субекти представят сертификати за съответствие, издадени от орган по одобряване на типа, органите за надзор на пазара вземат тези сертификати под внимание.

 

2. За системи, компоненти и отделни технически възли, които не подлежат на одобряване на типа, се прилагат изцяло разпоредбите на член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

Изменение  80

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Производителят отговаря пред органа по одобряването за всички аспекти на процеса на одобрение и за осигуряване на съответствието на производството, независимо от това дали производителят участва пряко във всички етапи на производството на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел.

1. Производителите гарантират, че когато превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли се пускат на пазара или въвеждат в експлоатация, те са произведени и одобрени в съответствие с изискванията, установени в настоящия регламент и в делегираните актове и в актовете за изпълнение, приети по настоящия регламент.

Изменение  81

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. При многоетапното одобрение на типа всеки производител носи отговорност за одобрението и съответствието на производството на системи, компоненти или отделни технически възли, добавени от производителя на етапа на комплектоване на превозното средство . Производителят, който променя вече одобрените на по-ранен етап компоненти или системи, носи отговорност за одобрението и съответствието на производството на тези компоненти и системи.

2. При многоетапното одобрение на типа всеки производител носи отговорност за одобрението и съответствието на производството на системи, компоненти или отделни технически възли, добавени от производителя на етапа на комплектоване на превозното средство . Всеки производител, който променя вече одобрените на по-ранен етап компоненти или системи, носи отговорност за одобрението и съответствието на производството на променените компоненти и системи.

Изменение  82

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Производител, който изменя некомплектовано превозно средство по начин, водещ до определянето му като превозно средство от друга категория, така че законовите изисквания, съответствието с които вече е било оценено на по-ранен етап от одобряването, са се променили, носи отговорност за съответствието с новите изисквания.

3. Производители, които изменят некомплектовано превозно средство, така че то да бъде определено като превозно средство от друга категория и следователно законовите изисквания, съответствието с които вече е било оценено на по-ранен етап от одобряването, са се променили, носят отговорност за съответствието с приложимите изисквания за категорията превозни средства, към която спада измененото превозно средство.

Изменение  83

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на настоящия регламент, производител, който е установен извън Общността, назначава единствен представител, установен в Общността, който да го представлява пред органа по одобряването.

За целите на одобряването на превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли, обхванати от настоящия регламент, производителите, установени извън Съюза, назначават единствен представител, установен в Съюза, който да ги представлява пред органа по одобряването.

Изменение  84

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При позовавания на производителя се има предвид както производителят, така и неговият представител.

заличава се

Изменение  85

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Производителите, установени извън Съюза, могат още да назначат и единствен представител, установен в Съюза, за целите на надзора на пазара, който може да бъде представителят, посочен в параграф 4, или друг представител.

Изменение  86

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б. Производителите отговарят пред органа по одобряването за всички аспекти на процеса на одобряване и за осигуряване на съответствието на производството, независимо дали производителите участват пряко във всички етапи на производството на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел.

Изменение  87

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 4 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4в. В съответствие със специфичните разпоредби на настоящия регламент и делегираните актове, приети в съответствие с него, производителите гарантират, че имат процедури, съгласно които серийното производство остава в съответствие с одобрения тип. Измененията в конструкцията или характеристиките на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, или измененията на изискванията, по отношение на които превозното средство, системата, компонентът или отделният технически възел се приемат за съответстващи, се вземат под внимание по подходящ начин.

Изменение  88

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 4 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4г. Освен задължителните маркировки и маркировките за одобрение на типа, поставени върху произведените от тях предлагани на пазара на Съюза превозни средства, компоненти или отделни технически възли в съответствие с член 25, производителите посочват името си, регистрираното си търговско наименование или регистрираната си търговска марка и адреса в Съюза, на който може да се осъществи връзка с тях, или ако това не е възможно за компонентите или отделните технически възли, върху тяхната опаковка или в документ, който придружава компонента или отделния технически възел.

Изменение  89

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 д (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4д. Производителите гарантират, че докато носят отговорността за превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, условията на складиране или транспорт не поставят под съмнение съответствието с изискванията, определени в настоящия регламент.

Изменение  90

Предложение за регламент

Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6а

 

Специални задължения на производителите по отношение на съответствието на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли

 

1. Производители, които имат подозрение, че техни превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които са били пуснати на пазара или въведени в експлоатация, не съответстват на настоящия регламент или на приетите по силата на настоящия регламент делегирани актове и актове за изпълнение, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да приведат съответните превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли в съответствие или да ги изтеглят или изземат, по целесъобразност.

 

2. Когато превозното средство, системата, компонентът или отделният технически възел представляват сериозен риск, производителите информират незабавно органите за надзор на пазара и органите по одобряването на държавите-членки, в които превозното средство, системата, компонентът или отделният технически възел са пуснати на пазара или въведени в експлоатация, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието с изискванията и за предприетите коригиращи мерки.

 

3. Производителите съхраняват за срок от поне 10 години след пускането на пазара на превозно средство и за срок от най-малко пет години от пускането на пазара на система, компонент или отделен технически възел, информационния пакет по член 15, параграф 10, както и копие от сертификатите за съответствие по член 24 на разположение на органите по одобряването.

 

4. При обосновано искане от компетентен орган на държава членка производителите му предоставят чрез органа по одобряване на типа копие от сертификата на ЕС за одобрение на типа, от което е видно съответствието на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, на език, разбираем за този орган. Производителите си сътрудничат с този орган на държава членка при всяко действие, предприето в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008 за отстраняване на рисковете, свързани с превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, които са пуснати на пазара, регистрирани или въведени в експлоатация.

Изменение  91

Предложение за регламент

Член 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6б

 

Задължения на представителите на производителите по отношение на надзора на пазара

 

Представителят на производителя по надзора на пазара изпълнява задачите, определени в пълномощното, което е получил от производителя. Пълномощното позволява на представителя да извършва най-малко следното:

 

а) при обосновано искане от страна на органа по одобряването да предостави на този орган цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел; както и

 

б) да сътрудничи на органите за надзор на пазара или органите по одобряването по тяхно искане във връзка с всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, попадащи в областта на тяхната компетентност.

Изменение  92

Предложение за регламент

Член 6 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6в

 

Общи задължения на вносителите

 

1. Вносителите пускат на пазара на ЕС, регистрират или носят отговорност за въвеждане в експлоатация единствено на съответстващи на изискванията превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които са получили сертификат на ЕС за одобрение на типа, или отговарят на изискванията за национално или индивидуално одобрение.

 

2. Преди пускането на пазара на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, получили одобрение на ЕС на типа, вносителите се уверяват, че има налично информационно досие, съответстващо на изискванията на член 6, параграф 4, буква в), както и че превозното средство, системата, компонентът или отделният технически възел носят изискваната маркировка за одобрение на типа и са в съответствие с член 6, параграф 4, буква в). В случаите, когато става дума за превозно средство, вносителят се уверява, че превозното средство се придружава от необходимия сертификат за съответствие.

 

3. Когато вносителите подозират, че дадено превозно средство, система, компонент или отделен технически възел не съответстват на изискванията на настоящия регламент, и по-специално че не отговарят на одобрението на типа или на индивидуалното одобрение, те не пускат на пазара, не позволяват въвеждането в експлоатация и не регистрират превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, докато не бъдат приведени в съответствие. Освен това, когато подозират, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел представляват сериозен риск, те информират производителя и органите по надзор на пазара, както и органа по одобряването, дал съответното одобрение.

 

4. Вносителите посочват името си, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адреса, на който може да се осъществи връзка с тях, върху превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, или, когато това не е възможно за системи, компоненти и отделни технически възли, върху тяхната опаковка, или в документ, който придружава системата, компонента или отделния технически възел.

 

5. Вносителите гарантират, че в съответствие с разпоредбите на член 46, превозното средство, системата, компонентът или отделният технически възел се придружават от изискваните инструкции и информация на езика на съответната държава-членка.

 

6. Вносителите гарантират, че докато носят отговорността за превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, условията на складиране или транспорт не поставят под въпрос неговото съответствие с изискванията, определени в настоящия регламент.

 

7. Вносителите, когато това се счита за уместно предвид сериозните рискове, свързани с превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, с оглед на защитата на здравето и безопасността на потребителите, проучват и, ако е необходимо, поддържат регистър за оплакванията и изземванията от пазара на превозни средства, системи, компонент или отделни технически възли, и информират дистрибуторите за такова наблюдение.

Изменение  93

Предложение за регламент

Член 6 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6г

 

Специални задължения на вносителите по отношение на съответствието на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел

 

1. Вносителите, които подозират, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, които са пуснали на пазара или регистрирали, или за чието въвеждане в експлоатация са отговорни, не са в съответствие с настоящия регламент, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки да приведат превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел в съответствие, да ги изтеглят или вземат обратно, както е целесъобразно.

 

2. Когато превозно средство, система, компонент или отделен технически възел представляват сериозен риск, вносителите информират незабавно за това органите за надзор на пазара и одобряващите органи на държавите-членки, в които са предложили на пазара превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието с изискванията и за предприетите коригиращи мерки.

 

3. Вносителите съхраняват за период от 10 години след пускането на пазара на превозно средство и за период от най-малко пет години от пускането на пазара на система, компонент или отделен технически възел, копие от сертификата за съответствие на разположение на органите по надзор на пазара и одобряващите органи и гарантират, че посоченият в член 15, параграф 10 информационен пакет може да бъде предоставен при поискване на тези органи.

 

4. Производителите, при обосновано искане от национален орган, предоставят цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, на един от официалните езици на държавата членка на този орган. Вносителите си сътрудничат с този орган по негово искане при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, които те са пуснали на пазара или регистрирали или за чието въвеждане в експлоатация са отговорни.

Изменение  94

Предложение за регламент

Член 6 д (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6д

 

Общи задължения на дистрибуторите

 

1. Дистрибуторите действат с дължимото спазване на приложимите изисквания в случай на пускане на пазара на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел.

 

2. Преди пускането на пазара на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, дистрибуторите се уверяват, че последните носят изискваната маркировка или маркировка за одобрение на типа, че са придружени от изискваните документи и от инструкции и информация за безопасността на официалните езици на държавата-членка, в която превозното средство, системата, компонентът или отделният технически възел ще бъдат пуснати на пазара, както и че производителят и вносителят са спазили изискванията, предвидени в член 6в, параграфи 2 и 4.

 

3. Дистрибуторите гарантират, че докато носят отговорността за съответното превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, условията на складиране или транспорт не поставят под въпрос тяхното съответствие с изискванията, определени в настоящия регламент.

Изменение  95

Предложение за регламент

Член 6 e (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6е

 

Специални задължения на дистрибуторите по отношение на съответствието на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел

 

1. Когато пускат на пазара превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, дистрибуторите действат с дължимата грижа по отношение на изискванията на настоящия регламент.

 

2. Когато дистрибуторите подозират, че дадено превозно средство, система, компонент или отделен технически възел не съответстват на изискванията на настоящия регламент, те не пускат на пазара, не регистрират и не пускат в експлоатация превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел и не позволяват пускането им на пазара, регистрацията или пускането в експлоатация, докато не бъдат приведени в съответствие.

 

3. Когато дистрибуторите подозират, че дадено превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, които са пуснали на пазара или регистрирали или за чието въвеждане в експлоатация са отговорни, не е в съответствие с настоящия регламент, те информират производителя или представител на производителя, за да се уверяват, че се предприемат коригиращите мерки, необходими за привеждане в съответствие на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, или за тяхното изтегляне или изземване от пазара, ако това е необходимо, в съответствие с член 6а, параграф 1 или член 6г, параграф 1.

 

4. Когато превозното средство, системата, компонентът или отделният технически възел представляват сериозен риск, дистрибуторите незабавно информират за това органите по надзор на пазара и одобряващите органи на държавите-членки, в които са пуснали на пазара или регистрирали превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел или в които дистрибуторите са били отговорни за въвеждането им в експлоатация, както и производителите и вносителя, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието с изискванията и за предприети коригиращи мерки.

 

5. При обосновано искане от национален орган дистрибуторите гарантират, че производителят предоставя на националния орган информацията, посочена в член 6а, параграф 4, или че вносителят предоставя на националния орган информацията, посочена в член 6г, параграф 3. Те си сътрудничат с този орган по негово искане при всяко действие, предприето в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008 за отстраняване на рисковете, свързани с превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, които те са пуснали на пазара на ЕС.

Изменение  96

Предложение за регламент

Член 6 ж (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6ж

 

Случаи, при които задълженията на производителите се прилагат към вносителите и дистрибуторите

 

За целите на настоящия регламент вносител или дистрибутор се счита за производител и изпълнява задълженията на производителя съгласно членове 6 до 6б, когато вносителят или дистрибуторът пуска на пазара, регистрира или е отговорен за въвеждането в експлоатация на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел под своето име или търговска марка или променя превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, които вече са пуснати на пазара, регистрирани или въведени в експлоатация, по начин, който може да повлияе на съответствието с приложимите изисквания.

Изменение  97

Предложение за регламент

Член 6 з (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6з

 

Идентификация на стопанските субекти

 

За период от 10 години, при поискване от органите по надзор на пазара и по одобряването, стопанските субекти разкриват идентичността на:

 

а) всеки стопански субект, който им е доставил превозно средство, система, компонент или отделен технически възел;

 

б) всеки стопански субект, комуто са доставили превозно средство, система, компонент или отделен технически възел.

Изменение  98

Предложение за регламент

Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изисквания по отношение на пътната безопасност

Изисквания по отношение на пътната безопасност и безопасността при експлоатация

Изменение  99

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа) устройства за тръгване и спиране, включително за аварийно и автоматично спиране;

 

(Следва да се добави към приложение І и да стане приложимо за съответните категории превозни средства)

Изменение  100

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква а б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб) неволно задвижване на превозното средство;

 

(Следва да се добави към приложение І и да стане приложимо за съответните категории превозни средства)

Изменение  101

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) системите, помагащи на водача на превозното средство да контролира последното, включително кормилното управление, спирачните системи, в това число антиблокиращите спирачни системи и електронните системи за стабилност;

б) системите, помагащи на водача на превозното средство да контролира последното, като например кормилното управление и спирачните системи, в това число антиблокиращите спирачни системи и електронните системи за стабилност (или системи с еквивалентно действие);

Изменение  102

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква м a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ма) механична безопасност;

 

(Следва да се добави към приложение І и да стане приложимо за съответните категории превозни средства)

Изменение  103

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква р)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

р) прикачни устройства и устройства за заден ход;

р) устройства за теглене;

 

(Следва да се добави към приложение І и да стане приложимо за съответните категории превозни средства)

Изменение  104

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква у a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

уа) заден ход;

 

(Следва да се добави към приложение І и да стане приложимо за съответните категории превозни средства)

Изменение  105

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква у б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

уб) вериги;

 

(Следва да се добави към приложение І и да стане приложимо за съответните категории превозни средства)

Изменение  106

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква у в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ув) механични съединители;

 

(Следва да се добави към приложение І и да стане приложимо за съответните категории превозни средства)

Изменение  107

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Изискванията, посочени в точки 1 и 2, се прилагат към превозни средства, към предназначени за тях системи, компоненти и отделни технически възли, доколкото е обявено, че те се прилагат към съответната категория превозно средство, посочена в член 4.

3. Изискванията, посочени в точки 1 и 2, се прилагат към превозни средства, към системи, компоненти и отделни технически възли, доколкото в приложение І е обявено, че те се прилагат към съответната категория превозно средство, посочена в член 4.

Изменение  108

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. На Комисията се делегират правомощия в съответствие с член 57 да приеме делегиран акт, в който се определят подробните технически изисквания, включително процедурите за изпитване и граничните стойности, ако е приложимо, за посочените в точка 2 елементи, с цел да се гарантира, че ще бъде постиганата висока степен на пътна безопасност.

4. За да се гарантира постигането на висока степен на безопасност при експлоатация, Комисията получава правомощия в съответствие с член 57 да приема делегирани актове по отношение на подробните технически изисквания, включително процедурите за изпитване и граничните стойности, ако е приложимо, за посочените в параграф 2 от настоящия член елементи.

 

Тези подробни технически изисквания са такива, че да увеличат или поне да поддържат равнището на пътна и функционална безопасност, предвидено в директивите, посочени в член 62, параграф 1 и в член 63.

 

Подробните технически изисквания гарантират по-специално, че:

 

- превозни средства с максимална скорост над 40 km/h, с изключение на сменяемата прикачна техника (категория S), отговарят на съответната степен на пътна безопасност по отношение на характеристиките на спирачките и на антиблокиращите спирачни системи, като моторни превозни средства и техните ремаркета;

Изменение  109

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) системите за защита при преобръщане (по-надолу „ROPS“);

а) структури за защита при преобръщане (по-надолу „ROPS“);

Изменение  110

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) системите за защита от падащи предмети (по-надолу „FOPS“);

б) структури за защита от падащи предмети (по-надолу „FOPS“);

Изменение  111

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) експлоатация и поддръжка

 

(Следва да се добави към приложение І и да стане приложимо за съответните категории превозни средства)

Изменение  112

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб) безопасност и надеждност на системите за контрол, включително приспособленията за задвижване на теглително-прикачното оборудване;

 

(Следва да се добави към приложение І и да стане приложимо за съответните категории превозни средства)

Изменение  113

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква б в) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бв) изключване на машината от източниците на енергия;

 

(Следва да се добави към приложение І и да стане приложимо за съответните категории превозни средства)

Изменение  114

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква б г) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бг) защита срещу злоупотреба с превозното средство, доколкото това може да бъде разумно предвидено;

 

(Следва да се добави към приложение І и да стане приложимо за съответните категории превозни средства)

Изменение  115

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква б д) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бд) мерки за предпазване от механични опасности

 

(Следва да се добави към приложение І и да стане приложимо за съответните категории превозни средства)

Изменение  116

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) нивото на звука в превозното средство;

г) възприемано от водача ниво на шума;

Изменение  117

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дa) ергономични характеристики (включително предвидима злоупотреба, възможност за използване на системите за контрол, достъп до системите за контрол с цел избягване на неволното им активиране, интерфейсът човек/превозно средство да се адаптира спрямо предвидимите характеристики на водача, намесата на оператора)

 

(Следва да се добави към приложение І и да стане приложимо за съответните категории превозни средства)

Изменение  118

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа) достъп до работните места и до местата за обслужване;

 

(Следва да се добави към Приложение І и да стане приложимо за съответните категории превозни средства.)

Изменение  119

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква к а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ка) стабилност;

Изменение  120

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква к б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

кб) предпазни механизми и устройства;

 

(Следва да се добави към приложение І и да стане приложимо за съответните категории превозни средства)

Изменение  121

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква к в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

кв) опасност от загуба на стабилност;

 

(Следва да се добави към приложение І и да стане приложимо за съответните категории превозни средства)

Изменение  122

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква к г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

кг) риск от подхлъзване, загуба на равновесие или падане

 

(Следва да се добави към приложение І и да стане приложимо за съответните категории превозни средства)

Изменение  123

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква к д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

кд) защита на водача от инциденти с електрически ток, включително от мълнии;

 

(Следва да се добави към приложение І и да стане приложимо за съответните категории превозни средства)

Изменение  124

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква к е (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ке) безопасно почистване на превозното средство, включително на вътрешните му части;

 

(Следва да се добави към приложение І и да стане приложимо за съответните категории превозни средства)

Изменение  125

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква кж) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

кж) риск от заклещване;

 

(Следва да се добави към приложение І и да стане приложимо за съответните категории превозни средства)

Изменение  126

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква к з) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

кз) елиминиране на рискове, възникващи поради грешки при напасването;

 

(Следва да се добави към приложение І и да стане приложимо за съответните категории превозни средства)

Изменение  127

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква к и) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ки) предпазни механизми;

 

(Следва да се добави към приложение І и да стане приложимо за съответните категории превозни средства)

Изменение  128

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква к й) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

кй) рискове, свързани с подвижни части;

 

(Следва да се добави към приложение І и да стане приложимо за съответните категории превозни средства)

Изменение  129

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква к к) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

кк) материали и изделия;

 

(Следва да се добави към приложение І и да стане приложимо за съответните категории превозни средства)

Изменение  130

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква к л) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

кл) акумулатори;

 

(Следва да се добави към приложение І и да стане приложимо за съответните категории превозни средства)

Изменение  131

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 2 - буква м в) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

км) спирачни системи с функции за паркиране;

 

(Следва да се добави към приложение І и да стане приложимо за съответните категории превозни средства)

Изменение  132

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква л)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

л) защитата на водача от вредни вещества;

л) защитата на водача от вредни материали и вещества, както и от липса на кислород;

 

(Следва да се коригира в Приложение І и да стане приложимо за съответните категории превозни средства)

Изменение  133

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – точка л а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ла) пожарна безопасност;

 

(Следва да се добави към приложение І и да стане приложимо за съответните категории превозни средства)

Изменение  134

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – точка л б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

лб) вибрации;

 

(Следва да се добави към приложение І и да стане приложимо за съответните категории превозни средства)

Изменение  135

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква лв) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

лв) защита срещу външна радиация;

 

(Следва да се добави към приложение І и да стане приложимо за съответните категории превозни средства)

Изменение  136

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – точка л г) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

лг) защита от контакт с части или материали при екстремни температури;

 

(Следва да се добави към приложение І и да стане приложимо за съответните категории превозни средства)

Изменение  137

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква м a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ма) рискове в резултат от промени в условията на функциониране;

 

(Следва да се добави към приложение І и да стане приложимо за съответните категории превозни средства)

Изменение  138

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 2 - буква м б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

мб) рискове, свързани с повърхности, ръбове и ъгли;

 

(Следва да се добави към приложение І и да стане приложимо за съответните категории превозни средства)

Изменение  139

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 2 - буква м в) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

мв) рискове от счупване/скъсване на твърди или гъвкави тръби за течности, особено за течности под високо налягане;

 

(Следва да се добави към приложение І и да стане приложимо за съответните категории превозни средства)

Изменение  140

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 2 - буква м г) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

мг) информация и предупреждения;

 

(Следва да се добави към приложение І и да стане приложимо за съответните категории превозни средства)

Изменение  141

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Изискванията, посочени в точки 1 и 2, се прилагат към превозни средства, към предназначени за тях системи, компоненти и отделни технически възли, доколкото в настоящия регламент е обявено, че те се прилагат към съответната категория превозно средство.

3. Изискванията, посочени в точки 1 и 2, се прилагат към превозни средства, към системи, компоненти и отделни технически възли, доколкото в Приложение І е обявено, че те се прилагат към съответната категория превозно средство, посочена в член 4.

Изменение  142

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. На Комисията се делегират правомощия в съответствие с член 57 да приеме делегиран акт, в който се определят подробните технически изисквания, включително процедурите за изпитване и граничните стойности, ако е приложимо, за посочените в точка 2 елементи, с цел да се гарантира, че ще бъде постиганата висока степен на охрана на труда.

4. За да се гарантира постигането на висока степен на охрана на труда, Комисията получава правомощия в съответствие с член 57 да приема делегирани актове по отношение на подробните технически изисквания, включително процедурите за изпитване и граничните стойности, ако е приложимо, за посочените в параграф 2 от настоящия член елементи.

 

Тези подробни технически изисквания са такива, че да увеличат или поне да поддържат равнището на охрана на труда, предвидено в директивите, посочени в член 62, параграф 1 и в член 63.

Изменение  143

Предложение за регламент

Член 9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Прилагат се специфичните гранични стойности, процедурите и изискванията за изпитване по отношение на емисиите на замърсители, установени за подвижната техника в Директива 97/68/ЕО.

3. Прилагат се специфичните гранични стойности, процедурите за изпитване и изискванията по отношение на емисиите на замърсители, установени за подвижната техника в Директива 97/68/ЕО.

Изменение  144

Предложение за регламент

Член 9 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Изискванията, посочени в точки 1 и 2, се прилагат към превозни средства, към предназначени за тях системи, компоненти и отделни технически възли, доколкото в настоящия регламент е обявено, че те се прилагат към съответната категория превозно средство.

4. Изискванията, посочени в точки 1 и 2, се прилагат към превозни средства, към системи, компоненти и отделни технически възли, доколкото в Приложение І е обявено, че те се прилагат към съответната категория превозно средство, посочена в член 4.

Изменение  145

Предложение за регламент

Член 9 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. На Комисията се делегират правомощия в съответствие с член 57 да приеме делегиран акт, в който се определят подробните технически изисквания, включително процедурите за изпитване и граничните стойности, ако е приложимо, относно нивата на звук извън превозното средство, посочени в точка 2, буква б), и относно монтирането на одобрени двигатели в превозните средства, както и съответни разпоредби по отношение на гъвкавостта, както е посочено в точка 2, буква а) и точка 3, с цел да се гарантира, че ще бъде постиганата висока степен на опазване на околната среда.

5. Комисията получава правомощия в съответствие с член 57 да приема делегирани актове по отношение на подробните технически изисквания, относно нивата на звук извън превозното средство,включително процедурите за изпитване и граничните стойности, ако е приложимо, и относно монтирането на одобрени двигатели в превозните средства, по отношение на емисиите на замърсители, както и съответни разпоредби по отношение на гъвкавостта, с цел да се гарантира, че ще бъде постиганата висока степен на опазване на околната среда.

 

Тези специфични изисквания са такива, че да увеличат или поне да поддържат равнището на опазване на околната среда, предвидено в директивите, посочени в член 62, параграф 1 и, когато това е приложимо, в член 63.

Изменение  146

Предложение за регламент

Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Процедури на ЕС за одобрение на комплектовано превозно средство

Процедури за одобрение на ЕС на типа

Изменение  147

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Производителят може да избере една от следните процедури:

1. Когато подава заявление за одобрение на типа на комплектовано превозно средство, производителят може да избере една от следните процедури:

Изменение  148

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) многоетапно одобрение.

заличава се

Изменение  149

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – алинея 1 а (нова) и 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В допълнение производителят може да избере многоетапното одобрение.

 

За одобрение на типа на системи, компоненти или отделни технически възли, се прилага едноетапно одобрение на типа.

Изменение  150

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Поетапното одобрение на типа е процедура за одобрение на превозно средство, която се състои от поетапно издаване на цялата поредица от сертификати на ЕС за одобрение на типа системи, компоненти и отделни технически възли, свързани с превозното средство, и която довежда до одобрение на превозното средство като цяло.

Поетапното одобрение на типа е процедура за одобрение на превозно средство, която се състои от поетапно издаване на цялата поредица от сертификати на ЕС за одобрение на типа системи, компоненти и отделни технически възли, съставляващи част от превозното средство, и която довежда до одобрение на превозното средство като цяло.

Изменение  151

Предложение за регламент

Член 10 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Многоетапно одобрение на типа се издава по отношение на даден тип некомплектовано или напълно комплектовано превозно средство, което съответства на данните от информационното досие и което отговаря на техническите изисквания, посочени в съответните актове, изброени в приложение I, като се взема предвид степента на комплектованост на превозното средство.

3. Многоетапно одобрение на типа се издава по отношение на даден тип некомплектовано или напълно комплектовано превозно средство, което съответства на данните от информационното досие и което отговаря на техническите изисквания, постановени в съответните актове, изброени в приложение I, като се взема предвид степента на комплектованост на превозното средство.

Изменение  152

Предложение за регламент

Член 10 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Одобрение на типа в крайния етап на комплектоване се издава само след като органът по одобрението се е уверил, че одобрението/ята, издадено/и за некомплектованото превозно средство, удостоверяват, че типът превозно средство, одобрен на крайния етап, отговаря на всички технически изисквания, приложими при издаването на одобрение на типа за напълно комплектовано превозно средство и за категорията превозно средство, за което е издадено одобрението.

4. Одобрение на типа в крайния етап на комплектоване се издава само след като органът по одобрението се е уверил, че превозното средство, получило одобрение на типа на крайния етап, отговаря към конкретния момент на всички приложими технически изисквания. Това включва проверка на документацията за всички изисквания, обхванати от одобрение на типа за неокомплектовано превозно средство, предоставена в течение на многоетапна процедура, дори в случаите, когато е предоставена за различна категория или подкатегория превозно средство.

Изменение  153

Предложение за регламент

Член 10 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Изборът на процедура, по която да се извърши одобряването, не засяга приложимите регулаторни изисквания, на които трябва да отговаря одобреният тип превозно средство към момента на издаването на одобрение на типа на комплектовано превозно средство.

5. Изборът на процедура, по която да се извърши одобряването, не засяга приложимите изисквания, на които трябва да отговаря одобреният тип превозно средство към момента на издаването на одобрение на типа на окомплектовано превозно средство.

Изменение  154

Предложение за регламент

Член 10 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. В член 54 на Комисията се предоставят изпълнителни правомощия, за да бъдат установени образци за подробностите относно мерките по отношение на процедурите по одобрение на типа.

6. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 57, за да установява образци за подробностите относно мерките по отношение на процедурите по одобрение на типа.

Изменение  155

Предложение за регламент

Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За определен тип превозно средство може да бъде подадено само едно заявление и само в една държава-членка.

2. За определен тип превозно средство, система, компонент и отделен технически възел може да бъде подадено само едно заявление и само в една държава-членка.

Изменение  156

Предложение за регламент

Член 12 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Информация, която следва да се предостави в заявлението за одобрение на типа

Информационно досие

Изменение  157

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Както е посочено в законодателството по прилагане, в информационен документ се предписва каква информация трябва да бъде предоставена от заявителя.

заличава се

Изменение  158

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Заявителят предоставя на органа по одобряването информационно досие. Информационното досие съдържа информационния документ и всички данни, чертежи, фотографии и друга изискваща се в него информация. Информацията може да бъде предоставена на хартиен носител или в електронен формат.

Заявителят предоставя на органа по одобряването информационно досие.

 

Информационното досие съдържа следното:

 

а) информационен документ;

 

б) всички данни, чертежи, фотографии и друга информация

 

в) за превозните средства — указание за процедурата/процедурите, избрана/избрани в съответствие с член 10, параграф 1.

Изменение  159

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Информационното досие може да бъде представено на хартиен носител или в електронна форма, в зависимост от изискванията на техническата служба и органа по одобряването.

Изменение  160

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – алинея 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията приема делегирани актове определя в съответствие с член 57, за да определи информацията, която да се предоставя на одобряващия орган съгласно настоящия член, като взема предвид изискванията, установени в член 13.

Изменение  161

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В член 54 на Комисията се предоставят изпълнителни правомощия, за да бъдат установени образци за информационния документ и информационното досие.

Комисията приема акт за изпълнение, за да бъдат установени образци за информационния документ и информационното досие. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 55, параграф 2.

Изменение  162

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Заявлението за поетапно одобрение на типа се придружава от информационно досие и всички сертификати за одобрение на типа, които се изискват съгласно всеки приложим отделен акт и съгласно правилата на ИКЕ на ООН или на правилниците на ОИСР, изброени в приложение I.

Заявлението за поетапно одобрение на типа се придружава от информационно досие, в съответствие с член 12, и от всички сертификати за одобрение на типа, които се изискват съгласно всеки приложим акт и съгласно правилата на ИКЕ на ООН или на правилниците на ОИСР, изброени в приложение I.

Изменение  163

Предложение за регламент

Член 13 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Заявлението за едноетапно одобрение на типа се придружава от информационно досие, в което се съдържа съответната информация по отношение на актовете, изброени в приложение I.

2. Заявлението за едноетапно одобрение на типа се придружава от информационно досие, в съответствие с член 12, в което се съдържа съответната информация по отношение на актовете, изброени в приложение I.

Изменение  164

Предложение за регламент

Член 13 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В случай на процедура по смесено одобрение на типа, информационното досие се придружава от един или повече сертификати за одобрение на типа, които се изискват по всеки от изброените в приложение I приложими отделни актове и правила на ИКЕ на ООН или правилници на ОИСР, и включват, доколкото не е представен сертификат за одобрение на типа, съответната информация, която се изисква в мерките по прилагане на настоящия регламент във връзка с актовете, изброени в приложение I.

3. В случай на процедура по смесено одобрение на типа, информационното досие се придружава от един или повече сертификати за одобрение на типа, които се изискват по всеки от изброените в приложение I приложими актове и правила на ИКЕ на ООН или правилници на ОИСР, и включват, доколкото не е представен сертификат за одобрение на типа, съответната информация, която се изисква в мерките по прилагане на настоящия регламент във връзка с актовете, изброени в приложение I.

Изменение  165

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Информацията, посочена в букви а) и б), може да бъде предоставена съобразно параграф 2.

Информацията, посочена в букви а) и б), може да бъде предоставена съобразно параграф 3.

Изменение  166

Предложение за регламент

Член 13 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Органът по одобряването може с мотивирано искане да прикани производителя да предостави допълнителна информация, която да му помогне да реши какви изпитвания са нужни или да улесни провеждането на такива изпитвания.

5. Одобряващият орган може с мотивирано искане да изиска от производителя да предостави допълнителна информация, която да му помогне да реши какви изпитвания са нужни или да улесни провеждането на такива изпитвания.

Изменение  167

Предложение за регламент

Член 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Процедура, приложима при одобрение на ЕС на типа системи, компоненти или отделни технически възли

заличава се

Производителят подава заявлението до органа по одобряването.

 

За определен тип превозно средство може да бъде подадено само едно заявление и само в една държава-членка.

 

За всеки тип, който трябва да бъде одобрен, се подава отделно заявление.

 

Обосновка

Този член бива включен в членове 10 и 11.

Изменение  168

Предложение за регламент

Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Органите по одобряването издават одобрение на ЕС на типа само след като се уверят, че са били приложени процедурите по осигуряване на съответствие на производството, посочени в член 19, и ако типът на превозното средство, системата или отделния технически възел, отговаря на приложимите изисквания.

1. Органите по одобряването издават одобрение на ЕС на типа само след като проверят, дали са били спазени процедурите по осигуряване на съответствие на производството, посочени в член 19, и дали типът на превозното средство, системата или отделния технически възел отговаря на приложимите изисквания.

Изменение  169

Предложение за регламент

Член 15 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Ако орган по одобряването констатира, че даден тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, въпреки че е произведен в съответствие с изискванията на разпоредбите, представлява сериозен риск за безопасността по пътищата или нанася сериозни поражения на околната среда или на общественото здраве, органът може да откаже да издаде одобрение на ЕС на типа. В такъв случай, органът незабавно изпраща на органите по одобряването на другите държави членки на Комисията подробно досие, съдържащо обяснение на причините на решението, както и данните, на които се основават направените от него заключения

3. Ако орган по одобряването констатира, че даден тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, въпреки съответствието си с изискванията на разпоредбите, представлява сериозен риск за безопасността или може да нанесе сериозни поражения на околната среда или на общественото здраве, или представлява сериозен риск за трудовата безопасност, органът може да откаже да издаде одобрение на ЕС на типа. В такъв случай, органът незабавно изпраща на органите по одобряването на другите държави членки на Комисията подробно досие, съдържащо обяснение на причините на решението, както и данните, на които се основават направените от него заключения

Изменение  170

Предложение за регламент

Член 15 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Сертификатите на ЕС за одобрение на типа се номерират съгласно хармонизирана система.

4. Сертификатите на ЕС за одобрение на типа се номерират съгласно хармонизирана система, установена от Комисията посредством акт за изпълнение. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 55, параграф 2.

Изменение  171

Предложение за регламент

Член 15 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Органът по одобряването разпраща в рамките на 20 работни дни до органите по одобряването на другите държави членки копие от одобрението на ЕС на типа за всеки одобрен от него тип превозно средство, придружено от съответните приложения. Копието на хартиен носител може да бъде заменено с електронен файл.

5. Органът по одобряването разпраща в рамките на 20 работни дни, посредством обща безопасна електронна система за обмен, до органите по одобряването на другите държави членки копие от одобрението на ЕС на типа за всеки одобрен от него тип превозно средство, придружено от съответните приложения.

Изменение  172

Предложение за регламент

Член 15 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. На тримесечни интервали органът по одобряването изпраща на органите по одобряването на другите държави членки списък на одобренията на ЕС на типа системи, компоненти или отделни технически възли, които е издал, изменил, отказал да издаде или отменил по време на предхождащия период.

7. На тримесечни интервали органът по одобряването изпраща на органите по одобряването на другите държави членки списък на одобренията на ЕС на типа, които е издал, изменил, отказал да издаде или отменил по време на предхождащия период по отношение на системи, компоненти или отделни технически възли.

Изменение  173

Предложение за регламент

Член 15 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. Ако получи искане за това от орган по одобряването на друга държава-членка, органът по одобряването, издал одобрение на ЕС на типа, изпраща на първия в рамките на 20 дни от получаването на искането копие от въпросния сертификат на ЕС за одобрение на типа, придружено от съответните приложения. Копието на хартиен носител може да бъде заменено с електронен файл.

8. Ако получи искане за това от орган по одобряването на друга държава-членка, органът по одобряването, издал одобрение на ЕС на типа, изпраща на първия в рамките на 20 дни от получаването на искането копие от изискания сертификат на ЕС за одобрение на типа, придружено от съответните приложения, посредством обща безопасна електронна система за обмен.

Изменение  174

Предложение за регламент

Член 15 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9. Ако получи искане от Комисията за това, органът по одобряването изпраща описаната в параграфи 5—8 информация на Комисията.

9. Ако получи искане от Комисията за това, органът по одобряването изпраща посочената в параграфи 5—8 информация на Комисията.

Изменение  175

Предложение за регламент

Член 15 - параграф 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10. Органът по одобряването съставя информационен пакет, който се състои от информационно досие, придружено от протоколите от изпитванията и всички други документи, които техническата служба или органът по одобряването са добавили към информационното досие при изпълняване на задълженията си. Информационното досие съдържа показалец, в който е представено съдържанието на информационния пакет, в надлежно номериран или означен по друг начин вид, така че всички страници да са ясно посочени, като структурата на документа отразява последователните стъпки в провеждането на одобрението на ЕС на типа, и по-специално датите на преразглеждане и осъвременяване.

10. Органът по одобряването съставя информационен пакет, който се състои от информационно досие, придружено от протоколите от изпитванията и всички други документи, които техническата служба или органът по одобряването са добавили към информационното досие при изпълняване на задълженията си. Информационният пакет съдържа показалец, в който е представено съдържанието на информационния пакет, номерирано или означено по друг подходящ начин, така че всички страници да са ясно посочени, като структурата на всеки документ отразява последователните стъпки в извеждането на одобрението на ЕС на типа, и по-специално датите на преразглеждане и осъвременяване.

Изменение  176

Предложение за регламент

Член 16 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Специфични разпоредби, засягащи сертификата за одобрение на типа

Специфични разпоредби, засягащи сертификата на ЕС за одобрение на типа

Изменение  177

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Към сертификата за одобрение на типа се добавят следните документи:

1. Към сертификата на ЕС за одобрение на типа се прилагат следните документи:

Изменение  178

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) информационният пакет, посочен в член 15;

а) информационният пакет, посочен в член 15, параграф 10;

Изменение  179

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) попълнен екземпляр от сертификата за съответствие.

Изменение  180

Предложение за регламент

Член 16 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Сертификатът за одобрение на типа се издава въз основа на образеца, посочен в акта по прилагане към настоящия регламент.

2. Сертификатът за одобрение на ЕС на типа се издава въз основа на образеца, постановен от Комисията посредством акт за изпълнение. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 55, параграф 2.

Изменение  181

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) попълва всички съответни дялове на сертификата на ЕС за одобрение на типа, включително приложения към него протокол за резултатите от изпитванията съгласно образеца за сертификат за одобрение на типа, посочен в акта по прилагане към настоящия регламент;

а) попълва всички съответни дялове на сертификата на ЕС за одобрение на типа, включително приложения към него протокол за резултатите от изпитванията;

Изменение  182

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията определя образеца за протокола за резултатите от изпитванията, посочен в буква а) на настоящия параграф, посредством акт за изпълнение. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 55, параграф 2.

Изменение  183

Предложение за регламент

Член 16 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. В случай че на одобрение на ЕС на типа са били наложени, съгласно член 26, ограничения по отношение на валидността, или в случай на освобождаване от определени разпоредби на регулаторните актове, сертификатът на ЕС за одобрение на типа посочва тези ограничения или освобождаването.

4. В случай че по отношение на одобрение на ЕС на типа са били наложени, съгласно член 26, по отношение на валидността, или в случай на освобождаване от определени разпоредби на настоящия регламент или на делегирани актове и актове за изпълнение, приети по силата на настоящия регламент, сертификатът на ЕС за одобрение на типа посочва тези ограничения или освобождаването.

Изменение  184

Предложение за регламент

Член 16 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Когато производителят избере процедурата на смесено одобрение, органът по одобряването нанася в информационния документ препратките към протоколите от установените с регулаторните актове изпитвания, за които няма сертификати на ЕС за одобрение на типа. В член 54 на Комисията се предоставят изпълнителни правомощия, за да бъдат установени образци за такъв документ.

5. Когато производителят избере процедурата на смесено одобрение, органът по одобряването нанася в информационния документ препратките към протоколите от установените с посочения в член 18, параграф 1 акт за изпълнение изпитвания, за които няма сертификати на ЕС за одобрение на типа.

Изменение  185

Предложение за регламент

Член 16 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Когато производителят избере процедурата на едноетапно одобрение на типа, органът по одобряването изготвя списък на приложимите регулаторни актове и прилага този списък към сертификата на ЕС за одобрение на типа. В член 54 на Комисията се предоставят изпълнителни правомощия, за да бъде установен образец за такъв списък.

6. Когато производителят избере процедурата на едноетапно одобрение на типа, органът по одобряването изготвя списък на приложимите изисквания или актове и прилага този списък към сертификата на ЕС за одобрение на типа. Комисията приема образец за такъв списък посредством акт за изпълнение. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 55, параграф 2.

Изменение  186

Предложение за регламент

Член 17 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Одобрение на ЕС на типа се издава по отношение на система, която съответства на данните от информационното досие и която отговаря на техническите изисквания, посочени в съответните актове, изброени в приложение I.

1. (Не се отнася до българския текст)

Изменение  187

Предложение за регламент

Член 17 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Одобрение на ЕС на типа се издава по отношение на компонент или отделен технически възел, които съответстват на данните от информационното досие и които отговарят на техническите изисквания, посочени в съответните актове, изброени в приложение I.

2. (Не се отнася до българския текст)

Изменение  188

Предложение за регламент

Член 17 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато компонент или отделен технически възел, независимо от това дали е предназначен или не за ремонт, текущо обслужване или поддръжка, е одобрен като част от система, получила одобрение на типа по отношение на дадено превозно средство, не се изисква допълнително одобрение на типа за компонент или отделен технически възел, освен ако това не се предвижда от съответния регулаторен акт, включен в списъка в приложение I.

3. Когато компонент или отделен технически възел, независимо от това дали е предназначен или не за ремонт, текущо обслужване или поддръжка, е одобрен като част от система, получила одобрение на типа по отношение на дадено превозно средство, не се изисква допълнително одобрение на типа за компонент или отделен технически възел, освен ако това не се предвижда от съответните регулаторни актове, включени в списъка в приложение I.

Изменение  189

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В такива случаи сертификатът на ЕС за одобрение на типа посочва всички ограничения по неговата употреба, както и специалните условия за монтирането му.

В такива случаи сертификатът на ЕС за одобрение на типа посочва всички ограничения по употребата на компонента или отделния технически възел, както и специалните условия за монтирането му.

Изменение  190

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато такъв компонент или отделен технически възел се монтира от производителя на превозното средство, проверката на съответствието с всички приложими ограничения за употребата му или с условията за монтиране се извършва по време на одобряването на превозното средство.

В случаите, когато такъв компонент или отделен технически възел се монтира от производителя на превозното средство, проверката на съответствието с всички приложими ограничения за употребата му или с условията за монтиране се извършва по време на одобряването на превозното средство.

Изменение  191

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Процедурите за изпитванията, специалното оборудване и инструментите, предписани за извършване на изпитванията, се описват в регулаторните актове.

Процедурите за изпитванията, посочени в първа алинея и специалното оборудване и инструментите, предписани за извършване на изпитванията, са посочените в съответните актове, изброени в приложение I.

Изменение  192

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията приема акт за изпълнение, за да бъдат установени общите изисквания за протокола от изпитванията. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 55, параграф 2.

Изменение  193

Предложение за регламент

Член 18 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Производителят предоставя на органа по одобряването толкова превозни средства, компоненти или отделни технически възли, колкото са необходими съгласно съответните актове за провеждането на необходимите изпитвания.

2. Производителят предоставя на органа по одобряването толкова превозни средства, компоненти или отделни технически възли, колкото са необходими съгласно съответните актове, изброени в Приложение I, за провеждането на необходимите изпитвания.

Изменение  194

Предложение за регламент

Член 18 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Като алтернатива на процедурите на изпитване, посочени в параграф 1, и със съгласието на органа по одобряването, могат да се прилагат методи на виртуално изпитване по молба на производителя, като се спазват изискванията, изброени в делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент.

4. Със съгласието на органа по одобряването, като алтернатива на процедурите на изпитване, посочени в параграф 1, и със съгласието на органа по одобряването, могат да се прилагат методи на виртуално изпитване по молба на производителя, като се спазват изискванията, установени в делегираните актове, посочени в параграф 6.

Изменение  195

Предложение за регламент

Член 18 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Методите на виртуално изпитване трябва да изпълняват условията, определени в делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент.

5. Методите на виртуално изпитване трябва да изпълняват условията, определени в делегираните актове, посочени в параграф 6.

Изменение  196

Предложение за регламент

Член 18 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. На Комисията се дават правомощия да приеме в съответствие с член 57 делегиран акт, в който се посочва кои изисквания могат да бъдат предмет на виртуално изпитване и който определя условията на провеждане на виртуалните изпитвания, за да се гарантира, че получените с тяхна помощ резултати са толкова правдоподобни, колкото и резултатите, получени при физически изпитвания.

6. За да се гарантира, че резултатите, получени с помощта на методите на виртуално изпитване, са също толкова значими, колкото и получените с помощта на физическо изпитване, Комисията получава правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 57 по отношение на изискванията, които могат да бъдат предмет на виртуално изпитване и условията на провеждане на виртуалните изпитвания.

 

При приемане на тези делегирани актове Комисията взема като основа изискванията и процедурите, предвидени в приложение XVI към Директива 2007/46/ЕО, където е приложимо.

Изменение  197

Предложение за регламент

Член 19 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Органът по одобряване, който издава одобрение на ЕС на типа, взема необходимите мерки, за да удостовери, ако е необходимо — в сътрудничество с органите по одобряването на другите държави-членки, че са били създадени адекватни условия, гарантиращи съответствието на произведените превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, в зависимост от случая, на одобрения тип.

1. Органът по одобряване, който издава одобрение на ЕС на типа, взема необходимите мерки, за да удостовери, ако е необходимо — в сътрудничество с органите по одобряването на другите държави-членки, че са били създадени адекватни условия, гарантиращи съответствието на произвежданите превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, в зависимост от случая, на одобрения тип.

Изменение  198

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Орган по одобряването, предоставящ одобрение на типа за окомплектовано превозно средство, взема необходимите мерки да провери дали сертификатите за съответствие, издадени от производителя, за съобразени с член 24. За тази цел органът по одобряването проверява дали достатъчен брой екземпляри от сертификатите за съответствие отговарят на изискванията на член 24, както и дали производителят е предприел необходимото, за да гарантира правилността на данните в сертификатите за съответствие.

Изменение  199

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Органът по одобряване, който издава одобрение на ЕС на типа, взема необходимите мерки във връзка с това одобрение, за да удостовери, ако е необходимо — в сътрудничество с органите по одобряването на другите държави-членки, че посочените в параграф 1 условия продължават да бъдат адекватни и че произведените превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, в зависимост от случая, продължават да отговарят на одобрения тип.

Орган по одобряване, който издава одобрение на ЕС на типа, взема необходимите мерки във връзка с това одобрение, за да удостовери, при необходимост — в сътрудничество с органите по одобряване на другите държави-членки, че посочените в параграфи 1 и 1а условия продължават да бъдат адекватни и че произведените превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, в зависимост от случая, продължават да отговарят на одобрения тип.

Изменение  200

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Проверката, която трябва да установи дали превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли съответстват на одобрения тип, се извършва в рамките на процедурите, предвидени в актовете по прилагане към настоящия регламент. За тази цел органът по одобряването на държавата-членка, издала одобрението на ЕС на типа, може да извърши всяка от проверките или изпитванията, предписани по отношение на регулаторните изисквания, които са предмет на одобрение на ЕС на типа, върху образци, взети от помещенията на производителя, включително от производствените съоръжения.

За да се увери, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел съответстват на одобрения тип, органът по одобряването, издал одобрението на ЕС на типа, може да извърши всяка от проверките или изпитванията, необходими за осигуряване на съответствие с изискванията, които са предмет на одобрение на ЕС на типа, върху образци, взети от помещенията на производителя, включително от производствените съоръжения.

Изменение  201

Предложение за регламент

Член 19 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато издалият одобрение на ЕС на типа орган по одобряването констатира, че мерките, залегнали в параграф 1, не се прилагат, значително се отклоняват от договорените мерки и контролни планове, престанали са да се прилагат или се смята, че вече на са адекватни, въпреки че производството не е прекъснато, той взема необходимите мерки, за да осигури правилното прилагане на процедурата относно съответствието на производството или отменя одобрението на типа.

3. Когато издалият одобрение на ЕС на типа одобряващ орган констатира, че мерките, залегнали в параграфи 1 и 1а, не се прилагат, значително се отклоняват от договорените мерки и контролни планове, престанали са да се прилагат или се смята, че вече на са адекватни, въпреки че производството не е прекъснато, той взема необходимите мерки, за да осигури правилното прилагане на процедурата относно съответствието на производството или отменя одобрението на типа.

Изменение  202

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Комисията определя, посредством делегирани актове в съответствие с член 57, подробни правила по отношение на съответствието на производството и съответните процедури по проверка. При приемане на тези делегирани актове Комисията се основава на правилата и процедурите, предвидени в Директива 2003/37/EО.

Изменение  203

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Органът по одобряването решава съгласно установените в настоящата глава правила каква процедура да следва.

Органът по одобряването решава коя от установените в член 21 процедури да следва.

Изменение  204

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случай на нужда органът по одобряването може да реши след консултации с производителя, че трябва да се издаде ново одобрение на ЕС на типа.

(Не се отнася до българския текст)

Изменение  205

Предложение за регламент

Член 21 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Специални разпоредби, отнасящи се до превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли

Преразглеждане и разширяване на одобренията на ЕС на типа

Изменение  206

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) влизат в сила нови изисквания в съответствие с някой от регулаторните актове, приложими към одобрения тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел.

в) влизат в сила нови изисквания в съответствие с актовете, посочени в приложение I, приложими към одобрения тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел.

Изменение  207

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Не се изисква изменение на типовото одобрение на дадено превозно средство, ако новите изисквания, посочени в параграф 2, буква в), не са свързани, от техническа гледна точка, с този тип превозно средство или засягат категории превозни средства, различни от категорията, към която то принадлежи.

Изменение  208

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) влизане в сила на нови изисквания за регистрацията, продажбата или въвеждането в експлоатация на нови превозни средства в който и да е приложим към одобрения тип превозно средство акт, като не е възможно одобрението на типа да бъде съответно актуализирано.

а) влизане в сила на нови изисквания, посочени в Приложение І, за пускането на пазара, регистрацията или въвеждането в експлоатация на нови превозни средства в който и да е акт, приложим към одобрения тип превозно средство, като не е възможно одобрението на типа да бъде съответно актуализирано;

Изменение  209

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) отмяна на одобрението в съответствие с член 19, параграф 3, или член 37, параграф 1.

Изменение  210

Предложение за регламент

Член 24 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Производителят използва образеца за сертификат за съответствие, посочен в мерките по прилагане в съответствие с член 54.

2. Производителят използва за сертификата за съответствие образеца, установен от Комисията посредством акт за изпълнение. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 55, параграф 2.

Изменение  211

Предложение за регламент

Член 24 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Освен ако с купувача на превозното средство не е било договорено друго, сертификатът за съответствие се съставя на един от официалните езици на държавата-членка, в която е купено превозното средство.

3. Освен ако с купувача на превозното средство не е било договорено друго, сертификатът за съответствие се съставя на един от официалните езици на Съюза, по избор на производителя.

Изменение  212

Предложение за регламент

Член 24 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Сертификатът за съответствие се изготвя по такъв начин, че да не позволява фалшифициране. За тази цел използваната хартия се предпазва посредством цветно изображение или посредством воден знак с формата на идентификационния знак на производителя.

4. Сертификатът за съответствие се изготвя по такъв начин, че да не позволява фалшифициране. За тази цел, използваната хартия се предпазва посредством подходящи средства като цветно изображение или воден знак с формата на идентификационния знак на производителя.

Обосновка

Съществуват още много възможности за защита на сертификата за съответствие, като например холограми. Изборът следва да се остави на производителя, като в регламента се посочат само няколко незадължителни примера.

Изменение  213

Предложение за регламент

Член 24 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Сертификатът за съответствие се попълва изцяло и не съдържа ограничения относно употребата на превозното средство, освен ограниченията, предвидени в регулаторния акт.

5. Сертификатът за съответствие се попълва изцяло. Той не съдържа ограничения относно употребата на превозното средство, освен установените от Комисията посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 55, параграф 2.

Изменение  214

Предложение за регламент

Член 24 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. В случай на некомплектовано или напълно комплектовано превозно средство производителят попълва само онези точки на страница 2 от сертификата за съответствие, които са добавени или променени на текущия етап на одобрение и, ако е необходимо, прикрепя към този сертификат всички сертификати за съответствие, издадени на предходния етап.

6. В случай на некомплектовано или напълно комплектовано превозно средство производителят попълва само онези точки от сертификата за съответствие, които са добавени или променени на текущия етап на одобрение и, ако е необходимо, прилага към този сертификат всички сертификати за съответствие, издадени на предходните етапи.

Изменение  215

Предложение за регламент

Член 24 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9. Без да се засяга параграф 1, производителят може да предаде данни или информация, съдържащи се в сертификата за съответствие, в електронен вид на регистриращия орган на държавата-членка.

9. Без да се засяга параграф 1, производителят може да предаде сертификата за съответствие в електронен вид на регистриращия орган на държавата-членка.

Изменение  216

Предложение за регламент

Член 24 - параграф 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10. Дубликат на сертификата за съответствие може да бъде издаден само от производителя. Думата "дубликат" трябва да се вижда ясно на лицевата страна на всеки дубликат на даден сертификат.

10. Дубликат на сертификата за съответствие се издава само от производителя. Думата „дубликат“ се вижда ясно на лицевата страна на всеки дубликат на даден сертификат.

Изменение  217

Предложение за регламент

Член 25 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Маркировка за одобрение на типа:

Задължителна табела с маркировка на превозните средства и маркировка за одобрение на типа на компоненти или отделни технически възли

Изменение  218

Предложение за регламент

Член 25 – параграф -1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1a. Производителят на превозното средство прикрепя на всяко превозно средство, произведено в съответствие с одобрения тип, задължителна табела с подходяща маркировка, изисквана от съответния делегиран акт или акт за изпълнение, приет в съответствие с настоящия регламент.

Изменение  219

Предложение за регламент

Член 25 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Производителят на компоненти или отделни технически възли, независимо дали последните са част от система или не, обозначава всеки компонент или възел, произведени в съответствие с одобрения тип, с маркировка за одобрение на типа, изисквана от съответния делегиран акт към настоящия регламент или съответното правило на ИКЕ на ООН или правилник на ОИСР.

1. Производителят на компоненти или отделни технически възли, независимо дали последните са част от система или не, обозначава всеки компонент или отделен технически възел, произведени в съответствие с одобрения тип, с маркировка за одобрение на типа, изисквана от съответния делегиран акт или акт за изпълнение, приет съгласно настоящия регламент или съответното правило на ИКЕ на ООН или правилник на ОИСР.

Изменение  220

Предложение за регламент

Член 25 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Маркировката за одобрение на ЕС на типа се оформя в съответствие с образеца, посочен в разпоредбите по прилагане към настоящия регламент.

3. Маркировката за одобрение на ЕС на типа е в съответствие с образеца, създаден от Комисията посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 55, параграф 2.

Изменение  221

Предложение за регламент

Глава IX – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ОСВОБОЖДАВАНИЯ И НЕСЪВМЕСТИМОСТ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ИЛИ КОНЦЕПЦИИ С ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ ИЛИ ПРАВИЛА НА ИКЕ НА ООН

ОСВОБОЖДАВАНИЯ НА ОСНОВАНИЕ НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ИЛИ НОВИ КОНЦЕПЦИИ

Изменение  222

Предложение за регламент

Член 26 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Производителят може да кандидатства за одобрение на ЕС на типа по отношение на тип на система, компонент или отделен технически възел, в които са вградени нови технологии или концепции, които са несъвместими с един или повече актове или изисквания, изброени в приложение I.

1. Производителят може да кандидатства за одобрение на ЕС на типа по отношение на тип на система, компонент или отделен технически възел, в които са вградени нови технологии или концепции, които са несъвместими с един или повече актове, изброени в приложение I.

Изменение  223

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) в заявлението се посочват причините, поради които въпросните технологии или концепции правят системата, компонента или отделния технически възел несъвместими с изискванията;

а) в заявлението се посочват причините, поради които въпросните технологии или концепции правят системата, компонента или отделния технически възел несъвместими с един или повече актове, изброени в приложение I;

Изменение  224

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) в заявлението се описват последствията за безопасността и опазването на околната среда на новата технология, както и мерките, взети, за да бъде гарантирано, че в сравнение с изискванията, от които се иска освобождаване, се постига поне равностойно ниво на безопасност и опазване на околната среда.

б) в заявлението се описват последствията за безопасността и опазването на околната среда на новата технология, както и мерките, взети, за да бъде гарантирано, че се постига поне равностойно ниво на безопасност и опазване на околната среда по отношение на нивото, предвидено в изискванията, от които се иска освобождаване.

Изменение  225

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Предоставянето на такова одобрение на ЕС на типа за освобождаване за нови технологии или нови концепции подлежи на разрешение от страна на Комисията. Разрешението се дава под формата на акт за изпълнение. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 55, параграф 2.

Изменение  226

Предложение за регламент

Член 26 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Докато се чака решението за разрешаване от Комисията, органът по одобряването може да издаде валидно само на територията на съответната държава членка временно одобрение на типа превозно средство, за което се отнася исканото освобождаване. Органът по одобряването незабавно уведомява Комисията и другите държави членки чрез досие, съдържащо посочената в параграф 2 информация.

3. Докато се чака решението за разрешаване от Комисията, органът по одобряването може да издаде валидно само временно на територията на съответната държава членка одобрение на ЕС на типа, по отношение на типа превозно средство, за което се отнася исканото освобождаване. Органът по одобряването незабавно уведомява Комисията и другите държави членки чрез досие, съдържащо посочената в параграф 2 информация.

 

Временното естество и ограниченият териториален обхват са ясно обозначени в заглавието на сертификата за одобрение на типа и в заглавието на сертификата за съответствие. Комисията приема актове за изпълнение с цел предоставяне на хармонизирани образци за сертификата за одобрение на типа и сертификата за съответствие. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 55, параграф 2.

Изменение  227

Предложение за регламент

Член 26 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Предоставянето на освобождаване за нови технологии или концепции подлежи на разрешаване от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 55, параграф 2.

заличава се

Изменение  228

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При необходимост в решението относно разрешаването се посочва също така дали валидността му подлежи на ограничения. Във всеки случай срокът на валидност на одобрението не може да бъде по-кратък от 36 месеца.

При необходимост в разрешението от Комисията, посочено в параграф 3, се посочва също така дали то подлежи на ограничения. Във всеки случай одобрението на типа е валидно за най-малко 36 месеца.

Изменение  229

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Разрешава се обаче превозните средства, произведени съгласно временното одобрение, преди то да бъде отменено, да се регистрират, продават или въвеждат в експлоатация във всяка държава членка, която е приела временното одобрение.

заличава се

Изменение  230

Предложение за регламент

Член 27 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изисквано действие

Необходимост от последваща адаптация на делегираните актове и на актовете за изпълнение

Изменение  231

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато Комисията разреши предоставянето на освобождаване съгласно член 26, тя незабавно предприема необходимите действия за адаптиране на съответните делегирани актове или изисквания към технологичното развитие.

Когато Комисията разреши предоставянето на освобождаване съгласно член 26, тя незабавно предприема необходимите действия за адаптиране на съответните делегирани актове или актове за изпълнение към технологичното развитие.

Изменение  232

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато освобождаването от изискването по член 26 се отнася до правило на ИКЕ на ООН, Комисията предлага изменение на съответното правило на ИКЕ на ООН съгласно процедурата, приложима по силата на Ревизираното споразумение от 1958 г.

Когато освобождаването от изискването съгласно член 26 се отнася до правило на ИКЕ на ООН, Комисията предлага изменение на съответното правило на ИКЕ на ООН съгласно процедурата, приложима по силата на Споразумението на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации относно приемането на единни технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобренията, издавани на основата на тези предписания.

Изменение  233

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всички ограничения, свързани с освобождаването, се премахват веднага след изменението на съответните актове или изисквания.

Всички ограничения в решението на Комисията за разрешаване на освобождаването, се премахват веднага след изменението на съответните актове.

Изменение  234

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако не се вземат необходимите мерки за адаптиране на делегираните актове, срокът на валидност на освобождаването може да бъде продължен по искане на държавата членка, издала одобрението, посредством решение на Комисията, прието в съответствие с процедурата, посочена в член 55, параграф 2.

Ако не се вземат необходимите мерки за адаптиране на делегираните актове, Комисията може, по искане на държавата членка, издала одобрението, да разреши продължаването на срока на валидност на освобождаването. Това разрешение се дава под формата на акт за изпълнение. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 55, параграф 2.

Изменение  235

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Производителят може да подаде искане за национално одобрение на типа за малки серии превозни средства в рамките на количествата, посочени в част I на приложение II.

Производителят може да подаде заявление за национално одобрение на типа за малки серии превозни средства в рамките на годишните количества, посочени в част I на приложение II. Тези ограничения се прилагат за пускането на пазара, регистрацията или въвеждането в експлоатация на пазара на всяка държава членка на превозни средства от одобрения тип в рамките на дадена година.

Изменение  236

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За такова одобрение националният орган може, ако има основателни причини за това, да предостави изключение от изискванията на една или повече разпоредби на един или повече от актовете, изброени в приложение I, при условие, че посочи алтернативни изисквания.

За национално одобрение на типа за превозни средства, произведени в малки серии, органът по одобряването може, ако има основателни причини за това, да предостави изключение от изискванията на една или повече разпоредби на един или повече от актовете, изброени в приложение I, при условие че посочи алтернативни изисквания.

Изменение  237

Предложение за регламент

Член 28 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. В сертификата за одобрение на типа се посочва какво е естеството на изключенията по параграф 1. За целите на настоящия член сертификатът за одобрение на типа се съставя в съответствие с образеца, посочен в разпоредбите по прилагане, но не трябва да е озаглавен „сертификат на ЕС за одобрение на типа на превозно средство“. Сертификатите за одобрение на типа се номерират съгласно настоящия регламент.

4. Сертификатът за одобрение на типа на превозните средства, чийто тип е одобрен според настоящия член, се съставя в съответствие с образеца, посочен в член 16, параграф 2, но не е озаглавен „Сертификат на ЕС за одобрение на типа“ и посочва естеството на освобождаванията, предоставени съгласно параграф 1 от този член. Сертификатите за одобрение на типа се номерират в съответствие със система за номериране на сертификатите, посочена в член 15, параграф 4.

Изменение  238

Предложение за регламент

Член 28 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9. По искане на заявител, който желае да продаде, регистрира или въведе в експлоатация превозно средство в друга държава членка, издалият одобрението орган по одобряването му предоставя копие от сертификата за одобрение на типа, както и информационния пакет. Националният орган разрешава продажбата, регистрацията или въвеждането в експлоатация на превозното средство, освен ако има основателни причини да смята, че техническите разпоредби, съгласно които е било одобрено превозното средство, не са равностойни на неговите собствени.

9. По искане на заявител за национално одобрение на типа за малки серии, който желае да пусне на пазара или регистрира превозно средство в друга държава членка, издалият националното одобрение на типа за малки серии орган по одобряването му предоставя копие от сертификата за одобрение на типа, както и информационния пакет. Органът по одобряването на типа на другата държава членка разрешава пускането на пазара, регистрацията или въвеждането в експлоатация на превозното средство, освен ако има основателни причини да смята, че техническите разпоредби, съгласно които е било одобрено превозното средство, не са равностойни на неговите собствени.

Изменение  239

Предложение за регламент

Член 29 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Заявление за индивидуално одобрение се подава от производителя или собственика на превозното средство То може да бъде подадено и от установено в Общността лице, което действа от името на производителя или собственика на превозното средство.

1. Заявление за индивидуално одобрение се подава от производителя или собственика на превозното средство То може да бъде подадено и от установено в Съюза лице, което действа от името на собственика на превозното средство. По искане на собственика на превозното средство или действащо от негово име лице, установено в Съюза, органите по одобрението издават индивидуално одобрение на превозно средство, което отговаря на описанието, придружаващо заявлението, и съответства на изискванията на настоящия регламент.

Изменение  240

Предложение за регламент

Член 29 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В рамките на процедурата по индивидуално одобрение, органите по одобряването удостоверяват, че превозното средство отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания .

2. В рамките на процедурата по индивидуално одобрение, органите по одобряването удостоверяват, че превозното средство отговаря на съответните актове, изброени в приложение I.

Изменение  241

Предложение за регламент

Член 29 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Заявленията за индивидуално одобрение обхващат най-много 15 превозни средства от един тип.

4. Заявленията за индивидуално одобрение обхващат най-много 15 превозни средства от един тип за календарна година, за заявител и за държава членка.

Изменение  242

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. След даване на одобрението, органът по одобряването незабавно издава сертификата за индивидуално одобрение.

Изменение  243

Предложение за регламент

Член 29 - параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б. Форматът на сертификата за индивидуално одобрение се базира на образеца за сертификат на ЕС за одобрение на типа, посочен в член 16, параграф 2, и включва поне информацията, необходима за попълване на заявлението за регистрация, предвидено в Директива 1999/37/ЕО на Съвета относно документите за регистрация на превозни средства1.

 

Сертификатите за индивидуално одобрение не носят заглавие „одобрение на ЕС на типа превозни средства“. Сертификат за индивидуално одобрение носи уникалния идентификационен номер на съответното превозно средство.

 

_____________

 

1 ОВ L 138, 1.6.1999 г., стр. 57.

Изменение  244

Предложение за регламент

Член 29 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Настоящият член се прилага към превозните средства, които до момента на подаването на заявлението за индивидуално одобрение не са получавали административно разрешение за въвеждане в експлоатация, предполагащо тяхното идентифициране и издаване на регистрационен номер, включително временна или краткосрочна регистрация или професионална регистрация или въвеждане в експлоатация, или са били регистрирани или въведени в експлоатация в продължение на по-малко от шест месеца.

5. Настоящият член се прилага към превозните средства, които до момента на подаването на заявлението за индивидуално одобрение не са били по-рано пускани на пазара или не са вече въведени в експлоатация, което да предполага тяхното идентифициране и издаване на регистрационен номер, включително временна или краткосрочна регистрация или професионална регистрация, или са били пускани на пазара единствено в продължение на по-малко от шест месеца.

Изменение  245

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Орган по одобряването може да освободи превозното средство от задължението за съответствие по отношение на един или повече от актовете, изброени в приложение I, при условие че органът по одобряването наложи алтернативни изисквания и има основателни причини за разреши освобождаването.

Орган по одобряването може да освободи превозното средство от задължението за съответствие по отношение на изискванията, посочени в приложение I, при условие че органът по одобряването наложи алтернативни изисквания и има основателни причини за разреши освобождаването.

Изменение  246

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Алтернативните изисквания трябва да осигуряват равнище на безопасност по пътищата, опазване на околната среда и охрана на труда, равностойно в най-високата възможна степен на равнището, предвидено от съответните актове, изброени в приложение I.

Алтернативните изисквания осигуряват равнище на безопасност по пътищата и при експлоатация, опазване на околната среда и охрана на труда, равностойно, в границите на възможното, на равнището, предвидено от съответните актове, изброени в приложение I.

Изменение  247

Предложение за регламент

Член 30 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Органите по одобряването нямат право да извършват изпитвания, причиняващи разрушаване. Те използват всички свързани с въпроса данни, предоставени от кандидата, за установяване на спазването на алтернативните изисквания.

(Не се отнася до българския текст)

Изменение  248

Предложение за регламент

Член 30 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Органите по одобряването приемат одобрението на ЕС на типа, за която и да е система, компонент или отделен технически възел, на мястото на алтернативните изисквания.

заличава се

Изменение  249

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Форматът на сертификата за индивидуално одобрение се базира на образеца за сертификат на ЕС за одобрение на типа, съдържащ се в приложение V, и включва поне информацията, необходима за попълване на заявлението за регистрация, предвидено в Директива 1999/37/ЕО на Съвета.

Форматът на сертификата за индивидуално одобрение се базира на образеца за сертификат на ЕС за одобрение на типа, посочен в член 29, параграф 4, буква б), и включва поне информацията, необходима за попълване на заявлението за регистрация, предвидено в Директива 1999/37/ЕО на Съвета.

Изменение  250

Предложение за регламент

Член 31 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. По молба на заявител, които желае да продаде, регистрира или въведе в експлоатация в друга държава членка превозно средство, което е получило индивидуално одобрение, издалият одобрението орган по одобряването му предоставя декларация за техническите разпоредби, по отношение на които е било одобрено превозното средство, както и всякаква допълнителна информация с подробно описание на естеството на техническите изисквания, на които конкретното превозно средство отговаря.

2. За целите на пускане на пазара, регистрация или въвеждане в експлоатация в друга държава членка на превозно средство, което е получило индивидуално одобрение, издалият одобрението орган по одобряването предоставя на заявителя за индивидуално одобрение декларация за техническите разпоредби, по отношение на които е било одобрено превозното средство, както и всякаква допълнителна информация с подробно описание на естеството на техническите изисквания, на които конкретното превозно средство отговаря.

Изменение  251

Предложение за регламент

Член 31 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. По отношение на превозно средство, получило индивидуално одобрение от орган по одобряването на държава членка съгласно разпоредбите на член 29, другите държави членки дават разрешение това превозно средство да бъде продадено, регистрирано или въведено в експлоатация, освен ако имат основателни причини да смятат, че техническите разпоредби, в съответствие с които е било одобрено превозното средство, не са равностойни на техните собствени.

3. По отношение на превозно средство, получило индивидуално одобрение от орган по одобряването на държава членка и регистрирано съгласно разпоредбите на член 29, другите държави членки дават разрешение за пускане на пазара, регистрация или въвеждане в експлоатация на превозно средство, освен ако имат основателни причини да смятат, че техническите разпоредби, в съответствие с които е било одобрено превозното средство, не са равностойни на техните собствени.

Изменение  252

Предложение за регламент

Член 31 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. По молба на производителя или собственика на превозното средство органите по одобрението предоставят индивидуално одобрение на превозно средство, отговарящо на разпоредбите на настоящия регламент. В такъв случай органите по одобряването признават индивидуалното одобрение и разрешават продажбата, регистрацията и въвеждането в експлоатация на превозното средство.

заличава се

Обосновка

Този параграф е включен в член 29, параграф 1.

Изменение  253

Предложение за регламент

Член 32 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Специални разпоредби

Специални разпоредби относно индивидуалните одобрения

Изменение  254

Предложение за регламент

Член 32 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Разпоредбите на настоящата глава могат да бъдат прилагани към превозни средства, които са получили одобрение на типа съгласно настоящия регламент и са били модифицирани преди първоначалната им регистрация или въвеждане в експлоатация.

1. Разпоредбите на настоящата глава могат да бъдат прилагани към превозни средства, които са получили одобрение на типа съгласно настоящия регламент и са били модифицирани преди тяхното пускане на пазара, регистрация или въвеждане в експлоатация.

Изменение  255

Предложение за регламент

Член 34 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Параграф 1 се прилага по отношение на комплектовани превозни средства за период от дванадесет месеца, считано от датата на изтичане на срока на валидност на одобрението на ЕС на типа, а по отношение на напълно комплектованите превозни средства — за период от осемнадесет месеца, считано от тази дата.

2. Параграф 1 се прилага по отношение на комплектовани превозни средства за период от двадесет и четири месеца, считано от датата на изтичане на срока на валидност на одобрението на ЕС на типа, а по отношение на напълно комплектованите превозни средства — за период от тридесет месеца, считано от тази дата.

Обосновка

Превозни средства, излизащи от серийно производство. Промяната се въвежда с цел привеждане на настоящия регламент в съответствие с член 10 от Директива 2003/37/ЕО.

Изменение  256

Предложение за регламент

Глава ХІІ– заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

РЕГИСТРИРАНЕ, ПРОДАЖБА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА, РЕГИСТРИРАНЕ ИЛИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 

(Това изменение се прилага за целия текст. Приемането му ще изисква съответните промени навсякъде в текста.)

Изменение  257

Предложение за регламент

Глава XII a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ГЛАВА ХІІа

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТИЩА

 

Член 35а

 

Едно превозно средство може да се използва по обществени пътища, ако отговаря на действащите изисквания за използване по обществени пътища по отношение на размери, тегло, безопасност, осветление и застраховка и се управлява от лице, притежаващо единно европейско свидетелство за управление на превозно средство от този тип.

Изменение  258

Предложение за регламент

Член 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 36

Член 36

Превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, отговарящи на настоящия регламент

Процедури на национално равнище по отношение на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, представляващи сериозен риск

1. Ако национален орган констатира, че нови превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, макар и отговарящи на съответните изисквания и надлежно маркирани, представляват сериозен риск за безопасността по пътищата или вредят сериозно на околната среда или на общественото здраве, или — в случая на тракторите — представляват сериозен риск по отношение на охраната на труда, този национален орган може за максимален период от шест месеца да откаже да регистрира такива превозни средства или да допусне продажбата или въвеждането в експлоатация на територията на държавата членка на такива превозни средства, компоненти или отделни технически възли.

1. Когато органите за надзор на пазара на държава членка предприемат действие съгласно член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008 или когато имат основателна причина да считат, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, които попадат в приложното поле на настоящия регламент, представляват сериозен риск за здравето или безопасността на лица или за други аспекти на защитата на обществения интерес, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, органът по одобряването, който издава одобрението, извършва оценка по отношение на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, която обхваща всички изисквания, определени в настоящия регламент. Съответните стопански субекти оказват пълно съдействие на органите за надзор на пазара и/или органи по одобряването.

В такива случаи съответният национален орган незабавно уведомява за това съответно производителя, националните органи на другите държави членки и Комисията, като посочва причините, на които се основава неговото решение, и по-специално дали то е резултат от:

Когато в процеса на тази оценка органите по одобряването, които издават одобрението, открият, че за превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел не са спазени изискванията, определени в настоящия регламент, те незабавно изискват от съответния стопански субект да предприеме необходимите коригиращи действия, за да приведе превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел в съответствие с тези изисквания, да изтегли превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел от пазара или да ги вземе обратно в определен от тях разумен срок, съобразен с естеството на риска.

а) недостатъци в съответните актове;

Органите по одобряването, предоставили одобрението, информират съответните технически служби за мерките, предприети в съответствие с първа и втора алинея от настоящия параграф. Спрямо посочените във втора алинея от настоящия параграф мерки се прилага член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

б) неправилно приложение на съответните изисквания.

 

2. Комисията се консултира със заинтересованите страни колкото се може по-скоро, и по-специално с органа по одобряването, издал одобрението на типа, за да изготви решението.

2. В случаите, в които органите по одобряването считат, че несъответствието не е ограничено само до националната територия, те информират Комисията и другите държави членки за резултатите от оценката и действията, чието извършване са изискали от стопанския субект.

3. Ако мерките, посочени в параграф 1, се обясняват с недостатъци в съответните актове, Комисията взема следните мерки:

3. Стопанският субект следва да осигури предприемането на всички подходящи коригиращи действия по отношение на всички несъответстващи на изискванията превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които той е пуснал на пазара, регистрирал или за чието въвеждане в експлоатация е отговорен на територията на Съюза.

а) ако са засегнати делегирани актове, Комисията съответно изменя тези актове;

 

б) ако става дума за правила на ИКЕ на ООН, Комисията предлага необходимите предложения за изменения към съответните правила на ИКЕ на ООН съгласно процедурата по Ревизираното споразумение от 1958 г.

 

4. Ако мерките, посочени в параграф 1, се обясняват с неправилно прилагане на съответните изисквания, Комисията взима необходимите мерки да осигури съответствие с тези изисквания от страна на засегнатия орган по одобряването. Органите по одобряването на всички държави членки се уведомяват за взетите мерки.

4. Когато стопанският субект не предприеме подходящи коригиращи действия в посочения в параграф 1, втора алинея срок, националните органи предприемат всички подходящи мерки, за да забранят или ограничат пускането на пазара, регистрацията или въвеждането в експлоатация на несъответстващите на изискванията превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли на съответния национален пазар или за изтеглянето или вземането им обратно от този пазар.

 

5. Националните органи незабавно информират Комисията и другите държави членки за тези мерки.

 

Предоставената информация включва всички налични подробни данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на несъответстващите превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, произхода им, естеството на предполагаемото несъответствие и съпътстващия риск, естеството и продължителността на предприетите на национално равнище мерки, както и аргументите, изтъкнати от съответния стопански субект. По-специално органите по одобряването посочват дали несъответствието се дължи на някоя от следните причини:

 

а) несъответствие на превозното средство, системата, компонентът или отделният технически възел на изискванията по отношение на здравето и безопасността на лицата, опазването на околната среда или по отношение на други аспекти от защитата на обществения интерес, обхванати от настоящия регламент;

 

б) недостатъци в съответните актове, изброени в приложение I;

 

6. Държавите членки информират в рамките на един месец Комисията и другите държави членки за всички приети мерки и за всяка допълнителна информация, с която разполагат и която е свързана с несъответствието на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, и — в случай на несъгласие с нотифицираната национална мярка — за своите възражения.

 

7. Когато в срок от един месец от получаването на информацията, посочена в параграф 6, няма повдигнато възражение нито от друга държава членка, нито от Комисията във връзка с предприета от държава членка мярка, мярката се счита за основателна.

 

8. Държавите членки гарантират, че по отношение на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел са предприети подходящи ограничителни мерки, като например незабавно изтегляне на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел от техните пазари.

Изменение  259

Предложение за регламент

Член 36 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 36а

 

Предпазна процедура на Съюза

 

1. Когато в хода на процедурата, предвидена в член 36, параграфи 3 и 4, са повдигнати възражения срещу предприета от държава членка мярка или когато Комисията прецени, че национална мярка противоречи на законодателството на Съюза, Комисията незабавно се допитва до държавите членки и съответния стопански субект или субекти и предприема оценка на националната мярка. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията взема решение дали националната мярка е основателна или не.

 

Комисията съобщава решението си на всички държави членки и на съответния стопански субект или субекти.

 

2. Ако се прецени, че националната мярка е основателна, всички държави членки предприемат необходимите мерки да осигурят изтеглянето от своя пазар на несъответстващите превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли и информират Комисията за това. Ако се прецени, че националната мярка не е основателна, съответната държава членка оттегля мярката.

 

3. Когато бъде счетено, че националната мярка е основателна и се обосновава с недостатъци в настоящия регламент или в делегираните актове или актовете за изпълнение, приети по силата на настоящия регламент, Комисията предлага подходящи мерки, както следва:

 

а) ако става дума за делегирани актове или актове за изпълнение, приети по силата на настоящия регламент, Комисията предлага необходимите изменения в съответния акт;

 

б) ако става дума за правила на ИКЕ на ООН, Комисията предлага необходимите предложения за изменения към съответните правила на ИКЕ на ООН в съответствие с процедурата по Ревизираното споразумение от 1958 г.

Изменение  260

Предложение за регламент

Член 36 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 36б

 

Съответстващи на изискванията превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които представляват сериозен риск

 

1. Когато след извършване на оценката съгласно член 36, параграф 1, държава членка установи, че въпреки съответствието си с приложимите изисквания или въпреки че са надлежно обозначени, дадени превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли представляват сериозен риск за безопасността или могат сериозно да навредят на околната среда или на общественото здраве, държавата членка изисква от съответния стопански субект да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че при пускането на пазара, регистрацията или след въвеждането в експлоатация на съответните превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, те вече няма да представляват такъв риск, да изтегли превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли от пазара или да ги вземе обратно в рамките на разумен срок, съобразен с естеството на риска. Държавата членка може да откаже да регистрира такива превозни средства, ако производителят на превозното средство не е взел всички необходими мерки.

 

2. Що се отнася до превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, посочени в параграф 1, стопанският субект гарантира, че са предприети коригиращи действия по отношение на всички такива превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, пускани на пазара, регистрирани или въвеждани в експлоатация в Съюза.

 

3. В рамките на един месец държавата членка информира Комисията и другите държави членки за всички налични подробни данни, по-специално данните, необходими за идентификацията на съответните превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, произхода и веригата на доставка на превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли, естеството на съществуващия риск и естеството и продължителността на взетите на национално равнище мерки.

 

4. Комисията незабавно се консултира с държавите членки и съответния стопански субект или субекти, и по-специално с органа по одобряването, издал одобрението на типа, и предприема оценка на предприетата национална мярка. Въз основа на тази оценка Комисията взема решение дали националната мярка е основателна или не и, когато е необходимо, предлага подходящи мерки.

 

5. Адресати на решението на Комисията са всички държави членки, като Комисията го съобщава незабавно на тях и на съответния(те) стопански субект(и).

Изменение  261

Предложение за регламент

Член 38 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Части и оборудване, които носят значителен риск за правилното функциониране на основни системи

Пускане на пазара и въвеждане в експлоатация на части или оборудване, които носят сериозен риск за правилното функциониране на основни системи

Изменение  262

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Забраняват се продажбата, предлагането за продажба или въвеждането в експлоатация на части или оборудване, които могат да носят значителен риск за правилното функциониране на системи от основно значение за безопасността на превозното средство или неговото въздействие върху околната среда, освен ако тези части или оборудване не са разрешени от орган по одобряването съгласно параграф 4 и член 39, параграфи 1 и 2.

Части или оборудване, които могат да предизвикат сериозен риск за правилното функциониране на системи от основно значение за безопасността на превозното средство или неговото въздействие върху околната среда, не се пускат на пазара, регистрират или въвеждат в експлоатация, освен ако това не е разрешено от орган по одобряването съгласно член 39, параграфи 1 и 2.

Изменение  263

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията съставя списък на такива части или оборудване в съответствие с процедурата, посочена в член 57, като взема предвид наличната информация по следните въпроси

Комисията съставя списък на такива части или оборудване посредством делегирани актове в съответствие с член 57, въз основа на следните елементи:

Изменение  264

Предложение за регламент

Член 38 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. На Комисията се делегират правомощия да приеме, когато е уместно, в съответствие с член 57 делегиран акт, в който се определят частите и оборудването, посочени в алинея първа, когато последните се пускат на пазара.

заличава се

Изменение  265

Предложение за регламент

Член 38 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Посоченият в параграф 1, алинея втора списък може да бъде актуализиран, и, ако е необходимо, образецът на посочения в параграф 4 сертификат и системата му за номериране, както и аспектите по отношение на процедурата и изискванията, на които подобни части и оборудване трябва да отговарят, маркировките, опаковането и подходящите изпитвания могат да бъдат установени в съответствие с процедурата, посочена в член 57.

4. Комисията установява образеца и системата за номериране на сертификата, посочен в член 39, параграф 1, както и всички аспекти по отношение на процедурата, посочена в този член, посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 55, параграф 2.

Изменение  266

Предложение за регламент

Член 38 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Посочените изисквания могат да се основават на актовете, изброени в приложение I, или могат да се състоят в сравнение между частта или оборудването и работата на оригиналното превозно средство или някоя от частите на последното, както е уместно. В тези случаи изискванията трябва да гарантират, че частите или оборудването не нарушават функционирането на системите, които са от основно значение за безопасността на превозното средство или за екологичните му характеристики.

5. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 57 относно изискванията, на които трябва да отговарят частите или оборудването, посочени в параграф 1 на настоящия член.

 

Посочените изисквания могат да се основават на актовете, изброени в приложение I, или могат да се състоят в сравнение между частта или оборудването и екологичните показатели или показателите за сигурност на оригиналното превозно средство или някоя от частите на последното, както е уместно. И в двата случая изискванията гарантират, че частите или оборудването не нарушават функционирането на системите, които са от основно значение за безопасността на превозното средство или за екологичните му характеристики.

Изменение  267

Предложение за регламент

Член 44 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Съветът може, действайки с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, да признае еквивалентността между условията или разпоредбите за одобрение на ЕС на типа на системи, компоненти и отделни технически възли, установени от настоящия регламент, и процедурите, установени от международни норми или норми на трети държави в рамките на многостранни или двустранни споразумения между Общността и трети държави.

заличава се

Обосновка

Член 44, параграф 1 следва да се заличи. Той представлява производно правно основание, несъвместимо с Договорите съгласно решението на Съда на Европейските общности през май 2008 г. по дело C-133/06.

Изменение  268

Предложение за регламент

Член 44 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Пълните протоколи от изпитвания, изготвени въз основа на стандартизираните правилници на ОИСР, посочени в приложение І, и одобрени съгласно общите правила на ОИСР, могат да се използват като алтернатива на протоколите от изпитвания, съставени съгласно настоящия регламент или други отделни регламенти.

2. Пълните протоколи от изпитвания, изготвени въз основа на стандартизираните правилници на ОИСР, посочени в приложение І, могат да се използват като алтернатива на протоколите от изпитвания, съставени съгласно настоящия регламент или други отделни регламенти

Изменение  269

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С помощта на уебсайтове производителите осигуряват на независимите оператори по леснодостъпен и бърз начин неограничен и стандартизиран достъп до информация за ремонт и поддръжка на превозното средство. По-специално, предоставянето на този достъп се извършва по същия начин, както по отношение на достъпа за оторизираните търговци и ремонтните предприятия.

С помощта на уебсайтове производителите осигуряват на оторизираните търговци и ремонтни предприятия и на независимите оператори по леснодостъпен и бърз начин еднакъв достъп до информация за ремонт и поддръжка на превозното средство, като използват стандартизиран формат. Предоставянето на този достъп се извършва по недискриминационен начин.

Изменение  270

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Софтуерът, който е от основно значение за правилното функциониране на системите за контрол на безопасността и екологичните характеристики на превозното средство, е ограничен до ремонта и поддръжката и следователно изключва софтуера за промяна на параметрите и наборите от данни.

Изменение  271

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 1 – алинея 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

До приемането от Комисията на общ стандарт за предоставянето на информацията, посочена в първия параграф, тази информация се предоставя в последователен вид, така че да може да се обработва с разумни усилия.

Изменение  272

Предложение за регламент

Член 47 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Производителите предоставят материали за обучение на независими оператори, оторизирани търговци и ремонтни предприятия.

2. Производителите предоставят еднакъв достъп до материалите за обучение и съответните работни инструменти на оторизирани търговци, ремонтни предприятия и независими оператори. Те им осигуряват също така подходящо обучение с оглед на тегленето на софтуер и управлението на диагностичните кодове за неизправности.

Изменение  273

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Информацията по параграф 1 включва най-малко следното:

3. Информацията по параграф 1 включва следното:

Обосновка

Оценката на въздействието, придружаваща проекта за регламент, не обръща внимание на въпроса относно информацията за ремонт и поддръжка. Това противоречи на принципите на интелигентното регулиране, одобрени от ЕП. Копирането на правилата за информацията за ремонт и поддръжка, приложими за леки превозни средства за превоз на пътници и товари и тежки превозни средства, не е подходящо. Както се подчертава в информационните материали относно достъпа до информация за ремонт и поддръжка, поискани от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, необходимо е конкретно законодателство за този достъп, приложимо за тракторите, което е съобразено с тяхната специфика.

Изменение  274

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 3 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа) типа и модела на трактора;

Изменение  275

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 3 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) идентификационният номер на софтуера за калибриране, приложим за типа превозно средство;

ж) номера на частта на софтуера, приложим за типа превозно средство;

Обосновка

Софтуерът е елемент на превозното средство, също като хардуерна част (т.е. зъбно колело или болт). Той има „номер на част“, който идентифицира характеристиките и типа на превозното средство, когато може да бъде свален. Понастоящем това е информацията, която се предоставя на оторизираните ремонтни предприятия.

Изменение  276

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 3 – буква и)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и) информация за записване на данни и данни за двупосочен мониторинг и от изпитвания;

и) информация за записване на данни, данни от изпитвания и техническа информация;

Изменение  277

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 3 – буква й)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и) работни единици.

заличава се

Обосновка

Това изискване не присъства в Регламент (ЕО) № 715/2007 и Регламент (ЕО) № 595/2009 съответно за официално потвърждение и за информацията за ремонт и поддръжка за леки превозни средства за превоз на пътници и товари и тежки превозни средства. Работните единици обикновено се използват от производителите за управление на гаранционни рекламации. Гаранцията не е свързана с независими оператори, така че не е необходимо да се предоставя тази информация.

Изменение  278

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Достъпът до информация за превозните средства и поддръжката относно свързването на трактори и прикачна или монтирана техника съгласно протоколи, определени в ISO 11783, може да бъде предоставен също така посредством консорциуми от производители.

Изменение  279

Предложение за регламент

Член 47 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. За целите на проектирането и производството на автомобилно оборудване за трактори, използващи алтернативно гориво, производителите предоставят при равни условия необходимата информация относно СБД, както и относно ремонта и поддръжката на превозното средство на всеки заинтересован произвеждащ, монтиращ и/или извършващ ремонтни дейности на оборудване за превозни средства, използващи алтернативно гориво.

7. За целите на проектирането и производството на автомобилно оборудване за превозни средства, използващи алтернативно гориво, производителите предоставят при равни условия необходимата информация относно СБД, както и относно ремонта и поддръжката на превозното средство на всеки заинтересован произвеждащ, монтиращ и/или извършващ ремонтни дейности на оборудване за превозни средства, използващи алтернативно гориво.

Изменение  280

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако към този момент такава информация не е налична или не съответства на настоящия регламент и на мерките по прилагането му, производителят я предоставя в рамките на шест месеца от датата на одобряването на типа.

Ако такава информация не е налична или не съответства на настоящия регламент и на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, приложими при подаване на заявление за одобрение на ЕС на типа или за национално одобрение на типа, производителят я предоставя в рамките на шест месеца от датата на одобряването на типа.

Изменение  281

Предложение за регламент

Член 47 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9. Ако такова доказателство за съответствие не бъде предоставено в рамките на посочения срок, органът по одобряването предприема необходимите мерки за осигуряване на съответствие.

9. Ако такова доказателство за съответствие не бъде предоставено в рамките на срока съгласно параграф 8, втора алинея, органът по одобряването предприема необходимите мерки за осигуряване на съответствие.

Изменение  282

Предложение за регламент

Член 47 - параграф 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

12. На Комисията се делегират правомощия да приеме в съответствие с член 57 делегиран акт за установяване на подробни изисквания по отношение на достъпа до информация за ремонт и поддръжка, по-специално технически спецификации за реда на предоставяне на информация за ремонта и поддръжката на превозното средство.

12. На Комисията се предоставят правомощия за приемане на делегирани актове в съответствие с член 57 във връзка с установяване на подробни изисквания по отношение на достъпа до информация за ремонт и поддръжка, по-специално технически спецификации за реда на предоставяне на информация за ремонта и поддръжката на превозното средство..

Изменение  283

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

12a. Комисията, посредством делегиран акт в съответствие с член 57, адаптира изискванията по отношение на информацията, посочени в настоящия член, включително технически спецификации за реда на предоставяне на информация, когато прилагането на тези изисквания се окаже нецелесъобразно за тип превозно средство по отношение на пропорционалността, като се има предвид по-специално обемът на производство на съответното превозно средство. Когато това е обосновано, такова адаптиране може да доведе до освобождаване от едно или повече изисквания по отношение на информацията. Евентуалната адаптация или освобождаване във всички случаи гарантира, че могат да бъдат постигнати целите на настоящия член.

 

По отношение на превозни средства от категории R и S, Комисията приема, при същите условия, делегиран акт с цел гарантиране на адаптацията или освобождаването, посочени в първата алинея.

Изменение  284

Предложение за регламент

Член 49 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Производителите имат право да налагат разумни и пропорционални такси за предоставяне на достъп до информация за ремонт и поддръжка на превозните средства, попадаща в обхвата на настоящия регламент.

1. Производителите имат право да налагат разумни и пропорционални такси за предоставяне на достъп до информация за ремонт и поддръжка на превозните средства, работни инструменти и курсове за обучение, попадаща в обхвата на настоящия регламент.

Изменение  285

Предложение за регламент

Член 50 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Санкции

(Този член се премества в глава XIX –Заключителни разпоредби)

Изменение  286

Предложение за регламент

Член 50 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки установяват разпоредби за санкции, приложими при нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент от производителите, и вземат всички необходими мерки, за да гарантират прилагането им. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки уведомяват Комисията за тези разпоредби не по-късно от [6 месеца след публикуването на настоящия регламент] и незабавно я уведомяват за всяко последващо изменение, което засяга тези разпоредби.

1. Държавите членки установяват разпоредби за санкции, приложими при нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент от производителите, и вземат всички необходими мерки, за да гарантират прилагането им. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки уведомяват Комисията за тези разпоредби не по-късно от * и незабавно я уведомяват за всяко последващо изменение, което засяга тези разпоредби.

 

_______________

 

*ОВ: Моля, въведете дата: 24 месеца след публикуването на настоящия регламент

Изменение  287

Предложение за регламент

Член 50 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 50а

 

Изисквания, свързани с техническите служби

 

1. За целите на определянето по член 51 и на нотифицирането по член 53 техническите служби отговарят на изискванията, посочени в параграфи 2—11 на настоящия член.

 

2. Без да се засяга член 51, параграф 1, техническите служби са установени по националното законодателство на държавата членка и са юридически лица.

 

3. Техническите служби са органи, които са трета страна, независима от процеса на проектиране, производство, доставка, сглобяване, използване или поддръжка на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, които оценява.

 

Може да се счита, че орган, който принадлежи към стопанска асоциация или професионална федерация, представляващи предприятия, участващи в проектирането, производството, доставката, сглобяването, използването или поддръжката на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които този орган оценява, изпитва или проверява, съответства на изискванията по първа алинея, при условие че са доказани неговата независимост и липсата на конфликт на интереси.

 

4. Техническа служба, нейните ръководители и персоналът, отговорен за изпълнение на задачите по оценка, не са проектант, производител, доставчик, лице, извършващо монтаж, купувач, собственик, ползвател или структура по поддръжка на превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли, които оценяват, нито упълномощен представител на някое от тези лица. Това не изключва употребата на оценявани превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които са необходими за дейностите на техническата служба или употребата на такива превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли за лични цели.

 

Техническата служба, нейните ръководители и персоналът, отговорен за изпълнение на задачите по оценка, изпитване или инспекция, не вземат пряко участие в проектирането, производството или конструирането, продажбата, монтирането, използването или поддръжката на тези превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, нито да представляват страните, ангажирани с тези дейности. Те не се включват в никаква дейност, която може да е в противоречие с независимостта на преценката им или с почтеността им по отношение на дейностите по оценка, за които са нотифицирани. Това се прилага по-конкретно към консултантските услуги.

 

Техническите служби гарантират, че дейността на техните поделения или подизпълнители не влияе върху поверителността, обективността или безпристрастността на тяхната дейност по оценка на съответствието.

 

5. Техническите служби и техният персонал осъществяват дейностите по оценка с най-висока степен на почтено професионално поведение и с необходимата техническа компетентност в определената област и са напълно освободени от всякакъв натиск и облаги, най-вече финансови, които могат да повлияят на тяхната преценка или на резултатите от техните дейности по оценка, особено по отношение на лица или групи лица, заинтересовани от резултатите от тези дейности.

 

6. Техническите служби са способни да извършват всички задачи по оценка на съответствието, които са им възложени и за които е направена съответна нотификация, независимо дали тези задачи се изпълняват от самите технически служби или от тяхно име и на тяхна отговорност.

 

7. По всяко време, за всяка задача по оценка и за всеки вид или категория превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, за които е направена съответна нотификация, техническите служби имат на разположение следното:

 

а) персонал с технически познания и достатъчен и подходящ опит за изпълнение на задачите за оценка;

 

б) описание на процедурите по оценка, което гарантира прозрачността и възпроизводимостта на посочените процедури, както и подходящи политики и процедури, с чиято помощ се разграничават задачите, които те изпълняват в качеството си на техническа служба, от другите им дейности;

 

в) процедури за изпълнение на дейности, които отчитат размера на дадено предприятие, сектора, в който се осъществява дейността му, неговата структура, степента на сложност на съответната технология на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел и масовия или сериен характер на производството.

 

8. Техническите служби разполагат със средствата, необходими за изпълнение по подходящ начин на техническите и административните задачи, свързани с дейностите за оценка на съответствието, както и с достъп до необходимото оборудване или помощни средства.

 

9. Персоналът, отговорен за провеждането на дейностите по оценяване на съответствието, разполага със следното:

 

а) добро техническо и професионално обучение, обхващащо всички дейности по оценка на съответствието, във връзка с които е нотифицирана техническата служба;

 

б) задоволително познаване на изискванията за оценките, които извършват, и подходящи правомощия за осъществяване на такива оценки;

 

в) подходящи познания и разбиране на изискванията по отношение на безопасността и опазването на околната среда и на други значими разпоредби на настоящия регламент и на изброените в приложение II актове;

 

г) способност да изготвя сертификати, записи и доклади, доказващи, че оценките са били направени.

 

10. Безпристрастността на техническата служба, на висшето й ръководство и на нейния персонал, който извършва оценките, е гарантирана.

 

11. Възнаграждението на висшето ръководство и на отговорния за оценките персонал на техническата служба не зависи от броя на извършените оценки, нито от резултатите от тях.

 

12. Техническите служби сключват застраховка за покриване на своята отговорност, освен ако отговорността се поема от държавата членка съгласно нейното национално законодателство, или държавата членка е пряко отговорна за оценката на съответствието.

 

13. Персоналът на техническата служба спазва задължение за служебна тайна по отношение на информацията, получена при изпълнение на неговите задачи по настоящия регламент или която и да е разпоредба от националното законодателство по прилагането му, освен спрямо компетентните органи на държавата членка, в която се извършват дейностите на техническата служба. Правата на собственост са защитени.

Изменение  288

Предложение за регламент

Член 50 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 50 б

 

Поделения на техническите служби и възлагане от техническите служби на дейности на подизпълнители

 

1. Дейностите на техническите служби могат да бъдат възлагани на подизпълнители или да бъдат осъществявани от поделения само със съгласието на производителя.

 

2. Когато техническа служба възлага конкретни задачи, свързани с оценка на съответствието, на подизпълнители или поделения, тя гарантира, че подизпълнителят или поделението отговаря на изискванията, посочени в член 50а, и информира нотифициращия орган за това.

 

3. Техническите служби поемат пълната отговорност за задачите, изпълнявани от подизпълнители или поделения, независимо къде е тяхното място на установяване.

 

4. Техническите служби съхраняват на разположение на нотифициращия орган съответните документи относно оценката на квалификацията на подизпълнителя или на поделението и относно работата, извършена от тях съгласно настоящия регламент.

Изменение  289

Предложение за регламент

Член 51 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Техническите служби, определени от националните органи за целите на настоящия член отговарят на разпоредбите на настоящия регламент.

1. Техническите служби, определени от одобряващите органи за целите на настоящия член, отговарят на разпоредбите на настоящия регламент.

Изменение  290

Предложение за регламент

Член 51 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Техническите служби дават доказателства, че притежават подходящи умения, специфични технически познания и доказан опит в специфичните материи, обхванати от настоящия регламент и актовете, изброени в приложение I. Техническите служби отговарят на стандартите, установени в делегираните актове, приложими към извършваните от тях дейности. Това съответствие обаче не се изисква в последния етап на многоетапната процедура за одобрение на типа, посочена в член 32, параграф 1.

4. Техническите служби дават доказателства, че притежават подходящи умения, специфични технически познания и доказан опит в специфичните материи, обхванати от настоящия регламент и актовете, изброени в приложение I. Освен това техническите служби отговарят на стандартите, установени в посочените в член 51а делегирани актове, приложими към извършваните от тях дейности. Това съответствие обаче не се изисква в последния етап на многоетапно одобрение на типа.

Изменение  291

Предложение за регламент

Член 51 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Производител или подизпълнител, действащ от негово име, може единствено да бъде определен за техническа служба за дейности от категория А по отношение на техническите изисквания, за които в делегираните актове, изброени в приложение I, е позволено самостоятелно изпитване.

заличава се

Изменение  292

Предложение за регламент

Член 51 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. На Комисията се делегират правомощия в съответствие с член 57 да приеме делегиран акт, в който се определят стандартите, на които трябва да отговарят техническите служби, и процедура за оценка на техническите служби, за да се гарантира, че тези служби отговарят на едни и същи високи работни стандарти във всички държави членки.

заличава се

Изменение  293

Предложение за регламент

Член 51 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 51а

 

Акредитирани собствени технически служби

 

1. Акредитирана собствена техническа служба на производител може да бъде използвана да извършва дейности по оценка за предприятието, от което е част, само за дейности от категория А по отношение на техническите изисквания, за които в приет съгласно настоящия регламент делегиран акт е позволено провеждането на собствени изпитвания. Този орган представлява отделна, обособена част от предприятието и не е ангажиран в проектирането, производството, доставката, монтирането или поддръжката на превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли, които оценява.

 

2. Акредитираната собствена техническа служба отговаря на следните изисквания:

 

а) акредитира се в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008;

 

б) акредитираната собствена техническа служба и нейният персонал са обособени организационно и разполагат с методи за докладване в рамките на предприятието, от което са част, което осигурява тяхната безпристрастност и доказва това пред съответния национален акредитиращ орган;

 

в) акредитираната собствена техническа служба и нейният персонал не отговарят за проектирането, производството, доставката, монтирането, експлоатацията или поддръжката на превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли, които оценяват, и не участват в дейности, които могат да влязат в конфликт с независимостта на тяхната преценка или добросъвестност във връзка с дейността им по оценяване;

 

г) акредитираната собствена техническа служба предоставя услугите си изключително на предприятието, от което е част.

 

3. Акредитираната собствена техническа служба не се нотифицира на държавите членки или на Комисията за целите на член 53, но предприятието, от което тази служба е част, или националният акредитиращ орган предоставят на нотифициращия орган, по негово искане, информация за акредитацията на тази служба.

Изменение  294

Предложение за регламент

Член 51 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 51б

 

Процедури за работни стандарти и оценка на техническите служби

 

За да се гарантира, че техническите служби отговарят на едни и същи високи работни стандарти във всички държави членки, на Комисията се предоставят правомощия да приема, в съответствие с член 57, делегирани актове относно стандартите, на които трябва да отговарят техническите служби, както и относно процедурата за оценка на техническите служби.

Изменение  295

Предложение за регламент

Член 53 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 53а

 

Промени в нотификацията

 

1. Когато дадена нотифицираща държава членка е констатирала или е била информирана, че дадена техническа служба вече не отговаря на изискванията, установени в настоящия регламент, или че не изпълнява задълженията си, нотифициращата държава членка ограничава нотификацията, временно спира действието й или я оттегля, по целесъобразност, в зависимост от сериозността на неспазването на изискванията или на неизпълнението на задълженията. Нотифициращата държава членка незабавно информира за това Комисията и останалите държави членки.

 

2. В случай на ограничаване на нотификацията, временно спиране на действието й или нейното оттегляне, или в случай че техническата служба преустанови дейността си, нотифициращата държава членка предприема подходящите стъпки, за да гарантира, че досиетата на тази техническа служба или се обработват от друга техническа служба, или се съхраняват на разположение на компетентните нотифициращи органи и на компетентните органи за надзор на пазара, които могат да ги изискат.

Изменение  296

Предложение за регламент

Член 53 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 53б

 

Оспорване на компетентността на техническите служби

 

1. Комисията проучва всички случаи, в които има съмнения или пред нея са изразени такива по отношение на компетентността на техническа служба или дали последната продължава да отговаря на изискванията и да изпълнява възложените й отговорности.

 

2. При поискване нотифициращата държава членка предоставя на Комисията цялата информация, свързана с основанията за нотификацията или с поддържането на компетентността на въпросната техническа служба.

 

3. Комисията гарантира, че цялата чувствителна информация, получена по време на проучването, се третира като поверителна.

 

4. Когато Комисията констатира, че дадена техническа служба не отговаря или е престанала да отговаря на изискванията за нотифицирането си, тя информира нотифициращата държава членка за това и отправя искане държавата членка да предприеме необходимите коригиращи мерки, включително, ако е необходимо, оттегляне на нотификацията.

Изменение  297

Предложение за регламент

Член 53 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 53в

 

Задължения на техническите служби при осъществяване на дейността им

 

1. Техническите служби извършват оценка на съответствието съгласно процедурите по оценка на съответствието, предвидени в настоящия регламент.

 

2. Оценяването на съответствието се осъществява по пропорционален начин, като се избягва ненужната тежест за стопанските субекти. Техническите служби осъществяват дейността си, като вземат предвид размера на дадено предприятие, сектора, в който се осъществява дейността му, неговата структура, степента на сложност на използваната технология за превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел и масовия или серийния характер на производството.

 

3. Въпреки това при оценяването на съответствието техническите служби спазват степента на взискателност и нивото на защита, изисквани за съответствието на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел с разпоредбите на настоящия регламент.

 

4. Когато техническа служба констатира, че даден производител не спазва изискванията, установени в настоящия регламент, тя отправя искане към одобряващия орган да задължи производителя да вземе подходящи коригиращи мерки и отправя искане към одобряващия орган да не издава сертификат за одобрение на типа, освен ако не са били предприети подходящи коригиращи мерки, които да са удовлетворителни от гледна точка на техническата служба.

 

5. Когато при извършването на мониторинг на съответствието на производството след издаването на сертификат за одобрение на типа техническа служба констатира, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел вече не съответстват на настоящия регламент, тя отправя искане към одобряващия орган да задължи производителя да вземе подходящи коригиращи мерки и отправя искане към одобряващия орган да спре временно действието на сертификата за одобрение на типа или да го оттегли, освен ако не са били предприети подходящи коригиращи мерки, които да са удовлетворителни от гледна точка на техническата служба.

 

6. Когато не са били предприети коригиращи мерки или когато те не са удовлетворителни от гледна точка на техническата служба, техническата служба отправя искане към одобряващия орган да ограничи сертификата за одобрение на типа, временно да спре действието му или да го оттегли, по целесъобразност.

Изменение  298

Предложение за регламент

Член 53 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 53 г

 

Задължения на техническите служби за предоставяне на информация

 

1. Техническите служби информират одобряващия орган за следното:

 

а) всяко констатирано несъответствие, което може да наложи отказ, ограничаване, временно прекратяване или оттегляне на сертификата за одобрение на типа;

 

б) всички обстоятелства, които влияят върху обхвата и условията на тяхното нотифициране;

 

в) всички искания за информация, получени от органите за надзор на пазара във връзка с техните дейности за оценка на съответствието.

 

2. При поискване от одобряващия орган се извършват дейности по оценка, извършени в обхвата на тяхната нотификация, и всякакви други извършени дейности, включително трансгранични дейности и възлагане на подизпълнители.

 

3. Техническите служби предоставят на другите технически служби, за които е направена нотификация съгласно настоящия регламент и които осъществяват подобни дейности по оценка по отношение на същите превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, съответната информация по въпроси, свързани с отрицателни и, при поискване, положителни резултати от извършването на оценките.

Изменение  299

Предложение за регламент

Член 54

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мерки по прилагане

заличава се

За да установи еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, в съответствие с процедурата, посочена в член 55, Комисията приема актове по прилагане, с които се установяват следните мерки по прилагане:

 

1. подробности по отношение на процедурите за одобрение на типа в съответствие с член 10, параграф 6 от настоящия регламент;

 

2. образци на информационното досие и информационния документ в съответствие с член 12, параграф 1 от настоящия регламент;

 

3. система за номериране на сертификатите на ЕС за одобрение на типа в съответствие с член 15 от настоящия регламент;

 

4. образец на сертификата за одобрение на типа в съответствие с член 15, параграф 5 от настоящия регламент;

 

5. образец на списъка на одобренията на ЕС на типа на системи, компоненти или отделни технически възли в съответствие с член 16, параграф 5 от настоящия регламент;

 

6. образец на списъка на приложимите изисквания или регулаторни актове в съответствие с член 16, параграф 6 от настоящия регламент;

 

7. подробности по отношение на мерките по отношение на съответствието на производството съгласно член 19 от настоящия регламент;

 

8. образец на сертификат за съответствие на производството съгласно член 24 от настоящия регламент;

 

9. образец на маркировката за одобрение на ЕС на типа в съответствие с член 25 от настоящия регламент;

 

Обосновка

Настоящият член не е необходим, тъй като въпросите, по които Комисията е оправомощена да приема актове за изпълнение, са предвидени в предходните членове от настоящия регламент.

Изменение  300

Предложение за регламент

Член 55 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията се подпомага от комитет, наричан „Технически комитет по селскостопанските превозни средства“ (ТКСПС).

1. Комисията се подпомага от комитет, наричан „Технически комитет по селскостопанските превозни средства“ (ТКСПС). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

Изменение  301

Предложение за регламент

Член 55 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него. Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Изменение  302

Предложение за регламент

Член 55 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комитетът приема свой процедурен правилник.

заличава се

Изменение  303

Предложение за регламент

Член 56 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията може да приема изменения на приложенията към настоящия регламент посредством делегирани актове в съответствие с членове 57, 58 и 59.

1. Комисията може да приема изменения на приложенията към настоящия регламент посредством делегирани актове в съответствие с член 57, за да ги адаптира към развитието на научните и техническите познания.

Изменение  304

Предложение за регламент

Член 56 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато, в изпълнение на Решение 97/836/ЕО, се приемат нови правила на ИКЕ на ООН или изменения на съществуващите правила на ИКЕ на ОН, към които Съюзът се е присъединил, посредством делегирани актове в съответствие с членове 57, 58 и 59 Комисията внася съответните изменения в приложение I към настоящия регламент.

заличава се

Обосновка

Настоящият параграф е излишен, тъй като възможността за изменение на приложение I с цел добавяне на правила на ИКЕ на ООН е вече предвидена в член 42.

Изменение  305

Предложение за регламент

Член 57 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Правомощията за приемане на делегираните актове, посочени в член 7, параграф 4, член 8, параграф 4, член 9, параграф 5, член 18, параграф 7, член 38, параграфи 1, 2 и 3, член 47, параграф 10, член 51, параграф 8 и член 56, се дават на Комисията за неопределен период от време.

1. Правомощието за приемане на делегирани актове се предоставя на Комисията при условията, предвидени в настоящия член.

Изменение  306

Предложение за регламент

Член 57 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Правомощията за приемане на делегираните актове, посочени в член 7, параграф 4, член 8, параграф 4, член 9, параграф 5, член 10, параграф 6, член 12, параграф 1, член 18, параграф 6, член 38, параграфи 1 и 5, член 43, параграф 3, член 47, параграф 12, член 47, параграф 12а, втора алинея, член 51б и член 56, се предоставят на Комисията за срок от пет години. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощието най-късно девет месеца преди края на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава с мълчаливо съгласие за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

 

__________________

 

* OВ: моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Изменение  307

Предложение за регламент

Член 57 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. Делегирането на правомощия, посочени в член 7, параграф 4, член 8, параграф 4, член 9, параграф 5, член 10, параграф 6, член 12, параграф 1, член 18, параграф 6, член 38, параграфи 1 и 5, член 42, параграф 2, член 43, параграф 3, член 47, параграф 12, член 47, параграф 12, буква а), член 51б и член 56, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То влиза в сила в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в него. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

Изменение  308

Предложение за регламент

Член 57 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Делегиран акт, приет съгласно член 7, параграф 4, член 8, параграф 4, член 9, параграф 5, член 10, параграф 6, член 12, параграф 1, член 18, параграф 6, член 38, параграфи 1 и 5, член 42, параграф 2, член 43, параграф 3, член 47, параграф 12, буква а), член 51б и член 56, влиза в сила само в случай че нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения в срок от два месеца от уведомлението до тях за съответния акт, или ако преди този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че са решили да не повдигат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение  309

Предложение за регламент

Член 57 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Правомощията за приемане на делегирани актове се предоставят на Комисията при условията, установени в членове 58 и 59.

заличава се

Изменение  310

Предложение за регламент

Член 57 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 57a (нов)

 

Приемане на делегирани актове

 

Комисията приема делегираните актове, посочени в член 7, параграф 4, член 8, параграф 4, член 9, параграф 5, член 10, параграф 6, член 12, параграф 1, член 18, параграф 6, член 38, параграфи 1 и 5, член 42, параграф 2, член 43, параграф 3, член 47, параграф 12, член 47, параграф 12а, втора алинея 2, член 51б, и член 56, в срок до 1 януари 2014 г.

Изменение  311

Предложение за регламент

Член 58

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Отмяна на делегираните правомощия

заличава се

1. Делегирането на правомощия, посочено в член 7, параграф 4, член 8, параграф 4, член 9, параграф 5, член 18, параграф 7, член 38, параграфи 1, 2 и 3, член 47, параграф 10, член 51, параграф 8 и член 56, може да бъде отменено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета.

 

2. Институцията, която е започнала вътрешна процедура за вземане на решение дали да оттегли делегирането на правомощия, полага необходимите усилия да уведоми другата институция и Комисията в разумен срок преди приемането на окончателното решение, като посочи делегираните правомощия, които могат да бъдат оттеглени, и основанията за евентуалното оттегляне.

 

3. Решението за отмяна прекратява делегирането на правомощията, посочени в него. Решението влиза в сила незабавно или по-късно, на посочената в него дата. Решението не засяга валидността на делегираните актове, които вече са влезли в сила. То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

 

Изменение  312

Предложение за регламент

Член 59

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Възражения срещу делегираните актове

заличава се

1. В срок от два месеца от датата на нотифицирането Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегирания акт. По инициатива на Европейския парламент или Съвета този срок може да бъде удължен с един месец.

 

2. Ако към момента на изтичането на този срок нито Европейският парламент, нито Съветът са възразили срещу делегирания акт, или ако преди тази дата и Европейският парламент, и Съветът са информирали Комисията, че са решили да не правят възражения, делегираният акт влиза в сила на датата, предвидена в неговите разпоредби.

 

3. Ако Европейският парламент или Съветът възрази срещу приетия делегиран акт, той не влиза в сила. Институцията, която прави възражение, посочва основанията за възражение срещу делегирания акт.

 

Изменение  313

Предложение за регламент

Член 60 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Настоящият регламент не обезсилва никое от одобренията на ЕО на типа, издадени за превозни средства или за системи, компоненти или отделни технически възли преди датата, посочена в член 64, параграф 2.

1. Настоящият регламент не обезсилва никое от одобренията на ЕС на типа, издадени за превозни средства или за системи, компоненти или отделни технически възли преди датата, посочена в член 64, параграф 2, буква б).

Изменение  314

Предложение за регламент

Член 60 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Органите по одобряването продължават да издават разширения на одобренията на превозните средства, системи, компоненти и отделни технически възли съгласно Директива 2003/37/ЕО и всяка от директивите, изброени в член 56, параграф 2.

2. Органите по одобряването продължават да издават разширения на одобренията на превозните средства, системи, компоненти и отделни технически възли, посочени в параграф 1, в съответствие с Директива 2003/37/ЕО и всяка от директивите, изброени в член 62, параграф 1.

Изменение  315

Предложение за регламент

Член 61 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Не по-късно от 1 януари 2018 г. държавите членки информират Комисията за прилагането на процедурите за одобрение на типа, изложени в настоящия регламент, и по-специално на прилагането на многоетапния процес.

1. Не по-късно от [четири години след датата, посочена в член 64, параграф 2, буква б)], държавите членки информират Комисията за прилагането на процедурите за одобрение на типа, изложени в настоящия регламент, и по-специално на прилагането на многоетапния процес.

Изменение  316

Предложение за регламент

Член 61 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Въз основа на предоставената по параграф 1 информация, Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия регламент не по-късно от 1 януари 2019 г.

2. Въз основа на предоставената по параграф 1 информация, Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия регламент не по-късно от [пет години след датата, посочена в член 64, параграф 2, буква б)].

Изменение  317

Предложение за регламент

Член 61 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 61а (нов)

 

Извънпътна подвижна техника

 

В срок до [1 януари 2014 г.] Комисията извършва оценка на необходимостта от хармонизиране на законодателството на държавите членки по отношение на техническите изисквания, приложими към извънпътната подвижна техника, нейните системи и компоненти, и ако е уместно, представя на Европейския парламент и на Съвета предложение с оглед на гарантиране на високо равнище на пътна безопасност, като се отчита действащото законодателство на Съюза.

Изменение  318

Предложение за регламент

Член 62 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Директива 2003/37/ЕО, както и директиви 74/347/ЕИО, 76/432/ЕИО, 76/763/ЕИО, 77/537/ЕИО, 78/764/ЕИО, 80/720/ЕИО, 86/297/ЕИО, 86/298/ЕИО, 86/415/ЕИО, 87/402/ЕИО, 2000/25/ЕО, 2009/57/ЕО, 2009/58/ЕО, 2009/59/ЕО, 2009/60/ЕО, 2009/61/ЕО, 2009/63/ЕО, 2009/64/ЕО, 2009/66/ЕО, 2009/68/ЕО; 2009/75/ЕО, 2009/76/ЕО и 2009/144/ЕО се отменят, считано от 1 януари 2014 г.

1. Директива 2003/37/ЕО, както и директиви 74/347/ЕИО, 76/432/ЕИО, 76/763/ЕИО, 77/537/ЕИО, 78/764/ЕИО, 80/720/ЕИО, 86/297/ЕИО, 86/298/ЕИО, 86/415/ЕИО, 87/402/ЕИО, 2000/25/ЕО, 2009/57/ЕО, 2009/58/ЕО, 2009/59/ЕО, 2009/60/ЕО, 2009/61/ЕО, 2009/63/ЕО, 2009/64/ЕО, 2009/66/ЕО, 2009/68/ЕО; 2009/75/ЕО, 2009/76/ЕО и 2009/144/ЕО се отменят, считано от 1 януари 2018 г.

Изменение  319

Предложение за регламент

Член 64 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Той се прилага от 1 януари 2014 г.

Той се прилага:

 

а) за новите типове превозни средства, считано от 1 януари 2016 г.

 

б) за всички нови превозни средства, считано от 1 януари 2018 г.

  • [1]       ОВ C 54.19.2.2011г. , стр. 42.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I.         Предложение на Комисията

Целта на настоящото предложение е определянето на хармонизирани правила за производството на селскостопански и горски превозни средства (трактори, ремаркета и прикачна техника) с цел осигуряване на правилното функциониране на вътрешния пазар, като същевременно се гарантират високо равнище на безопасност на пътя, охрана на труда и висока степен на опазване на околната среда. Предложеният регламент опростява значително законодателството относно одобрението на типа чрез замяна на 24 базови директиви (и около 35 свързани с тях изменящи директиви). Новият регламент и свързаните с него делегирани актове и актове за изпълнение имат за цел да пренесат изискванията, определени в съществуващото законодателство, без да се намалява настоящото равнище на защита.

II.       Обща позиция на докладчика

Докладчикът приветства предложението на Комисията, тъй като то допринася за конкурентоспособността на промишлеността чрез опростяване на съществуващото законодателство в областта на одобрението на типа. За да се гарантира високо равнище на пътна безопасност, професионална безопасност и защита на околната среда и с цел завършване на вътрешния пазар за селскостопански и горски превозни средства, докладчикът счита, че е уместно въвеждането на процедура за одобрение на Съюза за всички категории превозни средства, като същевременно се вземат предвид съображения за съотношението между разходи и ползи и се обърне специално внимание на малките и средните предприятия.

При изготвянето на този доклад докладчикът се допита до всички съответни заинтересовани участници (производители на превозни средства, доставчици, дистрибутори на резервни части, сервизи, ползватели и синдикати). Докладчикът взе също предвид разискванията, проведени по време на изслушването, организирано от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите на 12 април 2011 г.

а) Изисквания за безопасност и връзки с директивата за машините[1]

Комисията предлага от приложното поле на Директивата за машините да бъдат изключени селскостопанските и горските трактори с цел намаляване на броя на правните актове, приложими към тракторите, в интерес на по-доброто регулиране и опростяване.

Докладчикът желае да подчертае, че е възможно от приложното поле на Директивата за машините да бъдат изключени селскостопанските и горските трактори, ако новият регламент и свързаните с него делегирани актове пренесат съществуващите изисквания, посочени в директивата за машините, които са понастоящем приложими за тракторите, с цел избягване на правни празнини и гарантиране на запазването на настоящото равнище на безопасност.

На докладчика е известно, че понастоящем Комисията извършва оценка на всички рискове, които сега са обхванати от Директивата за машините, за да бъде гарантирано, че те ще продължат да бъдат в обхвата и в контекста на настоящия регламент.

Докладчикът подчертава значението на тази дейност, но желае да подчертае, че това е следвало да бъде завършено по-скоро по време на предзаконодателния етап, за да се гарантира, че членове 7 и 8 от предложението на Комисията обхващат изцяло съответните изисквания, съдържащи се в Директивата за машините.

Във връзка с това докладчикът желае да подчертае, че делегираните актове, които ще бъдат приети по силата на настоящия регламент, биха могли да съдържат единствено технически спецификации за изпълнение на основните разпоредби на настоящия регламент; те не могат да определят нови изисквания. Следователно съзаконодателите трябва да са бдителни при изготвянето на изискванията, съдържащи се в настоящия регламент, за да бъде гарантирано, че те обхващат съответно всички рискове.

За тази цел докладчикът е въвел редица изисквания в член 7 (пътна безопасност и безопасност при експлоатация) и член 8 (охрана на труда) въз основа на изискванията, свързани с опазване на здравето и безопасността, определени в Директивата за машините, които явно не са обхванати от предложението на Комисията.

Съветът и Комисията биват приканени да проучат много внимателно тези изисквания, за да бъде гарантирано, че всички необходими изисквания са включени в член 7 и член 8 и също така в приложение I към регламента, така че те да продължат да се прилагат спрямо всички съответни категории трактори.

б) Привеждане в съответствие с новата законодателна рамка и с друго законодателство на Съюза относно одобрението на типа

Докладчикът е внесъл значителен брой изменения, насочени към привеждане на разпоредбите на настоящия регламент в съответствие с Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти, с цел да се насърчи изпълнението и прилагането на новия регламент. Тези разпоредби определят подробно отговорностите на стопанските субекти по веригата на доставки и на съответните органи за надзор на пазара, по-специално по отношение на надзора след пускане на пазара и на контрола на продуктите, които навлизат на пазара на Съюза.

Освен това изискванията по отношение на органите или организациите, на които държавите членки могат да делегират някои задачи, са направени по-стриктни, за да се гарантират равни условия и да се избегне нарушаване на конкуренцията, което може да се породи вследствие на различните степени на строгост и изисквания за работни показатели, прилагани от такива, явяващи се в ролята на трета страна и организации при изпитване, проверка и оценка на превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли.

Широкообхватното привеждане в съответствие, което също така отчита успоредната дейност, извършвана от Работна група „Техническа хармонизация“ към Съвета, както и съдържащите се в предложението за регламент разпоредби относно одобрението на типа и на надзора на пазара на превозните средства от категория L обясняват големия брой изменения, съдържащи се в проектодоклада.

в) Достъп до информация за ремонт и поддръжка на превозни средства

Докладчикът осъзнава нарастващата сложност на превозните средства, която се дължи до голяма степен на нарастващия брой електронни компоненти, които не могат да бъдат подложени на „традиционен“ механичен ремонт, но могат да бъдат поддържани единствено въз основа на конкретна информация относно електронните системи на превозните средства. Поради това неограниченият и недискриминационен достъп до тази информация е от решаващо значение за правилното извършване на ремонтите и поддръжката на превозните средства.

Понастоящем производителите на трактори прилагат система, която се основава до голяма степен на споразумения, предоставящи изключителни права между производителите и оторизираните сервизи и търговци. Въпреки че е възможно тези споразумения, предоставящи изключителни права, да не водят до нарушаване на законодателството в областта на конкуренцията, е важно да се разбере дали изключването на информацията за ремонт и поддръжка на превозни средства от законодателството в областта на одобрението на типа в дългосрочен план не би довело до увековечаване на тази структура и до блокиране на пазара за независимите сервизи. Още повече, че не е изключено въпреки тези споразумения, предоставящи изключителни права, да е необходимо независимите сервизи да извършват ремонти на трактори в отдалечените селскостопански региони на ЕС в спешни случаи или във връзка с незначителни проблеми.

Фактът, че достъпът до информация за ремонт и поддръжка на превозни средства е въпрос от особено икономическо значение поради значителния дял от печалбите от пазара на резервни части, води до твърде спорни разисквания, въпреки че докладчикът се стреми да прилага подход и да балансира внимателно интересите на двете страни (производители и независими стопански субекти), които не разполагат със съпоставими средства в представянето на своите интереси.

Докладчикът счита, че е необходимо да бъде намерен подходящият баланс по този въпрос, като се гарантира, че техническата информация се предоставя в подробности, и като се отчитат въпросите, свързани със защитата на потребителите, лоялната конкуренция, безопасността, опазването на околната среда и защитата на интелектуалната собственост.

г) Подвижна техника (категория U).

В своето предложение Комисията включи нова категория превозни средства, която обхваща извънпътната подвижна техника (категория U) и по този начин дава възможност на производителя да избере дали да подаде заявление за одобрение на типа по силата на настоящия регламент или да спазва съответните национални изисквания. Предложението на Комисията признава съществуването на пропуски във функционирането на вътрешния пазар, но не успява да определи напълно изискванията за създадената в него нова категория.

Производителите на извънпътна подвижна техника предлагат множество разнообразни продукти, които се използват в различни отрасли (селско стопанство, строителство, обработка на материали). Извънпътната подвижна техника също е обект на законодателството на Съюза (Директива 2006/42/ЕО (машини), Директива 97/68/ЕО (емисии на замърсители), Директива 2004/108/ЕО (електромагнитна съвместимост), Директива 2000/14/ЕО (шумови емисии в околната среда), което не се прилага спрямо тракторите и е несъвместимо със структурата на предложеното законодателство.

Действащите директиви, които са приложими за извънпътната подвижна техника, обаче не предвиждат хармонизирани изисквания за пътна безопасност. Докладчикът счита, че за да бъде завършен вътрешният пазар и за да се гарантира високо равнище на пътна безопасност, е необходимо разработването на подходящ инструмент на равнище на Съюза с цел хармонизиране на изискванията, приложими към подвижната техника.

За тази цел докладчикът предлага подвижната техника (категория U) да бъде изключена от приложното поле на настоящия регламент. Въпреки това той призовава Комисията да извърши оценка на необходимостта от хармонизация на техническите изисквания и процедурите за оценка на съответствието, приложими за тази техника, и да представи законодателни предложения в най-кратък срок.

д) Товарни превозни средства с висока проходимост и превозни средства „Side-by-Side“ (SbS)

На докладчика е известно, че товарните превозни средства с висока проходимост са доказали своята роля в селското и горското стопанство и че част от производителите на тези превозни средства са поискали те да бъдат включени в приложното поле на настоящия регламент. Докладчикът счита, че тези превозни средства, които се използват често за превоз по пътищата или за увеселителни цели, имат различни технически характеристики от тракторите и по тази причина следва да бъдат одобрени съгласно регламента за категория L с цел гарантиране на законодателна последователност.

Евентуално би било възможно въвеждането на различни изисквания за тези превозни средства с висока проходимост, които са разработени конкретно за пренос на товари, които обаче следва да изискат високо равнище на безопасност и екологични характеристики. Докладчикът следи внимателно успоредните разисквания относно включването на тези превозни средства в регламента за категория L и очаква адекватно решение, което да съответства на специфичния характер на тези превозни средства. Докладчикът очаква също така резултатите от възложеното от Комисията проучване относно превозните средства „Side-by-Side“ (SbS), за да може да прецени в коя категория следва да бъдат одобрявани тези превозни средства.

е) Технически промени

Докладчикът също така е включил значителен брой изменения, имащи за цел да изяснят определени технически аспекти и да гарантират по-голяма съгласуваност на текста.

III.      Заключение

Цел на настоящия проектодоклад е да очертае ключовите въпроси, които е необходимо да бъдат внимателно разгледани в настоящото предложение с цел улесняване на разискванията в комисията. Въпреки че докладчикът си запазва правото да внася допълнителни изменения след допълнително проучване на предложението на Комисията и провеждане на допълнителни консултации, на този етап неговото намерение е да породи плодотворна дискусия в комисията и очаква с нетърпение допълнителни предложения.

  • [1]  Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО (преработен текст)

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Одобряването на селскостопански или горски превозни средства

Позовавания

COM(2010)0395 – C7-0204/2010 – 2010/0212(COD)

Дата на представяне на ЕП

23.7.2010 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

7.9.2010 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

7.9.2010 г.

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ITRE

29.9.2010 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Pier Antonio Panzeri

25.10.2010 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

30.11.2010 г.

22.3.2011 г.

12.4.2011 г.

30.8.2011 г.

 

23.11.2011 г.

 

 

 

Дата на приемане

5.12.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Jürgen Creutzmann, Cornelis de Jong, Christian Engström, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Amalia Sartori, Marc Tarabella, Wim van de Camp

Дата на внасяне

16.12.2011 г.