ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování zemědělských a lesnických vozidel

26. 1. 2012 - (COM(2010)0395 – C7‑0204/2010 – 2010/0212(COD)) - ***I

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Zpravodaj: Pier Antonio Panzeri


Postup : 2010/0212(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0446/2011

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování zemědělských a lesnických vozidel

(COM(2010)0395 – C7‑0204/2010 – 2010/0212(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2010)0395),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0204/2010),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 9. prosince 2010[1],

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0446/2011),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/… o schvalování zemědělských a lesnických vozidel

návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/… o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a o dozoru nad trhem s těmito vozidly

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) S cílem podpořit vnitřní trh byl směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených zařízení, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a o zrušení směrnice 74/150/EHS stanoven komplexní systém Společenství pro schvalování typu traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených zařízení.

(1) S cílem podpořit vnitřní trh byl směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených zařízení, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků stanoven komplexní systém Unie pro schvalování typu traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených zařízení.

 

(Tento pozměňovací návrh platí pro celé znění návrhu. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Pro cíle zřízení a fungování vnitřního trhu Unie je vhodné nahradit systém schvalování členskými státy postupem schvalování Unie založený na zásadě úplné harmonizace, zatímco současně je brán ohled na hledisko hospodárnosti, přičemž zvláštní pozornost je věnována malým a středním podnikům.

(2) Pro cíle zřízení a fungování vnitřního trhu Unie a zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu je vhodné nahradit systém schvalování členskými státy postupem schvalování Unie založeným na zásadě úplné harmonizace, zatímco současně je brán ohled na hledisko hospodárnosti, přičemž zvláštní pozornost je věnována malým a středním podnikům.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Na žádost Evropského parlamentu a s cílem zjednodušit a urychlit postup byl do právních předpisů Unie o schvalování vozidel zaveden nový regulativní přístup, podle kterého zákonodárce řádným legislativním postupem pouze stanoví základní pravidla a principy a deleguje právní předpisy týkající se dalších technických detailů na Komisi. S ohledem na základní požadavky by tedy toto nařízení mělo pouze stanovit základní ustanovení o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, bezpečnosti osádky a vlivu na životní prostředí a delegovat na Komisi pravomoc stanovit technické specifikace aktů v přenesené pravomoci.

(3) Na žádost Evropského parlamentu a s cílem zjednodušit a urychlit postup byl do právních předpisů Unie o schvalování vozidel zaveden nový regulativní přístup, podle kterého zákonodárce řádným legislativním postupem pouze stanoví základní pravidla a principy a svěřuje Komisi pravomoc přijímat akty týkající se dalších technických detailů. S ohledem na základní požadavky by tedy toto nařízení mělo pouze stanovit základní ustanovení o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a o funkční bezpečnosti, bezpečnosti osádky a vlivu na životní prostředí a delegovat na Komisi pravomoc stanovit technické specifikace prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci poté, co proběhnou konzultace se všemi příslušnými zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Aby byla zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, bezpečnosti osádky a ochrany životního prostředí, měly by být harmonizovány technické požadavky a normy na ochranu životního prostředí, které se používají pro vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky s ohledem na schvalování.

(5) Aby byla zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a funkční bezpečnosti, bezpečnosti osádky a ochrany životního prostředí, měly by být harmonizovány technické požadavky a požadavky ochrany životního prostředí, které se používají pro vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky s ohledem na schvalování.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Vzhledem k tomu, že směrnice o nesilničních pojízdných strojích nestanoví harmonizované požadavky na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, je vhodné poskytnout výrobcům pojízdných strojů možnost, aby měli své výrobky schváleny v souladu s evropskými normami týkajícími se požadavků na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích podle tohoto nařízení; proto by pojízdné stroje měly být zařazeny do tohoto nařízení na dobrovolném základě a s ohledem na schválení systému, pokud jde o požadavky na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména protože ustanovení uplatnitelná na tyto stroje mimo toto nařízení neobsahují žádný aspekt, pokud jde o bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

(6) Stávající směrnice vztahující se na nesilniční pojízdné stroje nestanoví harmonizované požadavky na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. V zájmu dokončení vnitřního trhu a zajištění vysoké úrovně bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je nezbytné vyvinout vhodný nástroj na úrovni Unie, který zajistí harmonizaci požadavků platných pro nesilniční pojízdné stroje a díky němuž budou výrobci moci prokázat, že jejich výrobky odpovídají evropským normám. Komise by za tímto účelem měla posoudit, zda je nutné u nesilničních pojízdných strojů harmonizovat technické požadavky a postupy posuzování shody. Své závěry by měla předávat Evropskému parlamentu a Radě a v případě potřeby by měla předložit vhodné legislativní návrhy.

Odůvodnění

Viz vysvětlující prohlášení (pojízdné stroje – kategorie U).

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Předpisy Evropské hospodářské Komise Organizace spojených národů (EHK OSN), jež Společenství přijímá na základě rozhodnutí 97/836/ES, a změny předpisů EHK OSN, jež Unie již přijala, by se tudíž měly začlenit do postupu EU schvalování typu buď jako požadavky na EU schválení typu vozidla, nebo jako alternativy ke stávajícím právním předpisům Unie. Zejména, pokud Unie rozhodne, že se předpis EHK OSN stane součástí požadavků na EU schválení typu a nahradí stávající právní předpisy EU, měla by být pravomoc delegována na Komisi, aby přijala potřebné změny tohoto nařízení nebo upravila potřebná prováděcí opatření.

(8) Předpisy Evropské hospodářské Komise Organizace spojených národů (EHK OSN), jež Společenství přijímá na základě rozhodnutí 97/836/ES, a změny předpisů EHK OSN, jež Unie již přijala, by se tudíž měly začlenit do postupu EU schvalování typu buď jako požadavky na EU schválení typu vozidla, nebo jako alternativy ke stávajícím právním předpisům Unie. Zejména pokud Unie rozhodne, že se předpis EHK OSN stane součástí požadavků na EU schválení typu a nahradí stávající právní předpisy Unie, měla by mít Komise pravomoc doplňovat či měnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení nebo upravovat potřebná prováděcí opatření.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Je mimořádně důležité, aby budoucí opatření navrhovaná na základě tohoto nařízení nebo postupy, kterými bude prováděno, splňovaly uvedené zásady, které byly připomenuty ve sdělení Komise CARS 21. Zejména by v zájmu zdokonalení a zjednodušení právní úpravy a aby nebylo stále nutné aktualizovat stávající právní předpisy Unie týkající se technických specifikací, mělo toto nařízení odkazovat na stávající mezinárodní normy a předpisy, aniž by je bylo nutné opakovat v právním rámci Unie.

(11) Je mimořádně důležité, aby budoucí opatření navrhovaná na základě tohoto nařízení nebo postupy, kterými bude prováděno, splňovaly zásady, které byly připomenuty ve sdělení Komise CARS 21. Zejména by v zájmu zdokonalení a zjednodušení právní úpravy a aby nebylo stále nutné aktualizovat stávající právní předpisy Unie týkající se technických specifikací, mělo toto nařízení odkazovat na stávající mezinárodní normy a předpisy, aniž by je bylo nutné opakovat v právním rámci Unie.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Hlavním cílem právních předpisů Unie o schvalování vozidel je zajistit, aby nová vozidla, konstrukční části a samostatné technické celky uvedené na trh poskytovaly vysokou míru bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Dosažení tohoto cíle by nemělo být ztěžováno montáží určitých částí nebo zařízení po uvedení vozidla na trh nebo po uvedení do provozu. Proto by měla být přijata odpovídající opatření k zajištění toho, aby díly nebo zařízení, jež je možné montovat do vozidel a jež mohou významně ohrozit fungování systémů s významem pro bezpečnost nebo ochranu životního prostředí, podléhaly před tím, než jsou nabízeny k prodeji, kontrole ze strany schvalovacího orgánu. Tato opatření by měla zahrnovat technické požadavky, jež tyto části a zařízení musí splnit.

(17) Hlavním cílem právních předpisů Unie o schvalování vozidel je zajistit, aby nová vozidla, konstrukční části a samostatné technické celky uvedené na trh poskytovaly vysokou míru bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Dosažení tohoto cíle by nemělo být ztěžováno montáží určitých částí nebo zařízení po uvedení vozidla na trh nebo po uvedení do provozu. Proto by měla být přijata odpovídající opatření k zajištění toho, aby díly nebo zařízení, jež je možné montovat do vozidel a jež mohou významně ohrozit fungování systémů s významem pro bezpečnost nebo ochranu životního prostředí, podléhaly před tím, než jsou uvedeny na trh, kontrole ze strany schvalovacího orgánu. Tato opatření by měla zahrnovat technické požadavky, jež tyto části a zařízení musí splnit.

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) Aby bylo umožněno výrobcům dílů nebo zvláštních technických jednotek žádat o EU schválení typu pro díly nebo zvláštní technické jednotky nebo o autorizace, je také důležité, aby tito výrobci měli přístup k určitým informacím, které mohou poskytnout pouze výrobci automobilů, jako jsou technické informace včetně výkresů potřebných pro vývoj dílů k dodatečné instalaci.

(20) Aby bylo umožněno výrobcům dílů nebo zvláštních technických jednotek žádat o EU schválení typu pro díly nebo zvláštní technické jednotky nebo o autorizace, je také důležité, aby tito výrobci měli přístup k určitým informacím, které mohou poskytnout pouze výrobci automobilů, jako jsou technické informace včetně nechráněných výkresů potřebných pro vývoj dílů k dodatečné instalaci.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) V zájmu zlepšení fungování vnitřního trhu, zejména v oblasti volného pohybu zboží, svobody usazování a volného pohybu služeb je potřebný neomezený přístup k informacím o opravách vozidla prostřednictvím standardizované vyhledávací funkce, kterou je možno použít k vyhledání technických informací, a účinná hospodářská soutěž v oblasti služeb poskytujících informace o opravách a údržbě vozidel. Velká část těchto informací se týká palubních diagnostických (OBD) systémů a jejich vzájemného působení s ostatními systémy vozidla. Je vhodné stanovit technické specifikace, kterými by se měli výrobci řídit, na svých internetových stránkách, spolu s cílenými opatřeními, která zajistí přiměřený přístup malým a středním podnikům.

(21) V zájmu zlepšení fungování vnitřního trhu, zejména v oblasti volného pohybu zboží, svobody usazování a volného pohybu služeb je potřebný rovný a nediskriminační přístup k informacím o opravách vozidla prostřednictvím standardizované vyhledávací funkce, kterou je možno použít k vyhledání technických informací, a účinná hospodářská soutěž v oblasti služeb poskytujících informace o opravách a údržbě vozidel. Velká část těchto informací se týká palubních diagnostických (OBD) systémů a jejich vzájemného působení s ostatními systémy vozidla. Je vhodné stanovit technické specifikace, kterými by se měly řídit internetové stránky výrobců, s náležitým ohledem na zásadu proporcionality, kde bude vzat v úvahu objem prodeje i kapacity malých a středních výrobců.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

21a. Členské státy by měly zajistit, aby autorizovaní obchodní zástupci, opravny a nezávislí provozovatelé, kteří poskytují opravárenské nebo údržbářské služby k vozidlům, měli nezbytné technické dovednosti a znalosti, které zaručí zachování bezpečnostních a ekologických vlastností těchto vozidel.

 

 

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Komise by měla být zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladučlánkem 290 Smlouvy s ohledem na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (včetně brzdění), bezpečnost osádky a ochranu životního prostředí, zkoušky, přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla a určení technických zkušeben a vymezení specifických úkolů pro ně, s cílem doplnit nebo změnit určité prvky tohoto nařízení, které nejsou zásadní.

(23) S cílem doplnit nebo změnit určité prvky tohoto nařízení, které nejsou zásadní, by Komisi měla být svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, kterými stanoví podrobná pravidla pro schvalování veškerých nových vozidel, pro dozor nad trhem v této oblasti a pro uvedení dílů a zařízení na trh nebo do provozu. Je velmi důležité, aby Komise v průběhu přípravných prací prováděla náležité konzultace, včetně konzultací na odborné úrovni. Při přípravě a navrhování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předávány včas a vhodným způsobem současně Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Některá z témat, kterých se týká toto nařízení, vyžadují pro provedení v členských státech jednotné podmínky, aby bylo zajištěno řádné fungování vnitřního trhu prostřednictvím usnadnění vzájemného uznávání správních rozhodnutí přijatých v různých členských státech a přijímáním dokumentace vystavené výrobci vozidel, což umožní zúčastněným stranám snadněji požívat výhod jednotného trhu. Komise by tedy měla být zmocněna přijímat prováděcí aktysouladu s článkem 291 Smlouvy s cílem stanovit jednotné podmínky pro provedení tohoto nařízení s ohledem na následující prvky: seznam dokumentů, které je třeba předložit při žádosti o schválení typu, postupy schvalování typu, vzory pro doplňkové tabulky výrobce, certifikáty EU schválení typu, seznam vydaných schválení typu, číselný systém pro EU schválení typu a postupy k zajištění shodnosti výroby.

(24) Je nutné stanovit jednotné podmínky pro provádění tohoto nařízení s ohledem na to, v jaké formě budou předávány informace, které je třeba předložit při žádosti o schválení typu, postupy schvalování typu, vzory pro doplňkové tabulky výrobce, certifikáty EU pro schválení typu, seznam vydaných schválení typu a číselný systém pro EU schválení typu, aby bylo zajištěno řádné fungování vnitřního trhu prostřednictvím usnadnění vzájemného uznávání správních rozhodnutí přijatých v různých členských státech a přijímáním dokumentace vystavené výrobci vozidel, což umožní zúčastněným stranám snadněji požívat výhod jednotného trhu. Aby byly zajištěny jednotné podmínky provádění příslušných ustanovení tohoto nařízení, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být uplatňoványsouladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí1.

 

_____________

 

1 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25) Podle článku 291 Smlouvy o fungování Evropské unie se pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí, stanoví předem formou nařízení přijatého řádným legislativním postupem. Do přijetí tohoto nového nařízení by mělo být nadále používáno rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999, které stanoví postupy pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi, s výjimkou regulativního postupu s kontrolou, který nelze použít.

vypouští se

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27) Pro všechny zúčastněné strany je důležité stanovit jasný vztah mezi tímto nařízením a směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních, aby bylo možné jasně stanovit, které požadavky musí určitý výrobek splnit.

(27) Pro všechny zúčastněné strany je důležité stanovit jasný vztah mezi tímto nařízením a směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních, aby nedocházelo k duplicitě a bylo možné jasně stanovit, které požadavky musí určitý výrobek splnit.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27a) Jelikož cíle tohoto nařízení, kterým je stanovit harmonizovaná pravidla pro správní a technické požadavky na schvalování zemědělských a lesnických vozidel a pro dozor nad trhem s těmito vozidly, nelze uspokojivě dosáhnout na úrovni členských států, a proto jich může být z důvodu rozsahu a účinků tohoto nařízení lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v témže článku toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví administrativní a technické požadavky na EU schvalování typu všech nových vozidel, kterých se týká článek 2.

Toto nařízení stanoví administrativní a technické požadavky na schvalování všech vozidel, kterých se týká článek 2 a na dozor nad trhem s těmito vozidly.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení také stanoví požadavky na prodej a uvedení do provozu dílů a zařízení určených pro vozidla schválená podle tohoto nařízení a na zákaz takového prodeje a uvedení do provozu.

Toto nařízení také stanoví požadavky na uvedení na trh nebo uvedení do provozu systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro vozidla schválená podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení se vztahuje na schvalování typu vozidel a jednotlivá schválení vozidel, jež jsou zkonstruována a vyrobena na jednom nebo více stupních, a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků zkonstruovaných a vyrobených pro tato vozidla.

Toto nařízení se vztahuje na schvalování typu zemědělských a lesnických vozidel, jež jsou zkonstruována a vyrobena na jednom nebo více stupních, a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků zkonstruovaných a vyrobených pro tato vozidla.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Toto nařízení se rovněž vztahuje na individuální schvalování vozidel uvedených v prvním pododstavci.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) pojízdné stroje (kategorie U).

vypouští se

Odůvodnění

Viz vysvětlující prohlášení (pojízdné stroje – kategorie U).

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se neuplatňuje na výměnné stroje, které jsou celé zdviženy nad zemí, pokud je vozidlo, ke kterému jsou stroje připojeny, provozováno na pozemní komunikaci.

2. Toto nařízení se nepoužije na výměnné stroje, které jsou v okamžiku, kdy se vozidlo, ke kterému jsou tyto stroje připojeny, pohybuje na pozemní komunikaci, celé zdviženy nad zemí nebo připojeny způsobem neumožňujícím otáčení kolem svislé osy.

Odůvodnění

Některé výměnné stroje jsou z důvodu hmotnosti vybaveny podpůrnými volně otočnými koly. Samotný výměnný stroj je upevněn na traktor a nedovoluje otáčení kolem svislé osy. V důsledku tohoto doplňkového kola není kombinace vozidlo-vyměnitelný stroj vystavena žádným dalším rizikům. Je tedy smysluplné také tento stroj vyjmout z nařízení.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pro následující vozidla si může výrobce vybrat, zda požádá o schválení typu podle tohoto nařízení nebovnitrostátní schválení typu:

3.následujících vozidel si může výrobce vybrat, zda požádá o schválení typu podle tohoto nařízení nebo zda bude splňovat příslušné vnitrostátní požadavky:

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) pojízdné stroje;

vypouští se

Odůvodnění

Viz vysvětlující prohlášení (pojízdné stroje – kategorie U).

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) přípojná vozidla a tažené nářadí, kategorie R a S;

b) přípojná vozidla (kategorie R)výměnná tažená zařízení (kategorie S);

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) pásové traktory (kategorie C)

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 3 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb) kolové traktory zvláštního určení (kategorie T4.1 a T4.2)

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto nařízení a aktů uvedených v příloze I se, není-li v nich stanoveno jinak, rozumí:

netýká se českého znění

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. „schválením typu úplného vozidla“ schválení typu, když schvalovací orgán potvrdí, že vozidlo jako celek splňuje příslušné správní předpisy a technické požadavky;

2. „schválením typu úplného vozidla“ schválení typu, když schvalovací orgán potvrdí, že neúplný, úplný nebo dokončený typ vozidla splňuje příslušné správní předpisy a technické požadavky;

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. „schválením typu samostatného technického celku“ schválení typu, když schvalovací orgán potvrdí, že samostatný technický celek ve spojení s jedním nebo více druhy vozidel splňuje příslušné správní předpisy a technické požadavky;

netýká se českého znění

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a. „užitkovým terénním vozidlem“ vozidlo, jehož sedadlo je konstruováno tak, že na něm obsluha sedí obkročmo a které k řízení používá řídítka.

 

Užitkové terénní vozidlo má dále tyto vlastnosti:

 

maximální konstrukční rychlost 60 km/h;; předepsaný tlak pneumatik < 5 kPa (0,5 bar); vzorek pneumatik: terénní; ovládání plynu palcem pro terénní jízdu; nosič nebo nosiče nákladu s minimálním poměrem mezi vozidlem a plochou nosiče > 25 %; pohotovostní hmotnost v kg < 400 kg; kapacita tažného zařízení umístěného vzadu odpovídá zkoušce pevnosti > dvojnásobek pohotovostní hmotnosti;

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11. „pojízdným strojem“ vozidlo s vlastním pohonem s výjimkou stroje upevněného na podvozku motorového vozidla, jež je zvlášť zkonstruováno a vyrobeno k provádění určité práce a jež není vzhledem ke svým konstrukčním vlastnostem vhodné k přepravě cestujících ani věcí;

vypouští se

Odůvodnění

Viz vysvětlující prohlášení (pojízdné stroje – kategorie U).

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

12. „vozidlem“ jakýkoli traktor, přípojné vozidlo, výměnné tažené zařízení nebo pojízdný stroj, definovaný v bodech 8, 9, 10 a 11;

12. „vozidlem“ jakýkoli traktor, přípojné vozidlo nebo výměnné tažené zařízení definované v bodech 8, 9 a 10;

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

18. „vozidlem z výběhu série“ vozidlo, jež je součástí zásob, které není možno zaregistrovat, prodat nebo uvést do provozu, jelikož vstoupily v platnost nové technické požadavky, podle nichž nebylo schváleno;

18. „vozidlem z výběhu série“ vozidlo, jež je součástí zásob, které není možno uvést na trh nebo dodávat na trh, zaregistrovat nebo uvést do provozu, jelikož vstoupily v platnost nové technické požadavky, podle nichž nebylo schváleno;

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

19.systémem“ sestava zařízení spojených za účelem plnění jedné nebo více specifických funkcí ve vozidle, jež podléhá požadavkům některého z regulačních aktů;

19. systémem“ sestava zařízení spojených za účelem plnění jedné nebo více specifických funkcí ve vozidle, jež podléhá požadavkům uvedeným v příloze I;

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

20. „konstrukční částí“ zařízení podléhající požadavkům některého regulačního aktu, jež má být částí vozidla a pro něž lze získat schválení typu nezávisle na vozidle, je-li tato možnost v regulačním aktu výslovně uvedena;

20. „konstrukční částí“ zařízení podléhající kterémukoli z požadavků uvedených v příloze I, jež má být částí vozidla a pro něž lze získat schválení typu nezávisle na vozidle, je-li tato možnost v regulačním aktu výslovně uvedena;

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

21. „samostatným technickým celkem“ zařízení podléhající požadavkům některého regulačního aktu, jež má být částí vozidla a pro něž lze získat schválení typu samostatně, ale pouze ve vztahu k jednomu nebo více určeným typům vozidla a je-li tato možnost v regulačním aktu výslovně uvedena;

21. „samostatným technickým celkem“ zařízení podléhající kterémukoli z požadavků uvedených v příloze I, jež má být částí vozidla a pro něž lze získat schválení typu samostatně, ale pouze ve vztahu k jednomu nebo více určeným typům vozidla a je-li tato možnost v regulačním aktu výslovně uvedena;

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

22a. „díly“ zboží určené k montáži vozidla a náhradní díly;

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 22 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

22b. „náhradními díly“ zboží, které je určeno k instalaci do motorového vozidla nebo na něj, aby se nahradily komponenty uvedeného vozidla, včetně zboží, jako jsou maziva nutná pro použití motorového vozidla, s výjimkou paliva;

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 22 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

22c. „zařízením“ jakékoli zboží jiné než náhradní díly, jež lze přidat do vozidla nebo na něj instalovat;

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 22 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

22d. „funkční bezpečností“ absence nepřijatelného rizika fyzického zranění nebo poškození zdraví osob, majetku nebo zdraví domácích zvířat v důsledku nebezpečí způsobeného vadným chováním mechanických, hydraulických, pneumatických, elektrických nebo elektronických systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků;

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

23. „výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba nebo subjekt, která orgánu pro schvalování typu odpovídá za postup schvalování typu nebo autorizaceza zajištění shodnosti výroby nezávisle na tom, zda je tato osoba přímo zapojena do všech stupňů výroby vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku;

23. „výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba nebo subjekt, která orgánu pro schvalování typu odpovídá za postup schvalování typu nebo autorizace za zajištění shodnosti výroby a jež rovněž nese odpovědnost za spolupráci s orgány dozoru nad trhem s vozidly, systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky, které vyrábí, nezávisle na tom, zda je tato osoba přímo zapojena do všech stupňů výroby vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku;

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

25. „schvalovacím orgánem“ orgán členského státu zřízený nebo jmenovaný členským státem a oznámený Komisi členským státem v souladu s článkem 5, příslušný pro všechna hlediska schvalování typu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku nebo pro jednotlivé schválení vozidla, pro postup schválení, pro vydávání a popřípadě odejímání certifikátů schválení, pro působení jako styčné místo pro schvalovací orgány ostatních členských států, pro určování technických zkušeben a pro zajištění, že výrobce plní své povinnosti týkající se shodnosti výroby;

25. „schvalovacím orgánem“ orgán členského státu zřízený nebo jmenovaný členským státem a oznámený Komisi členským státem v souladu s článkem 5, příslušný pro všechna hlediska schvalování typu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku nebo pro jednotlivé schválení vozidla, pro postup schválení, pro vydávání a popřípadě odejímání či zamítnutí vydání certifikátů schválení, pro působení jako styčné místo pro schvalovací orgány ostatních členských států, pro určování technických zkušeben a pro zajištění, že výrobce plní své povinnosti týkající se shodnosti výroby;

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

26a. „akreditací“ osvědčení vydané vnitrostátním akreditačním orgánem, že subjekt posuzující shodu splňuje požadavky, které jsou prostřednictvím harmonizovaných norem stanoveny pro provádění konkrétních činností posuzování shody, a případně jakékoli další požadavky, včetně těch, jež jsou stanoveny v příslušných odvětvových předpisech;

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

28. „zkušební metodou se simulací“ počítačové simulace včetně výpočtů, které prokazují, zda vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek splňují technické požadavky regulačního aktu, aniž by bylo potřebné použití fyzického vozidla, systému, části nebo samostatného technického celku;

28. „zkušební metodou se simulací“ počítačové simulace včetně výpočtů, které prokazují, zda vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek splňují technické požadavky aktu v přenesené pravomoci podle čl. 18 odst. 5, aniž by bylo potřebné použití fyzického vozidla, systému, části nebo samostatného technického celku;

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

30. „certifikátem EU schválení typu“ certifikát založený na vzoru uvedeném v tomto nařízení nebo formulář o oznámení uvedený v příslušné příloze k některému z předpisů EHK OSN nebo kodexu OECD uvedených v příloze I;

30. „certifikátem EU schválení typu“ dokument založený na vzoru uvedeném v prováděcích aktech uvedených v čl. 15 odst. 4 a čl. 16 odst. 2 nebo formulář o oznámení uvedený v příslušných předpisech EHK OSN nebo kodexu OECD uvedených v příloze I;

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

32. „prohlášením o shodě“ dokument založený na vzoru uvedeném v tomto nařízení a vydaný výrobcem osvědčující, že v době výroby vozidlo náležející do série typu schváleného v souladu s tímto nařízením odpovídalo typu schválenému podle schválení typu a splňovalo požadavky všech zde vyjmenovaných právních požadavků;

32. „prohlášením o shodě“ dokument založený na vzoru uvedeném v prováděcím aktu uvedeném v čl. 24 odst. 2 a vydaný výrobcem osvědčující, že v době výroby vozidlo náležející do série typu schváleného v souladu s tímto nařízením odpovídalo typu schválenému podle schválení typu a splňovalo požadavky všech zde vyjmenovaných požadavků;

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

33.palubním diagnostickým systémem“ nebo „systémem OBD“ takový systém pro kontrolu emisí, který je schopný rozeznat pravděpodobnou oblast nesprávné činnosti pomocí chybových kódů uložených v paměti počítače;

33. palubním diagnostickým systémem“ nebo „systémem OBD“ takový systém, který je schopný rozeznat pravděpodobnou oblast nesprávné činnosti pomocí chybových kódů uložených v paměti počítače;

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

35. „samostatným provozovatelem“ podniky jiné než autorizovaní obchodní zástupci a opravny přímo nebo nepřímo zapojené do oprav a údržby motorových vozidel, zejména opravny, výrobci nebo distributoři opravárenských zařízení, nástrojů nebo náhradních dílů, vydavatelé technických informací, automobilové kluby, poskytovatelé silničních asistenčních služeb, subjekty nabízející inspekční a zkušební služby a subjekty zajišťující školení pro instalační techniky, výrobce a servisní techniky zaměřené na vybavení vozidel poháněných alternativním palivem;

35. „samostatným provozovatelem“ podniky jiné než autorizovaní obchodní zástupci a opravny přímo nebo nepřímo zapojené do oprav a údržby vozidel, zejména opravny, výrobci nebo distributoři opravárenských zařízení, nástrojů nebo náhradních dílů, vydavatelé technických informací, automobilové kluby, poskytovatelé silničních asistenčních služeb, subjekty nabízející inspekční a zkušební služby a subjekty zajišťující školení pro instalační techniky, výrobce a servisní techniky zaměřené na vybavení vozidel poháněných alternativním palivem;

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

37. „registrací“ skutečnost, že vozidlo při identifikaci obdrží správní povolení pro uvedení vozidla do provozu na pozemních komunikacích, které může být stálé, dočasné nebo krátkodobé, a že byla vydána registrační značka;

37. „registrací“ správní postup udělování povolení k uvedení vozidla do provozu na pozemních komunikacích, jehož součástí je identifikace vozidla a vydání pořadového čísla známého jako registrační značka, která může být stálá, dočasná nebo krátkodobá;

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

38. „uvedením na trh“ první zpřístupnění vozidla na trh Unie za účelem jeho distribuce nebo používání, ať za úplatu nebo bezplatně;

38. „uvedením na trh“ první dodání vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku na trh Unie;

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

39. „uvedením do provozu“ první použití vozidla, na něž se vztahuje toto nařízení, v Unii k určenému účelu;

39. „uvedením do provozu“ první použití vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, na něž se vztahuje toto nařízení, v Unii k určenému účelu;

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

40. „prodejem“ prodej vozidla výrobcem distributorovi nebo prodej koncovému uživateli;

vypouští se

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 40 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

40a. „dodáním na trh“ dodání vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku k distribuci nebo použití na trhu Unie v rámci obchodní činnosti, ať už za úplatu, nebo bezplatně;

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 43 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

43a. „dovozcem“ fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která uvádí vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek ze třetí země na trh Unie;

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 43 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

43b. „distributorem“ fyzická nebo právnická osoba v rámci dodavatelského řetězce jiná než výrobce a dovozce, jež dodává vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek na trh Unie;

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 43 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

43c. „hospodářským subjektem“ výrobce, zástupce výrobce, dovozce nebo distributor;

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 43 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

43d. „dozorem nad trhem“ činnosti a opatření orgánů veřejné správy, jejichž cílem je zajistit, aby vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, které jsou dodávány na trh Unie, byly v souladu s požadavky stanovenými v příslušných právních předpisech Unie a neohrožovaly zdraví, bezpečnost, životní prostředí ani jakoukoli další oblast ochrany veřejného zájmu;

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 43 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

43e. „orgánem pro dozor nad trhem“ orgán členského státu příslušný k provádění dozoru nad trhem na území tohoto členského státu;

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 43 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

43f. „vnitrostátním orgánem“ schvalovací orgán, orgán pro dozor nad trhem nebo jakýkoli jiný orgán, který se v členském státě účastní schvalování typu, registrace, dozoru nad trhem nebo kontroly dovozu ve vztahu k vozidlům, systémům, konstrukčním částem nebo samostatným technickým celkům a který za tyto činnosti zodpovídá;

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Čl. 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto kategorie vozidel:

netýká se českého znění

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení

Čl. 4 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. „kategorie T“ zahrnuje veškeré kolové traktory; „kategorie T1“:

1. „kategorie T“ zahrnuje veškeré kolové traktory; „kategorie T1“: podle konstrukční rychlosti se označuje každá kategorie kolových traktorů uvedená v bodech 2 až 8 rovněž písmenem „a“ nebo „b:

 

a) „a“ označuje kolové traktory s maximální konstrukční rychlostí nejvýše 40 km/h,

 

b) „b“ označuje kolové traktory s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 40 km/h;

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení

Čl. 4 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. „kategorie T1“: kolové traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h, s nápravou nejbližší k řidiči s minimálním rozchodem minimálně 1 150 mm, s nenaloženou hmotností v provozním stavu větší než 600 kg a se světlou výškou nad vozovkou maximálně 1 000 mm; „kategorie T2“:

2. „kategorie T1“: kolové traktory s nápravou nejbližší k řidiči s minimálním rozchodem nejméně 1 150 mm, s nenaloženou hmotností v provozním stavu větší než 600 kg a se světlou výškou nad vozovkou maximálně 1 000 mm;

Pozměňovací návrh   65

Návrh nařízení

Čl. 4 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. „kategorie T2“: kolové traktory s minimálním rozchodem menším než 1 150 mm, s nenaloženou hmotností v provozním stavu větší než 600 kg a se světlou výškou nad vozovkou maximálně 600 mm a s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h. Jestliže však výška těžiště traktoru (měřeno vůči vozovce) dělená střední hodnotou minimálního rozchodu všech náprav je větší než 0,90, je maximální konstrukční rychlost omezena na 30 km/h; „kategorie T3“:

3. „kategorie T2“: kolové traktory s minimálním rozchodem menším než 1 150 mm, s nenaloženou hmotností v provozním stavu větší než 600 kg a se světlou výškou nad vozovkou maximálně 600 mm; v případě, že výška těžiště traktoru (měřeno vůči vozovce) dělená střední hodnotou minimálního rozchodu všech náprav je větší než 0,90, je maximální konstrukční rychlost omezena na 30 km/h;

Pozměňovací návrh   66

Návrh nařízení

Čl. 4 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.kategorie T3“: kolové traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h a s nenaloženou hmotností v provozním stavu maximálně 600 kg; „kategorie T4“:

4. kategorie T3“: kolové traktory s nenaloženou hmotností v provozním stavu maximálně 600 kg; rovněž zahrnuje  traktory, které mají řídítkové řízení definované v čl. 3 bodě 8a;

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení

Čl. 4 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. „kategorie T4“: kolové traktory zvláštního určení s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h;

5. „kategorie T4“: kolové traktory zvláštního určení;

Pozměňovací návrh   68

Návrh nařízení

Čl. 4 – bod 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9. „kategorie T5“: kolové traktory s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 40 km/h;

vypouští se

Pozměňovací návrh   69

Návrh nařízení

Čl. 4 – bod 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

19. „kategorie U“: strojní zařízení, jak je definováno ve směrnici 2006/42/ES, které je samojízdné a určené k použití v zemědělství nebo lesnictví.

vypouští se

Odůvodnění

Viz vysvětlující prohlášení (pojízdné stroje – kategorie U).

Pozměňovací návrh   70

Návrh nařízení

Čl. 5 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vnitrostátní orgány

Povinnosti členských států

Pozměňovací návrh   71

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zřídíurčí vnitrostátní orgány příslušné ve věcech týkajících se schvalování a oznámí Komisi jejich zřízení nebo určení v souladu s článkem 53.

Členské státy zřídí nebo určí vnitrostátní orgány. Členské státy oznámí zřízení nebo určení těchto orgánů Komisi.

Pozměňovací návrh   72

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V oznámení o schvalovacích orgánech se uvádí jejich jméno, adresa včetně elektronické adresy a oblast odpovědnosti.

V oznámení o vnitrostátních orgánech se uvádí jejich jméno, adresa včetně elektronické adresy a oblast odpovědnosti. Komise na své internetové stránce zveřejní seznam schvalovacích orgánů a orgánů pro dozor nad trhem, včetně podrobných údajů.

Pozměňovací návrh   73

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Schvalovací orgány zajistí, aby výrobci žádající o schválení splnili své povinnosti podle tohoto nařízení.

vypouští se

 

(Vloženo do nového článku 5a)

Pozměňovací návrh   74

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Schvalovací orgány schválí pouze taková vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, jež splňují požadavky tohoto nařízení.

vypouští se

 

(Vloženo do nového článku 5a)

Pozměňovací návrh   75

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Schvalovací orgány provedou registraci nebo povolí prodej nebo uvedení do provozu pouze těch vozidel, konstrukčních částí a samostatných technických celků, jež splňují požadavky tohoto nařízení. Nesmějí zakázat, omezit ani bránit registraci, prodeji, uvedení do provozu ani jízdě na silnici vozidel, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků z důvodů týkajících se konstrukčních a funkčních hledisek, na něž se vztahuje toto nařízení, pokud splňují jeho požadavky.

4. Členské státy povolí uvedení na trh, registraciuvedení do provozu pouze těch vozidel, konstrukčních částí a samostatných technických celků, jež splňují požadavky tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   76

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Členské státy nesmějí zakázat, omezit ani bránit uvedení na trh, registraci ani uvedení do provozu vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků z důvodů týkajících se jejich konstrukčních a funkčních hledisek, na něž se vztahuje toto nařízení, pokud splňují jeho požadavky.

Pozměňovací návrh   77

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b. Členské státy organizují a provádějí dozor nad trhem a kontrolu vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků vstupujících na trh Unie v souladu s kapitolou III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh1. Členské státy použijí článek 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2008 podle článku 5b tohoto nařízení.

 

__________________

 

1 Úř. věst. L 218, 13.08.08, s. 30.

Pozměňovací návrh   78

Návrh nařízení

Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5a

 

Povinnosti schvalovacích orgánů

 

1. Schvalovací orgány zajistí, aby výrobci žádající o schválení splnili své povinnosti podle tohoto nařízení.

 

2. Schvalovací orgány schválí pouze taková vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, jež splňují požadavky tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   79

Návrh nařízení

Článek 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5b

 

Povinnosti orgánů pro dozor nad trhem

 

1. U vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, které podléhají schválení typu, provádějí orgány pro dozor nad trhem v přiměřeném rozsahu náležité kontroly dokumentace, přičemž zohledňují uznávané zásady posuzování rizik, stížnosti a další informace.

 

Orgány pro dozor nad trhem mohou hospodářské subjekty požádat o zpřístupnění této dokumentace a informací, je-li to nutné pro výkon jejich činnosti.

 

Předloží-li hospodářské subjekty osvědčení, které potvrzuje soulad a jež vydal orgán pro schválení typu, orgány pro dozor nad trhem jej vezmou v potaz.

 

2. Na systémy, konstrukční části a samostatné technické celky, které nepodléhají schvalování typu, se v plném rozsahu použije čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2008.

Pozměňovací návrh   80

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Výrobce odpovídá schvalovacímu orgánu za všechna hlediska postupu schvalování a za zajištění shodnosti výroby, ať už je výrobce přímo zapojen do všech stupňů výroby vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku či nikoliv.

1. Výrobce zajistí, aby vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky uváděné na trh nebo do provozu byly vyrobeny a schváleny v souladu s požadavky uvedenými v tomto nařízení a v aktech v přenesené pravomoci a prováděcích aktech přijatých na základě tohoto nařízení.

 

Pozměňovací návrh   81

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. U vícestupňového schválení typu odpovídá každý výrobce za schválení a shodnost výroby systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků montovaných ve stupni dokončení vozidla prováděného výrobcem. Výrobce, jenž mění konstrukční části nebo systémy, které již byly schváleny na nižších stupních, odpovídá za schválení a shodnost výroby těchto konstrukčních částí a systémů.

2. U vícestupňového schválení typu odpovídá každý výrobce za schválení a shodnost výroby systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků montovaných ve stupni dokončení vozidla prováděného výrobcem. Výrobce, který mění konstrukční části nebo systémy schválené již na nižších stupních, odpovídá za schválení a shodnost výroby pozměněných konstrukčních částí a systémů.

 

Pozměňovací návrh   82

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Výrobce, který změní neúplné vozidlo takovým způsobem, že to vede k zařazení do jiné kategorie vozidel, což má za následek, že právní požadavky, které byly posouzeny v předchozím stadiu schvalování, se změnily, je odpovědný také za splnění uvedených požadavků.

3. Výrobce, který změní neúplné vozidlo takovým způsobem, že je zařazeno do jiné kategorie vozidel, což má za následek, že právní požadavky, které byly posouzeny v předchozím stadiu schvalování, se změnily, odpovídá také za splnění požadavků platných pro kategorii vozidel, do níž upravené vozidlo spadá.

Pro účely tohoto nařízení výrobce usazený mimo Společenství jmenuje jediného zástupce usazeného ve Společenství, aby jej zastupoval před schvalovacím orgánem.

Pozměňovací návrh   83

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto nařízení výrobce usazený mimo Společenství jmenuje jediného zástupce usazeného ve Společenství, aby jej zastupoval před schvalovacím orgánem.

Pro účely schvalování vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, na něž se vztahuje toto nařízení, jmenuje výrobce usazený mimo Unii jediného zástupce usazeného v Unii, aby jej zastupoval před schvalovacím orgánem.

 

Pozměňovací návrh   84

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud se odkazuje na „výrobce“, rozumí se tím buď výrobce, nebo jeho zástupce.

vypouští se

Pozměňovací návrh   85

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Výrobce usazený mimo Unii může dále jmenovat jediného zástupce usazeného v Unii pro účely dozoru nad trhem, což může být tatáž osoba jako zástupce uvedený v odstavci 4 nebo jiná osoba.

Pozměňovací návrh   86

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b. Výrobce má vůči schvalovacímu orgánu odpovědnost za všechna hlediska postupu schvalování a za zajištění shodnosti výroby, ať už je výrobce přímo zapojen do všech stupňů výroby vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku či nikoliv.

Pozměňovací návrh   87

Návrh nařízení

Čl. 6 – bod 4 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4c. V souladu se zvláštními ustanoveními tohoto nařízení a aktů v přenesené pravomoci přijatými na základě tohoto nařízení výrobce zajistí, aby byly používány postupy pro zajištění souladu sériové výroby se schváleným typem. Přiměřeně se zohlední změny konstrukce vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku nebo změny vlastností a požadavků, vůči nimž je vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek prohlášen za shodný.

Pozměňovací návrh   88

Návrh nařízení

Čl. 6 odst. 4 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4d. Kromě povinného označení a značek schválení typu, jimiž jsou opatřena vozidla, konstrukční části nebo samostatné technické celky v souladu s článkem 25, uvede výrobce na svých vozidlech, konstrukčních částech nebo samostatných technických celcích uvedených na trh Unie své jméno, zapsanou obchodní firmu nebo zapsanou ochrannou známku a adresu v Unii, na níž je lze kontaktovat, nebo není-li to u konstrukčních částí nebo samostatných technických celků možné, uvede tyto údaje na obalu nebo v dokladu přiloženém ke konstrukční části nebo samostatnému technickému celku.

Pozměňovací návrh   89

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4e. Výrobce zajistí, aby v době, kdy nese za vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek odpovědnost, byly skladovací a přepravní podmínky takové, aby nebyl ohrožen soulad s požadavky stanovenými v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh   90

Návrh nařízení

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

 

Zvláštní povinnosti výrobce týkající se souladu vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků

 

1. Pokud se výrobce domnívá, že jeho vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, který byl uveden na trh nebo do provozu, není v souladu s tímto nařízením nebo s akty v přenesené pravomoci či prováděcími akty přijatými na základě tohoto nařízení, přijme okamžitě nápravná opatření nezbytná k zajištění souladu tohoto vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, k jeho stažení z trhu nebo případně z oběhu.

 

2. Pokud vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek představuje vážné nebezpečí, výrobce o této skutečnosti okamžitě informuje orgány pro dozor nad trhem a schvalovací orgány členských států, v nichž bylo toto vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek uvedeno na trh a k tomuto účelu i do provozu, a uvede podrobnosti zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

 

3. Pro potřeby schvalovacích orgánů uchovává výrobce schvalovací dokumentaci uvedenou v čl. 15 odst. 10 a výrobce vozidla rovněž uchovává kopie prohlášení o shodě uvedeného v článku 24, a to po dobu nejméně 10 let od uvedení na trh, pokud jde o vozidlo, a nejméně 5 let od uvedení na trh, pokud jde o systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek.

 

4. Na odůvodněnou žádost předloží výrobce prostřednictvím orgánu příslušného pro schvalování typu daného členského státu kopii osvědčení EU o schválení typu, jíž prokáže soulad vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, a to v jazyce, jemuž tento orgán snadno porozumí. Výrobce s orgánem členského státu spolupracuje na veškerých opatřeních přijatých v souladu s nařízením (ES) č. 765/2008 s cílem vyloučit rizika, která představují jeho vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, jež byly uvedeny na trh, zaregistrovány nebo uvedeny do provozu.

 

Pozměňovací návrh   91

Návrh nařízení

Článek 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6b

 

Povinnosti zástupce výrobce v oblasti dozoru nad trhem

 

Zástupce výrobce pro dozor nad trhem vykonává úkoly stanovené v plné moci udělené výrobcem. Tato plná moc zástupci umožní vykonávat alespoň tyto úkoly:

 

a) na základě odůvodněné žádosti podávat schvalovacímu orgánu veškeré informace a dokumenty nezbytné k prokázání souladu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku;

 

 

b) spolupracovat s orgány pro dozor nad trhem nebo schvalovacími orgány, pokud o to požádají, na veškerých činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika, která představují vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, na než se vztahuje plná moc.

 

Pozměňovací návrh   92

Návrh nařízení

Článek 6 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6c

 

Obecné povinnosti dovozce

 

1. Dovozce uvádí na trh Unie vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky, registruje je nebo odpovídá za jejich uvedení do provozu, pouze pokud jsou tato vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky v souladu a obdržely osvědčení EU schválení typu nebo splňují požadavky pro vnitrostátní či jednotlivé schválení.

 

2. Před uvedením vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, které obdržely schválení typu, na trh EU dovozce ověří, zda je k nim připojena schvalovací dokumentace v souladu s požadavky čl. 6 odst. 4c a zda vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek nesou značku schválení typu a vyhovují požadavkům článku 6 odst. 4c. Jedná-li se o vozidlo, je dovozce povinen ověřit, zda mu bylo uděleno prohlášení o shodě.

 

3. Pokud se dovozce domnívá, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek není v souladu s tímto nařízením, zejména že neodpovídá příslušnému schválení typu nebo jednotlivému schválení, nesmí vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek uvést na trh, povolit jejich uvedení do provozu nebo je zaregistrovat, dokud není zajištěn soulad. Pokud se dále domnívá, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek představuje vážné nebezpečí, uvědomí o tom výrobce, orgány pro dozor nad trhem a schvalovací orgán, který jej schválil.

 

4. Na vozidle, systému, konstrukční části nebo samostatném technickém celku dovozce uvede své jméno, svou zapsanou obchodní firmu nebo zapsanou ochrannou známku a adresu, na níž jej lze kontaktovat, nebo není-li to u systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků možné, uvede tyto údaje na obalu nebo v dokladu přiloženém k systému, konstrukční části nebo samostatnému technickému celku.

 

5. Dovozce zajistí, aby byly k vozidlu, systému, konstrukční části nebo samostatnému technickému celku přiloženy pokyny a informace požadované v článku 46, a to v úředních jazycích dotčených členských států.

 

6. Dovozce zajistí, aby v době, kdy nese za vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek odpovědnost, byly skladovací a přepravní podmínky takové, aby nebyl ohrožen soulad s požadavky stanovenými v tomto nařízení.

 

7. Usoudí-li dovozce, že je to s ohledem na rizika, které vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek představuje, vhodné, provede v zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů šetření stížností a stažení nevyhovujících vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, případně vytvoří soupis stížností a stažení z provozu a o tomto sledování průběžně informuje distributory.

Pozměňovací návrh   93

Návrh nařízení

Článek 6 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6d

 

Zvláštní povinnosti dovozce v oblasti shody vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků

 

1. Pokud se dovozce domnívá, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, jejž uvedl na trh, zaregistroval nebo za jehož uvedení do provozu odpovídá, není v souladu s tímto nařízením, přijme okamžitě nápravná opatření nezbytná k zajištění souladu tohoto vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, k jeho stažení z trhu nebo případně z oběhu.

 

2. Pokud vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek představuje vážné nebezpečí, dovozci o tom okamžitě informují orgány pro dozoru nad trhem a schvalovací orgány členských států, v nichž bylo toto vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek uvedeno na trh, a uvede podrobnosti zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

 

3. Dovozce po dobu nejméně 10 let poté, co bylo vozidlo uvedeno na trh a po dobu nejméně 5 let poté, co byl na trh uveden systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, uchovává kopii prohlášení o shodě pro potřeby orgánů pro dozor nad trhem a schvalovacích orgánů a zajistí, aby schvalovací dokumentace uvedená v čl. 15 odst. 10 byla těmto orgánům na požádání k dispozici.

 

4. Na odůvodněnou žádost předloží dovozce vnitrostátnímu orgánu všechny informace a veškerou dokumentaci nezbytnou k prokázání souladu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, a to v jednom z úředních jazyků členského státu uvedeného orgánu. Na žádost tohoto orgánu dovozce spolupracuje na veškerých opatřeních přijatých s cílem vyloučit rizika, která představuje vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, jež uvedl na trh, zaregistroval nebo za jehož uvedení do provozu odpovídá.

Pozměňovací návrh   94

Návrh nařízení

Článek 6 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6e

 

Obecné povinnosti distributora

 

1. Distributor jedná s náležitou péči, pokud jde o požadavky vztahující se na uvedení vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku na trh.

 

2. Před uvedením vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku na trh distributor ověří, zda vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek nese povinné označení nebo značku schválení typu, zda je k němu přiložena požadovaná dokumentace, pokyny a bezpečnostní informace v úředních jazycích členského státu, v němž má být vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek uveden na trh, a zda výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v čl. 6c odst.2 a v čl. 6c odst. 4.

 

3. Distributor zajistí, aby v době, kdy nese za vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek odpovědnost, byly skladovací a přepravní podmínky takové, aby nebyl ohrožen soulad s požadavky stanovenými v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh   95

Návrh nařízení

Článek 6 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6f

 

Zvláštní povinnosti distributora v oblasti shody vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků

 

1. Při uvádění vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku na trh jedná distributor s náležitou péči, pokud jde o požadavky tohoto nařízení.

 

2. Pokud se distributor domnívá, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek není ve shodě s požadavky tohoto nařízení, nesmí vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek uvést na trh, zaregistrovat ani uvést do provozu, a dokud nebude zajištěn jeho soulad, musí bránit jeho uvedení na trh, registraci nebo uvedení do provozu.

 

3. Pokud se distributor domnívá, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, jež uvedli na trh, zaregistrovali nebo za jehož uvedení do provozu odpovídají, není v souladu s tímto nařízením, uvědomí o tom výrobce nebo jeho zástupce a zajistí, aby byla podle čl. 6a odst. a čl. 6d odst. 1 přijata nápravná opatření nezbytná k zajištění souladu tohoto vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, k jeho stažení z trhu nebo případně z oběhu.

 

4. Pokud vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek představuje vážné nebezpečí, distributor o této skutečnosti neprodleně informuje a uvede podrobné údaje o nesouladu a o nápravných opatřeních přijatých výrobcem, orgány pro dozor nad trhem a schvalovacími orgány členských států, v nichž bylo toto vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek uvedeno na trh, registrováno nebo za jehož uvedení do provozu odpovídají, a rovněž výrobce a dovozce.

 

5. Na odůvodněnou žádost vnitrostátního orgánu distributor zajistí, aby výrobce vnitrostátnímu orgánu poskytl informace uvedené v čl. 6a odst. 4 nebo aby dovozce vnitrostátnímu orgánu poskytl informace uvedené v čl. 6d odst. 3. Distributor na požádání s tímto orgánem spolupracuje na veškerých opatřeních přijatých v souladu s čl. 20 nařízení (ES) č. 765/2008 s cílem vyloučit rizika, která představuje vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, jež uvedl na trh Unie.

Pozměňovací návrh   96

Návrh nařízení

Článek 6 g (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6g

 

Případy, kdy se povinnosti výrobce vztahují na dovozce a distributory

 

Dovozce nebo distributor se pro účely tohoto nařízení považuje za výrobce, na nějž se vztahují povinnosti výrobce podle článků 6 až 6b, pokud tento výrobce nebo distributor uvede na trh, zaregistruje vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek nebo odpovídá za jejich uvedení do provozu pod svým jménem nebo ochrannou známkou nebo pokud upraví vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, jež byly již uvedeny na trh, zaregistrovány nebo uvedeny do provozu, způsobem, který může ovlivnit jejich soulad s příslušnými požadavky.

Pozměňovací návrh   97

Návrh nařízení

Článek 6 h (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6h

 

Identifikace hospodářských subjektů

 

Hospodářské subjekty jsou povinny po dobu 10 let sdělovat orgánům pro dozor nad trhem a schvalovacím orgánům identifikační údaje těchto subjektů:

 

a) hospodářských subjektů, které jim dodaly vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek;

 

b) hospodářských subjektů, jimž dodaly vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek.

Pozměňovací návrh   98

Návrh nařízení

Čl. 7 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Požadavky na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích

Požadavky na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a na provozní bezpečnost

Pozměňovací návrh   99

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) rozjezd a zastavení, včetně zařízení pro nouzové a automatické zastavení;

 

(Tento text by měl být doplněn k příloze I a měl by se vztahovat na všechny příslušné kategorie vozidel)

Pozměňovací návrh   100

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab) nezáměrný pohyb vozidla;

 

(Tento text by měl být doplněn k příloze I a měl by se vztahovat na všechny příslušné kategorie vozidel)

Pozměňovací návrh   101

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) systémy usnadňující řidiči ovládání vozidla, včetně řízení, brzdění včetně protiblokovacích brzdových systémů a elektronických systémů kontroly stability;

b) systémy usnadňující řidiči ovládání vozidla, jako je řízeníbrzdění, včetně protiblokovacích brzdových systémů a elektronických systémů kontroly stability (nebo systémů s obdobným účinkem);

Pozměňovací návrh   102

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. m a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ma) mechanická bezpečnost;

 

(Tento text by měl být doplněn k příloze I a měl by se vztahovat na všechny příslušné kategorie vozidel)

Pozměňovací návrh   103

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – bod q

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

q) spojovací zařízení a zařízení zpětného chodu;

q) tažná zařízení;

 

(Tento text by měl být doplněn k příloze I a měl by se vztahovat na všechny příslušné kategorie vozidel)

Pozměňovací návrh   104

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. t a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ta) zpětný chod;

 

(Tento text by měl být doplněn k příloze I a měl by se vztahovat na všechny příslušné kategorie vozidel)

Pozměňovací návrh   105

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. t b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

tb) pásy

 

(Tento text by měl být doplněn k příloze I a měl by se vztahovat na všechny příslušné kategorie vozidel)

Pozměňovací návrh   106

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. t c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

tc) mechanická spojovací zařízení;

 

(Tento text by měl být doplněn k příloze I a měl by se vztahovat na všechny příslušné kategorie vozidel)

Pozměňovací návrh   107

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2 se týkají vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, pokud je deklarováno, že jsou použitelná pro příslušnou kategorii vozidel stanovenou v článku 4.

3. Požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2 se týkají vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, pokud je v příloze I deklarováno, že jsou použitelná pro příslušnou kategorii vozidel stanovenou v článku 4.

Pozměňovací návrh   108

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komise bude mít pravomoc, aby v souladu s článkem 57 přijala akt v přenesené pravomoci, který stanoví podrobné technické požadavky, případně i včetně zkušebních postupů a mezních hodnot, pro prvky uvedené v odstavci 2, aby byla zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

4. S cílem zajistit dosažení vysoké úrovně bezpečnosti silničního provozu a funkční bezpečnosti je Komisi svěřena pravomoc přijímat aktypřenesené pravomoci v souladu s článkem 57, kterými stanoví podrobné technické požadavky na subjekty uvedené v odstavci 2 tohoto článku, případně i včetně zkušebních postupů a mezních hodnot.

 

Tyto podrobné technické požadavky musí vést ke zvýšení nebo alespoň zachování úrovně bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a funkční bezpečnosti, která je stanovena ve směrnicích uvedených v čl. 62 odst. 1 a v článku 63.

 

Podrobné technické požadavky především zajistí:

 

– aby vozidla s maximální rychlostí vyšší než 40 km/h, s výjimkou výměnných tažených zařízení (kategorie S), dosahovala stejné úrovně bezpečnosti silničního provozu jako motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, pokud jde o výkon brzd a protiblokovacích brzdových systémů;

Pozměňovací návrh   109

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) systémy ochrany při převrácení (dále jen „ROPS“);

a) ochranné konstrukce při převrácení (dále jen „ROPS“);

Pozměňovací návrh   110

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) systémy ochrany proti padajícím předmětům (dále jen „FOPS“);

b) ochranné konstrukce proti padajícím předmětům (dále jen „FOPS“);

Pozměňovací návrh   111

Návrh nařízení

Čl. 8 – bod 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) provoz a údržbu;

 

(Tento text by měl být doplněn k příloze I a měl by se vztahovat na všechny příslušné kategorie vozidel)

Pozměňovací návrh   112

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb) bezpečnost a spolehlivost ovládacích systémů, včetně vývodových hřídelů k vlečenému stroji;

 

(Tento text by měl být doplněn k příloze I a měl by se vztahovat na všechny příslušné kategorie vozidel)

Pozměňovací návrh   113

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bc) odpojení zdrojů energie;

 

(Tento text by měl být doplněn k příloze I a měl by se vztahovat na všechny příslušné kategorie vozidel)

Pozměňovací návrh   114

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. b d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bd) ochranu proti důvodně předvídatelnému zneužití vozidla;

 

(Tento text by měl být doplněn k příloze I a měl by se vztahovat na všechny příslušné kategorie vozidel)

Pozměňovací návrh   115

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. b e (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

be) ochranu proti mechanickým nebezpečím;

 

(Tento text by měl být doplněn k příloze I a měl by se vztahovat na všechny příslušné kategorie vozidel)

Pozměňovací návrh   116

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) vnitřní úrovně hluku;

d) hladinu akustického tlaku působícího na řidiče;

Pozměňovací návrh   117

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) ergonomii (včetně předvídatelného nesprávného užití, použitelnosti kontrolních systémů, přístupu k ovládacím prvkům, aby se zamezilo jejich neúmyslné aktivaci, přizpůsobení rozhraní člověk-vozidlo předvídatelným vlastnostem řidiče, zásahu obsluhy);

 

(Tento text by měl být doplněn k příloze I a měl by se vztahovat na všechny příslušné kategorie vozidel)

Pozměňovací návrh   118

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa) přístup ke stanovištím obsluhy a místům údržby;

 

(Tento text by měl být doplněn v příloze I a měl by se vztahovat na všechny příslušné kategorie vozidel)

Pozměňovací návrh   119

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ka) stabilitu;

Pozměňovací návrh   120

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. k b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

kb) kryty a ochranná zařízení;

 

(Tento text by měl být doplněn k příloze I a měl by se vztahovat na všechny příslušné kategorie vozidel)

Pozměňovací návrh   121

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. k c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

kc) riziko ztráty stability;

 

(Tento text by měl být doplněn k příloze I a měl by se vztahovat na všechny příslušné kategorie vozidel)

Pozměňovací návrh   122

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. k d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

kd) riziko uklouznutí, zakopnutí nebo pádu

 

(Tento text by měl být doplněn k příloze I a měl by se vztahovat na všechny příslušné kategorie vozidel)

Pozměňovací návrh   123

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. k e (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ke) ochranu řidiče před nebezpečím úrazu elektrickým proudem, včetně blesku;

 

(Tento text by měl být doplněn k příloze I a měl by se vztahovat na všechny příslušné kategorie vozidel)

Pozměňovací návrh   124

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. k f (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

kf) bezpečné čištění vozidla včetně vnitřních částí;

 

(Tento text by měl být doplněn k příloze I a měl by se vztahovat na všechny příslušné kategorie vozidel)

Pozměňovací návrh   125

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. k g (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

kg) nebezpečí zachycení;

 

(Tento text by měl být doplněn k příloze I a měl by se vztahovat na všechny příslušné kategorie vozidel)

Pozměňovací návrh   126

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. k h (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

kh) vyloučení rizik vyplývajících z chybné instalace;

 

(Tento text by měl být doplněn k příloze I a měl by se vztahovat na všechny příslušné kategorie vozidel)

Pozměňovací návrh   127

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. k i (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ki) kryty;

 

(Tento text by měl být doplněn k příloze I a měl by se vztahovat na všechny příslušné kategorie vozidel)

Pozměňovací návrh   128

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. k j (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

kj) rizika způsobená pohybujícími se částmi;

 

(Tento text by měl být doplněn k příloze I a měl by se vztahovat na všechny příslušné kategorie vozidel)

Pozměňovací návrh   129

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. k k (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

kk) materiály a produkty;

 

(Tento text by měl být doplněn k příloze I a měl by se vztahovat na všechny příslušné kategorie vozidel)

Pozměňovací návrh   130

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. k l (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

kl) baterie;

 

(Tento text by měl být doplněn k příloze I a měl by se vztahovat na všechny příslušné kategorie vozidel)

Pozměňovací návrh   131

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. m c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

km) brzdění včetně parkovacích funkcí;

 

(Tento text by měl být doplněn k příloze I a měl by se vztahovat na všechny příslušné kategorie vozidel)

Pozměňovací návrh   132

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. l

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l) ochranu řidiče proti nebezpečným látkám;

l) ochranu řidiče proti nebezpečným materiálům a látkám a před nedostatkem kyslíku;

 

(Tento text by měl být v příloze I upraven a měl by se vztahovat na všechny příslušné kategorie vozidel)

Pozměňovací návrh   133

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. l a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

la) požární bezpečnost;

 

(Tento text by měl být doplněn k příloze I a měl by se vztahovat na všechny příslušné kategorie vozidel)

Pozměňovací návrh   134

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. l b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

lb) vibrace;

 

(Tento text by měl být doplněn k příloze I a měl by se vztahovat na všechny příslušné kategorie vozidel)

Pozměňovací návrh   135

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. l c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

lc) ochranu před vnějším zářením;

 

(Tento text by měl být doplněn k příloze I a měl by se vztahovat na všechny příslušné kategorie vozidel)

Pozměňovací návrh   136

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. l d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ld) ochranu před kontaktem s částmi nebo materiály o extrémních teplotách;

 

(Tento text by měl být doplněn k příloze I a měl by se vztahovat na všechny příslušné kategorie vozidel)

Pozměňovací návrh   137

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. m a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ma) rizika související se změnami provozních podmínek;

 

(Tento text by měl být doplněn k příloze I a měl by se vztahovat na všechny příslušné kategorie vozidel)

Pozměňovací návrh   138

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. m b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

mb) rizika způsobená povrchy, hranami a rohy;

 

(Tento text by měl být doplněn k příloze I a měl by se vztahovat na všechny příslušné kategorie vozidel)

Pozměňovací návrh   139

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. m c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

mc) rizika prasknutí tuhých a ohebných potrubí pro tekutiny, zejména vysokotlaká potrubí;

 

(Tento text by měl být doplněn k příloze I a měl by se vztahovat na všechny příslušné kategorie vozidel)

Pozměňovací návrh   140

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. m d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

md) informace a varování;

 

(Tento text by měl být doplněn k příloze I a měl by se vztahovat na všechny příslušné kategorie vozidel)

Pozměňovací návrh   141

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2 se týkají vozidel, systémů, konstrukčních částí, samostatných technických celků určených pro tato vozidla, pokud je deklarováno, že jsou použitelná pro příslušnou kategorii vozidel stanovenou tímto nařízením.

3. Požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2 se týkají vozidel, systémů, konstrukčních částísamostatných technických celků, pokud je v příloze I deklarováno, že jsou použitelná pro příslušnou kategorii vozidel stanovenou v článku 4.

Pozměňovací návrh   142

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komise bude mít pravomoc, aby v souladu s článkem 57 přijala akt v přenesené pravomoci, který stanoví podrobné technické požadavky, případně i včetně zkušebních postupů a mezních hodnot, pro prvky uvedené v odstavci 2, aby byla zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti osádky.

4. S cílem zajistit vysokou úroveň bezpečnosti osádky je Komisi svěřena pravomoc přijímat aktypřenesené pravomoci v souladu s článkem 57, kterými stanoví podrobné technické požadavky na subjekty uvedené v odstavci 2, případně i včetně zkušebních postupů a mezních hodnot.

 

Tyto podrobné technické požadavky musí vést ke zvýšení nebo alespoň zachování úrovně bezpečnosti osádky, která je stanovena ve směrnicích uvedených v čl. 62 odst. 1 a v článku 63.

Pozměňovací návrh   143

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Použijí se specifické mezní hodnoty, postupy a požadavky na zkoušky znečisťujících emisí stanovené pro pojízdné stroje ve směrnici 97/68/ES.

3. Použijí se specifické mezní hodnoty, jakož i postupy a požadavky na zkoušky znečisťujících emisí stanovené pro pojízdné stroje ve směrnici 97/68/ES.

Pozměňovací návrh   144

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2 se týkají vozidel, systémů, konstrukčních částí, samostatných technických celků určených pro tato vozidla, pokud je deklarováno, že jsou použitelná pro příslušnou kategorii vozidel stanovenou tímto nařízením.

4. Požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2 se týkají vozidel, systémů, konstrukčních částísamostatných technických celků, pokud je v příloze I deklarováno, že jsou použitelná pro příslušnou kategorii vozidel stanovenou v článku 4.

Pozměňovací návrh   145

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Komise bude mít pravomoc, aby v souladu s článkem 57 přijala akt v přenesené pravomoci, který stanoví podrobné technické požadavky, případně i včetně zkušebních postupů a mezních hodnot, pokud jde o hladinu vnějšího hluku, jak je popsán v odst. 2 písm. b), a instalaci schválených zařízení na vozidle a s tím souvisejících ustanovení pro flexibilitu, jak je popsáno v odst. 2 písm. a) a v odstavci 3, aby byla zajištěna vysoká úroveň environmentální výkonnosti.

5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat aktypřenesené pravomoci v souladu s článkem 57, kterými stanoví podrobné technické požadavky na hladinu vnějšího hluku, případně i včetně zkušebních postupů a mezních hodnot, a na instalaci schválených zařízení na vozidle pro omezení škodlivých emisím a s tím souvisejících ustanovení pro flexibilitu, aby byla zajištěna vysoká úroveň environmentální výkonnosti.

 

Tyto specifické požadavky musí vést ke zvýšení nebo alespoň zachování úrovně environmentální výkonnosti, která je stanovena ve směrnicích uvedených v čl. 62 odst. 1 a případně v článku 63.

Pozměňovací návrh   146

Návrh nařízení

Čl. 10 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Postupy pro EU schválení typu úplného vozidla

Postupy pro EU schválení typu

Pozměňovací návrh   147

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Výrobce může zvolit jeden z těchto postupů:

1. Žádá-li výrobce o schválení typu úplného vozidla, může zvolit jeden z těchto postupů:

Pozměňovací návrh   148

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) vícestupňové schválení typu.

vypouští se

Pozměňovací návrh   149

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový) a 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Kromě toho může výrobce zvolit vícestupňové schválení typu.

 

Pro schválení typu systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se použije jednostupňové schválení typu.

Pozměňovací návrh   150

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Postupné schválení typu je postup schválení vozidla sestávající z postupného získávání celého souboru certifikátů EU schválení typu pro systémy, konstrukční části a samostatné technické celky vztahující se k vozidlu, jenž vede v závěrečné fázi ke schválení vozidla.

Postupné schválení typu je postup schválení vozidla sestávající z postupného získávání celého souboru certifikátů EU schválení typu pro systémy, konstrukční části a samostatné technické celky, které jsou součástí vozidla, jenž vede v závěrečné fázi ke schválení vozidla.

Pozměňovací návrh   151

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Vícestupňové schválení typu bude uděleno pro typ neúplného nebo dokončeného vozidla, který odpovídá údajům v dokumentaci výrobce a splňuje technické požadavky stanovené příslušnými akty uvedenými v příloze I, a to s ohledem na stav rozpracovanosti vozidla.

netýká se českého znění

Pozměňovací návrh   152

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Schválení typu pro závěrečný stupeň dokončení může být uděleno pouze poté, co schvalovací orgán ověřil, že schválení typu vydané/vydaná pro neúplné vozidlo potvrzuje, že typ vozidla schválený v závěrečném stupni splňuje všechny technické požadavky platné v době a pro kategorii vozidla, pro které je uděleno schválení typu úplného vozidla.

4. Schválení typu pro závěrečný stupeň dokončení může být uděleno pouze poté, co schvalovací orgán ověřil, že vozidlo, které v závěrečném stupni obdrželo schválení typu, splňuje všechny technické požadavky platné v dané fázi. Součástí tohoto ověření je kontrola dokumentů prokazujících splnění všech požadavků pro schválení typu neúplného vozidla, které je uděleno v rámci vícestupňového postupu schválení typu, a to i v případě, že je uděleno pro jinou kategorii nebo podkategorii vozidla.

Pozměňovací návrh   153

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Výběr schvalovacího postupu neovlivní uplatnitelné právní požadavky, kterým musí schvalované vozidlo vyhovět v době vydání schválení typu úplného vozidla.

5. Výběr schvalovacího postupu neovlivní uplatnitelné požadavky, kterým musí schvalované vozidlo vyhovět v době vydání schválení typu úplného vozidla.

Pozměňovací návrh   154

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Komisi jsou svěřeny prováděcí pravomoci k tomu, aby v článku 54 stanovila šablony detailů uspořádání s ohledem na postupy schvalování typu.

6. Komisi přijímá akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 57, jimiž stanoví uspořádání s ohledem na postupy schvalování typu.

Pozměňovací návrh   155

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pro konkrétní typ vozidla lze podat pouze jednu žádost, a to pouze v jednom členském státě.

2. Pro konkrétní typ systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku lze podat pouze jednu žádost, a to pouze v jednom členském státě.

Pozměňovací návrh   156

Návrh nařízení

Čl. 12 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Informace, které se uvádějí v žádosti o schválení typu

Dokumentace

Pozměňovací návrh   157

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Informační dokument, jak je specifikováno v prováděcích právních předpisech, uvádí informace, které musí žadatel předložit.

vypouští se

Pozměňovací návrh   158

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Žadatel předloží schvalovacímu orgánu dokumentaci výrobce. Dokumentace výrobce musí zahrnovat informační dokument a všechna data, nákresy, fotografie a další zde požadované informace. Tyto informace mohou být dodány na papíře nebo v elektronickém formátu.

Žadatel předloží schvalovacímu orgánu dokumentaci výrobce.

 

Dokumentace výrobce musí obsahovat:

 

a) informační dokument;

 

b) všechna data, nákresy, fotografie a další informace;

 

c) v případě vozidel údaj o tom, který postup byl zvolen v souladu s čl. 10 odst. 1.

Pozměňovací návrh   159

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Dokumentaci lze předložit v tištěné či elektronické podobě v závislosti na tom, co je přijatelné pro technickou zkušebnu a schvalovací orgán.

Pozměňovací návrh   160

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise přijímá akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 57, v nichž určí, které údaje je nutné podle tohoto článku předložit schvalovacímu orgánu, s přihlédnutím k požadavkům uvedeným v článku 13.

Pozměňovací návrh   161

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi jsou svěřeny prováděcí pravomoci k tomu, aby v článku 54 stanovila šablony informačního dokumentu a dokumentace výrobce.

Komise přijme prováděcí akt, v němž stanoví šablony informačního dokumentu a dokumentace výrobce. Tento prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 55 odst. 2.

Pozměňovací návrh   162

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

K žádosti o postupné schválení typu musí být připojena dokumentace výrobce společně s úplným souborem certifikátů schválení typu požadovaných podle každého z použitelných regulačních aktů a předpisů EHK OSN nebo kodexů OECD uvedených v příloze I.

K žádosti o postupné schválení typu musí být připojena dokumentace výrobce v souladu s článkem 12 a úplný soubor certifikátů schválení typu požadovaný podle každého z použitelných regulačních aktů a předpisů EHK OSN nebo kodexů OECD uvedených v příloze I.

Pozměňovací návrh   163

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. K žádosti o jednorázové schválení typu musí být připojena dokumentace výrobce, jež obsahuje příslušné informace v souvislosti s akty uvedenými v příloze I.

2. K žádosti o jednorázové schválení typu musí být připojena dokumentace výrobce v souladu s článkem 12, jež obsahuje příslušné informace v souvislosti s akty uvedenými v příloze I.

Pozměňovací návrh   164

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. U postupu kombinovaného schválení typu musí být k dokumentaci výrobce připojen jeden či více certifikátů schválení typu vyžadovaných podle každého z jednotlivých uplatnitelných aktů a předpisů EHK OSN nebo kodexů OECD uvedených v příloze I dokumentace musí obsahovat informace vyžadované v prováděcích předpisech k tomuto nařízení v souvislosti s akty uvedenými v příloze I.

3. U postupu kombinovaného schválení typu musí být k dokumentaci výrobce připojen jeden či více certifikátů schválení typu vyžadovaných podle každého z uplatnitelných aktů a předpisů EHK OSN nebo kodexů OECD uvedených v příloze I dokumentace musí obsahovat informace vyžadované v prováděcích předpisech k tomuto nařízení v souvislosti s akty uvedenými v příloze I.

Pozměňovací návrh   165

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Informace uvedené v písmenech a) a b) lze poskytnout v souladu s odstavcem 2.

Informace uvedené v písmenech a) a b) lze poskytnout v souladu s odstavcem 3.

Pozměňovací návrh   166

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Schvalovací orgán může prostřednictvím odůvodněné žádosti požádat výrobce o poskytnutí jakýchkoliv dalších informací potřebných k rozhodnutí o tom, jaké zkoušky jsou vyžadovány, nebo k usnadnění těchto zkoušek.

netýká se českého znění

Pozměňovací návrh   167

Návrh nařízení

Článek 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Postup při EU schválení typu systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků

vypouští se

Výrobce podává žádost schvalovacímu orgánu.

 

Pro konkrétní typ systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku lze podat pouze jednu žádost, a to pouze v jednom členském státě.

 

Pro každý typ, který má být schválen, se podává samostatná žádost.

 

Odůvodnění

Tento text byl vložen do článků 10 a 11.

Pozměňovací návrh   168

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Schvalovací orgány nesmějí udělit EU schválení typu, dokud nezajistí, že jsou řádně a uspokojivě provedeny postupy uvedené v článku 19 a pokud typ vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku nevyhovuje uplatnitelným ustanovením.

1. Schvalovací orgány nesmějí udělit EU schválení typu, dokud neověří shodu postupů uvedených v článku 19 a soulad typu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku s uplatnitelnými ustanoveními.

Pozměňovací návrh   169

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pokud schvalovací orgán zjistí, že typ vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku představuje, i když je vyroben v souladu s požadovanými ustanoveními, závažné nebezpečí pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo vážně poškozuje životní prostředí nebo veřejné zdraví nebo, u traktorů, představuje vážné nebezpečí pro osádku, může odmítnout udělit EU schválení typu. V tom případě neprodleně zašle schvalovacím orgánům ostatních členských států a Komisi podrobnou dokumentaci objasňující důvody svého rozhodnutí a uvádějící důkazy pro svá zjištění.

3. Pokud schvalovací orgán zjistí, že typ vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, ačkoli je v souladu s požadovanými ustanoveními, představuje závažné nebezpečí pro bezpečnost nebo může vážně poškodit životní prostředí či veřejné zdraví nebo představuje vážné nebezpečí pro osádku, může odmítnout udělit EU schválení typu. V tom případě neprodleně zašle schvalovacím orgánům ostatních členských států a Komisi podrobnou dokumentaci objasňující důvody svého rozhodnutí a uvádějící důkazy pro svá zjištění.

Pozměňovací návrh   170

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Certifikáty EU schválení typu se číslují v souladu s harmonizovaným systémem.

4. Certifikáty EU schválení typu se číslují v souladu s harmonizovaným systémem, který stanoví Komise prováděcím aktem. . Tento prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 55 odst. 2.

Pozměňovací návrh   171

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Schvalovací orgán zašle pro každý typ vozidla, který schválí, schvalovacím orgánům ostatních členských států do dvaceti pracovních dnů kopii certifikátu EU schválení typu vozidla i s přílohami. Tištěnou podobu lze nahradit elektronickým souborem.

5. Schvalovací orgán zašle pro každý typ vozidla, který schválí, schvalovacím orgánům ostatních členských států do dvaceti pracovních dnů kopii certifikátu EU schválení typu vozidla i s přílohami, a to pomocí společného zabezpečeného elektronického systému pro výměnu údajů.

Pozměňovací návrh   172

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Schvalovací orgán zasílá ve tříměsíčních odstupech schvalovacím orgánům ostatních členských států seznam EU schválení typu pro systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, která během předchozího období udělil, změnil, odmítl udělit nebo odejmul.

7. Schvalovací orgán ve tříměsíčních intervalech zasílá schvalovacím orgánům ostatních členských států seznam EU schválení typu, která během předchozího období u systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků udělil, změnil, odmítl udělit nebo jež odejmul.

Pozměňovací návrh   173

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8. Pokud tak požaduje schvalovací orgán jiného členského státu, zašle schvalovací orgán, jenž udělil EU schválení typu, žadateli do dvaceti pracovních dnů od obdržení této žádosti kopii dotyčného certifikátu EU schválení typu i s přílohami. Tištěnou podobu lze nahradit elektronickým souborem.

8. Pokud tak požaduje schvalovací orgán jiného členského státu, zašle schvalovací orgán, jenž udělil EU schválení typu, žadateli do dvaceti pracovních dnů od obdržení této žádosti kopii vyžádaného certifikátu EU schválení typu i s přílohami, a to pomocí společného zabezpečeného elektronického systému pro výměnu údajů.

Pozměňovací návrh   174

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9. Je-li to vyžadováno Komisí, předloží schvalovací orgán informaci popsanou v článcích 5 až 8 také Komisi.

9. Je-li to vyžadováno Komisí, předloží schvalovací orgán informaci uvedenou v článcích 5 až 8 také Komisi.

Pozměňovací návrh   175

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10. Schvalovací orgán zkompletuje schvalovací dokumentaci sestávající z výrobní dokumentace, ke které jsou připojeny záznamy o zkouškách a veškerá další dokumentace, kterou dodala technická zkušebna nebo schvalovací orgán do výrobní dokumentace během provádění své činnosti. Součástí výrobní dokumentace je rejstřík s obsahem schvalovací dokumentace podle vhodného číslování nebo značení, aby bylo možno jasně identifikovat všechny stránky, přičemž formát tohoto dokumentu musí umožňovat uvádění záznamů o následujících krocích při provádění EU schválení typu, zejména data revizí a aktualizací.

netýká se českého znění

Pozměňovací návrh   176

Návrh nařízení

Čl. 16 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zvláštní ustanovení týkající se certifikátu schválení typu

Zvláštní ustanovení týkající se certifikátu EU schválení typu

Pozměňovací návrh   177

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Certifikát schválení typu obsahuje následující přílohy:

1. Certifikát EU schválení typu obsahuje následující přílohy:

Pozměňovací návrh   178

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) schvalovací dokumentaci uvedenou v článku 15;

a) schvalovací dokumentaci uvedenou v čl. 15 odst. 10;

Pozměňovací návrh   179

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) vyplněný vzor prohlášení o shodě.

Pozměňovací návrh   180

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Certifikát schválení typu musí být vydán na základě vzoru uvedeného v prováděcím aktu k tomuto nařízení:

2. Certifikát EU schválení typu musí být vydán na základě vzoru, který stanoví Komise prováděcím aktem. Tento prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 55 odst. 2.

Pozměňovací návrh   181

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) vyplní všechny rubriky certifikátu EU schválení typu, včetně přiloženého listu s výsledky zkoušek, podle vzoru certifikátu schválení typu uvedeného v prováděcím aktu k tomuto nařízení;

a) vyplní všechny rubriky certifikátu EU schválení typu, včetně přiloženého listu s výsledky zkoušek;

Pozměňovací návrh   182

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise stanoví vzor pro list s výsledky zkoušek uvedený v písmenu a) pomocí prováděcího aktu. Uvedené prováděcí nařízení se přijme přezkumným postupem podle čl. 55 odst. 2.

Pozměňovací návrh   183

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. V případě EU schválení typu, u nějž byla v souladu s článkem 26 stanovena omezení ohledně jeho platnosti nebo bylo upuštěno od některých ustanovení aktů, se v certifikátu EU schválení typu tato omezení nebo prominutí uvedou.

4. V případě EU schválení typu, u nějž byla v souladu s článkem 26 stanovena omezení ohledně jeho platnosti nebo bylo upuštěno od některých ustanovení tohoto nařízení nebo aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na základě tohoto nařízení, se v certifikátu EU schválení typu tato omezení nebo prominutí uvedou.

Pozměňovací návrh   184

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Pokud se výrobce rozhodne pro postup kombinovaného schválení typu, vyplní schvalovací orgán v informačním dokumentu odkazy na zkušební protokoly stanovené regulačními akty, pro něž není k dispozici žádný certifikát EU schválení typu. Komisi jsou svěřeny prováděcí pravomoci k tomu, aby v článku 54 stanovila šablonu takového dokumentu.

5. Pokud se výrobce rozhodne pro postup kombinovaného schválení typu, vyplní schvalovací orgán v informačním dokumentu odkazy na zkušební protokoly stanovené prováděcím aktem uvedeným v čl. 18 odst. 1, pro něž není k dispozici žádný certifikát EU schválení typu.

Pozměňovací návrh   185

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Pokud se výrobce rozhodne pro jednorázový postup schválení typu, sestaví schvalovací orgán seznam použitelných požadavků či aktů a přiloží tento seznam k certifikátu EU schválení typu. Komisi jsou svěřeny prováděcí pravomoci k tomu, aby v článku 54 stanovila šablonu takového seznamu.

6. Pokud se výrobce rozhodne pro jednorázový postup schválení typu, sestaví schvalovací orgán seznam použitelných požadavků či aktů a přiloží tento seznam k certifikátu EU schválení typu. Komise přijme šablonu takového seznamu pomocí prováděcího aktu. Uvedené prováděcí nařízení se přijme přezkumným postupem podle čl. 55 odst. 2.

Pozměňovací návrh   186

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. EU schválení typu bude uděleno systému, který odpovídá údajům v dokumentaci výrobce a splňuje technické požadavky stanovené příslušným aktem, jenž je uveden v příloze I.

1. EU schválení typu bude uděleno systému, který odpovídá údajům v dokumentaci výrobce a splňuje technické požadavky stanovené příslušnými akty, jenž je uveden v příloze I.

Pozměňovací návrh   187

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. EU schválení typu pro konstrukční část nebo samostatný technický celek bude uděleno konstrukční části nebo samostatnému technickému celku, který odpovídá údajům v dokumentaci výrobce a splňuje technické požadavky stanovené příslušným zvláštním aktem, jenž je uveden v příloze I.

2. EU schválení typu pro konstrukční část nebo samostatný technický celek bude uděleno konstrukční části nebo samostatnému technickému celku, který odpovídá údajům v dokumentaci výrobce a splňuje technické požadavky stanovené příslušnými zvláštními akty, jež jsou uvedeny v příloze I.

Pozměňovací návrh   188

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pokud se na konstrukční části nebo samostatné technické celky, ať jsou určeny k opravě, servisu nebo údržbě či nikoliv, vztahuje rovněž schválení typu pro systém související s vozidlem, nevyžaduje se žádné další schválení konstrukční části nebo samostatného technického celku, ledaže tak stanoví příslušný akt uvedený v příloze I.

3. Pokud se na konstrukční části nebo samostatné technické celky, ať jsou určeny k opravě, servisu nebo údržbě či nikoliv, vztahuje rovněž schválení typu pro systém související s vozidlem, nevyžaduje se žádné další schválení konstrukční části nebo samostatného technického celku, ledaže tak stanoví příslušný akt uvedený v příloze I.

Pozměňovací návrh   189

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V tom případě se v certifikátu EU schválení typu uvedou všechna omezení jeho použití a zvláštní podmínky pro jeho montáž.

V tom případě se v certifikátu EU schválení typu uvedou všechna omezení použití této konstrukční části nebo samostatného technického celku a zvláštní podmínky pro jejich montáž.

Pozměňovací návrh   190

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud jsou taková konstrukční část nebo samostatný technický celek montovány výrobcem vozidla, ověří se dodržení všech použitelných omezení použití nebo podmínek pro montáž během schvalování vozidla.

netýká se českého znění

Pozměňovací návrh   191

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zkušební postupy a zvláštní zařízení a nářadí předepsané pro provedení těchto zkoušek jsou popsányuvedených aktech.

Použijí se zkušební postupy uvedené v prvním pododstavci a zvláštní zařízení a nářadí předepsané pro provedení těchto zkoušek dle ustanovení příslušných aktů uvedených v příloze I.

Pozměňovací návrh   192

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise přijme prováděcí akt, jímž stanoví obecné požadavky na protokol o zkoušce. Tento prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 55 odst. 2.

Pozměňovací návrh   193

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Výrobce dá schvalovacímu orgánu k dispozici tolik vozidel, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, kolik je jich podle příslušných aktů nebo nařízení potřeba k provedení požadovaných zkoušek.

2. Výrobce dá schvalovacímu orgánu k dispozici tolik vozidel, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, kolik je jich podle příslušných aktů nebo nařízení uvedených v příloze I potřeba k provedení požadovaných zkoušek.

Pozměňovací návrh   194

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Jako alternativa ke zkušebním postupům uvedeným v odstavci 1 mohou být na základě souhlasu schvalovacího orgánu použity zkušební metody se simulací, a to na žádost výrobce podanou s přihlédnutím k požadavkům uvedeným v aktech s přenesenou pravomocí schválených na základě tohoto nařízení.

4. Se souhlasem schvalovacího orgánu lze jako alternativu ke zkušebním postupům uvedeným v odstavci 1 použít zkušební metody se simulací, a to na žádost výrobce podanou s přihlédnutím k požadavkům stanoveným v aktech v přenesené pravomoci uvedených v odstavci 6.

Pozměňovací návrh   195

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Zkušební metody se simulací musí splňovat podmínky v aktech s přenesenou pravomocí schválených na základě tohoto nařízení.

5. Zkušební metody se simulací musí splňovat podmínky stanovené v aktech s přenesenou pravomocí uvedené v odstavci 6.

Pozměňovací návrh   196

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Komise bude mít pravomoc, aby v souladu s článkem 57 přijala akt v přenesené pravomoci, jenž stanoví, které požadavky mohou být předmětem zkoušek se simulací, a dále stanoví podmínky, za kterých tyto zkoušky se simulací musí proběhnout, aby bylo zajištěno, že výsledky získané prostřednictvím zkoušek se simulací byly stejně důvěryhodné jako výsledky z fyzických zkoušek.

6. S cílem zajistit, aby výsledky získané prostřednictvím zkoušek se simulací byly stejně důvěryhodné jako výsledky z fyzických zkoušek, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 57 týkající se požadavků, které mohou být předmětem zkoušek se simulací, a toho, za jakých podmínek mají tyto zkoušky se simulací proběhnout.

 

Při přijímání těchto aktů v přenesené pravomoci poslouží Komisi jako základ požadavky a postupy stanovené v příloze XVI směrnice 2007/46/ES.

Pozměňovací návrh   197

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Schvalovací orgán, který uděluje EU schválení typu, přijme nezbytná opatření, aby případně ve spolupráci se schvalovacími orgány ostatních členských států ověřil, že byla přijata dostatečná opatření k zajištění shody vyráběných vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem.

netýká se českého znění

Pozměňovací návrh   198

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Schvalovací orgán, který uděluje schválení typu úplného vozidlo, přijme nezbytná opatření, jejichž cílem je ověřit, zda jsou osvědčení o shodě vydaná výrobcem v souladu s článkem 24. K tomu účelu schvalovací orgán ověří, zda je dostatečný počet vybraných prohlášení o shodě v souladu s článkem 24 a zda výrobce přijal vhodná opatření k zajištění správnosti údajů uvedených v prohlášeních o shodě.

Pozměňovací návrh   199

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu, přijme s ohledem na toto schválení nezbytná opatření, aby případně ve spolupráci se schvalovacími orgány ostatních členských států ověřil, zda jsou opatření uvedená v odstavci 1 nadále dostatečná a zda se vyráběná vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky nadále shodují se schváleným typem.

Schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu, přijme s ohledem na toto schválení nezbytná opatření, aby případně ve spolupráci se schvalovacími orgány ostatních členských států ověřil, zda jsou opatření uvedená v odstavcích 1 a 1a nadále dostatečná a zda se vyráběná vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky nadále shodují se schváleným typem.

Pozměňovací návrh   200

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ověření pro zajištění toho, že se vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky shodují se schváleným typem, se omezí na postupy stanovené v prováděcích aktech k tomuto nařízení. Za tímto účelem může schvalovací orgán členského státu, který udělil EU schválení typu, provést jakékoli kontroly nebo zkoušky s ohledem na regulační požadavek, který je předmětem EU schválení typu na vzorcích odebraných v zařízeních výrobce, včetně výrobních zařízení.

S cílem ověřit, zda se vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek shoduje se schváleným typem, může schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu, provést jakékoli kontroly nebo zkoušky, které jsou nezbytné pro zajištění souladupožadavky pro EU schválení typu, na vzorcích odebraných v zařízeních výrobce, včetně výrobních zařízení.

Pozměňovací návrh   201

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pokud schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu, zjistí, že se opatření uvedená v odstavci 1 nepoužívají, významným způsobem se odchylují od dohodnutých opatření a kontrolních plánů, přestala se používat nebo již nejsou považována za adekvátní, ačkoliv výroba pokračuje, přijme tento členský stát nezbytná opatření pro zajištění správného provádění postupu týkajícího se shodnosti výroby nebo odejme schválení typu.

3. Pokud schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu, zjistí, že se opatření uvedená v odstavcích 1 a 1a nepoužívají, významným způsobem se odchylují od dohodnutých opatření a kontrolních plánů, přestala se používat nebo již nejsou považována za adekvátní, ačkoliv výroba pokračuje, přijme nezbytná opatření pro zajištění správného provádění postupu týkajícího se shodnosti výroby nebo odejme schválení typu.

Pozměňovací návrh   202

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Komise aktem v přenesené pravomoci v souladu s článkem 57 stanoví podrobná opatření ohledně shodnosti výroby a s ní spojených postupů ověřování. Při přijímání těchto aktů v přenesené pravomoci vychází Komise z požadavků a postupů stanovených ve směrnici 2003/37/ES.

Pozměňovací návrh   203

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Uvedený schvalovací orgán v souladu s pravidly stanovenými v této kapitole určí, který postup se má použít.

Schvalovací orgán rozhodne o tom, který z postupů stanovených v článku 21 se použije.

Pozměňovací návrh   204

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě potřeby může schvalovací orgán po konzultaci s výrobcem rozhodnout, že je třeba udělit nové EU schválení typu nebo nové jednotlivé schválení.

V případě potřeby může schvalovací orgán po konzultaci s výrobcem rozhodnout, že je třeba udělit nové EU schválení typu.

Pozměňovací návrh   205

Návrh nařízení

Čl. 21 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zvláštní ustanovení týkající se vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků

Revize a rozšíření EU schválení typu

Pozměňovací návrh   206

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) vstoupí v platnost nové požadavky podle některého z aktů použitelných na schválený typ vozidla nebo na schválený systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek.

c) vstoupí v platnost nové požadavky podle kteréhokoli z aktů uvedených v příloze I a použitelných na schválený typ vozidla nebo na schválený systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek.

Pozměňovací návrh   207

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Změna schválení typu vozidla se nevyžaduje, pokud nové požadavky uvedené v odst. 2 písm. c) nejsou z technického hlediska pro tento typ vozidla relevantní nebo se týkají jiných kategorií vozidel.

Pozměňovací návrh   208

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) nové požadavky každého aktu použitelného na schválený typ vozidla se stanou závaznými pro registraci nového vozidla, jeho prodej nebo uvedení do provozu a schválení typu nelze odpovídajícím způsobem aktualizovat;

a) nové požadavky každého aktu uvedeného v příloze I použitelného na schválený typ vozidla se stanou závaznými pro uvedení na trh nového vozidla, jeho registraci nebo uvedení do provozu a schválení typu nelze odpovídajícím způsobem aktualizovat;

Pozměňovací návrh   209

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) schválení bylo odebráno v souladu s čl. 19 odst. 3 nebo čl. 37 odst. 1.

Pozměňovací návrh   210

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Výrobce musí použít šablonu prohlášení o shodě, která je v souladu s článkem 54 uvedena v prováděcích opatřeních.

2. Výrobce musí pro vystavení prohlášení o shodě použít šablonu, kterou stanoví Komise prováděcím aktem. Tento prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 55 odst. 2.

Pozměňovací návrh   211

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pokud s kupcem vozidla nebyla uzavřena jiná smlouva, prohlášení o shodě bude vystaveno v úředním jazyce členského státu, kde je vozidlo zakoupeno.

3. Pokud s kupcem vozidla nebyla uzavřena jiná smlouva, prohlášení o shodě bude vystaveno v jednom z úředních jazyků Unie podle volby výrobce.

Pozměňovací návrh   212

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Prohlášení o shodě je upraveno tak, aby se zabránilo jeho padělání. K tomuto účelu se použije papír chráněný barevnými grafickými prostředky nebo vodotiskem v podobě identifikačního označení výrobce.

4. Prohlášení o shodě je upraveno tak, aby se zabránilo jeho padělání. K tomuto účelu se použije papír chráněný přiměřeným způsobem, například barevnými grafickými prostředky nebo vodotiskem v podobě identifikačního označení výrobce.

Odůvodnění

Existuje mnohem více možností, jak chránit prohlášení o shodě, například hologramy; volba by měla být ponechána na výrobci a nařízení by mělo poskytovat jen některé nezávazné příklady.

Pozměňovací návrh   213

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Prohlášení o shodě se vyplňuje v celém rozsahunesmí obsahovat jiná omezení týkající se použití vozidla než ta, jež jsou stanovena v regulačním aktu.

5. Prohlášení o shodě se vyplňuje v celém rozsahu. Nesmí obsahovat jiná omezení týkající se použití vozidla než ta, jež jsou stanovena Komisí pomocí prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 55 odst. 2.

Pozměňovací návrh   214

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. U neúplného nebo dokončeného vozidla vyplňuje výrobce pouze ty body strany 2 prohlášení o shodě, které byly v probíhajícím stupni schvalování typu doplněny nebo změněny, a popřípadě připojí k tomuto prohlášení veškerá prohlášení o shodě vydaná v předchozím stupni.

6. U neúplného nebo dokončeného vozidla vyplňuje výrobce pouze ty body prohlášení o shodě, které byly v probíhajícím stupni schvalování typu doplněny nebo změněny, a popřípadě připojí k tomuto prohlášení veškerá prohlášení o shodě vydaná v předchozích stupních.

Pozměňovací návrh   215

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9. Aniž je dotčen odstavec 1, může výrobce předávat údaje nebo informace obsažené v prohlášení o shodě registračnímu orgánu členského státu elektronickými prostředky.

9. Aniž je dotčen odstavec 1, může výrobce předávat prohlášení o shodě registračnímu orgánu členského státu elektronickými prostředky.

Pozměňovací návrh   216

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10. Duplikát prohlášení o shodě smí vydat pouze výrobce. Na přední straně každého duplikátu prohlášení musí být jasně uvedeno označení „duplikát“.

netýká se českého znění

Pozměňovací návrh   217

Návrh nařízení

Čl. 25 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Značka schválení typu

Povinný štítek s řádným označením vozidel a značka schválení typu konstrukčních částí nebo samostatných technických celků

Pozměňovací návrh   218

Návrh nařízení

Čl. 25 – bod -1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1a. Výrobce vozidla opatří každé vozidlo vyrobené ve shodě se schváleným typem povinným štítkem s řádným označením dle požadavků příslušného aktu v přenesené pravomoci nebo prováděcího aktu přijatého v souladu s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh   219

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Výrobce konstrukční části nebo samostatného technického celku, ať už je částí systému či nikoliv, opatří každou konstrukční část nebo celek vyrobený ve shodě se schváleným typem značkou schválení typu požadovanou příslušnou aktem v přenesené pravomoci podle tohoto nařízení nebo příslušným předpisem EHK OSN nebo kodexem OECD.

1. Výrobce konstrukční části nebo samostatného technického celku, ať už je částí systému či nikoliv, opatří každou konstrukční část nebo samostatný technický celek vyrobený ve shodě se schváleným typem značkou schválení typu požadovanou příslušným aktem v přenesené pravomoci nebo prováděcím aktem přijatým v souladu s tímto nařízením nebo příslušným předpisem EHK OSN nebo kodexem OECD.

Pozměňovací návrh   220

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. EU značka schválení typu musí být zhotovena ve shodě se vzorem stanoveným v prováděcím právním předpise k tomuto nařízení.

3. EU značka schválení typu musí být ve shodě se vzorem stanoveným Komisí pomocí prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 55 odst. 2.

Pozměňovací návrh   221

Návrh nařízení

Kapitola IX – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

VÝJIMKYNOVÉ TECHNOLOGIE NEBO KONCEPCE NESLUČITELNÉ S AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI NEBO PŘEDPISY EHK OSN

VÝJIMKY PRO NOVÉ TECHNOLOGIE NEBO NOVÉ KONCEPCE

Pozměňovací návrh   222

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Výrobce může požádat o EU schválení typu pro typ systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku obsahující technická řešení nebo koncepce, jež jsou neslučitelné s jedním nebo více akty nebo požadavky uvedenými v příloze I.

1. Výrobce může požádat o EU schválení typu pro typ systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku obsahující technická řešení nebo koncepce, jež jsou neslučitelné s jedním nebo více akty uvedenými v příloze I.

Pozměňovací návrh   223

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) žádost uvádí důvody, proč daná technická řešení nebo koncepce činí systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek neslučitelným s požadavky;

a) žádost uvádí důvody, proč daná technická řešení nebo koncepce činí systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek neslučitelným s jedním nebo více akty uvedenými v příloze I;

Pozměňovací návrh   224

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) žádost popisuje u nové technologie bezpečnost a dopady na životní prostředí a opatření přijatá k tomu, aby v porovnání s požadavky, z nichž se požaduje výjimka, byla zajištěna alespoň rovnocenná úroveň bezpečnosti a ochrany životního prostředí;

b) žádost popisuje u nové technologie bezpečnost a dopady na životní prostředí a opatření přijatá k tomu, aby byla zajištěna alespoň rovnocenná úroveň bezpečnosti a ochrany životního prostředí, jakou stanoví požadavky, z nichž se požaduje výjimka;

Pozměňovací návrh   225

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Udělení tohoto EU schválení typu, jímž je přiznána výjimka pro nové technologie nebo nové koncepce, podléhá schválení ze strany Komise. Povolení se vydává formou prováděcího aktu. Tento prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 55 odst. 2.

Pozměňovací návrh   226

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Schvalovací orgán může do rozhodnutí Komise o tom, zda je povolení uděleno, udělit typu vozidla, na nějž se vztahuje požadovaná výjimka, prozatímní schválení platné pouze na území daného členského státu. Schvalovací orgán o tom neprodleně uvědomí Komisi a ostatní členské státy prostřednictvím dokumentace obsahující údaje uvedené v odstavci 2.

3. Schvalovací orgán může do rozhodnutí Komise o tom, zda je povolení uděleno, udělit typu vozidla, na nějž se vztahuje požadovaná výjimka, EU schválení typu, které je však prozatímní a platí pouze na území daného členského státu. Schvalovací orgán o tom neprodleně uvědomí Komisi a ostatní členské státy prostřednictvím dokumentace obsahující údaje uvedené v odstavci 2.

 

V záhlaví certifikátu schválení typu a prohlášení o shodě musí být jasně vyznačena skutečnost, že se jedná o prozatímní dokumenty s omezenou územní platností. Komise přijme prováděcí akty, v nichž stanoví harmonizované vzory certifikátu schválení typu a prohlášení o shodě. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 55 odst. 2.

Pozměňovací návrh   227

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Komise v souladu s postupem podle čl. 55 odst. 2 rozhodne o povolení, kterým udělí výjimku týkající se nových technologií nebo nových konceptů.

vypouští se

Pozměňovací návrh   228

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V rozhodnutí o povolení se popřípadě rovněž uvede, zda jeho platnost podléhá nějakým omezením. Platnost schválení však v žádném případě nesmí být kratší než 36 měsíců.

V povolení uvedeném v odstavci 3, které vydává Komise, se popřípadě rovněž uvede, zda podléhá nějakým omezením. Schválení typu však v každém případě platí po dobu alespoň 36 měsíců.

Pozměňovací návrh   229

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 6 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vozidla vyrobená ve shodě s prozatímním schválením před jeho zrušením však mohou být registrována, prodávána nebo uvedena do provozu v kterémkoliv členském státě, jenž prozatímní schválení přijal.

vypouští se

Pozměňovací návrh   230

Návrh nařízení

Čl. 27 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Požadované opatření

Pozdější úpravy aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů

Pozměňovací návrh   231

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud Komise schválí udělení výjimky podle článku 26, okamžitě přijme nezbytné kroky, aby dotčené akty v přenesené pravomoci nebo požadavky přizpůsobila technickému pokroku.

Pokud Komise schválí udělení výjimky podle článku 26, okamžitě přijme nezbytné kroky, aby dotčené akty v přenesené pravomoci přizpůsobila technickému pokroku.

Pozměňovací návrh   232

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud se výjimka podle článku 26 týká předpisu EHK OSN, navrhne Komise změnu příslušného předpisu EHK OSN v souladu s postupem použitelným podle revidované dohody z roku 1958.

Pokud se výjimka podle článku 26 týká předpisu EHK OSN, navrhne Komise změnu příslušného předpisu EHK OSN v souladu s postupem použitelným podle Dohody Evropské hospodářské komise OSN o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel.

Pozměňovací návrh   233

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Po změně příslušných aktů nebo požadavků se zruší veškerá omezení vztahující se k výjimkám.

Po změně příslušných aktů se zruší veškerá omezení stanovená v rozhodnutí Komise o schválení výjimky.

Pozměňovací návrh   234

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud nebyly přijaty nezbytné kroky k úpravě aktů v přenesené pravomoci nebo požadavků, lze na žádost členského státu, který schválení udělil, prodloužit platnost výjimky dalším rozhodnutím Komise přijatým v souladu postupem uvedeným v čl. 55 odst. 2.

Pokud nebyly přijaty nezbytné kroky k úpravě aktů v přenesené pravomoci, Komise může na žádost členského státu, který schválení udělil, povolit prodloužení platnosti výjimky. Povolení se vydává formou prováděcího aktu. Tento prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 55 odst. 2.

Pozměňovací návrh   235

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výrobce může požádat o vnitrostátní schválení typu malých sérií typu vozidla v rámci kvantitativních omezení stanovených v části 1 přílohy II.

Výrobce může požádat o vnitrostátní schválení typu malých sérií typu vozidla v rámci ročních kvantitativních omezení stanovených v části 1 přílohy II. Tato omezení se vztahují na uvedení na trh, registraci nebo uvedení do provozu vozidel schváleného typu na trhu každého členského státu v daném roce.

Pozměňovací návrh   236

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro takové schválení může vnitrostátní orgán, pokud k tomu má rozumné důvody, upustit od dodržení jednoho nebo více ustanovení jednoho nebo více aktů uvedených v příloze I, přičemž musí stanovit odpovídající alternativní požadavky.

Pro vnitrostátní schválení typu vozidel vyráběných v malých sériích malých sérií může schvalovací orgán, pokud k tomu má rozumné důvody, upustit od dodržení jednoho nebo více ustanovení jednoho nebo více aktů uvedených v příloze I, přičemž musí stanovit odpovídající alternativní požadavky.

Pozměňovací návrh   237

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Certifikát schválení typu uvede obsah upuštění udělených podle odstavce 1. Pro účely tohoto článku bude certifikát schválení typu navržen podle vzoru uvedeného v prováděcích právních předpisech, ale nesmí být nadepsán „certifikát EU schválení typu vozidla“. Certifikáty schválení typu se číslují v souladu s tímto nařízením.

4. Certifikát schválení typu pro vozidla, jež obdržela schválení typu podle tohoto článku, je navržen podle šablony uvedené v čl. 16 odst. 2, ale nesmí být nadepsán „certifikát EU schválení typu vozidla“ a musí v něm být uvedeno, od kterých požadavků bylo upuštěno v souladu s odstavcem 1. Certifikáty schválení typu se číslují v souladu se systémem číslování uvedeným v čl. 15 odst. 4.

Pozměňovací návrh   238

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9. Na žádost žadatele, jenž si přeje prodat, zaregistrovat nebo uvést do provozu vozidlo v jiném členském státě, poskytne schvalovací orgán, který udělil schválení, žadateli kopii certifikátu schválení typu i se schvalovací dokumentací. Schvalovací orgán povolí prodej, registraci nebo uvedení do provozu tohoto vozidla, ledaže se může odůvodněně domnívat, že technické požadavky, podle nichž bylo vozidlo schváleno, neodpovídají jeho požadavkům.

9. Na žádost žadatele o vnitrostátní schválení typu malých sérií, jenž si přeje uvést na trh nebo zaregistrovat vozidlo v jiném členském státě, poskytne schvalovací orgán, který udělil vnitrostátní schválení typu malých sérií, tomuto žadateli kopii certifikátu schválení typu včetně schvalovací dokumentace. Orgán druhého členského státu příslušný pro schvalování typu povolí uvedení na trh, registraci nebo uvedení do provozu tohoto vozidla, ledaže se může odůvodněně domnívat, že technické požadavky, podle nichž bylo vozidlo schváleno, neodpovídají jeho požadavkům.

Pozměňovací návrh   239

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Žádost o jednotlivé schválení musí být předložena výrobcem nebo majitelem vozidla. Může být také podána osobou se sídlem ve Společenství, která jedná jménem výrobce nebo majitele vozidla.

1. Žádost o jednotlivé schválení musí být předložena výrobcem nebo majitelem vozidla. Může být také podána osobou usazenouUnii, která jedná jménem majitele vozidla. Na žádost majitele vozidla nebo osoby usazené v Unii, která jedná jeho jménem, udělí schvalovací orgány jednotlivé schválení vozidlu, které se shoduje s popisem přiloženým k žádosti a vyhovuje požadavkům tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   240

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Při postupu jednotlivého schválení potvrdí schvalovací orgán, že vozidlo vyhovuje příslušným správním ustanovením a technickým požadavkům.

2. Při postupu jednotlivého schválení potvrdí schvalovací orgány, že vozidlo vyhovuje příslušným aktům uvedeným v příloze I.

Pozměňovací návrh   241

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Žádosti o jednotlivé schválení se týkají nejvýše 15 vozidel stejného typu.

4. Žádosti o jednotlivé schválení se týkají nejvýše 15 vozidel stejného typu na jeden kalendářní rok, na žadatele a na každý členský stát.

Pozměňovací návrh   242

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Neprodleně po schválení vydá schvalovací orgán certifikát o jednotlivém schválení.

Pozměňovací návrh   243

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b. Certifikátu o jednotlivém schválení vychází ze vzoru certifikátu pro EU schválení typu uvedeného v čl. 16 odst. 2 a obsahuje alespoň informace nezbytné k vyplnění žádosti o registraci podle směrnice Rady 1999/37/ES o registračních dokladech vozidel1.

 

Certifikáty o jednotlivém schválení nesmějí být nadepsány „EU schválení typu vozidla“. Certifikát o jednotlivém schválení nese identifikační číslo dotyčného vozidla.

 

_____________

 

1 Úř. věst. L 138, 1.6.1999, s. 57.

Pozměňovací návrh   244

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Tento článek se může použít na vozidlo, které v době žádosti o jednotlivé schválení dosud nezískalo správní povolení k uvedení do provozu, zahrnující jeho identifikaci a vydání registračního čísla, včetně dočasné a krátkodobé registrace nebo služební registrace nebo uvedení do provozu, nebo bylo registrováno nebo uvedeno do provozu na dobu kratší než šest měsíců.

5. Tento článek se použije na vozidla, která v době žádosti o jednotlivé schválení dosud nebyla uvedena na trh nebo u nichž neproběhlo uvedení do provozu, zahrnující identifikaci a vydání registračního čísla, včetně dočasné nebo  krátkodobé registrace nebo služební registrace, nebo jež byla na trh uvedena před méně než šesti měsíci.

Pozměňovací návrh   245

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Schvalovací orgán může osvobodit vozidlo od povinnosti splňovat jeden či více aktů uvedených v příloze I za předpokladu, že schvalovací orgán stanoví alternativní požadavky a má pro takovou výjimku rozumné zdůvodnění.

Schvalovací orgán může osvobodit vozidlo od povinnosti splňovat požadavky stanovené v příloze I za předpokladu, že schvalovací orgán stanoví alternativní požadavky a má pro takovou výjimku rozumné zdůvodnění.

Pozměňovací návrh   246

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Alternativní požadavky musí zajistit úroveň bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí a bezpečnosti osádky, jež je v nejvyšší možné míře rovnocenná úrovni stanovené příslušným aktem stanoveným v příloze I.

Alternativní požadavky musí zajistit úroveň bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a funkční bezpečnosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti osádky, jež je v největším možném rozsahu rovnocenná úrovni stanovené příslušným aktem stanoveným v příloze I.

Pozměňovací návrh   247

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Schvalovací orgány neprovádějí destrukční zkoušky. Využijí všech odpovídajících informací poskytnutých žadatelem, jež prokazují shodu s alternativními požadavky.

netýká se českého znění

Pozměňovací návrh   248

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Schvalovací orgány přijmou místo alternativních požadavků všechna EU schválení typu pro systém, konstrukční části nebo samostatné technické celky.

vypouští se

Pozměňovací návrh   249

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Podoba certifikátu o jednotlivém schválení vychází ze vzoru certifikátu EU schválení typu uvedeného v příloze V a obsahuje alespoň informace nezbytné pro vyplnění žádosti o registraci podle směrnice Rady 1999/37/ES.

Podoba certifikátu o jednotlivém schválení vychází ze vzoru certifikátu EU schválení typu uvedeného v čl. 29 odst. 4b a obsahuje alespoň informace nezbytné pro vyplnění žádosti o registraci podle směrnice Rady 1999/37/ES.

Pozměňovací návrh   250

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud si žadatel přeje prodat, zaregistrovat nebo uvést do provozu v jiném členském státě vozidlo, pro které bylo uděleno jednotlivé schválení, poskytne mu schvalovací orgán, který schválení udělil, na požádání soupis technických požadavků, podle nichž bylo vozidlo schváleno, a jakékoliv další informace podrobně uvádějící technické požadavky, jež uvedené konkrétní vozidlo splňuje.

2. Pro účely uvedení na trh, registrace nebo uvedení do provozu vozidla, pro které bylo uděleno jednotlivé schválení, v jiném členském státě, poskytne schvalovací orgán, který schválení udělil, žadateli o jednotlivé schválení na požádání soupis technických požadavků, podle nichž bylo vozidlo schváleno, a jakékoliv další informace podrobně uvádějící technické požadavky, jež uvedené konkrétní vozidlo splňuje.

Pozměňovací návrh   251

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Vozidlu, pro něž schvalovací orgán některého členského státu udělil jednotlivé schválení v souladu s ustanoveními článku 29, udělí ostatní členské státy povolení k prodeji, registraci nebo uvedení do provozu, ledaže se mohou odůvodněně domnívat, že technické požadavky, podle nichž bylo vozidlo schváleno, neodpovídají jejich požadavkům.

3. Vozidlu, pro něž schvalovací orgán některého členského státu udělil jednotlivé schválení a které bylo zaregistrováno v souladu s ustanoveními článku 29, udělí ostatní členské státy povolení k uvedení na trh, registraci nebo uvedení do provozu, ledaže se mohou odůvodněně domnívat, že technické požadavky, podle nichž bylo vozidlo schváleno, neodpovídají jejich požadavkům.

Pozměňovací návrh   252

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Na žádost výrobce nebo majitele vozidla udělí schvalovací orgány jednotlivé schválení vozidlu, které vyhovuje ustanovením tohoto nařízení. V tom případě schvalovací orgány přijmou jednotlivé schválení a povolí prodej, registraci a uvedení vozidla do provozu.

vypouští se

Odůvodnění

Tento odstavec byl vložen do článku 29 odst. 1.

Pozměňovací návrh   253

Návrh nařízení

Čl. 32 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zvláštní ustanovení

Zvláštní ustanovení pro jednotlivá schválení

Pozměňovací návrh   254

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Ustanovení této kapitoly se mohou použít na vozidla, jež získala schválení typu podle tohoto nařízení a na nichž byly před jejich první registrací nebo uvedením do provozu provedeny změny.

1. Ustanovení této kapitoly se mohou použít na vozidla, jež získala schválení typu podle tohoto nařízení a na nichž byly před jejich, uvedením na trh, registrací nebo uvedením do provozu provedeny změny.

Pozměňovací návrh   255

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se uplatní u úplných vozidel po dobu dvanácti měsíců ode dne, k němuž pozbylo EU schválení typu platnosti, a u dokončených vozidel po dobu osmnácti měsíců od uvedeného dne.

2. Odstavec 1 se uplatní u úplných vozidel po dobu 24 měsíců ode dne, k němuž pozbylo EU schválení typu platnosti, a u dokončených vozidel po dobu 30 měsíců od uvedeného dne.

Odůvodnění

Vozidla z výběhu série. Změna se zavádí ke sladění tohoto nařízení s článkem 10 směrnice 2003/37 EU.

Pozměňovací návrh   256

Návrh nařízení

Kapitola XII – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

REGISTRACE, PRODEJ A UVEDENÍ DO PROVOZU

UVEDENÍ NA TRH, REGISTRACE NEBO UVEDENÍ DO PROVOZU

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh   257

Návrh nařízení

Kapitola XII a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

KAPITOLA XIIa

 

UŽÍVANÍ VOZIDEL NA VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍCH

 

Článek 35a

 

Vozidlo může být užíváno na veřejných komunikacích, pokud splňuje požadavky provozu na veřejných komunikacích týkající se rozměrů, hmotnosti, bezpečnosti, osvětlení a pojištění a pokud je řízeno držitelem jednotného evropského řidičského průkazu opravňujícího k řízení takového vozidla.

Pozměňovací návrh   258

Návrh nařízení

Článek 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 36

Článek 36

Vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky odpovídající tomuto nařízení

Postupy zacházení s vozidly, systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky představujícími vážné nebezpečí na vnitrostátní úrovni

1. Pokud vnitrostátní orgán zjistí, že nová vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, přestože splňují použitelné požadavky nebo jsou řádně označeny, představují závažné nebezpečí pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, vážně poškozují životní prostředí nebo veřejné zdraví, nebo, pokud jde o traktory, představují významné riziko pro bezpečnost osádky, může vnitrostátní orgán nejdéle po dobu šesti měsíců odmítnout taková vozidla zaregistrovat nebo povolit na svém území prodej nebo uvedení do provozu takových vozidel, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků.

1. Pokud orgány pro dozor nad trhem jednoho členského státu přijaly opatření podle článku 20 nařízení (ES) č. 765/2008 nebo pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, na něž se vztahuje toto nařízení, představuje vážné nebezpečí pro zdraví či bezpečnost osob nebo pro další oblasti veřejného zájmu, na něž se vztahuje toto nařízení, provedou schvalovací orgány, které udělily povolení, hodnocení, zda dotčené vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek splňuje všechny požadavky stanovené tímto nařízením. Příslušné hospodářské subjekty v plné míře spolupracují s orgány pro dozor nad trhem nebo schvalovacími orgány.

V tom případě o tom dotčený vnitrostátní orgán ihned uvědomí výrobce, vnitrostátní orgány ostatních členských států a Komisi a uvede důvody, na nichž je rozhodnutí založeno, a zejména to, zda se jedná o důsledek některé z následujících příčin:

Pokud v průběhu tohoto hodnocení schvalovací orgán, který udělil povolení, zjistí, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek nesplňuje požadavky stanovené tímto nařízením, neprodleně dotčenému hospodářskému subjektu nařídí, aby přijal veškerá vhodná nápravná opatření, kterými uvede vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek v soulad s těmito požadavky, nebo aby vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek stáhl z trhu nebo z oběhu v přiměřené lhůtě odpovídající povaze rizika.

a) nedostatků v příslušných aktech;

Schvalovací orgán, který udělil povolení, uvědomí příslušnou technickou zkušebnu o opatřeních přijatých podle prvního a druhého pododstavce. Na opatření uvedená v druhém pododstavci se použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.

b) nesprávného použití příslušných požadavků.

 

2. Komise co nejdříve konzultuje dotčené strany, a zejména schvalovací orgán, který udělil schválení typu, s cílem připravit rozhodnutí.

2. Domnívají-li se orgány pro dozor nad trhem, že se nesoulad netýká pouze území jejich členského státu, informují Komisi a ostatní členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, jejichž provedení žádají od hospodářského subjektu.

3. Pokud opatření uvedená v odstavci 1 vyplývají z nedostatků v příslušných aktech, Komise přijme tato opatření:

3. Hospodářský subjekt u všech nevyhovujících vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, které uvedl na trh, zaregistroval nebo za jejichž uvedení do provozu odpovídá, zajistí přijetí veškerých vhodných nápravných opatření.

a) jedná-li se o akty v přenesené pravomoci, změní Komise příslušné akty;

 

b) jedná-li se o předpisy EHK OSN, navrhne nezbytné změny příslušných předpisů EHK OSN v souladu s postupem použitelným podle revidované dohody z roku 1958.

 

4. Pokud opatření uvedená v odstavci 1 vyplývají z nesprávného použití příslušných požadavků, učiní Komise veškeré kroky k tomu, aby příslušné schvalovací orgány vyhověly těmto požadavkům. Schvalovací orgány všech členských států budou o těchto krocích informovány.

4. Pokud hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst. 1 druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření, přijmou vnitrostátní orgány veškerá vhodná opatření a na trhu svého členského státu s cílem zakázat nebo omezit uvedení na trh, registraci nebo uvedení do provozu nevyhovujících vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků nebo je stáhnout z trhu nebo z oběhu.

 

5. Vnitrostátní orgány o těchto opatřeních neprodleně uvědomí Komisi a ostatní členské státy.

 

Součástí poskytovaných informací jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné k identifikaci nevyhovujícího vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, údaje o jejich původu, povaze údajného nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a délce trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a stanoviska příslušného hospodářského subjektu. Schvalovací orgány zejména uvedou, zda je důvodem nesouladu některý z těchto nedostatků:

 

a) skutečnost, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek nesplňuje požadavky týkající se zdraví nebo bezpečnosti osob, ochrany životního prostředí nebo dalších oblastí veřejného zájmu, na něž se vztahuje toto nařízení;

 

b) nedostatky v příslušných aktech uvedených v příloze I.

 

6. Členské státy do jednoho měsíce uvědomí Komisi a ostatní členské státy o veškerých opatřeních, která přijaly, a sdělí všechny další údaje o nesouladu dotčeného vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, které mají k dispozici, a v případě nesouhlasu s oznámenými vnitrostátními opatřeními sdělí své námitky.

 

7. Pokud do jednoho měsíce od přijetí informací uvedených v odstavci 6 nepodá žádný jiný členský stát ani Komise námitku k opatření, které členský stát přijal, považuje se opatření za oprávněné.

 

8. Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným vozidlem, systémem, konstrukční částí nebo samostatným technickým celkem přijata vhodná omezující opatření, jako je například okamžité stažení daného vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku z jejich trhů.

Pozměňovací návrh   259

Návrh nařízení

Článek 36 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 36a

 

Ochranný postup Unie

 

1. Pokud jsou během postupu uvedeného v čl. 36 odst. 3 a 4 vzneseny námitky proti opatřením členského státu nebo pokud se Komise domnívá, že jsou vnitrostátní opatření v rozporu s právními předpisy Unie, provede Komise po konzultaci s členskými státy a příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty neprodleně hodnocení těchto vnitrostátních opatření. Na základě výsledků tohoto hodnocení Komise rozhodne, zda jsou vnitrostátní opatření oprávněná, či nikoli.

 

Komise oznámí své rozhodnutí všem členským státům a příslušnému hospodářskému subjektu nebo subjektům.

 

2. Pokud jsou vnitrostátní opatření považována za oprávněná, všechny členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby bylo nevyhovující vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek staženo z jejich trhů, a uvědomí o tom Komisi. Je-li vnitrostátní opatření považováno za neoprávněné, dotčený členský stát toto opatření odvolá.

 

3. Pokud je vnitrostátní opatření považováno za oprávněné a je přisuzováno nedostatkům v tomto nařízení nebo v aktech v přenesené pravomoci nebo prováděcích aktech přijatých na základě tohoto nařízení, Komise navrhne následující vhodná opatření:

 

a) jedná-li se o akty v přenesené pravomoci nebo prováděcí akty přijaté na základě tohoto nařízení, Komise navrhne nezbytné změny dotčeného aktu;

 

b) jedná-li se o předpisy EHK OSN, navrhne nezbytné změny příslušných předpisů EHK OSN v souladu s postupem použitelným podle revidované dohody z roku 1958.

Pozměňovací návrh   260

Návrh nařízení

Článek 36 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 36b

 

Vyhovující vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, které představují vážné nebezpečí

 

1. Pokud členský stát po provedení hodnocení podle čl. 36 odst. 1 zjistí, že ačkoli jsou vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky v souladu s příslušnými požadavky nebo jsou řádně označeny, představují vážné riziko pro bezpečnost nebo mohou vážně ohrozit životní prostředí nebo veřejné zdraví, nařídí příslušnému hospodářskému subjektu, aby přijal veškerá vhodná opatření a zajistil, aby dotčené vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek po uvedení na trh, registraci nebo uvedení do provozu již toto riziko nepředstavoval, nebo aby dotčené vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek v přiměřené lhůtě odpovídající povaze rizika stáhl z trhu nebo z oběhu. Nepřijme-li výrobce vozidla veškerá vhodná opatření, členský stát může registraci těchto vozidel odmítnout.

 

2. U vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku uvedeného v odstavci 1 hospodářský subjekt zajistí, aby byla ve vztahu ke všem těmto vozidlům, systémům, konstrukčním částem nebo samostatným technickým celkům, které byly uvedeny na trh, zaregistrovány nebo uvedeny do provozu v Unii, přijata nápravná opatření.

 

3. Členský stát do jednoho měsíce informuje Komisi a ostatní členské státy o všech dostupných podrobnostech, zejména o údajích nezbytných pro identifikaci dotčeného vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, původu a dodavatelského řetězce vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, povahy souvisejícího rizika a povahy a o trvání přijatých vnitrostátních opatření.

 

4. Komise neprodleně konzultuje členské státy a příslušný hospodářský subjekt nebo subjekty, a zejména schvalovací orgán, který udělil schválení typu, a vyhodnotí opatření přijatá na vnitrostátní úrovni. Na základě tohoto hodnocení Komise rozhodne, zda jsou vnitrostátní opatření oprávněná, či nikoli, a v případě nutnosti navrhne vhodná opatření.

 

5. Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům a Komise o něm neprodleně uvědomí členské státy a příslušný hospodářský subjekt nebo subjekty.

Pozměňovací návrh   261

Návrh nařízení

Čl. 38 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Části a zařízení, jež představují významné nebezpečí pro správné fungování základních systémů

Uvedení částí a zařízení, jež představují vážné nebezpečí pro správné fungování základních systémů, na trh nebo do provozu

Pozměňovací návrh   262

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Prodej, nabídka k prodeji nebo uvedení do provozu částí nebo zařízení, jež mohou představovat významné nebezpečí pro správné fungování systémů, které mají zásadní význam pro bezpečnost vozidla nebo jeho environmentální výkonnost, jsou zakázány, pokud nebyly schváleny schvalovacím orgánem v souladu s odstavcem 4 a čl. 39 odst. 1 a 2.

Části nebo zařízení, jež mohou představovat vážné nebezpečí pro správné fungování systémů, které mají zásadní význam pro bezpečnost vozidla nebo jeho environmentální výkonnost, nebudou uvedeny na trh, zaregistrovány ani uvedeny do provozu, pokud nebyly schváleny schvalovacím orgánem v souladu s čl. 39 odst. 1 a 2.

Pozměňovací návrh   263

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise vypracuje seznam takových částí nebo zařízení v souladu s postupem uvedeným v článku 57, přičemž bere v úvahu následující informace:

Komise vypracuje seznam takových částí nebo zařízení prostřednictvím aktůpřenesené pravomoci v souladu s článkem 57, a to na základě následujícího:

Pozměňovací návrh   264

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise bude mít pravomoc přijmout, kde je to vhodné, v souladu s článkem 57 akt v přenesené pravomoci, který identifikuje části a zařízení, jichž se týká první pododstavec v době, když jsou uváděny na trh.

vypouští se

Pozměňovací návrh   265

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Je možno aktualizovat seznam uvedený v odst. 1 druhém pododstavci a v nezbytném rozsahu mohou být stanoveny v souladu s postupem uvedeným v článku 57 vzor a systém číslování certifikátu uvedeného v odstavci 4, jakož i aspekty související s postupem, požadavky, které tyto části musí splňovat, označením, balením a odpovídajícími zkouškami.

4. Komise stanoví vzor a systém číslování certifikátu uvedeného v čl. 39 odst. 1, jakož i veškeré aspekty související s postupem uvedeným v tomto článku pomocí prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 55 odst. 2.

Pozměňovací návrh   266

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Tyto požadavky mohou být založeny na aktech uvedených v příloze I nebo mohou sestávat ze srovnání části nebo zařízení s výkonem původního vozidla nebo případně některé z jeho částí. V uvedených případech musí tyto požadavky zajistit, aby části nebo zařízení neohrozily fungování těch systémů, jež jsou důležité pro bezpečnost vozidla nebo jeho environmentální výkonnost.

5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 57 jimiž stanoví, které musí části a zařízení uvedené v odstavci 1 splňovat.

 

Tyto požadavky mohou být založeny na aktech uvedených v příloze I nebo mohou sestávat ze srovnání části nebo zařízení s ekologickými a bezpečnostními vlastnostmi původního vozidla nebo případně některé z jeho částí. V uvedených případech musí tyto požadavky zajistit, aby části nebo zařízení neohrozily fungování těch systémů, jež jsou důležité pro bezpečnost vozidla nebo jeho environmentální výkonnost.

Pozměňovací návrh   267

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Na návrh Komise může Rada kvalifikovanou většinou uznat v rámci mnohostranných nebo dvoustranných dohod Společenství se třetími zeměmi rovnocennost podmínek nebo předpisů pro EU schvalování typu systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, které jsou stanoveny tímto nařízením, s postupy stanovenými mezinárodními předpisy třetích zemí.

vypouští se

Odůvodnění

Čl. 44 odst. 1 by měl být vypuštěn. Jedná se o odvozený právní základ, který je podle rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 6. května 2008 ve věci C-133/06 neslučitelný se Smlouvami.

Pozměňovací návrh   268

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Úplné protokoly o zkouškách vystavené na základě normalizovaných kodexů OECD, jejichž seznam je uveden v příloze I, schválené podle všeobecných pravidel OECD mohou být alternativou k protokolům o zkouškách vystaveným podle tohoto nařízení nebo jednotlivých nařízení.

2. Úplné protokoly o zkouškách vystavené na základě normalizovaných kodexů OECD, jejichž seznam je uveden v příloze I, mohou být alternativou k protokolům o zkouškách vystaveným podle tohoto nařízení nebo jednotlivých nařízení.

Pozměňovací návrh   269

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výrobci poskytnou samostatným provozovatelům neomezený a standardizovaný přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla na svých internetových stránkách, a to snadným a rychle dostupným způsobem. Zejména by tento přístup měl být nediskriminační v porovnání s daným ustanovením nebo přístupem poskytovaným autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám.

Výrobci poskytnou autorizovaným obchodním zástupcům, opravnám a samostatným provozovatelům rovnocenný přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla na svých internetových stránkách, za použití standardizovaného formátu, a to snadným a rychle dostupným způsobem. Tento přístup nesmí být diskriminační.

Pozměňovací návrh   270

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Systém, který má rozhodující význam pro správné fungování bezpečnostních a environmentálních kontrolních systémů, se omezuje na opravu a údržbu, a tedy by se neměl týkat softwaru pro změnu parametrů a souborů údajů.

Pozměňovací návrh   271

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 1 – pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Do doby, než Komise přijme společnou normu pro poskytování informací uvedených v prvním pododstavci, zpřístupňují se informace jednotným způsobem, který umožní jejich zpracování s přiměřeným úsilím.

Pozměňovací návrh   272

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Výrobci poskytnou nezávislým provozovatelům, autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám školicí materiály.

2. Výrobci poskytnou autorizovaným obchodním zástupcům, opravnámsamostatným provozovatelům rovný přístup ke školicím materiálům a příslušným pracovním nástrojům. Dále jim poskytnou odpovídající školení týkající se stahování softwaru a řízení diagnostických chybových kódů.

Pozměňovací návrh   273

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Údaje uvedené v odstavci 1 musí zahrnovat alespoň následující:

3. Údaje uvedené v odstavci 1 musí zahrnovat následující:

Odůvodnění

Posouzení dopadu doprovázející návrh nařízení neřeší otázku informací o opravách a údržbě. To není v souladu se zásadami používání „inteligentní regulace“ prosazovanými Evropským parlamentem. Pouhé překopírování údajů z informací o opravách a údržbě osobních automobilů a užitkových vozidel není vhodné. Jak se zdůrazňuje v závěrech informačního dokumentu o přístupu k informacím o opravách a údržbě vyžádaného výborem IMCO, jsou pro traktory nezbytné právní předpisy „na míru“ spočívající ve vlastních informacích o opravách a údržbě použitelných pro tuto oblast, které jsou v souladu s charakteristickými vlastnostmi traktorů.

Pozměňovací návrh   274

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) typ traktoru a jeho verze;

Pozměňovací návrh   275

Návrh nařízení

Čl. 47 – bod 3 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) softwarové kalibrační identifikační číslo vztahující se na typ vozidla;

g) číslo dílu, kterým je označen software u daného typu vozidla;

Odůvodnění

Software je součást vozidla, stejně jako hardwarová část (tj. převodové soukolí či šroub). Software má své „číslo dílu“ pro identifikaci vlastností a typu vozidla, do kterého je možno ho stáhnout. Jedná se o informaci, která je v současnosti poskytována autorizovaným opravnám.

Pozměňovací návrh   276

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 3 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) informace o zaznamenávání údajů a údaje o obousměrném monitorování a zkouškách;

i) informace o zaznamenávání údajů, zkouškách a technické informace;

Pozměňovací návrh   277

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 3 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) pracovní jednotky.

vypouští se

Odůvodnění

Tento požadavek se neobjevuje v nařízení 715/2007, pokud jde o homologaci osobních a nákladních automobilů, ani v nařízení 595/2009 týkajícím se informací o opravách a údržbě osobních a nákladních automobilů. Pracovní jednotky používají výrobci pro správu operací reklamací ze záruky. Záruka se samostatných provozovatelů netýká, takže není potřeba tyto informace poskytovat.

Pozměňovací návrh   278

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Přístup k informacím o vozidlu, údržbě a možnostech propojení traktoru s taženým nebo neseným zařízením, na něž se vztahují protokoly zahrnuté do norem ISO 11783, mohou být k dispozici rovněž skrze sdružení výrobců.

Pozměňovací návrh   279

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Pro účely projektování a výroby vybavení pro traktory poháněné alternativním palivem poskytnou výrobci informace o příslušných systémech OBD a opravách a údržbě vozidel nediskriminačním způsobem každému zúčastněnému výrobci nebo servisnímu technikovi, který provádí instalaci nebo opravu vybavení pro vozidla poháněná alternativním palivem.

7. Pro účely projektování a výroby vybavení pro vozidla poháněná alternativním palivem poskytnou výrobci informace o příslušných systémech OBD a opravách a údržbě vozidel nediskriminačním způsobem každému zúčastněnému výrobci nebo servisnímu technikovi, který provádí instalaci nebo opravu vybavení pro vozidla poháněná alternativním palivem.

Pozměňovací návrh   280

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě, že takové informace nejsou dostupné nebo nejsou v souladu s tímto nařízením a jeho prováděcími opatřeními, výrobce je dodá do šesti měsíců od data schválení.

V případě, že takové informace nejsou dostupné nebo nejsou v souladu s tímto nařízením a akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty přijatými podle tohoto nařízení, které jsou platné v době podání žádosti o EU schválení typu nebo o vnitrostátní schválení typu, výrobce je dodá do šesti měsíců od data schválení typu.

Pozměňovací návrh   281

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9. Pokud tento důkaz o dodržení podmínek není během této lhůty dodán, schvalovací orgán přijme potřebná opatření k zajištění jejich dodržování.

9. Pokud tento důkaz o dodržení podmínek není během lhůty uvedené v odst. 8 druhém pododst. dodán, schvalovací orgán přijme vhodná opatření k zajištění jejich dodržování.

Pozměňovací návrh   282

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

12. Komise bude mít pravomoc, aby v souladu s článkem 57 přijala akt v přenesené pravomoci, který stanoví podrobné požadavky s ohledem na přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla, zejména k technickým specifikacím týkajícím se způsobu, jakým mají být informace o opravách a údržbě vozidla poskytnuty.

12. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 57, kterými stanoví podrobné požadavky s ohledem na přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla, zejména k technickým specifikacím týkajícím se způsobu, jakým mají být informace o opravách a údržbě vozidla poskytnuty.

Pozměňovací návrh   283

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

12a. Komise přijme akty v přenesené pravomoci podle článku 57, kterými upraví požadavky na poskytování informací stanovené v tomto článku, včetně technických specifikací týkajících se způsobů poskytování informací, pokud se ukáže, že tyto požadavky nelze vhodně uplatňovat na určitý typ vozidel z důvodu proporcionality, zejména s ohledem na objem výroby daného vozidla. Ve vhodných případech může být výsledkem této úpravy výjimka z jednoho nebo více požadavků na poskytování informací. V každém případě musí být případnou úpravou nebo výjimkou zajištěno dosažení cílů tohoto článku.

 

Pokud jde o vozidla kategorií R a S, Komise za stejných podmínek přijme akt v přenesené pravomoci, jímž provede úpravu nebo stanoví výjimku ve smyslu prvního pododstavce.

Pozměňovací návrh   284

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Výrobci mohou účtovat přiměřený a úměrný poplatek za přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla, na které se vztahuje toto nařízení.

1. Výrobci mohou účtovat přiměřený a úměrný poplatek za přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla, k pracovním nástrojům, internetovým stránkám a kurzům odborné přípravy, na které se vztahuje toto nařízení.

Pozměňovací návrh   285

Návrh nařízení

Čl. 50 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Sankce

(Tento článek se přesouvá do kapitoly XIX – Závěrečná ustanovení)

Pozměňovací návrh   286

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou předpisy, které stanoví sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení ze strany výrobců, a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatnění. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy uvědomí o těchto pravidlech Komisi nejpozději do [6 měsíců od vyhlášení tohoto nařízení] a neprodleně ji uvědomí o veškerých pozdějších změnách, které se jich dotýkají.

1. Členské státy přijmou předpisy, které stanoví sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení ze strany výrobců, a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatnění. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tyto předpisy do * Komisi a neprodleně ji informují o případných změnách těchto ustanovení.

 

_______________

 

* Úř. věst.: Vložte prosím datum: 24 měsíců po dni vyhlášení této směrnice.

Pozměňovací návrh   287

Návrh nařízení

Článek 50 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 50a

 

Požadavky na technické zkušebny

 

1. Technické zkušebny musí pro účely určení podle článku 51 a oznámení podle článku 53 splňovat požadavky stanovené v odstavcích 2 až 11.

 

2. Aniž je dotčen čl. 51 odst. 1, technická zkušebna se zřizuje podle vnitrostátního práva členského státu a má právní subjektivitu.

 

3. Technická zkušebna musí být třetí stranou nezávislou na postupech navrhování, výroby, dodávání, montáže, používání nebo údržby vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, jež posuzuje.

 

Subjekt, který je součástí hospodářského sdružení nebo profesního svazu zastupujícího podniky, jež se podílejí na navrhování, výrobě, dodávání, montáži, používání nebo údržbě vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, které tento subjekt posuzuje, zkouší nebo u nichž provádí prohlídky, lze považovat za subjekt vyhovující požadavkům prvního pododstavce, pokud je prokázána jeho nezávislost a neexistence jakéhokoli střetu zájmů.

 

4. Technická zkušebna, její nejvyšší vedení a pracovníci odpovědní za provádění úkolů v rámci posuzování nesmí být osobami, které navrhují, vyrábějí, dodávají, instalují, nakupují, vlastní, používají nebo udržují vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, jež posuzují, a nesmí být ani zplnomocněnými zástupci žádné z těchto stran. Tím není vyloučeno používání posuzovaných vozidel, systémů, konstrukčních části nebo samostatných technických celků, které jsou nezbytné pro činnost technické zkušebny, ani používání takových vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků k osobním účelům.

 

Technická zkušebna, její nejvyšší vedení a pracovníci odpovědní za provádění úkolů v rámci posuzování, zkoušení nebo prohlídek se nesmějí přímo podílet na navrhování, výrobě nebo konstrukci, uvádění na trh, instalaci, používání nebo údržbě těchto vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, ani zastupovat strany, které se těmito činnostmi zabývají. Nesmějí provádět žádnou činnost, která by mohla ohrozit jejich nezávislý úsudek a bezúhonnost ve vztahu k činnostem posuzování, k jejichž vykonávání jsou tyto osoby oznámeny. Platí to zejména pro poradenské služby.

 

Technická zkušebna zajistí, že činnosti jejích poboček nebo subdodavatelů neohrozí důvěryhodnost, objektivitu a nestrannost jí prováděného posuzování shody.

 

5. Technická zkušebna a její pracovníci provádějí činnosti posuzování na nejvyšší úrovni profesionální důvěryhodnosti a požadované technické způsobilosti v konkrétní oblasti a nesmějí být vystaveni žádným tlakům a podnětům, zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich úsudek nebo výsledky jejich činností posuzování, zejména ze strany osob nebo skupin osob, které mají na výsledcích těchto činností zájem.

 

6. Technická zkušebna musí být schopna provádět veškeré úkoly v oblasti posuzování shody, jež jsou jí svěřeny a pro něž byla oznámena, ať už tyto úkoly vykonává sama technická zkušebna nebo jsou prováděny jejím jménem a na její odpovědnost.

 

7. Vždy, pro každý úkol v oblasti posuzování a pro každou kategorii vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, pro kterou byla oznámena, má technická zkušebna vždy k dispozici:

 

a) pracovníky s odbornými znalostmi a dostatečnými a relevantními zkušenostmi potřebnými k plnění úkolů posuzování;

 

b) popisy postupů úkolů posuzování zajišťující transparentnost a opakovatelnost těchto postupů a vhodné koncepce a postupy, které rozlišují mezi úkoly, které provádí jako technická zkušebna, a ostatními činnostmi;

 

c) postupy pro provádění činností, jež náležitě zohledňují velikost dotčeného podniku, odvětví, v němž působí, jeho strukturu, míru složitosti technologie daného vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku a hromadnou nebo sériovou povahu výrobního procesu.

 

8. Technická zkušebna musí mít prostředky nezbytné k tomu, aby mohla náležitě plnit technické a administrativní úkoly pojené s posuzováním shody, a musí mít přístup k veškerému potřebnému vybavení nebo zařízení.

 

9. Pracovníci odpovědní za provádění činností spojených s posuzováním shody musí:

 

a) mít řádné technické a odborné vzdělání týkající se všech činností spojených s posuzováním shody, pro které byla technická zkušebna oznámena;

 

b) mít uspokojivou znalost požadavků souvisejících s posuzováním, které provádějí, a odpovídající pravomoc toto posuzování provádět;

 

c) přiměřeně znát a chápat požadavky v oblasti bezpečnosti a životního prostředí a ostatní příslušná ustanovení tohoto nařízení a aktů uvedených v příloze I;

 

d) být schopni vypracovávat osvědčení, protokoly a zprávy prokazující, že byla posouzení provedena.

 

10. Musí být zaručena nestrannost technické zkušebny, jejího nejvyššího vedení a pracovníků, kteří provádějí posuzování.

 

11. Odměňování nejvyššího vedení a pracovníků technické zkušebny provádějících posuzování nesmí záviset na počtu provedených posouzení nebo na jejich výsledcích.

 

12. Technická zkušebna uzavře pojištění odpovědnosti, pokud tuto odpovědnost v souladu s vnitrostátním právem nepřevzal členský stát nebo pokud není za posuzování shody přímo odpovědný členský stát.

 

13. Pracovníci technické zkušebny jsou povinni zachovávat služební tajemství, s výjimkou styku s příslušnými orgány členského státu, v němž vykonávají svou činnost, pokud jde o veškeré informace, které získali při plnění svých povinností podle tohoto nařízení nebo podle jakéhokoli ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se uvedený článek provádí. Vlastnická práva jsou chráněna.

Pozměňovací návrh   288

Návrh nařízení

Článek 50 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 50b

 

Pobočky a subdodavatelé technických zkušeben

 

1. Činnosti technické zkušebny lze zadat externímu dodavateli nebo provádět pobočkou pouze se souhlasem výrobce.

 

2. Pokud technická zkušebna zadá konkrétní úkoly týkající se posuzování shody externímu dodavateli nebo pobočce, zajistí, aby dodavatel nebo pobočka splňovali požadavky stanovené v článku 50a, a informuje o tom oznamující orgán.

 

3. Technická zkušebna nese plnou odpovědnost za úkoly provedené subdodavateli nebo pobočkami bez ohledu na to, kde jsou usazeny.

 

4. Technická zkušebna uchovává pro potřebu oznamujícího orgánu doklady týkající se posouzení kvalifikací dodavatele nebo pobočky a práce vykonané subdodavatelem nebo pobočkou podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   289

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Technické zkušebny určené vnitrostátními orgány pro účely tohoto článku musí splňovat ustanovení tohoto nařízení.

1. Technické zkušebny určené schvalujícími orgány pro účely tohoto článku musí splňovat ustanovení tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   290

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Technické zkušebny musí prokázat odpovídající kvalifikaci, specifické technické znalosti a průkazné zkušenosti v konkrétních oblastech, na něž se vztahuje toto nařízení a akty uvedené v příloze I. Technické zkušebny musí vyhovovat normám uvedeným v aktech s přenesenou pravomocí, jež jsou důležité pro jimi prováděné činnosti. Takový soulad však není vyžadován pro účely posledního stupně vícestupňového postupu schválení typu podle čl. 32 odst. 1.

4. Technické zkušebny musí prokázat odpovídající kvalifikaci, specifické technické znalosti a průkazné zkušenosti v konkrétních oblastech, na něž se vztahuje toto nařízení a akty uvedené v příloze I. Technické zkušebny rovněž musí vyhovovat normám stanoveným v aktech s přenesenou pravomocí uvedených v článku 51a, jež jsou důležité pro jimi prováděné činnosti. Takový soulad však není vyžadován pro účely posledního stupně vícestupňového schválení typu.

Pozměňovací návrh   291

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Výrobce nebo subdodavatel jednající jeho jménem může být určen jako technická zkušebna pro činnosti kategorie A s ohledem na technické požadavky, u kterých je v aktech v přenesené pravomoci schválených podle tohoto nařízení umožněno vlastní zkoušení.

vypouští se

Pozměňovací návrh   292

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8. Komise bude mít pravomoc, aby v souladu s článkem 57 přijala akty v přenesené pravomoci, které stanoví normy, kterým musí technické zkušebny vyhovět, a postup pro posouzení technických zkušeben, aby bylo zajištěno, že tyto zkušebny plní ve všech členských státech normy vysoké úrovně výkonnosti.

vypouští se

Pozměňovací návrh   293

Návrh nařízení

Článek 51 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 51a

 

Akreditované interní technické zkušebny

 

1. Akreditovaná interní technická zkušebna výrobce může být využívána k provádění činností v oblasti posuzování pro podnik, jehož je součástí, pouze pro činnosti kategorie A a pro technické požadavky, u nichž je aktem v přenesené pravomoci přijatým na základě tohoto nařízení povoleno vlastní zkoušení. Uvedený subjekt musí tvořit samostatnou a oddělenou součást podniku a nesmí se podílet se na navrhování, výrobě, dodávkách, instalaci nebo údržbě vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, jež posuzuje.

 

2. Akreditovaná interní technická zkušebna musí splňovat následující kritéria:

 

a) je akreditována v souladu s nařízením (ES) č. 765/2008;

 

b) akreditovaná interní technická zkušebna její zaměstnanci jsou organizačně samostatnou jednotkou a používají metody podávání zpráv uvnitř podniku, jehož jsou součástí, které zajišťují jejich nestrannost a dokládají ji příslušnému vnitrostátnímu akreditačnímu orgánu;

 

c) akreditovaná interní technická zkušebna ani její zaměstnanci nesmí být odpovědní za navrhování, výrobu, dodávky, instalaci, provoz nebo údržbu vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, které posuzují, a nesmí se účastnit jakýchkoli činností, které by mohly ohrozit jejich nezávislý úsudek nebo bezúhonnost ve vztahu k činnostem posuzování;

 

d) akreditovaná interní technická zkušebna poskytuje služby výhradně podniku, jehož je součástí.

 

3. Akreditovaná interní technická zkušebna se pro účely článku 53 neoznamuje členským státům ani Komisi, avšak informace o akreditaci poskytne podnik, jehož tvoří součást, nebo vnitrostátní akreditační orgán na žádost oznamujícího orgánu.

Pozměňovací návrh   294

Návrh nařízení

Článek 51 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 51b

 

Výkonností normy a postupy pro posuzování technických zkušeben

 

S cílem zajistit, aby tyto zkušebny splňovaly stejně vysokou úroveň výkonnostních norem ve všech členských státech, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 57, kterými stanoví normy, jež musí technické zkušebny dodržovat, a postupy pro jejich posuzování.

Pozměňovací návrh   295

Návrh nařízení

Článek 53 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 53a

 

Změny v oznámeních

 

1. Pokud oznamující členský stát zjistí nebo je upozorněn na to, že technická zkušebna již nesplňuje požadavky stanovené v tomto nařízení nebo neplní své povinnosti, omezí, pozastaví nebo odvolá oznámení v závislosti na míře závažnosti neplnění těchto požadavků nebo povinností. Oznamující členský stát o této skutečnosti neprodleně uvědomí Komisi a ostatní členské státy.

 

2. V případě omezení, pozastavení nebo odvolání oznámení nebo v případě, že technická zkušebna ukončila svou činnost, učiní oznamující členský stát příslušné kroky s cílem zajistit, aby byly podklady týkající se uvedené technické zkušebny buď zpracovány jinou technickou zkušebnou, nebo aby byly na vyžádání k dispozici příslušným oznamujícím orgánům a orgánům pro dozor nad trhem.

Pozměňovací návrh   296

Návrh nařízení

Článek 53 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 53b

 

Zpochybnění způsobilosti technických zkušeben

 

1. Komise vyšetří všechny případy, v nichž má pochybnosti nebo je upozorněna na pochybnosti o způsobilosti technické zkušebny nebo o tom, zda technická zkušebna nadále splňuje požadavky a povinnosti, které jsou jí uloženy.

 

2. Oznamující členský stát předloží Komisi na vyžádání všechny informace týkající se odůvodnění oznámení nebo toho, že je dotčená technická zkušebna nadále způsobilá.

 

3. Komise zajistí, aby se se všemi citlivými informacemi získanými v průběhu tohoto šetření nakládalo jako s důvěrnými.

 

4. Pokud Komise zjistí, že technická zkušebna nesplňuje nebo přestala splňovat požadavky pro své oznámení, informuje o tom oznamující členský stát a požádá ho, aby přijal nezbytná nápravná opatření, včetně případného odvolání oznámení.

Pozměňovací návrh   297

Návrh nařízení

Článek 53 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 53c

 

Provozní povinnosti technických zkušeben

 

1. Technické zkušebny provádějí posuzování shody v souladu s postupem posuzování shody stanoveným v tomto nařízení.

 

2. Posuzování shody se provádí přiměřeným způsobem, aby se zabránilo přílišnému zatížení hospodářských subjektů. Technické zkušebny při výkonu své činnosti řádně zohlední velikost podniku, odvětví, v němž působí, jeho strukturu, míru složitosti technologie daného vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku a hromadnou nebo sériovou povahu výrobního procesu.

 

3. Při posuzování shody však musí technické zkušebny dodržovat míru přísnosti a úroveň ochrany, jež jsou vyžadovány, aby bylo vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

 

4. Pokud technická zkušebna zjistí, že výrobce nesplňuje požadavky stanovené tímto nařízením, požádá orgán příslušný pro schvalování typu, aby nařídil výrobci přijmout vhodná nápravná opatření a aby nevydával certifikát schválení typu, dokud nebudou přijata vhodná nápravná opatření v souladu s požadavky technické zkušebny.

 

5. Pokud v průběhu sledování shody výroby po vydání certifikátu schválení typu technická zkušebna zjistí, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek již není v souladu s tímto nařízením, požádá orgán příslušný pro schvalování typu, aby nařídil výrobci přijmout vhodná nápravná opatření a aby pozastavil nebo odejmul certifikát schválení typu, dokud nebudou přijata vhodná nápravná opatření v souladu s požadavky technické zkušebny.

 

6. Pokud nejsou nápravná opatření přijata nebo pokud nejsou v souladu s požadavky technické zkušebny, technická zkušebna požádá orgán příslušný pro schvalování typu, aby podle potřeby certifikát schválení typu omezil, pozastavil nebo odňal.

Pozměňovací návrh   298

Návrh nařízení

Článek 53 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 53d

 

Informační povinnosti technických zkušeben

 

1. Technické zkušebny informují schvalovací orgán o:

 

a) veškerých zjištěných případech neshody, které mohou vyžadovat zamítnutí, omezení, pozastavení nebo odňal certifikátu schválení typu;

 

b) všech okolnostech, které mají vliv na rozsah a podmínky oznámení;

 

c) všech žádostech o informace, které obdržely od orgánů pro dozor nad trhem a jež se týkají činností spojených s posuzováním shody;

 

2. Na žádost schvalovacího orgánu provádějí posouzení v rámci působnosti jejich oznámení a jakékoli jiné prováděné činnosti, včetně přeshraničních činností a zadávání subdodávek.

 

3. Technické zkušebny poskytnou ostatním technickým zkušebnám, které jsou oznámeny podle tohoto nařízení, provádějí obdobné činnosti posuzování shody a zabývají se stejným vozidlem, systémem, konstrukční částí nebo samostatným technickým celkem, příslušné informace o otázkách týkajících se negativních a na vyžádání i pozitivních  výsledků posuzování shody.

Pozměňovací návrh   299

Návrh nařízení

Článek 54

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Prováděcí opatření

vypouští se

Aby byly zajištěny jednotné podmínky při provádění tohoto nařízení přijme Komise v souladu s postupem uvedeným v článku 55 prováděcí akty, které stanoví následující prováděcí opatření:

 

1. podrobné informace o opatřeních s ohledem na postupy schválení typu v souladu s čl. 10 odst. 6 tohoto nařízení;

 

2. šablony pro dokumentace výrobce a informační dokument v souladu s čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení;

 

3. systém číslování certifikátů EU schválení typu v souladu s článkem 15 tohoto nařízení;

 

4. šablonu pro certifikát schválení typu v souladu s čl. 15 odst. 5 tohoto nařízení;

 

5. šablonu pro seznam EU schválení typu pro systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek v souladu s čl. 16 odst. 5 tohoto nařízení;

 

6. šablonu seznamu použitelných požadavků nebo regulačních aktů v souladu s čl. 16 odst. 6 tohoto nařízení;

 

7. podrobné informace o opatřeních s ohledem na shodnost výroby v souladu s článkem 19 tohoto nařízení;

 

8. šablonu prohlášení o shodě podle článku 24 tohoto nařízení;

 

9. vzor značky EU schválení typu v souladu s článkem 25 tohoto nařízení.

 

Odůvodnění

Tento článek již není nutný, neboť oblasti, pro něž má Komise pravomoc přijímat prováděcí akty, jsou uvedeny v předchozích článcích tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   300

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen výbor nazvaný „Technický výbor - zemědělská vozidla“ (TC-AV).

1. Komisi je nápomocen výbor nazvaný „Technický výbor - zemědělská vozidla“ (TC-AV). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

Pozměňovací návrh   301

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí. Lhůta uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Pozměňovací návrh   302

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

vypouští se

Pozměňovací návrh   303

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise může přijmout změny příloh tohoto nařízení prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 57, 58 a 59.

1. Komise může přijmout změny příloh tohoto nařízení prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 57, aby je přizpůsobila vývoji vědeckých a technických poznatků.

Pozměňovací návrh   304

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou podle rozhodnutí 97/836/ES přijaty nové předpisy EHK OSN nebo změny stávajících předpisů EHK OSN, k nimž Unie přistoupila, změní Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 57, 58 a 59 odpovídajícím způsobem přílohu I k tomuto nařízení.

vypouští se

Odůvodnění

Tohoto odstavce již není třeba, neboť možnost změnit přílohu I s cílem přidat předpis EHK OSN již stanovuje článek 42.

Pozměňovací návrh   305

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, jak je uvedeno v čl. 7 odst. 4, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 5, čl. 18 odst. 7, čl. 38 odst. 1, 2 a 3, čl. 47 odst. 10, čl. 51 odst. 8 a článku 56, se svěřuje Komisi na dobu neurčitou.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

Pozměňovací návrh   306

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, jak je uvedeno v čl. 7 odst. 4, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 5, čl. 10 odst. 6, čl. 12 odst. 1, čl. 18 odst. 6, čl. 38 odst. 1 a odst. 5, čl. 42 odst. 2, čl. 43 odst. 3, čl. 47 odst. 12, čl. 47 odst. 12a prvním pododstavci a v článcích 51b a 56 je Komisi svěřena na dobu pěti let, počínaje…*. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomocí se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

__________________

 

* Úř. věst.: vložte datum vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   307

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 4, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 5, čl. 10 odst. 6, čl. 12 odst. 1, čl. 18 odst. 6, čl. 38 odst. 1 a 5, čl. 42 odst. 2, čl. 43 odst. 3, čl. 47 odst. 12, čl. 47 odst. 12a prvním pododstavci a v článcích 51b a 56 může být kdykoli zrušena Evropským parlamentem nebo Radou. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku dnem následujícím po zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm uveden. Neovlivní platnost již platných aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   308

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Akt v přenesené pravomoci přijatý v souladu s čl. 7 odst. 4, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 5, čl. 10 odst. 6, čl. 12 odst. 1, čl. 18 odst. 6, čl. 38 odst. 1 a 5, čl. 42 odst. 2, čl. 43 odst. 3, čl. 47 odst. 12, čl. 47 odst. 12a prvním pododstavci a v článcích 51b a 56 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament ani Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě námitky nebo pokud Evropský parlament a Rada před uplynutím této lhůty Komisi informují, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh   309

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v článcích 58 a 59.

vypouští se

Pozměňovací návrh   310

Návrh nařízení

Článek 57 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 57a

 

Přijetí aktů v přenesené pravomoci

 

Komise přijme akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 4, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 5, čl. 10 odst. 6, čl. 12 odst. 1, čl. 18 odst. 6, čl. 38 odst. 1 a odst. 5, čl. 42 odst. 2, čl. 43 odst. 3, čl. 47 odst. 12, čl. 47 odst. 12a druhém pododstavci a v článcích 51b a 56 do 1. ledna 2014.

Pozměňovací návrh   311

Návrh nařízení

Článek 58

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zrušení přenesení pravomoci

vypouští se

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, jak je uvedeno v čl. 7 odst. 4, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 5, čl. 18 odst. 7, čl. 38 odst. 1, 2 a 3, čl. 47 odst. 10, čl. 51 odst. 8 a článku 56, může být kdykoli zrušena Evropským parlamentem nebo Radou.

 

2. Orgán, který zahájil interní postup rozhodování, zda zrušit přenesení pravomoci, se před přijetím konečného rozhodnutí snaží informovat v přiměřené lhůtě druhý orgán a Komisi o přenesených pravomocích, jež by mohly být zrušeny, včetně možných důvodů takového zrušení.

 

3. Rozhodnutí o zrušení ukončuje přenesení pravomocí vyjmenovaných v daném rozhodnutí. Nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Neovlivní platnost již platných aktů v přenesené pravomoci. Bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie.

 

Pozměňovací návrh   312

Návrh nařízení

Článek 59

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Námitky proti aktům v přenesené pravomoci

vypouští se

1. Evropský parlament a Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení. Z popudu Evropského parlamentu nebo Rady může být tato lhůta prodloužena o jeden měsíc.

 

2. Pokud Evropský parlament ani Rada v této lhůtě námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví, nebo pokud před uplynutím této lhůty Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí námitky nevyslovit, vstupuje akt v přenesené pravomoci v platnost dnem v něm stanoveným.

 

3. Pokud Evropský parlament nebo Rada vysloví proti přijatému aktu v přenesené pravomoci námitky, nevstoupí akt v platnost. Orgán vyslovující námitky proti aktu v přenesené pravomoci vysvětlí důvody takového jednání.

 

Pozměňovací návrh   313

Návrh nařízení

Čl. 60 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením nepozbývá platnosti žádné ES schválení typu udělené systémům, konstrukčním částem nebo samostatným technickým celkům před datem stanoveným v čl. 64 odst. 2.

1. Tímto nařízením nepozbývá platnosti žádné EU schválení typu udělené systémům, konstrukčním částem nebo samostatným technickým celkům před datem určeným v čl. 64 odst. 2b.

Pozměňovací návrh   314

Návrh nařízení

Čl. 60 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Schvalovací orgány nadále mohou těmto vozidlům, konstrukčním částem a samostatným technickým celkům udělovat rozšíření schválení za podmínek stanovených směrnicí 2003/37/ES a jakoukoliv ze směrnic uvedených v čl. 56 odst. 2.

2. Schvalovací orgány nadále mohou vozidlům, konstrukčním částem a samostatným technickým celkům uvedeným v odstavci 1 udělovat rozšíření schválení v souladu se směrnicí 2003/37/ES a jakoukoliv ze směrnic uvedených v čl. 62 odst. 1.

Pozměňovací návrh   315

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Do 1. ledna 2018 informují členské státy Komisi o používání postupů schválení typu stanovených v tomto nařízení, a zejména o používání vícestupňového postupu.

1. Do [čtyři roky od uplynutí data uvedeného v čl. 64 odst. 2b] informují členské státy Komisi o používání postupů schválení typu stanovených v tomto nařízení, a zejména o používání vícestupňového postupu.

Pozměňovací návrh   316

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Na základě informací poskytnutých podle odstavce 1 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě do 1. ledna 2019 zprávu o uplatňování tohoto nařízení.

2. Na základě informací poskytnutých podle odstavce 1 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě do [pět let od uplynutí data uvedeného v čl. 64 odst. 2b] zprávu o uplatňování tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   317

Návrh nařízení

Článek 61 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 61a

 

Nesilniční pojízdné stroje

 

Komise nejpozději do [1 ledna 2014] posoudí, zda je nutné harmonizovat právní předpisy členských států týkající se technických požadavků na nesilniční pojízdné stroje, jejich systémy a součásti s cílem zajistit vysokou úroveň bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích s přihlédnutím k platným právním předpisům Unie.

Pozměňovací návrh   318

Návrh nařízení

Čl. 62 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Směrnice 2003/37/ES, jakož i směrnice 74/347/EHS, 76/432/EHS, 76/763/EHS, 77/537/EHS, 78/764/EHS, 80/720/EHS, 86/297/EHS, 86/298/EHS, 86/415/EHS, 87/402/EHS, 2000/25/ES, 2009/57/ES, 2009/58/ES, 2009/59/ES, 2009/60/ES, 2009/61/ES, 2009/63/ES, 2009/64/ES, 2009/66/ES, 2009/68/ES; 2009/75/ES, 2009/76/ES, 2009/144/ES se zrušují s účinkem ode dne 1. ledna 2014.

1. Směrnice 2003/37/ES, jakož i směrnice 74/347/EHS, 76/432/EHS, 76/763/EHS, 77/537/EHS, 78/764/EHS, 80/720/EHS, 86/297/EHS, 86/298/EHS, 86/415/EHS, 87/402/EHS, 2000/25/ES, 2009/57/ES, 2009/58/ES, 2009/59/ES, 2009/60/ES, 2009/61/ES, 2009/63/ES, 2009/64/ES, 2009/66/ES, 2009/68/ES; 2009/75/ES, 2009/76/ES, 2009/144/ES se zrušují s účinkem ode dne 1. ledna 2018.

Pozměňovací návrh   319

Návrh nařízení

Čl. 64 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Použije se ode dne 1. ledna 2014.

Použije se:

 

a) od 1. ledna 2016 na nové typy vozidel,

 

b) od 1. ledna 2018 na všechna nová vozidla.

  • [1]     Úř. věst. C 54 19.2.2011, s. 42.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Návrh Komise

Cílem návrhu je stanovit harmonizované předpisy pro výrobu zemědělských a lesnických vozidel (traktorů, přípojných vozidel a tažených zařízení) tak, aby bylo zajištěno fungování vnitřního trhu i vysoká úroveň bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, bezpečnosti osádky a ochrany životního prostředí. Navrhované nařízení výrazně zjednodušuje stávající právní předpisy pro schvalování typu a nahrazuje 24 základních směrnic (a přibližně 35 souvisejících pozměňujících směrnic). Cílem nového nařízení, jeho prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci je přejmout požadavky stanovené ve stávajících právních předpisech a zachovat přitom stávající úroveň ochrany.

II. Celkový postoj zpravodaje

Zpravodaj vítá návrh Komise, neboť zjednodušuje stávající právní předpisy pro schvalování typu a tím přispívá ke konkurenceschopnosti odvětví průmyslu. Zpravodaj se domnívá, že, má-li být zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, bezpečnosti osádky a ochrany životního prostředí a dokončen vnitřní trh se zemědělskými a lesnickými vozidly, je vhodné zavést postup schvalování Unie pro všechny kategorie vozidel, a že současně je třeba brát v potaz hledisko hospodárnosti a věnovat zvláštní pozornost malým a středním podnikům.

V průběhu vypracovávání této zprávy zpravodaj uspořádal konzultace se všemi zúčastněnými stranami (s výrobci vozidel, dodavateli, distributory následného trhu, zástupci opraven, uživateli a odbory). Zpravodaj také vzal v úvahu diskuze vedené v průběhu slyšení, které uspořádal Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů dne 12. dubna 2011.

a) Bezpečnostní požadavky a vztah ke směrnici o strojních zařízeních[1]

Komise navrhuje vyloučit zemědělské a lesnické traktory z oblasti působnosti směrnice o strojních zařízeních s cílem snížit počet právních aktů, které se vztahují na traktory, což je v zájmu zdokonalení a zjednodušení právní úpravy.

Zpravodaj by chtěl zdůraznit, že zemědělské a lesnické traktory lze vyloučit z oblasti působnosti směrnice o strojních zařízeních pod podmínkou, že nové nařízení a s ním související akty v přenesené pravomoci v úplné míře přejmou stávající požadavky, které jsou stanoveny ve směrnici o strojních zařízeních a nyní se vztahují na traktory, čímž se zabrání vzniku právních mezer a zajistí se zachování současné úrovně bezpečnosti.

Zpravodaj si je vědom toho, že Komise v současné době provádí posouzení všech rizik, na něž se nyní vztahuje směrnice o strojních zařízeních s cílem zajistit, že tyto rizika budou i nadále právně upravena v rámci tohoto nařízení.

Zpravodaj zdůrazňuje, že je to důležité, chtěl by však vyzdvihnout skutečnost, že posouzení mělo být raději dokončeno v předlegislativní fázi, díky čemuž by bylo možné zajistit, aby články 7 a 8 návrhu Komise v úplné míře pokryly příslušné požadavky směrnice o strojních zařízeních.

V tomto ohledu by zpravodaj chtěl zopakovat, že akty v přenesené pravomoci, které budou přijaty na základě tohoto nařízení, mohou zahrnovat pouze technické specifikace, jimiž se provádí základní ustanovení tohoto nařízení; nemohou stanovit nové požadavky. Z toho důvodu musí spolutvůrci právních předpisů požadavky stanovené v tomto nařízení připravovat obezřetně, aby zajistili, že odpovídajícím způsobem pokryjí veškerá rizika.

K tomuto účelu zpravodaj předkládá řadu požadavků v článcích 7 (bezpečnost silničního provozu a funkční bezpečnost) a 8 (bezpečnost osádky), přičemž vychází ze zdravotních a bezpečnostních požadavků stanovených ve směrnici o strojních zařízeních, které zřejmě nejsou v návrhu Komise zahrnuty.

Rada a Komise jsou vyzvány, aby tato ustanovení rovněž zevrubně posoudily a zajistily začlenění všech nezbytných požadavků do článků 7 a 8 a do přílohy I tohoto nařízení, a zaručily tak, že budou i nadále platná pro všechny příslušné kategorie traktorů.

b) Soulad s novým legislativním rámcem a dalšími právními předpisy Unie pro schvalování typu

Zpravodaj předložil velké množství pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je zajistit soulad ustanovení tohoto nařízení s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh, s cílem posílit provádění a prosazování nového nařízení. Tato ustanovení určují povinnosti hospodářských subjektů v dodavatelském řetězci a příslušných orgánů pro dozor, zejména co se týče dozoru po uvedení na trh a kontroly produktů vstupujících na trh Evropské unie.

Zpřísňují se také požadavky na subjekty a organizace, na něž mohou členské státy delegovat některé úkoly v oblasti posuzování, aby byly zajištěny rovné podmínky pro všechny a zamezilo se narušení hospodářské soutěže, k němuž může dojít, pokud se vzájemně liší striktnost a výkonnost těchto organizací třetích stran při zkoušení, prohlídkách a posuzování vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků.

Toto rozsáhlé slaďování, v jehož rámci byla zohledněna paralelní činnost pracovní skupiny pro technickou harmonizaci Rady a ustanovení obsažená v návrhu nařízení o schvalování a dozoru nad trhem vozidel kategorie L[2], vysvětluje vysoké množství pozměňovacích návrhů v návrhu zprávy.

c) Přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla

Zpravodaj si je vědom toho, že vozidla jsou stále složitější, což je z velké části způsobeno rostoucím počtem elektronických součástek, které nelze opravit „tradičně“ mechanicky, ale pouze na základě konkrétních informací o elektronické výbavě vozidel. Tudíž, mají-li být vozidla správně opravována a udržována, je klíčové zajistit neomezený a nediskriminační přístup k těmto informacím.

Výrobci traktorů v současné době pravděpodobně používají systém, který je z velké části založen na uzavírání exkluzivních dohod mezi výrobci a autorizovanými obchodními zástupci a opravnami. Tyto exkluzivní dohody nemusí být přímo v rozporu s právem hospodářské soutěže, je však třeba si položit otázku, zda by vynětí přístupu k informacím o opravách a údržbě z právních předpisů pro schvalování typu z dlouhodobého hlediska nevedlo k zachování této struktury a tudíž k vytlačení nezávislých opraven z trhu. Kromě toho nelze vyloučit, že bez ohledu na tyto exkluzivní dohody musí nezávislé opravny v některých vzdálených zemědělských oblastech v EU v naléhavých případech nebo u drobných poruch traktory opravit.

Přístup k informacím o opravách a údržbě má velký hospodářský význam kvůli značnému podílu na zisku z poprodejního trhu a vzbuzuje velmi kontroverzní diskuse, zatímco zákonodárci se snaží zaujmout přístup, jímž by pečlivě vyvážili zájmy obou stran (výrobců a nezávislých provozovatelů), které však nemají srovnatelné možnosti prosazování svých zájmů.

Zpravodaj je přesvědčen, že v této oblasti je nutné nalézt správnou rovnováhu a uceleným způsobem zajistit přístup k technickým informacím, přičemž se musí zohlednit ochrana spotřebitele, spravedlivá hospodářská soutěž, bezpečnost a problematika životního prostředí a práv duševního vlastnictví.

d) Pojízdné stroje (kategorie U)

Komise do svého návrhu začleňuje novou kategorii vozidel, která zahrnuje nesilniční pojízdné stroje (kategorie U), a výrobcům dává možnost volby ohledně toho, zda požádají o schválení podle tohoto nařízení nebo zda dodrží příslušné vnitrostátní požadavky. Návrh Komise uznává, že ve fungování vnitřního trhu existují mezery, avšak pro nově vytvořenou kategorii stanovuje neúplné požadavky.

Odvětví nesilničních pojízdných strojů přináší řadu výrobků, které se využívají v různých odvětvích (zemědělství, stavebnictví, manipulace s materiálem). Nesilniční pojízdné stroje již podléhají právním předpisům Unie (směrnicím 2006/42/ES (strojní zařízení), 97/68/ES (emise znečišťujících látek), 2004/108/ES (elektromagnetická kompatibilita), 2000/14/ES (emise hluku do okolního prostředí)), které se nevztahují na traktory a jsou v rozporu se strukturou navrhovaného nařízení.

Stávající směrnice platné pro nesilniční pojízdné stroje však nestanovují harmonizované požadavky na bezpečnost silničního provozu. Zpravodaj zastává názor, že v zájmu dokončení vnitřního trhu a zajištění vysoké úrovně bezpečnosti silničního provozu je nezbytné vyvinout vhodný nástroj na úrovni Unie, který zajistí harmonizaci požadavků platných pro nesilniční pojízdné stroje .

Zpravodaj k tomuto účelu navrhuje vyloučit pojízdné stroje (kategorie U) z oblasti působnosti tohoto nařízení. Vyzývá však Komisi, aby u těchto strojů posoudila nutnost harmonizace technických požadavků a postupů pro posuzování shody a co nejdříve předložila legislativní návrhy.

e) Užitková terénní vozidla a vozidla side-by-side

Zpravodaji je známo, že užitková terénní vozidla mají v zemědělství a lesnictví prokázanou hodnotu a že část odvětví, které tato vozidla vyrábí, požádala o jejich začlenění do oblasti působnosti tohoto nařízení. Zpravodaj zastává názor, že technické vlastnosti těchto vozidel, která jsou často používána na pozemních komunikacích pro přepravu nebo pro rekreační účely, se liší od technických vlastností traktorů, a tudíž by v zájmu soudržnosti právních předpisů měla tato vozidla být schválena v souladu s nařízením pro vozidla kategorie L.

Případně by mohly být zavedeny odlišné požadavky pro užitková terénní vozidla určená speciálně k užitkovým účelům, přičemž je však třeba zajistit vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Zpravodaj pozorně sleduje paralelní diskusi o začlenění těchto vozidel do nařízení o vozidlech kategorie L, a vyhlíží nalezení vhodného řešení, které by se zabývalo specifickými rysy těchto vozidel. Zpravodaj rovněž očekává, že výsledky studie, již Komise zadala pro vozidla side-by-side, přinesou poznatky ohledně toho, do které kategorie by tato vozidla by měla být schválena.

(f) Technické pozměňovací návrhy

Zpravodaj rovněž předložil celou řadu pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je objasnit některé technické aspekty a zajistit větší soudržnost textu.

III. Závěr

Cílem tohoto návrhu zprávy je pokrýt klíčové problémy, které je nutné v tomto návrhu pečlivě zvážit, a usnadnit projednávání ve výboru. Zpravodaj si vyhrazuje právo předložit další pozměňovací návrhy poté, co podrobněji prozkoumá návrh Komise a uspořádá další konzultace, avšak jeho cílem v této fázi je vyvolat plodnou diskusi ve výboru, a těší se na další podněty.

  • [1]  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění).
  • [2]  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování a dozoru nad trhem
    dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek (KOM(2010)05422010/0271(COD))

POSTUP

Název

Schvalování zemědělských a lesnických vozidel

Referenční údaje

KOM(2010)0395 – C7-0204/2010 – 2010/0212(COD)

Datum predložení EP

23.7.2010

 

 

 

Příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

IMCO

7.9.2010

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

ITRE

7.9.2010

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

Datum rozhodnutí

ITRE

29.9.2010

 

 

 

Zpravodaj(ové)

Datum jmenování

Pier Antonio Panzeri

25.10.2010

 

 

 

Projednání ve výboru

30.11.2010

22.3.2011

12.4.2011

30.8.2011

 

23.11.2011

 

 

 

Datum přijetí

5.12.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Jürgen Creutzmann, Cornelis de Jong, Christian Engström, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Constance Le Grip, Morten Lřkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Amalia Sartori, Marc Tarabella, Wim van de Camp

Datum předložení

16.12.2011