ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu

26.1.2012 - (COM(2010)0395 – C7‑0204/2010 – 2010/0212(COD)) - ***I

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Referents: Pier Antonio Panzeri


Procedūra : 2010/0212(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0446/2011

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu

(COM(2010)0395 – C7‑0204/2010 – 2010/0212(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0395),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0204/2010),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2010. gada 9. decembra atzinumu[1],

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A7‑0446/2011),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. ../..

par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. ../..

par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību, ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Direktīvu 2003/37/EK, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām un ar ko atceļ Direktīvu 74/150/EEK, tika izveidota visaptveroša Kopienas tipa apstiprinājuma sistēma traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām iekārtām.

(1) Lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību, ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Direktīvu 2003/37/EK, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, tika izveidota visaptveroša Savienības tipa apstiprinājuma sistēma traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām iekārtām.

 

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Ja tas tiks pieņemts, vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Lai pabeigtu Savienības iekšējā tirgus izveidi un nodrošinātu tā darbību, dalībvalstu apstiprinājuma sistēmas ir jāaizstāj ar Savienības apstiprinājuma procedūru, kuras pamatā ir pilnīgas saskaņošanas princips, vienlaikus pienācīgi ņemot vērā apsvērumus par izmaksu samērojamību ar ieguvumiem un īpašu vērību piegriežot maziem un vidējiem uzņēmumiem.

(2) Lai pabeigtu Savienības iekšējā tirgus izveidi, nodrošinātu tā darbību un veicinātu nozares konkurētspēju, dalībvalstu apstiprinājuma sistēmas ir jāaizstāj ar Savienības apstiprinājuma procedūru, kuras pamatā ir pilnīgas saskaņošanas princips, vienlaikus pienācīgi ņemot vērā apsvērumus par izmaksu samērojamību ar ieguvumiem un īpašu vērību piegriežot maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma un ar mērķi vienkāršot un paātrināt procedūru Savienības tipa apstiprinājuma likumdošanā ir ieviesta jauna normatīvā metode, saskaņā ar kuru likumdevējs parastā likumdošanas procedūrā pieņem vienīgi pamatnoteikumus un pamatprincipus, bet likumdošanas pilnvaras attiecībā uz sīki izstrādātiem tehniskiem noteikumiem deleģē Komisijai. Ievērojot pamatprasības, šajā regulā tādējādi būtu jāiekļauj vienīgi pamatnoteikumi par ceļu satiksmes drošību, darba drošību un ekoloģiskajiem raksturlielumiem, un Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras izstrādāt tehniskās specifikācijas deleģētajos aktos.

(3) Pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma un ar mērķi vienkāršot un paātrināt procedūru Savienības tipa apstiprinājuma likumdošanā ir ieviesta jauna normatīvā metode, saskaņā ar kuru likumdevējs parastā likumdošanas procedūrā pieņem vienīgi pamatnoteikumus un pamatprincipus, bet Komisijai deleģē pilnvaras pieņemt aktus, kuros nosaka sīki izstrādātus tehniskos noteikumus. Ievērojot pamatprasības, šajā regulā tādējādi būtu jāiekļauj vienīgi pamatnoteikumi par ceļu satiksmes un funkcionālo drošību, darba drošību un ekoloģiskajiem raksturlielumiem, un Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras izstrādāt tehniskās specifikācijas deleģētajos aktos pēc apspriešanās ar visām attiecīgajām ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Lai nodrošinātu teicamu ceļu satiksmes drošību, darba drošību un vides aizsardzību, jāharmonizē tehniskās prasības un vides standarti, kas piemērojami transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām attiecībā uz tipa apstiprinājumu.

(5) Lai nodrošinātu teicamu ceļu satiksmes un funkcionālo drošību, darba drošību un vides aizsardzību, jāharmonizē tehniskās un vides prasības, kas piemērojamas transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām attiecībā uz tipa apstiprinājumu.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Tā kā saskaņotas prasības par ceļu satiksmes drošību visurgājējas tehnikas direktīvās nav iekļautas, ir lietderīgi visurgājējas tehnikas izgatavotājiem nodrošināt iespēju apstiprināt savus ražojumus saskaņā ar šajā regulā noteiktajiem ceļu satiksmes drošības prasību Eiropas standartiem; tādēļ šī regula ar izvēles iespēju jāattiecina uz visurgājējas tehnikas sistēmas tipa apstiprinājumu ceļu satiksmes drošības prasībām, it īpaši tādēļ, ka šajā regulā neiekļautās visurgājējai tehnikai piemērojamās prasības neskar ceļu satiksmes drošības aspektus.

(6) Pašreizējās direktīvās, kuras piemēro visurgājējai tehnikai, nav iekļautas saskaņotas prasības par ceļu satiksmes drošību. Lai pabeigtu iekšējā tirgus izveidi un nodrošinātu augstu ceļu satiksmes drošības līmeni, ir jāizstrādā atbilstīgs instruments Savienības līmenī, lai saskaņotu prasības, kas piemērojamas visurgājējai tehnikai, tādējādi nodrošinot izgatavotājiem iespēju apliecināt savu ražojumu atbilstību, pamatojoties uz Eiropas standartiem. Tādēļ Komisijai būtu jānovērtē nepieciešamība saskaņot tehniskās prasības un atbilstības novērtēšanas procedūras, kas piemērojamas visurgājējai tehnikai. Tai vajadzētu informēt Eiropas Parlamentu un Padomi par saviem secinājumiem un attiecīgā gadījumā iesniegt tiesību aktu priekšlikumus.

Pamatojums

Skatīt paskaidrojumu (pārvietojami agregāti — U kategorija).

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Tādējādi ANO EEK noteikumi, kam Savienība pievienojas, piemērojot Lēmumu 97/836/EK, kā arī ANO EEK noteikumu grozījumi, kuriem Savienība jau ir pievienojusies, būtu jāiestrādā ES tipa apstiprināšanas procedūrā vai nu kā transportlīdzekļa ES tipa apstiprināšanas prasības, vai kā alternatīvas spēkā esošiem Savienības tiesību aktiem. It īpaši, ja Savienība izlemj, ka ANO EEK noteikumiem jākļūst par daļu no ES tipa apstiprinājuma prasībām un jāaizstāj spēkā esošie ES tiesību akti, jāpiešķir pilnvaras Komisijai pieņemt nepieciešamos pielāgojumus šajā regulā vai pieņemt nepieciešamos īstenošanas aktus.

(8) Tādējādi ANO EEK noteikumi, kam Savienība pievienojas, piemērojot Lēmumu 97/836/EK, kā arī ANO EEK noteikumu grozījumi, kuriem Savienība jau ir pievienojusies, būtu jāiestrādā ES tipa apstiprināšanas procedūrā vai nu kā transportlīdzekļa ES tipa apstiprināšanas prasības, vai kā alternatīvas spēkā esošiem Savienības tiesību aktiem. It īpaši, ja Savienība izlemj, ka ANO EEK noteikumiem jākļūst par daļu no ES tipa apstiprinājuma prasībām un jāaizstāj spēkā esošie Savienības tiesību akti, Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai papildināt vai grozīt attiecīgos šīs regulas nebūtiskos elementus vai pieņemt nepieciešamos īstenošanas aktus.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Īpaši liela nozīme ir tam, lai turpmākie pasākumi, ko ierosina, pamatojoties uz šo regulu, vai tās īstenošanā izmantotās procedūras būtu saskaņā ar minētajiem principiem, kurus Komisija atkārtoti apstiprināja paziņojumā CARS 21. Konkrētāk, lai uzlabotu un vienkāršotu regulējumu, kā arī, lai nebūtu pastāvīgi jāatjauno spēkā esošie ES tiesību akti par tehniskajām specifikācijām, šajā regulā būtu jāatsaucas uz spēkā esošajiem starptautiskajiem standartiem un noteikumiem, kas ir pieejami sabiedrībai, tos neatkārtojot ES tiesiskajā regulējumā.

(11) Īpaši liela nozīme ir tam, lai turpmākie pasākumi, ko ierosina, pamatojoties uz šo regulu, vai procedūras, kuras jāīsteno, piemērojot šo regulu, atbilstu principiem, kurus Komisija atkārtoti apstiprināja paziņojumā CARS 21. Konkrētāk, lai uzlabotu un vienkāršotu regulējumu, kā arī, lai nebūtu pastāvīgi jāatjauno spēkā esošie Savienības tiesību akti par tehniskajām specifikācijām, šajā regulā būtu jāatsaucas uz spēkā esošajiem starptautiskajiem standartiem un noteikumiem, kas ir pieejami sabiedrībai, tos neatkārtojot ES tiesiskajā regulējumā.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17) Pieņemot Savienības tiesību aktus par transportlīdzekļu apstiprināšanu, galvenais mērķis ir nodrošināt, lai tirgū laisti jauni transportlīdzekļi, to sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības garantētu teicamu drošību un vides aizsardzību. Šā mērķa sasniegšanu nevajadzētu apgrūtināt, dažas detaļas vai aprīkojumu uzstādot pēc tam, kad transportlīdzekļi ir laisti tirgū vai nodoti ekspluatācijā. Tālab jāveic attiecīgi pasākumi, lai nodrošinātu to, ka apstiprinātājiestāde pirms tirdzniecības sākuma pārbauda detaļas vai aprīkojumu, ko var uzstādīt transportlīdzekļiem un kas var nopietni traucēt tādu sistēmu darbību, kuras ir būtiskas drošībai vai vides aizsardzībai. Minētajos pasākumos jāietver tehniski noteikumi par prasībām, kas noteiktas minētajām detaļām vai aprīkojumam.

(17) Pieņemot Savienības tiesību aktus par transportlīdzekļu apstiprināšanu, galvenais mērķis ir nodrošināt, lai tirgū laisti jauni transportlīdzekļi, to sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības garantētu teicamu drošību un vides aizsardzību. Šā mērķa sasniegšanu nevajadzētu apgrūtināt, dažas detaļas vai aprīkojumu uzstādot pēc tam, kad transportlīdzekļi ir laisti tirgū vai nodoti ekspluatācijā. Tālab jāveic attiecīgi pasākumi, lai nodrošinātu to, ka apstiprinātājiestāde pirms laišanas tirgū pārbauda detaļas vai aprīkojumu, ko var uzstādīt transportlīdzekļiem un kas var nopietni traucēt tādu sistēmu darbību, kuras ir būtiskas drošībai vai vides aizsardzībai. Minētajos pasākumos jāietver tehniski noteikumi par prasībām, kas noteiktas minētajām detaļām vai aprīkojumam.

 

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Ja tas tiks pieņemts, vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20) Lai ļautu sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību izgatavotājiem pieteikties sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību ES tipa apstiprināšanai vai atļaujām, šiem izgatavotājiem ir arī nepieciešams darīt pieejamu noteiktu vien transportlīdzekļa izgatavotājam zināmu informāciju, piemēram, tehnisko informāciju, tai skaitā rasējumus, kas nepieciešami rezerves daļu izstrādāšanai.

(20) Lai ļautu sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību izgatavotājiem pieteikties sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību ES tipa apstiprināšanai vai atļaujām, šiem izgatavotājiem ir arī nepieciešams darīt pieejamu noteiktu vien transportlīdzekļa izgatavotājam zināmu informāciju, piemēram, tehnisko informāciju, tai skaitā nepatentētus rasējumus, kas nepieciešami rezerves daļu izstrādāšanai.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21) Lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību, it īpaši attiecībā uz preču brīvu apriti, brīvību veikt uzņēmējdarbību un brīvību sniegt pakalpojumus, ir nepieciešama neierobežota piekļuve informācijai par transportlīdzekļu remontu, izmantojot standartformātu, ko lieto tehniskās informācijas iegūšanai, un efektīva konkurence transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijas pakalpojumu tirgū. Liela šādas informācijas daļa saistīta ar iebūvētām diagnostikas (OBD) sistēmām un to mijiedarbību ar citām transportlīdzekļa sistēmām. Ir jānosaka tehniskās specifikācijas attiecībā uz izgatavotāju tīmekļa vietnēm, kā arī konkrēti pasākumi, lai mazajiem un vidējiem uzņēmumiem nodrošinātu pienācīgu piekļuvi.

(21) Lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību, it īpaši attiecībā uz preču brīvu apriti, brīvību veikt uzņēmējdarbību un brīvību sniegt pakalpojumus, ir nepieciešama vienlīdzīga un nediskriminējoša piekļuve informācijai par transportlīdzekļu remontu, izmantojot standartformātu, ko lieto tehniskās informācijas iegūšanai, un efektīva konkurence transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijas pakalpojumu tirgū. Liela šādas informācijas daļa saistīta ar iebūvētām diagnostikas (OBD) sistēmām un to mijiedarbību ar citām transportlīdzekļa sistēmām. Ir jānosaka tehniskās specifikācijas attiecībā uz izgatavotāju tīmekļa vietnēm, pienācīgi ievērojot proporcionalitātes principu, ņemot vērā ražošanas apjomus un mazo un vidējo ražotāju iespējas.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21.a) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka sertificētiem tirgotājiem, remontētājiem un neatkarīgiem uzņēmumiem, kas sniedz transportlīdzekļu remonta vai apkopes pakalpojumus, ir nepieciešamās tehniskās iemaņas un zināšanas, lai nodrošinātu šo transportlīdzekļu drošības un ekoloģisko raksturlielumu saglabāšanu.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23) Komisijai jādod pilnvaras, lai tā, papildinot vai grozot konkrētus šīs regulas nebūtiskus elementus, varētu pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 290. pantu attiecībā uz ceļu satiksmes drošību (tai skaitā bremzēm), darba drošību un ekoloģiskajiem raksturlielumiem, testēšanu, remonta un tehniskās apkopes informācijas pieejamību, tehnisko dienestu iecelšanu un to īpašu pilnvarošanu konkrētiem uzdevumiem.

(23) Lai papildinātu vai grozītu konkrētus šīs regulas nebūtiskus elementus, Komisijai jāpiešķir pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz detalizētiem pasākumiem jaunu transportlīdzekļu apstiprināšanai un tirgus uzraudzībai, kā arī detaļu un aprīkojuma laišanai tirgū un nodošanai ekspluatācijā. Īpaši svarīgi ir, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbu, rīkotu attiecīgas apspriedes, tostarp apspriedes ar ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, vajadzētu nodrošināt, ka attiecīgie dokumenti savlaicīgi un pienācīgā veidā tiek nosūtīti vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24) Par dažiem šīs regulas priekšmetiem jānosaka vienotas prasības attiecībā uz īstenošanu dalībvalstīs, lai nodrošinātu iekšējā tirgus nevainojamu darbību, vienkāršojot dažādās dalībvalstīs pieņemtu administratīvo lēmumu un izgatavotāju izdoto dokumentu savstarpēju atzīšanu, tādējādi uzlabojot ieinteresēto personu iespēju baudīt iekšējā tirgus priekšrocības. Tādēļ Komisija jāpilnvaro pieņemt īstenošanas aktus saskaņā ar LESD 291. pantu, lai noteiktu vienotas prasības šīs regulas īstenošanai attiecībā uz šādiem jautājumiem: informācijas sarakstu, kas jāiesniedz, piesakoties tipa apstiprinājumam; tipa apstiprinājuma procedūrām; papildu informācijas plākšņu, ko piestiprina izgatavotājs, paraugiem; ES tipa apstiprinājuma sertifikātiem; izmantoto tipa apstiprinājumu sarakstu; ES tipa apstiprinājumu numerācijas sistēmu un ražošanas atbilstības procedūru nodrošināšanu.

(24) Lai īstenotu šo regulu, ir vajadzīgas vienotas prasības attiecībā uz informāciju, kas jāsniedz tipa apstiprinājuma pieteikumā; papildu informācijas plākšņu, kuras piestiprina izgatavotājs, paraugiem; ES tipa apstiprinājuma sertifikātiem; izmantoto tipa apstiprinājumu sarakstu; ES tipa apstiprinājumu numerācijas sistēmu, lai nodrošinātu iekšējā tirgus nevainojamu darbību, vienkāršojot dažādās dalībvalstīs pieņemtu administratīvo lēmumu un izgatavotāju izdoto dokumentu savstarpēju atzīšanu, tādējādi uzlabojot ieinteresēto personu iespēju izmantot iekšējā tirgus priekšrocības. Lai nodrošinātu vienotas prasības šīs regulas attiecīgo noteikumu īstenošanai, Komisijai jāpiešķir īstenošanas pilnvaras. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru1 izmantošanu.

 

_____________

 

1 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25) Saskaņā ar LESD 291. pantu noteikumi un galvenie principi, kas attiecas uz kontroles mehānismiem, ar kuriem dalībvalstis pārbauda, kā Komisija īsteno ieviešanas pilnvaras, iepriekš nosaka regulā, kuru pieņem parastā likumdošanas procedūrā. Līdz jaunās regulas pieņemšanai vēl ir spēkā Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmums 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību, izņemot regulatīvo kontroles procedūru, kura nav piemērojama.

svītrots

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27) Visām ieinteresētajām personām ir svarīgi nodrošināt skaidru saikni starp šo regulu un Direktīvu 2006/42/EK par mašīnu drošību, lai skaidri noteiktu, kuras prasības jāpiemēro konkrētam izstrādājumam,

(27) Visām ieinteresētajām personām ir svarīgi nodrošināt skaidru saikni starp šo regulu un Direktīvu 2006/42/EK par mašīnām, lai novērstu pārklāšanos un skaidri noteiktu, kuras prasības jāpiemēro konkrētam izstrādājumam,

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(27.a) Tā kā dalībvalstis nevar pietiekami īstenot šīs regulas mērķus, proti, paredzēt saskaņotus noteikumus attiecībā uz administratīvajām un tehniskajām prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai un tirgus uzraudzībai, un tā kā šīs regulas apmēra un ietekmes dēļ minētos mērķus var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus atbilstīgi subsidiaritātes principam, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. Saskaņā ar proporcionalitātes principu, kas noteikts minētajā pantā, šī regula nepārsniedz šā mērķa sasniegšanai vajadzīgās darbības.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ar šo regulu nosaka visu 2. pantā minēto jauno transportlīdzekļu ES tipa apstiprinājuma administratīvās un tehniskās prasības.

Ar šo regulu nosaka visu 2. pantā minēto transportlīdzekļu apstiprināšanai un tirgus uzraudzībai piemērojamās administratīvās un tehniskās prasības.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ar šo regulu turklāt nosaka prasības par to detaļu un aprīkojuma tirdzniecību un nodošanu ekspluatācijā, kas paredzēti transportlīdzekļiem, kuri ir apstiprināti saskaņā ar šo regulu, un par šādas tirdzniecības un nodošanas ekspluatācijā aizliegšanu.

Ar šo regulu turklāt nosaka prasības par to sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību laišanu tirgū vai nodošanu ekspluatācijā, kas paredzētas transportlīdzekļiem, kuri ir apstiprināti saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šo regulu piemēro vienā vai vairākos posmos konstruētu un izgatavotu transportlīdzekļu, kā arī šādiem transportlīdzekļiem konstruētu un izgatavotu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprināšanai un individuālai apstiprināšanai.

Šo regulu piemēro vienā vai vairākos posmos konstruētu un izgatavotu lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu, kā arī šādiem transportlīdzekļiem konstruētu un izgatavotu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprināšanai.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šī regula attiecas arī uz to transportlīdzekļu individuālu apstiprināšanu, kuri minēti šā punkta pirmajā daļā.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) pārvietojamiem agregātiem (U kategorija).

svītrots

Pamatojums

Skatīt paskaidrojumu (pārvietojami agregāti — U kategorija).

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Šo regulu nepiemēro maināmām mašīnām, ko pilnīgi paceļ virs zemes, kad transportlīdzekļus, kuram tās ir piestiprinātas, izmanto uz ceļa.

2. Šo regulu nepiemēro maināmām mašīnām, ko pilnīgi paceļ virs zemes vai kuras nevar pagriezties ap vertikālo asi, kad transportlīdzekļus, kuriem tās ir piestiprinātas, izmanto uz ceļa.

Pamatojums

Dažas maināmās mašīnas svara izlīdzināšanas dēļ nav aprīkotas ar brīvi rotējošu atbalsta riteni. Maināmā mašīna ir piestiprināta traktoram un nevar pagriezties ap vertikālo asi. Šis papildu ritenis nerada nekādu papildu risku attiecībā uz maināmās mašīnas savienošanu ar transportlīdzekli. Tādējādi saprātīgāk ir neattiecināt regulu arī uz šādām mašīnām.

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

2. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Turpmāk minētajiem transportlīdzekļiem izgatavotājs var izvēlēties, vai piemērot tipa apstiprinājumu saskaņā ar šo regulu vai valsts tipa apstiprinājumu:

3. Turpmāk minētajiem transportlīdzekļiem izgatavotājs var izvēlēties, vai piemērot tipa apstiprinājumu saskaņā ar šo regulu vai ievērot valsts attiecīgās prasības:

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

2. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) pārvietojamiem agregātiem;

svītrots

Pamatojums

Skatīt paskaidrojumu (pārvietojami agregāti — U kategorija).

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums

2. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) piekabēm un velkamiem darbarīkiem, R un S kategorija;

b) piekabēm (R kategorija) un maināmām velkamām iekārtām (S kategorija);

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums

2. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ca) kāpurķēžu traktoriem (C kategorija);

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums

2. pants – 3. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

cb) īpašiem riteņtraktoriem (T4.1 un T4.2 kategorija).

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums

3. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šajā regulā un I pielikumā uzskaitītajos aktos piemēro šādas definīcijas, ja vien tajos nav paredzēts citādi:

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. “gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājums” ir tipa apstiprinājums, ar ko apstiprinātājiestāde apliecina, ka pabeigts transportlīdzeklis atbilst attiecīgiem administratīviem noteikumiem un tehniskām prasībām;

2. “gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājums” ir tipa apstiprinājums, ar ko apstiprinātājiestāde apliecina, ka nepabeigta, pabeigta vai sērijas beigu transportlīdzekļa tips atbilst attiecīgiem administratīviem noteikumiem un tehniskām prasībām;

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums

3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. “atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprinājums” ir tipa apstiprinājums, ar ko apstiprinātājiestāde apliecina, ka atsevišķā tehniskā vienība, uz kuru attiecas viens vai vairāki konkrēti transportlīdzekļu tipi, atbilst attiecīgiem administratīviem noteikumiem un tehniskām prasībām;

5. “atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprinājums” ir tipa apstiprinājums, ar ko apstiprinātājiestāde apliecina, ka atsevišķā tehniskā vienība atbilst attiecīgiem administratīviem noteikumiem un tehniskām prasībām saistībā ar vienu vai vairākiem konkrētiem transportlīdzekļu tipiem;

Grozījums Nr.  32

Regulas priekšlikums

3. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a “Darba apvidus transportlīdzeklis” (ATV) ir spēkrats ar sedlu tipa sēdekli un rokturveida stūri.

 

Darba ATV ir šādi papildu tehniskie rādītāji:

 

maksimālais projektētais ātrums — 60 km/h; spiediens riepās <5 kPa (0,5 bāri); riepu tips — piemērots bezceļa apstākļiem; ar īkšķi darbināms droseļvārsts; nesējkonstrukcija(-s) ar minimālo attiecību starp transportlīdzekli un nesējkonstrukcijas(-u) virsmu >25 %; masa darbderīgā stāvoklī (MDS) <400 kg; aizmugurējās sakabes ierīces vilktspējas atbilstība stiprības pārbaudei > 2 x MDS.

Grozījums Nr.  33

Regulas priekšlikums

3. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

11. “pārvietojams agregāts” ir jebkurš pašgājējs transportlīdzeklis, kas īpaši konstruēts un izgatavots, lai veiktu darbu, un kas konstrukcijas parametru dēļ nav piemērots pasažieru vai kravu pārvadāšanai, izņemot mašīnas, kas uzstādītas uz mehāniskā transportlīdzekļa šasijas;

svītrots

Pamatojums

Skatīt paskaidrojumu (pārvietojami agregāti — U kategorija).

Grozījums Nr.  34

Regulas priekšlikums

3. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

12. “transportlīdzeklis” ir jebkurš traktors, piekabe, maināma velkama iekārta vai pārvietojams agregāts, kas definēts 8., 9., 10., un 11. punktā;

12. “transportlīdzeklis” ir jebkurš traktors, piekabe vai maināma velkama iekārta, kas definēta 8., 9. un 10. punktā;

Grozījums Nr.  35

Regulas priekšlikums

3. pants – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

18. “sērijas beigu transportlīdzeklis” ir jebkurš transportlīdzeklis no tādiem krājumiem, ko nevar reģistrēt vai pārdot, vai nodot ekspluatācijā, jo spēkā ir stājušās jaunas tehniskas prasības, attiecībā uz kurām šis transportlīdzeklis nav apstiprināts;

18. “sērijas beigu transportlīdzeklis” ir jebkurš transportlīdzeklis, kas ir daļa no tāda inventāra, ko nevar laist tirgū vai vairs nevar darīt pieejamu tirgū, vai reģistrēt vai nodot ekspluatācijā, jo spēkā ir stājušās jaunas tehniskas prasības, attiecībā uz kurām šis transportlīdzeklis nav apstiprināts;

Grozījums Nr.  36

Regulas priekšlikums

3. pants – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

19. “sistēma” ir apvienotu ierīču bloks, kas transportlīdzeklī veic vienu vai vairākas īpašas funkcijas un uz ko attiecas kāda normatīvā akta prasības;

19. “sistēma” ir apvienotu ierīču bloks, kas transportlīdzeklī veic vienu vai vairākas īpašas funkcijas un uz ko attiecas kāda no I pielikumā uzskaitītajām prasībām;

Grozījums Nr.  37

Regulas priekšlikums

3. pants – 20. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

20. “sastāvdaļa” ir ierīce, uz ko attiecas normatīvā akta prasības, ko paredzēts izmantot kā transportlīdzekļa daļu un kam tipa apstiprinājumu var piešķirt atsevišķi no transportlīdzekļa, ja tas tieši paredzēts normatīvajā aktā;

20. “sastāvdaļa” ir ierīce, uz ko attiecas kāda no I pielikumā uzskaitītajām prasībām un ko paredzēts izmantot kā transportlīdzekļa daļu, un kam tipa apstiprinājumu var piešķirt atsevišķi no transportlīdzekļa, ja tas tieši paredzēts normatīvajā aktā;

Grozījums Nr.  38

Regulas priekšlikums

3. pants – 21. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

21. “atsevišķa tehniska vienība” ir ierīce, uz ko attiecas normatīvā akta prasības, ko paredzēts izmantot kā transportlīdzekļa daļu un kam tipa apstiprinājumu var piešķirt atsevišķi no transportlīdzekļa, bet tikai attiecībā uz vienu vai vairākiem noteiktiem transportlīdzekļu tipiem, ja tas tieši paredzēts normatīvajā aktā;

21. “atsevišķa tehniska vienība” ir ierīce, uz ko attiecas kāda no I pielikumā uzskaitītajām prasībām un ko paredzēts izmantot kā transportlīdzekļa daļu, un kam tipa apstiprinājumu var piešķirt atsevišķi no transportlīdzekļa, bet tikai attiecībā uz vienu vai vairākiem noteiktiem transportlīdzekļu tipiem, ja tas tieši paredzēts normatīvajā aktā;

Grozījums Nr.  39

Regulas priekšlikums

3. pants – 22.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

22.a “detaļas” ir produkti, ko izmanto transportlīdzekļa montāžai, kā arī rezerves daļas;

Grozījums Nr.  40

Regulas priekšlikums

3. pants – 22.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

22.b “rezerves daļas” ir produkti, ko uzstāda transportlīdzeklī vai uz tā, lai aizvietotu šā transportlīdzekļa oriģinālās detaļas, un kas ietver tādus produktus kā smēreļļas, kuras nepieciešamas transportlīdzekļa izmantošanai, izņemot degvielu;

Grozījums Nr.  41

Regulas priekšlikums

3. pants – 22.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

22.c “aprīkojums” ir jebkurš produkts, kas nav detaļa un ar ko var papildināt transportlīdzekli vai ko var uzstādīt uz tā;

Grozījums Nr.  42

Regulas priekšlikums

3. pants – 22.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

22.d “funkcionālā drošība” ir tādu nepieņemamu risku novēršana, kas saistīti ar fiziskiem savainojumiem vai cilvēku veselības, īpašuma vai mājdzīvnieku apdraudējumiem, kuri izriet no mehānisku, hidraulisku, pneimatisku, elektrisku vai elektronisku sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību nepareizas darbības radītā riska;

Grozījums Nr.  43

Regulas priekšlikums

3. pants – 23. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

23. “izgatavotājs” ir fiziska vai juridiska persona, kas tipa apstiprinātājiestādei atbild par visiem tipa apstiprināšanas vai atļaujas izsniegšanas procesa aspektiem un par ražojumu atbilstības nodrošināšanu, neatkarīgi no tā, vai minētā persona vai struktūrvienība ir vai nav tieši iesaistīta visos transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības izgatavošanas posmos;

23. “izgatavotājs” ir fiziska vai juridiska persona, kas tipa apstiprinātājiestādei atbild par visiem tipa apstiprināšanas vai atļaujas izsniegšanas procesa aspektiem, par ražojumu atbilstības nodrošināšanu un kas ir arī atbildīga par sadarbību ar tirgus uzraudzības iestādēm attiecībā uz izgatavotajiem transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, neatkarīgi no tā, vai minētā persona vai struktūrvienība ir vai nav tieši iesaistīta visos transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības izgatavošanas posmos;

Grozījums Nr.  44

Regulas priekšlikums

3. pants – 25. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

25. “apstiprinātājiestāde” ir dalībvalsts iestāde, kuru ir izveidojusi vai nozīmējusi dalībvalsts un par kuru dalībvalsts ir paziņojusi Komisijai saskaņā ar 5. pantu, kuras kompetencē ir visi transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprināšanas vai transportlīdzekļu individuālas apstiprināšanas aspekti, atļauju piešķiršanas process, apstiprinājuma sertifikātu izsniegšana un – vajadzības gadījumā – to atsaukšana, kontaktpunkta funkcijas attiecībās ar citu dalībvalstu apstiprinātājiestādēm, tehnisku dienestu norīkošana, kā arī nodrošināt to, lai izgatavotājs pildītu savus pienākumus attiecībā uz ražošanas atbilstību;

25. “apstiprinātājiestāde” ir dalībvalsts iestāde, kuru ir izveidojusi vai nozīmējusi dalībvalsts un par kuru dalībvalsts ir paziņojusi Komisijai, un kuras kompetencē ir visi transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprināšanas vai transportlīdzekļu individuālas apstiprināšanas aspekti, atļauju piešķiršanas process, apstiprinājuma sertifikātu izsniegšana un — vajadzības gadījumā — to atsaukšana vai noraidīšana, kontaktpunkta funkcijas attiecībās ar citu dalībvalstu apstiprinātājiestādēm, tehnisku dienestu norīkošana, kā arī nodrošināt to, lai izgatavotājs pildītu savus pienākumus attiecībā uz ražošanas atbilstību;

Grozījums Nr.  45

Regulas priekšlikums

3. pants – 26.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

26.a “akreditācija” ir valsts akreditācijas struktūras apliecinājums, ka atbilstības izvērtētāju struktūrvienība atbilst saskaņoto standartu prasībām un attiecīgā gadījumā jebkādām papildu prasībām, tai skaitā tām, kas noteiktas attiecīgajās nozaru shēmās, lai īstenotu konkrētu atbilstības novērtēšanas darbību;

Grozījums Nr.  46

Regulas priekšlikums

3. pants – 28. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

28. “virtuāla testēšanas metode” ir datorsimulācijas, arī aprēķini, kas rāda, vai transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība atbilst kādā normatīvā aktā ietvertām tehniskām prasībām, neprasot izmantot pašu transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķo tehnisko vienību;

28. “virtuāla testēšanas metode” ir datorsimulācijas, arī aprēķini, kas rāda, vai transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība atbilst 18. panta 5. punktā minētajā deleģētajā aktā ietvertām tehniskām prasībām, neprasot izmantot pašu transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķo tehnisko vienību;

Grozījums Nr.  47

Regulas priekšlikums

3. pants – 30. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

30. “ES tipa apstiprinājuma sertifikāts” ir sertifikāts, kura pamatā ir šajā regulā noteiktais paraugs vai paziņojuma veidlapa, kas noteikta attiecīgajos ANO EEK noteikumos, vai I pielikumā noteiktie ESAO kodi;

30. “ES tipa apstiprinājuma sertifikāts” ir dokuments, kura pamatā ir paraugs, kas noteikts 15. panta 4. punktā un 16. panta 2. punktā minētajos īstenošanas aktos, vai paziņojuma veidlapa, kas noteikta attiecīgajos ANO EEK noteikumos, vai I pielikumā noteiktie ESAO kodi;

Grozījums Nr.  48

Regulas priekšlikums

3. pants – 32. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

32. “atbilstības sertifikāts” ir dokuments, kura pamatā ir šajā regulā iekļautais paraugs un ko izdod izgatavotājs, kurš apliecina, ka ražošanas laikā transportlīdzeklis no sērijas, kuras tips apstiprināts saskaņā ar šo regulu, atbilst tipa apstiprinājumā minētajam tipam un visām tajā noteiktajām normatīvajām prasībām;

32. “atbilstības sertifikāts” ir dokuments, kura pamatā ir paraugs, kas noteikts 24. panta 2. punktā minētajā īstenošanas aktā, un kuru izdod izgatavotājs, kurš apliecina, ka ražošanas laikā transportlīdzeklis no sērijas, kuras tips apstiprināts saskaņā ar šo regulu, atbilst tipa apstiprinājumā minētajam tipam un visām tajā noteiktajām prasībām;

Grozījums Nr.  49

Regulas priekšlikums

3. pants – 33. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

33. “iebūvēta diagnostikas sistēma” jeb “OBD sistēma” ir emisijas kontroles sistēma, kura spēj noteikt iespējamo nepareizas darbības zonu, izmantojot kļūdas kodus, kas glabājas datora atmiņā;

33. “iebūvēta diagnostikas sistēma” jeb “OBD sistēma” ir sistēma, kura spēj noteikt iespējamo nepareizas darbības zonu, izmantojot kļūdas kodus, kas glabājas datora atmiņā;

Grozījums Nr.  50

Regulas priekšlikums

3. pants – 35. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

35. „neatkarīgs uzņēmums” ir uzņēmums, kas nav pilnvarots pārdevējs vai remontētājs, kas tieši vai netieši iesaistīts mehānisko transportlīdzekļu remontā un tehniskajā apkopē, īpaši remonta iekārtu, instrumentu vai rezerves daļu remontētāji, izgatavotāji vai izplatītāji, tehniskās informācijas publicētāji, automobiļu klubi, uzņēmumi, kas nodrošina palīdzību uz ceļiem, piedāvā pārbaudes un testēšanas pakalpojumus un mācības alternatīvās degvielas transportlīdzekļu iekārtu uzstādītājiem, izgatavotājiem un remontētājiem;

35. „neatkarīgs uzņēmums” ir uzņēmums, kas nav pilnvarots pārdevējs vai remontētājs, kas tieši vai netieši iesaistīts transportlīdzekļu remontā un tehniskajā apkopē, īpaši remonta iekārtu, instrumentu vai rezerves daļu remontētāji, izgatavotāji vai izplatītāji, tehniskās informācijas publicētāji, automobiļu klubi, uzņēmumi, kas nodrošina palīdzību uz ceļiem, piedāvā pārbaudes un testēšanas pakalpojumus un mācības alternatīvās degvielas transportlīdzekļu iekārtu uzstādītājiem, izgatavotājiem un remontētājiem;

Grozījums Nr.  51

Regulas priekšlikums

3. pants – 37. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

37. “reģistrēšana” ir process, kurā pēc transportlīdzekļa identificēšanas tam piešķir administratīvu atļauju nodot to ekspluatācijā ceļu satiksmē pagaidu kārtā vai pastāvīgi, vai uz īsu laika periodu, piešķirot reģistrācijas numuru;

37. “reģistrēšana” ir administratīvās atļaujas piešķiršana transportlīdzekļa nodošanai ekspluatācijā ceļu satiksmē, kas saistīta ar tā identificēšanu un sērijas numura piešķiršanu, kuru sauc par reģistrācijas numuru, neatkarīgi no tā, vai tas ir pagaidu kārtā vai pastāvīgi, vai uz īsu laika periodu;

Grozījums Nr.  52

Regulas priekšlikums

3. pants – 38. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

38. “laist tirgū” nozīmē Savienībā pirmo reizi darīt pieejamu transportlīdzekli par atlīdzību vai bez maksas ar nolūku to izplatīt vai lietot;

38. “laist tirgū” nozīmē Savienībā pirmo reizi darīt pieejamu transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību;

Grozījums Nr.  53

Regulas priekšlikums

3. pants – 39. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

39. “nodošana ekspluatācijā” ir transportlīdzekļa, uz ko attiecas šī regula, pirmā lietošana Savienībā šim transportlīdzeklim paredzētajā nolūkā;

39. “nodošana ekspluatācijā” ir transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības pirmā lietošana Savienībā šim transportlīdzeklim paredzētajā nolūkā;

Grozījums Nr.  54

Regulas priekšlikums

3. pants – 40. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

40. “pārdošana” ir transportlīdzekļa izgatavotāja jebkāda veida pārdevums mazumtirgotājam vai jebkāda veida pārdevums galalietotājam;

svītrots

Grozījums Nr.  55

Regulas priekšlikums

3. pants – 40.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

40.a “darīt pieejamu tirgū” nozīmē transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības piegāde izplatīšanai vai izmantošanai Savienības tirgū komercdarbības ietvaros neatkarīgi no tā, vai to dara par atlīdzību vai bez maksas;

Grozījums Nr.  56

Regulas priekšlikums

3. pants – 43.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

43.a “importētājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un kas Savienības tirgū laiž transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību no trešās valsts;

Grozījums Nr.  57

Regulas priekšlikums

3. pants – 43.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

43.b “izplatītājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona piegādes ķēdē, kas nav izgatavotājs vai importētājs un kas transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību dara pieejamu Savienības tirgū;

Grozījums Nr.  58

Regulas priekšlikums

3. pants – 43.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

43.c “ekonomikas dalībnieks” ir izgatavotājs, izgatavotāja pārstāvis, importētājs vai izplatītājs;

Grozījums Nr.  59

Regulas priekšlikums

3. pants – 43.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

43.d “tirgus uzraudzība” ir darbības un pasākumi, ko īsteno valsts iestādes, lai nodrošinātu, ka transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, kuras dara pieejamas Savienības tirgū, atbilst attiecīgajos Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām un neapdraud veselību, drošību un vidi vai jebkuru citu sabiedrisko interešu aizsardzības aspektu;

Grozījums Nr.  60

Regulas priekšlikums

3. pants – 43.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

43.e “tirgus uzraudzības iestāde” ir dalībvalsts iestāde, kas atbildīga par tirgus uzraudzības īstenošanu tās teritorijā;

Grozījums Nr.  61

Regulas priekšlikums

3. pants – 43.f punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

43.f “dalībvalsts iestāde” ir apstiprinātājiestāde, tirgus uzraudzības iestāde vai jebkura cita iestāde, kas atrodas dalībvalstī, ir iesaistīta tipa apstiprināšanā, reģistrēšanā, tirgus uzraudzībā vai importa kontrolē un atbildīga par minētajiem procesiem attiecībā uz transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām;

Grozījums Nr.  62

Regulas priekšlikums

4. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šajā regulā piemēro šādas transportlīdzekļu kategorijas:

Šajā regulā ir noteiktas šādas transportlīdzekļu kategorijas:

Grozījums Nr.  63

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. “T kategorija” ir visi riteņtraktori;

1. “T kategorija” ir visi riteņtraktori; katra 2. un 8. punktā aprakstītā riteņtraktoru kategorija arī ietver „a” un „b” indeksu atbilstīgi traktora konstruktīvajam ātrumam:

 

a) „a” kategorija riteņtraktoriem, kuru maksimālais projektētais ātrums nepārsniedz 40 km/h;

 

b) „b” kategorija riteņtraktoriem, kuru maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 40 km/h;

Grozījums Nr.  64

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. “T1 kategorija” ir riteņtraktori, kam maksimālais projektētais ātrums nepārsniedz 40 km/h, kam minimālā šķērsbāze uz vadītājam tuvākās ass nav mazāka par 1150 mm, kam pašmasa darba kārtībā pārsniedz 600 kg un kam klīrenss nepārsniedz 1000 mm;

2. “T1 kategorija” ir riteņtraktori, kam minimālā šķērsbāze uz vadītājam tuvākās ass nav mazāka par 1150 mm, kam pašmasa darba kārtībā pārsniedz 600 kg un kam klīrenss nepārsniedz 1000 mm;

Grozījums Nr.  65

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. “T2 kategorija” ir riteņtraktori, kam minimālā šķērsbāze ir mazāka par 1150 mm, kam pašmasa darba kārtībā pārsniedz 600 kg, kam klīrenss nepārsniedz 600 mm un kam maksimālais projektētais ātrums nepārsniedz 40 km/h, un, ja traktora smaguma centra augstuma (ko mēra attiecībā pret zemi) attiecība pret vidējo minimālo šķērsbāzi uz katras ass pārsniedz 0,90, maksimālo projektēto ātrumu ierobežo līdz 30 km/h;

3. “T2 kategorija” ir riteņtraktori, kam minimālā šķērsbāze ir īsāka par 1150 mm, pašmasa darba kārtībā pārsniedz 600 kg, klīrenss nepārsniedz 600 mm un, ja traktora smaguma centra augstuma (ko mēra attiecībā pret zemi) attiecība pret vidējo minimālo šķērsbāzi uz katras ass pārsniedz 0,90, maksimālo projektēto ātrumu ierobežo līdz 30 km/h;

Grozījums Nr.  66

Regulas priekšlikums

4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. “T3 kategorija” ir riteņtraktori, kam maksimālais projektētais ātrums nepārsniedz 40 km/h un kam pašmasa darba kārtībā nepārsniedz 600 kg;

4. “T3 kategorija” ir riteņtraktori, kam pašmasa darba kārtībā nepārsniedz 600 kg; šajā kategorijā ietverti arī traktori, kuriem ir rokturveida stūre, kā noteikts 3. panta 8.a punktā;

Grozījums Nr.  67

Regulas priekšlikums

4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. “T4 kategorija” ir īpaši riteņtraktori, kam maksimālais projektētais ātrums nepārsniedz 40 km/h;

5. “T4 kategorija” ir īpašam nolūkam konstruēti riteņtraktori;

Grozījums Nr.  68

Regulas priekšlikums

4. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9. “T5 kategorija” ir īpaši riteņtraktori, kuru maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 40 km/h;

svītrots

Grozījums Nr.  69

Regulas priekšlikums

4. pants – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

19. “U kategorija” ir Direktīvā 2006/42/EK definētās pašgājējas mašīnas, kas ir paredzētas lietošanai lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā.

svītrots

Pamatojums

Skatīt paskaidrojumu (pārvietojami agregāti — U kategorija).

Grozījums Nr.  70

Regulas priekšlikums

5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Valsts iestādes

Dalībvalstu pienākumi

Grozījums Nr.  71

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis izveido un norīko apstiprināšanas jautājumos kompetentas valsts iestādes, un saskaņā ar 53. pantu informē Komisiju par to izveidi un norīkošanu.

Dalībvalstis izveido vai norīko valsts iestādes. Dalībvalstis informē Komisiju par šādu iestāžu izveidi un norīkošanu.

Grozījums Nr.  72

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Paziņojumā par apstiprinātājiestādēm norāda to nosaukumu, adresi, tostarp elektronisko adresi, kā arī to kompetences jomu.

Paziņojumā par valsts iestādēm norāda to nosaukumu, adresi, tostarp elektronisko adresi, kā arī to kompetences jomu. Komisija savā tīmekļa vietnē publicē apstiprinātājiestāžu un tirgus uzraudzības iestāžu sarakstu un datus par tām.

Grozījums Nr.  73

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Apstiprinātājiestādes nodrošina, lai izgatavotāji, kas iesniedz pieteikumus apstiprināšanai, ievērotu šajā regulā paredzētās saistības.

svītrots

 

(Iekļauts 5.a pantā (jauns).)

Grozījums Nr.  74

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Apstiprinātājiestādes apstiprina vienīgi tādus transportlīdzekļus, sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības, kas atbilst šīs regulas noteikumiem.

svītrots

 

(Iekļauts 5.a pantā (jauns).)

Grozījums Nr.  75

Regulas priekšlikums

5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Apstiprinātājiestādes reģistrē vai ļauj pārdot vai nodot ekspluatācijā vienīgi tādus transportlīdzekļus, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības, kas atbilst šīs regulas prasībām. Tās neaizliedz, neierobežo un netraucē reģistrēt, pārdot, nodot ekspluatācijā vai lietot uz ceļiem transportlīdzekļus, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības ar pamatojumu, kas saistīts ar uzbūves un darbības aspektiem, uz ko attiecas šī regula, ja tie atbilst tajā ietvertajām prasībām.

4. Dalībvalstis ļauj laist tirgū, reģistrēt un nodot ekspluatācijā vienīgi tādus transportlīdzekļus, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības, kas atbilst šīs regulas prasībām.

Grozījums Nr.  76

Regulas priekšlikums

5. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Dalībvalstis neaizliedz, neierobežo un netraucē laist tirgū, reģistrēt vai nodot ekspluatācijā transportlīdzekļus, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības ar pamatojumu, kas saistīts ar uzbūves un darbības aspektiem, uz ko attiecas šī regula, ja tie atbilst tajā ietvertajām prasībām.

Grozījums Nr.  77

Regulas priekšlikums

5. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.b Dalībvalstis organizē un īsteno tirgus uzraudzību, kā arī kontroli attiecībā uz transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām, kas ienāk Savienības tirgū, saskaņā ar III nodaļu Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulā (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību1. Dalībvalstis piemēro Regulas (EK) Nr. 765/2008 19. panta 1. punktu, kā noteikts šīs regulas 5.b pantā.

 

__________________

 

1 OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.

Grozījums Nr.  78

Regulas priekšlikums

5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a pants

 

Apstiprinātājiestāžu pienākumi

 

1. Apstiprinātājiestādes nodrošina, lai izgatavotāji, kas iesniedz pieteikumus apstiprināšanai, ievērotu šajā regulā paredzētās saistības.

 

2. Apstiprinātājiestādes apstiprina vienīgi tādus transportlīdzekļus, sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības, kas atbilst šīs regulas prasībām.

Grozījums Nr.  79

Regulas priekšlikums

5.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.b pants

 

Tirgus uzraudzības iestāžu pienākumi

 

1. Attiecībā uz transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām, kam piemēro tipa apstiprinājumu, tirgus uzraudzības iestādes veic atbilstīgas un pietiekamas dokumentu pārbaudes, ņemot vērā noteiktos riska novērtēšanas principus, sūdzības un citu informāciju.

 

Tirgus uzraudzības iestādes var pieprasīt ekonomikas dalībniekiem nodrošināt šādu dokumentu un informācijas pieejamību, kā tās to uzskata par vajadzīgu, lai īstenotu savas darbības.

 

Ja ekonomikas dalībnieki iesniedz tipa apstiprinājuma iestādes izdotus sertifikātus, kas apliecina atbilstību, tirgus uzraudzības iestādes pienācīgi ņem vērā šādus sertifikātus.

 

2. Attiecībā uz sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, kam nepiemēro tipa apstiprinājumu, pilnībā piemēro Regulas (EK) Nr. 765/2008 19. panta 1. punktu.

Grozījums Nr.  80

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Izgatavotājs atbild apstiprinātājiestādei par visiem apstiprināšanas aspektiem un ražojumu atbilstības nodrošināšanu neatkarīgi no tā, vai izgatavotājs ir tieši iesaistīts visos kāda transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības izgatavošanas posmos.

1. Ja izgatavotāju transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tiek laistas tirgū vai nodotas ekspluatācijā, izgatavotāji nodrošina, lai tās tiktu izgatavotas un apstiprinātas saskaņā ar prasībām, kas noteiktas šajā regulā un atbilstīgi šai regulai pieņemtajos deleģētajos un īstenošanas aktos.

Grozījums Nr.  81

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Vairākposmu tipa apstiprināšanā katrs izgatavotājs ir atbildīgs par to sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķo tehnisko vienību apstiprināšanu un ražošanas atbilstību, kuras pievieno tajā transportlīdzekļa pabeigtības posmā, par ko atbild attiecīgais izgatavotājs. Izgatavotājs, kas pārveido iepriekšējos posmos jau apstiprinātas sastāvdaļas vai sistēmas, ir atbildīgs par minēto sastāvdaļu un sistēmu apstiprināšanu un ražošanas atbilstību.

2. Vairākposmu tipa apstiprināšanā katrs izgatavotājs ir atbildīgs par to sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķo tehnisko vienību apstiprināšanu un ražošanas atbilstību, kuras pievieno tajā transportlīdzekļa pabeigtības posmā, par ko atbild attiecīgais izgatavotājs. Jebkurš izgatavotājs, kas pārveido iepriekšējos posmos jau apstiprinātas sastāvdaļas vai sistēmas, ir atbildīgs par pārveidoto sastāvdaļu un sistēmu apstiprināšanu un ražošanas atbilstību.

Grozījums Nr.  82

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Izgatavotājs, kurš pārveido nepabeigtu transportlīdzekli tiktāl, ka tas ir klasificējams citā transportlīdzekļu kategorijā un tādējādi mainās juridiskās prasības, kas jau novērtētas iepriekšējā apstiprināšanas posmā, arī ir atbildīgs par minēto prasību ievērošanu.

3. Izgatavotāji, kuri pārveido nepabeigtu transportlīdzekli tiktāl, ka tas ir klasificējams citā transportlīdzekļu kategorijā un tādējādi mainās juridiskās prasības, kas jau novērtētas iepriekšējā apstiprināšanas posmā, arī ir atbildīgi par to prasību ievērošanu, kuras piemērojamas transportlīdzekļu kategorijai, kurā klasificējams pārveidotais transportlīdzeklis.

Grozījums Nr.  83

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šīs regulas nolūkiem izgatavotājs, kas veic uzņēmējdarbību ārpus Kopienas, ieceļ vienu pārstāvi, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā un to pārstāv apstiprinātājiestādē.

Šajā regulā ietverto transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanas nolūkiem izgatavotāji, kas veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības, ieceļ vienu pārstāvi, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un tos pārstāv apstiprinātājiestādē.

Grozījums Nr.  84

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ar atsaucēm uz izgatavotāju saprot gan izgatavotāju, gan tā pārstāvi.

svītrots

Grozījums Nr.  85

Regulas priekšlikums

6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Izgatavotāji, kas veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības, var turklāt tirgus uzraudzības nolūkiem iecelt vienotu pārstāvi, kurš veic uzņēmējdarbību Savienībā un kurš var būt 4. punktā minētais pārstāvis vai papildu pārstāvis.

Grozījums Nr.  86

Regulas priekšlikums

6. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.b Izgatavotāji atbild apstiprinātājiestādei par visiem apstiprināšanas aspektiem un ražojumu atbilstības nodrošināšanu neatkarīgi no tā, vai viņi ir tieši iesaistīti visos kāda transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības izgatavošanas posmos.

Grozījums Nr.  87

Regulas priekšlikums

6. pants – 4.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.c Saskaņā ar šīs regulas īpašajiem noteikumiem un atbilstīgi šai regulai pieņemtajiem deleģētajiem aktiem izgatavotāji nodrošina, ka ir izveidotas procedūras, lai nodrošinātu pastāvīgu atbilstību apstiprinātajam tipam sērijveida ražošanā. Pienācīgi ņem vērā transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības konstrukcijas vai raksturlielumu izmaiņas, kā arī izmaiņas prasībās, uz kurām atsaucoties deklarēta transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības atbilstība.

Grozījums Nr.  88

Regulas priekšlikums

6. pants – 4.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.d Papildus tiesību aktos noteiktajai marķēšanai un tipa apstiprinājuma marķējumiem, ko piestiprina uz izgatavotāju transportlīdzekļiem, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām saskaņā ar 25. pantu, izgatavotāji norāda savu nosaukumu, reģistrēto tirdzniecības nosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un adresi Savienībā, kur ar tiem var sazināties saistībā ar to transportlīdzekļiem, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām, kuras darītas pieejamas Savienības tirgū, vai, ja tas nav iespējams uz sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām, to norāda uz iesaiņojuma vai dokumentā, kas pievienots sastāvdaļai vai atsevišķai tehniskai vienībai.

Grozījums Nr.  89

Regulas priekšlikums

6. pants – 4.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.e Izgatavotāji nodrošina, ka, kamēr viņi ir atbildīgi par transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību, glabāšanas vai transportēšanas apstākļi neapdraud to atbilstību šajā regulā noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr.  90

Regulas priekšlikums

6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a pants

 

Izgatavotājiem noteikti īpaši pienākumi saistībā ar transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību atbilstību

 

1. Izgatavotāji, kuriem ir aizdomas, ka to tirgū laistais vai ekspluatācijā nodotais transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība neatbilst šai regulai vai saskaņā ar šo regulu pieņemtajiem deleģētajiem un īstenošanas aktiem, nekavējoties piemēro korektīvus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu konkrētā transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības atbilstību vai lai to pēc vajadzības izņemtu no tirgus, pārtrauktu ekspluatāciju vai atsauktu.

 

2. Ja transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība rada nopietnu risku, izgatavotāji nekavējoties informē to dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādes un apstiprinātājiestādes, kurās transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība darīta pieejam tirgū vai nodota ekspluatācijā, šajā saistībā nodrošinot it sevišķi informāciju par neatbilstību un jebkādiem piemērotajiem korektīvajiem pasākumiem.

 

3. Izgatavotāji glabā 15. panta 10. punktā minēto informācijas paketi, kā arī transportlīdzekļa izgatavotājs turklāt glabā 24. pantā minēto atbilstības sertifikātu kopiju, nodrošinot to pieejamību apstiprinātājiestādēm, vismaz 10 gadus pēc transportlīdzekļa laišanas tirgū un vismaz 5 gadus attiecībā uz sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību.

 

4. Izgatavotāji pēc dalībvalsts kompetentās iestādes pamatota pieprasījuma šai iestādei ar tipa apstiprinājuma iestādes starpniecību izsniedz ES tipa apstiprinājuma sertifikātu, kas apliecina transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības atbilstību valodā, kuru šī iestāde var viegli saprast. Izgatavotāji sadarbojas ar dalībvalsts iestādi saistībā ar jebkādu darbību, ko veic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 20. pantu, lai novērstu risku, ko rada transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, kas laistas tirgū, reģistrētas vai nodotas ekspluatācijā.

Grozījums Nr.  91

Regulas priekšlikums

6.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.b pants

 

Izgatavotāja pārstāvju pienākumi saistībā ar tirgus uzraudzību

 

Izgatavotāja pārstāvis saistībā ar tirgus uzraudzību īsteno uzdevumus, kas noteikti no izgatavotāja saņemtajā pilnvarojumā. Šajā pilnvarojumā pārstāvim ļauj vismaz:

 

a) pēc apstiprinātājiestādes pamatota pieprasījuma šai iestādei sniegt visu informāciju un dokumentus, kas vajadzīgi, lai apliecinātu transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības izgatavošanas atbilstību; un

 

b) sadarboties ar tirgus uzraudzības iestādēm vai apstiprinātājiestādēm pēc šo iestāžu pieprasījuma saistībā ar jebkādu rīcību, ko īsteno, lai novērstu nopietnus riskus, kurus rada to pilnvarojumā ietvertie transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības.

Grozījums Nr.  92

Regulas priekšlikums

6.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.c pants

 

Importētāju vispārīgi pienākumi

 

1. Importētāji laiž Savienības tirgū, reģistrē un nodot ekspluatācijā — ja ir par to atbildīgi — tikai atbilstīgus transportlīdzekļus, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, kam vai nu piešķirts ES tipa apstiprinājums, vai kas atbilst valsts vai individuālam apstiprinājumam.

 

2. Pirms ES tipa apstiprinājuma saņēmuša transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības laišanas tirgū importētāji pārliecinās, vai ir nodrošināts informācijas kopums, kas atbilst 6. panta 4.c punkta prasībām, un vai uz transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības ir vajadzīgais tipa apstiprinājuma marķējums, un vai tas atbilst 6. panta 4.c punktam. Transportlīdzekļa gadījumā importētājs pārliecinās, ka transportlīdzeklim ir vajadzīgais atbilstības sertifikāts.

 

3. Ja importētājiem ir aizdomas, ka transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība neatbilst šai regulai, it sevišķi, ka tā neatbilst tās tipa apstiprinājumam vai individuālajam apstiprinājumam, importētāji nelaiž tirgū transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību, neatļauj tās nodošanu ekspluatācijā un nereģistrē to, kamēr nav nodrošināta atbilstība. Turklāt, ja importētājiem ir aizdomas, ka transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība rada nopietnu risku, viņi informē izgatavotāju, tirgus uzraudzības iestādes un apstiprinātājiestādi, kas piešķīra attiecīgo apstiprinājumu.

 

4. Importētāji norāda savu nosaukumu, reģistrēto tirdzniecības nosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar tiem var sazināties saistībā ar transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību, vai, ja tas nav iespējams attiecībā uz sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām, to norāda uz iesaiņojuma vai dokumentā, kas pievienots sistēmai, sastāvdaļai vai atsevišķai tehniskai vienībai.

 

5. Importētāji nodrošina, ka transportlīdzeklim, sistēmai, sastāvdaļai vai atsevišķai tehniskai vienībai ir pievienotas vajadzīgās instrukcijas un informācija, kā paredzēts saskaņā ar 46. pantu, attiecīgo dalībvalstu oficiālajās valodās.

 

6. Importētāji nodrošina, ka, kamēr viņi ir atbildīgi par transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību, glabāšanas vai transportēšanas apstākļi neapdraud to atbilstību šajā regulā noteiktajām prasībām.

 

7. Kad to uzskata par piemērotu saistībā ar nopietniem riskiem, ko rada transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļas vai atsevišķa tehniska vienība, importētāji, lai aizsargātu patērētāju veselību un drošību, veic izmeklēšanu un, ja vajadzīgs, uztur reģistru ar sūdzībām un atsaukumiem saistībā ar transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām, kā arī informē izplatītājus par šādu uzraudzību.

Grozījums Nr.  93

Regulas priekšlikums

6.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.d pants

 

Importētājiem noteikti īpaši pienākumi saistībā ar transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību atbilstību

 

1. Importētāji, kuriem ir aizdomas, ka to tirgū laistais, reģistrētais vai ekspluatācijā nodotais — ja tie ir par to atbildīgi — transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība neatbilst šai regulai, nekavējoties piemēro korektīvus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu konkrētā transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības atbilstību vai lai to pēc vajadzības izņemtu no tirgus un ekspluatācijas vai atsauktu.

 

2. Ja transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļas vai atsevišķa tehniska vienība rada nopietnu risku, importētāji nekavējoties informē to dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādes un apstiprinātājiestādes, kurās tie transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību darījuši pieejamu tirgū, šajā saistībā nodrošinot it sevišķi informāciju par neatbilstību un jebkādiem piemērotajiem korektīvajiem pasākumiem.

 

3. Importētāji 10 gadus pēc transportlīdzekļa laišanas tirgū un 5 gadus pēc sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības laišanas tirgū glabā atbilstības sertifikātu kopiju, nodrošinot tā pieejamību tirgus uzraudzības iestādēm un apstiprinātājiestādēm, kā arī pēc pieprasījuma nodrošina, ka šīm iestādēm ir piekļuve 15. panta 10. punktā minētajai informācijas paketei.

 

4. Importētāji pēc valsts iestādes pamatota pieprasījuma tai sniedz visu informāciju un dokumentus, kas vajadzīgi, lai apliecinātu transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības atbilstību, vienā no šīs iestādes dalībvalstu oficiālajām valodām. Importētāji sadarbojas ar šo iestādi pēc tās pieprasījuma saistībā ar darbībām, ko veic, lai novērstu riskus, ko rada transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība, kuru tie laiduši tirgū, reģistrējuši vai par kuras nodošanu ekspluatācijā tie ir bijuši atbildīgi.

Grozījums Nr.  94

Regulas priekšlikums

6.e pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.e pants

 

Izplatītāju vispārīgi pienākumi

 

1. Izplatītāji ievēro atbilstīgu rūpību saistībā ar prasībām, kas piemērojamas, ja tirgū tiek laists transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļas vai atsevišķa tehniska vienība.

 

2. Pirms transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības laišanas tirgū, izplatītāji pārliecinās, ka uz transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības ir izvietots tiesību aktos noteiktais marķējums vai tipa apstiprinājuma marķējums, ko papildina ar vajadzīgajiem dokumentiem un instrukcijām, kā arī drošības informāciju to dalībvalstu oficiālajās valodās, kurās transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību darīs pieejamu tirgū, un ka izgatavotājs un importētājs ir ievērojis 6.c panta 2. un 4. punkta prasības.

 

3. Izplatītāji nodrošina, ka, kamēr viņi ir atbildīgi par transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību, glabāšanas vai transportēšanas apstākļi neapdraud to atbilstību šajā regulā noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr.  95

Regulas priekšlikums

6.f pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.f pants

 

Izplatītājiem noteikti īpaši pienākumi saistībā ar transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību atbilstību

 

1. Darot transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību pieejamu tirgū, izplatītāji ievēro atbilstīgu rūpību saistībā ar šīs regulas prasībām.

 

2. Ja izplatītājiem ir aizdomas, ka transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība neatbilst šai regulai, tie to nedara pieejamu tirgū, nereģistrē un nenodod ekspluatācijā un nepieļauj to pieejamību tirgū, reģistrēšanu un nodošanu ekspluatācijā līdz nav nodrošināta atbilstība.

 

3. Ja izplatītājiem ir aizdomas, ka to tirgū laistais, reģistrētais vai ekspluatācijā nodotais — ja tie ir par to atbildīgi — transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība neatbilst šai regulai, tie informē izgatavotāju vai izgatavotāja pārstāvi, lai pārliecinātos, ka saskaņā ar 6.a panta 1. punktu vai 6.d panta 1. punktu tiek īstenoti korektīvi pasākumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu šā transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības atbilstību, to izņemtu no tirgus vai atsauktu, ja tas ir piemēroti.

 

4. Ja transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļas vai atsevišķa tehniska vienība rada nopietnu risku, izplatītāji nekavējoties par to informē to dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādi un apstiprinātājiestādi, nodrošinot it sevišķi informāciju par neatbilstību un jebkādiem korektīvajiem pasākumiem, ko piemērojis izgatavotājs, kurās tie darīti pieejami, reģistrēti vai kurās izplatītāji bija atbildīgi par transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības nodošanu ekspluatācijā, kā arī informē izgatavotāju un importētāju.

 

5. Izplatītāji pēc valsts iestādes pamatota pieprasījuma nodrošina, ka izgatavotājs šai valsts iestādei sniedz 6.a panta 4. punktā noteikto informāciju vai ka importētājs šai valsts iestādei sniedz 6.d panta 3. punktā noteikto informāciju. Izplatītāji sadarbojas ar šo iestādi pēc tās pieprasījuma saistībā ar jebkādu darbību, ko veic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 20. pantu, lai novērstu risku, ko rada transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļas vai atsevišķa tehniska vienība, kas darīta pieejama Savienības tirgū.

Grozījums Nr.  96

Regulas priekšlikums

6.g pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.g pants

 

Gadījumi, kad izgatavotāju pienākumi attiecas uz importētajiem un izplatītājiem

 

Šīs regulas nolūkos importētāju vai izplatītāju uzskata par izgatavotāju un tiem piemēro izgatavotāja pienākumus saskaņā ar 6.–6.b pantu, ja importētājs vai izplatītājs tirgū dara pieejamu, reģistrē transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību — vai ir atbildīgs par to nodošanu ekspluatācijā — zem sava nosaukuma vai prečzīmes, vai ja tas pārveido transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību, kas jau darīta pieejam tirgū, reģistrēta vai nodota ekspluatācijā tā, ka var tikt skarta atbilstība piemērojamām prasībām.

Grozījums Nr.  97

Regulas priekšlikums

6.h pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.h pants

 

Ekonomikas dalībnieku identificēšana

 

Pēc tirgus uzraudzības iestāžu un apstiprinātājiestāžu pieprasījuma ekonomikas dalībnieki 10 gadu periodā tām sniedz informāciju par:

 

a) ekonomikas dalībnieku, kas tiem piegādājis transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību;

 

b) ekonomikas dalībnieku, kam tie ir piegādājuši transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību.

Grozījums Nr.  98

Regulas priekšlikums

7. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Prasības attiecībā uz ceļu satiksmes drošību

Prasības attiecībā uz ceļu satiksmes un funkcionālo drošību

Grozījums Nr.  99

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

aa) iedarbināšanas un apturēšanas ierīcēm, tai skaitā avārijas un automātiskās apturēšanas ierīcēm;

 

(Tas jāietver I pielikumā un jāpiemēro visām attiecīgajām transportlīdzekļu kategorijām.)

Grozījums Nr.  100

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ab) nejaušu transportlīdzekļa kustību;

 

(Tas jāietver I pielikumā un jāpiemēro visām attiecīgajām transportlīdzekļu kategorijām.)

Grozījums Nr.  101

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) sistēmām, kas vadītājam palīdz kontrolēt transportlīdzekli, tai skaitā stūres iekārtu, bremžu iekārtu, arī pretbloķēšanas sistēmām un elektriskās stabilitātes kontroles sistēmām;

b) sistēmām, kas vadītājam palīdz kontrolēt transportlīdzekli, piemēram, stūres un bremžu iekārtu, arī pretbloķēšanas sistēmām un elektriskās stabilitātes kontroles sistēmām (vai līdzvērtīgas iedarbības sistēmām);

Grozījums Nr.  102

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – ma apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ma) mehānisko drošību;

 

(Tas jāietver I pielikumā un jāpiemēro visām attiecīgajām transportlīdzekļu kategorijām.)

Grozījums Nr.  103

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – q apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

q) sakabēm un reversiekārtām ierīcēm;

q) vilkšanas ierīcēm;

 

(Tas jāietver I pielikumā un jāpiemēro visām attiecīgajām transportlīdzekļu kategorijām.)

Grozījums Nr.  104

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – ta apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ta) atpakaļgaitas pārnesumu;

 

(Tas jāietver I pielikumā un jāpiemēro visām attiecīgajām transportlīdzekļu kategorijām.)

Grozījums Nr.  105

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – tb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

tb) kāpurķēdēm;

 

(Tas jāietver I pielikumā un jāpiemēro visām attiecīgajām transportlīdzekļu kategorijām.)

Grozījums Nr.  106

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – tc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

tc) mehāniskām sakabēm.

 

(Tas jāietver I pielikumā un jāpiemēro visām attiecīgajām transportlīdzekļu kategorijām.)

Grozījums Nr.  107

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Šā panta 1. un 2. punktā minētās prasības piemēro transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām un tiem paredzētām atsevišķām tehniskām vienībām, ja noteikts, ka tie pieder attiecīgajai 4. pantā minētajai transportlīdzekļu kategorijai.

3. Šā panta 1. un 2. punktā minētās prasības piemēro transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, ja I pielikumā noteikts, ka tie pieder attiecīgajai 4. pantā minētajai transportlīdzekļu kategorijai.

Grozījums Nr.  108

Regulas priekšlikums

7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Komisijai tiks piešķirtas pilnvaras, lai saskaņā ar 57. punktu pieņemtu deleģēto aktu, kurā sīki izklāstītas tehniskas prasības, tai skaitā testa procedūras un attiecīgā gadījumā robežvērtības, attiecībā uz 2. punktā minētajiem punktiem, lai nodrošinātu teicamu darba drošību.

4. Lai nodrošinātu, ka tiek panākts augsts funkcionālās drošības līmenis, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 57. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros sīki izklāstītas tehniskas prasības attiecībā uz šā panta 2. punktā minētajiem punktiem, tai skaitā testa procedūrām un attiecīgā gadījumā robežvērtībām.

 

Šīs detalizētās tehniskās prasības ir tādas, kas paaugstina vai vismaz saglabā ceļu satiksmes un funkcionālās drošības līmeni, kāds paredzēts 62. panta 1. punktā un 63. pantā minētajās direktīvās.

 

Detalizētās tehniskās prasības it sevišķi nodrošina, ka:

 

– transportlīdzekļi, kuru maksimālais ātrums pārsniedz 40 km/h, izņemot maināmas velkamas iekārtas (S kategorija), atbilst līdzvērtīgam ceļu satiksmes drošības līmenim saistībā ar bremžu iekārtu un pretbloķēšanas sistēmu darbību, kādām atbilst mehāniskie transportlīdzekļi un to piekabes;

Grozījums Nr.  109

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) apgāšanās aizsargkonstrukcijām (turpmāk “ROPS”);

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.  110

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) konstrukcijām aizsardzībai pret krītošiem objektiem (turpmāk “FOPS”);

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.  111

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba) ekspluatācija un tehniskā apkope;

 

(Tas jāietver I pielikumā un jāpiemēro visām attiecīgajām transportlīdzekļu kategorijām.)

Grozījums Nr.  112

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

bb) kontroles sistēmu, tostarp velkamo mašīnu jūgvārpstu, drošība un uzticamība;

 

(Tas jāietver I pielikumā un jāpiemēro visām attiecīgajām transportlīdzekļu kategorijām.)

Grozījums Nr.  113

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – bc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

bc) atvienošana no enerģijas avotiem;

 

(Tas jāietver I pielikumā un jāpiemēro visām attiecīgajām transportlīdzekļu kategorijām.)

Grozījums Nr.  114

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – bd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

bd) aizsardzību pret jebkuru saprātīgi paredzamu transportlīdzekļa nepareizu izmantošanu;

 

(Tas jāietver I pielikumā un jāpiemēro visām attiecīgajām transportlīdzekļu kategorijām.)

Grozījums Nr.  115

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – be apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

be) aizsardzība pret mehāniskiem apdraudējumiem;

 

(Tas jāietver I pielikumā un jāpiemēro visām attiecīgajām transportlīdzekļu kategorijām.)

Grozījums Nr.  116

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) iekšējo skaņas līmeni;

d) trokšņa līmeni, kas ietekmē vadītāju;

Grozījums Nr.  117

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ea) ergonomiku (tostarp paredzamu nepareizu izmantošanu, kontroles sistēmu izmantojamību, piekļuvi vadības ierīcēm, lai izvairītos no to nejaušas iedarbināšanas, cilvēka/transportlīdzekļa saskarnes pielāgošanu vadītāja īpašībām, operatora iejaukšanos);

 

(Tas jāietver I pielikumā un jāpiemēro visām attiecīgajām transportlīdzekļu kategorijām.)

Grozījums Nr.  118

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

fa) piekļuvi darba pozīcijām un apkopes vietām;

 

(Tas jāietver I pielikumā un jāpiemēro visām attiecīgajām transportlīdzekļu kategorijām.)

Grozījums Nr.  119

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ka) stabilitāti;

Grozījums Nr.  120

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – kb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

kb) aizsargiem un drošības ierīcēm;

 

(Tas jāietver I pielikumā un jāpiemēro visām attiecīgajām transportlīdzekļu kategorijām.)

Grozījums Nr.  121

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – kc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

kc) stabilitātes zaudēšanas risku;

 

(Tas jāietver I pielikumā un jāpiemēro visām attiecīgajām transportlīdzekļu kategorijām.)

Grozījums Nr.  122

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – kd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

kd) slīdēšanas, atvienošanās vai krišanas risku;

 

(Tas jāietver I pielikumā un jāpiemēro visām attiecīgajām transportlīdzekļu kategorijām.)

Grozījums Nr.  123

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – ke apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ke) vadītāja aizsardzību pret elektriskiem apdraudējumiem, tai skaitā pret zibeni;

 

(Tas jāietver I pielikumā un jāpiemēro visām attiecīgajām transportlīdzekļu kategorijām.)

Grozījums Nr.  124

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – kf apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

kf) transportlīdzekļa, tai skaitā tā iekšējo detaļu, drošu tīrīšanu;

 

(Tas jāietver I pielikumā un jāpiemēro visām attiecīgajām transportlīdzekļu kategorijām.)

Grozījums Nr.  125

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – kg apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

kg) iesprūšanas risku;

 

(Tas jāietver I pielikumā un jāpiemēro visām attiecīgajām transportlīdzekļu kategorijām.)

Grozījums Nr.  126

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – kh apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

kh) ar uzstādīšanas kļūdām saistīto risku novēršanu;

 

(Tas jāietver I pielikumā un jāpiemēro visām attiecīgajām transportlīdzekļu kategorijām.)

Grozījums Nr.  127

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – ki apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ki) aizsargiem;

 

(Tas jāietver I pielikumā un jāpiemēro visām attiecīgajām transportlīdzekļu kategorijām.)

Grozījums Nr.  128

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – kj apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

kj) risku saistībā ar kustīgajām daļām;

 

(Tas jāietver I pielikumā un jāpiemēro visām attiecīgajām transportlīdzekļu kategorijām.)

Grozījums Nr.  129

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – kk apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

kk) materiāliem un izstrādājumiem;

 

(Tas jāietver I pielikumā un jāpiemēro visām attiecīgajām transportlīdzekļu kategorijām.)

Grozījums Nr.  130

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – kl apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

kl) akumulatoriem;

 

(Tas jāietver I pielikumā un jāpiemēro visām attiecīgajām transportlīdzekļu kategorijām.)

Grozījums Nr.  131

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – km apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

km) bremžu sistēmām, kam ir arī stāvbremzes funkcijas;

 

(Tas jāietver I pielikumā un jāpiemēro visām attiecīgajām transportlīdzekļu kategorijām.)

Grozījums Nr.  132

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

l) vadītāja aizsardzību pret kaitīgām vielām;

l) vadītāja aizsardzību pret kaitīgiem materiāliem un vielām vai pret skābekļa trūkumu;

 

(Tas jāpielāgo I pielikumā un jāpiemēro visām attiecīgajām transportlīdzekļu kategorijām.)

Grozījums Nr.  133

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – la apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

la) ugunsdrošību;

 

(Tas jāietver I pielikumā un jāpiemēro visām attiecīgajām transportlīdzekļu kategorijām.)

Grozījums Nr.  134

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – lb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

lb) vibrācijām;

 

(Tas jāietver I pielikumā un jāpiemēro visām attiecīgajām transportlīdzekļu kategorijām.)

Grozījums Nr.  135

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – lc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

lc) aizsardzību pret ārēju starojumu;

 

(Tas jāietver I pielikumā un jāpiemēro visām attiecīgajām transportlīdzekļu kategorijām.)

Grozījums Nr.  136

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – ld apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ld) aizsardzību pret tādu detaļu vai materiālu iedarbību, kuri sasniedz ekstrēmu temperatūru;

 

(Tas jāietver I pielikumā un jāpiemēro visām attiecīgajām transportlīdzekļu kategorijām.)

Grozījums Nr.  137

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – ma apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ma) risku attiecībā uz darba apstākļu izmaiņām;

 

(Tas jāietver I pielikumā un jāpiemēro visām attiecīgajām transportlīdzekļu kategorijām.)

Grozījums Nr.  138

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – mb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

mb) risku, ko rada virsmas, šķautnes vai stūri;

 

(Tas jāietver I pielikumā un jāpiemēro visām attiecīgajām transportlīdzekļu kategorijām.)

Grozījums Nr.  139

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – mc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

mc) risku, ko rada plīsumi cietos un elastīgos cauruļvados, kuri vada šķidras vielas, it sevišķi tādos, kuros ir augsts spiediens;

 

(Tas jāietver I pielikumā un jāpiemēro visām attiecīgajām transportlīdzekļu kategorijām.)

Grozījums Nr.  140

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – md apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

md) informāciju un brīdinājumiem.

 

(Tas jāietver I pielikumā un jāpiemēro visām attiecīgajām transportlīdzekļu kategorijām.)

Grozījums Nr.  141

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Šā panta 1. un 2. punktā minētās prasības piemēro transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām un tiem paredzētām atsevišķām tehniskām vienībām, ja ar šo regulu noteikts, ka tie pieder attiecīgajai transportlīdzekļu kategorijai.

3. Šā panta 1. un 2. punktā minētās prasības piemēro transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, ja I pielikumā noteikts, ka tie pieder attiecīgajai 4. pantā minētajai transportlīdzekļu kategorijai.

Grozījums Nr.  142

Regulas priekšlikums

8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Komisijai tiks piešķirtas pilnvaras, lai saskaņā ar 57. punktu pieņemtu deleģēto aktu, kurā izklāstītas detalizētas tehniskas prasības, tai skaitā testa procedūras un attiecīgā gadījumā robežvērtības, attiecībā uz 2. punktā minētajiem punktiem, lai nodrošinātu augstu ceļu satiksmes drošības līmeni.

4. Lai nodrošinātu, ka tiek panākts augsts darbības drošības līmenis, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 57. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros paredzētas detalizētas tehniskas prasības attiecībā uz šā panta 2. punktā uzskaitītajiem aspektiem, tai skaitā testa procedūrām un attiecīgā gadījumā robežvērtībām.

 

Šīs detalizētās tehniskās prasības ir tādas, kas paaugstina vai vismaz saglabā darbības drošības līmeni, kāds paredzēts 62. panta 1. punktā un 63. pantā minētajās direktīvās.

Grozījums Nr.  143

Regulas priekšlikums

9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Piemēro īpašās robežvērtības, procedūras un testēšanas prasības par piesārņotāju emisiju no pārvietojamiem agregātiem, kas izklāstītas Direktīvā 97/68/EK.

3. Piemēro īpašās robežvērtības, testa procedūras un testēšanas prasības par piesārņotāju emisiju no pārvietojamiem agregātiem, kas izklāstītas Direktīvā 97/68/EK.

Grozījums Nr.  144

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Šā panta 1. un 2. punktā minētās prasības piemēro transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām un tiem paredzētām atsevišķām tehniskām vienībām, ja ar šo regulu noteikts, ka tie pieder attiecīgajai transportlīdzekļu kategorijai.

4. Šā panta 1. un 2. punktā minētās prasības piemēro transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, ja I pielikumā noteikts, ka tie pieder attiecīgajai 4. pantā minētajai transportlīdzekļu kategorijai.

Grozījums Nr.  145

Regulas priekšlikums

9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Komisijai tiks piešķirtas pilnvaras, lai saskaņā ar 57. punktu pieņemtu deleģēto aktu, kurā sīki izklāstītas tehniskās prasības, tai skaitā testa procedūras un attiecīgā gadījumā robežvērtības, attiecībā uz 2. punkta b) apakšpunktā minēto ārējo skaņas līmeni un apstiprinātu motoru uzstādīšanu transportlīdzeklī, kā arī saistītās prasības attiecībā uz elastīgumu, kā noteikts 2. panta a) apakšpunktā un 3. punktā, lai nodrošinātu teicamus ekoloģiskos raksturlielumus.

5. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 57. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros sīki izklāstītas tehniskās prasības attiecībā uz ārējo skaņas līmeni, tai skaitā testa procedūrām un attiecīgā gadījumā robežvērtībām, un apstiprināt motoru uzstādīšanu transportlīdzeklī saistībā ar piesārņojošām emisijām, kā arī saistītās prasības attiecībā uz elastīgumu, lai nodrošinātu teicamus ekoloģiskos raksturlielumus.

 

Šīs īpašās tehniskās prasības ir tādas, kas paaugstina vai vismaz saglabā tādu vides aizsardzības līmeni, kāds paredzēts 62. panta 1. punktā un, attiecīgā gadījumā, 63. pantā minētajās direktīvās.

Grozījums Nr.  146

Regulas priekšlikums

10. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pabeigta transportlīdzekļa ES tipa apstiprināšanas procedūras

ES tipa apstiprināšanas procedūras

Grozījums Nr.  147

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Izgatavotājs var izvēlēties vienu no šādām procedūrām:

1. Iesniedzot pieteikumu par pabeigta transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu, izgatavotājs var vēlēties vienu no šādām procedūrām:

Grozījums Nr.  148

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) vairākposmu tipa apstiprināšanu.

svītrots

Grozījums Nr.  149

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna) un 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Turklāt izgatavotājs var izvēlēties vairākposmu tipa apstiprināšanu.

 

Sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprināšanai piemēro tipa apstiprināšanu vienā posmā.

Grozījums Nr.  150

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pakāpenisks tipa apstiprinājums ir transportlīdzekļa apstiprināšanas procedūra, kurā transportlīdzekļa sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām pakāpeniski savāc visu ES tipa apstiprinājuma sertifikātu komplektu un kuras beigās apstiprina gatavu transportlīdzekli.

Pakāpenisks tipa apstiprinājums ir transportlīdzekļa apstiprināšanas procedūra, kurā sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, kas veido transportlīdzekli, pakāpeniski savāc visu ES tipa apstiprinājuma sertifikātu komplektu un kuras beigās apstiprina gatavu transportlīdzekli.

Grozījums Nr.  151

Regulas priekšlikums

10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Vairākposmu tipa apstiprinājumu piešķir attiecībā uz nepabeigta vai vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa tipu, kas atbilst datiem informācijas mapē un attiecīgos I pielikumā uzskaitītajos aktos ietvertām tehniskām prasībām, ņemot vērā transportlīdzekļa pabeigtības pakāpi.

3. Vairākposmu tipa apstiprinājumu piešķir attiecībā uz nepabeigta vai vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa tipu, kas atbilst datiem informācijas mapē un attiecīgos I pielikumā uzskaitītajos aktos noteiktām tehniskām prasībām, ņemot vērā transportlīdzekļa pabeigtības pakāpi.

Grozījums Nr.  152

Regulas priekšlikums

10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Tipa apstiprinājumu attiecībā uz pabeigtības pēdējo posmu piešķir vienīgi pēc tam, kad apstiprinātājiestāde ir pārliecinājusies, ka saskaņā ar nepabeigtā transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu(-iem) pēdējā posmā apstiprinātais transportlīdzekļa tips atbilst visām tehniskajām prasībām, kas attiecībā uz konkrēto transportlīdzekļa kategoriju ir spēkā brīdī, kad izsniedz pabeigtā transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu.

4. Tipa apstiprinājumu attiecībā uz pabeigtības pēdējo posmu piešķir vienīgi pēc tam, kad apstiprinātājiestāde ir pārliecinājusies, ka pēdējā posmā apstiprinātais transportlīdzekļa tips atbilst visām tehniskajām prasībām, kas bija piemērojamas apstiprināšanas laikā. Tas ietver dokumentu pārbaudi attiecībā uz visām prasībām, kas paredzētas nepabeigta transportlīdzekļa tipa apstiprinājumā, kurš piešķirts vairākposmu tipa apstiprināšanas gaitā, pat ja tas ir piešķirts citai transportlīdzekļu kategorijai vai apakškategorijai.

Grozījums Nr.  153

Regulas priekšlikums

10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Apstiprināšanas procedūras izvēle neietekmē piemērojamās normatīvās prasības, kurām apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam jāatbilst laikā, kad izsniedz gatava transportlīdzeļa tipa apstiprinājumu.

5. Apstiprināšanas procedūras izvēle neietekmē piemērojamās prasības, kurām apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam jāatbilst laikā, kad izsniedz gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu.

Grozījums Nr.  154

Regulas priekšlikums

10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Komisijai piešķir īstenošanas pilnvaras, lai atbilstīgi 54. pantam izstrādātu paraugus saistībā ar tipa apstiprināšanas procedūru pasākumiem.

6. Komisija atbilstīgi 47. pantam pieņem deleģētus aktus, lai izstrādātu paraugus saistībā ar tipa apstiprināšanas procedūru pasākumiem.

Grozījums Nr.  155

Regulas priekšlikums

11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Par konkrēta tipa transportlīdzekli var iesniegt tikai vienu pieteikumu, un to var iesniegt tikai vienā dalībvalstī.

2. Par konkrēta tipa transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību var iesniegt tikai vienu pieteikumu, un to var iesniegt tikai vienā dalībvalstī.

Grozījums Nr.  156

Regulas priekšlikums

12. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Informācija, kas jāsniedz tipa apstiprinājuma pieteikumā

Informācijas mape

Grozījums Nr.  157

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Kā norādīts īstenošanas tiesību aktos, informācijas dokumentā ir uzskaitīta informācija, kas jāiesniedz pieteikuma iesniedzējam.

svītrots

Grozījums Nr.  158

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pieteikuma iesniedzējs apstiprinātājiestādei iesniedz informācijas mapi. Informācijas mapē iekļauj informācijas dokumentu un visus datus, rasējumus, fotoattēlus un citu tajā prasīto informāciju. Šo informāciju iesniedz uz papīra vai elektroniski.

Pieteikuma iesniedzējs apstiprinātājiestādei iesniedz informācijas mapi.

 

Informācijas mapē iekļauj:

 

a) informācijas dokumentu;

 

b) visus datus, rasējumus, fotoattēlus un citu informāciju;

 

c) attiecībā uz transportlīdzekļiem — norādes par procedūru(-ām), kas izraudzīta(-as) saskaņā ar 10. panta 1. punktu.

Grozījums Nr.  159

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Informācijas mapi var iesniegt papīra vai elektroniskā formātā atkarībā no tā, kā to var pieņemt tehniskais dienests un apstiprinātājiestāde.

Grozījums Nr.  160

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Komisija saskaņā ar 57. pantu pieņem deleģētus aktus, lai noteiktu, kāda informācija ir jāiesniedz apstiprinātājiestādei atbilstīgi šim pantam, ņemot vērā 13. pantā noteiktās prasības.

Grozījums Nr.  161

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisijai piešķir ieviešanas pilnvaras, lai tā izstrādātu informācijas dokumenta un informācijas mapes paraugus atbilstīgi 54. pantam.

Komisija pieņemt īstenošanas aktu, lai noteiktu informācijas dokumenta un informācijas mapes paraugus. Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 55. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.  162

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pakāpeniska tipa apstiprinājuma pieteikumam pievieno informācijas mapi un pilnīgu to tipa apstiprinājuma sertifikātu komplektu, kas prasīti saskaņā ar I pielikumā minētajiem piemērojamajiem atsevišķajiem aktiem un ANO EEK noteikumiem vai ESAO kodiem.

Saskaņā ar 12. pantu pakāpeniska tipa apstiprinājuma pieteikumam pievieno informācijas mapi un pilnīgu to tipa apstiprinājuma sertifikātu komplektu, kas prasīti saskaņā ar I pielikumā minētajiem piemērojamiem aktiem un ANO EEK noteikumiem vai ESAO kodiem.

Grozījums Nr.  163

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Viena posma tipa apstiprināšanas pieteikumam pievieno informācijas mapi, kurā iekļauta attiecīgā informācija saistībā ar I pielikumā minētajiem aktiem.

2. Saskaņā ar 12. pantu viena posma tipa apstiprināšanas pieteikumam pievieno informācijas mapi, kurā iekļauta attiecīgā informācija saistībā ar I pielikumā minētajiem aktiem.

Grozījums Nr.  164

Regulas priekšlikums

13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Jaukta tipa apstiprinājuma procedūrā informācijas mapei pievieno vienu vai vairākus tipa apstiprinājuma sertifikātus, kas prasīti saskaņā ar I pielikumā minētajiem piemērojamajiem atsevišķajiem aktiem un ANO EEK noteikumiem vai ESAO kodiem, un, ja tipa sertifikātu neiesniedz, tad pievieno šīs regulas īstenošanas pasākumos prasīto attiecīgo informāciju saistībā ar I pielikumā minētajiem aktiem.

3. Jaukta tipa apstiprinājuma procedūrā informācijas mapei pievieno vienu vai vairākus tipa apstiprinājuma sertifikātus, kas prasīti saskaņā ar I pielikumā minētajiem piemērojamiem aktiem un ANO EEK noteikumiem vai ESAO kodiem, un, ja tipa sertifikātu neiesniedz, tad pievieno šīs regulas īstenošanas pasākumos prasīto attiecīgo informāciju saistībā ar I pielikumā minētajiem aktiem.

Grozījums Nr.  165

Regulas priekšlikums

13. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šā punkta a) un b) apakšpunktā norādīto informāciju var iesniegt saskaņā ar 2. punktu.

Šā punkta a) un b) apakšpunktā norādīto informāciju var iesniegt saskaņā ar 3. punktu.

Grozījums Nr.  166

Regulas priekšlikums

13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Apstiprinātājiestāde, prasību pienācīgi pamatojot, var prasīt izgatavotāju iesniegt jebkādu papildu informāciju, kas vajadzīga, lai varētu pieņemt lēmumu par to, kādi testi ir jāveic, vai arī – lai palīdzētu veikt minētos testus.

5. Apstiprinātājiestāde, prasību pienācīgi pamatojot, var pieprasīt izgatavotājam iesniegt jebkādu papildu informāciju, kas vajadzīga, lai varētu pieņemt lēmumu par to, kādi testi ir jāveic, vai arī — lai palīdzētu veikt minētos testus.

Grozījums Nr.  167

Regulas priekšlikums

14. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Procedūras, kas jāievēro sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību ES tipa apstiprināšanā

svītrots

Izgatavotājs iesniedz pieteikumu apstiprinātājiestādei.

 

Par konkrēta tipa sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību var iesniegt tikai vienu pieteikumu, un to var iesniegt tikai vienā dalībvalstī.

 

Par katru apstiprināmo tipu iesniedz atsevišķu pieteikumu.

 

Pamatojums

Šis pants ir ietverts 10. un 11. pantā.

Grozījums Nr.  168

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Apstiprinātājiestādes ES tipa apstiprinājumu piešķir vienīgi tad, ja ir pārliecinājušās, ka 19. pantā minētās ražošanas atbilstības procedūras ir īstenotas, un ja transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķās tehniskās vienības tips atbilst piemērojamām prasībām.

1. Apstiprinātājiestādes ES tipa apstiprinājumu piešķir tikai pēc tam, kad tās ir pārliecinājušās par atbilstību 19. pantā minētajām ražošanas atbilstības procedūrām un par transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķās tehniskās vienības tipa atbilstību piemērojamām prasībām.

Grozījums Nr.  169

Regulas priekšlikums

15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja apstiprinātājiestāde konstatē, ka transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība, lai gan ir izgatavota saskaņā ar paredzētajiem noteikumiem, tomēr rada nopietnu apdraudējumu ceļu satiksmes drošībai vai nopietni kaitē videi vai sabiedrības veselībai, vai traktoriem – rada nopietnu apdraudējumu darba drošībai, tā var atteikties piešķirt ES tipa apstiprinājumu. Šādā gadījumā tā pārējo dalībvalstu apstiprinātājiestādēm un Komisijai tūlīt nosūta sīku informāciju, izskaidrojot lēmuma iemeslus un darot zināmus konstatēto faktu pierādījumus.

3. Ja apstiprinātājiestāde konstatē, ka transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība, lai gan atbilst paredzētajiem noteikumiem, tomēr rada nopietnu apdraudējumu drošībai vai var nopietni kaitēt videi vai sabiedrības veselībai, vai rada nopietnu apdraudējumu darba drošībai, tā var atteikties piešķirt ES tipa apstiprinājumu. Šādā gadījumā tā pārējo dalībvalstu apstiprinātājiestādēm un Komisijai tūlīt nosūta sīku informāciju, izskaidrojot lēmuma iemeslus un darot zināmus konstatēto faktu pierādījumus.

Grozījums Nr.  170

Regulas priekšlikums

15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. ES tipa apstiprinājuma sertifikātus numurē saskaņā ar harmonizēto sistēmu.

4. ES tipa apstiprinājuma sertifikātus numurē saskaņā ar harmonizēto sistēmu, ko Komisija noteikusi īstenošanas aktā. Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 55. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.  171

Regulas priekšlikums

15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Par katru transportlīdzekļa tipu, ko tā apstiprinājusi, apstiprinātājiestāde 20 darbadienās pārējo dalībvalstu apstiprinātājiestādēm nosūta transportlīdzekļa ES tipa apstiprinājuma sertifikāta kopiju kopā ar pielikumiem. Papīra versiju var aizstāt ar elektronisku datni.

5. Par katru transportlīdzekļa tipu, ko tā apstiprinājusi, apstiprinātājiestāde 20 darbadienās pārējo dalībvalstu apstiprinātājiestādēm nosūta transportlīdzekļa ES tipa apstiprinājuma sertifikāta kopiju kopā ar pielikumiem, izmantojot kopēju drošu elektronisku apmaiņas sistēmu.

Grozījums Nr.  172

Regulas priekšlikums

15. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Apstiprinātājiestāde reizi trijos mēnešos pārējo dalībvalstu apstiprinātājiestādēm nosūta sarakstu ar sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību ES tipa apstiprinājumiem, ko tā iepriekšējā posmā piešķīrusi, grozījusi, atteikusi vai atsaukusi.

7. Reizi trijos mēnešos apstiprinātājiestāde pārējo dalībvalstu apstiprinātājiestādēm nosūta sarakstu ar ES tipa apstiprinājumiem, ko tā iepriekšējā posmā piešķīrusi, grozījusi, atteikusi vai atsaukusi attiecībā uz sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām.

Grozījums Nr.  173

Regulas priekšlikums

15. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8. Ja citas dalībvalsts apstiprinātājiestāde to pieprasa, tad apstiprinātājiestāde, kas piešķīrusi ES tipa apstiprinājumu, 20 darbadienās pēc minētās prasības saņemšanas nosūta tai attiecīgā ES tipa apstiprinājuma sertifikāta kopiju kopā ar pielikumiem. Papīra versiju var aizstāt ar elektronisku datni.

8. Ja citas dalībvalsts apstiprinātājiestāde to pieprasa, tad apstiprinātājiestāde, kas piešķīrusi ES tipa apstiprinājumu, 20 darbadienās pēc minētās prasības saņemšanas nosūta tai pieprasītā ES tipa apstiprinājuma sertifikāta kopiju kopā ar pielikumiem, izmantojot kopēju drošu elektronisku apmaiņas sistēmu.

Grozījums Nr.  174

Regulas priekšlikums

15. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9. Pēc Komisijas pieprasījuma apstiprinātājiestāde 5. līdz 8. punktā minēto informāciju iesniedz arī Komisijai.

9. (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.  175

Regulas priekšlikums

15. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10. Apstiprinātājiestāde sagatavo informācijas paketi, kurā ietilpst informācijas mape ar testu ziņojumiem un visa pārējā dokumentācija, ko tehniskais dienests vai apstiprinātājiestāde pievieno informācijas mapei savu pienākumu veikšanas gaitā. Informācijas paketē ir satura rādītājs, kurā uzskaitīts informācijas paketes saturs, kas atbilstīgi numurēts vai citādi apzīmēts, lai skaidri identificētu visas lapas, un minētā dokumenta forma ir tāda, lai tā nodrošinātu pārskatu par ES tipa apstiprinājuma pārvaldības secīgām darbībām, it īpaši par pārskatīšanas un atjaunināšanas datumiem.

10. Apstiprinātājiestāde sagatavo informācijas paketi, kurā ietilpst informācijas mape ar testu ziņojumiem un visa pārējā dokumentācija, ko tehniskais dienests vai apstiprinātājiestāde pievieno informācijas mapei savu pienākumu veikšanas gaitā. Informācijas paketē ir satura rādītājs, kurā uzskaitīts informācijas paketes saturs, kas atbilstīgi numurēts vai citādi apzīmēts, lai skaidri identificētu visas lapas, un katra dokumenta forma ir tāda, lai tā nodrošinātu pārskatu par ES tipa apstiprinājuma pārvaldības secīgām darbībām, it īpaši par pārskatīšanas un atjaunināšanas datumiem.

Grozījums Nr.  176

Regulas priekšlikums

16. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Īpašas prasības attiecībā uz tipa apstiprinājuma sertifikātu

Īpašas prasības attiecībā uz ES tipa apstiprinājuma sertifikātu

Grozījums Nr.  177

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Tipa apstiprinājuma sertifikātam pievieno šādus pielikumus:

1. ES tipa apstiprinājuma sertifikātam pievieno šādus pielikumus:

Grozījums Nr.  178

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) 15. pantā minēto informācijas paketi;

a) 15. panta 10. punktā minēto informācijas paketi;

Grozījums Nr.  179

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ca) atbilstības sertifikāta aizpildītu paraugu.

Grozījums Nr.  180

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Tipa apstiprinājuma sertifikātu izsniedz, pamatojoties uz paraugu, kas noteikts šīs regulas īstenošanas aktā.

2. ES tipa apstiprinājuma sertifikātu izsniedz, pamatojoties uz paraugu, ko Komisija noteikusi īstenošanas aktā. Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 55. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.  181

Regulas priekšlikums

16. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) aizpilda visas attiecīgās ES tipa apstiprinājuma sertifikāta iedaļas, arī pievienoto testu rezultātu lapu saskaņā ar šīs regulas īstenošanas aktā ietverto tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugu;

a) aizpilda visas attiecīgās ES tipa apstiprinājuma sertifikāta iedaļas, arī pievienoto testu rezultātu lapu;

Grozījums Nr.  182

Regulas priekšlikums

16. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Komisija īstenošanas aktā nosaka a) punktā minēto testu rezultātu lapas paraugu. Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 55. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.  183

Regulas priekšlikums

16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Ja ES tipa apstiprinājumam saskaņā ar 26. pantu ir piemēroti kādi derīguma termiņa ierobežojumi vai ir piešķirti atbrīvojumi no dažiem aktu noteikumiem, minētos ierobežojumus vai atbrīvojumus norāda ES tipa apstiprinājuma sertifikātā.

4. Ja ES tipa apstiprinājumam saskaņā ar 26. pantu ir piemēroti kādi derīguma termiņa ierobežojumi vai ir piešķirti atbrīvojumi no dažiem šīs regulas vai saskaņā ar šo regulu pieņemto deleģēto un īstenošanas aktu noteikumiem, minētos ierobežojumus vai atbrīvojumus norāda ES tipa apstiprinājuma sertifikātā.

Grozījums Nr.  184

Regulas priekšlikums

16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Ja izgatavotājs ir izvēlējies jauktu tipa apstiprināšanas procedūru, apstiprinātājiestāde informācijas dokumentā aizpilda atsauces uz normatīvajos aktos paredzētajiem testu protokoliem, par ko nav pieejami ES tipa apstiprinājuma sertifikāti. Komisijai piešķir īstenošanas pilnvaras, lai tā atbilstīgi 54. pantam izstrādātu šāda dokumenta paraugu.

5. Ja izgatavotājs ir izvēlējies jauktu tipa apstiprināšanas procedūru, apstiprinātājiestāde informācijas dokumentā aizpilda atsauces uz 18. panta 1. punktā minētajos īstenošanas aktos paredzētajiem testu protokoliem, par kuriem nav pieejami ES tipa apstiprinājuma sertifikāti.

Grozījums Nr.  185

Regulas priekšlikums

16. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Ja izgatavotājs izvēlas tipa apstiprināšanu vienā posmā, apstiprinātājiestāde izveido piemērojamo prasību vai aktu sarakstu un pievieno minēto sarakstu ES tipa apstiprinājuma sertifikātam. Komisijai piešķir īstenošanas pilnvaras, lai tā atbilstīgi 54. pantam izstrādātu šāda dokumenta paraugu.

6. Ja izgatavotājs izvēlas tipa apstiprināšanu vienā posmā, apstiprinātājiestāde izveido piemērojamo prasību vai aktu sarakstu un pievieno minēto sarakstu ES tipa apstiprinājuma sertifikātam. Komisija ar īstenošanas aktu pieņem šāda saraksta paraugu. Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 55. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.  186

Regulas priekšlikums

17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. ES tipa apstiprinājumus piešķir sistēmām, kas atbilst datiem informācijas mapē un attiecīgajā I pielikumā minētajā aktā paredzētām tehniskām prasībām.

1. ES tipa apstiprinājumus piešķir sistēmām, kas atbilst datiem informācijas mapē un attiecīgajā I pielikumā minētajos aktos paredzētām tehniskām prasībām.

Grozījums Nr.  187

Regulas priekšlikums

17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību ES tipa apstiprinājumus piešķir sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām, kas atbilst datiem informācijas mapē un attiecīgajā atsevišķajā I pielikumā minētajā aktā paredzētām tehniskām prasībām.

2. Sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību ES tipa apstiprinājumus piešķir sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām, kas atbilst datiem informācijas mapē un attiecīgajā atsevišķajā I pielikumā minētajos aktos paredzētām tehniskām prasībām.

Grozījums Nr.  188

Regulas priekšlikums

17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja uz sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām – neatkarīgi no tā, vai tās ir paredzētas remontam, apkopei vai profilaksei – arī attiecas transportlīdzekļa sistēmas tipa apstiprināšana, tad nav jāveic šīs sastāvdaļas vai tehniskās vienības papildu apstiprināšana, ja vien to neparedz attiecīgais I pielikumā minētais akts.

3. Ja uz sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām — neatkarīgi no tā, vai tās ir paredzētas remontam, apkopei vai profilaksei — arī attiecas transportlīdzekļa sistēmas tipa apstiprināšana, tad nav jāveic šīs sastāvdaļas vai tehniskās vienības papildu apstiprināšana, ja vien to neparedz attiecīgie I pielikumā minētie akti.

Grozījums Nr.  189

Regulas priekšlikums

17. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šādos gadījumos ES tipa apstiprinājuma sertifikātā norāda jebkādu lietojuma ierobežojumu un precizē īpašus montāžas nosacījumus.

Šādos gadījumos ES tipa apstiprinājuma sertifikātā norāda jebkādu sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības lietojuma ierobežojumu un precizē īpašus montāžas nosacījumus.

Grozījums Nr.  190

Regulas priekšlikums

17. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja tādu sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību uzstāda transportlīdzekļa izgatavotājs, tās atbilstību spēkā esošajiem lietojuma ierobežojumiem vai montāžas nosacījumiem pārbauda, apstiprinot transportlīdzekli.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.  191

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Minētajos aktos apraksta testa procedūras un īpašo aprīkojumu, un darbarīkus, kas jāizmanto minēto testu veikšanai.

Attiecīgajos I pielikumā minētajos aktos nosaka pirmajā daļā minētās testa procedūras un īpašo aprīkojumu, un darbarīkus, kas jāizmanto minēto testu veikšanai.

Grozījums Nr.  192

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Komisija pieņem īstenošanas aktu, lai noteiktu vispārējas prasības attiecībā uz ziņojumu par testu. Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 55. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.  193

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Izgatavotājs apstiprinātājiestādei dara pieejamus tik daudzus transportlīdzekļus, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, cik ir vajadzīgs saskaņā ar attiecīgajiem aktiem, lai veiktu prasītos testus.

2. Izgatavotājs apstiprinātājiestādei dara pieejamus tik daudzus transportlīdzekļus, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, cik ir vajadzīgs saskaņā ar attiecīgajiem I pielikumā uzskaitītajiem aktiem, lai veiktu prasītos testus.

Grozījums Nr.  194

Regulas priekšlikums

18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Attiecībā uz prasībām deleģētajos aktos, kas pieņemti saskaņā ar šo regulu, un pēc izgatavotāja lūguma var izmantot virtuālas testēšanas metodes kā alternatīvu 1. punktā minētām testēšanas procedūrām, ja panākta vienošanās ar apstiprinātājiestādi.

4. Attiecībā uz prasībām, kuras noteiktas 6. punktā minētajos deleģētajos aktos, un pēc izgatavotāja lūguma, ja panākta vienošanās ar apstiprinātājiestādi, var izmantot virtuālas testēšanas metodes kā alternatīvu 1. punktā minētām testēšanas procedūrām.

Grozījums Nr.  195

Regulas priekšlikums

18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Virtuālās testēšanas metodes atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti deleģētajos aktos, kuri pieņemti saskaņā ar šo regulu.

5. Virtuālās testēšanas metodes atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti 6. punktā minētajos deleģētajos aktos.

Grozījums Nr.  196

Regulas priekšlikums

18. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Komisijai piešķir pilnvaras, lai tā saskaņā ar 57. pantu pieņemtu deleģēto aktu, norādot to, uz kādām prasībām var attiecināt virtuālo testēšanu un paredzot nosacījumus, ar kādiem šāda virtuāla testēšana veicama, lai nodrošinātu to, ka virtuālajā testēšanā iegūtie rezultāti ir tikpat jēgpilni kā fiziskā testēšanā iegūti rezultāti.

6. Lai nodrošinātu to, ka virtuālajā testēšanā iegūtie rezultāti ir tikpat jēgpilni kā fiziskā testēšanā iegūti rezultāti, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 57. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz to, uz kādām prasībām var attiecināt virtuālo testēšanu un paredzot nosacījumus, ar kādiem šādu virtuālu testēšanu veic.

 

Pieņemot šos deleģētos aktus, Komisija pamatojas uz Direktīvas 2007/46/EK XVI pielikumā paredzētajām attiecīgajām prasībām un procedūrām.

Grozījums Nr.  197

Regulas priekšlikums

19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Apstiprinātājiestāde, kas piešķir ES tipa apstiprinājumu, veic visus vajadzīgos pasākumus, lai – vajadzības gadījumā sadarbojoties ar pārējo dalībvalstu apstiprinātājiestādēm – pārbaudītu, vai ir veikti piemēroti pasākumi, kas nodrošina to, ka izgatavotie transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības attiecīgā gadījumā atbilst apstiprinātajam tipam.

1. Apstiprinātājiestāde, kas piešķir ES tipa apstiprinājumu, veic visus vajadzīgos pasākumus, lai — vajadzības gadījumā sadarbojoties ar pārējo dalībvalstu apstiprinātājiestādēm — pārbaudītu, vai ir veikti piemēroti pasākumi, kas nodrošina to, ka izgatavošanā esošie transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības attiecīgā gadījumā atbilst apstiprinātajam tipam.

Grozījums Nr.  198

Regulas priekšlikums

19. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Apstiprinātājiestāde, kas piešķir tipa apstiprinājumu pabeigtam transportlīdzeklim, veic nepieciešamos pasākumus, lai pārliecinātos, ka izgatavotāja izdotie atbilstības sertifikāti ir saskaņā ar 24. pantu. Šajā nolūkā apstiprinātājiestāde pārliecinās, ka pietiekams skaits atbilstības sertifikātu paraugu ir saskaņā ar 24. pantu un ka izgatavotājs ir paredzējis atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka atbilstības sertifikātos ir ietverti pareizi dati.

Grozījums Nr.  199

Regulas priekšlikums

19. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Apstiprinātājiestāde, kas piešķīrusi ES tipa apstiprinājumu, veic visus vajadzīgos pasākumus attiecībā uz piešķirto apstiprinājumu, lai – vajadzības gadījumā sadarbojoties ar pārējo dalībvalstu apstiprinātājiestādēm – pārbaudītu, vai 1. punktā minētie pasākumi joprojām ir piemēroti un vai, attiecīgi, izgatavotie transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības joprojām atbilst apstiprinātajam tipam.

Apstiprinātājiestāde, kas piešķīrusi ES tipa apstiprinājumu, veic visus vajadzīgos pasākumus attiecībā uz piešķirto apstiprinājumu, lai — nepieciešamības gadījumā sadarbojoties ar pārējo dalībvalstu apstiprinātājiestādēm — pārbaudītu, vai 1. un 1.a punktā minētie pasākumi joprojām ir piemēroti un vai attiecīgi ražošanā esošie transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības joprojām atbilst apstiprinātajam tipam.

Grozījums Nr.  200

Regulas priekšlikums

19. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai pārliecinātos, ka transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības atbilst apstiprinātajam tipam, izmanto vienīgi tās procedūras, kas izklāstītas šīs regulas īstenošanas aktos. Lai to nodrošinātu, tās dalībvalsts apstiprinātājiestāde, kas piešķīrusi ES tipa apstiprinājumu, ar izgatavotāja telpās, tostarp ražotnēs ņemtiem paraugiem var veikt visus prasītos kontroles pasākumus vai testus, kas saistīti ar normatīvo prasību, uz kuru attiecas ES tipa apstiprinājums.

Lai pārliecinātos, ka transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļas vai atsevišķa tehniska vienība atbilst apstiprinātajam tipam, apstiprinātājiestāde, kas piešķīrusi ES tipa apstiprinājumu, ar izgatavotāja telpās, tostarp ražotnēs, ņemtiem paraugiem var veikt visus kontroles pasākumus vai testus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu atbilstību prasībām, kuras piemēro ES tipa apstiprinājumam.

Grozījums Nr.  201

Regulas priekšlikums

19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja apstiprinātājiestāde, kas piešķīrusi ES tipa apstiprinājumu, konstatē, ka netiek veikti 1. punktā minētie pasākumi, ka tie būtiski atšķiras no pasākumiem un kontroles plāniem, par ko ir panākta vienošanās, ka tos vairs neveic vai ka tie vairs nav uzskatāmi par piemērotiem, kaut gan ražošana turpinās, apstiprinātājiestāde veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu pareizu ražošanas atbilstības procedūras norisi vai atsauc tipa apstiprinājumu.

3. Ja apstiprinātājiestāde, kas piešķīrusi ES tipa apstiprinājumu, konstatē, ka netiek veikti 1. un 1.a punktā minētie pasākumi, ka tie būtiski atšķiras no pasākumiem un kontroles plāniem, par ko ir panākta vienošanās, ka tos vairs neveic vai ka tie vairs nav uzskatāmi par piemērotiem, kaut gan ražošana tiek turpināta, veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu pareizu ražošanas atbilstības procedūras norisi vai atsauc tipa apstiprinājumu.

Grozījums Nr.  202

Regulas priekšlikums

19. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Komisija, pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar 57. pantu, nosaka detalizētus pasākumus attiecībā uz saistītajām ražošanas atbilstības un pārbaudes procedūrām. Pieņemot šos deleģētos aktus, Komisija pamatojas uz Direktīvā 2003/37/EK paredzētajiem pasākumiem un procedūrām.

Grozījums Nr.  203

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Apstiprinātājiestāde saskaņā ar šajā nodaļā izklāstītajiem noteikumiem pieņem lēmumu par to, kādu procedūru veikt.

Apstiprinātājiestāde pieņem lēmumu par to, kuras no 21. pantā minētajām procedūrām veikt.

Grozījums Nr.  204

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vajadzības gadījumā apstiprinātājiestāde, apspriežoties ar izgatavotāju, var pieņemt lēmumu, ka ir jāizsniedz jauns ES tipa apstiprinājums vai jauns individuāls apstiprinājums.

Vajadzības gadījumā apstiprinātājiestāde pēc apspriešanās ar izgatavotāju var pieņemt lēmumu, ka ir jāizsniedz jauns ES tipa apstiprinājums.

Grozījums Nr.  205

Regulas priekšlikums

21. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Īpaši noteikumi par transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām

ES tipa apstiprinājumu pārskatīšana un pagarināšana

Grozījums Nr.  206

Regulas priekšlikums

21. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) saskaņā ar kādu aktu, ko piemēro apstiprinātam transportlīdzekļa tipam vai apstiprinātai sistēmai, sastāvdaļai vai atsevišķai tehniskai vienībai, stājas spēkā jaunas prasības.

c) saskaņā ar jebkuru no I pielikumā uzskaitītajiem aktiem, ko piemēro apstiprinātam transportlīdzekļa tipam vai apstiprinātai sistēmai, sastāvdaļai vai atsevišķai tehniskai vienībai, ir piemērojamas jaunas prasības.

Grozījums Nr.  207

Regulas priekšlikums

21. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Transportlīdzekļa tipa apstiprinājumā nav vajadzīgi nekādi grozījumi, ja 2. punkta c) apakšpunktā minētās jaunās prasības no tehniska viedokļa minētā tipa transportlīdzeklim nav būtiskas vai attiecas uz citu kategoriju transportlīdzekļiem.

Grozījums Nr.  208

Regulas priekšlikums

23. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) ir stājušās spēkā jaunas un obligātas akta, ko piemēro apstiprinātam transportlīdzekļa tipam, prasības par jaunu transportlīdzekļu reģistrāciju, pārdošanu vai nodošanu ekspluatācijā, un apstiprinājumu nevar attiecīgi atjaunināt;

a) ir stājušās spēkā tādas jaunas un obligātas prasības par jaunu transportlīdzekļu laišanu tirgū, reģistrāciju vai nodošanu ekspluatācijā, kuras ietvertas jebkurā no I pielikumā uzskaitītajiem aktiem, ko piemēro apstiprinātam transportlīdzekļa tipam, un apstiprinājumu nevar attiecīgi atjaunināt;

Grozījums Nr.  209

Regulas priekšlikums

23. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ca) apstiprinājums ir atcelts saskaņā ar 19. panta 3. punktu vai 37. panta 1. punktu.

Grozījums Nr.  210

Regulas priekšlikums

24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Izgatavotājs izmanto atbilstības sertifikāta paraugu, kas paredzēts īstenošanas pasākumos atbilstīgi 54. pantam.

2. Atbilstības sertifikāta sagatavošanai izgatavotājs izmanto paraugu, ko Komisija noteikusi īstenošanas aktā. Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 55. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.  211

Regulas priekšlikums

24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Atbilstības sertifikātu sagatavo tās dalībvalsts oficiālajā valodā, kur transportlīdzeklis iegādāts, ja vien ar transportlīdzekļa pircēju nav panākta citāda vienošanās.

3. Atbilstības sertifikātu sagatavo vienā no oficiālajām Savienības valodām pēc izgatavotāja izvēles, ja vien ar transportlīdzekļa pircēju nav panākta citāda vienošanās.

Grozījums Nr.  212

Regulas priekšlikums

24. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Atbilstības sertifikātu izstrādā tā, lai novērstu viltojumus. Lai to nodrošinātu, izmantoto papīru aizsargā vai nu ar krāsainiem grafiskiem rakstiem, vai ar ūdenszīmi, kurā attēlots izgatavotāja identifikācijas marķējums.

4. Atbilstības sertifikātu izstrādā tā, lai novērstu viltojumus. Lai to nodrošinātu, izmantoto papīru aizsargā ar piemērotiem līdzekļiem, piemēram, krāsainiem grafiskiem rakstiem vai ūdenszīmi, kurā attēlots izgatavotāja identifikācijas marķējums.

Pamatojums

Atbilstības sertifikāta aizsardzībai pieejamas vēl daudzas citas iespējas, piemēram, hologrammas; regulā izvēle jāatstāj izgatavotāja ziņā, sniedzot tikai dažus nesaistošus piemērus.

Grozījums Nr.  213

Regulas priekšlikums

24. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Atbilstības sertifikātu aizpilda pilnībā, un tajā neiekļauj citus transportlīdzekļa izmantošanas ierobežojumus kā vien normatīvā aktā paredzētos.

5. Atbilstības sertifikātu aizpilda pilnībā. Tajā neiekļauj citus transportlīdzekļa izmantošanas ierobežojumus kā vien tos, kas paredzēti Komisijas pieņemtajos īstenošanas aktos. Šos īstenojošos tiesību aktus pieņem saskaņā ar 55. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.  214

Regulas priekšlikums

24. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Izgatavotājs nepabeigtu vai vairākos posmos pabeigtu transportlīdzekļu atbilstības sertifikāta otrā pusē aizpilda vienīgi tās pozīcijas, kas ir pievienotas vai grozītas konkrētā apstiprināšanas posmā, un attiecīgos gadījumos sertifikātam pievieno visus iepriekš saņemtos atbilstības sertifikātus.

6. Izgatavotājs nepabeigtu vai vairākos posmos pabeigtu transportlīdzekļu atbilstības sertifikātā aizpilda vienīgi tās pozīcijas, kas ir pievienotas vai grozītas konkrētā apstiprināšanas posmā, un attiecīgos gadījumos sertifikātam pievieno visus iepriekšējos posmos saņemtos atbilstības sertifikātus.

Grozījums Nr.  215

Regulas priekšlikums

24. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9. Neskarot 1. punktu, izgatavotājs dalībvalsts reģistrācijas iestādei elektroniski var pārsūtīt atbilstības sertifikāta datus vai informāciju.

9. Neskarot 1. punktu, izgatavotājs dalībvalsts reģistrācijas iestādei elektroniski var pārsūtīt atbilstības sertifikātu.

Grozījums Nr.  216

Regulas priekšlikums

24. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10. Atbilstības sertifikāta dublikātu var izsniegt vienīgi izgatavotājs. Sertifikāta dublikāta pirmajā lappusē jābūt skaidri salasāmam vārdam “dublikāts”.

10. Atbilstības sertifikāta dublikātu izsniedz vienīgi izgatavotājs. Sertifikāta dublikāta pirmajā lappusē skaidri norāda vārdu “dublikāts”.

Grozījums Nr.  217

Regulas priekšlikums

25. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tipa apstiprinājuma marķējums

Tiesību aktos noteikta plāksne ar atbilstīgu transportlīdzekļu marķējumu un sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprinājuma marķējums

Grozījums Nr.  218

Regulas priekšlikums

25. pants – -1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.a Transportlīdzekļa izgatavotājs uz katra transportlīdzekļa, kas izgatavots atbilstīgi apstiprinātajam tipam, izvieto tiesību aktos noteikto plāksni ar atbilstīgu marķējumu, kā paredzēts attiecīgajā deleģētajā vai īstenošanas aktā, kurš pieņemts saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr.  219

Regulas priekšlikums

25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību izgatavotājs, neatkarīgi no tā, vai tās ir sistēmas daļas, katrai saskaņā ar apstiprināto tipu izgatavotai sastāvdaļai vai vienībai piestiprina tipa apstiprinājuma marķējumu, kā paredzēts attiecīgajā šīs regulas deleģētajā aktā vai attiecīgajos ANO EEK noteikumos, vai ESAO kodos.

1. Sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību izgatavotājs, neatkarīgi no tā, vai tās ir sistēmas daļas, katrai saskaņā ar apstiprināto tipu izgatavotai sastāvdaļai vai atsevišķai tehniskai vienībai piestiprina tipa apstiprinājuma marķējumu, kā paredzēts attiecīgajā deleģētajā vai īstenošanas aktā, kas pieņemts saskaņā ar šo regulu, vai attiecīgajos ANO EEK noteikumos, vai ESAO kodos.

Grozījums Nr.  220

Regulas priekšlikums

25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. ES tipa apstiprinājuma marķējumu izstrādā saskaņā ar paraugu šīs regulas īstenošanas tiesību aktā.

3. ES tipa apstiprinājuma marķējumam jāatbilst paraugam, ko Komisija nosaka īstenošanas aktos. Šos īstenojošos tiesību aktus pieņem saskaņā ar 55. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.  221

Regulas priekšlikums

IX nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ATBRĪVOJUMI UN JAUNAS TEHNOLOĢIJAS VAI KONCEPCIJAS, NEATBILSTĪBA DELEĢĒTAJIEM AKTIEM VAI ANO EEK NOTEIKUMIEM

UZ JAUNĀM TEHNOLOĢIJĀM VAI KONCEPCIJĀM ATTIECINĀMI ATBRĪVOJUMI

Grozījums Nr.  222

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Izgatavotājs var pieteikties ES tipa apstiprinājumam attiecībā uz tipa apstiprinājumu sistēmai, sastāvdaļai vai atsevišķai tehniskai vienībai, kurā iekļautas jaunas tehnoloģijas vai koncepcijas, kas neatbilst vienam vai vairākiem I pielikumā minētiem aktiem vai prasībām.

1. Izgatavotājs var pieteikties ES tipa apstiprinājumam attiecībā uz tipa apstiprinājumu sistēmai, sastāvdaļai vai atsevišķai tehniskai vienībai, kurā iekļautas jaunas tehnoloģijas vai koncepcijas, kas neatbilst vienam vai vairākiem I pielikumā minētiem aktiem.

Grozījums Nr.  223

Regulas priekšlikums

26. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) pieteikumā norādīti iemesli, kāpēc attiecīgas tehnoloģijas vai koncepcijas dēļ sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība neatbilst prasībām;

a) pieteikumā norādīti iemesli, kāpēc attiecīgas tehnoloģijas vai koncepcijas dēļ sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība neatbilst vienam vai vairākiem I pielikumā minētajiem aktiem;

Grozījums Nr.  224

Regulas priekšlikums

26. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) pieteikumā aprakstīta jaunās tehnoloģijas ietekme uz drošību un vidi, kā arī pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu to, ka salīdzinājumā ar prasībām, no kurām prasīts atbrīvojums, ir nodrošināts vismaz līdzvērtīgs drošības un vides aizsardzības līmenis.

b) pieteikumā aprakstīta jaunās tehnoloģijas ietekme uz drošību un vidi, kā arī pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu vismaz līdzvērtīgu drošības un vides aizsardzības līmeni, kāds paredzēts prasībām, no kurām prasīts atbrīvojums;

Grozījums Nr.  225

Regulas priekšlikums

26. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Šāda ES tipa apstiprinājuma piešķiršanai, piešķirot atbrīvojumus jaunām tehnoloģijām vai koncepcijām, jāsaņem Komisijas atļauja. Minēto atļauju piešķir īstenošanas aktā. Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 55. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.  226

Regulas priekšlikums

26. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Kamēr nav saņemta Komisijas atļauja, apstiprinātājiestāde transportlīdzekļa tipam, uz ko attiecas atbrīvojums, var piešķirt provizorisku apstiprinājumu, kas ir spēkā vienīgi minētās dalībvalsts teritorijā. Apstiprinātājiestāde par to nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis, nosūtot datni ar 2. punktā minēto informāciju.

3. Kamēr nav saņemta Komisijas atļauja, apstiprinātājiestāde transportlīdzekļa tipam, uz ko attiecas atbrīvojums, var piešķirt provizorisku ES tipa apstiprinājumu, bet tas ir spēkā vienīgi minētās dalībvalsts teritorijā. Apstiprinātājiestāde par to nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis, nosūtot datni ar 2. punktā minēto informāciju.

 

Provizoriskums un ierobežotais teritoriālais derīgums ir norādīts tipa apstiprinājuma galvenē un atbilstības sertifikāta galvenē. Komisija pieņem īstenošanas aktus, lai noteiktu saskaņotus tipa apstiprinājuma un atbilstības sertifikāta paraugus. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 55. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.  227

Regulas priekšlikums

26. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Atbrīvojumu jaunām tehnoloģijām vai jaunām koncepcijām piešķir tikai tad, ja ir saņemta Komisijas atļauja saskaņā ar 55. panta 2. punktā minēto procedūru.

svītrots

Grozījums Nr.  228

Regulas priekšlikums

26. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vajadzības gadījumā lēmumā par atļaujas piešķiršanu arī norāda, vai uz derīgumu attiecina kādus ierobežojumus. Visos gadījumos Apstiprinājuma derīguma termiņš nav īsāks par 36 mēnešiem.

Vajadzības gadījumā 3. punktā minētajā Komisijas atļaujā arī norāda, vai pastāv ierobežojumi. Visos gadījumos tipa apstiprinājums ir derīgs vismaz 36 mēnešus.

Grozījums Nr.  229

Regulas priekšlikums

26. pants – 6. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tomēr jebkurā dalībvalstī, kas ir atzinusi provizorisko apstiprinājumu, drīkst reģistrēt, pārdot vai nodot ekspluatācijā transportlīdzekļus, kuri pirms provizoriskā tipa apstiprinājuma atcelšanas ir izgatavoti atbilstīgi provizoriskajam apstiprinājumam.

svītrots

Grozījums Nr.  230

Regulas priekšlikums

27. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Veicamā darbība

Turpmāka nepieciešamība pielāgot deleģētos un īstenošanas aktus

Grozījums Nr.  231

Regulas priekšlikums

27. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja Komisija atļauj piešķirt atbrīvojumu atbilstīgi 26. pantam, tā nekavējoties veic vajadzīgos pasākumus, lai deleģētos aktus vai prasības pielāgotu tehnikas attīstībai.

Ja Komisija atļauj piešķirt atbrīvojumu atbilstīgi 26. pantam, tā nekavējoties veic vajadzīgos pasākumus, lai deleģētos vai īstenošanas aktus pielāgotu tehnikas attīstībai.

Grozījums Nr.  232

Regulas priekšlikums

27. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja atbrīvojums saskaņā ar 26. pantu attiecas uz ANO EEK noteikumiem, Komisija saskaņā ar procedūru, ko piemēro atbilstīgi Pārskatītajam 1958. gada nolīgumam, ierosina attiecīgo ANO EEK noteikumu grozījumu.

Ja atbrīvojums saskaņā ar 26. pantu attiecas uz ANO EEK noteikumiem, Komisija saskaņā ar procedūru, ko piemēro atbilstīgi Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas Nolīgumam par vienveida tehnisko priekšrakstu pieņemšanu riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un daļām, kuras var uzstādīt un/vai izmantot riteņu transportlīdzekļos, un saskaņā ar šiem priekšrakstiem piešķiramo atbilstības novērtēšanas apstiprinājumu savstarpējās atzīšanas nosacījumiem, ierosina attiecīgo ANO EEK noteikumu grozījumu.

Grozījums Nr.  233

Regulas priekšlikums

27. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Kad attiecīgie akti vai prasības ir grozīti, uzreiz atceļ visus ar atbrīvojumu saistītos ierobežojumus.

Kad attiecīgie akti ir grozīti, atceļ visus ierobežojumus, kas noteikti Komisijas lēmumā par atbrīvojuma atļaušanu.

Grozījums Nr.  234

Regulas priekšlikums

27. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja nav veikti vajadzīgie pasākumi, lai pielāgotu deleģētos aktus vai prasības, pēc apstiprinājuma piešķīrējas dalībvalsts lūguma atbrīvojuma derīguma termiņu var pagarināt ar jaunu Komisijas lēmumu, ko pieņem saskaņā ar 55. panta 2. punktā minēto procedūru.

Ja nav veikti vajadzīgie pasākumi, lai pielāgotu deleģētos aktus, Komisija pēc apstiprinājuma piešķīrējas dalībvalsts lūguma var atļaut pagarināt atbrīvojuma derīguma termiņu. Minēto atļauju piešķir ar īstenošanas aktu. Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 55. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.  235

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izgatavotājs var pieprasīt valsts tipa apstiprinājumu mazām transportlīdzekļu sērijām saskaņā ar II pielikuma 1. daļā noteiktajiem daudzuma ierobežojumiem.

Izgatavotājs var pieteikties uz valsts tipa apstiprinājumu mazām transportlīdzekļu sērijām saskaņā ar II pielikuma 1. daļā noteiktajiem daudzuma gada ierobežojumiem. Šos ierobežojumus piemēro attiecībā uz tādu transportlīdzekļu pieejamības nodrošināšanu tirgū, reģistrēšanu vai nodošanu ekspluatācijā, kam ir tipa apstiprinājums katras dalībvalsts tirgū par attiecīgo gadu.

Grozījums Nr.  236

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai šādu apstiprinājumu piešķirtu, dalībvalsts iestāde, ja ir pamatoti iemesli tā rīkoties, var piešķirt atbrīvojumu no viena vai vairākiem noteikumiem vai aktiem, kas minēti I pielikumā, ar nosacījumu, ka tā ir noteikusi alternatīvas prasības.

Lai mazām transportlīdzekļu sērijām piešķirtu valsts tipa apstiprinājumu, apstiprinātājiestāde, ja ir pamatoti iemesli tā rīkoties, var piešķirt atbrīvojumu no viena vai vairākiem noteikumiem vai aktiem, kas minēti I pielikumā, ar nosacījumu, ka tā ir noteikusi alternatīvas prasības.

Grozījums Nr.  237

Regulas priekšlikums

28. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Tipa apstiprinājuma sertifikātā norāda informāciju par atbrīvojumiem, kas ir piešķirti saskaņā ar 1. punktu. Šā panta nolūkā tipa apstiprinājuma sertifikātu sagatavo saskaņā ar īstenošanas tiesību aktos doto paraugu, bet neiekļauj virsrakstu “Transportlīdzekļa ES tipa apstiprinājuma sertifikāts”. Tipa apstiprinājuma sertifikātus numurē saskaņā ar šo regulu.

4. Par pamatu tipa apstiprinājuma sertifikātam, ko izdod transportlīdzekļu tipa apstiprinājumam saskaņā ar šo pantu, ņem paraugu, kas dots īstenošanas aktā, kurš pieņemts saskaņā ar 16. pantu, bet neiekļauj virsrakstu “Transportlīdzekļa ES tipa apstiprinājuma sertifikāts”, un sertifikātā norāda informāciju par atbrīvojumiem, kas ir piešķirti saskaņā ar 1. punktu. Tipa apstiprinājuma sertifikātus numurē saskaņā ar 15. panta 4. punktā minēto numerācijas sistēmu.

Grozījums Nr.  238

Regulas priekšlikums

28. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9. Ja pieteikuma iesniedzējs vēlas transportlīdzekli pārdot, reģistrēt vai nodot ekspluatācijā citā dalībvalstī un iesniedz pieprasījumu, apstiprinātājiestāde, kas piešķīrusi apstiprinājumu, viņam izsniedz tipa apstiprinājuma sertifikāta kopiju un arī informācijas paketi. Dalībvalsts iestāde ļauj minēto transportlīdzekli pārdot, reģistrēt vai nodot ekspluatācijā, izņemot, ja ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka tehniskie noteikumi, saskaņā ar kuriem transportlīdzeklis apstiprināts, nav līdzvērtīgi noteikumiem, ko piemēro pašu dalībvalstī.

9. Ja pieteikuma iesniedzējs mazu transportlīdzekļu sēriju valsts tipa apstiprinājumam vēlas transportlīdzekli laist tirgū vai reģistrēt citā dalībvalstī un iesniedz pieprasījumu, apstiprinātājiestāde, kas piešķīrusi mazu transportlīdzekļu sēriju valsts tipa apstiprinājumu, šim pieteikuma iesniedzējam izsniedz tipa apstiprinājuma sertifikāta kopiju un arī informācijas paketi. Šīs citas dalībvalsts tipa apstiprinātājiestāde ļauj transportlīdzekli laist tirgū, reģistrēt vai nodot ekspluatācijā, izņemot, ja ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka tehniskie noteikumi, saskaņā ar kuriem transportlīdzeklis apstiprināts, nav līdzvērtīgi noteikumiem, ko piemēro pašu dalībvalstī.

Grozījums Nr.  239

Regulas priekšlikums

29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Individuāla apstiprinājuma pieteikumu iesniedz transportlīdzekļa izgatavotājs vai īpašnieks. To var iesniegt arī persona, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā un rīkojas transportlīdzekļa izgatavotāja vai īpašnieka vārdā.

1. Individuāla apstiprinājuma pieteikumu iesniedz transportlīdzekļa izgatavotājs vai īpašnieks. To var iesniegt arī persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un rīkojas transportlīdzekļa īpašnieka vārdā. Pēc transportlīdzekļa īpašnieka vai tādas personas pieprasījuma, kas rīkojas viņa vārdā un kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, apstiprinātājiestādes piešķir individuālu apstiprinājumu transportlīdzeklim, kurš atbilst aprakstam, kas pievienots pieteikumam un kas atbilst šīs regulas prasībām.

Grozījums Nr.  240

Regulas priekšlikums

29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Individuāla apstiprinājuma procedūrā apstiprinātājiestādes apliecina, ka transportlīdzeklis atbilst attiecīgiem administratīviem noteikumiem un attiecīgām tehniskām prasībām.

2. Individuāla apstiprinājuma procedūrā apstiprinātājiestādes apliecina, ka transportlīdzeklis atbilst attiecīgajiem I pielikumā uzskaitītajiem aktiem.

Grozījums Nr.  241

Regulas priekšlikums

29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Individuāla apstiprinājuma pieteikumos iekļauj ne vairāk kā 15 viena tipa transportlīdzekļus.

4. Individuāla apstiprinājuma pieteikumos iekļauj ne vairāk kā 15 viena tipa transportlīdzekļus katrā kalendārajā gadā uz katru pieteikuma iesniedzēju vienā dalībvalstī.

Grozījums Nr.  242

Regulas priekšlikums

29. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Pēc apstiprinājuma piešķiršanas apstiprinātājiestāde nekavējoties izdod individuālā apstiprinājuma sertifikātu.

Grozījums Nr.  243

Regulas priekšlikums

29. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.b Individuālā apstiprinājuma sertifikāta formāts atbilst 16. panta 2. punktā minētajam ES tipa apstiprinājuma paraugam un ietver vismaz informāciju, kas vajadzīga, lai aizpildītu reģistrācijas pieteikumu, kā paredzēts Padomes Direktīvā 1999/37/EK par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem1.

 

Individuāla apstiprinājuma sertifikātā neiekļauj virsrakstu “Transportlīdzekļa ES tipa apstiprinājums”. Individuālā apstiprinājuma sertifikātos norāda attiecīgā transportlīdzekļa unikālo identifikācijas numuru.

 

_____________

 

1 OV L 138, 1.6.1999., 57. lpp.

Grozījums Nr.  244

Regulas priekšlikums

29. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Šo pantu piemēro transportlīdzekļiem, kuri individuālā apstiprinājuma pieteikuma iesniegšanas brīdī vēl nav saņēmuši administratīvu atļauju nodot ekspluatācijā, kas ietver to identifikāciju un reģistrācijas numura izdošanu, tai skaitā pagaidu vai īstermiņa reģistrācijai vai profesionālai reģistrācijai vai nodošanai ekspluatācijā, vai kuri bijuši reģistrēti vai nodoti ekspluatācijā mazāk nekā sešus mēnešus.

5. Šo pantu piemēro transportlīdzekļiem, kuri individuālā apstiprinājuma pieteikuma iesniegšanas brīdī vēl nav laisti tirgū vai kuri vēl nav nodoti ekspluatācijā, kas ietver to identifikāciju un reģistrācijas numura izdošanu, tai skaitā pagaidu vai īstermiņa reģistrācijai vai profesionālai reģistrācijai, vai kuri laisti tirgū pirms mazāk kā sešiem mēnešiem.

Grozījums Nr.  245

Regulas priekšlikums

30. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Apstiprinātājiestāde var atbrīvot transportlīdzekli no atbilstības vienam vai vairākiem I pielikumā minētajiem aktiem, ja apstiprinātājiestāde ir noteikusi alternatīvas prasības un tai ir pamatoti iemesli piešķirt šādu atbrīvojumu.

Apstiprinātājiestāde var atbrīvot transportlīdzekli no atbilstības I pielikumā noteiktajām prasībām, ja apstiprinātājiestāde ir noteikusi alternatīvas prasības un tai ir pamatoti iemesli piešķirt šādu atbrīvojumu.

Grozījums Nr.  246

Regulas priekšlikums

30. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Alternatīvajām prasībām jānodrošina tāds ceļu satiksmes drošības, vides aizsardzības un darba drošības līmenis, kas ir pēc iespējas līdzvērtīgs I pielikumā minētajā attiecīgajā aktā paredzētajam līmenim.

Alternatīvās prasības nodrošina tādu ceļu satiksmes un funkcionālās drošības, vides aizsardzības un darba drošības līmeni, kas ir pēc iespējas līdzvērtīgs I pielikumā minētajā attiecīgajā aktā paredzētajam līmenim.

Grozījums Nr.  247

Regulas priekšlikums

30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Apstiprinātājiestādes neveic sagraujošo testēšanu. Tās izmanto visu svarīgāko pieteikuma iesniedzēja sniegto informāciju, kas palīdz noteikt atbilstību alternatīvajām prasībām.

2. Apstiprinātājiestādes neveic sagraujošo testēšanu. Tās izmanto visu svarīgāko pieteikuma iesniedzēja sniegto informāciju, lai noteiktu atbilstību alternatīvajām prasībām.

Grozījums Nr.  248

Regulas priekšlikums

30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Apstiprinātājiestādes atzīst jebkuru sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības ES tipa apstiprinājumu alternatīvu prasību vietā.

svītrots

Grozījums Nr.  249

Regulas priekšlikums

30. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Individuāla apstiprinājuma sertifikāta veidlapas pamatā ir ES tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugs, kā izklāstīts V pielikumā, un tajā ir vismaz informācija, kas vajadzīga, lai aizpildītu reģistrācijas pieteikumu, kā paredzēts Padomes Direktīvā 1999/37/EK.

Individuāla apstiprinājuma sertifikāta veidlapas pamatā ir ES tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugs, kā minēts 29. panta 4.b punktā, un tajā ir vismaz informācija, kas vajadzīga, lai aizpildītu reģistrācijas pieteikumu, kā paredzēts Padomes Direktīvā 1999/37/EK.

Grozījums Nr.  250

Regulas priekšlikums

31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja pieteikuma iesniedzējs transportlīdzekli, kam piešķirts individuāls apstiprinājums, vēlas pārdot, reģistrēt vai nodot ekspluatācijā citā dalībvalstī, tad apstiprinātājiestāde, kas piešķīrusi apstiprinājumu, pieteikuma iesniedzējam pēc pieprasījuma izsniedz dokumentu par tehniskām prasībām, saskaņā ar kurām transportlīdzeklis ir apstiprināts, un detalizētu papildu informāciju par tehniskajām prasībām, kurām atbilst konkrētais transportlīdzeklis.

2. Lai transportlīdzekli, kam piešķirts individuāls apstiprinājums, laistu tirgū, reģistrētu vai nodotu ekspluatācijā citā dalībvalstī, tad apstiprinātājiestāde, kas piešķīrusi apstiprinājumu, individuālā apstiprinājuma pieteikuma iesniedzējam pēc pieprasījuma izsniedz dokumentu par tehniskām prasībām, saskaņā ar kurām transportlīdzeklis ir apstiprināts, un detalizētu papildu informāciju par tehniskajām prasībām, kurām atbilst konkrētais transportlīdzeklis.

Grozījums Nr.  251

Regulas priekšlikums

31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Dalībvalstu apstiprinātājiestādes ļauj pārdot, reģistrēt vai nodot ekspluatācijā transportlīdzekli, par ko citā dalībvalstī saskaņā ar 29. panta noteikumiem ir izsniegts individuāls apstiprinājums, izņemot gadījumu, ja ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka tehniskie noteikumi, saskaņā ar kuriem transportlīdzeklis ir apstiprināts, nav līdzvērtīgi tiem, ko piemēro pašu dalībvalstī.

3. Dalībvalstu apstiprinātājiestādes ļauj laist tirgū, reģistrēt vai nodot ekspluatācijā transportlīdzekli, par ko citā dalībvalstī saskaņā ar 29. panta noteikumiem ir izsniegts individuāls apstiprinājums un kas tur reģistrēts, izņemot gadījumu, ja ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka tehniskie noteikumi, saskaņā ar kuriem transportlīdzeklis ir apstiprināts, nav līdzvērtīgi tiem, ko piemēro pašu dalībvalstī.

Grozījums Nr.  252

Regulas priekšlikums

31. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Pēc transportlīdzekļa izgatavotāja vai īpašnieka pieprasījuma apstiprinātājiestādes izsniedz individuālu apstiprinājumu transportlīdzeklim, kurš atbilst šīs regulas prasībam. Tādā gadījumā apstiprinātājiestādes atzīst individuālu apstiprinājumu un ļauj transportlīdzekli pārdot, reģistrēt un nodot ekspluatācijā.

svītrots

Pamatojums

Šis punkts ir ietverts 29. panta 1. punktā.

Grozījums Nr.  253

Regulas priekšlikums

32. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Īpaši noteikumi

Īpaši noteikumi attiecībā uz individuāliem apstiprinājumiem

Grozījums Nr.  254

Regulas priekšlikums

32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Šo pantu var piemērot transportlīdzekļiem, kam saskaņā ar šo regulu ir piešķirts tipa apstiprinājums un kas ir pārveidoti pirms pirmās reģistrācijas vai nodošanas ekspluatācijā.

1. Šo pantu var piemērot transportlīdzekļiem, kam saskaņā ar šo regulu ir piešķirts tipa apstiprinājums un kas ir pārveidoti pirms laišanas tirgū, reģistrācijas vai nodošanas ekspluatācijā.

Grozījums Nr.  255

Regulas priekšlikums

34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pirmo punktu piemēro pabeigtiem transportlīdzekļiem divpadsmit mēnešus, savukārt vairākos posmos pabeigtiem transportlīdzekļiem – astoņpadsmit mēnešus no dienas, kad ES tipa apstiprinājums kļuvis nederīgs.

2. Pirmo punktu piemēro pabeigtiem transportlīdzekļiem 24 mēnešus, savukārt vairākos posmos pabeigtiem transportlīdzekļiem — 30 mēnešus no dienas, kad ES tipa apstiprinājums kļuvis nederīgs.

Pamatojums

Sērijas beigu transportlīdzekļi. Izmaiņas ieviestas, lai saskaņotu šo regulu ar Direktīvas 2003/37/EK 10. pantu.

Grozījums Nr.  256

Regulas priekšlikums

XII nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

REĢISTRĀCIJA, PĀRDOŠANA UN NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

LAIŠANA TIRGŪ, REĢISTRĀCIJA VAI NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

 

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Grozījums Nr.  257

Regulas priekšlikums

XIIa nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

XIIa NODAĻA

 

TRANSPORTLĪDZEKĻU IZMANTOŠANA UZ KOPLIETOŠANAS CEĻIEM

 

35.a pants

 

Transportlīdzekli var uzmantot uz koplietošanas ceļiem, ja tas atbilst prasībām attiecībā uz gabarītiem, svaru, drošību, apgaismojuma ierīcēm un apdrošināšanu, kas noteiktas tā izmantošanai uz koplietošanas ceļiem, un, ja to vada kvalificēta persona, kurai ir vienota Eiropas vadītāja apliecība šāda tipa transportlīdzekļa vadīšanai.

Grozījums Nr.  258

Regulas priekšlikums

36. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

36. pants

36. pants

Transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, kas atbilst šai regulai

Procedūras attiecībā uz transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām, kas rada nopietnu risku valsts līmenī

1. Ja dalībvalsts iestāde secina, ka, lai gan jauni transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības atbilst spēkā esošām prasībām vai ir pareizi marķētas, tomēr nopietni apdraud ceļu satiksmes drošību vai nopietni kaitē videi vai veselības aizsardzībai, vai traktoriem – nopietni apdraud darba drošību, minētā dalībvalsts iestāde var ilgākais sešus mēnešus atteikties savā teritorijā reģistrēt šādus transportlīdzekļus vai var neatļaut pārdot vai nodot ekspluatācijā tādus transportlīdzekļus, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības.

1. Ja vienas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādes ir rīkojušās saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 20. pantu vai ja tām ir pietiekams pamats uzskatīt, ka šajā regulā ietverts transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļas vai atsevišķa tehniska vienība rada nopietnu risku cilvēku veselībai vai drošībai vai apdraud citus šajā regulā ietvertos sabiedrisko interešu aizsardzības aspektus, apstiprinātājiestāde, kas piešķīrusi apstiprinājumu, veic novērtējumu saistībā ar šo transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību, ņemot vērā visas šajā regulā noteiktās prasības. Attiecīgie ekonomikas dalībnieki pilnībā sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādi un/vai apstiprinātājiestādi.

Tādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts iestāde nekavējoties dara zināmu tādu lēmumu, attiecīgi, izgatavotājam, citu dalībvalstu iestādēm un Komisijai, izklāstot lēmuma iemeslus, un it īpaši, vai minētais lēmums saistīts ar:

Ja novērtēšanas gaitā apstiprinātājiestāde, kas piešķīrusi apstiprinājumu, konstatē, ka transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļas vai atsevišķa tehniska vienība neatbilst šajā regulā noteiktajām prasībām, tā nekavējoties prasa attiecīgajam ekonomikas dalībniekam piemērot visas atbilstīgās korektīvās darbības, lai nodrošinātu transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības atbilstību šīm prasībām, lai izņemtu transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību no tirgus vai atsauktu to saprātīgā laikposmā, kurš ir proporcionāls riska būtībai.

a) nepilnībām attiecīgos aktos;

Apstiprinātājiestāde, kas piešķīra apstiprinājumu, informē attiecīgo tehnisko dienestu par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šā punkta pirmo un otro daļu. Uz šā punkta otrajā daļā minētajiem pasākumiem attiecas Regulas (EK) Nr. 765/2008 21. pants.

b) nepareizu attiecīgo prasību piemērošanu.

 

2. Lai sagatavotu lēmumu, Komisija pēc iespējas drīz konsultējas ar attiecīgām personām, it īpaši ar apstiprinātājiestādi, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu.

2. Ja apstiprinātājiestādes uzskata, ka neatbilstība neattiecas tikai uz to valsts teritoriju, tās informē Komisiju un citas dalībvalstis par novērtējuma rezultātiem un darbībām, kas jāveic ekonomikas dalībniekam.

3. Ja 1. punktā minētos pasākumus pamato ar nepilnībām attiecīgos aktos, Komisija veic šādus pasākumus:

3. Ekonomikas dalībnieks nodrošina, ka tiek piemērotas visas vajadzīgās korektīvās darbības attiecībā uz neatbilstīgiem transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām, kuras laistas tirgū, reģistrētas vai par kuru nodošanu ekspluatācijā Savienībā tie ir atbildīgi.

a) attiecīgā gadījumā groza konkrētos deleģētos aktus;

 

b) attiecībā uz ANO EEK noteikumiem saskaņā ar procedūru, ko piemēro atbilstīgi Pārskatītajam 1958. gada nolīgumam, iesniedz priekšlikumu par vajadzīgajiem attiecīgo ANO EEK noteikumu grozījumiem.

 

4. Ja 1. punktā minētos pasākumus pamato ar attiecīgo prasību nepareizu piemērošanu, Komisija veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu attiecīgās apstiprinātājiestādes atbilstību minētajām prasībām. Par šādiem pasākumiem informē visu dalībvalstu apstiprinātājiestādes.

4. Ja ekonomikas dalībnieks nepiemēro vajadzīgās korektīvās darbības laikposmā, kas minēts 1. punkta otrajā daļā, valsts iestādes īsteno visus atbilstīgos pasākumus, lai aizliegtu vai ierobežotu neatbilstīgu transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību laišanu tirgū, reģistrēšanu vai nodošanu ekspluatācijā savos valsts tirgos, lai tos izņemtu no šā tirgus vai lai tos atsauktu.

 

5. Valsts iestādes nekavējoties informē Komisiju un citas dalībvalstis par šiem pasākumiem.

 

Sniegtā informācija ietver visus pieejamos datus, it sevišķi tos, kas vajadzīgi, lai noteiktu neatbilstīgo transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību, to izcelsmi, iespējamās neatbilstības būtību un saistīto risku, piemēroto valsts pasākumu būtību un ilgumu, kā arī attiecīgā ekonomikas dalībnieka iesniegtos argumentus. Jo īpaši apstiprinātājiestādes norāda, vai neatbilstību izraisa kāds no turpmāk nosauktajiem apstākļiem:

 

a) transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības neatbilstība prasībām attiecībā uz cilvēku veselību vai drošību, vides aizsardzību vai citiem sabiedrisko interešu aizsardzības aspektiem, kas ietverti šajā regulā;

 

b) nepilnības attiecīgajos I pielikumā minētajos aktos.

 

6. Dalībvalstis viena mēneša laikā informē Komisiju un citas dalībvalstis par visiem pieņemtajiem pasākumiem un jebkādu papildu informāciju, kas ir to rīcībā, attiecībā uz transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības neatbilstību, kā arī — nesaskaņu gadījumā saistībā ar paziņoto valsts pasākumu — par saviem iebildumiem.

 

7. Ja viena mēneša laikā pēc 6. punktā minētās informācijas saņemšanas ne cita dalībvalsts, ne Komisija nav iesniegusi iebildumus saistībā ar dalībvalsts veikto pasākumu, to uzskata par pamatotu.

 

8. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz konkrēto transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību nekavējoties tiek piemēroti atbilstīgi ierobežojoši pasākumi, piemēram, transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības izņemšana no tirgus.

Grozījums Nr.  259

Regulas priekšlikums

36.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

36.a pants

 

Savienības drošības procedūra

 

1. Ja 36. panta 3. un 4. punktā noteiktās procedūras laikā pret dalībvalsts veikto pasākumu tiek izvirzīti iebildumi vai ja Komisija uzskata, ka valsts pasākums ir pretrunā Savienības tiesību aktiem, Komisija nekavējoties novērtē valsts pasākumu pēc apspriešanās ar dalībvalstīm un attiecīgo ekonomikas dalībnieku vai dalībniekiem. Pamatojoties uz šā novērtējuma rezultātiem, Komisija izlemj, vai valsts pasākums ir pamatots vai ne.

 

Komisija savu lēmumu paziņo visām dalībvalstīm un attiecīgajam ekonomikas dalībniekam vai dalībniekiem.

 

2. Ja valsts pasākumu uzskata par pamatotu, visas dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka neatbilstīgais transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļas vai atsevišķa tehniska vienība tiek izņemti no to tirgus, un atbilstīgi informē Komisiju. Ja valsts pasākumu uzskata par nepamatotu, attiecīgā dalībvalsts atceļ pasākumu.

 

3. Ja valsts pasākumu uzskata par pamatotu un ja to attiecina uz nepilnībām šajā regulā vai saskaņā ar šo regulu pieņemtajos deleģētajos vai īstenošanas aktos, Komisija ierosina šādus atbilstīgus pasākumus:

 

a) attiecībā uz deleģētajiem vai īstenošanas aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo regulu, Komisija ierosina attiecīgā akta grozījumus;

 

b) attiecībā uz ANO EEK noteikumiem saskaņā ar procedūru, ko piemēro atbilstīgi Pārskatītajam 1958. gada nolīgumam, iesniedz priekšlikumu par vajadzīgajiem attiecīgo ANO EEK noteikumu grozījumiem.

Grozījums Nr.  260

Regulas priekšlikums

36.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

36.b pants

 

Atbilstīgi transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, kas rada nopietnu risku

 

1. Ja pēc novērtējuma veikšanas saskaņā ar 36. panta 1. punktu dalībvalsts konstatē, ka, lai gan transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības atbilst spēkā esošām prasībām vai ir pareizi marķētas, tomēr nopietni apdraud drošību vai nopietni kaitē videi vai veselības aizsardzībai, tā pieprasa attiecīgajam ekonomikas dalībniekam īstenot visus atbilstīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka attiecīgais transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļas vai atsevišķa tehniska vienība, kad to laiž tirgū, reģistrē vai pēc nodošanas ekspluatācijā, vairs nerada šādu risku, vai lai izņemtu no tirgus šādu transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību vai atsauktu to saprātīgā laikposmā, kas ir proporcionāls riska būtībai. Dalībvalsts var atteikties reģistrēt šādus transportlīdzekļus, kamēr to izgatavotājs nav īstenojis šos atbilstīgos pasākumus.

 

2. Attiecībā uz 1. punktā minēto transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību ekonomikas dalībnieks nodrošina, ka tiek piemērotas korektīvās darbības saistībā ar visiem šādiem transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām, ko laiž tirgū, reģistrē vai nodod ekspluatācijā Savienībā.

 

3. Dalībvalstis viena mēneša laikā informē Komisiju un citas dalībvalstis par visiem pieejamajiem datiem, it sevišķi datiem, kas vajadzīgi, lai noteiktu transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību, to izcelsmi un piegādes ķēdi, kā arī saistītā riska būtību un piemēroto valsts pasākumu būtību un ilgumu.

 

4. Komisija nekavējoties apspriežas ar dalībvalstīm un attiecīgo ekonomikas dalībnieku vai dalībniekiem, kā arī jo īpaši ar apstiprinātājiestādi, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, un novērtē piemēroto valsts pasākumu. Pamatojoties uz šo novērtējumu, Komisija izlemj, vai valsts pasākums ir pamatots vai ne, un attiecīgā gadījumā ierosina atbilstīgus pasākumus.

 

5. Komisija savu lēmumu adresē visām dalībvalstīm un nekavējoties to nosūta tām, kā arī attiecīgajam ekonomikas dalībniekam vai dalībniekiem.

Grozījums Nr.  261

Regulas priekšlikums

38. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Detaļas un aprīkojums, kas var radīt nopietnu apdraudējumu būtiski svarīgu sistēmu pareizai darbībai

Tādu detaļu un aprīkojuma laišana tirgū un nodošana ekspluatācijā, kas rada nopietnu apdraudējumu būtiski svarīgu sistēmu pareizai darbībai

Grozījums Nr.  262

Regulas priekšlikums

38. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Nav atļauts pārdot un piedāvāt pārdošanai vai nodot ekspluatācijā detaļas vai aprīkojumu, kas var nopietni apdraudēt to sistēmu pareizu darbību, kuras ir būtiskas transportlīdzekļa drošībai vai tā ekoloģiskajiem raksturlielumiem, izņemot gadījumu, ja apstiprinātājiestāde to atļauj saskaņā ar 4. punktu un 39. panta 1. un 2. punktu.

Tirgū nelaiž, nereģistrē vai nenodod ekspluatācijā detaļas vai aprīkojumu, kas var nopietni apdraudēt to sistēmu pareizu darbību, kuras ir būtiskas transportlīdzekļa drošībai vai tā ekoloģiskajiem raksturlielumiem, izņemot gadījumu, ja apstiprinātājiestāde to neatļauj saskaņā ar 39. panta 1. un 2. punktu.

Grozījums Nr.  263

Regulas priekšlikums

38. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija saskaņā ar 57. pantā minēto procedūru izveido šādu detaļu vai aprīkojuma sarakstu, ievērojot pieejamo informāciju par to,

Komisija saskaņā ar 57. pantu pieņemtajos deleģētajos aktos nosaka šādu detaļu vai aprīkojuma sarakstu, pamatojoties uz to,

Grozījums Nr.  264

Regulas priekšlikums

38. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Komisijai piešķir pilnvaras, lai tā, attiecīgi, saskaņā ar 57. pantu pieņemtu deleģēto aktu, kas ļautu identificēt pirmajā punktā minētās detaļas un aprīkojumu, kad tie laisti tirgū.

svītrots

Grozījums Nr.  265

Regulas priekšlikums

38. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Šā panta 1. punkta otrajā daļā minēto sarakstu var atjaunināt, un, ciktāl tas vajadzīgs, 4. punktā minētā sertifikāta paraugu un numerācijas sistēmu, kā arī aspektus attiecībā uz procedūru, šādām detaļām piemērojamām prasībām, marķējumu, iesaiņojumu un piemērotiem testiem nosaka saskaņā 57. pantā minēto procedūru.

4. Komisija, pieņemot īstenošanas aktus, nosaka 39. panta 1. punktā minētā sertifikāta paraugu un numerācijas sistēmu, kā arī visus aspektus attiecībā uz minētajā pantā paredzēto procedūru. Šos īstenojošos tiesību aktus pieņem saskaņā ar 55. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.  266

Regulas priekšlikums

38. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Minētās prasības var pamatot ar I pielikumā uzskaitītajiem aktiem, vai tās var būt detaļas vai aprīkojuma salīdzinājums ar nepārveidota transportlīdzekļa vai, attiecīgi, jebkuras tā detaļas darbības raksturlielumiem. Tādos gadījumos prasībām ir jānodrošina, lai detaļas vai aprīkojums netraucētu to sistēmu darbību, kas ir būtiskas transportlīdzekļa drošībai vai tā ekoloģiskajiem raksturlielumiem.

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 57. pantu attiecībā uz prasībām, kurām ir jāatbilst šā panta 1. punktā minētajām detaļām vai aprīkojumam.

 

Minētās prasības var pamatot ar I pielikumā uzskaitītajiem aktiem, vai tās var būt detaļas vai aprīkojuma salīdzinājums ar nepārveidota transportlīdzekļa vai, attiecīgi, jebkuras tā detaļas ekoloģiskajiem vai drošības raksturlielumiem. Jebkurā gadījumā prasības nodrošina, lai detaļas vai aprīkojums netraucētu to sistēmu darbību, kas ir būtiskas transportlīdzekļa drošībai vai tā ekoloģiskajiem raksturlielumiem.

Grozījums Nr.  267

Regulas priekšlikums

44. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu var atzīt ar šo regulu definēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību ES tipa apstiprināšanas nosacījumu vai noteikumu līdzvērtību starptautiskos noteikumos vai trešo valstu noteikumos paredzētām procedūrām, ievērojot daudzpusējus vai divpusējus Kopienas nolīgumus ar trešām valstīm.

svītrots

Pamatojums

Šīs regulas 44. panta 1. punkts ir jāsvītro. Tas ietver izrietošu tiesisko pamatu, kas ir nesaderīgs ar Līgumiem saskaņā ar EKT 2008. gada 6. maija spriedumu lietā C-133/06.

Grozījums Nr.  268

Regulas priekšlikums

44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnīgos testu protokolus, kas apstiprināti saskaņā ar ESAO vispārīgajiem noteikumiem un izsniegti saskaņā ar I pielikumā minētajiem standartizētajiem ESAO kodiem, var izmantot kā alternatīvu testu protokoliem, kas sagatavoti saskaņā ar šo regulu vai ar saistītajiem deleģētajiem aktiem.

2. Pilnīgos testu protokolus, kas izsniegti saskaņā ar I pielikumā minētajiem standartizētajiem ESAO kodiem vai līdzvērtīgiem standartiem, var izmantot kā alternatīvu testu protokoliem, kas sagatavoti saskaņā ar šo regulu vai ar saistītajiem deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr.  269

Regulas priekšlikums

47. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izgatavotāji nodrošina neatkarīgiem uzņēmumiem transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijas neierobežotu un normētu pieejamību, izmantojot tīmekļa vietnes ar vienkāršu un ātru piekļuvi. It īpaši pieejamību nodrošina nediskriminējošā veidā salīdzinājumā ar noteikumiem, kas attiecas uz sertificētajiem tirgotājiem un remontētājiem, un minētajām personām nodrošināto pieejamību.

Izgatavotāji nodrošina sertificētiem tirgotājiem un remontētājiem un neatkarīgiem uzņēmumiem traktora remonta un tehniskās apkopes informācijas līdzvērtīgu pieejamību, izmantojot standartizētas tīmekļa vietnes ar vienkāršu un ātru piekļuvi. Šo pieejamību nodrošina nediskriminējošā veidā.

Grozījums Nr.  270

Regulas priekšlikums

47. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Programmatūru, kas ir būtiska pareizai drošības un vides kontroles sistēmu darbībai, izmanto tikai attiecībā uz remontu un tehnisko apkopi, tāpēc programmatūru neizmanto parametru un datu kopu izmainīšanai.

Grozījums Nr.  271

Regulas priekšlikums

47. pants – 1. punkts – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Kamēr Komisija nav pieņēmusi vienotu standartu attiecībā uz pirmajā daļā minētās informācijas sniegšanu, šo informāciju dara pieejamu saskaņotā veidā, lai to varētu apstrādāt, ieguldot saprātīgas pūles.

Grozījums Nr.  272

Regulas priekšlikums

47. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Izgatavotāji nodrošina neatkarīgiem uzņēmumiem, sertificētajiem tirgotājiem un remontētājiem iespēju piekļūt mācību materiāliem.

2. Izgatavotāji nodrošina sertificētajiem tirgotājiem, remontētājiem un neatkarīgajiem uzņēmumiem vienādu piekļuvi mācību materiāliem un attiecīgajiem darbarīkiem. Tiem nodrošina arī pienācīgu apmācību attiecībā uz programmatūras lejupielādi un diagnostikas kļūdu kodu pārzināšanu.

Grozījums Nr.  273

Regulas priekšlikums

47. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Šā panta 1. punktā minētajā informācijā iekļauj vismaz šādu informāciju:

3. Šā panta 1. punktā minētajā informācijā iekļauj šādu informāciju:

Pamatojums

Regulas priekšlikumam pievienotais ietekmes novērtējums neattiecas uz RMI jautājumu. Tas neatbilst EP apstiprinātajiem lietpratīga regulējuma principiem. Nav pareizi „kopēt un ielīmēt” RMI, kas attiecas uz automobiļiem un komerciālajiem transportlīdzekļiem. Kā uzsvērts IMCO pieprasītā darba dokumenta par piekļuvi remonta un tehniskās apkopes informācijai secinājumos, ir jāizstrādā traktoru specifikācijai atbilstīgs atsevišķs tiesību akts par piekļuvi RMI, kas attiecas uz traktoriem.

Grozījums Nr.  274

Regulas priekšlikums

47. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

aa) traktora tipu un modeli;

Grozījums Nr.  275

Regulas priekšlikums

47. pants – 3. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

g) programmnodrošinājuma graduēšanas identifikācijas numuru, ko piemēro transportlīdzekļa tipam;

g) programmnodrošinājuma daļas numuru, ko piemēro transportlīdzekļa tipam;

Pamatojums

Programmatūra ir transportlīdzekļa komponents tāpat kā aparatūras daļa (piemēram, uzgrieznis vai bultskrūve). Programmatūrai ir „daļas numurs”, kas norāda parametrus un transportlīdzekļu tipus, kuros to var lejupielādēt. Pašlaik šādu informāciju sniedz sertificētajiem remontētājiem.

Grozījums Nr.  276

Regulas priekšlikums

47. pants – 3. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

i) datu ieraksta informāciju un divvirzienu uzraudzības un testu datus;

i) datu ieraksta informāciju, testu datus un tehnisku informāciju;

Grozījums Nr.  277

Regulas priekšlikums

47. pants – 3. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

j) informāciju par darba vienībām.

svītrots

Pamatojums

Šī prasība nav ietverta Regulā Nr. 715/2007 un Regulā Nr. 595/2009 attiecībā uz automobiļu un kravas automobiļu pielīdzināšanu un RMI. Darba vienības parasti izmanto izgatavotāji, lai pārvaldītu garantijas prasību darījumus. Garantija neattiecas uz neatkarīgiem uzņēmumiem, tādēļ nav vajadzības sniegt šādu informāciju.

Grozījums Nr.  278

Regulas priekšlikums

47. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Piekļuvi transportlīdzekļu un apkopes informācijai attiecībā uz datiem par traktoriem un vilktu vai montētu aprīkojumu, kas ietverti ISO 11783 noteiktajos protokolos, var nodrošināt arī izgatavotāju konsorcijs.

Grozījums Nr.  279

Regulas priekšlikums

47. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Automašīnu iekārtu, kas domātas alternatīvās degvielas traktoriem, konstruēšanas un izgatavošanas nolūkos izgatavotāji jebkuram ieinteresētam alternatīvās degvielas transportlīdzekļu iekārtu izgatavotājam, uzstādītājam vai remontētājam bez diskriminācijas sniedz atbilstīgu informāciju par OBD un transportlīdzekļu remontu un tehnisko apkopi.

7. Automašīnu iekārtu, kas domātas alternatīvās degvielas transportlīdzekļiem, konstruēšanas un izgatavošanas nolūkos izgatavotāji jebkuram ieinteresētam alternatīvās degvielas transportlīdzekļu iekārtu izgatavotājam, uzstādītājam vai remontētājam bez diskriminācijas sniedz atbilstīgu informāciju par OBD un transportlīdzekļu remontu un tehnisko apkopi.

Grozījums Nr.  280

Regulas priekšlikums

47. pants – 8. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Gadījumā, ja šāda informācija tajā brīdī vēl nav pieejama vai neatbilst šīs regulas un tās īstenošanas pasākumu prasībām, izgatavotājs to iesniedz sešu mēnešu laikā no tipa apstiprināšanas dienas.

Gadījumā, ja šāda informācija nav pieejama vai neatbilst šīs regulas un to deleģēto un īstenošanas aktu prasībām, kuri ir pieņemti saskaņā ar šo regulu un piemērojami, kad tiek iesniegts pieteikums par ES tipa vai valsts tipa apstiprinājuma saņemšanu, izgatavotājs šo informāciju nodrošina sešu mēnešu laikā no tipa apstiprināšanas dienas.

Grozījums Nr.  281

Regulas priekšlikums

47. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9. Ja šādi pierādījumi par atbilstību šajā laikposmā nav iesniegti, apstiprinātājiestāde pieņem pienācīgus pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību.

9. Ja šādi pierādījumi par atbilstību 8. punkta otrajā daļā minētajā laikposmā nav iesniegti, apstiprinātājiestāde pieņem pienācīgus pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību.

Grozījums Nr.  282

Regulas priekšlikums

47. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

12. Komisijai piešķir pilnvaras, lai tā saskaņā ar 57. pantu pieņemtu deleģēto aktu, kurā sīki izklāstītas prasības attiecībā uz remonta un tehniskās apkopes informācijas pieejamību, it īpaši tehniskās specifikācijas par to, kā būtu sniedzama transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācija.

12. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 57. pantu pieņemt deleģētās pilnvaras, sīki izklāstot prasības attiecībā uz remonta un tehniskās apkopes informācijas pieejamību, it īpaši tehniskās specifikācijas par to, kā būtu sniedzama transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācija.

Grozījums Nr.  283

Regulas priekšlikums

47. pants – 12.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

12.a Komisija, saskaņā ar 57. pantu pieņemot deleģētu aktu, pielāgo šajā pantā noteiktās prasības par informāciju, tostarp par tehniskajām specifikācijām, attiecībā uz veidu, kādā informācija jāsniedz, ja samērīguma dēļ šīs prasības nav lietderīgi piemērot kādam transportlīdzekļa tipam, it īpaši ņemot vērā attiecīgā transportlīdzekļa tipa ražošanas apjomu. Pamatotos gadījumos šāda pielāgošana var kļūt par iemeslu tam, lai noteiktu izņēmumu no vienas vai vairākām informācijas prasībām. Ar iespējamo pielāgošanu vai izņēmuma noteikšanu katrā ziņā ir jānodrošina, ka tiek sasniegti šajā pantā minētie mērķi.

 

Attiecībā uz R un S kategoriju transportlīdzekļiem Komisija, ievērojot tādus pašus nosacījumus, pieņem deleģētu aktu, lai nodrošinātu pirmajā daļā minēto pielāgošanu vai izņēmuma noteikšanu.

Grozījums Nr.  284

Regulas priekšlikums

49. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Izgatavotāji var saņemt saprātīgu un proporcionālu maksu par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, uz ko attiecas šī regula.

1. Izgatavotāji var saņemt saprātīgu un proporcionālu maksu par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, darbarīkiem un apmācībai, uz ko attiecas šī regula.

Grozījums Nr.  285

Regulas priekšlikums

50. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Sodi

(Šo pantu pārceļ uz XIX nodaļu „Nobeiguma noteikumi”.)

Grozījums Nr.  286

Regulas priekšlikums

50. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis paredz noteikumus par sodiem, ko piemēro par izgatavotāju izdarītajiem šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to piemērošanu. Paredzētajiem sodiem ir jābūt iedarbīgiem, samērīgiem un atturošiem. Dalībvalstis par šiem noteikumiem informē Komisiju vēlākais līdz [6 mēneši pēc šīs regulas publicēšanas] un nekavējoties to informē par jebkuriem turpmākiem grozījumiem, kas tos skar.

1. Dalībvalstis paredz noteikumus par sodiem, ko piemēro par izgatavotāju izdarītajiem šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to piemērošanu. Paredzētajiem sodiem ir jābūt iedarbīgiem, samērīgiem un atturošiem. Dalībvalstis par šiem noteikumiem informē Komisiju līdz ..* un nekavējoties to informē par jebkādiem turpmākiem grozījumiem, kas ietekmē šos noteikumus.

 

_______________

 

* OV, lūdzu, ievietojiet datumu — 24 mēneši pēc šīs regulas publicēšanas.

Grozījums Nr.  287

Regulas priekšlikums

50.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

50.a pants

 

Tehnisko dienestu prasības

 

1. Šīs regulas 51. pantā noteiktās pilnvarošanas un 53. pantā noteiktās paziņošanas nolūkos tehniskie dienesti atbilst šā panta 2.–11. punktā noteiktajām prasībām.

 

2. Neskarot 51. panta 1. punktu, tehniskos dienestus izveido saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, un tiem ir juridisks statuss.

 

3. Tehniskais dienests ir trešā persona, kas ir neatkarīga no novērtēšanā esošā transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības projektēšanas, izgatavošanas, piegādes, montāžas, izmantošanas vai apkopes procesa.

 

Struktūru, kas ietilpst uzņēmumu asociācijā vai profesionālā federācijā, kura pārstāv uzņēmumus, kas ir iesaistīti to transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību projektēšanas, izgatavošanas, piegādes, montāžas, izmantošanas vai apkopes procesā, kuru tā novērtē, testē vai pārbauda, uzskata par atbilstīgu pirmās daļas prasībām ar nosacījumu, ka ir apliecināta tās neatkarība un interešu konflikta neesība.

 

4. Tehniskais dienests, tā augstākā vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par novērtēšanas uzdevumu veikšanu, var būt arī tādu transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību projektētāji, izgatavotāji, piegādātāji, uzstādītāji, pircēji, īpašnieki, lietotāji vai apkopes veicēji, kuras tie novērtē, kā arī minēto personu pilnvarotie pārstāvji. Tas nenozīmē, ka tie nevar izmantot novērtētos transportlīdzekļus, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, kas vajadzīgi tehniskā dienesta darbībai, vai ka tos nevar izmantot personīgām vajadzībām.

 

Tehniskais dienests, tā augstākā vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par novērtēšanas uzdevumu veikšanu, nedrīkst būt tieši iesaistīti šo transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību projektēšanas, izgatavošanas vai montāžas, tirdzniecības, uzstādīšanas, izmantošanas vai apkopes procesā, vai pārstāvēt personas, kuras iesaistītas minētajās darbībās. Tie neiesaistās nekādās darbībās, kas var būt pretrunā viņu spriedumu neatkarībai vai godprātībai saistībā ar novērtēšanas darbībām, kuru veikšanai tie ir pilnvaroti. Tas jo īpaši attiecas uz konsultāciju pakalpojumiem.

 

Tehniskie dienesti nodrošina, ka to meitasuzņēmumu vai darbuzņēmēju darbības neietekmē to novērtēšanas darbību konfidencialitātes, objektivitātes vai godīguma atbilstību.

 

5. Tehniskie dienesti un to darbinieki veic novērtēšanas darbības, ievērojot augstu profesionālās integritātes līmeni un nodrošinot vajadzīgo tehnisko kompetenci konkrētajā jomā, kā arī nepieļauj nekādu spiedienu vai ietekmēšanu, it sevišķi finansiālu, kas varētu ietekmēt viņu spriedumu vai novērtēšanas darbību rezultātus, jo īpaši tādus spiedienus vai ietekmēšanu, kuru īsteno personas vai personu grupas, kas ir ieinteresētas šo darbību rezultātos.

 

6. Tehniskie dienesti spēj veikt sev uzdotos atbilstības novērtēšanas uzdevumus, saistībā ar kuriem tie ir paziņoti, neatkarīgi no tā, vai tos veic tehniskais dienests pats vai cita persona tā vārdā un uzdevumā.

 

7. Vienmēr un saistībā ar katru novērtēšanas uzdevumu, kā arī ar katru transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību veidu vai kategoriju tehnisko dienestu rīcībā ir:

 

a) darbinieki ar tehniskām zināšanām, kā arī pietiekamu un atbilstīgu pieredzi, lai paveiktu novērtēšanas uzdevumu;

 

b) novērtēšanas uzdevuma procedūru apraksti, lai nodrošinātu šo procedūru pārredzamību un reproducējamību, kā arī atbilstīga politika un procedūras, ar ko saskaņā uzdevumi, kurus tie veic kā tehniskie dienesti, ir nošķirti no citām darbībām;

 

c) darbību veikšanas procedūras, kurās pienācīgi ņem vērā uzņēmuma izmēru, nozari, kur tas darbojas, tā struktūru, attiecīgā transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tehnoloģijas sarežģītības pakāpi un masveida vai sērijveida ražošanas procesa būtību.

 

8. Tehnisko dienestu rīcībā ir līdzekļi, kas vajadzīgi, lai atbilstīgi veiktu tehniskus un administratīvus uzdevumus, kuri saistīti ar atbilstības novērtēšanas darbībām, un piekļuve visam vajadzīgajam aprīkojumam vai iekārtām.

 

9. Darbiniekiem, kas atbildīgi par atbilstības novērtēšanas darbību veikšanu, ir:

 

a) izieta atbilstīga tehniskā un profesionālā apmācība, kas ietver visas atbilstības novērtēšanas darbības, par kurām tehniskais dienests ir informēts;

 

b) apmierinošas zināšanas par to novērtējumu prasībām, ko tie veic, un atbilstīgas pilnvaras veikt šos novērtējumus;

 

c) pienācīgas zināšanas un izpratne par šīs regulas un I pielikumā minēto aktu prasībām vides un drošības jomā un citām būtiskām prasībām;

 

d) spēja sagatavot sertifikātus, reģistrus un ziņojumus, atspoguļojot novērtējumu veikšanu.

 

10. Tiek nodrošināta tehnisko dienestu, to augstākās vadības un novērtēšanas darbinieku objektivitāte.

 

11. Tehniskā dienesta augstākās vadības un novērtēšanas darbinieku atalgojums nav atkarīgs no veikto novērtējumu skaita vai no šo novērtējumu rezultātiem.

 

12. Tehniskie dienesti iegādājas civiltiesisko apdrošināšanu, ja vien atbildību neuzņemas dalībvalsts saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai ja vien dalībvalsts pati nav tieši atbildīga par atbilstības novērtējumu.

 

13. Tehniskā dienesta darbinieki ievēro profesionālā noslēpuma nosacījumus attiecībā uz visu informāciju, kas iegūta, veicot to uzdevumus saskaņā ar šo regulu vai jebkuru valsts tiesību akta noteikumu, ar kuru šo regulu īsteno, izņemot attiecībā uz tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā šis tehniskais dienests darbojas. Īpašumtiesības ir aizsargātas.

Grozījums Nr.  288

Regulas priekšlikums

50.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

50.b pants

 

Tehnisko dienestu meitasuzņēmumi un darbuzņēmēji

 

1. Tehniskā dienesta darbības var veikt darbuzņēmējs vai meitasuzņēmums tikai ar izgatavotāja piekrišanu.

 

2. Ja tehniskais dienests uzdod darbuzņēmējam konkrētus uzdevumus, kas saistīti ar atbilstības novērtējumu, vai izmanto tam meitasuzņēmumu, tas nodrošina, ka darbuzņēmējs un meitasuzņēmums atbilst 50.a pantā noteiktajām prasībām un attiecīgi informē paziņotājiestādi.

 

3. Tehniskie dienesti uzņemas pilnīgu atbildību par darbuzņēmēju vai meitasuzņēmumu veiktajiem uzdevumiem neatkarīgi no tā, kur tie veic savas darbības.

 

4. Tehniskie dienesti paziņotājiestādei nodrošina piekļuvi attiecīgajiem dokumentiem par darbuzņēmēja vai meitasuzņēmuma kvalifikācijas novērtēšanu, kā arī par to darbu, kas veikts saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr.  289

Regulas priekšlikums

51. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Tehniskie dienesti, ko dalībvalstu iestādes ir pilnvarojušas šā panta nolūkos, atbilst šīs regulas prasībām.

1. Tehniskie dienesti, ko apstiprinātājiestādes ir pilnvarojušas šā panta nolūkos, atbilst šīs regulas prasībām.

Grozījums Nr.  290

Regulas priekšlikums

51. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Tehniskajiem dienestiem ir pienācīgas prasmes, īpašas tehniskas zināšanas un apliecināta pieredze konkrētās jomās, uz kurām attiecas šī regula un I pielikumā minētie akti. Tehniskie dienesti atbilst standartiem deleģētajā aktā, kurš skar to veiktās darbības. Tomēr šādu atbilstību neprasa vairākposmu tipa apstiprināšanas procedūras pēdējā posmā, kā minēts 32. panta 1. punktā.

4. Tehniskajiem dienestiem ir pienācīgas prasmes, īpašas tehniskas zināšanas un apliecināta pieredze konkrētās jomās, uz kurām attiecas šī regula un I pielikumā minētie akti. Turklāt tehniskie dienesti atbilst 51.a pantā minētajā deleģētajā aktā noteiktajiem standartiem, kuri attiecas uz to veiktajām darbībām. Tomēr šādu atbilstību neprasa vairākposmu tipa apstiprināšanas procedūras pēdējā posmā.

Grozījums Nr.  291

Regulas priekšlikums

51. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Izgatavotājs vai apakšuzņēmējs, kas darbojas izgatavotāja vārdā, var saņemt pilnvarojumu, lai veiktu A kategorijas tehniskā dienesta pienākumus attiecībā uz tehniskajām prasībām, kurām saskaņā ar šo regulu pieņemtajā deleģētajā aktā ir atļauta virtuālā testēšana.

svītrots

Grozījums Nr.  292

Regulas priekšlikums

51. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8. Komisijai piešķir īstenošanas pilnvaras, lai tā saskaņā ar 57. pantu pieņemtu deleģēto aktu, kurā izklāstīti standarti, kas jāievēro tehniskajiem dienestiem, un tehnisko dienestu vērtēšanas procedūra, lai nodrošinātu, ka visu dalībvalstu tehniskie dienesti atbilst vienotiem teicamas darbības standartiem.

svītrots

Grozījums Nr.  293

Regulas priekšlikums

51.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

51.a pants

 

Akreditēti iekšējie tehniskie dienesti

 

1. Var izmantot akreditētu izgatavotāja iekšējo tehnisko dienestu, lai veiktu novērtēšanas darbības uzņēmumā, kurā tas ietilpst, attiecībā tikai uz tādām A kategorijas darbībām saistībā ar tehniskām prasībām, kurām ir atļauta paštestēšana saskaņā ar deleģēto aktu, kas pieņemts saskaņā ar šo regulu. Šī struktūra ir uzņēmuma atsevišķa un nošķirta daļa un nav iesaistīta to transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību projektēšanā, izgatavošanā, piegādē, uzstādīšanā vai apkopē, ko tā novērtē.

 

2. Akreditēts iekšējais tehniskais dienests atbilst šādām prasībām:

 

a) tas ir akreditēts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 765/2008;

 

b) akreditēts iekšējais tehniskais dienests un tā darbinieki ir organizatoriski identificējami un tiem ir ziņojumu sniegšanas metodes uzņēmumā, kurā tie ietilpst, lai nodrošinātu to objektivitāti un to apliecinātu attiecīgajai valsts akreditācijas struktūrai;

 

c) ne akreditētais iekšējais tehniskais dienests, ne tā darbinieki nav atbildīgi par to transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību projektēšanu, izgatavošanu, piegādi, uzstādīšanu, darbību vai apkopi, ko tie novērtē, kā arī tie nav iesaistīti nekādās darbībās, kuras varētu būt pretrunā to spriedumu neatkarībai vai godprātībai saistībā ar to novērtēšanas darbībām;

 

d) akreditētais iekšējais tehniskais dienests savus pakalpojumus sniedz tikai uzņēmumam, kurā tas ietilpst.

 

3. Akreditēts iekšējais tehniskais dienests tiek paziņots dalībvalstīm un Komisijai 53. panta nolūkos, savukārt informāciju paziņotājiestādei pēc tās pieprasījuma par tā akreditāciju sniedz uzņēmums, kurā šis dienests ietilpst, vai valsts akreditācijas struktūra.

Grozījums Nr.  294

Regulas priekšlikums

51.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

51.b pants

 

Izpildes standartu un tehnisko dienestu novērtēšanas procedūra

 

Lai nodrošinātu, ka šie tehniskie dienesti atbilst vienlīdz augstiem izpildes standartiem visās dalībvalstīs, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 57. pantu attiecībā uz standartiem, kādiem ir jāatbilst tehniskajiem dienestiem, un tehnisko dienestu novērtēšanas procedūru.

Grozījums Nr.  295

Regulas priekšlikums

53.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

53.a pants

 

Izmaiņas paziņojumos

 

1. Ja paziņotāja dalībvalsts konstatē vai saņem informāciju, ka tehniskais dienests vairs neatbilst šajā regulā noteiktajām prasībām vai ka tas nepilda savus pienākumus, paziņotāja dalībvalsts pēc vajadzības aptur vai atsauc paziņojumu atkarībā no tā, cik nopietna ir šo prasību vai šo pienākumu neizpilde. Paziņotāja dalībvalsts nekavējoties attiecīgi informē Komisiju un citas dalībvalstis.

 

2. Paziņojuma ierobežošanas, apturēšanas vai atsaukšanas gadījumā vai gadījumā, ja tehniskais dienests ir pārtraucis savas darbības, paziņotāja dalībvalsts piemēro vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šī tehniskā dienesta datnes vai nu apstrādā cits tehniskais dienests, vai tās tiek glabātas, lai tam varētu piekļūt kompetentā paziņotājiestāde un tirgus uzraudzības iestāde pēc to pieprasījuma.

Grozījums Nr.  296

Regulas priekšlikums

53.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

53.b pants

 

Tehnisko dienestu kompetences pārbaudes

 

1. Komisija izmeklē visus gadījumus, kad pastāv šaubas vai kad tā ir informēta par šaubām attiecībā uz tehniskā dienesta kompetenci vai tā turpmāku atbilstību prasībām un pienākumiem, kas tam ir piemēroti.

 

2. Paziņotāja dalībvalsts, kas sniedz informāciju, Komisijai pēc pieprasījuma nodrošina visu informāciju par paziņojuma pamatu vai attiecīgā tehniskā dienesta kompetences uzturēšanu.

 

3. Komisija nodrošina konfidencialitāti attiecībā uz visu neizpaužamo informāciju, kas iegūta izmeklēšanas gaitā.

 

4. Ja Komisija konstatē, ka tehniskais dienests neatbilst vai vairs neatbilst tā paziņošanas prasībām, tā attiecīgi informē paziņotāju dalībvalsti un pieprasa tai veikt korektīvus pasākumus, tai skaitā atsaukt paziņojumu, ja tas ir vajadzīgs.

Grozījums Nr.  297

Regulas priekšlikums

53.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

53.c pants

 

Tehnisko dienestu operatīvie pienākumi

 

1. Tehniskie dienesti veic atbilstības novērtējumus saskaņā ar šajā regulā paredzētajām novērtēšanas procedūrām.

 

2. Atbilstības novērtējumus veic proporcionāli, izvairoties no nevajadzīgiem slogiem ekonomikas dalībniekiem. Tehniskie dienesti savas darbības veic, pienācīgi ņemot vērā uzņēmuma izmēru, nozari, kur tas darbojas, tā struktūru, attiecīgā transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tehnoloģijas sarežģītības pakāpi un masveida vai sērijveida ražošanas procesa būtību.

 

3. Veicot atbilstības novērtēšanu, tehniskie dienesti ņem vērā stingruma pakāpi un aizsardzības līmeni, kas vajadzīgs transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības atbilstībai šīs regulas noteikumiem.

 

4. Ja tehniskais dienests konstatē, ka izgatavotājs neatbilst šajā regulā noteiktajām prasībām, tas tipa apstiprinājuma iestādei prasa izteikt izgatavotājam pieprasījumu īstenot atbilstīgus pasākumus, kā arī prasa tipa apstiprinājuma iestādei neizdod tipa apstiprinājuma sertifikātu, kamēr nav piemēroti atbilstīgi korektīvie pasākumi, kas tehniskajam dienestam ir pieņemami.

 

5. Ja izgatavošanas atbilstības uzraudzības laikā pēc tipa apstiprinājuma sertifikāta izdošanas tehniskais dienests konstatē, ka transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļas vai atsevišķa tehniska vienība vairs neatbilst šai regulai, tas tipa apstiprinājuma iestādei prasa, lai tā izsaka izgatavotājam pieprasījumu piemērot atbilstīgus korektīvos pasākumus, un pieprasa tipa apstiprinājuma iestādei apturēt vai atsaukt tipa apstiprinājuma sertifikātu, kamēr nav piemēroti atbilstīgi korektīvie pasākumi, kas tehniskajam dienestam ir pieņemami.

 

6. Ja korektīvi pasākumi netiek piemēroti vai ja tie tehniskajam dienestam nav pieņemami, tehniskais dienests tipa apstiprinājuma iestādei prasa ierobežot, apturēt vai atsaukt tipa apstiprinājuma sertifikātu pēc vajadzības.

Grozījums Nr.  298

Regulas priekšlikums

53.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

53.d pants

 

Tehnisko dienestu pienākumi sniegt informāciju

 

1. Tehniskie dienesti informē apstiprinātājiestādi par:

 

a) jebkādu konstatēto neatbilstību, ar ko saistībā, iespējams, vajadzīgs noraidīt, ierobežot, apturēt vai atsaukt tipa apstiprinājuma sertifikātu;

 

b) jebkādiem apstākļiem, kas ietekmē to paziņojuma darbības jomu un nosacījumus;

 

c) jebkādu informācijas pieprasījumu, ko tie ir saņēmuši no tirgus uzraudzības iestādēm saistībā ar to novērtēšanas darbībām.

 

2. Pēc apstiprinātājiestādes pieprasījuma novērtēšanas darbības veic to paziņojuma darbības jomas ietvaros, kā arī jebkuras citas darbības, tai skaitā pārrobežu darbības un darbuzņēmēju līgumu, ietvaros.

 

3. Tehniskie dienesti sniedz citiem tehniskiem dienestiem, kas paziņoti saskaņā ar šo regulu un veic līdzīgas novērtēšanas darbības attiecībā uz to pašu transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību, attiecīgo informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar negatīviem un pēc pieprasījuma — ar pozitīviem novērtējuma rezultātiem.

Grozījums Nr.  299

Regulas priekšlikums

54. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Īstenošanas pasākumi

svītrots

Lai paredzētu vienotus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, Komisija saskaņā ar 55. pantā noteikto procedūru pieņem īstenošanas aktus, iekļaujot šādus īstenošanas pasākumus:

 

1. paraugus saistībā ar tipa apstiprinājuma procedūru pasākumiem, saskaņā ar šīs regulas 10. panta 6. punktu;

 

2. informācijas mapes un informācijas dokumenta paraugus saskaņā ar šīs regulas 12. panta 1. punktu;

 

3. ES tipa apstiprinājuma sertifikātu numerācijas sistēmu saskaņā ar šīs regulas 15.pantu;

 

4. tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugu saskaņā ar šīs regulas 15. panta 5. punktu;

 

5. ES tipa apstiprinājuma sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķo tehnisko vienību saraksta paraugu saskaņā ar šīs regulas 16. panta 5. punktu;

 

6. piemērojamo prasību vai normatīvo aktu saraksta paraugu saskaņā ar šīs regulas 16. panta 6. punktu;

 

7. paraugus saistībā ar ražošanas atbilstības pasākumiem saskaņā ar šīs regulas 19. pantu;

 

8. ražošanas atbilstības sertifikāta paraugu saskaņā ar šīs regulas 24. pantu;

 

9. ES tipa apstiprinājuma marķējuma paraugu saskaņā ar šīs regulas 25. pantu;

 

Pamatojums

Šis pants nav vajadzīgs, jo aspekti, ar ko saistībā Komisija ir pilnvarota pieņemt īstenošanas aktus, ir paredzēti šīs regulas iepriekšējos pantos.

Grozījums Nr.  300

Regulas priekšlikums

55. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisijai palīdz komiteja, turpmāk “Tehniskā komiteja lauksaimniecības transportlīdzekļu jautājumos” (TK-LT).

1. Komisijai palīdz komiteja, turpmāk “Tehniskā komiteja lauksaimniecības transportlīdzekļu jautājumos” (TK-LT). Šī komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

Grozījums Nr.  301

Regulas priekšlikums

55. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ievērojot tā 8. pantu. Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

Grozījums Nr.  302

Regulas priekšlikums

55. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

svītrots

Grozījums Nr.  303

Regulas priekšlikums

56. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisija, saskaņā ar 57., 58. un 59. pantu pieņemot deleģētus aktus, var pieņemt šīs regulas pielikumu grozījumus.

1. Komisija, saskaņā ar 57. pantu pieņemot deleģētus aktus, var pieņemt šīs regulas pielikumu grozījumus, lai tos pielāgotu zinātnisko un tehnisko zināšanu attīstībai.

Grozījums Nr.  304

Regulas priekšlikums

56. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja saskaņā ar Lēmumu 97/836/EK pieņem jaunus ANO EEK noteikumus vai grozījumus spēkā esošos ANO EEK noteikumos, kam Kopiena ir pievienojusies, Komisija ar deleģēto aktu, kas ir saskaņā ar 57., 58. un 59. pantu, attiecīgi groza šīs regulas I pielikumu.

svītrots

Pamatojums

Šis punkts ir lieks, jo iespēja grozīt I pielikumu, lai pievienotu ANO EEK noteikumu, ir jau paredzēta 42. pantā.

Grozījums Nr.  305

Regulas priekšlikums

57. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Uz nenoteiktu laiku Komisiju pilnvaro pieņemt 7. panta 4. punktā, 8. panta 4. punktā, 9. panta 5. punktā, 18. panta 7. punktā, 38. panta 1., 2. un 3. punktā, 47. panta 10. punktā, 51. panta 8. punktā un 56. pantā minētos deleģētos aktus.

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

Grozījums Nr.  306

Regulas priekšlikums

57. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Pilnvaras pieņemt 7. panta 4. punktā, 8. panta 4. punktā, 9. panta 5. punktā, 10. panta 6. punktā, 12. panta 1. punktā, 18. panta 6. punktā, 38. panta 1. un 5. punktā, 42. panta 2. punktā, 43. panta 3. punktā, 47. panta 12. punktā, 47. panta 12.a punkta otrajā daļā, 51.b pantā un 56. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no..*. Komisija sagatavo ziņojumu par deleģētajām pilnvarām vēlākais deviņus mēnešus pirms šā piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģējumu automātiski pagarina par tāda paša ilguma laikposmu, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome šādam pagarinājumam neiebilst ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms katra šāda laikposma beigām.

 

__________________

 

* OV: lūdzu, ievietojiet šīs regulas spēkā stāšanās datumu.

Grozījums Nr.  307

Regulas priekšlikums

57. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b Eiropas Parlaments vai Padome var jebkurā brīdī atsaukt 7. panta 4. punktā, 8. panta 4. punktā, 9. panta 5. punktā, 10. panta 6. punktā, 12. panta 1. punktā, 18. panta 6. punktā, 38. panta 1. un 5. punktā, 42. panta 2. punktā, 43. panta 3. punktā, 47. panta 12. punktā, 47. panta 12.a punkta otrajā daļā, 51.b pantā un 56. pantā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā datumā, kas tajā noteikts. Tas neskar jau spēkā esošo deleģēto aktu likumību.

Grozījums Nr.  308

Regulas priekšlikums

57. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 7. panta 4. punktu, 8. panta 4. punktu, 9. panta 5. punktu, 10. panta 6. punktu, 12. panta 1. punktu, 18. panta 6. punktu, 38. panta 1. un 5. punktu, 42. panta 2. punktu, 43. panta 3. punktu, 47. panta 12. punktu, 47. panta 12.a punkta otro daļu, 51.b pantu un 56. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešu laikā pēc tā paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja līdz minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju, ka tie iebildumus neizteiks. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Grozījums Nr.  309

Regulas priekšlikums

57. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Uz Komisijai piešķirtajām deleģēto aktu pieņemšanas pilnvarām attiecas 58. un 59. pantā noteiktie nosacījumi.

svītrots

Grozījums Nr.  310

Regulas priekšlikums

57.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

57.a pants (jauns)

 

Deleģēto akta pieņemšana

 

Komisija pieņem 7. panta 4. punktā, 8. panta 4. punktā, 9. panta 5. punktā, 10. panta 6. punktā, 12. panta 1. punktā, 18. panta 6. punktā, 38. panta 1. un 5. punktā, 42. panta 2. punktā, 43. panta 3. punktā, 47. panta 12. punktā, 47. panta 12.a punkta otrajā daļā, 51.b pantā un 56. pantā minētos deleģētos aktus līdz 2014. gada 1. janvārim.

Grozījums Nr.  311

Regulas priekšlikums

58. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Deleģēto pilnvaru atcelšana

svītrots

1. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā brīdī var atcelt 7. panta 4. punktā, 8. panta 4. punktā, 9. panta 5. punktā, 18. panta 7. punktā, 38. panta 1.

 

2. , 2. un 3. punktā, 47. panta 10. punktā, 51. panta 8. punktā un 56. pantā minētās deleģētās pilnvaras. Iestāde, kura ir uzsākusi iekšējo procedūru, lai pieņemtu lēmumu par to, vai atcelt deleģētās pilnvaras, apņemas informēt pārējās iestādes un Komisiju pieņemamā termiņā pirms galīgā lēmuma pieņemšanas, norādot, kuras deleģētās pilnvaras varētu tikt atceltas, kā arī atcelšanas iespējamos iemeslus.

 

3. Ar atcelšanas lēmumu tiek izbeigta minētajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. Tas stājas spēkā tūlīt vai vēlākā datumā, kas norādīts lēmumā. Tas neietekmē jau spēkā esošo deleģēto aktu derīgumu. To publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

 

Grozījums Nr.  312

Regulas priekšlikums

59. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Iebildumi pret deleģētajiem tiesību aktiem

svītrots

1. Eiropas Parlaments un Padome var izteikt iebildumus par deleģēto aktu divu mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo periodu var pagarināt par vienu mēnesi.

 

2. Ja pēc minētā termiņa ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus pret deleģēto aktu vai ja pirms šīs dienas gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par to, ka ir pieņēmuši lēmumu neizteikt iebildumus, deleģētais akts stājas spēkā tā noteikumos paredzētajā dienā.

 

3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome iebilst pret deleģēto tiesību aktu, tas nestājas spēkā. Iestāde, kura iebilst, pamato savus iebildumus pret deleģēto tiesību aktu.

 

Grozījums Nr.  313

Regulas priekšlikums

60. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Šī regula neanulē tāda EK tipa apstiprinājuma derīgumu, kas transportlīdzekļiem vai sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām piešķirts pirms 64. panta 2. punktā minētā datuma.

1. Šī regula neanulē tāda ES tipa apstiprinājuma derīgumu, kas transportlīdzekļiem vai sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām piešķirts pirms 64. panta 2.b punktā noteiktā datuma.

Grozījums Nr.  314

Regulas priekšlikums

60. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Apstiprinātājiestādes turpina piešķirt paplašinājumus tādu transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprinājumiem, kas ir saskaņā ar Direktīvas 2003/37/EK un visu 56. panta 2. punktā minēto direktīvu noteikumiem.

2. Apstiprinātājiestādes saskaņā ar Direktīvu 2003/37/EK un visām 62. panta 1. punktā minētajām direktīvām turpina piešķirt paplašinājumus 1. punktā minēto transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprinājumiem.

Grozījums Nr.  315

Regulas priekšlikums

61. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Vēlākais 2018. gada 1. janvārī dalībvalstis informē Komisiju par šajā regulā izklāstīto tipa apstiprināšanas procedūru un it īpaši vairākposmu procedūras piemērošanu.

1. Vēlākais [četrus gadus pēc 64. panta 2.b punktā noteiktā datuma] dalībvalstis informē Komisiju par šajā regulā izklāstīto tipa apstiprināšanas procedūru un it īpaši vairākposmu procedūras piemērošanu.

Grozījums Nr.  316

Regulas priekšlikums

61. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Komisija, pamatojoties uz informāciju, ko dara zināmu saskaņā ar 1. punktu, vēlākais 2019. gada 1. janvārī ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs regulas piemērošanu.

2. Komisija, pamatojoties uz informāciju, ko dara zināmu saskaņā ar 1. punktu, vēlākais [piecus gadus pēc 64. panta 2.b punktā noteiktā datuma] ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs regulas piemērošanu.

Grozījums Nr.  317

Regulas priekšlikums

61.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

61.a pants (jauns)

 

Visurgājējs pārvietojams agregāts

 

Komisija līdz [2014. gada 1. janvārim] novērtē nepieciešamību saskaņot dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz tehniskajām prasībām, ko piemēro visurgājējai pārvietojamai tehnikai, to sistēmām un sastāvdaļām, un vajadzības gadījumā iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumu par augsta ceļu satiksmes drošības līmeņa nodrošināšanu, ņemot vērā pašreizējos piemērojamos Savienības tiesību aktus.

Grozījums Nr.  318

Regulas priekšlikums

62. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Direktīvu 2003/37/EK, kā arī Direktīvas 74/347/EEK, 76/432/EEK, 76/763/EEK, 77/537/EEK, 78/764/EEK, 80/720/EEK, 86/297/EEK, 86/298/EEK, 86/415/EEK, 87/402/EEK, 2000/25/EK, 2009/57/EK, 2009/58/EK, 2009/59/EK, 2009/60/EK, 2009/61/EK, 2009/63/EK, 2009/64/EK, 2009/66/EK, 2009/68/EK; 2009/75/EK, 2009/76/EK, 2009/144/EK atceļ no 2014. gada 1. janvāra.

1. Direktīvu 2003/37/EK, kā arī Direktīvas 74/347/EEK, 76/432/EEK, 76/763/EEK, 77/537/EEK, 78/764/EEK, 80/720/EEK, 86/297/EEK, 86/298/EEK, 86/415/EEK, 87/402/EEK, 2000/25/EK, 2009/57/EK, 2009/58/EK, 2009/59/EK, 2009/60/EK, 2009/61/EK, 2009/63/EK, 2009/64/EK, 2009/66/EK, 2009/68/EK; 2009/75/EK, 2009/76/EK, 2009/144/EK atceļ no 2018. gada 1. janvāra.

Grozījums Nr.  319

Regulas priekšlikums

64. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

To piemēro:

 

a) jauniem transportlīdzekļu tipiem no 2016. gada 1. jūlija;

 

b) visiem jauniem transportlīdzekļiem no 2018. gada 1. janvāra.

  • [1]       OV C 54, 19.2.2011., 42. lpp.

PASKAIDROJUMS

I.         Komisijas priekšlikums

Šā priekšlikuma mērķis ir paredzēt saskaņotus noteikumus attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu (traktoru, piekabju un vilkta aprīkojuma) izgatavošanu, lai nodrošinātu iekšējā tirgus darbību, vienlaikus garantējot augstu ceļu satiksmes un darba drošības, kā arī vides aizsardzības līmeni. Ierosinātā regula būtiski vienkāršo spēkā esošos tipa apstiprinājuma tiesību aktus, aizstājot 24 pamata direktīvas (un aptuveni 35 saistītas grozījumu direktīvas). Jaunā regula un tās īstenošanas un deleģētie akti ir paredzēti tādu prasību pārņemšanai, kas noteiktas spēkā esošajos tiesību aktos, nepazeminot pašreizējo aizsardzības līmeni.

II.       Referenta vispārīgā nostāja

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, jo tas sekmē nozares konkurētspēju, vienkāršojot spēkā esošos tipa apstiprinājuma tiesību aktus. Lai nodrošinātu augstu ceļu satiksmes, darba drošības un vides aizsardzības līmeni, kā arī pabeigtu lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu iekšējā tirgus izveidi, referents uzskata, ka ir atbilstīgi ieviest Savienības apstiprināšanas procedūras attiecībā uz visām transportlīdzekļu kategorijām, vienlaikus pienācīgi ņemot vērā izmaksu un ieguvumu apsvērumus, kā arī īpašu uzmanību pievēršot maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Izstrādājot šo ziņojumu, referents apspriedās ar visām attiecīgajām ieinteresētajām personām (transportlīdzekļu izgatavotājiem, piegādātājiem pēcpārdošanas un remontdarbu pakalpojumu sniedzējiem, lietotājiem un arodbiedrībām). Referents arī ņēma vērā diskusijas, kas norisinājās Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas uzklausīšanas laikā 2011. gada 12. aprīlī.

a) Drošības prasības un saistība ar Direktīvu par mašīnām[1]

Komisija ierosina lauksaimniecības un mežsaimniecības traktorus neiekļaut Direktīvas par mašīnām darbības jomā, lai samazinātu to tiesību aktu skaitu, kas piemērojami traktoriem, un tādējādi panāktu labāku regulējumu un vienkāršojumus.

Referents vēlas uzsvērt, ka lauksaimniecības un mežsaimniecības traktorus varētu neiekļaut Direktīvas par mašīnām darbības jomā ar nosacījumu, ka regula un tās deleģētie akti pilnībā pārņem spēkā esošās prasības, kas noteiktas Direktīvā par mašīnām un kas pašlaik ir piemērojamas traktoriem, lai izvairītos no normu trūkuma un lai nodrošinātu, ka tiek saglabāts pašreizējais drošības līmenis.

Referents ir informēts, ka Komisija pašlaik veic visu to risku novērtējumu, kas ietverti Direktīvā par mašīnām, lai nodrošinātu, ka tie joprojām būs ietverti šajā regulā.

Referents uzsver šīs darbības nozīmi, bet vēlas norādīt, ka to būtu bijis labāk paveikt pirms tiesību akta izstrādes posma, lai nodrošinātu, ka Komisijas priekšlikuma 7. un 8. pants pilnībā ietver attiecīgās prasības Direktīvā par mašīnām.

Šajā saistībā referents vēlas atkārtot, ka deleģētie akti, ko izstrādās saskaņā ar šo regulu, var ietvert tikai tehniskus norādījumus attiecībā uz šīs regulas pamatnoteikumu īstenošanu; šajos deleģētajos aktos nevar noteikt jaunas prasības. Tādēļ likumdevējiem jābūt piesardzīgiem, izstrādājot šīs regulas prasības, lai nodrošinātu, ka tās pienācīgi ietver visus riskus.

Šajā nolūkā referents ir ieviesis vairākas prasības 7. pantā (ceļu satiksmes un funkcionālā drošība) un 8. pantā (darba drošība), pamatojoties uz veselības un drošības prasībām, kas izklāstītas Direktīvā par mašīnām un nav ietvertas Komisijas priekšlikumā.

Padome un Komisija tiek aicinātas ļoti rūpīgi aplūkot šos noteikumus, lai nodrošinātu, ka regulas 7. un 8. pantā, kā arī I pielikumā ir ietvertas visas vajadzīgās prasības un lai tās varētu turpināt piemērot attiecīgajām traktoru kategorijām.

b) Saskaņošana ar jauno tiesisko regulējumu un citiem Savienības tiesību aktiem par tipa apstiprinājumu

Referents ir ieviesis būtisku skaitu grozījumu, kuru mērķis ir saskaņot šīs regulas noteikumus ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 768/2008/EK par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu, lai uzlabotu jaunās regulas īstenošanu un piemērošanu. Šajos noteikumos ir precizēti ekonomikas dalībnieku pienākumi piegādes ķēdē, kā arī attiecīgo uzraudzības iestāžu pienākumi saistībā ar pēcpārdošanas uzraudzību un tādu produktu kontroli, kas ienāk Savienības tirgū.

Tāpat ir papildinātas prasības attiecībā uz struktūrām un organizācijām, kam dalībvalstis var uzdot konkrētus novērtēšanas uzdevumus, lai nodrošinātu godīgus konkurences nosacījumus un izvairītos no konkurences izkropļojumiem, kuri var rasties saistībā ar dažādām stingrības pakāpēm un izpildi no šo trešo personu organizāciju puses, kad tās veic transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību testēšanu, pārbaudes un novērtējumus.

Šī plašā saskaņošana, kurā ņem vērā arī paralēlo darbu, ko paveikusi Padomes Tehniskās saskaņošanas darba grupa, kā arī noteikumus, kuri ietverti priekšlikumā regulai par L kategorijas transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību, pamato lielo skaitu grozījumu, kas ietverti šajā ziņojuma projektā.

c) Piekļuve transportlīdzekļu remonta un apkopes informācijai (turpmāk — RMI)

Referents apzinās, ka transportlīdzekļu sarežģītība palielinās, kas galvenokārt saistīts ar tādu elektronisko sastāvdaļu skaita palielināšanos, kas nevar veikt “tradicionālu” mehānisko remontu, bet ko var salabot tikai, izmantojot specifisku informāciju par transportlīdzekļa elektroniskajiem raksturlielumiem. Tādēļ ir ļoti svarīga neierobežota un nediskriminējoša piekļuve šādai informācijai, lai nodrošinātu transportlīdzekļu pareizu remontu un apkopi.

Traktoru izgatavotāji pašlaik piemēro sistēmu, kas galvenokārt balstās uz ekskluzīviem līgumiem starp izgatavotājiem un pilnvarotajiem remontdarbu pakalpojumu sniedzējiem un dīleriem. Lai gan šādi ekskluzīvi līgumi, iespējams, nav pretrunīgi konkurences tiesību aktiem, ir jāmeklē atbilde uz jautājumu, vai piekļuves RMI atbrīvošana no tipa apstiprinājuma tiesību aktiem ilgtermiņā nepadarītu šo struktūru statisku, tādējādi liedzot neatkarīga remontdarbu pakalpojumu sniedzēja piekļuvi tirgum. Turklāt nevar izslēgt, ka, neraugoties uz šo līgumu ekskluzivitāti, neatkarīgie remontdarbu pakalpojumu sniedzējiem, kas dažreiz atrodas ES attālos lauksaimniecības reģionos, nākas labot traktorus ārkārtas vai nelielu problēmu gadījumos.

Tas, ka piekļuve RMI ir ļoti svarīgs ekonomikas jautājums, ņemot vērā būtisko peļņas daļu, kas izriet no pēcpārdošanas pakalpojumu tirgus, sekmē strīdīgas diskusijas, savukārt likumdevējs cenšas turpināt piemērot pieeju, kas uzmanīgi līdzsvaro abu pušu (izgatavotāju un neatkarīgu uzņēmumu) intereses, kuriem nav salīdzināmu līdzekļu, lai pārstāvētu savas intereses.

Referents uzskata, ka ir jānodrošina pareizais līdzsvars šajā jautājumā, nodrošinot, ka piekļuvi tehniskai informācijai sniedz vispusīgi, ņemot vērā patērētāju aizsardzību, godīgu konkurenci, kā arī drošības, vides un intelektuālā īpašuma apsvērumus.

d) Pārvietojami agregāti (U kategorija)

Komisija savā priekšlikumā ietvēra jaunu transportlīdzekļu kategoriju, kas ietver visurgājējus pārvietojamos agregātus (U kategorija), ļaujot izgatavotājam izvēlēties, vai pieteikties uz apstiprinājumu saskaņā ar šo regulu vai ievērot attiecīgās valsts prasības. Komisijas priekšlikumā atzīst pretrunas iekšējā tirgus darbībā, bet, nosakot jaunizveidotās kategorijas prasības, tas nav pietiekams.

Visurgājēju pārvietojamo agregātu rūpniecība piedāvā daudzus dažādus produktus, ko izmanto dažādās nozarēs (lauksaimniecība, celtniecība, materiālu apstrāde). Visurgājējiem pārvietojamiem agregātiem jau piemēro Savienības tiesību aktus (Direktīva 2006/42/EK (mašīnas), 97/68/EK (piesārņotāju emisijas), 2004/108/EK (elektromagnētiskā saderība), 2000/14/EK (trokšņa emisija vidē), ko nepiemēro traktoriem un kas nav saskaņota ar ierosinātās regulas struktūru.

Spēkā esošās direktīvas tomēr neietver saskaņotas prasības par visurgājēju pārvietojamo agregātu ceļu satiksmes drošību. Referents uzskata, ka, lai pabeigtu iekšējā tirgus izveidi un nodrošinātu augstu ceļu satiksmes drošības līmeni, ir jāizstrādā atbilstīgs Savienības līmeņa instruments ar mērķi saskaņot prasības, kas piemērojamas pārvietojamiem agregātiem.

Šajā saistībā referents ierosina neietvert pārvietojamos agregātus (U kategorija) regulas darbības jomā. Tomēr referents aicina Komisiju novērtēt nepieciešamību saskaņot tehniskas prasības un atbilstības novērtēšanas procedūras, kas piemērojamas šādiem agregātiem, kā arī pēc iespējas drīz iesniegt tiesību aktu priekšlikumus.

e) Četru riteņu piedziņas visurgājēji (turpmāk — ATV) un kvadracikli (turpmāk —SbS)

Referents apzinās, ka ATV ir apliecinājuši savu nozīmi lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē, un saistībā ar rūpniecisko ražošanu šādi transportlīdzekļi ir jāietver šīs regulas darbības jomā. Referents uzskata, ka šo transportlīdzekļu, ko nereti izmanto, lai pārvietotos pa ceļiem, vai izklaides nolūkos, raksturlielumi atšķiras no traktoriem, tādēļ tie jāapstiprina saskaņā ar L kategorijas regulu ar mērķi nodrošināt tiesību aktu konsekvenci.

Iespējams, ka varētu ieviest atšķirīgas prasības tiem ATV, kas ir īpaši paredzēti darbam, bet kam tomēr būtu jāatbilst augstām drošības un vides prasībām. Referents cieši seko paralēlajām diskusijām par šo transportlīdzekļu ietveršanu L kategorijas regulā un ar nepacietību gaida atbilstīgu risinājumu, kurā varētu risināt šo transportlīdzekļu specifiku. Referents arī gaida Komisijas uzdotā pētījuma rezultātus par SbS transportlīdzekļiem, lai novērtētu, kurā kategorijā šie transportlīdzekļi būtu jāapstiprina.

f) Tehniski grozījumi

Referents arī ierosināja lielu skaitu grozījumu, lai precizētu konkrētus tehniskus aspektus un nodrošinātu lielāku teksta saskaņotību.

III.      Secinājums

Šā ziņojuma projekta mērķis ir šajā priekšlikumā ietvert galvenos jautājumus, kas ir rūpīgi jāapsver, lai atvieglotu diskusiju norisi komitejā. Lai gan referents patur tiesības iesniegt papildu grozījumus pēc plašākas Komisijas priekšlikuma izskatīšanas un turpmākām apspriedēm, viņa nolūks šobrīd ir rosināt sekmīgas diskusijas komitejā, un referents ar nepacietību gaida turpmākus ierosinājumus.

  • [1]  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, ar ko groza Direktīvu 95/16/EK (pārstrādāta redakcija).

PROCEDŪRA

Virsraksts

Lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšana

Atsauces

COM(2010)0395 – C7-0204/2010 – 2010/0212(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

23.7.2010

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

7.9.2010

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

7.9.2010

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ITRE

29.9.2010

 

 

 

Izskatīšana komitejā

30.11.2010

22.3.2011

12.4.2011

30.8.2011

 

23.11.2011

 

 

 

Pieņemšanas datums

5.12.2011

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

31

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Jürgen Creutzmann, Cornelis de Jong, Christian Engström, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Amalia Sartori, Marc Tarabella, Wim van de Camp

Iesniegšanas datums

26.1.2012