Pranešimas - A7-0446/2011Pranešimas
A7-0446/2011

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo

26.1.2012 - (COM(2010)0395 – C7‑0204/2010 – 2010/0212(COD)) - ***I

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Pranešėjas: Pier Antonio Panzeri


Procedūra : 2010/0212(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0446/2011

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo

(COM(2010)0395 – C7‑0204/2010 – 2010/0212(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0395),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0204/2010),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 9 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A7-0446/2011),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

Antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. .../2010 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. …/… dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Siekiant geriau veikiančios vidaus rinkos, 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/37/EEB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinančioje Direktyvą 74/150/EEB nustatyta išsami traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos Bendrijos tipo patvirtinimo sistema,

(1) Siekiant geriau veikiančios vidaus rinkos, 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/37/EEB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo nustatyta išsami traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos Sąjungos tipo patvirtinimo sistema,

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Priėmus pakeitimus reikės atitinkamai keisti visą tekstą.)

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Siekiant, kad būtų sukurta ir veiktų Sąjungos vidaus rinka, valstybių narių patvirtinimo sistemas tikslinga pakeisti visiško suderinimo principu grindžiama Sąjungos patvirtinimo procedūra tuo pačiu tinkamai atsižvelgiant į naudos ir sąnaudų įvertinimą ir ypatingą dėmesį skiriant mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

(2) Siekiant, kad būtų sukurta ir veiktų Sąjungos vidaus rinka bei būtų skatinamas pramonės konkurencingumas, valstybių narių patvirtinimo sistemas tikslinga pakeisti visiško suderinimo principu grindžiama Sąjungos patvirtinimo procedūra tuo pačiu tinkamai atsižvelgiant į naudos ir sąnaudų įvertinimą ir ypatingą dėmesį skiriant mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Sulaukus Europos Parlamento prašymo ir siekiant supaprastinti ir pagreitinti procedūrą, į Sąjungos transporto priemonių tipo patvirtinimą reglamentuojančius teisės aktus įtrauktas naujas reglamentavimo metodas, pagal kurį teisės aktų leidėjas laikydamasis įprastinės teisėkūros procedūros tik nustato esmines taisykles ir principus, o kitas technines detales reglamentuojantys teisės aktai deleguojami Komisijai. Todėl, atsižvelgiant į esminius reikalavimus, šiame reglamente turėtų būti nustatytos tik esminės nuostatos dėl kelių eismo saugos, darbo saugos ir aplinkosauginio veiksmingumo, o įgaliojimai deleguotuose teisės aktuose nustatyti technines specifikacijas deleguojami Komisijai.

(3) Sulaukus Europos Parlamento prašymo ir siekiant supaprastinti ir pagreitinti procedūrą, į Sąjungos transporto priemonių tipo patvirtinimą reglamentuojančius teisės aktus įtrauktas naujas reglamentavimo metodas, pagal kurį teisės aktų leidėjas laikydamasis įprastinės teisėkūros procedūros tik nustato esmines taisykles ir principus, o Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti teisės aktus dėl kitų techninių detalių. Todėl, atsižvelgiant į esminius reikalavimus, šiame reglamente turėtų būti nustatytos tik esminės nuostatos dėl kelių eismo saugos ir funkcinio saugumo, darbo saugos ir aplinkosauginio veiksmingumo, o įgaliojimai deleguotuose teisės aktuose nustatyti technines specifikacijas pasikonsultavus su visomis suinteresuotosiomis šalimis deleguojami Komisijai.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Kad būtų užtikrinta aukšto lygio kelių eismo sauga, darbo sauga ir aplinkosauga, reikėtų suderinti techninius reikalavimus ir aplinkosaugos standartus, taikomus transporto priemonėms, sistemoms, sudedamosioms dalims ir atskiriems techniniams mazgams atsižvelgiant į tipo patvirtinimą.

(5) Kad būtų užtikrinta aukšto lygio kelių eismo sauga ir funkcinis saugumas, darbo sauga ir aplinkosauga, reikėtų suderinti techninius ir aplinkosaugos reikalavimus, taikomus transporto priemonėms, sistemoms, sudedamosioms dalims ir atskiriems techniniams mazgams atsižvelgiant į tipo patvirtinimą.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Kadangi direktyvose dėl ne kelių mobiliųjų mašinų nenustatyti suderinti kelių eismo saugos reikalavimai, tikslinga nustatyti mobiliųjų mašinų gamintojų galimybę, kad jų produktai būtų patvirtinti laikantis Europos standartų dėl kelių eismo saugos reikalavimų remiantis šiuo reglamentu; todėl mobiliosios mašinos – neprivaloma tvarka dėl sistemos tipo patvirtinimų atsižvelgiant į kelių eismo saugos reikalavimus – turėtų būti įtrauktos į šio reglamento taikymo sritį, visų pirma todėl, kad šio reglamento taikymo sričiai nepriklausantys reikalavimai, taikomi mobiliosioms mašinoms, neapima kelių eismo saugos aspektų.

(6) Esamose direktyvose, taikomose ne kelių mobiliosioms mašinoms, nenustatyti suderinti kelių saugos reikalavimai. Kad būtų baigta kurti vidaus rinka ir užtikrinta aukšto lygio kelių eismo sauga, būtina nustatyti tinkamą Sąjungos lygmens priemonę siekiant suderinti mobiliosioms ne kelių mašinoms taikomus reikalavimus, kurie sudarytų galimybę gamintojams įrodyti, jog jų produktai atitinka Europos standartus. Todėl Komisija turėtų įvertinti poreikį suderinti ne kelių mobiliosioms mašinoms taikomus techninius reikalavimus ir atitikties vertinimo procedūras. Ji turėtų pateikti savo išvadas Europos Parlamentui ir Tarybai ir, jei reikia, pateikti teisėkūros pasiūlymų.

Pagrindimas

Žr. aiškinamąją dalį (mobiliosios mašinos − U kategorija).

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Todėl JT EEK taisyklės, prie kurių Sąjunga prisijungia taikydama Sprendimą 97/836/EB, ir JT EEK taisyklių pakeitimai, prie kurių Sąjunga jau prisijungė, turėtų būti įtraukti į ES tipo patvirtinimo procedūrą kaip transporto priemonių EB tipo patvirtinimo reikalavimai arba kaip alternatyvos galiojančiai Sąjungos teisei. Visų pirma tais atvejais, kai Sąjunga nusprendžia, kad JT EEK taisyklė turi tapti ES transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimų dalimi ir turi pakeisti galiojančius ES teisės aktus, Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti reikiamus šio reglamento pakeitimus arba priimti reikiamus įgyvendinimo teisės aktus.

(8) Todėl JT EEK taisyklės, prie kurių Sąjunga prisijungia taikydama Sprendimą 97/836/EB, ir JT EEK taisyklių pakeitimai, prie kurių Sąjunga jau prisijungė, turėtų būti įtraukti į ES tipo patvirtinimo procedūrą kaip transporto priemonių EB tipo patvirtinimo reikalavimai arba kaip alternatyvos galiojančiai Sąjungos teisei. Visų pirma tais atvejais, kai Sąjunga nusprendžia, kad JT EEK taisyklė turi tapti ES transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimų dalimi ir turi pakeisti galiojančius Sąjungos teisės aktus, Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti ar iš dalies keisti tam tikras neesmines šio reglamento nuostatas arba priimti reikiamus įgyvendinimo teisės aktus.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) Ypač svarbu, kad šio reglamento arba procedūrų, kurios turi būti įgyvendintos jį taikant, pagrindu ateityje siūlomos priemonės atitiktų šiuos principus, kuriuos Komisija performulavo ataskaitoje CARS 21, Siekiant geresnio reglamentavimo ir supaprastinimo, taip pat siekiant išvengti nuolatinio galiojančių ES teisės aktų atnaujinimo dėl techninių specifikacijų, šiame reglamente turėtų būti pateiktos nuorodos į galiojančius ir viešai prieinamus tarptautinius standartus ir taisykles, pakartotinai nepateikiant jų teksto ES teisinėje sistemoje.

(11) Ypač svarbu, kad šio reglamento arba procedūrų, kurios turi būti įgyvendintos jį taikant, pagrindu ateityje siūlomos priemonės atitiktų principus, kuriuos Komisija performulavo ataskaitoje CARS 21. Siekiant geresnio reglamentavimo ir supaprastinimo, taip pat siekiant išvengti nuolatinio galiojančių Sąjungos teisės aktų atnaujinimo dėl techninių specifikacijų, šiame reglamente turėtų būti pateiktos nuorodos į galiojančius ir viešai prieinamus tarptautinius standartus ir taisykles, pakartotinai nepateikiant jų teksto ES teisinėje sistemoje.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) Sąjungos teisės aktų dėl transporto priemonių patvirtinimo pagrindinis tikslas – kad į rinką pateiktomis naujomis transporto priemonėmis, sudedamosiomis dalimis ir atskirais techniniais mazgais būtų užtikrinta aukšto lygio sauga ir aplinkosauga. Šio tikslo pasiekti neturėtų būti sunkiau, jeigu transporto priemonę pateikus rinkai ar ją pradėjus eksploatuoti būtų įmontuotos tam tikros dalys ar įranga. Todėl turėtų būti imtasi tinkamų priemonių, skirtų užtikrinti, kad prieš pateikiant transporto priemones parduoti patvirtinimo institucija atliktų išankstinę dalių ar įrangos, kurios gali būti montuojamos transporto priemonėse ir kurios gali žymiai sutrikdyti saugos ir aplinkosaugos požiūriu ypač svarbių sistemų veiklą, kontrolę. Šios priemones turėtų būti techninės nuostatos dėl reikalavimų, kuriuos tos dalys ar įranga turi atitikti.

(17) Sąjungos teisės aktų dėl transporto priemonių patvirtinimo pagrindinis tikslas – kad į rinką pateiktomis naujomis transporto priemonėmis, sudedamosiomis dalimis ir atskirais techniniais mazgais būtų užtikrinta aukšto lygio sauga ir aplinkosauga. Šio tikslo pasiekti neturėtų būti sunkiau, jeigu transporto priemonę pateikus rinkai ar ją pradėjus eksploatuoti būtų įmontuotos tam tikros dalys ar įranga. Todėl turėtų būti imtasi tinkamų priemonių, skirtų užtikrinti, kad prieš pateikiant transporto priemones rinkai patvirtinimo institucija atliktų išankstinę dalių ar įrangos, kurios gali būti montuojamos transporto priemonėse ir kurios gali žymiai sutrikdyti saugos ir aplinkosaugos požiūriu ypač svarbių sistemų veiklą, kontrolę. Šios priemones turėtų būti techninės nuostatos dėl reikalavimų, kuriuos tos dalys ar įranga turi atitikti.

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Priėmus pakeitimus reikės atitinkamai keisti visą tekstą.)

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) Kad sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų gamintojai galėtų teikti paraiškas dėl ES sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ar leidimo, taip pat svarbu, kad šie gamintojai turėtų prieigą prie tam tikros tik transporto priemonių gamintojų turimos informacijos, t. y. techninės informacijos, įskaitant brėžinius, reikalingus antrinei dalių rinkai skirtų dalių gamybai.

(20) Kad sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų gamintojai galėtų teikti paraiškas dėl ES sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ar leidimo, taip pat svarbu, kad šie gamintojai turėtų prieigą prie tam tikros tik transporto priemonių gamintojų turimos informacijos, t. y. techninės informacijos, įskaitant nepatentuotus brėžinius, reikalingus antrinei dalių rinkai skirtų dalių gamybai.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21) Siekiant pagerinti vidaus rinkos veikimą, visų pirma laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas srityse, būtina neribojama standartinio formato, kuriuo galima naudotis techninei informacijai rasti, prieiga prie transporto priemonių remonto informacijos ir veiksminga konkurencija transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros informacijos paslaugų rinkoje. Didelė dalis tokios informacijos yra susijusi su vidinėmis diagnostikos (OBD) sistemomis ir jų sąveika su kitomis transporto priemonių sistemomis. Tikslinga nustatyti technines specifikacijas, kurių turėtų būti laikomasi gamintojų svetainėse, ir tikslines priemones, kuriomis būtų užtikrinta tinkama mažųjų ir vidutinių įmonių prieiga.

(21) Siekiant pagerinti vidaus rinkos veikimą, visų pirma laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas srityse, būtina neribojama ir nediskriminacinė standartinio formato, kuriuo galima naudotis techninei informacijai rasti, prieiga prie transporto priemonių remonto informacijos ir veiksminga konkurencija transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos paslaugų rinkoje. Didelė dalis tokios informacijos yra susijusi su vidinėmis diagnostikos (OBD) sistemomis ir jų sąveika su kitomis transporto priemonių sistemomis. Tikslinga nustatyti technines specifikacijas, kurių turėtų būti laikomasi gamintojų svetainėse, tinkamai vadovaujantis proporcingumo principu, kurį taikant atsižvelgiama į pardavimo mastą ir į mažųjų ir vidutinių gamintojų galimybes.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

21a. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad įgaliotieji platintojai, remonto įmonės ir nepriklausomi veiklos vykdytojai, teikiantys transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros paslaugas, turi reikalingus techninius įgūdžius ir žinias, reikalingas užtikrinti tokių transporto priemonių saugą ir aplinkosaugos veiksmingumą.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) Pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus dėl kelių eismo saugos (įskaitant stabdžius), darbo saugos, aplinkosauginio veiksmingumo, bandymų, prieigos prie remonto ir techninės priežiūros informacijos, technikos tarnybų paskyrimo ir konkrečių jų užduočių, kurias joms leista atlikti, siekiant papildyti ar iš dalies pakeisti tam tikras neesmines šio reglamento nuostatas.

(23) Siekiant papildyti ar iš dalies pakeisti tam tikras neesmines šio reglamento nuostatas, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus dėl išsamių visų naujų transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros, dalių ir įrangos pateikimo rinkai ar eksploatavimo pradžios taisyklių. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) Kai kurioms į šį reglamentą įtrauktoms nuostatoms įgyvendinti reikia vienodų įgyvendinimo sąlygų valstybėse narėse, kad būtų supaprastintas skirtingų valstybių narių administracinių sprendimų tarpusavio pripažinimas ir transporto priemonių gamintojų išduotų dokumentų pripažinimas ir taip būtų užtikrintas tinkamas vidaus rinkos veikimas, o suinteresuotosios šalys galėtų lengviau pasinaudoti vidaus rinkos teikiama nauda. Todėl Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti įgyvendinimo teisės aktus pagal Sutarties 291 straipsnį, kad būtų nustatytos vienodos šio reglamento įgyvendinimo sąlygos dėl informacijos, kuri pateikiama teikiant tipo patvirtinimo paraišką, sąrašo, tipo patvirtinimo procedūrų, papildomų gamintojo plokštelių pavyzdžių, ES tipo patvirtinimo sertifikatų, suteiktų tipo patvirtinimų sąrašo, ES tipo patvirtinimo numeracijos sistemos ir gamybos atitikties užtikrinimo procedūrų.

(24) Turi būti nustatytos vienodos šio reglamento įgyvendinimo sąlygos dėl duomenų, kurie turi būti pateikti teikiant tipo patvirtinimo paraišką, formos, papildomų gamintojo plokštelių pavyzdžių ir ES tipo patvirtinimo sertifikatų, suteiktų tipo patvirtinimo liudijimų sąrašo ir ES tipo patvirtinimo numeracijos sistemos, kad būtų supaprastintas skirtingų valstybių narių administracinių sprendimų tarpusavio pripažinimas ir transporto priemonių gamintojų išduotų dokumentų pripažinimas ir taip būtų užtikrintas tinkamas vidaus rinkos veikimas, o suinteresuotosios šalys galėtų lengviau pasinaudoti vidaus rinkos teikiama nauda. Todėl, siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento atitinkamų nuostatų įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai1.

 

_____________

 

1 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25) Remiantis Sutarties dėl ES veikimo 291 straipsniu, pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtu reglamentu iš anksto nustatomos taisyklės ir bendrieji principai dėl valstybių narių priemonių, kuriomis kontroliuojama, kaip Komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus. Kol bus priimtas šis naujas reglamentas, toliau taikomas 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, išskyrus reguliavimo procedūrą su tikrinimu, kuri nėra netaikoma.

Išbraukta.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27) Svarbu, kad visos suinteresuotosios šalys nustatytų aiškų ryšį tarp šio reglamento ir Direktyvos 2006/42/EB dėl mašinų saugos, kad būtų išsiaiškinta, kokius reikalavimus turi atitikti konkretus produktas.

(27) Svarbu, kad visos suinteresuotosios šalys nustatytų aiškų ryšį tarp šio reglamento ir Direktyvos 2006/42/EB dėl mašinų, kad būtų išvengta sutapimų ir išsiaiškinta, kokius reikalavimus turi atitikti konkretus produktas.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27a) Kadangi šio reglamento tikslo, t. y. nustatyti suderintas žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros administracinių ir techninių reikalavimų taisykles, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl jo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali priimti priemones laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina tam tikslui pasiekti.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame reglamente nustatomi visų naujų 2 straipsnyje išvardytų transporto priemonių ES tipo patvirtinimo administraciniai ir techniniai reikalavimai.

Šiame reglamente nustatomi visų naujų 2 straipsnyje išvardytų transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros administraciniai ir techniniai reikalavimai.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame reglamente taip pat nustatomi reikalavimai dėl dalių ir įrangos, skirtų naudoti pagal šį reglamentą patvirtintose transporto priemonėse, pardavimo ir eksploatavimo pradžios ir dėl tokio pardavimo ar pradėjimo eksploatuoti uždraudimo.

Šiame reglamente taip pat nustatomi reikalavimai dėl sistemų, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų, skirtų naudoti pagal šį reglamentą patvirtintose transporto priemonėse, pateikimo rinkai ar eksploatavimo pradžios.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas transporto priemonių, kurios suprojektuotos ir pagamintos vienu ar daugiau etapų, bei tokioms transporto priemonėms suprojektuotų ir pagamintų sistemų, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimui ir individualiam patvirtinimui.

Šis reglamentas taikomas žemės ir miškų ūkio transporto priemonių, kurios suprojektuotos ir pagamintos vienu ar daugiau etapų, bei tokioms transporto priemonėms suprojektuotų ir pagamintų sistemų, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimui.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šis reglamentas taip pat taikomas individualiam 1 pastraipoje paminėtų transporto priemonių patvirtinimui.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(d) (U kategorijos) mobiliosioms mašinoms.

Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. aiškinamąją dalį (mobiliosios mašinos − U kategorija).

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šis reglamentas netaikomas keičiamosioms mašinoms, kurios visiškai pakyla nuo žemės paviršiaus, kai transporto priemonė, prie kurios jos tvirtinamos, važiuoja keliu.

2. Šis reglamentas netaikomas keičiamosioms mašinoms, kurios visiškai pakyla nuo žemės paviršiaus arba kurios negali suktis aplink vertikalią ašį, kai transporto priemonė, prie kurios jos tvirtinamos, važiuoja keliu.

Pagrindimas

Kai kuriose keičiamosiose mašinose dėl svorio paskirstymo įrengtas pagalbinis laisvai besisukantis mechanizmas. Keičiamosios mašinos tvirtinamos prie traktoriaus ir negali suktis aplink vertikalią ašį. Šis papildomas mechanizmas nekelia jokios papildomos rizikos transporto priemonės ir keičiamųjų mašinų deriniui. Todėl tikslinga netaikyti reglamento ir šioms mašinoms.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Gamintojas gali pasirinkti, ar teikti tipo patvirtinimo paraišką remiantis šiuo reglamentu ar nacionalinio tipo patvirtinimo paraišką dėl šių transporto priemonių:

3. Gamintojas gali pasirinkti, ar teikti tipo patvirtinimo paraišką remiantis šiuo reglamentu, ar laikytis atitinkamų nacionalinių reikalavimų dėl šių transporto priemonių:

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) mobiliųjų mašinų,

Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. aiškinamąją dalį (mobiliosios mašinos − U kategorija).

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) R ir S kategorijų priekabų ir velkamųjų padargų,

(b) priekabų (R kategorija) ir keičiamos velkamosios įrangos (S kategorija),

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ca) (C kategorijos) vikšrinių traktorių,

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(cb) ir T4.2 kategorijų) specialios paskirties ratinių traktorių,

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame reglamente ir I priede išvardytuose teisės aktuose, nebent juose būtų nustatyta kitaip:

Šiame reglamente ir I priede išvardytuose teisės aktuose, nebent juose būtų nustatyta kitaip, vartojamų terminų apibrėžtys:

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. visos transporto priemonės tipo patvirtinimas – tipo patvirtinimas, kuriuo patvirtinimo institucija paliudija, kad baigta komplektuoti transporto priemonė atitinka tam tikras administracines nuostatas ir techninius reikalavimus;

2. visos transporto priemonės tipo patvirtinimas – tipo patvirtinimas, kuriuo patvirtinimo institucija paliudija, kad nesukomplektuotos ar sukomplektuotos transporto priemonės tipas atitinka tam tikras administracines nuostatas ir techninius reikalavimus;

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimas – tipo patvirtinimas, kuriuo patvirtinimo institucija patvirtina, kad atskiras techninis mazgas, susijęs su vieno ar kelių konkrečių tipo transporto priemonėmis, atitinka tam tikras administracines nuostatas ir techninius reikalavimus;

5. atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimas – tipo patvirtinimas, kuriuo patvirtinimo institucija patvirtina, kad atskiras techninis mazgas, atitinka tam tikras administracines nuostatas ir techninius reikalavimus, susijusius su vieno ar kelių konkrečių tipų transporto priemonėmis;

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a. Universali visureigė transporto priemonė (ATV) – transporto priemonė, turinti vairuotojui skirtą balno tipo sėdynę ir vairu su rankenomis valdomą vairavimo mechanizmą.

 

Papildomos universalios visureigės transporto priemonės charakteristikos:

 

didžiausias projektinis greitis 60 km/h; padangų projektinis slėgis < 5 kPa (0,5 barų); padangų modelis: skirtos bekelėms vietovėms; rankinis akseleratorius; krovinio platforma (-os), kai transporto priemonės ir krovinio platformos (-ų) paviršiaus ploto minimalus santykis > 25 %; paruoštos važiuoti transporto priemonės masė < 400 kg; galinis sukabinimo įtaisas: vilkties svoris > 2x nuosavo svorio atlikus stiprumo testą.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11. mobilioji mašina – bet kokia savaeigė transporto priemonė, išskyrus ant variklinės transporto priemonės važiuoklės montuojamas mašinas, specialiai suprojektuota ir sukonstruota darbui atlikti, o dėl jos konstrukcinių charakteristikų nesanti tinkama keleiviams ar kroviniams vežti;

Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. aiškinamąją dalį (mobiliosios mašinos − U kategorija).

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12. transporto priemonė – bet koks traktorius, priekaba, keičiama velkamoji įranga ar mobilioji mašina, kaip apibrėžta 8, 9, 10 ir 11 punktuose;

12. transporto priemonė – bet koks traktorius, priekaba ar keičiama velkamoji įranga, kaip apibrėžta 8, 9 ir 10 punktuose;

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

18. serijos pabaigos transporto priemonė – bet kokia transporto priemonė, priklausanti turimoms transporto priemonėms, kurių negalima registruoti, parduoti ar pradėti eksploatuoti dėl naujų techninių reikalavimų, kuriems atitiktis nepatvirtinta, įsigaliojimo;

18. serijos pabaigos transporto priemonė – bet kuri transporto priemonė, priklausanti turimų transporto priemonių, kurių negalima pateikti rinkai ar daugiau negalima tiekti rinkai, registruoti ar pradėti eksploatuoti dėl naujų techninių reikalavimų, kuriems atitiktis nepatvirtinta, įsigaliojimo, grupei;

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

19. sistema – sujungtų įtaisų komplektas, skirtas vienai ar daugiau konkrečių funkcijų transporto priemonėje atlikti, kuriam taikomi bet kurio norminių teisės aktų reikalavimai;

19. sistema – sujungtų įtaisų komplektas, skirtas vienai ar daugiau konkrečių funkcijų transporto priemonėje atlikti, kuriam taikomas bet kuris I priede išvardytų reikalavimų;

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

20. sudedamoji dalis – įtaisas, skirtas naudoti kaip transporto priemonės dalis, kuriam taikomi norminiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai ir kurio tipas gali būti patvirtintas atskirai nuo transporto priemonės, jei tokia galimybė aiškiai numatyta norminiuose teisės aktuose;

20. sudedamoji dalis – įtaisas, skirtas naudoti kaip transporto priemonės dalis, kuriam taikomas bet kuris iš I priede išvardytų reikalavimų ir kurio tipas gali būti patvirtintas atskirai nuo transporto priemonės, jei tokia galimybė aiškiai numatyta norminiuose teisės aktuose;

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

21. atskiras techninis mazgas – įtaisas, skirtas naudoti kaip transporto priemonės dalis, kuriam taikomi norminiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai ir kurio tipas gali būti patvirtintas atskirai nuo transporto priemonės, tačiau tik vieno ar kelių nustatytų transporto priemonių tipų atveju, jei tokia galimybė aiškiai numatyta norminiuose teisės aktuose;

21. atskiras techninis mazgas – įtaisas, skirtas naudoti kaip transporto priemonės dalis, kuriam taikomas bet kuris iš I priede išvardytų reikalavimų ir kurio tipas gali būti patvirtintas atskirai nuo transporto priemonės, tačiau tik vieno ar kelių nustatytų transporto priemonių tipų atveju, jei tokia galimybė aiškiai numatyta norminiuose teisės aktuose;

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 22 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

22a. dalys – transporto priemonei surinkti naudojamos prekės, taip pat atsarginės dalys;

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 22 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

22b. atsarginės dalys – transporto priemonėje montuojamos arba prie jos tvirtinamos prekės, kuriomis pakeičiamos tos transporto priemonės originalios dalys, įskaitant tepalus, ir kurios būtinos naudojant transporto priemonę, išskyrus kurą;

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 22 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

22c. įranga − bet kurios prekės, kuriomis gali būti papildyta transporto priemonė arba kurios gali būti montuojamos transporto priemonėje, išskyrus dalis;

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 22 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

22d. funkcinis saugumas – nepriimtinos fizinės traumos ar žalos žmonių sveikatai, turtui ar naminiams gyvūnams rizikos dėl netinkamo mechaninių, hidraulinių, pneumatinių, elektrinių ar elektroninių sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų veikimo sukeltų pavojų nebuvimas;

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 23 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

23. gamintojas – asmuo ar įstaiga, atskaitinga tipo patvirtinimo institucijai už visus tipo patvirtinimo ar leidimo suteikimo proceso aspektus ir gamybos atitikties užtikrinimą, neatsižvelgiant į tai, ar tas asmuo ar įstaiga tiesiogiai dalyvauja visuose transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo, kurių tipo patvirtinimo procedūra turi būti atliekama, gamybos etapuose;

23. gamintojas – asmuo ar įstaiga, atskaitinga tipo patvirtinimo institucijai už visus tipo patvirtinimo ar leidimo suteikimo proceso aspektus, gamybos atitikties užtikrinimą ir už bendradarbiavimą su rinkos priežiūros institucijomis dėl jų pagamintų transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų, neatsižvelgiant į tai, ar tas asmuo ar įstaiga tiesiogiai dalyvauja visuose transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo, kurių tipo patvirtinimo procedūra turi būti atliekama, gamybos etapuose;

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 25 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

25. patvirtinimo institucija – valstybės narės institucija, kurią valstybė narė įsteigė ar paskyrė ir apie ją pranešė Komisijai remdamasi 5 straipsniu, kurios kompetencijai priklauso visi transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo ar transporto priemonės individualaus patvirtinimo aspektai, leidimų suteikimo procesas, patvirtinimo sertifikatų išdavimas ir prireikus jų panaikinimas, ryšių su kitų valstybių narių patvirtinimo institucijomis palaikymas, technikos tarnybų paskyrimas ir užtikrinimas, kad gamintojas laikytųsi gamybos atitikties įsipareigojimų;

25. patvirtinimo institucija – valstybės narės institucija, kurią valstybė narė įsteigė ar paskyrė ir apie ją pranešė Komisijai, kurios kompetencijai priklauso visi transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo ar transporto priemonės individualaus patvirtinimo aspektai, leidimų suteikimo procesas, patvirtinimo sertifikatų išdavimas ir prireikus jų panaikinimas ar atsisakymas juos išduoti, ryšių su kitų valstybių narių patvirtinimo institucijomis palaikymas, technikos tarnybų paskyrimas ir užtikrinimas, kad gamintojas laikytųsi gamybos atitikties įsipareigojimų;

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 26 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

26a. akreditavimas – nacionalinės akreditacijos įstaigos patvirtinimas, kad atitikties vertinimo įstaiga atitinka reikalavimus, apibrėžtus suderintuose standartuose, ir, jei būtina, kitus papildomus reikalavimus, įskaitant pagal atitinkamų sektorių schemas taikomus reikalavimus, atlikti konkrečią atitikties vertinimo veiklą;

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 28 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

28. virtualaus bandymo metodas – kompiuteriniai modeliavimai, įskaitant skaičiavimus, kurie įrodo, kad transporto priemonė, sistema, sudedamoji dalis ar atskiras techninis mazgas atitinka norminių teisės aktų techninius reikalavimus, kai fizinis transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo naudojimas yra nereikalingas;

28. virtualaus bandymo metodas – kompiuteriniai modeliavimai, įskaitant skaičiavimus, kurie įrodo, kad transporto priemonė, sistema, sudedamoji dalis ar atskiras techninis mazgas atitinka 18 straipsnio 5 dalyje nurodyto deleguotojo akto techninius reikalavimus, kai fizinis transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo naudojimas yra nereikalingas;

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 30 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

30. ES tipo patvirtinimo sertifikatas – sertifikatas, parengtas pagal pavyzdį, kuris nustatytas šiame reglamente arba pranešimo blanke, pateiktame vienoje iš susijusių lygiaverčių JT EEK taisyklių ar EBPO normų, išvardytų I priede;

30. ES tipo patvirtinimo sertifikatas – dokumentas, parengtas pagal pavyzdį, kuris nustatytas 15 straipsnio 4 dalies ir 16 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo aktuose arba pranešimo blanke, pateiktame vienoje iš susijusių JT EEK taisyklių ar EBPO normų, išvardytų I priede;

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 32 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

32. atitikties sertifikatas – gamintojo išduotas dokumentas, parengtas pagal šiame reglamente nustatytą pavyzdį ir paliudijantis, kad pagal šį reglamentą patvirtinto tipo serijai priklausanti transporto priemonė gamybos metu atitiko tipo patvirtinime patvirtintą tipą ir tenkino visus jame pateiktus norminius reikalavimus;

32. atitikties sertifikatas – gamintojo išduotas dokumentas, pagal 24 straipsnio 2 dalyje paminėtame įgyvendinimo akte nustatytą pavyzdį ir paliudijantis, kad pagal šį reglamentą patvirtinto tipo serijai priklausanti transporto priemonė gamybos metu atitiko tipo patvirtinime patvirtintą tipą ir tenkino visus jame pateiktus reikalavimus;

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 33 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

33. vidinė diagnostikos sistema arba OBD sistema – išmetamųjų teršalų kontrolės sistema, galinti nustatyti tikėtiną veikimo trikties vietą taikydama kompiuterio atmintyje saugomus trykių kodus;

33. vidinė diagnostikos sistema arba OBD sistema – kontrolės sistema, galinti nustatyti tikėtiną veikimo sutrikimo vietą taikydama kompiuterio atmintyje saugomus gedimų kodus;

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 35 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

35. nepriklausomas veiklos vykdytojas – įmonės (išskyrus įgaliotus platintojus ir remonto įmones), kurios tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su variklinių transporto priemonių remontu ir technine priežiūra, visų pirma remonto įmonės, remonto įrangos, įrankių ar atsarginių dalių gamintojai ar platintojai, techninės informacijos leidėjai, automobilininkų klubai, pagalbos kelyje tarnybos, patikros ir bandymų paslaugas teikiančios įmonės, įmonės, teikiančios mokymo paslaugas alternatyviuoju kuru varomų transporto priemonių įrangos montavimo įmonėms, gamintojams ir remonto įmonėms;

35. nepriklausomas veiklos vykdytojas – įmonės (išskyrus įgaliotus platintojus ir remonto įmones), kurios tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su transporto priemonių remontu ir technine priežiūra, visų pirma remonto įmonės, remonto įrangos, įrankių ar atsarginių dalių gamintojai ar platintojai, techninės informacijos leidėjai, automobilininkų klubai, pagalbos kelyje tarnybos, patikros ir bandymų paslaugas teikiančios įmonės, įmonės, teikiančios mokymo paslaugas alternatyviuoju kuru varomų transporto priemonių įrangos montavimo įmonėms, gamintojams ir remonto įmonėms;

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 37 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

37. registracija – reiškia, kad po transporto priemonės identifikavimo suteiktas jos nuolatinis, laikinas ar trumpalaikis administracinis leidimas pradėti eksploatuoti kelių eismui ir išduotas registracijos numeris;

37. registracija – nuolatinis, laikinas ar trumpalaikis administracinis leidimas pradėti eksploatuoti keliuose transporto priemonę, įskaitant jos identifikavimą ir jos serijinio numerio, kuris yra valstybinis registracijos numeris, išdavimą;

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 38 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

38. pateikti rinkai – pirmą kartą pateikti transporto priemonę platinti ar naudoti Sąjungoje už atlygį arba nemokamai;

38. pateikti rinkai – pirmą kartą pateikti transporto priemonę, sistemą, sudedamąją dalį ar atskirą techninį mazgą Sąjungoje;

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 39 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

39. pradėti eksploatuoti – pirmą kartą pagal paskirtį panaudoti Sąjungoje transporto priemonę, kuriai taikomas šis reglamentas;

39. pradėti eksploatuoti – pirmą kartą pagal paskirtį panaudoti Sąjungoje transporto priemonę, sistemą, sudedamąją dalį ar atskirą techninį mazgą;;

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 40 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

40. pardavimas – bet koks gamintojo vykdomas pardavimas mažmenininkui, arba pardavimas galutiniam vartotojui;

Išbraukta.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 40 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

40a. tiekimas rinkai – bet koks transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo tiekimas platinti ar naudoti Sąjungos rinkoje vykdant komercinę veiklą, mokamai arba nemokamai;

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 43 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

43a. importuotojas – Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris transporto priemonę, sistemą, sudedamąją dalį ar atskirą techninį mazgą iš trečiosios šalies pateikia Sąjungos rinkai;

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 43 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

43b. platintojas – bet kuris Sąjungoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, išskyrus gamintojus ir importuotojus, kuris pateikia transporto priemonę, sistemą, sudedamąją dalį ar atskirą techninį mazgą Sąjungos rinkai;

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 43 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

43c. ūkinės veiklos vykdytojas – gamintojas, gamintojo atstovas, importuotojas arba platintojas;

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 43 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

43d. rinkos priežiūra − valdžios institucijų vykdoma veikla ir priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad Sąjungos rinkai tiekiamos transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalys ar atskiri techniniai mazgai atitiktų atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir nekeltų grėsmės sveikatai, saugumui, aplinkai ar bet kuriam kitam viešojo intereso apsaugos aspektui;

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 43 e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

43e. rinkos priežiūros institucija – valstybės narės institucija, atsakinga už rinkos priežiūrą jos teritorijoje;

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 43 f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

43f. nacionalinė institucija – patvirtinimo institucija, rinkos priežiūros institucija ar bet kuri kita institucija valstybėje narėje, dalyvaujanti transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, registracijos, rinkos priežiūros ar importo kontrolės procesuose ir už tai atsakinga;

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame reglamente vartojamos tokios transporto priemonių kategorijos:

Šiame reglamente vartojamos tokios transporto priemonių kategorijos:

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. T kategorija apima visus ratinius traktorius;

1. T kategorija apima visus ratinius traktorius; prie kiekvienos traktorių kategorijos, aprašytos 2–8 punktuose, taip pat pridedamas žymuo „a“ arba „b“ pagal projektinį greitį:

 

a) „a“ žymi visus ratinius traktorius, kurių didžiausias projektinis greitis ne didesnis kaip 40 km/h;

 

b) „b“ žymi visus ratinius traktorius, kurių didžiausias projektinis greitis didesnis kaip 40 km/h;

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. kategorija apima ratinius traktorius, kurių didžiausias projektinis greitis ne didesnis kaip 40 km/h, artimiausios vairuotojui ašies tarpvėžės plotis ne mažesnis kaip 1150 mm, parengtų eksploatuoti traktorių be krovinio masė didesnė kaip 600 kg, o važiuoklės prošvaisa ne didesnė kaip 1000 mm;

2. kategorija apima ratinius traktorius, kurių artimiausios vairuotojui ašies tarpvėžės plotis ne mažesnis kaip 1150 mm, parengtų eksploatuoti traktorių be krovinio masė didesnė kaip 600 kg, o važiuoklės prošvaisa ne didesnė kaip 1000 mm;

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. kategorija apima ratinius traktorius, kurių tarpvėžės plotis ne mažesnis kaip 1150 mm, parengtų eksploatuoti traktorių be krovinio masė didesnė kaip 600 kg, važiuoklės prošvaisa ne didesnė kaip 600 mm, o didžiausias projektinis greitis ne didesnis kaip 40 km/h, nebent traktoriaus sunkio centro aukščio (išmatuoto nuo žemės paviršiaus) ir mažiausio vidutinio tarpvėžės pločio dalmuo viršija 0,90 – tokiu atveju didžiausias projektinis greitis apribojamas iki 30 km/h;

3. kategorija apima ratinius traktorius, kurių tarpvėžės plotis ne mažesnis kaip 1150 mm, parengtų eksploatuoti traktorių be krovinio masė didesnė kaip 600 kg, važiuoklės prošvaisa ne didesnė kaip 600 mm, o tuo atveju, kai traktoriaus sunkio centro aukščio (išmatuoto nuo žemės paviršiaus) ir mažiausio vidutinio tarpvėžės pločio dalmuo viršija 0,90, didžiausias projektinis greitis apribojamas iki 30 km/h;

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. kategorija apima ratinius traktorius, kurių didžiausias projektinis greitis ne didesnis kaip 40 km/h, o parengtų eksploatuoti traktorių be krovinio masė ne didesnė kaip 600 kg;

4. kategorija apima ratinius traktorius, kurių parengus eksploatuoti masė be krovinio ne didesnė kaip 600 kg; ji apima taip pat traktorius, turinčius vairu su rankenomis valdomą vairavimo mechanizmą, nurodytą 8 a straipsnio 3dalyje;

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. kategorija apima specialios paskirties ratinius traktorius, kurių didžiausias projektinis greitis ne didesnis kaip 40 km/h;

5. kategorija apima specialios paskirties ratinius traktorius;

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9. kategorija apima ratinius traktorius, kurių didžiausias projektinis greitis didesnis kaip 40 km/h;

Išbraukta.

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

19. U kategorija apima Direktyvoje 2006/42/EB apibrėžtas mašinas, kurios yra savaeigės ir skirtos naudoti žemės ar miškų ūkyje.

Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. aiškinamąją dalį (mobiliosios mašinos − U kategorija).

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nacionalinės institucijos

Valstybių narių prievolės

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės įsteigia ir paskiria patvirtinimo klausimais kompetentingas nacionalines institucijas ir pagal 53 straipsnį praneša Komisijai apie tokį įsteigimą ir paskyrimą.

Valstybės narės įsteigia arba paskiria nacionalines institucijas Valstybės narės praneša Komisijai apie minėtų institucijų įsteigimą arba paskyrimą.

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pranešimo apie patvirtinimo institucijas akte nurodomas jų pavadinimas, adresas, įskaitant elektroninį adresą, ir kompetencijos sritis.

Pranešime apie nacionalines institucijas nurodomas jų pavadinimas, adresas, įskaitant elektroninį adresą, ir kompetencijos sritis. Komisija savo interneto svetainėje paskelbia patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijų sąrašą ir išsamius duomenis.

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad patvirtinimo paraiškas teikiantys gamintojai vykdytų šiuo reglamentu nustatytas jų prievoles.

Išbraukta.

 

(Įterptas į 5a straipsnį (naują))

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Patvirtinimo institucijos patvirtina tik šio reglamento reikalavimus atitinkančias transporto priemones, sistemas, sudedamąsias dalis ir atskirus techninius mazgus.

Išbraukta.

 

(Įterptas į 5a straipsnį (naują))

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Patvirtinimo institucijos registruoja arba leidžia parduoti ar pradėti eksploatuoti tik šio reglamento reikalavimus atitinkančias transporto priemones, sudedamąsias dalis ir atskirus techninius mazgus. Dėl priežasčių, susijusių su jų gamybos ir veikimo aspektais, kuriuos reglamentuoja šis reglamentas, jos nedraudžia, neriboja ar nesudaro kliūčių registruoti, parduoti, pradėti eksploatuoti ar naudoti keliuose transporto priemones, sudedamąsias dalis ar atskirus techninius mazgus, jei jie atitinka šio reglamento reikalavimus.

4. Valstybės narės leidžia pateikti rinkai, registruoti ir pradėti eksploatuoti tik šio reglamento reikalavimus atitinkančias transporto priemones, sudedamąsias dalis ir atskirus techninius mazgus.

Pakeitimas  76

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Dėl priežasčių, susijusių su jų gamybos ir veikimo aspektais, kuriuos reglamentuoja šis reglamentas, valstybės narės nedraudžia, neriboja ar nesudaro kliūčių pateikti rinkai, registruoti ar pradėti eksploatuoti transporto priemones, sistemas, sudedamąsias dalis ar atskirus techninius mazgus, jei jie atitinka šio reglamento reikalavimus.

Pakeitimas  77

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b. Valstybės narės organizuoja ir vykdo transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų, tiekiamų Sąjungos rinkai, rinkos priežiūrą ir kontrolę pagal 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/2008, nustatančio su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus1, III skyrių. Jos taiko Reglamento (EB) Nr. 765/2008 19 straipsnio 1 dalį, kaip apibrėžta šio reglamento 5b straipsnyje.

 

__________________

 

1 OL L 218, 2008 8 13, p. 30.

Pakeitimas  78

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a straipsnis

 

Patvirtinimo institucijų prievolės

 

1. Valstybės narės užtikrina, kad tipo patvirtinimo paraiškas teikiantys gamintojai vykdytų šiuo reglamentu jiems nustatytus įsipareigojimus.

 

2. Patvirtinimo institucijos tvirtina tik šio reglamento reikalavimus atitinkančias transporto priemones, sistemas, sudedamąsias dalis ir atskirus techninius mazgus.

Pakeitimas  79

Pasiūlymas dėl reglamento

5 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b straipsnis

 

Rinkos priežiūros institucijų prievolės

 

1. Rinkos priežiūros institucijos atitinkamu mastu atlieka tinkamą transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų, kuriems taikomas tipo patvirtinimas, dokumentų patikrinimą atsižvelgdamos į nustatytus rizikos įvertinimo principus, skundus ir kitą informaciją.

 

Rinkos priežiūros institucijos gali reikalauti, kad ūkinės veiklos vykdytojai pateiktų tokius dokumentus ir informaciją, jei mano, jog tai būtina jų veiklai vykdyti.

 

Jei ūkinės veiklos vykdytojai pateikia atitiktį patvirtinančius sertifikatus, išduotus tipo patvirtinimo institucijos, rinkos priežiūros institucijos tinkamai atsižvelgia į tokius sertifikatus.

 

2. Sistemoms, sudedamosioms dalims ir atskiriems techniniams mazgams, kuriems netaikomas tipo patvirtinimas, taikoma visa Reglamento (EB) Nr. 765/2008 19 straipsnio 1 dalis.

Pakeitimas  80

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Gamintojai yra atskaitingi patvirtinimo institucijai dėl visų patvirtinimo proceso aspektų ir dėl gamybos atitikties užtikrinimo, neatsižvelgiant į tai, ar gamintojai tiesiogiai dalyvauja visuose transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo gamybos etapuose.

1. Gamintojai užtikrina, kad, kai jų transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalys ar atskiri techniniai mazgai pateikiami rinkai ar pradedami eksploatuoti, jie būtų pagaminti ir patvirtinti pagal šiame reglamente ir deleguotuosiuose ir įgyvendinimo aktuose, priimtuose pagal šį reglamentą, nustatytus reikalavimus.

Pakeitimas  81

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Daugiaetapio tipo patvirtinimo atveju kiekvienas gamintojas yra atsakingas už jo prižiūrimos transporto priemonės komplektavimo užbaigimo etape pridedamų sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų patvirtinimą ir gamybos atitiktį. Gamintojas, kuris pakeičia jau ankstesniais etapais patvirtintas sudedamąsias dalis ar sistemas, atsako už šių sudedamųjų dalių ir sistemų patvirtinimą bei gamybos atitiktį.

2. Daugiaetapio tipo patvirtinimo atveju kiekvienas gamintojas yra atsakingas už jo prižiūrimos transporto priemonės komplektavimo užbaigimo etape pridedamų sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų patvirtinimą ir gamybos atitiktį. Bet kuris gamintojas, kuris pakeičia jau ankstesniais etapais patvirtintas sudedamąsias dalis ar sistemas, atsako už pakeistų sudedamųjų dalių ir sistemų patvirtinimą bei gamybos atitiktį.

Pakeitimas  82

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Gamintojas, kuris pakeičia nesukomplektuotą transporto priemonę taip, kad ji priskiriama kitai transporto priemonių kategorijai ir dėl to pasikeičia ankstesniame patvirtinimo etape jau įvertinti teisiniai reikalavimai, taip pat yra atsakingas šių reikalavimų laikymąsi.

3. Gamintojai, keičiantys nesukomplektuotą transporto priemonę taip, kad ji priskiriama kitai transporto priemonių kategorijai ir dėl to pasikeičia ankstesniame patvirtinimo etape jau įvertinti teisiniai reikalavimai, taip pat yra atsakingi transporto priemonių kategorijai, kuriai priskiriama pakeista transporto priemonė, taikomų reikalavimų laikymąsi.

Pakeitimas  83

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Remiantis šiuo reglamentu, už Bendrijos ribų įsisteigęs gamintojas paskiria vieną Bendrijoje įsisteigusį atstovą, kuris jam atstovautų santykiuose su patvirtinimo institucija.

Tvirtinant transporto priemones, sistemas, sudedamąsias dalis ar atskirus techninius mazgus, kuriems taikomas šis reglamentas, Sąjungos ribų įsisteigę gamintojai paskiria vieną Sąjungoje įsisteigusį atstovą, kuris jiems atstovautų santykiuose su patvirtinimo institucija.

Pakeitimas  84

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nuoroda į gamintoją laikoma nuoroda į gamintoją arba jo atstovą.

Išbraukta.

Pakeitimas  85

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Be to, už Sąjungos ribų įsisteigę gamintojai gali paskirti vieną Sąjungoje įsisteigusį atstovą rinkos priežiūrai, kuriuo gali būti 4 dalyje minėtas atstovas ar papildomas atstovas.

Pakeitimas  86

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b. Gamintojai yra atsakingi patvirtinimo institucijai už visus patvirtinimo proceso aspektus ir gamybos atitikties užtikrinimą, nepaisant to, ar jie tiesiogiai dalyvauja ar nedalyvauja visuose transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo gamybos etapuose.

Pakeitimas  87

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4c. Pagal konkrečias šio reglamento nuostatas ir šiuo reglamentu priimtus deleguotuosius aktus gamintojai užtikrina, kad būtų taikomos procedūros siekiant, kad serijinė gamyba ir toliau atitiktų patvirtintą tipą. Atitinkamai atsižvelgiama į transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo konstrukcijos ar charakteristikų pakeitimus ir reikalavimų, pagal kuriuos yra deklaruota transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo atitiktis, pakeitimus.

Pakeitimas  88

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4d. Be privalomo ženklinimo ir tipo patvirtinimo ženklų, tvirtinamų prie transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų pagal 25 straipsnį, gamintojai nurodo savo pavadinimą, registruotą prekinį pavadinimą ar registruotą prekės ženklą ir adresą Sąjungoje, kuriuo su jais galima susisiekti, ant savo transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų, pateiktų Sąjungos rinkai, arba, jei to negalima padaryti sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų atveju, jie tai nurodo ant sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo pakuotės ar prie jo pridedamame dokumente.

Pakeitimas  89

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4e. Gamintojai užtikrina, kad tol, kol jie yra atsakingi už transporto priemonę, sistemą, sudedamąją dalį ar atskirą techninį mazgą, laikymo ar transportavimo sąlygos nepažeistų šiame reglamente nustatytų reikalavimų.

Pakeitimas  90

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a straipsnis

 

Konkrečios gamintojų prievolės dėl transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų atitikties

 

1. Gamintojai, kurie mano, kad jų rinkai pateikta ar pradėta eksploatuoti transporto priemonė, sistema, sudedamoji dalis ar atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento ar pagal šį reglamentą priimtų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų, nedelsdami imasi taisomųjų priemonių, būtinų transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo atitikčiai užtikrinti, pašalina juos iš apyvartos ar prireikus juos atsiima.

 

2. Jeigu transporto priemonė, sistema, sudedamoji dalis ar atskiras techninis mazgas kelia rimtą pavojų, gamintojai nedelsdami informuoja apie tai valstybių narių, kuriose transporto priemonė, sistema, sudedamoji dalis ar atskiras techninis mazgas buvo pateiktas rinkai ar pradėtas eksploatuoti, rinkos priežiūros ir patvirtinimo institucijas, suteikdami išsamią informaciją, visų pirma, apie neatitikimą ir visas taikytas taisomąsias priemones.

 

3. Gamintojai saugo 15 straipsnio 10 dalyje apibrėžtą informacinį paketą, ir, be to, transporto priemonės gamintojas saugo 24 straipsnyje nurodytų atitikties sertifikatų kopijas ne mažiau kaip 10 metų po transporto priemonės pateikimo rinkai ir 5 metus po sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo pateikimo rinkai, kad galėtų jas pateikti patvirtinimo institucijoms.

 

4. Gamintojai, gavę pagrįstą valstybės narės kompetentingos institucijos prašymą, pateikia jai per tipo patvirtinimo instituciją ES tipo patvirtinimo sertifikato, įrodančio transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo atitiktį, kopiją minėtajai institucijai suprantama kalba. Gamintojai bendradarbiauja su valstybės narės institucija, kai pagal Reglamento (EB) 765/2008 20 straipsnį imamasi bet kokių veiksmų rinkai pateiktų, registruotų ar pradėtų eksploatuoti transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų keliamam pavojui pašalinti.

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl reglamento

6 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6b straipsnis

 

Gamintojo atstovų prievolės rinkos priežiūros klausimais

 

Gamintojo atstovas rinkos priežiūros klausimais atlieka gamintojo suteiktuose įgaliojimuose nurodytas užduotis. Šie įgaliojimai atstovui turi leisti atlikti bent šias užduotis:

 

(a) gavus pagrįstą prašymą iš patvirtinimo institucijos, suteikti tai institucijai visą informaciją ir dokumentus, reikalingus transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo gamybos atitikčiai įrodyti; taip pat

 

(b) rinkos priežiūros arba patvirtinimo institucijoms prašant bendradarbiauti, jei reikia imtis bet kokių veiksmų transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų, už kuriuos jie atsakingi, keliamiems rimtiems pavojams pašalinti.

Pakeitimas  92

Pasiūlymas dėl reglamento

6 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6c straipsnis

 

Bendrosios importuotojų prievolės

 

1. Importuotojai pateikia Sąjungos rinkai, registruoja tik atitinkančias reikalavimus transporto priemones, sistemas, sudedamąsias dalis ar atskirus mazgus, arba atsako už jų eksploatavimo pradžią; šioms transporto priemonėms, sistemoms, sudedamosioms dalims ar mazgams arba suteiktas ES tipo patvirtinimas, arba jie atitinka nacionalinio ar individualaus patvirtinimo reikalavimus.

 

2. Prieš pateikdamas rinkai transporto priemones, sistemas, sudedamąsias dalis ar atskirus mazgus, kuriems suteiktas ES tipo patvirtinimas, importuotojas patikrina, kad kartu pateikiamas informacijos rinkinys atitiktų 6 straipsnio 4 dalies c punkto reikalavimus ir kad transporto priemonė, sistema, sudedamoji dalis ar atskiras techninis mazgas būtų paženklintas reikalaujamu tipo patvirtinimo ženklu ir atitiktų 6 straipsnio 4 dalies c punkto reikalavimus. Transporto priemonės atveju importuotojas patikrina, kad su šia priemone kartu būtų pateikiamas reikalaujamas atitikties sertifikatas.

 

3. Jeigu importuotojai įtaria, kad transporto priemonė, sistema, sudedamoji dalis ar atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento reikalavimų, ypač kad jis neatitinka patvirtintojo tipo arba individualaus patvirtinimo, jie neteikia rinkai, neleidžia pradėti eksploatuoti ar neregistruoja transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo, kol bus užtikrinta jo atitiktis. Be to, jei jie įtaria, kad transporto priemonė, sistema, sudedamoji dalis ar atskiras techninis mazgas kelia didelį rimtą pavojų, jie turi apie tai informuoti gamintoją, rinkos priežiūros institucijas ir patvirtinimo instituciją, kuri suteikė atitinkamą patvirtinimą.

 

4. Importuotojai nurodo savo pavadinimą, registruotą prekinį pavadinimą ar registruotą prekės ženklą ir adresą, kuriuo su jais galima susisiekti, ant transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo, arba, jei to neįmanoma padaryti ant sistemų, sudedamųjų dalių ar techninių mazgų, jie minėtą informaciją nurodo ant pakuotės ar prie minėtų gaminių pridedamame dokumente.

 

5. Importuotojai užtikrina, kad prie transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo būtų pridėtos reikalaujamos instrukcijos ir informacija oficialiomis atitinkamų valstybių narių kalbomis, kaip reikalaujama pagal 46 straipsnį.

 

6. Importuotojai užtikrina, kad tol, kol jie yra atsakingi už transporto priemonę, sistemą, sudedamąją dalį ar atskirą techninį mazgą, laikymo ar transportavimo sąlygos nepažeistų šiame reglamente nustatytų reikalavimų.

 

7. Siekdami apsaugoti vartotojų sveikatą ir užtikrinti saugą, kai tai tikslinga atsižvelgiant į transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo keliamus rimtus pavojus, importuotojai tiria skundus, prireikus tvarko skundų ir atšauktų transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų registrą ir informuoja platintojus apie tokią stebėseną.

Pakeitimas  93

Pasiūlymas dėl reglamento

6 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6d straipsnis

 

Konkrečios importuotojų prievolės dėl transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų atitikties

 

1. Importuotojai, kurie įtaria, kad jų transporto priemonė, sistema, sudedamoji dalis ar atskiras techninis mazgas, kuris buvo pateiktas rinkai, registruotas ar už kurio pateikimą eksploatuoti jie yra atsakingi, neatitinka šio reglamento reikalavimų, nedelsdami imasi taisomųjų priemonių, būtinų transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo atitikčiai užtikrinti, pašalina juos iš apyvartos ar, prireikus, juos atsiima..

 

2. Jeigu transporto priemonė, sistema, sudedamoji dalis ar atskiras techninis mazgas kelia rimtą pavojų, gamintojai nedelsdami informuoja apie tai valstybių narių, kuriose rinkai pateikta transporto priemonė, sistema, sudedamoji dalis ar atskiras techninis mazgas, rinkos priežiūros ir patvirtinimo institucijas, suteikdami išsamią informaciją, visų pirma, apie neatitikimą ir visas taikytas taisomąsias priemones.

 

3. Pateikę rinkai transporto priemonę, importuotojai 10 metų saugo atitikties sertifikatų kopijas, o pateikęs sistemą, sudedamąją dalį ar atskirą techninį mazgą – mažiausiai penkerius, kad galėtų juos pateikti rinkos priežiūros ir patvirtinimo institucijoms, ir užtikrina, kad šioms institucijoms paprašius būtų galima pateikti 15 straipsnio 10 dalyje nurodytą informacinį paketą.

 

4. Importuotojai, gavę pagrįstą nacionalinės institucijos prašymą, pateikia visą informaciją ir dokumentus, reikalingus transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo atitikčiai įrodyti viena iš oficialių minėtos institucijos valstybės narės kalbų. Importuotojai turi bendradarbiauti su institucija, jos prašymu imdamiesi bet kokių veiksmų transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo, kuriuos jie pateikė rinkai, registravo ar už kurių pateikimą eksploatuoti jie yra atsakingi, keliamam pavojui pašalinti.

Pakeitimas  94

Pasiūlymas dėl reglamento

6 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6e straipsnis

 

Bendrosios platintojų prievolės

 

1. Platintojai veikia rūpestingai atsižvelgdami į reikalavimus, taikomus tiekiant rinkai transporto priemonę, sistemą, sudedamąją dalį ar atskirą techninį mazgą.

 

2. Prieš tiekdami rinkai transporto priemonę, sistemą, sudedamąją dalį ar atskirą techninį mazgą platintojai patikrina, kad transporto priemonė, sistema, sudedamoji dalis ar atskiras techninis mazgas būtų paženklinti reikalaujamu privalomu ženklu ar tipo patvirtinimo ženklu, kad būtų pridėti reikalaujami dokumentai ir instrukcijos bei saugos informacija oficialia valstybės narės, kurioje transporto priemonė, sistema, sudedamoji dalis ar atskiras techninis mazgas tiekiami rinkai, kalba, ir kad gamintojas bei importuotojas laikosi 6c straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų.

 

3. Platintojai užtikrina, kad tol, kol jie yra atsakingi už transporto priemonę, sistemą, sudedamąją dalį ar atskirą techninį mazgą, laikymo ar transportavimo sąlygos nepažeistų šiame reglamente nustatytų reikalavimų.

Pakeitimas  95

Pasiūlymas dėl reglamento

6 f straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6f straipsnis

 

Konkrečios platintojų prievolės dėl transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų atitikties

 

1. Tiekdami rinkai transporto priemonę, sistemą, sudedamąją dalį ar atskirą techninį mazgą platintojai pakankamai rūpestingai laikosi šio reglamento reikalavimų.

 

2. Jeigu platintojai įtaria, kad transporto priemonė, sistema, sudedamoji dalis ar atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento reikalavimų, jie netiekia rinkai, neregistruoja arba nepradeda eksploatuoti transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo ir neleidžia jų tiekti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti, kol bus užtikrinta jų atitiktis.

 

3. Jei platintojai įtaria, kad jų transporto priemonė, sistema, sudedamoji dalis ar atskiras techninis mazgas, kuriuos jie tiekė rinkai, registravo arba už kurių pateikimą eksploatuoti jie yra atsakingi, neatitinka šio reglamento reikalavimų, platintojai informuoja gamintoją arba gamintojo atstovą, siekdami užtikrinti, kad būtų imtasi taisomųjų priemonių, būtinų šios transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo atitikčiai užtikrinti, išimti juos iš apyvartos arba prireikus atšaukti, kaip reikalaujama pagal 6a straipsnio 1 dalį arba 6d straipsnio 1 dalį.

 

4. Jeigu transporto priemonė, sistema, sudedamoji dalis ar atskiras techninis mazgas kelia rimtą pavojų, platintojai nedelsdami informuoja apie tai valstybių narių, kuriose jie patiekė rinkai ar registravo transporto priemonę, sistemą, sudedamąją dalį ar atskirą techninį mazgą arba buvo atsakingi už jų pateikimą eksploatuoti, rinkos priežiūros ir patvirtinimo institucijas, taip pat gamintoją ir importuotoją, suteikdami išsamią informaciją, visų pirma, apie neatitikimą ir bet kurias taikytas taisomąsias priemones.

 

5. Platintojai, gavę pagrįstą nacionalinės institucijos prašymą, užtikrina, kad gamintojas pateiktų nacionalinei institucijai visą informaciją, nurodytą 6a straipsnio 4 dalyje, arba kad importuotojas pateiktų nacionalinei institucijai informaciją, nurodytą 6d straipsnio 3 dalyje. Jie turi bendradarbiauti su šia institucija, jos prašymu imdamiesi bet kokių veiksmų, kaip reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnį, transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo, kuriuos jie patiekė rinkai, keliamam pavojui pašalint.

Pakeitimas  96

Pasiūlymas dėl reglamento

6 g straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6g traipsnis

 

Atvejai, kai gamintojų prievolės taikomos importuotojams ir platintojams

 

Taikant šį reglamentą, importuotojas ar platintojas laikomas gamintoju ir jam taikomos 6–6b straipsniuose nustatytos gamintojo prievolės, kai importuotojas ar platintojas patiekia rinkai, registruoja transporto priemonę, sistemą, sudedamąją dalį ar atskirą techninį mazgą arba yra atsakingas už jų pateikimą eksploatuoti savo vardu ar su prekės ženklu, arba pakeičia jau patiektą rinkai, registruotą ar pradėtą eksploatuoti transporto priemonę, sistemą, sudedamąją dalį ar atskirą techninį mazgą taip, kad tai gali turėti įtakos atitikčiai taikomiems reikalavimams.

Pakeitimas  97

Pasiūlymas dėl reglamento

6 h straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6h straipsnis

 

Ūkinės veiklos vykdytojų identifikavimas

 

Rinkos priežiūros ir patvirtinimo institucijų prašymu ūkinės veiklos vykdytojai 10 metų turi teikti šių ūkinės veiklos vykdytojų identifikavimo duomenis:

 

(a) bet kurio ūkinės veiklos vykdytojo, kuris jiems tiekė transporto priemonę, sistemą, sudedamąją dalį ar atskirą techninį mazgą;

 

(b) bet kurio ūkinės veiklos vykdytojo, kuriam jie tiekė transporto priemonę, sistemą, sudedamąją dalį ar atskirą techninį mazgą.

Pakeitimas  98

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kelių eismo saugos reikalavimai

Kelių eismo ir funkcinės saugos reikalavimai

Pakeitimas  99

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(aa) užvedimo ir sustabdymo, įskaitant avarinio ir automatinio stabdymo įtaisus;

 

(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų transporto priemonėms)

Pakeitimas  100

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ab) netyčinio transporto priemonės judėjimo;

 

(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų transporto priemonėms)

Pakeitimas  101

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) sistemų, padedančių vairuotojui kontroliuoti transporto priemonę, įskaitant vairavimo sistemą, stabdymo sistemą (stabdžių antiblokavimo sistemas) ir elektronines stabilumo kontrolės sistemas;

b) sistemų, padedančių vairuotojui kontroliuoti transporto priemonę, pavyzdžiui, vairavimo ir stabdymo sistemos, įskaitant stabdžių antiblokavimo sistemas ir elektronines stabilumo kontrolės sistemas (arba sistemas, turinčias tokį pat poveikį);

Pakeitimas  102

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies m a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ma) mechaninės saugos;

 

(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų transporto priemonėms)

Pakeitimas  103

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies q punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(q) sukabintuvų ir atbulinės eigos įtaisų;

(q) vilkimo įtaisų;

 

(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų transporto priemonėms)

Pakeitimas  104

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies t a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ta) atbulinės pavaros;

 

(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų transporto priemonėms)

Pakeitimas  105

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies t b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(tb) tarpvėžių;

 

(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų transporto priemonėms)

Pakeitimas  106

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies t c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(tc) mechaninių sukabintuvų;

 

(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų transporto priemonėms)

Pakeitimas  107

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Transporto priemonėms, sistemoms, sudedamosioms dalims ir atskiriems techniniams mazgams taikomi šiam tikslui numatyti reikalavimai, nurodyti 1 ir 2 dalyje, tokiu mastu, kaip jie įvardyti taikytinais atitinkamai transporto priemonių kategorijai, nustatytai 4 straipsnyje.

3. Transporto priemonėms, sistemoms, sudedamosioms dalims ir atskiriems techniniams mazgams taikomi reikalavimai, nurodyti 1 ir 2 dalyse, tokiu mastu, kaip jie įvardyti I priede taikytinais atitinkamai transporto priemonių kategorijai, nustatytai 4 straipsnyje.

Pakeitimas  108

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Remiantis 57 straipsniu Komisijai deleguojami įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus, kuriais nustatomi išsamūs techniniai reikalavimai, įskaitant bandymo procedūras ir ribines vertes, jeigu taikoma, 2 dalyje išvardytose srityse, siekiant užtikrinti aukšto lygio kelių eismo saugą.

4. Siekiant užtikrinti, kad būtų pasiektas aukštas kelių ir funkcinio saugumo lygis, remiantis 57 straipsniu Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, susijusius su techniniais reikalavimais, taikomais šio straipsnio 2 dalyje išvardytose srityse, įskaitant bandymo procedūras ir ribines vertes, jeigu taikoma.

 

Šiais išsamiais techniniais reikalavimais turi būti siekiama padidinti ar bent išlaikyti kelių ir funkcinio saugumo lygį, kurio reikalaujama pagal 62 straipsnio 1 dalyje ir 63 straipsnyje išvardytas direktyvas.

 

Minėtais išsamiais techniniais reikalavimais visų pirma užtikrinama, kad:

 

- transporto priemonės, kurių maksimalus greitis 40km/h, išskyrus keičiamą velkamąją įrangą (S kategorija), atitiktų tokį pat kelių eismo saugos lygį, susijusį su stabdžių veiksmingumu ir stabdžių antiblokavimo sistemomis, kaip taikomas motorinėms transporto priemonėms ir jų priekaboms;

Pakeitimas  109

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) apsaugos nuo apvirtimo sistemų (ROPS);

(a) apsaugos nuo apvirtimo konstrukcijų (ROPS);

Pakeitimas  110

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) apsaugos nuo krintančių objektų sistemų (FOPS);

(b) apsaugos nuo krintančių objektų konstrukcijų (FOPS);

Pakeitimas  111

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ba) eksploatacijos ir priežiūros;

 

(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų transporto priemonėms)

Pakeitimas  112

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(bb) kontrolės sistemos, įskaitant velkamosios įrangos darbo velenų, saugos ir patikimumo;

 

(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų transporto priemonėms)

Pakeitimas  113

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(bc) energijos šaltinių izoliavimo;

 

(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų transporto priemonėms)

Pakeitimas  114

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies b d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(bd) apsaugos nuo bet kokio pagrįstai numatomo transporto priemonės netinkamo naudojimo;

 

(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų transporto priemonėms)

Pakeitimas  115

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies b e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(be) apsaugos nuo mechaninių pavojų;

 

(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų transporto priemonėms)

Pakeitimas  116

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(d) vidaus triukšmo lygio;

(d) vairuotojo juntamo triukšmo lygio;

Pakeitimas  117

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ea) ergonomikos (įskaitant numatomą netinkamą naudojimą, kontrolės sistemų taikymą, kontrolės įtaisų prieinamumą, siekiant išvengti jų netyčinio įjungimo, žmogaus / transporto priemonės sąsajos pritaikymą prie numatomų vairuotojo charakteristikų, operatoriaus įsikišimą);

 

(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų transporto priemonėms)

Pakeitimas  118

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(fa) prieigos prie darbo ir aptarnavimo vietų;

 

(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų transporto priemonėms.)

Pakeitimas  119

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ka) stabilumo;

Pakeitimas  120

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies k b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(kb) apsaugos ir apsauginių įtaisų;

 

(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų transporto priemonėms)

Pakeitimas  121

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies k c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(kc) pavojaus prarasti stabilumą;

 

(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų transporto priemonėms)

Pakeitimas  122

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies k d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(kd) slydimo, užkliuvimo ir griuvimo pavojaus;

 

(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų transporto priemonėms)

Pakeitimas  123

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies k e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ke) vairuotojo apsaugos nuo pavojų, kuriuos kelia elektra, įskaitant žaibą;

 

(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų transporto priemonėms)

Pakeitimas  124

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies k f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(kf) transporto priemonės, įskaitant jos vidines dalis, saugaus valymo;

 

(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų transporto priemonėms)

Pakeitimas  125

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies k g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(kg) įstrigimo rizikos;

 

(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų transporto priemonėms)

Pakeitimas  126

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies k h punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(kh) pavojų, kylančių dėl montavimo klaidų, pašalinimo;

 

(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų transporto priemonėms)

Pakeitimas  127

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies k i punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ki) apsaugų;

 

(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų transporto priemonėms)

Pakeitimas  128

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies k j punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(kj) rizikos, susijusios su judamosiomis dalimis;

 

(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų transporto priemonėms)

Pakeitimas  129

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies k k punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(kk) medžiagų ir produktų;

 

(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų transporto priemonėms)

Pakeitimas  130

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies k l punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(kl) akumuliatorių;

 

(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų transporto priemonėms)

Pakeitimas  131

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies m c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(km) stabdžių sistemų, įskaitant transporto priemonės statymo funkcijas;

 

(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų transporto priemonėms)

Pakeitimas  132

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(l) vairuotojo apsaugos nuo pavojingų cheminių medžiagų;

(l) vairuotojo apsaugos nuo pavojingų medžiagų ir cheminių medžiagų ar deguonies trūkumo;

 

(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų transporto priemonėms.)

Pakeitimas  133

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(la) priešgaisrinės saugos;

 

(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų transporto priemonėms)

Pakeitimas  134

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies l b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(lb) vibracijos;

 

(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų transporto priemonėms)

Pakeitimas  135

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies l c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(lc) apsaugos nuo išorinio spinduliavimo;

 

(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų transporto priemonėms)

Pakeitimas  136

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies l d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ld) apsauga nuo ekstremalios temperatūros dalių ar medžiagų poveikio;

 

(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų transporto priemonėms)

Pakeitimas  137

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies m a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ma) rizikos, susijusios su darbo sąlygų pokyčiais;

 

(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų transporto priemonėms)

Pakeitimas  138

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies m b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(mb) rizikos, susijusios su paviršiais, briaunomis ar kampais;

 

(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų transporto priemonėms)

Pakeitimas  139

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies m c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(mc) standžių ir lanksčių vamzdžių, kuriais teka skysčiai, ypač tiekiami aukštu slėgiu, trūkimo pavojaus;

 

(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų transporto priemonėms)

Pakeitimas  140

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies m d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(md) informacijos ir perspėjimų;

 

(Šią nuostatą reikėtų įtraukti į I priedą ir toliau taikyti visoms atitinkamų kategorijų transporto priemonėms)

Pakeitimas  141

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Transporto priemonėms, sistemoms, sudedamosioms dalims ir atskiriems techniniams mazgams taikomi šiam tikslui numatyti reikalavimai, nurodyti 1 ir 2 dalyje, tokiu mastu, kaip šiame reglamente jie įvardyti taikytinais atitinkamai transporto priemonių kategorijai.

3. Transporto priemonėms, sistemoms, sudedamosioms dalims ir atskiriems techniniams mazgams taikomi reikalavimai, nurodyti 1 ir 2 dalyse, tokiu mastu, kaip jie įvardyti I priede taikytinais atitinkamai transporto priemonių kategorijai, nustatytai 4 straipsnyje.

Pakeitimas  142

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Remiantis 57 straipsniu Komisijai deleguojami įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus, kuriais nustatomi išsamūs techniniai reikalavimai, įskaitant bandymo procedūras ir ribines vertes, jeigu taikoma, 2 dalyje išvardytose srityse, siekiant užtikrinti aukšto lygio darbo saugą.

4. Siekiant užtikrinti, kad būtų pasiektas aukštas funkcinio saugumo lygis, remiantis 57 straipsniu Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, susijusius su techniniais reikalavimais, taikomais šio straipsnio 2 dalyje išvardytose srityse, įskaitant bandymo procedūras ir ribines vertes, jeigu taikoma.

 

Šiais išsamiais techniniais reikalavimais turi būti siekiama padidinti ar bent išlaikyti funkcinio saugumo lygį, kurio reikalaujama pagal 62 straipsnio 1 dalyje ir 63 straipsnyje išvardytas direktyvas.

Pakeitimas  143

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Taikomos Direktyvoje 97/68/EB mobiliosioms mašinoms nustatytos ribinės vertės, procedūros ir išmetamųjų teršalų bandymų reikalavimai.

3. Taikomos Direktyvoje 97/68/EB mobiliosioms mašinoms nustatytos ribinės vertės, bandymo procedūros ir išmetamųjų teršalų reikalavimai.

Pakeitimas  144

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Transporto priemonėms, sistemoms, sudedamosioms dalims ir atskiriems techniniams mazgams taikomi šiam tikslui numatyti reikalavimai, nurodyti 1 ir 2 dalyje, tokiu mastu, kaip šiame reglamente jie įvardyti taikytinais atitinkamai transporto priemonių kategorijai.

4. Transporto priemonėms, sistemoms, sudedamosioms dalims ir atskiriems techniniams mazgams taikomi reikalavimai, nurodyti 1 ir 2 dalyse, tokiu mastu, kaip jie įvardyti I priede taikytinais atitinkamai transporto priemonių kategorijai, nustatytai 4 straipsnyje.

Pakeitimas  145

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Remiantis 57 straipsniu Komisijai deleguojami įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus, kuriais nustatomi išsamūs išorės triukšmo lygio, kaip nurodyta 2 dalies b punkte, ir patvirtintų variklių montavimo transporto priemonėje techniniai reikalavimai, įskaitant bandymo procedūras ir ribines vertes, jeigu taikoma, ir susijusios nuostatos dėl lankstumo, kaip nurodyta 2 dalies a punkte ir 3 dalyje, siekiant užtikrinti aukšto lygio aplinkosauginį veiksmingumą.

5. Remiantis 57 straipsniu Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl išsamių išorės triukšmo lygio reikalavimų, įskaitant bandymo procedūras ir ribines vertes, ir, jeigu taikoma, dėl patvirtintų variklių montavimo transporto priemonėje reikalavimų, susijusių su išmetamaisiais teršalais ir atitinkamomis nuostatomis dėl lankstumo, siekiant užtikrinti aukšto lygio aplinkosauginį veiksmingumą.

 

Šiais specialiais reikalavimais turi būti siekiama padidinti ar bent išlaikyti aplinkosauginio veiksmingumo lygį, numatytą pagal 62 straipsnio 1 dalyje ir , jei taikoma, 63 straipsnyje išvardytas direktyvas.

Pakeitimas  146

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ES visos transporto priemonės tipo patvirtinimo procedūros

ES tipo patvirtinimo procedūros

Pakeitimas  147

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Gamintojas gali pasirinkti vieną iš šių procedūrų:

1. Teikdamas visos transporto priemonės tipo patvirtinimo paraišką, gamintojas gali pasirinkti vieną iš šių procedūrų:

Pakeitimas  148

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(d) daugiaetapis patvirtinimas.

Išbraukta.

Pakeitimas  149

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies pirma a ir pirma b pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Be to, gamintojas gali pasirinkti daugiaetapį patvirtinimą.

 

Tvirtinant sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų tipą taikoma vienpakopio tipo patvirtinimo procedūra.

Pakeitimas  150

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pakopinio tipo patvirtinimo procedūra – transporto priemonės patvirtinimo procedūra, kurios metu pakopomis gaunami visi su transporto priemone susijusių sistemų, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimo sertifikatai, ir kuri sudaro sąlygas paskutinėje pakopoje patvirtinti visą transporto priemonę.

Pakopinio tipo patvirtinimo procedūra – transporto priemonės patvirtinimo procedūra, kurios metu pakopomis gaunami visi transporto priemonės dalį sudarančių sistemų, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimo sertifikatai, ir kuri sudaro sąlygas paskutinėje pakopoje patvirtinti visą transporto priemonę.

Pakeitimas  151

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Daugiaetapis tipo patvirtinimas suteikiamas nesukomplektuotos ar sukomplektuotos transporto priemonės tipui, kuris atitinka informaciniame aplanke pateiktą informaciją ir I priede išvardytus atitinkamuose teisės aktuose apibrėžtus techninius reikalavimus, atsižvelgiant į transporto priemonės sukomplektavimo būklę.

3. Daugiaetapis tipo patvirtinimas suteikiamas nesukomplektuotos ar sukomplektuotos transporto priemonės tipui, kuris atitinka informaciniame aplanke pateiktą informaciją ir I priede išvardytus atitinkamuose teisės aktuose nustatytus techninius reikalavimus, atsižvelgiant į transporto priemonės sukomplektavimo būklę.

Pakeitimas  152

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Tipo patvirtinimas dėl baigiamojo sukomplektavimo etapo suteikiamas tik patvirtinimo institucijai patvirtinus, kad suteiktas (-i) nesukomplektuotos transporto priemonės tipo patvirtinimas (-ai) liudija, kad baigiamuoju etapu patvirtinto tipo transporto priemonė atitinka visus techninius reikalavimus, kurie taikomi suteikiant sukomplektuotos transporto priemonės tipo patvirtinimą ir kurie taikomi minėtos transporto priemonės kategorijai.

4. Tipo patvirtinimas dėl baigiamojo sukomplektavimo etapo suteikiamas tik patvirtinimo institucijai patvirtinus, kad baigiamuoju etapu patvirtinto tipo transporto priemonė tuo etapu atitinka visus taikomus techninius reikalavimus. Tai apima visų reikalavimų, taikytų suteikiant tipo patvirtinimą nesukomplektuotai transporto priemonei ir vykdant daugiaetapę procedūrą, dokumentų patikrinimą, net jei šis patvirtinimas suteiktas skirtingai transporto priemonės kategorijai ar pakategorei.

Pakeitimas  153

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Patvirtinimo procedūros pasirinkimas neturi poveikio taikomiems norminiams reikalavimams, kuriuos turi atitikti patvirtintas transporto priemonių tipas suteikiant visos transporto priemonės tipo patvirtinimą.

5. Patvirtinimo procedūros pasirinkimas neturi poveikio taikomiems reikalavimams, kuriuos turi atitikti patvirtintas transporto priemonių tipas suteikiant visos transporto priemonės tipo patvirtinimą.

Pakeitimas  154

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. 54 54 straipsniu Komisijai suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai, kad būtų nustatyti pavyzdžiai su išsamesne informacija apie priemones dėl tipo patvirtinimo procedūrų.

6. Komisija tvirtina deleguotus aktus vadovaujantis 57 straipsnyje išdėstyta tvarka, siekiant nustatyti priemones, susijusias su tipo patvirtinimo procedūromis.

Pakeitimas  155

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Dėl konkretaus transporto priemonės tipo gali būti pateikta tik viena paraiška ir ji gali būti pateikta tik vienoje valstybėje narėje.

2. Dėl konkretaus transporto priemonės tipo, sistemos, sudedamosios dalies arba atskiro techninio mazgo gali būti pateikta tik viena paraiška ir ji gali būti pateikta tik vienoje valstybėje narėje.

Pakeitimas  156

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tipo patvirtinimo paraiškoje pateiktina informacija

Informacinis aplankas

Pakeitimas  157

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Informaciniame dokumente, kaip nurodyta įgyvendinimo teisės aktuose, nustatyta, kokią informaciją turi pateikti pareiškėjas.

Išbraukta.

Pakeitimas  158

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pareiškėjas pateikia patvirtinimo institucijai informacinį aplanką. Informacinį aplanką sudaro informacinis dokumentas ir visi duomenys, brėžiniai, nuotraukos ir kita jame turinti būti informacija. Tokią informaciją galima teikti popierine ar elektronine forma.

Pareiškėjas pateikia patvirtinimo institucijai informacinį aplanką.

 

Informaciniame aplanke turi būti:

 

(a) informacinis dokumentas;

 

(b) visi duomenys, brėžiniai, nuotraukos ir kita informacija;

 

(c) dėl transporto priemonių – pagal 10 straipsnio 1 dalį pasirinkta (-os) nurodyta (-os) procedūra (-os).

Pakeitimas  159

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Informacinį aplanką galima teikti popieriuje arba elektroniniu formatu, jei tai priimtina technikos tarnybai ir patvirtinimo institucijai.

Pakeitimas  160

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies antra b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija tvirtina deleguotuosius aktus pagal 57 straipsnį, siekiant nustatyti kokia informacija turi būti pateikta patvirtinimo institucijai pagal šį straipsnį bei atsižvelgia į 13 straipsnyje išdėstytus reikalavimus.

Pakeitimas  161

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal 54 straipsnį Komisijai suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai, kad būtų nustatyti informacinio dokumento ir informacinio aplanko pavyzdžiai.

Komisija priima įgyvendinimo aktą, kad būtų nustatyti informacinio dokumento ir informacinio aplanko pavyzdžiai. Tas įgyvendinimo aktas priimamas pagal 55 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas  162

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prie pakopinio tipo patvirtinimo paraiškos pridedamas informacinis aplankas ir visi tipo patvirtinimo sertifikatai, kurių reikalaujama pagal visus taikomus atskiruosius teisės aktus ir JT EEK taisykles ar EBPO normas, išvardytus I priede.

Prie pakopinio tipo patvirtinimo paraiškos pridedamas informacinis aplankas, kaip reikalaujama pagal 12 straipsnį, ir visi tipo patvirtinimo sertifikatai, kurių reikalaujama pagal visus taikomus teisės aktus ir JT EEK taisykles ar EBPO normas, išvardytus I priede.

Pakeitimas  163

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Prie vienapakopio tipo patvirtinimo paraiškos pridedamas informacinis aplankas, kuriame pateikiama reikiama informacija, susijusi su I priede išvardytais teisės aktais.

2. Kaip reikalaujama pagal 12 straipsnį, prie vienapakopio tipo patvirtinimo paraiškos pridedamas informacinis aplankas, kuriame pateikiama reikiama informacija, susijusi su I priede išvardytais teisės aktais.

Pakeitimas  164

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jeigu taikoma mišri tipo patvirtinimo procedūra, prie informacinio aplanko pridedamas vienas ar daugiau tipo patvirtinimo sertifikatų, kurių reikalaujama pagal kiekvieną taikomą atskirąjį teisės aktą ir JT EEK taisykles ar EBPO normas, išvardytus I priede, o jeigu tipo patvirtinimo sertifikatas nepateikiamas, aplanke turi būti reikiama informacija, kurios reikalaujama šio reglamento įgyvendinimo priemonėse ir kuri susijusi su I priede išvardytais teisės aktais.

3. Jeigu taikoma mišri tipo patvirtinimo procedūra, prie informacinio aplanko pridedamas vienas ar daugiau tipo patvirtinimo sertifikatų, kurių reikalaujama pagal kiekvieną taikomą teisės aktą ir JT EEK taisykles ar EBPO normas, išvardytus I priede, o jeigu tipo patvirtinimo sertifikatas nepateikiamas, aplanke turi būti reikiama informacija, kurios reikalaujama šio reglamento įgyvendinimo priemonėse ir kuri susijusi su I priede išvardytais teisės aktais.

Pakeitimas  165

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a ir b punktuose nurodyta informacija gali būti teikiama pagaldalį.

a ir b punktuose nurodyta informacija gali būti teikiama pagaldalį.

Pakeitimas  166

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Pagrįsdama savo prašymą, patvirtinimo institucija gali paraginti gamintoją pateikti visą papildomą informaciją, kurios reikia sprendimui dėl reikalingų bandymų priimti arba šių bandymų atlikimo sąlygoms palengvinti.

5. Patvirtinimo institucija, motyvuotai prašydama, gali paraginti gamintoją pateikti visą papildomą informaciją, kurios reikia sprendimui dėl reikalingų bandymų priimti arba šių bandymų atlikimo sąlygoms palengvinti.

Pakeitimas  167

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Būtinosios ES sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo procedūros

Išbraukta.

Gamintojas pateikia paraišką patvirtinimo institucijai.

 

Dėl konkrečios sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo tipo gali būti pateikta tik viena paraiška ir ji gali būti pateikta tik vienoje valstybėje narėje.

 

Pateikiama atskira kiekvieno siekiamo patvirtinti tipo paraiška.

 

Pagrindimas

Šis straipsnis įterptas į 10 ir 11 straipsnius.

Pakeitimas  168

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Patvirtinimo institucijos suteikia ES tipo patvirtinimą tik užtikrinusios, kad buvo įgyvendintos 19 straipsnyje nurodytos gamybos atitikties procedūros, ir jeigu transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo tipas atitinka taikomus reikalavimus.

1. Patvirtinimo institucijos suteikia ES tipo patvirtinimą tik patikrinusios, kad buvo įgyvendintos 19 straipsnyje nurodytos gamybos atitikties procedūros ir transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo tipas atitinka taikomus reikalavimus.

Pakeitimas  169

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jeigu patvirtinimo institucija nustato, kad tam tikro tipo transporto priemonė, sistema, sudedamoji dalis ar atskiras techninis mazgas, nors ir pagaminti laikantis reikiamų nuostatų, kelia didelį pavojų kelių eismo saugai arba labai kenkia aplinkai ar visuomenės sveikatai, arba, traktorių atveju, kelia didelį pavojų darbo saugai, ji gali atsisakyti suteikti ES tipo patvirtinimą. Tokiu atveju ji nedelsdama išsiunčia kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms ir Komisijai išsamią bylą, kurioje paaiškina savo sprendimo priežastis ir pagrindžia savo išvadas.

3. Jeigu patvirtinimo institucija nustato, kad nors tam tikro tipo transporto priemonė, sistema, sudedamoji dalis ar atskiras techninis mazgas ir atitinka reikiamas nuostatas, tačiau kelia didelį pavojų saugai arba gali labai pakenkti aplinkai ar visuomenės sveikatai, arba kelia didelį pavojų darbo saugai, ji gali atsisakyti suteikti ES tipo patvirtinimą. Tokiu atveju ji nedelsdama išsiunčia kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms ir Komisijai išsamią bylą, kurioje paaiškina savo sprendimo priežastis ir pagrindžia savo išvadas.

Pakeitimas  170

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. ES tipo patvirtinimo sertifikatai numeruojami pagal suderintą sistemą.

4. ES tipo patvirtinimo sertifikatai sunumeruojami pagal suderintą sistemą, kurią nustatė Komisija įgyvendinimo aktu. Tas įgyvendinimo aktas priimamas pagal 55 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas  171

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Patvirtinimo institucija per 20 darbo dienų išsiunčia kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms ES transporto priemonės tipo patvirtinimo sertifikato kopijas (kartu su priedais) dėl kiekvieno jos patvirtinto transporto priemonės tipo. Popierinė kopija gali būti pakeista elektronine rinkmena.

5. Patvirtinimo institucija per 20 darbo dienų išsiunčia kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms ES transporto priemonės tipo patvirtinimo sertifikato kopijas (kartu su priedais) dėl kiekvieno jos patvirtinto transporto priemonės tipo, naudodamasi bendra saugia elektronine mainų sistema.

Pakeitimas  172

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Patvirtinimo institucija kas tris mėnesius siunčia kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms per praėjusį laikotarpį jos suteiktų, pakeistų, atsisakytų suteikti ar panaikintų ES sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimų sąrašą.

7. Patvirtinimo institucija kas tris mėnesius siunčia kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms per praėjusį laikotarpį sistemoms, sudedamosioms dalims ar atskiriems techniniams mazgams jos suteiktų, pakeistų, atsisakytų suteikti ar panaikintų ES tipo patvirtinimo sertifikatų sąrašą.

Pakeitimas  173

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8. Kitos valstybės narės patvirtinimo institucijai paprašius, ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija per 20 darbo dienų nuo šio prašymo gavimo dienos jai išsiunčia atitinkamo ES tipo patvirtinimo sertifikato kopiją kartu su priedais. Popierinė kopija gali būti pakeista elektronine rinkmena.

8. Kitos valstybės narės patvirtinimo institucijai paprašius, ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija per 20 darbo dienų nuo šio prašymo gavimo dienos jai išsiunčia prašyto ES tipo patvirtinimo sertifikato kopiją kartu su priedais, naudodamasi bendra saugia elektronine mainų sistema.

Pakeitimas  174

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9. Gavusi Komisijos prašymą patvirtinimo institucija pateikia Komisijai 5–8 dalyse nurodytą informaciją.

9. Jei to prašo Komisija, patvirtinimo institucija pateikia Komisijai 5–8 dalyse nurodytą informaciją.

Pakeitimas  175

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10. Patvirtinimo institucija paruošia informacinį paketą, kurį sudaro informacinis aplankas, bandymų protokolai ir visi kiti dokumentai, kuriais technikos tarnyba arba patvirtinimo institucija papildė informacinį aplanką vykdydamos savo funkcijas. Informacinį aplanką sudaro rodyklė, kurioje išvardytas informacinio paketo turinys, tinkamai sunumeruotas ar kitaip paženklintas aiškiai išskiriant visus puslapius; naudojamas dokumento formatas, leidžiantis nurodyti atskirus ES tipo patvirtinimo administravimo etapus, ypač peržiūros ir atnaujinimo datas.

10. Patvirtinimo institucija paruošia informacinį paketą, kurį sudaro informacinis aplankas, bandymų protokolai ir visi kiti dokumentai, kuriais technikos tarnyba arba patvirtinimo institucija papildė informacinį aplanką vykdydamos savo funkcijas. Informacinį paketą sudaro rodyklė, kurioje išvardytas informacinio paketo turinys, tinkamai sunumeruotas ar kitaip paženklintas aiškiai išskiriant visus puslapius; naudojamas dokumento formatas, leidžiantis nurodyti atskirus ES tipo patvirtinimo administravimo etapus, ypač peržiūros ir atnaujinimo datas.

Pakeitimas  176

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Specialiosios nuostatos dėl tipo patvirtinimo sertifikato

Specialiosios nuostatos dėl ES tipo patvirtinimo sertifikato

Pakeitimas  177

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Tipo patvirtinimo sertifikato prieduose pateikiama:

1. ES tipo patvirtinimo sertifikato prieduose pateikiama:

Pakeitimas  178

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) 15 straipsnyje nurodytas informacinis paketas;

a) 15 straipsnio 10 dalyje nurodytas informacinis paketas;

Pakeitimas  179

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ca) užpildytas atitikties sertifikato pavyzdys;

Pakeitimas  180

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Tipo patvirtinimo sertifikatas išduodamas pagal šio reglamento įgyvendinimo teisės akte nustatytą pavyzdį.

2. ES tipo patvirtinimo sertifikatas išduodamas pagal nustatytą pavyzdį, kurį Komisija nustato įgyvendinimo aktu. Tas įgyvendinimo aktas priimamas pagal 55 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas  181

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) užpildo visas susijusias ES tipo patvirtinimo sertifikato dalis, įskaitant pridedamą bandymų rezultatų lapą, pagal šio reglamento įgyvendinimo teisės akte nustatytą tipo patvirtinimo sertifikato pavyzdį;

a) užpildo visas susijusias ES tipo patvirtinimo sertifikato dalis, įskaitant pridedamą bandymų rezultatų lapą;

Pakeitimas  182

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Įgyvendinimo aktu Komisija nustato bandymų rezultatų lapo, nurodyto šios dalies a punkte, pavyzdį. Tas įgyvendinimo aktas priimamas pagal 55 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas  183

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Tuo atveju, jei pagal 26 straipsnį ES tipo patvirtinimo galiojimui buvo taikomi apribojimai, ar leista netaikyti tam tikrų teisės aktų nuostatų, ES tipo patvirtinimo sertifikate nurodomi tie apribojimai ar netaikymo atvejai.

4. Tuo atveju, jei pagal 26 straipsnį ES tipo patvirtinimo galiojimui taikomi ribojimai ar leidžiama netaikyti tam tikrų šio reglamento ar pagal šį reglamentą priimtų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų nuostatų, ES tipo patvirtinimo sertifikate nurodomi minėti ribojimai ar leidžiančios nukrypti nuostatos.

Pakeitimas  184

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Gamintojui pasirinkus mišraus tipo patvirtinimo procedūrą, patvirtinimo institucija informaciniame dokumente pateikia nuorodas į pagal norminius teisės aktus atliktų bandymų protokolus, jeigu šiuo atveju neturima ES tipo patvirtinimo sertifikato. Pagal 54 straipsnį Komisijai suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai, kad būtų nustatytas tokio dokumento pavyzdys.

5. Gamintojui pasirinkus mišraus tipo patvirtinimo procedūrą, patvirtinimo institucija informaciniame dokumente pateikia nuorodas į pagal įgyvendinimo aktą, nurodytą 18 straipsnio 1 dalyje, atliktų bandymų protokolus, jeigu šiuo atveju neturima ES tipo patvirtinimo sertifikato.

Pakeitimas  185

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Jeigu gamintojas pasirenka vienapakopio tipo patvirtinimo procedūrą, patvirtinimo institucija nustato taikytinų reikalavimų ar teisės aktų sąrašą ir prideda šį sąrašą prie ES tipo patvirtinimo sertifikato. Pagal 54 straipsnį Komisijai suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai, kad būtų nustatytas tokio sąrašo pavyzdys.

6. Jeigu gamintojas pasirenka vienapakopio tipo patvirtinimo procedūrą, patvirtinimo institucija nustato taikytinų reikalavimų ar teisės aktų sąrašą ir prideda šį sąrašą prie ES tipo patvirtinimo sertifikato. Įgyvendinimo aktu Komisija patvirtina tokio sąrašo pavyzdį. Tas įgyvendinimo aktas priimamas pagal 55 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas  186

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. ES tipo patvirtinimas suteikiamas sistemai, kuri atitinka informaciniame aplanke pateiktą informaciją ir I priede nurodytame atitinkamuose teisės aktuose nustatytus techninius reikalavimus.

1. ES tipo patvirtinimas suteikiamas sistemai, kuri atitinka informaciniame aplanke pateiktą informaciją ir I priede nurodytuose atitinkamuose teisės aktuose nustatytus techninius reikalavimus.

Pakeitimas  187

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. ES sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimas suteikiamas sudedamąjai daliai ar atskiram techniniam mazgui, kuris atitinka informaciniame aplanke pateiktą informaciją ir I priede nurodytuose atitinkamuose atskiruosiuose teisės aktuose nustatytus techninius reikalavimus.

2. Sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo ES tipo patvirtinimas suteikiamas sudedamajai daliai ar atskiram techniniam mazgui, kuris atitinka informaciniame aplanke pateiktą informaciją ir I priede nurodytuose atitinkamuose atskiruosiuose teisės aktuose nustatytus techninius reikalavimus.

Pakeitimas  188

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jeigu transporto priemonės sistemos tipo patvirtinimas taip pat apima sudedamąsias dalis ar atskirus techninius mazgus, kurie yra arba nėra skirti remontui, aptarnavimui ar techninei priežiūrai, nereikalaujama papildomo sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo patvirtinimo, nebent tai numatyta I priede nurodytuose atitinkamuose teisės aktuose.

3. Jeigu transporto priemonės sistemos tipo patvirtinimas taip pat apima sudedamąsias dalis ar atskirus techninius mazgus, kurie yra arba nėra skirti remontui, aptarnavimui ar techninei priežiūrai, nereikalaujama papildomo sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo patvirtinimo, nebent tai numatyta I priede nurodytuose atitinkamuose teisės aktuose.

Pakeitimas  189

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tokiais atvejais ES tipo patvirtinimo sertifikate nurodomi naudojimo apribojimai ir specialios montavimo sąlygos.

Tokiais atvejais ES tipo patvirtinimo sertifikate nurodomi sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo naudojimo ribojimai ir specialios montavimo sąlygos.

Pakeitimas  190

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai tokią sudedamąją dalį ar atskirą techninį mazgą sumontuoja transporto priemonės gamintojas, transporto priemonės patvirtinimo metu patikrinama, ar laikomasi taikomų naudojimo apribojimų ar montavimo sąlygų..

Kai tokią sudedamąją dalį ar atskirą techninį mazgą sumontuoja transporto priemonės gamintojas, transporto priemonės patvirtinimo metu patikrinama, ar laikomasi taikomų naudojimo ribojimų ar montavimo sąlygų.

Pakeitimas  191

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuose teisės aktuose aprašytos bandymų procedūros ir nurodyta speciali įranga ir prietaisai, reikalingi šiems bandymams atlikti.

Bandymų procedūros, nurodytos pirmoje pastraipoje ir nurodyta speciali įranga ir prietaisai, reikalingi šiems bandymams atlikti, nurodomi atitinkamuose I priede išvardytuose teisės aktuose.

Pakeitimas  192

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija priima įgyvendinimo aktą, kad nustatytų bandymų protokolo bendruosius reikalavimus. Tas įgyvendinimo aktas priimamas pagal 55 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas  193

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Gamintojas patvirtinimo institucijai pateikia tokį transporto priemonių, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų skaičių, koks nustatytas atitinkamais teisės aktais reikalaujamiems bandymams atlikti.

2. Gamintojas patvirtinimo institucijai pateikia tokį transporto priemonių, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų skaičių, koks I priede nurodytais atitinkamais teisės aktais nustatytas būtiniems bandymams atlikti.

Pakeitimas  194

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Gamintojo prašymu virtualaus bandymo metodai gali būti naudojami kaip 1 dalyje nurodytų bandymo procedūrų alternatyva ir gavus patvirtinimo institucijos pritarimą, kiek jie susiję su reikalavimais, nurodytais deleguotuose teisės aktuose, kurie priimti remiantis šiuo reglamentu.

4. Patvirtinimo institucijai pritarus, gamintojo prašymu virtualaus bandymo metodai gali būti naudojami vietoj 1 dalyje nurodytų bandymo procedūrų, atsižvelgiant į reikalavimus, nustatytus deleguotuosiuose aktuose, nurodytuose 6 dalyje.

Pakeitimas  195

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Virtualaus bandymo metodai turi atitikti reikalavimus, nurodytus deleguotuose teisės aktuose, kurie priimti remiantis šiuo reglamentu.

5. Virtualaus bandymo metodai turi atitikti sąlygas, nurodytas deleguotuosiuose aktuose, nurodytuose 6 dalyje.

Pakeitimas  196

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Remiantis 57 straipsniu Komisijai deleguojami įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus, kuriuose nurodoma, dėl kurių reikalavimų gali būti naudojami virtualūs bandymai, ir kuriuose nustatomos tokių virtualių bandymų atlikimo sąlygos siekiant užtikrinti, kad gauti virtualių bandymų rezultatai būtų tokie pat reikšmingi kaip ir fizinių bandymų rezultatai.

6. Siekiant užtikrinti, kad rezultatai, gauti atliekant virtualų bandymą, būtų tiek pat reikšmingi, kaip ir fizinio bandymo metu gauti rezultatai, Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 57 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl reikalavimų, dėl kurių gali būti naudojami virtualūs bandymai, ir sąlygų, kuriomis atliekami tokie virtualūs bandymai.

 

Priimdama deleguotuosius aktus Komisija, jei reikia, remiasi reikalavimais ir procedūromis, numatytomis Direktyvos 2007/46/EB XVI priede.

Pakeitimas  197

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. ES tipo patvirtinimą suteikianti patvirtinimo institucija, prireikus bendradarbiaudama su kitų valstybių narių patvirtinimo institucijomis, imasi būtinų priemonių patikrinti, ar buvo imtasi reikiamų priemonių, užtikrinančių, kad gaminamos transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalys ar atskiri techniniai mazgai atitiktų patvirtintą tipą.

1. ES tipo patvirtinimą suteikianti patvirtinimo institucija, prireikus bendradarbiaudama su kitų valstybių narių patvirtinimo institucijomis, imasi būtinų priemonių patikrinti, ar buvo imtasi reikiamų priemonių, užtikrinančių, kad gaminamos transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalys ar atskiri techniniai mazgai atitiktų patvirtintą tipą.

Pakeitimas  198

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Visos transporto priemonės tipo patvirtinimą suteikianti patvirtinimo institucija imasi būtinų priemonių patikrinti, kad gamintojo išduoti atitikties liudijimai atitinka 24 straipsnį. Todėl patvirtinimo institucija patikrina, ar pakankamas atitikties liudijimų bandinių skaičius atitinka 24 straipsnį ir ar gamintojas ėmėsi reikiamų priemonių, užtikrinančių, kad atitikties liudijime pateikti duomenys teisingi.

Pakeitimas  199

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija, prireikus bendradarbiaudama su kitų valstybių narių patvirtinimo institucijomis, imasi būtinų priemonių patikrinti, ar toliau tinkamai laikomasi 1 dalyje nurodytų sąlygų ir ar gaminamos transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalys ar atskiri techniniai mazgai toliau atitinka patvirtintą tipą.

ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija, prireikus bendradarbiaudama su kitų valstybių narių patvirtinimo institucijomis, imasi būtinų priemonių patikrinti, ar toliau tinkamai laikomasi 1 ir 1a dalyse nurodytų sąlygų ir ar gaminamos transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalys ar atskiri techniniai mazgai toliau atitinka patvirtintą tipą.

Pakeitimas  200

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Patikrinimas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalys ar atskiri techniniai mazgai atitiktų patvirtintą tipą, apsiriboja šio reglamento įgyvendinimo teisės aktuose nustatytomis procedūromis. Todėl ES tipo patvirtinimą suteikusi valstybės narės patvirtinimo institucija gali atlikti gamintojo patalpose, įskaitant gamybines patalpas, paimtų bandinių patikrinimus ar bandymus, nustatytus norminiais reikalavimais, taikomais ES tipo patvirtinimui.

Siekdama patikrinti, ar transporto priemonė, sistema, sudedamoji dalis ar atskiras techninis mazgas atitinka patvirtintą tipą, ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija gali atlikti gamintojo patalpose, įskaitant gamybines patalpas, paimtų bandinių patikrinimus ar bandymus, būtinus siekiant užtikrinti atitiktį reikalavimams, taikomiems ES tipo patvirtinimui.

Pakeitimas  201

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jei ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija nustato, kad 1 dalyje nurodytos priemonės netaikomos, kad nuo šių priemonių ar sutartų kontrolės planų labai nukrypstama, jas nustota taikyti ar jos nebelaikomos tinkamomis, net jei gamyba nenutraukta, ta patvirtinimo institucija imasi būtinų priemonių, siekdama užtikrinti, kad būtų tinkamai laikomasi gamybos atitikties procedūros, arba panaikina tipo patvirtinimą.

3. Jei ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija nustato, kad 1 ir 1 a dalyse nurodytos priemonės netaikomos, kad nuo šių priemonių ar sutartų kontrolės planų labai nukrypstama, jas nustota taikyti ar jos nebelaikomos tinkamomis, net jei gamyba nenutraukta, ji imasi būtinų priemonių, siekdama užtikrinti, kad būtų tinkamai laikomasi gamybos atitikties procedūros, arba panaikina tipo patvirtinimą.

Pakeitimas  202

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Komisija, priimdama deleguotuosius aktus pagal 57 straipsnį, nustato išsamius reikalavimus dėl gamybos atitikties ir su jais susijusias patikrinimo procedūras. Priimdama šiuos deleguotuosius aktus, Komisija remiasi reikalavimais ir procedūromis, numatytomis Direktyvoje 2003/37/EB.

Pakeitimas  203

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ta patvirtinimo institucija, laikydamasi šiame skyriuje nustatytų taisyklių, nusprendžia, kuri procedūra turi būti taikoma.

Ta patvirtinimo institucija nusprendžia, kuri 21 straipsnyje nustatyta procedūra turi būti taikoma.

Pakeitimas  204

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei būtina, pasikonsultavusi su gamintoju, ji gali nuspręsti, kad turi būti suteiktas naujas ES tipo patvirtinimas arba naujas individualus patvirtinimas.

Jei būtina, patvirtinimo institucija, pasikonsultavusi su gamintoju, gali nuspręsti, kad turi būti suteiktas naujas ES tipo patvirtinimas.

Pakeitimas  205

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Specialiosios nuostatos dėl transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų

ES tipo patvirtinimo peržiūra ir išplėtimo patvirtinimas

Pakeitimas  206

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) pagal bet kurį iš teisės aktų, taikomų patvirtintam transporto priemonės tipui ar patvirtintai sistemai, sudedamąjai daliai ar atskiram techniniam mazgui, įsigalioja nauji reikalavimai.

c) pagal bet kurį iš I priede išvardytų teisės aktų, taikomų patvirtintam transporto priemonės tipui ar patvirtintai sistemai, sudedamajai daliai ar atskiram techniniam mazgui, taikomi nauji reikalavimai.

Pakeitimas  207

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Jei 2 dalies c punkte nurodyti nauji reikalavimai techniniu požiūriu nėra svarbūs tam transporto priemonių tipui arba yra susiję su kitomis transporto priemonių kategorijomis nei kategorija, kuriai priklauso transporto priemonė, nereikalaujama transporto priemonės patvirtinimo pakeitimo.

Pakeitimas  208

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) bet kurio teisės akto, taikomo patvirtintam transporto priemonės tipui, nauji reikalavimai tampa privalomi registruojant, parduodant ar pradedant eksploatuoti naujas transporto priemones, ir neįmanoma atitinkamai atnaujinti tipo patvirtinimo;

a) bet kurio teisės akto, taikomo patvirtintam transporto priemonės tipui, nauji reikalavimai išdėstyti I priede tampa privalomi pateikiant rinkai, registruojant ar pradedant eksploatuoti naujas transporto priemones, ir neįmanoma atitinkamai atnaujinti tipo patvirtinimo;

Pakeitimas  209

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ca) patvirtinimas panaikintas remiantis 19 straipsnio 3 dalimi arba 37 straipsnio 1 dalimi.

Pakeitimas  210

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Gamintojas naudoja atitikties sertifikato pavyzdį, pateiktą įgyvendinimo priemonėse remiantis 54 straipsniu.

2. Gamintojas atitikties sertifikatui naudoja pavyzdį, kurį Komisija nustato įgyvendinimo aktu. Tas įgyvendinimo aktas priimamas pagal 55 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas  211

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jeigu su transporto priemonės pirkėju nebuvo sudarytas kitas susitarimas, atitikties sertifikatas sudaromas tos valstybės narės, kurioje nupirkta transporto priemonė, oficialiąja kalba.

3. Jeigu su transporto priemonės pirkėju nebuvo sudarytas kitas susitarimas, atitikties sertifikatas sudaromas viena oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų, kurią pasirenka gamintojas.

Pakeitimas  212

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Atitikties sertifikatas parengiamas taip, kad jo nebūtų įmanoma suklastoti. Todėl naudojamas popierius, apsaugotas spalvotais grafiniais ženklais arba gamintojo identifikavimo ženklo formos vandenženkliu.

4. Atitikties sertifikatas parengiamas taip, kad jo nebūtų įmanoma suklastoti. Todėl naudojamas popierius, apsaugotas tinkamomis priemonėmis, pvz., spalvotais grafiniais ženklais arba gamintojo identifikavimo ženklo formos vandenženkliu.

Pagrindimas

Esama daugiau galimybių apsaugoti atitikties sertifikatą, pvz., hologramos; pasirinkti turėtų būti leista gamintojui, Reglamente pateikiant tik kelis neprivalomus pavyzdžius.

Pakeitimas  213

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Atitikties sertifikatas užpildomas visas ir jame neturi būti kitokių transporto priemonės naudojimo apribojimų, negu numatytieji norminiuose teisės aktuose.

5. Atitikties sertifikatas užpildomas visas. Jame neturi būti kitokių transporto priemonės naudojimo apribojimų, išskyrus tuos, kuriuos nustatė Komisija įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 55 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas  214

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Nesukomplektuotos ar sukomplektuotos transporto priemonės atveju gamintojas atitikties sertifikato antroje pusėje įrašo tik tuos elementus, kurie buvo pridėti ar pakeisti dabartiniu patvirtinimo etapu ir, jei taikoma, prie šio sertifikato prideda visus atitikties sertifikatus, pateiktus ankstesniu etapu.

6. Nesukomplektuotos ar sukomplektuotos transporto priemonės atveju gamintojas atitikties sertifikate įrašo tik tuos elementus, kurie buvo pridėti ar pakeisti dabartiniu patvirtinimo etapu ir, jei taikoma, prie šio sertifikato prideda visus atitikties sertifikatus, pateiktus ankstesniais etapais.

Pakeitimas  215

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9. Nepažeisdamas 1 dalies, gamintojas gali elektroninėmis priemonėmis perduoti atitikties sertifikate esančius duomenis ar informaciją valstybės narės registracijos institucijai.

9. Nepažeisdamas 1 dalies, gamintojas gali elektroninėmis priemonėmis perduoti atitikties sertifikatą valstybės narės registracijos institucijai.

Pakeitimas  216

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10. Atitikties sertifikato dublikatą gali išduoti tiktai gamintojas. Ant sertifikato dublikato priekinės pusės turi būti aiškiai matomas žodis „dublikatas“.

10. Atitikties sertifikato dublikatą išduoda tiktai gamintojas. Ant sertifikato dublikato priekinės pusės aiškiai matomas žodis „dublikatas“.

Pakeitimas  217

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tipo patvirtinimo ženklas

Identifikavimo plokštelė su atitinkamu transporto priemonių ženklinimu ir sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ženklas

Pakeitimas  218

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio -1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1a. Transporto priemonės gamintojas prie kiekvienos pagal patvirtintą tipą pagamintos transporto priemonės pritvirtina identifikavimo plokštelę su atitinkamu ženklinimu, kurio reikalaujama pagal šiuo reglamentu patvirtinus atitinkamus deleguotuosius ar įgyvendinimo aktus.

Pakeitimas  219

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo, nepriklausomai nuo to, ar jie yra sistemos dalis, gamintojas ant kiekvienos sudedamosios dalies ar mazgo, atitinkančių patvirtintą tipą, pritvirtina ES tipo patvirtinimo ženklą, kurio reikalaujama pagal susijusius šiame reglamente numatytus deleguotus teisės aktus ar susijusias JT EEK taisykles, ar EBPO normas.

1. Sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo, nepriklausomai nuo to, ar jie yra sistemos dalis, gamintojas ant kiekvienos sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo, atitinkančių patvirtintą tipą, pritvirtina ES tipo patvirtinimo ženklą, kurio reikalaujama pagal susijusius pagal šį reglamentą priimtus deleguotuosius ar įgyvendinimo aktus ar susijusias JT EEK taisykles, ar EBPO normas.

Pakeitimas  220

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. ES tipo patvirtinimo ženklas sudaromas pagal šio reglamento įgyvendinimo teisės aktuose pateiktą pavyzdį.

3. ES tipo patvirtinimo ženklas atitinka pavyzdį, kurį Komisija nustato įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 55 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas  221

Pasiūlymas dėl reglamento

IX skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

IŠIMTYS IR NAUJOS TECHNOLOGIJOS AR KONCEPCIJOS, NESUDERINAMUMAS SU DELEGUOTAIS TEISĖS AKTAIS ARBA JT EEK TAISYKLĖMIS

NAUJOMS TECHNOLOGIJOMS AR KONCEPCIJOMS TAIKOMOS IŠIMTYS

Pakeitimas  222

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Gamintojas gali teikti ES tipo patvirtinimo paraišką dėl sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo tipo, kuris pagamintas naudojant naujas technologijas ar pagal naujas koncepcijas, kurios nėra suderinamos su vienu ar daugiau teisės aktų ar reikalavimų, išvardytų I priede.

1. Gamintojas gali teikti ES tipo patvirtinimo paraišką dėl sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo tipo, kuris pagamintas naudojant naujas technologijas ar pagal naujas koncepcijas, kurios nėra suderinamos su vienu ar daugiau teisės aktų, išvardytų I priede.

Pakeitimas  223

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) paraiškoje nurodomos priežastys, paaiškinančios, kodėl atitinkama sistema, sudedamoji dalis ar atskiras techninis mazgas neatitinka reikalavimų dėl technologijų ar koncepcijų;

a) paraiškoje nurodomos priežastys, paaiškinančios, kodėl atitinkama sistema, sudedamoji dalis ar atskiras techninis mazgas dėl technologijų ar koncepcijų neatitinka vieno ar daugiau teisės aktų, išvardytų I priede;

Pakeitimas  224

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) paraiškoje aprašyta naujų technologijų sauga ir poveikis aplinkai ir priemonės, kurių imtasi, kad būtų užtikrintas saugos ir aplinkosaugos lygis, kuris yra bent lygiavertis nustatytajam reikalavimais, dėl kurių siekiama išimties;

b) paraiškoje aprašoma naujų technologijų sauga ir poveikis aplinkai ir priemonės, kurių imtasi, kad būtų užtikrintas saugos ir aplinkosaugos lygis, kuris yra bent lygiavertis nustatytajam reikalavimais, dėl kurių prašoma taikyti išimtį;

Pakeitimas  225

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. ES tipo patvirtinimas, pagal kurį suteikiama išimtis dėl naujų technologijų ar naujų koncepcijų, suteikiamas gavus Komisijos leidimą. Leidimas suteikiamas įgyvendinimo akto forma. Tas įgyvendinimo aktas priimamas pagal 55 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas  226

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kol Komisija priims sprendimą dėl leidimo, patvirtinimo institucija gali suteikti tik tos valstybės narės teritorijoje galiojantį laikinąjį patvirtinimą transporto priemonės tipui, kuriam siekiama taikyti išimtį. Patvirtinimo institucija nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares pateikdama bylą su 2 dalyje nurodyta informacija.

3. Kol Komisija priims sprendimą dėl leidimo, patvirtinimo institucija transporto priemonės tipui, kuriam siekiama taikyti išimtį, gali suteikti ES tipo patvirtinimą, tačiau jis yra laikinas, galiojantis tik tos valstybės narės teritorijoje. Patvirtinimo institucija nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares pateikdama bylą su 2 dalyje nurodyta informacija.

 

Tipo patvirtinimo sertifikato ir atitikties sertifikato antraštėje turi būti matyti, kad patvirtinimas yra laikinas ir galioja tik tam tikroje teritorijoje. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose pateikiami darnūs tipo patvirtinimo sertifikato ir atitikties sertifikato pavyzdžiai. Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 55 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas  227

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Išimtis dėl naujų technologijų ar naujų koncepcijų suteikiama gavus Komisijos leidimą pagal 55 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą.

Išbraukta.

Pakeitimas  228

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prireikus sprendime dėl leidimo taip pat nurodoma, ar galiojimui taikomi kokie nors apribojimai. Visais atvejais patvirtinimo galiojimo trukmė – ne mažiau kaip 36 mėnesiai.

Prireikus 3 dalyje nurodytame Komisijos leidime taip pat nurodoma, ar taikomi kokie nors ribojimai. Visais atvejais tipo patvirtinimas galioja bent 36 mėnesius.

Pakeitimas  229

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 6 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tačiau bet kurioje valstybėje narėje, kurioje buvo pripažintas laikinasis patvirtinimas, leidžiama registruoti, parduoti ir pradėti eksploatuoti transporto priemones, pagamintas laikantis laikinojo patvirtinimo prieš jo panaikinimą.

Išbraukta.

Pakeitimas  230

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Būtini veiksmai

Vėlesni deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų pakeitimai

Pakeitimas  231

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu Komisija leidžia suteikti išimtį pagal 26 straipsnį, ji nedelsdama imasi būtinų priemonių, kad susiję deleguoti teisės aktai ar reikalavimai būtų suderinti su technologijų raida.

Jeigu Komisija leidžia suteikti išimtį pagal 26 straipsnį, ji nedelsdama imasi būtinų priemonių, kad susiję deleguotieji ar įgyvendinimo aktai būtų suderinti su technologijų raida.

Pakeitimas  232

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu išimtis pagal 26 straipsnį yra susijusi su JT EEK taisykle, Komisija pasiūlo atitinkamos JT EEK taisyklės pakeitimą, laikydamasi pagal Pataisytą 1958 m. susitarimą taikomos tvarkos.

Jeigu išimtis pagal 26 straipsnį susijusi su JT EEK taisykle, Komisija siūlo pakeisti atitinkamą JT EEK taisyklę laikantis Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos susitarime dėl suvienodintų techninių normų priėmimo ratinėms transporto priemonės, jų įrangai ir dalims, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, ir pagal tas norams suteiktų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų nustatytos tvarkos.

Pakeitimas  233

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai tik atitinkami teisės aktai ar reikalavimai iš dalies pakeičiami, bet koks apribojimas, susijęs su išimtimi, panaikinamas.

Kai tik atitinkami teisės aktai iš dalies pakeičiami, bet koks apribojimas Komisijos sprendime, kuriuo leidžiama taikyti išimtį, panaikinamas.

Pakeitimas  234

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu nebuvo imtasi būtinų veiksmų suderinti deleguotus teisės aktus ar reikalavimus, išimties galiojimą, gavus patvirtinimą suteikusios valstybės narės prašymą, galima pratęsti Komisijos sprendimu, priimtu 55 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

Jeigu nebuvo imtasi būtinų veiksmų suderinti deleguotuosius aktus, patvirtinimą suteikusios valstybės narės prašymu Komisija gali leisti pratęsti išimties galiojimą. Leidimas suteikiamas įgyvendinimo akto forma. Tas įgyvendinimo aktas priimamas pagal 55 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas  235

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Gamintojas gali pateikti prašymą dėl mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo laikydamasis II priedo 1 dalyje nustatytų kiekybių apribojimų.

Gamintojas gali pateikti paraišką dėl mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo laikydamasis II priedo 1 dalyje nustatytų kiekybių metinių apribojimų. Šie apribojimai taikomi tiekiant rinkai, registruojant ar pradedant eksploatuoti tais metais kiekvienos valstybės narės rinkoje patvirtinto tipo transporto priemones.

Pakeitimas  236

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tokio patvirtinimo atveju nacionalinė institucija gali, jeigu turi tam pagrįstų priežasčių, netaikyti vienos ar daugiau nuostatų, pateiktų viename ar daugiau teisės aktų, išvardytų I priede, jeigu ji nustato alternatyvius reikalavimus.

Mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo atveju institucija gali, jeigu turi tam pagrįstų priežasčių, netaikyti vienos ar daugiau nuostatų, pateiktų viename ar daugiau teisės aktų, išvardytų I priede, jeigu ji nurodo alternatyvius reikalavimus.

Pakeitimas  237

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Tipo patvirtinimo sertifikate nurodoma išsamesnė informacija apie 1 dalyje apibrėžtus atvejus, kai leidžiama netaikyti tam tikrų nuostatų. Taikant šį straipsnį tipo patvirtinimo sertifikatas rengiamas pagal įgyvendinimo teisės aktuose nustatytą pavyzdį, bet jame nerašoma antraštė „ES transporto priemonės tipo patvirtinimas“. Tipo patvirtinimo sertifikatai numeruojami pagal šį reglamentą.

4. Transporto priemonių, kurių tipas patvirtintas pagal šį straipsnį, tipo patvirtinimo sertifikatas rengiamas pagal pavyzdį, nurodytą 16 straipsnio 2 dalyje, bet jame nerašoma antraštė „ES transporto priemonės tipo patvirtinimas“, tačiau nurodomos pagal šio straipsnio 1 dalį suteiktos išimtys. Tipo patvirtinimo sertifikatai numeruojami pagal 15 straipsnio 4 dalyje nurodytą numeravimo sistemą.

Pakeitimas  238

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9. Pareiškėjo, pageidaujančio parduoti, užregistruoti ar pradėti eksploatuoti transporto priemonę kitoje valstybėje narėje, prašymu patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija pateikia pareiškėjui tipo patvirtinimo sertifikato kopiją su informaciniu paketu. Nacionalinė institucija leidžia parduoti, registruoti ar pradėti eksploatuoti šią transporto priemonę, nebent ji turi pagrįstų priežasčių manyti, kad techninės nuostatos, pagal kurias buvo patvirtinta transporto priemonė, nėra lygiavertės jos techninėms nuostatoms.

9. Paraišką suteikti nacionalinį mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių tipo patvirtinimą, pateikusio asmens, kuris nori transporto priemonę pateikti rinkai ar registruoti kitoje valstybėje narėje, prašymu, patvirtinimo institucija, kuri suteikė nacionalinį mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių tipo patvirtinimą, pateikia tam pareiškėjui tipo patvirtinimo sertifikato kopiją su informaciniu paketu. Kitos valstybės narės tipo patvirtinimo institucija leidžia pateikti rinkai, registruoti ar pradėti eksploatuoti transporto priemonę, nebent ji turi pagrįstų priežasčių manyti, kad techninės nuostatos, pagal kurias buvo patvirtinta transporto priemonė, nėra lygiavertės jos techninėms nuostatoms.

Pakeitimas  239

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Individualaus patvirtinimo paraišką pateikia transporto priemonės gamintojas arba savininkas. Ją taip pat gali pateikti Bendrijoje įsisteigęs subjektas, veikiantis transporto priemonės gamintojo arba savininko vardu.

1. Individualaus patvirtinimo paraišką pateikia transporto priemonės gamintojas arba savininkas. Ją taip pat gali pateikti Sąjungoje įsisteigęs subjektas, veikiantis transporto priemonės savininko vardu. Transporto priemonės savininko arba jo vardu veikiančio Sąjungoje įsisteigusio subjekto prašymu patvirtinimo institucijos suteikia individualų patvirtinimą transporto priemonei, kuri atitinka prie paraiškos pridedamą aprašymą ir šio reglamento reikalavimus.

Pakeitimas  240

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Pagal individualaus patvirtinimo procedūrą patvirtinimo institucijos paliudija, kad transporto priemonė atitinka susijusias administracines nuostatas ir techninius reikalavimus.

2. Pagal individualaus patvirtinimo procedūrą patvirtinimo institucijos paliudija, kad transporto priemonė atitinka susijusius teisės aktus, išvardytus I priede.

Pakeitimas  241

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Individualaus patvirtinimo paraiška pateikiama daugiausia dėl 15 to paties tipo transporto priemonių.

4. Individualaus patvirtinimo paraiška pateikiama daugiausia dėl 15 to paties tipo transporto priemonių per vienus kalendorinius metus, ji pateikiama vieno pareiškėjo iš vienos valstybės narės.

Pakeitimas  242

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Suteikusi patvirtinimą patvirtinimo institucija nedelsdama išduoda individualaus patvirtinimo sertifikatą.

Pakeitimas  243

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b. Individualaus patvirtinimo sertifikato forma grindžiama 16 straipsnio 2 dalyje nurodytu ES tipo patvirtinimo sertifikato pavyzdžiu, ir jame pateikiama bent registracijos paraiškai, numatytai Tarybos direktyva 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų, užpildyti reikalinga informacija.

 

Individualaus patvirtinimo sertifikatuose nerašoma antraštė „ES transporto priemonės tipo patvirtinimas“. Individualaus patvirtinimo sertifikate įrašomas unikalus atitinkamos transporto priemonės identifikavimo numeris.

 

_____________

 

1OL L 138, 1999 6 1, p. 57.

Pakeitimas  244

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Šis straipsnis taikomas transporto priemonėms, jeigu pateikiant individualaus patvirtinimo paraišką niekada nebuvo suteiktas administracinis leidimas jas pradėti eksploatuoti, kai jos identifikuojamos ir suteikiamas registracijos numeris, įskaitant laikiną ar trumpalaikę registraciją ar su profesine veikla susijusią registraciją, arba jos nebuvo pradėtos naudoti, arba tik buvo užregistruotos ar naudojamos mažiau negu šešis mėnesius.

5. Šis straipsnis taikomas transporto priemonėms, jeigu pateikiant individualaus patvirtinimo paraišką jos anksčiau nebuvo pateiktos rinkai arba dar nepradėtos eksploatuoti, kai jos identifikuojamos ir suteikiamas registracijos numeris, įskaitant laikiną ar trumpalaikę registraciją ar su profesine veikla susijusią registraciją, arba jos buvo pateiktos rinkai mažiau negu prieš šešis mėnesius.

Pakeitimas  245

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Patvirtinimo institucija gali suteikti išimtį, kad transporto priemonei nebūtų taikomas reikalavimas dėl atitikties vienam ar daugiau teisės aktų, išvardytų I priede, jeigu patvirtinimo institucija nustato alternatyvius reikalavimus ir turi pagrįstų tokios išimties suteikimo priežasčių.

Patvirtinimo institucija gali suteikti išimtį, kad transporto priemonei nebūtų taikomi I priede nustatyti reikalavimai, jeigu patvirtinimo institucija nustato alternatyvius reikalavimus ir turi pagrįstų tokios išimties suteikimo priežasčių.

Pakeitimas  246

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Alternatyvūs reikalavimai turi užtikrinti tokį kelių eismo saugos, aplinkosaugos ir darbo saugos lygį, kuris yra kuo artimesnis lygiui, nustatytam atitinkamuose teisės aktuose, nurodytuose I priede.

Alternatyvūs reikalavimai turi užtikrinti tokį kelių ir funkcinio saugumo, aplinkosaugos ir darbo saugos lygį, kuris yra kiek įmanoma lygiavertis lygiui, nustatytam atitinkamuose teisės aktuose, nurodytuose I priede.

Pakeitimas  247

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Patvirtinimo institucijos neatlieka ardomųjų bandymų. Jos naudoja pareiškėjo pateiktą susijusią informaciją, parodančią, kad laikomasi alternatyvių reikalavimų.

2. Patvirtinimo institucijos neatlieka ardomųjų bandymų. Jos naudoja pareiškėjo pateiktą susijusią informaciją, kuri parodytų, kad laikomasi alternatyvių reikalavimų.

Pakeitimas  248

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Patvirtinimo institucijos pripažįsta sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo ES tipo patvirtinimą vietoje alternatyvių reikalavimų.

Išbraukta.

Pakeitimas  249

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Individualaus patvirtinimo sertifikato forma pagrįsta V priede pateikiamu ES tipo patvirtinimo sertifikato pavyzdžiu, ir jame pateikiama bent informacija, būtina norint užpildyti registracijos paraišką, remiantis Tarybos direktyva 1999/37/EB.

Individualaus patvirtinimo sertifikato forma pagrįsta 29 straipsnio 4 b dalyje nurodytu ES tipo patvirtinimo sertifikato pavyzdžiu, ir jame pateikiama bent informacija, būtina norint užpildyti registracijos paraišką, remiantis Tarybos direktyva 1999/37/EB.

Pakeitimas  250

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jeigu pareiškėjas pageidauja kitoje valstybėje narėje parduoti, registruoti ar pradėti eksploatuoti transporto priemonę, kuriai suteiktas individualus patvirtinimas, patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija, gavusi prašymą, pateikia pareiškėjui techninių nuostatų, pagal kurias transporto priemonė buvo patvirtinta, sąrašą ir bet kurią kitą informaciją, kurioje išsamiai aprašytas techninių reikalavimų, kuriuos konkreti transporto priemonė atitinka, pobūdis.

2. Siekiant kitoje valstybėje narėje pateikti rinkai, registruoti ar pradėti eksploatuoti transporto priemonę, kuriai suteiktas individualus patvirtinimas, patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija, gavusi prašymą, pateikia individualaus patvirtinimo paraišką pateikusiam asmeniui techninių nuostatų, pagal kurias transporto priemonė buvo patvirtinta, sąrašą ir bet kurią kitą informaciją, kurioje išsamiai aprašytas techninių reikalavimų, kuriuos konkreti transporto priemonė atitinka, pobūdis.

Pakeitimas  251

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Transporto priemonę, kuriai valstybės narės patvirtinimo institucija pagal 29 straipsnio nuostatas suteikė individualų patvirtinimą, kitos valstybės narės leidžia parduoti, registruoti ar pradėti eksploatuoti, nebent jos turi pagrįstų priežasčių manyti, kad techninės nuostatos, pagal kurias buvo patvirtinta transporto priemonė, nėra lygiavertės jų techninėms nuostatoms.

3. Transporto priemonę, kuriai valstybės narės patvirtinimo institucija pagal 29 straipsnio nuostatas suteikė individualų patvirtinimą ir registravo, kitos valstybės narės leidžia teikti rinkai, registruoti ar pradėti eksploatuoti, nebent jos turi pagrįstų priežasčių manyti, kad techninės nuostatos, pagal kurias buvo patvirtinta transporto priemonė, nėra lygiavertės jų techninėms nuostatoms

Pakeitimas  252

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Transporto priemonės gamintojo arba savininko prašymu patvirtinimo institucija suteikia individualų patvirtinimą transporto priemonei, kuri atitinka šio reglamento nuostatas. Tokiu atveju valstybės narės pripažįsta individualų patvirtinimą ir leidžia parduoti, registruoti ir pradėti eksploatuoti transporto priemonę.

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši dalis įterpta į 29 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas  253

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Specialiosios nuostatos

Specialiosios nuostatos dėl individualaus patvirtinimo

Pakeitimas  254

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šio skyriaus nuostatos gali būti taikomos transporto priemonėms, kurių tipas buvo patvirtintas pagal šio reglamento nuostatas ir kurios buvo pakeistos prieš jas pirmą kartą registruojant ar pradedant eksploatuoti.

1. Šio skyriaus nuostatos gali būti taikomos transporto priemonėms, kurių tipas buvo patvirtintas pagal šio reglamento nuostatas ir kurios buvo pakeistos prieš jas pateikiant rinkai, registruojant ar pradedant eksploatuoti.

Pakeitimas  255

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 1 dalis taikoma baigtoms komplektuoti transporto priemonėms dvylika mėnesių nuo tos dienos, kai baigėsi ES tipo patvirtinimo galiojimas, o sukomplektuotoms transporto priemonėms – aštuoniolika mėnesių nuo tos dienos.

2. 1 dalis taikoma baigtoms komplektuoti transporto priemonėms 24 mėnesius nuo tos dienos, kai baigėsi ES tipo patvirtinimo galiojimas, o sukomplektuotoms transporto priemonėms – 30 mėnesių nuo tos dienos.

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su serijos pabaigos transporto priemonėmis. Pakeitimas siūlomas siekiant suderinti šį reglamentą su Direktyvos 2003/37/EB 10 straipsniu.

Pakeitimas  256

Pasiūlymas dėl reglamento

XII skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

REGISTRAVIMAS, PARDAVIMAS IR EKSPLOATAVIMO PRADŽIA

TIEKIMAS RINKAI, REGISTRAVIMAS AR EKSPLOATAVIMO PRADŽIA

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Priėmus pakeitimus reikės atitinkamai keisti visą tekstą.)

Pakeitimas  257

Pasiūlymas dėl reglamento

XII a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

XII a SKYRIUS

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS VIEŠUOSIUOSE KELIUOSE

 

35a straipsnis

 

Transporto priemonė gali būti naudojama viešuosiuose keliuose, jei ji atitinka viešuosiuose keliuose naudojamoms transporto priemonėms keliamus išmatavimų, svorio, saugumo, apšvietimo ir draudimo reikalavimus ir šią priemonę vairuoja kompetentingas asmuo, turintis Europos standartinį šios transporto priemonės vairuotojo pažymėjimą.

Pakeitimas  258

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

36 straipsnis

36 straipsnis

Transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalys ar atskiri techniniai mazgai, atitinkantys šį reglamentą

Transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų, keliančių pavojų nacionaliniu lygmeniu, kontrolė

1. Jeigu nacionalinė institucija nustato, kad naujos transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalys arba atskiri techniniai mazgai, nors ir atitinkantys taikomus reikalavimus arba tinkamai pažymėti, kelia rimtą pavojų kelių eismo saugai ar labai kenkia aplinkai ar visuomenės sveikatai, ar, jeigu tai traktoriai, kelia rimtą pavojų darbo saugai, ta nacionalinė institucija gali ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui atsisakyti užregistruoti tokias transporto priemones arba gali uždrausti parduoti ar pradėti eksploatuoti tokias transporto priemones, sudedamąsias dalis ar atskirus techninius mazgus savo teritorijoje.

1. Jeigu vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos imasi priemonių pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnį arba jeigu jos turi pagrįstą priežastį manyti, kad transporto priemonė, sistema, sudedamoji dalis ar atskiras techninis mazgas, kuriam taikomas šis reglamentas, kelia rimtą pavojų žmonių sveikatai ar saugai arba kitų šiuo reglamentu nustatytų viešųjų interesų apsaugai, patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucijos atlieka su atitinkama transporto priemone, sistema, sudedamąja dalimi ar atskiru techniniu mazgu susijusį vertinimą, atsižvelgdamos į visus šiame reglamente nustatytus reikalavimus. Atitinkami ūkinės veiklos vykdytojai bendradarbiauja su rinkos priežiūros ir (arba) patvirtinimo institucijomis.

Tokiais atvejais atitinkama nacionalinė institucija nedelsdama apie tai praneša gamintojui, kitų valstybių narių nacionalinėms institucijoms ir Komisijai, nurodydama priežastis, kuriomis grindžiamas jos sprendimas, ir pirmiausia nurodydama, ar šis sprendimas priimtas dėl vieno šių atvejų:

Jeigu atlikdama minėtą vertinimą patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija nustato, kad transporto priemonė, sistema, sudedamoji dalis ar atskiras techninis mazgas neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, ji nedelsdama pareikalauja, kad atitinkamas ūkinės veiklos vykdytojas imtųsi atitinkamų taisomųjų veiksmų transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo atitikčiai tiems reikalavimams užtikrinti, transporto priemonei, sistemai, sudedamajai daliai ar atskiram techniniam mazgui rinkos pašalinti arba atšaukti jį per pagrįstą laikotarpį, atitinkantį pavojaus pobūdį.

a) dėl atitinkamų teisės aktų trūkumų;

Patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija informuoja atitinkamą technikos tarnybą apie priemones, kurių imtasi pagal šios dalies pirmą ir antrą pastraipas. Šios dalies antroje pastraipoje nurodytoms priemonėms taikomas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 21 straipsnis.

b) dėl neteisingo susijusių reikalavimų taikymo.

 

2. Siekdama parengti sprendimą, Komisija kuo greičiau konsultuojasi su suinteresuotosiomis šalimis ir pirmiausia su tipo patvirtinimą suteikusia patvirtinimo institucija.

2. Jeigu patvirtinimo institucijos mano, kad neatitiktis turėtų būti pripažinta ne tik jų nacionalinėje teritorijoje, jos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie vertinimo rezultatus ir veiksmus, kurių turi imtis ūkinės veiklos vykdytojas.

3. Jeigu 1 dalyje nuodytos priemonės grindžiamos atitinkamų teisės aktų trūkumais, Komisija imasi šių priemonių:

3. Ūkinės veiklos vykdytojas užtikrina, kad dėl neatitinkančių reikalavimų transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų, kuriuos jis pateikė rinkai, užregistravo ar už kurių eksploatavimo pradžią Sąjungoje jis yra atsakingas, būtų imtasi visų tinkamų taisomųjų veiksmų.

a) deleguotų teisės aktų atveju Komisija juos atitinkamai iš dalies pakeičia;

 

b) JT EEK taisyklių atveju Komisija siūlo atitinkamų JT EEK taisyklių būtinų pakeitimų projektus, laikydamasi pagal Pataisytą 1958 m. susitarimą taikytinos tvarkos.

 

4. Jeigu 1 dalyje nuodytos priemonės grindžiamos neteisingai taikomais atitinkamais reikalavimais, Komisija imasi tinkamų veiksmų užtikrinti, kad susijusi patvirtinimo institucija laikytųsi tokių reikalavimų. Apie tokius veiksmus pranešama visų valstybių narių patvirtinimo institucijoms.

4. Jeigu ūkinės veiklos vykdytojas nesiima tinkamų taisomųjų veiksmų per 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą laikotarpį, nacionalinės institucijos imasi visų tinkamų priemonių uždrausti ar apriboti neatitinkančių reikalavimų transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų pateikimą rinkai, registraciją ar eksploatacijos pradžią jų nacionalinėje rinkoje, pašalinti juos iš rinkos ar atšaukti juos.

 

5. Nacionalinės institucijos nedelsdamos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie šias priemones.

 

Pateiktą informaciją sudaro visi turimi duomenys, visų pirma duomenys, reikalingi neatitinkančiai reikalavimų transporto priemonei, sistemai, sudedamajai daliai ar atskiram techniniam mazgui identifikuoti, duomenys apie jų kilmę, neatitikimo pobūdį ir keliamą pavojų, taikytų nacionalinių priemonių pobūdį ir trukmę ir atitinkamo ūkinės veiklos vykdytojo pateiktus argumentus. Visų pirma, patvirtinimo institucijos nurodo, ar neatitikties priežastis yra viena iš šių priežasčių:

 

a) transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo trūkumai, dėl kurių neįmanoma atitiktis reikalavimams, susijusiems su žmonių sveikata ar sauga, aplinkosauga ar kitais šio reglamento nustatytais viešojo intereso apsaugos aspektais;

 

b) I priede išvardytų atitinkamų teisės aktų trūkumai.

 

6. Valstybės narės per vieną mėnesį informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie bet kurias priimtas priemones ir bet kokią jų turimą papildomą informaciją, susijusią su atitinkamos transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo neatitiktimi reikalavimams ir apie jų prieštaravimus, jeigu nepritariama praneštai nacionalinei priemonei.

 

7. Jeigu per vieną mėnesį nuo 6 dalyje nurodytos informacijos gavimo nė viena valstybė narė ar Komisija nepareiškė prieštaravimo dėl valstybės narės taikytos priemonės, ta priemonė laikoma pagrįsta.

 

8. Valstybės narės užtikrina, kad nedelsiant būtų imtasi atitinkamų ribojančių priemonių dėl susijusios transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo, kaip antai transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo pašalinimas iš rinkos.

Pakeitimas  259

Pasiūlymas dėl reglamento

36 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

36a straipsnis

 

Sąjungos apsaugos procedūra

 

1. Jeigu taikant 36 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytą tvarką pareiškiami prieštaravimai dėl valstybės narės taikytos priemonės arba jeigu Komisija mano, kad nacionalinė priemonė prieštarauja Sąjungos teisės aktams, Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis ir atitinkamu (-ais) ūkinės veiklos vykdytoju (-ais), nedelsdama įvertina nacionalinę priemonę. Remdamasi šio vertinimo rezultatais Komisija nusprendžia, ar nacionalinė priemonė pagrįsta.

 

Komisija praneša apie savo sprendimą visoms valstybėms narėms ir atitinkamam ūkinės veiklos vykdytojui ar vykdytojams.

 

2. Jeigu nacionalinė priemonė laikoma tinkama, visos valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad neatitinkanti reikalavimų transporto priemonė, sistema, sudedamoji dalis ar atskiras techninis mazgas būtų pašalintas iš jų rinkos, ir informuoja apie tai Komisiją. Jeigu nacionalinė priemonė laikoma nepagrįsta, atitinkama valstybė narė tą priemonę panaikina.

 

3. Jeigu nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta ir remiasi tuo, kad šis reglamentas arba deleguotieji ar įgyvendinimo aktai, priimti pagal šį reglamentą, turi trūkumų, Komisija pasiūlo atitinkamas priemones:

 

a) jei tai susiję su pagal šį reglamentą priimtais deleguotaisiais ar įgyvendinimo aktais, Komisija siūlo būtinus atitinkamo teisės akto pakeitimus;

 

b) JT EEK taisyklių atveju Komisija siūlo atitinkamų JT EEK taisyklių būtinų pakeitimų projektus, laikydamasi pagal Pataisytą 1958 m. susitarimą taikytinos tvarkos.

Pakeitimas  260

Pasiūlymas dėl reglamento

36 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

36b straipsnis

 

Atitinkančios reikalavimus transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalys ar atskiri techniniai mazgai, kurie kelia rimtą pavojų

 

1. Jeigu, atlikusi 36 straipsnio 1 dalyje numatytą vertinimą, valstybė narė nustato, kad nors transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalys ar atskiri techniniai mazgai ir atitinka taikomus reikalavimus arba yra tinkamai paženklinti, tačiau kelia rimtą pavojų saugai ar gali rimtai pakenkti aplinkai ar visuomenės sveikatai, ji pareikalauja, kad atitinkamas ūkinės veiklos vykdytojas imtųsi visų tinkamų priemonių užtikrinti, kad susijusi teikiama rinkai, registruojama ar pateikiama eksploatuoti transporto priemonė, sistema, sudedamoji dalis ar atskiras techninis mazgas nebekeltų minėto pavojaus, pašalinti transporto priemonę, sistemą, sudedamąją dalį ar atskirą techninį mazgą iš rinkos arba atšaukti jį per pagrįstą laikotarpį, atitinkantį pavojaus pobūdį. Valstybė narė gali atsisakyti registruoti tokias transporto priemones, jei jų gamintojas nesiėmė visų šių tinkamų priemonių.

 

2. Kalbant apie 1 dalyje nurodytas transporto priemonę, sistemą, sudedamąją dalį ar atskirą techninį mazgą, ūkinės veiklos vykdytojas užtikrina, kad būtų imtasi taisomųjų veiksmų dėl visų tokių Sąjungoje pateiktų rinkai, registruotų ar pradėtų eksploatuoti transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų.

 

3. Valstybė narė per vieną mėnesį pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms visus turimus duomenis, visų pirma duomenis, būtinus transporto priemonei, sistemai, sudedamajai daliai ar atskiram techniniam mazgui, transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo kilmei ir tiekimo grandinei identifikuoti, duomenis apie keliamo pavojaus pobūdį ir taikomų nacionalinių priemonių pobūdį ir trukmę.

 

4. Komisija nedelsdama konsultuojasi su valstybėmis narėmis ir atitinkamu ūkinės veiklos vykdytoju ar vykdytojais bei, visų pirma, su patvirtinimo institucija, suteikusia tipo patvirtinimą, ir įvertina taikomas nacionalines priemones. Remdamasi minėto vertinimo rezultatais, Komisija nusprendžia, ar nacionalinė priemonė yra pagrįsta, ir prireikus pasiūlo atitinkamas priemones.

 

5. Komisija savo sprendimą skiria visoms valstybėms narėms ir nedelsdama praneša apie jį visoms valstybėms narėms ir atitinkamam ūkinės veiklos vykdytojui ar vykdytojams.

Pakeitimas  261

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dalys ir įranga, kurie kelia rimtą pavojų tinkamam svarbių sistemų veikimui

Dalių ar įrangos, kurie kelia rimtą pavojų tinkamam svarbių sistemų veikimui, pateikimas rinkai ir eksploatavimo pradžia

Pakeitimas  262

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Draudžiama parduoti, pateikti parduoti ar pradėti eksploatuoti dalis ar įrangą, kurios gali kelti rimtą pavojų tinkamam sistemų, kurios svarbios transporto priemonės saugai ir jos aplinkosauginiam veiksmingumui, veikimui, nebent patvirtinimo institucija tai leido pagal 4 dalį ir 39 straipsnio 1 ir 2 dalis.

Dalys ar įranga, kurios gali kelti rimtą pavojų tinkamam sistemų, kurios svarbios transporto priemonės saugai ar jos aplinkosauginiam veiksmingumui, veikimui, neteikiamos rinkai, neregistruojamos ir nepradedamos eksploatuoti, nebent patvirtinimo institucija tai leidžia pagal 39 straipsnio 1 ir 2 dalis.

Pakeitimas  263

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija sudaro tokių dalių ir įrangos sąrašą pagal 57 straipsnyje nurodytą procedūrą, atsižvelgdama į turimą informaciją apie:

Komisija sudaro tokių dalių ir įrangos sąrašą priimdama deleguotuosius aktus pagal 57 straipsnį, remdamasi šia informacija:

Pakeitimas  264

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Pagal 57 straipsnį Komisijai deleguojami įgaliojimai prireikus priimti deleguotus teisės aktus, kuriuose įvardijamos pirmoje pastraipoje nurodytos dalys ir įranga, kai jos pateikiamos rinkai.

Išbraukta.

Pakeitimas  265

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Laikantis 57 straipsnyje nurodytos procedūros gali būti atnaujintas 1 dalies antroje pastraipoje nurodytas sąrašas ir reikiamu mastu apibrėžtas 4 dalyje nurodyto sertifikato pavyzdys ir numeravimo sistema, taip pat aspektai, susiję su procedūra, reikalavimais, kuriuos turi atitikti tokios dalys, ženklinimu, pakavimu ir atitinkamais bandymais.

4. Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, nustato 39 straipsnio 1 dalyje nurodyto sertifikato pavyzdį ir numeravimo sistemą, taip pat visus aspektus, susijusius su šiame straipsnyje nurodyta procedūra. Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 55 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas  266

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Šie reikalavimai gali būti grindžiami I priede išvardytais teisės aktais arba gali būti reikalaujama palyginti dalį ar įrangą su originalios transporto priemonės arba atitinkamai su bet kurios jos dalies veikimo charakteristikomis. Tokiais atvejais reikalavimai turi užtikrinti, kad dalys ar įranga nesutrikdytų sistemų, kurios ypač svarbios transporto priemonės saugai arba jos aplinkosauginiam veiksmingumui, veikimo.

5. Komisijai pagal 57 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl reikalavimų, kuriuos turi atitikti šio straipsnio 1 dalyje nurodytos dalys ar įranga.

 

Šie reikalavimai gali būti grindžiami I priede išvardytais teisės aktais arba gali būti reikalaujama palyginti dalį ar įrangą su originalios transporto priemonės arba atitinkamai su bet kurios jos dalies aplinkosauginiu ir saugos veiksmingumu. Bet kuriuo atveju reikalavimai užtikrina, kad dalys ar įranga nesutrikdytų sistemų, kurios ypač svarbios transporto priemonės saugai arba jos aplinkosauginiam veiksmingumui, veikimo.

Pakeitimas  267

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Taryba pagal Komisijos pasiūlymą kvalifikuota dauguma Bendrijos ir trečiųjų šalių daugiašalių arba dvišalių susitarimų pagrindu gali pripažinti šiame reglamente nustatytų sistemų, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimo sąlygų ar nuostatų bei tarptautinėse ar trečiųjų šalių taisyklėse nustatytų procedūrų lygiavertiškumą.

Išbraukta.

Pagrindimas

44 straipsnio 1 dalis turėtų būti išbraukta. Tai yra išvestinis teisinis pagrindas, nesuderinamas su Sutartimis vadovaujantis 2008 m. gegužės 6 d. ETT sprendimu Byloje C-133/06.

Pakeitimas  268

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Parengti bandymų protokolai, išduoti remiantis I priede išvardytomis standartizuotomis EBPO normomis, patvirtintomis pagal bendrąsias EBPO taisykles, gali būti naudojami kaip alternatyva bandymų protokolams, parengtiems pagal šį reglamentą ar atskiruosius reglamentus.

2. Bandymų protokolai, išduoti remiantis I priede išvardytomis standartizuotomis EBPO normomis gali būti naudojami kaip alternatyva bandymų protokolams, parengtiems pagal šį reglamentą ar atskiruosius reglamentus.

Pakeitimas  269

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Gamintojai svetainėse suteikia nepriklausomiems veiklos vykdytojams neapribotą standartinės formos prieigą prie transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos, kuria galima greitai ir lengvai pasinaudoti. Visų pirma ši prieiga turėtų būti suteikiama laikantis nediskriminavimo principo taip, kad nesiskirtų nuo įgaliotiems platintojams ir remonto įmonėms suteikiamos informacijos turinio ir prieigos.

Gamintojai, naudodami standartinį formatą, svetainėse įgaliotiems platintojams, remonto įmonėms ir nepriklausomiems veiklos vykdytojams suteikia tokią pačią prieigą prie transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos, kuria galima greitai ir lengvai pasinaudoti. Ši prieiga suteikiama laikantis nediskriminavimo principo.

Pakeitimas  270

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Programinės įrangos, būtinos tinkamam saugos ir aplinkos kontrolės sistemų veikimui, naudojimas turi apsiriboti remonto ir techninės priežiūros sritimis, todėl negali būti keičiami programinės įrangos parametrai ir duomenų rinkiniai.

Pakeitimas  271

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 dalies antra b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kol Komisija nenustatys bendro standarto dėl informacijos, minimos pirmoje pastraipoje, ji turi būti prieinama nuosekliai, kad ja būtų galima lengvai naudotis.

Pakeitimas  272

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Gamintojai mokomąją medžiagą pateikia nepriklausomiems veiklos vykdytojams, įgaliotiems platintojams ir remonto įmonėms.

2. Gamintojai įgaliotiems platintojams, remonto įmonėms ir nepriklausomiems veiklos vykdytojams suteikia vienodas galimybes gauti mokomąją medžiagą bei atitinkamus darbo įrankius. Jie taip pat juos tinkamai parengia, kaip atsisiųsti programinę įrangą ir valdyti diagnostinius gedimų kodus.

Pakeitimas  273

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodyta informacija – tai bent jau visa ši informacija:

3. 1 dalyje nurodoma visa ši informacija:

Pagrindimas

Poveikio vertinime, pridėtame prie reglamento projekto, nėra nagrinėjamas remonto ir techninės priežiūros informacijos klausimas. Tai nesuderinama su EP patvirtintais protingo reglamentavimo principais. Nukopijuoti ir perkelti remonto ir techninės priežiūros informaciją, taikomą lengviesiems automobiliams ir komercinėms transporto priemonėms, yra netinkamas žingsnis. Kaip pabrėžiama Sesijos apžvalgos dokumento dėl prieigos prie remonto ir priežiūros informacijos išvadose, kurių pageidavo IMCO komitetas, reikalingi traktoriams skirti konkretiems poreikiams pritaikyti teisės aktai dėl prieigos prie remonto ir techninės priežiūros informacijos, kuriais būtų atsižvelgta į traktorių ypatumus.

Pakeitimas  274

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(aa) traktoriaus tipas ir modelis;

Pakeitimas  275

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(g) transporto priemonės tipui taikomas programinės įrangos kalibravimo identifikavimo numeris;

(g) transporto priemonės tipui taikomas programinės įrangos dalies numeris;

Pagrindimas

Programinė įranga, kaip ir techninė įranga (įtaisas arba varžtas), yra transporto priemonės sudėtinė dalis. Programinė įranga turi „dalies numerį“, pagal kurį galima nustatyti jos charakteristikas ir transporto priemonių, kurioms ji tinka, tipus. Ši informacija šiuo metu pateikiama įgaliotoms remonto įmonėms.

Pakeitimas  276

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(i) duomenų registro informacija ir abipusio stebėjimo bei bandymų duomenys;

(i) duomenų registro informacija, bandymų duomenys ir techninė informacija;

Pakeitimas  277

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 3 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(j) darbo vienetai.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis reikalavimas dėl atitinkamai lengvųjų automobilių ir sunkvežimių tipo patvirtinimo bei dėl jiems skirtos remonto ir techninės priežiūros informacijos nėra įtrauktas į reglamentus Nr. 715/2007 ir 595/2009. Darbo vienetais paprastai remiasi gamintojai, tvarkydami garantines pretenzijas. Garantija negalioja nepriklausomų veiklos vykdytojų atveju, todėl nebūtina pateikti šią informaciją.

Pakeitimas  278

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Prieiga prie transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos, susijusios su komunikacija tarp traktoriaus ir velkamosios ar pritvirtintos įrangos, kuriai taikomi standarte ISO 11783 nustatyti protokolai, taip pat gali būti suteikiama pasitelkiant gamintojų konsorciumus.

Pakeitimas  279

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Siekiant suprojektuoti ir pagaminti alternatyviuoju kuru varomų traktorių automobilinę įrangą, gamintojai nediskriminuodami pateikia susijusią OBD sistemos ir transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informaciją bet kuriam suinteresuotam alternatyviuoju kuru varomų transporto priemonių įrangos gamintojui, montavimo ar remonto įmonei.

7. Siekiant suprojektuoti ir pagaminti alternatyviuoju kuru varomų transporto priemonių automobilinę įrangą, gamintojai nediskriminuodami pateikia susijusią OBD sistemos ir transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informaciją bet kuriam suinteresuotam alternatyviuoju kuru varomų transporto priemonių įrangos gamintojui, montavimo ar remonto įmonei.

Pakeitimas  280

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu tuo metu tokios informacijos neturima arba ji neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių, gamintojas pateikia ją per šešis mėnesius nuo tipo patvirtinimo dienos.

Jeigu tokios informacijos neturima arba ji neatitinka šio reglamento ir jo deleguotųjų aktų ir įgyvendinimo teisės aktų, patvirtintų remiantis šiuo reglamentu ir taikomų pateikiant ES tipo patvirtinimo arba nacionalinio tipo patvirtinimo paraišką, gamintojas pateikia ją per šešis mėnesius nuo tipo patvirtinimo dienos.

Pakeitimas  281

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9. Jei per laikotarpį tokių įrodymų nepateikiama, patvirtinimo institucija imasi reikiamų priemonių siekdama užtikrinti, jog reikalavimų būtų laikomasi.

9. Jei per 8 dalies antroje pastraipoje nurodytą laikotarpį tokių įrodymų nepateikiama, patvirtinimo institucija imasi reikiamų priemonių siekdama užtikrinti, jog reikalavimų būtų laikomasi.

Pakeitimas  282

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12. Remiantis 57 straipsniu Komisijai deleguojami įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus, kuriuose nustatomi išsamūs reikalavimai dėl remonto ir techninės priežiūros informacijos prieigos, visų pirma techninės specifikacijos, susijusios su transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros informacijos pateikimo būdu.

12. Remiantis 57 straipsniu Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl išsamių reikalavimų dėl remonto ir techninės priežiūros informacijos prieigos, visų pirma dėl techninių specifikacijų, susijusių su transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros informacijos pateikimo būdu.

Pakeitimas  283

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 12 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a. Komisija, pasinaudodama deleguotais teisės aktais ir vadovaudamasi 57 straipsniu pritaiko šiame straipsnyje nurodytus reikalavimus informacijai, įskaitant techninę specifikaciją susijusią su tuo, kaip ši informacija turi būti teikiama jeigu šių reikalavimų taikymas nėra tinkamas transporto priemonės tipui dėl proporcingumo priežasčių, ypač kiek tai susiję su kiekvieno atitinkamo transporto priemonės tipo gamybos apimtimis. Kai tai pateisinama, pritaikant tokį derinimą galima patvirtinti išimtį vienam ar daugiau reikalavimų teikti informaciją. Vykdant derinimą arba pritaikant išimtį būtina užtikrinti, kad bet kokiu atveju bus pasiekti straipsnyje numatyti tikslai.

 

R ir S transporto priemonių kategorijų atvejais Komisija tokiomis pačiomis sąlygomis tvirtina deleguotus aktus, siekiant užtikrinti pirmoje pastraipoje minimą derinimą arba išimčių pritaikymą.

Pakeitimas  284

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Gamintojai gali imti pagrįstą ir proporcingą mokestį už prieigą prie šiuo reglamentu reglamentuojamos transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros informacijos.

1. Gamintojai gali imti pagrįstą ir proporcingą mokestį už prieigą prie šiuo reglamentu reglamentuojamos transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros informacijos, naudojimąsi darbo priemonėmis ir už mokymo kursus.

Pakeitimas  285

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sankcijos

(Šis straipsnis perkeliamas į XIX skyrių „Baigiamosios nuostatos“)

Pakeitimas  286

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės priima nuostatas dėl sankcijų, taikomų gamintojams pažeidus šio reglamento nuostatas, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios. Apie šias nuostatas valstybės narės praneša Komisijai iki [6 mėnesiai po šio reglamento paskelbimo] ir nedelsdamos praneša apie bet kokius vėlesnius joms poveikio turinčius pakeitimus.

1. Valstybės narės priima nuostatas dėl sankcijų, taikomų gamintojams pažeidus šio reglamento nuostatas, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios. Valstybės narės iki ...* praneša Komisijai apie minėtas nuostatas bei nedelsdamos informuoja apie bet kuriuos vėliau padarytus pakeitimus.

 

_______________

 

*OJ: prašom įrašyti datą: 24 mėnesių po šios direktyvos paskelbimo.

Pakeitimas  287

Pasiūlymas dėl reglamento

50 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

50a straipsnis

 

Su technikos tarnybomis susiję reikalavimai

 

1. Pagal 51 straipsnį paskiriamos ir pagal 53 straipsnį pranešamos technikos tarnybos turi atitikti šio straipsnio 2–11 dalyse nustatytus reikalavimus.

 

2. Nepažeidžiant 51 straipsnio 1 dalies nuostatų, technikos tarnyba turi būti įsteigta pagal valstybės narės nacionalinės teisės aktus ir turėti juridinio asmens statusą.

 

3. Technikos tarnyba turi būti trečiąja šalimi, nesusijusia su vertinamos transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo projektavimu, gamyba, tiekimu, surinkimu, naudojimu ar priežiūra.

 

Įstaiga, priklausanti verslo asociacijai ar profesinei federacijai, atstovaujančiai įmonėms, susijusioms su transporto priemonių, sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų, kuriuos minėta įstaiga vertina, bando ar tikrina, projektavimu, gamyba, tiekimu, surinkimu, naudojimu ar priežiūra, gali būti laikoma atitinkančia pirmos pastraipos reikalavimus su sąlyga, kad galima įrodyti jos nepriklausomumą ir interesų konflikto nebuvimą.

 

4. Technikos tarnyba, jos vadovybė ir už vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai negali būti transporto priemonių, sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų, kuriuos jie vertina, projektuotojais, gamintojais, tiekėjais, montuotojais, pirkėjais, savininkais, naudotojais, prižiūrėtojais ar šių šalių įgaliotais atstovais. Tai nereiškia, kad draudžiama naudoti įvertintas transporto priemones, sistemas, komponentus ar atskirus techninius mazgus, jei jie reikalingi technikos tarnybai, ar tokias transporto priemones, sistemas, komponentus ar atskirus techninius mazgus naudoti asmeniniais tikslais.

 

Technikos tarnyba, jos vadovybė ir už vertinimo, bandymo ar tikrinimo užduotis atsakingi darbuotojai negali tiesiogiai dalyvauti šių transporto priemonių, sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų projektavimo, gamybos ar konstravimo, rinkodaros, montavimo, naudojimo ar priežiūros veikloje ar atstovauti šioje veikloje dalyvaujančioms šalims. Jie negali dalyvauti jokioje veikloje, kuri gali pažeisti jų sprendimų nepriklausomumą ar vertinimo veiklos, kurią, kaip buvo pranešta, jie atlieka, sąžiningumą. Tai visų pirma taikoma konsultacinėms paslaugoms.

 

Technikos tarnybos užtikrina, kad joms pavaldžios įmonės arba jų subrangovai savo veiksmais nepažeistų jų vertinimo atitikties konfidencialumo, objektyvumo ar nepriklausomumo.

 

5. Technikos tarnybos ir jų darbuotojai atlieka vertinimą laikydamiesi aukščiausio profesinio sąžiningumo laipsnio ir turėdami reikalingą specialios srities techninę kompetenciją ir turi būti nepriklausomi nuo bet kokio spaudimo ar paskatų, ypač finansinių, kurie gali paveikti jų sprendimą ar jų atliekamo vertinimo rezultatus, ypač kai tokį spaudimą ar paskatas daro asmenys ar asmenų grupės, suinteresuoti šios veiklos rezultatais.

 

6. Technikos tarnybos turi būti pajėgios atlikti joms pavestas atitikties vertinimo užduotis, kurias, kaip buvo pranešta, jie atlieka, nepriklausomai nuo to ar jas atlieka pati technikos tarnyba, ar užduotys atliekamos jos vardu, ar ji atsako už jų atlikimą.

 

7. Visais atvejais, atliekant kiekvieną vertinimo užduotį ir kiekvienos transporto priemonių, sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų rūšies ar kategorijos, apie kurias buvo pranešta, atveju, technikos tarnyba turi turėti:

 

a) techninių žinių ir pakankamą bei tinkamą vertinimo užduočių atlikimo patirtį turinčių darbuotojų;

 

b) vertinimo užduočių procedūrų aprašus, kad būtų užtikrintas šių procedūrų skaidrumas ir atkuriamumas, ir tinkamą veikiančią tvarką ir procedūras, kurios leistų atskirti jos, kaip technikos tarnybos, atliekamas užduotis nuo kitos veiklos;

 

c) veiklos procedūras, kuriomis atsižvelgiama į įmonės dydį, jos veiklos sektorių, struktūrą, atitinkamos transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo technologijos sudėtingumą, gamybos proceso apimtį ar serijinį pobūdį;

 

8. Technikos tarnybos turi turėti būtinas priemones techninėms ir administracinėms užduotims, susijusioms su atitikties vertinimu, tinkamai atlikti ir galimybę naudotis visa būtina įranga ar patalpomis.

 

9. Už atitikties vertinimą atsakingi darbuotojai turi turėti:

 

a) gerą techninį ir profesinį parengimą, apimantį visą atitikties vertinimo veiklą, kurią, kaip buvo pranešta, vykdo technikos tarnyba;

 

b) patenkinamas žinias apie jų atliekamo vertinimo reikalavimus ir tinkamus įgaliojimus atlikti minėtą vertinimą;

 

c) atitinkamas žinias ir supratimą apie saugos ir ekologinius reikalavimus, kitas šio reglamento nuostatas ir II priede išvardytus teisės aktus;

 

(d) įgūdžius rengti sertifikatus, protokolus ir ataskaitas, kuriais įrodoma, kad vertinimas buvo atliktas.

 

10. Užtikrinamas technikos tarnybų, jų aukščiausios vadovybės ir vertinimą atliekančių darbuotojų bešališkumas.

 

11. Aukščiausios technikos tarnybos vadovybės ir vertinimą atliekančių darbuotojų atlyginimai nepriklauso nuo atliktų vertinimų skaičiaus ar šių vertinimų rezultatų.

 

12. Technikos tarnybos apsidraudžia civilinę atsakomybę, nebent atsakomybę prisiima valstybė narė pagal nacionalinės teisės aktus arba pati valstybė narė yra tiesiogiai atsakinga už atitikties vertinimą.

 

13. Technikos tarnybos darbuotojai saugo profesines paslaptis, susijusias su visa informacija, gaunama atliekant užduotis pagal šį reglamentą ar jas nustatančių nacionalinių teisės aktų nuostatas, išskyrus valstybės narės, kurioje atliekama minėta veikla, kompetentingoms institucijoms teikiamą informaciją. Turi būti saugomos nuosavybės teisės.

Pakeitimas  288

Pasiūlymas dėl reglamento

50 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

50b straipsnis

 

Technikos tarnyboms pavaldžios įstaigos ar subrangovai

 

1. Technikos tarnybos darbas gali būti pavedamas subrangovui arba atliekamas pavaldžių įstaigų tik gamintojui sutikus.

 

2. Jeigu technikos tarnyba konkrečioms su atitikties vertinimu susijusioms užduotims atlikti samdo subrangovą arba paveda pavaldžiai įstaigai, ji užtikrina, kad subrangovas arba pavaldi įstaiga atitiktų 50a straipsnyje nustatytus reikalavimus ir apie tai informuoja pranešančiajai institucijai.

 

3. Technikos tarnybos prisiima visą atsakomybę už visų subrangovų ar pavaldžių įstaigų atliekamas užduotis, nepriklausomai nuo jų įsteigimo vietos.

 

4. Technikos tarnybos saugo atitinkamus subrangovo ar pavaldžios įstaigos kvalifikacijos ir pagal šį reglamentą jų atlikto darbo vertinimo dokumentus, kad galėtų pateikti pranešančiajai institucijai.

Pakeitimas  289

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nacionalinių institucijų paskirtos technikos tarnybos taikant šį straipsnį turi atitikti šio reglamento nuostatas.

1. Taikant šį straipsnį, patvirtinimo institucijų paskirtos technikos tarnybos turi atitikti šio reglamento nuostatas.

Pakeitimas  290

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Technikos tarnybos įrodo turinčios tinkamų įgūdžių, specifinių technikos žinių ir pagrįstos patirties konkrečiose srityse, kurioms taikomas šis reglamentas ir I priede išvardyti teisės aktai. Technikos tarnybos laikosi deleguotuose teisės aktuose nustatytų standartų, susijusių su jų atliekama veikla. Tačiau jų laikytis nereikalaujama 32 straipsnio 1 dalyje nurodytos daugiaetapio patvirtinimo procedūros paskutiniu etapu.

4. Technikos tarnybos įrodo turinčios tinkamų įgūdžių, specifinių technikos žinių ir pagrįstos patirties konkrečiose srityse, kurioms taikomas šis reglamentas ir I priede išvardyti teisės aktai. Be to, technikos tarnybos laikosi 51a straipsnyje nurodytame deleguotajame akte nustatytų standartų, susijusių su jų atliekama veikla. Tačiau jų laikytis nereikalaujama daugiaetapio patvirtinimo procedūros paskutiniu etapu.

Pakeitimas  291

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Atliekant A kategorijos veiklą gamintojas ar jo vardu veikiantis subrangovas gali būti paskirtas technikos tarnyba, atsižvelgiant į techninius reikalavimus, pagal kuriuos pagal šį reglamentą priimtuose deleguotuose teisės aktuose leidžiama savarankiškai atlikti bandymus.

Išbraukta.

Pakeitimas  292

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8. Remiantis 57 straipsniu Komisijai deleguojami įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus, kuriuose nustatomi standartai, kuriuos turi atitikti technikos tarnybos ir technikos tarnybų vertinimo procedūra, siekiant užtikrinti, kad šios tarnybos atitiktų tą patį aukštą veiklos standartų lygį visose valstybėse narėse.

Išbraukta.

Pakeitimas  293

Pasiūlymas dėl reglamento

51 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

51a straipsnis

 

Akredituotos vidaus technikos tarnybos

 

1. Akredituota gamintojo vidaus technikos tarnyba gali būti naudojama atlikti įmonės, kurios padalinys ji yra, A kategorijos veiklos vertinimą, atsižvelgiant į techninius reikalavimus, pagal kuriuos, vadovaujantis šiuo reglamentu priimtu deleguotuoju aktu, leidžiama savarankiškai atlikti bandymus. Ši įstaiga yra savarankiškas ir atskiras įmonės padalinys ir negali dalyvauti projektuojant, gaminant, tiekiant, montuojant ar prižiūrint transporto priemones, sistemas, komponentus ar atskirus techninius mazgus, kuriuos ji vertina.

 

2. Akredituota vidaus technikos tarnyba atitinka šiuos reikalavimus:

 

a) ji turi būti akredituota pagal Reglamentą (EB) Nr. 765/2008;

 

b) akredituota vidaus technikos tarnyba ir jos darbuotojai organizacijoje turi būti aiškiai apibrėžti ir įmonės, kuriai jie priklauso, viduje taikyti tokius pranešimų teikimo metodus, kuriais būtų užtikrintas ir atitinkamai nacionalinei akreditacijos įstaigai įrodytas jų bešališkumas;

 

c) nei akredituota vidaus technikos tarnyba, nei jos darbuotojai neturi būti atsakingi už transporto priemonių, sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų, kuriuos jie vertina, projektavimą, gamybą, tiekimą, montavimą, veikimą ar priežiūrą, taip pat jie neturi dalyvauti jokioje veikloje, kuria gali būti pažeistas su jų vertinimo veikla susijusių sprendimų nepriklausomumas ar sąžiningumas;

 

(d) akredituota vidaus technikos tarnyba teikia savo paslaugas tik įmonei, kurios padalinys ji yra.

 

3. Apie akredituotą vidaus technikos tarnybą turi būti pranešta valstybėms narėms ar Komisijai, taikant 53 straipsnį, tačiau pranešančios institucijos prašymu informaciją apie akredituotos vidaus technikos tarnybos akreditaciją turi pateikti įmonė, kurios padalinys yra minėta technikos tarnyba, arba nacionalinė akreditacijos įstaiga.

Pakeitimas  294

Pasiūlymas dėl reglamento

51 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

51b straipsnis

 

Veiklos standartų nustatymo ir technikos tarnybų vertinimo tvarka

 

Siekiant užtikrinti, kad visose valstybėse narėse techninių tarnybų veikla atitiktų tą patį aukštą standartų lygį, remiantis 57 straipsniu Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl standartų, kurių turi laikytis technikos tarnybos, ir technikos tarnybų vertinimo tvarkos.

Pakeitimas  295

Pasiūlymas dėl reglamento

53 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

53a straipsnis

 

Pranešimų pakeitimai

 

1. Jeigu pranešančioji valstybė narė įsitikino arba buvo informuota, kad technikos tarnyba nebeatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų arba nebegali laikytis savo prievolių, ji atitinkamai apriboja ar sustabdo pranešimo galiojimą arba jį atšaukia, priklausomai nuo negalėjimo laikytis reikalavimų arba vykdyti šių prievolių apimties. Pranešančioji valstybė narė nedelsdama atitinkamai informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

 

2. Pranešimo apribojimo, sustabdymo ar panaikinimo atveju arba jei technikos tarnyba nutraukė savo veiklą, pranešančioji valstybė narė imasi atitinkamų priemonių siekdama užtikrinti, kad tos technikos tarnybos bylas sutvarkytų kita technikos tarnyba arba su jomis galėtų susipažinti to prašančios kompetentingos pranešančios ir rinkos priežiūros institucijos.

Pakeitimas  296

Pasiūlymas dėl reglamento

53 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

53b straipsnis

 

Technikos tarnybos kompetencijos užginčijimas

 

1. Komisija tiria visus atvejus, kai abejoja arba yra informuojama apie abejones technikos tarnybos kompetencija arba technikos tarnybai taikomų reikalavimų ir jai priskirtų prievolių nuolatiniu laikymusi.

 

2. Pranešančioji valstybė narė pateikia Komisijai jos prašymu visą informaciją, susijusią su pranešimo apie atitinkamą technikos tarnybą pagrindimu arba tos tarnybos gebėjimu išsaugoti kompetenciją.

 

3. Komisija užtikrina, kad visa jai atliekant tyrimus gauta neskelbtina informacija būtų tvarkoma konfidencialiai.

 

4. Jeigu Komisija įsitikina, kad technikos tarnyba neatitinka arba nebeatitinka pranešimui taikomų reikalavimų, Komisija atitinkamai informuoja pranešančiąją valstybę narę ir pareikalauja, kad ji imtųsi būtinų taisomųjų priemonių, įskaitant prireikus pranešimo panaikinimą.

Pakeitimas  297

Pasiūlymas dėl reglamento

53 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

53c straipsnis

 

Su technikos tarnybų veikla susijusios prievolės

 

1. Technikos tarnybos atlieka atitikties vertinimą šiame reglamente nustatyta vertinimo tvarka.

 

2. Atitikties vertinimas turi būti atliekamas proporcingai, vengiant nereikalingos naštos ūkinės veiklos vykdytojams. Technikos tarnybos vykdo veiklą atsižvelgdamos į įmonės dydį, jos veiklos sektorių, struktūrą, atitinkamos transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo technologijos sudėtingumą, gamybos proceso apimtį ar serijinį pobūdį;

 

3. Atlikdamos atitikties vertinimą technikos tarnybos vis dėlto laikosi būtino griežtumo ir tokio lygio apsaugos, kurių reikia, kad transporto priemonė, sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas atitiktų šio reglamento nuostatas.

 

4. Jeigu technikos tarnyba nustato, kad gamintojas nesilaiko šiame reglamente nustatytų reikalavimų, ji prašo, kad tipo patvirtinimo institucija reikalautų, kad gamintojas imtųsi atitinkamų taisomųjų priemonių, ir reikalauja, kad tipo patvirtinimo institucija neišduotų tipo patvirtinimo sertifikato, nebent imamasi technikos tarnybai tinkamų taisomųjų priemonių.

 

5. Jeigu stebėdama gamybos atitiktį po tipo patvirtinimo sertifikato išdavimo technikos tarnyba nustato, kad transporto priemonė, sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas nebeatitinka šio reglamento nuostatų, ji prašo, kad tipo patvirtinimo institucija reikalautų, kad gamintojas imtųsi atitinkamų taisomųjų priemonių, ir reikalauja, kad tipo patvirtinimo institucija sustabdytų tipo patvirtinimo sertifikato galiojimą ar jį panaikintų, nebent imamasi technikos tarnybai tinkamų taisomųjų priemonių.

 

6. Jeigu taisomųjų priemonių nesiimama arba jos netenkina technikos tarnybos, technikos tarnyba reikalauja, kad tipo patvirtinimo institucija atitinkamai apribotų ar sustabdytų tipo patvirtinimo sertifikato galiojimą arba jį panaikintų.

Pakeitimas  298

Pasiūlymas dėl reglamento

53 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

53d straipsnis

 

Technikos tarnybų prievolės teikti informaciją

 

1. Technikos tarnybos informuoja patvirtinimo instituciją apie:

 

a) bet kokį nustatytą neatitikimą, dėl kurio gali reikėti atsisakyti išduoti tipo patvirtinimo sertifikatą, apriboti ar sustabdyti jo galiojimą arba jį panaikinti;

 

b) bet kurias aplinkybes, kurios svarbios pranešimo apie jas apimčiai ir sąlygoms;

 

c) bet kokį iš rinkos priežiūros institucijų gautą prašymą pateikti informaciją apie jų vykdomą vertinimą.

 

2. Patvirtinimo institucijos prašymu vertinimas atliekamas atsižvelgiant į pranešimo ir kitos vykdomos veiklos, įskaitant tarptautinę veiklą ir subrangovus, sritį.

 

3. Technikos tarnybos kitoms panašią veiklą, susijusią su tomis pačiomis transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais ar atskirais techniniais mazgais, vykdančioms technikos tarnyboms, apie kurias pranešta pagal šį reglamentą, teikia atitinkamą informaciją apie neigiamus ir, jei prašoma, teigiamus vertinimo rezultatus.

Pakeitimas  299

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įgyvendinimo priemonės

Išbraukta.

Kad būtų nustatytos vienodos šio reglamento įgyvendinimo sąlygos, pagal 55 straipsnyje nurodytą tvarką Komisija priima įgyvendinimo teisės aktus, kuriuose nustatomos šios įgyvendinimo priemonės.

 

1. išsami informacija apie priemones, atsižvelgiant į tipo patvirtinimo procedūras pagal šio reglamento 10 straipsnio 6 dalį;

 

2. informacinio aplanko ir informacinio dokumento pavyzdžiai pagal šio reglamento 12 straipsnio 1 dalį;

 

3. ES tipo patvirtinimo sertifikatų numeracijos sistema pagal šio reglamento 15 straipsnį;

 

4. tipo patvirtinimo sertifikato pavyzdys pagal šio reglamento 15 straipsnio 5 dalį;

 

5. sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo ES tipo patvirtinimų sąrašo pavyzdys pagal šio reglamento 16 straipsnio 5 dalį;

 

6. taikomų reikalavimų ar norminių teisės aktų sąrašo pavyzdys pagal šio reglamento 16 straipsnio 6 dalį;

 

7. išsami informacija apie priemones, atsižvelgiant į gamybos atitiktį pagal šio reglamento 19 straipsnį;

 

8. atitikties sertifikato pavyzdys pagal šio reglamento 24 straipsnį;

 

9. ES tipo patvirtinimo ženklo pavyzdys pagal šio reglamento 25 straipsnį.

 

Pagrindimas

Šis straipsnis nereikalingas, kadangi klausimai, dėl kurių Komisijai suteikti įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, reglamentuojami ankstesniuose šio reglamento straipsniuose.

Pakeitimas  300

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisijai padeda komitetas (toliau – Žemės ūkio transporto priemonių techninis komitetas).

1. Komisijai padeda komitetas (toliau – Žemės ūkio transporto priemonių techninis komitetas). Tas komitetas – komitetas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

Pakeitimas  301

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas. Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nurodytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

Pakeitimas  302

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

Išbraukta.

Pakeitimas  303

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisija pagal 57, 58 ir 59 straipsnius deleguotais teisės aktais gali priimti šio reglamento priedų pakeitimus.

1. Priimdama deleguotuosius aktus pagal 57 straipsnį, Komisija gali priimti šio reglamento priedų pakeitimus, siekdama pritaikyti juos prie mokslo ir technikos žinių pažangos.

Pakeitimas  304

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jeigu taikant Sprendimą 97/836/EB priimamos naujos JT EEK taisyklės ar galiojančių JT EEK taisyklių, prie kurių Sąjunga prisijungė, pakeitimai, Komisija deleguotais teisės aktais pagal 57, 58 ir 59 straipsnius atitinkamai iš dalies pakeičia šio reglamento I priedą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši dalis nereikalinga, kadangi galimybė iš dalies keisti I priedą siekiant įtraukti JT EEK taisykles, jau numatyta 42 straipsnyje.

Pakeitimas  305

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Įgaliojimai priimti 7 straipsnio 4 dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 5 dalyje, 18 straipsnio 7 dalyje, 38 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, 47 straipsnio 10 dalyje, 51 straipsnio 8 dalyje ir 56 straipsnyje nurodytus deleguotus teisės aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui.

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

Pakeitimas  306

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 7 straipsnio 4 dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 5 dalyje, 10 straipsnio 6 dalyje, 12 straipsnio 1 dalyje, 18 straipsnio 6 dalyje, 38 straipsnio 1 ir 5 dalyse, 42 straipsnio 2 dalyje, 43 straipsnio 3 dalyje, 47 straipsnio 12 dalyje, 47 straipsnio 12 a dalies antroje pastraipoje bei 51 b straipsnyje ir 56 straipsnyje nurodytus deleguotus teisės aktus penkerių metų laikotarpiui nuo … .* Komisija parengia ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų suteikimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos.

 

__________________

 

* OJ: OL: prašome įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą.

Pakeitimas  307

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 7 straipsnio 4 dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 5 dalyje, 10 straipsnio 6 dalyje, 12 straipsnio 1 dalyje, 18 straipsnio 6 dalyje, 38 straipsnio 1 ir 5 dalyse, 42 straipsnio 2 dalyje, 43 straipsnio 3 dalyje, 47 straipsnio 12 dalyje, 47 straipsnio 12 a dalies antroje pastraipoje bei 51 b straipsnyje ir 56 straipsnyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

Pakeitimas  308

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Pagal 7 straipsnio 4 dalį, 8 straipsnio 4 dalį, 9 straipsnio 5 dalį, 10 straipsnio 6 dalį, 12 straipsnio 1 dalį, 18 straipsnio 6 dalį, 38 straipsnio 1 ir 5 dalis, 42 straipsnio 2 dalį, 43 straipsnio 3 dalį, 47 straipsnio 12 dalį, 47 straipsnio 12 a dalies antrą pastraipą bei 51 b straipsnį ir 56 straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja tik tuomet, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

Pakeitimas  309

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus Komisijai suteikiami laikantis 58 ir 59 straipsniuose nustatytų sąlygų.

Išbraukta.

Pakeitimas  310

Pasiūlymas dėl reglamento

57 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

straipsnis (naujas)

 

Deleguotųjų aktų priėmimas

 

Komisija 7 straipsnio 4 dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 5 dalyje, 10 straipsnio 6 dalyje, 12 straipsnio 1 dalyje, 18 straipsnio 6 dalyje, 38 straipsnio 1 ir 5 dalyse, 42 straipsnio 2 dalyje, 43 straipsnio 3 dalyje, 47 straipsnio 12 dalyje, 47 straipsnio 12 a dalies antroje pastraipoje bei 51 b straipsnyje ir 56 straipsnyje nurodytus deleguotus teisės aktus patvirtina iki 2014 m. sausio 1 d.

Pakeitimas  311

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Deleguotų įgaliojimų panaikinimas

Išbraukta.

1. Europos Parlamentas arba Taryba 7 straipsnio 4 dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 5 dalyje, 18 straipsnio 7 dalyje, 38 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, 47 straipsnio 10 dalyje, 51 straipsnio 8 dalyje ir 56 straipsnyje nurodytus deleguotus įgaliojimus gali bet kada panaikinti.

 

2. Institucija, kuri pradėjo vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar panaikinti deleguotus įgaliojimus, prieš priimdama galutinį sprendimą per pagrįstą laikotarpį informuoja kitą instituciją ir Komisiją, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie gali būti panaikinti, ir galimas jų panaikinimo priežastis.

 

3. Sprendimu dėl panaikinimo tame sprendime nurodyti deleguoti įgaliojimai nutraukiami. Sprendimas įsigalioja nedelsiant arba vėliau, tame sprendime nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotų teisės aktų galiojimui. Sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

 

Pakeitimas  312

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieštaravimai dėl deleguotų teisės aktų

Išbraukta.

1. Europos Parlamentas ir Taryba prieštaravimą dėl deleguotų teisės aktų gali pareikšti per du mėnesius nuo pranešimo dienos. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas vienam mėnesiui.

 

2. Jei, pasibaigus šiam laikotarpiui, nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl deleguotų teisės akto arba jei iki šios datos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba informavo Komisiją apie savo sprendimą nepareikšti prieštaravimų, deleguoti teisės aktai įsigalioja jų nuostatose nurodytą datą.

 

3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimus dėl priimtų deleguotų teisės aktų, jie neįsigalioja. Prieštaraujanti institucija nurodo prieštaravimo dėl deleguotų teisės aktų priežastis.

 

Pakeitimas  313

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šis reglamentas nepanaikina jokio transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų EB tipo patvirtinimo, suteikto iki 64 straipsnio 2 dalyje nurodytos dienos.

1. Šis reglamentas nepanaikina jokio transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimo, suteikto iki 64 straipsnio 2 b dalyje nurodytos dienos.

Pakeitimas  314

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Patvirtinimo institucijos toliau suteikia transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų tipo išplėtimo patvirtinimus pagal Direktyvos 2003/37/EB ir bet kokių kitų 56 straipsnio 2 dalyje išvardytų direktyvų sąlygas.

2. Patvirtinimo institucijos toliau suteikia 1 dalyje nurodytų transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų tipo išplėtimo patvirtinimus pagal Direktyvą 2003/37/EB ir bet kurią kitą 62 straipsnio 1 dalyje išvardytą direktyvą.

Pakeitimas  315

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip 2018 m. sausio 1 d. valstybės narės informuoja Komisiją apie šiame reglamente nustatytų tipo patvirtinimo procedūrų taikymą ir pirmiausia apie daugiaetapio proceso taikymą.

1. Ne vėliau kaip [po ketverių metų nuo 64 straipsnio 2 b dalyje nurodytos dienos] valstybės narės informuoja Komisiją apie šiame reglamente nustatytų tipo patvirtinimo procedūrų taikymą ir pirmiausia apie daugiaetapio proceso taikymą.

Pakeitimas  316

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Remdamasi 1 dalyje pateikta informacija Komisija ne vėliau kaip 2019 m. sausio 1 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą.

2. Remdamasi 1 dalyje pateikta informacija Komisija ne vėliau kaip [po penkerių metų nuo 64 straipsnio 2 b dalyje nurodytos datos] Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą.

Pakeitimas  317

Pasiūlymas dėl reglamento

61 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Article 61a (new)

 

Ne kelių mobiliosios mašinos

 

Iki [2014 m. sausio 1 d.] Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl valstybių narių teisės aktų dėl techninių reikalavimų, taikomų ne kelių mobiliosioms mašinoms, jų sistemoms ir sudedamosioms dalims, suderinimo, siekiant užtikrinti aukštą kelių eismo saugumo lygį, atsižvelgiant į galiojančius taikomus Bendrijos teisės aktus.

Pakeitimas  318

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nuo 2014 m. sausio 1 d. Direktyva 2003/37/EB ir direktyvos 74/347/EEB, 76/432/EEB, 76/763/EEB, 77/537/EEB, 78/764/EEB, 80/720/EEB, 86/297/EEB, 86/298/EEB, 86/415/EEB, 87/402/EEB, 2000/25/EB, 2009/57/EB, 2009/58/EB, 2009/59/EB, 2009/60/EB, 2009/61/EB, 2009/63/EB, 2009/64/EB, 2009/66/EB, 2009/68/EB, 2009/75/EB, 2009/76/EB ir 2009/144/EB panaikinamos.

1. Nuo 2018 m. sausio 1 d. Direktyva 2003/37/EB ir direktyvos 74/347/EEB, 76/432/EEB, 76/763/EEB, 77/537/EEB, 78/764/EEB, 80/720/EEB, 86/297/EEB, 86/298/EEB, 86/415/EEB, 87/402/EEB, 2000/25/EB, 2009/57/EB, 2009/58/EB, 2009/59/EB, 2009/60/EB, 2009/61/EB, 2009/63/EB, 2009/64/EB, 2009/66/EB, 2009/68/EB, 2009/75/EB, 2009/76/EB ir 2009/144/EB panaikinamos.

Pakeitimas  319

Pasiūlymas dėl reglamento

64 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Jis taikomas:

 

a) naujiems transporto priemonių tipams: nuo 2016 m. sausio 1 d.;

 

b) visoms naujoms transporto priemonėms: nuo 2018 m. sausio 1 d.

  • [1]  OL C 54, 2011 2 19, p. 42.

AIŠKINAMOJI DALIS

I.         Komisijos siūlomas tekstas

Pasiūlymo tikslas – nustatyti suderintas žemės ir miškų ūkio transporto priemonių (traktoriai, priekabos ir velkamoji įranga) gamybos taisykles, kad būtų užtikrintas vidaus rinkos veikimas, o kartu ir aukšto lygio kelių eismo ir darbo sauga bei aplinkosauga. Siūlomu reglamentu gerokai supaprastinami esami tipo patvirtinimą reglamentuojantys teisės aktai – jis pakeičia 24 pagrindines direktyvas (ir maždaug 35 susijusias pakeitimų direktyvas). Į naująjį reglamentą, jam skirtus deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus siekiama perkelti esančiuose teisės aktuose išdėstytus reikalavimus nemažinant esamo apsaugos lygio.

II.       Bendra pranešėjo pozicija

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, kadangi jis supaprastina tipo patvirtinimą reglamentuojančius teisės aktus ir taip padeda skatinti pramonės konkurencingumą. Pranešėjas mano, kad tam, kad būtų užtikrinta aukšto lygio kelių eismo sauga, darbo sauga ir aplinkosauga ir baigta kurti žemės ūkio ir miškų ūkio transporto priemonių vidaus rinka, derama nustatyti Sąjungos lygmens visų kategorijų transporto priemonių patvirtinimo procedūrą tuo pačiu metu atsižvelgiant į naudos ir sąnaudų įvertinimą ir ypatingą dėmesį skiriant mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Rengdamas šį pranešimą pranešėjas konsultavosi su visomis atitinkamomis suinteresuotomis šalimis (transporto priemonių gamintojai, tiekėjai, antrinės dalių rinkos platintojai ir remonto įmonės, naudotojai ir profesinės sąjungos). Pranešėjas taip pat atsižvelgė į diskusijas, vykusias per Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto 2011 m. balandžio 12 d. surengtą klausymą.

(a) Saugos reikalavimai ir sąsaja su Mašinų direktyva[1]

Komisija siūlo į Mašinų direktyvos taikymo sritį neįtraukti žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių siekiant geresnio reglamentavimo ir supaprastinamo tikslais sumažinti traktoriams taikomų teisės aktų skaičių.

Pranešėjas nori pabrėžti, kad žemės ūkio ir miškų ūkio traktorius būtų galima neįtraukti į Mašinų direktyvos taikymo sritį tuo atveju, jei į naująjį reglamentą ir jo deleguotuosius aktus bus visapusiškai įtraukti Mašinų direktyvoje numatyti ir šiuo metu traktoriams taikomi reikalavimai, siekiant, kad taip būtų išvengta teisinių spragų ir užtikrinta, jog bus išlaikytas esamas saugos lygis.

Pranešėjas žino, kad Komisija šiuo metu atlieka Mašinų direktyvoje numatytos visų tipų rizikos vertinimą, kad būtų užtikrinta, jog į šią riziką ir toliau bus atsižvelgiama pagal šį reglamentą.

Pranešėjas nurodo šių veiksmų svarbą, tačiau nori pabrėžti, jog geriausia būtų buvę juos baigti parengiamajame teisėkūros etape, kad taip būtų užtikrinta, jog į Komisijos pasiūlymo 7 ir 8 straipsnius būtų visapusiškai įtraukti atitinkami Mašinų direktyvos reikalavimai.

Todėl pranešėjas nori pakartoti, kad deleguotuosiuose aktuose, kurie bus priimti pagal šį reglamentą, gali būti pateiktos tik techninės specifikacijos, kuriomis remiantis įgyvendinamos esminės šio reglamento nuostatos. Juose negali būti nurodyti nauji reikalavimai. Todėl rengdamos šiame reglamente numatomus reikalavimus bendrai teisėkūros procese dalyvaujančios institucijos turi būti atidžios, kad šiuose reikalavimuose būtų deramai atsižvelgiama į visokeriopą riziką.

Todėl pranešėjas numatė keletą reikalavimų 7 straipsnyje (kelių ir funkcinis saugumas) ir 8 straipsnyje (darbo sauga) remdamasis Mašinų direktyvoje nurodytais sveikatos ir saugumo reikalavimais, kurie neįtraukti į Komisijos pasiūlymą.

Taryba ir Komisija raginamos taip pat labai atidžiai išnagrinėti šias nuostatas siekiant užtikrinti, kad visi būtini reikalavimai būtų įtraukti į reglamento 7 ir 8 straipsnius bei I priedą ir juos būtų galima toliau taikyti visų atitinkamų kategorijų traktoriams.

(b) Priderinimas prie naujo teisėkūros pagrindo ir kitų tipo patvirtinimą reglamentuojančių Sąjungos teisės aktų

Pranešėjas įtraukė nemažai pakeitimų, kuriais siekiama šio reglamento nuostatas priderinti prie Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 768/2008/EB dėl bendros gaminių pardavimo sistemos nuostatų, kad būtų galima geriau įgyvendinti naująjį reglamentą ir užtikrinti jo vykdymą. Šiuose nuostatose patikslinama tiekimo grandinėje dalyvaujančių ūkinės veiklos vykdytojų ir atitinkamų priežiūros institucijų atsakomybė, visų pirma už gaminių, kurie patenka į Sąjungos rinką, priežiūrą po patekimo į rinką ir kontrolę.

Siekiant užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas ir išvengti jos iškraipymų, kurie gali atsirasti dėl nevienodai šių trečiųjų šalių organizacijų taikomų reikalavimų ir atliekamų veiksmų, kai vykdomi transporto priemonių, sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų bandymai, tikrinimai ir vertinimas, taip pat sugriežtinti reikalavimai dėl įstaigų ar organizacijų, kurioms valstybės narės gali pavesti kai kurias vertinimo užduotis.

Atliekant šį platų nuostatų suderinimą ne tik atsižvelgiama į lygiagretų Tarybos techninio derinimo darbo grupės darbą, pasiūlymo dėl reglamento dėl L kategorijos transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros nuostatas, bet ir paaiškinama didelė dalis pranešimo projekte pateikiamų pakeitimų.

(c) Transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos prieiga

Pranešėjas žino, kad transporto priemonės tampa vis sudėtingesnės ir kad tai didžia dalimi priklauso nuo to, kad didėja elektroninių komponentų skaičius, ir šie komponentai negali būti remontuojami tradiciniu mechaniniu būdu, o tik remiantis specifine informacija, susijusia su elektroninėmis transporto priemonių ypatybėmis. Todėl siekiant, kad tinkamai būtų vykdomas transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra, labai svarbi yra galimybė neribotai ir be diskriminacijos naudotis minėta informacija.

Atrodo, kad šiuo metu traktorių gamintojai taiko sistemą, kuri didžia dalimi pagrįsta išskirtinėmis gamintojų ir įgaliotų remonto įmonių bei platintojams sutartimis. Jei ir išskirtinės sutartys nepažeidžia konkurencijos teisės, vis tiek reikia atsakyti į klausimą, ar tuo atveju, jei remonto ir techninės priežiūros informacijai būtų netaikomi tipo patvirtinimą reglamentuojantys teisės aktai, ši sistema laikui bėgant neįsitvirtintų ir ar taip nebūtų užverta rinka nepriklausomoms remonto įmonėms. Be to, negalima atmesti galimybės, kad kartais, nors ir sudaromos išskirtinės sutartys, nepriklausomos remonto įmonės remontuoja traktorius atokiuose ES regionuose skubiais atvejais arba tuomet, kai kyla nedidelių problemų.

Kadangi remonto ir techninės priežiūros informacija – tai didelės ekonominės svarbos klausimas, nes didelė pelno dalis gaunama garantinių paslaugų rinkoje, kyla prieštaringos diskusijos, o tuo tarpu teisės aktų leidėjas bando laikytis koncepcijos, kai atidžiai ir subalansuotai atsižvelgiama į abiejų šalių (gamintojai ir nepriklausomi ūkinės veiklos vykdytojai), kurios neturi panašių interesų atstovavimo priemonių, interesus.

Pranešėjas mano kad, šiuo atveju reikia rasti tinkamą sprendimą ir užtikrinti, kad būtų sudarytos plačios galimybės naudotis technine informacija atsižvelgiant į naudotojų apsaugą, sąžiningą konkurenciją, saugą ir su aplinkosauga ir intelektine nuosavybe susijusius aspektus.

(d) Mobiliosios mašinos (U kategorija)

Komisija įtraukė į savo pasiūlymą naują transporto priemonių kategoriją, kuri apima ne kelių mobiliąsias mašinas (U kategorija), taigi gamintojams suteikiama galimybė pasirinkti arba pateikti paraišką dėl tipo patvirtinimo pagal šį reglamentą, arba laikytis atitinkamų nacionalinių reikalavimų. Komisijos pasiūlyme pripažįstama, kad kalbant apie vidaus rinkos funkcionavimą esama trūkumų, tačiau jame nėra iki galo nustatyti naujai numatytos kategorijos reikalavimai.

Ne kelių mobiliųjų mašinų pramonės gaminiai yra labai įvairūs ir naudojami įvairiuose sektoriuose (žemės ūkis, statyba, medžiagų tvarkymas). Ne kelių mobiliosioms mašinoms jau taikomi tam tikri Sąjungos teisės aktai (Direktyvos 2006/42/EB (mašinos), 97/68/EB (išmetami teršalai), 2004/108/EB (elektromagnetinis suderinamumas), 2000/14/EB (į aplinką spinduliuojamas triukšmas)), kurie netaikomi traktoriams ir nedera su siūlomo reglamento struktūra.

Esamose direktyvose, taikomose ne kelių mobiliosioms mašinoms, visgi nenumatyti suderinti kelių saugos reikalavimai. Pranešėjas mano, jog tam, kad būtų baigta kurti vidaus rinka ir užtikrinta aukšto lygio kelių eismo sauga, būtina numatyti tinkamą Sąjungos lygmens priemonę siekiant suderinti mobiliosioms mašinoms taikomus reikalavimus.

Todėl pranešėjas siūlo mobiliųjų mašinų (U kategorija) neįtraukti į reglamento taikymo sritį. Tačiau jis ragina Komisiją įvertinti poreikį suderinti šioms mašinoms taikomus techninius reikalavimus ir atitikties vertinimo procedūras ir kuo greičiau pateikti teisėkūros pasiūlymų.

(e) Universali visureigė transporto priemonė ir ne keliais važiuoti pritaikytos transporto priemonės (SbS)

Pranešėjas žino, kad visureigių transporto priemonių naudojimo vertingumas pasiteisino žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose ir kad dalis šias transporto priemones gaminančios pramonės atstovų paprašė jas įtraukti į reglamento taikymo sritį. Pranešėjas mano, kad šių transporto priemonių, dažnai naudojamų transportui keliuose ar pramogoms, ir traktorių techninės savybės skiriasi, todėl jos turėtų būti patvirtinamos pagal L reglamentą siekiant užtikrinti teisės aktų nuoseklumą.

Gali būti numatyti skirtingi reikalavimai toms visureigėms transporto priemonėms, kurios konkrečiai sukurtos kaip universalios transporto priemonės, tačiau ir pagal juos turėtų būti užtikrintas aukštas saugos ir aplinkosaugos lygis. Pranešėjas atidžiai stebi lygiagrečiai vykstančią diskusiją dėl šių priemonių įtraukimo į L reglamentą ir tikisi, kad bus rastas tinkamas sprendimas, kuriame būtų atsižvelgiama į šių transporto priemonių ypatybes. Pranešėjas taip pat laukia Komisijos užsakyto ne keliais važiuoti pritaikytoms transporto priemonės skirto tyrimo rezultatų siekiant įvertinti, kokiai kategorijai priskiriant reikėtų tvirtinti minėtąsias priemones.

(f) Techniniai pakeitimai

Pranešėjas taip pat pateikė nemažai techninių pakeitimų, kuriais siekiama patikslinti tam tikrus techninius aspektus ir užtikrinti didesnį teksto nuoseklumą.

III.      Išvados

Šio pranešimo projekto tikslas – apžvelgti pagrindinius pasiūlymo klausimus, kuriuos reikia atidžiau apsvarstyti, ir palengvinti diskusijas komitete. Pranešėjas pasilieka teisę pateikti daugiau pakeitimų, kai bus detaliau ištyrinėjęs Komisijos pasiūlymą ir surengęs tolesnes konsultacijas, tačiau šiuo etapu jis siekia paskatinti produktyvią diskusiją komitete ir laukia tolesnių pasiūlymų.

  • [1]  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičianti Direktyvą 95/16/EB (nauja redakcija).

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimas

Nuorodos

COM(2010)0395 – C7-0204/2010 – 2010/0212(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

23.7.2010

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

7.9.2010

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

7.9.2010

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

29.9.2010

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Pier Antonio Panzeri

25.10.2010

 

 

 

Svarstymas komitete

30.11.2010

22.3.2011

12.4.2011

30.8.2011

 

23.11.2011

 

 

 

Priėmimo data

5.12.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Jürgen Creutzmann, Cornelis de Jong, Christian Engström, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Amalia Sartori, Marc Tarabella, Wim van de Camp

Pateikimo data

16.12.2011