BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse af landbrugs- og skovbrugstraktorer

16.12.2011 - (COM(2010)0395 – C7‑0204/2010 – 2010/0212(COD)) - ***I

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Ordfører: Pier Antonio Panzeri


Procedure : 2010/0212(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0446/2011
Indgivne tekster :
A7-0446/2011
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse af landbrugs- og skovbrugstraktorer

(COM(2010)0395 – C7‑0204/2010 – 2010/0212(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2010)0395),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7‑0204/2010),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 9. december 2010[1],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0446/2011),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. .../… om godkendelse af landbrugs- og skovbrugstraktorer

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. .../… om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) For at fremme det indre marked blev der ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF af 26. maj 2003 om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer og om ophævelse af direktiv 74/150/EØF indført et omfattende fællesskabssystem for godkendelse af traktorer, deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket udstyr.

(1) For at fremme det indre marked blev der ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF af 26. maj 2003 om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer indført et omfattende EU-system for godkendelse af traktorer, deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket udstyr.

 

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Med henblik på etableringen af EU's indre marked og dettes funktion er det hensigtsmæssigt at erstatte medlemsstaternes godkendelsessystemer med en EU-godkendelsesprocedure, der er baseret på princippet om total harmonisering, samtidig med at der tages hensyn til costbenefitbetragtninger med særlig vægt på små og mellemstore virksomheder.

(2) Med henblik på etableringen af EU's indre marked og dettes funktion og at bidrage til industriens konkurrencedygtighed, er det hensigtsmæssigt at erstatte medlemsstaternes godkendelsessystemer med en EU-godkendelsesprocedure, der er baseret på princippet om total harmonisering, samtidig med at der tages hensyn til costbenefitbetragtninger med særlig vægt på små og mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) På anmodning af Europa-Parlamentet og med henblik på at forenkle og fremskynde proceduren er der blevet indført en ny procedure i EU-lovgivningen om typegodkendelse af køretøjer, i henhold til hvilken lovgiveren i den normale lovgivningsprocedure kun fastlægger de grundlæggende regler og principper, og uddelegerer lovgivningen om yderligere detaljer til Kommissionen. For så vidt angår materielle krav bør denne forordning derfor kun fastlægge grundlæggende bestemmelser om færdselssikkerhed, arbejdssikkerhed og miljøegenskaber, mens den uddelegerer magten til at fastlægge de tekniske specifikationer i delegerede retsakter.

(3) På anmodning af Europa-Parlamentet og med henblik på at forenkle og fremskynde proceduren er der blevet indført en ny procedure i EU-lovgivningen om typegodkendelse af køretøjer, i henhold til hvilken lovgiveren i den normale lovgivningsprocedure kun fastlægger de grundlæggende regler og principper og tillægger Kommissionen beføjelser til at vedtage retsakter, der fastlægger yderligere detaljer. For så vidt angår materielle krav bør denne forordning derfor kun fastlægge grundlæggende bestemmelser om færdselssikkerhed og funktionel sikkerhed, arbejdssikkerhed og miljøegenskaber, mens den uddelegerer magten til at fastlægge de tekniske specifikationer i delegerede retsakter efter høring af alle relevante interessenter.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) For at sikre et højt niveau af færdselssikkerhed, arbejdssikkerhed og miljøbeskyttelse bør de tekniske krav og de miljøstandarder, der er gælder for køretøjer, komponenter og separate tekniske enheder med hensyn til typegodkendelse, harmoniseres.

(5) For at sikre et højt niveau af færdselssikkerhed og funktionel sikkerhed, arbejdssikkerhed og miljøbeskyttelse bør de tekniske og miljømæssige krav, der gælder for køretøjer, komponenter og separate tekniske enheder med hensyn til typegodkendelse, harmoniseres.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Da direktiverne om mobile ikke-vejgående maskiner ikke fastlægger harmoniserede krav til færdselssikkerhed vil det være hensigtsmæssigt at give fabrikanterne af mobile maskiner mulighed for at deres produkter godkendt i henhold til de europæiske standarder for færdselssikkerhedskrav i henhold til denne forordning. Mobile maskiner bør derfor indgå i denne forordning på frivilligt grundlag med hensyn til systemtypegodkendelse for færdselssikkerhedskrav, især fordi de krav, der gælder for mobile maskiner uden for denne forordning, ikke omfatter færdselssikkerhedsaspekter.

(6) De eksisterende direktiver, der finder anvendelse på mobile ikke-vejgående maskiner fastlægger ikke harmoniserede krav til færdselssikkerhed. For at gennemføre det indre marked og sikre et højt niveau af færdselssikkerhed er det nødvendigt at udvikle et hensigtsmæssigt instrument på EU-plan til at harmonisere de gældende krav til mobile ikke-vejgående maskiner, som gør det muligt for fabrikanterne at vise, at deres produkter er i overensstemmelse med europæiske standarder. I dette øjemed bør Kommissionen vurdere behovet for harmonisering af de tekniske krav og overensstemmelsesvurderingsprocedurer, der gælder for mobile ikke-vejgående maskiner. Den bør underrette Europa-Parlamentet og Rådet om sine konklusioner og, om nødvendigt, udarbejde forslag til retsakter.

Begrundelse

Jf. begrundelsen (mobile maskiner - klasse U).

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Dette indebærer, at nye FN/ECE-regulativer, som Unionen måtte tiltræde i henhold til afgørelse 97/836/EF, og ændringer af FN/ECE-regulativer, som Unionen allerede har tiltrådt, bør indbygges i EU-typegodkendelsesproceduren enten som krav i forbindelse med EU-typegodkendelse af køretøjer eller som alternativ til gældende EU-ret. Især når Unionen beslutter, at et FN/ECE-regulativ skal indgå i kravene til EU-typegodkendelse af en køretøjstype og erstatte eksisterende EU-lovgivning, bør der uddelegeres beføjelser til Kommissionen til at vedtage de nødvendige tilpasninger af denne forordning eller vedtage de nødvendige gennemførelsesretsakter.

(8) Dette indebærer, at nye FN/ECE-regulativer, som Unionen måtte tiltræde i henhold til afgørelse 97/836/EF, og ændringer af FN/ECE-regulativer, som Unionen allerede har tiltrådt, bør indbygges i EU-typegodkendelsesproceduren enten som krav i forbindelse med EU-typegodkendelse af køretøjer eller som alternativ til gældende EU-ret. Især når Unionen beslutter, at et FN/ECE-regulativ skal indgå i kravene til EU-typegodkendelse af en køretøjstype og erstatte eksisterende EU-lovgivning, bør Kommissionen tillægges beføjelser til at supplere eller ændre de relevante ikke-væsentlige elementer i denne forordning eller vedtage de nødvendige gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Det er særlig vigtigt, at fremtidige foranstaltninger foreslået på grundlag af denne forordning eller procedurer, der skal gennemføres i medfør af den, følger disse principper, som Kommissionen fastholder i sin meddelelse CARS 21. Som led i målsætningen om bedre lovgivning og forenkling og for at undgå konstant opdatering af eksisterende EU-lovgivning vedrørende tekniske specifikationer bør denne forordning henvise til eksisterende internationale standarder og forskrifter, som er tilgængelige for offentligheden, uden at gengive dem i EU-regelværket.

(11) Det er særlig vigtigt, at fremtidige foranstaltninger foreslået på grundlag af denne forordning eller procedurer, der skal gennemføres i forbindelse med dens gennemførelse, følger de principper, som Kommissionen fastholder i sin meddelelse CARS 21. Som led i målsætningen om bedre lovgivning og forenkling og for at undgå konstant opdatering af eksisterende EU-lovgivning vedrørende tekniske specifikationer bør denne forordning henvise til eksisterende internationale standarder og forskrifter, som er tilgængelige for offentligheden, uden at gengive dem i EU-regelværket.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Hovedformålet med Unionens lovgivning om godkendelse af køretøjer er, at der i forbindelse med markedsføring af nye køretøjer, komponenter og separate tekniske enheder sikres et højt sikkerheds- og miljøbeskyttelsesniveau. Dette formål bør ikke anfægtes af montering af visse dele eller udstyr, efter at køretøjer er blevet markedsført eller taget i brug. Der bør således træffes passende foranstaltninger for at sikre, at dele eller udstyr, der kan monteres på køretøjer, og som i betydeligt omfang kan nedsætte funktionen af systemer, der er vigtige med hensyn til sikkerhed og miljøbeskyttelse, underkastes en forudgående kontrol af en godkendende myndighed, inden de udbydes til salg. Disse foranstaltninger bør bestå i tekniske bestemmelser om de krav, som disse dele eller udstyr skal opfylde.

(17) Hovedformålet med Unionens lovgivning om godkendelse af køretøjer er, at der i forbindelse med markedsføring af nye køretøjer, komponenter og separate tekniske enheder sikres et højt sikkerheds- og miljøbeskyttelsesniveau. Dette formål bør ikke anfægtes af montering af visse dele eller udstyr, efter at køretøjer er blevet markedsført eller taget i brug. Der bør således træffes passende foranstaltninger for at sikre, at dele eller udstyr, der kan monteres på køretøjer, og som i betydeligt omfang kan nedsætte funktionen af systemer, der er vigtige med hensyn til sikkerhed og miljøbeskyttelse, underkastes en forudgående kontrol af en godkendende myndighed, inden de markedsføres. Disse foranstaltninger bør bestå i tekniske bestemmelser om de krav, som disse dele eller udstyr skal opfylde.

 

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) For at gøre det muligt for fabrikanter af komponenter eller separate tekniske enheder at ansøge om typegodkendelse for komponenter eller separate tekniske enheder eller om tilladelse, er det også vigtigt for disse fabrikanter at have adgang til visse oplysninger, der kun kan indhentes fra fabrikanten, som f.eks. de tekniske oplysninger, inkl. tegninger, der er nødvendige for udvikling af dele til eftermarkedet.

(20) For at gøre det muligt for fabrikanter af komponenter eller separate tekniske enheder at ansøge om typegodkendelse for komponenter eller separate tekniske enheder eller om tilladelse, er det også vigtigt for disse fabrikanter at have adgang til visse oplysninger, der kun kan indhentes fra fabrikanten, som f.eks. de tekniske oplysninger, inkl. tegninger, som ikke er beskyttet af den intellektuelle ejendomsret, der er nødvendige for udvikling af dele til eftermarkedet.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) Det er nødvendigt, at der er ubegrænset adgang til reparationsinformationer om køretøjer via et standardiseret format, der kan anvendes til at finde tekniske informationer, samt at der er effektiv konkurrence på markedet for informationstjenester vedrørende vedligeholdelse og reparation af køretøjer for at forbedre det indre markeds funktion, navnlig hvad angår den frie bevægelighed for varer, etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser. En stor del af disse informationer vedrører egendiagnosesystemer (OBD-systemer) og deres interaktion med andre systemer i køretøjet. Det er hensigtsmæssigt, at der fastsættes tekniske specifikationer, som fabrikanternes websteder bør opfylde, sideløbende med målrettede foranstaltninger for at sikre små og mellemstore virksomheder (SMV'er) adgang på rimelige vilkår.

(21) Det er nødvendigt, at der er lige og ikke-diskriminerende adgang til reparationsinformationer om køretøjer via et standardiseret format, der kan anvendes til at finde tekniske informationer, samt at der er effektiv konkurrence på markedet for informationstjenester vedrørende vedligeholdelse og reparation af køretøjer for at forbedre det indre markeds funktion, navnlig hvad angår den frie bevægelighed for varer, etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser. En stor del af disse informationer vedrører egendiagnosesystemer (OBD-systemer) og deres interaktion med andre systemer i køretøjet. Det er hensigtsmæssigt, at der fastsættes tekniske specifikationer, som fabrikanternes websteder bør opfylde under behørig overholdelse af proportionalitetsprincippet, og under hensyntagen til produktionsmængder og små og mellemstore fabrikanters kapaciteter.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a) Medlemsstaterne bør sikre, at de autoriserede forhandlere, reparatører og uafhængige aktører, der leverer reparations- og vedligeholdelsesydelser i forbindelse med køretøjer, har de nødvendige tekniske færdigheder og den nødvendige viden til at sikre, at disse køretøjers sikkerheds‑ og miljøegenskaber bibeholdes.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) Kommissionen bør have beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 vedrørende færdselssikkerhed (herunder bremsning), arbejdssikkerhed og miljøegenskaber, prøvning, adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer og udpegelse af tekniske tjenesters særlige autoriserede arbejdsområder, for at supplere eller ændre visse ikke-væsentlige elementer i denne forordning.

(23) Med henblik på at supplere eller ændre visse ikke-væsentlige elementer af denne forordning bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vedrørende detaljerede ordninger for godkendelse og markedsovervågning af alle nye køretøjer samt for markedsføring eller ibrugtagning af dele og udstyr. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører passende høringer under sit forberedende arbejde, herunder høring af eksperter. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24) Nogle af de områder, der er omfattet af denne forordning, kræver ensartede betingelser for gennemførelsen i medlemsstaterne for at sikre, at det indre marked fungerer efter hensigten ved at lette den gensidige anerkendelse af administrative beslutninger truffet i de forskellige medlemsstater samt anerkendelsen af dokumenter udstedt af køretøjsfabrikanter, for derved at gøre det lettere for de berørte parter at drage fordel af det indre marked. Kommissionen bør derfor have beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter i henhold til traktatens artikel 291 for at fastlægge ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning med hensyn til følgende: fortegnelse over oplysninger, der skal gives ved ansøgning om typegodkendelse, typegodkendelsesprocedurer, modeller for fabrikanternes supplerende plader, EU-typegodkendelsesattester, fortegnelse over udstedte godkendelser, nummereringssystem for EU-typegodkendelser samt procedurer til sikring af produktionens overensstemmelse.

(24) Der er brug for ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning med hensyn til hvilken type oplysninger, der skal gives ved ansøgning om typegodkendelse, modeller for fabrikanternes supplerende skilte og EU-typegodkendelsesattester, fortegnelsen over udstedte typegodkendelser og nummereringssystemet for EU-typegodkendelser for at sikre, at det indre marked fungerer efter hensigten ved at lette den gensidige anerkendelse af administrative beslutninger truffet i de forskellige medlemsstater samt anerkendelsen af dokumenter udstedt af køretøjsfabrikanter, for derved at gøre det lettere for de berørte parter at drage fordel af det indre marked. Med henblik på at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af de relevante bestemmelser i denne forordning bør Kommissionen derfor tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser1.

 

_____________

 

1 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25) I henhold til artikel 291 i TEUF skal generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser, på forhånd fastlægges i en forordning vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure. Indtil denne nye forordning er vedtaget, er det stadig Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, der finder anvendelse, bortset fra forskriftsproceduren med kontrol, der ikke finder anvendelse.

udgår

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27) Det er vigtigt for alle interesserede parter at etablere en klar relation mellem denne forordning og direktiv 2006/42/EF om maskinsikkerhed for klart at fastlægge, hvilke krav et bestemt produkt skal opfylde.

(27) Det er vigtigt for alle interesserede parter at etablere en klar relation mellem denne forordning og direktiv 2006/42/EF om maskiner for at undgå overlapning og klart at fastlægge, hvilke krav et bestemt produkt skal opfylde.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27a) Eftersom målet med denne forordning, nemlig at fastsætte harmoniserede regler om de administrative og tekniske krav til godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, og derfor på grund af omfanget og virkningerne heraf bedre kan gennemføres på EU-plan, kan EU træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet som fastsat i denne artikel går denne forordning ikke videre end nødvendigt for at nå det pågældende mål.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning fastlægger de administrative og tekniske krav til EU-typegodkendelse af alle nye køretøjer omhandlet i artikel 2.

Denne forordning fastlægger de administrative og tekniske krav til godkendelse og markedsovervågning af alle køretøjer omhandlet i artikel 2.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning fastlægger også kravene i forbindelse med salg og ibrugtagning af dele og udstyr bestemt til køretøjer godkendt i henhold til denne forordning og om forbud mod sådant salg og ibrugtagning.

Denne forordning fastlægger også kravene i forbindelse med markedsføring eller ibrugtagning af systemer, komponenter og separate tekniske enheder bestemt til køretøjer godkendt i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning gælder for typegodkendelse og individuel godkendelse af køretøjer, som er konstrueret og fremstillet i en eller flere etaper, og af systemer, komponenter og separate tekniske enheder konstrueret og fremstillet til sådanne køretøjer.

Denne forordning gælder for typegodkendelse af landbrugs‑ og skovbrugstraktorer, som er konstrueret og fremstillet i en eller flere etaper, og af systemer, komponenter og separate tekniske enheder konstrueret og fremstillet til sådanne køretøjer.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Denne forordning gælder endvidere for individuel godkendelse af køretøjer omhandlet i første afsnit.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) mobile maskiner (klasse U).

udgår

Begrundelse

Jf. begrundelsen (mobile maskiner - klasse U).

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Denne forordning finder ikke anvendelse på udskifteligt materiel, som ved kørsel på vej løftes fuldstændigt.

2. Denne forordning finder ikke anvendelse på udskifteligt materiel, som ved kørsel på vej løftes fuldstændigt eller ikke kan dreje omkring en lodret akse.

Begrundelse

En del udskifteligt materiel er af hensyn til vægtfordelingen udstyret med et støttende frit hjul. Det udskiftelige materiel er monteret på traktoren og kan ikke dreje omkring den lodrette akse. Det ekstra hjul udgør ikke nogen yderligere risiko for kombinationen af køretøj og udskifteligt materiel. Det er derfor hensigtsmæssigt, at sådant materiel fritages fra forordningen.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. For følgende køretøjer kan fabrikanten vælge, om han vil ansøge om typegodkendelse efter denne forordning eller om national typegodkendelse.

3. For følgende køretøjer kan fabrikanten vælge, om han vil ansøge om typegodkendelse efter denne forordning, eller om han vil overholde de relevante nationale krav.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) mobile maskiner

udgår

Begrundelse

Jf. begrundelsen (mobile maskiner - klasse U).

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) påhængskøretøjer og trukket udstyr, klasse R og S

b) påhængskøretøjer (klasse R) og udskifteligt trukket udstyr (klasse S)

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) bæltetraktorer (klasse C)

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb) hjultraktorer til særlige formål (klasse T4.1 og T4.2)

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I denne forordning og i de i bilag I opførte retsakter forstås, medmindre andet er bestemt heri, ved:

I denne forordning og i de i bilag I opførte retsakter finder, medmindre andet er bestemt heri, følgende definitioner anvendelse:

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. "typegodkendelse af helt køretøj": en typegodkendelse, hvor en godkendende myndighed attesterer, at et køretøj som helhed opfylder de relevante administrative og tekniske krav

2. "typegodkendelse af helt køretøj": en typegodkendelse, hvor en godkendende myndighed attesterer, at et delvis opbygget, trinvis færdigopbygget eller færdigopbygget køretøj opfylder de relevante administrative bestemmelser og tekniske krav

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. "typegodkendelse af separat teknisk enhed": en typegodkendelse, hvor en godkendende myndighed attesterer, at en separat teknisk enhed for så vidt angår en eller flere nærmere bestemte køretøjstyper opfylder de relevante administrative og tekniske krav

5. "typegodkendelse af separat teknisk enhed": en typegodkendelse, hvor en godkendende myndighed attesterer, at en separat teknisk enhed opfylder de relevante administrative bestemmelser og tekniske krav for så vidt angår en eller flere nærmere bestemte køretøjstyper

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a. "terrængående erhvervskøretøj" (ATV-køretøj) betyder et køretøj, der er konstrueret med et sæde, hvor føreren sidder overskrævs og har håndtagsbetjent styrekontrol.

 

Et ATV-køretøj har yderligere følgende karakteristika:

 

Konstruktivt bestemt maksimalhastighed på 60 km/h, dæktryk<kPa (0,5 bar), dækmønster: off-road, gashåndtag styres med tommelfinger, laststruktur(er) med minimumsforhold mellem køretøjet og den/de bærende struktur(er)s overfladeareal >25 %, egenmasse i køreklar stand (MRO)< 400 kg, trækkapacitet af bagmonteret koblingsanordning er i overensstemmelse med styrkeprøvning> 2 x MRO.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11. "mobil maskine": ethvert selvkørende køretøj med undtagelse af maskiner monteret på et motorkøretøjs chassis, som er specielt konstrueret og fremstillet til arbejdsbrug, og som på grund af dets konstruktion ikke er egnet til transport af passagerer eller varer

udgår

Begrundelse

Jf. begrundelsen (mobile maskiner - klasse U).

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12. "køretøj": enhver traktor, ethvert påhængskøretøj eller enhver form for udskifteligt trukket udstyr som defineret i punkt 8, 9, 10 og 11

12. "køretøj": enhver traktor, ethvert påhængskøretøj eller enhver form for udskifteligt trukket udstyr som defineret i nr. 8, 9 og 10

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

18. "restkøretøj": ethvert køretøj, som indgår i en lagerbeholdning, der ikke kan registreres eller sælges eller tages i brug på grund af ikrafttrædelse af nye tekniske krav, som det ikke er godkendt til

18. "restkøretøj": ethvert køretøj, som indgår i en lagerbeholdning, der ikke kan markedsføres eller ikke længere kan gøres tilgængeligt på markedet, registreres eller tages i brug på grund af ikrafttrædelse af nye tekniske krav, som det ikke er godkendt til

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

19. "system": en samling af anordninger, der i kombination udfører en eller flere specifikke funktioner i et køretøj, og som en retsakt indeholder krav til

19. "system": en samling af anordninger, der i kombination udfører en eller flere specifikke funktioner i et køretøj, og som er underlagt de krav, der er opført i bilag I

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

20. "komponent": en anordning, som en retsakt indeholder krav til, som er bestemt til at være en del af et køretøj, og som kan typegodkendes uafhængigt af køretøjet, hvis der i retsakten udtrykkelig gives mulighed herfor

20. "komponent": en anordning, som er underlagt mindst ét af kravene i bilag I og bestemt til at være en del af et køretøj, og som kan typegodkendes uafhængigt af køretøjet, hvis der i retsakten udtrykkelig gives mulighed herfor

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

21. "separat teknisk enhed": en anordning, som en retsakt indeholder krav til, som er bestemt til at være en del af et køretøj, og som kan typegodkendes uafhængigt af køretøjet, men kun til en eller flere nærmere bestemte køretøjstyper, hvis der i retsakten udtrykkelig gives mulighed herfor

21. "separat teknisk enhed": en anordning, som er underlagt mindst ét af kravene i bilag I og bestemt til at være en del af et køretøj, og som kan typegodkendes uafhængigt af køretøjet, men kun til en eller flere nærmere bestemte køretøjstyper, hvis der i retsakten udtrykkelig gives mulighed herfor

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 22 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

22a. "dele": produkter, der anvendes til at samle køretøjer, samt reservedele

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 22 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

22b. "reservedele": produkter, der monteres i eller på et køretøj for at erstatte dette køretøjs originale komponenter, herunder produkter, der er nødvendige for brugen af et køretøj, som f.eks. smøremidler, men ikke brændstof

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 22 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

22c. "udstyr": øvrige produkter ud over dele, der kan tilføjes eller monteres på et køretøj

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 22 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

22d. "funktionel sikkerhed": det, at der ikke er en uacceptabel risiko for personers, ejendeles eller husdyrs fysiske tilskadekomst eller personers eller husdyrs helbredsforringelse som følge af fejlfunktion af mekaniske, hydrauliske, pneumatiske, elektriske eller elektroniske systemer, komponenter eller separate tekniske enheder

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

23. "fabrikant": den fysiske eller juridiske, person der overfor den godkendende myndighed er ansvarlig for alle aspekter af typegodkendelsesprocessen eller tilladelsesprocessen og for at sikre produktionens overensstemmelse, uanset om den pågældende fysiske eller juridiske person er direkte involveret i alle etaper i fremstillingen af det køretøj, det system, den komponent eller den separate tekniske enhed, som godkendelsesprocessen vedrører

23. "fabrikant": den fysiske eller juridiske person, der overfor den godkendende myndighed er ansvarlig for alle aspekter af typegodkendelsesprocessen eller tilladelsesprocessen, for at sikre produktionens overensstemmelse, og som også er ansvarlig for at samarbejde med markedsovervågningsmyndighederne om de producerede køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, uanset om den pågældende fysiske eller juridiske person er direkte involveret i alle trin i fremstillingen af det køretøj, det system, den komponent eller den separate tekniske enhed, som godkendelsesprocessen vedrører

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

25. "godkendende myndighed" den myndighed i en medlemsstat, der er oprettet eller udpeget af medlemsstaten, og som Kommissionen er blevet underrettet om i overensstemmelse med artikel 5, og som er kompetent med hensyn til alle aspekter vedrørende godkendelse af en type køretøj, system, komponent og separat teknisk enhed eller individuel godkendelse af et køretøj, med hensyn til tilladelsesproceduren, med hensyn til udstedelse og eventuel inddragelse af godkendelsesattester, med hensyn til at fungere som forbindelsesled til andre medlemsstaters godkendende myndigheder, med hensyn til udpegning af de tekniske tjenester og med hensyn til kontrol af, at fabrikanten opfylder sine forpligtelser for så vidt angår produktionens overensstemmelse

25. "godkendende myndighed" den myndighed i en medlemsstat, der er oprettet eller udpeget af medlemsstaten, som Kommissionen er blevet underrettet om, og som er kompetent med hensyn til alle aspekter vedrørende godkendelse af en type køretøj, system, komponent og separat teknisk enhed eller individuel godkendelse af et køretøj, med hensyn til tilladelsesproceduren, med hensyn til udstedelse og eventuel inddragelse af eller afslag på godkendelsesattester, med hensyn til at fungere som forbindelsesled til andre medlemsstaters godkendende myndigheder, med hensyn til udpegning af de tekniske tjenester og med hensyn til kontrol af, at fabrikanten opfylder sine forpligtelser for så vidt angår produktionens overensstemmelse

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 26 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

26a. "akkreditering": en attestering foretaget af et nationalt akkrediteringsorgan af, at et overensstemmelsesvurderingsorgan opfylder de krav, der er fastsat i de harmoniserede standarder, og i givet fald alle andre supplerende krav, herunder dem, der er fastsat i de relevante sektorordninger for at udføre de specifikke overensstemmelsesvurderingsopgaver

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

28. "virtuel prøvningsmetode": computersimulationer, herunder beregninger, der viser, at et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed opfylder de tekniske krav i en retsakt, uden at det er nødvendigt at anvende et fysisk køretøj, system, komponent eller separat teknisk enhed

28. "virtuel prøvningsmetode": computersimulationer, herunder beregninger, der viser, at et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed opfylder de tekniske krav i den delegerede retsakt omhandlet i artikel 18, stk. 5, uden at det er nødvendigt at anvende et fysisk køretøj, system, komponent eller separat teknisk enhed

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

30. "EU-typegodkendelsesattest": den attest, der er baseret på modellen i denne forordning eller den meddelelsesformular, der findes i de relevante FN/ECE-regulativer eller OECD-regulativer, der er opført i bilag I

30. "EU-typegodkendelsesattest": det dokument, der er baseret på modellen i gennemførelsesretsakterne omhandlet i artikel 15, stk. 4 og artikel 16, stk. 2, eller den meddelelsesformular, der findes i de relevante FN/ECE-regulativer eller OECD-regulativer, der er opført i bilag I

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

32. "typeattest": det dokument, der er baseret på modellen i denne forordning og udstedt af fabrikanten, og som attesterer at et køretøj, der tilhører serien af den type, der er godkendt i henhold til denne forordning, på fremstillingstidspunktet svarede til den type, der er godkendt i henhold til typegodkendelsen, og opfyldte alle lovgivningsmæssige krav anført i denne

32. "typeattest": det dokument, der er baseret på modellen i gennemførelsesretsakten omhandlet i artikel 24, stk. 2, og udstedt af fabrikanten, og som attesterer at et køretøj, der tilhører serien af den type, der er godkendt i henhold til denne forordning, på fremstillingstidspunktet svarede til den type, der er godkendt i henhold til typegodkendelsen, og opfyldte alle krav anført i denne

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

33. "Egendiagnosesystem (OBD)": et emissionsbegrænsningssystem, som er i stand til at opdage en fejl og finde det sandsynlige fejlsted ved hjælp af fejlkoder i en computerhukommelse

33. "egendiagnosesystem (OBD)": et system, som er i stand til at opdage en fejl og finde det sandsynlige fejlsted ved hjælp af fejlkoder i en computerhukommelse

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

35. "uafhængig aktør", virksomheder, ud over de autoriserede forhandlere og reparatører, der er direkte eller indirekte involveret i reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer, især reparatører, producenter eller forhandlere af reparationsudstyr, værktøj eller reservedele, tekniske forlag, automobilklubber, vejservicevirksomheder, virksomheder, der tilbyder inspektion og afprøvning, og virksomheder, der tilbyder undervisning af installatører, producenter og reparatører af udstyr til køretøjer, som anvender alternative brændstoffer

35. "uafhængig aktør", virksomheder, ud over de autoriserede forhandlere og reparatører, der er direkte eller indirekte involveret i reparation og vedligeholdelse af køretøjer, især reparatører, producenter eller forhandlere af reparationsudstyr, værktøj eller reservedele, tekniske forlag, automobilklubber, vejservicevirksomheder, virksomheder, der tilbyder inspektion og afprøvning, og virksomheder, der tilbyder undervisning af installatører, producenter og reparatører af udstyr til køretøjer, som anvender alternative brændstoffer

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

37. "registrering": betyder at køretøjet efter identifikation har opnået administrativ tilladelse til ibrugtagning i vejtrafik, uanset om denne er permanent, midlertidig er for en kort periode, og at køretøjet er blevet tildelt et registreringsnummer

37. "registrering": administrativ tilladelse til ibrugtagning af et køretøj i vejtrafik, hvilket omfatter dets identifikation og tildeling af et serienummer, som er dets registreringsnummer, uanset om denne er permanent, midlertidig er for en kort periode

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

38. "markedsføring": første tilrådighedsstillelse, gratis eller mod betaling, i Unionen med henblik på distribution eller anvendelse

38. "markedsføring": første tilrådighedsstillelse af et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed i Unionen

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

39. "ibrugtagning": første anvendelse i Unionen af et køretøj, der er omfattet af denne forordning, i overensstemmelse med dets bestemmelse

39. "ibrugtagning": første anvendelse i Unionen af et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed i overensstemmelse med dets/dens bestemmelse

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

40. "salg": ethvert salg, fra køretøjsfabrikant til forhandler eller salg til slutbrugeren

udgår

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 40 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

40a. "gøre tilgængelig på markedet": enhver levering af et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed med henblik på distribution eller anvendelse på EU-markedet som led i erhvervsvirksomhed, mod eller uden vederlag

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 43 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

43a. "importør": enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Unionen, og som markedsfører et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed fra et tredjeland på EU-markedet

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 43 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

43b. "distributør": enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden, bortset fra fabrikanten eller importøren, der gør et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed fra et tredjeland tilgængelig på EU-markedet

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 43 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

43c. "erhvervsdrivende": fabrikanten, fabrikantens repræsentant, importøren eller distributøren

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 43 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

43d. "markedsovervågning": aktiviteter, der gennemføres, og foranstaltninger, der træffes af offentlige myndigheder for at sikre, at køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der gøres tilgængelige på EU-markedet, overholder kravene i den relevante EU-lovgivning og ikke udgør nogen risiko for sundheden, sikkerheden, miljøet eller noget andet aspekt af varetagelsen af almene samfundshensyn

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 43 e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

43e. "markedsovervågningsmyndighed": en myndighed i en medlemsstat, der er ansvarlig for at udføre markedsovervågningen på dens område

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 43 f (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

43f. "national myndighed": en godkendende myndighed, en markedsovervågningsmyndighed eller enhver anden myndighed i en medlemsstat, der er involveret i og ansvarlig for typegodkendelse, markedsovervågning eller importkontrol af køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning

Artikel 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I denne forordning anvendes følgende køretøjsklasser:

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning

Artikel 4 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. "klasse T" omfatter alle hjultraktorer

1. "klasse T" omfatter alle hjultraktorer hver hjultraktorklasse angivet i nr. 2-8 omfatter også et bogstav "a" eller "b" afhængig af den hastighed, som hjultraktoren er konstrueret til:

 

a) "a" for hjultraktorer med konstruktivt bestemt maksimalhastighed på højst 40 km/h

 

b) "b" for hjultraktorer med konstruktivt bestemt maksimalhastighed på over 40 km/h

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning

Artikel 4 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. "klasse T1" omfatter hjultraktorer med konstruktivt bestemt maksimalhastighed på højst 40 km/h, mindste sporvidde for den aksel, der er nærmest føreren, på 1 150 mm eller derover, egenmasse i køreklar stand over 600 kg og frihøjde 1 000 mm eller derunder.

2. "klasse T1" omfatter hjultraktorer med mindste sporvidde for den aksel, der er nærmest føreren, på 1 150 mm eller derover, egenmasse i køreklar stand over 600 kg og frihøjde 1 000 mm eller derunder.

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning

Artikel 4 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. "klasse T2" omfatter hjultraktorer med mindste sporvidde under 1 150 mm, egenmasse i køreklar stand over 600 kg, frihøjde 600 mm eller derunder og konstruktivt bestemt maksimalhastighed på højst 40 km/h, dog således at den konstruktivt bestemte maksimalhastighed, hvis højden af traktorens tyngdepunkt (målt i forhold til jorden) divideret med den gennemsnitlige minimumsporvidde af hver aksel er over 0,90, er begrænset til 30 km/h

3. "klasse T2" omfatter hjultraktorer med mindste sporvidde under 1 150 mm, egenmasse i køreklar stand over 600 kg, frihøjde 600 mm eller derunder, og i tilfælde af, at højden af traktorens tyngdepunkt (målt i forhold til jorden) divideret med den gennemsnitlige minimumsporvidde af hver aksel er over 0,90, er den konstruktivt bestemte maksimalhastighed begrænset til 30 km/h

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning

Artikel 4 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. "klasse T3" omfatter hjultraktorer med konstruktivt bestemt maksimalhastighed på højst 40 km/h og en egenmasse i køreklar stand på 600 kg eller derunder

4. klasse T3" omfatter hjultraktorer med en egenmasse i køreklar stand på 600 kg eller derunder, den omfatter ligeledes traktorer der har håndtagsbetjent styresystem, som defineret i artikel 3, nr. 8a

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning

Artikel 4 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. "klasse T4" omfatter hjultraktorer til særlige formål med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed højst 40 km/h

5. "klasse T4" omfatter hjultraktorer til særlige formål

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning

Artikel 4 – nr. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9. "klasse T5" omfatter hjultraktorer med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed over 40 km/h

udgår

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning

Artikel 4 – nr. 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

19. "klasse U" omfatter maskiner som defineret i direktiv 2006/42/EF, som er selvkørende og beregnet til anvendelse i landbrug eller skovbrug.

udgår

Begrundelse

Jf. begrundelsen (mobile maskiner - klasse U).

Ændringsforslag  70

Forslag til forordning

Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Nationale myndigheder

Medlemsstaternes forpligtelser

Ændringsforslag  71

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne opretter og udpeger de nationale myndigheder, der skal være de kompetente myndigheder i spørgsmål vedrørende godkendelse, og de underretter Kommissionen om denne oprettelse eller udpegelse i overensstemmelse med artikel 53.

Medlemsstaterne opretter eller udpeger de nationale myndigheder. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om oprettelsen eller udpegelsen af sådanne myndigheder.

Ændringsforslag  72

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Underretningen vedrørende de godkendende myndigheder skal bl.a. indeholde oplysning om navn, adresse, herunder e-mailadresse samt deres ansvarsområde.

Underretningen vedrørende de nationale myndigheder skal bl.a. indeholde oplysning om navn, adresse, herunder e-mailadresse samt deres ansvarsområde. Kommissionen offentliggør en liste over og detaljer om de godkendende myndigheder og markedsovervågningsmyndighederne på sit websted.

Ændringsforslag  73

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De godkendende myndigheder sikrer, at fabrikanter, der ansøger om godkendelse, opfylder deres forpligtelser i henhold til denne forordning.

udgår

 

(Integreret i artikel 5a (ny))

Ændringsforslag  74

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. De godkendende myndigheder godkender kun køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der opfylder kravene i denne forordning.

udgår

 

(Integreret i artikel 5a (ny))

Ændringsforslag  75

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. De godkendende myndigheder registrerer eller tillader kun salg eller ibrugtagning af køretøjer, komponenter og separate tekniske enheder, der opfylder kravene i denne forordning. De må ikke forbyde, begrænse eller hindre registrering, salg, ibrugtagning af eller kørsel på vej med køretøjer, komponenter eller separate tekniske enheder af grunde, der vedrører aspekter af fremstillingen af dem og deres funktioner, som er omfattet af denne forordning, hvis de opfylder kravene i forordningen.

4. Medlemsstaterne tillader kun markedsføring, registrering og ibrugtagning af køretøjer, komponenter og separate tekniske enheder, der opfylder kravene i denne forordning.

Ændringsforslag  76

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Medlemsstaterne må ikke forbyde, begrænse eller hindre markedsføring, registrering eller ibrugtagning af køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder af grunde, der vedrører aspekter af fremstillingen af dem og deres funktioner, som er omfattet af denne forordning, hvis de opfylder forordningens krav.

Ændringsforslag  77

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b. Medlemsstaterne tilrettelægger og udfører markedsovervågning og kontrol af køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der indføres på EU-markedet, i overensstemmelse med kapitel III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter1. De anvender artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 765/2008 som angivet i nærværende forordnings artikel 5b.

 

__________________

 

1EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30.

Ændringsforslag  78

Forslag til forordning

Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

 

Godkendende myndigheders forpligtelser

 

1. De godkendende myndigheder sikrer, at fabrikanter, der ansøger om godkendelse, opfylder deres forpligtelser i henhold til denne forordning.

 

2. De godkendende myndigheder godkender kun køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der opfylder kravene i denne forordning.

Ændringsforslag  79

Forslag til forordning

Artikel 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5b

 

Markedsovervågningsmyndighedernes forpligtelser

 

1. For så vidt angår køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der skal typegodkendes, foretager markedsovervågningsmyndighederne i passende omfang behørig dokumentkontrol under hensyntagen til de anerkendte principper for risikovurdering, klager og øvrige oplysninger.

 

Markedsovervågningsmyndighederne kan kræve, at erhvervsdrivende gør sådan dokumentation og information tilgængelig, i det omfang det skønnes nødvendigt for gennemførelsen af deres aktiviteter.

 

Såfremt de erhvervsdrivende forelægger attester, der dokumenterer overensstemmelse, tager markedsovervågningsmyndighederne behørigt hensyn til disse attester.

 

2. For så vidt angår systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der ikke skal typegodkendes, finder artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 765/2008 anvendelse i sin helhed.

Ændringsforslag  80

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Fabrikanten er over for den godkendende myndighed ansvarlig for typegodkendelsesprocessen i enhver henseende og for produktionens overensstemmelse, uanset om fabrikanten er direkte involveret i alle etaper af fremstillingen af et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed.

1. Fabrikanterne sikrer sig, at deres køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, når de markedsføres eller tages i brug, er fremstillet og godkendt i overensstemmelse med kravene i denne forordning såvel som med de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget under denne forordning.

Ændringsforslag  81

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ved en etapevis typegodkendelse er hver fabrikant ansvarlig for godkendelse og produktionsoverensstemmelse for så vidt angår de systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er blevet tilføjet af ham på den etape i opbygningen af et køretøj, som fabrikanten forestår. En fabrikant, der ændrer komponenter eller systemer, der allerede er blevet godkendt på tidligere trin, er ansvarlig for godkendelse og produktionsoverensstemmelse for så vidt angår disse komponenter og systemer.

2. Ved en etapevis typegodkendelse er hver fabrikant ansvarlig for godkendelse og produktionsoverensstemmelse for så vidt angår de systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er blevet tilføjet af ham på den etape i opbygningen af et køretøj, som fabrikanten forestår. Enhver fabrikant, der ændrer komponenter eller systemer, der allerede er blevet godkendt på tidligere trin, er ansvarlig for godkendelse og produktionsoverensstemmelse for så vidt angår de ændrede komponenter og systemer.

Ændringsforslag  82

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. En fabrikant, der ændrer et delvis opbygget køretøj på en sådan måde, at det skifter køretøjsklasse med det resultat, at lovgivningsmæssige krav, der er blevet vurderet allerede i et tidligere trin af godkendelsesprocessen, har ændret sig, er også ansvarlig for opfyldelse af disse krav.

3. Fabrikanter, der ændrer et delvis opbygget køretøj på en sådan måde, at det kan godkendes som tilhørende en anden køretøjsklasse, med det resultat at de lovgivningsmæssige krav, der er blevet vurderet allerede i et tidligere trin af godkendelsesprocessen, har ændret sig, er også ansvarlige for opfyldelse af de krav, der gælder for den køretøjsklasse, som det ændrede køretøj kan godkendes til.

Ændringsforslag  83

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For så vidt angår denne forordning skal en fabrikant, der er etableret uden for Fællesskabet, udpege en enkelt repræsentant, der er etableret i Fællesskabet, til at repræsentere sig over for den godkendende myndighed.

For så vidt angår godkendelse af køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder omfattet af denne forordning skal fabrikanter, der er etableret uden for Unionen, udpege en enkelt repræsentant, der er etableret inden for Unionen, til at repræsentere sig over for den godkendende myndighed.

Ændringsforslag  84

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Henvisninger til fabrikanten skal forstås som henvisninger enten til fabrikanten eller til dennes repræsentant.

udgår

Ændringsforslag  85

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Fabrikanter, der er etableret uden for Unionen, kan desuden udpege en enkelt repræsentant, der er etableret inden for Unionen, med henblik på markedsovervågning, som kan være den i stk. 4 omhandlede repræsentant eller endnu en repræsentant.

Ændringsforslag  86

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b. Fabrikanterne er over for den godkendende myndighed ansvarlige for typegodkendelsesprocessen i enhver henseende og for produktionens overensstemmelse, uanset om fabrikanterne er direkte involveret i alle etaper af fremstillingen af et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed.

Ændringsforslag  87

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4c. I henhold til de særlige bestemmelser i denne forordning og de delegerede retsakter, som er vedtaget under denne forordning, sikrer fabrikanterne, at der findes procedurer til sikring af produktionsseriers fortsatte overensstemmelse med den godkendte type. Der tages behørigt hensyn til ændringer i et køretøjs, et systems, en komponents eller en separat teknisk enheds konstruktion eller karakteristika og ændringer i de krav, som et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed erklæres i overensstemmelse med.

Ændringsforslag  88

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4d. Ud over den lovpligtige mærkning og typegodkendelsesmærker på deres køretøjer, komponenter eller separate tekniske enheder i henhold til artikel 25 skal fabrikanterne på deres køretøjer, komponenter eller separate tekniske enheder, som markedsføres på Unionens marked, angive deres navn, registrerede handelsnavn eller registrerede varemærke og en adresse i Unionen, hvor de kan kontaktes, eller hvis dette ikke er muligt for komponenter eller tekniske enheder på emballagen eller i et dokument, som følger med produktet.

Ændringsforslag  89

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4e. Fabrikanterne sikrer, at opbevarings- og transportbetingelserne for et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed, som de har ansvaret for, ikke bringer overensstemmelsen med denne forordnings krav i fare.

Ændringsforslag  90

Forslag til forordning

Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6a

 

Fabrikanters særlige forpligtelser med hensyn til køretøjers, systemers, komponenters eller separate tekniske enheders overensstemmelse

 

1. Fabrikanter, der har en formodning om, at deres køretøj, system, komponent eller separate tekniske enhed, som er blevet markedsført eller taget i brug, ikke opfylder kravene i denne forordning eller de delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter, der er vedtaget under denne forordning, træffer omgående de nødvendige foranstaltninger for enten at bringe køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed i overensstemmelse med lovgivningen, trække det/den tilbage eller tilbagekalde det/den, alt efter tilfældet.

 

2. Hvis køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed udgør en alvorlig risiko, orienterer fabrikanten straks markedsovervågningsmyndighederne og de godkendende myndigheder i de medlemsstater, hvor køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed er blevet gjort tilgængelig på markedet eller taget i brug, herom og giver nærmere oplysninger, særlig om den manglende overensstemmelse med lovgivningen og eventuelle foranstaltninger, der er truffet.

 

3. Fabrikanterne opbevarer informationspakken som omhandlet i artikel 15, stk. 10, og køretøjsfabrikanterne opbevarer desuden en kopi af typeattesterne som omhandlet i artikel 24, således at de er til rådighed for godkendelsesmyndighederne i en periode på mindst 10 år efter markedsføring af køretøjet og for en periode på mindst fem år for et system, en komponent eller en separat teknisk enhed.

 

4. På begrundet anmodning fra en medlemsstats kompetente myndighed forsyner fabrikanten gennem den godkendende myndighed denne med en kopi af EU-typegodkendelsesattesten, som påviser køretøjets, systemets, komponentens eller den separate tekniske enheds overensstemmelse med lovgivningen, på et sprog den pågældende myndighed forstår. Fabrikanten samarbejder med medlemsstatens myndighed med hensyn til enhver foranstaltning, der træffes i overensstemmelse med artikel 20 i forordning (EF) nr. 765/2008 for at fjerne de risici, der måtte være i forbindelse med vedkommendes køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, som er blevet markedsført, registreret eller taget i brug.

Ændringsforslag  91

Forslag til forordning

Artikel 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6b

 

Fabrikantens repræsentants forpligtelser med hensyn til markedsovervågning

 

Fabrikantens repræsentant med ansvar for markedsovervågning skal udføre de opgaver, der er fastsat i det mandat, denne har modtaget fra fabrikanten. Mandatet sætter som minimum den bemyndigede repræsentant i stand til:

 

a) på grundlag af en godkendende myndigheds begrundede anmodning at forsyne denne med al den information og dokumentation, der er nødvendig for at påvise køretøjets, systemets, komponentens og den separate tekniske enheds overensstemmelse med lovgivningen, samt

 

b) at samarbejde med markedsovervågningsmyndighederne eller de godkendende myndigheder, hvis disse anmoder herom, om foranstaltninger, der træffes for at fjerne de alvorlige risici, som køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er omfattet af hans mandat, udgør.

Ændringsforslag  92

Forslag til forordning

Artikel 6 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6c

 

Importørers generelle forpligtelser

 

1. Importører markedsfører, registrerer eller sørger for ibrugtagning udelukkende af køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, som enten har opnået EU-typegodkendelse, eller som opfylder kravene til national eller individuel godkendelse.

 

2. Inden markedsføringen af et/en EU-typegodkendt køretøj, system, komponent eller separat teknisk enhed kontrollerer importørerne, at der forefindes en informationspakke, som opfylder kravene i artikel 6, stk. 4c, samt at køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed er forsynet med det påkrævede foreskrevne typegodkendelsesmærke og er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 4c. Når der er tale om et køretøj, kontrollerer importøren, at køretøjet ledsages af en typeattest.

 

3. Hvis en importør har en formodning om, at et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed ikke opfylder kravene i denne forordning, især hvis den/det ikke svarer til typegodkendelsen eller den individuelle godkendelse, må vedkommende ikke markedsføre eller registrere køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed eller give tilladelse til ibrugtagning, før det/den er blevet bragt i overensstemmelse med de gældende krav. Derudover skal importøren, hvis vedkommende har en formodning om, at køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed udgør en alvorlig risiko, underrette fabrikanten, markedsovervågningsmyndighederne og den godkendende myndighed, der har godkendt det/den.

 

4. Importørens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og kontaktadresse skal være angivet på køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed, eller hvis dette ikke er muligt for systemer, komponenter eller tekniske enheder, på emballagen eller i et dokument, der følger med systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed.

 

5. Importøren skal sørge for, at køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed er ledsaget af de påkrævede anvisninger og oplysninger, som påkrævet i artikel 46, på de pågældende medlemsstaters officielle sprog.

 

6. Importørerne sikrer sig, at opbevarings- og transportbetingelserne for et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed, som de har ansvaret for, ikke bringer overensstemmelsen med denne forordnings krav i fare.

 

7. I alle tilfælde, hvor det anses for hensigtsmæssigt på grund af de alvorlige risici, et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed udgør, skal importørerne for at beskytte forbrugernes sundhed og sikkerhed undersøge og om nødvendigt føre register over klager over og tilbagekaldelser af køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder og holde distributørerne orienteret om denne overvågning.

Ændringsforslag  93

Forslag til forordning

Artikel 6 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6d

 

Importørers særlige forpligtelser med hensyn til et køretøjs, et systems, en komponents eller en separat teknisk enheds overensstemmelse

 

1. Importører, der har en formodning om, at et køretøj, system, komponent eller separate tekniske enhed, som de har markedsført, registreret, eller hvis ibrugtagning, de er ansvarlige for, ikke opfylder kravene i denne forordning, træffer omgående de nødvendige foranstaltninger for enten at bringe køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed i overensstemmelse med lovgivningen, trække det/den tilbage eller tilbagekalde det/den, alt efter tilfældet.

 

2. Hvis køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed udgør en alvorlig risiko, orienterer importøren straks markedsovervågnings-myndighederne og de godkendende myndigheder i de medlemsstater, hvor køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed er blevet gjort tilgængelig på markedet, herom og giver nærmere oplysninger, særlig om den manglende overensstemmelse med lovgivningen og eventuelle foranstaltninger, der er truffet.

 

3. Importørerne opbevarer i en periode på mindst 10 år efter markedsføringen af et køretøj og for en periode på mindst fem år efter markedsføringen af et system, en komponent eller en separat teknisk enhed en kopi af typeattesten, således at den er til rådighed for markedsovervågnings- og godkendelsesmyndighederne, og sikrer sig, at informationspakken omhandlet i artikel 15, stk. 10, kan gøres tilgængelig for disse myndigheder på anmodning.

 

4. Importøren skal på grundlag af en national myndigheds begrundede anmodning forsyne denne med al den information og dokumentation, der er nødvendig for at påvise køretøjets, systemets, komponentens eller den separate tekniske enheds overensstemmelse med lovgivningen, på et af de officielle sprog i den pågældende myndigheds medlemsstat. Importøren samarbejder med denne myndighed, på dennes anmodning, med hensyn til enhver foranstaltning, der træffes for at fjerne de risici, der måtte være i forbindelse med et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed, som vedkommende har markedsført, registreret eller hvis ibrugtagning, vedkommende er ansvarlig for.

Ændringsforslag  94

Forslag til forordning

Artikel 6 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6e

 

Distributørers generelle forpligtelser

 

1. Distributører skal handle med behørig omhu for så vidt angår de gældende krav, når de gør et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed tilgængelig på markedet.

 

2. Distributører skal, inden de gør et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed tilgængelig på markedet, kontrollere, at køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed er forsynet med det påkrævede foreskrevne skilt eller typegodkendelsesmærke og er ledsaget af den krævede dokumentation og af en brugsanvisning og sikkerhedsinformation på de officielle sprog i den medlemsstat, hvor køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed skal gøres tilgængelig på markedet, samt at fabrikanten og importøren har opfyldt kravene i artikel 6c, stk. 2 og 4.

 

3. Distributørerne skal sikre sig, at opbevarings- og transportbetingelserne for et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed, som de har ansvaret for, ikke bringer overensstemmelsen med kravene i denne forordning i fare.

Ændringsforslag  95

Forslag til forordning

Artikel 6 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6f

 

Distributørers særlige forpligtelser med hensyn til et køretøjs, et systems, en komponents eller en separat teknisk enheds overensstemmelse

 

1. Distributører skal, når de gør et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed tilgængelig på markedet, handle med behørig omhu for så vidt angår kravene i denne forordning.

 

2. Hvis en distributør har en formodning om, at et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed ikke opfylder kravene i denne forordning, må vedkommende ikke gøre køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed tilgængelig på markedet eller registrere det/den eller tage det/den i brug, og distributøren skal forhindre, at køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed gøres tilgængelig på markedet, registreres eller tages i brug, før det er blevet bragt i overensstemmelse med disse krav.

 

3. Distributører, der har en formodning om, at et køretøj, system, komponent eller separate tekniske enhed, som de har gjort tilgængelige på markedet, registreret, eller hvis ibrugtagning, de er ansvarlige for, ikke opfylder kravene i denne forordning, underretter fabrikanten eller dennes repræsentant for at sikre, at der i overensstemmelse med artikel 6a, stk. 1, eller artikel 6d, stk. 1, træffes de nødvendige foranstaltninger for enten at bringe køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed i overensstemmelse med lovgivningen, trække det/den tilbage eller tilbagekalde det/den, alt efter tilfældet.

 

4. Hvis køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed udgør en alvorlig risiko, underretter distributøren straks markedsovervågningsmyndighederne og de godkendende myndigheder i de medlemsstater, hvor køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed er blevet gjort tilgængelig på markedet, registreret eller, hvor distributøren var ansvarlig for ibrugtagningen af det/den, samt fabrikanten og importøren herom og giver nærmere oplysninger, særlig om den manglende overensstemmelse med lovgivningen og eventuelle foranstaltninger, som fabrikanten har truffet.

 

5. Distributørerne skal på grundlag af en national myndigheds begrundede anmodning sikre, at fabrikanten forsyner den nationale myndighed med de oplysninger, der er specificeret i artikel 6a, stk. 4, eller at importøren forsyner den nationale myndighed med de oplysninger, der er specificeret i artikel 6d, stk. 3. De samarbejder med denne myndighed, på dennes anmodning, med hensyn til enhver foranstaltning, der træffes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 765/2008 for at fjerne de risici, der måtte være i forbindelse med et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed, som de har gjort tilgængelig på EU’s marked.

Ændringsforslag  96

Forslag til forordning

Artikel 6 g (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6g

 

Tilfælde, hvor fabrikantens forpligtelser finder anvendelse på importøren og distributøren

 

En importør eller distributør anses for at være en fabrikant i denne forordnings forstand og er underlagt fabrikantens forpligtelser i artikel 6 til 6b, hvis importøren eller distributøren gør et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed tilgængelig på markedet, registrerer det/den eller er ansvarlig for ibrugtagningen heraf under eget navn eller handelsmærke eller ændrer et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed, der allerede er gjort tilgængelig på markedet, registreret eller taget i brug på en sådan måde, at overensstemmelsen med de gældende krav kan påvirkes heraf.

Ændringsforslag  97

Forslag til forordning

Artikel 6 h (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6h

 

Identifikation af erhvervsdrivende

 

På anmodning skal de erhvervsdrivende i en periode på 10 år kunne oplyse markedsovervågningsmyndigheden og den godkendende myndighed om følgende:

 

a) enhver erhvervsdrivende, som har leveret et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed til dem

 

b) enhver erhvervsdrivende, som de har leveret et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed til.

Ændringsforslag  98

Forslag til forordning

Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Krav vedrørende færdselssikkerhed

Krav vedrørende færdselssikkerhed og funktionel sikkerhed

Ændringsforslag  99

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) igangsætning og standsning, herunder anordninger til nødstop og automatisk stop

 

(Dette bør indføjes i bilag I og finde anvendelse på alle relevante køretøjsklasser).

Ændringsforslag  100

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab) utilsigtet igangsætning af køretøjet

 

(Dette bør indføjes i bilag I og finde anvendelse på alle relevante køretøjsklasser).

Ændringsforslag  101

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) systemer, der hjælper føreren med at styre køretøjet, herunder styresystem, bremser, inklusive blokeringsfri bremsesystemer, og elektroniske stabilitetskontrolsystemer

b) systemer, der hjælper føreren med at styre køretøjet, såsom styre- og bremsesystemer, inklusive blokeringsfri bremsesystemer, og elektroniske stabilitetskontrolsystemer (eller systemer med en lignende virkning)

Ændringsforslag  102

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra m a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ma) mekanisk sikkerhed

 

(Dette bør indføjes i bilag I og finde anvendelse på alle relevante køretøjsklasser).

Ændringsforslag  103

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra q

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

q) koblings- og bakningsanordninger

q) tilkoblingsanordninger

 

(Dette bør indføjes i bilag I og finde anvendelse på alle relevante køretøjsklasser).

Ændringsforslag  104

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra t a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ta) bakgear

 

(Dette bør indføjes i bilag I og finde anvendelse på alle relevante køretøjsklasser).

Ændringsforslag  105

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra t b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

tb) bælter

 

(Dette bør indføjes i bilag I og finde anvendelse på alle relevante køretøjsklasser).

Ændringsforslag  106

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra t c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

tc) mekaniske koblinger

 

(Dette bør indføjes i bilag I og finde anvendelse på alle relevante køretøjsklasser).

Ændringsforslag  107

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. De i stk. 1 og 2 omhandlede krav finder anvendelse på køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der er beregnet hertil, i det omfang, at de er erklæret anvendelige på den relevante køretøjsklasse som anført i artikel 4.

3. De i stk. 1 og 2 omhandlede krav finder anvendelse på køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder i det omfang, at de i bilag I er erklæret anvendelige på den relevante køretøjsklasse som anført i artikel 4.

Ændringsforslag  108

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen tildeles beføjelser til i overensstemmelse med artikel 57 at vedtage en delegeret retsakt, der fastlægger de detaljerede tekniske krav, herunder prøvningsprocedurer og eventuelle grænseværdier, for de områder, der er anført i stk. 2, for at sikre, at der opnås et højt niveau af færdselssikkerhed.

4. For at sikre at der opnås et højt niveau af færdselssikkerhed og funktionel sikkerhed, tillægges Kommissionen beføjelser til i overensstemmelse med artikel 57 at vedtage delegerede retsakter vedrørende de detaljerede tekniske krav for de områder, der er anført i denne artikels stk. 2, herunder prøvningsprocedurer og eventuelle grænseværdier.

 

Disse detaljerede tekniske krav skal gøre det muligt at øge, eller i det mindste opretholde, de niveauer af færdselssikkerhed og funktionel sikkerhed, der gives af de direktiver der henvises til i artikel 62, stk. 1, og artikel 63.

 

De detaljerede tekniske krav skal navnlig sikre følgende:

 

- at køretøjer med en maksimalhastighed på over 40 km/t, med undtagelse af udskifteligt trukket udstyr (klasse S), opfylder samme niveau af færdselssikkerhed med hensyn til bremseevne og blokeringsfri bremsesystemer som motorkøretøjer og disses anhængere.

Ændringsforslag  109

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) førerværn til beskyttelse ved væltning og/eller stejling (ROPS)

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag  110

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) førerværn til beskyttelse mod nedfaldende genstande (FOPS)

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag  111

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) drift og vedligeholdelse

 

(Dette bør indføjes i bilag I og finde anvendelse på alle relevante køretøjsklasser).

Ændringsforslag  112

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb) kontrolsystemernes sikkerhed og pålidelighed, herunder kraftudtag til trukket materiel

 

(Dette bør indføjes i bilag I og finde anvendelse på alle relevante køretøjsklasser).

Ændringsforslag  113

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bc) adskillelse af energikilderne

 

(Dette bør indføjes i bilag I og finde anvendelse på alle relevante køretøjsklasser).

Ændringsforslag  114

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra b d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bd) beskyttelse mod ethvert rimeligt forudseeligt misbrug af køretøjet

 

(Dette bør indføjes i bilag I og finde anvendelse på alle relevante køretøjsklasser).

Ændringsforslag  115

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra b e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

be) beskyttelsesforanstaltninger mod mekaniske farer

 

(Dette bør indføjes i bilag I og finde anvendelse på alle relevante køretøjsklasser).

Ændringsforslag  116

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) støj i køretøjet

d) støjniveau i førerens ørehøjde

Ændringsforslag  117

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea) ergonomi (herunder forudseelig forkert anvendelse, anvendelighed af kontrolsystemer, adgang til kontrolsystemer for at undgå utilsigtet aktivering, tilpasning af menneske-maskine-grænsefladen til de egenskaber, føreren kan forventes at have, indgreb fra operatørens side)

 

(Dette bør indføjes i bilag I og finde anvendelse på alle relevante køretøjsklasser).

Ændringsforslag  118

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa) adgangsforhold til betjeningssteder og vedligeholdelsespunkter

 

(Dette bør indføjes i bilag I og finde anvendelse på alle relevante køretøjsklasser).

Ændringsforslag  119

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ka) stabilitet

Ændringsforslag  120

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra k b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

kb) afskærmninger og beskyttelsesudstyr

 

(Dette bør indføjes i bilag I og finde anvendelse på alle relevante køretøjsklasser).

Ændringsforslag  121

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra k c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

kc) risiko for stabilitetstab

 

B

Ændringsforslag  122

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra k d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

kd) risiko for at glide, snuble eller falde

 

(Dette bør indføjes i bilag I og finde anvendelse på alle relevante køretøjsklasser).

Ændringsforslag  123

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra k e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ke) beskyttelse af føreren mod farer ved elektricitet, herunder lynnedslag

 

(Dette bør indføjes i bilag I og finde anvendelse på alle relevante køretøjsklasser).

Ændringsforslag  124

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra k f (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

kf) sikker rengøring af køretøjet, herunder dets indre dele

 

(Dette bør indføjes i bilag I og finde anvendelse på alle relevante køretøjsklasser).

Ændringsforslag  125

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra k g (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

kg) risikoen for at hænge fast/blive fastklemt

 

(Dette bør indføjes i bilag I og finde anvendelse på alle relevante køretøjsklasser).

Ændringsforslag  126

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra k h (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

kh) udelukkelse af risici, der skyldes fejl i forbindelse med montering

 

(Dette bør indføjes i bilag I og finde anvendelse på alle relevante køretøjsklasser).

Ændringsforslag  127

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra k i (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ki) skærme

 

(Dette bør indføjes i bilag I og finde anvendelse på alle relevante køretøjsklasser).

Ændringsforslag  128

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra k j (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

kj) risici i forbindelse med bevægelige dele

 

(Dette bør indføjes i bilag I og finde anvendelse på alle relevante køretøjsklasser).

Ændringsforslag  129

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra k k (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

kk) materialer og produkter

 

(Dette bør indføjes i bilag I og finde anvendelse på alle relevante køretøjsklasser).

Ændringsforslag  130

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra k l (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

kl) batterier

 

(Dette bør indføjes i bilag I og finde anvendelse på alle relevante køretøjsklasser).

Ændringsforslag  131

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra k m (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

km) bremsesystemer, herunder parkeringsfunktioner

 

(Dette bør indføjes i bilag I og finde anvendelse på alle relevante køretøjsklasser).

Ændringsforslag  132

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra l

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

l) beskyttelse af føreren mod farlige stoffer

l) beskyttelse af føreren mod farlige materialer og stoffer eller mangel på ilt

 

(Dette bør tilpasses i bilag I og finde anvendelse på alle relevante køretøjsklasser).

Ændringsforslag  133

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra l a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

la) brandsikkerhed

 

(Dette bør indføjes i bilag I og finde anvendelse på alle relevante køretøjsklasser).

Ændringsforslag  134

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra l b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

lb) vibrationer

 

(Dette bør indføjes i bilag I og finde anvendelse på alle relevante køretøjsklasser).

Ændringsforslag  135

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra l c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

lc) beskyttelse mod ekstern bestråling

 

(Dette bør indføjes i bilag I og finde anvendelse på alle relevante køretøjsklasser).

Ændringsforslag  136

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra l d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ld) beskyttelse mod berøring med dele eller materialer med ekstreme temperaturer

 

(Dette bør indføjes i bilag I og finde anvendelse på alle relevante køretøjsklasser).

Ændringsforslag  137

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra m a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ma) risici i forbindelse med forskelle i driftsbetingelser

 

(Dette bør indføjes i bilag I og finde anvendelse på alle relevante køretøjsklasser).

Ændringsforslag  138

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra m b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

mb) risici i forbindelse med overflader, kanter eller hjørner

 

(Dette bør indføjes i bilag I og finde anvendelse på alle relevante køretøjsklasser).

Ændringsforslag  139

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra m c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

mc) risici i forbindelse med brud på hårde eller bløde rør, der indeholder væsker, især under højtryk

 

(Dette bør indføjes i bilag I og finde anvendelse på alle relevante køretøjsklasser).

Ændringsforslag  140

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra m d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

md) oplysninger og advarsler

 

(Dette bør indføjes i bilag I og finde anvendelse på alle relevante køretøjsklasser).

Ændringsforslag  141

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. De i stk. 1 og 2 omhandlede krav finder anvendelse på køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der er beregnet hertil, i det omfang, at de i denne forordning er erklæret anvendelige på den relevante køretøjsklasse.

3. De i stk. 1 og 2 omhandlede krav finder anvendelse på køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder i det omfang, at de i bilag I er erklæret anvendelige på den relevante køretøjsklasse som anført i artikel 4.

Ændringsforslag  142

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen tildeles beføjelser til i overensstemmelse med artikel 57 at vedtage en delegeret retsakt, der fastlægger de detaljerede tekniske krav, herunder prøvningsprocedurer og eventuelle grænseværdier, for de områder, der er anført i stk. 2, for at sikre, at der opnås et højt niveau af arbejdssikkerhed.

4. For at sikre at der opnås et højt niveau af arbejdssikkerhed, tillægges Kommissionen beføjelser til i overensstemmelse med artikel 57 at vedtage delegerede retsakter vedrørende de detaljerede tekniske krav for de områder, der er anført i denne artikels stk. 2, herunder prøvningsprocedurer og eventuelle grænseværdier.

 

Disse detaljerede tekniske krav skal gøre det muligt at øge, eller i det mindste opretholde, det niveau af arbejdssikkerhed, der er omhandlet i artikel 62, stk. 1, og artikel 63.

Ændringsforslag  143

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. De specifikke grænseværdier, procedurer og prøvningskrav for forurenende emissioner, der er fastsat for mobile maskiner i direktiv 97/68/EF, finder anvendelse.

3. De specifikke grænseværdier, prøvningsprocedurer og krav for forurenende emissioner, der er fastsat for mobile maskiner i direktiv 97/68/EF, finder anvendelse.

Ændringsforslag  144

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. De i stk. 1 og 2 omhandlede krav finder anvendelse på køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der er beregnet hertil, i det omfang, at de i denne forordning er erklæret anvendelige på den relevante køretøjsklasse.

4. De i stk. 1 og 2 omhandlede krav finder anvendelse på køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder i det omfang, at de i bilag I er erklæret anvendelige på den relevante køretøjsklasse som anført i artikel 4.

Ændringsforslag  145

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Kommissionen tildeles beføjelser til i overensstemmelse med artikel 57 at vedtage en delegeret retsakt, der fastlægger de detaljerede tekniske krav, herunder prøvningsprocedurer og eventuelle grænseværdier, for eksternt støjniveau, som omhandlet i stk. 2, litra b), og montering af godkendte motorer i et køretøj og de relaterede bestemmelser for fleksibilitet, som omhandlet i stk. 2, litra a), og stk. 3, for at sikre, at der opnås et højt niveau af miljøpræstationer.

5. Kommissionen tillægges beføjelser til i overensstemmelse med artikel 57 at vedtage delegerede retsakter vedrørende de detaljerede tekniske krav for eksternt støjniveau, herunder prøvningsprocedurer og eventuelle grænseværdier, og montering af godkendte motorer i et køretøj for så vidt angår forurenende emissioner og de relaterede bestemmelser for fleksibilitet for at sikre, at der opnås et højt niveau af miljøpræstationer.

 

Disse specifikke krav skal gøre det muligt at øge, eller i det mindste opretholde, de miljøegenskaber, der er fastsat i direktiverne, jf. artikel 62, stk. 1, og, hvor det er relevant, artikel 63.

Ændringsforslag  146

Forslag til forordning

Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Procedurer for typegodkendelse af hele køretøjer

Procedurer for EU-typegodkendelse

Ændringsforslag  147

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Fabrikanten kan vælge en af følgende procedurer:

1. Fabrikanten kan ved ansøgning om typegodkendelse for et helt køretøj vælge en af følgende procedurer:

Ændringsforslag  148

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) etapevis typegodkendelse.

udgår

Ændringsforslag  149

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) og 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Derudover kan fabrikanten vælge etapevis godkendelse.

 

For typegodkendelse af systemer, komponenter eller separate tekniske enheder finder enkelttrinstypegodkendelsen anvendelse.

Ændringsforslag  150

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Trinvis typegodkendelse er en godkendelsesprocedure for køretøjer bestående af trinvis indsamling af hele sættet af EU-typegodkendelsesattester for systemerne, komponenterne og de separate tekniske enheder til køretøjet, som så på sidste trin fører til godkendelse af hele køretøjet

Trinvis typegodkendelse er en godkendelsesprocedure for køretøjer bestående af trinvis indsamling af hele sættet af EU-typegodkendelsesattester for systemerne, komponenterne og de separate tekniske enheder, der udgør dele af køretøjet, som så på sidste trin fører til godkendelse af hele køretøjet

Ændringsforslag  151

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. En etapevis typegodkendelse meddeles for de typer delvis opbyggede køretøjer og etapevis færdigopbyggede køretøjer, som svarer til specifikationerne i informationsmappen, og som opfylder de tekniske krav i de relevante retsakter, der er opført i bilag I, under hensyntagen til køretøjernes opbygningsstade.

3. En etapevis typegodkendelse meddeles for de typer delvis opbyggede køretøjer og etapevis færdigopbyggede køretøjer, som svarer til specifikationerne i informationsmappen, og som opfylder de tekniske krav i de relevante retsakter, der er fastsat i bilag I, under hensyntagen til køretøjernes opbygningsstade.

Ændringsforslag  152

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Typegodkendelsen for det sidste etape i færdigopbygningen meddeles først, når den godkendende myndighed har kontrolleret, at typegodkendelse(r) meddelt for det ikke-færdigopbyggede køretøj, attesterer at det køretøj, der typegodkendes i den sidste etape, opfylder alle tekniske krav, der er gældende på det tidspunkt hvor typegodkendelse for det færdigopbyggede køretøj meddeles, og for den klasses, som typegodkendelse meddeles for.

4. Typegodkendelsen for den sidste etape i færdigopbygningen meddeles først, når den godkendende myndighed har kontrolleret, at det køretøj, der typegodkendes i den sidste etape, på dette stadie opfylder alle gældende tekniske krav. Dette skal indbefatte en dokumentkontrol af alle krav henhørende under en typegodkendelse for et ikke-færdigopbygget køretøj, som er givet i løbet af en etapevis procedure, selv hvis denne er givet for et køretøj fra en anden klasse eller underklasse.

Ændringsforslag  153

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Valg af godkendelsesprocedure berører ikke de gældende lovgivningsmæssige krav, som den godkendte køretøjstype skal opfylde på det tidspunkt, hvor der meddeles typegodkendelse for køretøjet som helhed.

5. Valg af godkendelsesprocedure berører ikke de gældende krav, som den godkendte køretøjstype skal opfylde på det tidspunkt, hvor der meddeles typegodkendelse for køretøjet som helhed.

Ændringsforslag  154

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges i artikel 54 gennemførelsesbeføjelser med henblik på at fastlægge modeller for de nærmere detaljer i ordningerne for typegodkendelsesprocedurerne.

6. Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 57 med henblik på at fastlægge ordningerne for typegodkendelsesprocedurerne.

Ændringsforslag  155

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Der må kun indsendes én ansøgning for en bestemt type køretøj, og den må kun indsendes i én medlemsstat.

2. Der må kun indsendes én ansøgning for en type system, komponent eller separat teknisk enhed, og den må kun indsendes i én medlemsstat.

Ændringsforslag  156

Forslag til forordning

Artikel 12 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Oplysninger, der skal angives i ansøgningen om typegodkendelse

Informationsmappe

Ændringsforslag  157

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I et oplysningsskema, som nærmere angivet i gennemførelseslovgivningen, fastlægges det, hvilke oplysninger ansøgeren skal angive.

udgår

Ændringsforslag  158

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ansøgeren skal levere en informationsmappe til den godkendende myndighed. Informationsmappen skal omfatte oplysningsskemaet og alle data, tegninger, fotografier og andre deri krævede oplysninger. Oplysningerne kan leveres på papir eller i elektronisk format.

Ansøgeren skal levere en informationsmappe til den godkendende myndighed.

 

Informationsmappen skal omfatte følgende:

 

a) et oplysningsskema

 

b) alle data, tegninger, fotografier og andre oplysninger

 

c) for køretøjer en angivelse af, hvilken procedure der er valgt i henhold til artikel 10, stk. 1.

Ændringsforslag  159

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Informationsmappen kan leveres på papir eller i et elektronisk format som er antageligt hos den tekniske tjeneste og den godkendende myndighed.

Ændringsforslag  160

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 57 for at fastlægge, hvilke oplysninger der skal leveres til den godkendende myndighed i henhold til denne artikel, under hensyntagen til kravene i artikel 13.

Ændringsforslag  161

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges i artikel 54 gennemførelsesbeføjelser med henblik på at fastlægge modeller for et oplysningsskema og en informationsmappe.

Kommissionen vedtager en gennemførelsesretsakt med henblik på at fastlægge modeller for oplysningsskemaet og informationsmappen. Denne gennemførelsesretsakt vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Ændringsforslag  162

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En ansøgning om trinvis typegodkendelse vedlægges en informationsmappe og et komplet sæt af de typegodkendelsesattester, der kræves i henhold til de gældende retsakter og FN/ECE- eller OECD-regulativer som opført i bilag I.

En ansøgning om trinvis typegodkendelse vedlægges en informationsmappe i overensstemmelse med artikel 12 og et komplet sæt af de typegodkendelsesattester, der kræves i henhold til de gældende retsakter og FN/ECE- eller OECD-regulativer som opført i bilag I.

Ændringsforslag  163

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. En ansøgning om enkelttrinsgodkendelse vedlægges en informationsfolder, der indeholder de relevante oplysninger i henhold til retsakterne opført i bilag I.

2. En ansøgning om enkelttrinsgodkendelse vedlægges en informationsfolder i overensstemmelse med artikel 12, der indeholder de relevante oplysninger i henhold til retsakterne opført i bilag I.

Ændringsforslag  164

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis der er tale om en blandet typegodkendelsesprocedure vedlægges informationsmappen en eller flere typegodkendelsesattester, som er påkrævet i henhold til gældende separate retsakter eller FN/ECE- eller OECD-regulativer som opført i bilag I), og den skal, hvis der ikke fremlægges en typegodkendelsesattest, omfatte de relevante oplysninger, der kræves i gennemførelsesforanstaltningerne til denne forordning, for så vidt angår de retsakter, der er opført i bilag I.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag  165

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De i litra a) og b) anførte oplysninger kan leveres i overensstemmelse med stk. 2.

De i litra a) og b) anførte oplysninger kan leveres i overensstemmelse med stk. 3.

Ændringsforslag  166

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Den godkendende myndighed kan, hvis det er rimeligt, anmode fabrikanten om at indgive yderligere oplysninger, der måtte være nødvendige for at afgøre, hvilke prøvninger der er påkrævet, eller for at lette udførelsen af de påkrævede prøvninger.

5. Den godkendende myndighed kan, hvis det er rimeligt, kræve, at fabrikanten indgiver yderligere oplysninger, der måtte være nødvendige for at afgøre, hvilke prøvninger der er påkrævet, eller for at lette udførelsen af de påkrævede prøvninger.

Ændringsforslag  167

Forslag til forordning

Artikel 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Procedure, der skal følges ved EU-typegodkendelse af systemer, komponenter eller separate tekniske enheder

udgår

Fabrikanten indsender ansøgningen til den godkendende myndighed.

 

Der må kun indsendes én ansøgning for en type system, komponent eller separat teknisk enhed, og den må kun indsendes i én medlemsstat.

 

Der skal indgives særskilt ansøgning for hver type, der ønskes godkendt.

 

Begrundelse

Denne artikel er blevet integreret i artikel 10 og 11.

Ændringsforslag  168

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De godkendende myndigheder meddeler først EU-typegodkendelse efter at have sikret, at den procedure til sikring af produktionens overensstemmelse, der er omhandlet i artikel 19, er blevet implementeret, og at køretøjstypen, systemtypen, komponenttypen eller typen af separat teknisk enhed opfylder de gældende krav.

1. De godkendende myndigheder meddeler først EU-typegodkendelse efter at have kontrolleret, at den procedure til sikring af produktionens overensstemmelse, der er omhandlet i artikel 19, og at køretøjstypen, systemtypen, komponenttypen eller typen af separat teknisk enhed opfylder de gældende krav.

Ændringsforslag  169

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis en godkendende myndighed konstaterer, at en type køretøj, system, komponent eller separat teknisk enhed, selv om den opfylder de krævede bestemmelser, udgør en alvorlig risiko for trafiksikkerheden eller i alvorlig grad skader miljøet eller folkesundheden eller, for så vidt angår traktorer, udgør en alvorlig risiko for arbejdssikkerheden, kan den afvise at udstede en EF-typegodkendelse. I et sådant tilfælde sender den straks de godkendende myndigheder i de andre medlemsstater og Kommissionen en detaljeret sagsmappe, hvori den giver en begrundelse for sin beslutning, og dokumenterer de konstateringer, den har gjort.

3. Hvis en godkendende myndighed konstaterer, at en type køretøj, system, komponent eller separat teknisk enhed, selv om den opfylder de krævede bestemmelser, udgør en alvorlig risiko for sikkerheden eller i alvorlig grad kan skade miljøet eller folkesundheden eller udgør en alvorlig risiko for arbejdssikkerheden, kan den afvise at udstede en EU-typegodkendelse. I et sådant tilfælde sender den straks de godkendende myndigheder i de andre medlemsstater og Kommissionen en detaljeret sagsmappe, hvori den giver en begrundelse for sin beslutning, og dokumenterer de konstateringer, den har gjort.

Ændringsforslag  170

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. EU-typegodkendelsesattesterne nummereres efter et harmoniseret system.

4. EU-typegodkendelsesattesterne nummereres efter et harmoniseret system, der fastsættes af Kommissionen ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Denne gennemførelsesretsakt vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Ændringsforslag  171

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Den godkendende myndighed sender inden for en frist på 20 arbejdsdage de godkendende myndigheder i de andre medlemsstater en kopi af EU-køretøjstypegodkendelsesattesten med bilag for hver type køretøj, som den har godkendt. Papirudgaven kan erstattes af en elektronisk fil.

5. Den godkendende myndighed sender inden for en frist på 20 arbejdsdage de godkendende myndigheder i de andre medlemsstater en kopi af EU-køretøjstypegodkendelsesattesten med bilag for hver type køretøj, som den har godkendt, via et fælles, sikkert elektronisk udvekslingssystem.

Ændringsforslag  172

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Den godkendende myndighed sender hver tredje måned de godkendende myndigheder i de andre medlemsstater en liste over EU-typegodkendelser for systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, som den har udstedt, ændret, nægtet eller inddraget i den forudgående periode.

7. Hver tredje måned sender den godkendende myndighed de godkendende myndigheder i de andre medlemsstater en liste over EU-typegodkendelser, som den har meddelt, ændret, nægtet eller inddraget for systemer, komponenter eller separate tekniske enheder i den forudgående periode.

Ændringsforslag  173

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Hvis den anmodes herom af en godkendende myndighed i en anden medlemsstat, skal den godkendende myndighed, der har udstedt en EU-typegodkendelse, inden for en frist på 20 arbejdsdage efter at have modtaget anmodningen fremsende førstnævnte myndighed en kopi af den pågældende EU-typegodkendelsesattest med bilag. Papirudgaven kan erstattes af en elektronisk fil.

8. Hvis den anmodes herom af en godkendende myndighed i en anden medlemsstat, skal den godkendende myndighed, der har udstedt en EU-typegodkendelse, inden for en frist på 20 arbejdsdage efter at have modtaget anmodningen fremsende førstnævnte myndighed en kopi af den EU-typegodkendelsesattest, der er anmodet om, med bilag via et fælles, sikkert elektronisk udvekslingssystem.

Ændringsforslag  174

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9. Hvis Kommissionen anmoder herom, fremsender den godkendende myndighed også de oplysninger, der er beskrevet i punkt 5 til 8 til Kommissionen.

9. Hvis Kommissionen anmoder herom, fremsender den godkendende myndighed også de oplysninger, der er omhandlet i punkt 5 til 8 til Kommissionen.

Ændringsforslag  175

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10. Den godkendende myndighed samler en informationspakke, der omfatter informationsmappen plus prøvningsrapporten og alle andre dokumenter, som den tekniske tjeneste eller den godkendende myndighed har vedlagt informationsmappen under udførelsen af sine opgaver. Informationsmappen skal indeholde et indeks over informationspakkens indhold, idet hver enkelt side er nummereret eller mærket, således at den let kan identificeres, og idet dokumentet skal være formateret således, at det registrerer de forskellige trin i administrationen af EF-typegodkendelsen, navnlig datoerne for revisioner og opdateringer.

10. Den godkendende myndighed samler en informationspakke, der omfatter informationsmappen plus prøvningsrapporten og alle andre dokumenter, som den tekniske tjeneste eller den godkendende myndighed har vedlagt informationsmappen under udførelsen af sine opgaver. Informationspakken skal indeholde et indeks over informationspakkens indhold, idet hver enkelt side er nummereret eller mærket, således at den let kan identificeres, og idet dokumentet skal være formateret således, at det registrerer de forskellige trin i administrationen af EF-typegodkendelsen, navnlig datoerne for revisioner og opdateringer.

Ændringsforslag  176

Forslag til forordning

Artikel 16 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Særlige bestemmelser vedrørende typegodkendelsesattesten

Særlige bestemmelser vedrørende EU-typegodkendelsesattesten

Ændringsforslag  177

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Typegodkendelsesattesten skal som bilag omfatte:

1. EU-typegodkendelsesattesten skal som bilag omfatte:

Ændringsforslag  178

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) den informationspakke, der er omhandlet i artikel 15

a) den informationspakke, der er omhandlet i artikel 15, stk. 10

Ændringsforslag  179

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) et udfyldt eksemplar af typeattesten

Ændringsforslag  180

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Typegodkendelsesattesten skal udstedes på grundlag af den model, der er fastlagt i gennemførelsesretsakten til denne forordning:

2. EU-typegodkendelsesattesten skal udstedes på grundlag af den model, der er fastlagt af Kommissionen ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Denne gennemførelsesretsakt vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Ændringsforslag  181

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) udfylde alle de relevante afsnit af EU-typegodkendelsesattesten, herunder bilaget med prøvningsresultater, i overensstemmelse med den model af typegodkendelsesattesten, der findes i gennemførelsesretsakten til denne forordning

a) udfylde alle de relevante afsnit af EU-typegodkendelsesattesten, herunder bilaget med prøvningsresultater

Ændringsforslag  182

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen fastsætter modellen for bilaget med prøvningsresultater, jf. dette stykkes litra a), ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Denne gennemførelsesretsakt vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Ændringsforslag  183

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. I tilfælde af en EU-typegodkendelse, i forbindelse med hvilken der i overensstemmelse med artikel 26 er blevet pålagt begrænsninger med hensyn til gyldigheden eller givet fritagelser for visse bestemmelser i retsakterne, skal EU-typegodkendelsesattesten indeholde oplysninger om sådanne begrænsninger eller fritagelser.

4. I tilfælde af en EU-typegodkendelse, hvilken der i overensstemmelse med artikel 26 er blevet lagt begrænsninger med hensyn til gyldigheden, eller hvori der er givet fritagelser for visse bestemmelser i denne forordning eller i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget under denne forordning, skal EU-typegodkendelsesattesten indeholde oplysninger om sådanne begrænsninger eller fritagelser.

Ændringsforslag  184

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Hvis fabrikanten vælger den blandede godkendelsesprocedure, skal den godkendende myndighed i oplysningsskemaet udfylde de referencer fra prøvningsrapporter, der er udarbejdet i henhold til retsakter, for hvilke der ikke findes nogen EU-typegodkendelsesattest. Kommissionen tillægges i artikel 54 gennemførelsesbeføjelser med henblik på at fastlægge en model for et sådant dokument.

5. Hvis fabrikanten vælger den blandede godkendelsesprocedure, skal den godkendende myndighed udfylde oplysningsskemaet med henvisninger til de prøvningsrapporter, der er fastsat i gennemførelsesretsakten omhandlet i artikel 18, stk. 1, for hvilke der ikke findes nogen EU-typegodkendelsesattest.

Ændringsforslag  185

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Hvis fabrikanten vælger enkelttrinstypegodkendelsesproceduren, opstiller den godkendende myndighed en liste over gældende krav eller retsakter og vedhæfter denne liste til EU-typegodkendelsesattesten. Kommissionen tillægges i artikel 54 gennemførelsesbeføjelser med henblik på at fastlægge en model for en sådan liste.

6. Hvis fabrikanten vælger enkelttrinstypegodkendelsesproceduren, opstiller den godkendende myndighed en liste over gældende krav eller retsakter og vedhæfter denne liste til EU-typegodkendelsesattesten. Kommissionen vedtager modellen for en sådan liste ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Denne gennemførelsesretsakt vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Ændringsforslag  186

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Der udstedes EU-typegodkendelse for et system, der er i overensstemmelse med angivelserne i informationsmappen, og som opfylder de tekniske krav, der er fastsat i de relevante retsakter opført i bilag I.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag  187

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Der udstedes EU-komponenttypegodkendelse eller EU-typegodkendelse for separat teknisk enhed til komponenter eller separate tekniske enheder, der er i overensstemmelse med angivelserne i informationsmappen, og som opfylder de tekniske krav, der er fastsat i de relevante retsakter opført i bilag I.

2. Der udstedes EU-typegodkendelse for en komponent eller en separat teknisk enhed, der er i overensstemmelse med angivelserne i informationsmappen, og som opfylder de tekniske krav, der er fastsat i de relevante retsakter opført i bilag I.

Ændringsforslag  188

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis komponenter eller separate tekniske enheder, uanset om de er beregnet til reparation, service eller vedligeholdelse, også er omfattet af en typegodkendelse af et system med hensyn til et køretøj, kræves der for disse ingen yderligere komponentgodkendelse eller godkendelse af separat teknisk enhed, medmindre dette kræves i den relevante retsakt opført i bilag I.

3. Hvis komponenter eller separate tekniske enheder, uanset om de er beregnet til reparation, service eller vedligeholdelse, også er omfattet af en typegodkendelse af et system med hensyn til et køretøj, kræves der for disse ingen yderligere komponentgodkendelse eller godkendelse af separat teknisk enhed, medmindre dette kræves i de relevante retsakter opført i bilag I.

Ændringsforslag  189

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

På EU-typegodkendelsesattesten skal der i så fald anføres eventuelle begrænsninger i dens anvendelse og eventuelle særlige monteringsforskrifter.

På EU-typegodkendelsesattesten skal der i så fald anføres eventuelle begrænsninger i anvendelsen af komponenten eller den separate tekniske enhed og eventuelle særlige monteringsforskrifter.

Ændringsforslag  190

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når en sådan komponent eller separat teknisk enhed monteres af køretøjets fabrikant, kontrolleres det på tidspunktet for typegodkendelsen af køretøjet, at disse begrænsninger og monteringsforskrifter er overholdt.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag  191

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Prøvningsprocedurerne og særligt udstyr og værktøj foreskrevet til udførelse af prøvningerne er beskrevet i nævnte retsakter.

De prøvningsprocedurer, der henvises til i første afsnit, og særligt udstyr og værktøj foreskrevet til udførelse af prøvningerne skal være dem, der er fastlagt i de relevante retsakter opført i bilag I.

Ændringsforslag  192

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen vedtager en gennemførelsesretsakt med henblik på at fastsætte de overordnede krav til prøvningsrapporten. Denne gennemførelsesretsakt vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Ændringsforslag  193

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Fabrikanten stiller det antal prøvekøretøjer, komponenter eller separate tekniske enheder til rådighed for den godkendende myndighed, som i henhold til de relevante retsakter kræves til udførelsen af de påkrævede prøvninger.

2. Fabrikanten stiller det antal prøvekøretøjer, komponenter eller separate tekniske enheder til rådighed for den godkendende myndighed, som i henhold til de relevante retsakter, der er opført i bilag I, kræves til udførelsen af de påkrævede prøvninger.

Ændringsforslag  194

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Virtuelle prøvningsmetoder kan efter anmodning fra fabrikanten anvendes som alternativer til de i stk. 1 omhandlede prøvningsprocedurer med forbehold af, at den godkendende myndighed godtager dette, for så vidt angår de krav, der er opført i de delegerede retsakter, der er vedtaget under denne forordning.

4. Hvis den godkendende myndighed godtager det, kan virtuelle prøvningsmetoder efter anmodning fra fabrikanten anvendes som alternativer til de i stk. 1 omhandlede prøvningsprocedurer, for så vidt angår de krav, der er fastsat i de delegerede retsakter omhandlet i stk. 6.

Ændringsforslag  195

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Virtuelle prøvningsmetoder skal opfylde de betingelser, der er fastsat i de delegerede retsakter, der er vedtaget under denne forordning.

5. Virtuelle prøvningsmetoder skal opfylde de betingelser, der er fastsat i de delegerede retsakter, der er omhandlet i stk. 6.

Ændringsforslag  196

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Kommissionen tildeles beføjelser til i overensstemmelse med artikel 57 at vedtage en delegeret retsakt, der fastlægger hvilke krav, der kan prøves ved virtuel prøvning, og de betingelser under hvilke sådan virtuel prøvning skal udføres for at sikre, at de resultater, der opnås ved virtuel prøvning, er lige så meningsfulde som dem, der opnås ved fysisk prøvning.

6. For at sikre, at de resultater, der opnås ved virtuel prøvning, er lige så meningsfulde som dem, der er opnået ved fysisk prøvning, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 57 vedrørende de krav, der kan prøves ved virtuel prøvning, og de betingelser under hvilke sådan virtuel prøvning skal udføres.

 

Ved vedtagelsen af disse delegerede retsakter tager Kommissionen, i relevant omfang, udgangspunkt i de krav og procedurer, der er anført i bilag XVI til direktiv 2007/46/EF.

Ændringsforslag  197

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Når en godkendende myndighed udsteder en EU-typegodkendelse, skal den træffe de fornødne foranstaltninger for, om nødvendigt i samarbejde med de godkendende myndigheder i de øvrige medlemsstater, at kontrollere, om der er truffet passende forholdsregler til sikring af, at de producerede køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder er i overensstemmelse med den godkendte type.

1. Når en godkendende myndighed udsteder en EU-typegodkendelse, skal den træffe de fornødne foranstaltninger for, om nødvendigt i samarbejde med de godkendende myndigheder i de øvrige medlemsstater, at kontrollere, om der er truffet passende forholdsregler til sikring af, at de køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der er under produktion, er i overensstemmelse med den godkendte type.

Ændringsforslag  198

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. En godkendende myndighed, der udsteder en EU-typegodkendelse, skal træffe de fornødne foranstaltninger for at kontrollere, at de typeattester, fabrikanten har udstedt, er i overensstemmelse med artikel 24. Med dette for øje skal den godkendende myndighed kontrollere, at et tilstrækkeligt udsnit af typeattesterne er i overensstemmelse med artikel 24, og at fabrikanten har truffet de fornødne foranstaltninger for at sikre, at oplysningerne i typeattesterne er korrekte.

Ændringsforslag  199

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den godkendende myndighed, der har udstedt en EU-typegodkendelse, skal for denne godkendelse træffe de fornødne foranstaltninger for, om nødvendigt i samarbejde med de godkendende myndigheder i de øvrige medlemsstater, at kontrollere, at de forholdsregler, der er omhandlet i stk. 1, stadig er hensigtsmæssige, og at de producerede køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder stadig er i overensstemmelse med den godkendte type.

En godkendende myndighed, der har udstedt en EU-typegodkendelse, skal for denne godkendelse træffe de fornødne foranstaltninger for, om nødvendigt i samarbejde med de godkendende myndigheder i de øvrige medlemsstater, at kontrollere, at de forholdsregler, der er omhandlet i stk. 1 og 1a, stadig er hensigtsmæssige, og at de køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der er under produktion, stadig er i overensstemmelse med den godkendte type.

Ændringsforslag  200

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kontrol med henblik på at sikre, at køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder er i overensstemmelse med den godkendte type, begrænses til at omfatte de procedurer, der er fastlagt i gennemførelsesretsakterne til denne forordning. I den forbindelse kan den godkendende myndighed i den medlemsstat, der har udstedt EU-typegodkendelsen, udføre enhver kontrol eller prøvning, der er forskrevet for det lovfæstede krav, som er genstand for EU-typegodkendelsen, på prøveeksemplarer udtaget hos fabrikanten, herunder i fabrikantens produktionsanlæg.

Med henblik på at kontrollere, at et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed er i overensstemmelse med den godkendte type, kan den godkendende myndighed i den medlemsstat, der har udstedt EU-typegodkendelsen, udføre enhver kontrol eller prøvning, der er nødvendig for at sikre, at det/den er i overensstemmelse med de krav, som er genstand for EU-typegodkendelsen, på prøveeksemplarer udtaget hos fabrikanten, herunder i fabrikantens produktionsanlæg.

Ændringsforslag  201

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Når en godkendende myndighed, der har udstedt en EU-typegodkendelse, fastslår, at de forholdsregler, der er nævnt i stk. 1, ikke finder anvendelse, afviger væsentligt fra de vedtagne forholdsregler og kontrolplaner, ikke længere finder anvendelse eller ikke længere anses for at være egnede, selv om produktionen ikke er ophørt, skal denne godkendende myndighed træffe de fornødne foranstaltninger for at sikre, at proceduren for produktionens overensstemmelse er fulgt korrekt, eller for at inddrage typegodkendelsen.

3. Når en godkendende myndighed, der har udstedt en EU-typegodkendelse, fastslår, at de forholdsregler, der er nævnt i stk. 1 og 1a, ikke anvendes, afviger væsentligt fra de vedtagne forholdsregler og kontrolplaner, ikke længere finder anvendelse eller ikke længere anses for at være egnede, selv om produktionen ikke er ophørt, skal denne træffe de fornødne foranstaltninger for at sikre, at proceduren for produktionens overensstemmelse følges korrekt, eller også skal den inddrage typegodkendelsen.

Ændringsforslag  202

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Kommissionen fastsætter, ved hjælp af delegerede retsakter i henhold til artikel 57 de nærmere ordninger med hensyn til produktionens overensstemmelse og kontrolprocedurerne i den forbindelse. Ved vedtagelsen af disse delegerede retsakter tager Kommissionen udgangspunkt i de ordninger og procedurer, der er fastsat i bilag XVI til direktiv 2007/47/EF.

Ændringsforslag  203

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne godkendende myndighed afgør i overensstemmelse med de regler, der er beskrevet i dette kapitel, hvilken procedure der skal følges.

Denne godkendende myndighed afgør hvilke af de procedurer, der er beskrevet i artikel 21, der skal følges.

Ændringsforslag  204

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis det er nødvendigt, kan den godkendende myndighed efter samråd med fabrikanten beslutte, at der skal udstedes en ny EU-typegodkendelse eller en ny individuel godkendelse.

Hvis det er nødvendigt kan den godkendende myndighed efter høring af fabrikanten beslutte, at der skal udstedes en ny EU-typegodkendelse.

Ændringsforslag  205

Forslag til forordning

Artikel 21 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Særlige bestemmelser vedrørende køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder

Revision og udvidelse af EU-typegodkendelser

Ændringsforslag  206

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) der træder nye krav i kraft i henhold til en af de retsakter, der finder anvendelse på den godkendte køretøjstype, det godkendte system, den godkendte komponent eller den godkendte separate tekniske enhed.

c) nye krav finder anvendelse i henhold til en af de retsakter, der er opført i bilag I, og de finder anvendelse på den godkendte køretøjstype, det godkendte system, den godkendte komponent eller den godkendte separate tekniske enhed.

Ændringsforslag  207

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Der kræves ingen ændring af godkendelsen af en køretøjstype, hvis de nye krav, der er omhandlet i stk. 2, litra c), fra et teknisk synspunkt er irrelevante for denne køretøjstype eller omhandler andre køretøjsklasser end den klasse, som den tilhører.

Ændringsforslag  208

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) når nye krav i en retsakt, som finder anvendelse på den godkendte køretøjstype, bliver obligatoriske i forbindelse med registrering, salg eller ibrugtagning af nye køretøjer, og det ikke er muligt at ajourføre typegodkendelsen i overensstemmelse hermed

a) når nye krav i en retsakt, som er opført i bilag I, finder anvendelse på den godkendte køretøjstype, bliver obligatoriske i forbindelse med markedsføring, registrering eller ibrugtagning af nye køretøjer, og det ikke er muligt at ajourføre typegodkendelsen i overensstemmelse hermed

Ændringsforslag  209

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) når godkendelsen er trukket tilbage i henhold til artikel 19, stk. 3, eller artikel 37, stk. 1.

Ændringsforslag  210

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Fabrikanten anvender den model af typeattesten, der i overensstemmelse i artikel 54 fastlægges i gennemførelsesforanstaltningerne.

2. Fabrikanten anvender til typeattesten den model, Kommissionen har fastsat ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Denne gennemførelsesretsakt vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Ændringsforslag  211

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medmindre andet er aftalt med køretøjets køber, udfærdiges typeattesten på et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor køretøjet købes.

3. Medmindre andet er aftalt med køretøjets køber, udfærdiges typeattesten på et af EU's officielle sprog efter fabrikantens valg.

Ændringsforslag  212

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Typeattesten skal udføres på en sådan måde, at falskneri forhindres. Det papir, som anvendes, skal derfor enten være beskyttet med kulørt grafik eller forsynet med et vandmærke i form af fabrikantens identifikationsmærke.

4. Typeattesten skal udføres på en sådan måde, at falskneri forhindres. Det papir, som anvendes, skal derfor være beskyttet med passende midler, såsom kulørt grafik eller et vandmærke i form af fabrikantens identifikationsmærke.

Begrundelse

Der er mange flere muligheder med henblik på at beskytte typeattesten, f.eks. hologrammer. Det bør være op til fabrikanten at vælge, mens forordningen blot bør give nogle ikke-bindende eksempler.

Ændringsforslag  213

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Hele typeattesten udfyldes, og den må ikke indeholde begrænsninger med hensyn til køretøjets brug, bortset fra begrænsninger i henhold til en retsakt.

5. Hele typeattesten udfyldes. Den må ikke indeholde begrænsninger med hensyn til køretøjets brug, bortset fra begrænsninger fastsat af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Ændringsforslag  214

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. For delvis opbyggede og etapevis færdigopbyggede køretøjer udfylder fabrikanten kun de punkter på typeattestens side 2, som vedrører dele, der er tilføjet eller ændret i forhold til det foregående godkendelsestrin, og vedføjer i givet fald alle typeattester fra det forudgående trin til typeattesten.

6. For delvis opbyggede og etapevis færdigopbyggede køretøjer udfylder fabrikanten kun de punkter på typeattesten, som vedrører dele, der er tilføjet eller ændret i forhold til det foregående godkendelsestrin, og vedføjer i givet fald alle typeattester fra de forudgående trin til typeattesten.

Ændringsforslag  215

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 1 kan fabrikanten fremsende data eller oplysninger i typeattesten elektronisk til medlemsstatens registreringsmyndighed.

9. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 1 kan fabrikanten fremsende typeattesten elektronisk til medlemsstatens registreringsmyndighed.

Ændringsforslag  216

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10. Kun fabrikanten må udstede en genpart af typeattesten. Ordet "genpart" skal være tydeligt og synligt angivet på forsiden af genparten af typeattesten.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag  217

Forslag til forordning

Artikel 25 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Typegodkendelsesmærke

Det foreskrevne skilt med køretøjers behørige påskrifter og typegodkendelsesmærke på komponenter og separate tekniske enheder

Ændringsforslag  218

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1a. Fabrikanten af et køretøj forsyner hvert køretøj fremstillet i overensstemmelse med den godkendte type med det foreskrevne skilt, der kræves i henhold til den relevante delegerede retsakt eller gennemførelsesretsakt i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag  219

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Fabrikanten af en komponent eller en separat teknisk enhed, uanset om den indgår i et system, anbringer EF-typegodkendelsesmærket på alle komponenter og enheder, der fremstilles i overensstemmelse med den godkendte type, når dette kræves i den relevante delegerede retsakt under denne forordning eller det relevante FN/ECE- eller OECD-regulativ.

1. Fabrikanten af en komponent eller en separat teknisk enhed, uanset om den indgår i et system, anbringer EU-typegodkendelsesmærket på alle komponenter og separate tekniske enheder, der fremstilles i overensstemmelse med den godkendte type, når dette kræves i den relevante delegerede retsakt eller gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold til denne forordning eller det relevante FN/ECE- eller OECD-regulativ.

Ændringsforslag  220

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. EU-typegodkendelsesmærket skal udfærdiges i overensstemmelse med modellen i gennemførelseslovgivningen til denne forordning.

3. EU-typegodkendelsesmærket skal være i overensstemmelse med den model, der er fastsat af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Ændringsforslag  221

Forslag til forordning

Kapitel IX – titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

UNDTAGELSER OG NYE TEKNOLOGIER ELLER PRINCIPPER, UOVERENSSTEMMELSE MED DELEGEREDE RETSAKTER ELLER FN/ECE-REGULATIVER

UNDTAGELSER FOR NYE TEKNOLOGIER ELLER NYE PRINCIPPER

Ændringsforslag  222

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Fabrikanten kan ansøge om EU-typegodkendelse af en type system, komponent eller separat teknisk enhed, hvori indgår nye teknologier eller principper, som er uoverensstemmende med en eller flere af de retsakter eller krav, der er anført i bilag I.

1. Fabrikanten kan ansøge om EU-typegodkendelse af en type system, komponent eller separat teknisk enhed, hvori indgår nye teknologier eller principper, som er uoverensstemmende med en eller flere af de retsakter, der er anført i bilag I.

Ændringsforslag  223

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) ansøgningen indeholder en begrundelse for, hvorfor de pågældende teknologier eller principper forhindrer systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed i at være i overensstemmelse med kravene

a) ansøgningen indeholder en begrundelse for, hvorfor de pågældende teknologier eller principper forhindrer systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed i at være i overensstemmelse med en eller flere af retsakterne, der er opført i bilag I

Ændringsforslag  224

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) ansøgningen beskriver den nye teknologis sikkerhedsmæssige og miljømæssige virkninger og de foranstaltninger, der er truffet for at sikre, at der i sammenligning med de krav, som der søges undtagelse fra, mindst er opnået et tilsvarende niveau af sikkerhed og miljøbeskyttelse

b) ansøgningen beskriver den nye teknologis sikkerhedsmæssige og miljømæssige virkninger og de foranstaltninger, der er truffet for at sikre, at der mindst er opnået samme niveau af sikkerhed og miljøbeskyttelse som det, der opnås med de krav, der søges om undtagelse fra

Ændringsforslag  225

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Meddelelse af en sådan undtagelse for EU-typegodkendelse af nye teknologier eller nye principper kræver tilladelse fra Kommissionen. Tilladelsen gives i form af en gennemførelsesretsakt. Denne gennemførelsesretsakt vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Ændringsforslag  226

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Indtil Kommissionens afgørelse om tilladelse foreligger, kan den godkendende myndighed udstede en foreløbig godkendelse, der kun er gyldig i den pågældende medlemsstat, for en køretøjstype, der er omfattet af den undtagelse, der ansøges om. Den godkendende myndighed underretter hurtigst muligt Kommissionen og andre medlemsstater herom ved hjælp af en sagsmappe, der indeholder de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2.

3. Indtil Kommissionens afgørelse om tilladelse foreligger, kan den godkendende myndighed udstede en EU-typegodkendelse, der dog skal være foreløbig og kun gyldig i den pågældende medlemsstat, for en køretøjstype, der er omfattet af den undtagelse, der ansøges om. Den godkendende myndighed underretter hurtigst muligt Kommissionen og andre medlemsstater herom ved hjælp af en sagsmappe, der indeholder de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2.

 

Det skal fremgå af overskriften på typegodkendelsesattesten og overskriften på typeattesten, at disse er foreløbige og har begrænset territorial gyldighed. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter med henblik på at tilvejebringe harmoniserede modeller for typegodkendelsesattesten og typeattesten. Disse gennemførelsesretsakter vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Ændringsforslag  227

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Meddelelse af en undtagelse for nye teknologier eller nye principper kræver tilladelse fra Kommissionen i henhold til den procedure, der er omhandlet i artikel 55, stk. 2.

udgår

Ændringsforslag  228

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Om fornødent skal det i beslutningen om tilladelse også angives, om dens gyldighed er underlagt nogen begrænsninger. I alle tilfælde må godkendelsens gyldighed ikke være mindre end 36 måneder.

Om fornødent angives det også i Kommissionens tilladelse som omhandlet i stk. 3, om den er underlagt nogen begrænsninger. I alle tilfælde er typegodkendelsen gyldig i mindst 36 måneder.

Ændringsforslag  229

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Køretøjer, der er fremstillet i overensstemmelse med den foreløbige godkendelse, inden den er blevet tilbagekaldt, skal kunne registreres, sælges eller tages i brug i de medlemsstater, der har accepteret den foreløbige godkendelse.

udgår

Ændringsforslag  230

Forslag til forordning

Artikel 27 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Påkrævede foranstaltninger

Efterfølgende behov for at tilpasse delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter

Ændringsforslag  231

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis Kommissionen har godkendt en undtagelse i henhold til artikel 26, træffer den omgående de nødvendige foranstaltninger for at tilpasse de berørte delegerede retsakter eller krav til den teknologiske udvikling.

Hvis Kommissionen godkender en undtagelse i henhold til artikel 26, træffer den omgående de nødvendige foranstaltninger for at tilpasse de berørte delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter til den teknologiske udvikling.

Ændringsforslag  232

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis undtagelsen i henhold til artikel 26 har relation til et FN/ECE-regulativ, foreslår Kommissionen en ændring af det relevante FN/ECE-regulativ efter den procedure, der er fastlagt i den reviderede 1958-overenskomst.

Hvis undtagelsen i henhold til artikel 26 har relation til et FN/ECE-regulativ, foreslår Kommissionen en ændring af det relevante FN/ECE-regulativ efter den procedure, der er fastlagt i overenskomsten under FN's Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter.

Ændringsforslag  233

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Så snart de relevante retsakter eller krav er blevet ændret, ophæves enhver begrænsning vedrørende undtagelsen omgående.

Så snart de relevante retsakter er blevet ændret, ophæves enhver begrænsning i Kommissionens afgørelse om godkendelse af undtagelsen omgående.

Ændringsforslag  234

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis der ikke er truffet de nødvendige foranstaltninger til at tilpasse de delegerede retsakter, kan gyldigheden af en undtagelse udvides efter anmodning fra den medlemsstat, som udstedte godkendelsen, ved en beslutning fra Kommissionen efter proceduren i artikel 55, stk. 2.

Hvis der ikke er truffet de nødvendige foranstaltninger til at tilpasse de delegerede retsakter, kan Kommissionen efter anmodning fra den medlemsstat, som udstedte godkendelsen, godkende en forlængelse af undtagelsens gyldighed. Denne godkendelse gives i form af en gennemførelsesretsakt. Denne gennemførelsesretsakt vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Ændringsforslag  235

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fabrikanten kan anmode om en national typegodkendelse af små serier af en type køretøj inden for de kvantitative grænser, der er beskrevet i del 1 i bilag II.

Fabrikanten kan ansøge om en national typegodkendelse af små serier af en type køretøj inden for de årlige kvantitative grænser, der er beskrevet i del 1 i bilag II. Disse grænser gælder med hensyn til at gøre køretøjer af den godkendte type tilgængelige på markedet, registrere dem eller tage dem i brug i hver enkelt medlemsstat inden for et givet år.

Ændringsforslag  236

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I forbindelse med en sådan godkendelse kan den nationale myndighed, hvis den har en rimelig begrundelse herfor, give fritagelse for et eller flere af kravene i en eller flere af de retsakter, der er opført i bilag I, forudsat at den har fastlagt alternative krav.

I forbindelse med den nationale typegodkendelse af små serier af køretøjer kan den godkendende myndighed, hvis den har en rimelig begrundelse herfor, give fritagelse for et eller flere af kravene i en eller flere af de retsakter, der er opført i bilag I, forudsat at den foreskriver alternative krav.

Ændringsforslag  237

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. typegodkendelsesattesten angives indholdet af de fritagelser, der er indrømmet i medfør af stk. 1. For så vidt angår denne artikel udfærdiges typegodkendelsesattesten i henhold til den model, der er beskrevet i gennemførelseslovgivningen, men den må ikke have overskriften "EU-køretøjstypegodkendelsesattest". Typegodkendelsesattesterne nummereres i henhold til denne forordning.

4. Typegodkendelsesattesten for køretøjer godkendt efter denne artikel udfærdiges i henhold til den model, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, men den må ikke have overskriften "EU-køretøjstypegodkendelsesattest" og skal specificere indholdet af de fritagelser, der er meddelt i henhold til denne artikels stk. 1. Typegodkendelsesattesterne nummereres i henhold til nummereringssystemet i artikel 15, stk. 4.

Ændringsforslag  238

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9. Efter anmodning fra en ansøger, der ønsker at sælge, registrere eller ibrugtage et køretøj i en anden medlemsstat, sender den godkendende myndighed, der har udstedt godkendelsen, ansøgeren en kopi af typegodkendelsesattesten, herunder informationspakken. Den nationale myndighed skal tillade salg, registrering eller ibrugtagning af et sådant køretøj, medmindre den har rimelige grunde til at mene, at de tekniske bestemmelser, som køretøjet er godkendt på grundlag af, ikke svarer til dens egne bestemmelser.

9. Efter anmodning om en national typegodkendelse af små serier fra en ansøger, der ønsker at markedsføre, registrere eller ibrugtage et køretøj i en anden medlemsstat, sender den godkendende myndighed, der har udstedt en national typegodkendelse af små serier, den pågældende ansøger en kopi af typegodkendelsesattesten, herunder informationspakken. Den typegodkendende myndighed i den anden medlemsstat skal tillade markedsføring, registrering eller ibrugtagning af køretøjet, medmindre den har rimelige grunde til at mene, at de tekniske bestemmelser, som køretøjet er godkendt på grundlag af, ikke svarer til dens egne bestemmelser.

Ændringsforslag  239

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. En ansøgningen om individuel godkendelse indsendes af fabrikanten eller køretøjets ejer. Den kan også indsendes af en person, der er etableret i Fællesskabet, og handler på vegne af fabrikanten eller køretøjets ejer.

1. En ansøgningen om individuel godkendelse indsendes af fabrikanten eller køretøjets ejer. Den kan også indsendes af en person, der er etableret i Unionen, og handler på vegne af køretøjets ejer. På anmodning af køretøjets ejer, eller en person, der er etableret i Unionen og handler på vegne af køretøjets ejer, skal de godkendende myndigheder udstede en individuel godkendelse af et køretøj, som er i overensstemmelse med den beskrivelse, der er vedlagt ansøgningen, og som opfylder kravene i denne forordning.

Ændringsforslag  240

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. I den individuelle godkendelsesprocedure skal de godkendende myndigheder attestere, at køretøjet opfylder de relevante administrative bestemmelser og tekniske krav.

2. I den individuelle godkendelsesprocedure skal de godkendende myndigheder attestere, at køretøjet er i overensstemmelse med de relevante retsakter opført i bilag I.

Ændringsforslag  241

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Ansøgninger om individuel godkendelse må højst omfatte 15 køretøjer af samme type.

4. Ansøgninger om individuel godkendelse må højst omfatte 15 køretøjer af samme type per kalenderår, per ansøger og per medlemsstat.

Ændringsforslag  242

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Efter meddelelse af godkendelsen skal den godkendende myndighed hurtigst muligt udstede den individuelle godkendelsesattest.

Ændringsforslag  243

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b. Den individuelle godkendelsesattests format skal baseres på den model for EU-typegodkendelsesattest, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, og skal mindst indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at udfylde den ansøgning om registrering, der er truffet bestemmelse om i Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer1.

 

Individuelle godkendelsesattester må ikke have overskriften "EU-køretøjstypegodkendelse". En individuel godkendelsesattest mærkes med det pågældende køretøjs identifikationsnummer.

 

_____________

 

1 EFT L 138 af 1.6.1999, s. 57.

Ændringsforslag  244

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Denne artikel finder anvendelse på køretøjer, som på tidspunktet for ansøgning om den individuelle godkendelse, aldrig har opnået administrativ tilladelse til ibrugtagning, hvorved det er blevet identificeret, og der er udstedt et registreringsnummer, herunder foreløbige registreringer eller kortvarige midlertidige registreringer eller erhvervsregistreringer, eller har været taget i brug, eller som kun har været registreret eller taget i brug i mindre end seks måneder.

5. Denne artikel finder anvendelse på køretøjer, som på tidspunktet for ansøgning om den individuelle godkendelse ikke tidligere har været markedsført eller endnu ikke er taget i brug, og i denne forbindelse er blevet identificeret og har fået udstedt et registreringsnummer, herunder foreløbige registreringer eller kortvarige midlertidige registreringer eller erhvervsregistreringer, eller som kun har været markedsført i mindre end seks måneder.

Ændringsforslag  245

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En godkendende myndighed kan fritage køretøjet for overensstemmelse med en eller flere af de retsakter, der er opført i bilag I, forudsat at den godkendende myndighed pålægger alternative krav og har rimelige grunde til at give en sådan undtagelse.

En godkendende myndighed kan fritage køretøjet for overensstemmelse med krav, der er fastsat i bilag I, forudsat at den godkendende myndighed pålægger alternative krav og har rimelige grunde til at give en sådan undtagelse.

Ændringsforslag  246

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De alternative krav skal sikre et niveau af færdselssikkerhed, miljøbeskyttelse og arbejdssikkerhed, som i højest mulig grad svarer til det niveau, der er truffet bestemmelse om i den relevante retsakt opført i bilag I.

De alternative krav skal sikre et niveau af færdselssikkerhed og funktionel sikkerhed, miljøbeskyttelse og arbejdssikkerhed, som så vidt muligt svarer til det niveau, der er truffet bestemmelse om i den relevante retsakt opført i bilag I.

Ændringsforslag  247

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De godkendende myndigheder må ikke udføre destruktive prøvninger. De skal gøre brug af alle relevante oplysninger fra ansøgeren, som viser, at de alternative krav er opfyldt.

2. De godkendende myndigheder må ikke udføre destruktive prøvninger. De skal gøre brug af alle relevante oplysninger fra ansøgeren for at fastslå, at de alternative krav er opfyldt.

Ændringsforslag  248

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. De godkendende myndigheder skal acceptere enhver EU-typegodkendelse for et system, en komponent eller en separat teknisk enhed i stedet for de alternative krav.

udgår

Ændringsforslag  249

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Formatet af den individuelle godkendelsesattest skal baseres på den model for EU-typegodkendelsesattest, der findes i bilag V, og skal mindst indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at udfylde den ansøgning om registrering, der er truffet bestemmelse om i Rådets direktiv 1999/37/EF.

Formatet af den individuelle godkendelsesattest skal baseres på den model for EU-typegodkendelsesattest, der er omhandlet i artikel 29, stk. 4b, og skal mindst indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at udfylde den ansøgning om registrering, der er truffet bestemmelse om i Rådets direktiv 1999/37/EF.

Ændringsforslag  250

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis en ansøger ønsker at sælge, registrere eller ibrugtage et køretøj med en individuel godkendelse i en anden medlemsstat, skal den godkendende myndighed, der har udstedt godkendelsen, på anmodning sende ansøgeren en redegørelse for de tekniske bestemmelser, som køretøjet er godkendt på grundlag af, sammen med alle yderligere oplysninger med en detaljeret angivelse af arten af de tekniske krav, som opfyldes af det pågældende køretøj.

2. Med henblik på markedsføring, registrering eller ibrugtagning i en anden medlemsstat af et køretøj med en individuel godkendelse, skal den godkendende myndighed, der har udstedt godkendelsen, på anmodning sende ansøgeren af den individuelle godkendelse en redegørelse for de tekniske bestemmelser, som køretøjet er godkendt på grundlag af, sammen med alle yderligere oplysninger med en detaljeret angivelse af arten af de tekniske krav, som opfyldes af det pågældende køretøj.

Ændringsforslag  251

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. For så vidt angår et køretøj, som en godkendende myndighed i én medlemsstat har udstedt en individuel godkendelse for efter bestemmelserne i artikel 29, skal den anden medlemsstat tillade, at køretøjet sælges, registreres eller ibrugtages, medmindre den har rimelige grunde til at mene, at de tekniske bestemmelser, som køretøjet er godkendt på grundlag af, ikke svarer til dens egne bestemmelser.

3. For så vidt angår et køretøj, som en godkendende myndighed i én medlemsstat har udstedt en individuel godkendelse for og registreret efter bestemmelserne i artikel 29, skal den anden medlemsstat tillade markedsføring, registrering eller ibrugtagning af køretøjet, medmindre den har rimelige grunde til at mene, at de tekniske bestemmelser, som køretøjet er godkendt på grundlag af, ikke svarer til dens egne bestemmelser.

Ændringsforslag  252

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. På anmodning af fabrikanten eller køretøjets ejer, skal de godkendende myndigheder udstede en individuel godkendelse til et køretøj, som er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning. De godkendende myndigheder skal i så fald acceptere den individuelle godkendelse og tillade salg, registrering og ibrugtagning af køretøjet.

udgår

Begrundelse

Dette stykke er blevet integreret i artikel 29, stk. 1.

Ændringsforslag  253

Forslag til forordning

Artikel 32 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser vedrørende individuelle godkendelser

Ændringsforslag  254

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Bestemmelserne i dette kapitel kan anvendes på køretøjer, der er typegodkendt i overensstemmelse med denne forordning, og som er blevet ændret inden deres første registrering eller ibrugtagning.

1. Bestemmelserne i dette kapitel kan anvendes på køretøjer, der er typegodkendt i overensstemmelse med denne forordning, og som er blevet ændret inden deres markedsføring, registrering eller ibrugtagning.

Ændringsforslag  255

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Stk. 1 er begrænset til en periode på tolv måneder for færdigopbyggede køretøjer og til atten måneder for trinvis færdigopbyggede køretøjer, fra den dato, hvor EU-typegodkendelsen blev ugyldig.

2. Stk. 1 er begrænset til en periode på 24 måneder for færdigopbyggede køretøjer og til atten måneder for trinvis færdigopbyggede køretøjer, fra den dato, hvor EU-typegodkendelsen blev ugyldig.

Begrundelse

Restkøretøjer. Ændringsforslag fremsat for at tilpasse denne forordning til artikel 10 i direktiv 2003/37/EF.

Ændringsforslag  256

Forslag til forordning

Kapitel XII – titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

REGISTRERING, SALG OG IBRUGTAGNING

TILGÆNGELIGGØRELSE PÅ MARKEDET, REGISTRERING ELLER IBRUGTAGNING

 

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal der foretages tilsvarende ændringer i hele dokumentet.)

Ændringsforslag  257

Forslag til forordning

Kapitel XII a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

KAPITEL XIIa

 

ANVENDELSE AF KØRETØJER PÅ OFFENTLIG VEJ

 

Artikel 35a

 

Et køretøj kan anvendes på offentlig vej, hvis det opfylder de krav om dimensioner, vægt, sikkerhed, lygter og forsikring, der er fastsat om anvendelse på offentlig vej, og hvis køretøjet føres af en kvalificeret person med et standardiseret europæisk kørekort til køretøjer af denne type.

Ændringsforslag  258

Forslag til forordning

Artikel 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 36

Artikel 36

Køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er i overensstemmelse med denne forordning

Procedurer vedrørende køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der udgør en alvorlig risiko, på nationalt niveau

1. En national myndighed, der godtgør, at nye køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder udgør en alvorlig fare for færdselssikkerheden eller i alvorlig grad skader miljøet eller folkesundheden eller, for traktorers vedkommende, udgør en alvorlig risiko for arbejdssikkerheden, selv om de er i overensstemmelse med de gældende krav eller er korrekt mærket, kan i et tidsrum på højst seks måneder nægte registrering af sådanne køretøjer eller nægte at tillade salg eller ibrugtagning af sådanne køretøjer, komponenter eller separate tekniske enheder på sit område.

1. Hvis markedsovervågningsmyndighederne i en af medlemsstaterne har truffet foranstaltninger i henhold til artikel 20 i forordning (EF) nr. 765/2008, eller hvis de har tilstrækkelig grund til at antage, at et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed, der er omfattet af denne forordning, udgør en alvorlig risiko for menneskers sundhed eller sikkerhed eller for varetagelsen af almene samfundshensyn, der er omfattet af denne forordning, skal den godkendende myndighed, der har meddelt godkendelsen, foretage en vurdering af det/den pågældende køretøj, system, komponent eller separate tekniske enhed omfattende alle de krav, der er fastsat i denne forordning. De relevante erhvervsdrivende skal samarbejde fuldt ud med markedsovervågningsmyndighederne og/eller den godkendende myndighed.

I sådanne tilfælde underretter den pågældende nationale myndighed omgående fabrikanten, de nationale myndigheder i de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom, idet den angiver grundene til sin beslutning og navnlig om denne skyldes et af følgende forhold:

Hvis den godkendende myndighed, der har meddelt godkendelsen, i forbindelse med denne vurdering finder, at køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed ikke opfylder kravene i denne forordning, pålægger den straks den pågældende erhvervsdrivende at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at bringe køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed i overensstemmelse med disse krav eller for at trække køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed tilbage fra markedet eller tilbagekalde det/den inden for en rimelig tidsfrist i forhold til risikoens art.

a) mangler i de relevante retsakter

Den godkendende myndighed, som meddelte godkendelsen, underretter den relevante tekniske tjeneste om de foranstaltninger, der er truffet i overensstemmelse med denne artikels første og andet afsnit. Artikel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 finder anvendelse på de i denne artikels andet afsnit omhandlede foranstaltninger.

b) fejlagtig anvendelse af de relevante krav.

 

2. Kommissionen hører hurtigst muligt de berørte parter og navnlig den godkendende myndighed, der udstedte typegodkendelsen, for at forberede en afgørelse.

2. Hvis de godkendende myndigheder konstaterer, at den manglende overensstemmelse med kravene ikke er begrænset til medlemsstatens område, skal de underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om resultaterne af vurderingen og om de foranstaltninger, de har pålagt den erhvervsdrivende at træffe.

3. Hvis de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger tilskrives mangler i de relevante retsakter, gennemfører Kommissionen følgende foranstaltninger:

3. Den erhvervsdrivende skal sikre, at der træffes alle passende foranstaltninger vedrørende alle ikke-overensstemmende køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, som vedkommende har markedsført, registreret eller hvis ibrugtagning i Unionen vedkommende er ansvarlig for.

a) hvis der er tale om delegerede retsakter, ændrer Kommissionen de pågældende retsakter

 

b) hvis der er tale om FN/ECE-regulativer, foreslår Kommission de nødvendige udkast til ændringer af de relevante FN/ECE-regulativer efter den procedure, der finder anvendelse i henhold til den reviderede 1958-overenskomst.

 

4. Hvis de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger tilskrives fejlagtig anvendelse af de relevante krav, træffer Kommissionen de fornødne foranstaltninger for at sikre, at den pågældende godkendende myndighed følger sådanne krav. De godkendende myndigheder i alle medlemsstater underrettes om sådanne foranstaltninger.

4. Hvis den pågældende erhvervsdrivende inden for den frist, der er omhandlet i stk. 1, andet afsnit, ikke træffer de fornødne foranstaltninger, skal de nationale myndigheder træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forbyde eller begrænse markedsføring, registrering eller ibrugtagning af det/den ikke-overensstemmende køretøj, system, komponent eller separate tekniske enhed på det nationale marked eller for at trække det/den tilbage fra markedet eller tilbagekalde det/den.

 

5. De nationale myndigheder underretter hurtigst muligt Kommissionen og de øvrige medlemsstater om sådanne foranstaltninger.

 

De oplysninger, der gives, skal omfatte alle tilgængelige detaljer, særlig hvad angår de nødvendige oplysninger til identifikation af det/den ikke-overensstemmende køretøj, system, komponent eller separate tekniske enhed, dets/dens oprindelse, arten af den påståede manglende overensstemmelse og af den pågældende risiko, arten og varigheden af de trufne nationale foranstaltninger samt de argumenter, som den relevante erhvervsdrivende har fremlagt. De godkendende myndigheder skal navnlig oplyse, om den manglende overensstemmelse med kravene skyldes:

 

a) at køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed ikke opfylder kravene vedrørende menneskers sundhed eller sikkerhed, beskyttelse af miljøet eller andre aspekter af varetagelsen af almene samfundshensyn omfattet af denne forordning eller

 

b) mangler ved de relevante retsakter opført i bilag I.

 

6. Medlemsstaterne skal inden for en måned underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de trufne foranstaltninger og om yderligere oplysninger, som de måtte råde over, om det/den pågældende køretøjs, systems, komponents eller separate tekniske enheds manglende overensstemmelse med kravene, samt om deres indsigelser, hvis de ikke er indforstået med den meddelte nationale foranstaltning.

 

7. Hvis der ikke inden for en måned efter modtagelsen af de i stk. 6 omhandlede oplysninger er blevet gjort indsigelse af en anden medlemsstat eller af Kommissionen mod en foranstaltning truffet af en medlemsstat, anses foranstaltningen for at være berettiget.

 

8. Medlemsstaterne skal sikre, at der hurtigst muligt træffes de fornødne begrænsende foranstaltninger med hensyn til det/den pågældende køretøj, system, komponent eller separate tekniske enhed, f.eks. omgående tilbagetrækning af køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed fra deres marked.

Ændringsforslag  259

Forslag til forordning

Artikel 36 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 36a

 

Beskyttelsesprocedure på EU-plan

 

1. Hvis der under proceduren i artikel 36, stk. 3 og 4, gøres indsigelse mod en medlemsstats foranstaltning, eller hvis Kommissionen finder, at en national foranstaltning er i modstrid med EU-lovgivningen, skal Kommissionen hurtigst muligt vurdere den nationale foranstaltning efter høring af medlemsstaterne og den eller de relevante erhvervsdrivende. På grundlag af resultaterne af denne vurdering træffer Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den nationale foranstaltning er berettiget eller ej.

 

Kommissionen meddeler sin afgørelse til medlemsstaterne og den eller de relevante erhvervsdrivende.

 

2. Hvis den nationale foranstaltning anses for at være berettiget, skal samtlige medlemsstater træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at det/den ikke-overensstemmende køretøj, system, komponent eller separate tekniske enhed trækkes tilbage fra deres marked, og underrette Kommissionen herom. Hvis den nationale foranstaltning anses for ikke at være berettiget, skal den pågældende medlemsstat trække foranstaltningen tilbage.

 

3. Hvis den nationale foranstaltning anses for berettiget og tilskrives mangler i denne forordning eller i delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter vedtaget under denne forordning, foreslår Kommissionen egnede foranstaltninger som følger:

 

a) hvis det drejer sig om delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter under denne forordning, foreslår Kommissionen de nødvendige ændringer af den pågældende retsakt

 

b) hvis der er tale om FN/ECE-regulativer, foreslår Kommission de nødvendige udkast til ændringer af de relevante FN/ECE-regulativer efter den procedure, der finder anvendelse i henhold til den reviderede 1958-overenskomst.

Ændringsforslag  260

Forslag til forordning

Artikel 36 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 36b

 

Overensstemmende køretøjer, systemer eller separate tekniske enheder, som udgør en alvorlig risiko

 

1. Hvis en medlemsstat efter at have foretaget en vurdering i henhold til artikel 36, stk. 1, finder, at køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed, selv om det/den opfylder de gældende krav og er behørigt mærket, udgør en alvorlig sikkerhedsrisiko eller i alvorlig grad kan skade miljøet eller folkesundheden, skal den pålægge den erhvervsdrivende at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at det/den pågældende køretøj, system, komponent eller separate tekniske enhed, når det/den markedsføres, registreres eller efter ibrugtagningen ikke længere udgør en risiko, eller for at trække køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed tilbage fra markedet eller tilbagekalde det/den inden for en rimelig tidsfrist i forhold til risikoens art. Medlemsstaten kan give afslag på registrering af sådanne køretøjer, så længe køretøjsfabrikanten ikke har truffet alle disse foranstaltninger.

 

2. For så vidt angår et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed som omhandlet i stk. 1, sikrer den erhvervsdrivende, at der træffes afhjælpende foranstaltninger med hensyn til alle sådanne køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der markedsføres, registreres eller tages i brug i Unionen.

 

3. Medlemsstaten underretter inden for en måned Kommissionen og de andre medlemsstater om alle foreliggende detaljer, især de oplysninger, der er nødvendige for identifikation af det/den pågældende køretøj, system, komponent eller separate tekniske enhed, køretøjets, systemets, komponentens eller den separate tekniske enheds oprindelse og forsyningskæde, risikoens art samt arten og varigheden af de trufne nationale foranstaltninger.

 

4. Kommissionen skal hurtigst muligt høre medlemsstaterne og den eller de pågældende erhvervsdrivende og især den godkendende myndighed, der har meddelt typegodkendelse, og vurdere de trufne nationale foranstaltninger. På grundlag af denne vurdering træffer Kommissionen afgørelse om, hvorvidt de nationale foranstaltninger er berettiget eller ej, og foreslår om nødvendigt passende foranstaltninger.

 

5. Kommissionen retter sin afgørelse til alle medlemsstaterne og meddeler den straks til den eller de relevante erhvervsdrivende.

Ændringsforslag  261

Forslag til forordning

Artikel 38 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dele og udstyr, der udgør en betydelig risiko for væsentlige systemers korrekte funktion

Markedsføring og ibrugtagning af dele eller udstyr, der udgør en alvorlig risiko for væsentlige systemers korrekte funktion

Ændringsforslag  262

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Salg, udbydelse til salg eller ibrugtagning af dele eller udstyr, der kan udgøre en betydelig risiko for den korrekte funktion af systemer, der er væsentlige for køretøjets sikkerhed eller miljøpræstationer, skal forbydes, medmindre der er givet tilladelse hertil af en godkendende myndighed i overensstemmelse med stk. 4 og artikel 39, stk. 1 og 2.

Dele eller udstyr, der kan udgøre en alvorlig risiko for den korrekte funktion af systemer, der er væsentlige for køretøjets sikkerhed eller miljøpræstationer, må ikke markedsføres, registreres eller tages i brug, medmindre der er givet tilladelse hertil af en godkendende myndighed i overensstemmelse med artikel 39, stk. 1 og 2.

Ændringsforslag  263

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen opstiller en liste over sådanne dele eller udstyr i overensstemmelse med den procedure, der er omhandlet i artikel 57, idet der tages hensyn til foreliggende oplysninger om følgende:

Kommissionen opstiller en liste over sådanne dele eller udstyr ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 57 på grundlag af følgende elementer:

Ændringsforslag  264

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen tildeles beføjelser til, hvis det er hensigtsmæssigt, i overensstemmelse med artikel 57 at vedtage en delegeret retsakt, der identificerer de dele og det udstyr, der er omhandlet i første afsnit, når de bringes på markedet.

udgår

Ændringsforslag  265

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Den liste, der er nævnt i andet afsnit i stk. 1, kan ajourføres, og model- og nummereringssystemet i forbindelse med den attest, der er nævnt i stk. 4, samt aspekter vedrørende procedure, krav, mærkning, emballering og passende prøvninger kan fastsættes efter proceduren i artikel 57.

4. Kommissionen fastsætter ved hjælp af gennemførelsesretsakter model- og nummereringssystemet for den attest, der er nævnt i artikel 39, stk. 1, samt alle aspekter vedrørende proceduren omhandlet i denne artikel. Disse gennemførelsesretsakter vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 55, stk. 2.

Ændringsforslag  266

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Disse krav kan baseres på de retsakter, der er opført i bilag I, eller kan bestå i, at der foretages en sammenligning mellem delen eller udstyret og det originale køretøjs præstation eller i givet fald en hvilken som helst af dets deles præstationer. I så fald skal kravene sikre, at delene eller udstyret ikke hæmmer funktionen af de systemer, der er væsentlige for køretøjets sikkerhed eller miljøpræstationer.

5. Kommissionen tillægges beføjelser til i overensstemmelse med artikel 57 at vedtage delegerede retsakter vedrørende de krav, som dele eller udstyr omhandlet i denne artikels stk. 1 skal opfylde.

 

Disse krav kan baseres på de retsakter, der er opført i bilag I, eller kan bestå i, at der foretages en sammenligning mellem delen eller udstyret og det originale køretøjs miljø‑ eller sikkerhedsmæssige præstation eller i givet fald en hvilken som helst af dets deles præstationer. Uanset hvad skal kravene sikre, at delene eller udstyret ikke hæmmer funktionen af de systemer, der er væsentlige for køretøjets sikkerhed eller miljøpræstationer.

Ændringsforslag  267

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. På forslag af Kommissionen kan Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, inden for rammerne af multilaterale og bilaterale aftaler mellem Fællesskabet og tredjelande, anerkende, at procedurer, som er fastsat ved internationale regulativer eller ved bestemmelser i tredjelande, kan sidestilles med denne forordnings bestemmelser om EU-typegodkendelse af systemer, komponenter og separate tekniske enheder.

udgår

Begrundelse

Artikel 44, stk. 1, bør udgå. Det udgør et afledt retsgrundlag, som er uforeneligt med traktaterne i henhold til Domstolens dom af 6. maj 2008 i sag C-133/06.

Ændringsforslag  268

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De komplette prøvningsrapporter udstedt på grundlag af de standardiserede OECD-regulativer opført i bilag I, godkendt i henhold til OECD's generelle regler, kan anvendes som et alternativ til prøvningsrapporter udfærdiget i henhold til denne forordning eller særforordninger.

2. De komplette prøvningsrapporter udstedt på grundlag af de standardiserede OECD-regulativer opført i bilag I kan anvendes som et alternativ til prøvningsrapporter udfærdiget i henhold til denne forordning eller særforordninger.

Ændringsforslag  269

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fabrikanten skal sikre, at uafhængige aktører har ubegrænset og standardiseret adgang til reparationsinformationer om køretøjer gennem umiddelbart tilgængelige websteder. Denne adgang bør især sikres på en sådan måde, at den ikke er forskelsbehandlende i forhold til autoriserede forhandleres og reparatørers muligheder og adgang.

Fabrikanten skal sikre, at autoriserede forhandlere, reparatører og uafhængige aktører har lige adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer gennem umiddelbart tilgængelige websteder, der anvender et standardiseret format. Denne adgang sikres på en sådan måde, at den ikke er forskelsbehandlende.

Ændringsforslag  270

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Software, der er essentielt for, at sikkerheds- og miljøkontrolsystemerne kan fungere ordentligt, skal begrænses til reparation og vedligeholdelse, således at software til ændring af parametre og datasæt udelukkes.

Ændringsforslag  271

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Indtil Kommissionen har indført en fælles standard for, hvordan den information, der er omhandlet i første afsnit, skal gives, skal denne information være tilgængelig på en ensartet måde, og bearbejdning heraf skal kunne ske ved en rimelig arbejdsindsats.

Ændringsforslag  272

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Fabrikanterne skal stille undervisningsmateriale til rådighed for uafhængige aktører og autoriserede forhandlere og reparatører.

2. Fabrikanterne skal give autoriserede forhandlere, reparatører og uafhængige aktører lige adgang til undervisningsmateriale og arbejdsredskaber. De skal ligeledes forsyne dem med tilstrækkelig undervisning i downloading af software og behandling af diagnosefejlkoder.

Ændringsforslag  273

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. De oplysninger, der er nævnt i stk. 1, skal mindst omfatte alle følgende punkter:

3. De oplysninger, der er nævnt i stk. 1, skal omfatte alle følgende punkter:

Begrundelse

Konsekvensanalysen vedlagt udkastet til forordning omhandler ikke spørgsmålet om reparations- og vedligeholdelsesinformation. Dette stemmer ikke overens med principperne om intelligent lovgivning, som Parlamentet er fortaler for. Det vil være upassende at kopiere/indsætte de bestemmelser om reparations- og vedligeholdelsesinformation, der er gældende for biler og kommercielle køretøjer. Som understreget i konklusionerne til notatet om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformation, som INCO har anmodet om, er det nødvendigt med en skræddersyet lovgivning om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformation gældende for traktorer, og som er i overensstemmelse med traktorernes særtræk.

Ændringsforslag  274

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) traktortype og -model

Ændringsforslag  275

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) softwarekalibreringsidentifikationsnummer for køretøjet

g) software-komponentnummeret gældende for køretøjstypen

Begrundelse

Software er en komponent i køretøjet lige såvel som maskinellet (dvs. gear eller bolte). Software har et "komponentnummer”, der angiver specifikationer og køretøjstype, hvor det kan downloades. Det er disse oplysninger, som på nuværende tidspunkt gives til de autoriserede reparatører.

Ændringsforslag  276

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 3 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) dataregistreringsinformation og bidirektionelle overvågnings- og prøvningsdata

i) dataregistreringsinformation, prøvningsdata og tekniske oplysninger

Ændringsforslag  277

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 3 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j) arbejdsenheder.

udgår

Begrundelse

Dette krav fremgår ikke af forordningerne 715/2007 eller 595/2009 om hhv. typegodkendelse og reparations- og vedligeholdelsesinformationer for biler og lastvogne. Fabrikanterne anvender typisk arbejdsenheder til forvaltning af aktiviteter vedrørende reparations- eller erstatningskrav. Reparations- og erstatningsgarantier vedrører ikke uafhængige operatører, så der er ingen grund til, at disse informationer skal fremlægges.

Ændringsforslag  278

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Adgang til information om køretøj og vedligeholdelse vedrørende kommunikation mellem traktorer og trukket eller påmonteret udstyr, som er omfattet af protokollerne i ISO 11783, kan også stilles til rådighed gennem fabrikantkonsortier.

Ændringsforslag  279

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Med henblik på design og produktion af udstyr til traktorer, der anvender alternative brændstoffer, skal fabrikanten uden forskelsbehandling stille de relevante OBD-informationer, reparations- og vedligeholdelsesinformationer til rådighed for enhver interesseret fabrikant, installatør eller reparatør af udstyr til køretøjer, som anvender alternative brændstoffer.

7. Med henblik på design og produktion af udstyr til køretøjer, der anvender alternative brændstoffer, skal fabrikanten uden forskelsbehandling stille de relevante OBD-informationer, reparations- og vedligeholdelsesinformationer til rådighed for enhver interesseret fabrikant, installatør eller reparatør af udstyr til køretøjer, som anvender alternative brændstoffer.

Ændringsforslag  280

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis sådanne informationer ikke foreligger eller ikke er i overensstemmelse med denne forordning og dens gennemførelsesforanstaltninger på godkendelsestidspunktet, skal fabrikanten afgive dem senest seks måneder efter typegodkendelsesdatoen.

Hvis sådanne informationer ikke foreligger eller ikke er i overensstemmelse med denne forordning og delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, som er vedtaget i henhold til denne forordning og finder anvendelse, når der ansøges om en EU-typegodkendelse eller en national typegodkendelse, skal fabrikanten afgive dem senest seks måneder efter typegodkendelsesdatoen.

Ændringsforslag  281

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9. Hvis dette ikke godtgøres inden for denne periode, skal den godkendende myndighed træffe passende foranstaltninger til sikring af overensstemmelse.

9. Hvis dette ikke godtgøres inden for den i stk. 8, andet afsnit, nævnte periode, skal den godkendende myndighed træffe passende foranstaltninger til sikring af overensstemmelse.

Ændringsforslag  282

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12. Kommissionen tildeles beføjelser til i overensstemmelse med artikel 57 at vedtage en delegeret retsakt, der fastlægger de detaljerede tekniske krav med hensyn til adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer, navnlig tekniske oplysninger, der vedrører den måde, som reparations- og vedligeholdelsesinformationer skal gives på.

12. Kommissionen tillægges beføjelser til i overensstemmelse med artikel 57 at vedtage delegerede retsakter om de detaljerede tekniske krav med hensyn til adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer, navnlig tekniske oplysninger, der vedrører den måde, som reparations- og vedligeholdelsesinformationer skal gives på.

Ændringsforslag  283

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12a. Ved hjælp af en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 57 tilpasser Kommissionen informationskravene i denne artikel, herunder de tekniske specifikationer af, hvordan informationen skal gives, hvis anvendelsen af disse krav viser sig at være uegnede til en køretøjstype grundet proportionalitet, idet den især tager produktionsmængden af den pågældende køretøjstype i betragtning. Hvor det er begrundet, kan en sådan tilpasning føre til fritagelse for et eller flere af informationskravene. En eventuel tilpasning eller fritagelse skal under alle omstændigheder sikre, at denne artikels målsætninger kan opfyldes.

 

Hvad angår køretøjer i klasse R og S vedtager Kommissionen under samme forudsætninger en delegeret retsakt for at sikre den i første afsnit omhandlede tilpasning eller fritagelse.

Ændringsforslag  284

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Fabrikanter kan opkræve rimelige gebyrer for adgangen til de reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, som er omfattet af denne forordning.

1. Fabrikanter kan opkræve rimelige gebyrer for adgangen til reparations- og vedligeholdelsesinformationer, arbejdsredskaber og oplæringskurser om traktorer, som er omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag  285

Forslag til forordning

Artikel 50 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Sanktioner

(Denne artikel flyttes til Kapitel XIX – Afsluttende bestemmelser)

Ændringsforslag  286

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter sanktionsbestemmelser for fabrikanternes overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning og træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om disse sanktionsbestemmelser senest [6 måneder efter offentliggørelse af denne forordning] og giver den omgående besked om enhver ændring af dem.

1. Medlemsstaterne fastsætter sanktionsbestemmelser for fabrikanternes overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning og træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om disse sanktionsbestemmelser senest den ...* og giver den omgående besked om enhver ændring af dem.

 

_______________

 

*EUT: indsæt venligst datoen 24 måneder efter offentliggørelsen af denne forordning.

Ændringsforslag  287

Forslag til forordning

Artikel 50 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 50a

 

Krav med hensyn til tekniske tjenester

 

1. For så vidt angår udpegelse i overensstemmelse med artikel 51 og notificering i overensstemmelse med artikel 53 skal de tekniske tjenester opfylde kravene i denne artikels stk. 2-11.

 

2. Uden at det berører artikel 51, stk. 1, skal en teknisk tjeneste oprettes under en medlemsstats nationale lovgivning og være en juridisk person.

 

3. En teknisk tjeneste skal være et tredjepartsorgan, der ikke har forbindelse med processen vedrørende konstruktion, fremstilling, tilvejebringelse, sammensætning, brug eller vedligeholdelse af det køretøj, det system, den komponent eller den separate tekniske enhed, som det vurderer.

 

Et organ, der tilhører en erhvervsorganisation og/eller brancheforening, som repræsenterer virksomheder, der er involveret i konstruktion, fremstilling, tilvejebringelse, sammensætning, brug eller vedligeholdelse af køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, som det vurderer, kan, forudsat at det er påvist, at det er uafhængigt, og at der ikke er tale om interessekonflikter, anses for at opfylde kravene i første afsnit.

 

4. En teknisk tjeneste, dens øverste ledelse og det personale, der er ansvarligt for at foretage overensstemmelsesvurdering, må ikke være konstruktør, fabrikant, leverandør, montør, køber, ejer, bruger eller reparatør af de køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, som den vurderer, eller bemyndiget repræsentant for nogle af disse parter. Dette udelukker ikke anvendelsen af vurderede køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er nødvendige for driften af den tekniske tjeneste eller anvendelsen af sådanne køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder til personlige formål.

 

En teknisk tjeneste, dens øverste ledelse og det personale, der er ansvarligt for at foretage vurdering, prøvning eller inspektion, må ikke være direkte involveret i konstruktion, fremstilling, markedsføring, installering, anvendelse eller vedligeholdelse af disse køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder eller repræsentere parter, der er involveret i disse aktiviteter. De må ikke deltage i aktiviteter, som kan være i strid med deres objektivitet og integritet i forbindelse med de vurderingsaktiviteter, for hvilke de er notificeret. Dette gælder navnlig rådgivningsydelser.

 

Tekniske tjenester skal sikre, at deres dattervirksomheders eller underentreprenørers aktiviteter ikke påvirker fortroligheden, objektiviteten og uvildigheden af deres overensstemmelsesvurderingsaktiviteter.

 

5. Tekniske tjenester og deres personale skal udføre vurderingsaktiviteterne med den størst mulige faglige integritet og den nødvendige tekniske kompetence på det specifikke område og må ikke påvirkes af nogen form for pression og incitamenter, navnlig af økonomisk art, som kan have indflydelse på deres afgørelser eller resultaterne af deres vurderingsaktiviteter, især ikke pression og incitamenter fra personer eller grupper af personer, som har en interesse i resultaterne af disse aktiviteter.

 

6. Tekniske tjenester skal være i stand til at udføre alle de overensstemmelsesvurderingsopgaver, som overdrages til dem, og for hvilke de er notificeret, uanset om disse opgaver udføres af tjenesten selv eller på dennes vegne og under dennes ansvar.

 

7. På ethvert tidspunkt og for hver vurderingsopgave og for hver klasse og kategori af køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, for hvilke det er notificeret, skal en teknisk tjeneste råde over følgende:

 

a) personale med teknisk viden og tilstrækkelig og relevant erfaring til at udføre vurderingsopgaverne

 

b) beskrivelser af procedurerne for vurderingsopgaverne, der sikrer disse procedurers gennemsigtighed og reproducerbarhed, og i denne forbindelse skal den tekniske tjeneste have egnede politikker og procedurer på plads, der skelner mellem de opgaver, den udfører som en teknisk tjeneste, og dens andre aktiviteter

 

c) procedurer, der sætter den i stand til at udføre sine aktiviteter under hensyntagen til den pågældende virksomheds størrelse, den sektor, som den opererer indenfor, dens struktur, til hvor kompleks det/den pågældende køretøjs, systems, komponents eller separate tekniske enheds teknologi er, og til produktionsprocessens karakter af masse- eller serieproduktion.

 

8. De tekniske tjenester skal have de fornødne midler til at udføre de tekniske og administrative opgaver i forbindelse med overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne på passende måde og skal have adgang til alt nødvendigt udstyr og alle nødvendige faciliteter.

 

9. Det personale, der skal udføre overensstemmelsesvurderings-aktiviteterne, skal have:

 

a) en god teknisk og faglig uddannelse omfattende alle de overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, for hvilke den tekniske tjeneste er blevet notificeret

 

b) et tilstrækkeligt kendskab til kravene vedrørende de vurderinger, de foretager, og den nødvendige bemyndigelse til at udføre disse vurderinger

 

c) tilstrækkelig viden og forståelse med hensyn til sikkerheds- og miljøkravene og andre relevante bestemmelser i dette regulativ og de retsakter, der er opført i bilag I

 

d) færdighed i at udarbejde de attester, redegørelser og rapporter, som dokumenterer, at der er blevet foretaget vurderinger.

 

10. Det skal sikres, at den tekniske tjeneste, dens øverste ledelse og vurderingspersonalet arbejder uvildigt.

 

11. Aflønningen af en teknisk tjenestes øverste ledelse og vurderingspersonalet må ikke være afhængig af antallet af foretagne vurderinger eller af resultatet af disse vurderinger.

 

12. Tekniske tjenester skal tegne en ansvarsforsikring, medmindre medlemsstaten kan holdes ansvarlig i henhold til sin nationale lovgivning, eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for overensstemmelsesvurderingen.

 

13. En teknisk tjenestes personale har tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger, det kommer i besiddelse af ved udførelsen af dets opgaver i henhold til denne forordning eller enhver bestemmelse i en national lov, som gennemfører den, undtagen over for de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor aktiviteterne udføres. Ejendomsrettigheder skal beskyttes.

Ændringsforslag  288

Forslag til forordning

Artikel 50 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 50b

 

Dattervirksomheder og underentreprise i tilknytning til tekniske tjenester

 

1. En teknisk tjenestes aktiviteter kan kun gives i underentreprise eller udføres af en dattervirksomhed, hvis fabrikanten har givet sit samtykke.

 

2. Hvis en teknisk tjeneste giver bestemte opgaver i forbindelse med overensstemmelsesvurderingen i underentreprise eller anvender en dattervirksomhed, skal den sikre, at underentreprenøren eller dattervirksomheden opfylder kravene i artikel 50a og underrette den notificerende myndighed herom.

 

3. De tekniske tjenester har det fulde ansvar for de opgaver, der udføres af underentreprenører eller dattervirksomheder, uanset hvor disse er etableret.

 

4. De tekniske tjenester skal kunne stille de relevante dokumenter vedrørende vurderingen af underentreprenørens eller dattervirksomhedens kvalifikationer og det arbejde, de har udført i henhold til denne forordning, til rådighed for den notificerende myndighed.

Ændringsforslag  289

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Tekniske tjenester, der er udpeget af nationale myndigheder for så vidt angår denne artikel, skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning.

1. Tekniske tjenester, der er udpeget af godkendende myndigheder for så vidt angår denne artikel, skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning.

Ændringsforslag  290

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Tekniske tjenester skal have passende kompetencer, specifik teknisk viden og dokumenteret erfaring på de specifikke områder, der er omfattet af denne forordning og de retsakter, der er opført i bilag I. Tekniske tjenester skal overholde de standarder, de er opstillet i den delegerede retsakt, som er relevant for de aktiviteter, som de udfører. Dette krav gælder dog ikke i forbindelse med sidste etape i den etapevise typegodkendelsesprocedure, der er nævnt i artikel 32, stk. 1.

4. Tekniske tjenester skal have passende kompetencer, specifik teknisk viden og dokumenteret erfaring på de specifikke områder, der er omfattet af denne forordning og de retsakter, der er opført i bilag I. Endvidere skal tekniske tjenester overholde de standarder, der er fastsat i den delegerede retsakt omhandlet i artikel 51a, som er relevante for de aktiviteter, som de udfører. Dette krav gælder dog ikke i forbindelse med sidste etape i den etapevise typegodkendelse.

Ændringsforslag  291

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. En fabrikant eller en underentreprenør, der handler på hans vegne, kan kun udpeges som teknisk tjeneste i forbindelse med kategori A-aktiviteter for så vidt angår de tekniske krav, for hvilke prøvning i producentregi er tilladt i en delegeret retsakt vedtaget under denne forordning.

udgår

Ændringsforslag  292

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Kommissionen tildeles beføjelser til i overensstemmelse med artikel 57 at vedtage en delegeret retsakt, der fastlægger hvilke standarder, de tekniske tjenester skal opfylde, og en procedure til vurdering af tekniske tjenester, for at sikre, at disse tjenester lever op til samme høje niveau i alle medlemsstater.

udgår

Ændringsforslag  293

Forslag til forordning

Artikel 51 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 51a

 

Akkrediterede interne tekniske tjenester

 

1. En fabrikants akkrediterede interne tekniske tjeneste må kun anvendes til at udføre vurderingsaktiviteter for den virksomhed, som den er en del af, for kategori A-aktiviteter med hensyn til tekniske krav, for hvilke prøvning i producentregi er tilladt i medfør af en delegeret retsakt vedtaget under denne forordning. Et sådant organ skal udgøre en separat særskilt del af foretagendet og må ikke være involveret i konstruktion, produktion, levering, installering, brug eller vedligeholdelse af de køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, det skal vurdere.

 

2. En akkrediteret intern teknisk tjeneste skal opfylde følgende krav:

 

a) Den skal være akkrediteret i henhold til forordning (EF) nr. 765/2008

 

b) den akkrediterede interne tekniske tjeneste og dens personale skal være organisatorisk identificerbare og have rapporteringsmetoder inden for det foretagende, som den udgør en del af, som sikrer dens uvildighed og dokumenterer denne over for det relevante nationale akkrediteringsorgan

 

c) hverken den akkrediterede interne tekniske tjeneste eller dens personale må have ansvaret for konstruktion, fremstilling, levering, installering, drift eller vedligeholdelse af de køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, som de vurderer, og må heller ikke deltage i aktiviteter, som kan være i strid med deres objektivitet og integritet i forbindelse med deres vurderingsaktiviteter

 

d) den akkrediterede interne tekniske tjeneste må udelukkende yde sine tjenester til det foretagende, som den udgør en del af.

 

3. En akkrediteret intern teknisk tjeneste skal for så vidt angår artikel 53 ikke notificeres til medlemsstaterne eller Kommissionen, men efter den notificerende myndigheds anmodning skal det foretagende, som den udgør en del af, eller det nationale akkrediteringsorgan underrettes om dens akkreditering.

Ændringsforslag  294

Forslag til forordning

Artikel 51 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 51b

 

Procedurer for præstationsstandarder og vurdering af tekniske tjenester

 

For at sikre, at tekniske tjenester opfylder de samme høje præstationsstandarder i alle medlemsstaterne, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 57 om de standarder, som de tekniske tjenester skal overholde, og proceduren for vurdering af tekniske tjenester.

Ændringsforslag  295

Forslag til forordning

Artikel 53 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 53a

 

Ændringer af notifikationen

 

1. Hvis en notificerende medlemsstat har konstateret eller er blevet underrettet om, at en teknisk tjeneste ikke længere opfylder kravene i denne forordning, eller at den ikke opfylder sine forpligtelser, skal den notificerende medlemsstat begrænse, suspendere eller inddrage notifikationen, alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt, og afhængigt af i hvor høj grad kravene eller forpligtelserne ikke er blevet opfyldt. Den notificerende medlemsstat underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom.

 

2. Hvis en notifikation inddrages, begrænses eller suspenderes, eller hvis den tekniske tjeneste har indstillet sine aktiviteter, skal den notificerende medlemsstat træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at denne tekniske tjenestes sager enten behandles af en anden teknisk tjeneste eller står til rådighed for de ansvarlige notificerende myndigheder og markedsovervågningsmyndigheder efter disses anmodning.

Ændringsforslag  296

Forslag til forordning

Artikel 53 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 53b

 

Anfægtelse af tekniske tjenesters kompetence

 

1. Kommissionen skal undersøge alle sager, hvor den tvivler på en teknisk tjenestes kompetence eller på, at en teknisk tjeneste fortsat opfylder de krav og forpligtelser, der påhviler den, og tilfælde, hvor den bliver gjort opmærksom på en sådan tvivl.

 

2. Den notificerende medlemsstat skal efter anmodning forelægge Kommissionen alle oplysninger om grundlaget for notifikationen eller den tekniske tjenestes fortsatte kompetence.

 

3. Kommissionen sikrer, at alle følsomme oplysninger, den indhenter som led i sine undersøgelser, behandles fortroligt.

 

4. Hvis Kommissionen konstaterer, at en teknisk tjeneste ikke opfylder eller ikke længere opfylder kravene vedrørende dens notifikation, underretter den den notificerende medlemsstat herom og anmoder denne om at træffe de nødvendige foranstaltninger, herunder om nødvendigt inddragelse af notifikationen.

Ændringsforslag  297

Forslag til forordning

Artikel 53 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 53c

 

Tekniske tjenesters operationelle forpligtelser

 

1. Tekniske tjenester skal foretage overensstemmelsesvurdering i overensstemmelse med den overensstemmelsesvurderingsprocedure, der er fastsat bestemmelser om i denne forordning.

 

2. Overensstemmelsesvurderingerne skal foretages under iagttagelse af proportionalitetsprincippet, således at de erhvervsdrivende ikke pålægges unødige byrder. De tekniske tjenester skal udføre deres aktiviteter under hensyntagen til den pågældende virksomheds størrelse, den sektor, som den opererer indenfor, og dens struktur, til hvor kompleks de pågældende køretøjers, systemers, komponenters eller separate tekniske enheders teknologi er, og til produktionsprocessens karakter af masse- eller serieproduktion.

 

3. Når der gennemføres en overensstemmelsesvurdering, skal de tekniske tjenester dog respektere den grad af strenghed og det beskyttelsesniveau, der kræves for køretøjets, systemets, komponentens eller den separate tekniske enheds overholdelse af bestemmelserne i denne forordning.

 

4. Hvis en teknisk tjeneste konstaterer, at de krav, der er fastsat i denne forordning ikke er opfyldt af en fabrikant, skal den pålægge den pågældende fabrikant at træffe passende foranstaltninger og anmode den typegodkendende myndighed om ikke at udstede en typegodkendelsesattest, medmindre der er truffet passende foranstaltninger til den tekniske tjenestes tilfredshed.

 

5. Hvis en teknisk tjeneste i forbindelse med kontrol af produktionens overensstemmelse efter udstedelsen af en typegodkendelsesattest konstaterer, at et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed ikke længere er i overensstemmelse med denne forordning, skal den anmode den typegodkendende myndighed om at pålægge den pågældende fabrikant at træffe passende foranstaltninger, og den skal desuden anmode den typegodkendende myndighed om at suspendere eller inddrage typegodkendelsesattesten, medmindre der er truffet passende foranstaltninger til den tekniske tjenestes tilfredshed.

 

6. Hvis der ikke træffes afhjælpende foranstaltninger, eller hvis disse ikke er tilfredsstillende for den tekniske tjeneste, skal den tekniske tjeneste anmode den typegodkendende myndighed om enten at begrænse, suspendere eller inddrage typegodkendelsesattesten, alt efter tilfældet.

Ændringsforslag  298

Forslag til forordning

Artikel 53 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 53d

 

Den tekniske tjenestes forpligtelse til at afgive oplysninger

 

1. Den tekniske tjeneste underretter den typegodkendende myndighed om følgende:

 

a) enhver konstateret ikke-overensstemmelse, som kan kræve nægtelse, begrænsning, suspendering eller inddragelse af en typegodkendelsesattest

 

b) ethvert forhold, der har indflydelse på omfanget af og betingelserne for dens notifikation

 

c) enhver anmodning om oplysninger om udførte vurderingsaktiviteter, som den har modtaget fra markedsovervågnings-myndighederne.

 

2. Efter anmodning fra den godkendende myndighed skal overensstemmelsesvurderingsaktiviteter udføres inden for det område, for hvilket den er notificeret, og enhver anden aktivitet, der er udført, herunder grænseoverskridende aktiviteter og underentreprise.

 

3. Tekniske tjenester skal give de øvrige tekniske tjenester, der er notificeret i henhold til denne forordning, og som udfører lignende vurderingsaktiviteter, der dækker samme køretøj, system, komponent eller separate tekniske enhed, relevante oplysninger om spørgsmål vedrørende negative og, efter anmodning, positive vurderingsresultater.

Ændringsforslag  299

Forslag til forordning

Artikel 54

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Gennemførelsesforanstaltninger

udgår

For at fastlægge ensartede bestemmelser for gennemførelsen af denne forordning vedtager Kommissionen efter den i artikel 55 omhandlede procedure gennemførelsesretsakter, der fastlægger følgende gennemførelsesforanstaltninger:

 

1. detaljerede oplysninger om ordningerne med hensyn til godkendelsesprocedurerne i henhold til artikel 10, stk. 6, i denne forordning

 

2. modeller for informationsmappe og oplysningsskema i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i denne forordning

 

3. et nummereringssystem for EU-typegodkendelsesattester i henhold til artikel 15 i denne forordning

 

4. en model for EU-typegodkendelsesattester i henhold til artikel 15, stk. 5, i denne forordning

 

5. en model for listen med EU-typegodkendelser for systemer, komponenter eller separate tekniske enheder i henhold til artikel 16, stk. 5, i denne forordning

 

6. en model for listen over gældende krav eller retsakter i henhold til artikel 16, stk. 6, i denne forordning

 

7. detaljerede oplysninger om ordningerne med hensyn til produktionens overensstemmelse i henhold til artikel 19 i denne forordning

 

8. modellen for en typeattest i henhold til artikel 24 i denne forordning

 

9. modellen for EU-typegodkendelsesmærke i henhold til artikel 25 i denne forordning.

 

Begrundelse

Der er ikke behov for denne artikel, eftersom de områder, for hvilke Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter, er behandlet i de tidligere artikler i denne forordning.

Ændringsforslag  300

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af et udvalg benævnt "Det Tekniske Udvalg for Landbrugskøretøjer" (TC-AV).

1. Kommissionen bistås af et udvalg benævnt "Det Tekniske Udvalg for Landbrugskøretøjer" (TC-AV). Dette udvalg er et udvalg som beskrevet i forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag  301

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF anvendelse, jf. dennes artikel 8. Det tidsrum, der nævnes i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

2. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Ændringsforslag  302

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

udgår

Ændringsforslag  303

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen kan ved delegerede retsakter, jf. artikel 57, 58 og 59, vedtage ændringer af bilagene til denne forordning.

1. Kommissionen kan ved delegerede retsakter i henhold til artikel 57 vedtage ændringer af bilagene til denne forordning med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i den videnskabelige og tekniske viden.

Ændringsforslag  304

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Når der i henhold til afgørelse 97/836/EF indføres nye FN/ECE-regulativer eller foretages ændringer i allerede eksisterende FN/ECE-regulativer, som Unionen har tiltrådt, foretager Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter i henhold til artikel 57, 58 og 59 de fornødne ændringer i bilag I til denne forordning.

udgår

Begrundelse

Dette stykke er overflødigt, da muligheden for at ændre bilag I for at tilføje et FN/ECE-regulativ allerede er fastsat i artikel 42.

Ændringsforslag  305

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter i artikel 7, stk. 4, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 5, artikel 18, stk. 7, artikel 38, stk. 1, 2 og 3, artikel 47, stk. 10, artikel 51, stk. 8 og artikel 56, for en ubegrænset periode.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter på de i denne artikel fastlagte betingelser.

Ændringsforslag  306

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 7, stk. 4, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 5, artikel 10, stk. 6, artikel 12, stk. 1, artikel 18, stk. 6, artikel 38, stk. 1 og 5, artikel 42, stk. 2, artikel 43, stk. 3, artikel 47, stk. 12, samt andet afsnit af artikel 47, stk. 12a, artikel 51b og artikel 56, i en periode på fem år fra …*. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden hver periodes udløb.

 

__________________

 

*EUT: Indsæt venligst datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag  307

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Den i artikel 7, stk. 4, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 5, artikel 10, stk. 6, artikel 12, stk. 1, artikel 18, stk. 6, artikel 38, stk. 1 og 5, artikel 42, stk. 2, artikel 43, stk. 3, artikel 47, stk. 12, samt andet afsnit af artikel 47, stk. 12a, artikel 51b og artikel 56, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag  308

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 7, stk. 4, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 5, artikel 10, stk. 6, artikel 12, stk. 1, artikel 18, stk. 6, artikel 38, stk. 1 og 5, artikel 42, stk. 2, artikel 43, stk. 3, artikel 47, stk. 12, samt andet afsnit af artikel 47, stk. 12a, artikel 51b og artikel 56, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag  309

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med forbehold af betingelserne i artikel 58 og 59.

udgår

Ændringsforslag  310

Forslag til forordning

Artikel 57 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 57a (ny)

 

Vedtagelse af de delegerede retsakter

 

Kommissionen vedtager de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 7, stk. 4, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 5, artikel 10, stk. 6, artikel 12, stk. 1, artikel 18, stk. 6, artikel 38, stk. 1 og 5, artikel 42, stk. 2, artikel 43, stk. 3, artikel 47, stk. 12, samt andet afsnit af artikel 47, stk. 12a, artikel 51b og artikel 56, senest den 1. januar 2014.

Ændringsforslag  311

Forslag til forordning

Artikel 58

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tilbagekaldelse af delegationen af beføjelser

udgår

1. Den delegering af beføjelser, der er omhandlet i artikel 7, stk. 4, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 5, artikel 18, stk. 7, artikel 38, stk. 1, 2 og 3, artikel 47, stk. 10, artikel 51, stk. 8 og artikel 56, kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. En institution, der indleder en intern procedure for at beslutte, om den ønsker at tilbagekalde delegationen af beføjelser, skal bestræbe sig på at give den anden institution og Kommissionen meddelelse herom inden for et rimeligt tidsrum, inden den træffer endelig afgørelse, og oplyser samtidig, hvilke delegerede beføjelser der eventuelt vil blive tilbagekaldt, samt den mulige begrundelse herfor.

 

3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er nævnt i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning øjeblikkeligt eller på et senere tidspunkt, der præciseres i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft. Den offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers tidende.

 

Ændringsforslag  312

Forslag til forordning

Artikel 59

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Indsigelser mod delegerede retsakter

udgår

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden to måneder fra underretningen herom. Fristen forlænges med en måned på foranledning af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet ved udløbet af denne frist har gjort indsigelse mod den delegerede retsakt, eller hvis både Europa-Parlamentet og Rådet inden denne dato har givet Kommissionen meddelelse om, at de har besluttet ikke at gøre indsigelse, træder den delegerede retsakt i kraft på den dato, der er angivet i dens bestemmelser.

 

3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør indsigelse mod den delegerede retsakt, træder retsakten ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse, angiver grundene til at gøre indsigelse mod den delegerede retsakt.

 

Ændringsforslag  313

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Denne forordning ugyldiggør ikke en EF-typegodkendelse meddelt for køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder før den i artikel 64, stk. 2, fastsatte dato.

1. Denne forordning ugyldiggør ikke en EU-typegodkendelse meddelt for køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder før den i artikel 64, stk. 2b, angivne dato.

Ændringsforslag  314

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De godkendende myndigheder meddeler fortsat udvidelse af godkendelser til disse køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder i henhold til direktiv 2003/37/EF og ethvert andet direktiv anført i artikel 56, stk. 2.

2. De godkendende myndigheder meddeler fortsat udvidelse af godkendelser til de køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er omhandlet i stk. 1, i henhold til direktiv 2003/37/EF og ethvert andet direktiv anført i artikel 62, stk. 1.

Ændringsforslag  315

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Senest den 1. januar 2018 underretter medlemsstaterne Kommissionen om anvendelsen af de typegodkendelsesprocedurer, der er fastlagt i denne forordning, navnlig om den etapevise typegodkendelsesproces.

1. Senest den [fire år efter den i artikel 64, stk. 2b, angivne dato] underretter medlemsstaterne Kommissionen om anvendelsen af de typegodkendelsesprocedurer, der er fastlagt i denne forordning, navnlig om den etapevise typegodkendelsesproces.

Ændringsforslag  316

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. På grundlag af underretningen i stk. 1 aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning senest den 1. januar 2019.

2. På grundlag af underretningen i stk. 1 aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning senest den [fem år efter den i artikel 64, stk. 2b, angivne dato].

Ændringsforslag  317

Forslag til forordning

Artikel 61 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 61a

 

Mobile ikke-vejgående maskiner

 

Kommissionen vurderer senest den [1. januar 2014] nødvendigheden af at harmonisere medlemsstaternes lovgivning vedrørende de tekniske krav, der finder anvendelse for mobile, ikke-vejgående køretøjer og hertil hørende systemer og komponenter, og forelægger om nødvendigt et forslag for Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på at sikre et højt niveau af sikkerhed på vejene under hensyntagen til den eksisterende EU-lovgivning.

Ændringsforslag  318

Forslag til forordning

Artikel 62 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Direktiv 2003/37/EF, 74/347/EØF, 76/432/EØF, 76/763/EØF, 77/537/EØF, 78/764/EØF, 80/720/EØF, 86/297/EØF, 86/298/EØF, 86/415/EØF, 87/402/EØF, 2000/25/EF, 2009/57/EF, 2009/58/EF, 2009/59/EF, 2009/60/EF, 2009/61/EF, 2009/63/EF, 2009/64/EF, 2009/66/EF, 2009/68/EF, 2009/75/EF, 2009/76/EF og 2009/144/EF ophæves med virkning fra den 1. januar 2014.

1. Direktiv 2003/37/EF, 74/347/EØF, 76/432/EØF, 76/763/EØF, 77/537/EØF, 78/764/EØF, 80/720/EØF, 86/297/EØF, 86/298/EØF, 86/415/EØF, 87/402/EØF, 2000/25/EF, 2009/57/EF, 2009/58/EF, 2009/59/EF, 2009/60/EF, 2009/61/EF, 2009/63/EF, 2009/64/EF, 2009/66/EF, 2009/68/EF, 2009/75/EF, 2009/76/EF og 2009/144/EF ophæves med virkning fra den 1. januar 2018.

Ændringsforslag  319

Forslag til forordning

Artikel 64 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2014.

Den finder anvendelse

 

a) for nye køretøjstyper fra den 1. januar 2016

 

b) for alle nye køretøjer fra den 1. januar 2018.

  • [1]  EUT C 54 af 19.2.2011, s. 42.

BEGRUNDELSE

I.         Kommissionens forslag

Formålet med dette forslag er at fastlægge harmoniserede regler for fremstilling af landbrugs- og skovbrugstraktorer (traktorer, påhængskøretøjer og trukket udstyr) for at sikre, at det indre marked fungerer efter hensigten, samtidig med at der sikres et højt niveau af færdselssikkerhed, arbejdssikkerhed og miljøbeskyttelse. Den foreslåede forordning forenkler i høj grad typegodkendelseslovgivningen ved at erstatte 24 basisdirektiver (og ca. 35 relaterede ændringsdirektiver). Den nye forordning og dens gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter har til formål at videreføre de krav, der er fastsat i den eksisterende lovgivning uden at reducere det nuværende beskyttelsesniveau.

II.       Ordførerens generelle holdning

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag, da det bidrager til at øge industriens konkurrenceevne ved at forenkle de gældende bestemmelser om typegodkendelse. For at sikre en høj grad af færdselssikkerhed, arbejdssikkerhed og miljøbeskyttelse og gennemføre det indre marked for landbrugs‑ og skovbrugstraktorer, mener ordføreren, det er hensigtsmæssigt at indføre en EU-godkendelsesprocedure for alle kategorier af køretøjer, samtidig med at der tages hensyn til costbenefitbetragtninger med særlig vægt på små og mellemstore virksomheder.

I forbindelse med udarbejdelsen af denne betænkning har ordføreren hørt alle relevante interessenter (køretøjsfabrikanter, leverandører, distributører og reparatører på eftermarkedet, brugere og fagforeninger). Ordføreren har endvidere taget højde for drøftelserne i forbindelse med den høring, som Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse holdt den 12. april 2011.

a) Sikkerhedskrav og forbindelsen til maskindirektivet[1]

Kommissionen foreslår at udelukke landbrugs‑ og skovbrugstraktorer fra maskindirektivets anvendelsesområde for at reducere antallet af retsakter, der finder anvendelse på traktorer af hensyn til bedre regulering og forenkling.

Ordføreren ønsker at fremhæve, at landbrugs‑ og skovbrugstraktorer kan udelukkes fra maskindirektivets anvendelsesområde under forudsætning af, at den nye forordning og dens delegerede retsakter fuldt ud viderefører de eksisterende krav i maskindirektivet, som i øjeblikket gælder for traktorer, således at juridiske huller undgås og for at sikre, at det nuværende sikkerhedsniveau fastholdes.

Ordføreren er opmærksom på, at Kommissionen i øjeblikket er ved at foretage en vurdering af alle de risici, der for nuværende er omfattet af maskindirektivet, for at sikre, at de fortsat vil være omfattet af denne forordning.

Ordføreren fremhæver betydningen af denne manøvre, men vil gerne understrege, at det havde været ønskværdigt, at den var blevet afsluttet i løbet af den lovforberedende fase for at sikre, at artikel 7 og 8 i Kommissionens forslag dækker de respektive krav i maskindirektivet fuldstændigt.

I denne forbindelse vil ordføreren gerne gentage, at de delegerede retsakter, der bliver vedtaget under denne forordning, kun må omfatte tekniske specifikationer, der gennemfører denne forordnings grundlæggende bestemmelser – de kan ikke fastsætte nye krav. De lovgivende institutioner skal derfor være årvågne, når de udarbejder kravene i denne forordning, for at sikre, at de i tilstrækkeligt omfang får dækket alle risici.

Med dette for øje har ordføreren indført en række krav i artikel 7 (færdselssikkerhed og funktionel sikkerhed) og 8 (arbejdssikkerhed) på grundlag af de sundheds‑ og sikkerhedskrav, der er fastsat i maskindirektivet, men som ikke synes at være dækket i Kommissionens forslag.

Rådet og Kommissionen anmodes om også at kigge grundigt på disse bestemmelser for at sikre, at alle nødvendige krav er medtaget i artikel 7 og 8 samt i forordningens bilag I, således at de fortsat kan finde anvendelse på alle relevante traktorklasser.

b) Tilpasning til den nye retlige ramme og anden EU-lovgivning om typegodkendelse

Ordføreren har for at fremme gennemførelsen og håndhævelsen af den nye forordning indført et betydeligt antal ændringsforslag med henblik på at tilpasse bestemmelserne i denne forordning til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF om fælles rammer for markedsføring af produkter. Disse bestemmelser specificerer det ansvar, der påhviler de erhvervsdrivende i forsyningskæden og de respektive markedsovervågningsmyndigheder, især med hensyn til overvågning af eftermarkedet og kontrol af produkter, der indføres på EU-markedet.

Desuden forbedres kravene til organer og organisationer, som medlemsstaterne kan uddelegere nogle af vurderingsopgaverne for køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder til, for at sikre lige konkurrencevilkår og undgå den konkurrenceforvridning, der kan opstå som følge af forskellige grader af konsekvens og indsats fra disse tredjepartorganers side ved prøvning, inspektion og vurdering af køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder.

Denne overordnede tilpasningsmanøvre, som også tager højde for det parallelle arbejde, der udføres i Rådets arbejdsgruppe om teknisk harmonisering, og bestemmelserne i forslaget til forordning om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler, kan forklare det store antal ændringsforslag i udkastet til betænkning.

c) Adgang til køretøjsreparations- og vedligeholdelsesinformationer

Ordføreren er opmærksom på køretøjernes stigende kompleksitet, som primært skyldes det stigende antal elektroniske komponenter, der ikke kan repareres på “traditionel” mekanisk vis, men kun kan repareres på grundlag af konkrete oplysninger om køretøjernes elektroniske funktioner. Uhindret og lige adgang til sådanne oplysninger er derfor af afgørende betydning for korrekt reparation og vedligeholdelse af køretøjer.

Traktorfabrikanterne anvender tilsyneladende for nuværende et system, der i store træk er baseret på eksklusivaftaler mellem fabrikanter og autoriserede reparatører og forhandlere. Skønt det er muligt, at sådanne eksklusivaftaler ikke krænker konkurrencelovgivningen, er spørgsmålet snarere, om ikke udeladelse af adgangen til reparations- og vedligeholdelsesinformationer fra lovgivningen om typegodkendelse i det lange løb fastholder denne struktur og dermed udelukker alle uafhængige reparatører fra markedet. Desuden kan det ikke udelukkes, at uafhængige reparatører i de sommetider fjerntliggende landbrugsregioner i EU til trods for disse eksklusivaftaler er nødt til at reparere traktorer, når der opstår nødsituationer eller mindre problemer.

Den omstændighed, at adgangen til reparations- og vedligeholdelsesinformationer er et spørgsmål af stor økonomisk betydning i lyset af den væsentlige andel af fortjenesterne, der stammer fra eftersalgsmarkedet, fører til nogle meget kontroversielle drøftelser, når lovgiveren forsøger at anvende en tilgang, der nøje afbalancerer interesserne hos begge parter (fabrikanter og uafhængige aktører), som ikke råder over lige mange midler til at få disse interesser repræsenteret.

Ordføreren mener, at det er nødvendigt at finde den rette balance i dette spørgsmål og sikre, at der på en sammenhængende måde gives adgang til tekniske informationer, samtidig med at der tages hensyn til forbrugerbeskyttelse, fair konkurrence samt sikkerhedsmæssige, miljømæssige og ejendomsrettighedsmæssige interesser.

d) Mobile maskiner (klasse U)

Kommissionen har i sit forslag inkluderet en ny køretøjsklasse, der dækker mobile ikke-vejgående maskiner (klasse U), hvilket giver fabrikanten mulighed for at vælge at ansøge om godkendelse i henhold til denne forordning eller at opfylde de relevante nationale krav. Kommissionens forslag anerkender, at der er et hul i det indre markeds funktion, men det er mangelfuldt med hensyn til at definere kravene til den nye klasse, den har oprettet.

Industrien for mobile ikke-vejgående maskiner udbyder mange forskelligartede produkter, der anvendes i forskellige sektorer (landbrug, byggeri, materialehåndtering). Mobile ikke-vejgående maskiner er allerede underlagt EU-lovgivning (direktiv 2006/42/EF om maskiner, 97/68/EF om emissionen af forurenende stoffer, 2004/108/EF om elektromagnetisk kompatibilitet, 2000/14/EF om støjemission i miljøet), som ikke finder anvendelse på traktorer og er uoverensstemmende med strukturen i den foreslåede retsakt.

De eksisterende direktiver, der finder anvendelse på mobile ikke-vejgående maskiner, fastsætter imidlertid ikke harmoniserede krav til færdselssikkerhed. Ordføreren mener, at det for at gennemføre det indre marked og sikre en høj grad af færdselssikkerhed er nødvendigt at udvikle et hensigtsmæssigt instrument på EU-plan med henblik på at harmonisere de gældende krav til mobile maskiner.

Med sigte herpå foreslår ordføreren at udelukke mobile maskiner (klasse U) fra denne forordnings anvendelsesområde. Ordføreren opfordrer imidlertid Kommissionen til at vurdere behovet for harmonisering af de tekniske krav og overensstemmelsesvurderingsprocedurer, der gælder for sådanne maskiner, og snarest muligt forelægge forslag til retsakter.

e) terrængående erhvervskøretøjer (ATV-køretøjer og UTV-køretøjer)

Ordføreren er opmærksom på, at ATV-køretøjer har bevist deres værd til landbrugs‑ og skovbrugsmæssige opgaver, og at en del af industrien, der producerer disse køretøjer har anmodet om, at de inkluderes i denne forordnings anvendelsesområde. Ordføreren mener, at disse køretøjer, der ofte benyttes på vejene til transport‑ eller fritidsformål, har andre tekniske karakteristika end traktorer og derfor bør godkendes under forordningen om to- og trehjulede køretøjer og ”quadricykler” for at sikre lovgivningsmæssig konsekvens.

Der kan eventuelt indføres andre krav til de ATV-køretøjer, der er konstrueret specielt til erhvervsformål, som dog bør give et højt niveau af sikkerhed og miljøpræstation. Ordføreren følger nøje den parallelle drøftelse vedrørende medtagelse af disse køretøjer i forordningen om to- og trehjulede køretøjer og ”quadricykler” og ser frem til, at der findes en passende løsning, der tager højde for disse køretøjers specifikke karakteristika. Ordføreren forventer også, at det i resultaterne af den undersøgelse, Kommissionen har iværksat om UTV-køretøjer, vurderes, under hvilken klasse disse køretøjer skal godkendes.

f) Tekniske ændringer

Ordføreren har endvidere indført et betydeligt antal ændringsforslag med henblik på at præcisere visse tekniske aspekter og sikre bedre sammenhæng i teksten.

III.      Konklusion

Formålet med dette udkast til betænkning er at dække de centrale spørgsmål, der kræver nøje overvejelse i dette forslag, med henblik på at fremme drøftelserne i udvalget. Idet ordføreren forbeholder sig ret til at fremlægge flere ændringsforslag efter at have studeret Kommissionens forslag nærmere og foretaget yderligere høringer, er det på dette stadie intentionen at skabe en frugtbar udveksling af synspunkter i udvalget, og ordføreren imødeser yderligere forslag.

  • [1]  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning).

PROCEDURE

Titel

Godkendelse af landbrugs- og skovbrugstraktorer

Referencer

KOM(2010)0395 – C7-0204/2010 – 2010/0212(COD)

Dato for høring af EP

23.7.2010

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

7.9.2010

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

7.9.2010

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ITRE

29.9.2010

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Pier Antonio Panzeri

25.10.2010

 

 

 

Behandling i udvalg

30.11.2010

22.3.2011

12.4.2011

30.8.2011

 

23.11.2011

 

 

 

Dato for vedtagelse

5.12.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Jürgen Creutzmann, Cornelis de Jong, Christian Engström, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Amalia Sartori, Marc Tarabella, Wim van de Camp

Dato for indgivelse

16.12.2011