SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji pojazdów rolniczych lub leśnych

26.1.2012 - (COM(2010)0395 – C7‑0204/2010 – 2010/0212(COD)) - ***I

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Sprawozdawca: Pier Antonio Panzeri


Procedura : 2010/0212(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0446/2011

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji pojazdów rolniczych lub leśnych

(COM(2010)0395 – C7‑0204/2010 – 2010/0212(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2010)0395),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C7-0204/2010),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 9 grudnia 2010 r.[1]

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-0446/2011),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek dotyczący rozporządzenia (UE) nr …/… Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji pojazdów rolniczych i leśnych

Wniosek dotyczący rozporządzenia (UE) nr …/… Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) w celu promowania rynku wewnętrznego, dyrektywą 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi, oraz uchylającą dyrektywę 74/150/EWG ustanowiono kompleksowy wspólnotowy system homologacji typu ciągników, ich przyczep i wymiennych urządzeń ciągniętych.

(1) W celu promowania rynku wewnętrznego, dyrektywą 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi, ustanowiono kompleksowy unijny system homologacji typu ciągników, ich przyczep i wymiennych urządzeń ciągniętych.

 

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) W celu ustanowienia i zapewnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii właściwe jest zastąpienie systemów homologacji państw członkowskich unijną procedurą homologacji opartą na zasadzie całkowitej harmonizacji, przy jednoczesnym należytym uwzględnieniu relacji kosztów do korzyści i zwróceniem szczególnej uwagi na małe i średnie przedsiębiorstwa.

(2) W celu ustanowienia i zapewnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii oraz zwiększenia konkurencyjności przemysłu właściwe jest zastąpienie systemów homologacji państw członkowskich unijną procedurą homologacji opartą na zasadzie całkowitej harmonizacji, przy jednoczesnym należytym uwzględnieniu relacji kosztów do korzyści i zwróceniem szczególnej uwagi na małe i średnie przedsiębiorstwa.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) W odpowiedzi na wniosek Parlamentu Europejskiego i w celu uproszczenia i przyspieszenia procedury wprowadzono nowe podejście regulacyjne w prawodawstwie Unii dotyczącym homologacji typu pojazdów, zgodnie z którym prawodawca w zwykłej procedurze ustawodawczej określa jedynie podstawowe reguły i zasady oraz przekazuje Komisji uprawnienia do opracowania przepisów w zakresie dalszych szczegółów technicznych. W odniesieniu do istotnych wymogów niniejsze rozporządzenie powinno zatem określać jedynie przepisy podstawowe w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa pracy i efektywności środowiskowej i upoważnić Komisję do określenia specyfikacji technicznych w aktach delegowanych.

(3) W odpowiedzi na wniosek Parlamentu Europejskiego i w celu uproszczenia i przyspieszenia procedury wprowadzono nowe podejście regulacyjne w prawodawstwie Unii dotyczącym homologacji typu pojazdów, zgodnie z którym prawodawca w zwykłej procedurze ustawodawczej określa jedynie podstawowe reguły i zasady oraz przekazuje Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów w zakresie dalszych szczegółów technicznych. W odniesieniu do istotnych wymogów niniejsze rozporządzenie powinno zatem określać jedynie przepisy podstawowe w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa funkcjonowania, bezpieczeństwa pracy i efektywności środowiskowej i upoważnić Komisję do określenia specyfikacji technicznych w aktach delegowanych po przeprowadzeniu konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska naturalnego należy zharmonizować wymogi techniczne i normy środowiskowe stosowane do pojazdów, układów, części i oddzielnych zespołów technicznych w odniesieniu do homologacji typu.

(5) W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa funkcjonowania, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska naturalnego należy zharmonizować wymogi techniczne i środowiskowe stosowane do pojazdów, układów, części i oddzielnych zespołów technicznych w odniesieniu do homologacji typu.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Ponieważ dyrektywy dotyczące maszyn samojezdnych nieporuszających się po drogach nie przewidują zharmonizowanych wymogów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego należy umożliwić producentom maszyn samojezdnych homologację ich produktów zgodnie z normami europejskimi w zakresie wymogów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego na mocy niniejszego rozporządzenia; dlatego maszyny samojezdne, w odniesieniu do homologacji typu układów w zakresie wymogów bezpieczeństwa ruchu drogowego, należy włączyć do niniejszego rozporządzenia na zasadzie fakultatywnej, zwłaszcza że wymogi dotyczące maszyn samojezdnych poza niniejszym rozporządzeniem nie obejmują żadnych aspektów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

(6) Obowiązujące dyrektywy mające zastosowanie do maszyn samojezdnych nieporuszających się po drogach nie przewidują zharmonizowanych wymogów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. W celu urzeczywistnienia rynku wewnętrznego i zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego należy na szczeblu Unii stworzyć odpowiedni instrument mający na celu harmonizację wymogów dotyczących maszyn samojezdnych nieporuszających się po drogach, i umożliwiający producentom wykazywanie zgodności ich produktów na podstawie norm europejskich. W tym celu Komisja powinna ocenić potrzebę harmonizacji wymogów technicznych i procedur oceny zgodności dotyczących maszyn samojezdnych nieporuszających się po drogach. Powinna ona przedstawić swoje wnioski Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, a w razie potrzeby – przedstawić wnioski ustawodawcze.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie (maszyny samojezdne – kategoria U).

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Do procedury homologacji typu UE należy w konsekwencji włączyć regulaminy EKG ONZ, do których Unia przystąpiła zgodnie z decyzją 97/836/WE, a także poprawki do regulaminów EKG ONZ, do których Unia już przystąpiła, jako wymagania dotyczące homologacji typu UE pojazdów lub jako przepisy alternatywne wobec obowiązującego prawa unijnego. W szczególności, jeśli Unia postanawia, że regulamin EKG ONZ staje się częścią wymogów w zakresie homologacji typu UE pojazdu i zastępuje istniejące przepisy UE, Komisja powinna zostać uprawniona do odpowiedniego dostosowania niniejszego rozporządzenia lub do przyjęcia niezbędnych aktów wykonawczych.

(8) Do procedury homologacji typu UE należy w konsekwencji włączyć regulaminy EKG ONZ, do których Unia przystąpiła zgodnie z decyzją 97/836/WE, a także poprawki do regulaminów EKG ONZ, do których Unia już przystąpiła, jako wymagania dotyczące homologacji typu UE pojazdów lub jako przepisy alternatywne wobec obowiązującego prawa unijnego. W szczególności, jeśli Unia postanawia, że regulamin EKG ONZ staje się częścią wymogów w zakresie homologacji typu UE pojazdu i zastępuje istniejące przepisy Unii, Komisja powinna zostać uprawniona do uzupełnienia lub zmiany odpowiednich, innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia lub do przyjęcia niezbędnych aktów wykonawczych.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Szczególnie istotne jest, aby przyszłe środki, proponowane w oparciu o niniejsze rozporządzenie, lub procedury, które mają zostać wdrożone na jego podstawie, były zgodne z tymi zasadami, które zostały ponownie sformułowane w sprawozdaniu Komisji CARS 21. W szczególności, z myślą o lepszym stanowieniu prawa i jego uproszczeniu, a także w celu uniknięcia nieustannego aktualizowania obowiązującego prawodawstwa UE dotyczącego specyfikacji technicznych, niniejsze rozporządzenie powinno zawierać odniesienia do publicznie dostępnych norm i regulacji międzynarodowych, nie powielając ich w ramach prawnych UE.

(11) Szczególnie istotne jest, aby przyszłe środki, proponowane w oparciu o niniejsze rozporządzenie, lub procedury, które mają zostać wdrożone na jego podstawie, były zgodne z zasadami ponownie sformułowanymi w sprawozdaniu Komisji CARS 21. W szczególności, z myślą o lepszym stanowieniu prawa i jego uproszczeniu, a także w celu uniknięcia nieustannego aktualizowania obowiązującego prawodawstwa Unii dotyczącego specyfikacji technicznych, niniejsze rozporządzenie powinno zawierać odniesienia do publicznie dostępnych norm i regulacji międzynarodowych, nie powielając ich w ramach prawnych UE.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Głównym celem prawodawstwa Unii w zakresie homologacji pojazdów jest zagwarantowanie, aby nowe pojazdy, części i oddzielne zespoły techniczne wprowadzone do obrotu zapewniały wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Osiągnięcie tego celu nie powinno być zakłócane przez montaż pewnych części lub wyposażenia po wprowadzeniu pojazdów na rynek lub po ich dopuszczeniu do ruchu. Należy zatem przyjąć właściwe środki w celu zapewnienia, że części lub wyposażenie, które mogą być zamontowane w pojazdach i które mogą znacznie zakłócić funkcjonowanie układów istotnych ze względu na bezpieczeństwo lub ochronę środowiska, podlegają kontroli przez organ udzielający homologacji, zanim zostaną wprowadzone do sprzedaży. Środki te powinny obejmować przepisy techniczne dotyczące wymagań, które te części lub wyposażenie muszą spełniać.

(17) Głównym celem prawodawstwa Unii w zakresie homologacji pojazdów jest zagwarantowanie, aby nowe pojazdy, części i oddzielne zespoły techniczne wprowadzone do obrotu zapewniały wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Osiągnięcie tego celu nie powinno być zakłócane przez montaż pewnych części lub wyposażenia po wprowadzeniu pojazdów na rynek lub po ich dopuszczeniu do ruchu. Należy zatem przyjąć właściwe środki w celu zapewnienia, że części lub wyposażenie, które mogą być zamontowane w pojazdach i które mogą znacznie zakłócić funkcjonowanie układów istotnych ze względu na bezpieczeństwo lub ochronę środowiska, podlegają kontroli przez organ udzielający homologacji, zanim zostaną wprowadzone do obrotu. Środki te powinny obejmować przepisy techniczne dotyczące wymagań, które te części lub wyposażenie muszą spełniać.

 

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) W celu umożliwienia producentom części lub oddzielnych zespołów technicznych składania wniosków o homologację typu UE części lub oddzielnych zespołów technicznych lub o zezwolenie istotne jest również, aby ci producenci mieli dostęp do pewnych informacji, które można uzyskać tylko od producenta pojazdu, takich jak informacje techniczne, w tym rysunki, wymagane do opracowania produktów dla rynku części zamiennych i wyposażenia.

(20) W celu umożliwienia producentom części lub oddzielnych zespołów technicznych składania wniosków o homologację typu UE części lub oddzielnych zespołów technicznych lub o zezwolenie istotne jest również, aby ci producenci mieli dostęp do pewnych informacji, które można uzyskać tylko od producenta pojazdu, takich jak informacje techniczne, w tym rysunki niechronione prawem własności intelektualnej, wymagane do opracowania produktów dla rynku części zamiennych i wyposażenia.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Nieograniczony dostęp do informacji dotyczących naprawy pojazdów w znormalizowanym formacie pozwalającym na uzyskiwanie informacji technicznych oraz efektywna konkurencja na rynku usług w zakresie informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów stanowią niezbędny element poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego, szczególnie w odniesieniu do swobodnego przepływu towarów, swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług. Duża część takich informacji wiąże się z pokładowymi systemami diagnostycznymi (OBD) oraz ich współdziałaniem z innymi systemami w pojeździe. Należy określić specyfikacje techniczne, którym powinny odpowiadać strony internetowe producentów, a także środki ukierunkowane na zapewnienie dostępu dla małych i średnich przedsiębiorstw.

(21) Równy i niedyskryminacyjny dostęp do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów przy pomocy znormalizowanego formatu pozwalającego na uzyskiwanie informacji technicznych oraz skuteczna konkurencyjność na rynku usług w zakresie informacji związanych z naprawą i obsługą techniczną pojazdów stanowią niezbędny element poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego, szczególnie w odniesieniu do swobodnego przepływu towarów, swobody prowadzenia działalności i swobody świadczenia usług. Duża część takich informacji wiąże się z pokładowymi systemami diagnostycznymi (OBD) oraz ich współdziałaniem z innymi systemami w pojeździe. Należy określić specyfikacje techniczne, którym powinny odpowiadać strony internetowe producentów, przy należytym uwzględnieniu zasady proporcjonalności i biorąc pod uwagę wielkość produkcji oraz możliwości małych i średnich producentów.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a) Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby autoryzowani sprzedawcy, stacje obsługi, jak i niezależne podmioty świadczące usługi naprawy i konserwacji pojazdów posiadali konieczne umiejętności techniczne i wiedzę gwarantujące utrzymanie bezpieczeństwa i efektywności środowiskowej tych pojazdów.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) Komisja powinna zostać upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych, zgodnie z art. 290 Traktatu, w odniesieniu do bezpieczeństwa ruchu drogowego (włącznie z hamowaniem), bezpieczeństwa pracy i efektywności środowiskowej, badań, dostępu do informacji dotyczących naprawy i konserwacji oraz wyznaczania służb technicznych i upoważniania ich do wykonywania określonych zadań, aby uzupełnić lub zmienić niektóre, inne niż istotne, elementy niniejszego rozporządzenia.

(23) Aby uzupełnić lub zmienić niektóre inne niż istotne elementy niniejszego rozporządzenia, Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do szczegółowych uregulowań dotyczących homologacji i nadzoru rynku wszystkich nowych pojazdów oraz wprowadzania do obrotu lub dopuszczenia do ruchu części i wyposażenia. Szczególnie istotne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym z ekspertami. W procesie przygotowywania i sporządzania aktów delegowanych Komisja powinna zagwarantować równoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Niektóre tematy objęte niniejszym rozporządzeniem wymagają jednolitych warunków wykonania ich w państwach członkowskich, aby zapewnić należyte funkcjonowanie rynku wewnętrznego poprzez ułatwienie wzajemnego uznawania decyzji administracyjnych podejmowanych w poszczególnych państwach członkowskich oraz akceptowanie dokumentów wydanych przez producentów pojazdów, ułatwiając w ten sposób zainteresowanym stronom czerpanie korzyści z rynku wewnętrznego. Komisja powinna zatem posiadać uprawnienia do przyjmowania aktów wykonawczych zgodnie z art. 291 Traktatu w celu ustalenia jednolitych warunków wykonania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do następujących pozycji: wykazu informacji, jakie należy dostarczyć, występując o homologację typu, procedur homologacji typu, wzorów dodatkowych tabliczek producentów, świadectw homologacji typu UE, wykazu wydanych homologacji typu, systemu numeracji homologacji typu UE i procedur zapewniających zgodność produkcji.

(24) Jednolite warunki są wymagane do wykonania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do formy informacji, jakie należy dostarczyć, występując o homologację typu, wzorów dodatkowych tabliczek producentów i świadectw homologacji typu UE, wykazu wydanych homologacji typu i systemu numeracji homologacji typu UE, aby zapewnić należyte funkcjonowanie rynku wewnętrznego poprzez ułatwienie wzajemnego uznawania decyzji administracyjnych podejmowanych w poszczególnych państwach członkowskich oraz akceptowanie dokumentów wydanych przez producentów pojazdów, ułatwiając w ten sposób zainteresowanym stronom czerpanie korzyści z rynku wewnętrznego. W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania stosownych przepisów niniejszego rozporządzenia Komisji należy przyznać uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję1.

 

_____________

 

Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) Zgodnie z art. 291 TFUE przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję ustanawiane są z wyprzedzeniem w drodze rozporządzenia zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Do czasu przyjęcia tego nowego rozporządzenia nadal ma zastosowanie decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji, z wyjątkiem procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, która nie ma zastosowania.

skreślony

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27) Wszystkie zainteresowane strony powinny wyraźnie powiązać niniejsze rozporządzenie z dyrektywą 2006/42/WE dotyczącą bezpieczeństwa maszyn, aby jasno określić, jakie wymogi powinien spełniać określony produkt.

(27) Wszystkie zainteresowane strony powinny wyraźnie powiązać niniejsze rozporządzenie z dyrektywą 2006/42/WE dotyczącą maszyn, aby zapobiegać powielaniu i jasno określić, jakie wymogi powinien spełniać określony produkt.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 27 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27a) Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie ustanowienie jednolitych zasad dotyczących wymogów administracyjnych i technicznych w zakresie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych, nie może zostać osiągnięty w wystarczającym stopniu przez państwa członkowskie, natomiast z uwagi na jego rozmiar i skutki możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na szczeblu Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie określa wymogi administracyjne i techniczne w zakresie homologacji typu UE wszystkich nowych pojazdów, o których mowa w art. 2.

Niniejsze rozporządzenie określa wymogi administracyjne i techniczne w zakresie homologacji i nadzoru rynku wszystkich nowych pojazdów, o których mowa w art. 2.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia również wymogi dotyczące sprzedaży i dopuszczenia do ruchu części i wyposażenia przeznaczonego do pojazdów, w odniesieniu do których udzielono homologacji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, oraz zakazu sprzedaży i dopuszczania do ruchu.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia również wymogi dotyczące wprowadzenia do obrotu lub dopuszczenia do ruchu układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do pojazdów, w odniesieniu do których udzielono homologacji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do homologacji typu i dopuszczenia indywidualnego pojazdów zaprojektowanych i zbudowanych w jednym lub kilku etapach, oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych zaprojektowanych i zbudowanych dla takich pojazdów.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do homologacji typu pojazdów rolniczych i leśnych zaprojektowanych i zbudowanych w jednym lub kilku etapach, oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych zaprojektowanych i zbudowanych dla takich pojazdów.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się także do indywidualnego dopuszczania pojazdów, o których mowa w akapicie pierwszym.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit drugi – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) maszyny samojezdne (kategoria U).

skreślony

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie (maszyny samojezdne – kategoria U).

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do maszyn wymiennych całkowicie unoszonych ponad ziemię, gdy pojazd, do którego są doczepione, porusza się po drodze.

2. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do maszyn wymiennych całkowicie unoszonych ponad ziemię lub niezdolnych do obracania się wokół osi pionowej, gdy pojazd, do którego są doczepione, porusza się po drodze.

Uzasadnienie

W celu rozłożenia masy niektóre maszyny wymienne są wyposażane w swobodnie obracające się koło pomocnicze. Maszyny wymienne same w sobie są zamocowane na ciągniku i nie mogą obracać się wokół osi pionowej. To dodatkowe koło nie powoduje zwiększenia ryzyka w przypadku połączenia pojazdu z maszyną wymienną. W związku z tym uzasadnione jest wyłączenie również tego rodzaju maszyn z zakresu przedmiotowego rozporządzenia.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przypadku następujących pojazdów producent może wystąpić o homologację typu na podstawie niniejszego rozporządzenia lub o krajową homologację typu:

3. W przypadku następujących pojazdów producent może wystąpić o homologację typu na podstawie niniejszego rozporządzenia lub spełnić odnośne wymogi krajowe:

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) maszyny samojezdne;

skreślony

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie (maszyny samojezdne – kategoria U).

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) przyczepy i narzędzia ciągnięte, kategorie R i S;

b) przyczepy (kategoria R) i wymienne urządzenia ciągnięte (kategoria S);

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 3 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) ciągniki gąsienicowe (kategoria C);

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3 – litera cb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb) ciągniki kołowe specjalne (kategorie T4.1 i T4.2);

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów niniejszego rozporządzenia i aktów prawnych wymienionych w załączniku I, chyba że w tych aktach prawnych podano inaczej:

Do celów niniejszego rozporządzenia i aktów prawnych wymienionych w załączniku I, chyba że w tych aktach prawnych podano inaczej, zastosowanie mają następujące definicje:

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. „homologacja typu całego pojazdu ” oznacza homologację typu, w wyniku której organ udzielający homologacji zaświadcza, że pojazd kompletny jest zgodny z odpowiednimi przepisami administracyjnymi i wymaganiami technicznymi;

2. „homologacja typu całego pojazdu” oznacza homologację typu, w wyniku której organ udzielający homologacji zaświadcza, że niekompletny, kompletny lub skompletowany typ pojazdu jest zgodny z odpowiednimi przepisami administracyjnymi i wymaganiami technicznymi;

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. „homologacja typu oddzielnego zespołu technicznego” oznacza homologację typu, w wyniku której organ udzielający homologacji zaświadcza, że oddzielny zespół techniczny w odniesieniu do jednego lub wielu określonych typów pojazdów jest zgodny z odpowiednimi przepisami administracyjnymi i wymaganiami technicznymi;

5. „homologacja typu oddzielnego zespołu technicznego” oznacza homologację typu, w wyniku której organ udzielający homologacji zaświadcza, że oddzielny zespół techniczny jest zgodny z odpowiednimi przepisami administracyjnymi i wymaganiami technicznymi w odniesieniu do jednego lub wielu określonych typów pojazdów;

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a. „pojazd terenowy” oznacza pojazd wyposażony w siedzenie zaprojektowane tak, by operator siedział na nim okrakiem, oraz w kierownicę typu motocyklowego umożliwiającą sterowanie.

 

Oprócz tego pojazd terenowy charakteryzują następujące właściwości:

 

Maksymalna prędkość konstrukcyjna: 60 km/h; konstrukcyjne ciśnienie opon: < 5 kPa (0,5 bara); bieżnik opon: terenowy; przepustnica sterowana kciukiem; konstrukcja(-e) ładunkowa(-e) o minimalnym stosunku między powierzchnią pojazdu a powierzchnią konstrukcji ładunkowej(-ych): > 25%; masa w stanie gotowym do jazdy < 400 kg; uciąg tylnego urządzenia sprzęgającego zgodny z testem wytrzymałości: > 2 x masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

11. „maszyna samojezdna” oznacza każdy pojazd z własnym napędem, z wyłączeniem maszyn zamocowanych na podwoziu pojazdu silnikowego, który został zaprojektowany specjalnie do wykonywania prac i który ze względu na swoją budowę nie jest przeznaczony do przewozu pasażerów ani towarów.

skreślony

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie (maszyny samojezdne – kategoria U).

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12. „pojazd” oznacza każdy ciągnik, przyczepę, wymienne urządzenie ciągnięte lub maszynę samojezdną, jak określono w pkt 8, 9, 10 i 11;

12. „pojazd” oznacza każdy ciągnik, przyczepę lub wymienne urządzenie ciągnięte, jak określono w pkt 8, 9 i 10;

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

18. „pojazd z końcowej partii produkcji” oznacza każdy pojazd będący częścią zapasów, który nie może być zarejestrowany, sprzedany lub dopuszczony do ruchu z powodu wejścia w życie nowych wymagań technicznych, których nie obejmowała jego homologacja;

18. „pojazd z końcowej partii produkcji” oznacza każdy pojazd będący częścią zapasów, który nie może być wprowadzony do obrotu ani nie może być dłużej udostępniany na rynku, rejestrowany lub dopuszczany do ruchu z powodu wejścia w życie nowych wymagań technicznych, których nie obejmowała jego homologacja;

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

19. „układ” oznacza zbiór urządzeń połączonych w celu pełnienia jednej lub kilku konkretnych funkcji w pojeździe i który podlega wymaganiom zawartym w dowolnym akcie prawnym;

19. „układ” oznacza zbiór urządzeń połączonych w celu pełnienia jednej lub kilku konkretnych funkcji w pojeździe i który podlega dowolnemu z wymogów wymienionych w załączniku I;

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

20. „część” oznacza urządzenie podlegające wymaganiom aktu prawnego, przewidziane jako część pojazdu, które może uzyskać homologację typu niezależnie od pojazdu, jeżeli akt prawny wyraźnie to przewiduje;

20. „część” oznacza urządzenie podlegające dowolnemu z wymogów wymienionych w załączniku I, przewidziane jako część pojazdu, które może uzyskać homologację typu niezależnie od pojazdu, jeżeli akt prawny wyraźnie to przewiduje;

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

21. „oddzielny zespół techniczny” oznacza urządzenie podlegające wymaganiom aktu prawnego, przewidziane jako część pojazdu, które może uzyskać homologację typu oddzielnie, jednak tylko w związku z jednym lub kilkoma określonymi typami pojazdów, jeżeli akt prawny wyraźnie to przewiduje;

21. „oddzielny zespół techniczny” oznacza urządzenie podlegające dowolnemu z wymogów wymienionych w załączniku I, przewidziane jako część pojazdu, które może uzyskać homologację typu oddzielnie, jednak tylko w związku z jednym lub kilkoma określonymi typami pojazdów, jeżeli akt prawny wyraźnie to przewiduje;

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

22a. „części” oznaczają elementy wykorzystane do montażu pojazdu, jak również części zamienne;

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 22 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

22b. „części zamienne” oznaczają elementy przeznaczone do zainstalowania w lub na pojeździe w celu zastąpienia oryginalnych części tego pojazdu, w tym takie produkty jak smary, które są niezbędne do korzystania z pojazdu, z wyjątkiem paliw;

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 22 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

22c. „wyposażenie” oznacza wszelkie elementy inne niż części, które mogą zostać dodane do pojazdu lub na nim zainstalowane;

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 22 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

22d. „bezpieczeństwo funkcjonowania” oznacza brak niedopuszczalnego ryzyka fizycznego urazu lub uszczerbku dla zdrowia ludzi, mienia lub zwierząt domowych wskutek zagrożeń spowodowanych przez złe funkcjonowanie mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych, elektrycznych lub elektronicznych układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych;

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

23. „producent” oznacza osobę lub podmiot odpowiedzialny wobec organu udzielającego homologacji za wszystkie aspekty procesu homologacji typu oraz za zapewnienie zgodności produkcji, niezależnie od tego, czy osoba ta lub podmiot bezpośrednio uczestniczą we wszystkich etapach wytwarzania pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego podlegających homologacji;

23. „producent” oznacza osobę lub podmiot odpowiedzialne wobec organu udzielającego homologacji za wszystkie aspekty procesu homologacji typu lub proces udzielania zezwolenia, za zapewnienie zgodności produkcji, a także odpowiedzialne za współpracę z organami nadzoru rynku w kwestiach związanych z wyprodukowanymi pojazdami, układami, częściami lub oddzielnymi zespołami technicznymi, niezależnie od tego, czy osoba ta lub podmiot bezpośrednio uczestniczą we wszystkich etapach wytwarzania pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego podlegających homologacji;

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

25. „organ udzielający homologacji” oznacza organ państwa członkowskiego powołany lub wyznaczony przez państwo członkowskie, zgłoszony Komisji przez państwo członkowskie zgodnie z art. 5, do kompetencji którego należą wszystkie aspekty homologacji typu pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego, lub dopuszczenia indywidualnego pojazdu, proces wydawania zezwolenia, wydawania i, w odpowiednim przypadku, cofania świadectw homologacji, działanie jako punkt kontaktowy dla organów udzielających homologacji pozostałych państw członkowskich, właściwy do wyznaczenia upoważnionych placówek technicznych i zagwarantowania, że producent spełnia zobowiązania dotyczące zgodności produkcji;

25. „organ udzielający homologacji” oznacza organ państwa członkowskiego powołany lub wyznaczony przez państwo członkowskie, zgłoszony Komisji przez państwo członkowskie, do kompetencji którego należą wszystkie aspekty homologacji typu pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego, lub dopuszczenia indywidualnego pojazdu, proces wydawania zezwolenia, wydawania i, w odpowiednim przypadku, cofania i odmawiania wydania świadectw homologacji, działanie jako punkt kontaktowy dla organów udzielających homologacji pozostałych państw członkowskich, właściwy do wyznaczenia upoważnionych placówek technicznych i zagwarantowania, że producent spełnia zobowiązania dotyczące zgodności produkcji;

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

26a. „akredytacja” oznacza poświadczenie przez krajową jednostkę akredytującą, że jednostka oceniająca zgodność spełnia wymagania określone w normach zharmonizowanych oraz – w stosownych przypadkach – wszelkie dodatkowe wymagania, w tym wymagania określone w odpowiednich systemach sektorowych konieczne do realizacji określonych czynności związanych z oceną zgodności;

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

28. „wirtualna metoda testowania” oznacza symulacje komputerowe, w tym obliczenia dowodzące, że pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny spełniają wymagania techniczne aktu prawnego, bez konieczności użycia fizycznego pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego;

28. „wirtualna metoda testowania” oznacza symulacje komputerowe, w tym obliczenia dowodzące, że pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny spełniają wymagania techniczne aktu delegowanego, o którym mowa w art. 18 ust. 5, bez konieczności użycia fizycznego pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego;

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

30. „świadectwo homologacji typu UE” oznacza świadectwo zgodnie ze wzorem określonym w niniejszym rozporządzeniu lub formularzem zawiadomienia określonym w odpowiednim równoważnym regulaminie EKG ONZ lub kodach OECD wymienionych w załączniku I;

30. „świadectwo homologacji typu UE” oznacza dokument zgodnie ze wzorem określonym w aktach wykonawczych, o których mowa w art. 15 ust. 4 oraz art. 16 ust. 2, lub formularzem zawiadomienia określonym w odpowiednim regulaminie EKG ONZ lub kodach OECD wymienionych w załączniku I;

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

32. „świadectwo zgodności” oznacza dokument zgodny ze wzorem określonym w niniejszym rozporządzeniu i wydany przez producenta zaświadczający, że pojazd należący do serii typu homologowanego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, w momencie wyprodukowania odpowiadał homologowanemu typowi i był zgodny ze wszystkimi wymienionymi w nim wymogami regulacyjnymi;

32. „świadectwo zgodności” oznacza dokument zgodny ze wzorem określonym w akcie wykonawczym, o tórym mowa w art. 24 ust. 2, i wydany przez producenta zaświadczający, że pojazd należący do serii typu homologowanego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, w momencie wyprodukowania odpowiadał homologowanemu typowi i był zgodny ze wszystkimi wymienionymi w nim wymogami;

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

33. „pokładowy system diagnostyczny” lub „układ OBD” oznaczają układ kontroli emisji zanieczyszczeń pozwalający zidentyfikować przypuszczalne miejsca nieprawidłowego działania za pomocą kodów błędów przechowywanych w pamięci komputera;

33. „pokładowy system diagnostyczny” lub „układ OBD” oznaczają układ pozwalający zidentyfikować przypuszczalne miejsca nieprawidłowego działania za pomocą kodów błędów przechowywanych w pamięci komputera;

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

35. „niezależny podmiot” oznacza podmioty inne niż autoryzowane sieci sprzedaży lub stacje obsługi, które bezpośrednio lub pośrednio zajmują się naprawą i konserwacją pojazdów silnikowych, w szczególności warsztaty, producenci lub dystrybutorzy narzędzi lub sprzętu do napraw lub dystrybutorzy części zamiennych, wydawcy informacji technicznych, stowarzyszenia motoryzacyjne, pomoc drogowa, stacje kontroli i badania pojazdów oraz ośrodki szkoleniowe dla instalatorów, producentów i mechaników wyposażenia pojazdów zasilanych paliwem alternatywnym;

35. „niezależny podmiot” oznacza podmioty inne niż autoryzowane sieci sprzedaży lub stacje obsługi, które bezpośrednio lub pośrednio zajmują się naprawą i konserwacją pojazdów, w szczególności warsztaty, producenci lub dystrybutorzy narzędzi lub sprzętu do napraw lub dystrybutorzy części zamiennych, wydawcy informacji technicznych, stowarzyszenia motoryzacyjne, pomoc drogowa, stacje kontroli i badania pojazdów oraz ośrodki szkoleniowe dla instalatorów, producentów i mechaników wyposażenia pojazdów zasilanych paliwem alternatywnym;

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

37. „rejestracja” oznacza, że pojazd, po identyfikacji, otrzymał administracyjne zezwolenie na dopuszczenie do ruchu drogowego, na stałe, czasowo lub na krótki okres czasu, oraz że wydano numer rejestracyjny;

37. „rejestracja” oznacza administracyjne zezwolenie na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu, obejmujące jego identyfikację i przyporządkowanie mu numeru seryjnego, znanego jako numer rejestracyjny, na stałe, czasowo lub na krótki okres;

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

38. „wprowadzenie do obrotu” oznacza udostępnienie pojazdu po raz pierwszy w Unii z zamiarem jego dystrybucji lub użytkowania, za wynagrodzeniem lub bezpłatnie;

38. „wprowadzenie do obrotu” oznacza udostępnienie pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego po raz pierwszy w Unii;

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

39. „dopuszczenie do ruchu” oznacza pierwsze wykorzystanie w Unii pojazdu objętego niniejszym rozporządzeniem zgodnie z jego przeznaczeniem;

39. „dopuszczenie do ruchu” oznacza pierwsze wykorzystanie w Unii pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego zgodnie z ich przeznaczeniem;

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

40. „sprzedaż” oznacza wszelką sprzedaż dokonywaną przez producenta pojazdu na rzecz sprzedawcy detalicznego lub sprzedaż użytkownikowi końcowemu.

skreślony

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

40a. „udostępnienie na rynku” oznacza każde dostarczenie pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego w celu jego dystrybucji lub używania na rynku unijnym w ramach działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie;

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 43 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

43a. „importer” oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w Unii, która wprowadza pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny pochodzące z państwa trzeciego do obrotu w Unii;

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 43 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

43b. „dystrybutor” oznacza dowolną osobę fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw, inną niż producent lub importer, która udostępnia pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny na rynku unijnym;

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 43 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

43c. „podmiot gospodarczy” oznacza producenta, przedstawiciela producenta, importera lub dystrybutora;

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 43 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

43d. „nadzór rynku” oznacza działania i środki podejmowane przez organy publiczne w celu dopilnowania, aby pojazdy, układy, części lub oddzielne zespoły techniczne udostępniane na rynku unijnym spełniały wymogi określone w odnośnym unijnym prawodawstwie dotyczącym harmonizacji oraz aby nie zagrażały one zdrowiu, bezpieczeństwu, środowisku ani żadnemu innemu aspektowi ochrony interesu publicznego;

Poprawka  60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 43 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

43e. „organ nadzoru rynku” oznacza organ państwa członkowskiego odpowiedzialny za wykonywanie nadzoru rynku na jego terytorium;

Poprawka  61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 43 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

43f. „organ krajowy” oznacza organ udzielający homologacji, organ nadzoru rynku lub dowolny inny organ w państwie członkowskim zajmujący się i odpowiedzialny za homologację, rejestrację, nadzór rynku lub kontrolę przywozu odnośnie do pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych;

Poprawka  62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące kategorie pojazdów:

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka  63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. „kategoria T” obejmuje wszystkie ciągniki kołowe;

1. „kategoria T” obejmuje wszystkie ciągniki kołowe; każda kategoria ciągników kołowych opisana w pkt 2–8 oznaczona jest także indeksem „a” lub „b”, zależnie od jej prędkości konstrukcyjnej:

 

a) „a” dla ciągników kołowych o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej mniejszej lub równej 40 km/h,

 

b) „b” dla ciągników kołowych o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej większej niż 40 km/h;

Poprawka  64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. „kategoria T1” obejmuje ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, przy czym oś położona najbliżej kierowcy posiada minimalny rozstaw kół nie mniejszy niż 1 150 mm, masę własną, w stanie gotowości do jazdy, przekraczającą 600 kg i prześwit nie większy niż 1 000 mm;

2. „kategoria T1” obejmuje ciągniki kołowe, przy czym oś położona najbliżej kierowcy posiada minimalny rozstaw kół nie mniejszy niż 1 150 mm, masę własną, w stanie gotowości do jazdy, przekraczającą 600 kg i prześwit nie większy niż 1 000 mm;

Poprawka  65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. „kategoria T2” obejmuje ciągniki kołowe o minimalnym rozstawie kół mniejszym niż 1 150 mm, masie własnej, w stanie gotowości do jazdy, przekraczającej 600 kg, prześwicie nie większym niż 600 mm i maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h. Jednak w przypadku gdy wysokość środka ciężkości ciągnika (mierzona względem podłoża) podzielona przez średni minimalny rozstaw kół każdej osi przekracza 0,90, maksymalna prędkość konstrukcyjna jest ograniczona do 30 km/h;

3. „kategoria T2” obejmuje ciągniki kołowe o minimalnym rozstawie kół mniejszym niż 1 150 mm, masie własnej, w stanie gotowości do jazdy, przekraczającej 600 kg, prześwicie nie większym niż 600 mm, a w przypadku gdy wysokość środka ciężkości ciągnika (mierzona względem podłoża) podzielona przez średni minimalny rozstaw kół każdej osi przekracza 0,90, maksymalna prędkość konstrukcyjna jest ograniczona do 30 km/h;

Poprawka  66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. „kategoria T3” obejmuje ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h i masie własnej, w stanie gotowości do jazdy, nieprzekraczającej 600 kg;

4. „kategoria T3” obejmuje ciągniki kołowe o masie własnej, w stanie gotowości do jazdy, nieprzekraczającej 600 kg; ponadto obejmuje ona ciągniki wyposażone w kierownicę typu motocyklowego, jak określono w art. 3 pkt 8a;

Poprawka  67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. „kategoria T4” obejmuje ciągniki kołowe specjalne o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h;

5. „kategoria T4” obejmuje ciągniki kołowe specjalne;

Poprawka  68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9. „kategoria T5” obejmuje ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej przekraczającej 40 km/h;

skreślony

Poprawka  69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

19. „kategoria U” obejmuje maszyny określone w dyrektywie 2006/42/WE, które są samobieżne i przeznaczone do wykorzystania w rolnictwie lub w leśnictwie.

skreślony

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie (maszyny samojezdne – kategoria U).

Poprawka  70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organy krajowe

Obowiązki państw członkowskich

Poprawka  71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie powołują i wyznaczają organy krajowe właściwe w sprawach dotyczących homologacji i notyfikują Komisji takie powołanie i wyznaczenie zgodnie z art. 53.

Państwa członkowskie powołują lub wyznaczają organy krajowe. Państwa członkowskie notyfikują Komisji powołanie lub wyznaczenie takich organów.

Poprawka  72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Akt notyfikacji dotyczący organów udzielających homologacji zawiera ich nazwę, adres, w tym adres elektroniczny, oraz zakresy odpowiedzialności.

Notyfikacja dotycząca organów krajowych zawiera ich nazwę, adres, w tym adres elektroniczny, oraz zakresy odpowiedzialności. Komisja umieszcza na swojej stronie internetowej wykaz i szczegółowe dane dotyczące organów udzielających homologacji i nadzoru rynku.

Poprawka  73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Organy udzielające homologacji zapewniają wypełnianie przez producentów występujących o homologację obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia.

skreślony

 

(Uwzględniony w art. 5 a (nowym)).

Poprawka  74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Organy udzielające homologacji udzielają homologacji tylko takim pojazdom, częściom, układom lub oddzielnym zespołom technicznym, które spełniają wymagania niniejszego rozporządzenia.

skreślony

 

(Uwzględniony w art. 5 a (nowym)).

Poprawka  75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Organy udzielające homologacji rejestrują lub zezwalają na sprzedaż lub dopuszczenie do ruchu tylko takich pojazdów, części i oddzielnych zespołów technicznych, które spełniają wymagania niniejszego rozporządzenia. Organy te nie zabraniają, nie ograniczają ani nie utrudniają rejestracji, sprzedaży, dopuszczenia do ruchu lub użycia na drogach pojazdów, części lub oddzielnych zespołów technicznych z powodów związanych z aspektami ich budowy i funkcjonowania objętych niniejszym rozporządzeniem, jeśli spełniają one jego wymagania.

4. Państwa członkowskie zezwalają na wprowadzenie do obrotu, rejestrację i dopuszczenie do ruchu tylko takich pojazdów, części i oddzielnych zespołów technicznych, które spełniają wymagania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 –ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Państwa członkowskie nie zabraniają, nie ograniczają ani nie utrudniają wprowadzenia do obrotu, rejestracji ani dopuszczenia do ruchu pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych z powodów związanych z aspektami ich budowy i funkcjonowania objętych niniejszym rozporządzeniem, jeśli spełniają one jego wymagania.

Poprawka  77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 –ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b. Państwa członkowskie organizują i przeprowadzają nadzór rynku i kontrole pojazdów, układów, części i oddzielnych zespołów technicznych wchodzących na rynek unijny zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu1. Stosują one art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2008, jak określono w art. 5b niniejszego rozporządzenia.

 

__________________

 

Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30.

Poprawka  78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5a

 

Obowiązki organów udzielających homologacji

 

1. Organy udzielające homologacji zapewniają wypełnianie przez producentów występujących o homologację typu ich obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia.

 

2. Organy udzielające homologacji udzielają homologacji tylko takim pojazdom, układom, częściom lub oddzielnym zespołom technicznym, które spełniają wymogi niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5b

 

Obowiązki organów nadzoru rynku

 

1. W odniesieniu do pojazdów, układów i oddzielnych zespołów technicznych podlegających homologacji typu organy nadzoru rynku przeprowadzają – na odpowiednią skalę – stosowne kontrole dokumentacji, uwzględniając ustalone zasady oceny ryzyka, skargi i inne informacje.

 

Organy nadzoru rynku mogą wymagać od podmiotów gospodarczych udostępnienia takiej dokumentacji i informacji, jakie uzna za stosowne, dla celów przeprowadzenia niezbędnych działań.

 

W przypadku gdy podmioty gospodarcze przedstawiają świadectwo zgodności wydane przez organ udzielający homologacji typu, organy nadzoru rynku należycie uwzględniają te świadectwa.

 

2. W odniesieniu do układów, części i oddzielnych zespołów technicznych, które nie podlegają homologacji typu, w całości zastosowanie ma art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2008.

Poprawka  80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Producent jest odpowiedzialny przed organem udzielającym homologacji za wszystkie aspekty procesu homologacji i za zapewnienie zgodności produkcji, niezależnie od tego, czy bezpośrednio uczestniczy on we wszystkich etapach wytwarzania pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego.

1. Producenci dopilnowują, aby przy wprowadzaniu do obrotu lub dopuszczaniu do ruchu pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych były one produkowane i homologowane zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu oraz w aktach delegowanych i w akcie wykonawczym przyjętych na mocy niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku homologacji wielostopniowej każdy producent jest odpowiedzialny za homologację i zgodność produkcji układów, części i oddzielnych zespołów technicznych dodanych na etapie dokonywanej przez niego kompletacji pojazdu. Producent zmieniający części lub układy, które zostały homologowane na wcześniejszych etapach, jest odpowiedzialny za homologację i zgodność produkcji tych części i układów.

2. W przypadku homologacji wielostopniowej każdy producent jest odpowiedzialny za homologację i zgodność produkcji układów, części i oddzielnych zespołów technicznych dodanych na etapie dokonywanej przez niego kompletacji pojazdu. Każdy producent zmieniający części lub układy, które zostały homologowane na wcześniejszych etapach, jest odpowiedzialny za homologację i zgodność produkcji zmienionych części i układów.

Poprawka  82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Producent zmieniający pojazd niekompletny w sposób prowadzący do zakwalifikowania go do innej kategorii pojazdu, w wyniku czego zmieniają się wymogi prawne, zgodność z którymi oceniono już na poprzednim etapie homologacji jest również odpowiedzialny za zgodność z tymi wymogami.

3. Producenci zmieniający pojazd niekompletny w sposób prowadzący do zakwalifikowania go do innej kategorii pojazdu, w wyniku czego zmieniają się wymogi prawne, zgodność z którymi oceniono już na poprzednim etapie homologacji, również odpowiedzialni za zgodność z wymogami odnoszącymi się do kategorii pojazdów, do której kwalifikuje się zmieniony pojazd.

Poprawka  83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów niniejszego rozporządzenia producent mający siedzibę poza Wspólnotą wyznacza wyłącznego przedstawiciela ustanowionego we Wspólnocie do reprezentowania go przed organem udzielającym homologacji.

Do celów homologacji pojazdów, układów, części i oddzielnych zespołów technicznych objętych niniejszym rozporządzeniem producenci mający siedzibę poza Unią wyznaczają wyłącznego przedstawiciela ustanowionego w Unii do reprezentowania ich przed organem udzielającym homologacji.

Poprawka  84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Odniesienia do producenta należy rozumieć jako odniesienia do producenta lub tego przedstawiciela.

skreślony

Poprawka  85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 –ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Producenci mający siedzibę poza Unią mogą ponadto wyznaczyć do celów nadzoru rynku wyłącznego przedstawiciela mającego siedzibę w Unii, którym może być przedstawiciel wspomniany w ust. 4 lub dodatkowy przedstawiciel.

Poprawka  86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 –ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b. Producenci są odpowiedzialni przed organem udzielającym homologacji za wszystkie aspekty procesu homologacji i za zapewnienie zgodności produkcji, niezależnie od tego, czy bezpośrednio uczestniczą we wszystkich etapach wytwarzania pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego.

Poprawka  87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 –ustęp 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4c. Zgodnie ze szczegółowymi przepisami niniejszego rozporządzenia i przyjętymi na jego mocy aktami delegowanymi producenci zapewniają stosowanie procedur mających na celu zapewnienie zgodności produkcji seryjnej z homologowanym typem. Należy odpowiednio uwzględnić zmiany w projekcie lub charakterystyce pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego oraz zmiany w wymogach, z którymi zgodne są pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny.

Poprawka  88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 –ustęp 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4d. Oprócz ustawowego oznaczenia i znaków homologacji typu zamontowanych w pojazdach, częściach lub oddzielnych zespołach technicznych zgodnie z art. 25 producenci podają swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres w Unii, pod którym można się z nimi kontaktować w sprawie ich pojazdów, części lub oddzielnych zespołów technicznych udostępnianych na rynku Unii, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe dla części lub oddzielnych zespołów technicznych, podają te informacje na opakowaniu lub w dokumencie dołączonym do części lub oddzielnego zespołu technicznego.

Poprawka  89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 –ustęp 4 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4e. Producenci dopilnowują, aby w czasie, gdy ponoszą odpowiedzialność za pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny, warunki ich przechowywania i przewożenia nie wpływały ujemnie na ich zgodność z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka  90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6a

 

Sczególne obowiązki producentów w zakresie zgodności pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych

 

1. Producenci, którzy przypuszczają, że ich pojazdy, układy, części lub oddzielne zespoły techniczne, które zostały wprowadzone do obrotu lub dopuszczone do ruchu, nie są zgodne z niniejszym rozporządzeniem lub z aktami delegowanymi lub aktem wykonawczym przyjętymi na mocy niniejszego rozporządzenia, są zobowiązani natychmiast przedsięwziąć konieczne środki naprawcze w celu zapewnienia zgodności pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych, ich wycofania z obrotu lub odzyskania, stosownie do okoliczności.

 

2. Ponadto jeżeli pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny stwarzają poważne zagrożenie, producenci niezwłocznie informują o tym organy nadzoru rynku i organy udzielające homologacji w państwach członkowskich, w których pojazdy, układy, części lub oddzielne zespoły techniczne zostały wprowadzone do obrotu lub dopuszczone do ruchu, podając szczegółowe informacje, w szczególności dotyczące niezgodności oraz przedsięwziętych środków naprawczych.

 

3. Producenci przechowują pakiet informacyjny określony w art. 15 ust. 10, a oprócz tego producent pojazdu przechowuje kopie świadectw zgodności określonych w art. 24 do wglądu organów udzielających homologacji przez okres przynajmniej 10 lat od momentu wprowadzenia danego pojazdu do obrotu, a w przypadku układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego – przez okres przynajmniej pięciu lat.

 

4. Na uzasadnione żądanie właściwego organu w państwie członkowskim producenci przekazują mu za pośrednictwem organu udzielającego homologacji kopię świadectwa homologacji typu UE potwierdzającego zgodność danego pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego z wymogami w języku, który może być łatwo zrozumiany przez ten organ. Producenci podejmują współpracę z organem w państwie członkowskim w odniesieniu do wszelkich działań podejmowanych na mocy art. 20 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, jakie stwarzają pojazdy, układy, części lub oddzielne zespoły techniczne, które zostały wprowadzone do obrotu, zarejestrowane lub dopuszczone do ruchu.

Poprawka  91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6b

 

Obowiązki przedstawicieli producenta w zakresie nadzoru rynku

 

Przedstawiciel producenta do spraw nadzoru rynku wykonuje zadania określone w pełnomocnictwie udzielonym mu przez producenta. Pełnomocnictwo to umożliwia przedstawicielowi wykonywanie co najmniej następujących obowiązków:

 

a) na uzasadnione żądanie organu udzielającego homologacji – udzielanie mu wszelkich informacji i udostępnianie dokumentacji koniecznej do ustalenia zgodności produkcji danego pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego; oraz

 

b) na żądanie organu nadzoru rynku lub organu udzielającego homologacji – podejmowanie z nim współpracy w działaniach ukierunkowanych na usunięcie poważnych zagrożeń, jakie stwarzają pojazdy, układy, części lub oddzielne zespoły techniczne objęte pełnomocnictwem.

Poprawka  92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6c

 

Ogólne obowiązki importerów

 

1. Importerzy wprowadzają do obrotu lub rejestrują w Unii jedynie zgodne z wymogami pojazdy, układy, części i oddzielne zespoły techniczne, w odniesieniu do których udzielono homologacji typu UE lub które spełniają wymogi dotyczące dopuszczenia krajowego lub indywidualnego, a także są odpowiedzialni za ich dopuszczenie do ruchu w UE.

 

2. Przed wprowadzeniem do obrotu pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych, w odniesieniu do których udzielono homologacji typu UE, importerzy sprawdzają, czy dostępny jest pakiet informacyjny zgodny z wymogami zawartymi w art. 6 ust. 4c oraz czy pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny posiadają wymagany znak homologacji typu i spełniają wymogi zawarte w art. 6 ust. 4c. W przypadku pojazdów importer sprawdza, czy danemu pojazdowi towarzyszy wymagane świadectwo zgodności.

 

3. Jeżeli importer podejrzewa, że pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny nie są zgodne z wymogami niniejszego rozporządzenia, w szczególności nie odpowiadają homologowanemu typowi lub dopuszczeniu indywidualnemu, nie wolno mu wprowadzać do obrotu, zezwalać na dopuszczenie do ruchu ani rejestrować pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego, dopóki nie zostanie zapewniona zgodność produktu. Ponadto jeżeli przypuszcza on, że pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny stanowią poważne zagrożenie, informuje o tym producenta, organy nadzoru rynku i organ udzielający homologacji, który udzielił danemu produktowi homologacji.

 

4. Importer jest zobowiązany opatrzyć pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny swoim nazwiskiem, zarejestrowaną nazwą towarową lub zarejestrowanym znakiem towarowym i swoim adresem kontaktowym, a jeżeli nie jest to możliwe w przypadku układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych – zamieścić takie informacje na opakowaniu lub w dokumencie załączonym do układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego.

 

5. Importer dopilnowuje, aby do pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego dołączone były instrukcje i informacje wymagane zgodnie z art. 46 w językach urzędowych danych państw członkowskich.

 

6. Importer dopilnowuje, aby w czasie, gdy ponosi odpowiedzialność za pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny, warunki ich przechowywania i przewożenia nie wpływały ujemnie na ich zgodność z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

 

7. W celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów importer jest zobowiązany, we wszystkich stosownych przypadkach dotyczących poważnych zagrożeń, jakie stwarza pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny, do badania skarg oraz, jeśli wystąpi taka konieczność, do prowadzenia ich ewidencji i ewidencji przypadków odzyskania pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych, a także do informowania dystrybutorów o tego rodzaju działaniach w zakresie monitorowania.

Poprawka  93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6d

 

Szczególne obowiązki importerów w zakresie zgodności pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych

 

1. Importer, który przypuszcza, że pojazdy, układy, części lub oddzielne zespoły techniczne, które wprowadził do obrotu, zarejestrował lub za które był odpowiedzialny w zakresie dopuszczenia do ruchu, nie są zgodne z niniejszym rozporządzeniem, jest zobowiązany natychmiast przedsięwziąć konieczne środki naprawcze w celu zapewnienia zgodności pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych, ich wycofania z obrotu lub odzyskania, stosownie do okoliczności.

 

2. Ponadto jeżeli pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny stwarzają poważne zagrożenie, importerzy niezwłocznie informują o tym organy nadzoru rynku i organy udzielające homologacji w państwach członkowskich, w których pojazdy, układy, części lub oddzielne zespoły techniczne zostały udostępnione na rynku, podając szczegółowe informacje, w szczególności na temat niezgodności oraz przedsięwziętych środków naprawczych.

 

3. Przez okres 10 lat od momentu wprowadzenia do obrotu pojazdu i przez okres przynajmniej pięciu lat od momentu wprowadzenia do obrotu układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego importer jest zobowiązany przechowywać kopię świadectwa zgodności do wglądu organów nadzoru rynkowego i organu udzielającego homologacji i dopilnować, by pakiet informacyjny, o którym mowa w art. 15 ust. 10, był dostępny do dyspozycji tych organów na ich żądanie.

 

4. Na uzasadnione żądanie organu krajowego importer udziela mu wszelkich informacji i udostępnia dokumentację konieczną do ustalenia zgodności danego pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego z wymogami w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego tego organu. Na żądanie tego organu importer podejmuje z nim współpracę w działaniach ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, jakie stwarzają pojazdy, układy, części lub oddzielne zespoły techniczne, które wprowadził do obrotu, zarejestrował lub za które był odpowiedzialny w zakresie dopuszczenia do ruchu.

Poprawka  94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6e

 

Ogólne obowiązki dystrybutorów

 

1. Dystrybutorzy zachowują w swoich działaniach należytą staranność w odniesieniu do wymogów mających zastosowanie w przypadku udostępniania pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego na rynku.

 

2. Przed udostępnieniem pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego na rynku dystrybutorzy sprawdzają, czy pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny posiadają wymagane oznaczenie lub znak homologacji typu i czy towarzyszą im wymagane dokumenty oraz instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa w języku urzędowym lub językach urzędowych państwa członkowskiego, w którym pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny mają zostać udostępnione na rynku, a także czy producent i importer spełnili wymogi określone w art. 6c ust. 2 i 4.

 

3. Dystrybutorzy dopilnowują, aby w czasie, gdy ponoszą odpowiedzialność za pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny, warunki ich przechowywania i przewożenia nie wpływały ujemnie na ich zgodność z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka  95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6f

 

Szczególne obowiązki dystrybutorów w zakresie zgodności pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych

 

1. Udostępniając pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny na rynku, dystrybutorzy działają z należytą starannością w odniesieniu do wymagań niniejszego rozporządzenia.

 

2. Jeżeli dystrybutor przypuszcza, że pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny nie są zgodne z wymogami niniejszego rozporządzenia, nie może on udostępniać na rynku, rejestrować ani dopuszczać do ruchu pojazdu, układu, części ani oddzielnego zespołu technicznego i musi zapobiec dopuszczeniu produktu do ruchu, dopóki nie zostanie zapewniona zgodność produktu.

 

3. Dystrybutor, który przypuszcza, że pojazdy, układy, części lub oddzielne zespoły techniczne, które udostępnił na rynku, zarejestrował lub za które był odpowiedzialny w zakresie dopuszczenia do ruchu, nie są zgodne z niniejszym rozporządzeniem, jest zobowiązany poinformować producenta lub przedstawiciela producenta w celu dopilnowania, aby środki naprawcze konieczne do zapewnienia zgodności pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych, ich wycofania z obrotu lub odzyskania, stosownie do okoliczności, zostały przedsięwzięte zgodnie z art. 6a ust. 1 lub art. 6d ust. 1.

 

4. Jeżeli pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny stwarzają poważne zagrożenie, dystrybutor niezwłocznie informuje o tym organ nadzoru rynku i organ udzielający homologacji w państwach członkowskich, w których pojazdy, układy, części lub oddzielne zespoły techniczne zostały udostępnione na rynku, zarejestrowane lub za które dystrybutor był odpowiedzialny w zakresie dopuszczenia do ruchu , podając szczegółowe informacje, zwłaszcza na temat niezgodności oraz przedsięwziętych przez producenta środków naprawczych. Dystrybutor przekazuje te informacje także producentowi i importerowi.

 

5. Na uzasadnione żądanie organu krajowego dystrybutor dopilnowuje, aby producent udzielił organowi krajowemu informacji określonych w art. 6a ust. 4 lub aby importer udzielił organowi krajowemu informacji określonych w art. 6d ust. 3. Na żądanie tego organu dystrybutor podejmuje z nim współpracę w działaniach podjętych zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 765/2008, ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, jakie stwarzają pojazdy, układy, części lub oddzielne zespoły techniczne, które zostały przez niego udostępnione na unijnym rynku.

Poprawka  96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6g

 

Przypadki, w których obowiązki producentów dotyczą importerów i dystrybutorów

 

Importer lub dystrybutor uważani są za producenta do celów niniejszego rozporządzenia i podlegają obowiązkom producenta zgodnie z art. 6–6b, w przypadku gdy importer lub dystrybutor udostępniają na rynku, rejestrują pojazdy, układy, części lub oddzielne zespoły techniczne lub są odpowiedzialni za dopuszczenie ich do ruchu pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub modyfikują pojazdy, układy, części lub oddzielne zespoły techniczne już udostępnione na rynku, zarejestrowane lub dopuszczone do ruchu w taki sposób, że może to mieć wpływ na zgodność z obowiązującymi wymogami.

Poprawka  97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6h

 

Identyfikacja podmiotów gospodarczych

 

Na żądanie organu nadzoru rynku lub organu udzielającego homologacji, przez okres 10 lat podmioty gospodarcze muszą wskazać:

 

a) każdy podmiot gospodarczy, który dostarczył im pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny;

 

b) każdy podmiot gospodarczy, któremu dostarczyły pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny.

Poprawka  98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wymogi dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego

Wymogi dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego i funkcjonalnego

Poprawka  99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) uruchamiania i zatrzymywania, w tym urządzeń zatrzymania awaryjnego i automatycznego;

 

(Literę tę należy dodać do załącznika I i powinna ona mieć zastosowanie do wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Poprawka  100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera ab) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab) niezamierzonego ruchu pojazdu;

 

(Literę tę należy dodać do załącznika I i powinna ona mieć zastosowanie do wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Poprawka  101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) układów wspomagających panowanie kierowcy nad pojazdem, w tym układów kierowniczych, hamulcowych włącznie z układami przeciwblokującymi oraz układów elektronicznej kontroli stabilności;

b) układów wspomagających panowanie kierowcy nad pojazdem, takich jak układy kierownicze i hamulcowe włącznie z układami przeciwblokującymi, oraz układów elektronicznej kontroli stabilności (lub układów o takim samym skutku);

Poprawka  102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera ma) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ma) bezpieczeństwa mechanicznego;

 

(Literę tę należy dodać do załącznika I i powinna ona mieć zastosowanie do wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Poprawka  103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera q)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

q) urządzeń sprzęgających i biegu wstecznego;

q) urządzeń holowniczych;

 

(Literę tę należy dodać do załącznika I i powinna ona mieć zastosowanie do wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Poprawka  104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera ta) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ta) biegu wstecznego;

 

(Literę tę należy dodać do załącznika I i powinna ona mieć zastosowanie do wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Poprawka  105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera tb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

tb) gąsiennic;

 

(Literę tę należy dodać do załącznika I i powinna ona mieć zastosowanie do wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Poprawka  106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera tc) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

tc) sprzężeń mechanicznych;

 

(Literę tę należy dodać do załącznika I i powinna ona mieć zastosowanie do wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Poprawka  107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Wymogi, o których mowa w ust. 1 i 2, mają zastosowanie do pojazdów, układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, o ile uznano, że mają one zastosowanie do odpowiedniej kategorii pojazdu określonej w art. 4.

3. Wymogi, o których mowa w ust. 1 i 2, mają zastosowanie do pojazdów, układów, części i oddzielnych zespołów technicznych, o ile w załączniku I uznano, że mają one zastosowanie do odpowiedniej kategorii pojazdu określonej w art. 4.

Poprawka  108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja otrzymuje uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 57, aktu delegowanego określającego szczegółowe wymogi techniczne włącznie z procedurami badań i wartościami granicznymi, jeśli mają zastosowanie, dla dziedzin wymienionych w ust. 2 w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4. W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa funkcjonowania Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 57, aktów delegowanych dotyczących szczegółowych wymogów technicznych dla dziedzin wymienionych w ust. 2 niniejszego artykułu, włącznie z procedurami badań i wartościami granicznymi, jeśli mają zastosowanie.

 

Te szczegółowe wymogi techniczne zwiększają, a przynajmniej utrzymują poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa funkcjonowania możliwy do uzyskania na mocy dyrektyw, o których mowa w art. 62 ust. 1 i w art. 63.

 

Szczegółowe wymogi techniczne zapewniają w szczególności spełnienie następujących warunków:

 

- pojazdy o maksymalnej prędkości przekraczającej 40 km/h, z wykluczeniem wymiennych urządzeń ciągniętych (kategoria S), zapewniają taki sam poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego pod względem układów hamowania i układów przeciwblokujących, jak w przypadku pojazdów silnikowych i ich przyczep;

Poprawka  109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) układów zabezpieczających przed skutkami przewrócenia się pojazdu (zwanych dalej ROPS);

a) konstrukcji zabezpieczających przed skutkami przewrócenia się pojazdu (zwanych dalej ROPS);

Poprawka  110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) układów zabezpieczających przed spadającymi przedmiotami (zwanych dalej FOPS);

b) konstrukcji zabezpieczających przed spadającymi przedmiotami (zwanych dalej FOPS);

Poprawka  111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) działania i konserwacji;

 

(Literę tę należy dodać do załącznika I i powinna ona mieć zastosowanie do wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Poprawka  112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera bb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb) bezpieczeństwa i niezawodności układów kontroli, w tym wałów odbioru mocy maszyn holowanych;

 

(Literę tę należy dodać do załącznika I i powinna ona mieć zastosowanie do wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Poprawka  113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera bc) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bc) odłączania od źródeł energii;

 

(Literę tę należy dodać do załącznika I i powinna ona mieć zastosowanie do wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Poprawka  114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera bd) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bd) zabezpieczenia przed każdym możliwym do przewidzenia niewłaściwym użyciem pojazdu;

 

(Literę tę należy dodać do załącznika I i powinna ona mieć zastosowanie do wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Poprawka  115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera be) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

be) zabezpieczeń przed zagrożeniami mechanicznymi;

 

(Literę tę należy dodać do załącznika I i powinna ona mieć zastosowanie do wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Poprawka  116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) poziomów hałasu (we wnętrzu);

d) poziomu hałasu odczuwanego przez kierowcę;

Poprawka  117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea) ergonomii (w tym możliwego do przewidzenia niewłaściwego użycia, użyteczności układów kontroli, dostępności układu sterowania, aby zapobiec jego niezamierzonemu uruchomieniu, dostosowania interfejsu człowiek-pojazd do możliwych do przewidzenia cech charakterystycznych kierowcy, interwencji operatora);

 

(Literę tę należy dodać do załącznika I i powinna ona mieć zastosowanie do wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Poprawka  118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera fa (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa) dostępu do stanowisk obsługi i punktów konserwacji;

 

(Wymóg ten należy dodać do załącznika I i powinien on mieć zastosowanie do wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Poprawka  119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera ka) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ka) stabilności;

Poprawka  120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera kb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

kb) osłon i urządzeń ochronnych;

 

(Literę tę należy dodać do załącznika I i powinna ona mieć zastosowanie do wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Poprawka  121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera kc) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

kc) ryzyka utraty stabilności;

 

(Literę tę należy dodać do załącznika I i powinna ona mieć zastosowanie do wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Poprawka  122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera kd) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

kd) ryzyka związanego z poślizgnięciem się, potknięciem lub upadkiem;

 

(Literę tę należy dodać do załącznika I i powinna ona mieć zastosowanie do wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Poprawka  123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera ke) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ke) zabezpieczenia kierowcy przed zagrożeniami elektrycznymi, w tym przed wyładowaniami atmosferycznymi;

 

(Literę tę należy dodać do załącznika I i powinna ona mieć zastosowanie do wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Poprawka  124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera kf) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

kf) bezpiecznego czyszczenia pojazdu, w tym jego części wewnętrznych;

 

(Literę tę należy dodać do załącznika I i powinna ona mieć zastosowanie do wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Poprawka  125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera kg) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

kg) ryzyka uwięzienia;

 

(Literę tę należy dodać do załącznika I i powinna ona mieć zastosowanie do wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Poprawka  126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera kh) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

kh) wyeliminowania zagrożeń powodowanych przez błędy w montażu;

 

(Literę tę należy dodać do załącznika I i powinna ona mieć zastosowanie do wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Poprawka  127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera ki) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ki) systemów ochrony;

 

(Literę tę należy dodać do załącznika I i powinna ona mieć zastosowanie do wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Poprawka  128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera kj) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

kj) ryzyka związanego z częściami ruchomymi;

 

(Literę tę należy dodać do załącznika I i powinna ona mieć zastosowanie do wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Poprawka  129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera kk) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

kk) materiałów i produktów;

 

(Literę tę należy dodać do załącznika I i powinna ona mieć zastosowanie do wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Poprawka  130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera kl) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

kl) akumulatorów;

 

(Literę tę należy dodać do załącznika I i powinna ona mieć zastosowanie do wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Poprawka  131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera mc) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

km) hamowania, w tym funkcji parkowania;

 

(Literę tę należy dodać do załącznika I i powinna ona mieć zastosowanie do wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Poprawka  132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l) zabezpieczenia kierowcy przed substancjami niebezpiecznymi;

l) zabezpieczenia kierowcy przed materiałami i substancjami niebezpiecznymi lub brakiem tlenu;

 

(Wymóg ten należy dostosować w załączniku I i powinien on mieć zastosowanie do wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Poprawka  133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera la) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

la) bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

 

(Literę tę należy dodać do załącznika I i powinna ona mieć zastosowanie do wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Poprawka  134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera lb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

lb) wibracji;

 

(Literę tę należy dodać do załącznika I i powinna ona mieć zastosowanie do wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Poprawka  135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera lc) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

lc) ochrony przed zewnętrznym napromieniowaniem;

 

(Literę tę należy dodać do załącznika I i powinna ona mieć zastosowanie do wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Poprawka  136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera ld) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ld) ochrony przed narażeniem na części lub materiały w temperaturach ekstremalnych;

 

(Literę tę należy dodać do załącznika I i powinna ona mieć zastosowanie do wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Poprawka  137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera ma) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ma) ryzyka związanego ze zmianami w warunkach działania;

 

(Literę tę należy dodać do załącznika I i powinna ona mieć zastosowanie do wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Poprawka  138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera mb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

mb) ryzyka powodowanego przez powierzchnie, krawędzie lub naroża;

 

(Literę tę należy dodać do załącznika I i powinna ona mieć zastosowanie do wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Poprawka  139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera mc) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

mc) zagrożenia pęknięciem sztywnych i elastycznych rurek przewodzących płyny, zwłaszcza pod wysokim ciśnieniem;

 

(Literę tę należy dodać do załącznika I i powinna ona mieć zastosowanie do wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Poprawka  140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera md) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

md) informacji i ostrzeżeń;

 

(Literę tę należy dodać do załącznika I i powinna ona mieć zastosowanie do wszystkich odnośnych kategorii pojazdów).

Poprawka  141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Wymogi, o których mowa w ust. 1 i 2, mają zastosowanie do pojazdów, układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, o ile uznano, że mają one zastosowanie do odpowiedniej kategorii pojazdu określonej w niniejszym rozporządzeniu.

3. Wymogi, o których mowa w ust. 1 i 2, mają zastosowanie do pojazdów, układów, części i oddzielnych zespołów technicznych, o ile w załączniku I uznano, że mają one zastosowanie do odpowiedniej kategorii pojazdu określonej w art. 4.

Poprawka  142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja otrzymuje uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 57, aktu delegowanego określającego szczegółowe wymogi techniczne włącznie z procedurami badań i wartościami granicznymi, jeśli mają zastosowanie, dla dziedzin wymienionych w ust. 2 w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy.

4. W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 57, aktów delegowanych dotyczących szczegółowych wymogów technicznych dla dziedzin wymienionych w ust. 2 niniejszego artykułu, włącznie z procedurami badań i wartościami granicznymi, jeśli mają zastosowanie.

 

Te szczegółowe wymogi techniczne zwiększają, a przynajmniej utrzymują poziom bezpieczeństwa pracy możliwy do uzyskania na mocy dyrektyw, o których mowa w art. 62 ust. 1 i w art. 63.

Poprawka  143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Stosuje się szczegółowe graniczne wartości emisji, procedury i wymagania dotyczące badania emisji zanieczyszczeń określone dla maszyn samojezdnych w dyrektywie 97/68/WE.

3. Stosuje się szczegółowe graniczne wartości emisji, procedury badań i wymagania dotyczące emisji zanieczyszczeń określone dla maszyn samojezdnych w dyrektywie 97/68/WE.

Poprawka  144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Wymogi, o których mowa w ust. 1 i 2, mają zastosowanie do pojazdów, układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, o ile uznano, że mają one zastosowanie do odpowiedniej kategorii pojazdu określonej w niniejszym rozporządzeniu.

4. Wymogi, o których mowa w ust. 1 i 2, mają zastosowanie do pojazdów, układów, części i oddzielnych zespołów technicznych, o ile w załączniku I uznano, że mają one zastosowanie do odpowiedniej kategorii pojazdu określonej w art. 4.

Poprawka  145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Komisja otrzymuje uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 57, aktu delegowanego określającego szczegółowe wymogi techniczne włącznie z procedurami badań i granicznymi wartościami, jeśli mają zastosowanie, w zakresie hałasu zewnętrznego określonego w ust. 2 lit. b), montażu homologowanych silników w pojazdach oraz związanych z tym przepisów dotyczących elastyczności określonych w ust. 2 lit. a) i w ust. 3 w celu zapewnienia wysokiego poziomu efektywności środowiskowej.

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 57, aktów delegowanych określających szczegółowe wymogi techniczne dotyczące poziomu hałasu zewnętrznego, włącznie z procedurami badań i granicznymi wartościami, jeśli mają zastosowanie, oraz dotyczące montażu homologowanych silników w pojazdach w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń oraz związanych z tym przepisów dotyczących elastyczności w celu zapewnienia wysokiego poziomu efektywności środowiskowej.

 

Te szczegółowe wymogi zwiększają, a przynajmniej utrzymują poziom efektywności środowiskowej przewidziany na mocy dyrektyw, o których mowa w art. 62 ust. 1 i – w stosownych przypadkach – w art. 63.

Poprawka  146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Procedury dotyczące homologacji typu UE całego pojazdu

Procedury dotyczące homologacji typu UE

Poprawka  147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 –ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Producent może wybrać jedną z następujących procedur:

1. Wnioskując o przyznanie homologacji typu całego pojazdu, producent może wybrać jedną z następujących procedur:

Poprawka  148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) homologację wielostopniową.

skreślony

Poprawka  149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy) i pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Producent może ponadto wybrać homologację wielostopniową.

 

W przypadku homologacji typu układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych obowiązuje procedura jednostopniowej homologacji typu.

Poprawka  150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Procedura homologacji typu krok po kroku jest procedurą homologacji pojazdu, którą stanowi zbieranie krok po kroku całego zestawu świadectw homologacji typu UE układów, części i oddzielnych zespołów technicznych związanych z pojazdem, co prowadzi w ostatnim etapie do homologacji całego pojazdu.

Procedura homologacji typu krok po kroku jest procedurą homologacji pojazdu, którą stanowi zbieranie krok po kroku całego zestawu świadectw homologacji typu UE układów, części i oddzielnych zespołów technicznych tworzących część pojazdu, co prowadzi w ostatnim etapie do homologacji całego pojazdu.

Poprawka  151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Wielostopniowej homologacji typu udziela się w odniesieniu do typów pojazdu niekompletnego lub skompletowanego, który odpowiada szczegółowym danym zawartym w folderze informacyjnym i który spełnia wymagania techniczne określone w odpowiednich aktach prawnych, wymienionych w załączniku I, biorąc pod uwagę stan kompletacji pojazdu.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka  152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Homologacji typu w odniesieniu do ostatniego etapu kompletacji udziela się dopiero po zweryfikowaniu przez organ udzielający homologacji, czy homologacja(-e) udzielona(-e) w odniesieniu do pojazdu niekompletnego, zaświadcza(-ją), że typ pojazdu homologowanego na ostatnim etapie spełnia wszystkie wymogi techniczne obowiązujące w czasie udzielania homologacji typu pojazdu skompletowanego w odniesieniu do kategorii pojazdu, dla której jest ona udzielana.

4. Homologacji typu w odniesieniu do ostatniego etapu kompletacji udziela się dopiero po zweryfikowaniu przez organ udzielający homologacji, czy pojazd, któremu udzielono homologacji typu na ostatnim etapie, spełnia na tym etapie wszystkie odnośne wymogi techniczne. Obejmuje to sprawdzenie dokumentacji pod względem wszystkich wymogów wchodzących w zakres homologacji typu w odniesieniu do pojazdu niekompletnego udzielonej w ramach procedury wielostopniowej, nawet jeśli udzielono jej dla innej kategorii lub podkategorii pojazdu.

Poprawka  153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Wybór procedury homologacji nie wpływa na obowiązujące wymogi regulacyjne, z którymi homologowany typ pojazdu musi być zgodny w chwili udzielenia homologacji typu całego pojazdu.

5. Wybór procedury homologacji nie wpływa na obowiązujące wymogi, z którymi homologowany typ pojazdu musi być zgodny w chwili udzielenia homologacji typu całego pojazdu.

Poprawka  154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Komisji przyznaje się uprawnienia wykonawcze w celu określenia szczegółowych uzgodnień w odniesieniu do procedur homologacji typu w art. 54.

6. Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 57 w celu określenia szczegółowych uzgodnień w odniesieniu do procedur homologacji typu.

Poprawka  155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Dla konkretnego typu pojazdu można złożyć tylko jeden wniosek i tylko w jednym państwie członkowskim.

2. Dla konkretnego typu pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego można złożyć tylko jeden wniosek i tylko w jednym państwie członkowskim.

Poprawka  156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Informacje, które należy zawrzeć we wniosku o homologację typu

Folder informacyjny

Poprawka  157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dokument informacyjny określony w przepisach wykonawczych zawiera informacje, które mają być dostarczone przez wnioskodawcę.

skreślony

Poprawka  158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wnioskodawca przedstawia organowi udzielającemu homologacji folder informacyjny. Folder informacyjny zawiera dokument informacyjny oraz wszelkie dane, rysunki, fotografie i inne wymagane w nim informacje. Informacje takie można przekazać w formie papierowej lub elektronicznej.

Wnioskodawca przedstawia organowi udzielającemu homologacji folder informacyjny.

 

Folder informacyjny zawiera następujące informacje:

 

a) dokument informacyjny;

 

b) wszelkie dane, rysunki, fotografie i inne informacje;

 

c) dla pojazdów − wskazanie procedury lub procedur wybranych zgodnie z art. 10 ust. 1.

Poprawka  159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Folder informacyjny można przekazać w formie papierowej lub elektronicznej, jeśli jest to dopuszczalne przez służby techniczne i przez organ udzielający homologacji.

Poprawka  160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 57 w celu określenia informacji, jakie należy przekazywać organowi udzielającemu homologacji na mocy niniejszego artykułu, uwzględniając wymogi ustanowione w art. 13.

Poprawka  161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisji przyznaje się uprawnienia wykonawcze w celu określenia wzorów dokumentu informacyjnego i folderu informacyjnego w art. 54.

Komisja przyjmuje akt wykonawczy w celu określenia wzorów dokumentu informacyjnego i folderu informacyjnego. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 55 ust. 2.

Poprawka  162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do wniosku o udzielenie homologacji typu krok po kroku dołącza się folder informacyjny i kompletny zestaw świadectw homologacji typu wymaganych zgodnie z każdym mającym zastosowanie odrębnym aktem prawnym i regulaminem EKG ONZ lub kodem OECD wymienionymi w załączniku I.

Do wniosku o udzielenie homologacji typu krok po kroku dołącza się folder informacyjny zgodnie z art. 12 i kompletny zestaw świadectw homologacji typu wymaganych zgodnie z każdym mającym zastosowanie aktem prawnym i regulaminem EKG ONZ lub kodem OECD wymienionymi w załączniku I.

Poprawka  163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Do wniosku o udzielenie jednostopniowej homologacji typu dołącza się folder informacyjny zawierający istotne informacje w odniesieniu do aktów prawnych wymienionym w załączniku I.

2. Do wniosku o udzielenie jednostopniowej homologacji typu dołącza się folder informacyjny zgodnie z art. 12 zawierający istotne informacje w odniesieniu do aktów prawnych wymienionym w załączniku I.

Poprawka  164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przypadku procedury mieszanej homologacji typu do folderu informacyjnego dołącza się jedno lub więcej świadectw homologacji typu wymaganych zgodnie z każdym odrębnym aktem prawnym i regulaminem EKG ONZ lub kodem OECD wymienionym w załączniku I i zawiera on, jeżeli nie przedstawiono żadnego świadectwa homologacji typu, odpowiednie informacje wymagane w środkach wykonawczych do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do aktów prawnych wymienionych w załączniku I.

3. W przypadku procedury mieszanej homologacji typu do folderu informacyjnego dołącza się jedno lub więcej świadectw homologacji typu wymaganych zgodnie z każdym aktem prawnym i regulaminem EKG ONZ lub kodem OECD wymienionym w załączniku I i zawiera on, jeżeli nie przedstawiono żadnego świadectwa homologacji typu, odpowiednie informacje wymagane w środkach wykonawczych do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do aktów prawnych wymienionych w załączniku I.

Poprawka  165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Informacje wymienione w lit. a) i b) mogą zostać dostarczone zgodnie z ust. 2.

Informacje wymienione w lit. a) i b) mogą zostać dostarczone zgodnie z ust. 3.

Poprawka  166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Organ udzielający homologacji może, podając uzasadnienie, wezwać producenta do dostarczenia wszelkich dodatkowych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji w sprawie wymaganych badań lub do uproszczenia ich przeprowadzania.

5. Organ udzielający homologacji może, podając uzasadnienie, zobowiązać producenta do dostarczenia wszelkich dodatkowych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji w sprawie wymaganych badań lub do uproszczenia ich przeprowadzania.

Poprawka  167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Procedury postępowania w przypadku homologacji typu UE układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych

skreślony

Producent składa wniosek do organu udzielającego homologacji.

 

W odniesieniu do konkretnego typu układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego można złożyć tylko jeden wniosek i tylko w jednym państwie członkowskim.

 

Dla każdego typu podlegającego homologacji składany jest odrębny wniosek.

 

Uzasadnienie

Ten artykuł został uwzględniony w art. 10 i 11.

Poprawka  168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Organy udzielające homologacji przyznają homologację typu dopiero po upewnieniu się, że procedury zgodności produkcji, o których mowa w art. 19, zostały wdrożone, oraz że typ pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego spełnienia obowiązujące wymagania.

1. Organy udzielające homologacji przyznają homologację typu dopiero po sprawdzeniu zgodności procedur produkcji, o których mowa w art. 19, oraz zgodności typu pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego z obowiązującymi wymaganiami.

Poprawka  169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Organ udzielający homologacji może odmówić udzielenia homologacji typu UE, jeśli stwierdzi, że typ pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub poważnie szkodzi środowisku naturalnemu lub zdrowiu publicznemu, lub, w przypadku ciągników, stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy, nawet jeśli jest wyprodukowany zgodnie z wymaganymi przepisami. W tym przypadku przesyła natychmiast organom udzielającym homologacji pozostałych państw członkowskich i Komisji szczegółową dokumentację wyjaśniającą powody swojej decyzji i zawierającą dowody potwierdzające jego ustalenia.

3. Organ udzielający homologacji może odmówić udzielenia homologacji typu UE, jeśli stwierdzi, że typ pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego, mimo że jest zgodny z wymaganymi przepisami, stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa lub może poważnie zaszkodzić środowisku naturalnemu lub zdrowiu publicznemu, lub stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy. W tym przypadku przesyła natychmiast organom udzielającym homologacji pozostałych państw członkowskich i Komisji szczegółową dokumentację wyjaśniającą powody swojej decyzji i zawierającą dowody potwierdzające jego ustalenia.

Poprawka  170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Świadectwa homologacji typu UE są ponumerowane zgodnie ze zharmonizowanym systemem.

4. Świadectwa homologacji typu UE są ponumerowane zgodnie ze zharmonizowanym systemem stworzonym przez Komisję na mocy aktu wykonawczego. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 55 ust. 2.

Poprawka  171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Organ udzielający homologacji wysyła w terminie 20 dni roboczych do organów udzielających homologacji w pozostałych państwach członkowskich kopię świadectwa homologacji typu UE pojazdu wraz z załącznikami, dla każdego typu pojazdu, któremu udzielił homologacji. Wydruk można zastąpić plikiem elektronicznym.

5. Organ udzielający homologacji wysyła w terminie 20 dni roboczych do organów udzielających homologacji w pozostałych państwach członkowskich kopię świadectwa homologacji typu UE pojazdu wraz z załącznikami, dla każdego typu pojazdu, któremu udzielił homologacji, za pośrednictwem wspólnego, bezpiecznego elektronicznego systemu wymiany.

Poprawka  172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Organ udzielający homologacji wysyła co trzy miesiące do organów udzielających homologacji w pozostałych państwach członkowskich wykaz homologacji typu UE układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego, których udzielił, które zmienił, których udzielenia odmówił lub które cofnął w poprzedzającym okresie.

7. Co trzy miesiące organ udzielający homologacji wysyła do organów udzielających homologacji w pozostałych państwach członkowskich wykaz homologacji typu UE w odniesieniu do układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych, których udzielił, które zmienił, których udzielenia odmówił lub które cofnął w poprzedzającym okresie.

Poprawka  173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Na prośbę organu udzielającego homologacji innego państwa członkowskiego organ, który udzielił homologacji typu UE, wysyła mu w terminie 20 dni roboczych od otrzymania tej prośby kopię danego świadectwa homologacji typu UE wraz z załącznikami. Wydruk można zastąpić plikiem elektronicznym.

8. Na prośbę organu udzielającego homologacji innego państwa członkowskiego organ, który udzielił homologacji typu UE, wysyła mu w terminie 20 dni roboczych od otrzymania tej prośby kopię wnioskowanego świadectwa homologacji typu UE wraz z załącznikami za pośrednictwem wspólnego, bezpiecznego elektronicznego systemu wymiany.

Poprawka  174

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9. Na wniosek Komisji organ udzielający homologacji przekazuje informacje opisane w ust. 5-8 także Komisji.

9. Na wniosek Komisji organ udzielający homologacji przekazuje informacje, o których mowa w ust. 5–8, także Komisji.

Poprawka  175

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10. Organ udzielający homologacji kompletuje pakiet informacyjny składający się z folderu informacyjnego wraz ze sprawozdaniami z badań i wszystkimi innymi dokumentami dodanymi przez służby techniczne lub organ udzielający homologacji do folderu informacyjnego w ramach wykonywania ich funkcji. Folder informacyjny zawiera spis treści wymieniający zawartość pakietu informacyjnego, odpowiednio ponumerowaną lub w inny sposób oznakowaną w celu jednoznacznego zidentyfikowania wszystkich stron; format tego dokumentu powinien przedstawiać zestawienie kolejnych etapów przeprowadzania homologacji typu UE, w szczególności daty poprawek i aktualizacji.

10. Organ udzielający homologacji kompletuje pakiet informacyjny składający się z folderu informacyjnego wraz ze sprawozdaniami z badań i wszystkimi innymi dokumentami dodanymi przez upoważnioną placówkę techniczną lub organ udzielający homologacji do folderu informacyjnego w ramach wykonywania swoich funkcji. Pakiet informacyjny zawiera spis treści wymieniający zawartość pakietu informacyjnego, odpowiednio ponumerowaną lub w inny sposób oznakowaną w celu jednoznacznego zidentyfikowania wszystkich stron, a format każdego dokumentu powinien przedstawiać zestawienie kolejnych etapów przeprowadzania homologacji typu UE, w szczególności daty poprawek i aktualizacji.

Poprawka  176

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przepisy szczegółowe dotyczące świadectwa homologacji typu

Przepisy szczegółowe dotyczące świadectwa homologacji typu UE

Poprawka  177

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 –ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Świadectwo homologacji typu zawiera jako załączniki następujące dokumenty:

1. Świadectwo homologacji typu UE zawiera jako załączniki następujące dokumenty:

Poprawka  178

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) pakiet informacyjny, o którym mowa w art. 15;

a) pakiet informacyjny, o którym mowa w art. 15 ust. 10;

Poprawka  179

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) uzupełniony wzór świadectwa zgodności;

Poprawka  180

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Świadectwo homologacji typu wydawane jest zgodne ze wzorem określonym w akcie wykonawczym do niniejszego rozporządzenia.

2. Świadectwo homologacji typu UE wydawane jest zgodnie ze wzorem określonym przez Komisję za pomocą aktu wykonawczego. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 55 ust. 2.

Poprawka  181

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) uzupełnia wszystkie odpowiednie sekcje świadectwa homologacji typu UE, w tym dołączony do niego arkusz wyników badań, zgodnie ze wzorem świadectwa homologacji typu określonym w akcie wykonawczym do niniejszego rozporządzenia;

a) uzupełnia wszystkie odpowiednie sekcje świadectwa homologacji typu UE, w tym dołączony do niego arkusz wyników badań;

Poprawka  182

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja tworzy szablon arkusza wyników badań, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu, za pomocą aktu wykonawczego. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 55 ust. 2.

Poprawka  183

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W przypadku ograniczenia ważności świadectwa homologacji typu UE lub wyłączenia wymagań określonych przepisów aktów prawnych zgodnie z art. 26, w świadectwie homologacji typu UE określa się te ograniczenia lub wyłączenia.

4. W przypadku ograniczenia ważności świadectwa homologacji typu UE lub wyłączenia wymagań określonych przepisów niniejszego rozporządzenia lub aktów delegowanych i wykonawczych przyjętych na mocy niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 26 w świadectwie homologacji typu UE określa się te ograniczenia lub wyłączenia.

Poprawka  184

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. W przypadku wyboru przez producenta procedury mieszanej homologacji typu, organ udzielający homologacji uzupełnia w dokumencie informacyjnym odniesienia do sprawozdań z określonych przez akty prawne badań, dla których nie jest dostępne świadectwo homologacji typu UE. Komisji przyznaje się uprawnienia wykonawcze w celu określenia wzoru takiego dokumentu w art. 54.

5. W przypadku wyboru przez producenta procedury mieszanej homologacji typu organ udzielający homologacji uzupełnia w dokumencie informacyjnym odniesienia do sprawozdań z badań określonych przez akt wykonawczy, o którym mowa w art. 18 ust. 1, dla których nie jest dostępne świadectwo homologacji typu UE.

Poprawka  185

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. W przypadku wyboru przez producenta procedury jednostopniowej homologacji typu organ udzielający homologacji sporządza wykaz obowiązujących wymogów lub aktów prawnych i załącza go do świadectwa homologacji typu UE. Komisji przyznaje się uprawnienia wykonawcze w celu określenia wzoru takiego wykazu w art. 54.

6. W przypadku wyboru przez producenta procedury jednostopniowej homologacji typu organ udzielający homologacji sporządza wykaz obowiązujących wymogów lub aktów prawnych i załącza go do świadectwa homologacji typu UE. Komisja przyjmuje wzór takiego wykazu za pomocą aktu wykonawczego. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 55 ust. 2.

Poprawka  186

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Homologacji typu UE udziela się w odniesieniu do układu, który odpowiada szczegółowym danym zawartym w folderze informacyjnym i który spełnia wymogi techniczne określone w odpowiednich aktach prawnych, wymienionych w załączniku I.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka  187

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Homologacji typu części lub oddzielnego zespołu technicznego udziela się w odniesieniu do części lub oddzielnego zespołu technicznego, które odpowiadają szczegółowym danym zawartym w folderze informacyjnym i które spełniają wymogi techniczne określone w odpowiednich odrębnych aktach prawnych, wymienionych w załączniku I.

Nie dotyczy wersji polskiej

Poprawka  188

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Jeżeli homologacja typu układu w odniesieniu do pojazdu obejmuje części lub oddzielne zespoły techniczne niezależnie od tego, czy są one przeznaczone do napraw, przeglądów lub konserwacji pojazdów, nie wymaga się dodatkowej homologacji części lub oddzielnego zespołu technicznego, chyba że przewiduje to odpowiedni akt prawny wymieniony w załączniku I.

3. Jeżeli homologacja typu układu w odniesieniu do pojazdu obejmuje części lub oddzielne zespoły techniczne niezależnie od tego, czy są one przeznaczone do napraw, przeglądów lub konserwacji pojazdów, nie wymaga się dodatkowej homologacji części lub oddzielnego zespołu technicznego, chyba że przewidują to odpowiednie akty prawne wymienione w załączniku I.

Poprawka  189

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W takich przypadkach świadectwo homologacji typu UE określa wszelkie ograniczenia dotyczące stosowania i wskazuje specjalne warunki montażu.

W takich przypadkach świadectwo homologacji typu UE określa wszelkie ograniczenia dotyczące stosowania danej części lub oddzielnego zespołu technicznego i wskazuje specjalne warunki montażu.

Poprawka  190

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy taka część lub oddzielny zespół techniczny jest montowana przez producenta, zgodność z wszelkimi ograniczeniami dotyczącymi stosowania lub warunkami montażu jest weryfikowana podczas homologowania pojazdu.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka  191

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Procedury badań oraz specjalne wyposażenie i narzędzia niezbędne do przeprowadzania tych badań są określane w tych aktach prawnych.

Procedury badań, o których mowa w akapicie pierwszym, oraz specjalne wyposażenie i narzędzia niezbędne do przeprowadzania tych badań są określane w odpowiednich aktach prawnych wymienionych w załączniku I.

Poprawka  192

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja przyjmuje akt wykonawczy w celu określenia wymagań ogólnych dotyczących sprawozdania z badań. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 55 ust. 2.

Poprawka  193

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Producent udostępnia organowi udzielającemu homologacji tyle pojazdów, części lub oddzielnych zespołów technicznych, ile zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi jest koniecznych do przeprowadzenia wymaganych badań.

2. Producent udostępnia organowi udzielającemu homologacji tyle pojazdów, części lub oddzielnych zespołów technicznych, ile zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi, wymienionymi w załączniku I, jest koniecznych do przeprowadzenia wymaganych badań.

Poprawka  194

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Na wniosek producenta, w odniesieniu do wymogów wymienionych w aktach delegowanych przyjętych na mocy niniejszego rozporządzenia, oraz w porozumieniu z organem udzielającym homologacji można stosować wirtualne metody testowania jako alternatywę dla procedur badań, o których mowa w ust. 1.

4. W porozumieniu z organem udzielającym homologacji, na wniosek producenta w odniesieniu do wymogów określonych w aktach delegowanych, o których mowa w ust. 6, można stosować wirtualne metody testowania jako alternatywę dla procedur badań, o których mowa w ust. 1.

Poprawka  195

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Wirtualne metody testowania spełniają warunki określone w aktach delegowanych przyjętych na mocy niniejszego rozporządzenia.

5. Wirtualne metody testowania spełniają warunki określone w aktach delegowanych, o których mowa w ust. 6.

Poprawka  196

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Komisja otrzymuje uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 57 aktu delegowanego określającego wymogi, które mogą być przedmiotem wirtualnego testowania, oraz warunki, na jakich musi być wykonywane takie testowanie, aby zagwarantować, że wyniki uzyskane poprzez wirtualne testowanie są równie miarodajne, jak wyniki badań fizycznych.

6. Aby zagwarantować, że wyniki uzyskane poprzez wirtualne testowanie są równie miarodajne, jak wyniki badań fizycznych, Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 57 aktów delegowanych określających wymogi, które mogą być przedmiotem wirtualnego testowania, oraz warunki, na jakich wykonywane jest takie testowanie.

 

Przyjmując takie akty delegowane, Komisja w razie potrzeby uznaje za podstawę wymogi i procedury określone w załączniku XVI do dyrektywy 2007/46/WE.

Poprawka  197

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Organ udzielający homologacji typu UE podejmuje niezbędne środki w celu zweryfikowania, w razie potrzeby we współpracy z organami udzielającymi homologacji pozostałych państw członkowskich, czy podjęto odpowiednie działania dla zapewnienia, że produkcja pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych, w zależności od przypadku, odpowiada homologowanemu typowi.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka  198

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 –ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Organ udzielający homologacji typu całego pojazdu podejmuje niezbędne środki w celu zweryfikowania, czy świadectwa zgodności wydane przez producenta spełniają wymogi art. 24. W tym celu organ udzielający homologacji weryfikuje, czy wystarczająca liczba świadectw zgodności spełnia przepisy art. 24 oraz czy producent podjął odpowiednie kroki w celu dopilnowania, aby dane w świadectwach zgodności były poprawne.

Poprawka  199

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organ, który udzielił homologacji typu UE podejmuje niezbędne środki w odniesieniu do tej homologacji w celu zweryfikowania, w razie potrzeby we współpracy z organami udzielającymi homologacji pozostałych państw członkowskich, czy działania, o których mowa w ust. 1, są wciąż odpowiednie i czy produkcja pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych, w zależności od przypadku, nadal odpowiada homologowanemu typowi.

Organ, który udzielił homologacji typu UE podejmuje niezbędne środki w odniesieniu do tej homologacji w celu zweryfikowania, w razie potrzeby we współpracy z organami udzielającymi homologacji pozostałych państw członkowskich, czy działania, o których mowa w ust. 1 i 1a, są wciąż odpowiednie i czy produkcja pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych, w zależności od przypadku, nadal odpowiada homologowanemu typowi.

Poprawka  200

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sprawdzenie w celu zapewnienia zgodności pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych z homologowanym typem ogranicza się do procedur określonych w aktach wykonawczych do niniejszego rozporządzenia. W tym celu organ udzielający homologacji państwa członkowskiego, które udzieliło homologacji typu UE, może przeprowadzać wszelkie kontrole lub badania określone w odniesieniu do wymogu prawnego będącego przedmiotem homologacji typu UE, na próbkach pobranych u producenta, w tym w zakładzie produkcyjnym.

W celu sprawdzenia, czy pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny jest zgodny z homologowanym typem, organ udzielający homologacji, który udzielił homologacji typu UE, może przeprowadzać wszelkie kontrole lub badania niezbędne do zapewnienia zgodności z wymogami będącymi przedmiotem homologacji typu UE, na próbkach pobranych u producenta, w tym w zakładzie produkcyjnym.

Poprawka  201

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Organ, który udzielił homologacji typu UE, przyjmuje niezbędne środki, aby zapewnić właściwe stosowanie procedury zgodności produkcji lub cofa homologację typu, w przypadku gdy stwierdzi, że działania, o których mowa w ust. 1, nie są stosowane, odbiegają znacznie od ustalonych działań i planów kontroli, przestały być stosowane lub nie są już uważane za wystarczające, mimo iż nie przerwano produkcji.

3. Organ, który udzielił homologacji typu UE, przyjmuje niezbędne środki, aby zapewnić właściwe stosowanie procedury zgodności produkcji lub cofa homologację typu, w przypadku gdy stwierdzi, że działania, o których mowa w ust. 1 i 1a, nie są stosowane, odbiegają znacznie od ustalonych działań i planów kontroli, przestały być stosowane lub nie są już uważane za wystarczające, mimo iż nie przerwano produkcji.

Poprawka  202

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 –ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Komisja w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 57 ustanawia szczegółowe uregulowania odnośnie do zgodności produkcji oraz związane z nimi procedury weryfikacji. Przyjmując takie akty delegowane, Komisja uznaje za podstawę uregulowania i procedury określone w dyrektywie 2003/37/WE.

Poprawka  203

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału organ ten podejmuje decyzję o dalszym sposobie postępowania.

Organ ten podejmuje decyzję o tym, którą z procedur określonych w art. 21 należy zastosować.

Poprawka  204

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W stosownym przypadku może on zdecydować, po konsultacji z producentem, o udzieleniu nowej homologacji typu UE lub nowego dopuszczenia indywidualnego.

W stosownym przypadku organ udzielający homologacji może zdecydować, po konsultacji z producentem, o udzieleniu nowej homologacji typu UE.

Poprawka  205

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przepisy szczegółowe dotyczące pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych

Przegląd i rozszerzenie homologacji typu UE

Poprawka  206

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) w życie wchodzą nowe wymagania na mocy aktów prawnych mających zastosowanie do homologowanego typu pojazdu lub homologowanego układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego.

c) zaczynają obowiązywać nowe wymagania na mocy aktów prawnych wymienionych w załączniku I, mających zastosowanie do homologowanego typu pojazdu lub homologowanego układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego.

Poprawka  207

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 –ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Nie wymaga się zmian w homologacji typu pojazdu, jeśli nowe wymagania, o których mowa w ust. 2 lit. c), są z technicznego punktu widzenia nieistotne dla tego typu pojazdu lub dotyczą kategorii pojazdu innych niż kategoria, do której on należy.

Poprawka  208

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) nowe wymagania zawarte w akcie prawnym mającym zastosowanie do homologowanego typu pojazdu, stały się obowiązkowe do celów rejestracji, sprzedaży lub dopuszczenia do ruchu nowych pojazdów, przy czym nie ma możliwości odpowiedniej aktualizacji homologacji typu;

a) nowe wymagania zawarte w jakimkolwiek akcie prawnym wymienionym w załączniku I mającym zastosowanie do homologowanego typu pojazdu, stały się obowiązkowe do celów rejestracji, wprowadzenia do obrotu lub dopuszczenia do ruchu nowych pojazdów, przy czym nie ma możliwości odpowiedniej aktualizacji homologacji typu;

Poprawka  209

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) homologacja została cofnięta zgodnie z art. 19 ust. 3 lub art. 37 ust. 1;

Poprawka  210

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Producent korzysta ze wzoru świadectwa zgodności określonego w środkach wykonawczych zgodnie z art. 54.

2. Producent korzysta ze wzoru świadectwa zgodności określonego przez Komisję za pośrednictwem aktu wykonawczego. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 55 ust. 2.

Poprawka  211

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. O ile nie zawarto innej umowy z nabywcą pojazdu świadectwo zgodności sporządzane jest w języku urzędowym państwa członkowskiego, w którym pojazd został nabyty.

3. O ile nie zawarto innej umowy z nabywcą pojazdu, świadectwo zgodności sporządzane jest w jednym z języków urzędowych Unii, wybranym przez producenta.

Poprawka  212

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Świadectwo zgodności jest zabezpieczane przed sfałszowaniem. W tym celu stosowany papier jest zabezpieczany za pomocą kolorowej grafiki lub znaku wodnego w formie znaku identyfikacyjnego producenta.

4. Świadectwo zgodności jest zabezpieczane przed sfałszowaniem. W tym celu stosowany papier jest zabezpieczany za pomocą odpowiednich środków, takich jak kolorowa grafika lub znak wodny w formie znaku identyfikacyjnego producenta.

Uzasadnienie

Istnieje wiele innych sposobów zabezpieczenia świadectw zgodności, takich jak hologramy. Wybór należy pozostawić producentowi, a w przedmiotowym rozporządzeniu jedynie wymienić kilka niewiążących przykładów.

Poprawka  213

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Świadectwo zgodności wypełnia się w całości i nie zawiera ono ograniczeń w zakresie wykorzystania pojazdu innych niż te przewidziane w akcie prawnym.

5. Świadectwo zgodności wypełnia się w całości. Nie zawiera ono ograniczeń w zakresie wykorzystania pojazdu innych niż te określone przez Komisję za pośrednictwem aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 55 ust. 2.

Poprawka  214

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. W przypadku pojazdu niekompletnego lub skompletowanego producent wypełnia tylko te punkty na stronie 2 świadectwa zgodności, które zostały dodane lub zmienione na bieżącym etapie procesu homologacji oraz, w stosownym przypadku, dołącza do tego świadectwa wszystkie świadectwa zgodności wydane na poprzednim etapie.

6. W przypadku pojazdu niekompletnego lub skompletowanego producent wypełnia tylko te punkty świadectwa zgodności, które zostały dodane lub zmienione na bieżącym etapie procesu homologacji oraz, w stosownym przypadku, dołącza do tego świadectwa wszystkie świadectwa zgodności wydane na poprzednich etapach.

Poprawka  215

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9. Bez uszczerbku dla ust. 1 producent może drogą elektroniczną przekazać organowi rejestrującemu państwa członkowskiego dane lub informacje zawarte w świadectwie zgodności.

9. Bez uszczerbku dla ust. 1 producent może drogą elektroniczną przekazać organowi rejestrującemu państwa członkowskiego świadectwo zgodności.

Poprawka  216

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10. Duplikat świadectwa zgodności może zostać wydany wyłącznie przez producenta. Wyraz „duplikat” musi być wyraźnie widoczny na pierwszej stronie każdego duplikatu świadectwa.

10. Duplikat świadectwa zgodności jest wydawany wyłącznie przez producenta. Wyraz „duplikat” jest wyraźnie widoczny na pierwszej stronie każdego duplikatu świadectwa.

Poprawka  217

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Znak homologacji typu

Tabliczka znamionowa z odpowiednim oznakowaniem pojazdów i znak homologacji typu części lub oddzielnych zespołów technicznych

Poprawka  218

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 –ustęp -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1a. Producent pojazdu umieszcza na każdym pojeździe wyprodukowanym zgodnie z homologowanym typem tabliczkę znamionową z odpowiednim oznakowaniem wymaganą przez odpowiednie akty delegowane lub akt wykonawczy przyjęte zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka  219

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Producent części lub oddzielnego zespołu technicznego, niezależnie od tego, czy stanowią one część układu, umieszcza na każdej części lub zespole wyprodukowanym zgodnie z homologacją typu znak homologacji typu, wymagany przez akt delegowany przyjęty na mocy niniejszego rozporządzenia, odpowiedni regulamin EKG ONZ lub kod OECD.

1. Producent części lub oddzielnego zespołu technicznego, niezależnie od tego, czy stanowią one część układu, umieszcza na każdej części lub oddzielnym zespole technicznym wyprodukowanym zgodnie z homologacją typu znak homologacji typu, wymagany przez odnośny akt delegowany lub wykonawczy przyjęty zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, odpowiednim regulaminem EKG ONZ lub kodem OECD.

Poprawka  220

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Znak homologacji typu UE sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w przepisach wykonawczych do niniejszego rozporządzenia.

3. Znak homologacji typu UE jest zgodny ze wzorem określonym przez Komisję za pośrednictwem aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 55 ust. 2.

Poprawka  221

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział IX – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

WYŁĄCZENIA I NIEZGODNOŚĆ NOWYCH TECHNOLOGII LUB KONCEPCJI Z AKTAMI DELEGOWANYMI LUB REGULAMINAMI EKG ONZ

WYŁĄCZENIA DLA NOWYCH TECHNOLOGII LUB KONCEPCJI

Poprawka  222

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Producent może wystąpić o homologację typu UE w odniesieniu do typu układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego, w których zastosowane są technologie lub koncepcje niezgodne z jednym lub wieloma aktami prawnymi lub wymogami wymienionymi w załączniku I.

1. Producent może wystąpić o homologację typu UE w odniesieniu do typu układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego, w których zastosowane są technologie lub koncepcje niezgodne z jednym lub wieloma aktami prawnymi wymienionymi w załączniku I.

Poprawka  223

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) we wniosku wymieniono przyczyny, dla których zastosowanie danych technologii lub koncepcji powoduje niezgodność danego układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego z wymaganiami;

a) we wniosku wymieniono przyczyny, dla których zastosowanie danych technologii lub koncepcji powoduje niezgodność danego układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego z aktem prawnym lub wieloma aktami prawnymi wymienionymi w załączniku I;

Poprawka  224

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) we wniosku opisano wpływ nowych technologii na bezpieczeństwo i środowisko oraz środki podjęte, aby zapewnić co najmniej równoważny poziom bezpieczeństwa i ochrony środowiska w porównaniu z wymaganiami, w odniesieniu do których wystąpiono o wyłączenie;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka  225

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 –ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Przyznanie takiej homologacji typu UE stanowiącej wyłączenie dla nowych technologii lub nowych koncepcji podlega zezwoleniu Komisji. Zezwolenie jest udzielane w formie aktu wykonawczego. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 55 ust. 2.

Poprawka  226

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W oczekiwaniu na decyzję Komisji w sprawie udzielenia zezwolenia organ udzielający homologacji może udzielić homologacji tymczasowej, ważnej wyłącznie na terytorium danego państwa członkowskiego, w odniesieniu do typu pojazdu objętego wnioskowanym wyłączeniem. Organ udzielający homologacji niezwłocznie informuje o tym Komisję oraz pozostałe państwa członkowskie, przekazując im dokumentację zawierającą informacje, o których mowa w ust. 2.

3. W oczekiwaniu na decyzję Komisji w sprawie udzielenia zezwolenia organ udzielający homologacji może udzielić homologacji typu UE, ale jest ona tymczasowa, ważna wyłącznie na terytorium danego państwa członkowskiego, w odniesieniu do typu pojazdu objętego wnioskowanym wyłączeniem. Organ udzielający homologacji niezwłocznie informuje o tym Komisję oraz pozostałe państwa członkowskie, przekazując im dokumentację zawierającą informacje, o których mowa w ust. 2.

 

Na tymczasowy charakter i ograniczoną ważność terytorialną powinien wskazywać nagłówek danego świadectwa homologacji typu i nagłówek świadectwa zgodności. Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu zapewnienia zharmonizowanych wzorów świadectwa homologacji typu i świadectwa zgodności. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 55 ust. 2.

Poprawka  227

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Przyznanie wyłączenia dla nowych technologii lub nowych koncepcji podlega zezwoleniu Komisji zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 55 ust. 2.

skreślony

Poprawka  228

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W stosownych przypadkach decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia określa również, czy jej ważność podlega jakimkolwiek ograniczeniom. Okres ważności homologacji nie może być krótszy niż 36 miesięcy.

W stosownych przypadkach w zezwoleniu Komisji, o którym mowa w ust. 3, określa się również, czy podlega ono jakimkolwiek ograniczeniom. Homologacja typu jest ważna przez przynajmniej 36 miesięcy.

Poprawka  229

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 6 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W państwach członkowskich, które uznały homologację tymczasową, zezwala się na rejestrację, sprzedaż lub dopuszczenie do ruchu pojazdów wyprodukowanych zgodnie z homologacją tymczasową przed jej cofnięciem.

skreślony

Poprawka  230

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wymagane działania

Potrzeba dostosowania aktów delegowanych i wykonawczych

Poprawka  231

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli Komisja przyznała wyłączenie zgodnie z art. 26, niezwłocznie podejmuje niezbędne kroki w celu dostosowania odpowiednich aktów delegowanych lub wymogów do zmian technologicznych.

Jeżeli Komisja przyznaje wyłączenie zgodnie z art. 26, niezwłocznie podejmuje niezbędne kroki w celu dostosowania odpowiednich aktów delegowanych lub aktów wykonawczych do zmian technologicznych.

Poprawka  232

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli wyłączenie zgodnie z art. 26 odnosi się do regulaminu EKG ONZ, Komisja proponuje zmianę odpowiedniego regulaminu EKG ONZ zgodnie z procedurą mającą zastosowanie na mocy zrewidowanego porozumienia z 1958 r.

Jeżeli wyłączenie na mocy art. 26 odnosi się do regulaminu EKG ONZ, Komisja proponuje zmianę odpowiedniego regulaminu EKG ONZ zgodnie z procedurą mającą zastosowanie na mocy Porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego przyjmowania jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być montowane lub stosowane w tych pojazdach, oraz warunków wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań.

Poprawka  233

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Po wprowadzeniu zmian w stosownych aktach prawnych lub wymogach niezwłocznie uchyla się wszelkie ograniczenia związane z wyłączeniem.

Po wprowadzeniu zmian w stosownych aktach prawnych niezwłocznie uchyla się wszelkie ograniczenia związane z decyzją Komisji o wyłączeniu.

Poprawka  234

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli nie podjęto niezbędnych kroków w celu dostosowania aktów delegowanych lub wymogów, można przedłużyć ważność wyłączenia, na wniosek państwa członkowskiego, które udzieliło homologacji na mocy decyzji Komisji przyjętej zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 55 ust. 2.

Jeżeli nie podjęto niezbędnych kroków w celu dostosowania aktów delegowanych, Komisja może, na wniosek państwa członkowskiego, które udzieliło homologacji, zezwolić na przedłużenie ważności wyłączenia. Takie zezwolenie jest udzielane w formie aktu wykonawczego. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 55 ust. 2.

Poprawka  235

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Producent może wystąpić o krajową homologację typu w odniesieniu do typu pojazdów produkowanych w małych seriach, w ramach limitów ilościowych określonych w części 1 załącznika II.

Producent może wnioskować o krajową homologację typu w odniesieniu do typu pojazdów produkowanych w małych seriach, w ramach rocznych limitów ilościowych określonych w części 1 załącznika II. Limity te stosuje się do udostępnienia na rynku, rejestracji lub dopuszczenia do ruchu pojazdów homologowanego typu na rynku poszczególnych państw członkowskich w danym roku.

Poprawka  236

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku takiej homologacji organ krajowy może, jeśli ma uzasadnione powody, uchylić jeden lub więcej przepisów jednego lub więcej aktów prawnych, wymienionych w załączniku I, pod warunkiem że określił wymagania alternatywne.

W przypadku krajowej homologacji typu w odniesieniu do pojazdów produkowanych w małych seriach organ udzielający homologacji może, jeśli ma uzasadnione powody, uchylić jeden lub więcej przepisów jednego lub więcej aktów prawnych, wymienionych w załączniku I, pod warunkiem że wyszczególnił wymagania alternatywne.

Poprawka  237

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Świadectwo homologacji typu określa zakres wyłączeń przyznanych zgodnie z ust. 1. Do celów niniejszego artykułu świadectwo homologacji typu sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w aktach wykonawczych, ale nie umieszcza się na nim nagłówka „Świadectwo homologacji typu UE pojazdu”. Świadectwa homologacji typu są ponumerowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

4. Świadectwo homologacji typu dla pojazdów homologowanych zgodnie z niniejszym artykułem sporządza się zgodnie ze wzorem, o którym mowa w art. 16 ust. 2, ale nie umieszcza się na nim nagłówka „Świadectwo homologacji typu UE pojazdu” i określa się w nim zakres wyłączeń przyznanych zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu. Świadectwa homologacji typu są ponumerowane zgodnie z systemem numeracji, o którym mowa w art. 15 ust. 4.

Poprawka  238

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9. Na wniosek wnioskodawcy, który pragnie pojazd sprzedać, zarejestrować lub uzyskać jego dopuszczenie do ruchu w innym państwie członkowskim, organ, który udzielił homologacji, dostarcza wnioskodawcy kopię świadectwa homologacji typu wraz z pakietem informacyjnym. Organ krajowy zezwala na sprzedaż, rejestrację lub dopuszczenie tego pojazdu do ruchu, chyba że ma uzasadnione powody, by uważać, że przepisy techniczne, zgodnie z którymi udzielono homologacji w odniesieniu do danego pojazdu, nie są równoważne przepisom obowiązującym w danym państwie.

9. Na wniosek wnioskodawcy ubiegającego się o udzielenie krajowej homologacji typu w odniesieniu do pojazdów produkowanych w małych seriach, który pragnie pojazd wprowadzić do obrotu lub zarejestrować w innym państwie członkowskim, organ, który udzielił krajowej homologacji typu w odniesieniu do pojazdów produkowanych w małych seriach, dostarcza takiemu wnioskodawcy kopię świadectwa homologacji typu wraz z pakietem informacyjnym. Organ udzielający homologacji typu innego państwa członkowskiego zezwala na wprowadzenie do obrotu, rejestrację lub dopuszczenie pojazdu do ruchu, chyba że ma uzasadnione powody, by uważać, że przepisy techniczne, zgodnie z którymi udzielono homologacji w odniesieniu do danego pojazdu, nie są równoważne przepisom obowiązującym w danym państwie.

Poprawka  239

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Wniosek o dopuszczenie indywidualne składany jest przez producenta lub przez właściciela pojazdu. Może go również złożyć osoba mająca siedzibę we Wspólnocie, działająca w imieniu producenta lub właściciela pojazdu.

1. Wniosek o dopuszczenie indywidualne składany jest przez producenta lub przez właściciela pojazdu. Może go również złożyć osoba mająca siedzibę w Unii, działająca w imieniu właściciela pojazdu. Na wniosek właściciela pojazdu lub osoby działającej w jego imieniu, mającej siedzibę w Unii, organy udzielające homologacji udzielają dopuszczenia indywidualnego w odniesieniu do pojazdu zgodnego z opisem załączonym do wniosku i z wymogami niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  240

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W procedurze dopuszczenia indywidualnego organy udzielające homologacji zaświadczają, że pojazd jest zgodny z odpowiednimi przepisami administracyjnymi i wymogami technicznymi.

2. W procedurze dopuszczenia indywidualnego organy udzielające homologacji zaświadczają, że pojazd jest zgodny z odpowiednimi aktami prawnymi wymienionymi w załączniku I.

Poprawka  241

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Wnioski o dopuszczenie indywidualne obejmują maksymalnie 15 pojazdów tego samego typu.

4. Wnioski o dopuszczenie indywidualne obejmują maksymalnie 15 pojazdów tego samego typu w jednym roku, na jednego wnioskodawcę, w jednym państwie członkowskim.

Poprawka  242

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 –ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Po przyznaniu homologacji organ udzielający homologacji wydaje niezwłocznie świadectwo dopuszczenia indywidualnego.

Poprawka  243

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 –ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b. Format świadectwa dopuszczenia indywidualnego opiera się na wzorze świadectwa homologacji typu UE, o którym mowa w art. 16 ust. 2, i zawiera przynajmniej informacje niezbędne do wypełnienia wniosku o rejestrację przewidzianego w dyrektywie Rady 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów1.

 

Na świadectwach dopuszczenia indywidualnego nie umieszcza się nagłówka „Homologacja typu UE pojazdu”. Na świadectwie dopuszczenia indywidualnego umieszcza się niepowtarzalny numer identyfikacyjny danego pojazdu.

 

_____________

 

1 Dz.U. L 138 z 1.6.1999, s. 57.

Poprawka  244

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Niniejszy artykułu ma zastosowanie do pojazdów, które w chwili wystąpienia o dopuszczenie indywidualne nie otrzymały jeszcze administracyjnego zezwolenia na dopuszczenie do ruchu, obejmującego identyfikację pojazdu i wydanie numeru rejestracyjnego, włącznie z rejestracją czasową lub na krótki okres czasu, rejestracją zawodową lub dopuszczeniem do ruchu, lub były zarejestrowane lub dopuszczone do ruchu krócej niż przez sześć miesięcy;

5. Niniejszy artykuł ma zastosowanie do pojazdów, które w chwili wystąpienia o dopuszczenie indywidualne nie zostały wcześniej wprowadzone do obrotu lub które nie zostały jeszcze dopuszczone do ruchu, co zakłada identyfikację pojazdu i wydanie numeru rejestracyjnego, włącznie z rejestracją czasową lub na krótki okres, rejestracją zawodową, lub które były w obrocie krócej niż przez sześć miesięcy.

Poprawka  245

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organ udzielający homologacji może zwolnić określony pojazd z obowiązku spełniania wymagań jednego lub wielu aktów prawnych wymienionych w załączniku I, pod warunkiem że zastosuje on wymagania alternatywne i ma uzasadnione powody, by wprowadzić takie zwolnienie.

Organ udzielający homologacji może zwolnić określony pojazd z obowiązku spełniania wymagań określonych w załączniku I, pod warunkiem że zastosuje on wymagania alternatywne i ma uzasadnione powody, by wprowadzić takie zwolnienie.

Poprawka  246

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Wymagania alternatywne” muszą zapewnić poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, równoważny w najwyższym możliwym do realizacji zakresie poziomom przewidzianym w odpowiednich aktach prawnych, wymienionych w załączniku I.

„Wymagania alternatywne” zapewniają poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, funkcjonowania, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy w jak największym stopniu równoważny poziomom przewidzianym w odpowiednich aktach prawnych, wymienionych w załączniku I.

Poprawka  247

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Organy udzielające homologacji nie przeprowadzają badań niszczących. Przy ustalaniu zgodności z wymaganiami alternatywnymi wykorzystują wszelkie stosowne informacje dostarczone przez wnioskodawcę.

Nie dotyczy wersji polskiej

Poprawka  248

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Organy udzielające homologacji uznają homologację typu UE w odniesieniu do wszelkich układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych zamiast wymagań alternatywnych.

skreślony

Poprawka  249

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Format świadectwa dopuszczenia indywidualnego jest taki sam, jak wzoru świadectwa homologacji typu UE przedstawionego w załączniku V, i zawiera przynajmniej informacje niezbędne do wypełnienia wniosku o rejestrację przewidzianego w dyrektywie Rady 1999/37/WE.

Format świadectwa dopuszczenia indywidualnego jest taki sam, jak wzoru świadectwa homologacji typu UE, o którym mowa w art. 29 ust. 4b, i zawiera przynajmniej informacje niezbędne do wypełnienia wniosku o rejestrację przewidzianego w dyrektywie Rady 1999/37/WE.

Poprawka  250

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeżeli wnioskodawca pragnie pojazd sprzedać, zarejestrować lub uzyskać jego dopuszczenie do ruchu w innym państwie członkowskim pojazd, któremu udzielono dopuszczenia indywidualnego, organ, który udzielił dopuszczenia, dostarcza wnioskodawcy na jego wniosek oświadczenie dotyczące przepisów technicznych, na podstawie których pojazdowi udzielono dopuszczenia, oraz wszelkie dodatkowe informacje szczegółowo określające charakter wymagań technicznych spełnionych przez dany pojazd.

2. W celu wprowadzenia do obrotu, zarejestrowania lub uzyskania dopuszczenia do ruchu w innym państwie członkowskim pojazdu, któremu udzielono dopuszczenia indywidualnego, organ, który udzielił dopuszczenia, dostarcza wnioskodawcy wnioskującemu o dopuszczenie indywidualne na jego wniosek oświadczenie dotyczące przepisów technicznych, na podstawie których pojazdowi udzielono dopuszczenia, oraz wszelkie dodatkowe informacje szczegółowo określające charakter wymagań technicznych spełnionych przez dany pojazd.

Poprawka  251

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwo członkowskie zezwala na sprzedaż, rejestrację lub dopuszczenie do ruchu pojazdu, któremu organ udzielający homologacji innego państwa członkowskiego udzielił dopuszczenia indywidualnego zgodnie z przepisami art. 29, chyba że ma uzasadnione powody, by uważać, że przepisy techniczne, zgodnie z którymi danemu pojazdowi udzielono dopuszczenia, nie są równoważne przepisom obowiązującym w tym państwie.

3. Państwo członkowskie zezwala na wprowadzenie do obrotu, rejestrację lub dopuszczenie do ruchu pojazdu, któremu organ udzielający homologacji innego państwa członkowskiego udzielił dopuszczenia indywidualnego i który został zarejestrowany zgodnie z przepisami art. 29, chyba że ma uzasadnione powody, by uważać, że przepisy techniczne, zgodnie z którymi danemu pojazdowi udzielono dopuszczenia, nie są równoważne przepisom obowiązującym w tym państwie.

Poprawka  252

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Na wniosek producenta lub właściciela pojazdu organy udzielające homologacji udzielają dopuszczenia indywidualnego w odniesieniu do pojazdu zgodnego z przepisami niniejszego rozporządzenia. W takim przypadku organy udzielające homologacji uznają dopuszczenie indywidualne i zezwalają na sprzedaż, rejestrację i dopuszczenie pojazdu do ruchu.

skreślony

Uzasadnienie

Ten ustęp uwzględniono w art. 29 ust. 1.

Poprawka  253

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przepisy szczegółowe

Przepisy szczegółowe dotyczące dopuszczeń indywidualnych

Poprawka  254

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Przepisy niniejszego rozdziału mogą być stosowane do pojazdów, którym udzielono homologacji typu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i które zostały zmodyfikowane przed ich pierwszą rejestracją lub dopuszczeniem do ruchu.

1. Przepisy niniejszego rozdziału mogą być stosowane do pojazdów, którym udzielono homologacji typu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i które zostały zmodyfikowane przed ich wprowadzeniem do obrotu, rejestracją lub dopuszczeniem do ruchu.

Poprawka  255

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Ustęp 1 stosuje się w przypadku pojazdów kompletnych w okresie dwunastu miesięcy od dnia wygaśnięcia homologacji typu UE oraz, w przypadku pojazdów skompletowanych, w okresie osiemnastu miesięcy od tego dnia.

2. Ustęp 1 stosuje się w przypadku pojazdów kompletnych w okresie 24 miesięcy od dnia wygaśnięcia homologacji typu UE oraz, w przypadku pojazdów skompletowanych, w okresie 30 miesięcy od tego dnia.

Uzasadnienie

Pojazdy z końcowej partii produkcji. Zmiana wprowadzona w celu ujednolicenia przedmiotowego rozporządzenia z art. 10 dyrektywy 2003/37/WE.

Poprawka  256

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział XII – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

REJESTRACJA, SPRZEDAŻ I DOPUSZCZENIE DO RUCHU

UDOSTĘPNIENIE NA RYNKU, REJESTRACJA LUB DOPUSZCZENIE DO RUCHU

 

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Poprawka  257

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział XII a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ROZDZIAŁ XIIa

 

UŻYTKOWANIE POJAZDÓW NA DROGACH PUBLICZNYCH

 

Artykuł 35a

 

Dany pojazd może być użytkowany na drogach publicznych, jeśli spełnia wymogi dotyczące wymiarów, masy, bezpieczeństwa, oświetlenia i ubezpieczenia określone dla użytkowania na drogach publicznych oraz jeśli kieruje nim wykwalifikowana osoba posiadająca jednolite europejskie prawo jazdy na kierowanie danym typem pojazdu.

Poprawka  258

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 36

Artykuł 36

Pojazdy, układy, części lub oddzielne zespoły techniczne zgodne z niniejszym rozporządzeniem

Procedury postępowania na szczeblu krajowym z pojazdami, układami, częściami lub oddzielnymi zespołami technicznymi stanowiącymi poważne zagrożenie

1. Jeżeli organ krajowy stwierdza, że nowe pojazdy, układy, części lub oddzielne zespoły techniczne stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, poważnie szkodzą środowisku lub zdrowiu publicznemu lub, w przypadku ciągników, stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy, mimo że spełniają stosowne wymagania lub są właściwie oznakowane, wówczas organ ten może, maksymalnie przez okres sześciu miesięcy, odmawiać rejestracji takich pojazdów lub zabronić sprzedaży lub dopuszczenia do ruchu na swoim terytorium takich pojazdów, części lub oddzielnych zespołów technicznych.

1. W przypadku gdy organy nadzoru rynku jednego państwa członkowskiego podjęły działania zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 lub mają wystarczające powody, by sądzić, że dany pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny wchodzące w zakres niniejszego rozporządzenia stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób albo innych kwestii ważnych z punktu widzenia ochrony interesów publicznych objętych niniejszym rozporządzeniem, organ, który udzielił homologacji, dokonuje oceny danego pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego pod kątem spełniania wszystkich wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu. Odpowiednie podmioty gospodarcze współpracują w pełni z organami nadzoru rynku lub organami udzielającymi homologacji.

W takich przypadkach zainteresowany organ krajowy natychmiast powiadamia producenta, organy krajowe pozostałych państw członkowskich i Komisję, podając przyczyny swojej decyzji, a w szczególności informację, czy wynika ona z:

Jeśli w toku tej oceny organ, który udzielił homologacji, stwierdzi, że dany pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny nie spełniają wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu, żądają niezwłocznie od danego podmiotu gospodarczego podjęcia wszelkich odpowiednich działań naprawczych w celu doprowadzenia pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego do zgodności z tymi wymaganiami ,do wycofania go z obrotu lub do odzyskania w rozsądnym terminie, stosownie do charakteru zagrożenia.

a) braków w stosownych aktach prawnych;

Organ, który udzielił homologacji, informuje właściwą służbę techniczną o środkach podjętych zgodnie z akapitem pierwszym i drugim niniejszego ustępu. Do środków, o których mowa w akapicie drugim niniejszego ustępu, ma zastosowanie art. 21 rozporządzenia (WE) nr 765/2008.

b) nieprawidłowego stosowania odpowiednich wymagań.

 

2. W celu przygotowania decyzji Komisja jak najszybciej przeprowadza konsultacje z zainteresowanymi stronami, w szczególności z organem, który udzielił homologacji typu.

2. W przypadku gdy organy udzielające homologacji uznają, że niezgodność nie ogranicza się wyłącznie do terytorium ich kraju, informują one Komisję oraz pozostałe państwa członkowskie o wynikach oceny oraz działaniach, których podjęcia zażądały od danego podmiotu gospodarczego.

3. Jeżeli środki, o których mowa w ust. 1, wynikają z braków w stosownych aktach prawnych, Komisja podejmuje następujące środki:

3. Podmiot gospodarczy zapewnia podjęcie wszelkich odpowiednich działań naprawczych w odniesieniu do niezgodnych z wymogami pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych, które wprowadził do obrotu, zarejestrował lub za które był odpowiedzialny w zakresie dopuszczenia do ruchu w Unii.

a) jeśli dotyczy to aktów delegowanych Komisja odpowiednio zmienia te akty;

 

b) w przypadku regulaminów EKG ONZ Komisja przygotowuje projekt niezbędnych zmian do odpowiednich regulaminów EKG ONZ zgodnie z procedurą mającą zastosowanie na mocy zrewidowanego porozumienia z 1958 r.

 

4. Jeżeli środki, o których mowa w ust. 1, wynikają z nieprawidłowego stosowania właściwych wymagań, Komisja podejmie niezbędne kroki, aby zagwarantować, że zainteresowany organ udzielający homologacji stosuje się do takich wymagań. Organy udzielające homologacji wszystkich państw członkowskich są informowane o takich działaniach.

4. W przypadku gdy podmiot gospodarczy nie podejmie odpowiednich działań naprawczych w terminie, o którym mowa w ust. 1 akapicie drugim, organy krajowe są zobowiązane przedsięwziąć wszelkie odpowiednie środki w celu zakazania lub ograniczenia wprowadzania do obrotu, rejestracji lub dopuszczania do ruchu niezgodnych z wymogami pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych na rynku krajowym, ich wycofania z obrotu lub odzyskania.

 

5. Organy krajowe przekazują niezwłocznie Komisji i pozostałym państwom członkowskim informacje na temat tych środków.

 

Przekazane informacje obejmują wszelkie dostępne szczegóły, przede wszystkim dane umożliwiające identyfikację niespełniających wymogów pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych, informacje na temat ich pochodzenia, rodzaju występującej niezgodności i związanego z tym zagrożenia, rodzaju i okresu obowiązywania przyjętych środków krajowych, a także stanowisko przedstawione przez zainteresowany podmiot gospodarczy. W szczególności organy udzielające homologacji są zobowiązane wskazać, czy niezgodność ta wynika z:

 

a) niespełniania przez pojazdy, układy, części lub oddzielne zespoły techniczne wymogów związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem ludzi, ochroną środowiska lub z innymi aspektami ochrony interesu publicznego objętymi niniejszym rozporządzeniem;

 

b) uchybień w odpowiednich aktach prawnych wymienionych w załączniku I.

 

6. Państwa członkowskie w ciągu jednego miesiąca informują Komisję i pozostałe państwa członkowskie o wszystkich przyjętych środkach i przekazują wszystkie informacje dotyczące niezgodności danych pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych, którymi dysponują, a w przypadku sprzeciwu wobec notyfikowanego środka krajowego przedstawiają swoje zastrzeżenia.

 

7. Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania informacji, o których mowa w ust. 6, żadne państwo członkowskie ani Komisja nie zgłosiły sprzeciwu wobec środka wprowadzonego przez dane państwo członkowskie, środek ten uznaje się za uzasadniony.

 

8. Państwa członkowskie zapewniają niezwłoczne podjęcie właściwych środków ograniczających w odniesieniu do danych pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych, takich jak ich wycofanie z obrotu.

Poprawka  259

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 36a

 

Unijna procedura w sprawie środków ochronnych

 

1. Jeżeli podczas procedury określonej w art. 36 ust. 3 i 4 zgłaszane są zastrzeżenia wobec środka podjętego przez dane państwo członkowskie lub jeżeli Komisja uznaje krajowy środek za sprzeczny z prawodawstwem unijnym, Komisja niezwłocznie poddaje środek krajowy ocenie, po przeprowadzeniu konsultacji z państwami członkowskimi i zainteresowanym podmiotem gospodarczym lub zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi. Na podstawie wyników tej oceny Komisja podejmuje decyzję, czy dany środek jest uzasadniony.

 

Komisja informuje o swojej decyzji wszystkie państwa członkowskie i zainteresowany podmiot gospodarczy lub zainteresowane podmioty gospodarcze.

 

2. W razie uznania krajowego środka za uzasadniony wszystkie państwa członkowskie podejmują środki konieczne do zapewnienia wycofania z obrotu niespełniających wymogów pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych i informują o nich Komisję. W przypadku uznania krajowego środka za nieuzasadniony państwo członkowskie zobowiązane jest uchylić ten środek.

 

3. W przypadku, gdy środek krajowy jest uzasadniony i wynikający z uchybień w niniejszym rozporządzeniu, w aktach delegowanych lub w akcie wykonawczym przyjętych na mocy niniejszego rozporządzenia, Komisja proponuje następujące właściwe środki:

 

a) jeżeli dotyczy to aktów delegowanych lub aktu wykonawczego przyjętych na mocy niniejszego rozporządzenia, Komisja proponuje konieczne zmiany danego aktu;

 

b) jeżeli dotyczy to regulaminów EKG ONZ, Komisja przygotowuje projekt niezbędnych zmian do odpowiednich regulaminów EKG ONZ zgodnie z procedurą mającą zastosowanie na mocy zrewidowanego porozumienia z 1958 r.

Poprawka  260

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 36b

 

Spełniające wymogi pojazdy, układy, części lub oddzielne zespoły techniczne, które stanowią poważne zagrożenie

 

1. W przypadku gdy po przeprowadzeniu oceny na mocy art. 36 ust. 1 państwo członkowskie stwierdza, że pojazdy, układy, części lub oddzielne zespoły techniczne stwarzają poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa lub mogą wyrządzić poważną szkodę środowisku lub zdrowiu publicznemu, mimo że spełniają obowiązujące wymogi lub są odpowiednio oznakowane, zobowiązane jest ono zażądać od danego podmiotu gospodarczego przedsięwzięcia wszelkich odpowiednich środków w celu dopilnowania, aby wprowadzane do obrotu, rejestrowane lub dopuszczane do ruchu pojazdy, układy, części lub oddzielne zespoły techniczne nie stwarzały zagrożenia, lub w celu wycofania ich z obrotu bądź ich odzyskania w wyznaczonym rozsądnym terminie stosownie do charakteru zagrożenia. Państwo członkowskie może odmówić zarejestrowania takich pojazdów, dopóki producent pojazdu nie podejmie wszystkich takich odpowiednich środków.

 

2. W przypadku pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych określonych w ust. 1 dany podmiot gospodarczy zapewnia podjęcie działań naprawczych odnośnie do wszystkich takich pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych wprowadzonych do obrotu, zarejestrowanych lub dopuszczonych do ruchu w Unii.

 

3. Państwo członkowskie w ciągu jednego miesiąca informuje Komisję i pozostałe państwa członkowskie o wszystkich dostępnych szczegółach, zwłaszcza danych potrzebnych do identyfikacji danych pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych, ich pochodzenia i łańcucha dostaw, o charakterze stwarzanego zagrożenia oraz o charakterze i czasie trwania podjętych środków krajowych.

 

4. Komisja niezwłocznie przeprowadza konsultacje z państwami członkowskimi i danym podmiotem gospodarczym lub danymi podmiotami gospodarczymi oraz, w szczególności, z organem, który udzielił homologacji, i dokonuje oceny wprowadzonego środka krajowego. Na podstawie tej oceny Komisja podejmuje decyzję, czy środek krajowy jest uzasadniony, oraz proponuje odpowiednie środki, o ile są one konieczne.

 

5. Komisja kieruje swoją decyzję do wszystkich państw członkowskich i niezwłocznie informuje o niej państwa członkowskie i dany podmiot gospodarczy lub dane podmioty gospodarcze.

Poprawka  261

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Części i wyposażenie, które stwarzają znaczne zagrożenie dla właściwego funkcjonowania istotnych układów

Wprowadzanie do obrotu i dopuszczanie do ruchu części lub wyposażenia, które stwarzają poważne zagrożenie dla właściwego funkcjonowania istotnych układów

Poprawka  262

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zabrania się sprzedaży, oferowania na sprzedaż lub dopuszczania do ruchu części lub wyposażenia, które mogą stwarzać znaczne zagrożenie dla właściwego funkcjonowania układów, które są istotne dla bezpieczeństwa pojazdu lub jego efektywności środowiskowej, chyba że organ udzielający homologacji zezwolił na to zgodnie z ust. 4 i art. 39 ust. 1 i 2.

Części lub wyposażenie, które mogą stwarzać poważne zagrożenie dla właściwego funkcjonowania układów, które są istotne dla bezpieczeństwa pojazdu lub jego efektywności środowiskowej, nie mogą być wprowadzane do obrotu, rejestrowane ani dopuszczane do ruchu, chyba że organ udzielający homologacji zezwolił na to zgodnie z art. 39 ust. 1 i 2.

Poprawka  263

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja sporządza wykaz takich części i wyposażenia zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 57, biorąc pod uwagę dostępne informacje odnoszące się do:

Komisja sporządza wykaz takich części i wyposażenia za pomocą aktów delegowanych, zgodnie z art. 57, na podstawie następujących elementów:

Poprawka  264

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja otrzymuje uprawnienia do przyjęcia, w stosownych przypadkach, zgodnie z art. 57, aktu delegowanego określającego części i wyposażenie, o których mowa w akapicie pierwszym, kiedy są wprowadzane do obrotu.

skreślony

Poprawka  265

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 akapit drugi, może zostać zaktualizowany, natomiast wzór i system numeracji zaświadczeń, o którym mowa w ust. 4, jak również aspekty związane z procedurą, wymagania, które takie części muszą spełniać, oznaczanie, pakowanie i odpowiednie testy mogą być ustalane , w niezbędnym zakresie, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 57.

4. Komisja określa wzór i system numeracji zaświadczeń, o którym mowa w art. 39 ust. 1, jak również wszystkie aspekty związane z procedurą, o której mowa w tym artykule, za pomocą aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 55 ust. 2.

Poprawka  266

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Wymagania te mogą opierać się na aktach prawnych, których wykaz znajduje się w załączniku I, i obejmować porównanie części lub wyposażenia z osiągami oryginalnego pojazdu lub, odpowiednio, jakichkolwiek jego części. W tych przypadkach wymagania muszą gwarantować, że części lub wyposażenie nie zakłócają funkcjonowania układów, które są istotne dla bezpieczeństwa pojazdu lub jego efektywności środowiskowej.

5. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 57, aktów delegowanych określających wymagania, które muszą spełniać części lub wyposażenie, o których mowa ust. 1 niniejszego artykułu.

 

Wymagania te mogą opierać się na aktach prawnych, których wykaz znajduje się w załączniku I, i obejmować porównanie części lub wyposażenia z efektywnością środowiskową lub poziomem bezpieczeństwa oryginalnego pojazdu lub, odpowiednio, jakichkolwiek jego części. W każdym przypadku wymagania gwarantują, że części lub wyposażenie nie zakłócają funkcjonowania układów, które są istotne dla bezpieczeństwa pojazdu lub jego efektywności środowiskowej.

Poprawka  267

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może, na wniosek Komisji, potwierdzić równoważność warunków lub przepisów dotyczących homologacji typu UE układów, części i oddzielnych zespołów technicznych ustanowionych niniejszym rozporządzeniem z procedurami ustanowionymi na mocy przepisów międzynarodowych lub przepisów państw trzecich, w ramach umów wielostronnych lub dwustronnych zawartych przez Wspólnotę z państwami trzecimi.

skreślony

Uzasadnienie

Należy usunąć artykuł 44 ust. 1. Stanowi on podstawę prawną, która na mocy wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie C-133/06 nie jest zgodna z postanowieniami Traktatów.

Poprawka  268

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Pełne sprawozdania z badań wydane na podstawie znormalizowanych kodów OECD wymienionych w załączniku I, zatwierdzone zgodnie z ogólnymi zasadami OECD, mogą być stosowane jako alternatywa dla sprawozdań z badań sporządzanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem lub rozporządzeniami szczegółowymi.

2. Pełne sprawozdania z badań wydane na podstawie znormalizowanych kodów OECD wymienionych w załączniku I mogą być stosowane jako alternatywa dla sprawozdań z badań sporządzanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem lub rozporządzeniami szczegółowymi.

Poprawka  269

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Producenci zapewniają niezależnym podmiotom nieograniczony i znormalizowany dostęp do informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów na stronach internetowych w łatwy i prosty sposób. W szczególności, sposób ten powinien być niedyskryminujący w stosunku do dostępu zagwarantowanego autoryzowanym sieciom sprzedaży i stacjom obsługi.

Producenci zapewniają autoryzowanym sieciom sprzedaży, stacjom obsługi i niezależnym podmiotom równy dostęp do informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów na stronach internetowych w łatwy i prosty sposób, stosując znormalizowany format. Dostęp ten jest udzielany w sposób niedyskryminujący.

Poprawka  270

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Oprogramowanie mające podstawowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania układów kontroli bezpieczeństwa i środowiska ogranicza się do naprawy i konserwacji, w związku z czym wyklucza się oprogramowanie służące zmianie parametrów i zbiorów danych.

Poprawka  271

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 1 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Dopóki Komisja nie przyjmie wspólnego standardu dostarczania informacji, o których mowa w pierwszym akapicie, informacje te udostępnia się w sposób spójny, umożliwiający przetwarzanie bez nadmiernych nakładów.

Poprawka  272

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Producent zapewnia dostęp do materiałów szkoleniowych zarówno niezależnym podmiotom, jak i autoryzowanym sprzedawcom i stacjom obsługi.

2. Producent zapewnia równy dostęp do materiałów szkoleniowych i stosownych narzędzi roboczych zarówno autoryzowanym sprzedawcom i stacjom obsługi, jak i niezależnym podmiotom. Oprócz tego zapewnia on im odpowiednie szkolenie w zakresie pobierania oprogramowania i zarządzania kodami usterek diagnostycznych.

Poprawka  273

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 –ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują co najmniej następujące elementy:

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują następujące elementy:

Uzasadnienie

W ocenie skutków towarzyszącej projektowi rozporządzenia nie uwzględniono kwestii informacji dotyczących naprawy i konserwacji. Nie jest to spójne z zasadami inteligentnych regulacji, przyjętymi przez PE. Zastosowanie informacji dotyczących naprawy i konserwacji, które odnoszą się do samochodów i pojazdów użytkowych, jest niewłaściwe. Jak podkreślono we wnioskach zawartych w dokumencie informacyjnym w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i konserwacji, którego sporządzenie zleciła komisja IMCO, konieczne jest przyjęcie dopasowanego prawodawstwa odnoszącego się do dostępu do informacji dotyczących naprawy i konserwacji ciągników, które byłoby spójne ze specyfiką ciągników.

Poprawka  274

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 3 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) typ i model ciągnika;

Poprawka  275

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 3 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) numer identyfikacyjny kalibracji oprogramowania odnoszący się do typu pojazdu;

g) numer części oprogramowania odnoszący się do typu pojazdu;

Uzasadnienie

Oprogramowanie jest takim samym elementem pojazdu, jak część mechaniczna (np. przekładnia lub śruba). Oprogramowanie ma „numer części” określający charakterystykę i typy pojazdów, na które może zostać wgrane. Jest to informacja, która aktualnie jest udzielana autoryzowanym stacjom obsługi.

Poprawka  276

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 –ustęp 3 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i) dane techniczne i dwukierunkowe dane dotyczące monitoringu i badań;

i) dane techniczne, dane dotyczące badań i informacje techniczne;

Poprawka  277

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 3 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j) jednostki pracy.

skreślony

Uzasadnienie

Tego wymogu nie włączono w rozporządzenia nr 715/2007 i nr 595/2009, odpowiednio dla homologacji oraz informacji dotyczących naprawy i konserwacji samochodów osobowych i ciężarowych. Jednostki pracy są zazwyczaj stosowane przez producentów w celu zarządzania działaniami z zakresu roszczeń gwarancyjnych. Gwarancja nie odnosi się do niezależnych podmiotów, w związku z czym nie ma konieczności udzielania tej informacji.

Poprawka  278

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 –ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Dostępu do informacji dotyczących pojazdu i konserwacji w zakresie komunikacji między ciągnikami a urządzeniami ciągniętymi i wyposażeniem, objętej protokołami określonymi w normie ISO 11783, mogą również udzielać konsorcja producentów.

Poprawka  279

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Dla potrzeb konstrukcji i produkcji samochodowych układów dla ciągników zasilanych paliwami alternatywnymi, producenci dostarczają w sposób niedyskryminujący odpowiednie informacje dotyczące OBD oraz naprawy i konserwacji pojazdów wszystkim zainteresowanym osobom trudniącym się produkcją, instalowaniem lub naprawą urządzeń przeznaczonych dla pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi.

7. Dla potrzeb konstrukcji i produkcji samochodowych układów dla pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi, producenci dostarczają w sposób niedyskryminujący odpowiednie informacje dotyczące OBD oraz naprawy i konserwacji pojazdów wszystkim zainteresowanym osobom trudniącym się produkcją, instalowaniem lub naprawą urządzeń przeznaczonych dla pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi.

Poprawka  280

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy w danej chwili informacje takie nie są dostępne lub nie odpowiadają niniejszemu rozporządzeniu i jego środkom wykonawczym, producent dostarcza je w ciągu sześciu miesięcy od daty uzyskania homologacji typu.

W przypadku gdy informacje takie nie są dostępne lub nie odpowiadają niniejszemu rozporządzeniu i jego aktom delegowanym i wykonawczym przyjętym na mocy niniejszego rozporządzenia obowiązującego podczas wnioskowania o homologację typu UE lub krajową homologację typu, producent dostarcza je w ciągu sześciu miesięcy od daty uzyskania homologacji typu.

Poprawka  281

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9. W razie niedostarczenia świadectwa zgodności w wymaganym terminie organ udzielający homologacji podejmuje właściwe działania mające na celu zapewnienie zgodności.

9. W razie niedostarczenia świadectwa zgodności w terminie, o którym mowa w ust. 8 akapit drugi, organ udzielający homologacji podejmuje właściwe działania mające na celu zapewnienie zgodności.

Poprawka  282

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12. Komisja otrzymuje uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 57 aktu delegowanego określającego szczegółowe wymogi w zakresie dostępu do informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów, w szczególności specyfikacji technicznych dotyczących sposobu, w jaki należy dostarczyć informacje dotyczące naprawy i konserwacji pojazdów.

12. Komisja otrzymuje uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 57 aktu delegowanego dotyczącego szczegółowych wymogów w zakresie dostępu do informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów, w szczególności specyfikacji technicznych dotyczących sposobu, w jaki należy dostarczyć informacje dotyczące naprawy i konserwacji pojazdów.

Poprawka  283

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 –ustęp 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

12a. Komisja za pomocą aktu delegowanego zgodnie z art. 57 dostosowuje wymogi dotyczące informacji określone w tym artykule, łącznie ze specyfikacjami technicznymi dotyczącymi sposobu udzielania informacji, gdy stosowanie tych wymogów okazuje się nieodpowiednie do pewnego typu pojazdu z powodu proporcjonalności, zważywszy zwłaszcza na wielkość produkcji danego typu pojazdu. W uzasadnionych przypadkach dostosowanie to może polegać na zwolnieniu z jednego wymogu lub większej liczby wymogów dotyczączych informacji. Ewentualne dostosowanie lub zwolnienie w każdym przypadku gwarantuje osiągnięcie celów tego artykułu.

 

W odniesieniu do pojazdów kategorii R i S Komisja przyjmuje na tych samych warunkach akt delegowany zapewniający dostosowanie lub zwolnienie, o których mowa w pierwszym akapicie.

Poprawka  284

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Producenci mogą pobierać opłaty w uzasadnionej i proporcjonalnej wysokości za dostęp do informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów, objętych niniejszym rozporządzeniem.

1. Producenci mogą pobierać opłaty w uzasadnionej i proporcjonalnej wysokości za dostęp do informacji, narzędzi roboczych i szkoleń dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów, objętych niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka  285

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Kary

(Ten artykuł jest przeniesiony do rozdziału XIX – Przepisy końcowe).

Poprawka  286

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie określają zasady dotyczące kar nakładanych za naruszenie przez producentów przepisów niniejszego rozporządzenia i podejmują niezbędne działania mające na celu ich egzekwowanie. Kary takie muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie powiadamiają o tych przepisach Komisję najpóźniej do [6 months after publication of this Regulation] r., a o wszystkich późniejszych ich zmianach niezwłocznie.

1. Państwa członkowskie określają zasady dotyczące kar nakładanych za naruszenie przez producentów przepisów niniejszego rozporządzenia i podejmują niezbędne działania mające na celu ich egzekwowanie. Kary takie muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych przepisach w terminie do * oraz powiadamiają ją niezwłocznie o każdej późniejszej zmianie mającej na nie wpływ.

 

_______________

 

*Dz.U.: Proszę wpisać datę: 24 miesiące od daty opublikowania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  287

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 50a

 

Wymogi dotyczące służb technicznych

 

1. Do celów wyznaczania zgodnie z art. 51 i powiadamiania zgodnie z art. 53 służby techniczne spełniają wymogi techniczne określone w ust. 2–11 niniejszego artykułu.

 

2. Bez uszczerbku dla przepisów art. 51 ust. 1 służba techniczna jest powoływana na mocy prawa krajowego danego państwa członkowskiego i ma osobowość prawną.

 

3. Służba techniczna jest organem zewnętrznym, niezależnym od procesu projektowania, produkowania, dostarczania, montażu, użytkowania lub konserwacji pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego, które ocenia.

 

Jednostka należąca do stowarzyszenia gospodarczego lub federacji zawodowej reprezentujących przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, produkowaniem, dostarczaniem, montażem, użytkowaniem lub konserwacją pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych, które ocenia, bada lub kontroluje, może być uważana za jednostkę spełniającą wymogi akapitu pierwszego, pod warunkiem że wykaże swoją niezależność i brak jakiegokolwiek konfliktu interesów.

 

4. Służba techniczna, jej ścisłe kierownictwo oraz pracownicy odpowiedzialni za realizację zadań związanych z oceną nie są projektantami, producentami, dostawcami, instalatorami, nabywcami, właścicielami, użytkownikami ani konserwatorami pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych, które oceniają, ani upoważnionymi przedstawicielami wymienionych stron. Nie wyklucza to wykorzystania ocenianych pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych potrzebnych służbie technicznej do realizacji jej zadań ani wykorzystania takich pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych do celów osobistych.

 

Służba techniczna, jej ścisłe kierownictwo oraz pracownicy odpowiedzialni za realizację zadań związanych z oceną, badaniami i kontrolą nie są bezpośrednio zaangażowani w projektowanie, produkcję lub konstruowanie, wprowadzanie do obrotu, instalację, użytkowanie lub konserwację tych pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych ani nie reprezentują stron zaangażowanych w taką działalność. Nie mogą się oni angażować w działalność, która może zagrozić niezależności ich opinii i wiarygodności dotyczącej działalności w zakresie oceny, w związku z którą zostali notyfikowani. Dotyczy to w szczególności usług doradczych.

 

Służba techniczna dopilnowuje, aby działalność jej podwykonawców lub jednostek zależnych nie wpływała na poufność, obiektywizm ani bezstronność jej działalności związanej z oceną zgodności.

 

5. Służba techniczna i jej pracownicy zobowiązani są do najwyższej rzetelności w realizacji zadań związanych z oceną, muszą posiadać konieczne kwalifikacje techniczne w danej dziedzinie oraz nie mogą być poddawani żadnym naciskom ani zachętom, zwłaszcza finansowym, mogącym wpływać na ich opinię lub wyniki oceny, szczególnie ze strony osób lub grup osób zainteresowanych wynikami tej działalności.

 

6. Służba techniczna musi być zdolna do realizacji wszystkich zadań związanych z oceną zgodności, które zostały jej przydzielone i w związku z którymi została notyfikowana, niezależnie od tego, czy wykonuje wspomniane zadania samodzielnie, czy są one realizowane w jej imieniu i na jej odpowiedzialność.

 

7. Przez cały czas dla każdego zadania związanego z oceną oraz dla każdego rodzaju lub każdej kategorii pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych, w związku z którymi została notyfikowana, służba techniczna posiada:

 

a) pracowników posiadających wiedzę techniczną oraz wystarczające i odpowiednie doświadczenie do realizacji zadań związanych z oceną;

 

b) opisy procedur oceny gwarantujące ich przejrzystość i powtarzalność, a także stosowne strategie i procedury pozwalające na odróżnienie zadań, które wykonuje jako służba techniczna od wszelkiej pozostałej działalności;

 

c) procedury wykonywania zadań, które należycie uwzględniają wielkość, sektor działalności i strukturę przedsiębiorstwa, stopień złożoności technologii wytwarzania danego pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego oraz masowy lub seryjny charakter procesu produkcyjnego.

 

8. Służba techniczna posiada środki konieczne do prawidłowej realizacji zadań o charakterze technicznym i administracyjnym związanych z oceną zgodności oraz ma dostęp do wszystkich niezbędnych urządzeń lub obiektów.

 

9. Pracownicy odpowiedzialni za wykonywanie zadań związanych z oceną zgodności muszą posiadać:

 

a) gruntowne wykształcenie techniczne i zawodowe, obejmujące całą działalność związaną z oceną zgodności, w związku z którą służba techniczna została notyfikowana;

 

b) dostateczną znajomość wymagań dotyczących ocen, które przeprowadzają, oraz odpowiednie uprawnienia do dokonywania takich ocen;

 

c) właściwą znajomość i orientację w zakresie wymogów dotyczących bezpieczeństwa i środowiska oraz odpowiednich przepisów niniejszego rozporządzenia i aktów prawnych wymienionych w załączniku I;

 

d) umiejętność sporządzania świadectw, zapisów i sprawozdań zaświadczających o przeprowadzeniu ocen.

 

10. Gwarantuje się bezstronność upoważnionych placówek technicznych, ich ścisłego kierownictwa i pracowników wykonujących ocenę.

 

11. Wynagrodzenie ścisłego kierownictwa służby technicznej oraz jej pracowników przeprowadzających ocenę nie zależy od liczby dokonanych ocen ani od wyników tych ocen.

 

12. Służba techniczna musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności, chyba że na mocy prawa krajowego odpowiedzialność spoczywa na państwie członkowskim albo za ocenę zgodności bezpośrednio odpowiada samo państwo członkowskie.

 

13. Pracownicy służby technicznej są zobowiązani dochować tajemnicy zawodowej w odniesieniu do wszystkich informacji, które uzyskują w trakcie wykonywania swoich zadań zgodnie z niniejszym rozporządzeniem lub odnoszącymi się do niego przepisami wykonawczymi prawa krajowego (z wyjątkiem kontaktów z właściwymi organami państwa członkowskiego, w którym działa dana służba). Prawo własności podlega ochronie.

Poprawka  288

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 50b

 

Jednostki zależne i podwykonawcy służb technicznych

 

1. Działalność służby technicznej może być zlecana podwykonawcom lub wykonywana przez jednostkę zależną wyłącznie za zgodą producenta.

 

2. W przypadku gdy służba techniczna zleca podwykonawcom określone zadania związane z oceną zgodności lub korzysta z usług jednostki zależnej, jest ona zobowiązana dopilnować, aby podwykonawca lub jednostka zależna spełniali wymagania określone w art. 50a, oraz poinformować o tym organ notyfikujący.

 

3. Służba techniczna ponosi pełną odpowiedzialność za zadania wykonywane przez podwykonawców lub jednostki zależne, niezależnie od tego, gdzie mają one siedzibę.

 

4. Służba techniczna jest zobowiązana przechowywać do dyspozycji organu notyfikującego odpowiednie dokumenty dotyczące oceny kompetencji podwykonawcy lub jednostki zależnej oraz prac wykonywanych przez podwykonawcę lub jednostkę zależną na mocy niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  289

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Do celów niniejszego artykułu służby techniczne wyznaczone przez organy krajowe spełniają wymagania niniejszego rozporządzenia.

1. Do celów niniejszego artykułu służby techniczne wyznaczone przez organy udzielające homologacji spełniają wymagania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  290

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Służby techniczne dysponują odpowiednimi umiejętnościami, specjalistyczną wiedzą techniczną i uznanym doświadczeniem w określonych dziedzinach objętych niniejszym rozporządzeniem i aktami prawnymi wymienionymi w załączniku I. Służby techniczne spełniają normy określone w akcie delegowanym, które są istotne dla czynności, które przeprowadzają. Zgodność taka nie jest jednak wymagana do celów ostatniego etapu procedury wielostopniowej homologacji typu, o której mowa w art. 32 ust. 1.

4. Służby techniczne dysponują odpowiednimi umiejętnościami, specjalistyczną wiedzą techniczną i uznanym doświadczeniem w określonych dziedzinach objętych niniejszym rozporządzeniem i aktami prawnymi wymienionymi w załączniku I. Ponadto służby techniczne spełniają normy określone w akcie delegowanym, o którym mowa w art. 51a, istotne dla przeprowadzanych czynności. Zgodność taka nie jest jednak wymagana do celów ostatniego etapu wielostopniowej homologacji typu.

Poprawka  291

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Producent lub podwykonawca działający w jego imieniu może zostać jedynie wyznaczony jako służba techniczna dla działalności kategorii A w odniesieniu do wymagań technicznych, dla których dozwolone jest samotestowanie w akcie delegowanym przyjętym na mocy niniejszego rozporządzenia.

skreślony

Poprawka  292

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Komisja otrzymuje uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 57 aktu delegowanego określającego normy, które muszą spełniać służby techniczne, oraz procedurę oceny służb technicznych, aby zagwarantować, że służby te osiągają taki sam wysoki poziom standardów funkcjonowania we wszystkich państwach członkowskich.

skreślony

Poprawka  293

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 51a

 

Akredytowane wewnętrzne służby techniczne

 

1. Akredytowana wewnętrzna służba techniczna producenta może zostać wykorzystana do przeprowadzenia oceny przedsiębiorstwa, którego jest częścią, jedynie dla działalności kategorii A w odniesieniu do wymogów technicznych, dla których samotestowanie jest dozwolone w akcie delegowanym przyjętym na mocy niniejszego rozporządzenia. Taka jednostka stanowi oddzielną i wyraźnie wyodrębnioną część przedsiębiorstwa i nie jest zaangażowana w projektowanie, produkcję, dostawę, instalację ani konserwację ocenianych przez nią pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych.

 

2. Akredytowana wewnętrzna służba techniczna musi spełniać następujące wymagania:

 

a) musi być akredytowana zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 765/2008;

 

b) akredytowana wewnętrzna służba techniczna i jej pracownicy muszą mieć wyznaczone miejsce w strukturze organizacyjnej oraz posługiwać się takimi metodami sprawozdawczości w ramach przedsiębiorstwa macierzystego, które zapewniają jej bezstronność i dowodzą tej bezstronności wobec odpowiedniej krajowej jednostki akredytującej;

 

c) ani akredytowana wewnętrzna służba techniczna, ani jej pracownicy nie mogą odpowiadać za projektowanie, produkcję, dostawę, instalację, obsługę ani konserwację ocenianych przez nich pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych, ani też nie mogą się angażować w żadną działalność, która mogłaby kolidować z niezależnością ich opinii oraz rzetelnością oceny;

 

d) akredytowana wewnętrzna służba techniczna świadczy usługi wyłącznie na rzecz przedsiębiorstwa, którego jest częścią.

 

3. Państw członkowskich ani Komisji nie powiadamia się o akredytowanej wewnętrznej służbie technicznej, do celów art. 53, a informacja o jej akredytacji jest przekazywana organowi notyfikującemu, na jego żądanie, przez przedsiębiorstwo, którego jest częścią, lub krajową jednostkę akredytującą.

Poprawka  294

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 51b

 

Procedury dotyczące norm efektywności i oceny służb technicznych

 

Aby zagwarantować, że służby te osiągają taki sam wysoki poziom standardów funkcjonowania we wszystkich państwach członkowskich, Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 57 aktów delegowanych określających normy, które muszą spełniać służby techniczne, oraz procedurę oceny służb technicznych.

Poprawka  295

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 53a

 

Zmiany w notyfikacji

 

1. W przypadku, gdy notyfikujące państwo członkowskie stwierdza lub otrzymuje informację, że służba techniczna przestała spełniać wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu lub nie wypełnia swoich obowiązków, notyfikujące państwo członkowskie ogranicza, zawiesza lub cofa notyfikację, zależnie od sytuacji oraz od stopnia niespełnienia wymagań lub niewypełnienia obowiązków. Notyfikujące państwo członkowskie niezwłocznie powiadamia o tym Komisję oraz pozostałe państwa członkowskie.

 

2. W razie ograniczenia, zawieszenia lub cofnięcia notyfikacji albo w razie zaprzestania działalności przez służbę techniczną notyfikujące państwo członkowskie podejmuje właściwe środki w celu dopilnowania, aby dokumentami tej służby zajęła się inna służba techniczna lub aby były one dostępne na żądanie odpowiednich organów notyfikujących i organów nadzoru rynku.

Poprawka  296

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 53b

 

Kwestionowanie kompetencji służb technicznych

 

1. Komisja bada wszystkie przypadki, w których ma wątpliwości lub otrzymuje informacje o wątpliwościach co do kompetencji służby technicznej albo dalszego spełniania przez tę służbę techniczną wymogów i nałożonych na nią obowiązków.

 

2. Na żądanie Komisji notyfikujące państwo członkowskie udziela jej wszelkich informacji dotyczących podstawy notyfikacji lub utrzymania kompetencji danej służby technicznej.

 

3. Komisja odpowiada za utrzymanie w tajemnicy wszystkich informacji delikatnej natury uzyskanych w trakcie dochodzenia.

 

4. W przypadku gdy Komisja stwierdza, że służba techniczna nie spełnia wymagań notyfikacji lub przestała je spełniać, informuje o tym notyfikujące państwo członkowskie i zwraca się do niego o podjęcie koniecznych środków naprawczych, włącznie z cofnięciem notyfikacji, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Poprawka  297

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 53c

 

Obowiązki operacyjne służb technicznych

 

1. Służby techniczne przeprowadzają oceny zgodności według procedur oceny określonych w niniejszym rozporządzeniu.

 

2. Oceny zgodności dokonuje się z zachowaniem odpowiednich proporcji, unikając przy tym zbędnych obciążeń dla podmiotów gospodarczych. Służby techniczne wykonują swe zadania, uwzględniając wielkość, sektor działalności i strukturę przedsiębiorstwa, stopień złożoności technologii produkcji danego pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego oraz masowy lub seryjny charakter procesu produkcyjnego.

 

3. Podczas przeprowadzania oceny zgodności służby techniczne przestrzegają jednak stopnia rygoryzmu i poziomu ochrony wymaganych dla zgodności pojazdu, układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego z przepisami niniejszego rozporządzenia.

 

4. Jeżeli służba techniczna stwierdza, że producent nie spełnia wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu, występuje ona do organu udzielającego homologacji typu o zobowiązanie producenta do podjęcia stosownych środków naprawczych oraz o o niewydawanie producentowi świadectwa homologacji typu, jeżeli nie zostaną przedsięwzięte odpowiednie środki naprawcze zgodnie z wymogami służby technicznej.

 

5. W przypadku gdy w trakcie monitorowania zgodności produkcji w następstwie wydania świadectwa homologacji typu służba techniczna stwierdza, że pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny przestały spełniać wymagania niniejszego rozporządzenia, występuje ona do organu udzielającego homologacji typu o zobowiązanie producenta do podjęcia stosownych środków naprawczych oraz o zawieszenie lub wycofanie świadectwa homologacji typu, jeżeli nie zostaną przedsięwzięte odpowiednie środki naprawcze zgodnie z wymogami służby technicznej.

 

6. W razie niepodjęcia środków naprawczych lub w razie ich niezgodności z wymogami służby technicznej służba techniczna występuje do organu udzielającego homologacji typu o ograniczenie, zawieszenie lub cofnięcie świadectwa homologacji typu, stosownie do sytuacji.

Poprawka  298

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 53d

 

Obowiązki informacyjne służb technicznych

 

1. Służba techniczna informuje organ udzielający homologacji:

 

a) o wszelkich stwierdzonych przypadkach niezgodności, które mogą wymagać odmowy, ograniczenia, zawieszenia lub cofnięcia świadectwa homologacji typu;

 

b) o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć negatywny wpływ na zakres i warunki notyfikacji;

 

c) o każdym przypadku żądania przez organy nadzoru rynku informacji o działaniach związanych z oceną.

 

2. Na żądanie organu udzielającego homologacji działania związane z oceną – jak również inne realizowane działania, w tym działalność transgraniczna i podwykonawstwo – wykonywane są zgodnie z zakresem ich notyfikacji.

 

3. Służba techniczna przekazuje pozostałym służbom technicznym notyfikowanym na mocy niniejszego rozporządzenia prowadzącym podobną działalność w zakresie oceny i zajmującym się tymi samymi pojazdami, układami, częściami lub oddzielnymi zespołami technicznymi istotne informacje związane z negatywnymi – a na żądanie również pozytywnymi – ocenami.

Poprawka  299

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Środki wykonawcze

skreślony

W celu ustalenia jednolitych warunków wykonania niniejszego rozporządzenia Komisja, zgodnie z procedurą określoną w art. 55, przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające następujące środki wykonawcze:

 

1. szczegółowe uzgodnienia w odniesieniu do procedur homologacji typu zgodnie z art. 10 ust. 6 niniejszego rozporządzenia;

 

2. wzory do folderu informacyjnego i dokumentu informacyjnego zgodnie z art. 12 ust. 1 niniejszego rozporządzenia;

 

3. system numeracji świadectw homologacji typu UE zgodnie z art. 15 niniejszego rozporządzenia;

 

4. wzór świadectwa homologacji typu zgodnie z art. 15 ust. 5 niniejszego rozporządzenia;

 

5. wzór wykazu homologacji typu UE układu, części lub oddzielnego zespołu technicznego zgodnie z art. 16 ust. 5 niniejszego rozporządzenia;

 

6. wzór wykazu mających zastosowanie wymagań lub aktów prawnych zgodnie z art. 16 ust. 6 niniejszego rozporządzenia;

 

7. szczegółowe uzgodnienia w odniesieniu do zgodności produkcji zgodnie z art. 19 niniejszego rozporządzenia;

 

8. wzór świadectwa zgodności zgodnie z art. 24 niniejszego rozporządzenia;

 

9. wzór znaku homologacji typu UE zgodnie z art. 25 niniejszego rozporządzenia;

 

Uzasadnienie

Ten artykuł nie jest potrzebny, ponieważ elementy, w odniesieniu do których Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów wykonawczych, są określone we wcześniejszych artykułach przedmiotowego rozporządzenia.

Poprawka  300

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisję wspomaga komitet zwany „Komitetem Technicznym ds. Pojazdów Rolniczych” (TC-AV).

1. Komisję wspomaga komitet zwany „Komitetem Technicznym ds. Pojazdów Rolniczych” (TC-AV). Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Poprawka  301

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów art. 8 tej decyzji. Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Poprawka  302

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

skreślony

Poprawka  303

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja może przyjmować w drodze aktów delegowanych zmiany do załączników do niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 57, 58 i 59.

1. Komisja może przyjmować w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 57 zmiany do załączników do niniejszego rozporządzenia, tak aby dostosować je do rozwoju wiedzy naukowej i technicznej.

Poprawka  304

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przyjmując, w zastosowaniu decyzji 97/836/WE, nowe regulaminy EKG ONZ lub poprawki do istniejących regulaminów EKG ONZ, do których przystąpiła Unia, Komisja aktem delegowanym, zgodnie z art. 57, 58 i 59 wprowadza odpowiednie zmiany do załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

skreślony

Uzasadnienie

Ten ustęp jest zbędny, ponieważ możliwość wprowadzania zmian do załącznika I w celu dodania regulaminu EKG ONZ została już przewidziana w art. 42.

Poprawka  305

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 7 ust. 4, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 5, art. 18 ust. 7, art. 38 ust. 1, 2 i 3, art. 47 ust. 10, art. 51 ust. 8 i art. 56 powierza się Komisji na czas nieokreślony.

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych powierza się Komisji na warunkach określonych w niniejszym artykule.

Poprawka  306

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 –ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Uprawnienie do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 7 ust. 4, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 5, art. 10 ust. 6, art. 12 ust. 1, art. 18 ust. 6, art. 38 ust. 1 i 5, art. 42 ust. 2, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 12, art. 47 ust. 12a drugi akapit, art. 51b i art. 56, przysługuje Komisji przez okres pięciu lat od dnia ...*. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnienia nie później niż dziewięć miesięcy przed zakończeniem tego okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień jest w sposób dorozumiany odnawiane na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się temu odnowieniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

 

__________________

 

*Dz.U.: proszę wpisać datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  307

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 7 ust. 4, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 5, art. 10 ust. 6, art. 12 ust. 1, art. 18 ust. 6, art. 38 ust. 1 i 5, art. 42 ust. 2, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 12, art. 47 ust. 12a akapit drugi, art. 51b i art. 56 może zostać odwołane w dowolnym czasie przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Decyzja ta staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w terminie późniejszym wskazanym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność aktów delegowanych już obowiązujących.

Poprawka  308

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 7 ust. 4, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 5, art. 10 ust. 6, art. 12 ust. 1, art. 18 ust. 6, art. 38 ust. 1 i 5, art. 42 ust. 2, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 12, art. 47 ust. 12a akapit drugi, art. 51b i art. 56 wchodzi w życie tylko wtedy, gdy Parlament Europejski ani Rada nie wyrażą sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od powiadomienia o nim Parlamentu Europejskiego i Rady, bądź jeśli przed upłynięciem tego okresu Parlament Europejski i Rada poinformują Komisję, że nie wyrażą sprzeciwu. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o dwa miesiące.

Poprawka  309

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych powierzone Komisji podlegają warunkom określonym w art. 58 i 59.

skreślony

Poprawka  310

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 57a (nowy)

 

Przyjmowanie aktów delegowanych

 

Komisja przyjmuje akty delegowane, o których mowa w art. 7 ust. 4, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 5, art. 10 ust. 6, art. 12 ust. 1, art. 18 ust. 6, art. 38 ust. 1 i 5, art. 42 ust. 2, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 12, art. 47 ust. 12a drugi akapit, art. 51b i art. 56, do dnia 1 stycznia 2014 r..

Poprawka  311

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 58

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Odwołanie przekazanych uprawnień

skreślony

1. Przekazanie uprawnień przewidziane w art. 7 ust. 4, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 5, art. 18 ust. 7, art. 38 ust. 1, 2 i 3, art. 47 ust. 10, art. 51 ust. 8 i art. 56 może zostać odwołane w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub Radę.

 

2. Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę w celu podjęcia decyzji, czy zamierza ona odwołać przekazanie uprawnień, informuje drugą instytucję i Komisję, odpowiednio wcześnie przed podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując przekazane uprawnienia, które mogłyby zostać odwołane, oraz możliwe przyczyny tego odwołania.

 

3. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Staje się ona skuteczna natychmiast lub od późniejszej daty, która jest w niej określona. Nie wpływa ona na ważność aktów delegowanych już obowiązujących. Jest ona publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Poprawka  312

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sprzeciw wobec aktów delegowanych

skreślony

1. Parlament Europejski i Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty zawiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o miesiąc.

 

2. Jeżeli po upływie tego okresu ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec aktu delegowanego lub jeśli przed tą datą Parlament Europejski i Rada poinformują Komisję, że postanowiły nie zgłaszać sprzeciwu, akt delegowany wchodzi w życie w dniu w nim określonym.

 

3. Jeśli Parlament Europejski lub Rada wyrażą sprzeciw wobec aktu delegowanego, nie wchodzi on w życie. Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec aktu delegowanego, podaje uzasadnienie.

 

Poprawka  313

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie nie unieważnia żadnej homologacji typu WE udzielonej pojazdom lub układom, częściom lub oddzielnym zespołom technicznym przed terminem określonym w art. 64 ust. 2.

1. Niniejsze rozporządzenie nie unieważnia żadnej homologacji typu UE udzielonej pojazdom lub układom, częściom lub oddzielnym zespołom technicznym przed terminem wyszczególnionym w art. 64 ust. 2b.

Poprawka  314

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Organy udzielające homologacji nadal udzielają rozszerzenia homologacji dla tych pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie 2003/37/WE oraz w dyrektywach wymienionych w art. 56 ust. 2.

2. Organy udzielające homologacji nadal udzielają rozszerzenia homologacji dla pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych, o których mowa w ust. 1, zgodnie z dyrektywą 2003/37/WE oraz dyrektywami wymienionymi w art. 62 ust. 1.

Poprawka  315

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Nie później niż dnia 1 stycznia 2018 r. państwa członkowskie informują Komisję o stosowaniu procedur dotyczących homologacji typu ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, w szczególności o stosowaniu procesu wielostopniowego.

1. Nie później niż dnia [cztery lata po dniu określonym w art. 64 ust. 2b] państwa członkowskie informują Komisję o stosowaniu procedur dotyczących homologacji typu ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, w szczególności o stosowaniu procesu wielostopniowego.

Poprawka  316

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Na podstawie informacji dostarczonych na mocy ust. 1 Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat stosowania niniejszego rozporządzenia nie później niż dnia 1 stycznia 2019 r.

2. Na podstawie informacji dostarczonych na mocy ust. 1 Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat stosowania niniejszego rozporządzenia nie później niż dnia [pięć lat po dniu określonym w art. 64 ust. 2b].

Poprawka  317

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 61a (nowy)

 

Maszyny samojezdne nieporuszające się po drogach

 

Do dnia [1 stycznia 2014 r.] Komisja ocenia potrzebę harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących wymogów technicznych mających zastosowanie do maszyn samojezdnych nieporuszających się po drogach, ich układów i części i w razie potrzeby przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa drogowego, uwzględniając jednocześnie stosowne obowiązujące prawodawstwo unijne.

Poprawka  318

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Dyrektywa 2003/37/WE oraz dyrektywy 74/347/EWG, 76/432/EWG, 76/763/EWG, 77/537/EWG, 78/764/EWG, 80/720/EWG, 86/297/EWG, 86/298/EWG, 86/415/EWG, 87/402/EWG, 2000/25/WE, 2009/57/WE, 2009/58/WE, 2009/59/WE, 2009/60/WE, 2009/61/WE, 2009/63/WE, 2009/64/WE, 2009/66/WE, 2009/68/WE; 2009/75/WE, 2009/76/WE, 2009/144/WE tracą moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r.

1. Dyrektywa 2003/37/WE oraz dyrektywy 74/347/EWG, 76/432/EWG, 76/763/EWG, 77/537/EWG, 78/764/EWG, 80/720/EWG, 86/297/EWG, 86/298/EWG, 86/415/EWG, 87/402/EWG, 2000/25/WE, 2009/57/WE, 2009/58/WE, 2009/59/WE, 2009/60/WE, 2009/61/WE, 2009/63/WE, 2009/64/WE, 2009/66/WE, 2009/68/WE; 2009/75/WE, 2009/76/WE, 2009/144/WE tracą moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2018 r.

Poprawka  319

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 64 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się:

 

a) do nowych typów pojazdów od dnia 1 stycznia 2016 r.;

 

b) do wszystkich nowych pojazdów od dnia 1 stycznia 2018 r.

  • [1]       Dz. U. C 54.z 19.2.2011, s. 42.

UZASADNIENIE

I.         Wniosek Komisji

Celem niniejszego wniosku jest ustanowienie jednolitych zasad dotyczących produkcji pojazdów rolniczych i leśnych (ciągników, przyczep i urządzeń ciągniętych) gwarantujących funkcjonowanie rynku wewnętrznego, a zarazem zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska naturalnego. Proponowane rozporządzenie znacząco upraszcza obowiązujące prawodawstwo w zakresie homologacji typu, zastępując 24 dyrektywy podstawowe (oraz około 35 powiązanych dyrektyw zmieniających). Nowe rozporządzenie oraz akty delegowane i wykonawcze do niego mają dokonać przeniesienia wymogów określonych w obowiązującym prawodawstwie bez obniżania istniejącego poziomu ochrony.

II.       Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, ponieważ przyczynia się on do zwiększenia konkurencyjności przemysłu poprzez uproszczenie obowiązującego prawodawstwa w zakresie homologacji typu. Zdaniem sprawozdawcy w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska naturalnego oraz urzeczywistnienia rynku wewnętrznego pojazdów rolniczych i leśnych należy wprowadzić unijną procedurę homologacji wszystkich kategorii pojazdów, z jednoczesnym należytym uwzględnieniem relacji kosztów do korzyści i zwróceniem szczególnej uwagi na małe i średnie przedsiębiorstwa.

W trakcie prac nad niniejszym sprawozdaniem sprawozdawca konsultował się ze wszystkimi zainteresowanymi stronami (producentami pojazdów, dostawcami, dystrybutorami i serwisantami, użytkownikami i związkami zawodowymi). Sprawozdawca uwzględnił również dyskusje przeprowadzone w dniu 12 kwietnia 2011 r. w trakcie przesłuchania zorganizowanego przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów.

(a) Wymogi bezpieczeństwa i powiązanie z dyrektywą w sprawie maszyn[1]

Komisja proponuje wyłączenie ciągników rolniczych i leśnych z zakresu dyrektywy w sprawie maszyn w celu ograniczenia liczby aktów prawnych mających zastosowanie do ciągników, co przyczyniłoby się do lepszych regulacji i uproszczenia.

Sprawozdawca pragnie podkreślić, że ciągniki rolnicze i leśne mogłyby zostać wyłączone z zakresu dyrektywy w sprawie maszyn, pod warunkiem że nowe rozporządzenie i akty delegowane do niego w pełni przenosiłyby obowiązujące wymogi określone w dyrektywie w sprawie maszyn, które obecnie mają zastosowanie do ciągników, co pozwoli na uniknięcie powstania jakichkolwiek luk prawnych i umożliwi utrzymanie obecnego poziomu bezpieczeństwa.

Sprawozdawca zdaje sobie sprawę z tego, że Komisja przeprowadza obecnie ocenę wszystkich zagrożeń, które aktualnie są uwzględnione w dyrektywie w sprawie maszyn, w celu dopilnowania, aby były one w dalszym ciągu uwzględniane w kontekście przedmiotowego rozporządzenia.

Sprawozdawca podkreśla znaczenie tego działania, ale pragnie zaznaczyć, że powinno było ono zakończyć się na etapie przedustawodawczym w celu dopilnowania, aby art. 7 i 8 wniosku Komisji w pełni obejmowały odnośne wymogi określone w dyrektywie w sprawie maszyn.

W związku z tą kwestią sprawozdawca ponownie pragnie podkreślić, że akty delegowane, które będą przyjmowane na mocy przedmiotowego rozporządzenia, mogą obejmować jedynie specyfikacje techniczne określające podstawowe przepisy przedmiotowego rozporządzenia; nie mogą one określać nowych wymogów. Co za tym idzie, współustawodawcy muszą zachować czujność podczas określania wymogów przedmiotowego rozporządzenia w celu dopilnowania, aby odpowiednio obejmowały one wszystkie zagrożenia.

W tym celu w oparciu o wymogi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określone w dyrektywie w sprawie maszyn sprawozdawca wprowadził szereg wymogów w art. 7 (bezpieczeństwo ruchu drogowego i bezpieczeństwo funkcjonowania) i art. 8 (bezpieczeństwo pracy), które nie zostały uwzględnione we wniosku Komisji.

Rada i Komisja powinny bardzo dokładnie przeanalizować te przepisy w celu dopilnowania, aby zakres art. 7 i 8, a także załącznika I do przedmiotowego rozporządzenia, obejmował wszystkie niezbędne wymogi, dzięki czemu będą one mogły wciąż być stosowane w odniesieniu do wszystkich odnośnych kategorii ciągników.

(b) Dostosowanie do nowych ram prawnych i innych unijnych aktów ustawodawczych dotyczących homologacji typu

Sprawozdawca wprowadził znaczną liczbę poprawek mających na celu dostosowanie przepisów przedmiotowego rozporządzenia do decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, aby usprawnić wdrożenie i egzekwowanie nowego rozporządzenia. Przepisy te określają obowiązki podmiotów gospodarczych w łańcuchu dostaw i odpowiednich organów nadzoru rynku, w szczególności odnośnie do nadzoru i kontroli produktów po ich wprowadzeniu do obrotu na rynek Unii.

Zaostrzono także wymagania wobec instytucji i organizacji, którym państwa członkowskie mogą delegować niektóre zadania w zakresie oceny, w celu zapewnienia jednakowych reguł gry i uniknięcia zakłóceń konkurencyjności, które mogą powstać wskutek różnych poziomów restrykcyjności tych organizacji zewnętrznych i ich działania przy badaniu, kontrolowaniu i ocenianiu pojazdów, układów, części i oddzielnych zespołów technicznych.

Rozbudowany proces dotyczący dostosowania, w ramach którego uwzględniono także równoległe prace prowadzone w Radzie w ramach Grupy Roboczej ds. Harmonizacji Technicznej, jak również przepisy określone we wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów kategorii L uzasadnia dużą liczbę poprawek zamieszczonych w niniejszym projekcie sprawozdania.

(c) Dostęp do informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów

Sprawozdawca zdaje sobie sprawę z coraz większej złożoności pojazdów spowodowanej w głównej mierze coraz większą liczbą elementów elektronicznych, które nie mogą podlegać „tradycyjnej” naprawie mechanicznej, ale muszą być naprawiane w oparciu o szczegółowe informacje dotyczące elektronicznych elementów wyposażenia pojazdów. Nieograniczony i niedyskryminacyjny dostęp do takich informacji ma w związku z tym podstawowe znaczenie dla dokonania prawidłowej naprawy i konserwacji pojazdów.

Obecnie producenci ciągników zdają się stosować system, który w głównej mierze opiera się na wyłącznych porozumieniach zawieranych między producentami a autoryzowanymi stacjami obsługi i sieciami sprzedaży. Chociaż zawieranie tego rodzaju wyłącznych porozumień nie musi naruszać prawa konkurencji, należy się zastanowić, czy wyłączenie dostępu do informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów z prawodawstwa dotyczącego homologacji typu w dłuższej perspektywie nie utrwali takiego systemu i nie uniemożliwi tym samym niezależnym stacjom obsługi uzyskania dostępu do rynku. Ponadto nie można wykluczyć tego, że niezależnie od tych wyłącznych porozumień niezależne stacje obsługi, działające czasem w peryferyjnych regionach rolniczych UE, będą musiały naprawiać ciągniki w sytuacjach awaryjnych lub w przypadku wystąpienia niewielkich usterek.

To, że dostęp do informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów jest kwestią o dużym znaczeniu gospodarczym, zważywszy na znaczny udział w zyskach osiąganych na rynku posprzedażnym, prowadzi do bardzo kontrowersyjnych dyskusji, przy czym ustawodawca próbuje realizować podejście ostrożnie równoważące interesy obydwu stron (producentów i niezależnych podmiotów), które nie dysponują porównywalnymi środkami umożliwiającymi reprezentowanie ich interesów.

Sprawozdawca jest przekonany, że niezbędne jest osiągnięcie równowagi w tej kwestii i jednoczesne dopilnowanie, aby dostęp do informacji technicznych był udzielany w sposób kompleksowy, z uwzględnieniem kwestii ochrony konsumentów, uczciwej konkurencji, a także kwestii bezpieczeństwa, ochrony środowiska i własności intelektualnej.

(d) Maszyny samojezdne (kategoria U)

Komisja dodała w swoim wniosku nową kategorię pojazdów, która obejmuje maszyny samojezdne nieporuszające się po drogach (kategoria U), dając producentowi możliwość wystąpienia o homologację na podstawie przedmiotowego rozporządzenia lub spełnienia odnośnych wymogów krajowych wedle jego uznania. We wniosku Komisji uznaje się istnienie luki w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, ale nie w pełni określa się wymogi dla nowo utworzonej kategorii.

Przemysł produkcji maszyn samojezdnych nieporuszających się po drogach oferuje wiele różnorodnych produktów, które są wykorzystywane w różnych sektorach (rolnictwo, budownictwo, transport bliski i przeładunek materiałów). Maszyny samojezdne nieporuszające się po drogach wchodzą już w zakres unijnego prawodawstwa (dyrektywa 2006/42/WE w sprawie maszyn, dyrektywa 97/68/WE w sprawie emisji zanieczyszczeń, dyrektywa 2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej, dyrektywa 2000/14/WE w sprawie emisji hałasu do środowiska), które nie ma zastosowania do ciągników i jest niespójne ze strukturą proponowanego rozporządzenia.

Obowiązujące dyrektywy mające zastosowanie do maszyn samojezdnych nieporuszających się po drogach nie przewidują jednak zharmonizowanych wymogów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sprawozdawca uważa, że w celu urzeczywistnienia rynku wewnętrznego i zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego należy na szczeblu Unii stworzyć odpowiedni instrument mający na celu harmonizację wymogów dotyczących maszyn samojezdnych.

W tym celu sprawozdawca proponuje wyłączenie maszyn samojezdnych (kategoria U) z zakresu przedmiotowego rozporządzenia. Wzywa jednak Komisję do dokonania oceny konieczności harmonizacji wymogów technicznych i procedur oceny zgodności dotyczących takich maszyn i do jak najszybszego przygotowania wniosków ustawodawczych.

(e) Pojazdy terenowe i dwumiejscowe pojazdy typu „side-by-side”

Sprawozdawca zdaje sobie sprawę z tego, że pojazdy terenowe potwierdziły swoją przydatność w zastosowaniach rolniczych i leśnych oraz że niektórzy przedstawiciele sektora produkującego tego rodzaju pojazdy domagali się ich uwzględnienia w zakresie przedmiotowego rozporządzenia. Sprawozdawca jest zdania, że tego rodzaju pojazdy, które często są wykorzystywane do poruszania się po drogach dla celów transportowych lub rekreacyjnych, mają inną charakterystykę techniczną niż ciągniki, w związku z czym powinny uzyskiwać homologację na mocy rozporządzenia w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców, aby zapewnić spójność prawną.

Ewentualnie możliwe byłoby wprowadzenie odrębnych wymogów dla pojazdów terenowych zaprojektowanych specjalnie do celów użytkowych, które powinny jednak zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa i efektywności środowiskowej. Sprawozdawca intensywnie śledzi równolegle prowadzoną dyskusję na temat włączenia tego typu pojazdów w zakres rozporządzenia w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców i oczekuje odpowiedniego rozwiązania, które uwzględniałoby szczególny charakter tych pojazdów. Sprawozdawca oczekuje również rezultatów zleconego przez Komisję badania dotyczącego dwumiejscowych pojazdów typu „side-by-side”, w celu dokonania oceny, w ramach której kategorii tego typu pojazdy powinny uzyskiwać homologację.

(f) Poprawki techniczne

Sprawozdawca wprowadził również wiele poprawek mających na celu doprecyzowanie niektórych zagadnień i zapewnienie większej spójności tekstu.

III.      Wnioski

Celem niniejszego projektu sprawozdania jest określenie najważniejszych kwestii, które wymagają szczegółowego uwzględnienia w przedmiotowym wniosku, co ułatwi prowadzenie dyskusji w komisji. O ile sprawozdawca zastrzega sobie prawo do złożenia dodatkowych poprawek po bardziej wnikliwym przeanalizowaniu wniosku Komisji i przeprowadzeniu dodatkowych konsultacji, o tyle jego celem na tym etapie jest zainicjowanie w komisji konstruktywnej dyskusji i zebranie dodatkowych uwag.

  • [1]  Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie).

PROCEDURA

Tytuł

Homologacja pojazdów rolniczych lub leśnych

Odsyłacze

COM(2010)0395 – C7-0204/2010 – 2010/0212(COD)

Data przedstawienia w PE

23.7.2010

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

7.9.2010

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

7.9.2010

 

 

 

Opinia niewydana

Data decyzji

ITRE

29.9.2010

 

 

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Pier Antonio Panzeri

25.10.2010

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

30.11.2010

22.3.2011

12.4.2011

30.8.2011

 

23.11.2011

 

 

 

Data przyjęcia

5.12.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

31

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Jürgen Creutzmann, Cornelis de Jong, Christian Engström, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Amalia Sartori, Marc Tarabella, Wim van de Camp

Data złożenia

16.12.2011