MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä

26.1.2012 - (COM(2010)0395 – C7‑0204/2010 – 2010/0212(COD)) - ***I

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Esittelijä: Pier Antonio Panzeri


Menettely : 2010/0212(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0446/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0446/2011
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä

(COM(2010)0395 – C7‑0204/2010 – 2010/0212(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2010)0395),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0204/2010),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon 9. joulukuuta 2010 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon[1],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön (A7-0446/2011),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o…/... maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o …/… maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Sisämarkkinoiden edistämiseksi perustettiin maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä sekä direktiivin 74/150/ETY kumoamisesta 26 päivänä toukokuuta 2003 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/37/EY kattava yhteisön tyyppihyväksyntäjärjestelmä, joka koskee traktoreita, niiden perävaunuja ja vedettäviä vaihdettavissa olevia laitteita.

(1) Sisämarkkinoiden edistämiseksi perustettiin maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä 26 päivänä toukokuuta 2003 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/37/EY kattava unionin tyyppihyväksyntäjärjestelmä, joka koskee traktoreita, niiden perävaunuja ja vedettäviä vaihdettavissa olevia laitteita.

 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Unionin sisämarkkinoiden toteuttamisen ja toiminnan vuoksi on syytä korvata jäsenvaltioiden hyväksyntäjärjestelmät unionin hyväksyntämenettelyllä, joka perustuu täydellisen yhdenmukaistamisen periaatteeseen, ottaen samalla asianmukaisesti huomioon kustannus-hyötynäkökohdat ja kiinnittäen erityistä huomiota pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

(2) Unionin sisämarkkinoiden toteuttamisen ja toiminnan vuoksi ja teollisuuden kilpailukyvyn edistämiseksi on syytä korvata jäsenvaltioiden hyväksyntäjärjestelmät unionin hyväksyntämenettelyllä, joka perustuu täydellisen yhdenmukaistamisen periaatteeseen, ottaen samalla asianmukaisesti huomioon kustannus-hyötynäkökohdat ja kiinnittäen erityistä huomiota pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Euroopan parlamentin pyynnöstä ja menettelyn yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi on ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevassa unionin lainsäädännössä otettu käyttöön uusi sääntelymalli, jonka mukaan lainsäätäjä vahvistaa tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä pelkästään asiaan liittyvät olennaiset säännöt ja periaatteet ja siirtää komissiolle vallan antaa täsmällisempiä teknisiä yksityiskohtia koskevia säädöksiä. Sisällöllisten vaatimusten osalta tässä asetuksessa olisi siksi vahvistettava ainoastaan olennaiset liikenneturvallisuutta, työturvallisuutta ja ympäristöominaisuuksia koskevat vaatimukset ja siirrettävä komissiolle valta vahvistaa tekniset määräykset delegoiduissa säädöksissä.

(3) Euroopan parlamentin pyynnöstä ja menettelyn yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi on ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevassa unionin lainsäädännössä otettu käyttöön uusi sääntelymalli, jonka mukaan lainsäätäjä vahvistaa tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä pelkästään asiaan liittyvät olennaiset säännöt ja periaatteet ja siirtää komissiolle vallan antaa täsmällisempiä teknisiä yksityiskohtia vahvistavia säädöksiä. Sisällöllisten vaatimusten osalta tässä asetuksessa olisi siksi vahvistettava ainoastaan olennaiset liikenne- ja toimintaturvallisuutta, työturvallisuutta ja ympäristöominaisuuksia koskevat vaatimukset ja siirrettävä komissiolle valta vahvistaa tekniset määräykset delegoiduissa säädöksissä kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien kuulemisen jälkeen.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Jotta voitaisiin taata korkea liikenneturvallisuuden, työturvallisuuden ja ympäristönsuojelun taso, olisi yhdenmukaistettava ajoneuvojen, järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnässä sovellettavat tekniset ja ympäristövaatimukset.

(5) Jotta voitaisiin taata korkea liikenne- ja toimintaturvallisuuden, työturvallisuuden ja ympäristönsuojelun taso, olisi yhdenmukaistettava ajoneuvojen, järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnässä sovellettavat tekniset ja ympäristövaatimukset.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Koska liikkuvia työkoneita koskevissa direktiiveissä ei säädetä yhdenmukaistetuista liikenneturvallisuuteen liittyvistä vaatimuksista, on asianmukaista tarjota liikkuvien työkoneiden valmistajille mahdollisuus hyväksyttää tuotteensa tämän asetuksen mukaisten liikenneturvallisuusvaatimuksiin liittyvien eurooppalaisten standardien mukaisesti. Liikkuvat työkoneet olisi sen vuoksi sisällytettävä tähän asetukseen siten, että järjestelmän tyyppihyväksyntä liikenneturvallisuuden osalta olisi niille vapaaehtoista, erityisesti siksi, että muualla kuin tässä asetuksessa vahvistetut liikkuviin työkoneisiin sovellettavat vaatimukset eivät sisällä liikenneturvallisuusnäkökohtia.

(6) Voimassa olevissa liikkuviin työkoneisiin sovellettavissa direktiiveissä ei säädetä yhdenmukaistetuista liikenneturvallisuuteen liittyvistä vaatimuksista. Sisämarkkinoiden loppuunsaattamiseksi ja liikenneturvallisuuden korkean tason takaamiseksi on välttämätöntä kehittää unionin tasolla asianmukainen väline liikkuviin työkoneisiin sovellettavien vaatimusten yhdenmukaistamiseksi, jotta valmistajat voivat osoittaa tuotteidensa vaatimustenmukaisuuden eurooppalaisten standardien perusteella. Komission olisi siksi arvioitava, onko liikkuviin työkoneisiin sovellettavia vaatimuksia ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä yhdenmukaistettava. Sen olisi raportoitava päätelmistään Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja annettava tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

Perustelu

Katso perustelut (liikkuvat työkoneet – luokka U).

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Näin ollen E-säännöt, joihin unioni päätöksen 97/836/EY mukaisesti liittyy, ja muutokset E-sääntöihin, joihin unioni on jo liittynyt, olisi sisällytettävä EU-tyyppihyväksyntämenettelyyn joko ajoneuvon EU-tyyppihyväksyntävaatimuksina tai vaihtoehtoina voimassa olevalle unionin oikeudelle. Jos unioni päättää, että jokin E-sääntö otetaan osaksi ajoneuvon EU-tyyppihyväksyntävaatimuksia ja että sillä korvataan voimassa olevaa EU-lainsäädäntöä, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä tarvittavat muutokset tähän asetukseen tai tarvittavat täytäntöönpanosäädökset.

(8) Näin ollen E-säännöt, joihin unioni päätöksen 97/836/EY mukaisesti liittyy, ja muutokset E-sääntöihin, joihin unioni on jo liittynyt, olisi sisällytettävä EU‑tyyppihyväksyntämenettelyyn joko ajoneuvon EU‑tyyppihyväksyntävaatimuksina tai vaihtoehtoina voimassa olevalle unionin oikeudelle. Jos unioni päättää, että jokin E‑sääntö otetaan osaksi ajoneuvon EU‑tyyppihyväksyntävaatimuksia ja että sillä korvataan voimassa olevaa unionin lainsäädäntöä, komissiolle olisi siirrettävä valta täydentää tai muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia tai hyväksyä tarvittavat täytäntöönpanosäädökset.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) On erityisen tärkeää, että tämän asetuksen pohjalta ehdotetuissa tulevissa toimenpiteissä tai sitä sovellettaessa täytäntöön pantavissa menettelyissä noudatetaan näitä periaatteita, jotka komissio vahvisti CARS 21 -raportissaan. Sääntelyn parantamiseksi ja yksinkertaistamiseksi ja sen välttämiseksi, että EU-lainsäädäntöä jouduttaisiin jatkuvasti päivittämään teknisten määräysten osalta, tässä asetuksessa olisi viitattava voimassa oleviin, yleisesti saatavilla oleviin kansainvälisiin standardeihin ja sääntöihin toistamatta niitä EU:n oikeudellisessa kehyksessä.

(11) On erityisen tärkeää, että tämän asetuksen pohjalta ehdotetuissa tulevissa toimenpiteissä tai sitä sovellettaessa täytäntöön pantavissa menettelyissä noudatetaan periaatteita, jotka komissio vahvisti CARS 21 -raportissaan. Sääntelyn parantamiseksi ja yksinkertaistamiseksi ja sen välttämiseksi, että unionin lainsäädäntöä jouduttaisiin jatkuvasti päivittämään teknisten määräysten osalta, tässä asetuksessa olisi viitattava voimassa oleviin, yleisesti saatavilla oleviin kansainvälisiin standardeihin ja sääntöihin toistamatta niitä EU:n oikeudellisessa kehyksessä.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Ajoneuvojen hyväksyntää koskevan EU-lainsäädännön päätarkoituksena on varmistaa, että markkinoille saatetut uudet ajoneuvot, osat ja erilliset tekniset yksiköt ovat turvallisuuden ja ympäristönsuojelun kannalta korkeatasoisia. Tätä tavoitetta ei saisi vaarantaa tiettyjen osien tai varusteiden asentamisella sen jälkeen, kun ajoneuvot on saatettu markkinoille tai otettu käyttöön. Siksi olisi asianmukaisilla toimenpiteillä varmistettava, että hyväksyntäviranomainen tarkastaa ennen myyntiin saattamista osat ja varusteet, jotka on mahdollista asentaa ajoneuvoihin ja voivat merkittävästi haitata turvallisuuden tai ympäristönsuojelun kannalta olennaisten järjestelmien toimintaa. Näiden toimenpiteiden olisi koostuttava teknisistä säännöksistä, jotka koskevat tällaisille osille ja varusteille asetettavia vaatimuksia.

(17) Ajoneuvojen hyväksyntää koskevan EU-lainsäädännön päätarkoituksena on varmistaa, että markkinoille saatetut uudet ajoneuvot, osat ja erilliset tekniset yksiköt ovat turvallisuuden ja ympäristönsuojelun kannalta korkeatasoisia. Tätä tavoitetta ei saisi vaarantaa tiettyjen osien tai varusteiden asentamisella sen jälkeen, kun ajoneuvot on saatettu markkinoille tai otettu käyttöön. Siksi olisi asianmukaisilla toimenpiteillä varmistettava, että hyväksyntäviranomainen tarkastaa ennen markkinoille saattamista osat ja varusteet, jotka on mahdollista asentaa ajoneuvoihin ja voivat merkittävästi haitata turvallisuuden tai ympäristönsuojelun kannalta olennaisten järjestelmien toimintaa. Näiden toimenpiteiden olisi koostuttava teknisistä säännöksistä, jotka koskevat tällaisille osille ja varusteille asetettavia vaatimuksia.

 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20) Jotta osien tai erillisten teknisten yksiköiden valmistajat voisivat hakea osan tai erillisen teknisen yksikön EU-tyyppihyväksyntää tai niitä koskevaa lupaa, on lisäksi tärkeää, että valmistajilla on mahdollisuus saada käyttöönsä tiettyjä tietoja, jotka ovat yksinomaan ajoneuvon valmistajan hallussa; näitä tietoja ovat esimerkiksi tekniset tiedot ja piirustukset, joita tarvitaan jälkimarkkinoille suunnattavien osien kehittämiseen.

(20) Jotta osien tai erillisten teknisten yksiköiden valmistajat voisivat hakea osan tai erillisen teknisen yksikön EU‑tyyppihyväksyntää tai niitä koskevaa lupaa, on lisäksi tärkeää, että valmistajilla on mahdollisuus saada käyttöönsä tiettyjä tietoja, jotka ovat yksinomaan ajoneuvon valmistajan hallussa; näitä tietoja ovat esimerkiksi tekniset tiedot ja omistusoikeuksilla suojaamattomat piirustukset, joita tarvitaan jälkimarkkinoille suunnattavien osien kehittämiseen.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21) Ajoneuvojen korjaamiseen tarvittavien tietojen rajoittamaton saatavuus teknisten tietojen hakemiseen soveltuvien standardoitujen hakukeinojen avulla sekä tehokas kilpailu ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietopalveluiden markkinoilla ovat tarpeen, jotta voidaan parantaa sisämarkkinoiden toimintaa erityisesti tavaroiden vapaan liikkuvuuden, sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamista koskevan vapauden suhteen. Suuri osa tällaisista tiedoista koskee ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä (OBD-järjestelmiä) ja niiden yhteentoimivuutta ajoneuvojen muiden järjestelmien kanssa. On aiheellista säätää teknisistä määräyksistä, joita olisi noudatettava valmistajien verkkosivuilla, sekä kohdennetuista toimista, joilla varmistetaan, että pienet ja keskisuuret yritykset voivat saada nämä tiedot kohtuullisin ehdoin.

(21) Ajoneuvojen korjaamiseen tarvittavien tietojen tasavertainen ja syrjimätön saatavuus teknisten tietojen hakemiseen soveltuvien standardoitujen hakukeinojen avulla sekä tehokas kilpailu ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietopalveluiden markkinoilla ovat tarpeen jotta voidaan parantaa sisämarkkinoiden toimintaa erityisesti tavaroiden vapaan liikkuvuuden, sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamista koskevan vapauden suhteen. Suuri osa tällaisista tiedoista koskee ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä (OBD-järjestelmiä) ja niiden yhteentoimivuutta ajoneuvojen muiden järjestelmien kanssa. On aiheellista säätää teknisistä määräyksistä, joita olisi noudatettava valmistajien verkkosivuilla, kiinnittäen asianmukaisesti huomiota toissijaisuusperiaatteeseen ja ottaen huomioon tuotantomäärät sekä pienten ja keskisuurten valmistajien voimavarat.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että valtuutetuilla jälleenmyyjillä, korjaamoilla ja riippumattomilla toimijoilla, jotka tarjoavat ajoneuvojen korjaus- ja huoltopalveluja, on tarvittavat tekniset taidot ja tietämys, jotta ajoneuvojen turvallisuus- ja ympäristöominaisuudet säilyvät.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23) Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti seuraavilla aloilla: liikenneturvallisuus (jarrut mukaan luettuina), työturvallisuus ja ympäristöominaisuudet, testaus, korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuus sekä tutkimuslaitosten nimeäminen ja niille uskotut tehtävät.

(23) Komissiolle olisi tämän asetuksen tiettyjen muiden kuin keskeisten osien täydentämiseksi tai muuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti kaikkien uusien ajoneuvojen yksityiskohtaisista hyväksyntä- ja markkinavalvontajärjestelyistä sekä osien ja laitteiden markkinoille saattamisesta tai käyttöönotosta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaisia kuulemisia myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24) Osa tämän asetuksen piiriin kuuluvista seikoista on sellaisia, että niiden täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa tarvitaan yhdenmukaiset edellytykset, jotta voidaan varmistaa sisämarkkinoiden asianmukainen toiminta siten, että helpotetaan eri jäsenvaltioissa tehtyjen hallinnollisten päätösten keskinäistä tunnustamista ja ajoneuvonvalmistajien antamien asiakirjojen hyväksymistä, jolloin sidosryhmien on helpompi hyödyntää sisämarkkinoiden etuja. Komissiolle olisi siksi siirrettävä valta hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä perussopimuksen 291 artiklan mukaisesti, jotta voidaan vahvistaa yhtenäiset edellytykset tämän asetuksen panemiseksi täytäntöön seuraavien seikkojen osalta: luettelo tyyppihyväksyntää haettaessa toimitettavista tiedoista, tyyppihyväksyntämenettelyt, valmistajan lisäkilpien mallit, EU-tyyppihyväksyntätodistukset, myönnettyjen tyyppihyväksyntien luettelo, EU-tyyppihyväksynnissä käytettävä numerointijärjestelmä sekä tuotannon vaatimustenmukaisuuden varmistusmenettelyt.

(24) Tämän asetuksen täytäntöönpano vaatii yhdenmukaisia edellytyksiä tyyppihyväksyntää haettaessa toimitettujen tietojen muodon, valmistajan lisäkilpien ja EU‑tyyppihyväksyntätodistusten mallien, myönnettyjen tyyppihyväksyntien luettelon ja EU-tyyppihyväksynnissä käytettävän numerointijärjestelmän osalta, jotta voidaan varmistaa sisämarkkinoiden asianmukainen toiminta siten, että helpotetaan eri jäsenvaltioissa tehtyjen hallinnollisten päätösten keskinäistä tunnustamista ja ajoneuvonvalmistajien antamien asiakirjojen hyväksymistä, jolloin sidosryhmien on helpompi hyödyntää sisämarkkinoiden etuja. Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen asiaankuuluvien säännösten yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/20111 mukaisesti.

 

_____________

 

1 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25) SEUT-sopimuksen 291 artiklan mukaisesti yleiset säännöt ja periaatteet, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, vahvistetaan etukäteen tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetulla asetuksella. Siihen saakka, kun tällainen uusi asetus hyväksytään, sovelletaan edelleen menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehtyä neuvoston päätöstä 1999/468/EY lukuun ottamatta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä, jota ei tässä tapauksessa sovelleta.

Poistetaan.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27) On tärkeää, että kaikki sidosryhmät näkevät selkeän yhteyden tämän asetuksen ja koneiden turvallisuudesta annetun direktiivin 2006/42/EY välillä, jotta voidaan selvästi todeta, mitkä vaatimukset kulloisenkin tuotteen on täytettävä,

(27) On tärkeää, että kaikki sidosryhmät näkevät selkeän yhteyden tämän asetuksen ja koneista annetun direktiivin 2006/42/EY välillä, jotta vältetään päällekkäisyydet ja voidaan selvästi todeta, mitkä vaatimukset kulloisenkin tuotteen on täytettävä,

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(27 a) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksyntää ja markkinavalvontaa koskeviin hallinnollisiin ja teknisiin vaatimuksiin sovellettavien yhdenmukaisten sääntöjen vahvistamista, vaan se voidaan sen laajuuden ja vaikutusten takia saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan hallinnolliset ja tekniset vaatimukset kaikkien 2 artiklassa tarkoitettujen uusien ajoneuvojen EU-tyyppihyväksyntää varten.

Tässä asetuksessa vahvistetaan hallinnolliset ja tekniset vaatimukset kaikkien 2 artiklassa tarkoitettujen ajoneuvojen hyväksyntää ja markkinavalvontaa varten.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan lisäksi vaatimukset, joita sovelletaan tämän asetuksen mukaisesti hyväksyttyihin ajoneuvoihin tarkoitettujen osien ja laitteiden myyntiin ja käyttöönottoon sekä tällaisen myynnin ja käyttöönoton kieltämiseen.

Tässä asetuksessa vahvistetaan lisäksi vaatimukset, joita sovelletaan tämän asetuksen mukaisesti hyväksyttyihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden markkinoille saattamiseen tai käyttöönottoon.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan yhdessä tai useammassa vaiheessa suunniteltujen ja rakennettujen ajoneuvojen ja tällaisia ajoneuvoja varten suunniteltujen ja rakennettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntään ja yksittäishyväksyntään.

Tätä asetusta sovelletaan yhdessä tai useammassa vaiheessa suunniteltujen ja rakennettujen maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen ja tällaisia ajoneuvoja varten suunniteltujen ja rakennettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntään.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tätä asetusta sovelletaan myös 1 alakohdassa tarkoitettujen ajoneuvojen yksittäishyväksyntään.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) liikkuvat työkoneet (luokka U).

Poistetaan.

Perustelu

Katso perustelut (liikkuvat työkoneet – luokka U).

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tätä asetusta ei sovelleta vaihdettavissa oleviin koneisiin, jotka ovat täysin irti maasta tiekuljetuksen aikana.

2. Tätä asetusta ei sovelleta vaihdettavissa oleviin koneisiin, jotka ovat täysin irti maasta tai joita ei voida kytkeä nivelellä pystysuoraan akseliin tiekuljetuksen aikana.

Perustelu

Joissakin vaihdettavissa olevissa koneissa on painojakaumasyistä vapaasti pyörivä apupyörä. Vaihdettavissa oleva kone kiinnitetään traktoriin, eikä sitä voida kytkeä nivelellä pystysuoraan akseliin. Ylimääräinen pyörä ei tuota ajoneuvon ja vaihdettavissa olevan koneen yhdistelmään liittyviä lisäriskejä. Siksi on järkevää jättää myös tällaiset koneet asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3. Seuraavien ajoneuvojen tapauksessa valmistaja voi valintansa mukaan hakea joko tähän asetukseen perustuvaa tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää:

3. Seuraavien ajoneuvojen tapauksessa valmistaja voi valintansa mukaan hakea joko tähän asetukseen perustuvaa tyyppihyväksyntää tai noudattaa asiaankuuluvia kansallisia vaatimuksia:

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) liikkuvat työkoneet

Poistetaan.

Perustelu

Katso perustelut (liikkuvat työkoneet – luokka U).

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) perävaunut ja vedettävät laitteet, luokat R ja S

b) perävaunut (luokka R) ja vedettävät vaihdettavissa olevat laitteet (luokka S)

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) telaketjutraktorit (luokka C)

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c b) erityisiin käyttötarkoituksiin tarkoitetut pyörillä varustetut traktorit (luokat T4.1 ja T4.2)

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Tässä asetuksessa ja liitteessä I luetelluissa säädöksissä, ellei niissä toisin säädetä, sovelletaan seuraavia määritelmiä:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. 'Kokonaisen ajoneuvon tyyppihyväksynnällä' tarkoitetaan tyyppihyväksyntää, jolla hyväksyntäviranomainen varmentaa, että kokonainen ajoneuvo täyttää sitä koskevat hallinnolliset määräykset ja tekniset vaatimukset.

2. 'Kokonaisen ajoneuvon tyyppihyväksynnällä' tarkoitetaan tyyppihyväksyntää, jolla hyväksyntäviranomainen varmentaa, että keskeneräinen, kokonainen tai valmistunut ajoneuvotyyppi täyttää sitä koskevat hallinnolliset määräykset ja tekniset vaatimukset.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. 'Erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksynnällä' tarkoitetaan tyyppihyväksyntää, jolla hyväksyntäviranomainen varmentaa, että yhteen tai useampaan määrättyyn ajoneuvotyyppiin yhteydessä oleva erillinen tekninen yksikkö täyttää sitä koskevat hallinnolliset määräykset ja tekniset vaatimukset.

5. 'Erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksynnällä' tarkoitetaan tyyppihyväksyntää, jolla hyväksyntäviranomainen varmentaa, että erillinen tekninen yksikkö täyttää sitä koskevat hallinnolliset määräykset ja tekniset vaatimukset suhteessa yhteen tai useampaan määrättyyn ajoneuvotyyppiin.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a. 'Hyötykäyttöön tarkoitetulla maastoajoneuvolla' tarkoitetaan ajoneuvoa, jonka istuimella käyttäjä istuu hajareisin ja jossa on ohjaustanko ohjaamista varten.

 

Hyötykäyttöön tarkoitetulla maastoajoneuvolla on seuraavat lisäominaisuudet:

 

Rakenteellinen enimmäisnopeus 60 km/h; Suunniteltu rengaspaine < 5 kPa (0,5 bar); Rengaskuviointi: maastokuviointi; Peukalokäyttöinen kaasunsäädin; Kuormitusrakenne, jossa ajoneuvon ja kuormitusrakenteen pinta-alan välinen vähimmäissuhde > 25 %; Massa ajokunnossa (MRO) < 400 kg; Taakse kytketyn laitteen hinauskyky läpäisee lujuustestin > 2 x MRO.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 11 kohta

Komission teksti

Tarkistus

11. 'Liikkuvalla työkoneella' tarkoitetaan omalla käyttövoimallaan liikkuvaa ajoneuvoa, joka on nimenomaan suunniteltu ja rakennettu työkoneeksi ja joka ei rakenteensa takia sovellu matkustajien tai tavaroiden kuljettamiseen, ei kuitenkaan moottoriajoneuvon alustalle asennettua työkonetta.

Poistetaan.

Perustelu

Katso perustelut (liikkuvat työkoneet – luokka U).

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 12 kohta

Komission teksti

Tarkistus

12. 'Ajoneuvolla' tarkoitetaan mitä tahansa 8, 9, 10 tai 11 kohdassa annetun määritelmän mukaista traktoria, perävaunua, vedettävää vaihdettavissa olevaa laitetta tai liikkuvaa työkonetta.

12. 'Ajoneuvolla' tarkoitetaan mitä tahansa 8, 9 tai 10 kohdassa annetun määritelmän mukaista traktoria, perävaunua tai vedettävää vaihdettavissa olevaa laitetta.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 18 kohta

Komission teksti

Tarkistus

18. 'Sarjan viimeisillä ajoneuvoilla' tarkoitetaan varastossa olevia ajoneuvoja, joita ei voida rekisteröidä tai myydä tai ottaa käyttöön, koska voimaan on tullut uusia teknisiä vaatimuksia, joiden osalta niitä ei ole hyväksytty.

18. 'Sarjan viimeisillä ajoneuvoilla' tarkoitetaan varastossa olevia ajoneuvoja, joita ei voida saattaa markkinoille tai joita ei voida enää asettaa markkinoilla saataville, rekisteröidä tai ottaa käyttöön, koska voimaan on tullut uusia teknisiä vaatimuksia, joiden osalta niitä ei ole hyväksytty.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 19 kohta

Komission teksti

Tarkistus

19. 'Järjestelmällä' tarkoitetaan yhden tai useamman erityisen toiminnon suorittamiseksi ajoneuvossa yhdistettyjen laitteiden kokoonpanoa, jonka osalta on noudatettava säädösten vaatimuksia.

19. 'Järjestelmällä' tarkoitetaan yhden tai useamman erityisen toiminnon suorittamiseksi ajoneuvossa yhdistettyjen laitteiden kokoonpanoa, jonka osalta on noudatettava liitteessä I esitettyjä vaatimuksia.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 20 kohta

Komission teksti

Tarkistus

20. 'Osalla' tarkoitetaan ajoneuvon osaksi tarkoitettua laitetta, jonka on täytettävä säädöksen vaatimukset ja joka voidaan tyyppihyväksyä erikseen, kun säädöksessä nimenomaisesti niin säädetään.

20. 'Osalla' tarkoitetaan ajoneuvon osaksi tarkoitettua laitetta, jonka on täytettävä liitteessä I esitetyt vaatimukset ja joka voidaan tyyppihyväksyä erikseen, kun säädöksessä nimenomaisesti niin säädetään

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 21 kohta

Komission teksti

Tarkistus

21. 'Erillisellä teknisellä yksiköllä' tarkoitetaan ajoneuvon osaksi tarkoitettua laitetta, jonka on täytettävä säädöksen vaatimukset ja joka voidaan tyyppihyväksyä erikseen, mutta ainoastaan yhden tai useamman määrätyn ajoneuvotyypin yhteydessä, kun säädöksessä nimenomaisesti niin säädetään.

21. 'Erillisellä teknisellä yksiköllä' tarkoitetaan ajoneuvon osaksi tarkoitettua laitetta, jonka on täytettävä liitteessä I esitetyt vaatimukset ja joka voidaan tyyppihyväksyä erikseen, mutta ainoastaan yhden tai useamman määrätyn ajoneuvotyypin yhteydessä, kun säädöksessä nimenomaisesti niin säädetään.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 22 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

22 a. 'Osilla' tarkoitetaan ajoneuvon kokoonpanoa varten käytettäviä hyödykkeitä sekä varaosia.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 22 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

22 b. 'Varaosilla' tarkoitetaan hyödykkeitä, jotka asennetaan ajoneuvoon korvaamaan kyseisen ajoneuvon alkuperäisiä osia, muun muassa voiteluaineiden kaltaisia hyödykkeitä, jotka ovat välttämättömiä ajoneuvoa käytettäessä, polttoainetta lukuun ottamatta.

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 22 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

22 c. 'Varusteilla' tarkoitetaan kaikkia hyödykkeitä, joita voidaan lisätä tai asentaa ajoneuvoon, lukuun ottamatta osia.

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 22 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

22 d. 'Toimintaturvallisuudella' tarkoitetaan sitä, että olemassa ei ole kohtuutonta riskiä, että ihmisten terveydelle tai omaisuudelle taikka kotieläimille aiheutuisi vahinkoa tai haittaa sellaisten vaarojen vuoksi, jotka liittyvät mekaanisten, hydraulisten, pneumaattisten, sähköisten tai elektronisten järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden virheelliseen toimintaan.

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 23 kohta

Komission teksti

Tarkistus

23. 'Valmistajalla' tarkoitetaan henkilöä tai elintä, joka vastaa hyväksyntäviranomaiselle kaikista tyyppihyväksyntämenettelyyn liittyvistä seikoista ja tuotannon vaatimustenmukaisuudesta, riippumatta siitä, onko tämä henkilö tai elin suoraan osallisena hyväksyttävän ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön kaikissa valmistusvaiheissa.

23. 'Valmistajalla' tarkoitetaan henkilöä tai elintä, joka vastaa hyväksyntäviranomaiselle kaikista tyyppihyväksyntämenettelyyn liittyvistä seikoista, tuotannon vaatimustenmukaisuudesta ja joka vastaa myös yhteistyöstä markkinavalvontaviranomaisten kanssa tuotettujen ajoneuvojen, järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta, riippumatta siitä, onko tämä henkilö tai elin suoraan osallisena hyväksyttävän ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön kaikissa valmistusvaiheissa.

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 25 kohta

Komission teksti

Tarkistus

25. 'Hyväksyntäviranomaisella' tarkoitetaan jäsenvaltion viranomaista, jonka jäsenvaltio on perustanut tai nimennyt ja ilmoittanut komissiolle 5 artiklan mukaisesti ja joka on toimivaltainen kaikissa ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön tyypin hyväksyntään liittyvissä kysymyksissä tai ajoneuvon yksittäishyväksynnässä ja lupamenettelyssä ja joka antaa ja tarvittaessa peruuttaa hyväksyntätodistukset, toimii toisten jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisten yhteyselimenä, nimeää tutkimuslaitokset ja huolehtii siitä, että valmistaja täyttää velvoitteensa tuotannon vaatimustenmukaisuuden osalta.

25. 'Hyväksyntäviranomaisella' tarkoitetaan jäsenvaltion viranomaista, jonka jäsenvaltio on perustanut tai nimennyt ja ilmoittanut komissiolle ja joka on toimivaltainen kaikissa ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön tyypin hyväksyntään liittyvissä kysymyksissä tai ajoneuvon yksittäishyväksynnässä ja lupamenettelyssä ja joka antaa ja tarvittaessa peruuttaa tai epää hyväksyntätodistukset, toimii toisten jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisten yhteyselimenä, nimeää tutkimuslaitokset ja huolehtii siitä, että valmistaja täyttää velvoitteensa tuotannon vaatimustenmukaisuuden osalta.

Tarkistus  45

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 26 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

26 a. 'Akkreditoinnilla' tarkoitetaan kansallisen akkreditointielimen antamaa todistusta siitä, että vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos täyttää tiettyä vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevat, yhdenmukaistetuilla standardeilla vahvistetut vaatimukset, ja tarvittaessa muut vaatimukset, mukaan luettuna ne, jotka on vahvistettu asiaankuuluvissa alakohtaisissa ohjelmissa.

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 28 kohta

Komission teksti

Tarkistus

28. 'Virtuaalitestausmenetelmällä' tarkoitetaan tietokonesimulointia, johon sisältyy laskelmia, jotka osoittavat, täyttääkö ajoneuvo, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö säädöksen tekniset vaatimukset, ilman että tarvitsisi käyttää itse ajoneuvoa, järjestelmää, osaa tai erillistä teknistä yksikköä.

28. 'Virtuaalitestausmenetelmällä' tarkoitetaan tietokonesimulointia, johon sisältyy laskelmia, jotka osoittavat, täyttääkö ajoneuvo, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö 18 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun delegoidun säädöksen tekniset vaatimukset, ilman että tarvitsisi käyttää itse ajoneuvoa, järjestelmää, osaa tai erillistä teknistä yksikköä.

Tarkistus  47

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 30 kohta

Komission teksti

Tarkistus

30. 'EU-tyyppihyväksyntätodistuksella' tarkoitetaan todistusta, joka perustuu tässä asetuksessa vahvistettuun malliin taikka liitteessä I olevaan luetteloon sisältyvässä soveltuvassa E-säännössä tai OECD:n testausohjeessa vahvistettuun ilmoituslomakkeeseen.

30. 'EU-tyyppihyväksyntätodistuksella' tarkoitetaan asiakirjaa, joka perustuu 15 artiklan 4 kohdassa ja 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettuun malliin taikka liitteessä I olevaan luetteloon sisältyvässä soveltuvassa E-säännössä tai OECD:n testausohjeessa vahvistettuun ilmoituslomakkeeseen.

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 32 kohta

Komission teksti

Tarkistus

32. 'Vaatimustenmukaisuustodistuksella' tarkoitetaan tässä asetuksessa vahvistettuun malliin perustuvaa asiakirjaa, jonka valmistaja toimittaa todistuksena siitä, että ajoneuvo, joka kuuluu tämän asetuksen mukaisesti hyväksytyn tyypin sarjaan, on tuotantohetkellä tyyppihyväksynnässä hyväksytyn tyypin ja kaikkien asiakirjassa lueteltujen vaatimusten mukainen.

32. 'Vaatimustenmukaisuustodistuksella' tarkoitetaan 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa täytäntöönpanosäädöksessä vahvistettuun malliin perustuvaa asiakirjaa, jonka valmistaja toimittaa todistuksena siitä, että ajoneuvo, joka kuuluu tämän asetuksen mukaisesti hyväksytyn tyypin sarjaan, on tuotantohetkellä tyyppihyväksynnässä hyväksytyn tyypin ja kaikkien asiakirjassa lueteltujen vaatimusten mukainen.

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 33 kohta

Komission teksti

Tarkistus

33. 'Ajoneuvon sisäisellä valvontajärjestelmällä' eli 'OBD-järjestelmällä' tarkoitetaan ajoneuvossa sijaitsevaa päästöjenvalvontajärjestelmää, joka kykenee ilmoittamaan toimintahäiriöiden todennäköiset sijainnit tietokoneen muistiin tallennettujen vikakoodien avulla.

33. 'Ajoneuvon sisäisellä valvontajärjestelmällä' eli 'OBD‑järjestelmällä' tarkoitetaan ajoneuvossa sijaitsevaa järjestelmää, joka kykenee ilmoittamaan toimintahäiriöiden todennäköiset sijainnit tietokoneen muistiin tallennettujen vikakoodien avulla

Tarkistus  50

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 35 kohta

Komission teksti

Tarkistus

35. 'Riippumattomalla toimijalla' tarkoitetaan sellaisia muita yrityksiä kuin valtuutettuja jälleenmyyjiä ja korjaamoja, jotka osallistuvat suoraan tai välillisesti moottoriajoneuvojen korjaukseen ja huoltoon, erityisesti korjaamoja, korjauslaitteiden tai -työkalujen tai varaosien valmistajia tai jälleenmyyjiä, teknisten tietojen julkaisijoita, autoliittoja, tiepalveluiden tarjoajia, tarkastus- ja testauspalveluiden tarjoajia sekä yrityksiä, jotka tarjoavat koulutuspalveluita vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen laitteita asentaville, valmistaville ja korjaaville yrityksille.

35. 'Riippumattomalla toimijalla' tarkoitetaan sellaisia muita yrityksiä kuin valtuutettuja jälleenmyyjiä ja korjaamoja, jotka osallistuvat suoraan tai välillisesti ajoneuvojen korjaukseen ja huoltoon, erityisesti korjaamoja, korjauslaitteiden tai -työkalujen tai varaosien valmistajia tai jälleenmyyjiä, teknisten tietojen julkaisijoita, autoliittoja, tiepalveluiden tarjoajia, tarkastus- ja testauspalveluiden tarjoajia sekä yrityksiä, jotka tarjoavat koulutuspalveluita vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen laitteita asentaville, valmistaville ja korjaaville yrityksille.

Tarkistus  51

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 37 kohta

Komission teksti

Tarkistus

37. 'Rekisteröinnillä' tarkoitetaan sitä, että ajoneuvolle on sen tunnistamisen jälkeen myönnetty käyttöönottolupa tieliikennekäyttöä varten joko pysyvästi, tilapäisesti tai lyhytaikaisesti ja että sille on annettu rekisterinumero.

37. 'Rekisteröinnillä' tarkoitetaan ajoneuvolle tieliikennekäyttöä varten myönnettyä hallinnollista käyttöönottolupaa, jonka yhteydessä se on tunnistettu ja sille on annettu sarjanumero eli rekisterinumero ja joka on voimassa joko pysyvästi, tilapäisesti tai lyhytaikaisesti.

Tarkistus  52

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 38 kohta

Komission teksti

Tarkistus

38. 'Markkinoille saattamisella' tarkoitetaan ajoneuvon ensimmäistä asettamista saataville unionissa jakelua tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai maksutta.

38. 'Markkinoille saattamisella' tarkoitetaan ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön ensimmäistä asettamista saataville unionissa.

Tarkistus  53

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 39 kohta

Komission teksti

Tarkistus

39. 'Käyttöönotolla' tarkoitetaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan ajoneuvon käyttötarkoituksensa mukaista ensimmäistä käyttöä unionissa.

39. 'Käyttöönotolla' tarkoitetaan ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön käyttötarkoituksensa mukaista ensimmäistä käyttöä unionissa.

Tarkistus  54

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 40 kohta

Komission teksti

Tarkistus

40. 'Myynnillä' tarkoitetaan kaikkea myyntiä ajoneuvon valmistajalta jälleenmyyjälle tai myyntiä loppukäyttäjälle.

Poistetaan.

Tarkistus  55

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 40 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

40 a. 'Asettamisella saataville markkinoilla' tarkoitetaan ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön toimittamista unionin markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai maksutta.

Tarkistus  56

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 43 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

43 a. 'Maahantuojalla' tarkoitetaan unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka saattaa kolmannesta maasta tuodun ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön unionin markkinoille.

Tarkistus  57

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 43 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

43 b. 'Jakelijalla' tarkoitetaan toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ei ole valmistaja tai maahantuoja ja joka saattaa ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön unionin markkinoille.

Tarkistus  58

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 43 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

43 c. 'Talouden toimijalla' tarkoitetaan valmistajaa, valmistajan edustajaa, maahantuojaa ja jakelijaa.

Tarkistus  59

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 43 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

43 d. ’Markkinavalvonnalla’ tarkoitetaan viranomaisten suorittamia toimia ja toteuttamia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että unionin markkinoilla saataville asetetut ajoneuvot, järjestelmät, osat tai erilliset tekniset yksiköt täyttävät asiaankuuluvassa unionin lainsäädännössä asetetut vaatimukset eivätkä vaaranna terveyttä, turvallisuutta ympäristöä tai muuta yleisen edun suojeluun kuuluvaa näkökulmaa.

Tarkistus  60

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 43 e kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

43 e. 'Markkinavalvontaviranomaisella' tarkoitetaan jäsenvaltion viranomaista, jolla on vastuu markkinavalvonnan toteuttamisesta kyseisen valtion alueella.

Tarkistus  61

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 43 f kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

43 f. ’Kansallisella viranomaisella’ tarkoitetaan jäsenvaltion hyväksyntäviranomaista, markkinavalvontaviranomaista tai muuta viranomaista, joka osallistuu ajoneuvojen, järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntään, rekisteröintiin, markkinavalvontaan tai tuontitarkastukseen ja vastaa näistä toimista.

Tarkistus  62

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia ajoneuvoluokkia:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  63

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. 'Luokkaan T' kuuluvat kaikki pyörillä varustetut traktorit.

1. 'Luokkaan T' kuuluvat kaikki pyörillä varustetut traktorit. Kukin 2–8 kohdassa kuvattu pyörillä varustettu traktori merkitään lisäksi suurimman rakenteellisen nopeutensa mukaan kirjaimella a tai b:

 

– a) a-kirjain pyörillä varustetuille traktoreille, joiden suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h,

 

– b) b-kirjain pyörillä varustetuille traktoreille, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h.

Tarkistus  64

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. 'Luokkaan T1' kuuluvat pyörillä varustetut traktorit, joiden suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h, kuljettajaa lähinnä olevan akselin pienin raideväli vähintään 1 150 mm, omamassa ajokuntoisena yli 600 kg ja maavara enintään 1 000 mm.

2. 'Luokkaan T1' kuuluvat pyörillä varustetut traktorit, joiden kuljettajaa lähinnä olevan akselin pienin raideväli vähintään 1 150 mm, omamassa ajokuntoisena yli 600 kg ja maavara enintään 1 000 mm.

Tarkistus  65

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. 'Luokkaan T2' kuuluvat pyörillä varustetut traktorit, joiden pienin raideväli on alle 1 150 mm, omamassa ajokuntoisena yli 600 kg ja maavara enintään 600 mm ja suurin rakenteellinen nopeus enintään 40 km/h; jos traktorin painopisteen korkeus (mitattuna maanpinnasta) jaettuna kaikkien akselien pienimpien raidevälien keskiarvolla on yli 0,90, suurin rakenteellinen nopeus saa olla enintään 30 km/h.

3. 'Luokkaan T2' kuuluvat pyörillä varustetut traktorit, joiden pienin raideväli on alle 1 150 mm, omamassa ajokuntoisena yli 600 kg ja maavara enintään 600 mm, ja jos traktorin painopisteen korkeus (mitattuna maanpinnasta) jaettuna kaikkien akselien pienimpien raidevälien keskiarvolla on yli 0,90, suurin rakenteellinen nopeus saa olla enintään 30 km/h.

Tarkistus  66

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. 'Luokkaan T3' kuuluvat pyörillä varustetut traktorit, joiden suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h ja omamassa ajokuntoisena enintään 600 kg.

4. 'Luokkaan T3' kuuluvat pyörillä varustetut traktorit, joiden omamassa ajokuntoisena enintään 600 kg. Siihen kuuluvat myös traktorit, joissa on 3 artiklan 8 a kohdassa tarkoitettu ohjaustanko.

Tarkistus  67

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. 'Luokkaan T4' kuuluvat pyörillä varustetut erikoiskäyttöön tarkoitetut traktorit, joiden suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h.

5. 'Luokkaan T4' kuuluvat pyörillä varustetut erikoiskäyttöön tarkoitetut traktorit.

Tarkistus  68

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9. 'Luokkaan T5' kuuluvat pyörillä varustetut traktorit, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h.

Poistetaan.

Tarkistus  69

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 19 kohta

Komission teksti

Tarkistus

19. 'Luokkaan U' kuuluvat direktiivissä 2006/42/EY määritellyt koneet, joilla on oma käyttövoima ja jotka on tarkoitettu maa- tai metsätalouskäyttöön.

Poistetaan.

Perustelu

Katso perustelut (liikkuvat työkoneet – luokka U).

Tarkistus  70

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kansalliset viranomaiset

Jäsenvaltioiden velvollisuudet

Tarkistus  71

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on perustettava ja nimettävä kansalliset viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia hyväksyntää koskevissa kysymyksissä, ja ilmoitettava tällaisesta perustamisesta tai nimeämisestä komissiolle 53 artiklan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on perustettava tai nimettävä kansalliset viranomaiset. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kyseisten viranomaisten perustamisesta tai nimeämisestä komissiolle.

Tarkistus  72

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Asiakirjassa, jolla hyväksyntäviranomaisia koskeva ilmoitus tehdään, on ilmoitettava niiden nimet, osoitteet, myös sähköpostiosoitteet, ja vastuualueet.

Kansallisia viranomaisia koskevassa ilmoituksessa on ilmoitettava niiden nimet, osoitteet, myös sähköpostiosoitteet, ja vastuualueet. Komissio julkaisee verkkosivustollaan luettelon ja yksityiskohtaiset tiedot hyväksyntä- ja markkinavalvontaviranomaisista.

Tarkistus  73

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Hyväksyntäviranomaisten on varmistettava, että hyväksyntää hakevat valmistajat täyttävät tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa.

Poistetaan.

 

(Sisällytetty 5 a artiklaan (uusi))

Tarkistus  74

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Hyväksyntäviranomaiset saavat hyväksyä ainoastaan sellaiset ajoneuvot, järjestelmät, osat tai erilliset tekniset yksiköt, jotka täyttävät tämän asetuksen vaatimukset.

Poistetaan.

 

(Sisällytetty 5 a artiklaan (uusi))

Tarkistus  75

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Hyväksyntäviranomaiset saavat rekisteröidä ainoastaan sellaiset ajoneuvot, osat tai erilliset tekniset yksiköt, jotka täyttävät tämän asetuksen vaatimukset, ja sallia ainoastaan tällaisten ajoneuvojen myynnin tai käyttöönoton. Hyväksyntäviranomaiset eivät saa kieltää, rajoittaa tai estää ajoneuvojen, osien tai erillisten teknisten yksiköiden rekisteröintiä, myyntiä, käyttöönottoa tai käyttöä tiellä perustein, jotka liittyvät tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin niiden rakennetta ja toimintaa koskeviin näkökohtiin, jos ne täyttävät tämän asetuksen vaatimukset.

4. Jäsenvaltiot saavat sallia ainoastaan sellaisten ajoneuvojen, osien tai erillisten teknisten yksiköiden markkinoille saattamisen, rekisteröinnin ja käyttöönoton, jotka täyttävät tämän asetuksen vaatimukset.

Tarkistus  76

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai estää ajoneuvojen, osien, järjestelmien tai erillisten teknisten yksiköiden markkinoille saattamista, rekisteröintiä tai käyttöönottoa perustein, jotka liittyvät tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin niiden rakennetta ja toimintaa koskeviin näkökohtiin, jos ne täyttävät tämän asetuksen vaatimukset.

Tarkistus  77

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b. Jäsenvaltioiden on järjestettävä ja toteutettava markkinavalvontaa ja unionin markkinoille tulevien ajoneuvojen, järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden tarkastuksia tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista 9 päivänä heinäkuuta 2009 annetun asetuksen (EY) N:o 765/20081 III luvun mukaisesti. Niiden on sovellettava asetuksen (EY) N:o 765/2008 19 artiklan 1 kohtaa tämän asetuksen 5 b artiklassa mukaisesti.

 

__________________

 

1 EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30.

Tarkistus  78

Ehdotus asetukseksi

5 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a artikla

 

Hyväksyntäviranomaisten velvollisuudet

 

1. Hyväksyntäviranomaisten on varmistettava, että tyyppihyväksyntää hakevat valmistajat täyttävät tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa.

 

2. Hyväksyntäviranomaiset saavat hyväksyä ainoastaan sellaiset ajoneuvot, järjestelmät, osat tai erilliset tekniset yksiköt, jotka täyttävät tämän asetuksen vaatimukset.

Tarkistus  79

Ehdotus asetukseksi

5 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b artikla

 

Markkinavalvontaviranomaisten velvollisuudet

 

1. Markkinavalvontaviranomaisten on suoritettava ajoneuvoille, järjestelmille, osille ja erillisille teknisille yksiköille, joilta vaaditaan tyyppihyväksyntää, riittävässä laajuudessa asianmukaiset asiakirjojen tarkastukset ja otettava huomioon riskinarviointia, valituksia ja muita tietoja koskevat vakiintuneet periaatteet.

 

Markkinavalvontaviranomaiset voivat vaatia talouden toimijoita antamaan saataville kyseiset asiakirjat ja tiedot, jotka katsotaan tarpeellisiksi niiden toimien toteuttamiseksi.

 

Jos talouden toimijat esittävät tyyppihyväksyntäviranomaisen myöntämän todistuksen vaatimustenmukaisuudesta, markkinavalvontaviranomaisten on otettava kyseiset todistukset asianmukaisesti huomioon.

 

2. Järjestelmiin, osiin ja erillisiin teknisiin yksiköihin, joilta ei vaadita tyyppihyväksyntää, sovelletaan asetuksen (EY) N:o 765/2008 19 artiklan 1 kohtaa kokonaisuudessaan.

Tarkistus  80

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Valmistaja on vastuussa hyväksyntäviranomaiselle kaikista hyväksyntämenettelyn osatekijöistä sekä tuotannon vaatimustenmukaisuudesta riippumatta siitä, onko valmistaja suoranaisesti osallistunut ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön kaikkiin valmistusvaiheisiin.

1. Valmistajien on varmistettava, että kun niiden valmistamia ajoneuvoja, järjestelmiä, osia tai erillisiä teknisiä yksiköitä saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön, ne on valmistettu ja hyväksytty tässä asetuksessa ja tämän asetuksen nojalla annetuissa delegoiduissa ja täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

Tarkistus  81

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos kyseessä on monivaiheinen tyyppihyväksyntä, kukin valmistaja on vastuussa hyväksynnästä ja tuotannon vaatimustenmukaisuudesta niiden järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden osalta, jotka on lisätty siinä ajoneuvon valmistusvaiheessa, josta se on huolehtinut. Valmistaja, joka muuttaa aiemmissa vaiheissa jo hyväksyttyjä osia tai järjestelmiä, on vastuussa kyseisten osien ja järjestelmien hyväksynnästä ja tuotannon vaatimustenmukaisuudesta.

2. Jos kyseessä on monivaiheinen tyyppihyväksyntä, kukin valmistaja on vastuussa hyväksynnästä ja tuotannon vaatimustenmukaisuudesta niiden järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden osalta, jotka on lisätty siinä ajoneuvon valmistusvaiheessa, josta se on huolehtinut. Valmistaja, joka muuttaa aiemmissa vaiheissa jo hyväksyttyjä osia tai järjestelmiä, on vastuussa muutettujen osien ja järjestelmien hyväksynnästä ja tuotannon vaatimustenmukaisuudesta.

Tarkistus  82

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Valmistaja, joka muuttaa keskeneräistä ajoneuvoa niin, että ajoneuvon ajoneuvoluokka muuttuu ja sen myötä myös hyväksynnän aiemmassa vaiheessa arvioidut lakisääteiset vaatimukset muuttuvat, on vastuussa myös näiden vaatimusten noudattamisesta.

3. Valmistajat, jotka muuttavat keskeneräistä ajoneuvoa siten, että se luokitellaan eri ajoneuvoluokkaan ja sen myötä myös hyväksynnän aiemmassa vaiheessa arvioidut lakisääteiset vaatimukset muuttuvat, ovat vastuussa myös niiden vaatimusten noudattamisesta, joita sovelletaan ajoneuvoluokkaan, johon muutettu ajoneuvo luokitellaan.

Tarkistus  83

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneen valmistajan on tämän asetuksen soveltamista varten nimettävä yhteisöön sijoittautunut edustaja, joka edustaa valmistajaa hyväksyntäviranomaiseen nähden.

Unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden valmistajien on tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien ajoneuvojen, järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden hyväksymistä varten nimettävä unioniin sijoittautunut edustaja, joka edustaa niitä hyväksyntäviranomaiseen nähden.

Tarkistus  84

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Viittauksia valmistajaan on pidettävä viittauksina joko valmistajaan tai tämän edustajaan.

Poistetaan.

Tarkistus  85

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Unionin ulkopuolelle sijoittautuneet valmistajat voivat lisäksi nimetä markkinavalvontaa varten yhden unioniin sijoittautuneen edustajan, joka voi olla joko 4 kohdassa tarkoitettu edustaja tai lisäedustaja.

Tarkistus  86

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b. Valmistaja on vastuussa hyväksyntäviranomaiselle kaikista hyväksyntämenettelyn osatekijöistä sekä tuotannon vaatimustenmukaisuudesta riippumatta siitä, onko valmistaja suoranaisesti osallistunut ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön kaikkiin valmistusvaiheisiin.

Tarkistus  87

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 c. Tämän asetuksen erityissäännösten ja sen nojalla annettujen delegoitujen säädösten mukaisesti valmistajien on varmistettava, että käytössä on menettelyt, joilla sarjatuotannossa varmistetaan jatkuva vaatimustenmukaisuus hyväksytyn tyypin kanssa. Ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön suunnittelun tai ominaisuuksien sekä niiden vaatimusten muuttuminen, joiden mukainen ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön on vakuutettu olevan, on otettava asianmukaisesti huomioon.

Tarkistus  88

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 d. Valmistajien on niiden lakisääteisten merkintöjen ja tyyppihyväksyntämerkkien lisäksi, jotka on kiinnitetty niiden ajoneuvoihin, osiin tai erillisiin teknisiin yksiköihin 25 artiklan mukaisesti, ilmoitettava nimensä, rekisteröity kauppanimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä sekä osoite unionissa yhteydenottoja varten unionin markkinoilla saataville asetetussa ajoneuvossa, osassa tai erillisessä teknisessä yksikössä tai, jos se ei ole osien tai teknisten yksiköiden kohdalla mahdollista, osan tai erillisen teknisen yksikön pakkauksessa tai sen mukana seuraavassa asiakirjassa.

Tarkistus  89

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 e kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 e. Valmistajien on varmistettava, että sinä aikana, jona ajoneuvo, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö on niiden vastuulla, varastointi- tai kuljetusolosuhteet eivät vaaranna sen vaatimustenmukaisuutta tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten suhteen.

Tarkistus  90

Ehdotus asetukseksi

6 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a artikla

 

Ajoneuvojen, järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden vaatimustenmukaisuuteen liittyvät valmistajien erityiset velvoitteet

 

1. Valmistajien, jotka epäilevät, että niiden ajoneuvo, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö, joka on saatettu markkinoille tai otettu käyttöön, ei ole tämän asetuksen tai sen nojalla annettujen delegoitujen ja täytäntöönpanosäädösten vaatimusten mukainen, on ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin kulloisenkin tapauksen mukaan kyseisen ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai sen poistamiseksi markkinoilta tai sen palautuksen järjestämiseksi.

 

2. Mikäli ajoneuvo, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö aiheuttaa vakavan riskin, valmistajien on välittömästi tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden markkinavalvonta- ja hyväksyntäviranomaisille, joissa ne on saatettu markkinoille tai otettu käyttöön, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja mahdollisista toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

 

3. Valmistajien on pidettävä 15 artiklan 10 kohdassa tarkoitetut asiakirjat ja lisäksi ajoneuvon valmistajien on pidettävä jäljennös 24 artiklassa tarkoitetuista vaatimustenmukaisuustodistuksista hyväksyntäviranomaisten saatavilla vähintään kymmenen vuoden ajan ajoneuvon markkinoille saattamisen jälkeen ja vähintään viiden vuoden ajan järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön osalta.

 

4. Valmistajien on jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä annettava sille tyyppihyväksyntäviranomaisen kautta jäljennös EU‑tyyppihyväksyntätodistuksesta, joka osoittaa ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön vaatimustenmukaisuuden kielellä, jota kyseinen viranomainen voi vaivattomasti ymmärtää. Valmistajien on tehtävä yhteistyötä jäsenvaltion viranomaisen kanssa kaikissa toimissa, jotka on toteutettu asetuksen (EY) N:o 765/2008 20 artiklan mukaisesti, jotta poistetaan markkinoille saatettujen, rekisteröityjen tai käyttöön otettujen ajoneuvojen, järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksikköjen aiheuttamat riskit.

Tarkistus  91

Ehdotus asetukseksi

6 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 b artikla

 

Markkinavalvontaan liittyvät valmistajan edustajan velvoitteet

 

Valmistajan edustajan, joka on nimetty markkinavalvontaa varten, on suoritettava valmistajalta saamassaan toimeksiannossa määritellyt tehtävät. Toimeksiannossa on valtuutettava edustaja suorittamaan vähintään seuraavat tehtävät:

 

a) edustaja antaa hyväksyntäviranomaisen perustellusta pyynnöstä kyseiselle viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön tuotannon vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi ja

 

b) edustaja tekee markkinavalvonta- tai hyväksyntäviranomaisen kanssa tämän pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään poistamaan edustajan toimeksiannon piiriin kuuluvien ajoneuvojen, järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden aiheuttamat vakavat riskit.

Tarkistus  92

Ehdotus asetukseksi

6 c artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 c artikla

 

Maahantuojien yleiset velvoitteet

 

1. Ajoneuvojen, järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksikköjen, joita maahantuojat tuovat unionin markkinoille, rekisteröivät tai joiden käyttöönotosta ne vastaavat, on oltava vaatimustenmukaisia ja niillä on joko EU-tyyppihyväksyntä tai ne täyttävät kansallisen hyväksynnän tai yksittäishyväksynnän vaatimukset.

 

2. Ennen EU-tyyppihyväksytyn ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön saattamista markkinoille maahantuojien on tarkistettava, että asiakirjat vastaavat 6 artiklan 4 c kohdan vaatimuksia ja että ajoneuvossa, järjestelmässä, osassa tai erillisessä teknisessä yksikössä on vaadittu tyyppihyväksyntämerkki ja että siinä noudatetaan 6 artiklan 4 c kohtaa. Ajoneuvon osalta maahantuojan on tarkistettava, että ajoneuvolla on vaadittu vaatimustenmukaisuustodistus.

 

3. Jos maahantuoja epäilee, että ajoneuvo, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö ei ole tämän asetuksen vaatimusten mukainen ja erityisesti ettei se vastaa tyyppihyväksyntäänsä tai yksittäistä hyväksyntäänsä, maahantuoja ei saa saattaa markkinoille ajoneuvoa, järjestelmää, osaa tai erillistä teknistä yksikköä tai sallia sen käyttöönottoa tai rekisteröintiä ennen kuin se on saatettu vaatimusten mukaiseksi. Jos maahantuoja lisäksi epäilee, että ajoneuvo, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö aiheuttaa vakavan riskin, sen on ilmoitettava siitä valmistajalle, markkinavalvontaviranomaisille ja hyväksynnän myöntäneelle hyväksyntäviranomaiselle.

 

4. Maahantuojien on ilmoitettava nimensä, rekisteröity kauppanimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä sekä osoite yhteydenottoja varten itse ajoneuvossa, järjestelmässä, osassa tai erillisessä teknisessä yksikössä tai, jos se ei ole järjestelmien, osien tai teknisten yksiköiden kohdalla mahdollista, niiden pakkauksessa tai niiden mukana seuraavassa asiakirjassa.

 

5. Maahantuojien on varmistettava, että ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön mukana seuraavat 46 artiklan mukaisesti vaaditut ohjeet ja tiedot asianomaisten jäsenvaltioiden virallisilla kielillä.

 

6. Maahantuojien on varmistettava, että sinä aikana, jona ajoneuvo, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö on niiden vastuulla, varastointi- tai kuljetusolosuhteet eivät vaaranna sen vaatimustenmukaisuutta tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten suhteen.

 

7. Silloin, kun se katsotaan ajoneuvoon, järjestelmään, osaan tai erilliseen tekniseen yksikköön liittyvien vakavien riskien kannalta tarkoituksenmukaiseksi, maahantuojien on kuluttajien terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi tutkittava ajoneuvoja, järjestelmiä, osia tai erillisiä teknisiä yksiköitä koskevat valitukset ja palautukset ja tarvittaessa pidettävä niistä kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille tällaisesta valvonnasta.

Tarkistus  93

Ehdotus asetukseksi

6 d artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 d artikla

 

Ajoneuvojen, järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden vaatimustenmukaisuuteen liittyvät tuojien erityiset velvoitteet

 

1. Maahantuojien, jotka epäilevät, että ajoneuvo, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö, jonka ne ovat saattaneet markkinoille tai rekisteröineet tai joiden käyttöönotosta ne vastaavat, ei ole tämän asetuksen vaatimusten mukainen, on ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin kulloisenkin tapauksen mukaan kyseisen ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai sen poistamiseksi markkinoilta tai sen palautuksen järjestämiseksi.

 

2. Mikäli ajoneuvo, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö aiheuttaa vakavan riskin, maahantuojien on välittömästi tiedotettava siitä niiden jäsenvaltioiden markkinavalvonta- ja hyväksyntäviranomaisille, joissa ne ovat asettaneet ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön saataville markkinoilla, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

 

3. Maahantuojien on pidettävä ajoneuvon saattamista markkinoille seuraavan kymmenen vuoden ajan ja järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön saattamista markkinoille seuraavan vähintään viiden vuoden ajan jäljennöstä vaatimustenmukaisuustodistuksesta markkinavalvonta- ja hyväksyntäviranomaisten saatavilla ja varmistettava, että 15 artiklan 10 kohdassa tarkoitetut asiakirjat voidaan asettaa pyynnöstä kyseisten viranomaisten saataville.

 

4. Maahantuojien on perustellusta pyynnöstä annettava kansalliselle viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, jollakin kyseisen viranomaisen jäsenvaltion virallisella kielellä. Maahantuojien on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään poistamaan maahantuojien markkinoille saattamien tai rekisteröimien tai niiden vastuulla käyttöön otettujen ajoneuvojen, järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden aiheuttamat riskit.

Tarkistus  94

Ehdotus asetukseksi

6 e artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 e artikla

 

Jakelijoiden yleiset velvoitteet

 

1. Jakelijoiden on toimittava asiaankuuluvaa huolellisuutta noudattaen suhteessa niihin vaatimuksiin, joita sovelletaan ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön markkinoilla saataville asettamiseen.

 

2. Jakelijoiden on ennen ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön asettamista saataville markkinoilla varmistettava, että ajoneuvossa, järjestelmässä, osassa tai erillisessä teknisessä yksikössä on vaadittu lakisääteinen merkintä tai tyyppihyväksyntämerkintä, että sen mukana ovat vaaditut asiakirjat sekä ohjeet ja turvallisuustiedot, jotka on laadittu sen jäsenvaltion virallisilla kielillä, jossa ajoneuvo, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö on tarkoitus asettaa saataville markkinoilla, ja että valmistaja ja maahantuoja ovat noudattaneet 6 c artiklan 2 kohdassa ja 4 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia.

 

3. Jakelijoiden on varmistettava, että sinä aikana, jona ajoneuvo, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö on niiden vastuulla, varastointi- tai kuljetusolosuhteet eivät vaaranna sen vaatimustenmukaisuutta tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten suhteen.

Tarkistus  95

Ehdotus asetukseksi

6 f artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 f artikla

 

Ajoneuvojen, järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden vaatimustenmukaisuuteen liittyvät jakelijoiden erityiset velvoitteet

 

1. Jakelijoiden on asettaessaan ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön saataville markkinoilla toimittava asiaankuuluvaa huolellisuutta noudattaen tämän asetuksen vaatimusten suhteen.

 

2. Jos jakelija epäilee, että ajoneuvo, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö ei täytä tämän asetuksen vaatimuksia, se ei saa asettaa markkinoilla saataville tai rekisteröidä tai ottaa käyttöön ajoneuvoa, järjestelmää, osaa tai erillistä teknistä yksikköä, ja jakelijan on estettävä sen asettaminen markkinoilla saataville, rekisteröinti tai käyttöönotto, kunnes se täyttää vaatimukset.

 

3. Jos jakelija epäilee, että sen markkinoilla saataville asettama, rekisteröimä tai sen vastuulla käyttöön otettu ajoneuvo, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö ei täytä tämän asetuksen vaatimuksia, sen on ilmoitettava valmistajalle tai valmistajan edustajalle, jotta voidaan varmistaa, että tarvittavat korjaavat toimenpiteet, joita kyseisen ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön vaatimusten noudattaminen, sen poistaminen tai palauttaminen tarvittaessa edellyttää, toteutetaan 6 a artiklan 1 kohdan tai 6 d artiklan 1 kohdan mukaisesti.

 

4. Mikäli ajoneuvo, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö aiheuttaa vakavan riskin, jakelijoiden on välittömästi tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden markkinavalvonta- ja hyväksyntäviranomaisille, joissa ne asettivat saataville markkinoilla tai rekisteröivät kyseisen ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön tai vastasivat sen käyttöönotosta, sekä valmistajalle ja tuojalle, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja mahdollisista toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

 

5. Jakelijoiden on kansallisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä varmistettava, että valmistaja antaa kansalliselle viranomaiselle 6 a artiklan 4 kohdassa tarkoitetut tiedot tai että maahantuoja antaa kansalliselle viranomaiselle 6 d artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot. Niiden on tehtävä yhteistyötä kyseisen viranomaisen kanssa sen pyynnöstä kaikissa toimissa, jotka on toteutettu asetuksen (EY) N:o 765/2008 20 artiklan mukaisesti, jotta poistetaan niiden unionin markkinoilla saataville asettaman ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön aiheuttamat riskit.

Tarkistus  96

Ehdotus asetukseksi

6 g artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 g artikla

 

Tapaukset, joissa valmistajien velvoitteita sovelletaan maahantuojiin ja jakelijoihin

 

Maahantuojaa tai jakelijaa on tätä asetusta sovellettaessa pidettävä valmistajana, ja niitä koskevat samat velvoitteet kuin valmistajaa 6–6 b artiklan mukaisesti silloin, kun ne asettavat markkinoilla saataville tai rekisteröivät ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön tai vastaavat niiden käyttöönotosta omalla nimellään tai tavaramerkillään tai muuttavat jo markkinoilla saataville asetettua, rekisteröityä tai käyttöön otettua ajoneuvoa, järjestelmää, osaa tai erillistä teknistä yksikköä tavalla, joka voi vaikuttaa sovellettavien vaatimusten täyttymiseen.

Tarkistus  97

Ehdotus asetukseksi

6 h artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 h artikla

 

Talouden toimijoiden tunnistetiedot

 

Talouden toimijoiden on pyynnöstä esitettävä markkinavalvonta- ja hyväksyntäviranomaisille seuraavien tunnistetiedot kymmenen vuoden ajan:

 

a) kaikki talouden toimijat, jotka ovat toimittaneet niille ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön

 

b) kaikki talouden toimijat, joille ne ovat toimittaneet ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön.

Tarkistus  98

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Liikenneturvallisuuteen liittyvät vaatimukset

Liikenne- ja toimintaturvallisuuteen liittyvät vaatimukset

Tarkistus  99

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) käynnistäminen ja pysäyttäminen, mukaan luettuna hätäpysäytyslaitteet ja automaattiset pysäytyslaitteet

 

(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin ajoneuvoluokkiin.)

Tarkistus  100

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a b) ajoneuvon tahaton liikkuminen

 

(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin ajoneuvoluokkiin.)

Tarkistus  101

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) ajoneuvon hallintaa helpottavat järjestelmät, kuten ohjaus, jarrut jarrujen lukkiutumisenestojärjestelmät mukaan luettuna ja sähköiset ajonvakautusjärjestelmät

b) ajoneuvon hallintaa helpottavat järjestelmät, kuten ohjaus ja jarrut jarrujen lukkiutumisenestojärjestelmät mukaan luettuna ja sähköiset ajonvakautusjärjestelmät (tai järjestelmät, joilla on vastaava vaikutus)

Tarkistus  102

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – m a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

m a) mekaaninen turvallisuus

 

(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin ajoneuvoluokkiin.)

Tarkistus  103

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – q alakohta

Komission teksti

Tarkistus

q) kytkentä- ja peruutuslaitteet

q) hinauslaitteet

 

(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin ajoneuvoluokkiin.)

Tarkistus  104

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – t a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

t a) peruutusvaihde

 

(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin ajoneuvoluokkiin.)

Tarkistus  105

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – t b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

t b) ketjut

 

(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin ajoneuvoluokkiin.)

Tarkistus  106

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – t c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

t c) mekaaniset kytkimet

 

(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin ajoneuvoluokkiin.)

Tarkistus  107

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan ajoneuvoihin ja niihin tarkoitettuihin järjestelmiin, osiin ja erillisiin teknisiin yksiköihin, mikäli niiden on ilmoitettu soveltuvan asianomaiseen 4 artiklan mukaiseen ajoneuvoluokkaan.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan ajoneuvoihin ja järjestelmiin, osiin ja erillisiin teknisiin yksiköihin, mikäli niiden on ilmoitettu liitteessä I soveltuvan asianomaiseen 4 artiklan mukaiseen ajoneuvoluokkaan.

Tarkistus  108

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 57 artiklan mukaisesti delegoitu säädös, jossa vahvistetaan yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset ja tapauksen mukaan testausmenetelmät ja raja-arvot 2 kohdassa lueteltuja tekijöitä varten sen varmistamiseksi, että saavutetaan korkea liikenneturvallisuuden taso.

4. Korkean liikenne- ja toimintaturvallisuuden tason saavuttamisen takaamiseksi komissiolle siirretään valta antaa 57 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisista teknisistä vaatimuksista tämän artiklan 2 kohdassa lueteltuja tekijöitä varten mukaan luettuna tapauksen mukaan testausmenetelmät ja raja-arvot.

 

Kyseisten yksityiskohtaisten teknisten vaatimusten nojalla lisätään tai ainakin pidetään yllä 62 artiklan 1 kohdassa ja 63 artiklassa tarkoitetuilla direktiiveillä säädettyä liikenne- ja toimintaturvallisuustasoa.

 

Yksityiskohtaisilla teknisillä vaatimuksilla varmistetaan erityisesti seuraava:

 

– ajoneuvot, joiden enimmäisnopeus on yli 40 km/h, lukuun ottamatta vedettävää vaihdettavissa olevaa laitetta (luokka S), saavuttavat jarrujen suorituskyvyn ja lukkiutumisenestojärjestelmien osalta saman liikenneturvallisuustason kuin moottoriajoneuvot ja niiden perävaunut.

Tarkistus  109

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) kaatumisen varalta asennetut suojarakenteet, jäljempänä 'ROPS-rakenteet'

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  110

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) putoavilta esineiltä suojaavat rakenteet, jäljempänä 'FOPS-rakenteet'

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  111

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) käyttö ja ylläpito

 

(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin ajoneuvoluokkiin.)

Tarkistus  112

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b b) hallintalaitteiden turvallisuus ja luotettavuus, vedettävien laitteiden voimanottolaitteet mukaan luettuina

 

(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin ajoneuvoluokkiin.)

Tarkistus  113

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b c) erottaminen energialähteistä

 

(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin ajoneuvoluokkiin.)

Tarkistus  114

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – b d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b d) suojeleminen kaikelta kohtuullisesti ennakoitavissa olevalta ajoneuvon väärinkäytöltä

 

(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin ajoneuvoluokkiin.)

Tarkistus  115

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – b e alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b e) suojeleminen mekaanisilta vahingoilta

 

(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin ajoneuvoluokkiin.)

Tarkistus  116

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) sisäpuolinen äänitaso

d) kuljettajalle kantautuvan äänen taso

Tarkistus  117

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a) ergonomia (mukaan luettuna ennakoitavissa oleva väärinkäyttö, hallintalaitteiden käytettävyys, hallintalaitteiden suojaaminen niiden tahattoman aktivoinnin välttämiseksi, ihmisen ja ajoneuvon välisen rajapinnan mukauttaminen kuljettajan ennakoitavissa olevat ominaisuudet huomioon ottaen, käyttäjän toimenpiteet)

 

(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin ajoneuvoluokkiin.)

Tarkistus  118

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a) pääsy käyttö- ja huoltopaikkoihin

 

(Lisätään liitteeseen I ja sovelletaan kaikkiin asiaankuuluviin ajoneuvoluokkiin)

Tarkistus  119

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k a) vakaus

Tarkistus  120

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – k b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k b) suojat ja suojalaitteet

 

(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin ajoneuvoluokkiin.)

Tarkistus  121

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – k c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k c) vakauden menettämisen riski

 

(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin ajoneuvoluokkiin.)

Tarkistus  122

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – k d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k d) liukastumis-, kompastumis- ja putoamisriski

 

(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin ajoneuvoluokkiin.)

Tarkistus  123

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – k e alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k e) kuljettajan suojeleminen sähkövahingoilta, myös salamoilta

 

(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin ajoneuvoluokkiin.)

Tarkistus  124

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – k f alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k f) ajoneuvon, myös sen sisäosien, turvallinen puhdistaminen

 

(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin ajoneuvoluokkiin.)

Tarkistus  125

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – k g alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k g) loukkuun jäämisen riski

 

(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin ajoneuvoluokkiin.)

Tarkistus  126

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – k h alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k h) asennusvirheistä johtuvien riskien poistaminen

 

(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin ajoneuvoluokkiin.)

Tarkistus  127

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – k i alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k i) suojat

 

(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin ajoneuvoluokkiin.)

Tarkistus  128

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – k j alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k j) liikkuvista osista aiheutuvat riskit

 

(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin ajoneuvoluokkiin.)

Tarkistus  129

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – k k alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k k) materiaalit ja tuotteet

 

(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin ajoneuvoluokkiin.)

Tarkistus  130

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – k l alakohta

Komission teksti

Tarkistus

 

k l) akut

 

(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin ajoneuvoluokkiin.)

Tarkistus  131

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – k m alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k m) jarrut, myös seisontajarrun toiminnot

 

(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin ajoneuvoluokkiin.)

Tarkistus  132

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – l alakohta

Komission teksti

Tarkistus

l) kuljettajan suojeleminen vaarallisilta aineilta

l) kuljettajan suojeleminen vaarallisilta materiaaleilta ja aineilta tai hapenpuutteelta

 

(Lisätään liitteeseen I ja sovelletaan kaikkiin asiaankuuluviin ajoneuvoluokkiin)

Tarkistus  133

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – l a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

l a) paloturvallisuus

 

(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin ajoneuvoluokkiin.)

Tarkistus  134

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – l b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

l b) tärinä

 

(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin ajoneuvoluokkiin.)

Tarkistus  135

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – l c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

l c) suojeleminen ulkoiselta säteilyltä

 

(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin ajoneuvoluokkiin.)

Tarkistus  136

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – l d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

l d) suojeleminen altistumiselta osille tai materiaaleille äärimmäisissä lämpötiloissa

 

(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin ajoneuvoluokkiin.)

Tarkistus  137

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – m a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

m a) käyttöolosuhteiden muutoksista aiheutuvat riskit

 

(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin ajoneuvoluokkiin.)

Tarkistus  138

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – m b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

m b) pinnoista, reunoista tai kulmista aiheutuvat riskit

 

(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin ajoneuvoluokkiin.)

Tarkistus  139

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – m c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

m c) erityisesti kovan paineen alaisena olevien jäykkien ja joustavien nestettä siirtävien putkien rikkoutumisesta johtuvat riskit

 

(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin ajoneuvoluokkiin.)

Tarkistus  140

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – m d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

m d) tiedot ja varoitukset

 

(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin ajoneuvoluokkiin.)

Tarkistus  141

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan ajoneuvoihin ja niihin tarkoitettuihin järjestelmiin, osiin ja erillisiin teknisiin yksiköihin, mikäli niiden on ilmoitettu soveltuvan asianomaiseen ajoneuvoluokkaan tässä asetuksessa.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan ajoneuvoihin ja järjestelmiin, osiin ja erillisiin teknisiin yksiköihin, mikäli niiden on ilmoitettu liitteessä I soveltuvan asianomaiseen 4 artiklan mukaiseen ajoneuvoluokkaan.

Tarkistus  142

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 57 artiklan mukaisesti delegoitu säädös, jossa vahvistetaan yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset ja tapauksen mukaan testausmenetelmät ja raja-arvot 2 kohdassa lueteltuja tekijöitä varten sen varmistamiseksi, että saavutetaan korkea työturvallisuuden taso.

4. Korkean työturvallisuuden tason saavuttamisen takaamiseksi komissiolle siirretään valta antaa 57 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisista teknisistä vaatimuksista tämän artiklan 2 kohdassa lueteltuja tekijöitä varten mukaan luettuna tapauksen mukaan testausmenetelmät ja raja-arvot.

 

Kyseisten yksityiskohtaisten teknisten vaatimusten nojalla lisätään tai ainakin pidetään yllä 62 artiklan 1 kohdassa ja 63 artiklassa tarkoitetuilla direktiiveillä säädettyä työturvallisuustasoa.

Tarkistus  143

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Tällöin on sovellettava liikkuville työkoneille direktiivissä 97/68/EY vahvistettuja epäpuhtauspäästöihin liittyviä raja-arvoja, menettelyjä ja testivaatimuksia.

3. Tällöin on sovellettava liikkuville työkoneille direktiivissä 97/68/EY vahvistettuja epäpuhtauspäästöihin liittyviä raja-arvoja, testimenettelyjä ja ‑vaatimuksia.

Tarkistus  144

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan ajoneuvoihin ja niihin tarkoitettuihin järjestelmiin, osiin ja erillisiin teknisiin yksiköihin, mikäli niiden on ilmoitettu soveltuvan asianomaiseen ajoneuvoluokkaan tässä asetuksessa.

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan ajoneuvoihin ja järjestelmiin, osiin ja erillisiin teknisiin yksiköihin, mikäli niiden on ilmoitettu liitteessä I soveltuvan asianomaiseen 4 artiklan mukaiseen ajoneuvoluokkaan.

Tarkistus  145

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 57 artiklan mukaisesti delegoitu säädös, jossa vahvistetaan yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset ja tapauksen mukaan testausmenetelmät ja raja-arvot, jotka koskevat 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua ulkoista äänitasoa sekä hyväksyttyjen moottorien asentamista ajoneuvoon, samoin kuin niihin 2 kohdan a alakohdassa ja 3 kohdassa tarkoitettuihin seikkoihin liittyvät joustonvaraa koskevat säännökset, jotta voidaan varmistaa korkeatasoiset ympäristöominaisuudet.

5. Siirretään komissiolle valta antaa 57 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisista teknisistä vaatimuksista ulkoisesta äänitasosta ja tapauksen mukaan testausmenetelmistä ja raja-arvoista ja hyväksyttyjen moottorien asentamisesta ajoneuvoon saastepäästöjen osalta ja niihin liittyvistä joustonvaraa koskevista säännöksistä, jotta voidaan varmistaa korkeatasoiset ympäristöominaisuudet.

 

Kyseisten erityisten vaatimusten nojalla lisätään tai ainakin pidetään yllä 62 artiklan 1 kohdassa ja tarvittaessa 63 artiklassa tarkoitetuilla direktiiveillä säädettyä ympäristöominaisuuksia koskevaa tasoa.

Tarkistus  146

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kokonaisen ajoneuvon EU-tyyppihyväksynnässä sovellettavat menettelyt

EU-tyyppihyväksynnässä sovellettavat menettelyt

Tarkistus  147

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Valmistaja voi valita yhden seuraavista menettelyistä:

1. Kokonaisen ajoneuvon tyyppihyväksyntää haettaessa valmistaja voi valita yhden seuraavista menettelyistä:

Tarkistus  148

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) monivaiheinen hyväksyntä.

Poistetaan.

Tarkistus  149

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) ja 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Valmistaja voi lisäksi valita monivaiheisen hyväksynnän.

 

Järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnässä sovelletaan yksivaiheista tyyppihyväksyntämenetelmää.

Tarkistus  150

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ajoneuvon asteittaisessa tyyppihyväksyntämenettelyssä kerätään asteittain kaikkien ajoneuvoon liittyvien järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden EU-tyyppihyväksyntätodistukset, ja lopullisen vaiheen tuloksena saadaan kokonaisen ajoneuvon hyväksyntä.

Ajoneuvon asteittaisessa tyyppihyväksyntämenettelyssä kerätään asteittain kaikkien ajoneuvon osan muodostavien järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden EU‑tyyppihyväksyntätodistukset, ja lopullisen vaiheen tuloksena saadaan kokonaisen ajoneuvon hyväksyntä.

Tarkistus  151

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Monivaiheinen tyyppihyväksyntä on myönnettävä keskeneräisen tai valmistuneen ajoneuvon tyypille, joka on valmistusasiakirjan tietojen mukainen ja täyttää liitteessä I lueteltujen soveltuvien säädösten tekniset vaatimukset ajoneuvon valmistusvaiheen mukaisesti.

3. Monivaiheinen tyyppihyväksyntä on myönnettävä keskeneräisen tai valmistuneen ajoneuvon tyypille, joka on valmistusasiakirjan tietojen mukainen ja täyttää liitteessä I luetelluissa soveltuvissa säädöksissä vahvistetut tekniset vaatimukset ajoneuvon valmistusvaiheen mukaisesti.

Tarkistus  152

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Lopullisen valmistusvaiheen tyyppihyväksyntä voidaan myöntää vasta, kun hyväksyntäviranomainen on varmentanut, että keskeneräiselle ajoneuvolle myönnetyissä tyyppihyväksynnissä todistetaan, että lopullisessa vaiheessa hyväksytty ajoneuvotyyppi täyttää kaikki ne tekniset vaatimukset, joita sovelletaan asianomaiseen ajoneuvoluokkaan silloin, kun valmistuneen ajoneuvon tyyppihyväksyntä myönnetään.

4. Lopullisen valmistusvaiheen tyyppihyväksyntä voidaan myöntää vasta, kun hyväksyntäviranomainen on varmentanut, että lopullisessa vaiheessa hyväksytty ajoneuvotyyppi täyttää kaikki kyseisessä vaiheessa sovelletut tekniset vaatimukset. Siihen kuuluu monivaiheisessa menettelyssä keskeneräiselle ajoneuvolle myönnetyn tyyppihyväksynnän kattamia kaikkia vaatimuksia koskevien asiakirjojen tarkistus, vaikka se olisi myönnetty eri ajoneuvoluokalle tai -alaluokalle.

Tarkistus  153

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Hyväksyntämenettelyn valinta ei vaikuta niihin säädöksissä asetettuihin soveltuviin vaatimuksiin, jotka hyväksyttävän ajoneuvotyypin on täytettävä silloin, kun kokonaisen ajoneuvon tyyppihyväksyntä myönnetään.

5. Hyväksyntämenettelyn valinta ei vaikuta niihin soveltuviin vaatimuksiin, jotka hyväksyttävän ajoneuvotyypin on täytettävä silloin, kun kokonaisen ajoneuvon tyyppihyväksyntä myönnetään.

Tarkistus  154

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Siirretään komissiolle täytäntöönpanovalta vahvistaa 54 artiklassa tarkoitetut tyyppihyväksyntämenettelyjen täsmälliset järjestelyt.

6. Komissio hyväksyy delegoituja säädöksiä 57 artiklan mukaisesti vahvistaakseen tyyppihyväksyntämenettelyjen järjestelyt.

Tarkistus  155

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kustakin ajoneuvotyypistä voidaan jättää ainoastaan yksi hakemus, ja se voidaan jättää ainoastaan yhteen jäsenvaltioon.

2. Kustakin ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön tyypistä voidaan jättää ainoastaan yksi hakemus, ja se voidaan jättää ainoastaan yhteen jäsenvaltioon.

Tarkistus  156

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Tyyppihyväksyntähakemuksessa annettavat tiedot

Valmistusasiakirjat

Tarkistus  157

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Täytäntöönpanosäädöksissä määritellyssä ilmoituslomakkeessa täsmennetään ne tiedot, jotka hakijan on toimitettava.

Poistetaan.

Tarkistus  158

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Hakijan on toimitettava hyväksyntäviranomaiselle valmistusasiakirjat. Valmistusasiakirjoihin on sisällytettävä ilmoituslomake sekä kaikki siinä vaaditut tietoaineistot, piirustukset, valokuvat ja muut tiedot. Tiedot voidaan antaa paperilla tai sähköisessä muodossa.

Hakijan on toimitettava hyväksyntäviranomaiselle valmistusasiakirjat.

 

Valmistusasiakirjoihin on sisällytettävä seuraavat:

 

a) ilmoituslomake

 

b) kaikki tietoaineistot, piirustukset, valokuvat ja muut tiedot

 

c) ajoneuvojen osalta ilmoitus valitusta menettelystä 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus  159

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Valmistusasiakirjat voidaan antaa paperilla tai sähköisessä muodossa edellyttäen, että tekninen yksikkö ja hyväksyntäviranomainen sallivat sen.

Tarkistus  160

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio hyväksyy delegoituja säädöksiä 57 artiklan mukaisesti vahvistaakseen hyväksyntäviranomaiselle tämän artiklan mukaisesti toimitettavat tiedot 13 artiklassa asetetut vaatimukset huomioon ottaen.

Tarkistus  161

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle täytäntöönpanovalta vahvistaa 54 artiklassa tarkoitetut ilmoituslomakkeen ja valmistusasiakirjojen mallit.

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen vahvistaakseen ilmoituslomakkeen ja valmistusasiakirjojen mallit. Kyseinen täytäntöönpanosäädös annetaan 55 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus  162

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Asteittaista tyyppihyväksyntää koskevaan hakemukseen on liitettävä valmistusasiakirjat sekä kaikki tyyppihyväksyntätodistukset, joita vaaditaan kussakin sovellettavassa, liitteessä I luetellussa erillisessä säädöksessä ja E-säännössä tai OECD:n testausohjeessa.

Asteittaista tyyppihyväksyntää koskevaan hakemukseen on liitettävä 12 artiklan mukaiset valmistusasiakirjat sekä kaikki tyyppihyväksyntätodistukset, joita vaaditaan kussakin sovellettavassa, liitteessä I luetellussa säädöksessä ja E‑säännössä tai OECD:n testausohjeessa.

Tarkistus  163

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Yksivaiheista tyyppihyväksyntää koskevaan hakemukseen on liitettävä valmistusasiakirjat, joissa on liitteessä I luetelluissa säädöksissä mainitut tiedot.

2. Yksivaiheista tyyppihyväksyntää koskevaan hakemukseen on liitettävä 12 artiklan mukaiset valmistusasiakirjat, joissa on liitteessä I luetelluissa säädöksissä mainitut tiedot.

Tarkistus  164

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Yhdistetyn tyyppihyväksynnän tapauksessa valmistusasiakirjoihin on liitettävä ne tyyppihyväksyntätodistukset, joita vaaditaan kussakin liitteessä I luetellussa soveltuvassa erillisessä säädöksessä ja E-säännössä tai OECD:n testausohjeessa, ja jos tyyppihyväksyntätodistuksia ei esitetä, tämän asetuksen täytäntöönpanotoimenpiteissä vaaditut, liitteessä I lueteltuihin säädöksiin liittyvät tiedot.

3. Yhdistetyn tyyppihyväksynnän tapauksessa valmistusasiakirjoihin on liitettävä ne tyyppihyväksyntätodistukset, joita vaaditaan kussakin liitteessä I luetellussa soveltuvassa säädöksessä ja E‑säännössä tai OECD:n testausohjeessa, ja jos tyyppihyväksyntätodistuksia ei esitetä, tämän asetuksen täytäntöönpanotoimenpiteissä vaaditut, liitteessä I lueteltuihin säädöksiin liittyvät tiedot.

Tarkistus  165

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä a ja b alakohdassa tarkoitetut tiedot voidaan toimittaa 2 kohdan mukaisesti.

Edellä a ja b alakohdassa tarkoitetut tiedot voidaan toimittaa 3 kohdan mukaisesti.

Tarkistus  166

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Esittämällä perustellun pyynnön hyväksyntäviranomainen voi kehottaa valmistajaa toimittamaan kaikki tarvittavat lisätiedot, joita edellytetään tarvittavista testeistä päättämiseksi tai testien toteuttamisen helpottamiseksi.

5. Esittämällä perustellun pyynnön hyväksyntäviranomainen voi vaatia valmistajaa toimittamaan kaikki tarvittavat lisätiedot, joita edellytetään tarvittavista testeistä päättämiseksi tai testien toteuttamisen helpottamiseksi.

Tarkistus  167

Ehdotus asetukseksi

14 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden EU-tyyppihyväksynnässä noudatettava menettely

Poistetaan.

Valmistajan on jätettävä hakemus hyväksyntäviranomaiselle.

 

Kustakin järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön tyypistä voidaan jättää ainoastaan yksi hakemus, ja se voidaan jättää ainoastaan yhteen jäsenvaltioon.

 

Jokaisesta hyväksyttäväksi haettavasta tyypistä on jätettävä erillinen hakemus.

 

Perustelu

Tämä artikla liitettiin 10 ja 11 artiklaan.

Tarkistus  168

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Hyväksyntäviranomaiset voivat myöntää EU-tyyppihyväksynnän vasta varmistuttuaan siitä, että 19 artiklassa tarkoitetut tuotannon vaatimustenmukaisuutta koskevat menettelyt on pantu täytäntöön ja että ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön tyyppi täyttää siihen sovellettavat vaatimukset.

1. Hyväksyntäviranomaiset voivat myöntää EU-tyyppihyväksynnän vasta tarkistettuaan 19 artiklassa tarkoitettujen, ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön tuotantomenettelyjen yhdenmukaisuuden sovellettavien vaatimusten kanssa.

Tarkistus  169

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos hyväksyntäviranomainen katsoo, että ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön tyyppi, joka on rakennettu vaatimusten mukaisesti, muodostaa silti vakavan vaaran liikenneturvallisuudelle tai vahingoittaa vakavasti ympäristöä tai kansanterveyttä taikka traktorien tapauksessa aiheuttaa vakavan vaaran työturvallisuudelle, se voi evätä EU-tyyppihyväksynnän. Tässä tapauksessa viranomaisen on viipymättä lähetettävä muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisille ja komissiolle yksityiskohtaiset tiedot, joissa selostetaan päätöksen syyt ja esitetään todisteet, joihin käsitys perustuu.

3. Jos hyväksyntäviranomainen katsoo, että ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön tyyppi, joka täyttää vaatimukset, muodostaa silti vakavan vaaran turvallisuudelle tai voi vahingoittaa vakavasti ympäristöä tai kansanterveyttä taikka aiheuttaa vakavan vaaran työturvallisuudelle, se voi evätä EU‑tyyppihyväksynnän. Tässä tapauksessa viranomaisen on viipymättä lähetettävä muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisille ja komissiolle yksityiskohtaiset tiedot, joissa selostetaan päätöksen syyt ja esitetään todisteet, joihin käsitys perustuu.

Tarkistus  170

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. EU-tyyppihyväksyntätodistukset on numeroitava yhdenmukaistetun järjestelmän mukaisesti.

4. EU-tyyppihyväksyntätodistukset on numeroitava komission täytäntöönpanosäädöksen nojalla vahvistetun yhdenmukaistetun järjestelmän mukaisesti. Kyseinen täytäntöönpanosäädös annetaan 55 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus  171

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Hyväksyntäviranomaisen on lähetettävä 20 työpäivän kuluessa muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisille jäljennös EU-tyyppihyväksyntätodistuksesta liitteineen jokaisen ajoneuvotyypin osalta, jonka se on hyväksynyt. Paperikopion sijasta voidaan toimittaa sähköinen tiedosto.

5. Hyväksyntäviranomaisen on lähetettävä tavanomaisen turvallisen sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän avulla 20 työpäivän kuluessa muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisille jäljennös EU‑tyyppihyväksyntätodistuksesta liitteineen jokaisen ajoneuvotyypin osalta, jonka se on hyväksynyt.

Tarkistus  172

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7. Kunkin jäsenvaltion hyväksyntäviranomaisten on lähetettävä kolmen kuukauden välein muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisille luettelo edeltävän kauden aikana myöntämistään, muuttamistaan, epäämistään tai peruuttamistaan järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden EU-tyyppihyväksynnöistä.

7. Kunkin jäsenvaltion hyväksyntäviranomaisten on lähetettävä kolmen kuukauden välein muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisille luettelo edeltävän kauden aikana myöntämistään, muuttamistaan, epäämistään tai peruuttamistaan EU‑tyyppihyväksynnöistä järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden osalta.

Tarkistus  173

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8. EU-tyyppihyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviranomaisen on toisen jäsenvaltion hyväksyntäviranomaisen pyynnöstä lähetettävä sille 20 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta kopio kyseisestä EU-tyyppihyväksyntätodistuksesta liitteineen. Paperikopion sijasta voidaan toimittaa sähköinen tiedosto.

8. EU-tyyppihyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviranomaisen on toisen jäsenvaltion hyväksyntäviranomaisen pyynnöstä lähetettävä tavanomaisen turvallisen sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän avulla sille 20 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta kopio pyydetystä EU‑tyyppihyväksyntätodistuksesta liitteineen.

Tarkistus  174

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9. Jos komissio sitä pyytää, hyväksyntäviranomaisen on toimitettava 5–8 kohdassa tarkoitetut tiedot myös komissiolle.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  175

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 10 kohta

Komission teksti

Tarkistus

10. Hyväksyntäviranomaisen on laadittava hyväksyntäasiakirjat, jotka sisältävät valmistusasiakirjat ja tutkimuslaitoksen tai hyväksyntäviranomaisen toimiensa yhteydessä siihen liittämät testausselosteet ja muut asiakirjat. Valmistusasiakirjoissa on oltava hakemisto, jossa esitetään hyväksyntäasiakirjojen sisältö numeroituna tai merkittynä siten, että jokainen sivu on helposti löydettävissä; tämä asiakirja on laadittava siten, että siitä käyvät ilmi EU-tyyppihyväksynnän eri hallinnolliset vaiheet, varsinkin tarkistusten ja päivitysten päivämäärät.

10. Hyväksyntäviranomaisen on laadittava hyväksyntäasiakirjat, jotka sisältävät valmistusasiakirjat ja tutkimuslaitoksen tai hyväksyntäviranomaisen toimiensa yhteydessä siihen liittämät testausselosteet ja muut asiakirjat. Hyväksyntäasiakirjoissa on oltava hakemisto, jossa esitetään hyväksyntäasiakirjojen sisältö numeroituna tai merkittynä siten, että jokainen sivu on helposti löydettävissä, ja kukin asiakirja on laadittava siten, että siitä käyvät ilmi EU‑tyyppihyväksynnän eri hallinnolliset vaiheet, varsinkin tarkistusten ja päivitysten päivämäärät.

Tarkistus  176

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Tyyppihyväksyntätodistusta koskevat erityiset säännökset

EU-tyyppihyväksyntätodistusta koskevat erityiset säännökset

Tarkistus  177

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Tyyppihyväksyntätodistuksessa on oltava liitteinä seuraavat:

1. EU-tyyppihyväksyntätodistuksessa on oltava liitteinä seuraavat:

Tarkistus  178

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) edellä 15 artiklassa tarkoitetut hyväksyntäasiakirjat

a) edellä 15 artiklan 10 kohdassa tarkoitetut hyväksyntäasiakirjat

Tarkistus  179

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) täytetty vaatimustenmukaisuustodistus.

Tarkistus  180

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tyyppihyväksyntätodistus on annettava tämän asetuksen täytäntöönpanosäädöksessä vahvistettua mallia käyttäen.

2. EU-tyyppihyväksyntätodistus on annettava komission täytäntöönpanosäädöksessä vahvistamaa mallia käyttäen. Kyseinen täytäntöönpanosäädös annetaan 55 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus  181

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) täytettävä kaikki asiaankuuluvat EU-tyyppihyväksyntätodistuksen osat, myös siihen liitetty testausselostesivu, tämän asetuksen täytäntöönpanosäädöksessä vahvistetun tyyppihyväksyntätodistuksen mallin mukaisesti

a) täytettävä kaikki asiaankuuluvat EU‑tyyppihyväksyntätodistuksen osat, myös siihen liitetty testausselostesivu

Tarkistus  182

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio vahvistaa tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetun testausselostesivun mallin täytäntöönpanosäädöksessä. Kyseinen täytäntöönpanosäädös annetaan 55 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus  183

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jos kyseessä on EU-tyyppihyväksyntä, jossa 26 artiklan mukaisesti on asetettu tyyppihyväksynnän voimassaoloa koskevia rajoituksia tai jossa säädösten tietyistä säännöksistä on poikettu, EU-tyyppihyväksyntätodistuksessa on mainittava kyseiset rajoitukset tai poikkeukset.

4. Jos kyseessä on EU-tyyppihyväksyntä, jossa 26 artiklan mukaisesti on asetettu tyyppihyväksynnän voimassaoloa koskevia rajoituksia tai jossa tämän asetuksen tai sen nojalla annettujen delegoitujen säädösten tai täytäntöönpanosäädösten tietyistä säännöksistä on poikettu, EU‑tyyppihyväksyntätodistuksessa on mainittava kyseiset rajoitukset tai poikkeukset.

Tarkistus  184

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Jos valmistaja valitsee yhdistetyn tyyppihyväksyntämenettelyn, hyväksyntäviranomaisen on lisättävä ilmoituslomakkeeseen viittaukset testausselosteisiin, joista on säädetty säädöksissä ja joista ei ole saatavilla EU-tyyppihyväksyntätodistusta. Siirretään komissiolle täytäntöönpanovalta vahvistaa 54 artiklassa tarkoitettu tässä lomakkeessa käytettävä malli.

5. Jos valmistaja valitsee yhdistetyn tyyppihyväksyntämenettelyn, hyväksyntäviranomaisen on lisättävä ilmoituslomakkeeseen viittaukset testausselosteisiin, joista on säädetty 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa täytäntöönpanosäädöksessä ja joista ei ole saatavilla EU-tyyppihyväksyntätodistusta.

Tarkistus  185

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Jos valmistaja valitsee yksivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn, hyväksyntäviranomaisen on laadittava sovellettavista vaatimuksista tai säädöksistä luettelo ja liitettävä kyseinen luettelo EU-tyyppihyväksyntätodistukseen. Siirretään komissiolle täytäntöönpanovalta vahvistaa 54 artiklassa tarkoitettu tässä luettelossa käytettävä malli.

6. Jos valmistaja valitsee yksivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn, hyväksyntäviranomaisen on laadittava sovellettavista vaatimuksista tai säädöksistä luettelo ja liitettävä kyseinen luettelo EU-tyyppihyväksyntätodistukseen. Komissio hyväksyy kyseisessä luettelossa käytettävän mallin täytäntöönpanosäädöksen nojalla. Kyseinen täytäntöönpanosäädös annetaan 55 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus  186

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Järjestelmälle on myönnettävä EU-tyyppihyväksyntä, jos se on valmistusasiakirjoissa annettujen tietojen mukainen ja täyttää liitteessä I olevaan luetteloon sisältyvässä soveltuvassa säädöksessä vahvistetut tekniset vaatimukset.

1. Järjestelmälle on myönnettävä EU‑tyyppihyväksyntä, jos se on valmistusasiakirjoissa annettujen tietojen mukainen ja täyttää liitteessä I olevaan luetteloon sisältyvissä soveltuvissa säädöksissä vahvistetut tekniset vaatimukset.

Tarkistus  187

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Osalle tai erilliselle tekniselle yksikölle on myönnettävä osan tai erillisen teknisen yksikön EU-tyyppihyväksyntä, jos se on valmistusasiakirjoissa annettujen tietojen mukainen ja täyttää liitteessä I olevaan luetteloon sisältyvässä soveltuvassa säädöksessä vahvistetut tekniset vaatimukset.

2. Osan tai erillisen teknisen yksikön EU‑tyyppihyväksyntä on myönnettävä sellaiselle osalle tai erilliselle tekniselle yksikölle, joka on valmistusasiakirjoissa annettujen tietojen mukainen ja täyttää liitteessä I olevaan luetteloon sisältyvissä erillisissä soveltuvissa säädöksissä vahvistetut tekniset vaatimukset.

Tarkistus  188

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos osat tai erilliset tekniset yksiköt, riippumatta siitä, onko ne tarkoitettu korjaus-, huolto- vai ylläpitokäyttöön, kuuluvat ajoneuvon osalta myös järjestelmän tyyppihyväksynnän piiriin, osalta tai erilliseltä tekniseltä yksiköltä ei vaadita lisähyväksyntää, ellei liitteessä I olevaan luetteloon sisältyvässä soveltuvassa säädöksessä sitä edellytetä.

3. Jos osat tai erilliset tekniset yksiköt, riippumatta siitä, onko ne tarkoitettu korjaus-, huolto- vai ylläpitokäyttöön, kuuluvat ajoneuvon osalta myös järjestelmän tyyppihyväksynnän piiriin, osalta tai erilliseltä tekniseltä yksiköltä ei vaadita lisähyväksyntää, ellei liitteessä I olevaan luetteloon sisältyvissä soveltuvissa säädöksissä sitä edellytetä.

Tarkistus  189

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tällaisissa tapauksissa EU-tyyppihyväksyntätodistuksessa on mainittava käyttöä koskevat mahdolliset rajoitukset ja asennusta koskevat erityisedellytykset.

Tällaisissa tapauksissa EU‑tyyppihyväksyntätodistuksessa on mainittava osan tai erillisen teknisen yksikön käyttöä koskevat mahdolliset rajoitukset ja asennusta koskevat erityisedellytykset.

Tarkistus  190

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos ajoneuvon valmistaja asentaa tällaisen osan tai erillisen teknisen yksikön, näiden käyttörajoitusten ja asennusedellytysten noudattaminen on tarkastettava ajoneuvon hyväksynnän yhteydessä.

Kun ajoneuvon valmistaja asentaa tällaisen osan tai erillisen teknisen yksikön, näiden käyttörajoitusten ja asennusedellytysten noudattaminen on tarkastettava ajoneuvon hyväksynnän yhteydessä.

Tarkistus  191

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Testausmenetelmät ja testeissä käytettävät laitteet ja työvälineet kuvataan kyseisissä säädöksissä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut testausmenetelmät ja testeissä käytettävät laitteet ja työvälineet vahvistetaan liitteessä I luetelluissa soveltuvissa säädöksissä.

Tarkistus  192

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen vahvistaakseen testausselostetta koskevat yleiset vaatimukset. Kyseinen täytäntöönpanosäädös annetaan 55 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus  193

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Valmistajan on asetettava hyväksyntäviranomaisen saataville sellainen määrä ajoneuvoja, osia tai erillisiä teknisiä yksiköitä, jota vaadittavien testien suorittaminen asiaa koskevien säädösten mukaisesti edellyttää.

2. Valmistajan on asetettava hyväksyntäviranomaisen saataville sellainen määrä ajoneuvoja, osia tai erillisiä teknisiä yksiköitä, jota vaadittavien testien suorittaminen liitteessä I lueteltujen asiaa koskevien säädösten mukaisesti edellyttää.

Tarkistus  194

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen testausmenetelmien asemesta voidaan hyväksyntäviranomaisen suostumuksella käyttää valmistajan pyynnöstä virtuaalitestausmenetelmiä, kun kyse on tämän asetuksen nojalla hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä luetelluista vaatimuksista.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen testausmenetelmien asemesta voidaan hyväksyntäviranomaisen suostumuksella käyttää valmistajan pyynnöstä virtuaalitestausmenetelmiä, kun kyse on 6 kohdassa tarkoitetuissa delegoiduissa säädöksissä vahvistetuista vaatimuksista.

Tarkistus  195

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Virtuaalitestausmenetelmien on täytettävä tämän asetuksen nojalla hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä vahvistetut edellytykset.

5. Virtuaalitestausmenetelmien on täytettävä 6 kohdassa tarkoitetuissa delegoiduissa säädöksissä vahvistetut edellytykset.

Tarkistus  196

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 57 artiklan mukaisesti delegoitu säädös, jossa täsmennetään ne vaatimukset, joiden osalta voidaan tehdä virtuaalitestaus, ja vahvistetaan virtuaalitestauksessa noudatettavat edellytykset sen varmistamiseksi, että virtuaalitestauksen tulokset ovat yhtä päteviä kuin fyysisen testauksen tulokset.

6. Sen varmistamiseksi, että virtuaalitestauksen tulokset ovat yhtä päteviä kuin fyysisen testauksen tulokset, komissiolle siirretään valta antaa 57 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä vaatimuksista, joihin voidaan soveltaa virtuaalitestausta, ja edellytyksistä, joiden mukaan virtuaalitestaus tehdään.

 

Kyseisiä delegoituja säädöksiä antaessaan komissio toimii tarvittaessa direktiivin 2007/46/EY liitteessä XVI säädettyjen vaatimusten ja menettelyjen perusteella.

Tarkistus  197

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. EU-tyyppihyväksynnän myöntävän hyväksyntäviranomaisen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla tarkastetaan, tarvittaessa yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisten kanssa, että valmistettavien ajoneuvojen, järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden yhdenmukaisuus hyväksytyn tyypin kanssa on varmistettu riittävin järjestelyin.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  198

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Kokonaisen ajoneuvon tyyppihyväksynnän myöntävän hyväksyntäviranomaisen on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet tarkistaakseen, että valmistajan myöntämät vaatimustenmukaisuustodistukset vastaavat 24 artiklaa. Hyväksyntäviranomaisen on siksi tarkistettava, että riittävä määrä vaatimustenmukaisuustodistusten näytteitä vastaa 24 artiklaa ja että valmistaja on tehnyt riittävät järjestelyt taatakseen, että vaatimustenmukaisuustodistusten tiedot ovat oikeita.

Tarkistus  199

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

EU-tyyppihyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviranomaisen on toteutettava kyseistä hyväksyntää koskevat tarvittavat toimenpiteet, joilla tarkastetaan, tarvittaessa yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisten kanssa, että 1 kohdassa tarkoitetut järjestelyt ovat edelleen riittävät ja että valmistettavat ajoneuvot, järjestelmät, osat tai erilliset tekniset yksiköt ovat edelleen hyväksytyn tyypin mukaisia.

EU-tyyppihyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviranomaisen on toteutettava kyseistä hyväksyntää koskevat tarvittavat toimenpiteet, joilla tarkastetaan, tarvittaessa yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisten kanssa, että 1 ja 1 a kohdassa tarkoitetut järjestelyt ovat edelleen riittävät ja että valmistettavat ajoneuvot, järjestelmät, osat tai erilliset tekniset yksiköt ovat edelleen hyväksytyn tyypin mukaisia.

Tarkistus  200

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tarkastukset, joilla varmistetaan, että ajoneuvot, järjestelmät, osat tai erilliset tekniset yksiköt ovat hyväksytyn tyypin mukaisia, on rajoitettava koskemaan vain tämän asetuksen täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettuja menettelyjä. EU-tyyppihyväksynnän myöntäneen jäsenvaltion hyväksyntäviranomainen voi sitä varten tehdä minkä tahansa säädöksissä vahvistetuista EU-tyyppihyväksynnän edellytyksenä olevista tarkastuksista tai testeistä näytteille, jotka on otettu valmistajan tiloissa, tuotantolaitos mukaan luettuna.

Voidakseen tarkastaa, että ajoneuvo, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö on hyväksytyn tyypin mukainen, EU-tyyppihyväksynnän myöntänyt hyväksyntäviranomainen voi tehdä minkä tahansa EU-tyyppihyväksynnän edellytyksenä olevista vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi tarvittavista tarkastuksista tai testeistä näytteille, jotka on otettu valmistajan tiloissa, tuotantolaitos mukaan luettuna.

Tarkistus  201

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos EU-tyyppihyväksynnän myöntänyt hyväksyntäviranomainen toteaa, että 1 kohdassa tarkoitettuja järjestelyjä ei sovelleta, ne poikkeavat merkittävästi sovituista järjestelyistä ja valvontasuunnitelmista, niiden soveltaminen on lopetettu tai niitä ei enää pidetä riittävinä, vaikka tuotantoa ei ole keskeytetty, kyseisen hyväksyntäviranomaisen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tuotannon vaatimustenmukaisuusmenettelyä noudatetaan asianmukaisesti, taikka peruutettava tyyppihyväksyntä.

3. Jos EU-tyyppihyväksynnän myöntänyt hyväksyntäviranomainen toteaa, että 1 ja 1 a kohdassa tarkoitettuja järjestelyjä ei sovelleta, ne poikkeavat merkittävästi sovituista järjestelyistä ja valvontasuunnitelmista, niiden soveltaminen on lopetettu tai niitä ei enää pidetä riittävinä, vaikka tuotanto jatkuu, sen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tuotannon vaatimustenmukaisuusmenettelyä noudatetaan asianmukaisesti, taikka peruutettava tyyppihyväksyntä.

Tarkistus  202

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Komissio vahvistaa delegoitujen säädösten nojalla 57 artiklan mukaisesti tuotannon vaatimustenmukaisuuteen sovellettavat yksityiskohtaiset järjestelyt ja niihin liittyvät tarkastusmenettelyt. Kyseisiä delegoituja säädöksiä annettaessa komissio toimii direktiivissä 2003/37/EY säädettyjen järjestelyjen ja menettelyjen perusteella.

Tarkistus  203

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kyseisen hyväksyntäviranomaisen on tässä luvussa annettujen sääntöjen mukaisesti päätettävä, mitä menettelyä on noudatettava.

Kyseisen hyväksyntäviranomaisen on päätettävä, mitä 21 artiklassa vahvistetuista menettelyistä on noudatettava.

Tarkistus  204

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tarvittaessa se voi valmistajaa kuultuaan päättää, että on myönnettävä uusi EU-tyyppihyväksyntä tai uusi yksittäishyväksyntä.

Tarvittaessa hyväksyntäviranomainen voi valmistajaa kuultuaan päättää, että on myönnettävä uusi EU-tyyppihyväksyntä.

Tarkistus  205

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ajoneuvoja, järjestelmiä, osia tai erillisiä teknisiä yksiköitä koskevat erityiset säännökset

EU-tyyppihyväksyntien tarkistaminen ja laajentaminen

Tarkistus  206

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) jonkin hyväksyttyyn ajoneuvotyyppiin taikka järjestelmään, osaan tai erilliseen tekniseen yksikköön sovellettavan säädöksen nojalla tulee voimaan uusia vaatimuksia.

c) jonkin hyväksyttyyn ajoneuvotyyppiin taikka järjestelmään, osaan tai erilliseen tekniseen yksikköön sovellettavan, liitteessä I olevaan luetteloon sisältyvän säädöksen nojalla aletaan soveltaa uusia vaatimuksia.

Tarkistus  207

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Ajoneuvotyypin hyväksyntään ei vaadita muutosta, jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut uudet vaatimukset ovat teknisesti merkityksettömiä kyseisen ajoneuvotyypin kannalta tai koskevat muita ajoneuvoluokkia kuin sitä, johon kyseinen ajoneuvo kuuluu.

Tarkistus  208

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) Jossakin hyväksyttyyn ajoneuvotyyppiin sovellettavassa säädöksessä säädetyt uudet vaatimukset tulevat pakollisiksi uusien ajoneuvojen rekisteröinnissä, myynnissä tai käyttöönotossa, eikä tyyppihyväksyntää voida päivittää vastaavasti.

a) Jossakin hyväksyttyyn ajoneuvotyyppiin sovellettavassa, liitteessä I olevaan luetteloon sisältyvässä säädöksessä säädetyt uudet vaatimukset tulevat pakollisiksi uusien ajoneuvojen rekisteröinnissä, markkinoille saattamisessa tai käyttöönotossa, eikä tyyppihyväksyntää voida päivittää vastaavasti.

Tarkistus  209

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) Hyväksyntä on peruttu 19 artiklan 3 kohdan tai 37 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus  210

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Valmistajan on käytettävä 54 artiklan mukaisesti hyväksyttävissä täytäntöönpanotoimissa vahvistettavaa vaatimustenmukaisuustodistuksen mallia.

2. Valmistajan on käytettävä vaatimustenmukaisuustodistusta varten komission täytäntöönpanosäädöksellä vahvistamaa mallia. Kyseinen täytäntöönpanosäädös annetaan 55 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus  211

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Ellei ajoneuvon ostajan kanssa ole toisin sovittu, vaatimustenmukaisuustodistus on laadittava sen jäsenvaltion, jossa ajoneuvo ostetaan, virallisella kielellä.

3. Ellei ajoneuvon ostajan kanssa ole toisin sovittu, vaatimustenmukaisuustodistus on laadittava jollakin unionin virallisella kielellä valmistajan valinnan mukaan.

Tarkistus  212

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Vaatimustenmukaisuustodistus on suunniteltava niin, että sen väärentäminen estetään. Sitä varten on käytettävä paperia, joka on suojattu joko värigrafiikalla tai vesileimattu valmistajan tunnuksella.

4. Vaatimustenmukaisuustodistus on suunniteltava niin, että sen väärentäminen estetään. Sitä varten on käytettävä paperia, joka on suojattu asianmukaisella tavalla, kuten värigrafiikalla tai vesileimattu valmistajan tunnuksella.

Perustelu

Vaatimustenmukaisuustodistus voidaan suojata myös monilla muilla tavoilla, kuten hologrammeilla. Valmistajan pitää voida tehdä valinta, ja asetuksessa on annettava vain muutamia ei-sitovia esimerkkejä.

Tarkistus  213

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Vaatimustenmukaisuustodistus on täytettävä kokonaisuudessaan, eikä siihen voida sisällyttää muita ajoneuvon käyttöä koskevia rajoituksia kuin ne, joista on säädetty jossakin säädöksessä.

5. Vaatimustenmukaisuustodistus on täytettävä kokonaisuudessaan. Siihen ei voida sisällyttää muita ajoneuvon käyttöä koskevia rajoituksia kuin ne, jotka komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset annetaan 55 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus  214

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Keskeneräisen tai valmistuneen ajoneuvon tapauksessa valmistajan on ilmoitettava vaatimustenmukaisuustodistuksen sivulla 2 ainoastaan ne tiedot, jotka on lisätty tai muutettu siinä hyväksyntävaiheessa, ja tarvittaessa liitettävä todistukseen kaikki edellisen vaiheen vaatimustenmukaisuustodistukset.

6. Keskeneräisen tai valmistuneen ajoneuvon tapauksessa valmistajan on ilmoitettava vaatimustenmukaisuustodistuksessa ainoastaan ne tiedot, jotka on lisätty tai muutettu siinä hyväksyntävaiheessa, ja tarvittaessa liitettävä todistukseen kaikki edellisten vaiheiden vaatimustenmukaisuustodistukset.

Tarkistus  215

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9. Valmistaja voi toimittaa vaatimustenmukaisuustodistukseen sisältyviä tietoja sähköisesti jäsenvaltion rekisteröintiviranomaiselle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

9. Valmistaja voi toimittaa vaatimustenmukaisuustodistuksen jäsenvaltion rekisteröintiviranomaiselle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

Tarkistus  216

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 10 kohta

Komission teksti

Tarkistus

10. Vaatimustenmukaisuustodistuksen kaksoiskappaleen voi antaa ainoastaan valmistaja. Todistuksen kaksoiskappaleiden etusivulla on oltava selkeästi näkyvällä tavalla merkittynä sana "kaksoiskappale".

10. Vaatimustenmukaisuustodistuksen kaksoiskappaleen antaa ainoastaan valmistaja. Todistuksen kaksoiskappaleiden etusivulla on oltava selkeästi näkyvällä tavalla merkittynä sana "kaksoiskappale".

Tarkistus  217

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Tyyppihyväksyntämerkki

Ajoneuvojen lakisääteinen kilpi ja asianmukaiset merkinnät sekä osien tai erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntämerkki

Tarkistus  218

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 a. Ajoneuvon valmistajan on kiinnitettävä kuhunkin hyväksytyn tyypin mukaisesti valmistettuun ajoneuvoon lakisääteinen kilpi ja asianmukaiset merkinnät, joita edellytetään tämän asetuksen mukaisesti hyväksytyssä soveltuvassa delegoidussa tai täytäntöönpanosäädöksessä.

Tarkistus  219

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Osan tai erillisen teknisen yksikön valmistajan on kiinnitettävä kuhunkin hyväksytyn tyypin mukaisesti valmistettuun osaan tai yksikköön soveltuvassa tämän asetuksen nojalla annetussa delegoidussa säädöksessä, E-säännössä tai OECD:n testiohjeessa vaadittu tyyppihyväksyntämerkki, riippumatta siitä, onko kyseinen osa tai yksikkö osa jotakin järjestelmää.

1. Osan tai erillisen teknisen yksikön valmistajan on kiinnitettävä kuhunkin hyväksytyn tyypin mukaisesti valmistettuun osaan tai erilliseen tekniseen yksikköön soveltuvassa tämän asetuksen nojalla annetussa delegoidussa säädöksessä tai täytäntöönpanosäädöksessä, E‑säännössä tai OECD:n testiohjeessa vaadittu tyyppihyväksyntämerkki, riippumatta siitä, onko kyseinen osa tai yksikkö osa jotakin järjestelmää.

Tarkistus  220

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. EU-tyyppihyväksyntämerkki on laadittava tämän asetuksen täytäntöönpanosäädöksissä vahvistetun mallin mukaisesti.

3. EU-tyyppihyväksyntämerkin on oltava komission täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaman mallin mukainen. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset annetaan 55 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus  221

Ehdotus asetukseksi

IX LUKU – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

VAPAUTUKSET JA DELEGOITUJEN SÄÄDÖSTEN TAI E-SÄÄNTÖJEN KANSSA YHTEENSOPIMATTOMAT UUDET TEKNOLOGIAT TAI RATKAISUT

UUSILLE TEKNOLOGIOILLE TAI UUSILLE RATKAISUILLE MYÖNNETTÄVÄT VAPAUTUKSET

Tarkistus  222

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Valmistaja voi hakea EU-tyyppihyväksyntää järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön tyypille, jossa käytetään uutta teknologiaa tai uusia ratkaisuja, jotka eivät ole yhteensopivia yhden tai useamman liitteessä I luetellun säädöksen tai vaatimuksen kanssa.

1. Valmistaja voi hakea EU‑tyyppihyväksyntää järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön tyypille, jossa käytetään uutta teknologiaa tai uusia ratkaisuja, jotka eivät ole yhteensopivia yhden tai useamman liitteessä I luetellun säädöksen kanssa.

Tarkistus  223

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) Hakemuksessa esitetään perustelut sille, että kyseiset teknologiat tai ratkaisut tekevät järjestelmästä, osasta tai erillisestä teknisestä yksiköstä yhteensopimattoman vaatimusten kanssa.

a) Hakemuksessa esitetään perustelut sille, että kyseiset teknologiat tai ratkaisut tekevät järjestelmästä, osasta tai erillisestä teknisestä yksiköstä yhteensopimattoman yhden tai useamman liitteessä I olevaan luetteloon sisältyvän säädöksen kanssa.

Tarkistus  224

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) Hakemuksessa kuvataan uuden teknologian turvallisuus- ja ympäristövaikutukset sekä ne toimenpiteet, joilla varmistetaan, että saavutetaan vähintään vastaava turvallisuuden ja ympäristönsuojelun taso kuin niillä vaatimuksilla, joista haetaan vapautusta.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  225

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Uusien teknologioiden tai ratkaisujen EU-tyyppihyväksyntää koskevan vapautuksen myöntämisen edellytyksenä on komission hyväksyntä. Hyväksyntä myönnetään täytäntöönpanosäädöksenä. Kyseinen täytäntöönpanosäädös annetaan 55 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus  226

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Ennen kuin komissio päättää poikkeuksen hyväksymisestä, hyväksyntäviranomainen voi myöntää ajoneuvotyypille, jonka osalta poikkeusta haetaan, tilapäisen hyväksynnän, joka on voimassa vain kyseisen jäsenvaltion alueella. Hyväksyntäviranomaisen on ilmoitettava siitä viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille asiakirjalla, joka sisältää 2 kohdassa tarkoitetut tiedot.

3. Ennen kuin komissio päättää poikkeuksen hyväksymisestä, hyväksyntäviranomainen voi myöntää ajoneuvotyypille, jonka osalta vapautusta haetaan, EU-tyyppihyväksynnän, mutta se on tilapäinen ja se on voimassa vain kyseisen jäsenvaltion alueella. Hyväksyntäviranomaisen on ilmoitettava siitä viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille asiakirjalla, joka sisältää 2 kohdassa tarkoitetut tiedot.

 

Tilapäisyyden ja rajallisen alueellisen voimassaolon on käytävä ilmi tyyppihyväksyntätodistuksen otsikosta ja vaatimustenmukaisuustodistuksen otsikosta. Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä tarjotakseen yhdenmukaiset mallit tyyppihyväksyntätodistukselle ja vaatimustenmukaisuustodistukselle. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset annetaan 55 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus  227

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Uusia teknologioita tai ratkaisuja koskevan poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä on, että komissio on hyväksynyt sen 55 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus  228

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Hyväksymispäätöksessä on tapauksen mukaan ilmoitettava myös, onko päätöksen voimassaololle asetettu rajoituksia. Hyväksyntä on joka tapauksessa voimassa vähintään 36 kuukautta.

Edellä 3 kohdassa tarkoitetussa komission hyväksynnässä on tapauksen mukaan ilmoitettava myös, liittyykö siihen rajoituksia. Tyyppihyväksyntä on joka tapauksessa voimassa vähintään 36 kuukautta.

Tarkistus  229

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 6 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ajoneuvot, jotka on valmistettu tilapäisen hyväksynnän mukaisesti ennen sen peruuttamista, saa kuitenkin rekisteröidä, myydä tai ottaa käyttöön missä tahansa tilapäisen hyväksynnän hyväksyneessä jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Tarkistus  230

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Tarvittavat toimet

Lisätarve delegoitujen ja täytäntöönpanosäädösten mukauttamiseen

Tarkistus  231

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos komissio hyväksyy 26 artiklan mukaisen vapautuksen myöntämisen, se toteuttaa välittömästi tarvittavat toimenpiteet, joilla delegoidut säädökset tai asianomaiset vaatimukset mukautetaan tekniikan kehitykseen.

Jos komissio hyväksyy 26 artiklan mukaisen vapautuksen myöntämisen, se toteuttaa välittömästi tarvittavat toimenpiteet, joilla delegoidut säädökset tai täytäntöönpanosäädökset mukautetaan tekniikan kehitykseen.

Tarkistus  232

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos 26 artiklan nojalla myönnettävä vapautus liittyy E-sääntöön, komissio ehdottaa kyseiseen E-sääntöön muutosta tarkistetun vuoden 1958 sopimuksen mukaisesti sovellettavaa menettelyä noudattaen.

Jos 26 artiklan nojalla myönnettävä vapautus liittyy E-sääntöön, komissio ehdottaa kyseiseen E-sääntöön muutosta menettelyllä, josta määrätään pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä niiden vaatimusten mukaisesti myönnettyjen hyväksymisien vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista tehdyssä Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sopimuksessa.

Tarkistus  233

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Heti kun asiaa koskevat säädökset tai vaatimukset on muutettu, kaikki vapautukseen liittyvät rajoitukset on poistettava.

Heti kun asiaa koskevat säädökset on muutettu, kaikki vapautuksen hyväksymisestä tehtyyn komission päätökseen liittyvät rajoitukset poistetaan.

Tarkistus  234

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos tarvittavia toimia delegoitujen säädösten tai vaatimusten mukauttamiseksi ei ole toteutettu, vapautuksen voimassaoloa voidaan hyväksynnän myöntäneen jäsenvaltion pyynnöstä jatkaa komission päätöksellä, joka hyväksytään 55 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Jos tarvittavia toimia delegoitujen säädösten mukauttamiseksi ei ole toteutettu, komissio voi hyväksynnän myöntäneen jäsenvaltion pyynnöstä myöntää jatkoa vapautuksen voimassaoloon. Hyväksyntä myönnetään täytäntöönpanosäädöksenä. Kyseinen täytäntöönpanosäädös annetaan 55 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus  235

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Valmistaja voi hakea pienten sarjojen kansallista tyyppihyväksyntää ajoneuvotyypille, jonka valmistusmäärä on liitteessä II olevassa 1 osassa vahvistettujen enimmäismäärien mukainen.

Valmistaja voi hakea pienten sarjojen kansallista tyyppihyväksyntää ajoneuvotyypille, jonka vuotuinen valmistusmäärä on liitteessä II olevassa 1 osassa vahvistettujen enimmäismäärien mukainen. Niitä enimmäismääriä on sovellettava hyväksyttyä tyyppiä olevien ajoneuvojen asettamiseen saataville markkinoilla, rekisteröintiin tai käyttöönottoon kunkin jäsenvaltion markkinoilla määrätyn vuoden aikana.

Tarkistus  236

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tällaisen hyväksynnän tapauksessa kansallinen viranomainen voi perustelluista syistä poiketa yhdestä tai useammasta liitteessä I lueteltujen säädösten säännöksestä asetettuaan vaihtoehtoiset vaatimukset.

Pieninä sarjoina valmistettavien ajoneuvojen kansallisen tyyppihyväksynnän tapauksessa hyväksyntäviranomainen voi perustelluista syistä poiketa yhdestä tai useammasta liitteessä I lueteltujen säädösten säännöksestä määritettyään vaihtoehtoiset vaatimukset.

Tarkistus  237

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Tyyppihyväksyntätodistuksessa on täsmennettävä 1 kohdan mukaisesti myönnettyjen poikkeusten sisältö. Tätä artiklaa sovellettaessa tyyppihyväksyntätodistus on laadittava täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettua mallia käyttäen, mutta siinä ei saa olla otsikkoa "Ajoneuvon EU-tyyppihyväksyntätodistus". Tyyppihyväksyntätodistukset on numeroitava tämän asetuksen mukaisesti.

4. Tämän artiklan mukaisesti tyyppihyväksyttyjen ajoneuvojen tyyppihyväksyntätodistus on laadittava 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun mallin mukaisesti, mutta siinä ei saa olla otsikkoa "Ajoneuvon EU‑tyyppihyväksyntätodistus", ja siinä on ilmoitettava tämän artiklan 1 kohdan nojalla myönnettyjen vapautusten sisältö. Tyyppihyväksyntätodistukset on numeroitava 15 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun numerointijärjestelmän mukaisesti.

Tarkistus  238

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9. Jos hakija haluaa myydä, rekisteröidä tai ottaa käyttöön ajoneuvon toisessa jäsenvaltiossa, hyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviranomaisen on hakijan pyynnöstä toimitettava hänelle jäljennös tyyppihyväksyntätodistuksesta hyväksyntäasiakirjat mukaan luettuina. Kansallisen viranomaisen on sallittava tämän ajoneuvon myynti, rekisteröinti tai käyttöönotto, jollei sillä ole perusteltua syytä uskoa, että tekniset säännöt, joiden mukaisesti ajoneuvo on hyväksytty, eivät vastaa sen omia säännöksiä.

9. Jos pienten sarjojen kansallisen tyyppihyväksynnän hakija haluaa saattaa markkinoille tai rekisteröidä ajoneuvon toisessa jäsenvaltiossa, pienten sarjojen kansallisen tyyppihyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviranomaisen on hakijan pyynnöstä toimitettava hakijalle jäljennös tyyppihyväksyntätodistuksesta hyväksyntäasiakirjat mukaan luettuina. Toisen jäsenvaltion tyyppihyväksyntäviranomaisen on sallittava ajoneuvon markkinoille saattaminen, rekisteröinti tai käyttöönotto, jollei sillä ole perusteltua syytä uskoa, että tekniset säännöt, joiden mukaisesti ajoneuvo on hyväksytty, eivät vastaa sen omia säännöksiä.

Tarkistus  239

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Yksittäishyväksyntähakemuksen tekee ajoneuvon valmistaja tai omistaja. Sen voi tehdä myös yhteisöön asettautunut henkilö, joka toimii ajoneuvon valmistajan tai omistajan puolesta.

1. Yksittäishyväksyntähakemuksen tekee ajoneuvon valmistaja tai omistaja. Sen voi tehdä myös unioniin asettautunut henkilö, joka toimii ajoneuvon omistajan puolesta. Hyväksyntäviranomaisten on ajoneuvon omistajan tai tämän puolesta toimivan, unioniin sijoittautuneen henkilön pyynnöstä myönnettävä yksittäishyväksyntä ajoneuvolle, joka on hakemukseen liitetyn kuvauksen mukainen ja vastaa tämän asetuksen vaatimuksia.

Tarkistus  240

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Yksittäishyväksyntämenettelyssä hyväksyntäviranomaisten on varmennettava, että ajoneuvo on soveltuvien hallinnollisten määräysten ja teknisten vaatimusten mukainen.

2. Yksittäishyväksyntämenettelyssä hyväksyntäviranomaisten on varmennettava, että ajoneuvo on liitteeseen I sisältyvässä luettelossa olevien soveltuvien säädösten mukainen.

Tarkistus  241

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Yksittäishyväksyntähakemus voi kattaa enintään 15 samaa tyyppiä olevaa ajoneuvoa.

4. Yksittäishyväksyntähakemus voi kattaa enintään 15 samaa tyyppiä olevaa ajoneuvoa kalenterivuotta, hakijaa ja jäsenvaltiota kohti.

Tarkistus  242

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Kun hyväksyntäviranomainen on myöntänyt hyväksynnän, sen on viipymättä annettava yksittäishyväksyntätodistus.

Tarkistus  243

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b. Yksittäishyväksyntätodistuksen on perustuttava 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun EU‑tyyppihyväksyntätodistuksen malliin, ja siihen on sisällytettävä vähintäänkin ne tiedot, joita tarvitaan ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetussa neuvoston direktiivissä 1999/37/EY1 säädetyn rekisteröintihakemuksen täyttämiseen.

 

Yksittäishyväksyntätodistuksissa ei saa olla otsikkoa "Ajoneuvon EU‑tyyppihyväksyntä". Yksittäishyväksyntätodistuksessa on oltava kyseisen ajoneuvon yksilöllinen valmistenumero.

 

_____________

 

1 EYVL L 138, 1.6.1999, s. 57.

Tarkistus  244

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Tätä artiklaa sovelletaan ajoneuvoihin, joilla yksittäishyväksyntähakemuksen jättöhetkellä ei ole aiemmin myönnettyä käyttöönottolupaa, johon liittyy ajoneuvon tunnistaminen ja rekisterinumeron antaminen sille, mukaan luettuna tilapäinen, lyhytkestoinen tai elinkeinonharjoittajalle myönnettävä rekisteröinti tai käyttöönotto, tai joiden rekisteröinnistä tai käyttöönotosta on kulunut alle kuusi kuukautta.

5. Tätä artiklaa sovelletaan ajoneuvoihin, joita yksittäishyväksyntähakemuksen jättöhetkellä ei ole aiemmin saatettu markkinoille tai joita ei ole vielä otettu käyttöön, mihin liittyy ajoneuvon tunnistaminen ja rekisterinumeron antaminen sille, mukaan luettuna tilapäinen, lyhytkestoinen tai elinkeinonharjoittajalle myönnettävä rekisteröinti, tai joiden markkinoille saattamisesta on kulunut alle kuusi kuukautta.

Tarkistus  245

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Hyväksyntäviranomainen voi vapauttaa ajoneuvon yhden tai useamman liitteessä I luetellun säädöksen vaatimusten noudattamisesta, kunhan se asettaa vaihtoehtoiset vaatimukset ja sillä on vapautukseen perustellut syyt.

Hyväksyntäviranomainen voi vapauttaa ajoneuvon liitteessä I esitettyjen vaatimusten noudattamisesta, kunhan se asettaa vaihtoehtoiset vaatimukset ja sillä on vapautukseen perustellut syyt.

Tarkistus  246

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Vaihtoehtoisilla vaatimuksilla on varmistettava sellainen liikenneturvallisuuden, ympäristönsuojelun ja työturvallisuuden taso, joka niin pitkälle kuin käytännössä on mahdollista vastaa liitteessä I olevaan luetteloon sisältyvässä soveltuvassa säädöksessä säädettyä tasoa.

Vaihtoehtoisilla vaatimuksilla on varmistettava sellainen liikenne- ja toimintaturvallisuuden ja ympäristönsuojelun sekä työturvallisuuden taso, joka niin pitkälle kuin käytännössä on mahdollista vastaa liitteessä I olevaan luetteloon sisältyvässä soveltuvassa säädöksessä säädettyä tasoa.

Tarkistus  247

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Hyväksyntäviranomaiset eivät saa suorittaa rikkovia testejä. Niiden on käytettävä kaikkia asiaankuuluvia tietoja, jotka hakija on toimittanut osoittaakseen vaihtoehtoisten vaatimusten mukaisuuden.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  248

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Hyväksyntäviranomaisten on hyväksyttävä kaikki järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden EU-tyyppihyväksynnät vaihtoehtoisten vaatimusten sijasta.

Poistetaan.

Tarkistus  249

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Yksittäishyväksyntätodistuksen on perustuttava liitteessä V vahvistettuun EU-tyyppihyväksyntätodistuksen malliin, ja siihen on sisällytettävä vähintäänkin ne tiedot, joita tarvitaan neuvoston direktiivissä 1999/37/EY säädetyn rekisteröintihakemuksen täyttämiseen.

Yksittäishyväksyntätodistuksen on perustuttava 29 artiklan 4 b kohdassa tarkoitettuun EU‑tyyppihyväksyntätodistuksen malliin, ja siihen on sisällytettävä vähintäänkin ne tiedot, joita tarvitaan neuvoston direktiivissä 1999/37/EY säädetyn rekisteröintihakemuksen täyttämiseen.

Tarkistus  250

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos hakija haluaa myydä, rekisteröidä tai ottaa toisessa jäsenvaltiossa käyttöön yksittäishyväksytyn ajoneuvon, hyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviranomaisen on pyynnöstä toimitettava hakijalle lausunto teknisistä säännöksistä, joiden mukaisesti ajoneuvo on hyväksytty, sekä mahdolliset lisätiedot, joissa kuvataan täsmällisesti ne tekniset vaatimukset, jotka kyseinen ajoneuvo täyttää.

2. Jos hakija haluaa saattaa markkinoille, rekisteröidä tai ottaa toisessa jäsenvaltiossa käyttöön yksittäishyväksytyn ajoneuvon, hyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviranomaisen on pyynnöstä toimitettava yksittäishyväksynnän hakijalle lausunto teknisistä säännöksistä, joiden mukaisesti ajoneuvo on hyväksytty, sekä mahdolliset lisätiedot, joissa kuvataan täsmällisesti ne tekniset vaatimukset, jotka kyseinen ajoneuvo täyttää.

Tarkistus  251

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos jonkin jäsenvaltion hyväksyntäviranomainen on myöntänyt ajoneuvolle yksittäishyväksynnän 29 artiklan mukaisesti, toisten jäsenvaltioiden on sallittava tällaisen ajoneuvon myynti, rekisteröinti tai käyttöönotto, jollei niillä ole perusteltua syytä uskoa, että tekniset säännökset, joiden mukaisesti ajoneuvo on hyväksytty, eivät vastaa niiden omia säännöksiä.

3. Jos jonkin jäsenvaltion hyväksyntäviranomainen on myöntänyt ajoneuvolle yksittäishyväksynnän ja se on rekisteröity 29 artiklan mukaisesti, toisten jäsenvaltioiden on sallittava tällaisen ajoneuvon markkinoille saattaminen, rekisteröinti tai käyttöönotto, jollei niillä ole perusteltua syytä uskoa, että tekniset säännökset, joiden mukaisesti ajoneuvo on hyväksytty, eivät vastaa niiden omia säännöksiä.

Tarkistus  252

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Hyväksyntäviranomaisten on ajoneuvon valmistajan tai omistajan pyynnöstä myönnettävä yksittäishyväksyntä ajoneuvolle, joka on tämän asetuksen säännösten mukainen. Tällaisessa tapauksessa hyväksyntäviranomaisten on tunnustettava yksittäishyväksyntä ja sallittava ajoneuvon myynti, rekisteröinti ja käyttöönotto.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä kohta sisällytettiin 29 artiklan 1 kohtaan.

Tarkistus  253

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Erityiset säännökset

Yksittäishyväksyntiä koskevat erityiset säännökset

Tarkistus  254

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tämän luvun säännöksiä voidaan soveltaa ajoneuvoihin, jotka on tyyppihyväksytty tämän asetuksen mukaisesti ja joita on muutettu ennen niiden ensimmäistä rekisteröintiä tai käyttöönottoa.

1. Tämän luvun säännöksiä voidaan soveltaa ajoneuvoihin, jotka on tyyppihyväksytty tämän asetuksen mukaisesti ja joita on muutettu ennen niiden markkinoille saattamista, rekisteröintiä tai käyttöönottoa.

Tarkistus  255

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan valmiiden ajoneuvojen osalta 12 kuukauden ja valmistuneiden ajoneuvojen osalta 18 kuukauden ajan päivästä, jolloin EU-tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyi.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan valmiiden ajoneuvojen osalta 24 kuukauden ja valmistuneiden ajoneuvojen osalta 30 kuukauden ajan päivästä, jolloin EU-tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyi.

Perustelu

Sarjan viimeiset ajoneuvot. Tarkistuksen tarkoituksena on saattaa tämä asetus vastaamaan direktiivin 2003/37/EU 10 artiklaa.

Tarkistus  256

Ehdotus asetukseksi

XII Luku – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

REKISTERÖINTI, MYYNTI JA KÄYTTÖÖNOTTO

ASETTAMINEN SAATAVILLE MARKKINOILLA, REKISTERÖINTI TAI KÄYTTÖÖNOTTO

 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Tarkistus  257

Ehdotus asetukseksi

XII a luku (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

XII a LUKU

 

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ YLEISILLÄ TEILLÄ

 

35 a artikla

 

Ajoneuvoa voi ajaa yleisillä teillä, jos se täyttää yleisillä teillä ajamista varten asetetut mittasuhteita, painoa, turvallisuutta, valoja ja vakuutusta koskevat vaatimukset ja jos sitä ajaa asiaankuuluvat vaatimukset täyttävä henkilö, jolla on yhdenmukaistettu eurooppalainen ajokortti kyseisen ajoneuvotyypin ajamiseen.

Tarkistus  258

Ehdotus asetukseksi

36 artikla

Komission teksti

Tarkistus

36 artikla

36 artikla

Tämän asetuksen mukaiset ajoneuvot, järjestelmät, osat tai erilliset tekniset yksiköt

Kansallisen tason menettely vakavan riskin aiheuttavia ajoneuvoja, järjestelmiä, osia tai erillisiä teknisiä yksiköitä varten

1. Jos kansallinen viranomainen katsoo, että vaikka uudet ajoneuvot, järjestelmät, osat tai erilliset tekniset yksiköt ovat sovellettavien vaatimusten mukaisia tai asianmukaisesti merkittyjä, ne muodostavat silti vakavan vaaran liikenneturvallisuudelle tai vahingoittavat vakavasti ympäristöä tai kansanterveyttä taikka traktorien tapauksessa aiheuttavat vakavan vaaran työturvallisuudelle, se voi enintään kuuden kuukauden ajaksi kieltäytyä rekisteröimästä tällaisia ajoneuvoja tai sallimasta tällaisten ajoneuvojen, osien tai erillisten teknisten yksiköiden myyntiä tai käyttöönottoa alueellaan.

1. Kun jonkin jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaiset ovat ryhtyneet toimenpiteisiin asetuksen (EY) N:o 765/2008 20 artiklan nojalla tai kun niillä on riittävä syy uskoa, että tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluva ajoneuvo, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö aiheuttaa vakavan riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle tai muille yleisen edun vuoksi suojeltaville, tämän asetuksen piiriin kuuluville näkökohdille, hyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviranomaisen on suoritettava asianomaista ajoneuvoa, järjestelmää, osaa tai erillistä teknistä yksikköä koskeva arviointi, joka kattaa kaikki tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset. Asianomaisten talouden toimijoiden on toimittava täydessä yhteistyössä markkinavalvonta- ja/tai hyväksyntäviranomaisten kanssa.

Tässä tapauksessa kyseisen kansallisen viranomaisen on viipymättä ilmoitettava asiasta valmistajalle, muiden jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille ja komissiolle ja ilmoitettava päätöksensä perusteena olevat syyt sekä erityisesti, perustuuko päätös jompaankumpaan seuraavista:

Kun hyväksynnän myöntänyt hyväksyntäviranomainen havaitsee arvioinnin yhteydessä, että ajoneuvo, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö ei täytä tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, sen on viipymättä vaadittava asianomaista talouden toimijaa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön saattamiseksi vastaamaan kyseisiä vaatimuksia tai sen poistamiseksi markkinoilta tai sen palauttamisen järjestämiseksi sellaisen kohtuullisen ajanjakson kuluessa, joka on oikeassa suhteessa riskin luonteeseen.

a) puutteet asiaa koskevissa säädöksissä

Hyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviranomaisen on ilmoitettava asianomaiselle tutkimuslaitokselle tämän kohdan ensimmäisen ja toisen alakohdan mukaisesti toteutetuista toimenpiteistä. Asetuksen (EY) N:o 765/2008 21 artiklaa sovelletaan tämän kohdan toisessa alakohdassa mainittuihin toimenpiteisiin.

b) asiaa koskevien vaatimusten virheellinen soveltaminen.

 

2. Komissio kuulee päätöksen valmistelemiseksi mahdollisimman pian asianomaisia osapuolia ja erityisesti tyyppihyväksynnän myöntänyttä hyväksyntäviranomaista.

2. Kun hyväksyntäviranomaiset katsovat, että vaatimustenvastaisuus ei rajoitu niiden kansalliselle alueelle, niiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille arvioinnin tuloksista ja toimenpiteistä, jotka ne ovat vaatineet talouden toimijaa toteuttamaan.

3. Jos 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet perustuvat puutteisiin asiaa koskevissa säädöksissä, komissio toteuttaa seuraavat toimenpiteet:

3. Talouden toimijan on varmistettava, että kaikki asianmukaiset korjaavat toimenpiteet toteutetaan kaikkien vaatimustenvastaisten ajoneuvojen, järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden osalta, jotka talouden toimija on eri puolilla unionia saattanut markkinoille tai rekisteröinyt tai joiden käyttöönotosta se vastaa.

a) Delegoitujen säädösten tapauksessa komissio muuttaa kyseisiä säädöksiä.

 

b) E-sääntöjen tapauksessa komissio tekee tarvittavat muutosehdotukset asiaa koskeviin E-sääntöihin tarkistetun vuoden 1958 sopimuksen mukaisesti sovellettavaa menettelyä noudattaen.

 

4. Jos 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet perustuvat asiaa koskevien vaatimusten virheelliseen soveltamiseen, komissio toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseinen hyväksyntäviranomainen noudattaa vaatimuksia. Tällaisista toimista ilmoitetaan kaikkien jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisille.

4. Jos asianomainen talouden toimija ei 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetussa ajassa suorita riittäviä korjaavia toimenpiteitä, kansallisten viranomaisten on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla kielletään vaatimustenvastaisten ajoneuvojen, järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden markkinoille saattaminen, rekisteröinti tai käyttöönotto tai rajoitetaan sitä tai poistetaan kyseiset ajoneuvot, järjestelmät, osat tai erilliset tekniset yksiköt niiden kansallisilta markkinoilta tai järjestetään niitä koskeva palautusmenettely.

 

5. Kansallisten viranomaisten on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille näistä toimenpiteistä.

 

Ilmoitettaviin tietoihin on sisällyttävä kaikki saatavilla olevat yksityiskohtaiset tiedot, erityisesti ne, jotka ovat tarpeen vaatimustenvastaisen ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön tunnistamista ja sen alkuperän, siihen liittyvän väitetyn vaatimustenvastaisuuden ja riskin luonteen ja toteutettujen kansallisten toimenpiteiden luonteen ja keston määrittämistä varten, sekä asianomaisen talouden toimijan esittämät perustelut. Hyväksyntäviranomaisten on erityisesti ilmoitettava, johtuuko vaatimustenvastaisuus jommastakummasta seuraavista:

 

a) ajoneuvo, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö ei täytä vaatimuksia, jotka liittyvät ihmisten terveyteen tai turvallisuuteen, ympäristönsuojeluun tai muihin yleisen edun vuoksi suojeltaviin, tämän asetuksen piiriin kuuluviin näkökohtiin

 

b) liitteessä I luetelluissa soveltuvissa säädöksissä on puutteita.

 

6. Jäsenvaltioiden on kuukauden kuluessa ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikista toteutetuista toimenpiteistä ja toimitettava kaikki hallussaan olevat lisätiedot, jotka liittyvät asianomaisen ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön vaatimustenvastaisuuteen, sekä vastalauseensa siinä tapauksessa, että ilmoitetusta kansallisesta toimenpiteestä on erimielisyyttä.

 

7. Jos kuukauden kuluessa 6 kohdassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamisesta mikään jäsenvaltio tai komissio ei ole esittänyt vastalausetta yhden jäsenvaltion toteuttamasta toimenpiteestä, mainitun toimenpiteen katsotaan olevan oikeutettu.

 

8. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ryhdytään viipymättä asianomaista ajoneuvoa, järjestelmää, osaa tai erillistä teknistä yksikköä koskeviin asianmukaisiin rajoittaviin toimenpiteisiin, kuten ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön poistamiseen niiden markkinoilta.

Tarkistus  259

Ehdotus asetukseksi

36 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

36 a artikla

 

Unionin suojamenettely

 

1. Jos 36 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetyn menettelyn aikana on esitetty jonkin jäsenvaltion toteuttamaa toimenpidettä koskevia vastalauseita tai jos komissio katsoo, että kansallinen toimenpide on unionin lainsäädännön vastainen, komissio arvioi kyseisen kansallisen toimenpiteen viipymättä kuultuaan jäsenvaltioita ja asianomaista talouden toimijaa tai toimijoita. Komissio päättää tämän arvioinnin tulosten perusteella siitä, onko kansallinen toimenpide oikeutettu vai ei.

 

Komissio antaa päätöksensä tiedoksi kaikille jäsenvaltioille sekä asianomaiselle talouden toimijalle tai toimijoille.

 

2. Jos kansallinen toimenpide katsotaan oikeutetuksi, kaikkien jäsenvaltioiden on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että vaatimustenvastainen ajoneuvo, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö poistetaan niiden markkinoilta, ja ilmoitettava asiasta komissiolle. Jos kansallista toimenpidettä ei katsota oikeutetuksi, asianomaisen jäsenvaltion on peruutettava toimenpide.

 

3. Jos kansallinen toimenpide katsotaan oikeutetuksi ja sen katsotaan johtuvan puutteista tässä asetuksessa tai tämän asetuksen nojalla annetuissa delegoiduissa tai täytäntöönpanosäädöksissä, komissio ehdottaa aiheellisia toimenpiteitä seuraavasti:

 

a) jos kyse on tämän asetuksen nojalla annetuista delegoiduista tai täytäntöönpanosäädöksistä, komissio ehdottaa tarvittavia muutoksia kyseiseen säädökseen;

 

b) jos kyse on E-säännöistä, komissio tekee tarvittavat muutosehdotukset asiaa koskeviin E-sääntöihin tarkistetun vuoden 1958 sopimuksen mukaisesti sovellettavaa menettelyä noudattaen.

Tarkistus  260

Ehdotus asetukseksi

36 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

36 b artikla

 

Vaatimustenmukaiset ajoneuvot, järjestelmät, osat tai erilliset tekniset yksiköt, jotka aiheuttavat vakavan riskin

 

1. Jos jäsenvaltio havaitsee 36 artiklan 1 kohdan mukaisesti suorittamansa arvioinnin jälkeen, että ajoneuvo, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö siitä huolimatta, että se on soveltuvien vaatimusten mukainen tai on asianmukaisesti merkitty, aiheuttaa vakavan riskin turvallisuudelle tai voi vakavasti vahingoittaa ympäristöä tai kansanterveyttä, sen on vaadittava asianomaista talouden toimijaa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että asianomainen ajoneuvo, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö ei markkinoille saatettaessa, rekisteröitäessä tai käyttöönoton jälkeen enää aiheuta kyseistä riskiä, tai ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön poistamiseksi markkinoilta tai sen palautuksen järjestämiseksi sellaisen kohtuullisen ajan kuluessa, joka on oikeassa suhteessa riskin luonteeseen. Jäsenvaltio voi kieltäytyä rekisteröimästä kyseisiä ajoneuvoja, kunnes ajoneuvon valmistaja on toteuttanut kaikki nämä asianmukaiset toimenpiteet.

 

2. Kun kyse on 1 kohdassa tarkoitetuista ajoneuvoista, järjestelmistä, osista tai erillisistä teknisistä yksiköistä, talouden toimijan on varmistettava, että korjaaviin toimiin ryhdytään kaikkien sellaisten ajoneuvojen, järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden osalta, jotka on saatettu markkinoille tai rekisteröity tai jotka otetaan käyttöön unionissa.

 

3. Kyseisen jäsenvaltion on kuukauden kuluessa ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikki saatavilla olevat yksityiskohtaiset tiedot, erityisesti ne, jotka ovat tarpeen kyseisen ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön tunnistamista ja sen alkuperän ja toimitusketjun, siihen liittyvän riskin luonteen ja toteutettujen kansallisten toimenpiteiden luonteen ja keston määrittämistä varten.

 

4. Komissio kuulee viipymättä jäsenvaltioita ja asianomaista talouden toimijaa tai toimijoita ja etenkin tyyppihyväksynnän myöntänyttä hyväksyntäviranomaista ja arvioi kansallisen toimenpiteen. Komissio päättää tämän arvioinnin tulosten perusteella siitä, onko kansallinen toimenpide oikeutettu vai ei, ja tarvittaessa ehdottaa soveltuvia toimenpiteitä.

 

5. Komissio osoittaa päätöksensä kaikille jäsenvaltioille ja antaa sen viipymättä tiedoksi niille sekä asianomaiselle talouden toimijalle tai toimijoille.

Tarkistus  261

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Osat ja varusteet, jotka aiheuttavat merkittävän vaaran keskeisten järjestelmien moitteettomalle toiminnalle

Sellaisten osien tai varusteiden markkinoille saattaminen ja käyttöönotto, jotka aiheuttavat vakavan vaaran keskeisten järjestelmien moitteettomalle toiminnalle

Tarkistus  262

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Sellaisten osien ja varusteiden myynti, myyntiin tarjoaminen tai käyttöönotto, jotka voivat merkittävästi haitata ajoneuvon turvallisuuden tai ympäristönsuojelun tason kannalta olennaisten järjestelmien toimintaa, on kiellettävä, elleivät ne ovat saaneet hyväksyntäviranomaisen lupaa 4 kohdan ja 39 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti.

Sellaisia osia tai varusteita, jotka voivat aiheuttaa vakavan vaaran ajoneuvon turvallisuuden tai ympäristönsuojelun tason kannalta olennaisten järjestelmien toiminnalle, ei saa saattaa markkinoille, rekisteröidä tai ottaa käyttöön, elleivät ne ole saaneet hyväksyntäviranomaisen lupaa 39 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus  263

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Komissio laatii 57 artiklassa tarkoitetulla menettelyllä luettelon tällaisista osista ja varusteista ottaen huomioon käytettävissä olevat, seuraavia seikkoja koskevat tiedot:

Komissio laatii luettelon tällaisista osista ja varusteista 57 artiklassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten muodossa seuraavien tekijöiden perusteella:

Tarkistus  264

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa, tarpeen mukaan, 57 artiklan mukaisesti delegoitu säädös, jossa yksilöidään ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut osat ja varusteet, kun ne saatetaan markkinoille.

Poistetaan.

Tarkistus  265

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Edellä 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua luetteloa voidaan päivittää, ja 4 kohdassa tarkoitettu todistuksen malli ja numerointijärjestelmä sekä menettelyyn liittyvät näkökohdat, kyseisiä osia koskevat vaatimukset, merkintä, pakkaus ja asianmukaiset testit voidaan vahvistaa tarvittavissa määrin 57 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

4. Komissio vahvistaa 39 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun todistuksen mallin ja numerointijärjestelmän sekä kaikki kyseisessä artiklassa tarkoitetut menettelyyn liittyvät näkökohdat täytäntöönpanosäädösten nojalla. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset annetaan 55 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus  266

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Vaatimukset voivat perustua liitteessä I lueteltuihin säädöksiin tai muodostua osan tai varusteen vertailusta alkuperäisen ajoneuvon tai tapauksen mukaan jonkin sen osan suoristuskyvyn kanssa. Näissä tapauksissa vaatimuksilla on varmistettava, että osat tai varusteet eivät heikennä ajoneuvon turvallisuuden tai ympäristönsuojelun tason kannalta keskeisten järjestelmien toimintaa.

5. Komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 57 artiklan mukaisesti vaatimuksista, jotka tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen osien tai varusteiden on täytettävä.

 

Vaatimukset voivat perustua liitteessä I lueteltuihin säädöksiin tai muodostua osan tai varusteen vertailusta alkuperäisen ajoneuvon tai tapauksen mukaan jonkin sen osan ympäristöön tai turvallisuuteen liittyvän suorituskyvyn kanssa. Vaatimuksilla on joka tapauksessa varmistettava, että osat tai varusteet eivät heikennä ajoneuvon turvallisuuden tai ympäristönsuojelun tason kannalta keskeisten järjestelmien toimintaa.

Tarkistus  267

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Neuvosto voi määräenemmistöllä komission ehdotuksesta tunnustaa yhteisön ja kolmansien maiden välillä tehtyjen monen- tai kahdenvälisten sopimusten puitteissa tässä asetuksessa vahvistettujen, järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden EU-tyyppihyväksyntää koskevien edellytysten tai säännösten vastaavuuden kansainvälisesti tai kolmansissa maissa vahvistettujen menettelyjen kanssa.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä 44 artiklan 1 kohta pitäisi poistaa. Se on johdettu oikeusperusta, joka ei ole perussopimusten mukainen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 6. toukokuuta 2008 asiassa C-133/06 antaman tuomion nojalla.

Tarkistus  268

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tämän asetuksen tai erillisasetusten mukaisesti laadittujen testausselosteiden asemesta voidaan vaihtoehtoisesti käyttää täydellisiä testausselosteita, jotka on annettu liitteessä I lueteltujen, OECD:n yleisten sääntöjen mukaisesti hyväksyttyjen OECD:n yhdenmukaistettujen testiohjeiden mukaisesti.

2. Tämän asetuksen tai erillisasetusten mukaisesti laadittujen testausselosteiden asemesta voidaan vaihtoehtoisesti käyttää täydellisiä testausselosteita, jotka on annettu liitteessä I lueteltujen OECD:n yhdenmukaistettujen testiohjeiden mukaisesti.

Tarkistus  269

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Valmistajien on tarjottava ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot itsenäisten toimijoiden käyttöön vapaalla ja standardoidulla tavalla verkkosivustoilla, joilla ne ovat saatavilla vaivattomasti ja nopeasti. Tiedot on erityisesti annettava saataville tavalla, joka ei ole syrjivä verrattuna siihen, miten tiedot toimitetaan valtuutetuille jälleenmyyjille ja korjaamoille tai annetaan niiden saataville.

Valmistajien on tarjottava ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot valtuutettujen jälleenmyyjien ja korjaamojen ja itsenäisten toimijoiden käyttöön tasavertaisesti ja standardoidulla tavalla verkkosivustoilla, joilla ne ovat saatavilla vaivattomasti ja nopeasti. Tiedot on annettava saataville tavalla, joka ei ole syrjivä.

Tarkistus  270

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Pääsyä turva- ja ympäristönhallintajärjestelmien asianmukaisen toiminnan kannalta ratkaisevan tärkeisiin ohjelmistoihin on rajoitettava korjaus- ja huoltotoimiin, minkä vuoksi säännöstä ei sovelleta ohjelmistoihin, joilla muutetaan parametreja ja tietojoukkoja.

Tarkistus  271

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Ennen kuin komissio hyväksyy ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tietojen antamista koskevan yhteisen standardin, näiden tietojen on oltava johdonmukaisesti saatavissa ja kohtuullisen helposti prosessoitavissa.

Tarkistus  272

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Valmistajien on asetettava ohjekirjat itsenäisten toimijoiden sekä valtuutettujen jälleenmyyjien ja korjaamojen käyttöön.

2. Valmistajien on asetettava ohjekirjat ja työkalut valtuutettujen jälleenmyyjien, korjaamojen ja itsenäisten toimijoiden käyttöön tasavertaisesti. Valmistajien on myös tarjottava edellä mainituille tahoille ohjelmiston lataamiseen ja vikakoodien hallintaan liittyvää asianmukaista koulutusta.

Tarkistus  273

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin on sisällyttävä vähintään kaikki seuraavista:

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin on sisällyttävä kaikki seuraavista:

Perustelu

Asetusluonnokseen liittyvässä vaikutustenarvioinnissa ei puututa korjaamiseen ja huoltamiseen annettavia tietoja koskevaan kysymykseen. Tämä on ristiriidassa Euroopan parlamentin kannattamien järkevän sääntelyn periaatteiden kanssa. Autojen ja kaupallisten ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen annettavien tietojen kopioiminen ei ole tarkoituksenmukaista. Kuten sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan teettämän, korjaamiseen ja huoltamiseen annettavia tietoja koskevan selvityksen johtopäätöksissä korostetaan, traktorien korjaamiseen ja huoltamiseen annettavien tietojen toimittamisesta tarvitaan räätälöityä lainsäädäntöä, jossa otetaan huomioon traktoreiden erityispiirteet.

Tarkistus  274

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) traktorin tyyppi ja malli

Tarkistus  275

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g) ajoneuvotyyppiä koskeva ohjelmiston kalibrointitunnus

g) ajoneuvotyyppiä koskeva ohjelmiston osanumero

Perustelu

Ohjelmisto on ajoneuvon osa siinä missä rautatavarakin (esimerkiksi hammaspyörät ja pultit). Ohjelmistolla on "osanumero", jonka avulla määritetään sen ominaisuudet sekä ajoneuvotyypit, joihin se voidaan ladata. Tämä tieto annetaan tällä hetkellä valtuutetuille korjaamoille.

Tarkistus  276

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) datatietueita koskevat tiedot sekä kaksisuuntaiset valvonta- ja testaustiedot

i) datatietueita koskevat tiedot, testaustiedot ja tekniset tiedot

Tarkistus  277

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 3 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

j) työyksiköt.

Poistetaan.

Perustelu

Tästä vaatimuksesta ei säädetä asetuksissa (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009, jotka koskevat henkilö- ja kuorma-autojen hyväksyntää ja niiden korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavia tietoja. Valmistajat käyttävät tavallisesti työyksiköitä takuuvaateisiin liittyvien toimenpiteiden hallintaan. Takuu ei koske itsenäisiä toimijoita, joten tätä tietoa ei ole tarpeen antaa.

Tarkistus  278

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Standardissa ISO 11783 määritettyjen pöytäkirjojen kattama ajoneuvoa ja huoltoa koskevien tietojen saatavuus traktorien ja vedettävien tai hinattavien varusteiden välisen viestinnän osalta voidaan myös toteuttaa valmistajien yhteenliittymän avulla.

Tarkistus  279

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7. Vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivien traktorien laitteiden suunnittelua ja valmistusta varten valmistajien on annettava OBD-järjestelmän sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot syrjimättömällä tavalla kaikille vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivien ajoneuvojen käytössä tarvittavien laitteiden asentajille, valmistajille ja korjaajille.

7. Vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivien ajoneuvojen laitteiden suunnittelua ja valmistusta varten valmistajien on annettava OBD-järjestelmän sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot syrjimättömällä tavalla kaikille vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivien ajoneuvojen käytössä tarvittavien laitteiden asentajille, valmistajille ja korjaajille.

Tarkistus  280

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos tällaisia tietoja ei ole saatavilla tai ne eivät kyseisenä ajankohtana ole tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia, valmistajan on annettava todiste kuuden kuukauden kuluessa päivästä, jona tyyppihyväksyntä annetaan.

Jos tällaisia tietoja ei ole saatavilla tai ne eivät ole tämän asetuksen ja sen EU‑tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää haettaessa sovellettavien, tämän asetuksen nojalla hyväksyttyjen delegoitujen ja täytäntöönpanosäädösten mukaisia, valmistajan on annettava todiste kuuden kuukauden kuluessa päivästä, jona tyyppihyväksyntä annetaan.

Tarkistus  281

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9. Jos todistetta asetuksen noudattamisesta ei anneta mainitussa määräajassa, hyväksyntäviranomaisen on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet noudattamisen varmistamiseksi.

9. Jos todistetta asetuksen noudattamisesta ei anneta 8 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetussa määräajassa, hyväksyntäviranomaisen on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet noudattamisen varmistamiseksi.

Tarkistus  282

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 12 kohta

Komission teksti

Tarkistus

12. Siirretään komissiolle valta antaa 57 artiklan mukaisesti delegoitu säädös, jossa vahvistetaan yksityiskohtaiset vaatimukset korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudelle ja erityisesti tekniset eritelmät, jotka liittyvät siihen, miten ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot on asetettava saataville.

12. Siirretään komissiolle valta antaa 57 artiklan mukaisesti delegoitu säädös yksityiskohtaisista vaatimuksista korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudelle ja erityisesti tekniset eritelmät, jotka liittyvät siihen, miten ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot on asetettava saataville.

Tarkistus  283

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 12 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a. Komissio mukauttaa 57 artiklan mukaisesti delegoidulla säädöksellä tässä artiklassa vahvistetut tietovaatimukset, mukaan luettuna tekniset eritelmät, jotka liittyvät siihen miten tiedot on asetettava saataville, kun vaatimusten soveltaminen osoittautuu epäsoveltuvaksi tiettyyn ajoneuvotyyppiin suhteellisuuden perusteella etenkin kyseisen ajoneuvon tuotantomäärien osalta. Tällainen mukautus voi perustelluissa tapauksissa johtaa vapautukseen yhdestä tai useammasta tietovaatimuksesta. Mahdollisella mukautuksella tai vapautuksella varmistetaan joka tapauksessa, että tämän artiklan tavoitteet voidaan saavuttaa.

 

Mitä tulee luokkien R ja S ajoneuvoihin, komissio antaa samoin edellytyksin delegoidun säädöksen varmistaakseen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun mukautuksen tai vapautuksen.

Tarkistus  284

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Valmistajat saavat veloittaa kohtuullisen ja kustannuksiin nähden oikeasuhteisen maksun tämän asetuksen piiriin kuuluvien ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saamisesta.

1. Valmistajat saavat veloittaa kohtuullisen ja kustannuksiin nähden oikeasuhteisen maksun tämän asetuksen piiriin kuuluvien ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen, työkalujen ja koulutuksen saamisesta.

Tarkistus  285

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Seuraamukset

(Tämä artikla siirretään XIX lukuun – loppusäännökset.)

Tarkistus  286

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomisen, johon valmistaja on syyllistynyt, seuraamuksista ja ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle viimeistään [6 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ja ilmoitettava viipymättä niihin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomisen, johon valmistaja on syyllistynyt, seuraamuksista ja ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle viimeistään * ja ilmoitettava sille niiden mahdollisista myöhemmistä muutoksista viipymättä.

 

_______________

 

* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään päivämäärä: 24 kuukauden kuluttua tämän asetuksen julkaisemisesta.

Tarkistus  287

Ehdotus asetukseksi

50 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

50 a artikla

 

Tutkimuslaitoksiin liittyvät vaatimukset

 

1. Tutkimuslaitosten 51 artiklan mukaista nimeämistä ja 53 artiklan mukaista ilmoittamista varten tutkimuslaitosten on täytettävä tämän artiklan 2–11 kohdassa vahvistetut vaatimukset.

 

2. Tutkimuslaitos on perustettava jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ja sillä on oltava oikeushenkilöllisyys, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 51 artiklan 1 kohtaa.

 

3. Tutkimuslaitoksen on oltava arvioimansa ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön suunnittelu-, valmistus-, toimitus-, asennus-, käyttö- tai huoltoprosesseista riippumaton elin.

 

Elimen, joka kuuluu yrittäjäjärjestöön tai toimialajärjestöön, joka edustaa yrityksiä, jotka ovat osallisina elimen arvioimien, testaamien tai tutkimien ajoneuvojen, järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden suunnittelussa, valmistuksessa, toimittamisessa, asentamisessa, käytössä tai huollossa, voidaan katsoa täyttävän ensimmäisen alakohdan vaatimukset sillä edellytyksellä, että osoitetaan sen riippumattomuus ja eturistiriitojen puuttuminen.

 

4. Tutkimuslaitos, sen ylin johto ja arviointitehtävien suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät saa olla arvioimiensa ajoneuvojen, järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden suunnittelija, valmistaja, toimittaja, asentaja, ostaja, omistaja, käyttäjä tai huoltaja eivätkä minkään tällaisen osapuolen valtuutettu edustaja. Tämä ei sulje pois sellaisten arvioitujen ajoneuvojen, järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden käyttöä, jotka ovat tutkimuslaitoksen toimien kannalta tarpeellisia, eikä sellaisten ajoneuvojen, järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden käyttöä henkilökohtaisiin tarkoituksiin.

 

Tutkimuslaitos, sen ylin johto ja arviointi‑, testaus- tai tarkastustehtävien suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät saa olla suoranaisesti mukana näiden ajoneuvojen, järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden suunnittelussa, valmistuksessa tai rakentamisessa, kaupan pitämisessä, asentamisessa, käytössä tai huollossa eivätkä edustaa näissä toiminnoissa mukana olevia osapuolia. Ne eivät saa osallistua sellaiseen toimintaan, joka voi olla ristiriidassa niiden suorittaman arvioinnin riippumattomuuden kanssa tai vaarantaa niiden luotettavuuden siltä osin kuin kyse on arviointitoimista, joita varten ne on ilmoitettu. Tämä koskee erityisesti konsulttipalveluja.

 

Tutkimuslaitosten on varmistettava, että niiden tytäryhtiöiden tai alihankkijoiden toimet eivät vaikuta niiden suorittamien vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien luottamuksellisuuteen, objektiivisuuteen tai puolueettomuuteen.

 

5. Tutkimuslaitosten ja niiden henkilöstön on suoritettava arviointitoimet mahdollisimman suurta ammatillista luotettavuutta ja kyseisellä erityisalalla vaadittavaa teknistä pätevyyttä noudattaen ja oltava riippumattomia kaikenlaisesta, erityisesti taloudellisesta painostuksesta ja johdattelusta, joka saattaisi vaikuttaa niiden suorittamaan arviointiin tai arviointitoimien tuloksiin, erityisesti niiden henkilöiden tai henkilöryhmien taholta, joille näiden toimien tuloksilla on merkitystä.

 

6. Tutkimuslaitosten on kyettävä suorittamaan kaikki vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävät, jotka niille on uskottu ja joiden osalta ne on ilmoitettu, riippumatta siitä, suorittaako tutkimuslaitos tehtävät itse vai suoritetaanko ne sen puolesta ja sen vastuulla.

 

7. Tutkimuslaitoksella on kaikkina aikoina ja kunkin sellaisen arviointitehtävän ja kaikkien ajoneuvojen, järjestelmien, osien tai erillisten yksiköiden tai niiden luokkien osalta, joita varten se on ilmoitettu, oltava käytössään seuraavat:

 

a) tarvittava henkilöstö, jolla on tekninen tietämys ja riittävä ja soveltuva kokemus vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamiseksi;

 

b) tarvittavat kuvaukset menettelyistä, joiden mukaisesti arviointitehtävät suoritetaan, siten että varmistetaan näiden menettelyiden avoimuus ja toistettavuus, sekä asianmukaiset toimintalinjat ja menettelyt, joiden perusteella sen tutkimuslaitoksena suorittamat toiminnot erotellaan muista toiminnoista;

 

c) tarvittavat menettelyt, joiden mukaisesti se hoitaa tehtäviään siten, että yritysten koko, toimiala ja rakenne, asianomaisessa ajoneuvossa, järjestelmässä, osassa tai erillisessä teknisessä yksikössä käytettävän teknologian suhteellinen monimutkaisuus sekä tuotannon luonne massa- tai sarjatuotantona otetaan asianmukaisesti huomioon.

 

8. Tutkimuslaitoksilla on oltava käytössään tarvittavat keinot niiden teknisten ja hallinnollisten tehtävien suorittamiseen, joita vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien asianmukainen hoitaminen edellyttää, ja mahdollisuus käyttää kaikkia tarvittavia laitteita tai välineitä.

 

9. Vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien suorittamisesta vastaavalla henkilöstöllä on oltava

 

a) vankka tekninen ja ammatillinen koulutus, joka kattaa kaikki vaatimustenmukaisuuden arviointitoimet, joita varten tutkimuslaitos on ilmoitettu;

 

b) riittävät tiedot suoritettavia arviointeja koskevista vaatimuksista ja riittävät valtuudet tällaisten arviointien suorittamiseen;

 

c) asianmukaiset tiedot ja asianmukainen käsitys tässä asetuksessa ja liitteessä I luetelluissa säädöksissä vahvistetuista turvallisuus- ja ympäristövaatimuksista ja muista asiaan liittyvistä säännöksistä;

 

d) kyky laatia todistuksia, asiakirjoja ja selosteita, joilla osoitetaan, että arvioinnit on suoritettu.

 

10. Tutkimuslaitoksen, sen ylimmän johdon ja arviointihenkilöstön puolueettomuus on varmistettava.

 

11. Tutkimuslaitoksen ylimmän johdon ja arviointihenkilöstön palkkiot eivät saa olla riippuvaisia suoritettujen arviointien määrästä tai tuloksista.

 

12. Tutkimuslaitosten on otettava vastuuvakuutus, jollei tällainen vastuu kuulu jäsenvaltiolle kansallisen lainsäädännön perusteella tai jollei jäsenvaltio itse ole suoraan vastuussa vaatimustenmukaisuuden arvioinnista.

 

13. Tutkimuslaitosten henkilöstöllä on oltava vaitiolovelvollisuus kaikkien niiden tietojen suhteen, jotka ne saavat suorittaessaan tehtäviään tämän asetuksen tai sen täytäntöön panemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön säännösten mukaisesti, paitsi sen jäsenvaltion toimivaltaisiin viranomaisiin nähden, jossa laitosten toimet suoritetaan. Omistusoikeudet on suojattava.

Tarkistus  288

Ehdotus asetukseksi

50 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

50 b artikla

 

Tutkimuslaitosten tytäryhtiöt ja alihankinta

 

1. Tutkimuslaitoksen toimia voidaan antaa alihankintaan tai teettää tytäryhtiöllä ainoastaan, jos siitä on sovittu valmistajan kanssa.

 

2. Jos tutkimuslaitos antaa alihankintaan tietyt vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvät tehtävät tai käyttää tytäryhtiötä, sen on varmistettava, että alihankkija tai tytäryhtiö täyttää 50 a artiklassa säädetyt vaatimukset, ja tiedotettava siitä ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselle.

 

3. Tutkimuslaitosten on otettava täysi vastuu alihankkijoiden tai tytäryhtiöiden suorittamista tehtävistä riippumatta siitä, mihin nämä ovat sijoittautuneet.

 

4. Tutkimuslaitosten on pidettävä ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen saatavilla asiakirjat, jotka koskevat alihankkijan tai tytäryhtiön pätevyyden arviointia sekä työtä, jonka ne ovat suorittaneet tämän asetuksen mukaisesti.

Tarkistus  289

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kansallisten viranomaisten tämän artiklan soveltamista varten nimeämien tutkimuslaitosten on noudatettava tämän asetuksen säännöksiä.

1. Hyväksyntäviranomaisten tämän artiklan soveltamiseksi nimeämien tutkimuslaitosten on noudatettava tämän asetuksen säännöksiä.

Tarkistus  290

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Tutkimuslaitosten on osoitettava, että niillä on asianmukainen osaaminen ja erityiset tekniset tiedot sekä toteen näytetty kokemus tämän asetuksen ja liitteessä I lueteltujen säädösten soveltamisalaan kuuluvilla erityisaloilla. Tutkimuslaitosten on noudatettava delegoidussa säädöksessä vahvistettuja standardeja, jotka liittyvät niiden toimiin. Noudattamista ei kuitenkaan vaadita 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn viimeisessä vaiheessa.

4. Tutkimuslaitosten on osoitettava, että niillä on asianmukainen osaaminen ja erityiset tekniset tiedot sekä toteen näytetty kokemus tämän asetuksen ja liitteessä I lueteltujen säädösten soveltamisalaan kuuluvilla erityisaloilla. Tutkimuslaitosten on lisäksi noudatettava 51 a artiklassa tarkoitetussa delegoidussa säädöksessä vahvistettuja standardeja, jotka liittyvät niiden toimiin. Noudattamista ei kuitenkaan vaadita monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn viimeisessä vaiheessa.

Tarkistus  291

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Valmistaja tai sen puolesta toimiva alihankkija voidaan nimetä tutkimuslaitokseksi ainoastaan luokan A toimia varten siltä osin kuin kyse on teknisistä vaatimuksista, joiden osalta tämän asetuksen nojalla hyväksytyssä delegoidussa säädöksessä sallitaan itsetestaus.

Poistetaan.

Tarkistus  292

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8. Siirretään komissiolle valta antaa 57 artiklan mukaisesti delegoitu säädös, jossa vahvistetaan ne vaatimukset, joita tutkimuslaitosten on noudatettava, ja menettely tutkimuslaitosten arviointia varten, jotta voidaan varmistaa, että kyseisten laitosten toiminta yltää samalle korkealle tasolle kaikissa jäsenvaltioissa.

Poistetaan.

Tarkistus  293

Ehdotus asetukseksi

51 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

51 a artikla

 

Akkreditoidut sisäiset tutkimuslaitokset

 

1. Valmistajan akkreditoitua sisäistä tutkimuslaitosta voidaan käyttää tutkimuslaitoksena, joka suorittaa arviointitehtäviä yritykselle, josta se on osa, ainoastaan luokan A toimia varten siltä osin kuin kyse on teknisistä vaatimuksista, joiden osalta tämän asetuksen nojalla annetussa delegoidussa säädöksessä sallitaan itsetestaus. Tämän laitoksen on muodostettava erillinen ja erotettavissa oleva osa kyseisestä yrityksestä eikä se saa osallistua arvioimiensa ajoneuvojen, järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden suunnitteluun, tuotantoon, toimittamiseen, asentamiseen tai huoltoon.

 

2. Akkreditoidun sisäisen laitoksen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 

a) sen on oltava akkreditoitu asetuksen (EY) N:o 765/2008 mukaisesti;

 

b) akkreditoidun sisäisen tutkimuslaitoksen ja sen henkilöstön on muodostettava määriteltävissä oleva osa organisaatiosta, ja sillä on oltava sen yrityksen, jonka osa se on, sisällä käytössä raportointimenettelyt, jotka varmistavat laitoksen puolueettomuuden ja osoittavat sen asiaankuuluvalle kansalliselle akkreditointielimelle;

 

c) akkreditoitu sisäinen tutkimuslaitos ja sen henkilöstö eivät saa olla vastuussa arvioimiensa ajoneuvojen, järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden suunnittelusta, valmistuksesta, toimittamisesta, asennuksesta, käytöstä tai kunnossapidosta eivätkä osallisena missään sellaisessa toiminnassa, joka voisi vaikuttaa niiden arvioinnin puolueettomuuteen tai arviointitoimien luotettavuuteen;

 

d) akkreditoidun sisäisen tutkimuslaitoksen on toimitettava palvelujaan yksinomaan sille yritykselle, jonka osa se on.

 

3. Akkreditoitua sisäistä tutkimuslaitosta ei ilmoiteta jäsenvaltioille eikä komissiolle 53 artiklan soveltamiseksi, mutta yrityksen, jonka osa laitos on, tai kansallisen akkreditointielimen on ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen pyynnöstä toimitettava sen akkreditointia koskevat tiedot kyseiselle viranomaiselle.

Tarkistus  294

Ehdotus asetukseksi

51 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

51 b artikla

 

Toimintavaatimuksia ja tutkimuslaitosten arviointia koskevat menettelyt

 

Siirretään komissiolle valta antaa 57 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan ne vaatimukset, joita tutkimuslaitosten on noudatettava, ja menettely tutkimuslaitosten arviointia varten, jotta voidaan varmistaa, että tutkimuslaitosten toiminta yltää samalle korkealle tasolle kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus  295

Ehdotus asetukseksi

53 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

53 a artikla

 

Muutokset ilmoituksiin

 

1. Jos ilmoittamisesta vastaava jäsenvaltio on todennut tai saanut tietää, ettei tutkimuslaitos enää täytä tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia tai velvollisuuksiaan, ilmoittamisesta vastaavan jäsenvaltion on tapauksen mukaan rajoitettava ilmoitusta taikka peruutettava se väliaikaisesti tai kokonaan riippuen siitä, miten vakavaa kyseisten vaatimusten noudattamatta jättäminen tai velvollisuuksien täyttämättä jättäminen on ollut. Ilmoittamisesta vastaavan jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava asiasta komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

 

2. Jos ilmoitusta rajoitetaan tai se peruutetaan väliaikaisesti tai kokonaan tai jos tutkimuslaitos on lopettanut toimintansa, ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että kyseisen laitoksen asiakirja-aineistot joko käsittelee toinen tutkimuslaitos tai ne pidetään ilmoittamisesta ja markkinavalvonnasta vastaavien viranomaisten pyynnöstä näiden viranomaisten saatavilla.

Tarkistus  296

Ehdotus asetukseksi

53 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

53 b artikla

 

Tutkimuslaitosten pätevyyden riitauttaminen

 

1. Komissio tutkii kaikki tapaukset, joissa se epäilee tai sen tietoon tuodaan epäilyksiä, jotka koskevat tutkimuslaitoksen pätevyyttä tai siitä, täyttääkö tutkimuslaitos edelleen sitä koskevat vaatimukset ja velvollisuudet.

 

2. Ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on toimitettava pyynnöstä komissiolle kaikki tiedot, jotka liittyvät ilmoituksen perusteisiin tai asianomaisen tutkimuslaitoksen pätevyyden ylläpitoon.

 

3. Komissio varmistaa, että kaikkia sen tutkimusten yhteydessä saatuja arkaluontoisia tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

 

4. Jos komissio toteaa, että tutkimuslaitos ei täytä tai ei enää täytä sen ilmoittamiselle asetettuja vaatimuksia, se ilmoittaa asiasta ilmoituksen tehneelle jäsenvaltiolle ja pyytää sitä ryhtymään tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin, mukaan luettuna ilmoituksen peruuttaminen tarvittaessa.

Tarkistus  297

Ehdotus asetukseksi

53 c artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

53 c artikla

 

Tutkimuslaitosten toimintaan liittyvät velvollisuudet

 

1. Tutkimuslaitosten on suoritettava vaatimustenmukaisuuden arviointeja tässä asetuksessa säädettyjen arviointimenettelyjen mukaisesti.

 

2. Vaatimustenmukaisuuden arvioinnit on suoritettava oikeasuhteisesti siten, että vältetään tarpeettoman rasitteen aiheuttamista talouden toimijoille. Tutkimuslaitosten on tehtäviään hoitaessaan otettava huomioon asianomaisten yritysten koko, toimiala ja rakenne, kyseisessä ajoneuvossa, järjestelmässä, osassa tai erillisessä teknisessä yksikössä käytettävän teknologian suhteellinen monimutkaisuus sekä tuotannon luonne massa- tai sarjatuotantona.

 

3. Vaatimustenmukaisuusarviointia tehdessään tutkimuslaitosten on kuitenkin noudatettava vaadittua tarkkuutta ja suojelun tasoa, jota ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön vaatimustenmukaisuudelta edellytetään tämän asetuksen mukaisesti.

 

4. Jos tutkimuslaitos havaitsee, ettei valmistaja ole noudattanut tässä asetuksessa vahvistettuja vaatimuksia, sen on kehotettava valmistajaa ryhtymään asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin ja pyydettävä tyyppihyväksyntäviranomaista olemaan antamatta tyyppihyväksyntätodistusta, ellei asianmukaisia korjaavia toimenpiteitä ole toteutettu tutkimuslaitosta tyydyttävällä tavalla.

 

5. Jos tutkimuslaitos katsoo tyyppihyväksyntätodistuksen antamisen jälkeen suoritettavan vaatimustenmukaisuuden valvonnan yhteydessä, ettei ajoneuvo, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö enää ole tämän asetuksen mukainen, sen on pyydettävä tyyppihyväksyntäviranomaista vaatimaan, että valmistaja ryhtyy asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin, ja pyydettävä tyyppihyväksyntäviranomaista peruuttamaan tyyppihyväksyntätodistuksen väliaikaisesti tai kokonaan, ellei asianmukaisia korjaavia toimenpiteitä ole toteutettu tutkimuslaitosta tyydyttävällä tavalla.

 

6. Jos korjaavia toimenpiteitä ei toteuteta tai ne eivät tyydytä teknistä laitosta, sen on pyydettävä tyyppihyväksyntäviranomaista tapauksen mukaan rajoittamaan tyyppihyväksyntätodistuksia taikka peruuttamaan ne väliaikaisesti tai kokonaan.

Tarkistus  298

Ehdotus asetukseksi

53 d artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

53 d artikla

 

Tutkimuslaitosten tiedotusvelvollisuudet

 

1. Tutkimuslaitosten on ilmoitettava hyväksyntäviranomaiselle seuraavista:

 

a) havaitut vaatimustenvastaisuudet, jotka saattavat edellyttää tyyppihyväksyntätodistuksen epäämistä, rajoittamista taikka peruuttamista väliaikaisesti tai kokonaan;

 

b) olosuhteet, jotka vaikuttavat ilmoituksen soveltamisalaan ja edellytyksiin;

 

c) arviointitoimia koskevat tietopyynnöt, jotka ne ovat saaneet markkinavalvontaviranomaisilta.

 

2. Hyväksyntäviranomaisen pyynnöstä on suoritettava ilmoituksen soveltamisalaan kuuluvat arviointitoimet sekä muut toimet, mukaan luettuna rajat ylittävät toimet ja alihankinta.

 

3. Tutkimuslaitosten on toimitettava muille tämän asetuksen nojalla ilmoitetuille tutkimuslaitoksille, jotka suorittavat samanlaisia arviointitoimia, jotka koskevat samaa ajoneuvoa, järjestelmää, osaa tai erillistä teknistä yksikköä, asiaankuuluvat tiedot kysymyksistä, jotka liittyvät arvioinnin kielteisiin tuloksiin ja pyynnöstä myös myönteisiin tuloksiin.

Tarkistus  299

Ehdotus asetukseksi

54 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Täytäntöönpanotoimenpiteet

Poistetaan.

Komissio vahvistaa yhtenäiset edellytykset tämän asetuksen täytäntöönpanolle antamalla 55 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan seuraavat täytäntöönpanotoimenpiteet:

 

1. tyyppihyväksyntämenettelyihin liittyvien järjestelyjen yksityiskohdat tämän asetuksen 10 artiklan 6 kohdan mukaisesti

 

2. valmistusasiakirjojen ja ilmoituslomakkeen mallit tämän asetuksen 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti

 

3. EU-tyyppihyväksyntätodistusten numerointijärjestelmä tämän asetuksen 15 artiklan mukaisesti

 

4. EU-tyyppihyväksyntätodistuksen malli tämän asetuksen 15 artiklan 5 kohdan mukaisesti

 

5. järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön EU-tyyppihyväksyntien luettelon malli tämän asetuksen 16 artiklan 5 kohdan mukaisesti

 

6. sovellettavien vaatimusten tai säädösten luettelon malli tämän asetuksen 16 artiklan 6 kohdan mukaisesti

 

7. tuotannon vaatimustenmukaisuuteen liittyvien järjestelyjen yksityiskohdat tämän asetuksen 19 artiklan mukaisesti

 

8. vaatimustenmukaisuustodistuksen malli tämän asetuksen 24 artiklan mukaisesti

 

9. EU-tyyppihyväksyntämerkin malli tämän asetuksen 25 artiklan mukaisesti.

 

Perustelu

Tämä artikla ei ole välttämätön, koska aiheista, joiden osalta komissiolle siirretään valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, säädetään tämän asetuksen edeltävissä artikloissa.

Tarkistus  300

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissiota avustaa komitea, johon viitataan nimityksellä 'tekninen komitea – maatalousajoneuvot'.

1. Komissiota avustaa komitea, johon viitataan nimityksellä 'tekninen komitea – maatalousajoneuvot'. Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

Tarkistus  301

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset. Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Tarkistus  302

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

Poistetaan.

Tarkistus  303

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissio voi tehdä tämän asetuksen liitteisiin muutoksia delegoiduilla säädöksillä 57, 58 ja 59 artiklan mukaisesti.

1. Komissio voi tehdä tämän asetuksen liitteisiin muutoksia delegoiduilla säädöksillä 57 artiklan mukaisesti mukauttaakseen niitä tieteellisen ja teknisen tietämyksen kehitykseen.

Tarkistus  304

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kun päätöstä 97/836/EY sovellettaessa hyväksytään uusia E-sääntöjä tai muutoksia nykyisiin E-sääntöihin, joihin unioni on liittynyt, komissio muuttaa tämän asetuksen liitettä I delegoidulla säädöksellä 57, 58 ja 59 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä kohta on tarpeeton, koska mahdollisuudesta muuttaa liitettä I E‑säännön täydentämiseksi säädetään jo 42 artiklassa.

Tarkistus  305

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Siirretään komissiolle määräämättömäksi ajaksi valta antaa 7 artiklan 4 kohdassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 9 artiklan 5 kohdassa, 18 artiklan 7 kohdassa, 38 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa, 47 artiklan 10 kohdassa, 51 artiklan 8 kohdassa ja 56 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

1. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

Tarkistus  306

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Siirretään komissiolle viiden vuoden ajaksi ...* lukien valta antaa 7 artiklan 4 kohdassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 9 artiklan 5 kohdassa, 10 artiklan 6 kohdassa, 12 artiklan 1 kohdassa, 18 artiklan 6 kohdassa, 38 artiklan 1 ja 5 kohdassa, 42 artiklan 2 kohdassa, 43 artiklan 3 kohdassa, 47 artiklan 12 kohdassa, 47 artiklan 12 a kohdan toisessa alakohdassa, 51 b artiklassa ja 56 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

 

__________________

 

* Virallinen lehti: lisätään tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Tarkistus  307

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi peruuttaa milloin tahansa 7 artiklan 4 kohdassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 9 artiklan 5 kohdassa, 10 artiklan 6 kohdassa, 12 artiklan 1 kohdassa, 18 artiklan 6 kohdassa, 38 artiklan 1 ja 5 kohdassa, 42 artiklan 2 kohdassa, 43 artiklan 3 kohdassa, 47 artiklan 12 kohdassa, 47 artiklan 12 a kohdan toisessa alakohdassa, 51 b artiklassa ja 56 artiklassa tarkoitetun toimivallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Tarkistus  308

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Edellä olevien 7 artiklan 4 kohdan, 8 artiklan 4 kohdan, 9 artiklan 5 kohdan, 10 artiklan 6 kohdan, 12 artiklan 1 kohdan, 18 artiklan 6 kohdan, 38 artiklan 1 ja 5 kohdan, 42 artiklan 2 kohdan, 43 artiklan 3 kohdan, 47 artiklan 12 kohdan, 47 artiklan 12 a kohdan toisen alakohdan, 51 b artiklan ja 56 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus  309

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 58 ja 59 artiklassa säädettyjä ehtoja.

Poistetaan.

Tarkistus  310

Ehdotus asetukseksi

57 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

57 a artikla (uusi)

 

Delegoitujen säädösten hyväksyminen

 

Komissio hyväksyy 7 artiklan 4 kohdassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 9 artiklan 5 kohdassa, 10 artiklan 6 kohdassa, 12 artiklan 1 kohdassa, 18 artiklan 6 kohdassa, 38 artiklan 1 ja 5 kohdassa, 42 artiklan 2 kohdassa, 43 artiklan 3 kohdassa, 47 artiklan 12 kohdassa, 47 artiklan 12 a kohdan toisessa alakohdassa, 51 b artiklassa ja 56 artiklassa tarkoitetut delegoidut säädökset 1 päivään tammikuuta 2014 mennessä.

Tarkistus  311

Ehdotus asetukseksi

58 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Säädösvallan siirron peruuttaminen

Poistetaan.

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 7 artiklan 4 kohdassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 9 artiklan 5 kohdassa, 18 artiklan 7 kohdassa, 38 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa, 47 artiklan 10 kohdassa, 51 artiklan 8 kohdassa ja 56 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

 

2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee, ja mainitsee peruuttamisen syyt.

 

3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, siinä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

 

Tarkistus  312

Ehdotus asetukseksi

59 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Delegoitujen säädösten vastustaminen

Poistetaan.

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi vastustaa delegoitua säädöstä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa pidennetään kuukaudella.

 

2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole määräajan päättyessä vastustanut delegoitua säädöstä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen kyseistä päivää ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio vastustaa säädöstä, delegoitu säädös tulee voimaan päivänä, joka mainitaan sen säännöksissä.

 

3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule voimaan. Säädöstä vastustava toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua säädöstä.

 

Tarkistus  313

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tällä asetuksella ei mitätöidä ajoneuvolle, järjestelmälle, osalle tai erilliselle tekniselle yksikölle ennen 64 artiklan 2 kohdassa mainittua päivämäärää myönnettyä EU-tyyppihyväksyntää.

1. Tällä asetuksella ei mitätöidä ajoneuvolle, järjestelmälle, osalle tai erilliselle tekniselle yksikölle ennen 64 artiklan 2 b kohdassa tarkoitettua päivämäärää myönnettyä EU‑tyyppihyväksyntää.

Tarkistus  314

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Hyväksyntäviranomaisten on edelleen myönnettävä laajennuksia kyseisten ajoneuvojen, järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntiin direktiivin 2003/37/EY ja 56 artiklan 2 kohdassa lueteltujen direktiivien mukaisesti.

2. Hyväksyntäviranomaisten on edelleen myönnettävä laajennuksia 1 kohdassa tarkoitettujen ajoneuvojen, järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntiin direktiivin 2003/37/EY ja 62 artiklan 1 kohdassa lueteltujen direktiivien mukaisesti.

Tarkistus  315

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2018 ilmoitettava komissiolle tässä asetuksessa säädettyjen tyyppihyväksyntämenettelyjen soveltamisesta ja erityisesti monivaiheisen prosessin soveltamisesta.

1. Jäsenvaltioiden on viimeistään [neljä vuotta 64 artiklan 2 b kohdassa tarkoitetun päivämäärän jälkeen] ilmoitettava komissiolle tässä asetuksessa säädettyjen tyyppihyväksyntämenettelyjen soveltamisesta ja erityisesti monivaiheisen prosessin soveltamisesta.

Tarkistus  316

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen perusteella komissio antaa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2019 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta.

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen perusteella komissio antaa viimeistään [viisi vuotta 64 artiklan 2 b kohdassa tarkoitetun päivämäärän jälkeen] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta.

Tarkistus  317

Ehdotus asetukseksi

61 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

61 a artikla (uusi)

 

Liikkuvat työkoneet

 

Komissio arvioi viimeistään [1 päivänä tammikuuta 2014] tarvetta yhdenmukaistaa liikkuviin työkoneisiin, niiden järjestelmiin ja niiden osiin sovellettavia teknisiä vaatimuksia koskevia jäsenvaltioiden lakeja ja toimittaa tarvittaessa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen liikenneturvallisuuden korkean tason turvaamiseksi ottaen huomioon asiaan sovellettavan olemassa olevan unionin lainsäädännön.

Tarkistus  318

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kumotaan direktiivi 2003/37/EY sekä direktiivit 74/347/ETY, 76/432/ETY, 76/763/ETY, 77/537/ETY, 78/764/ETY, 80/720/ETY, 86/297/ETY, 86/298/ETY, 86/415/ETY, 87/402/ETY, 2000/25/EY, 2009/57/EY, 2009/58/EY, 2009/59/EY, 2009/60/EY, 2009/61/EY, 2009/63/EY, 2009/64/EY, 2009/66/EY, 2009/68/EY 2009/75/EY, 2009/76/EY ja 2009/144/EY 1 päivästä tammikuuta 2014.

1. Kumotaan direktiivi 2003/37/EY sekä direktiivit 74/347/ETY, 76/432/ETY, 76/763/ETY, 77/537/ETY, 78/764/ETY, 80/720/ETY, 86/297/ETY, 86/298/ETY, 86/415/ETY, 87/402/ETY, 2000/25/EY, 2009/57/EY, 2009/58/EY, 2009/59/EY, 2009/60/EY, 2009/61/EY, 2009/63/EY, 2009/64/EY, 2009/66/EY, 2009/68/EY 2009/75/EY, 2009/76/EY ja 2009/144/EY 1 päivästä tammikuuta 2018.

Tarkistus  319

Ehdotus asetukseksi

64 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Sitä sovelletaan:

 

a) uusiin ajoneuvotyyppeihin 1 päivästä tammikuuta 2016;

 

b) kaikkiin uusiin ajoneuvoihin 1 päivästä tammikuuta 2018.

  • [1]     EUVL C 54, 19.2.2011, s. 42.

PERUSTELUT

I.         Komission ehdotus

Ehdotuksen tavoitteena on vahvistaa yhdenmukaiset säännöt maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen (traktorit, perävaunut ja vedettävät laitteet) valmistukselle. Näin halutaan varmistaa sisämarkkinoiden toiminta ja huolehtia samalla korkeatasoisesta liikenne- ja työturvallisuudesta ja ympäristönsuojelusta. Ehdotetulla asetuksella yksinkertaistetaan merkittävästi nykyistä tyyppihyväksyntälainsäädäntöä kumoamalla 24 perusdirektiiviä (ja noin 35 niihin liittyvää muutosdirektiiviä). Uuteen asetukseen ja sen täytäntöönpanosäädöksiin ja delegoituihin säädöksiin on määrä siirtää nykyisessä lainsäädännössä asetetut vaatimukset vähentämättä nykyistä suojelun tasoa.

II.       Esittelijän kanta

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen, koska sillä edistetään teollisuuden kilpailukykyä yksinkertaistamalla nykyistä tyyppihyväksyntälainsäädäntöä. Liikenneturvallisuuden, työturvallisuuden ja ympäristönsuojelun korkean tason takaamiseksi ja maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen sisämarkkinoiden loppuunsaattamiseksi esittelijä katsoo, että on asianmukaista ottaa käyttöön unionin hyväksyntämenettely kaikille ajoneuvoluokille ja samalla ottaa asianmukaisesti huomioon kustannustehokkuusnäkökulmat ja kiinnittää erityistä huomiota pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Tätä mietintöä laatiessaan esittelijä on kuullut kaikkia asiaankuuluvia sidosryhmiä (ajoneuvojen valmistajia, toimittajia, jälkimarkkinoiden jakelijoita ja korjaajia, käyttäjiä ja ammattiliittoja). Esittelijä on ottanut huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan 12. huhtikuuta 2011 järjestetyssä kuulemisessa käydyt keskustelut.

a) Turvallisuusvaatimukset ja suhde koneista annettuun direktiiviin[1]

Komissio ehdottaa, että maa- ja metsätaloudessa käytettävät traktorit jätetään koneista annetun direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, jotta traktoreihin sovellettavien säädösten määrää voidaan vähentää sääntelyn parantamiseksi ja yksinkertaistamiseksi.

Esittelijä haluaa korostaa, että maa- ja metsätaloudessa käytettävät traktorit voitaisiin jättää koneista annetun direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle edellyttäen, että uudessa asetuksessa ja sen delegoiduissa säädöksissä todella säilytettäisiin nykyiset koneista annetussa direktiivissä säädetyt vaatimukset, joita sovelletaan tällä hetkellä traktoreihin, jotta voidaan sulkea kaikki oikeudelliset aukot ja varmistaa nykyisen turvallisuustason säilyminen.

Esittelijä on tietoinen siitä, että komissio tekee parhaillaan kattavaa arviointia koneista annetun direktiivin kattamista riskeistä varmistaakseen, että ne katetaan edelleen tämän asetuksen puitteissa.

Esittelijä korostaa kyseisen toimen merkitystä, mutta haluaa myös ottaa esille, että olisi ollut parempi, jos se olisi saatettu loppuun lainsäädännön antamista edeltävässä vaiheessa, jotta olisi voitu varmistaa, että komission ehdotuksen 7 ja 8 artikla kattaa koneista annetun direktiivin vastaavat vaatimukset kokonaan.

Tältä osin esittelijä haluaa toistaa, että tämän asetuksen nojalla annettavat delegoidut säädökset voivat sisältää vain teknisiä eritelmiä, joilla pannaan täytäntöön tämän asetuksen perussäännökset: niillä ei voida säätää uusista vaatimuksista. Molempien lainsäätäjien on siksi oltava valppaana tämän asetuksen vaatimuksia laadittaessa, jotta voidaan varmistaa niiden kattavan asianmukaisesti kaikki riskit.

Sitä varten esittelijä on esittänyt monia vaatimuksia 7 artiklassa (tie- ja toimintaturvallisuus) ja 8 artiklassa (työturvallisuus) koneista annetussa direktiivissä asetettujen terveys- ja turvallisuusvaatimusten perusteella, sillä komission ehdotus ei näytä kattavan niitä.

Neuvostoa ja komissiota kehotetaan myös tutkimaan erittäin tiiviisti kyseisiä säännöksiä, jotta voidaan varmistaa, että kaikki tarvittavat vaatimukset on sisällytetty 7 ja 8 artiklaan sekä asetuksen liitteeseen I, jotta niitä voidaan edelleen soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin traktoriluokkiin.

b) Mukauttaminen uusiin lainsäädäntöpuitteisiin ja muuhun unionin tyyppihyväksyntälainsäädäntöön

Esittelijä on esittänyt huomattavan määrän tarkistuksia, joilla pyritään mukauttamaan tämän asetuksen säännöksiä tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista tehtyyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseen N:o 768/2008/EY ja joilla pyritään tehostamaan uuden asetuksen täytäntöönpanoa ja sen noudattamisen valvontaa. Näissä säännöksissä määritellään toimitusketjun eri toimijoiden ja vastaavien markkinavalvontaviranomaisten vastuulle kuuluvat tehtävät, jotka liittyvät erityisesti markkinoille saattamisen jälkeiseen seurantaan ja unionin markkinoille tulevien tuotteiden valvontaan.

Lisäksi tiukennetaan niitä elimiä tai organisaatioita koskevia vaatimuksia, joiden tehtäväksi jäsenvaltiot voivat antaa eräitä ajoneuvojen, järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden arviointiin liittyviä tehtäviä. Näin halutaan tarjota yhtäläiset toimintaedellytykset ja välttää kilpailun vääristymistä sen seurauksena, että kaikki nämä kolmannet osapuolet eivät noudattaisi yhtä tiukkoja toiminta- ja muita vaatimuksia testatessaan, tarkastaessaan ja arvioidessaan ajoneuvoja, järjestelmiä, osia tai erillisiä teknisiä yksiköitä.

Tämä laaja mukauttaminen, jossa otetaan myös huomioon teknistä yhdenmukaistamista käsittelevän neuvoston työryhmän samaan aikaan tekemä työ sekä ehdotus asetukseksi luokan L ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta, selittää mietintöluonnoksessa esitettyjen tarkistusten suuren määrän.

c) Ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuus

Esittelijä on tietoinen ajoneuvojen monimutkaisuuden lisääntymisestä, mikä johtuu suurelta osin sellaisten sähköisten osien määrän lisääntymisestä, joita ei voida enää korjata "perinteisellä" mekaanisella tavalla, vaan ne pystytään korjaamaan ainoastaan ajoneuvojen sähköisiä ominaisuuksia koskevien erityistietojen perusteella. Kyseisten tietojen rajoittamaton ja syrjimätön saatavuus on siksi olennaista ajoneuvojen asianmukaiselle korjaukselle ja huollolle.

Traktorien valmistajat näyttävät tällä hetkellä soveltavan järjestelmää, joka perustuu suurelta osin valmistajien ja valtuutettujen korjaajien ja välittäjien yksinoikeuteen perustuviin sopimuksiin. Vaikka kyseisillä yksinoikeuteen perustuvilla sopimuksilla ei ehkä rikota kilpailulainsäädäntöä, on vastattava kuitenkin kysymykseen siitä, haittaako korjaamista ja huoltoa koskevien tietojen saatavuuden vapauttaminen tyyppihyväksyntälainsäädännöstä pitkällä aikavälillä tätä rakennetta ja sulkee siten markkinat kaikilta riippumattomilta korjaamoilta. Ei voida myöskään jättää huomiotta, että näiden yksinoikeuteen perustuvien sopimusten lisäksi riippumattomien korjaamojen on korjattava joskus EU:n syrjäisillä maatalousalueilla traktoreita hätätilanteessa tai kun kyse on pienistä ongelmista.

Se, että korjaamiseen ja huoltoon tarvittavien tietojen saatavuus on taloudellisesti erittäin merkittävää jälkimarkkinoilta saatavan huomattavan voitto-osuuden vuoksi, johtaa erittäin ristiriitaisiin keskusteluihin, kun lainsäätäjä yrittää edistää lähestymistapaa, jossa tasapainotetaan varovaisesti sellaisten osapuolten (valmistajien ja riippumattomien toimijoiden) etuja, jotka eivät ole vertailukelpoisia etujensa edustuksen osalta.

Esittelijä katsoo, että on välttämätöntä saada tästä asiasta aikaan asianmukainen tasapaino, jolla varmistetaan, että teknisen tiedon saatavuudesta säädetään kattavasti ja että siinä otetaan huomioon kuluttajansuoja, oikeudenmukainen kilpailu sekä turvallisuus, ympäristö ja teollis- ja tekijänoikeuksien suoja.

d) Liikkuvat työkoneet (luokka U)

Komissio sisällytti ehdotukseensa uuden ajoneuvoluokan, joka kattaa liikkuvat työkoneet (luokka U) ja jonka myötä valmistaja voi valita joko tämän asetuksen mukaisen hyväksynnän hakemisen tai asiaankuuluvien kansallisten vaatimusten noudattamisen. Komission ehdotuksessa tunnustetaan puutteet sisämarkkinoiden toiminnassa, mutta sen määrittämät vaatimukset siinä luodulle uudelle luokalle jäävät keskeneräisiksi.

Liikkuvien työkoneiden valmistuksessa tuotetaan monia erilaisia tuotteita, joita käytetään eri aloilla (maatalous, rakennus, materiaalien käsittely). Liikkuviin työkoneisiin sovelletaan jo unionin lainsäädäntöä (direktiivit 2006/42/EU (koneet), 97/68/EY (saastepäästöt), 2004/108/EY (sähkömagneettinen yhteensopivuus), 2000/14/EY (ympäristön melupäästöt), joita ei sovelleta traktoreihin ja jotka eivät ole yhdenmukaisia ehdotetun asetuksen rakenteen kanssa.

Liikkuviin työkoneisiin sovellettavissa nykyisissä direktiiveissä ei kuitenkaan säädetä liikenneturvallisuuden yhdenmukaistetuista vaatimuksista. Esittelijä katsoo, että sisämarkkinoiden saattamiseksi loppuun ja liikenneturvallisuuden korkean tason takaamiseksi on välttämätöntä kehittää unionin tasolla asianmukainen väline liikkuviin koneisiin sovellettavien vaatimusten yhdenmukaistamiseksi.

Siksi esittelijä ehdottaa, että liikkuvat koneet (luokka U) jätetään tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Esittelijä kehottaa kuitenkin komissiota arvioimaan, onko kyseisiin koneisiin sovellettavia teknisiä vaatimuksia ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä yhdenmukaistettava, ja antamaan mahdollisimman pian lainsäädäntöehdotuksia.

e) Hyötykäyttöön tarkoitetut maastoajoneuvot ja rinnakkain istuttavat ajoneuvot

Esittelijä on tietoinen siitä, että maastoajoneuvot ovat osoittaneet arvonsa maa- ja metsätalouskäytössä ja että osa kyseisiä ajoneuvoja tuottavasta alasta on pyytänyt niiden sisällyttämistä tämän asetuksen soveltamisalaan. Esittelijä katsoo, että kyseisillä ajoneuvoilla, joita käytetään usein tiellä kuljetusta tai vapaa-aikaa varten, on erilaiset tekniset ominaisuudet kuin traktoreilla ja että ne pitäisi siksi hyväksyä L-asetuksen mukaisesti lainsäädännön johdonmukaisuuden takaamiseksi.

Mahdollisesti voitaisiin ottaa käyttöön eri vaatimuksia varta vasten hyötykäyttöön suunnitelluille maastoajoneuvoille. Niiden turvallisuus- ja ympäristöominaisuuksien tason pitäisi joka tapauksessa olla korkea. Esittelijä seuraa tiiviisti kyseisten ajoneuvojen sisällyttämisestä L-asetukseen samaan aikaan käytävää keskustelua ja odottaa asianmukaista ratkaisua, jossa otettaisiin huomioon näiden ajoneuvojen ominaisuudet. Esittelijä odottaa myös tuloksia komission tilaamasta tutkimuksesta, jossa käsitellään rinnakkain istuttavia ajoneuvoja ja arvioidaan, mihin luokkaan nämä ajoneuvot olisi hyväksyttävä.

f) Tekniset tarkistukset

Esittelijä on esittänyt myös huomattavan määrän tarkistuksia, joilla pyritään selkeyttämään tiettyjä teknisiä näkökohtia ja takaamaan tekstin johdonmukaisuus.

III.      Päätelmät

Tämän mietintöluonnoksen tarkoituksena on kattaa tämän ehdotuksen keskeiset kysymykset, jotka edellyttävät tiivistä käsittelyä, ja helpottaa siten valiokuntakäsittelyä. Vaikka esittelijä varaa oikeuden esittää enemmän tarkistuksia tutkittuaan lisää komission ehdotusta ja järjestettyään enemmän kuulemisia, tässä vaiheessa hänen aikomuksensa on käynnistää vilkas keskustelu valiokunnassa, ja hän odottaa lisäehdotuksia.

  • [1]  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta (uudelleenlaadittu).

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksyntä

Viiteasiakirjat

COM(2010)0395 – C7-0204/2010 – 2010/0212(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

23.7.2010

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

7.9.2010

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

7.9.2010

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

29.9.2010

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Pier Antonio Panzeri

25.10.2010

 

 

 

Valiokuntakäsittely

30.11.2010

22.3.2011

12.4.2011

30.8.2011

 

23.11.2011

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

5.12.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Jürgen Creutzmann, Cornelis de Jong, Christian Engström, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Amalia Sartori, Marc Tarabella, Wim van de Camp

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

16.12.2011