ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση γεωργικών ή δασικών οχημάτων

26.01.2012 - (COM(2010)0395 – C7‑0204/2010 – 2010/0212(COD)) - ***I

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Εισηγητής: Pier Antonio Panzeri


Διαδικασία : 2010/0212(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0446/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0446/2011
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση γεωργικών ή δασικών οχημάτων

(COM(2010)0395 – C7‑0204/2010 – 2010/0212(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0395),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 294, παράγραφος 2, και 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0204/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2010¹,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0446/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκριση γεωργικών και δασικών οχημάτων

Πρόταση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Για την προαγωγή της εσωτερικής αγοράς, θεσπίστηκε βάσει της οδηγίας 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26 Μαΐου 2003, σχετικά με την έγκριση τύπου γεωργικών και δασικών ελκυστήρων, των ρυμουλκουμένων και των εναλλάξιμων ρυμουλκούμενων μηχανημάτων τους, καθώς και των συστημάτων, μηχανικών μερών και χωριστών τεχνικών μονάδων των οχημάτων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ ολοκληρωμένο σύστημα έγκρισης τύπου για τους ελκυστήρες, τα ρυμουλκούμενά τους και τον εναλλάξιμο ρυμουλκούμενο εξοπλισμό.

(1) Για την προαγωγή της εσωτερικής αγοράς, θεσπίστηκε βάσει της οδηγίας 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26 Μαΐου 2003, σχετικά με την έγκριση τύπου γεωργικών και δασικών ελκυστήρων, των ρυμουλκουμένων και των εναλλάξιμων ρυμουλκούμενων μηχανημάτων τους, καθώς και των συστημάτων, μηχανικών μερών και χωριστών τεχνικών μονάδων των οχημάτων αυτών, ολοκληρωμένο ενωσιακό σύστημα έγκρισης τύπου για τους ελκυστήρες, τα ρυμουλκούμενά τους και τον εναλλάξιμο ρυμουλκούμενο εξοπλισμό.

 

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Για τους σκοπούς της δημιουργίας και της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης, είναι σκόπιμο να αντικατασταθούν τα συστήματα έγκρισης των κρατών μελών από μία διαδικασία έγκρισης της Ένωσης βάσει της αρχής της ολικής εναρμόνισης, ενώ, παράλληλα, να ληφθούν υπόψη θέματα κόστους-οφέλους, με ιδιαίτερη προσοχή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

(2) Για τους σκοπούς της δημιουργίας και της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης, και προκειμένου να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα του κλάδου, είναι σκόπιμο να αντικατασταθούν τα συστήματα έγκρισης των κρατών μελών από μία διαδικασία έγκρισης της Ένωσης βάσει της αρχής της ολικής εναρμόνισης, ενώ, παράλληλα, να ληφθούν υπόψη θέματα κόστους-οφέλους, με ιδιαίτερη προσοχή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Ύστερα από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με σκοπό την απλούστευση και την επιτάχυνση της διαδικασίας, καθιερώθηκε μια νέα κανονιστική προσέγγιση στο πλαίσιο της ενωσιακής νομοθεσίας για την έγκριση τύπου των οχημάτων, σύμφωνα με την οποία ο νομοθέτης κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία καθορίζει μόνον τους θεμελιώδεις κανόνες και τις αρχές και αναθέτει τη νομοθέτηση για τις περαιτέρω τεχνικές λεπτομέρειες στην Επιτροπή. Όσον αφορά τις ουσιαστικές απαιτήσεις, ο παρών κανονισμός πρέπει, συνεπώς, να καθορίσει μόνον τις θεμελιώδεις διατάξεις περί οδικής ασφάλειας, επαγγελματικής ασφάλειας και περιβαλλοντικής επίδοσης και να αναθέσει στην Επιτροπή την εξουσία του καθορισμού των τεχνικών προδιαγραφών στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

(3) Ύστερα από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με σκοπό την απλούστευση και την επιτάχυνση της διαδικασίας, καθιερώθηκε μια νέα κανονιστική προσέγγιση στο πλαίσιο της ενωσιακής νομοθεσίας για την έγκριση τύπου των οχημάτων, σύμφωνα με την οποία ο νομοθέτης ορίζει κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία μόνον τους θεμελιώδεις κανόνες και τις αρχές και αναθέτει στην Επιτροπή την εξουσία έκδοσης πράξεων για τις περαιτέρω τεχνικές λεπτομέρειες. Όσον αφορά τις ουσιαστικές απαιτήσεις, ο παρών κανονισμός πρέπει, συνεπώς, να καθορίσει μόνον τις θεμελιώδεις διατάξεις περί οδικής και λειτουργικής ασφάλειας, επαγγελματικής ασφάλειας και περιβαλλοντικής επίδοσης και να αναθέσει στην Επιτροπή την εξουσία του καθορισμού των τεχνικών προδιαγραφών σε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις αφού ζητήσει τη γνώμη όλων των αντίστοιχων ενδιαφερομένων.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας, επαγγελματικής ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, πρέπει να εναρμονιστούν οι τεχνικές απαιτήσεις και τα περιβαλλοντικά πρότυπα που ισχύουν στα οχήματα, τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη και τις χωριστές τεχνικές μονάδες όσον αφορά την έγκριση τύπου

(5) Για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο οδικής και λειτουργικής ασφάλειας, επαγγελματικής ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, πρέπει να εναρμονιστούν οι τεχνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις που ισχύουν στα οχήματα, τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη και τις χωριστές τεχνικές μονάδες όσον αφορά την έγκριση τύπου·

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Δεδομένου ότι οι οδηγίες για τα μη οδικά κινητά μηχανήματα δεν προβλέπουν εναρμονισμένες απαιτήσεις για την οδική ασφάλεια, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η επιλογή για τους κατασκευαστές κινητών μηχανών να ζητούν την έγκριση των προϊόντων τους σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τις απαιτήσεις οδικής ασφάλειας που ορίζει ο παρών κανονισμός· συνεπώς, τα κινητά μηχανήματα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό σε προαιρετική βάση όσον αφορά το σύστημα έγκριση τύπου για τις απαιτήσεις οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα δεδομένου ότι οι απαιτήσεις που εφαρμόζονται στα κινητά μηχανήματα εκτός του παρόντος κανονισμού δεν περιλαμβάνουν πτυχές οδικής ασφάλειας.

(6) Οι υφιστάμενες οδηγίες που ισχύουν για τα μη οδικά κινητά μηχανήματα δεν προβλέπουν εναρμονισμένες απαιτήσεις για την οδική ασφάλεια. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η ενιαία αγορά και να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας, είναι ανάγκη να διαμορφωθεί ένα κατάλληλο μέσο σε επίπεδο Ένωσης για την εναρμόνιση των απαιτήσεων που ισχύουν για τα μη οδικά κινητά μηχανήματα προκειμένου να παρέχεται στους κατασκευαστές η δυνατότητα να καταδεικνύουν τη συμμόρφωση των προϊόντων τους με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή οφείλει να αξιολογεί την ανάγκη εναρμόνισης των τεχνικών απαιτήσεων και των διαδικασίων αξιολόγησης της συμμόρφωσης που εφαρμόζονται στα μη οδικά κινητά μηχανήματα. Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει έκθεση με τα συμπεράσματά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και να προβαίνει σε νομοθετικές προτάσεις εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολογική έκθεση (κινητά μηχανήματα - κατηγορία U).

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Συνεπώς, οι κανονισμοί της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (ΟΕΕ/ΟΗΕ) στους οποίους προσχωρεί η Ένωση, κατ’ εφαρμογή της απόφασης 97/836/ΕΚ, και οι τροποποιήσεις των κανονισμών της ΟΕΕ/ΟΗΕ στους οποίους έχει ήδη προσχωρήσει η Ένωση πρέπει να ενσωματωθούν στην διαδικασία έγκρισης τύπου της ΕΕ είτε ως απαιτήσεις για την έγκριση ΕΕ τύπου οχημάτων είτε ως εναλλακτικές επιλογές σε σχέση με το υφιστάμενο ενωσιακό δίκαιο. Ειδικότερα, όταν η Ένωση αποφασίζει ότι ένας κανονισμός της ΟΕΕ/ΟΗΕ θα καταστεί μέρος των απαιτήσεων έγκρισης τύπου οχημάτων της ΕΕ και θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα νομοθεσία της ΕΕ, πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τις αναγκαίες προσαρμογές στον εν λόγω κανονισμό ή να εγκρίνει τις απαιτούμενες εκτελεστικές πράξεις.

(8) Συνεπώς, οι κανονισμοί της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (ΟΕΕ/ΟΗΕ) στους οποίους προσχωρεί η Ένωση, κατ’ εφαρμογή της απόφασης 97/836/ΕΚ, και οι τροποποιήσεις των κανονισμών της ΟΕΕ/ΟΗΕ στους οποίους έχει ήδη προσχωρήσει η Ένωση πρέπει να ενσωματωθούν στην διαδικασία έγκρισης τύπου της ΕΕ είτε ως απαιτήσεις για την έγκριση ΕΕ τύπου οχημάτων είτε ως εναλλακτικές επιλογές σε σχέση με το υφιστάμενο ενωσιακό δίκαιο. Ειδικότερα, όταν η Ένωση αποφασίζει ότι ένας κανονισμός της ΟΕΕ/ΟΗΕ θα καταστεί μέρος των απαιτήσεων έγκρισης τύπου οχημάτων της ΕΕ και θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα νομοθεσία της Ένωσης, πρέπει να έχει η Επιτροπή την εξουσία να συμπληρώνει ή να τροποποιεί ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του εν λόγω κανονισμού ή να εγκρίνει τις απαιτούμενες εκτελεστικές πράξεις.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, τα μελλοντικά μέτρα που θα προταθούν βάσει του παρόντος κανονισμού ή οι διαδικασίες που θα δρομολογηθούν κατ’ εφαρμογή του να τηρούν τις αρχές αυτές, τις οποίες αναδιατυπώνει η Επιτροπή με την ανακοίνωσή της στην έκθεση CARS 21. Ειδικότερα, με στόχο τη βελτίωση των κανονιστικών ρυθμίσεων και την απλούστευση και προκειμένου να αποφευχθεί η ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας τεχνικών προδιαγραφών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παραπέμπει σε υπάρχοντα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς, χωρίς να τα αναπαράγει στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ.

(11) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, τα μελλοντικά μέτρα που θα προταθούν βάσει του παρόντος κανονισμού, ή οι διαδικασίες που θα δρομολογηθούν κατά την εφαρμογή του, να τηρούν τις αρχές που αναδιατυπώνει η Επιτροπή με την ανακοίνωσή της στην έκθεση CARS 21. Ειδικότερα, με στόχο τη βελτίωση των κανονιστικών ρυθμίσεων και την απλούστευση και προκειμένου να αποφευχθεί η ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας τεχνικών προδιαγραφών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παραπέμπει σε υπάρχοντα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς, χωρίς να τα αναπαράγει στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Ο κύριος στόχος της νομοθεσίας της Ένωσης για την έγκριση οχημάτων είναι να εξασφαλίζεται ότι τα νέα οχήματα, μηχανικά μέρη και χωριστές τεχνικές μονάδες που διατίθενται στην αγορά παρέχουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας. Η επίτευξη του στόχου αυτού δεν πρέπει να παρεμποδίζεται με την εγκατάσταση ορισμένων μερών ή εξαρτημάτων μετά τη διάθεση του οχήματος στην αγορά ή τη θέση του σε κυκλοφορία. Συνεπώς, πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι, για την εγκατάσταση στα οχήματα μερών ή εξαρτημάτων που παρεμποδίζουν σημαντικά τη λειτουργία συστημάτων ουσιαστικής σημασίας για την ασφάλεια ή την περιβαλλοντική προστασία, απαιτείται προηγούμενος έλεγχος από εγκριτική αρχή πριν τα οχήματα αυτά προσφερθούν προς πώληση. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συνίστανται σε τεχνικές διατάξεις σχετικά με τις απαιτήσεις προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται τα μέρη ή τα εξαρτήματα.

(17) Ο κύριος στόχος της νομοθεσίας της Ένωσης για την έγκριση οχημάτων είναι να εξασφαλίζεται ότι τα νέα οχήματα, μηχανικά μέρη και χωριστές τεχνικές μονάδες που διατίθενται στην αγορά παρέχουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας. Η επίτευξη του στόχου αυτού δεν πρέπει να παρεμποδίζεται με την εγκατάσταση ορισμένων μερών ή εξαρτημάτων μετά τη διάθεση του οχήματος στην αγορά ή τη θέση του σε κυκλοφορία. Συνεπώς, πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι, για την εγκατάσταση στα οχήματα μερών ή εξαρτημάτων που παρεμποδίζουν σημαντικά τη λειτουργία συστημάτων ουσιαστικής σημασίας για την ασφάλεια ή την περιβαλλοντική προστασία, απαιτείται προηγούμενος έλεγχος από εγκριτική αρχή πριν τα οχήματα αυτά διατεθούν στην αγορά. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συνίστανται σε τεχνικές διατάξεις σχετικά με τις απαιτήσεις προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται τα μέρη ή τα εξαρτήματα.

 

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Για να επιτραπεί στους κατασκευαστές μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων να υποβάλουν αίτηση για έγκριση τύπου ΕΕ για μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες ή για αδειοδότηση, είναι επίσης σημαντικό οι εν λόγω κατασκευαστές να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες που παρέχονται μόνον από τον κατασκευαστή του οχήματος, όπως οι τεχνικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων, που απαιτούνται για την παραγωγή εξαρτημάτων για τη δευτερογενή αγορά.

(20) Για να επιτραπεί στους κατασκευαστές μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων να υποβάλουν αίτηση για έγκριση τύπου ΕΕ για μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες ή για αδειοδότηση, είναι επίσης σημαντικό οι εν λόγω κατασκευαστές να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες που παρέχονται μόνον από τον κατασκευαστή του οχήματος, όπως οι τεχνικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των μη ιδιοταγών σχεδίων, που απαιτούνται για την παραγωγή εξαρτημάτων για τη δευτερογενή αγορά.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Η απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής του οχήματος, μέσω τυποποιημένου μορφοτύπου που μπορεί να χρησιμοποιείται για την ανάκτηση τεχνικών πληροφοριών, και ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην αγορά όσον αφορά τις υπηρεσίες παροχής πληροφοριών για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων, είναι αναγκαίοι ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ιδίως όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, την ελευθερία εγκατάστασης και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Μεγάλο μέρος των πληροφοριών αυτών συνδέεται με τα ενσωματωμένα συστήματα διάγνωσης (OBD) και τη διάδρασή τους με άλλα συστήματα οχημάτων. Ενδείκνυται να καθορισθούν τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν οι δικτυακοί τόποι των κατασκευαστών, παράλληλα με στοχοθετημένα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η λογική πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

(21) Η ισότιμη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής του οχήματος, μέσω τυποποιημένου μορφοτύπου που μπορεί να χρησιμοποιείται για την ανάκτηση τεχνικών πληροφοριών, και ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην αγορά όσον αφορά τις υπηρεσίες παροχής πληροφοριών για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων, είναι αναγκαίοι ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ιδίως όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, την ελευθερία εγκατάστασης και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Μεγάλο μέρος των πληροφοριών αυτών συνδέεται με τα ενσωματωμένα συστήματα διάγνωσης (OBD) και τη διάδρασή τους με άλλα συστήματα οχημάτων. Ενδείκνυται να καθορισθούν τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν οι δικτυακοί τόποι των κατασκευαστών, με τη δέουσα προσοχή στην αρχή της αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο της παραγωγής και τις ικανότητες των μικρομεσαίων κατασκευαστών·

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

21a. Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίσουν ότι εξουσιοδοτημένοι πωλητές, συνεργεία επισκευής και ανεξάρτητοι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης οχημάτων έχουν τις αναγκαίες τεχνικές δεξιότητες και γνώσεις προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι διατηρείται η ασφάλεια και η περιβαλλοντική απόδοση αυτών των οχημάτων.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά την οδική ασφάλεια (συμπεριλαμβανομένης της πέδησης), την επαγγελματική ασφάλεια και την περιβαλλοντική επίδοση, τις δοκιμές, την πρόσβαση σε πληροφορίες για την επισκευή και τη συντήρηση και τον ορισμό των τεχνικών υπηρεσιών και τα ειδικά εγκεκριμένα καθήκοντά τους, με σκοπό τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού.

(23) Προκειμένου να συμπληρώνει ή να τροποποιεί ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, η εξουσία για την έκδοση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή όσον αφορά τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς όλων των νέων οχημάτων καθώς και για την διάθεση στην αγορά ή την θέση σε κυκλοφορία μερών και εξαρτημάτων. Έχει ιδιαίτερη σημασία να προβεί η Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις στη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Ορισμένα από τα θέματα που καλύπτει ο παρών κανονισμός απαιτούν ομοιόμορφες συνθήκες για την υλοποίηση στα κράτη μέλη, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με τη διευκόλυνση της αμοιβαίας αναγνώρισης των διοικητικών αποφάσεων που λαμβάνονται στα διάφορα κράτη μέλη και η αποδοχή των εγγράφων που εκδίδουν οι κατασκευαστές οχημάτων, παρέχοντας, έτσι, στα ενδιαφερόμενα μέλη τη δυνατότητα να επωφελούνται ευκολότερα από την ενιαία αγορά. Συνεπώς, η Επιτροπή πρέπει να έχει την εξουσία να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 291 της Συνθήκης ώστε να καθορίζει ενιαίους όρους για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού σε σχέση με τα εξής στοιχεία: τον κατάλογο πληροφοριών που παρέχονται κατά την υποβολή αίτηση για έγκριση τύπου, τις διαδικασίες έγκρισης τύπου, τα μοντέλα για συμπληρωματικές πινακίδες των κατασκευαστών, τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ΕΕ, τον κατάλογο των εγκρίσεων τύπου που έχουν εκδοθεί, το σύστημα αρίθμησης για τις εγκρίσεις τύπου ΕΕ και τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της παραγωγής.

(24) Απαιτούνται ενιαίοι όροι για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την μορφή των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται κατά την υποβολή αίτησης για έγκριση τύπου, τα μοντέλα για συμπληρωματικές πινακίδες των κατασκευαστών και για πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ΕΕ, τον κατάλογο των εγκρίσεων τύπου που έχουν εκδοθεί και το σύστημα αρίθμησης για τις εγκρίσεις τύπου ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με τη διευκόλυνση της αμοιβαίας αναγνώρισης των διοικητικών αποφάσεων που λαμβάνονται στα διάφορα κράτη μέλη και η αποδοχή των εγγράφων που εκδίδουν οι κατασκευαστές οχημάτων, παρέχοντας, έτσι, στα ενδιαφερόμενα μέλη τη δυνατότητα να επωφελούνται ευκολότερα από την ενιαία αγορά Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του παρόντος κανονισμού πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές εξουσίες. Οι εν λόγω εξουσίες πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή1.

 

_____________

 

1 ΕΕ L 55, 28.02.11, σ. 13.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25) Σύμφωνα με το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ, οι κανόνες και οι γενικές αρχές που αφορούν τους μηχανισμούς για τον έλεγχο εκ μέρους των κρατών μελών της άσκησης των εκτελεστικών εξουσιών της Επιτροπής πρέπει να καθορίζονται εκ των προτέρων από κανονισμού που εγκρίνεται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Εν αναμονή της έκδοσης του εν λόγω νέου κανονισμού, εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, με την εξαίρεση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο, η οποία δεν εφαρμόζεται.

διαγράφεται

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27) Είναι σημαντικό όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να προσδιορίσουν σαφή αντιστοίχηση μεταξύ του παρόντος κανονισμού και της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για την ασφάλεια των μηχανημάτων, ώστε να καθορίζεται με σαφήνεια ποια απαίτηση πρέπει να πληροί κάθε συγκεκριμένο προϊόν,

(27) Είναι σημαντικό όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να προσδιορίσουν σαφή αντιστοίχηση μεταξύ του παρόντος κανονισμού και της οδηγίας 2006/42/ΕΚ σχετικά με τα μηχανήματα, ώστε να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη και να καθορίζεται με σαφήνεια ποια απαίτηση πρέπει να πληροί κάθε συγκεκριμένο προϊόν.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27α) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή ο καθορισμός εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με τις διοικητικές και τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις διοικητικές και τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου ΕΕ για όλα τα νέα οχήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις διοικητικές και τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς για όλα τα νέα οχήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει επίσης τις απαιτήσεις για την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία των εξαρτημάτων και του εξοπλισμού που προορίζονται για τα οχήματα που εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και για την απαγόρευση της πώλησης τους και της θέσης τους σε κυκλοφορίας.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει επίσης τις απαιτήσεις για την διάθεση στην αγορά ή τη θέση σε κυκλοφορία συστημάτων, μηχανικών μερών και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για οχήματα που εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην έγκριση τύπου των οχημάτων που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σε ένα ή περισσότερα στάδια και προορίζονται, καθώς και των συστημάτων, μηχανικών μερών και χωριστών τεχνικών μονάδων που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τα οχήματα αυτά.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην έγκριση τύπου των γεωργικών και δασικών οχημάτων που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σε ένα ή περισσότερα στάδια, καθώς και των συστημάτων, μηχανικών μερών και χωριστών τεχνικών μονάδων που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τα οχήματα αυτά.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης στην επιμέρους έγκριση οχημάτων που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) κινητά μηχανήματα (κατηγορία U).

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολογική έκθεση (κινητά μηχανήματα - κατηγορία U).

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε εναλλάξιμα μηχανήματα τα οποία ανυψώνονται πλήρως από το έδαφος όταν το όχημα στο οποία είναι προσαρτημένα βρίσκεται σε οδική χρήση.

2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε εναλλάξιμα μηχανήματα τα οποία ανυψώνονται πλήρως από το έδαφος ή τα οποία δεν μπορούν να αρθρωθούν γύρω από κατακόρυφο άξονα όταν το όχημα στο οποία είναι προσαρτημένα βρίσκεται σε οδική χρήση.

Αιτιολόγηση

Ορισμένα εναλλάξιμα μηχανήματα είναι εξοπλισμένα με έναν υποστηρικτικό τροχό ελεύθερης περιστροφής για λόγους κατανομής βάρους. Τα ίδια τα εναλλάξιμα μηχανήματα είναι στερεωμένα στον ελκυστήρα και δεν μπορούν να αρθρωθούν γύρω από κατακόρυφο άξονα. Ο επιπρόσθετος τροχός δεν προσθέτει κάποιο περεταίρω κίνδυνο στον συνδυασμό οχήματος/εναλλάξιμων μηχανημάτων. Ως εκ τούτου είναι λογικό τα εν λόγω μηχανήματα να εξαιρούνται επίσης από τη ρύθμιση.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Για τα ακόλουθα οχήματα, ο κατασκευαστής μπορεί να επιλέξει να υποβάλει αίτηση για έγκριση τύπου βάσει του παρόντος κανονισμού ή για εθνική έγκριση τύπου:

3. Για τα ακόλουθα οχήματα, ο κατασκευαστής μπορεί να επιλέξει είτε να υποβάλει αίτηση για έγκριση τύπου βάσει του παρόντος κανονισμού είτε να συμμορφωθεί με τις σχετικές εθνικές απαιτήσεις:

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) κινητά μηχανήματα·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολογική έκθεση (κινητά μηχανήματα - κατηγορία U).

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) ρυμουλκούμενα και ρυμουλκούμενα εργαλεία, κατηγορίες R και

β) ρυμουλκούμενα (κατηγορία R) και εναλλάξιμα ρυμουλκούμενα μηχανήματα (κατηγορία S)·

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γα) ερπυστριοφόροι ελκυστήρες (κατηγορία C)

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γβ) τροχοφόροι ελκυστήρες ειδικής χρήσης (κατηγορίες T4.1 και T4.2)

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και των πράξεων του παραρτήματος Ι, ισχύουν, εκτός αντίθετων διατάξεών τους, οι εξής ορισμοί:

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και των πράξεων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, ισχύουν, εκτός αντίθετων διατάξεών τους, οι εξής ορισμοί:

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. «έγκριση τύπου πλήρους οχήματος»: η έγκριση τύπου με την οποία μια εγκριτική αρχή πιστοποιεί ότι ένα πλήρες όχημα πληροί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις·

2. «έγκριση τύπου πλήρους οχήματος»: η έγκριση τύπου με την οποία μια εγκριτική αρχή πιστοποιεί ότι ένας ημιτελής, πλήρης ή ολοκληρωμένος τύπος οχήματος πληροί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις·

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. «έγκριση τύπου χωριστής τεχνικής μονάδας»: η έγκριση τύπου με την οποία μια εγκριτική αρχή πιστοποιεί ότι μια χωριστή τεχνική μονάδα που αφορά έναν ή περισσότερους ειδικούς τύπους οχημάτων πληροί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις·

5. «έγκριση τύπου χωριστής τεχνικής μονάδας»: η έγκριση τύπου με την οποία μια εγκριτική αρχή πιστοποιεί ότι μια χωριστή τεχνική μονάδα πληροί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις σε σχέση με έναν ή περισσότερους ειδικούς τύπους οχημάτων·

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8a. «Επαγγελματικό όχημα παντός εδάφους» (ATV): όχημα με ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα για τον χειριστή και με λαβές ως όργανο χειρισμού.

 

Το επαγγελματικό ATV έχει τα εξής επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

 

Ανώτατη ταχύτητα από το σχεδιασμό του οχήματος 60 χλμ/ώρα· πίεση των ελαστικών από τον σχεδιασμό του οχήματος < 5 kPa (0.5 Bar)· ανάγλυφο των ελαστικών: παντός εδάφους· χειροκίνητος μοχλός γκαζιού· Δομή(ές) φόρτωσης βάρους με ελάχιστη αναλογία ανάμεσα στην επιφάνεια του οχήματος και της δομής μεταφοράς φορτίων > 25%· Μάζα σε κατάσταση κίνησης (MRO) <400 Kg· ικανότητα ρυμούλκησης μηχανισμού οπίσθιας ζεύξης ως δοκιμή αντοχής > 2 x MRO.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

11. «κινητό μηχάνημα»: αυτοπροωθούμενο όχημα, με εξαίρεση τα μηχανήματα που είναι συναρμολογημένα σε πλαίσιο μηχανοκίνητου οχήματος, το οποίο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά για να εκτελεί εργασίες και το οποίο, λόγω των χαρακτηριστικών κατασκευής του, δεν είναι κατάλληλο για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολογική έκθεση (κινητά μηχανήματα - κατηγορία U).

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

12. «όχημα»: κάθε ελκυστήρας, ρυμουλκούμενο ή εναλλάξιμος ρυμουλκούμενος εξοπλισμός όπως ορίζεται στα σημεία 8, 9, 10 και 11·

12. «όχημα»: κάθε ελκυστήρας, ρυμουλκούμενο ή εναλλάξιμος ρυμουλκούμενος εξοπλισμός όπως ορίζεται στα σημεία 8, 9, 10·

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

18. «όχημα τέλους σειράς»: όχημα το οποίο αποτελεί μέρος αποθέματος και το οποίο δεν μπορεί να λάβει άδεια κυκλοφορίας ή να πωληθεί ή να τεθεί σε κυκλοφορία επειδή άρχισαν να ισχύουν νέες τεχνικές απαιτήσεις για τις οποίες δεν έχει εγκριθεί·

18. «όχημα τέλους σειράς»: όχημα το οποίο αποτελεί μέρος αποθέματος και το οποίο δεν μπορεί να τοποθετηθεί στην αγορά ή δεν μπορεί πλέον να διατίθεται στην αγορά, να λάβει άδεια κυκλοφορίας ή να τεθεί σε κυκλοφορία επειδή άρχισαν να ισχύουν νέες τεχνικές απαιτήσεις για τις οποίες δεν έχει εγκριθεί·

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

19. «σύστημα»: σύνολο διατάξεων που συνδυάζονται για να επιτελέσουν μία ή περισσότερες ειδικές λειτουργίες σε ένα όχημα και το οποίο υπόκειται στις διατάξεις οποιασδήποτε από τις κανονιστικές πράξεις·

19. «σύστημα»: σύνολο διατάξεων που συνδυάζονται για να επιτελέσουν μία ή περισσότερες ειδικές λειτουργίες σε ένα όχημα και το οποίο υπόκειται σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις παρατίθενται στο παράρτημα Ι·

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

20. «μηχανικό μέρος»: διάταξη η οποία υπόκειται στις απαιτήσεις κανονιστικής πράξης και προορίζεται να αποτελέσει μέρος ενός οχήματος και η οποία μπορεί να λάβει έγκριση τύπου ανεξάρτητα από το όχημα όταν η κανονιστική πράξη το προβλέπει ρητά·

20. «μηχανικό μέρος»: διάταξη η οποία υπόκειται σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις παρατίθενται στο παράρτημα Ι και προορίζεται να αποτελέσει μέρος ενός οχήματος και η οποία μπορεί να λάβει έγκριση τύπου ανεξάρτητα από το όχημα όταν η κανονιστική πράξη το προβλέπει ρητά·

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

21. «χωριστή τεχνική μονάδα»: διάταξη η οποία υπόκειται στις απαιτήσεις κανονιστικής πράξης, και προορίζεται να αποτελέσει μέρος οχήματος και η οποία μπορεί να λάβει χωριστή έγκριση τύπου αλλά μόνο σε σχέση προς έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τύπους οχημάτων, όταν η κανονιστική πράξη το προβλέπει ρητά·

21. «χωριστή τεχνική μονάδα»: διάταξη η οποία υπόκειται σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις παρατίθενται στο παράρτημα Ι, και προορίζεται να αποτελέσει μέρος οχήματος και η οποία μπορεί να λάβει χωριστή έγκριση τύπου αλλά μόνο σε σχέση προς έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τύπους οχημάτων, όταν η κανονιστική πράξη το προβλέπει ρητά·

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

22a. «εξαρτήματα»: είδη τα οποία χρησιμοποιούνται για την συναρμολόγηση οχήματος, καθώς επίσης και ανταλλακτικά·

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 22 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

22β. «ανταλλακτικά»: είδη τα οποία προορίζονται να εγκατασταθούν ή να τοποθετηθούν σε όχημα προκειμένου να αντικαταστήσουν αυθεντικά μέρη του εν λόγω οχήματος, συμπεριλαμβανομένων ειδών όπως τα λιπαντικά που είναι αναγκαία για την χρήση οχήματος αλλά εξαιρουμένων των καυσίμων·

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 22 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

22γ. «εξοπλισμός»: οποιαδήποτε είδη, εξαιρουμένων των εξαρτημάτων, τα οποία είναι δυνατόν να προστεθούν ή να εγκατασταθούν σε όχημα·

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 22 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

22δ. «λειτουργική ασφάλεια»: η απουσία μη αποδεκτών πιθανοτήτων φυσικού τραυματισμού ή βλάβης εις βάρος της ανθρώπινης υγείας, της περιουσίας ή των κατοικίδιων ζώων εξαιτίας κινδύνων που οφείλονται στη δυσλειτουργία μηχανικών, υδραυλικών, πνευματικών, ηλεκτρικών και/η ηλεκτρονικών συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων·

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

23. «κατασκευαστής»: το πρόσωπο ή ο οργανισμός το οποίο είναι υπεύθυνος έναντι της εγκριτικής αρχής για όλα τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία έγκρισης τύπου ή αδειοδότησης και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της παραγωγής, ανεξαρτήτως του εάν το πρόσωπο αυτό ή ο οργανισμός αυτός συμμετέχει απευθείας σε όλα τα στάδια της κατασκευής ενός οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας·

23. «κατασκευαστής»: το πρόσωπο ή ο οργανισμός ο οποίος είναι υπεύθυνος έναντι της εγκριτικής αρχής για όλα τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία έγκρισης τύπου ή αδειοδότησης, για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της παραγωγής και ο οποίος είναι επίσης υπεύθυνος για τη συνεργασία με τις αρχές εποπτείας της αγοράς για τα οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη και χωριστές τεχνικές μονάδες που παράγει, ανεξαρτήτως του εάν το πρόσωπο αυτό ή ο οργανισμός αυτός συμμετέχει απευθείας σε όλα τα στάδια της κατασκευής ενός οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας·

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

25. «εγκριτική αρχή»: η αρχή κράτους μέλους η οποία έχει θεσπιστεί ή οριστεί από το κράτος μέλος και έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 5, η οποία είναι αρμόδια για όλες τις πτυχές της έγκρισης τύπου ενός οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας ή για την επιμέρους έγκριση ενός οχήματος, για τη διαδικασία αδειοδότησης, για την έκδοση και, εφόσον είναι σκόπιμο, την ανάκληση πιστοποιητικών έγκρισης, για τη λειτουργία ως σημείο επαφής με τις εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών μελών, για να διορίζει τις τεχνικές υπηρεσίες και να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής πληροί τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τη συμμόρφωση της παραγωγής·

25. «εγκριτική αρχή»: η αρχή κράτους μέλους η οποία έχει θεσπιστεί ή οριστεί από το κράτος μέλος και έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή από το κράτος μέλος, η οποία είναι αρμόδια για όλες τις πτυχές της έγκρισης τύπου ενός οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας ή για την επιμέρους έγκριση ενός οχήματος, για τη διαδικασία αδειοδότησης, για την έκδοση και, εφόσον είναι σκόπιμο, την ανάκληση ή άρνηση χορήγησης πιστοποιητικών έγκρισης, για τη λειτουργία ως σημείο επαφής με τις εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών μελών, για να διορίζει τις τεχνικές υπηρεσίες και να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής πληροί τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τη συμμόρφωση της παραγωγής·

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

26a. «διαπίστευση»: βεβαίωση από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης ότι ένας οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί με εναρμονισμένα πρότυπα και, όπου ενδείκνυται, τις τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που καθορίζονται στα σχετικά τομεακά καθεστώτα, προκειμένου να εκτελεί μια συγκεκριμένη δραστηριότητα αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

28. «μέθοδος εικονικής δοκιμής»: οι προσομοιώσεις σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων υπολογισμών, οι οποίες αποδεικνύουν ότι ένα όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις μιας κανονιστικής πράξης και χωρίς να απαιτείται η χρήση πραγματικού οχήματος, συστήματος μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας·

28. «μέθοδος εικονικής δοκιμής»: οι προσομοιώσεις σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων υπολογισμών, οι οποίες αποδεικνύουν ότι ένα όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις της αναφερόμενης στο άρθρο 18 παράγραφος 5 κατ' εξουσιοδότηση πράξης και χωρίς να απαιτείται η χρήση πραγματικού οχήματος, συστήματος μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας·

Τροπολογία  47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

30. «πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ»: πιστοποιητικό που βασίζεται στο υπόδειγμα που παρατίθεται στον παρόντα κανονισμό ή το έντυπο κοινοποίησης που παρατίθεται στους σχετικούς ισοδύναμους κανονισμούς της ΟΕΕ/ΟΗΕ ή των κωδικών του ΟΟΣΑ που παρατίθενται στο παράρτημα Ι·

30. «πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ»: έγγραφο που βασίζεται στο πρότυπο που παρατίθεται στις αναφερόμενες στα Άρθρα 15, παράγραφος 4 και 16, παράγραφος 2, εκτελεστικές πράξεις ή το έντυπο κοινοποίησης που παρατίθεται στους σχετικούς κανονισμούς της ΟΕΕ/ΟΗΕ ή των κωδικών του ΟΟΣΑ που παρατίθενται στο παράρτημα Ι·

Τροπολογία  48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

32. «πιστοποιητικό συμμόρφωσης»: το έγγραφο, το όποιο βασίζεται στο υπόδειγμα που παρατίθεται στον παρόντα κανονισμό και εκδίδεται από τον κατασκευαστή, το οποίο πιστοποιεί ότι κατά τη στιγμή της παραγωγής του, το όχημα που ανήκει στη σειρά του τύπου που εγκρίνεται βάσει του παρόντος κανονισμού αντιστοιχούσε στον τύπο που εγκρίνεται στην έγκριση τύπου και συμμορφώνεται με τις κανονιστικές απαιτήσεις που παρατίθενται σε αυτήν·

32. «πιστοποιητικό συμμόρφωσης»: το έγγραφο, το όποιο βασίζεται στο πρότυπο που παρατίθεται στις αναφερόμενες στο Άρθρο 24, παράγραφος 2 εκτελεστικές πράξεις και εκδίδεται από τον κατασκευαστή, το οποίο πιστοποιεί ότι κατά τη στιγμή της παραγωγής του, το όχημα που ανήκει στη σειρά του τύπου που εγκρίνεται βάσει του παρόντος κανονισμού αντιστοιχούσε στον τύπο που εγκρίνεται στην έγκριση τύπου και συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις που παρατίθενται σε αυτήν·

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

33. «σύστημα διάγνωσης επί του οχήματος» ή «σύστημα OBD»: σύστημα για τον έλεγχο των εκπομπών, το οποίο έχει την ικανότητα να εντοπίζει το πιθανό σημείο δυσλειτουργίας μέσω κωδικών βλάβης καταχωρημένων σε μνήμη υπολογιστή·

33. «σύστημα διάγνωσης επί του οχήματος» ή «σύστημα OBD»: σύστημα το οποίο έχει την ικανότητα να εντοπίζει το πιθανό σημείο δυσλειτουργίας μέσω κωδικών βλάβης καταχωρημένων σε μνήμη υπολογιστή·

Τροπολογία  50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

35. «ανεξάρτητοι φορείς»: οι επιχειρήσεις εκτός των εξουσιοδοτημένων πωλητών και συνεργείων επισκευής οι οποίες συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στην επισκευή και στη συντήρηση μηχανοκίνητων οχημάτων, και ιδίως επισκευαστές, κατασκευαστές ή διανομείς εξοπλισμού ή εργαλείων επισκευής, ανταλλακτικών, εκδότες τεχνικών εντύπων, λέσχες αυτοκινήτου, φορείς παροχής οδικής βοήθειας, φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής επιθεώρησης και δοκιμής και φορείς που παρέχουν υπηρεσίες κατάρτισης στους επισκευαστές, οι κατασκευαστές και οι επισκευαστές εξοπλισμού των οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων·

35. «ανεξάρτητοι φορείς»: οι επιχειρήσεις εκτός των εξουσιοδοτημένων πωλητών και συνεργείων επισκευής οι οποίες συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στην επισκευή και στη συντήρηση οχημάτων, και ιδίως επισκευαστές, κατασκευαστές ή διανομείς εξοπλισμού ή εργαλείων επισκευής, ανταλλακτικών, εκδότες τεχνικών εντύπων, λέσχες αυτοκινήτου, φορείς παροχής οδικής βοήθειας, φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής επιθεώρησης και δοκιμής και φορείς που παρέχουν υπηρεσίες κατάρτισης στους επισκευαστές, οι κατασκευαστές και οι επισκευαστές εξοπλισμού των οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων·

Τροπολογία  51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

37. «ταξινόμηση»: το όχημα, ύστερα από ταυτοποίηση, έλαβε την διοικητική έγκριση για να τεθεί σε κυκλοφορία στους δρόμους, μόνιμα, προσωρινά ή για μικρό χρονικό διάστημα και εκδόθηκε αριθμός κυκλοφορίας·

37. «ταξινόμηση»: η διοικητική έγκριση της θέσης σε κυκλοφορία στους δρόμους οχήματος, η οποία περιλαμβάνει την ταυτοποίηση και τη χορήγηση σε αυτό αύξοντος αριθμού, ο οποίος καλείται αριθμός κυκλοφορίας και η οποία ισχύει μόνιμα, προσωρινά ή για μικρό χρονικό διάστημα·

Τροπολογία  52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

38. «διάθεση στην αγορά»: διάθεση ενός οχήματος για πρώτη φορά στην Ένωση με σκοπό τη διανομή ή τη χρήση, είτε επί αμοιβή είτε δωρεάν·

38. «διάθεση στην αγορά»: διάθεση ενός οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας για πρώτη φορά στην Ένωση·

Τροπολογία  53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

39. «θέση σε κυκλοφορία»: η πρώτη χρήση ενός οχήματος που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό, για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, εντός της Ένωσης·

39. «θέση σε κυκλοφορία»: η πρώτη χρήση, για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, ενός οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας, εντός της Ένωσης·

Τροπολογία  54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

40. «πώληση»: πώληση από τον κατασκευαστή του οχήματος στον πωλητή λιανικής ή πώληση στον τελικό χρήστη·

διαγράφεται

Τροπολογία  55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 40 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

40a. «διαθεσιμότητα στην αγορά»: οποιαδήποτε προμήθεια οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας για διανομή ή χρήση στην αγορά της Ένωσης, στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου, είτε δωρεάν·

Τροπολογία  56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 43 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

43a. «εισαγωγέας»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση διαθέτει όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα που προέρχεται από τρίτη χώρα στην αγορά της Ένωσης·

Τροπολογία  57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 43 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

43β. «διανομέας»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, εξαιρουμένου του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα, διαθέτει όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα στην αγορά της Ένωσης·

Τροπολογία  58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 43 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

43γ. «οικονομικός φορέας»: ο κατασκευαστής, ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή, ο εισαγωγέας ή ο διανομέας·

Τροπολογία  59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 43 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

43δ. «εποπτεία της αγοράς»: οποιεσδήποτε δραστηριότητες διεξάγονται και οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται από δημόσιες αρχές προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης πληρούν τις απαιτήσεις τις οποίες ορίζει η σχετική κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια ή άλλες πτυχές της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος·

Τροπολογία  60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 43 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

43ε. «αρχή εποπτείας της αγοράς»: η αρχή κράτους μέλους που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της εποπτείας της αγοράς στην επικράτειά του·

Τροπολογία  61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 43 στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

43στ. «εθνική αρχή»: η εγκριτική αρχή, η αρχή εποπτείας της αγοράς ή οποιαδήποτε αρχή κράτους μέλους δραστηριοποιείται ή είναι αρμόδια για την έγκριση τύπου, την ταξινόμηση, την εποπτεία της αγοράς ή τον έλεγχο των εισαγωγών όσον αφορά τα οχήματα, τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη ή τις χωριστές τεχνικές μονάδες·

Τροπολογία  62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθες κατηγορίες:

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία  63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. η «κατηγορία Τ» περιλαμβάνει όλους τους τροχοφόρους ελκυστήρες·

1. η «κατηγορία Τ» περιλαμβάνει όλους τους τροχοφόρους ελκυστήρες· κάθε κατηγορία τροχοφόρων ελκυστήρων που περιγράφεται στα σημεία 2 έως 8 περιλαμβάνει επίσης έναν δείκτη «α» ή «β», ανάλογα με την ταχύτητα για την οποία έχει σχεδιαστεί·

 

α) «α» για τροχοφόρους ελκυστήρες που έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα 40 km/h,

 

β) «β» για τροχοφόρους ελκυστήρες που έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη ταχύτητα ανώτερη των 40 km/h·

Τροπολογία  64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. η «κατηγορία Τ1» περιλαμβάνει τους τροχοφόρους ελκυστήρες οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από 40 km/h, με ελάχιστο πλάτος μετατροχίου για τον πλησιέστερο προς τον οδηγό άξονα όχι μικρότερο από 1 150 mm, με μάζα χωρίς φορτίο, σε κατάσταση λειτουργίας, ανώτερη από 600 kg, και με ελάχιστη απόσταση από το έδαφος όχι μεγαλύτερη από 1 000 mm·

2. η «κατηγορία Τ1» περιλαμβάνει τους τροχοφόρους ελκυστήρες με ελάχιστο πλάτος μετατροχίου για τον πλησιέστερο προς τον οδηγό άξονα όχι μικρότερο από 1 150 mm, με μάζα χωρίς φορτίο, σε κατάσταση λειτουργίας, ανώτερη από 600 kg, και με ελάχιστη απόσταση από το έδαφος όχι μεγαλύτερη από 1 000 mm·

Τροπολογία  65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. η «κατηγορία Τ3» περιλαμβάνει τους ελκυστήρες με ελάχιστον πλάτος μετατροχίου όχι μικρότερο από 1 150 mm, με μάζα χωρίς φορτίο, σε κατάσταση λειτουργίας, ανώτερη από 600 kg, και με απόσταση από το έδαφος όχι μεγαλύτερη από 600 mm και με μέγιστη ταχύτητα σχεδιαστικά που δεν υπερβαίνει τα 40 km/h, εκτός εάν ο ύψος του κέντρου βάρους του ελκυστήρα (σε σχέση με το έδαφος) δια του μέσου ελάχιστου μετατροχίου για κάθε άξονα υπερβαίνει το 0,90, οπότε η μέγιστη ταχύτητα για την οποία έχει σχεδιαστεί περιορίζεται στα 30 km/h·

3. η «κατηγορία Τ2» περιλαμβάνει τους τροχοφόρους ελκυστήρες με ελάχιστο πλάτος μετατροχίου όχι μικρότερο από 1 150 mm, με μάζα χωρίς φορτίο, σε κατάσταση λειτουργίας, ανώτερη από 600 kg, και σε περίπτωση που το ύψος του κέντρου βάρους του ελκυστήρα (σε σχέση με το έδαφος) δια του μέσου ελάχιστου μετατροχίου για κάθε άξονα υπερβαίνει το 0,90, η μέγιστη ταχύτητα για την οποία έχει σχεδιαστεί περιορίζεται στα 30 km/h·

Τροπολογία  66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. η «κατηγορία Τ3» περιλαμβάνει τροχοφόρους ελκυστήρες, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη ταχύτατα που δεν υπερβαίνει τα 40 km/h, και με μάζα χωρίς φορτίο, σε κατάσταση λειτουργίας, που δεν υπερβαίνει τα 600 kg·

4. η «κατηγορία Τ3» περιλαμβάνει τροχοφόρους ελκυστήρες με μάζα χωρίς φορτίο, σε κατάσταση λειτουργίας, που δεν υπερβαίνει τα 600 kg· περιλαμβάνει επίσης ελκυστήρες των οποίων ο χειρισμός γίνεται με χειρολαβή, σύμφωνα με το σημείο 8α του άρθρου 3·

Τροπολογία  67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. η «κατηγορία Τ4» περιλαμβάνει τροχοφόρους ελκυστήρες ειδικής χρήσης οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για ταχύτατα που δεν υπερβαίνει τα 40 km/h·

5. η «κατηγορία Τ4» περιλαμβάνει τροχοφόρους ελκυστήρες ειδικής χρήσης·

Τροπολογία  68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9. η «κατηγορία Τ5» περιλαμβάνει τροχοφόρους ελκυστήρες οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από 40 km/h·

διαγράφεται

Τροπολογία  69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

19. η «κατηγορία U» περιλαμβάνει τα μηχανήματα όπως ορίζονται στην οδηγία 2006/42/ΕΚ, τα οποία είναι αυτοπροωθούμενα και προορίζονται για γεωργική ή δασική χρήση.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολογική έκθεση (κινητά μηχανήματα - κατηγορία U).

Τροπολογία  70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ)

Υποχρεώσεις των κρατών μελών

Τροπολογία  71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συγκροτούν και διορίζουν τις αρχές που είναι αρμόδιες για θέματα έγκρισης, και γνωστοποιούν στην Επιτροπή τη συγκρότηση και το διορισμό τους σύμφωνα με το άρθρο 53.

Τα κράτη μέλη συγκροτούν ή διορίζουν τις εθνικές αρχές. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τη συγκρότηση ή το διορισμό των εν λόγω αρχών.

Τροπολογία  72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η πράξη γνωστοποίησης των εγκριτικών αρχών περιλαμβάνει την επωνυμία τους, τη διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, και τον τομέα αρμοδιότητάς τους.

Η γνωστοποίηση των εθνικών αρχών περιλαμβάνει την επωνυμία τους, τη διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, και τον τομέα αρμοδιότητάς τους. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τον κατάλογο και τα στοιχεία των εγκριτικών αρχών και των αρχών εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία  73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι εγκριτικές αρχές μεριμνούν ώστε οι κατασκευαστές που ζητούν έγκριση να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού

διαγράφεται

 

(ενσωματώνεται στο Άρθρο 5 α (νέο))

Τροπολογία  74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι εγκριτικές αρχές εγκρίνουν μόνον τα οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

 

(ενσωματώνεται στο Άρθρο 5 α (νέο))

Τροπολογία  75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οι εγκριτικές αρχές χορηγούν άδεια κυκλοφορίας ή επιτρέπουν την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία μόνον των οχημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Οι εγκριτικές αρχές δεν απαγορεύουν, δεν περιορίζουν ούτε εμποδίζουν την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, την πώληση, τη θέση σε κυκλοφορία ή την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο των οχημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων για λόγους που σχετίζονται με πτυχές της κατασκευής και της λειτουργίας τους οι οποίες καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, εφόσον αυτά πληρούν της απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

4. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση και τη θέση σε κυκλοφορία μόνον των οχημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν, περιορίζουν ή εμποδίζουν την διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων για λόγους που σχετίζονται με πτυχές της κατασκευής και της λειτουργίας τους οι οποίες καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, εφόσον αυτά πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού.

Τροπολογία  77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β. Τα κράτη μέλη διοργανώνουν και διενεργούν εποπτεία της αγοράς και ελέγχους των οχημάτων, των συστημάτων, των μηχανικών μερών ή των χωριστών τεχνικών μονάδων που εισάγονται στην αγορά της Ένωσης σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων¹. Εφαρμόζουν το Άρθρο 19, παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.765/2008 όπως αναφέρεται στο Άρθρο 5β του παρόντος κανονισμού.

 

__________________

 

¹ΕΕ L 218, 13.8.2008, σ. 30.

Τροπολογία  78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5α

 

Υποχρεώσεις των εγκριτικών αρχών

 

1. Οι εγκριτικές αρχές μεριμνούν ώστε οι κατασκευαστές που ζητούν έγκριση τύπου να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού

 

2. Οι εγκριτικές αρχές εγκρίνουν μόνον τα οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5β

 

Υποχρεώσεις των αρχών εποπτείας της αγοράς

 

1. Όσον αφορά οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη και χωριστές τεχνικές μονάδες που υπόκεινται σε έγκριση τύπου, οι αρχές εποπτείας της αγοράς διενεργούν, σε επαρκή κλίμακα, τους απαραίτητους ελέγχους εγγράφων αφού λάβουν υπόψη καθιερωμένες αρχές αξιολόγησης κινδύνου, τυχόν καταγγελίες και λοιπές πληροφορίες.

 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν να απαιτήσουν από τους οικονομικούς φορείς να θέσουν στη διάθεσή τους εκείνα τα έγγραφα και στοιχεία που κρίνουν ότι είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων τους.

 

Όταν οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από αρχή έγκρισης τύπου, οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν τα εν λόγω πιστοποιητικά δεόντως υπόψη.

 

2. Σε περίπτωση συστημάτων, μηχανικών μερών και χωριστών τεχνικών μονάδων που δεν υπόκεινται σε έγκριση τύπου, εφαρμόζεται το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)Αριθ. 765/2008 στο σύνολό του.

Τροπολογία  80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος έναντι της εγκριτικής αρχής για όλες τις πτυχές της διαδικασίας έγκρισης και για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης της παραγωγής, είτε ο κατασκευαστής εμπλέκεται απευθείας σε όλα τα στάδια κατασκευής ενός οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας είτε όχι.

1. Οι κατασκευαστές μεριμνούν ούτως ώστε τα οχήματα, τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη ή οι χωριστές τεχνικές μονάδες τους που διατίθενται στην αγορά ή τίθενται σε κυκλοφορία, έχουν κατασκευαστεί και έχουν τύχει έγκρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και σύμφωνα με τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που έχουν εγκριθεί βάσει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Στην περίπτωση έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια, κάθε κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την έγκριση και τη συμμόρφωση της παραγωγής των συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων που προστίθενται στο στάδιο ολοκλήρωσης του οχήματος το οποίο διεκπεραιώνει ο κατασκευαστής. Ο κατασκευαστής που τροποποιεί μηχανικά μέρη ή συστήματα τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί σε προηγούμενα στάδια, είναι υπεύθυνος για την έγκριση και τη συμμόρφωση της παραγωγής των εν λόγω μηχανικών μερών και συστημάτων.

2. Στην περίπτωση έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια, κάθε κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την έγκριση και τη συμμόρφωση της παραγωγής των συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων που προστίθενται στο στάδιο ολοκλήρωσης του οχήματος το οποίο διεκπεραιώνει ο κατασκευαστής. Κατασκευαστής που τροποποιεί μηχανικά μέρη ή συστήματα τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί σε προηγούμενα στάδια, είναι υπεύθυνος για την έγκριση και τη συμμόρφωση της παραγωγής των τροποποιημένων μηχανικών μερών και συστημάτων.

Τροπολογία  82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ο κατασκευαστής ο οποίος τροποποιεί το ημιτελές όχημα με τρόπο που οδηγεί σε ταξινόμηση σε διαφορετική κατηγορία οχήματος με συνέπεια να αλλάξουν οι νομικές απαιτήσεις που έχουν ήδη αξιολογηθεί σε προηγούμενο στάδιο έγκρισης είναι επίσης υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις.

3. Οι κατασκευαστές που τροποποιούν το ημιτελές όχημα κατά τρόπον ώστε να πληροί τα κριτήρια για κατάταξη σε διαφορετική κατηγορία οχήματος, με συνέπεια να αλλάξουν οι νομικές απαιτήσεις που έχουν ήδη αξιολογηθεί σε προηγούμενο στάδιο έγκρισης, είναι επίσης υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ισχύουν στην κατηγορία οχημάτων στην οποία κατατάσσεται πλέον το τροποποιημένο όχημα.

Τροπολογία  83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ο κατασκευαστής, εφόσον είναι εγκατεστημένος εκτός Κοινότητας, διορίζει έναν μόνον αντιπρόσωπο εγκατεστημένο εντός της Κοινότητας για να τον αντιπροσωπεύει ενώπιον της εγκριτικής αρχής.

Για την έγκριση των οχημάτων, των συστημάτων, των μηχανικών μερών ή των χωριστών τεχνικών μονάδων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, οι κατασκευαστές που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης διορίζουν έναν μόνον αντιπρόσωπο εγκατεστημένο εντός της Ένωσης για να τους αντιπροσωπεύει ενώπιον της εγκριτικής αρχής.

Τροπολογία  84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι αναφορές στον κατασκευαστή θα θεωρείται ότι αφορούν είτε τον κατασκευαστή είτε τον εν λόγω αντιπρόσωπο.

διαγράφεται

Τροπολογία  85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Οι κατασκευαστές που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης μπορούν επιπλέον να διορίσουν ένα μόνο αντιπρόσωπο, εγκατεστημένο εντός της Ένωσης, για σκοπούς εποπτείας της αγοράς, ο οποίος μπορεί να είναι είτε ο αναφερόμενος στην παράγραφο 4 αντιπρόσωπος είτε ένας ακόμη αντιπρόσωπος.

Τροπολογία  86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β. Οι κατασκευαστές είναι υπεύθυνοι έναντι της εγκριτικής αρχής για όλες τις πτυχές της διαδικασίας έγκρισης και για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης της παραγωγής, είτε συμμετέχουν απευθείας σε όλα τα στάδια της κατασκευής οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας είτε όχι.

Τροπολογία  87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4γ. Οι κατασκευαστές, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού και τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνονται βάσει του παρόντος κανονισμού, μεριμνούν για την εφαρμογή διαδικασιών που εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την έγκριση τύπου των σειρών παραγωγής. Λαμβάνονται δεόντως υπόψη οποιεσδήποτε αλλαγές στον σχεδιασμό οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας ή στα χαρακτηριστικά καθώς και οποιεσδήποτε αλλαγές στις απαιτήσεις με τις οποίες έχει δηλωθεί ότι συμμορφώνεται ένα όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή μια χωριστή τεχνική μονάδα.

Τροπολογία  88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4δ. Επιπλέον των υποχρεωτικών επιγραφών και των σημάτων έγκρισης τύπου που τοποθετούν στα οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή στις χωριστές τεχνικές μονάδες τους σύμφωνα με το άρθρο 25, οι κατασκευαστές δηλώνουν την επωνυμία τους, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα καθώς και τη διεύθυνση στην Ένωση μέσω της οποίας μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μαζί τους σχετικά με τα οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή τις χωριστές τεχνικές μονάδες τους που έχουν διατεθεί στην αγορά της Ένωσης, ή, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν για μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες, στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το μηχανικό μέρος ή τη χωριστή τεχνική μονάδα.

Τροπολογία  89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4ε. Οι κατασκευαστές μεριμνούν ώστε, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένα όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα τελεί υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία  90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6α

 

Ειδικές υποχρεώσεις των κατασκευαστών όσον αφορά τη συμμόρφωση οχημάτων, συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων

 

1. Οι κατασκευαστές οι οποίοι υποπτεύονται ότι δικό τους όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή δική τους χωριστή τεχνική μονάδα που έχει διατεθεί στην αγορά ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό ή με οποιαδήποτε κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστική πράξη έχει εγκριθεί βάσει του παρόντος κανονισμού, λαμβάνουν αμέσως τα διορθωτικά μέτρα που απαιτούνται για τη συμμόρφωση, την απόσυρση ή την ανάκληση του οχήματος, του συστήματος, του μηχανικού μέρους, ή της χωριστής τεχνικής μονάδας, ανάλογα με την περίπτωση.

 

2. Σε περίπτωση που όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως σχετικά τις αρχές εποπτείας της αγοράς και τις εγκριτικές εκείνων των κρατών μελών στα οποία το όχημα, το σύστημα, το μηχανικό μέρος ή η χωριστή τεχνική μονάδα έχει διατεθεί στην αγορά ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία, δίνοντας λεπτομέρειες, ιδίως σχετικά με τη μη συμμόρφωση και με οποιαδήποτε διορθωτικά μέτρα έχουν ενδεχομένως ληφθεί.

 

3. Οι κατασκευαστές διατηρούν το αναφερόμενο στο άρθρο 15 παράγραφος 10, πακέτο πληροφοριών και, επιπλέον, ο κατασκευαστής του οχήματος διατηρεί τα αναφερόμενα στο άρθρο 24 πιστοποιητικά συμμόρφωσης στη διάθεση των εγκριτικών αρχών για περίοδο τουλάχιστον 10 ετών μετά την διάθεση στην αγορά του οχήματος και για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών στην περίπτωση συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας.

 

4. Οι κατασκευαστές, εφόσον λάβουν αιτιολογημένο αίτημα από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, παρέχουν σε αυτήν την αρχή, μέσω της αρχής έγκρισης τύπου, αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ που καταδεικνύει τη συμμόρφωση του οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή της χωριστής τεχνικής μονάδας, σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από την εν λόγω αρχή. Οι κατασκευαστές συνεργάζονται με την αρχή του κράτους μέλους σε σχέση με οποιαδήποτε δράση αναλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΚ)Αριθ. 765/200 8 για την εξάλειψη των κινδύνων που ενέχουν τα οχήματα, τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη ή οι χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν διατεθεί στην αγορά, ταξινομηθεί ή τεθεί σε κυκλοφορία.

Τροπολογία  91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6β

 

Υποχρεώσεις των αντιπροσώπων του κατασκευαστή όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς·

 

Ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή για την εποπτεία τους αγοράς εκτελεί τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην εντολή που λαμβάνει από τον κατασκευαστή. Η εν λόγω εντολή επιτρέπει στον αντιπρόσωπο να προβαίνει τουλάχιστον τους ακόλουθες ενέργειες:

 

α) παρέχει στην εγκριτική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος τους τελευταίας, τους τους πληροφορίες και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για να καταδειχθεί η συμμόρφωση παραγωγής οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας· και

 

β) συνεργάζεται με τους αρχές εποπτείας τους αγοράς ή τις εγκριτικές αρχές, κατόπιν αιτήματος των, σε σχέση με οποιαδήποτε δράση αναλαμβάνεται για την εξάλειψη των σοβαρών κινδύνων που ενέχουν τα οχήματα, τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη ή οι χωριστές τεχνικές μονάδες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.

Τροπολογία  92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6γ

 

Γενικές υποχρεώσεις των εισαγωγέων

 

1. Οι εισαγωγείς διαθέτουν στην αγορά της Ένωσης, λαμβάνουν άδεια κυκλοφορίας ή αναλαμβάνουν την ευθύνη για την θέση σε κυκλοφορία μόνο για οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμόρφωσης και είτε έχουν λάβει έγκριση τύπου ΕΕ είτε πληρούν τις απαιτήσεις εθνικής ή επιμέρους έγκρισης.

 

2. Πριν την διάθεση στην αγορά οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας που έχει λάβει έγκριση τύπου ΕΕ, οι εισαγωγείς επιβεβαιώνουν ότι υφίσταται πακέτο πληροφοριών που πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφος 4γ και μεριμνούν ώστε το όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή η χωριστή τεχνική μονάδα φέρει το απαραίτητο σήμα έγκρισης τύπου και συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 4γ. Σε περίπτωση οχήματος, ο εισαγωγέας επιβεβαιώνει ότι το όχημα συνοδεύεται από το απαραίτητο πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

 

3. Όταν οι εισαγωγείς υποπτεύονται ότι ένα όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή μια χωριστή τεχνική μονάδα δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και συγκεκριμένα ότι δεν ανταποκρίνονται στην έγκριση τύπου τους ή στην επιμέρους έγκρισή τους, δεν προβαίνουν στην διάθεση στην αγορά ή στην ταξινόμηση του εν λόγω οχήματος, του συστήματος, του μηχανικού μέρους ή της χωριστής τεχνικής μονάδας έως ότου επιτευχθεί συμμόρφωση. Επιπλέον, όταν υποπτεύονται ότι το όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή η χωριστή τεχνική μονάδα παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο, ενημερώνουν σχετικά τον κατασκευαστή, τις αρχές εποπτείας της αγοράς και την εγκριτική αρχή που χορήγησε την έγκριση.

 

4. Οι εισαγωγείς δηλώνουν την επωνυμία τους, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα και τη διεύθυνση επικοινωνίας στο όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή στη χωριστή τεχνική μονάδα τους, ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν για συστήματα, μηχανικά μέρη ή τεχνικές μονάδες, στη συσκευασία ή στο έγγραφο που συνοδεύει το σύστημα, το μηχανικό μέρος ή τη χωριστή τεχνική μονάδα.

 

5. Οι εισαγωγείς μεριμνούν ώστε το όχημα, το σύστημα, το μηχανικό μέρος ή η χωριστή τεχνική μονάδα να συνοδεύεται από τις απαιτούμενες οδηγίες και πληροφορίες, όπως προβλέπει το άρθρο 46, στις επίσημες γλώσσες των σχετικών κρατών μελών.

 

6. Οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένα όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα εμπίπτει στην αρμοδιότητα τους, οι συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

 

7. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο λόγω των σοβαρών κινδύνων που ενέχει το όχημα, το σύστημα, το μηχανικό μέρος ή η χωριστή τεχνική μονάδα, οι εισαγωγείς, προκειμένου να προστατεύσουν την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, διερευνούν και, εάν απαιτείται, τηρούν αρχείο καταγγελιών και ανακλήσεων ως προς τα οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή τις χωριστές τεχνικές μονάδες και ενημερώνουν σχετικά με την παρακολούθηση αυτή τους διανομείς.

Τροπολογία  93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6δ

 

Ειδικές υποχρεώσεις των εισαγωγέων όσον αφορά τη συμμόρφωση οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας

 

1. Οι εισαγωγείς που υποπτεύονται ότι ένα όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή μια χωριστή τεχνική μονάδα που έχουν διαθέσει στην αγορά, ταξινομήσει ή έχουν θέσει σε κυκλοφορία δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό λαμβάνουν αμέσως τα διορθωτικά μέτρα που απαιτούνται για τη συμμόρφωση, την απόσυρση ή την ανάκληση του οχήματος, του συστήματος, του μηχανικού μέρους, ή της χωριστής τεχνικής μονάδας, ανάλογα με την περίπτωση.

 

2. Όταν όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα ενέχει σοβαρό κίνδυνο, οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά τις αρχές εποπτείας της αγοράς και τις εγκριτικές αρχές των κρατών μελών στην αγορά των οποίων έχουν διαθέσει το όχημα, το σύστημα, το μηχανικό μέρος ή τη χωριστή τεχνική μονάδα, δίνοντας λεπτομέρειες, ιδίως σχετικά με τη μη συμμόρφωση και σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ενδεχομένως ληφθεί.

 

3. Οι εισαγωγείς διατηρούν, για περίοδο 10 ετών μετά την διάθεση στην αγορά του οχήματος και για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών μετά την διάθεση στην αγορά συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας, αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης το οποίο θέτουν στη διάθεση των αρχών εποπτείας της αγοράς και των εγκριτικών αρχών και μεριμνούν ώστε το αναφερόμενο στο άρθρο 15 παράγραφος 10 πακέτο πληροφοριών να βρίσκεται στη διάθεση αυτών των αρχών, εφόσον το ζητήσουν.

 

4. Οι εισαγωγείς παρέχουν στην εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης της τελευταίας, όλες τις πληροφορίες και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για να καταδειχθεί η συμμόρφωση του οχήματος, του συστήματος, του μηχανικού μέρους ή της χωριστής τεχνικής μονάδας, σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους της εν λόγω αρχής. Οι εισαγωγείς συνεργάζονται με την εν λόγω αρχή, κατόπιν αιτήματος της τελευταίας, σε σχέση με οποιοδήποτε δράση αναλαμβάνεται για την εξάλειψη των κινδύνων που ενέχει το όχημα, το σύστημα, το μηχανικό μέρος ή η χωριστή τεχνική μονάδα που έχουν διαθέσει στην αγορά, ταξινομήσει, ή ευθύνονται για τη θέση του σε κυκλοφορία.

Τροπολογία  94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6ε

 

Γενικές υποχρεώσεις των διανομέων

 

1. Οι διανομείς ενεργούν με την προσήκουσα επιμέλεια σχετικά με τις απαιτήσεις που ισχύουν σε περίπτωση διάθεσης στην αγορά οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας.

 

2. Πριν από την διάθεση στην αγορά οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας, οι διανομείς επιβεβαιώνουν ότι το όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή η χωριστή τεχνική μονάδα φέρει την απαιτούμενη υποχρεωτική επιγραφή ή το σήμα έγκρισης τύπου, ότι συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και από τις οδηγίες χρήσης και τις πληροφορίες ασφάλειας στις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο το όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή η χωριστή τεχνική μονάδα πρόκειται να διατεθεί στην αγορά και επιβεβαιώνουν επίσης ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 6γ παράγραφοι 2 και 4.

 

3. Οι διανομείς διασφαλίζουν ότι, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένα όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα εμπίπτει στην αρμοδιότητα τους, οι συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία  95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6στ

 

Ειδικές υποχρεώσεις των διανομέων όσον αφορά τη συμμόρφωση οχημάτων, συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων

 

1. Όταν διαθέτουν στην αγορά όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα, οι διανομείς ενεργούν με την προσήκουσα επιμέλεια σε σχέση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

 

2. Όταν οι διανομείς υποπτεύονται ότι ένα όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή μια χωριστή τεχνική μονάδα δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, δεν προβαίνουν στη διάθεση στην αγορά, στην ταξινόμηση ή στην θέση σε κυκλοφορία του οχήματος, του συστήματος, του μηχανικού μέρους ή της χωριστής τεχνικής μονάδας και αποτρέπουν την διάθεση στην αγορά, ταξινόμηση ή θέση σε κυκλοφορία αυτού έως ότου επιτευχθεί συμμόρφωση.

 

3. Όταν οι διανομείς υποπτεύονται ότι ένα όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή μια χωριστή τεχνική μονάδα που έχουν διαθέσει στην αγορά, ταξινομήσει ή έχουν θέσει σε κυκλοφορία υπ` ευθύνη τους δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό, ενημερώνουν τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του κατασκευαστή προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα ληφθούν τα διορθωτικά μέτρα που απαιτούνται για τη συμμόρφωση, την απόσυρση ή την ανάκληση, κατά περίπτωση, του οχήματος, του συστήματος, του μηχανικού μέρους, ή της χωριστής τεχνικής μονάδας, σύμφωνα με το άρθρο 6 α παράγραφος 1 ή το άρθρο 6δ παράγραφος 1.

 

4. Όταν το όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή η χωριστή τεχνική μονάδα ενέχει σοβαρό κίνδυνο, οι διανομείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά τις αρχές εποπτείας της αγοράς και τις εγκριτικές αρχές των κρατών μελών στις αγορές των οποίων έχει διατεθεί, ταξινομηθεί ή τεθεί σε κυκλοφορία υπ` ευθύνη των διανομέων το όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή η χωριστή τεχνική μονάδα, δίνοντας επίσης λεπτομέρειες, ιδίως σχετικά με τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ενδεχομένως ληφθεί από τον κατασκευαστή. Οι διανομείς ενημερώνουν επίσης τον κατασκευαστή και τον εισαγωγέα.

 

5. Οι διανομείς, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος εθνικής αρχής, μεριμνούν για την παροχή από τον κατασκευαστή στην εθνική αρχή των πληροφοριών που διευκρινίζονται στο άρθρο 6α παράγραφος 4 ή για την παροχή από τον εισαγωγέα στην εθνική αρχή των πληροφοριών που διευκρινίζονται στο άρθρο 6δ παράγραφος 3. Συνεργάζονται δε με την αρχή αυτή, κατόπιν αιτήματος αυτής, σε σχέση με οποιαδήποτε δράση αναλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΚ)αριθ. 765/2008 για την εξάλειψη των κινδύνων που ενέχουν τα οχήματα, τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη ή οι χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν διαθέσει στην αγορά της Ένωσης.

Τροπολογία  96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6 ζ

 

Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών ισχύουν για εισαγωγείς και διανομείς

 

Ένας εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται κατασκευαστής για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και υπόκειται στις υποχρεώσεις που ισχύουν για τους κατασκευαστές βάσει των άρθρων 6 έως 6β, σε περίπτωση που ο εισαγωγέας ή διανομέας διαθέτει στην αγορά, ταξινομεί ή θέτει σε κυκλοφορία υπ` ευθύνη του όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα με την ίδια επωνυμία ή το ίδιο εμπορικό σήμα ή σε περίπτωση που τροποποιεί όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά, ταξινομηθεί ή τεθεί σε κυκλοφορία κατά τέτοιο τρόπο που ενδεχομένως επηρεάζει τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις.

Τροπολογία  97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6 η

 

Ταυτοποίηση οικονομικών φορέων

 

Οι οικονομικοί φορείς γνωστοποιούν, εφόσον τους ζητηθεί, τα εξής στις αρχές εποπτείας της αγοράς και στις εγκριτικές αρχές για περίοδο 10 ετών:

 

α) κάθε οικονομικό φορέα που τους έχει προμηθεύσει όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα·

 

β) κάθε οικονομικό φορέα στον οποίο έχουν προμηθεύσει όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα.

Τροπολογία  98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Απαιτήσεις οδικής ασφάλειας

Απαιτήσεις οδικής και λειτουργικής ασφάλειας

Τροπολογία  99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

αα) την εκκίνηση και την στάση, συμπεριλαμβανομένων συσκευών για την στάση έκτακτης ανάγκης και την αυτόματη στάση·

 

(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές κατηγορίες οχημάτων)

Τροπολογία  100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

αβ) την ακούσια κίνηση του οχήματος·

 

(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές κατηγορίες οχημάτων)

Τροπολογία  101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού για τον έλεγχο του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων διεύθυνσης, πέδησης και ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας·

β) τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού για τον έλεγχο του οχήματος, όπως διεύθυνση και πέδηση, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων αντιεμπλοκής των τροχών και ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας (ή συστημάτων ισοδύναμου αποτελέσματος)·

Τροπολογία  102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιγ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ιγ) την μηχανική ασφάλεια·

 

(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές κατηγορίες οχημάτων)

Τροπολογία  103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιζ) τις διατάξεις ζεύξης και οπισθοπορείας

ιζ) τις διατάξεις ρυμούλκησης·

 

(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές κατηγορίες οχημάτων)

Τροπολογία  104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο κ α (new)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(κα) την ταχύτητα οπισθοπορείας·

 

(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές κατηγορίες οχημάτων)

Τροπολογία  105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο κ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(κβ) τις ερπύστριες·

 

(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές κατηγορίες οχημάτων)

Τροπολογία  106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο κ γ(νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(κγ) τις μηχανικές ζεύξεις·

 

(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές κατηγορίες οχημάτων)

Τροπολογία  107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 εφαρμόζονται στα οχήματα, τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη και τις χωριστές τεχνικές μονάδες που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, εφόσον δηλώνονται ως εφαρμοστέες στη σχετική κατηγορία οχήματος που παρατίθεται στο άρθρο 4.

3. Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 εφαρμόζονται στα οχήματα, τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη και τις χωριστές τεχνικές μονάδες, εφόσον δηλώνονται στο Παράρτημα Ι ως εφαρμοστέες στη σχετική κατηγορία οχήματος που παρατίθεται στο άρθρο 4.

Τροπολογία  108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 57, κατ' εξουσιοδότηση πράξη η οποία θα καθορίζει τις αναλυτικές τεχνικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων τω διαδικασιών δοκιμής και των οριακών τιμών, όπου ισχύει, για θέματα που παρατίθενται στην παράγραφο 2 ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη υψηλού επιπέδου οδικής ασφάλειας.

4. Προκειμένου να διασφαλίσει την επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου οδικής και λειτουργικής ασφάλειας, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 57, όσον αφορά τις ανα λυτικές τεχνικές απαιτήσεις για τα θέματα που παρατίθενται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών δοκιμής και των οριακών τιμών, όπου ισχύει.

 

Οι εν λόγω λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις διαμορφώνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αυξάνουν ή τουλάχιστον να διατηρούν το επίπεδο οδικής και λειτουργικής ασφάλειας που παρέχουν οι οδηγίες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 και στο άρθρο 63.

 

Οι λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις διασφαλίζουν ιδίως ότι:

 

- τα οχήματα των οποίων η ανώτατη ταχύτητα υπερβαίνει τα 40 χλμ./ώρα, με εξαίρεση τον εναλλάξιμο ρυμουλκούμενο εξοπλισμό (κατηγορία S), επιτυγχάνουν ένα αντίστοιχο επίπεδο οδικής ασφάλειας όσον αφορά την απόδοση των συστημάτων πέδησης και αντιεμπλοκής των τροχών με εκείνο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων αυτών·

Τροπολογία  109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) συστήματα προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής (στο εξής ROPS)·

α) δομές προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής (στο εξής ROPS)·

Τροπολογία  110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

συστήματα προστασίας κατά της πτώσης αντικειμένων (στο εξής FOPS)·

β) δομές προστασίας κατά της πτώσης αντικειμένων (στο εξής FOPS)·

Τροπολογία  111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο βα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

βα) λειτουργία και συντήρηση·

 

(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές κατηγορίες οχημάτων)

Τροπολογία  112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ββ) ασφάλεια και αξιοπιστία των συστημάτων ελέγχου, περιλαμβανομένων των δυναμοδοτών των ρυμουλκούμενων μηχανημάτων·

 

(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές κατηγορίες οχημάτων)

Τροπολογία  113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(βγ) απομόνωση των πηγών ενέργειας·

 

(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές κατηγορίες οχημάτων)

Τροπολογία  114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(βδ) προστασία έναντι οποιασδήποτε ευλόγως προβλέψιμης κακής χρήσης του οχήματος·

 

(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές κατηγορίες οχημάτων)

Τροπολογία  115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(βε) μέτρα προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων·

 

(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές κατηγορίες οχημάτων)

Τροπολογία  116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) εσωτερικές ηχοστάθμες·

δ) αντιληπτό από τον οδηγό επίπεδο θορύβου·

Τροπολογία  117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

εα) εργονομία (περιλαμβανομένης της προβλεπόμενης κακής χρήσης, της χρηστικότητας των συστημάτων ελέγχου, της προσβασιμότητας των χειριστηρίων προκειμένου να αποφεύγεται η ακούσια ενεργοποίηση, της προσαρμογής της διεπαφής ανθρώπου/οχήματος στα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά του οδηγού, της παρέμβασης του χρήστη)

 

(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές κατηγορίες οχημάτων)

Τροπολογία  118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στα) πρόσβαση στις θέσεις χειρισμού και στα σημεία επέμβασης που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση·

 

(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές κατηγορίες οχημάτων)

Τροπολογία  119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 - παράγραφος 2 - στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ια α) σταθερότητα·

Τροπολογία  120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ια β) προφυλακτήρες και προστατευτικές διατάξεις·

 

(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές κατηγορίες οχημάτων)

Τροπολογία  121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ια γ) κίνδυνος απώλειας ευσταθείας·

 

(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές κατηγορίες οχημάτων)

Τροπολογία  122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ια δ) κίνδυνος ολισθήματος, σκοντάμματος ή πτώσης·

 

(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές κατηγορίες οχημάτων)

Τροπολογία  123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ια ε) προστασία του οδηγού από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, συμπεριλαμβανομένης της κεραυνοβόλησης·

 

(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές κατηγορίες οχημάτων)

Τροπολογία  124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ια στ) ασφαλής καθαρισμός του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών του τμημάτων·

 

(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές κατηγορίες οχημάτων)

Τροπολογία  125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ια ζ) κίνδυνος παγίδευσης·

 

(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές κατηγορίες οχημάτων)

Τροπολογία  126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ια η) εξάλειψη κινδύνων οφειλόμενων σε λάθη συναρμολόγησης·

 

(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές κατηγορίες οχημάτων)

Τροπολογία  127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια θ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ια θ) προφυλακτήρες·

 

(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές κατηγορίες οχημάτων)

Τροπολογία  128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια ι (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ια ι) κίνδυνοι σχετικοί με κινητά στοιχεία·

 

(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές κατηγορίες οχημάτων)

Τροπολογία  129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια ια (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ια ια) υλικά και προϊόντα·

 

(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές κατηγορίες οχημάτων)

Τροπολογία  130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια ιβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ια ιβ) ηλεκτρικές στήλες·

 

(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές κατηγορίες οχημάτων)

Τροπολογία  131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιγ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ιγ γ) πέδηση περιλαμβανομένων των λειτουργιών σταθμεύσεως·

 

(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές κατηγορίες οχημάτων)

Τροπολογία  132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(l) προστασία του οδηγού από επικίνδυνες ουσίες·

(l) προστασία του οδηγού από επικίνδυνα υλικά και επικίνδυνες ουσίες, ή από την έλλειψη οξυγόνου·

 

(πρέπει να τροποποιηθεί στο Παράρτημα Ι και να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές κατηγορίες οχημάτων)

Τροπολογία  133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιβ a) πυροπροστασία·

 

(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές κατηγορίες οχημάτων)

Τροπολογία  134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιβ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ιβ β) κραδασμοί·

 

(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές κατηγορίες οχημάτων)

Τροπολογία  135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιβ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ιβ γ) προστασία από εξωτερικής προέλευσης ακτινοβολία·

 

(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές κατηγορίες οχημάτων)

Τροπολογία  136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιβ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ιβ δ) προστασία από την έκθεση σε μέρη ή υλικά σε ακραίες θερμοκρασίες·

 

(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές κατηγορίες οχημάτων)

Τροπολογία  137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιγ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ιγ α) κίνδυνοι οφειλόμενοι σε μεταβολές των συνθηκών χειρισμού·

 

(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές κατηγορίες οχημάτων)

Τροπολογία  138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιγ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ιγ β) κίνδυνοι οφειλόμενοι σε επιφάνειες, ακμές ή γωνίες·

 

(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές κατηγορίες οχημάτων)

Τροπολογία  139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιγ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ιγ γ) κίνδυνοι ρήξης στερεών και εύκαμπτων αγωγών στους οποίους κυκλοφορούν ρευστά, ιδίως υπό υψηλή πίεση·

 

(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές κατηγορίες οχημάτων)

Τροπολογία  140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιγ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ιγ δ) ενημέρωση και προειδοποιήσεις·

 

(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές κατηγορίες οχημάτων)

Τροπολογία  141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 εφαρμόζονται στα οχήματα, τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη και τις χωριστές τεχνικές μονάδες που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, εφόσον δηλώνονται ως εφαρμοστέες στη σχετική κατηγορία οχήματος στον παρόντα κανονισμό.

3. Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 εφαρμόζονται στα οχήματα, τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη και τις χωριστές τεχνικές μονάδες, εφόσον δηλώνονται στο Παράρτημα Ι ως εφαρμοστέες στη σχετική κατηγορία οχήματος που παρατίθεται στο άρθρο 4.

Τροπολογία  142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 57, κατ' εξουσιοδότηση πράξη η οποία θα καθορίζει τις αναλυτικές τεχνικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων τω διαδικασιών δοκιμής και των οριακών τιμών, όπου ισχύει, για θέματα που παρατίθενται στην παράγραφο 2 ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη υψηλού επιπέδου οδικής ασφάλειας.

4. Προκειμένου να διασφαλίσει την επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας του επαγγελματία χρήστη, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 57, όσον αφορά τις αναλυτικές τεχνικές απαιτήσεις για τα θέματα που παρατίθενται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών δοκιμής και των οριακών τιμών, όπου ισχύει.

 

Οι εν λόγω λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις διαμορφώνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αυξάνουν ή τουλάχιστον να διατηρούν το επίπεδο εργασιακής που παρέχουν οι οδηγίες που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 και στο άρθρο 63.

Τροπολογία  143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Εφαρμόζονται οι ειδικές οριακές τιμές, οι διαδικασίες και οι απαιτήσεις δοκιμών για ρυπογόνες εκπομπές που καθορίζονται για τα κινητά μηχανήματα στην οδηγία 97/68/ΕΚ.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία  144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 εφαρμόζονται στα οχήματα, τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη και τις χωριστές τεχνικές μονάδες που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, εφόσον δηλώνονται ως εφαρμοστέες στη σχετική κατηγορία οχήματος στον παρόντα κανονισμό.

4. Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 εφαρμόζονται στα οχήματα, τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη και τις χωριστές τεχνικές μονάδες, εφόσον δηλώνονται στο Παράρτημα Ι ως εφαρμοστέες στη σχετική κατηγορία οχήματος που παρατίθεται στο άρθρο 4.

Τροπολογία  145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 57, πράξη κατ' εξουσιοδότηση που καθορίζει τις λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών δοκιμής και των οριακών τιμών, εφόσον υπάρχουν, για την εξωτερική ηχοστάθμη, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β), και την εγκατάσταση εγκεκριμένων κινητήρων σε όχημα καθώς και τις σχετικές διατάξεις σχετικά με την ευελιξία όπως περιγράφονται στις παραγράφους 2 στοιχείο α) και 3 για να διασφαλίζεται η επίτευξη υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής επίδοσης.

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 57, όσον αφορά τις λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις σχετικά με την εξωτερική ηχοστάθμη, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών δοκιμής και των οριακών τιμών, εφόσον υπάρχουν, και σχετικά με την εγκατάσταση εγκεκριμένων κινητήρων σε όχημα όσον αφορά τις ρυπογόνες εκπομπές καθώς και τις σχετικές διατάξεις σχετικά με την ευελιξία για να διασφαλίζεται η επίτευξη υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής επίδοσης.

 

Αυτές οι ειδικές απαιτήσεις διαμορφώνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αυξάνουν ή τουλάχιστον να διατηρούν το επίπεδο περιβαλλοντικής απόδοσης που παρέχουν οι οδηγίες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 και, κατά περίπτωση, στο άρθρο 63.

Τροπολογία  146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Διαδικασίες για έγκριση τύπου ΕΕ για το σύνολο του οχήματος

Διαδικασίες για έγκριση τύπου ΕΕ

Τροπολογία  147

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο κατασκευαστής μπορεί να επιλέγει μια από τις ακόλουθες διαδικασίες:

1. Κατά την υποβολή αιτήματος για έγκριση τύπου για το σύνολο του οχήματος, ο κατασκευαστής μπορεί να επιλέγει μία από τις ακόλουθες διαδικασίες:

Τροπολογία  148

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) έγκριση σε πολλαπλά στάδια.

διαγράφεται

Τροπολογία  149

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 - εδάφιο 1 α (νέο) και 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Επιπλέον, ο κατασκευαστής μπορεί να επιλέξει την έγκριση σε πολλαπλά στάδια.

 

Για την έγκριση τύπου συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων, εφαρμόζεται η διαδικασία έγκρισης τύπου σε ένα στάδιο.

Τροπολογία  150

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η έγκριση τύπου σε διαδοχικά στάδια είναι η διαδικασία έγκρισης ενός οχήματος η οποία συνίσταται στη συλλογή βήμα προς βήμα ολόκληρης της σειράς πιστοποιητικών έγκρισης τύπου ΕΕ για τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη και τις χωριστές τεχνικές μονάδες του οχήματος, και η οποία, σε τελικό στάδιο, οδηγεί στην έγκριση για το σύνολο του οχήματος.

Η έγκριση τύπου σε διαδοχικά στάδια είναι η διαδικασία έγκρισης ενός οχήματος η οποία συνίσταται στη συλλογή βήμα προς βήμα ολόκληρης της σειράς πιστοποιητικών έγκρισης τύπου ΕΕ για τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη και τις χωριστές τεχνικές μονάδες που αποτελούν τμήμα του οχήματος, και η οποία, σε τελικό στάδιο, οδηγεί στην έγκριση για το σύνολο του οχήματος.

Τροπολογία  151

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια χορηγείται για τύπο ημιτελούς ή ολοκληρωμένου οχήματος το οποίο συμμορφώνεται με τα στοιχεία του φακέλου πληροφοριών του κατασκευαστή και το οποίο πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις των σχετικών κανονιστικών πράξεων του παραρτήματος I, ανάλογα με την κατάσταση ολοκλήρωσης του οχήματος.

3. Η έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια χορηγείται για τύπο ημιτελούς ή ολοκληρωμένου οχήματος το οποίο συμμορφώνεται με τα στοιχεία του φακέλου πληροφοριών του κατασκευαστή και το οποίο πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις που παρατίθενται στις σχετικές κανονιστικές πράξεις του παραρτήματος I, ανάλογα με την κατάσταση ολοκλήρωσης του οχήματος.

Τροπολογία  152

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η έγκριση τύπου για το τελικό στάδιο ολοκλήρωσης χορηγείται μόνον αφότου η εγκριτική αρχή εξακριβώσει ότι η έγκριση (οι εγκρίσεις) τύπου που χορηγήθηκε (χορηγήθηκαν) για το ημιτελές όχημα πιστοποιούν ότι το όχημα για το οποίο έγινε η έγκριση τύπου στο τελικό στάδιο πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις που ισχύουν κατά τη στιγμή που χορηγείται και για την κατηγορία του οχήματος για την οποία χορηγείται η έγκριση τύπου για το ολοκληρωμένο όχημα.

4. Η έγκριση τύπου για το τελικό στάδιο ολοκλήρωσης χορηγείται μόνον αφότου η εγκριτική αρχή εξακριβώσει ότι το όχημα για το οποίο έγινε η έγκριση τύπου στο τελικό στάδιο πληροί στο στάδιο αυτό όλες τις ισχύουσες τεχνικές απαιτήσεις. Στα ανωτέρω περιλαμβάνεται ο έλεγχος εγγράφων όλων των απαιτήσεων που καλύπτονται από έγκριση τύπου που χορηγήθηκε για ημιτελές όχημα κατά τη διάρκεια διαδικασίας σε πολλαπλά στάδια, ακόμα και αν χορηγήθηκε αυτή για διαφορετική κατηγορία ή υποκατηγορία οχήματος.

Τροπολογία  153

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η επιλογή της διαδικασίας έγκρισης δεν θίγει τις εφαρμοστέες κανονιστικές απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται ο εγκεκριμένος τύπος οχήματος κατά τη στιγμή της έκδοσης της έγκρισης τύπου για το σύνολο του οχήματος.

5. Η επιλογή της διαδικασίας έγκρισης δεν θίγει τις εφαρμοστέες απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται ο εγκεκριμένος τύπος οχήματος κατά τη στιγμή της έκδοσης της έγκρισης τύπου για το σύνολο του οχήματος.

Τροπολογία  154

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Εκτελεστικές αρμοδιότητες χορηγούνται στην Επιτροπή με το άρθρο 54 για να καθορίσει τα υποδείγματα για τις λεπτομερείς ρυθμίσεις που αφορούν τις διαδικασίες έγκρισης τύπου.

6. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ’εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το Άρθρο 57 προκειμένου να καθορίσει τις λεπτομερείς ρυθμίσεις που αφορούν τις διαδικασίες έγκρισης τύπου.

Τροπολογία  155

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Για ένα συγκεκριμένο τύπο οχήματος, επιτρέπεται να υποβάλλεται μία μόνον αίτηση και σε ένα μόνον κράτος μέλος.

2. Για ένα συγκεκριμένο τύπο οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας, επιτρέπεται να υποβάλλεται μία μόνον αίτηση και σε ένα μόνον κράτος μέλος.

Τροπολογία  156

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πληροφορίες που παρέχονται κατά την αίτηση έγκρισης τύπου

Φάκελος πληροφοριών

Τροπολογία  157

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι πληροφορίες που πρέπει να παράσχει ο αιτών καθορίζονται στο δελτίο πληροφοριών, όπως ορίζει η εκτελεστική νομοθεσία.

διαγράφεται

Τροπολογία  158

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο αιτών παρέχει ένα φάκελο πληροφοριών στην εγκριτική αρχή. Ο εν λόγω φάκελος περιλαμβάνει το δελτίο πληροφοριών και όλα τα στοιχεία, τα σχέδια, τις φωτογραφίες και άλλες απαιτούμενες πληροφορίες. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να παρέχονται σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή.

Ο αιτών παρέχει ένα φάκελο πληροφοριών στην εγκριτική αρχή.

 

Ο φάκελος πληροφοριών περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

 

α) δελτίο πληροφοριών·

 

β) όλα τα στοιχεία, τα σχέδια, τις φωτογραφίες και άλλες πληροφορίες·

 

γ) για οχήματα, ένδειξη της διαδικασίας (ή των διαδικασιών) που επιλέγεται βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 1.

Τροπολογία  159

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ο φάκελος πληροφοριών μπορεί να παρέχεται σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή εφόσον αυτό είναι αποδεκτό από την τεχνική υπηρεσία και την εγκριτική αρχή.

Τροπολογία  160

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 57, προκειμένου να καθορισθούν οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην εγκριτική αρχή σύμφωνα με το παρόν άρθρο, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 13.

Τροπολογία  161

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Χορηγούνται στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για να καθορίζει τα μοντέλα ια το δελτίο πληροφοριών και το φάκελο πληροφοριών του άρθρου 54.

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη για να καθορίζει τα μοντέλα για το δελτίο πληροφοριών και το φάκελο πληροφοριών. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 2.

Τροπολογία  162

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η αίτηση για έγκριση τύπου σε διαδοχικά στάδια συνοδεύεται από φάκελο πληροφοριών και από το πλήρες σύνολο των πιστοποιητικών έγκρισης τύπου που απαιτούνται σύμφωνα με κάθε εφαρμοστέα χωριστή πράξη και βάσει των κανονισμών ΟΕΕ/ΟΗΕ και των κωδικών ΟΟΣΑ που παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

Η αίτηση για έγκριση τύπου σε διαδοχικά στάδια συνοδεύεται από φάκελο πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 12 και από το πλήρες σύνολο των πιστοποιητικών έγκρισης τύπου που απαιτούνται σύμφωνα με κάθε εφαρμοστέα πράξη και των κανονισμών ΟΕΕ/ΟΗΕ ή των κωδικών ΟΟΣΑ που παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

Τροπολογία  163

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η αίτηση για έγκριση τύπου σε ένα στάδιο συνοδεύεται από φάκελο πληροφοριών που περιέχει τις σχετικές πληροφορίες σε σχέση με τις πράξεις που παρατίθενται το παράρτημα Ι.

2. Η αίτηση για έγκριση τύπου σε ένα στάδιο συνοδεύεται από φάκελο πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 12 που περιέχει τις σχετικές πληροφορίες σε σχέση με τις πράξεις που παρατίθενται το παράρτημα Ι.

Τροπολογία  164

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Στην περίπτωση μεικτής διαδικασίας έγκρισης τύπου, ο φάκελος πληροφοριών συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου σύμφωνα με κάθε μία από τις εφαρμοστέες χωριστές πράξεις και τους κανονισμούς ΟΕΕ/ΟΗΕ ή τους κωδικούς ΟΟΣΑ που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και περιλαμβάνει, στο βαθμό που δεν προσκομίζεται πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται στα μέτρα εκτέλεσης του παρόντος κανονισμού, σε σχέση με τις πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

3. Στην περίπτωση μεικτής διαδικασίας έγκρισης τύπου, ο φάκελος πληροφοριών συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου σύμφωνα με κάθε μία από τις εφαρμοστέες πράξεις και τους κανονισμούς ΟΕΕ/ΟΗΕ ή τους κωδικούς ΟΟΣΑ που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και περιλαμβάνει, στο βαθμό που δεν προσκομίζεται πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται στα μέτρα εκτέλεσης του παρόντος κανονισμού, σε σχέση με τις πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

Τροπολογία  165

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι πληροφορίες που καθορίζονται στα σημεία α) και β) μπορούν να παράσχοντα σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Οι πληροφορίες που καθορίζονται στα σημεία α) και β) μπορούν να παράσχοντα σύμφωνα με την παράγραφο 3.

Τροπολογία  166

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, η εγκριτική αρχή μπορεί να ζητεί από τον κατασκευαστή να υποβάλει τις τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται για να ληφθεί απόφαση όσον αφορά τις απαιτούμενες δοκιμές ή για να διευκολυνθεί η διενέργεια των δοκιμών αυτών.

5. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, η εγκριτική αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον κατασκευαστή να υποβάλει τις τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται για να ληφθεί απόφαση όσον αφορά τις απαιτούμενες δοκιμές ή για να διευκολυνθεί η διενέργεια των δοκιμών αυτών.

Τροπολογία  167

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Διαδικασία που ακολουθείται για την έγκριση τύπου ΕΕ συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων

διαγράφεται

Ο κατασκευαστής υποβάλλει την αίτηση στην εγκριτική αρχή.

 

Για συγκεκριμένο τύπο συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας, επιτρέπεται να υποβάλλεται μία μόνον αίτηση και σε ένα μόνον κράτος μέλος.

 

Για κάθε τύπο προς έγκριση, υποβάλλεται χωριστή αίτηση.

 

Αιτιολόγηση

Το εν λόγω άρθρο ενσωματώθηκε στα άρθρα 10 και 11.

Τροπολογία  168

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι εγκριτικές αρχές χορηγούν έγκριση τύπου ΕΕ μόνον αφού βεβαιωθούν ότι έχει γίνει συμμόρφωση των διαδικασιών παραγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 19 και εάν ο τύπος του οχήματος, του συστήματος, του μηχανικού μέρους ή της χωριστής τεχνικής μονάδας συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις.

1. Οι εγκριτικές αρχές χορηγούν έγκριση τύπου ΕΕ μόνον αφού επιβεβαιώσουν την συμμόρφωση των διαδικασιών παραγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 19 και την συμμόρφωση του τύπου του οχήματος, του συστήματος, του μηχανικού μέρους ή της χωριστής τεχνικής μονάδας με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις.

Τροπολογία  169

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Εάν μια εγκριτική αρχή διαπιστώσει ότι τύπος οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας, μολονότι έχει κατασκευαστεί κατά συμμόρφωση με τις απαιτούμενες διατάξεις, ενέχει σοβαρό κίνδυνο για την οδική ασφάλεια ή βλάπτει σοβαρά το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία ή, στην περίπτωση ελκυστήρων, παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την εργασιακή ασφάλεια, μπορεί να αρνηθεί την έκδοση έγκρισης τύπου ΕΕ. Στην περίπτωση αυτήν, η εγκριτική αρχή αποστέλλει αμέσως στις άλλες εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών μερών και στην Επιτροπή αναλυτικό φάκελο στον οποίον εξηγεί τους λόγους για την απόφασή της και παρέχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα πορίσματά της.

3. Εάν μια εγκριτική αρχή διαπιστώσει ότι τύπος οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας, μολονότι συμμορφώνεται προς τις απαιτούμενες διατάξεις, ενέχει σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια ή μπορεί να βλάψει σοβαρά το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία, ή παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την εργασιακή ασφάλεια, μπορεί να αρνηθεί την έκδοση έγκρισης τύπου ΕΕ. Στην περίπτωση αυτήν, η εγκριτική αρχή αποστέλλει αμέσως στις άλλες εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών μερών και στην Επιτροπή αναλυτικό φάκελο στον οποίον εξηγεί τους λόγους για την απόφασή της και παρέχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα πορίσματά της.

Τροπολογία  170

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ΕΕ αριθμούνται σύμφωνα με εναρμονισμένο σύστημα.

4. Τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ΕΕ αριθμούνται σύμφωνα με εναρμονισμένο σύστημα που καθορίζεται από την Επιτροπή με εκτελεστική πράξη. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 2.

Τροπολογία  171

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η εγκριτική αρχή αποστέλλει, εντός 20 εργάσιμων ημερών, στις εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών μελών αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ οχήματος, συνοδευόμενο από τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα, για κάθε τύπο οχήματος που έχει εγκρίνει. Το έντυπο αντίγραφο μπορεί να αντικαθίσταται από ηλεκτρονικό αρχείο.

5. Η εγκριτική αρχή αποστέλλει, εντός 20 εργάσιμων ημερών, στις εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών μελών αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ οχήματος, συνοδευόμενο από τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα, για κάθε τύπο οχήματος που έχει εγκρίνει, κάνοντας χρήση κοινού ασφαλούς ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγών.

Τροπολογία  172

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Η εγκριτική αρχή αποστέλλει ανά τρίμηνο στις εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών μελών κατάλογο των εγκρίσεων τύπου ΕΕ συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων τις οποίες έχει χορηγήσει, τροποποιήσει, απορρίψει ή ανακαλέσει κατά την προηγούμενη περίοδο.

7. Ανά τρίμηνο, η εγκριτική αρχή αποστέλλει στις εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών μελών κατάλογο των εγκρίσεων τύπου ΕΕ τις οποίες έχει χορηγήσει, τροποποιήσει, απορρίψει ή ανακαλέσει για συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες κατά την προηγούμενη περίοδο.

Τροπολογία  173

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8. Εφόσον ζητηθεί από εγκριτική αρχή άλλου κράτους μέλους, η εγκριτική αρχή που χορήγησε έγκριση τύπου ΕΕ αποστέλλει εντός 20 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος αντίγραφο του συγκεκριμένου πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ, συνοδευόμενο από τα συνημμένα του έγγραφα. Το έντυπο αντίγραφο μπορεί να αντικαθίσταται από ηλεκτρονικό αρχείο.

8. Εφόσον ζητηθεί από εγκριτική αρχή άλλου κράτους μέλους, η εγκριτική αρχή που χορήγησε έγκριση τύπου ΕΕ αποστέλλει σε αυτήν εντός 20 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος αντίγραφο του ζητηθέντος πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ, συνοδευόμενο από τα συνημμένα του έγγραφα, κάνοντας χρήση κοινού ασφαλούς ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγών.

Τροπολογία  174

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9. Αν το ζητήσει η Επιτροπή, η εγκριτική αρχή διαβιβάζει σε αυτήν τις πληροφορίες που περιγράφονται στις παραγράφους 5 ως 8.

9. Αν το ζητήσει η Επιτροπή, η εγκριτική αρχή διαβιβάζει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 5 ως 8 και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  175

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10. Η εγκριτική αρχή καταρτίζει πακέτο πληροφοριών αποτελούμενο από το φάκελο πληροφοριών μαζί με την έκθεση δοκιμών καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα τα οποία η τεχνική υπηρεσία ή η εγκριτική αρχή έχει προσθέσει στο φάκελο πληροφοριών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων της. Ο φάκελος πληροφοριών περιέχει το ευρετήριο των περιεχομένων του πακέτου πληροφοριών, με κατάλληλη αρίθμηση ή άλλη σήμανση ώστε όλες οι σελίδες να αναγνωρίζονται σαφώς· το έγγραφο αυτό έχει τέτοια μορφή ώστε να παρουσιάζεται μια καταγραφή των διαδοχικών σταδίων διαχείρισης της έγκρισης τύπου ΕΕ, ιδίως δε οι ημερομηνίες αναθεωρήσεων και ενημέρωσης.

10. Η εγκριτική αρχή καταρτίζει πακέτο πληροφοριών αποτελούμενο από το φάκελο πληροφοριών μαζί με την έκθεση δοκιμών καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα τα οποία η τεχνική υπηρεσία ή η εγκριτική αρχή έχει προσθέσει στο φάκελο πληροφοριών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων της. Το πακέτο πληροφοριών περιέχει το ευρετήριο των περιεχομένων του πακέτου πληροφοριών, με κατάλληλη αρίθμηση ή άλλη σήμανση ώστε όλες οι σελίδες να αναγνωρίζονται σαφώς και η μορφή κάθε εγγράφου να είναι τέτοια ώστε να παρουσιάζεται μια καταγραφή των διαδοχικών σταδίων διαχείρισης της έγκρισης τύπου ΕΕ, ιδίως δε οι ημερομηνίες αναθεωρήσεων και ενημέρωσης.

Τροπολογία  176

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ειδικές διατάξεις που αφορούν το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου

Ειδικές διατάξεις που αφορούν το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ

Τροπολογία  177

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου περιέχει, ως συνημμένα, τα εξής:

1. Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ περιέχει, ως συνημμένα, τα εξής:

Τροπολογία  178

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) το πακέτο πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 15·

α) το πακέτο πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 10·

Τροπολογία  179

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γα) υπόδειγμα του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, συμπληρωμένο.

Τροπολογία  180

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου εκδίδεται με βάση το υπόδειγμα που καθορίζεται στην εκτελεστική πράξη του κανονισμού:

2. Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ εκδίδεται με βάση το υπόδειγμα που καθορίζεται από την Επιτροπή με εκτελεστική πράξη. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 2.

Τροπολογία  181

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) συμπληρώνει όλα τα σχετικά μέρη του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του επισυναπτόμενου δελτίου αποτελεσμάτων δοκιμών, σύμφωνα με το υπόδειγμα του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου που παρατίθεται στην εκτελεστική πράξη του παρόντος κανονισμού·

α) συμπληρώνει όλα τα σχετικά μέρη του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του επισυναπτόμενου δελτίου αποτελεσμάτων δοκιμών·

Τροπολογία  182

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή καθορίζει το υπόδειγμα του δελτίου αποτελεσμάτων δοκιμών που αναφέρεται στο σημείο α) της παρούσης παραγράφου με εκτελεστική πράξη. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 2.

Τροπολογία  183

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Όταν σε έγκριση τύπου ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 26, έχουν επιβληθεί περιορισμοί όσον αφορά την ισχύ της ή έχουν προβλεφθεί εξαιρέσεις από ορισμένες διατάξεις των κανονιστικών πράξεων, το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ μνημονεύει τους εν λόγω περιορισμούς ή εξαιρέσεις.

4. Όταν για έγκριση τύπου ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 26, έχουν επιβληθεί περιορισμοί όσον αφορά την ισχύ της ή έχουν προβλεφθεί εξαιρέσεις από ορισμένες διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή των κατ' εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων που εγκρίνονται βάσει του παρόντος κανονισμού, το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ μνημονεύει τους εν λόγω περιορισμούς ή εξαιρέσεις.

Τροπολογία  184

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Όταν ο κατασκευαστής επιλέγει τη μεικτή διαδικασία έγκρισης τύπου, η εγκριτική αρχή συμπληρώνει στο έγγραφο πληροφοριών, τα στοιχεία αναφοράς από τις εκθέσεις δοκιμών που ορίζονται από κανονιστικές πράξεις για τα οποία δεν υπάρχει πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ. Χορηγούνται στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για να καθορίζει τα υποδείγματα για το εν λόγω έγγραφο στο άρθρο 54.

5. Όταν ο κατασκευαστής επιλέγει τη μεικτή διαδικασία έγκρισης τύπου, η εγκριτική αρχή συμπληρώνει το έγγραφο πληροφοριών με τα στοιχεία αναφοράς στις εκθέσεις δοκιμών που ορίζονται από τις αναφερόμενες στο άρθρο 18 παράγραφος 1 εκτελεστικές πράξεις για τα οποία δεν υπάρχει πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ.

Τροπολογία  185

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Όταν ο κατασκευαστής επιλέγει τη διαδικασία έγκρισης τύπου σε ένα στάδιο, η εγκριτική αρχή καθορίζει τον κατάλογο των εφαρμοστέων απαιτήσεων ή πράξεων και προσαρτά τον εν λόγω κατάλογο στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ. Χορηγούνται στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για να καθορίζει το υπόδειγμα για τον εν λόγω κατάλογο στο άρθρο 54.

6. Όταν ο κατασκευαστής επιλέγει τη διαδικασία έγκρισης τύπου σε ένα στάδιο, η εγκριτική αρχή καθορίζει κατάλογο των εφαρμοστέων απαιτήσεων ή πράξεων και προσαρτά τον εν λόγω κατάλογο στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ. Η Επιτροπή καθορίζει το υπόδειγμα για τον εν λόγω κατάλογο με εκτελεστική πράξη. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 2.

Τροπολογία  186

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η έγκριση τύπου ΕΕ χορηγείται σε σχέση με ένα σύστημα που συμμορφώνεται με τα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο πληροφοριών και το όποιο πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζονται στη σχετική πράξη που παρατίθεται στο παράρτημα Ι.

1. Η έγκριση τύπου ΕΕ χορηγείται σε σχέση με ένα σύστημα που συμμορφώνεται με τα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο πληροφοριών και το οποίο πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζονται στις σχετικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

Τροπολογία  187

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η έγκριση τύπου ΕΕ για μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα χορηγείται σε σχέση με ένα μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα που συμμορφώνεται με τα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο πληροφοριών και το όποιο πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζονται στη σχετική πράξη που παρατίθεται στο παράρτημα Ι.

2. Μια έγκριση τύπου ΕΕ για μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα χορηγείται σε σχέση με ένα μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα που συμμορφώνεται με τα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο πληροφοριών και που πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται στις σχετικές χωριστές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

Τροπολογία  188

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Όταν τα μηχανικά μέρη ή οι χωριστές τεχνικές μονάδες, ανεξαρτήτως του εάν προορίζονται για επισκευή, προγραμματισμένη ή έκτακτη συντήρησης, καλύπτονται επίσης από έγκριση τύπου συστήματος για ένα όχημα, δεν απαιτείται πρόσθετη έγκριση μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας, εκτός εάν αυτό προβλέπεται με τη σχετική πράξη που παρατίθεται στο παράρτημα Ι.

3. Όταν τα μηχανικά μέρη ή οι χωριστές τεχνικές μονάδες, ανεξαρτήτως του εάν προορίζονται για επισκευή, προγραμματισμένη ή έκτακτη συντήρησης, καλύπτονται επίσης από έγκριση τύπου συστήματος για ένα όχημα, δεν απαιτείται πρόσθετη έγκριση μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας, εκτός εάν αυτό προβλέπεται με τις σχετικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

Τροπολογία  189

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στις περιπτώσεις αυτές, το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ μνημονεύει τους τυχόν περιορισμούς για τη χρήση του καθώς και τις ειδικές προϋποθέσεις για την εγκατάστασή του.

Στις περιπτώσεις αυτές, το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ μνημονεύει τους τυχόν περιορισμούς για τη χρήση του μηχανικού μέρους ή της χωριστής τεχνικής μονάδας, καθώς και τις ειδικές προϋποθέσεις για την εγκατάστασή αυτού ή αυτής.

Τροπολογία  190

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν ένα τέτοιο μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα εγκαθίσταται από τον κατασκευαστή του οχήματος, η συμμόρφωση με οποιουσδήποτε εφαρμοστέους περιορισμούς χρήσης ή προϋποθέσεις εγκατάστασης επαληθεύεται κατά την έγκριση του οχήματος.

Στις περιπτώσεις που ένα τέτοιο μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα εγκαθίσταται από τον κατασκευαστή του οχήματος, η συμμόρφωση με οποιουσδήποτε εφαρμοστέους περιορισμούς χρήσης ή προϋποθέσεις εγκατάστασης επαληθεύεται κατά την έγκριση του οχήματος.

Τροπολογία  191

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι διαδικασίες δοκιμών και ο ειδικός εξοπλισμός και τα εργαλεία που ορίζονται για την διενέργεια των εν λόγω δοκιμών περιγράφονται στις εν λόγω πράξεις.

Οι διαδικασίες δοκιμών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και ο ειδικός εξοπλισμός και τα εργαλεία που προβλέπονται για τη διενέργεια των εν λόγω δοκιμών καθορίζονται στις σχετικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

Τροπολογία  192

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστική πράξη για τον καθορισμό των γενικών απαιτήσεων για την έκθεση δοκιμής· Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 2.

Τροπολογία  193

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο κατασκευαστής θέτει στη διάθεση της εγκριτικής αρχής τον αριθμό οχημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων που απαιτείται δυνάμει των σχετικών επί μέρους πράξεων για τη διενέργεια των απαιτούμενων δοκιμών.

2. Ο κατασκευαστής θέτει στη διάθεση της εγκριτικής αρχής τον αριθμό οχημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων που απαιτείται δυνάμει των σχετικών πράξεων που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι για τη διενέργεια των απαιτούμενων δοκιμών.

Τροπολογία  194

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται μέθοδοι εικονικής δοκιμής ως εναλλακτικές διαδικασίες των διαδικασιών δοκιμής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της εγκριτικής αρχής, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον κατασκευαστή, όσον αφορά τις απαιτήσεις που παρατίθενται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνονται βάσει του παρόντος κανονισμού.

4. Υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της εγκριτικής αρχής, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται μέθοδοι εικονικής δοκιμής ως εναλλακτικές διαδικασίες των διαδικασιών δοκιμής που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον κατασκευαστή, όσον αφορά τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις αναφερόμενες στην παράγραφο 6 κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία  195

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Οι μέθοδοι εικονικών δοκιμών πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

5. Οι μέθοδοι εικονικών δοκιμών πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις αναφερόμενες στην παράγραφο 6 κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία  196

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 57 κατ' εξουσιοδότηση πράξη στην οποία θα προσδιορίζεται ποιες απαιτήσεις είναι δυνατόν να υπόκεινται σε εικονικές δοκιμές και θα καθορίζονται οι όροι υπό τους οποίους πρέπει να εκτελούνται τέτοιες εικονικές δοκιμές ώστε να διασφαλίζεται ότι τα αποτελέσματα που λαμβάνονται μέσω των εικονικών δοκιμών έχουν την ίδια αξία με αυτή που λαμβάνονται μέσω φυσικών δοκιμών.

6. Για να διασφαλίζεται ότι τα αποτελέσματα που λαμβάνονται μέσω των εικονικών δοκιμών έχουν την ίδια αξία με αυτά που λαμβάνονται μέσω φυσικών δοκιμών, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 57 όσον αφορά τις απαιτήσεις που είναι δυνατόν να υπόκεινται σε εικονικές δοκιμές και τους όρους υπό τους οποίους εκτελούνται τέτοιες εικονικές δοκιμές.

 

Κατά την έγκριση των εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή βασίζεται, κατά περίπτωση, στις απαιτήσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Παράρτημα XVI της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

Τροπολογία  197

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η εγκριτική αρχή που χορηγεί έγκριση τύπου ΕΕ λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για να επαληθεύει, αν χρειάζεται σε συνεργασία με τις εγκριτικές αρχές άλλων κρατών μελών, την ύπαρξη κατάλληλων ρυθμίσεων που εξασφαλίζουν ότι τα παραγόμενα οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες, κατά περίπτωση, συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο.

1. Μια εγκριτική αρχή που χορηγεί έγκριση τύπου ΕΕ λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για να επαληθεύει, αν είναι απαραίτητο σε συνεργασία με τις εγκριτικές αρχές άλλων κρατών μελών, την ύπαρξη κατάλληλων ρυθμίσεων που εξασφαλίζουν ότι τα οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες που παράγονται, κατά περίπτωση, συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο.

Τροπολογία  198

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Εγκριτική αρχή που χορηγεί έγκριση τύπου ΕΕ για το σύνολο του οχήματος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που εκδίδονται από τον κατασκευαστή συνάδουν με τις διατάξεις του άρθρου 24. Προς τον σκοπό αυτό, η εγκριτική αρχή επαληθεύει ότι ικανός αριθμός δειγμάτων των πιστοποιητικών συμμόρφωσης συνάδουν με τις διατάξεις του άρθρου 24 και ότι ο κατασκευαστής έχει προβεί σε επαρκείς ρυθμίσεις για να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία που περιέχονται στα πιστοποιητικά συμμόρφωσης είναι αληθή.

Τροπολογία  199

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η εγκριτική αρχή που έχει χορηγήσει έγκριση ΕΕ τύπου λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα σε σχέση με την έγκριση αυτήν για να επαληθεύει, αν χρειαστεί σε συνεργασία με τις εγκριτικές αρχές άλλων κρατών μελών, ότι οι ρυθμίσεις περί των οποίων η παράγραφος 1 εξακολουθούν να είναι κατάλληλες και ότι τα παραγόμενα οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες, κατά περίπτωση, εξακολουθούν να συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο.

Μια εγκριτική αρχή που έχει χορηγήσει έγκριση ΕΕ τύπου λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα σε σχέση με την έγκριση αυτήν για να επαληθεύει, αν είναι απαραίτητο σε συνεργασία με τις εγκριτικές αρχές άλλων κρατών μελών, ότι οι ρυθμίσεις στις οποίες αναφέρονται οι παράγραφοι 1 και 1α εξακολουθούν να είναι κατάλληλες και ότι τα οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες που παράγονται, κατά περίπτωση, εξακολουθούν να συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο.

Τροπολογία  200

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η επαλήθευση για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των οχημάτων, των συστημάτων, των μηχανικών μερών ή των χωριστών τεχνικών μονάδων με τον εγκεκριμένο τύπο περιορίζεται στις διαδικασίες που καθορίζονται στις πράξεις εκτέλεσης του παρόντος κανονισμού. Για το σκοπό αυτόν, η εγκριτική αρχή του κράτους μέλους που έχει χορηγήσει την έγκριση ΕΕ τύπου μπορεί να διενεργεί οποιοδήποτε έλεγχο ή δοκιμή που ορίζεται σε σχέση με κανονιστική απαίτηση η οποία υπόκειται σε έγκριση τύπου ΕΕ σε δείγματα που λαμβάνει από τις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παραγωγής.

Προκειμένου να επαληθεύσει ότι ένα όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή μια χωριστή τεχνική μονάδα συμμορφώνεται με τον εγκεκριμένο τύπο, η εγκριτική αρχή που έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου ΕΕ μπορεί να διενεργεί κάθε έλεγχο ή δοκιμή που κρίνει αναγκαία ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που υπόκεινται σε έγκριση τύπου ΕΕ σε δείγματα που λαμβάνει στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παραγωγής.

Τροπολογία  201

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Όταν μια εγκριτική αρχή που έχει χορηγήσει έγκριση ΕΕ τύπου διαπιστώνει ότι οι ρυθμίσεις περί των οποίων η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζονται, αποκλίνουν σημαντικά από τις ρυθμίσεις και τα συμφωνηθέντα προγράμματα ελέγχου, ή δεν εφαρμόζονται πλέον ή δεν θεωρούνται πλέον κατάλληλες, μολονότι συνεχίζεται η παραγωγή, η εν λόγω εγκριτική αρχή λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για να εξασφαλίζει ότι τηρείται ορθώς η συμμόρφωση της διαδικασίας παραγωγής ή ανακαλεί την έγκριση τύπου.

3. Όταν μια εγκριτική αρχή που έχει χορηγήσει έγκριση ΕΕ τύπου διαπιστώνει ότι οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 1α δεν εφαρμόζονται, αποκλίνουν σημαντικά από τις ρυθμίσεις και τα συμφωνηθέντα προγράμματα ελέγχου, ή δεν εφαρμόζονται πλέον ή δεν θεωρούνται πλέον κατάλληλες, μολονότι συνεχίζεται η παραγωγή, η εν λόγω εγκριτική αρχή λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για να εξασφαλίζει ότι τηρείται ορθώς η διαδικασία συμμόρφωσης της παραγωγής ή ανακαλεί την έγκριση τύπου.

Τροπολογία  202

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3a. Η Επιτροπή καθορίζει με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 57, τις λεπτομερείς ρυθμίσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση της παραγωγής και τις διαδικασίες επαλήθευσης που συνδέονται με αυτήν. Κατά την έγκριση των εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή βασίζεται στις ρυθμίσεις και στις διαδικασίες που προβλέπονται στην οδηγία 2003/37/ΕΚ.

Τροπολογία  203

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η εν λόγω εγκριτική αρχή αποφασίζει, σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος κεφαλαίου, τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.

Η εγκριτική αρχή αποφασίζει ποια από τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 21 πρέπει να ακολουθηθεί.

Τροπολογία  204

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν απαιτείται, η εγκριτική αρχή μπορεί να αποφασίζει, σε συνεννόηση με τον κατασκευαστή, τη χορήγηση νέας έγκρισης τύπου ΕΕ ή νέας επιμέρους έγκρισης.

Εάν απαιτείται, η εγκριτική αρχή μπορεί να αποφασίζει, αφού συνεννοηθεί με τον κατασκευαστή, τη χορήγηση νέας έγκρισης τύπου ΕΕ.

Τροπολογία  205

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ειδικές διατάξεις για τα οχήματα, τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη ή τις χωριστές τεχνικές μονάδες

Αναθεωρήσεις και επεκτάσεις των εγκρίσεων τύπου ΕΕ

Τροπολογία  206

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) αρχίζουν να ισχύουν νέες απαιτήσεις δυνάμει οποιασδήποτε από τις πράξεις που εφαρμόζονται στον εγκεκριμένο τύπο οχήματος ή στο εγκεκριμένο σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα.

γ) αρχίζουν να εφαρμόζονται νέες απαιτήσεις δυνάμει οποιασδήποτε πράξης που παρατίθεται στο παράρτημα Ι και εφαρμόζεται στον εγκεκριμένο τύπο οχήματος ή στο εγκεκριμένο σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα.

Τροπολογία  207

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Δεν απαιτείται τροποποίηση της έγκρισης ενός τύπου οχήματος εάν οι νέες απαιτήσεις κατά την παράγραφο 2, στοιχείο γ), δεν αφορούν, από τεχνική άποψη, το συγκεκριμένο τύπο οχήματος ή αφορούν κατηγορίες οχημάτων άλλες από την κατηγορία στην οποία ανήκει.

Τροπολογία  208

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) όταν νέες απαιτήσεις οποιασδήποτε πράξης που εφαρμόζεται για τον εγκεκριμένο τύπο οχήματος καθίστανται υποχρεωτικές για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία νέων οχημάτων, και δεν είναι δυνατόν να προσαρμοστεί αντίστοιχα στα πρόσφατα δεδομένα η έγκριση τύπου,

α) όταν νέες απαιτήσεις οποιασδήποτε πράξης που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι και εφαρμόζεται για τον εγκεκριμένο τύπο οχήματος καθίστανται υποχρεωτικές για την διάθεση στην αγορά, την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ή τη θέση σε κυκλοφορία νέων οχημάτων, και δεν είναι δυνατόν να προσαρμοστεί αντίστοιχα στα πρόσφατα δεδομένα η έγκριση τύπου,

Τροπολογία  209

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γα) όταν έχει αποσυρθεί η έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 3 ή του άρθρου 37 παράγραφος 1.

Τροπολογία  210

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο κατασκευαστής χρησιμοποιεί το υπόδειγμα του πιστοποιητικού συμμόρφωσης που προβλέπεται στα εκτελεστικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 54.

2. Ο κατασκευαστής χρησιμοποιεί για το πιστοποιητικό συμμόρφωσης το υπόδειγμα που έχει καθορίσει η Επιτροπή με εκτελεστική πράξη. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 2.

Τροπολογία  211

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Εάν δεν έχει συναφθεί διαφορετική συμφωνία με τον αγοραστή του οχήματος, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης καταρτίζεται στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο αγοράζεται το όχημα.

3. Εάν δεν έχει συναφθεί διαφορετική συμφωνία με τον αγοραστή του οχήματος, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης καταρτίζεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, κατ’ επιλογή του κατασκευαστή.

Τροπολογία  212

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης σχεδιάζεται έτσι ώστε να μην επιτρέπει την πλαστογράφησή του. Προς το σκοπό αυτόν, το χρησιμοποιούμενο χαρτί εκτύπωσης προστατεύεται είτε με έγχρωμες γραφικές παραστάσεις είτε με υδατόσημο με το αναγνωριστικό σήμα του κατασκευαστή.

4. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης σχεδιάζεται έτσι ώστε να μην επιτρέπει την πλαστογράφησή του. Προς το σκοπό αυτόν, το χρησιμοποιούμενο χαρτί εκτύπωσης προστατεύεται από επαρκή μέσα όπως έγχρωμες γραφικές παραστάσεις ή κάποιο υδατόσημο με το αναγνωριστικό σήμα του κατασκευαστή.

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν πολλές ακόμη επιλογές για την προστασία του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης, όπως για παράδειγμα τα ολογράμματα· η επιλογή θα πρέπει να επαφίεται στην κρίση του κατασκευαστή και ο κανονισμός θα πρέπει να παρέχει μόνο ορισμένα μη δεσμευτικά παραδείγματα.

Τροπολογία  213

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης συμπληρώνεται στο σύνολό του και δεν περιέχει περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση του οχήματος, εκτός από τους περιορισμούς που προβλέπονται με κανονιστική πράξη.

5. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης συμπληρώνεται στο σύνολό του. Δεν περιέχει περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση του οχήματος, εκτός από εκείνους που καθορίζονται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 55, παράγραφος 2.

Τροπολογία  214

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Στην περίπτωση ημιτελούς ή ολοκληρωμένου τύπου οχήματος, ο κατασκευαστής συμπληρώνει μόνον τα σημεία της σελίδας 2 του πιστοποιητικού συμμόρφωσης τα οποία έχουν προστεθεί ή τροποποιηθεί κατά το τρέχον στάδιο έγκρισης, και, κατά περίπτωση, επισυνάπτει στο πιστοποιητικό όλα τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που είχαν εκδοθεί στο προηγούμενο στάδιο.

6. Στην περίπτωση ημιτελούς ή ολοκληρωμένου τύπου οχήματος, ο κατασκευαστής συμπληρώνει μόνον τα σημεία της σελίδας 2 του πιστοποιητικού συμμόρφωσης τα οποία έχουν προστεθεί ή τροποποιηθεί κατά το τρέχον στάδιο έγκρισης, και, κατά περίπτωση, επισυνάπτει στο πιστοποιητικό όλα τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που είχαν εκδοθεί στα προηγούμενα στάδια.

Τροπολογία  215

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9. Με επιφύλαξη της παραγράφου 1, ο κατασκευαστής μπορεί να διαβιβάσει, με ηλεκτρονικά μέσα, στην αρχή ταξινόμησης του κράτους μέλους δεδομένα ή πληροφορίες που περιέχονται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης».

9. Με επιφύλαξη της παραγράφου 1, ο κατασκευαστής μπορεί να διαβιβάσει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με ηλεκτρονικά μέσα στην αρχή ταξινόμησης του κράτους μέλους.

Τροπολογία  216

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10. Μόνον ο κατασκευαστής επιτρέπεται να εκδίδει αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Κάθε αντίγραφο πρέπει να φέρει εμφανώς στην όψη του την ένδειξη "αντίγραφο".

10. Μόνον ο κατασκευαστής εκδίδει αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Κάθε αντίγραφο φέρει εμφανώς στην όψη του την ένδειξη "αντίγραφο".

Τροπολογία  217

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σήμα έγκρισης τύπου

Υποχρεωτική πινακίδα με τις κατάλληλες επιγραφές οχημάτων και το σήμα έγκρισης τύπου των μηχανικών μερών ή των χωριστών τεχνικών μονάδων

Τροπολογία  218

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 - παράγραφος -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1a. Ο κατασκευαστής του οχήματος επιθέτει σε κάθε όχημα που κατασκευάζεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο υποχρεωτική πινακίδα με την κατάλληλη επιγραφή όπως επιβάλλει η σχετική κατ' εξουσιοδότηση ή εκτελεστική πράξη που εγκρίνεται βάσει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  219

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο κατασκευαστής ενός μηχανικού μέρους ή μιας χωριστής τεχνικής μονάδας, ανεξαρτήτως του εάν αποτελούν μέρη ενός συστήματος, επιθέτει σε κάθε μηχανικό μέρος ή μονάδα που κατασκευάζεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο, το σήμα έγκρισης ΕΕ τύπου που απαιτείται από τη σχετική κατ' εξουσιοδότηση πράξη δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή από τον σχετικό κανονισμό ΟΕΕ/ΟΗΕ ή κωδικό ΟΟΣΑ.

1. Ο κατασκευαστής ενός μηχανικού μέρους ή μιας χωριστής τεχνικής μονάδας, ανεξαρτήτως του εάν αποτελούν μέρη ενός συστήματος, επιθέτει σε κάθε μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα που κατασκευάζεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο, το σήμα έγκρισης τύπου που απαιτείται από τη σχετική κατ' εξουσιοδότηση ή εκτελεστική πράξη η οποία εγκρίθηκε δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή από τον σχετικό κανονισμό ΟΕΕ/ΟΗΕ ή κωδικό ΟΟΣΑ.

Τροπολογία  220

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Το σήμα έγκρισης τύπου ΕΕ σχεδιάζεται με βάση το υπόδειγμα που παρατίθενται στην νομοθεσία εκτέλεσης του παρόντος κανονισμού.

3. Το σήμα έγκρισης τύπου ΕΕ συνάδει με το υπόδειγμα που καθορίζει η Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 55, παράγραφος 2.

Τροπολογία  221

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο IX – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ή ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ Ή ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΟΕΕ/ΟΗΕ

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ή ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ

Τροπολογία  222

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο κατασκευαστής μπορεί να υποβάλλει αίτηση για έγκριση τύπου ΕΕ όσον αφορά έναν τύπο συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας που ενσωματώνει νέες τεχνολογίες ή σχέδια που δεν είναι συμβατά με μία ή περισσότερες πράξεις ή απαιτήσεις του άρθρου 1.

1. Ο κατασκευαστής μπορεί να υποβάλλει αίτηση για έγκριση τύπου ΕΕ όσον αφορά έναν τύπο συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας που ενσωματώνει νέες τεχνολογίες ή σχέδια που δεν είναι συμβατά με μία ή περισσότερες πράξεις του άρθρου 1.

Τροπολογία  223

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) η αίτηση αναφέρει τους λόγους για τους οποίους οι συγκεκριμένες τεχνολογίες ή σχέδια καθιστούν το σύστημα, το μηχανικό μέρος ή τη χωριστή τεχνική μονάδα ασυμβίβαστα με τις απαιτήσεις·

α) η αίτηση αναφέρει τους λόγους για τους οποίους οι συγκεκριμένες τεχνολογίες ή σχέδια καθιστούν το σύστημα, το μηχανικό μέρος ή τη χωριστή τεχνική μονάδα ασυμβίβαστα με μία ή περισσότερες πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα Ι·

Τροπολογία  224

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) η αίτηση περιγράφει τις συνέπειες για την ασφάλεια και το περιβάλλον της νέας τεχνολογίας και τα μέτρα που λαμβάνονται για να διασφαλιστεί ότι, σε σύγκριση με τις απαιτήσεις από τις οποίες ζητείται εξαίρεση, εξασφαλίζεται τουλάχιστον ένα ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας.

β) η αίτηση περιγράφει τις συνέπειες για την ασφάλεια και το περιβάλλον της νέας τεχνολογίας και τα μέτρα που λαμβάνονται για να διασφαλιστεί τουλάχιστον ένα επίπεδο ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας ισοδύναμο με αυτό που παρέχουν οι απαιτήσεις από τις οποίες ζητείται εξαίρεση·

Τροπολογία  225

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Η χορήγηση παρόμοιας έγκρισης τύπου ΕΕ με εξαίρεση για νέες τεχνολογίες ή νέα σχέδια εξαρτάται από την έγκριση της Επιτροπής Η έγκριση χορηγείται με τη μορφή εκτελεστικής πράξης. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 2.

Τροπολογία  226

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Όταν εκκρεμεί η απόφαση έγκρισης από την Επιτροπή, η εγκριτική αρχή μπορεί να χορηγεί προσωρινή έγκριση, η οποία ισχύει μόνον στην επικράτεια του οικείου κράτους μέλους, όσον αφορά έναν τύπο οχήματος που καλύπτεται από την επιδιωκόμενη εξαίρεση. Η εγκριτική αρχή ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη αμελλητί με φάκελο που περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

3. Όταν εκκρεμεί η απόφαση έγκρισης από την Επιτροπή, η εγκριτική αρχή μπορεί να χορηγεί έγκριση τύπου ΕΕ, η οποία θα είναι προσωρινή και θα ισχύει μόνον στην επικράτεια του οικείου κράτους μέλους, όσον αφορά έναν τύπο οχήματος που καλύπτεται από την επιδιωκόμενη εξαίρεση. Η εγκριτική αρχή ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη αμελλητί με φάκελο που περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

 

Ο προσωρινός χαρακτήρας και η περιορισμένη από εδαφική άποψη ισχύς εμφαίνονται στον τίτλο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου και στον τίτλο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις με σκοπό την εναρμόνιση των υποδειγμάτων του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου και του πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 55, παράγραφος 2.

Τροπολογία  227

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η χορήγηση εξαίρεσης για νέες τεχνολογίες ή νέα σχέδια εξαρτάται από την έγκριση της Επιτροπής σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Τροπολογία  228

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά περίπτωση, η απόφαση έγκρισης προσδιορίζει επίσης κατά πόσον η ισχύς της έγκρισης υπόκειται σε περιορισμούς. Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια ισχύος της έγκρισης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 36 μήνες.

Κατά περίπτωση, η έγκριση της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 3 προσδιορίζει επίσης κατά πόσον υπόκειται η έγκριση σε περιορισμούς. Σε κάθε περίπτωση, η έγκριση τύπου ισχύει για τουλάχιστον 36 μήνες.

Τροπολογία  229

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ωστόσο, τα οχήματα που κατασκευάζονται σύμφωνα με την προσωρινή έγκριση πριν από την ανάκλησή της επιτρέπεται να λαμβάνουν άδεια κυκλοφορίας, να πωλούνται ή να τίθενται σε κυκλοφορία σε κάθε κράτος μέλος που έχει δεχθεί την προσωρινή έγκριση.

διαγράφεται

Τροπολογία  230

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Απαιτούμενες ενέργειες

Μεταγενέστερη ανάγκη για προσαρμογή των κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων

Τροπολογία  231

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν η Επιτροπή εγκρίνει τη χορήγηση εξαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 26, λαμβάνει αμέσως τα αναγκαία μέτρα για να προσαρμόσει τις σχετικές κατ' εξουσιοδότηση πράξεις ή τις απαιτήσεις στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Όταν η Επιτροπή εγκρίνει τη χορήγηση εξαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 26, λαμβάνει αμέσως τα αναγκαία μέτρα για να προσαρμόσει τις σχετικές κατ' εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Τροπολογία  232

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν η εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 26 αφορά κανονισμό ΟΕΕ/ΟΗΕ, η Επιτροπή προτείνει τροποποίηση του σχετικού κανονισμού ΟΕΕ/ΟΗΕ σύμφωνα με τη διαδικασία που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της αναθεωρημένης συμφωνίας του 1958.

Όταν η εξαίρεση βάσει του άρθρου 26 αφορά έναν κανονισμό ΟΕΕ/ΟΗΕ, η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση του σχετικού κανονισμού ΟΕΕ/ΟΗΕ σύμφωνα με τη διαδικασία που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη όσον αφορά την έγκριση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για τα τροχοφόρα οχήματα, τα μέρη και τα εξαρτήματα που μπορούν να τοποθετηθούν και/ή να χρησιμοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήματα και τις προϋποθέσεις για την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται βάσει των εν λόγω προδιαγραφών.

Τροπολογία  233

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μόλις τροποποιηθούν οι σχετικές κατ' εξουσιοδότηση πράξεις ή απαιτήσεις, αίρεται αμέσως κάθε περιορισμός που αφορά την εξαίρεση.

Μόλις τροποποιηθούν οι σχετικές πράξεις, αίρεται αμέσως κάθε περιορισμός στην απόφαση της Επιτροπής που επιτρέπει την εξαίρεση.

Τροπολογία  234

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για την προσαρμογή των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ή απαιτήσεων, η ισχύς μιας εξαίρεσης μπορεί να παραταθεί κατόπιν σχετικού αιτήματος του κράτους μέλους που χορήγησε την έγκριση, με απόφαση της Επιτροπής η οποία λαμβάνεται με τη διαδικασία του άρθρου 55 παράγραφος 2.

Εάν δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για την προσαρμογή των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν σχετικού αιτήματος του κράτους μέλους που χορήγησε την έγκριση, να εξουσιοδοτήσει την παράταση της ισχύος της εξαίρεσης. Η εξουσιοδότηση αυτή χορηγείται με τη μορφή εκτελεστικής πράξης. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 2.

Τροπολογία  235

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο κατασκευαστής μπορεί να ζητήσει εθνική έγκριση τύπου μικρών σειρών για έναν τύπο οχήματος μέσα στα ποσοτικά όρια που καθορίζονται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ.

Ο κατασκευαστής μπορεί να υποβάλει αίτηση για εθνική έγκριση τύπου μικρών σειρών για έναν τύπο οχήματος μέσα στα ποσοτικά ετήσια όρια που καθορίζονται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ. Τα όρια αυτά εφαρμόζονται στην διάθεση στην αγορά, ταξινόμηση ή θέση σε κυκλοφορία οχημάτων του εγκεκριμένου τύπου σε σχέση με την αγορά κάθε κράτους μέλους κατά το δεδομένο έτος.

Τροπολογία  236

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τέτοια έγκριση η εθνική αρχή μπορεί, εάν έχει βάσιμους λόγους να το πράξει, να άρει μία ή περισσότερες διατάξεις μίας ή περισσοτέρων πράξεων που παρατίθενται στο παράρτημα Ι, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καθορίσει εναλλακτικές απαιτήσεις.

Για την εθνική έγκριση τύπου μικρών σειρών οχημάτων, η εγκριτική αρχή μπορεί, εάν έχει βάσιμους λόγους να το πράξει, να άρει μία ή περισσότερες διατάξεις μίας ή περισσοτέρων πράξεων που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προσδιορίσει εναλλακτικές απαιτήσεις.

Τροπολογία  237

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου προσδιορίζει το περιεχόμενο των εξαιρέσεων που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα το οποίο παρατίθεται στην εκτελεστική νομοθεσία αλλά δεν φέρει τον τίτλο «πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ οχήματος» Τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου αριθμούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

4. Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου για οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με το παρόν άρθρο καταρτίζεται με βάση το υπόδειγμα που αναφέρεται στο άρθρο 16, παράγραφος 2, αλλά δεν φέρει τον τίτλο «πιστοποιητικό έγκρισης τύπου οχήματος ΕΕ» και προσδιορίζει το περιεχόμενο των εξαιρέσεων που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου. Τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου αριθμούνται σύμφωνα με το σύστημα αρίθμησης που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4.

Τροπολογία  238

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9. Εάν το ζητήσει ο αιτών ο οποίος επιθυμεί να πωλήσει ή να θέσει σε κυκλοφορία ένα όχημα σε άλλο κράτος μέλος, η εγκριτική αρχή που χορήγησε την έγκριση παρέχει στον αιτούντα αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου καθώς και το πακέτο πληροφοριών. Η εθνική αρχή επιτρέπει την πώληση, τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ή τη θέση σε κυκλοφορία του οχήματος αυτού, εκτός εάν θεωρεί ευλόγως ότι οι τεχνικές διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες εγκρίθηκε το όχημα δεν είναι ισοδύναμες προς τις δικές της.

9. Κατόπιν αιτήματος αιτούντος εθνική έγκριση τύπου μικρών σειρών ο οποίος επιθυμεί να διαθέσει στην αγορά ή να λάβει άδεια κυκλοφορίας για όχημα σε άλλο κράτος μέλος, η εγκριτική αρχή που χορήγησε εθνική έγκριση τύπου μικρών σειρών παρέχει στον εν λόγω αιτούντα αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου καθώς και το πακέτο πληροφοριών. Η αρχή έγκρισης τύπου του άλλου κράτους μέλους επιτρέπει την διάθεση στην αγορά, τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ή τη θέση σε κυκλοφορία του οχήματος, εκτός εάν θεωρεί ευλόγως ότι οι τεχνικές διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες εγκρίθηκε το όχημα δεν είναι ισοδύναμες προς τις δικές της.

Τροπολογία  239

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η αίτηση για επιμέρους έγκριση υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή από τον ιδιοκτήτη του οχήματος. Μπορεί επίσης να υποβάλλεται από ένα πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, το οποίο ενεργεί για λογαριασμό του κατασκευαστή ή του ιδιοκτήτη του οχήματος.

1. Η αίτηση για επιμέρους έγκριση υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή από τον ιδιοκτήτη του οχήματος. Μπορεί επίσης να υποβάλλεται από ένα πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση, το οποίο ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη του οχήματος. Κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη του οχήματος ή προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό του και είναι εγκατεστημένο στην Ένωση, οι εγκριτικές αρχές χορηγούν επιμέρους έγκριση σε όχημα το οποίο ανταποκρίνεται στην περιγραφή που επισυνάπτεται στην αίτηση και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  240

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κατά τη διαδικασία επιμέρους έγκρισης, οι εγκριτικές αρχές πιστοποιούν ότι το όχημα πληροί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις.

2. Κατά τη διαδικασία επιμέρους έγκρισης, οι εγκριτικές αρχές πιστοποιούν ότι το όχημα συμμορφώνεται με τις σχετικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

Τροπολογία  241

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οι αιτήσεις για επιμέρους έγκριση καλύπτουν τουλάχιστον 15 οχήματα του ιδίου τύπου.

4. Οι αιτήσεις για επιμέρους έγκριση καλύπτουν τουλάχιστον 15 οχήματα του ιδίου τύπου ανά ημερολογιακό έτος, ανά αιτούντα και ανά κράτος μέλος.

Τροπολογία  242

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Μετά τη χορήγηση της έγκρισης τύπου, η εγκριτική αρχή χορηγεί αμελλητί πιστοποιητικό επιμέρους έγκρισης

Τροπολογία  243

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β. Η μορφή του πιστοποιητικού επιμέρους έγκρισης βασίζεται στο υπόδειγμα πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 και περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη συμπλήρωση της αίτησης χορήγησης άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με την οδηγία 1999/37/EΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων¹.

 

Τα πιστοποιητικά επιμέρους έγκρισης δεν φέρουν τον τίτλο «έγκριση τύπου οχήματος ΕΕ». Το πιστοποιητικό επιμέρους έγκρισης φέρει τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό του συγκεκριμένου οχήματος.

 

_____________

 

¹ΕΕ L 138, 01.06.99, σ. 57.

Τροπολογία  244

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε οχήματα τα οποία, κατά τη στιγμή της αίτησης για επιμέρους έγκριση, δεν είχαν λάβει ποτέ διοικητική άδεια για θέση σε κυκλοφορία, η οποία συνεπάγεται την ταυτοποίηση του οχήματος και την έκδοση αριθμού κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών ή βραχυπρόθεσμων αδειών κυκλοφορίας ή των επαγγελματικών αδειών κυκλοφορίας ή θέσης σε κυκλοφορίας ούτε είχε ταξινομηθεί ή τεθεί σε κυκλοφορία για λιγότερο από έξι μήνες.

5. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε οχήματα τα οποία, κατά τη στιγμή της αίτησης για επιμέρους έγκριση, δεν είχαν προηγουμένως διατεθεί στην αγορά ή δεν είχαν τεθεί ακόμα σε κυκλοφορία, με συνέπεια την ταυτοποίηση του οχήματος και την έκδοση αριθμού κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής ή βραχυπρόθεσμης άδειας κυκλοφορίας ή της επαγγελματικής άδειας κυκλοφορίας ή σε οχήματα που διατίθεντο στην αγορά για λιγότερο από έξι μήνες.

Τροπολογία  245

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μια εγκριτική αρχή μπορεί να εξαιρεί ένα όχημα από τη συμμόρφωση με μία ή περισσότερες από τις πράξεις του παραρτήματος Ι, υπό την προϋπόθεση ότι η εγκριτική αρχή επιβάλλει εναλλακτικές απαιτήσεις και έχει βάσιμους λόγους για την εξαίρεση αυτή.

Μια εγκριτική αρχή μπορεί να εξαιρεί ένα όχημα από τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα Ι, υπό την προϋπόθεση ότι η εγκριτική αρχή επιβάλλει εναλλακτικές απαιτήσεις και έχει βάσιμους λόγους για την εξαίρεση αυτή.

Τροπολογία  246

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι εναλλακτικές απαιτήσεις πρέπει να διασφαλίζουν ένα επίπεδο οδικής ασφάλειας, περιβαλλοντικής προστασίας και εργασιακής ασφάλειας ισοδύναμο στο μέγιστο δυνατό βαθμό με το επίπεδο που προβλέπεται στη σχετική πράξη του παραρτήματος Ι.

Οι εναλλακτικές απαιτήσεις διασφαλίζουν ένα επίπεδο οδικής και λειτουργικής ασφάλειας, περιβαλλοντικής προστασίας και εργασιακής ασφάλειας ισοδύναμο σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό με το επίπεδο που προβλέπεται στη σχετική πράξη του παραρτήματος Ι.

Τροπολογία  247

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι εγκριτικές αρχές δεν διενεργούν καταστρεπτικές δοκιμές. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν κάθε σχετική πληροφορία που παρέχει ο κατασκευαστής με την οποία αποδεικνύεται η συμμόρφωση προς τις εναλλακτικές απαιτήσεις.

2. Οι εγκριτικές αρχές δεν διενεργούν καταστρεπτικές δοκιμές. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν κάθε σχετική πληροφορία που παρέχει ο κατασκευαστής για να αποδειχθεί η συμμόρφωση προς τις εναλλακτικές απαιτήσεις.

Τροπολογία  248

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι εγκριτικές αρχές δέχονται οποιαδήποτε έγκριση τύπου ΕΕ συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας αντί των εναλλακτικών απαιτήσεων.

διαγράφεται

Τροπολογία  249

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η μορφή του πιστοποιητικού επιμέρους έγκρισης βασίζεται στο υπόδειγμα πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ του παραρτήματος V και περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη συμπλήρωση της αίτησης άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με την οδηγία 1999/37/EΚ του Συμβουλίου.

Η μορφή του πιστοποιητικού επιμέρους έγκρισης βασίζεται στο υπόδειγμα πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ που αναφέρεται στο Άρθρο 29, παράγραφος 4β και περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη συμπλήρωση της αίτησης άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με την οδηγία 1999/37/EΚ του Συμβουλίου·

Τροπολογία  250

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Όταν ο αιτών επιθυμεί να πωλήσει, να ταξινομήσει ή να θέσει σε κυκλοφορία σε άλλο κράτος μέλος όχημα για το οποίο έχει χορηγηθεί επιμέρους έγκριση, η εγκριτική αρχή που χορήγησε την έγκριση παρέχει, κατόπιν σχετικού αιτήματος, δήλωση των τεχνικών διατάξεων βάσει των οποίων εγκρίθηκε το όχημα και κάθε άλλη συμπληρωματική πληροφορία που αναφέρει λεπτομερώς τη φύση των τεχνικών απαιτήσεων που πληροί το εν λόγω όχημα.

2. Για τους σκοπούς της διάθεσης στην αγορά, της απόκτησης άδειας κυκλοφορίας ή της θέσης σε κυκλοφορία σε άλλο κράτος μέλος οχήματος για το οποίο έχει χορηγηθεί επιμέρους έγκριση, η εγκριτική αρχή που χορήγησε την έγκριση παρέχει στον αιτούντα επί μέρους έγκριση, κατόπιν σχετικού αιτήματος, δήλωση των τεχνικών διατάξεων βάσει των οποίων εγκρίθηκε το όχημα και κάθε άλλη συμπληρωματική πληροφορία που αναφέρει λεπτομερώς τη φύση των τεχνικών απαιτήσεων που πληροί το εν λόγω όχημα

Τροπολογία  251

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Όσον αφορά όχημα για το οποίο η εγκριτική αρχή ενός κράτος μέλος έχει χορηγήσει επιμέρους έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29, τα άλλα κράτη μέλη επιτρέπουν την πώλησή του, την ταξινόμηση ή τη θέση του σε κυκλοφορία, εκτός εάν θεωρεί ευλόγως ότι οι τεχνικές διατάξεις βάσει των οποίων εγκρίθηκε το όχημα δεν είναι ισοδύναμες με τις δικές του.

3. Όσον αφορά όχημα για το οποίο η εγκριτική αρχή ενός κράτος μέλος έχει χορηγήσει επιμέρους έγκριση και άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29, τα άλλα κράτη μέλη επιτρέπουν την διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία του οχήματος, εκτός εάν θεωρούν ευλόγως ότι οι τεχνικές διατάξεις βάσει των οποίων εγκρίθηκε το όχημα δεν είναι ισοδύναμες με τις δικές του.

Τροπολογία  252

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή ή του ιδιοκτήτη του οχήματος, οι εγκριτικές αρχές χορηγούν επιμέρους έγκριση σε όχημα το οποίο συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση αυτήν, οι εγκριτικές αρχές δέχονται την επιμέρους έγκριση και επιτρέπουν την πώληση του οχήματος, την ταξινόμηση και τη θέση σε κυκλοφορία.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή ενσωματώθηκε στο άρθρο 29 παράγραφος 1.

Τροπολογία  253

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ειδικές διατάξεις

Ειδικές διατάξεις που αφορούν τις επιμέρους εγκρίσεις

Τροπολογία  254

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου μπορούν να εφαρμόζονται για οχήματα τα οποία έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τα οποία έχουν τροποποιηθεί πριν ταξινομηθούν ή πριν τεθούν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά.

1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου μπορούν να εφαρμόζονται για οχήματα τα οποία έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τα οποία έχουν τροποποιηθεί πριν διατεθούν στην αγορά, ταξινομηθούν ή τεθούν σε κυκλοφορία.

Τροπολογία  255

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται, όσον αφορά τα πλήρη οχήματα, για περίοδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της έγκρισης τύπου ΕΕ και, όσον αφορά τα ολοκληρωμένα οχήματα, για περίοδο δεκαοκτώ μηνών από την εν λόγω ημερομηνία.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται, όσον αφορά τα πλήρη οχήματα, για περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της έγκρισης τύπου ΕΕ και, όσον αφορά τα ολοκληρωμένα οχήματα, για περίοδο 30 μηνών από την εν λόγω ημερομηνία.

Αιτιολόγηση

Οχήματα τέλους σειράς. Τροποποίηση με στόχο την ευθυγράμμιση του κανονισμού με το άρθρο 10 της οδηγίας 2003/37/ΕΚ.

Τροπολογία  256

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο XII – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Η ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

 

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία  257

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο XII α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙα

 

ΧΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

 

Άρθρο 35α

 

Ένα όχημα μπορεί να χρησιμοποιείται σε δημόσιους δρόμους, εάν πληροί τις απαιτήσεις που αφορούν τις διαστάσεις, το βάρος, την ασφάλεια, τα φώτα και την ασφάλιση που προβλέπεται για χρήση σε δημόσιους δρόμους και εάν το οδηγεί κάποιο ειδικευμένο πρόσωπο, που κατέχει την ενιαία ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης για οχήματα αυτού του τύπου.

Τροπολογία  258

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 36

Άρθρο 36

Οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες που συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό

Διαδικασίες που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο για οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους

1. Εάν η εθνική αρχή διαπιστώνει ότι νέα οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες, μολονότι συμμορφώνονται προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις ή φέρουν το κατάλληλο σήμα, ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για την οδική ασφάλεια ή βλάπτουν σοβαρά το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία, ή, για τους ελκυστήρες, ότι παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για την εργασιακή ασφάλεια, αυτή η εθνική αρχή, μπορεί, για περίοδο έξι το πολύ μηνών, να αρνείται την ταξινόμηση των οχημάτων αυτών ή να επιτρέπει την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία, στην επικράτειά του, αυτών των οχημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων.

1. Όταν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους έχουν λάβει μέτρα βάσει του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή όταν έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ένα όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή μια χωριστή τεχνική μονάδα που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό ενέχει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή για άλλες πτυχές της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, η εγκριτική αρχή που χορήγησε την έγκριση διενεργεί αξιολόγηση σε σχέση με το εν λόγω όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή την εν λόγω χωριστή τεχνική μονάδα ως προς όλες τις απαιτήσεις που καθορίζονται με τον παρόντα κανονισμό. Οι οικείοι οικονομικοί φορείς συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές εποπτείας της αγοράς και/ή τις εγκριτικές αρχές.

Στις περιπτώσεις αυτές, η εν λόγω εγκριτική αρχή ενημερώνει αμέσως τον κατασκευαστή, τις εθνικές αρχές των άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή, δηλώνοντας τους λόγους στους οποίους βασίστηκε η απόφασή της και, ιδίως, εάν η απόφαση αυτή οφείλεται:

Όταν, κατά τη διάρκεια της εν λόγω αξιολόγησης, η εγκριτική αρχή που χορήγησε την έγκριση διαπιστώνει ότι το όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή η χωριστή τεχνική μονάδα δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται με τον παρόντα κανονισμό, απαιτεί αμελλητί από τον οικείο οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για να επιτευχθεί η συμμόρφωση του οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή της χωριστής τεχνικής μονάδας με τις εν λόγω απαιτήσεις ή για να αποσυρθεί το όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή η χωριστή τεχνική μονάδα από την αγορά ή για να ανακληθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αντίστοιχου με τη φύση του κινδύνου.

α) σε ατέλειες των σχετικών πράξεων·

Η εγκριτική αρχή που χορήγησε την έγκριση ενημερώνει τη οικεία τεχνική υπηρεσία σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν σύμφωνα με το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 εφαρμόζεται στα μέτρα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου αυτής.

β) σε εσφαλμένη εφαρμογή των σχετικών απαιτήσεων.

 

2. Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη το ταχύτερο δυνατόν και, ιδίως, με την εγκριτική αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου, ώστε να προετοιμάσει την απόφαση.

2. Όταν η εγκριτική αρχή εκτιμά ότι η μη συμμόρφωση δεν περιορίζεται στην εθνική της επικράτεια, ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και για τη δράση που απαιτείται από τον οικονομικό φορέα.

3. Στην περίπτωση που τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 οφείλονται σε ατέλειες στις σχετικές πράξεις, η Επιτροπή θα προτείνει τα ακόλουθα μέτρα :

3. Ο οικονομικός φορέας διασφαλίζει ότι λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα όσον αφορά όλα τα μη συμμορφούμενα οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες τα οποία έχει διαθέσει στην αγορά ή έχει ταξινομήσει ή για των οποίων τη θέση σε κυκλοφορία είναι υπεύθυνος στην Ένωση.

α) όσον αφορά τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, η Επιτροπή τροποποιεί αναλόγως τις εν λόγω πράξεις·

 

β) εάν πρόκειται για κανονισμούς ΟΕΕ/ΟΗΕ, η Επιτροπή προτείνει το απαιτούμενο σχέδιο τροποποιήσεων των σχετικών κανονισμών ΟΕΕ/ΟΗΕ, κατά τη διαδικασία που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της αναθεωρημένης συμφωνίας του 1958.

 

4. Εάν τα μέτρα περί των οποίων η παράγραφος 1 οφείλονται σε εσφαλμένη εφαρμογή των σχετικών απαιτήσεων, η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η οικεία εγκριτική αρχή συμμορφώνεται με τις εν λόγω απαιτήσεις. Οι εγκριτικές αρχές όλων των κρατών μελών ενημερώνονται σχετικά με τα εν λόγω μέτρα.

4. Όταν ο οικονομικός φορέας δεν λαμβάνει κατάλληλα διορθωτικά μέτρα εντός της περιόδου που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, οι εθνικές αρχές λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν ή για να περιορίσουν την διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία μη συμμορφούμενων οχημάτων, των συστημάτων, των μηχανικών μερών ή των χωριστών τεχνικών μονάδων στην εθνική τους αγορά, για να τα αποσύρουν από την αγορά ή για να τα ανακαλέσουν.

 

5. Οι εθνικές αρχές ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τα μέτρα αυτά.

 

Οι πληροφορίες που παρέχονται περιλαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες λεπτομέρειες, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση των μη συμμορφούμενων οχημάτων, συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων, την προέλευσή τους τη φύση της εικαζόμενης μη συμμόρφωσης και τον ενεχόμενο κίνδυνο, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που λαμβάνονται και τα επιχειρήματα που προβάλλει ο οικείος οικονομικός φορέας. Συγκεκριμένα, η εγκριτική αρχή δηλώνει εάν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε μία από τις ακόλουθες αιτίες:

 

α) το όχημα, το σύστημα, το μηχανικό μέρος ή η χωριστή τεχνική μονάδα δεν πληροί τις απαιτήσεις που αφορούν την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων, την προστασία του περιβάλλοντος ή άλλα ζητήματα προστασίας του δημόσιου συμφέροντος που καλύπτει ο παρών κανονισμός·

 

β) υπάρχουν ελλείψεις στις σχετικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

 

6. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη, μέσα σε ένα μήνα, σχετικά με οποιαδήποτε μέτρα έχουν λάβει, σχετικά με οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία έχει περιέλθει στη διάθεσή τους όσον αφορά τη μη συμμόρφωση του εν λόγω οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας και, σε περίπτωση διαφωνίας με το κοινοποιηθέν εθνικό μέτρο, σχετικά με τις αντιρρήσεις τους.

 

7. Εάν, μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 6, δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση ούτε από άλλο κράτος μέλος ούτε από την Επιτροπή όσον αφορά το μέτρο που έχει λάβει ένα κράτος μέλος, το εν λόγω μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο.

 

8. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη λήψη κατάλληλων περιοριστικών μέτρων σε σχέση με το εν λόγω όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα, όπως είναι η απόσυρση του οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή της χωριστής τεχνικής μονάδας από την αγορά χωρίς χρονοτριβή.

Τροπολογία  259

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 36 α

 

Διαδικασία διασφάλισης στο επίπεδο της Ένωσης

 

1. Όταν, κατά τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 36 παράγραφοι 3 και 4 διατυπώνονται αντιρρήσεις εναντίον μέτρου που έχει λάβει κράτος μέλος ή όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι ένα εθνικό μέτρο αντιβαίνει στη νομοθεσία της Ένωσης, η Επιτροπή αξιολογεί αμελλητί το εθνικό μέτρο ύστερα από συνεννόηση με τα κράτη μέλη και τον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς. Με βάση τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφασίζει εάν το εθνικό μέτρο δικαιολογείται ή όχι.

 

Η Επιτροπή ανακοινώνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και στον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς.

 

2. Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο, όλα τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η απόσυρση του οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή της χωριστής τεχνικής μονάδας που δεν συμμορφώνεται από την αγορά τους και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή. Εάν το εθνικό μέτρο δεν θεωρηθεί δικαιολογημένο, το οικείο κράτος μέλος ανακαλεί το μέτρο.

 

3. Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο και αποδίδεται σε ατέλειες του παρόντος κανονισμού ή των κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεων ή των εκτελεστικών πράξεων που έχουν εγκριθεί βάσει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή προτείνει τα εξής κατάλληλα μέτρα:

 

α) σε περίπτωση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ή εκτελεστικών πράξεων που έχουν εγκριθεί βάσει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή προτείνει τις αναγκαίες τροποποιήσεις στη σχετική πράξη·

 

β) εάν πρόκειται για κανονισμούς ΟΕΕ/ΟΗΕ, η Επιτροπή προτείνει το απαιτούμενο σχέδιο τροποποιήσεων των σχετικών κανονισμών ΟΕΕ/ΟΗΕ, σύμφωνα με τη διαδικασία που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της αναθεωρημένης συμφωνίας του 1958.

Τροπολογία  260

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 36 β

 

Συμμορφούμενα οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες που ενέχουν σοβαρό κίνδυνο

 

1. Όταν ένα κράτος μέλος, αφού έχει διενεργήσει αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1, διαπιστώνει ότι οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες συμμορφώνονται μεν με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις ή φέρουν τη σωστή σήμανση, αλλά ενέχουν δε σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια ή μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον ή στη δημόσια υγεία, απαιτεί τότε από τον σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα είτε για να διασφαλίσει ότι το εν λόγω όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή η εν λόγω χωριστή τεχνική μονάδα, όταν θα διατεθεί στην αγορά, ταξινομηθεί ή τεθεί σε κυκλοφορία, δεν θα ενέχει πλέον τον εν λόγω κίνδυνο, είτε για να αποσύρει το όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή τη χωριστή τεχνική μονάδα από την αγορά είτε για να ανακαλέσει το όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή τη χωριστή τεχνική μονάδα εντός εύλογης περιόδου, ανάλογα με τη φύση του κινδύνου. Το κράτος μέλος μπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει άδεια κυκλοφορίας σε τέτοια οχήματα εφόσον ο κατασκευαστής του οχήματος δεν έχει λάβει όλα αυτά τα κατάλληλα μέτρα.

 

2. Για όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα με την έννοια της παραγράφου 1, ο οικονομικός φορέας διασφαλίζει ότι λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα σε σχέση με όλα τα εν λόγω οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες που διατίθενται στην αγορά, ταξινομούνται ή τίθενται σε κυκλοφορία στην Ένωση.

 

3. Το κράτος μέλος ενημερώνει μέσα σε ένα μήνα την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με όλες τις διαθέσιμες λεπτομέρειες, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του οχήματος, του συστήματος, του μηχανικού μέρους ή της χωριστής τεχνικής μονάδας, την καταγωγή και την αλυσίδα εφοδιασμού του οχήματος, του συστήματος, του μηχανικού μέρους ή της χωριστής τεχνικής μονάδας, τη φύση του κινδύνου καθώς και τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που λαμβάνονται.

 

4. Η Επιτροπή αρχίζει χωρίς χρονοτριβή διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη και με τον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς και, ιδίως, με την εγκριτική αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου και αξιολογεί τα εθνικά μέτρα που έχουν ληφθεί. Με βάση την εν λόγω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφασίζει εάν τα εθνικά μέτρα δικαιολογούνται ή όχι και, εάν είναι σκόπιμο, προτείνει τα κατάλληλα μέτρα.

 

5. Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως σε αυτά και στον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς.

Τροπολογία  261

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μέρη και εξαρτήματα που συνιστούν σημαντικό κίνδυνο για την ορθή λειτουργία ουσιωδών συστημάτων

Διάθεση στην αγορά και θέση σε κυκλοφορία μερών ή εξαρτημάτων που συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την ορθή λειτουργία ουσιωδών συστημάτων

Τροπολογία  262

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Απαγορεύεται η πώληση, η προσφορά προς πώληση ή η θέση σε κυκλοφορία μερών ή εξαρτημάτων που ενδέχεται να παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο για την ορθή λειτουργία συστημάτων που έχουν ουσιώδη σημασία για την ασφάλεια του οχήματος ή για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του, εκτός εάν κάποια εγκριτική αρχή έχει επιτρέψει τη χρήση τους σύμφωνα με την παράγραφο 4 και το άρθρο 39 παράγραφοι 1 και 2.

Μέρη ή εξαρτήματα που ενδέχεται να παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για την ορθή λειτουργία συστημάτων που έχουν ουσιώδη σημασία για την ασφάλεια του οχήματος ή για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του δεν διατίθενται στην αγορά, ταξινομούνται ή τίθενται σε κυκλοφορία εκτός εάν κάποια εγκριτική αρχή έχει επιτρέψει τη χρήση τους σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφοι (1) και (2).

Τροπολογία  263

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των εν λόγω μερών ή εξαρτημάτων σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 57, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τα εξής.

Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των εν λόγω μερών ή εξαρτημάτων με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 57, βάσει των εξής στοιχείων:

Τροπολογία  264

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει, εφόσον είναι σκόπιμο, σύμφωνα με το άρθρο 57, κατ' εξουσιοδότηση πράξη για την ταυτοποίηση των μερών και εξαρτημάτων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο όταν διατίθενται στην αγορά.

διαγράφεται

Τροπολογία  265

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Ο κατάλογος κατά την παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο μπορεί να προσαρμόζεται στα πρόσφατα δεδομένα και, καθόσον απαιτείται, το υπόδειγμα και το σύστημα αρίθμησης του πιστοποιητικού κατά την παράγραφο 4, καθώς και θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία, τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται, τη σήμανση, τη συσκευασία και τις κατάλληλες δοκιμές μπορούν να καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 57.

4. Η Επιτροπή καθορίζει το υπόδειγμα και το σύστημα αρίθμησης για το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο Άρθρο 39, παράγραφος 1, καθώς και όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία του εν λόγω άρθρου με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 55, παράγραφος 2.

Τροπολογία  266

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Οι εν λόγω απαιτήσεις είναι δυνατόν να βασίζονται στις πράξεις του παραρτήματος I ή να συνίστανται σε σύγκριση του μέρους ή εξαρτήματος προς τις επιδόσεις του αυθεντικού οχήματος, ή οποιουδήποτε από τα εξαρτήματά του, κατά περίπτωση. Στις περιπτώσεις αυτές, οι απαιτήσεις πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα μέρη ή εξαρτήματα δεν παρεμποδίζουν τη λειτουργία των συστημάτων που έχουν ουσιώδη σημασία για την ασφάλεια του οχήματος ή των περιβαλλοντικών του επιδόσεων.

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 57, σχετικά με τις απαιτήσεις που τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μέρη ή εξαρτήματα πρέπει να πληρούν.

 

Οι εν λόγω απαιτήσεις είναι δυνατόν να βασίζονται στις πράξεις του παραρτήματος I ή να συνίστανται στη σύγκριση του μέρους ή εξαρτήματος προς τις επιδόσεις σε θέματα περιβάλλοντος ή ασφάλειας του αυθεντικού οχήματος, ή οποιουδήποτε από τα εξαρτήματά του, κατά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση, οι απαιτήσεις εξασφαλίζουν ότι τα μέρη ή εξαρτήματα δεν παρεμποδίζουν τη λειτουργία των συστημάτων που έχουν ουσιώδη σημασία για την ασφάλεια του οχήματος ή των περιβαλλοντικών του επιδόσεων.

Τροπολογία  267

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, μπορεί να αναγνωρίζει την ισοδυναμία μεταξύ, αφενός μεν, των προϋποθέσεων ή διατάξεων έγκρισης τύπου ΕΕ συστημάτων, μηχανικών μερών και χωριστών τεχνικών μονάδων που θεσπίζονται από τον παρόντα κανονισμό, αφετέρου δε, των διαδικασιών που προβλέπονται με διεθνείς κανονισμούς ή κανονισμούς τρίτων χωρών, στο πλαίσιο πολυμερών ή διμερών συμφωνιών μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το Άρθρο 44 παράγραφος 1 πρέπει να διαγραφεί διότι συνιστά παράγωγη νομική βάση που δεν συνάδει με τις Συνθήκες, όπως απεφάνθη το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την απόφασή του της 6ης Μαΐου 2008 στην Υπόθεση C-133/06.

Τροπολογία  268

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι ολοκληρωμένες εκθέσεις δοκιμών που εκδίδονται βάσει των τυποποιημένων κωδικών ΟΟΣΑ που παρατίθενται στο παράρτημα Ι, οι οποίες έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες του ΟΟΣΑ, μπορούν να χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική λύση για τις εκθέσεις δοκιμών που καταρτίζονται βάσει του παρόντος κανονισμού ή των χωριστών κανονισμών.

2. Οι ολοκληρωμένες εκθέσεις δοκιμών που εκδίδονται βάσει των τυποποιημένων κωδικών ΟΟΣΑ που παρατίθενται στο παράρτημα Ι, μπορούν να χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική λύση για τις εκθέσεις δοκιμών που καταρτίζονται βάσει του παρόντος κανονισμού ή των χωριστών κανονισμών.

Τροπολογία  269

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι κατασκευαστές παρέχουν απεριόριστη και τυποποιημένη πρόσβαση σε πληροφορίες για την επισκευή και τη συντήρηση του οχήματος σε ανεξάρτητους φορείς μέσω δικτυακών τόπων ώστε αυτές να είναι εύκολα και γρήγορα προσβάσιμες. Ειδικότερα, η πρόσβαση αυτή πρέπει να παρέχεται με τρόπο που δεν συνεπάγεται διακρίσεις σε σχέση με την πρόσβαση που παρέχεται σε εξουσιοδοτημένους πωλητές και εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευής.

Οι κατασκευαστές παρέχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες για την επισκευή και τη συντήρηση του οχήματος σε εξουσιοδοτημένους πωλητές και εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευής καθώς και ανεξάρτητους φορείς μέσω δικτυακών τόπων χρησιμοποιώντας τυποποιημένη μορφή ώστε αυτές να είναι εύκολα και γρήγορα προσβάσιμες. Η πρόσβαση αυτή παρέχεται με τρόπο που δεν συνεπάγεται διακρίσεις.

Τροπολογία  270

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το λογισμικό που είναι κρίσιμης σημασίας για την ορθή λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και περιβαλλοντικού ελέγχου περιορίζεται σε εργασίες επισκευής και συντήρησης, αποκλείοντας ως εκ τούτου το λογισμικό για αλλαγές στις παραμέτρους και τα δεδομένα ασφαλείας.

Τροπολογία  271

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Μέχρις ότου η Επιτροπή εγκρίνει ένα κοινό πρότυπο για την παροχή των πληροφοριών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, οι πληροφορίες αυτές διατίθενται με συνεκτικό τρόπο ώστε η επεξεργασία τους να είναι δυνατή με λογική προσπάθεια.

Τροπολογία  272

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι κατασκευαστές θέτουν εκπαιδευτικό υλικό στη διάθεση των ανεξαρτήτων φορέων καθώς και των εξουσιοδοτημένων πωλητών και συνεργείων επισκευής.

2. Οι κατασκευαστές παρέχουν ίση πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και σχετικά εργαλεία εργασίας σε εξουσιοδοτημένους πωλητές, συνεργεία επισκευής και ανεξάρτητους φορείς. Τους παρέχουν επίσης την κατάλληλη εκπαίδευση σε σχέση με την τηλεφόρτωση λογισμικού και τη διαχείριση των κωδικών διάγνωσης βλαβών.

Τροπολογία  273

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν τουλάχιστον όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

3. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση των επιπτώσεων που συνοδεύει το σχέδιο κανονισμού δεν αντιμετωπίζει το θέμα των ΠΕΣ. Τούτο είναι ασυμβίβαστο με τις αρχές της έξυπνης νομοθεσίας που προσυπέγραψε το ΕΚ. Μια αντιγραφή και επικάλυψη με τις ΠΕΣ που εφαρμόζονται στα επιβατηγά και εμπορικά οχήματα δεν είναι η δέουσα λύση. Όπως υπογραμμίζεται στα συμπεράσματα του ενημερωτικού εγγράφου σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες για την επισκευή και τη συντήρηση που ζήτησε η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, χρειάζεται μια επί τούτου νομοθεσία για την πρόσβαση στην ΠΕΣ που εφαρμόζονται στους ελκυστήρες η οποία θα ανταποκρίνεται στις ιδιομορφίες των ελκυστήρων.

Τροπολογία  274

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

αα) τον τύπο και την έκδοση του ελκυστήρα·

Τροπολογία  275

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ) τον αριθμό ταυτοποίησης βαθμονόμησης λογισμικού που ισχύει για το εκάστοτε τύπο οχήματος·

ζ) τον αριθμό μέρους του λογισμικού που ισχύει για το εκάστοτε τύπο οχήματος·

Αιτιολόγηση

Το λογισμικό είναι ένα εξάρτημα του οχήματος παρομοίως με το υλικό (hardware), επί παραδείγματι κιβώτιο ταχυτήτων ή βίδες. Το λογισμικό έχει έναν «αριθμό μέρους» που ταυτοποιεί τα χαρακτηριστικά και τους τύπους οχήματος που είναι δυνατόν να τηλεφορτωθούν. Αυτές είναι οι πληροφορίες που παρέχονται σήμερα στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευής.

Τροπολογία  276

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i) πληροφορίες σχετικά με αρχεία δεδομένων και δεδομένα αμφίδρομης παρακολούθησης και δοκιμών·

i) πληροφορίες σχετικά με αρχεία δεδομένων και τεχνικές πληροφορίες·

Τροπολογία  277

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι) μονάδες εργασίας.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση αυτή δεν απαντάται στους κανονισμούς 715/2007 και 595/2009 περί έγκρισης τύπου και ΠΕΣ για επιβατηγά και φορτηγά οχήματα αντιστοίχως. Οι μονάδες εργασίας χρησιμοποιούνται κατά κανόνα από τους κατασκευαστές για τη διαχείριση εργασιών που καλύπτονται από εγγύηση. Οι ανεξάρτητοι φορείς δεν παρέχουν εγγύηση και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να τους παρέχονται οι πληροφορίες αυτές.

Τροπολογία  278

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3a. Πληροφορίες σχετικά με το όχημα και την συντήρηση όσον αφορά την επικοινωνία μεταξύ ελκυστήρων και ρυμουλκούμενων ή συναρμολογούμενων εξαρτημάτων που καλύπτονται από πρωτόκολλα οριζόμενα στο πρότυπο ISO 11783 μπορούν επίσης να διατίθενται μέσω κοινοπραξιών κατασκευαστών.

Τροπολογία  279

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Για τους σκοπούς του σχεδιασμού και της κατασκευής αυτοκινητικού εξοπλισμού για ελκυστήρες εναλλακτικού καυσίμου, οι κατασκευαστές παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες για το σύστημα OBD και την επισκευή και τη συντήρηση του οχήματος αδιακρίτως σε κάθε ενδιαφερόμενο κατασκευαστή, εγκαταστάτη και/ή επισκευαστή εξοπλισμού για οχήματα εναλλακτικού καυσίμου.

7. Για τους σκοπούς του σχεδιασμού και της κατασκευής αυτοκινητικού εξοπλισμού για οχήματα εναλλακτικού καυσίμου, οι κατασκευαστές παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες για το σύστημα OBD και την επισκευή και τη συντήρηση του οχήματος αδιακρίτως σε κάθε ενδιαφερόμενο κατασκευαστή, εγκαταστάτη και/ή επισκευαστή εξοπλισμού για οχήματα εναλλακτικού καυσίμου.

Τροπολογία  280

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στην περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες ή δεν συμφωνούν με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ο κατασκευαστής τις παρέχει έξι μήνες από την ημερομηνία της έγκρισης τύπου.

Στην περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες ή δεν συμφωνούν με τον παρόντα κανονισμό και τις εκδιδόμενες σύμφωνα τον εν λόγω κανονισμό κατ` εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις οι οποίες ισχύουν κατά την αίτηση χορήγησης έγκρισης τύπου ΕΕ ή εθνικής έγκρισης τύπου, ο κατασκευαστής τις παρέχει έξι μήνες από την ημερομηνία της έγκρισης τύπου.

Τροπολογία  281

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9. Εάν εντός της περιόδου αυτής δεν υποβληθούν τα αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμόρφωση, η αρχή έγκρισης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση.

9. Εάν εντός της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 8 εδάφιο 2 δεν υποβληθούν τα αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμόρφωση, η αρχή έγκρισης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση.

Τροπολογία  282

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

12. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 57, κατ' εξουσιοδότηση πράξη στην οποία καθορίζονται οι λεπτομερείς απαιτήσεις όσον αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης, ιδιαίτερα τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος.

12. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 57, κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με τις λεπτομερείς απαιτήσεις όσον αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης, ιδιαίτερα τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος.

Τροπολογία  283

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

12a. Η Επιτροπή με κατ’εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το Άρθρο 57, προσαρμόζει τις απαιτήσεις πληροφοριών που καθορίζονται στο εν λόγω άρθρο, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι πληροφορίες, σε περίπτωση που η εφαρμογή των προδιαγραφών αυτών αποδεικνύεται ακατάλληλη για τύπο οχήματος για λόγους αναλογικότητας έχοντας κυρίως υπόψη τον όγκο παραγωγής του εν λόγω τύπου οχήματος. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, αυτή η προσαρμογή μπορεί να οδηγήσει σε εξαίρεση από μια ή περισσότερες απαιτήσεις πληροφοριών. Πιθανή προσαρμογή ή εξαίρεση εξασφαλίζει ούτως ή άλλως ότι οι στόχοι του παρόντος Άρθρου μπορούν να επιτευχθούν.

 

Αναφορικά με τα οχήματα των κατηγοριών R και S, η Επιτροπή εγκρίνει υπό τις ίδιες προϋποθέσεις κατ’εξουσιοδότηση πράξη για να διασφαλίσει την προσαρμογή ή την εξαίρεση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

Τροπολογία  284

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι κατασκευαστές μπορούν να επιβάλλουν εύλογα και αναλογικά τέλη για την πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

1. Οι κατασκευαστές μπορούν να επιβάλλουν εύλογα και αναλογικά τέλη για την πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, τα εργαλεία εργασίας και τα εκπαιδευτικά μαθήματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία  285

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κυρώσεις

(Το άρθρο αυτό μεταφέρεται στο Κεφάλαιο XIX – Τελικές διατάξεις)

Τροπολογία  286

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού από τους κατασκευαστές και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή [το αργότερο 6 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] και κοινοποιούν αμέσως κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση που τις επηρεάζει.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού από τους κατασκευαστές και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο έως τις … και την ενημερώνουν αμέσως για κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση που τις επηρεάζει.

 

_______________

 

* ΕΕ: Παρεμβάλλεται η ημερομηνία: 24 μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού.

Τροπολογία  287

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 50 α

 

Απαιτήσεις που αφορούν τις τεχνικές υπηρεσίες

 

1. Για τους σκοπούς του ορισμού βάσει του άρθρου 51 και της κοινοποίησης βάσει του άρθρου 53, οι τεχνικές υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2 -11 του παρόντος άρθρου.

 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 51 παράγραφος 1, η τεχνική υπηρεσία συγκροτείται βάσει της εθνικής νομοθεσίας κράτους μέλους και είναι νομικό πρόσωπο.

 

3. Η τεχνική υπηρεσία αποτελεί οργανισμό ανεξάρτητο που δεν υπεισέρχεται στον σχεδιασμό, στην κατασκευή, στην παροχή, στη συναρμολόγηση, στη χρήση ή στη συντήρηση του οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή της χωριστής τεχνικής μονάδας που αξιολογεί.

 

Ένας οργανισμός που ανήκει σε εμπορική ένωση ή επαγγελματική ομοσπονδία που εκπροσωπούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο σχεδιασμό, την κατασκευή, την παροχή, τη συναρμολόγηση, τη χρήση ή τη συντήρηση των οχημάτων, των συστημάτων, των μηχανικών μερών ή των χωριστών τεχνικών μονάδων που αξιολογεί, δοκιμάζει ή επιθεωρεί μπορεί, εφόσον αποδειχθεί η ανεξαρτησία του και η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων, να θεωρηθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις του πρώτου εδαφίου.

 

4. Η τεχνική υπηρεσία, η ανώτερη διοίκηση αυτής και το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια των καθηκόντων αξιολόγησης δεν μπορεί να είναι ούτε ο σχεδιαστής, ο κατασκευαστής, ο προμηθευτής, ο εγκαταστάτης, ο αγοραστής, ο κάτοχος, ο χρήστης ή ο συντηρητής των οχημάτων, των συστημάτων, των μηχανικών μερών ή των χωριστών τεχνικών μονάδων που αξιολογεί, ούτε ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος οποιουδήποτε εξ αυτών. Αυτό δεν αποκλείει ούτε τη χρήση εκείνων των αξιολογηθέντων οχημάτων, συστημάτων, μηχανικών μερών ή των αξιολογηθεισών χωριστών τεχνικών μονάδων που απαιτούνται για τη λειτουργία της τεχνικής υπηρεσίας ούτε τη χρήση των εν λόγω οχημάτων, συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων για ιδιωτικούς σκοπούς.

 

Η τεχνική υπηρεσία, η ανώτερη διοίκησή της και το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια των καθηκόντων αξιολόγησης, δοκιμής ή επιθεώρησης δεν μπορεί ούτε να συμμετέχει άμεσα στο σχεδιασμό, την παραγωγή ή κατασκευή, την εμπορία, την εγκατάσταση, τη χρήση ή τη συντήρηση των εν λόγω οχημάτων, συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων , ούτε να εκπροσωπεί κάποιο από τα μέρη που συμμετέχει σε αυτές τις δραστηριότητες. Δεν συμμετέχουν σε καμία δραστηριότητα που ενδέχεται να συγκρούεται με την ανεξαρτησία της κρίσης τους ή την ακεραιότητά τους σε σχέση με τις δραστηριότητες αξιολόγησης για τις οποίες έχουν λάβει κοινοποίηση. Τούτο ισχύει ιδίως για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

 

Οι τεχνικές υπηρεσίες διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες των θυγατρικών τους ή των υπεργολάβων τους δεν επηρεάζουν την εχεμύθεια, την αντικειμενικότητα ή την αμεροληψία των δραστηριοτήτων τους όσον αφορά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης.

 

5. Οι τεχνικές υπηρεσίες και το προσωπικό τους διενεργούν τις δραστηριότητες αξιολόγησης με τον ύψιστο βαθμό επαγγελματικής ακεραιότητας και την απαιτούμενη τεχνική ικανότητα στον συγκεκριμένο τομέα και είναι ελεύθεροι από κάθε πίεση ή δέλεαρ, ιδίως οικονομικής φύσης, που ενδέχεται να επηρεάσει την κρίση τους ή τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τους, ιδίως δε από πίεση ή δέλεαρ που προέρχεται από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που έχουν συμφέρον από τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων αυτών.

 

6. Οι τεχνικές υπηρεσίες είναι σε θέση να διενεργούν όλα τα καθήκοντα αξιολόγησης της συμμόρφωσης που τους ανατίθενται και για τα οποία έχουν λάβει κοινοποίηση, είτε διενεργούνται τα καθήκοντα αυτά από την ίδια την τεχνική υπηρεσία είτε εξ ονόματος αυτής και υπό την ευθύνη της.

 

7. Ανά πάσα στιγμή, για κάθε καθήκον αξιολόγησης και για κάθε είδος ή κατηγορία οχημάτων, συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων περί των οποίων έχει λάβει κοινοποίηση, η τεχνική υπηρεσία έχει στη διάθεσή της τα εξής:

 

α) προσωπικό με τεχνικές γνώσεις και επαρκή και κατάλληλη πείρα για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης·

 

β) περιγραφές των διαδικασιών για την αξιολόγηση, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η δυνατότητα επανάληψης των διαδικασιών αυτών, καθώς και κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες εν ισχύι για την διάκριση μεταξύ καθηκόντων που επιτελούνται ως τεχνική υπηρεσία και λοιπών δραστηριοτήτων·

 

γ) διαδικασίες διεκπεραίωσης δραστηριοτήτων που λαμβάνουν δεόντως υπόψη το μέγεθος της επιχείρησης, τον τομέα δραστηριότητας, τη δομή της, το βαθμό πολυπλοκότητας της τεχνολογίας του οχήματος, του συστήματος, του μηχανικού μέρους ή της χωριστής τεχνικής μονάδας καθώς και τον όγκο ή τον μαζικό χαρακτήρα της διαδικασίας παραγωγής.

 

8. Οι τεχνικές υπηρεσίες διαθέτουν τα αναγκαία μέσα για τη διεκπεραίωση των τεχνικών και διοικητικών καθηκόντων που συνδέονται με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τον ενδεδειγμένο τρόπο και έχουν πρόσβαση σε κάθε αναγκαίο εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις.

 

9. Το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει:

 

α) σωστή τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τις οποίες έχει λάβει κοινοποίηση η τεχνική υπηρεσία·

 

β) ικανοποιητική γνώση των απαιτήσεων των αξιολογήσεων που πρέπει να διενεργήσει και επαρκή εξουσία για τη διενέργειά τους·

 

γ) κατάλληλες γνώσεις και κατανόηση των απαιτήσεων ασφάλειας και των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και άλλων σχετικών διατάξεων του παρόντος κανονισμού και των πράξεων που παρατίθενται στο παράρτημα Ι·

 

δ) την ικανότητα κατάρτισης πιστοποιητικών, αρχείων και εκθέσεων που αποδεικνύουν τη διενέργεια των αξιολογήσεων.

 

10. Λαμβάνεται μέριμνα για την αμεροληψία των τεχνικών υπηρεσιών, της ανώτατης διοίκησης και του προσωπικού αξιολόγησης.

 

11. Η αμοιβή του ανώτατου διοικητικού προσωπικού και του προσωπικού αξιολόγησης μιας τεχνικής υπηρεσίες δεν εξαρτάται ούτε από τον αριθμό των αξιολογήσεων που διενεργεί ούτε από τα αποτελέσματά τους.

 

12. Οι τεχνικές υπηρεσίες συνάπτουν ασφάλεια αστικής ευθύνης εκτός εάν την ευθύνη αναλαμβάνει το κράτος μέλος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή εάν το ίδιο το κράτος μέλος είναι απευθείας υπεύθυνο για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης.

 

13. Το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίες εφαρμόζει επαγγελματικό απόρρητο όσον αφορά το σύνολο των στοιχείων που λαμβάνει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού ή οποιασδήποτε εκτελεστικής διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, πλην των στοιχείων που αφορούν τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα οποία διεκπεραιώνει τις δραστηριότητές του. Τα δικαιώματα κυριότητας προστατεύονται.

Τροπολογία  288

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 50β

 

Θυγατρικές και υπεργολάβοι των τεχνικών υπηρεσιών

 

1. Δραστηριότητες τεχνικής υπηρεσίας μπορούν να ανατίθενται σε υπεργολάβο ή να εκτελούνται από θυγατρική μόνον με τη σύμφωνη γνώμη του κατασκευαστή.

 

2. Όταν η τεχνική υπηρεσία αναθέτει σε υπεργολάβο ειδικά καθήκοντα που συνδέονται με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή προσφεύγει σε θυγατρική, εξασφαλίζει ότι ο υπεργολάβος ή η θυγατρική πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 50α και ενημερώνει σχετικά την κοινοποιούσα αρχή.

 

3. Οι τεχνικές υπηρεσίες αναλαμβάνουν πλήρη ευθύνη για τα καθήκοντα που εκτελούν οι υπεργολάβοι ή οι θυγατρικές, όπου και αν βρίσκεται η έδρα τους.

 

4. Οι τεχνικές υπηρεσίες θέτουν στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την αξιολόγηση των προσόντων του υπεργολάβου ή της θυγατρικής και του έργου που εκτελούν βάσει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  289

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι τεχνικές υπηρεσίες που ορίζονται από τις εθνικές αρχές για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

1. Οι τεχνικές υπηρεσίες που ορίζονται από τις εγκριτικές αρχές για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  290

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οι τεχνικές υπηρεσίες αποδεικνύουν ότι διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες, ειδικές τεχνικές γνώσεις και αποδεδειγμένη πείρα στους συγκεκριμένους τομείς που καλύπτει ο παρών κανονισμός και οι πράξεις του παραρτήματος Ι. Οι τεχνικές υπηρεσίες τηρούν τα πρότυπα του που καθορίζονται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη, τα οποία σχετίζονται με τις δραστηριότητές τους Ωστόσο, η συμμόρφωση αυτή δεν απαιτείται για τους σκοπούς του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια περί της οποίας το άρθρο 32 παράγραφος 1.

4. Οι τεχνικές υπηρεσίες αποδεικνύουν ότι διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες, ειδικές τεχνικές γνώσεις και αποδεδειγμένη πείρα στους συγκεκριμένους τομείς που καλύπτει ο παρών κανονισμός και οι πράξεις του παραρτήματος Ι. Επιπλέον, οι τεχνικές υπηρεσίες συμμορφώνονται με τα πρότυπα που καθορίζονται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 51 α, τα οποία είναι σχετικά με τις δραστηριότητες που εκτελούν. Ωστόσο, η συμμόρφωση αυτή δεν απαιτείται για τους σκοπούς του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια.

Τροπολογία  291

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. O κατασκευαστής, ή ο υπεργολάβος που ενεργεί για λογαριασμό του, μπορεί να διορίζεται ως τεχνική υπηρεσία για δραστηριότητες κατηγορίας Α όσον αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις για τις οποίες επιτρέπεται η διενέργεια αυτόματων ελέγχων στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Τροπολογία  292

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 57, κατ' εξουσιοδότηση πράξη που να καθορίζει τα πρότυπα με τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται οι τεχνικές υπηρεσίες καθώς και τη διαδικασία για την αξιολόγηση των τεχνικών υπηρεσιών ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες ανταποκρίνονται στο ίδιο υψηλό επίπεδο προτύπων επίδοσης σε όλα τα κράτη μέλη.

διαγράφεται

Τροπολογία  293

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 51 α

 

Διαπιστευμένες τεχνικές υπηρεσίες που ανήκουν στην επιχείρηση

 

1. Διαπιστευμένη τεχνική υπηρεσία της επιχείρησης του κατασκευαστή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τεχνική υπηρεσία για την εκτέλεση δραστηριοτήτων αξιολόγησης για την επιχείρηση στην οποία ανήκει μόνον για τις δραστηριότητες της κατηγορίας Α όσον αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις για τις οποίες επιτρέπονται αυτόματοι έλεγχοι με κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εγκρίνεται από τον παρόντα κανονισμό. Ο εν λόγω φορέας αποτελεί χωριστό και διακριτό τμήμα της επιχείρησης και δεν συμμετέχει στον σχεδιασμό, την παραγωγή, την προμήθεια, την εγκατάσταση ή τη συντήρηση των οχημάτων, συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων που αξιολογεί.

 

2. Μια διαπιστευμένη τεχνική υπηρεσία της επιχείρησης πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

 

α) έχει διαπιστευτεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008·

 

β) Η διαπιστευμένη τεχνική υπηρεσία της επιχείρησης και το προσωπικό της έχουν αναγνωρίσιμη οργανωτική δομή και διαθέτουν μεθόδους αναφοράς εντός της επιχείρησης στην οποία ανήκουν, που διασφαλίζουν την αμεροληψία τους και την αποδεικνύουν στον αρμόδιο εθνικό φορέα διαπίστευσης·

 

γ) ούτε η διαπιστευμένη τεχνική υπηρεσία της επιχείρησης ούτε το προσωπικό της δεν είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την προμήθεια, την εγκατάσταση, τον χειρισμό ή τη συντήρηση των οχημάτων, συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων που αξιολογούν, ούτε συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που ενδέχεται να συγκρούεται με την ανεξαρτησία της κρίσης τους ή την ακεραιότητά τους όσον αφορά τις δραστηριότητές τους αξιολόγησης·

 

δ) Η διαπιστευμένη τεχνική υπηρεσία της επιχείρησης παρέχει τις υπηρεσίες της αποκλειστικά στην επιχείρηση στην οποία ανήκει.

 

3. Μια διαπιστευμένη τεχνική υπηρεσία που ανήκει σε επιχείρηση δεν αποτελεί αντικείμενο κοινοποίησης στα κράτη μέλη ούτε στην Επιτροπή, για τους σκοπούς του άρθρου 53, αλλά παρέχεται ενημέρωση όσον αφορά τη διαπίστευσή της από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή από τον εθνικό φορέα διαπίστευσης στην αρχή κοινοποίησης ύστερα από αίτημα της τελευταίας.

Τροπολογία  294

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 51 β

 

Διαδικασίες προτύπων επίδοσης και αξιολόγησης τεχνικών υπηρεσιών

 

Για να διασφαλιστεί ότι οι τεχνικές υπηρεσίες διαθέτουν το ίδιο υψηλό επίπεδο επίδοσης σε όλα τα κράτη μέλη, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 57 σχετικά με τα πρότυπα με τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται οι τεχνικές υπηρεσίες και με τη διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών υπηρεσιών.

Τροπολογία  295

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 53 α

 

Αλλαγές των κοινοποιήσεων

 

1. Όταν ένα κοινοποιούν κράτος μέλος έχει διαπιστώσει ή έχει ενημερωθεί ότι μια τεχνική υπηρεσία δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις που προβλέπει ο παρών κανονισμός ή ότι δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της, το κοινοποιούν κράτος μέλος περιορίζει, αναστέλλει ή αποσύρει την κοινοποίηση κατά περίπτωση, ανάλογα με τη σοβαρότητα της μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ή της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων. Το κοινοποιούν κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη αναλόγως.

 

2. Σε περίπτωση περιορισμού, αναστολής ή απόσυρσης της κοινοποίησης ή εάν η τεχνική υπηρεσία διακόψει την δραστηριότητά της, το κοινοποιούν κράτος μέλος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι φάκελοι της εν λόγω τεχνικής υπηρεσίας, είτε ανατίθενται σε άλλη τεχνική υπηρεσία προς επεξεργασία, είτε εξακολουθούν να παραμένουν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών κοινοποίησης και εποπτείας της αγοράς όποτε αυτοί το ζητήσουν.

Τροπολογία  296

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 53 β

 

Αμφισβήτηση της επάρκειας των τεχνικών υπηρεσιών

 

1. Η Επιτροπή διερευνά όλες τις περιπτώσεις στις οποίες είτε διατηρεί η ίδια αμφιβολίες είτε της εφιστάται η προσοχή σε αμφιβολίες τρίτων σχετικά με την επάρκεια της τεχνικής υπηρεσίας ή σχετικά με την δυνατότητα της τεχνικής υπηρεσίας να συνεχίσει να εκπληρώνει τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που υπέχει.

 

2. Το κοινοποιούν κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή, εάν αυτή το ζητήσει, όλες τις πληροφορίες σχετικά με την αιτιολόγηση της κοινοποίησης ή της επάρκειας της οικείας τεχνικής υπηρεσίας.

 

3. Η Επιτροπή διασφαλίζει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα όλων των ευαίσθητων πληροφοριών που ανακύπτουν από τις έρευνες αυτές.

 

4. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η τεχνική υπηρεσία δεν πληροί ή δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις για την κοινοποίησή της, ενημερώνει σχετικά το κοινοποιούν κράτος μέλος και του ζητάει να λάβει κάθε αναγκαίο διορθωτικό μέτρο, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης της κοινοποίησης εάν το κρίνει αναγκαίο.

Τροπολογία  297

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 53 γ

 

Λειτουργικές υποχρεώσεις των τεχνικών υπηρεσιών

 

1. Οι τεχνικές υπηρεσίες διενεργούν αξιολογήσεις συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διαδικασίες αξιολόγησης που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

 

2. Οι αξιολογήσεις συμμόρφωσης διενεργούνται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγονται οι περιττές επιβαρύνσεις για τους οικονομικούς φορείς. Οι τεχνικές υπηρεσίες διεκπεραιώνουν τις δραστηριότητές τους λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το μέγεθος της επιχείρησης, τον τομέα δραστηριότητας, τη δομή της, το βαθμό πολυπλοκότητας της τεχνολογίας του οχήματος, του συστήματος, του μηχανικού μέρους ή της χωριστής τεχνικής μονάδας καθώς και τον όγκο ή τον μαζικό χαρακτήρα της διαδικασίας παραγωγής.

 

3. Κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους, οι τεχνικές υπηρεσίες ευθυγραμμίζονται, ωστόσο, με το βαθμό αυστηρότητας και το επίπεδο προστασίας που απαιτούνται για τη συμμόρφωση του οχήματος, του συστήματος, του μηχανικού μέρους ή της χωριστής τεχνικής μονάδες με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

 

4. Όταν η τεχνική υπηρεσία διαπιστώνει ότι ο κατασκευαστής δεν πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, ζητεί από την αρχή έγκρισης τύπου να απαιτήσει από τον κατασκευαστή να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα και ζητεί από την αρχή έγκρισης τύπου να μην εκδώσει πιστοποιητικό έγκρισης τύπου εκτός εάν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα που ικανοποιούν την τεχνική υπηρεσία.

 

5. Όταν, κατά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης της παραγωγής αφού έχει εκδοθεί πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, η τεχνική υπηρεσία διαπιστώσει ότι ένα όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή μια χωριστή τεχνική μονάδα δεν συμμορφώνεται πλέον με τον παρόντα κανονισμό, ζητεί από την αρχή έγκρισης τύπου να απαιτήσει από τον κατασκευαστή να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα και ζητεί από την αρχή έγκρισης τύπου να ανακαλέσει ή να αποσύρει το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου εκτός εάν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα που ικανοποιούν την τεχνική υπηρεσία.

 

6. Όταν δεν λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα ή όταν αυτά δεν ικανοποιούν την τεχνική υπηρεσία, ζητεί η τεχνική υπηρεσία από την αρχή έγκρισης τύπου να περιορίσει, να αναστείλει ή να αποσύρει το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, κατά περίπτωση.

Τροπολογία  298

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 53 δ

 

Υποχρεώσεις ενημέρωσης των τεχνικών υπηρεσιών

 

1. Οι τεχνικές υπηρεσίες ενημερώνουν την εγκριτική αρχή σχετικά με τα εξής:

 

α) οποιαδήποτε περίπτωση μη συμμόρφωσης διαπιστώνεται και ενδέχεται να καταστήσει αναγκαία την απόρριψη, τον περιορισμό, την αναστολή ή την απόσυρση του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου·

 

β) οποιαδήποτε περίπτωση επηρεάζει το πεδίο και τους όρους της κοινοποίησής τους·

 

γ) οποιοδήποτε αίτημα ενημέρωσης έχουν λάβει από τις αρχές εποπτείας της αγοράς σχετικά με τις δραστηριότητες αξιολόγησής τους.

 

2. Κατόπιν αιτήματος της εγκριτικής αρχής, οι δραστηριότητες αξιολόγησης διεκπεραιώνονται εντός του πεδίου της κοινοποίησής τους όπως και κάθε άλλη δραστηριότητα που πραγματοποιείται, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών δραστηριοτήτων και της υπεργολαβίας.

 

3. Οι τεχνικές υπηρεσίες παρέχουν στις άλλες τεχνικές υπηρεσίες που έχουν λάβει κοινοποίηση βάσει του παρόντος κανονισμού οι οποίες διεκπεραιώνουν παρόμοιες δραστηριότητες αξιολόγησης που καλύπτουν το ίδιο όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα τις σχετικές πληροφορίες για θέματα που αφορούν αρνητικά και, κατόπιν αιτήματος, θετικά αποτελέσματα αξιολογήσεων.

Τροπολογία  299

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εκτελεστικά μέτρα

διαγράφεται

Για να καθοριστούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 55, εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα εξής εκτελεστικά μέτρα:

 

1. τις λεπτομέρειες των ρυθμίσεων όσον αφορά τις διαδικασίες έγκρισης τύπου σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 6 του παρόντος κανονισμού·

 

2. τα υποδείγματα για το φάκελο πληροφοριών και το έγγραφο πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού·

 

3. το σύστημα αρίθμησης των πιστοποιητικών έγκρισης τύπου ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος κανονισμού·

 

4. το υπόδειγμα των πιστοποιητικών έγκρισης τύπου σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού·

 

5. το υπόδειγμα για τον κατάλογο των εγκρίσεων τύπου ΕΕ για συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού·

 

6. το υπόδειγμα του καταλόγου των εφαρμοστέων απαιτήσεων ή κανονιστικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 6 του παρόντος κανονισμού·

 

7. τις λεπτομέρειες των ρυθμίσεων όσον αφορά τις διαδικασίες συμμόρφωσης της παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος κανονισμού·

 

8. το υπόδειγμα πιστοποιητικού συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος κανονισμού·

 

9. το υπόδειγμα του σήματος έγκρισης τύπου ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος κανονισμού.

 

Αιτιολόγηση

Αυτό το άρθρο δεν είναι αναγκαίο διότι τα θέματα για τα οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις καλύπτονται σε προηγούμενα άρθρα του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  300

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή καλούμενη «Τεχνική Επιτροπή - Γεωργικά Οχήματα» (ΤΕΓΟ).

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή καλούμενη «Τεχνική Επιτροπή - Γεωργικά Οχήματα» (ΤΕΓΟ). Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Τροπολογία  301

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης. Η προθεσμία του άρθρου 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Τροπολογία  302

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

διαγράφεται

Τροπολογία  303

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, μέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με τα άρθρα 57, 58 και 59, τροποποιήσεις των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού.

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, μέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 57, τροποποιήσεις των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού προκειμένου να τα προσαρμόζει στην πρόοδο των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων.

Τροπολογία  304

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Όταν σε εφαρμογή της απόφασης 97/836/ΕΚ εκδίδονται νέοι κανονισμοί της ΟΕΕ/ΟΗΕ ή τροποποιήσεις των ισχυόντων κανονισμών της ΟΕΕ/ΟΗΕ στους οποίους έχει προσχωρήσει η Ένωση, η Επιτροπή τροποποιεί αναλόγως το παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού μέσω πράξης κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με τα άρθρα 57, 58 και 59.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή είναι περιττή διότι η δυνατότητα τροποποίησης του Παραρτήματος Ι για να προστεθεί κανονισμός ΟΕΕ/ΟΗΕ έχει ήδη προβλεφθεί στο άρθρο 42.

Τροπολογία  305

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστη διάρκεια η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4, στο άρθρο 8 παράγραφος 4, στο άρθρο 9 παράγραφος 5, στο 18 παράγραφος 7, στο άρθρο 38 παράγραφοι 1, 2 και 3, στο άρθρο 47 παράγραφος 10, στο άρθρο 51 παράγραφος 8 και στο άρθρο 56.

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία  306

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Η εξουσία έκδοσης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4, άρθρο 8 παράγραφος 4, άρθρο 9 παράγραφος 5, άρθρο 10 παράγραφος 6, άρθρο 12 παράγραφος 1, άρθρο 18 παράγραφος 6, άρθρο 38 παράγραφοι 1 και 5, άρθρο 42 παράγραφος 2, άρθρο 43 παράγραφος 3, άρθρο 47 παράγραφος 12 και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 47, 12α, άρθρο 51β και άρθρο 56, ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από …. *. Το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετίας, η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθεί σε αυτήν την ανανέωση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

 

__________________

 

* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  307

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4, άρθρο 8 παράγραφος 4, άρθρο 9 παράγραφος 5, άρθρο 10 παράγραφος 6, άρθρο 12 παράγραφος 1, άρθρο 18 παράγραφος 6, άρθρο 38 παράγραφος 1 και 5, άρθρο 42 παράγραφος 2, άρθρο 43 παράγραφος 3, άρθρο 47 παράγραφος 12 και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 47, 12α, άρθρο 51β και άρθρο 56 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέρμα στην εξουσιοδότηση που καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επόμενη από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιωνδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ισχύουν ήδη.

Τροπολογία  308

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Οποιαδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 4, του άρθρου 8 παράγραφος 4, του άρθρου 9 παράγραφος 5, του άρθρου 10 παράγραφος 6, του άρθρου 12 παράγραφος 1, του άρθρου 18 παράγραφος 6, του άρθρου 38 παράγραφος 1 και 5, του άρθρου 42 παράγραφος 2, του άρθρου 43 παράγραφος 3, του άρθρου 47 παράγραφος 12 και του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 47, 12α, του άρθρου 51β και του άρθρου 56, τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή για το ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. Αυτή η προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία  309

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι εξουσίες για την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθενται στην Επιτροπή υπόκεινται στις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 58 και 59.

διαγράφεται

Τροπολογία  310

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 57a (νέο)

 

Έγκριση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων

 

Η Επιτροπή εγκρίνει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4, άρθρο 8 παράγραφος 4, άρθρο 9 παράγραφος 5, άρθρο 10 παράγραφος 6, άρθρο 12 παράγραφος 1, άρθρο 18 παράγραφος 6, άρθρο 38 παράγραφοι 1 και 5, άρθρο 42 παράγραφος 2, άρθρο 43 παράγραφος 3, άρθρο 47 παράγραφος 12 και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 47, 12α, άρθρο 51β και άρθρο 56, έως την 1η Ιανουαρίου 2014.

Τροπολογία  311

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανάκληση της εξουσιοδότησης

διαγράφεται

1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 7 παράγραφος 4, 8 παράγραφος 4, 9 παράγραφος 5, 18 παράγραφος 7, 38 παράγραφοι 1, 2 και 3, 47 παράγραφος 10, 51 παράγραφος 8 και 56 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

 

2. Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει εσωτερική διαδικασία προκειμένου να αποφασιστεί κατά πόσο θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση ενημερώνει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή, σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας τις υπό εξουσιοδότηση εξουσίες που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης, καθώς και τους λόγους της εν λόγω ανάκλησης.

 

3. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέρμα στην εξουσιοδότηση που καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία διευκρινίζει Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Τροπολογία  312

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Διατύπωση αντιρρήσεων έναντι των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων

διαγράφεται

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δύνανται να διατυπώσουν αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά ένα μήνα

 

2. Εάν κατά τη λήξη αυτής της προθεσμίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν διατύπωσαν αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, ή αν, πριν από την ημερομηνία αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημέρωσαν αμφότερα την Επιτροπή με το ότι αποφάσισαν να μην εγείρουν αντιρρήσεις, η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη αρχίζει να ισχύει κατά την ημερομηνία που προβλέπεται στις διατάξεις της.

 

3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το όργανο που διατυπώνει αντιρρήσεις έναντι της κατ ’εξουσιοδότηση πράξης εκθέτει τους σχετικούς λόγους.

 

Τροπολογία  313

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 60 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός δεν καθιστά άκυρη καμία έγκριση τύπου ΕΚ που χορηγήθηκε σε οχήματα ή σε συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στο άρθρο 64 παράγραφος 2.

1. Ο παρών κανονισμός δεν καθιστά άκυρη καμία έγκριση τύπου ΕΕ που χορηγήθηκε σε οχήματα ή σε συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες πριν από την ημερομηνία που προσδιορίζεται στο άρθρο 64 παράγραφος (2β).

Τροπολογία  314

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 60 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι εγκριτικές αρχές εξακολουθούν να χορηγούν επέκταση των εγκρίσεων στα εν λόγω οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες βάσει των όρων της οδηγίας 2003/37/ΕΚ και οποιασδήποτε οδηγίας του άρθρου 56 παράγραφος 2.

2. Οι εγκριτικές αρχές εξακολουθούν να χορηγούν επέκταση των εγκρίσεων σε οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/37/ΕΚ και οποιασδήποτε οδηγίας που παρατίθενται στο άρθρο 62 παράγραφος 1.

Τροπολογία  315

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2018 τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των διαδικασιών έγκρισης τύπου που ορίζονται με τον παρόντα κανονισμό, και ιδίως σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας πολλαπλών σταδίων.

1. Το αργότερο [τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία που διευκρινίζεται στο άρθρο 64 παράγραφος 2β], τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των διαδικασιών έγκρισης τύπου που ορίζονται με την παρούσα οδηγία, και ιδίως σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας πολλαπλών σταδίων.

Τροπολογία  316

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Με βάση τις παρασχεθείσες βάσει της παραγράφου 1 πληροφορίες, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, το αργότερο στις 1 Ιανουαρίου 2019.

2. Με βάση τις παρασχεθείσες βάσει της παραγράφου 1 πληροφορίες, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, το αργότερο [πέντε έτη μετά την ημερομηνία που διευκρινίζεται στο άρθρο 64 παράγραφος 2β].

Τροπολογία  317

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 61α (νέο)

 

Μη οδικά κινητά μηχανήματα

 

Έως την [1η Ιανουαρίου 2014], η Επιτροπή αξιολογεί την ανάγκη εναρμόνισης των νομοθεσιών των κρατών μελών σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις που ισχύουν για τα μη οδικά κινητά μηχανήματα, τα συστήματα και τα μηχανικά τους μέρη, και υποβάλλει, αν το κρίνει σκόπιμο, πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προκειμένου να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο οδικής ασφαλείας λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης.

Τροπολογία  318

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 62 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η οδηγία 2003/37/ΕΚ καθώς και οι οδηγίες 74/347/ΕΟΚ, 76/432/ΕΟΚ, 76/763/ΕΟΚ, 77/537/ΕΟΚ, 78/764/ΕΟΚ, 80/720/ΕΟΚ, 86/297/ΕΟΚ, 86/298/ΕΟΚ, 86/415/ΕΟΚ, 87/402/ΕΟΚ, 2000/25/ΕΚ, 2009/57/ΕΚ, 2009/58/ΕΚ, 2009/59/ΕΚ, 2009/60/ΕΚ, 2009/61/ΕΚ, 2009/63/ΕΚ, 2009/64/ΕΚ, 2009/66/ΕΚ, 2009/68/ΕΚ; 2009/75/ΕΚ, 2009/76/ΕΚ, 2009/144/ΕΚ καταργούνται με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014.

1. Η οδηγία 2003/37/ΕΚ καθώς και οι οδηγίες 74/347/ΕΟΚ, 76/432/ΕΟΚ, 76/763/ΕΟΚ, 77/537/ΕΟΚ, 78/764/ΕΟΚ, 80/720/ΕΟΚ, 86/297/ΕΟΚ, 86/298/ΕΟΚ, 86/415/ΕΟΚ, 87/402/ΕΟΚ, 2000/25/ΕΚ, 2009/57/ΕΚ, 2009/58/ΕΚ, 2009/59/ΕΚ, 2009/60/ΕΚ, 2009/61/ΕΚ, 2009/63/ΕΚ, 2009/64/ΕΚ, 2009/66/ΕΚ, 2009/68/ΕΚ· 2009/75/ΕΚ, 2009/76/ΕΚ, 2009/144/ΕΚ καταργούνται με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Τροπολογία  319

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 64 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2014.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

 

α) σε νέους τύπους οχημάτων από 1ης Ιανουαρίου 2016·

 

β) σε όλα τα νέα οχήματα από 1ης Ιανουαρίου 2018.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.         Πρόταση της Επιτροπής

Ο στόχος της πρότασης είναι να καθοριστούν εναρμονισμένοι κανόνες για την κατασκευή γεωργικών και δασικών οχημάτων (ελκυστήρων, ρυμουλκουμένων και ρυμουλκούμενου εξοπλισμού) με σκοπό να διασφαλιστεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενώ, παράλληλα, να εξασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο οδικής και επαγγελματικής ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Ο προτεινόμενος κανονισμός απλοποιεί σημαντικά την ισχύουσα νομοθεσία για την έγκριση τύπου, αντικαθιστώντας 24 βασικές οδηγίες (και περίπου 35 σχετικές τροποποιητικές οδηγίες). Ο νέος κανονισμός και οι κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις του αποσκοπούν στην μεταφορά των απαιτήσεων που θεσπίζονται στην υπάρχουσα νομοθεσία χωρίς να μειωθεί το υφιστάμενο επίπεδο προστασίας.

II.       Γενική άποψη του εισηγητή

Ως εισηγητής του παρόντος, θεωρώ ικανοποιητική την πρόταση της Επιτροπής διότι συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα του κλάδου μέσω της απλοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας για την έγκριση τύπου οχημάτων. Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο οδικής και επαγγελματικής ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος και προκειμένου να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά γεωργικών και δασικών οχημάτων, θεωρώ ότι είναι σκόπιμο να καθιερωθεί διαδικασία έγκρισης της Ένωσης για όλους τους τύπους οχημάτων χωρίς να αγνοούνται οι πτυχές κόστους-οφέλους και με ιδιαίτερη προσοχή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Κατά την εκπόνηση της έκθεσης αυτής, ζήτησα την άποψη όλων των ενδιαφερόμενων φορέων (κατασκευαστών οχημάτων, προμηθευτών, διανομέων και επισκευαστών, χρηστών και επαγγελματικών συνδικάτων). Επίσης ελήφθησαν υπόψη οι συζητήσεις που έλαβαν χώρα κατά την ακρόαση που διοργάνωσε η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών στις 12 Απριλίου 2011.

α) Απαιτήσεις ασφάλειας και συσχετισμός με την οδηγία περί μηχανημάτων¹

Η Επιτροπή προτείνει να εξαιρεθούν οι γεωργικοί και δασικοί ελκυστήρες από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας περί μηχανημάτων προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των νομικών πράξεων που ισχύουν για τους ελκυστήρες, για λόγους καλύτερης και απλούστερης νομοθεσίας.

Συμφωνώ ότι είναι δυνατή η εξαίρεση των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας περί μηχανημάτων υπό την προϋπόθεση όμως ότι ο νέος κανονισμός και οι κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεις του μεταφέρουν στο σύνολό τους εκείνες τις ισχύουσες απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία περί μηχανημάτων και εφαρμόζονται σήμερα στους ελκυστήρες, διότι πιστεύω ότι πρέπει να αποφευχθεί οποιοδήποτε νομικό κενό και να διασφαλιστεί το τρέχον επίπεδο ασφάλειας.

Γνωρίζω ότι η Επιτροπή πραγματοποιεί αυτή την εποχή αξιολόγηση όλων των κινδύνων που καλύπτονται σήμερα από την οδηγία περί μηχανημάτων προκειμένου να διασφαλίσει την συνέχιση της κάλυψής τους από τον παρόντα κανονισμό.

Πρόκειται κατά την άποψή μου για μια σημαντική προσπάθεια αλλά θα προτιμούσα να είχε ολοκληρωθεί κατά την προ-νομοθετική περίοδο ούτως ώστε τα άρθρα 7 και 8 της πρότασης της Επιτροπής να καλύπτουν επιβεβαιωμένα τις αντίστοιχες απαιτήσεις της οδηγίας περί μηχανημάτων στο σύνολό τους.

Επιθυμώ να επαναλάβω εδώ ότι οι κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεις που θα εγκριθούν βάσει του παρόντος κανονισμού μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση των θεμελιωδών διατάξεων του κανονισμού. Οι κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεις δεν μπορούν να καθιερώνουν νέες απαιτήσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι δύο συν-νομοθέτες πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί κατά την διατύπωση των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού προκειμένου να διασφαλίσουν ότι καλύπτονται επαρκώς όλοι οι κίνδυνοι.

Με τούτο κατά νου, πρότεινα να προστεθούν ορισμένες απαιτήσεις στα άρθρα 7 (οδική και λειτουργική ασφάλεια) και 8 (επαγγελματική ασφάλεια) που βασίζονται στις απαιτήσεις περί υγείας και ασφάλειας της οδηγίας περί μηχανημάτων και οι οποίες δεν φαίνονται να καλύπτονται στην πρόταση της Επιτροπής.

Το Συμβούλιο και η Επιτροπή καλούνται επίσης να εξετάσουν προσεκτικά τις διατάξεις αυτές προκειμένου να διασφαλιστεί ότι έχουν προστεθεί στα άρθρα 7 και 8, καθώς και στο Παράρτημα Ι του κανονισμού, όλες οι αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να συνεχίσουν να ισχύουν σε όλες τις σχετικές κατηγορίες ελκυστήρων.

β) Ευθυγράμμιση με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και λοιπές νομοθετικές διατάξεις της Ένωσης σχετικά με την έγκριση τύπου.

Εισηγούμαι επίσης ικανό αριθμό τροπολογιών προκειμένου για την ευθυγράμμιση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού με την απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ένα κοινό πλαίσιο για την εμπορία των προϊόντων, με σκοπό την ενδυνάμωση της εφαρμογής και της επιβολής του νέου κανονισμού. Οι εν λόγω διατάξεις αποσαφηνίζουν τις αρμοδιότητες των οικονομικών φορέων στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού και των αντίστοιχων αρχών εποπτείας της αγοράς, ιδιαίτερα όσον αφορά την εποπτεία μετά τη διάθεση στην αγορά και τον έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης.

Επιπλέον, ενισχύονται οι απαιτήσεις που διέπουν τους φορείς ή τους οργανισμούς στους οποίους τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέτουν ορισμένα καθήκοντα αξιολόγησης με σκοπό να διασφαλιστούν ίσοι όροι και να αποφεύγεται η στρέβλωση του ανταγωνισμού που ενδέχεται να προκύψει από διαφορετικά επίπεδα αυστηρότητας και επιδόσεων που εφαρμόζουν οι εν λόγω τρίτες οργανώσεις κατά τη δοκιμή, την επιθεώρηση και την αξιολόγηση των οχημάτων, των συστημάτων, των μηχανικών μερών ή των χωριστών τεχνικών μονάδων.

Το σημαντικό εύρος αυτής της προσπάθειας ευθυγράμμισης, η οποία λαμβάνει επίσης υπόψη τις παράλληλες εργασίες της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου για την τεχνική εναρμόνιση καθώς και τις διατάξεις που περιέχει η πρόταση κανονισμού για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς των οχημάτων της κατηγορίας L, εξηγεί τον μεγάλο αριθμό τροπολογιών που συναποτελούν το παρόν σχέδιο έκθεσης.

γ) Πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης (RMI)

Είναι δεδομένη η διαρκώς αυξανόμενη περιπλοκότητα των οχημάτων λόγω κυρίως του ολοένα αυξανόμενου αριθμού ηλεκτρονικών μηχανικών μερών, τα οποία δεν μπορούν να υποβληθούν σε "παραδοσιακή" μηχανική επισκευή αλλά μπορούν να επισκευαστούν αποκλειστικά και μόνο βάσει εξειδικευμένων οδηγιών ως προς τα ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά των οχημάτων. Αποκτά συνεπώς κρίσιμη σημασία η απεριόριστη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες προκειμένου για την ορθή επισκευή και συντήρηση των οχημάτων.

Οι κατασκευαστές ελκυστήρων εμφανίζονται σήμερα να χρησιμοποιούν ένα σύστημα που σε μεγάλο βαθμό βασίζεται σε αποκλειστικές συμφωνίες μεταξύ κατασκευαστών και επίσημων αντιπροσώπων και συνεργείων επισκευής. Αυτού του είδους οι αποκλειστικές συμφωνίες δεν αντιβαίνουν ενδεχομένως στο δίκαιο του ανταγωνισμού αλλά η ερώτηση στην οποία καλούμαστε να απαντήσουμε είναι μάλλον κατά πόσο η εξαίρεση της πρόσβασης σε RMI από την νομοθεσία περί έγκρισης τύπου δεν θα διαιωνίσει τελικά αυτή τη κατάσταση καθιστώντας τελικά απαγορευτική την αγορά για οποιονδήποτε ανεξάρτητο επισκευαστή. Η ύπαρξη των αποκλειστικών συμφωνιών δεν μπορεί εξάλλου να αποκλείσει το ενδεχόμενο να χρειάζεται στις συχνά απομακρυσμένες περιοχές της υπαίθρου της Ευρώπης να επισκευαστούν ελκυστήρες από ανεξάρτητους επαγγελματίες σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης ή για μικρές βλάβες

Το γεγονός ότι η πρόσβαση σε RMI έχει μεγάλη σημασία από οικονομική άποψη, αν ληφθούν υπόψη τα σημαντικά μερίδια κέρδους της αγοράς εξυπηρέτησης μετά την πώληση, καθιστά φυσικά εξαιρετικά αμφίρροπες τις σχετικές συζητήσεις και επιβάλλει στον νομοθέτη να ζυγίσει πολύ προσεκτικά τον τρόπο προσέγγισης των συμφερόντων των δύο πλευρών (κατασκευαστών και ανεξάρτητων παραγόντων) με τις άνισες δυνατότητες εκπροσώπησης συμφερόντων τους.

Άποψή μου είναι ότι η ορθή και ισορροπημένη προσέγγιση του ζητήματος αυτού επιβάλλει μια σφαιρική και ολοκληρωμένη παροχή πρόσβασης σε τεχνικές πληροφορίες που λαμβάνει δεόντως υπόψη την προστασία των καταναλωτών, τον θεμιτό ανταγωνισμό, την ασφάλεια καθώς και τις πτυχές που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

δ) Κινητά μηχανήματα (κατηγορία U).

Η Επιτροπή έχει συμπεριλάβει στην πρότασή της μια νέα κατηγορία οχημάτων που καλύπτει μη οδικά κινητά μηχανήματα (κατηγορία U) και επιτρέπει στον κατασκευαστή να επιλέξει ο ίδιος αν θα ζητήσει έγκριση βάσει του παρόντος κανονισμού ή αν θα συμμορφωθεί με τις αντίστοιχες απαιτήσεις ενός κράτους μέλους. Η πρόταση της Επιτροπής αντιλαμβάνεται το κενό που υφίσταται στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αλλά δεν ολοκληρώνει τον καθορισμό των απαιτήσεων για τη νέα κατηγορία που δημιουργεί.

Ο κλάδος των μη οδικών κινητών μηχανημάτων προσφέρει πολλά και διαφορετικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε διάφορούς τομείς (γεωργία, οικοδομή, χειρισμός υλικών). Τα μη οδικά κινητά μηχανήματα υπόκεινται ήδη σε νομοθεσία της Ένωσης (οδηγίες 2006/42/EΚ (μηχανήματα), 97/68/EΚ (εκπομπή ρύπων), 2004/108/EΚ (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα), 2000/14/EΚ (ηχορρύπανση) η οποία όμως δεν ισχύει για τους ελκυστήρες και δεν συνάδει με την δομή της προτεινόμενης νομοθεσίας.

Οι υφιστάμενες οδηγίες που ισχύουν για τα μη οδικά κινητά μηχανήματα δεν προβλέπουν εντούτοις εναρμονισμένες απαιτήσεις για την οδική ασφάλεια. Άποψή μου είναι ότι, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ενιαία αγορά και να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας, είναι ανάγκη να διαμορφωθεί ένα κατάλληλο μέσο σε επίπεδο Ένωσης για την εναρμόνιση των απαιτήσεων που ισχύουν για τα κινητά μηχανήματα.

Για τον λόγο αυτό προτείνω να εξαιρεθούν τα κινητά μηχανήματα (κατηγορία U) από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Θεωρώ εντούτοις ότι πρέπει η Επιτροπή να αξιολογήσει την ανάγκη εναρμόνισης των τεχνικών απαιτήσεων και των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης που εφαρμόζονται σε αυτά τα μηχανήματα και να καταθέσει το συντομότερο δυνατό σχετικές νομοθετικές προτάσεις.

ε) Επαγγελματικά Οχήματα Παντός Εδάφους (ATV) και Οχήματα Αναψυχής Εκτός Δρόμου (SbS)

Γνωρίζω ότι τα ATV έχουν αποδείξει την αξία τους σε γεωργικές και δασικές εργασίες και ότι ο κλάδος των κατασκευαστών τους έχει ζητήσει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Εκτιμώ εντούτοις ότι αυτά τα οχήματα που χρησιμοποιούνται συχνά εντός του οδικού δικτύου για μεταφορά ή αναψυχή έχουν διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά από τους ελκυστήρες και πρέπει συνεπώς να εγκρίνονται βάσει του κανονισμού για την κατηγορία L, για λόγους νομοθετικής συνοχής.

Διαφορετικές προϋποθέσεις μπορούν ενδεχομένως να θεσπιστούν για εκείνα τα ATV που σχεδιάζονται ειδικά για επαγγελματικές χρήσεις και που πρέπει βεβαίως να παρέχουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας. Παρακολουθώ εκ του σύνεγγυς την παράλληλη συζήτηση που διεξάγεται σχετικά με την ένταξη των οχημάτων αυτών στον κανονισμό για την κατηγορία L και προσβλέπω σε μια ικανοποιητική λύση αντάξια των ιδιαιτεροτήτων αυτών των οχημάτων. Αναμένονται επίσης τα συμπεράσματα της μελέτης που έχει αναθέσει η Επιτροπή σχετικά με τα οχήματα SbS προκειμένου να αποφασιστεί υπό ποια κατηγορία θα εγκρίνονται αυτά τα οχήματα.

στ) Τεχνικές τροπολογίες

Ικανός αριθμός τροπολογιών έχει επίσης προταθεί με σκοπό την αποσαφήνιση ορισμένων τεχνικών πτυχών και την διασφάλιση μιας μεγαλύτερης συνοχής του κειμένου.

III.      Συμπέρασμα

Το ανά χείρας σχέδιο έκθεσης επιδιώκει να καλύψει τα κύρια ζητήματα που χρήζουν προσεκτικής μελέτης σε αυτή τη πρόταση προκειμένου να διευκολυνθεί ο διάλογος στους κόλπους της επιτροπής. Μολονότι δεν αποκλείεται η κατάθεση νέων τροπολογιών κατόπιν περαιτέρω εξέτασης της πρότασης της Επιτροπής αλλά και νέων διαβουλεύσεων, επιθυμία μου σε αυτό το στάδιο είναι να υπάρξει ένας γόνιμος διάλογος εντός της επιτροπής στο πλαίσιο του οποίου παραμένει φυσικά ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε νέα πρόταση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Έγκριση γεωργικών και δασικών οχημάτων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2010)0395 – C7-0204/2010 – 2010/0212(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

23.7.2010

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

7.9.2010

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

7.9.2010

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

29.9.2010

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Pier Antonio Panzeri

25.10.2010

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

30.11.2010

22.3.2011

12.4.2011

30.8.2011

 

23.11.2011

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.12.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Jürgen Creutzmann, Cornelis de Jong, Christian Engström, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Amalia Sartori, Marc Tarabella, Wim van de Camp, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Ημερομηνία κατάθεσης

16.12.2011