SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o schválení poľnohospodárskych alebo lesných vozidiel

26.1.2012 - (COM(2010)0395 – C7‑0204/2010 – 2010/0212(COD)) - ***I

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Spravodajca: Pier Antonio Panzeri


Postup : 2010/0212(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0446/2011

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o schválení poľnohospodárskych alebo lesných vozidiel

(COM(2010)0395 – C7‑0204/2010 – 2010/0212(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2010)0395),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0204/2010),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 9. decembra 2010[1],

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7–0446/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh nariadenia (EÚ) č. .../2010 Európskeho parlamentu a Rady o schválení poľnohospodárskych alebo lesných vozidiel

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/... o schválení poľnohospodárskych alebo lesných vozidiel a dohľade nad trhom s týmito vozidlami

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) S cieľom podporiť vnútorný trh bol smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom schválení poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami, ktorou sa zrušuje smernica 74/150/EHS stanovený komplexný systém Spoločenstva typového schvaľovania traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných zariadení.

(1) S cieľom podporiť vnútorný trh bol smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom schválení poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami, stanovený komplexný systém Únie typového schvaľovania traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných zariadení.

 

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa uplatňuje v celom texte. Jeho prijatie si vyžiada zodpovedajúce zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Na účely zriadenia a fungovania vnútorného trhu Únie je tiež vhodné nahradiť systém typového schvaľovania členskými štátmi postupom schvaľovania Únie, založeným na zásade úplnej harmonizácie, pričom by sa zároveň bralo do úvahy hľadisko hospodárnosti a osobitná pozornosť by bola venovaná malým a stredným podnikom.

(2) Na účely zriadenia a fungovania vnútorného trhu Únie a s cieľom prispieť ku konkurencieschopnosti odvetvia je tiež vhodné nahradiť systém typového schvaľovania členskými štátmi postupom schvaľovania Únie, založeným na zásade úplnej harmonizácie, pričom by sa zároveň bralo do úvahy hľadisko hospodárnosti a osobitná pozornosť by bola venovaná malým a stredným podnikom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Na žiadosť Európskeho parlamentu a s cieľom zjednodušiť a zrýchliť postup bol do právnych predpisov Únie týkajúcich sa typového schvaľovania vozidiel zavedený nový regulačný prístup, podľa ktorého zákonodarca v riadnom legislatívnom postupe stanoví základné pravidlá a princípy a deleguje právne predpisy týkajúce sa ďalších technických detailov na Komisiu. Pokiaľ ide o základné požiadavky, toto nariadenie by preto malo ustanoviť len základné ustanovenia o bezpečnosti cestnej premávky, ochrany životného prostredia a bezpečnosti posádky a delegovať na Komisiu právomoc ustanoviť technické špecifikácie v delegovaných aktoch.

(3) Na žiadosť Európskeho parlamentu a s cieľom zjednodušiť a zrýchliť postup bol do právnych predpisov Únie týkajúcich sa typového schvaľovania vozidiel zavedený nový regulačný prístup, podľa ktorého zákonodarca v riadnom legislatívnom postupe stanoví iba základné pravidlá a princípy a deleguje právomoc prijímať akty ustanovujúce ďalšie technické podrobnosti na Komisiu. Pokiaľ ide o základné požiadavky, toto nariadenie by preto malo ustanoviť len základné ustanovenia o bezpečnosti cestnej premávky a funkčnej bezpečnosti, bezpečnosti posádky a environmentálnych vlastnostiach a delegovať na Komisiu právomoc ustanoviť technické špecifikácie v delegovaných aktoch, potom, ako Komisia najprv uskutoční konzultácie so všetkými zúčastnenými stranami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti cestnej premávky, ochrany životného prostredia a bezpečnosti posádky by sa mali harmonizovať technické požiadavky a normy na ochranu životného prostredia, ktoré sa uplatňujú na vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky vzhľadom na typové schvaľovanie.

(5) S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti cestnej premávky a funkčnej bezpečnosti, bezpečnosti posádky a ochrany životného prostredia by sa mali harmonizovať technické požiadavky a požiadavky na ochranu životného prostredia, ktoré sa uplatňujú na vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky vzhľadom na typové schvaľovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Keďže smernice o necestných pojazdných strojoch neposkytujú harmonizované požiadavky na bezpečnosť cestnej premávky, je vhodné poskytnúť výrobcom pojazdných strojov možnosť schváliť ich výrobky v súlade s európskymi normami týkajúcimi sa požiadaviek na bezpečnosť cestnej premávky podľa tohto nariadenia; preto by mali byť pojazdné stroje zahrnuté do tohto nariadenia na dobrovoľnom základe vzhľadom na systém typového schvaľovania, čo sa týka požiadaviek na bezpečnosť cestnej prevádzky, najmä preto, že požiadavky, ktoré sa uplatňujú na pojazdné stroje, na ktoré sa toto nariadenie nevzťahuje, neobsahujú žiadny aspekt, čo sa týka bezpečnosti cestnej premávky.

(6) Platné smernice, ktoré sa uplatňujú pri necestných pojazdných strojoch, neposkytujú harmonizované požiadavky na bezpečnosť cestnej premávky. S cieľom dokončiť vnútorný trh a zaistiť vysokú úroveň bezpečnosti cestnej premávky je potrebné vytvoriť vhodný nástroj na úrovni Únie na harmonizáciu požiadaviek platných pre necestné pojazdné stroje, ktoré by výrobcom umožnili preukázať zhodu ich výrobkov na základe európskych noriem. Preto by mala Komisia posúdiť potrebu harmonizácie technických požiadaviek a postupov posudzovania zhody pre necestné pojazdné stroje. Svoje závery by mala oznámiť Európskemu parlamentu a Rade a v prípade potreby by mala vypracovať legislatívne návrhy.

Odôvodnenie

Pozri dôvodovú správu (pojazdné stroje – kategória U).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) V dôsledku toho predpisy EHK OSN, ku ktorým Únia pri uplatňovaní tohto rozhodnutia pristúpi, a zmeny predpisov EHK OSN, ku ktorým Únia už pristúpila, by sa mali zahrnúť do postupu typového schvaľovania EÚ ako požiadavky na typové schválenie EÚ alebo ako alternatívne riešenia k existujúcim právnym predpisom Únie. Najmä tam, kde sa Únia rozhodne, že predpis EHK OSN sa stane súčasťou požiadaviek typového schvaľovania EÚ a nahradí existujúce právne predpisy EÚ, mala by byť právomoc delegovaná na Komisiu, aby prijala potrebné zmeny tohto nariadenia alebo upravila potrebné vykonávacie akty.

(8) V dôsledku toho predpisy EHK OSN, ku ktorým Únia pri uplatňovaní tohto rozhodnutia pristúpi, a zmeny predpisov EHK OSN, ku ktorým Únia už pristúpila, by sa mali zahrnúť do postupu typového schvaľovania EÚ ako požiadavky na typové schválenie EÚ alebo ako alternatívne riešenia k existujúcim právnym predpisom Únie. Najmä tam, kde sa Únia rozhodne, že predpis EHK OSN sa stane súčasťou požiadaviek typového schvaľovania EÚ a nahradí existujúce právne predpisy Únie, Komisia by mala byť splnomocnená doplniť alebo zmeniť príslušné nepodstatné prvky tohto nariadenia, alebo prijať potrebné vykonávacie akty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Je veľmi dôležité, aby budúce opatrenia navrhované na základe tohto nariadenia alebo postupy, ktoré sa majú vykonávať pri jeho uplatňovaní, boli v súlade s týmito zásadami, na ktoré sa odkazuje v správe Komisie CARS 21. Konkrétne, na účely lepšej právnej regulácie a zjednodušenia a s cieľom zabrániť neustálej aktualizácii existujúcich právnych predpisov o otázkach technických špecifikácií, by sa v tomto nariadení mal uvádzať odkaz na existujúce medzinárodné normy a predpisy, ktoré sú dostupné bez toho, aby sa opakovali v právnom rámci EÚ.

(11) Je veľmi dôležité, aby budúce opatrenia navrhované na základe tohto nariadenia alebo postupy, ktoré sa majú vykonávať pri jeho uplatňovaní, boli v súlade so zásadami, na ktoré sa odkazuje v správe Komisie CARS 21. Konkrétne, na účely lepšej právnej regulácie a zjednodušenia a s cieľom zabrániť neustálej aktualizácii existujúcich právnych predpisov Únie o otázkach technických špecifikácií by sa v tomto nariadení mal uvádzať odkaz na existujúce medzinárodné normy a predpisy, ktoré sú dostupné, bez toho, aby sa opakovali v právnom rámci EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Hlavným cieľom právnych predpisov Únie týkajúcich sa schvaľovania vozidiel je zabezpečiť, aby nové vozidlá, komponenty a samostatné technické jednotky, ktoré sú uvedené na trh, poskytovali vysoký stupeň bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Tento cieľ by sa nemal narušiť tým, že sa určité časti alebo vybavenia dodatočne namontujú po uvedení vozidiel na trh alebo do prevádzky. Mali by sa preto prijať primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby tieto časti alebo vybavenia, ktoré sa môžu dodatočne montovať na vozidlá a ktoré môžu podstatne zhoršiť fungovanie systémov dôležitých z hľadiska bezpečnosti alebo ochrany životného prostredia, podliehali kontrole schvaľovacieho orgánu pred tým, než sa ponúknu na predaj. Tieto opatrenia by mali obsahovať technické ustanovenia o požiadavkách, ktoré tieto časti alebo vybavenie musia spĺňať.

(17) Hlavným cieľom právnych predpisov Únie týkajúcich sa schvaľovania vozidiel je zabezpečiť, aby nové vozidlá, komponenty a samostatné technické jednotky, ktoré sú uvedené na trh, poskytovali vysoký stupeň bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Tento cieľ by sa nemal narušiť tým, že sa určité časti alebo vybavenia dodatočne namontujú po uvedení vozidiel na trh alebo do prevádzky. Mali by sa preto prijať primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby tieto časti alebo vybavenia, ktoré sa môžu dodatočne montovať na vozidlá a ktoré môžu podstatne zhoršiť fungovanie systémov dôležitých z hľadiska bezpečnosti alebo ochrany životného prostredia, podliehali kontrole schvaľovacieho orgánu pred tým, než sa uvedú na trh. Tieto opatrenia by mali pozostávať z technických ustanovení o požiadavkách, ktoré tieto časti alebo vybavenie musia spĺňať.

 

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa uplatňuje v celom texte. Jeho prijatie si vyžiada zodpovedajúce zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) S cieľom umožniť výrobcom komponentov alebo samostatných technických jednotiek žiadať o typové schválenie EÚ pre komponenty alebo samostatné technické jednotky alebo o povolenie, je tiež dôležité, aby mali títo výrobcovia prístup k určitým informáciám, ktoré môžu poskytnúť len výrobcovia vozidla, ako napr. technické informácie vrátane výkresov, potrebných na vývoj častí pre trh s náhradnými dielmi.

(20) S cieľom umožniť výrobcom komponentov alebo samostatných technických jednotiek žiadať o typové schválenie EÚ pre komponenty alebo samostatné technické jednotky alebo o povolenie, je tiež dôležité, aby mali títo výrobcovia prístup k určitým informáciám, ktoré môžu poskytnúť len výrobcovia vozidla, ako napr. technické informácie vrátane výkresov nechránených duševným vlastníctvom, ktoré sú potrebné na vývoj častí pre trh s náhradnými dielmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Na zlepšenie fungovania vnútorného trhu, najmä pokiaľ ide o voľný pohyb tovaru, slobodu usadiť sa a slobodu poskytovania služieb, je potrebný neobmedzený prístup k informáciám o opravách vozidiel, a to prostredníctvom štandardizovaného formátu, ktorý sa dá použiť na vyhľadávanie technických informácií, ako aj účinná hospodárska súťaž na trhu informačných služieb týkajúcich sa opráv a údržby vozidiel. Veľká časť takýchto informácií sa týka palubných diagnostických systémov (ďalej len „OBD”) a ich vzájomného pôsobenia s ostatnými systémami vozidla. Je potrebné stanoviť technické špecifikácie, ktorými by sa internetové stránky výrobcov mali riadiť, spolu s cielenými opatreniami na zabezpečenie primeraného prístupu pre malé a stredné podniky.

(21) Na zlepšenie fungovania vnútorného trhu, najmä pokiaľ ide o voľný pohyb tovaru, slobodu usadiť sa a slobodu poskytovania služieb, je potrebný rovnocenný a nediskriminačný prístup k informáciám o opravách vozidiel, a to prostredníctvom štandardizovaného formátu, ktorý sa dá použiť na vyhľadávanie technických informácií, ako aj účinná hospodárska súťaž na trhu informačných služieb týkajúcich sa opráv a údržby vozidiel. Veľká časť takýchto informácií sa týka palubných diagnostických systémov (ďalej len „OBD”) a ich vzájomného pôsobenia s ostatnými systémami vozidla. Je potrebné stanoviť technické špecifikácie, ktorými by sa internetové stránky výrobcov mali riadiť, pričom by sa mala náležitým spôsobom zohľadňovať zásada proporcionality, ako aj objem výroby a schopnosti malých a stredných výrobcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

21a. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby autorizované predajne, opravovne a nezávislí prevádzkovatelia, ktorí poskytujú služby opravy alebo údržby vozidiel, mali potrebné technické zručnosti a vedomosti na zaistenie zachovania bezpečnosti a environmentálnych vlastností týchto vozidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Komisia by mala byť splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky (vrátane brzdenia), bezpečnosti posádky a ochranu životného prostredia, skúšky, prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidla a určeniu technických služieb a vymedzeniu špecifických úloh pre ne s cieľom doplniť alebo zmeniť určité prvky tohto nariadenia, ktoré nie sú zásadné.

(23) S cieľom doplniť alebo zmeniť určité nepodstatné prvky tohto nariadenia by sa mala na Komisiu preniesť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o podrobné pravidlá schvaľovania a dohľadu nad trhom v súvislosti so všetkými novými vozidlami, ako aj pravidlá uvádzania častí a zariadení na trh alebo do prevádzky. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Niektoré z tém, ktorých sa týka toto nariadenie, si vyžadujú jednotné podmienky na vykonávanie v členských štátoch, s cieľom zabezpečiť správne fungovanie vnútorného trhu prostredníctvom uľahčenia vzájomného uznávania rozhodnutí prijatých v rôznych členských štátoch a prijímaním dokumentácie vydanej výrobcom vozidla, čo umožní zainteresovaným stranám ľahšie využívať výhody vnútorného trhu. Komisia by mala byť preto splnomocnená prijímať vykonávacie akty v súlade s článkom 291 Zmluvy s cieľom stanoviť jednotné podmienky na vykonávanie tohto nariadenia vzhľadom na tieto prvky: zoznam dokumentov, ktorý je potrebné predložiť pri žiadosti o typové schvaľovanie, postupy typového schvaľovania, vzory pre doplnkové tabuľky výrobcu, osvedčenia o typovom schválení EÚ, zoznam vydaných typových schválení, číselný systém pre typové schválenia EÚ a postupy na zabezpečenie zhody výroby.

(24) Na vykonávanie tohto nariadenia sú nevyhnutné jednotné podmienky, pokiaľ ide o formu informácií, ktoré majú byť poskytnuté pri predkladaní žiadosti o typové schválenie, vzory pre doplnkové tabuľky výrobcov a osvedčenia o typovom schválení EÚ, zoznam vydaných typových schválení a systém číslovania pre typové schválenia EÚ, s cieľom zabezpečiť správne fungovanie vnútorného trhu prostredníctvom uľahčenia vzájomného uznávania rozhodnutí prijatých v rôznych členských štátoch a prijímaním dokumentácie vydanej výrobcom vozidla, čo umožní zainteresovaným stranám ľahšie využívať výhody vnútorného trhu. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky na vykonávanie príslušných ustanovení tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie1.

 

_____________

 

1 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Podľa článku 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa pravidlá a všeobecné princípy mechanizmov kontroly, ktorými členské štáty uskutočňujú kontrolu nad výkonom vykonávacích právomocí Komisie stanovujú vopred prostredníctvom nariadenia prijatého riadnym legislatívnym postupom. Do prijatia tohto nového nariadenia sa uplatňuje rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu, s výnimkou regulačného postupu s kontrolou, ktorý sa neuplatňuje.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Je dôležité pre všetky zainteresované strany stanoviť jasný vzťah medzi týmto nariadením a smernicou 2006/42/ES o bezpečnosti strojových zariadení, aby bolo možné jasne stanoviť ktoré požiadavky musí určitý výrobok spĺňať,

(27) Je dôležité pre všetky zainteresované strany stanoviť jasný vzťah medzi týmto nariadením a smernicou 2006/42/ES o strojových zariadeniach, aby sa zabránilo ich prekrývaniu a aby bolo možné jasne stanoviť, ktoré požiadavky musí určitý výrobok spĺňať,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(27a) Keďže cieľ tohto nariadenia – stanovenie harmonizovaných pravidiel administratívnych a technických požiadaviek na schvaľovanie poľnohospodárskych a lesných vozidiel a dohľad nad trhom s týmito vozidlami – nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale vzhľadom na jeho rozsah a dôsledky ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality, ako sa uvádza v uvedenom článku, toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovujú administratívne a technické požiadavky na typové schválenie EÚ všetkých nových vozidiel uvedených v článku 2.

Týmto nariadením sa stanovujú administratívne a technické požiadavky na schvaľovanie a dohľad nad trhom týkajúce sa všetkých vozidiel uvedených v článku 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Týmto nariadením sa tiež stanovujú požiadavky na predaj a uvedenie do prevádzky častí a vybavenia určeného pre vozidlá schválené v súlade s týmto nariadením a na zákaz takéhoto predaja a uvedenia do prevádzky.

Týmto nariadením sa tiež ustanovujú požiadavky na uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre vozidlá schválené v súlade s týmto nariadením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto nariadenie sa uplatňuje na typové schválenie vozidiel a jednotlivé schválenie vozidiel konštruovaných a vyrobených v jednom alebo vo viacerých stupňoch a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek konštruovaných a vyrobených pre tieto vozidlá.

Toto nariadenie sa uplatňuje na typové schválenie poľnohospodárskych a lesných vozidiel konštruovaných a vyrobených v jednom alebo vo viacerých stupňoch a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek konštruovaných a vyrobených pre tieto vozidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Toto nariadenie sa vzťahuje aj na jednotlivé schvaľovanie vozidiel uvedených v pododseku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) pojazdné stroje (kategória U).

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozri dôvodovú správu (pojazdné stroje – kategória U).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Toto nariadenie sa neuplatňuje na vymeniteľné stroje, ktoré sa úplne zdvihnú zo zeme, keď je vozidlo, ku ktorému sú pripojené, v prevádzke na ceste.

2. Toto nariadenie sa neuplatňuje na vymeniteľné stroje, ktoré sa úplne zdvihnú zo zeme alebo ktoré sa nemôžu pohybovať po zvislej osi, keď je vozidlo, ku ktorému sú pripojené, v prevádzke na ceste.

Odôvodnenie

Niektoré vymeniteľné stroje sú z dôvodu rozloženia hmotnosti vybavené podporným samostatne otočným kolesom. Samotný vymeniteľný stroj je pripojený k traktoru a nemôže sa pohybovať po zvislej osi. Toto dodatočné koleso nepridáva žiadne ďalšie riziko ku kombinácii vozidla a vymeniteľného stroja. Preto je rozumné, aby sa ani na tieto stroje toto nariadenie neuplatňovalo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V prípade týchto vozidiel si výrobca môže vybrať, či požiada o typové schválenie podľa tohto nariadenia alebo o vnútroštátne typové schválenie pre:

3. V prípade týchto vozidiel si výrobca môže vybrať, či požiada o typové schválenie podľa tohto nariadenia alebo dodrží príslušné vnútroštátne požiadavky pre:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) pojazdné stroje;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozri dôvodovú správu (pojazdné stroje – kategória U).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) prípojné vozidlá a ťahané vybavenie, kategórie R a S;

b) prípojné vozidlá (kategória R) a vymeniteľné ťahané zariadenia (kategória S);

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) pásové traktory (kategória C)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3 – písmeno cb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

cb) kolesové traktory na osobitné účely (kategórie T4.1 a T4.2)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely tohto nariadenia a aktov uvedených v prílohe I, pokiaľ v nich nie je uvedené inak:

Na účely tohto nariadenia a aktov uvedených v prílohe I, pokiaľ v nich nie je uvedené inak, platia tieto vymedzenia pojmov:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. „typové schválenie celého vozidla“ je typové schválenie, v prípade ktorého schvaľovací orgán potvrdzuje, že dokončené vozidlo spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky;

2. „typové schválenie celého vozidla“ je typové schválenie, v prípade ktorého schvaľovací orgán potvrdzuje, že nedokončený, dokončený alebo dokončovaný typ vozidla spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. „typové schválenie samostatnej technickej jednotky“ je typové schválenie, v prípade ktorého schvaľovací orgán potvrdí, že samostatná technická jednotka vo spojení s jedným alebo viacerými špecifikovanými typmi vozidiel spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky;

5. „typové schválenie samostatnej technickej jednotky“ je typové schválenie, ktorým schvaľovací orgán osvedčuje, že samostatná technická jednotka spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky v súvislosti s jedným alebo viacerými špecifikovanými typmi vozidiel;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 8a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

8a. „úžitkové terénne vozidlo“ je vozidlo so sedadlom pre vodiča a riadidlami na ovládanie riadenia.

 

Úžitkové terénne vozidlo má tieto ďalšie vlastnosti:

 

maximálna konštrukčná rýchlosť 60 km/h; konštrukčný tlak v pneumatikách < 5 kPa (0,5 bar); vzor pneumatík: terénny; ovládanie rýchlosti palcom; štruktúra na nesenie nákladu s minimálnym pomerom medzi plochou vozidla a štruktúry na nesenie nákladu > 25 %; hmotnosť v prevádzkovom stave < 400 kg; nosnosť zadného ťažného zariadenia spĺňa silový test > 2 x hmotnosť v prevádzkovom stave.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11. „pojazdný stroj“ je každé vozidlo s vlastným pohonom, s výnimkou stroja upevneného na podvozku motorového vozidla, ktoré je osobitne konštruované a vyrobené na vykonávanie práce a ktoré z dôvodu svojich konštrukčných charakteristík nie je vhodné na prepravu osôb alebo tovaru;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozri dôvodovú správu (pojazdné stroje – kategória U).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12. „vozidlo“ je akýkoľvek traktor, prípojné vozidlo, ťahané vymeniteľné zariadenie alebo pojazdný stroj definované v bodoch 8, 9, 10 a 11;

12. „vozidlo“ je akýkoľvek traktor, prípojné vozidlo alebo ťahané vymeniteľné zariadenie definované v bodoch 8, 9 a 10;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

18. „vozidlo ukončenej série“ je akékoľvek vozidlo, ktoré tvorí súčasť parku vozidiel, ktoré sa nemôžu evidovať alebo predať alebo ktoré sa nemôžu uviesť do prevádzky z dôvodu nadobudnutia platnosti nových technických požiadaviek, podľa ktorých neboli schválené;

18. „vozidlo ukončenej série“ je každé vozidlo, ktoré tvorí súčasť parku vozidiel, ktoré sa nemôžu uviesť na trh, alebo ktoré sa nemôžu viac sprístupňovať na trhu, evidovať, alebo ktoré sa nemôžu uviesť do prevádzky z dôvodu nadobudnutia platnosti nových technických požiadaviek, podľa ktorých nebolo schválené;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

19. „systém“ je zostava zariadení skombinovaných na výkon jednej alebo viacerých špecifických funkcií vo vozidle, na ktoré sa vzťahujú požiadavky niektorého regulačného aktu;

19. „systém“ je zostava zariadení skombinovaných na výkon jednej alebo viacerých špecifických funkcií vo vozidle, na ktoré sa vzťahuje ktorákoľvek z požiadaviek uvedených v prílohe I;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

20. „komponent“ je zariadenie, na ktoré sa vzťahujú požiadavky regulačného aktu, ktoré má byť časťou vozidla, ktoré môže byť typovo schválené nezávisle od vozidla, ak to výslovne umožňujú ustanovenia regulačného aktu;

20. „komponent“ je zariadenie, na ktoré sa vzťahuje ktorákoľvek z požiadaviek uvedených v prílohe I, ktoré má byť časťou vozidla, ktoré môže byť typovo schválené nezávisle od vozidla, ak to výslovne umožňujú ustanovenia regulačného aktu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

21. „samostatná technická jednotka“ je zariadenie, na ktoré sa vzťahujú požiadavky regulačného aktu, ktoré má byť časťou vozidla a ktoré môže byť typovo schválené samostatne, ale iba vo vzťahu k jednému alebo k viacerým určeným typom vozidla; ak to výslovne umožňujú ustanovenia regulačného aktu;

21. „samostatná technická jednotka“ je zariadenie, na ktoré sa vzťahuje ktorákoľvek z požiadaviek uvedených v prílohe I, ktoré má byť časťou vozidla a ktoré môže byť typovo schválené samostatne, ale iba vo vzťahu k jednému alebo k viacerým určeným typom vozidla; ak to výslovne umožňujú ustanovenia regulačného aktu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 22a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

22a. „časti“ sú predmety používané na montáž vozidla, ako aj náhradné diely;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 22b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

22b. „náhradné diely“ znamenajú tovar, ktorý sa má montovať do vozidla, aby sa ním nahradili pôvodné časti tohto vozidla, vrátane tovaru, ako sú mazivá, ktoré sú potrebné na používanie vozidla, s výnimkou pohonnej látky;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 22c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

22c. „vybavenie“ znamená každý tovar iný než časti, ktorý možno pridať alebo namontovať do vozidla;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 22d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

22d. „funkčná bezpečnosť“ je absencia neprijateľného rizika fyzického zranenia alebo poškodenia zdravia ľudí, majetku či zdravia domácich zvierat v dôsledku rizík spôsobených zlým fungovaním mechanických, hydraulických, pneumatických, elektrických alebo elektronických systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

23. „výrobca“ je osoba alebo orgán, ktorá je voči typovému schvaľovaciemu orgánu zodpovedná za všetky aspekty procesu typového schválenia alebo autorizácie a za zabezpečenie zhody výroby bez ohľadu na to, či je táto osoba alebo orgán priamo zapojená do všetkých stupňov konštrukcie vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktorá sa je predmetom schvaľovacieho procesu;

23. „výrobca“ je osoba alebo orgán, ktorá je voči typovému schvaľovaciemu orgánu zodpovedná za všetky aspekty procesu typového schválenia alebo autorizácie, za zabezpečenie zhody výroby a ktorá je tiež zodpovedná za spoluprácu s orgánmi dohľadu nad trhom, pokiaľ ide o vyrábané vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, bez ohľadu na to, či je táto osoba alebo orgán priamo zapojená do všetkých stupňov konštrukcie vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktorá je predmetom schvaľovacieho procesu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

25. „schvaľovací orgán“ je orgán členského štátu ustanovený alebo určený členským štátom a oznámený Komisii členským štátom v súlade s článkom 5, kompetentný vo všetkých oblastiach typového schvaľovania vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky alebo jednotlivého schválenia vozidla, v procese vydávania a v prípade potreby odnímania osvedčení o schválení, slúžiaci ako kontaktný bod pre schvaľovacie orgány ostatných členských štátov, na určovanie technických služieb a zabezpečenie plnenia povinností výrobcu týkajúcich sa zhody výroby;

25. „schvaľovací orgán“ je orgán členského štátu ustanovený alebo určený členským štátom a oznámený Komisii členským štátom, kompetentný vo všetkých oblastiach typového schvaľovania vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky alebo jednotlivého schválenia vozidla, v procese vydávania a v prípade potreby odnímania alebo zamietnutia osvedčení o schválení, slúžiaci ako kontaktný bod pre schvaľovacie orgány ostatných členských štátov, na určovanie technických služieb a zabezpečenie plnenia povinností výrobcu týkajúcich sa zhody výroby;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 26a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

26a. „akreditácia“ je potvrdenie vnútroštátneho akreditačného orgánu o tom, že orgán posudzovania zhody spĺňa požiadavky na vykonávanie špecifických činností posudzovania zhody, ktoré sú stanovené harmonizovanými normami, a v prípade potreby akékoľvek dodatočné požiadavky vrátane tých, ktoré sú stanovené v príslušných sektorových systémoch;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

28. „virtuálna skúšobná metóda“ sú počítačové simulácie vrátane výpočtov, ktoré preukazujú, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňa technické požiadavky regulačného aktu, bez toho, aby bolo potrebné použiť fyzické vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku;

28. „virtuálna skúšobná metóda“ sú počítačové simulácie vrátane výpočtov, ktoré preukazujú, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňa technické požiadavky delegovaného aktu, ako je uvedené v článku 18 ods. 5, bez toho, aby bolo potrebné použiť fyzické vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

30. „osvedčenie o typovom schválení EÚ“ je osvedčenie založené na vzore stanovenom v tomto nariadení alebo formulári oznámenia stanovenom v príslušných rovnocenných predpisoch EHK OSN alebo kódexoch OECD uvedených v prílohe I;

30. „osvedčenie o typovom schválení EÚ“ je dokument podľa vzoru stanoveného vo vykonávacích aktoch uvedených v článku 15 ods. 4 a článku 16 ods. 2 alebo formulára oznámenia stanoveného v príslušných predpisoch EHK OSN alebo kódexoch OECD uvedených v prílohe I;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

32. „osvedčenie o zhode“ je dokument podľa vzoru stanoveného v tomto nariadení a vydaný výrobcom, ktorý osvedčuje, že v čase jeho výroby vozidlo patriace do série typu schváleného podľa tohto nariadenia zodpovedalo typu schválenému v procese typového schvaľovania a spĺňalo všetky tu uvedené právne požiadavky;

32. „osvedčenie o zhode“ je dokument podľa vzoru stanoveného vo vykonávacích aktoch uvedených v článku 24 ods. 2 a vydaný výrobcom, ktorý osvedčuje, že v čase jeho výroby vozidlo patriace do série typu schváleného podľa tohto nariadenia zodpovedalo typu schválenému v procese typového schvaľovania a spĺňalo všetky v ňom uvedené požiadavky;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

33. „palubný diagnostický systém“ alebo „OBD“ je systém na regulovanie emisií, ktorý je schopný identifikovať pravdepodobnú oblasť funkčnej poruchy pomocou poruchových kódov uložených v pamäti počítača;

33. „palubný diagnostický systém“ alebo „OBD systém“ je systém, ktorý je schopný identifikovať pravdepodobnú oblasť funkčnej poruchy pomocou poruchových kódov uložených v pamäti počítača;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

35. „nezávislý prevádzkovateľ“ je podnik iný ako autorizované predajne a opravovne, ktorý je priamo alebo nepriamo zapojený do opravy a údržby motorových vozidiel, sú to najmä opravovne, výrobcovia alebo distributéri opravárenských zariadení, nástrojov alebo náhradných dielov, vydavatelia technických informácií, automobilové kluby, prevádzkovatelia dopravných záchranných služieb, prevádzkovatelia ponúkajúci kontrolné a skúšobné služby, prevádzkovatelia ponúkajúci odborné vzdelávanie montážnym technikom, výrobcom a opravárom vybavenia pre vozidlá na alternatívny pohon;

35. „nezávislý prevádzkovateľ“ je podnik iný ako autorizované predajne a opravovne, ktorý je priamo alebo nepriamo zapojený do opravy a údržby vozidiel sú to najmä opravovne, výrobcovia alebo distributéri opravárenských zariadení, nástrojov alebo náhradných dielov, vydavatelia technických informácií, automobilové kluby, prevádzkovatelia dopravných záchranných služieb, prevádzkovatelia ponúkajúci kontrolné a skúšobné služby, prevádzkovatelia ponúkajúci odborné vzdelávanie montážnym technikom, výrobcom a opravárom vybavenia pre vozidlá na alternatívny pohon;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

37. „evidencia“ znamená, že vozidlo pri identifikácii dostalo správne povolenie na uvedenie do prevádzky v premávke, ktoré môže byť stále, dočasné alebo krátkodobé a že bolo vydané evidenčné číslo;

37. „evidencia“ je správne povolenie pre vozidlo na uvedenie do prevádzky v cestnej premávke, a to vrátane jeho identifikácie a pridelenia sériového čísla známeho ako evidenčné číslo, pričom povolenie môže byť stále, dočasné alebo krátkodobé;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

38. „uvedenie na trh“ je sprístupnenie vozidla po prvýkrát v Únii na účely jeho distribúcie alebo používania, či už za úplatu alebo bezplatne;

38. „uvedenie na trh“ je sprístupnenie vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky po prvýkrát v Únii;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

39. „uvedenie do prevádzky“ je prvé použitie vozidla, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, v Únii na určený účel;

39. „uvedenie do prevádzky“ je prvé použitie vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v Únii na určený účel;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

40. „predaj“ je predaj vozidla výrobcom distribútorovi alebo predaj konečnému používateľovi;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 40a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

40a. „sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky určená na distribúciu alebo používanie na trhu Únie v priebehu obchodnej činnosti, či už za úhradu alebo bezplatne;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 43a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

43a. „dovozca“ je každá fyzická osoba s pobytom v Únii alebo právnická osoba so sídlom v Únii, ktorá uvádza vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku z tretej krajiny na trh Únie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 43b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

43b. „distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci, iná než výrobca alebo dovozca, ktorá sprístupňuje vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku na trhu Únie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 43c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

43c. „hospodársky subjekt“ je výrobca, zástupca výrobcu, dovozca alebo distribútor;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 43d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

43d. „dohľad nad trhom“ sú činnosti a opatrenia verejných orgánov, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré sú sprístupnené na trhu Únie, boli v súlade s požiadavkami stanovenými v príslušných právnych predpisoch Únie a aby neohrozovali zdravie, bezpečnosť, životné prostredie ani inú oblasť ochrany verejného záujmu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 43e (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

43e. „orgán dohľadu nad trhom“ je orgán členského štátu zodpovedný za vykonávanie dohľadu nad trhom na území daného členského štátu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 43f (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

43f. „vnútroštátny orgán“ je schvaľovací orgán, orgán dohľadu nad trhom alebo ktorýkoľvek iný orgán v členskom štáte zapojený do typového schválenia, evidencie, dohľadu na trhom alebo kontroly dovozu a zodpovedný za ne, čo sa týka vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh nariadenia

Článok 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto kategórie vozidiel:

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto kategórie vozidiel:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh nariadenia

Článok 4 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. „kategóriu T“ tvoria všetky kolesové traktory;

1. „kategóriu T“ tvoria všetky kolesové traktory; každá kategória kolesového traktora opísaná v bodoch 2 až 8 obsahuje tiež písmená „a“ alebo „b“ podľa svojej konštrukčnej rýchlosti:

 

a) „a“ pre kolesové traktory s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou nižšou ako alebo rovnajúcou sa 40 km/h,

 

b) „b“ pre kolesové traktory s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 40 km/h;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh nariadenia

Článok 4 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. „kategóriu T1“ tvoria kolesové traktory s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou 40 km/h, s nápravou, ktorá je najbližšie k vodičovi a má minimálny rozchod aspoň 1 150 mm, s hmotnosťou nezaťaženého vozidla v pohotovostnom stave väčšou než 600 kg a so svetlou výškou maximálne 1 000 mm;

2. „kategóriu T1“ tvoria kolesové traktory s nápravou, ktorá je najbližšie k vodičovi a má minimálny rozchod aspoň 1 150 mm, s hmotnosťou nezaťaženého vozidla v pohotovostnom stave väčšou než 600 kg a so svetlou výškou maximálne 1 000 mm;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh nariadenia

Článok 4 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. „kategóriu T2“ tvoria kolesové traktory s minimálnym rozchodom kolies do 1 150 mm, s hmotnosťou nezaťaženého vozidla v pohotovostnom stave väčšou než 600 kg a so svetlou výškou do 600 mm a s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou 40 km/h, ak však výška ťažiska traktora (meraná od zeme), vydelená priemerným minimálnym rozchodom kolies každej nápravy presiahne 0,90, maximálna konštrukčná rýchlosť sa obmedzí na 30 km/h;

3. „kategóriu T2“ tvoria kolesové traktory s minimálnym rozchodom kolies do 1 150 mm, s hmotnosťou nezaťaženého vozidla v pohotovostnom stave väčšou než 600 kg a so svetlou výškou do 600 mm, pričom v prípade, že výška ťažiska traktora (meraná od zeme) vydelená priemerným minimálnym rozchodom kolies každej nápravy presiahne 0,90, maximálna konštrukčná rýchlosť sa obmedzí na 30 km/h;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh nariadenia

Článok 4 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. „kategóriu T3“ tvoria kolesové traktory s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou 40 km/h a s hmotnosťou nezaťaženého vozidla v pohotovostnom stave maximálne 600 kg;

4. „kategóriu T3“ tvoria kolesové traktory s hmotnosťou nezaťaženého vozidla v pohotovostnom stave maximálne 600 kg; zahŕňa tiež traktory s riadidlami na ovládanie vozidla, ako sú vymedzené v článku 3 bode 8a;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Návrh nariadenia

Článok 4 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. „kategóriu T4“ tvoria kolesové traktory na osobitné účely s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou nepresahujúcou 40 km/h;

5. „kategóriu T4“ tvoria kolesové traktory na osobitné účely;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Návrh nariadenia

Článok 4 – bod 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. „kategóriu T5“ tvoria kolesové traktory s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou väčšou ako 40 km/h;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Návrh nariadenia

Článok 4 – bod 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

19. „kategóriu U“ tvoria strojové zariadenia definované v smernici 2006/42/ES, ktoré sú samohybné a určené na použitie v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozri dôvodovú správu (pojazdné stroje – kategória U).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Návrh nariadenia

Článok 5 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vnútroštátne orgány

Povinnosti členských štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty ustanovujú a vymenúvajú vnútroštátne orgány kompetentné v záležitostiach, ktoré sa týkajú schvaľovania a toto ustanovenie alebo menovanie oznamujú Komisii v súlade s článkom 53.

Členské štáty ustanovujú alebo vymenúvajú vnútroštátne orgány. Členské štáty oznamujú Komisii ustanovenie a vymenovanie takýchto orgánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Akt o oznámení týkajúci sa vymenovania schvaľovacích orgánov obsahuje názov, adresu vrátane elektronickej adresy a oblasť ich zodpovednosti.

Oznámenie o vnútroštátnych orgánoch obsahuje názov, adresu vrátane elektronickej adresy a oblasť ich zodpovednosti. Komisia zverejní na svojej internetovej stránke zoznam a podrobné údaje o schvaľovacích orgánoch a orgánoch dohľadu nad trhom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Schvaľovacie orgány zabezpečujú, aby výrobcovia, ktorí žiadajú o schválenie, plnili svoje záväzky podľa tohto nariadenia.

vypúšťa sa

 

(Začlenený do nového článku 5a.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Schvaľovacie orgány schvaľujú len také vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré spĺňajú požiadavky tohto nariadenia.

vypúšťa sa

 

(Začlenený do nového článku 5a.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Schvaľovacie orgány evidujú alebo povoľujú predaj alebo uvedenie do prevádzky len takých vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré spĺňajú požiadavky tohto nariadenia. Schvaľovacie orgány nezakazujú, neobmedzujú ani nebránia evidencii, predaju alebo uvedeniu do prevádzky alebo prevádzke na cestách vozidiel, komponentov alebo samostatných technických jednotiek z dôvodov týkajúcich sa aspektov ich konštrukcie a fungovania uvedených v tomto nariadení, ak spĺňajú požiadavky tohto nariadenia.

4. Členské štáty povoľujú uvedenie na trh, evidenciu a uvedenie do prevádzky len takých vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré spĺňajú požiadavky tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     76

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Členské štáty nezakazujú, neobmedzujú ani nebránia, pokiaľ ide o uvedenie na trh, evidenciu alebo uvedenie do prevádzky vozidiel, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, na základe dôvodov týkajúcich sa aspektov ich konštrukcie a fungovania, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, ak spĺňajú požiadavky tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4b. Členské štáty organizujú a vykonávajú dohľad na trhom a kontroly vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré vstupujú na trh Únie v súlade s kapitolou III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh.1 Uplatnia článok 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2008, ako je uvedené v článku 5b tohto nariadenia.

 

__________________

 

1 Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

Návrh nariadenia

Článok 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 5a

 

Povinnosti schvaľovacích orgánov

 

1. Schvaľovacie orgány zabezpečujú, aby výrobcovia, ktorí žiadajú o typové schválenie, plnili svoje povinnosti podľa tohto nariadenia.

 

2. Schvaľovacie orgány schvaľujú len také vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré spĺňajú požiadavky tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

Návrh nariadenia

Článok 5b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 5b

 

Povinnosti orgánov dohľadu nad trhom

 

1. V prípade vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré podliehajú typovému schváleniu, orgány dohľadu nad trhom vykonávajú v primeranom rozsahu náležité kontroly dokumentácie, pričom prihliadajú na ustanovené zásady hodnotenia rizika, sťažnosti a ďalšie informácie.

 

Orgány dohľadu nad trhom môžu od hospodárskych subjektov žiadať, aby im tieto doklady a informácie poskytli tak, ako to považujú za potrebné na vykonanie svojej činnosti.

 

Keď hospodárske subjekty predložia osvedčenia potvrdzujúce zhodu, ktoré vystavili orgány typového schvaľovania, orgány dohľadu nad trhom tieto osvedčenia riadne zohľadnia.

 

2. V prípade systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré nepodliehajú typovému schváleniu, sa v plnom rozsahu uplatňuje článok 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2008.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Výrobca zodpovedá schvaľovaciemu orgánu za všetky aspekty schvaľovacieho postupu a za zabezpečenie zhody výroby, či už výrobca je alebo nie je priamo zapojený do všetkých stupňov výroby vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.

1. V prípade, že sú vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky uvádzané na trh alebo sú uvádzané do prevádzky, výrobcovia zabezpečia, aby sa vyrábali a schvaľovali v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení a delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     81

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V procese viacstupňového typového schválenia každý výrobca zodpovedá za schválenie a zhodu výroby všetkých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré výrobca doplnil v stupni dokončovania vozidla. Výrobca, ktorý upravuje komponenty alebo systémy, ktoré už boli schválené v skorších stupňoch, zodpovedá za schválenie a zhodu výroby týchto komponentov a systémov.

2. V procese viacstupňového typového schválenia každý výrobca zodpovedá za schválenie a zhodu výroby všetkých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré výrobca doplnil v stupni dokončovania vozidla. Každý výrobca, ktorý upravuje komponenty alebo systémy, ktoré už boli schválené v skorších stupňoch, zodpovedá za schválenie a zhodu výroby pozmenených komponentov a systémov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     82

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Výrobca, ktorý pozmení nedokončené vozidlo takým spôsobom, ktorý vedie ku kvalifikácii do odlišnej kategórie vozidla, v dôsledku čoho sa zmenili právne požiadavky, ktoré boli už posúdené v predchádzajúcom stupni schvaľovania, je tiež zodpovedný za uvedenie do súladu s danými požiadavkami.

3. Výrobcovia, ktorí pozmenia nedokončené vozidlo takým spôsobom, že je zaradené do odlišnej kategórie vozidla, v dôsledku čoho sa zmenili právne požiadavky, ktoré boli už posúdené v predchádzajúcom stupni schvaľovania, tiež zodpovední za zabezpečenie súladu s platnými požiadavkami kategórie vozidiel, do ktorej pozmenené vozidlo spadá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     83

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely tohto nariadenia výrobca so sídlom mimo Spoločenstva vymenuje jedného zástupcu so sídlom v Spoločenstve, aby ho zastupoval pred schvaľovacím orgánom.

Na účely schválenia vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, výrobcovia so sídlom mimo územia Únie vymenujú jedného zástupcu so sídlom na území Únie, aby ich zastupoval pred schvaľovacím orgánom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     84

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Odkazy na výrobcu sa chápu ako odkazy buď na výrobcu alebo na tohto zástupcu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     85

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Výrobcovia so sídlom mimo Únie môžu navyše vymenovať jedného zástupcu so sídlom na území Únie na účely dohľadu nad trhom, ktorým môže byť zástupca uvedený v odseku 4 alebo ďalší zástupca.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     86

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4b. Výrobcovia zodpovedajú schvaľovaciemu orgánu za všetky aspekty schvaľovacieho postupu a za zabezpečenie zhody výroby, či už sú alebo nie sú priamo zapojení do všetkých stupňov výroby vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     87

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4c. Výrobcovia v súlade so špecifickými ustanoveniami tohto nariadenia a delegovanými aktmi prijatými podľa tohto nariadenia zabezpečujú, aby boli v sériovej výrobe zavedené postupy na zachovanie zhody so schváleným typom. Primerane sa zohľadnia zmeny v konštrukcii alebo vlastnostiach vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a zmeny v požiadavkách, ktoré má vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     88

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4d. Okrem povinného označenia a značiek typového schválenia, pripevneného na vozidlách, komponentoch alebo samostatných technických jednotkách v súlade s článkom 25, musia výrobcovia na vozidlách, komponentoch alebo samostatných technických jednotkách uvádzaných na trh v Únii uviesť svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a adresu v Únii, na ktorej ich možno kontaktovať, alebo ak to nie je v prípade komponentov či samostatných technických jednotiek možné, uvedú tieto údaje na ich obale alebo v pripojenom dokumente.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     89

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4e (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4e. Výrobcovia zabezpečia, aby v čase, keď nesú za vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku zodpovednosť, podmienky ich uskladnenia alebo prepravy neohrozovali súlad s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     90

Návrh nariadenia

Článok 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 6a

 

Osobitné povinnosti výrobcov v súvislosti so zhodou vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek

 

1. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú, že ich vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, uvedené na trh alebo do prevádzky, nie sú v zhode s týmto nariadením alebo delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými podľa tohto nariadenia, bezodkladne prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu tohto vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky s danými predpismi alebo ich v prípade potreby stiahnuť z trhu, alebo prevziať späť.

 

2. V prípade, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka predstavujú vážne nebezpečenstvo, výrobcovia o tom bezodkladne informujú orgány dohľadu nad trhom a príslušné schvaľovacie orgány členských štátov, v ktorých boli vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka uvedené na trh alebo do prevádzky, pričom uvedú podrobné údaje, najmä prečo výrobok nie je v zhode, a všetky prijaté nápravné opatrenia.

 

3. Výrobcovia uchovávajú informačnú dokumentáciu uvedenú v článku 15 ods. 10 a výrobcovia vozidiel okrem toho uchovávajú kópiu osvedčení o zhode uvedených v článku 24, aby boli k dispozícii schvaľovacím orgánom najmenej desať rokov po uvedení vozidla na trh a najmenej päť rokov v prípade systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.

 

4. Výrobcovia musia príslušnému orgánu členského štátu na základe jeho odôvodnenej žiadosti poskytnúť prostredníctvom orgánu typového schvaľovania kópiu osvedčenia EÚ o typovom schválení, ktoré preukazuje zhodu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, a to v jazyku, ktorému tento orgán ľahko porozumie. Výrobcovia spolupracujú s vnútroštátnym orgánom členského štátu pri každom opatrení prijatom v súlade s článkom 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 s cieľom odstrániť nebezpečenstvo, ktoré predstavujú ich vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky uvedené na trh, zaevidované alebo uvedené do prevádzky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     91

Návrh nariadenia

Článok 6b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 6b

 

Povinnosti zástupcov výrobcu v súvislosti s dohľadom nad trhom

 

Zástupca výrobcu pre dohľad nad trhom vykonáva úlohy uvedené v poverení od výrobcu. Poverenie umožňuje zástupcovi vykonávať aspoň tieto činnosti:

 

a) na základe odôvodnenej žiadosti schvaľovacieho orgánu poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody výroby vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, a

 

b) spolupracovať s orgánmi dohľadu nad trhom alebo schvaľovacími orgánmi na ich žiadosť pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť vážne nebezpečenstvo, ktoré predstavujú vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, na ktoré sa vzťahuje ich poverenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     92

Návrh nariadenia

Článok 6c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 6c

 

Všeobecné povinnosti dovozcov

 

1. Dovozcovia uvádzajú na trh Únie, evidujú alebo sú zodpovední za uvedenie do prevádzky, len pokiaľ ide o vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré sú buď v zhode, alebo majú typové schválenie EÚ, alebo spĺňajú požiadavky na vnútroštátne alebo jednotlivé schválenie.

 

2. Pred uvedením vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky s typovým schválením EÚ na trh dovozcovia overia, či k nim existuje informačná dokumentácia, ktorá spĺňa požiadavky článku 6 ods. 4c, a či má vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka požadovanú značku typového schválenia a je v súlade s článkom 6 ods. 4c. V prípade vozidla musí dovozca overiť, že vozidlo má požadované osvedčenie o zhode.

 

3. Ak sa dovozcovia domnievajú, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka nie sú v zhode s požiadavkami tohto nariadenia, najmä že nezodpovedajú svojmu typovému alebo jednotlivému schváleniu, neuvedú vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku na trh ani do prevádzky, ani nepovolia ich evidenciu, pokým nebudú v zhode. Okrem toho v prípade, keď sa domnievajú, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka predstavujú vážne nebezpečenstvo, informujú o tom výrobcu, orgány dohľadu nad trhom a schvaľovací orgán, ktorý vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku schválil.

 

4. Dovozcovia uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a adresu, na ktorej ich možno kontaktovať v súvislosti s vozidlom, systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou, alebo ak to nie je v prípade systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek možné, uvedú tieto údaje na ich obale alebo v ich sprievodnej dokumentácii.

 

5. Dovozcovia musia zabezpečiť, aby k vozidlu, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotke boli priložené požadované pokyny a informácie podľa článku 46, a to v úradných jazykoch príslušných členských štátov.

 

6. Dovozcovia zabezpečia, aby v čase, keď nesú za vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku zodpovednosť, podmienky ich uskladnenia alebo prepravy neohrozovali zhodu s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.

 

7. Ak to dovozcovia považujú za primerané v súvislosti s vážnym rizikom, ktoré predstavuje vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov vyšetria sťažnosti a v prípade potreby vedú evidenciu sťažností a stiahnutí vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a o tomto monitorovaní informujú distribútorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     93

Návrh nariadenia

Článok 6d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 6d

 

Osobitné povinnosti dovozcov v súvislosti so zhodou vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek

 

1. Dovozcovia, ktorí sa domnievajú, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, ktoré uviedli na trh, zaevidovali alebo za uvedenie ktorých do prevádzky sú zodpovední, nie sú v zhode s týmto nariadením, bezodkladne prijmú potrebné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu tohto vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky s danými predpismi alebo ich v prípade potreby stiahnuť z trhu alebo z obehu.

 

2. V prípade, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka predstavujú vážne nebezpečenstvo, dovozcovia o tom bezodkladne informujú orgány dohľadu nad trhom a schvaľovacie orgány v členských štátoch, v ktorých sprístupnili vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku na trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä prečo výrobok nie je v zhode, a všetky prijaté nápravné opatrenia.

 

3. Dovozcovia uchovávajú kópiu osvedčenia o zhode desať rokov po uvedení vozidla na trh a najmenej päť rokov po uvedení systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na trh pre schvaľovacie orgány a orgány dohľadu nad trhom a zabezpečia, aby bola týmto orgánom na požiadanie sprístupnená informačná dokumentácia uvedená v článku 15 ods. 10.

 

4. Dovozcovia musia vnútroštátnemu orgánu na základe jeho odôvodnenej žiadosti poskytnúť všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v jednom z úradných jazykov členského štátu daného orgánu. Dovozcovia na požiadanie spolupracujú s týmto orgánom pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť nebezpečenstvo, ktoré predstavuje vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, ktoré uviedli na trh, zaevidovali, alebo v prípade ktorých sú zodpovední za uvedenie do prevádzky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     94

Návrh nariadenia

Článok 6e (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 6e

 

Všeobecné povinnosti distribútorov

 

1. Distribútori náležite dbajú na dodržiavanie uplatniteľných požiadaviek v prípade sprístupnenia vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na trhu.

 

2. Pred sprístupnením vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na trhu distribútori overia, či sú vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka vybavené požadovaným povinným označením alebo značkou typového schválenia, či sú k nim priložené požadované dokumenty a pokyny a informácie o bezpečnosti v úradných jazykoch členského štátu, v ktorom sa majú vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka sprístupniť na trhu, a či výrobca a dovozca splnili požiadavky stanovené v článku 6c ods. 2 a ods. 4.

 

3. Distribútori zabezpečia, aby v čase, keď nesú za vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku zodpovednosť, podmienky ich uskladnenia alebo prepravy neohrozovali zhodu s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     95

Návrh nariadenia

Článok 6f (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 6f

 

Osobitné povinnosti distribútorov v súvislosti so zhodou vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek

 

1. Pri sprístupňovaní vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na trhu distribútori náležite dbajú na dodržiavanie požiadaviek stanovených v tomto nariadení.

 

2. Ak sa distribútori domnievajú, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka nie sú v zhode s požiadavkami tohto nariadenia, nesmú uviesť vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku na trh ani ich evidovať alebo uviesť na trh a musia zabrániť ich uvedeniu na trh, evidencii a uvedeniu do prevádzky, pokým nebudú v zhode.

 

3. Ak sa distribútori domnievajú, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, ktoré sprístupnili na trhu, zaevidovali alebo za ktorých uvedenie do prevádzky sú zodpovední, nie sú v zhode s týmto nariadením, informujú o tom výrobcu alebo zástupcu výrobcu, aby zabezpečili, že sa v súlade s článkom 6a ods. 1 alebo článkom 6d ods. 1 prijmú nápravné opatrenia potrebné na dosiahnutie zhody tohto vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky s danými predpismi alebo na ich prípadné stiahnutie z trhu či obehu.

 

4. V prípade, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka predstavujú vážne nebezpečenstvo, distribútori o tom bezodkladne informujú výrobcu, dovozcu, orgány dohľadu nad trhom a schvaľovacie orgány členských štátov, v ktorých boli vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka sprístupnené, zaevidované, alebo v ktorých boli distribútori zodpovední za ich uvedenie do prevádzky, pričom uvedú podrobné údaje, najmä prečo výrobok nie je v zhode, a informujú o všetkých nápravných opatreniach, ktoré prijal výrobca.

 

5. Distribútori na základe odôvodnenej žiadosti vnútroštátneho orgánu zabezpečia, aby výrobca poskytol vnútroštátnemu orgánu informácie uvedené v článku 6a ods. 4, alebo aby mu dovozca poskytol informácie uvedené v článku 6d ods. 3. Na žiadosť tohto orgánu s ním distribútori spolupracujú pri každom opatrení prijatom v súlade s článkom 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, ktoré sprístupnili na trhu Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     96

Návrh nariadenia

Článok 6g (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 6g

 

Prípady, v ktorých povinnosti výrobcov platia pre dovozcov a distribútorov

 

Dovozca alebo distribútor sa na účely tohto nariadenia považujú za výrobcu a z toho im vyplývajú povinnosti výrobcu podľa článkov 6 až 6b v prípade, že dovozca alebo distribútor sprístupňujú vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku na trhu, evidujú ich alebo sú zodpovední za ich uvedenie do prevádzky pod svojím menom alebo obchodnou značkou, alebo keď tak upravia vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú jednotku, ktoré už boli sprístupnené na trhu, zaevidované alebo uvedené do prevádzky, že to môže ovplyvniť súlad s platnými požiadavkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     97

Návrh nariadenia

Článok 6h (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 6h

 

Určenie hospodárskych subjektov

 

Na žiadosť orgánov dohľadu nad trhom a schvaľovacích orgánov uvedú hospodárske subjekty za obdobie desiatich rokov:

 

a) každý hospodársky subjekt, ktorý im dodával vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku;

 

b) každý hospodársky subjekt, ktorému dodávali vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     98

Návrh nariadenia

Článok 7 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Požiadavky na bezpečnosť cestnej premávky

Požiadavky na bezpečnosť cestnej premávky a funkčnú bezpečnosť

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     99

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

aa) štartovania a zastavenia vrátane núdzových a automatických zariadení na zastavenie;

 

(Malo by sa pridať do prílohy I a zaviesť uplatňovanie vo všetkých príslušných kategóriách vozidiel.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     100

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno ab (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ab) neúmyselného pohybu vozidla;

 

(Malo by sa pridať do prílohy I a zaviesť uplatňovanie vo všetkých príslušných kategóriách vozidiel.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     101

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) systémov, ktoré pomáhajú vodičovi ovládať vozidlo vrátane riadenia, brzdenia vrátane protiblokovacieho brzdového systému a systému elektronického riadenia stability;

b) systémov, ktoré pomáhajú vodičovi ovládať vozidlo, ako je riadenie a brzdenie vrátane protiblokovacieho brzdového systému a systému elektronického riadenia stability (alebo systémov s rovnakým účinkom);

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     102

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno ma (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ma) mechanickej bezpečnosti;

 

(Malo by sa pridať do prílohy I a zaviesť uplatňovanie vo všetkých príslušných kategóriách vozidiel.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     103

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno q

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

q) spojovacích zariadení a zariadení pre spätný chod;

q) ťažných zariadení;

 

(Malo by sa pridať do prílohy I a zaviesť uplatňovanie vo všetkých príslušných kategóriách vozidiel.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     104

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno ta (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ta) spätného chodu;

 

(Malo by sa pridať do prílohy I a zaviesť uplatňovanie vo všetkých príslušných kategóriách vozidiel.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     105

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno tb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

tb) pásov;

 

(Malo by sa pridať do prílohy I a zaviesť uplatňovanie vo všetkých príslušných kategóriách vozidiel.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     106

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno tc (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

tc) mechanických spojovacích zariadení;

 

(Malo by sa pridať do prílohy I a zaviesť uplatňovanie vo všetkých príslušných kategóriách vozidiel.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     107

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Požiadavky uvedené v odsekoch 1 a 2 sa uplatňujú na vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky určené pre tieto vozidlá, pokiaľ sa v tomto nariadení uvádza, že sú uplatniteľné na príslušnú kategóriu vozidla, stanovenú v článku 4.

3. Požiadavky uvedené v odsekoch 1 a 2 sa uplatňujú na vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, pokiaľ sa v prílohe I uvádza, že sú uplatniteľné na príslušnú kategóriu vozidla, stanovenú v článku 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     108

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisii je delegovaná právomoc prijať v súlade s článkom 57 delegovaný akt ustanovujúci podrobné technické požiadavky vrátane skúšobných postupov a limitných hodnôt v prípade potreby pre subjekty uvedené v odseku 2 s cieľom zabezpečiť, že bude dodržaná vysoká úroveň bezpečnosti cestnej premávky.

4. S cieľom zabezpečiť dosiahnutie vysokej úrovne funkčnej bezpečnosti Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 57 prijať delegované akty týkajúce sa podrobných technických požiadaviek pre subjekty uvedené v odseku 2 tohto článku, a to v prípade potreby vrátane skúšobných postupov a limitných hodnôt.

 

Tieto podrobné technické požiadavky musia byť také, aby zvyšovali alebo aspoň zachovávali úroveň bezpečnosti cestnej premávky a funkčnej bezpečnosti dosahovanú na základe smerníc uvedených v článku 62 ods. 1 a v článku 63.

 

Podrobné technické požiadavky zabezpečujú predovšetkým to, aby:

 

– vozidlá s maximálnou rýchlosťou vyššou než 40 km/h spĺňali rovnakú úroveň bezpečnosti cestnej premávky, pokiaľ ide o účinnosť bŕzd a protiblokovací brzdový systém, ako motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     109

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) systémov chrániacich pri prevrátení (ďalej ROPS);

a) konštrukcií chrániacich pri prevrátení (ďalej ROPS);

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     110

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) systémov chrániacich pred padajúcimi predmetmi (ďalej FOPS);

b) konštrukcií chrániacich pred padajúcimi predmetmi (ďalej FOPS);

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     111

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) prevádzka a údržba;

 

(Malo by sa pridať do prílohy I a zaviesť uplatňovanie vo všetkých príslušných kategóriách vozidiel.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     112

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno bb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

bb) bezpečnosti a spoľahlivosti systémov riadenia vrátane vývodových hriadeľov pre ťahané strojné zariadenia;

 

(Malo by sa pridať do prílohy I a zaviesť uplatňovanie vo všetkých príslušných kategóriách vozidiel.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     113

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno bc (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

bc) izolácie zdrojov energie;

 

(Malo by sa pridať do prílohy I a zaviesť uplatňovanie vo všetkých príslušných kategóriách vozidiel.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     114

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno bd (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

bd) ochrany proti primerane predvídateľnému nevhodnému použitiu vozidla;

 

(Malo by sa pridať do prílohy I a zaviesť uplatňovanie vo všetkých príslušných kategóriách vozidiel.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     115

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno be (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

be) ochrany proti mechanickému nebezpečenstvu;

 

(Malo by sa pridať do prílohy I a zaviesť uplatňovanie vo všetkých príslušných kategóriách vozidiel.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     116

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) úrovní hluku v interiéri;

d) hladiny hluku vnímanej vodičom;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     117

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ea) ergonómie (vrátane predvídateľného nevhodného použitia, použiteľnosti systémov riadenia, prístupnosti ovládačov na zabránenie ich nechceného spustenia, prispôsobenia styčnej plochy človek/stroj predvídateľným vlastnostiam vodiča, zásahu obsluhy);

 

(Malo by sa pridať do prílohy I a zaviesť uplatňovanie vo všetkých príslušných kategóriách vozidiel.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     118

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

fa) prístupu k miestam obsluhy a k servisným miestam;

 

(Pridať do prílohy I a zaviesť uplatňovanie vo všetkých príslušných kategóriách vozidiel.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     119

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno ka (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ka) stability;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     120

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno kb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

kb) chráničov a ochranných prvkov;

 

(Malo by sa pridať do prílohy I a zaviesť uplatňovanie vo všetkých príslušných kategóriách vozidiel.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     121

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno kc (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

kc) rizika straty stability;

 

(Malo by sa pridať do prílohy I a zaviesť uplatňovanie vo všetkých príslušných kategóriách vozidiel.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     122

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno kd (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

kd) rizika pošmyknutia, zakopnutia alebo pádu;

 

(Malo by sa pridať do prílohy I a zaviesť uplatňovanie vo všetkých príslušných kategóriách vozidiel.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     123

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno ke (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ke) ochrany vodiča pred elektrickým prúdom vrátane blesku;

 

(Malo by sa pridať do prílohy I a zaviesť uplatňovanie vo všetkých príslušných kategóriách vozidiel.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     124

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno kf (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

kf) bezpečného čistenia vozidla vrátane jeho vnútorných častí;

 

(Malo by sa pridať do prílohy I a zaviesť uplatňovanie vo všetkých príslušných kategóriách vozidiel.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     125

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno kg (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

kg) rizika zachytenia;

 

(Malo by sa pridať do prílohy I a zaviesť uplatňovanie vo všetkých príslušných kategóriách vozidiel.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     126

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno kh (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

kh) odstránenia rizika v dôsledku chýb montáže;

 

(Malo by sa pridať do prílohy I a zaviesť uplatňovanie vo všetkých príslušných kategóriách vozidiel.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     127

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno ki (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ki) chráničov;

 

(Malo by sa pridať do prílohy I a zaviesť uplatňovanie vo všetkých príslušných kategóriách vozidiel.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     128

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno kj (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

kj) rizík súvisiacich s pohyblivými časťami;

 

(Malo by sa pridať do prílohy I a zaviesť uplatňovanie vo všetkých príslušných kategóriách vozidiel.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     129

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno kk (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

kk) materiálov a výrobkov;

 

(Malo by sa pridať do prílohy I a zaviesť uplatňovanie vo všetkých príslušných kategóriách vozidiel.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     130

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno kl (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

kl) batérií;

 

(Malo by sa pridať do prílohy I a zaviesť uplatňovanie vo všetkých príslušných kategóriách vozidiel.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     131

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno mc (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

km) brzdenia vrátane parkovacích funkcií;

 

(Malo by sa pridať do prílohy I a zaviesť uplatňovanie vo všetkých príslušných kategóriách vozidiel.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     132

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno l

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

l) ochrany vodiča pred nebezpečnými látkami;

l) ochrany vodiča pred nebezpečnými materiálmi a látkami alebo pred nedostatkom kyslíka;

 

(Upraviť v prílohe I a zaviesť uplatňovanie vo všetkých príslušných kategóriách vozidiel.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     133

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno la (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

la) požiarnej bezpečnosti;

 

(Malo by sa pridať do prílohy I a zaviesť uplatňovanie vo všetkých príslušných kategóriách vozidiel.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     134

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno lb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

lb) vibrácií;

 

(Malo by sa pridať do prílohy I a zaviesť uplatňovanie vo všetkých príslušných kategóriách vozidiel.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     135

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno lc (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

lc) ochrany pred vonkajším žiarením;

 

(Malo by sa pridať do prílohy I a zaviesť uplatňovanie vo všetkých príslušných kategóriách vozidiel.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     136

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno ld (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ld) ochrany pred vystavením častí alebo materiálov extrémnym teplotám;

 

(Malo by sa pridať do prílohy I a zaviesť uplatňovanie vo všetkých príslušných kategóriách vozidiel.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     137

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno ma (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ma) rizík súvisiacich so zmenami prevádzkových podmienok;

 

(Malo by sa pridať do prílohy I a zaviesť uplatňovanie vo všetkých príslušných kategóriách vozidiel.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     138

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno mb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

mb) rizík spôsobených povrchmi, hranami alebo uhlami;

 

(Malo by sa pridať do prílohy I a zaviesť uplatňovanie vo všetkých príslušných kategóriách vozidiel.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     139

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno mc (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

mc) rizika prasknutia pevných a ohybných potrubí na tekutiny, najmä potrubí s vysokým tlakom;

 

(Malo by sa pridať do prílohy I a zaviesť uplatňovanie vo všetkých príslušných kategóriách vozidiel.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     140

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno md (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

md) informácií a výstrah;

 

(Malo by sa pridať do prílohy I a zaviesť uplatňovanie vo všetkých príslušných kategóriách vozidiel.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     141

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Požiadavky uvedené v odsekoch 1 a 2 sa uplatňujú na vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky určené pre tieto vozidlá, pokiaľ sa v tomto nariadení uvádza, že sú uplatniteľné na príslušnú kategóriu vozidla.

3. Požiadavky uvedené v odsekoch 1 a 2 sa uplatňujú na vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, pokiaľ sa v prílohe I uvádza, že sú uplatniteľné na príslušnú kategóriu vozidla, stanovenú v článku 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     142

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisii je delegovaná právomoc prijať v súlade s článkom 57 delegovaný akt ustanovujúci podrobné technické požiadavky vrátane skúšobných postupov a limitných hodnôt v prípade potreby pre subjekty uvedené v odseku 2 s cieľom zabezpečiť, že bude dodržaná vysoká úroveň bezpečnosti posádky.

4. S cieľom zabezpečiť dosiahnutie vysokej úrovne bezpečnosti posádky Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 57 prijať delegované akty týkajúce sa podrobných technických požiadaviek pre subjekty uvedené v odseku 2 tohto článku, a to v prípade potreby vrátane skúšobných postupov a limitných hodnôt .

 

Tieto podrobné technické požiadavky musia byť také, aby zvyšovali alebo aspoň zachovávali úroveň bezpečnosti posádky dosahovanú na základe smerníc uvedených v článku 62 ods. 1 a v článku 63.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     143

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Uplatňujú sa špecifické limitné hodnoty, postupy a skúšobné požiadavky na emisie znečisťujúcich látok stanovené pre pojazdné stroje v smernici 97/68/ES.

netýka sa slovenskej verzie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     144

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Požiadavky uvedené v odsekoch 1 a 2 sa uplatňujú na vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky určené pre tieto vozidlá, pokiaľ sa v tomto nariadení uvádza, že sú uplatniteľné na príslušnú kategóriu vozidla.

4. Požiadavky uvedené v odsekoch 1 a 2 sa uplatňujú na vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, pokiaľ sa v prílohe I uvádza, že sú uplatniteľné na príslušnú kategóriu vozidla stanovenú v článku 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     145

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Komisii je delegovaná právomoc prijať v súlade s článkom 57 delegovaný akt ustanovujúci podrobné technické požiadavky vrátane skúšobných postupov a limitných hodnôt v prípade potreby na vonkajšiu úroveň hluku opísanej v odseku 2 písm. b) a montáž schválených motorov do vozidla a súvisiace ustanovenia na flexibilitu opísanú v odsekoch 2 písm. a) a 3 s cieľom zabezpečiť, že bude dodržaná vysoká úroveň ochrany životného prostredia.

5. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 57 prijať delegované akty týkajúce sa podrobných technických požiadaviek na vonkajšiu úroveň hluku, a to v prípade potreby vrátane skúšobných postupov a limitných hodnôt, a na montáž schválených motorov do vozidla, pokiaľ ide o emisie znečisťujúcich látok, a súvisiace ustanovenia na flexibilitu s cieľom zabezpečiť, aby bola dodržaná vysoká úroveň ochrany životného prostredia.

 

Tieto špecifické požiadavky musia byť také, aby zvyšovali alebo aspoň zachovávali úroveň ochrany životného prostredia poskytovanú na základe smerníc uvedených v článku 62 ods. 1 a prípadne v článku 63.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     146

Návrh nariadenia

Článok 10 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Postupy typového schváleniecelého vozidla

Postupy typového schválenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     147

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Výrobca si môže zvoliť jeden z týchto postupov:

1. Pri žiadosti o typové schválenie celého vozidla si môže výrobca zvoliť jeden z týchto postupov:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     148

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) viacstupňové typové schválenie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     149

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – pododseky 1a a 1b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Okrem toho môže výrobca vybrať viacstupňové schválenie.

 

V prípade typového schválenia systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek sa uplatňuje postup jednostupňového typového schválenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     150

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Postup postupného typového schválenia je schvaľovací postup vozidla, ktorý pozostáva z postupného zhromažďovania celého súboru osvedčení o typovom schválení EÚ systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek týkajúcich sa vozidla, ktoré v konečnom stupni vedú k schváleniu celého vozidla;

Postupné typové schválenie je schvaľovací postup vozidla, ktorý pozostáva z postupného zhromažďovania celého súboru osvedčení o typovom schválení EÚ systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek tvoriacich časť vozidla, ktoré v konečnom stupni vedú k schváleniu celého vozidla;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     151

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Viacstupňové typové schválenie sa udeľuje nedokončenému alebo dokončovanému typu vozidla, ktoré zodpovedá údajom informačnej zložky a ktoré spĺňa technické požiadavky stanovené v príslušných regulačných aktoch uvedených v prílohe I, pričom sa zohľadní stupeň dokončenia vozidla.

3. Viacstupňové typové schválenie sa udeľuje nedokončenému alebo dokončovanému typu vozidla, ktoré zodpovedá údajom informačnej zložky a ktoré spĺňa technické požiadavky ustanovené v príslušných regulačných aktoch uvedených v prílohe I, pričom sa zohľadní stupeň dokončenia vozidla.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     152

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Typové schvaľovanie konečného stupňa dokončenia sa udeľuje iba potom, ako schvaľovací orgán overil, že typové schválenie resp. schválenia vydané nedokončenému vozidlu osvedčujú, že typ vozidla schválený v konečnom stupni spĺňa všetky technické požiadavky uplatniteľné na kategóriu vozidla, pre ktorú sa udeľuje typové schválenie dokončovaného vozidla a v čase, keď sa udeľuje toto typové schválenie.

4. Typové schválenie konečného stupňa dokončenia sa udeľuje potom, ako schvaľovací orgán overil, že typovo schválené vozidlo v konečnom stupni spĺňa v tom čase všetky uplatniteľné technické požiadavky. Zahŕňa to kontrolu dokumentácie všetkých požiadaviek, na ktoré sa vzťahuje typové schválenie nedokončeného vozidla udelené v rámci viacstupňového postupu, aj keď bolo vydané pre inú kategóriu alebo subkategóriu vozidla.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     153

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Výber schvaľovacieho postupu nesmie ovplyvniť uplatniteľné regulačné požiadavky, ktoré musí schválený typ vozidla spĺňať v čase vydania typového schválenia celého vozidla.

5. Výber schvaľovacieho postupu nesmie ovplyvniť uplatniteľné požiadavky, ktoré musí schválený typ vozidla spĺňať v čase vydania typového schválenia celého vozidla.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     154

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Vykonávacie právomoci sú delegované na Komisiu s cieľom stanoviť vzory pre zaznamenávanie údajov vzhľadom na postupy typového schvaľovania uvedené v článku 54.

6. Komisia prijme v súlade s článkom 57 delegované akty s cieľom stanoviť postupy typového schvaľovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     155

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pokiaľ ide o určitý typ vozidla, môže sa predložiť len jedna žiadosť a môže sa predložiť len v jednom členskom štáte.

2. Pokiaľ ide o určitý typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, môže sa predložiť len jedna žiadosť a môže sa predložiť len v jednom členskom štáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     156

Návrh nariadenia

Článok 12 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Informácie, ktoré sa uvádzajú v žiadosti o typové schválenie

Informačná brožúra

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     157

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V informačnom dokumente, špecifikovanom vo vykonávacích právnych predpisoch, sa uvádzajú informácie, ktoré má žiadateľ poskytnúť.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     158

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Žiadateľ poskytuje schvaľovaciemu orgánu informačnú zložku. Informačná zložka musí obsahovať informačný dokument a všetky údaje, výkresy, fotografie a ostatné informácie požadované v ňom. Takéto informácie môžu byť poskytnuté v papierovej alebo elektronickej podobe.

Žiadateľ poskytuje schvaľovaciemu orgánu informačnú zložku.

 

Informačná zložka obsahuje:

 

a) informačný dokument;

 

b) všetky údaje, nákresy, fotografie a ostatné informácie;

 

c) v prípade vozidiel, uvedenie postupu(-ov) zvoleného(-ných) v súlade s článkom 10 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     159

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Informačná zložka môže mať papierovú alebo elektronickú podobu, podľa dostupnosti technických služieb a schvaľovacieho orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     160

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 57 s cieľom určiť informácie, ktoré sa musia poskytnúť schvaľovaciemu orgánu podľa tohto článku, a to so zreteľom na požiadavky stanovené v článku 13.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     161

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vykonávacie právomoci sú delegované na Komisiu s cieľom stanoviť vzory pre informačný dokument a informačnú zložku uvedené v článku 54.

Komisia prijme vykonávací akt s cieľom stanoviť vzory pre informačný dokument a informačnú zložku. Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 55 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     162

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

K žiadosti o postupné typové schválenie musí byť priložená informačná zložka a kompletný súbor osvedčení o typovom schválení požadovaných podľa každého uplatniteľného samostatného aktu, predpisov EHK OSN alebo kódexov OECD uvedených v prílohe I.

K žiadosti o postupné typové schválenie musí byť priložená informačná zložka v súlade s článkom 12 a kompletný súbor osvedčení o typovom schválení požadovaných podľa každého uplatniteľného aktu, predpisov EHK OSN alebo kódexov OECD uvedených v prílohe I.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     163

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. K žiadosti o jednostupňové typové schválenie musí byť priložená informačná zložka obsahujúca príslušné informácie týkajúce sa aktov uvedených v prílohe I.

2. K žiadosti o jednostupňové typové schválenie musí byť priložená informačná zložka v súlade s článkom 12, ktorá obsahuje príslušné informácie týkajúce sa aktov uvedených v prílohe I.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     164

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V prílohe postupu zmiešaného typového schválenia, k informačnej zložke musí byť priložený jeden alebo viacero osvedčení o typovom schválení požadovaných každým z uplatňovaných samostatných aktov, predpisov EHK OSN alebo kódexov OECD uvedených v prílohe I a v prípade, že nie je predložené žiadne osvedčenie o typovom schválení musí obsahovať príslušné informácie požadované vykonávacími opatreniami tohto nariadenia, ktoré sa týkajú aktov uvedených v prílohe I.

3. V prílohe postupu zmiešaného typového schválenia, k informačnej zložke musí byť priložený jeden alebo viacero osvedčení o typovom schválení požadovaných každým z uplatňovaných aktov, predpisov EHK OSN alebo kódexov OECD uvedených v prílohe I a v prípade, že nie je predložené žiadne osvedčenie o typovom schválení musí obsahovať príslušné informácie požadované vykonávacími opatreniami tohto nariadenia, ktoré sa týkajú aktov uvedených v prílohe I.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     165

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Informácie uvedené v bodoch a) a b) sa môžu poskytnúť v súlade s odsekom 2.

Informácie uvedené v bodoch a) a b) sa môžu poskytnúť v súlade s odsekom 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     166

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Schvaľovací orgán môže na odôvodnenú žiadosť vyzvať výrobcu, aby poskytol akékoľvek ďalšie informácie potrebné na to, aby bolo možné rozhodnúť o tom, ktoré skúšky sa požadujú alebo aby sa uľahčilo ich vykonanie.

5. netýka sa slovenskej verzie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     167

Návrh nariadenia

Článok 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Postup, ktorý sa má dodržať pri typovom schválení EÚ systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek

vypúšťa sa

Výrobca predkladá žiadosť schvaľovaciemu orgánu.

 

Môže sa podať len jedna žiadosť týkajúca sa príslušného typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a môže sa podať len v jednom členskom štáte.

 

Pre každý typ, ktorý má byť schválený, sa podáva samostatná žiadosť.

 

Odôvodnenie

Tento článok bol zahrnutý do článkov 10 a 11.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     168

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Schvaľovacie orgány udeľujú typové schválenie EÚ len potom, ako sa presvedčili, že boli implementované postupy zhody výroby uvedené v článku 19 a že typ vozidla, systém, komponent lebo samostatná technická jednotka spĺňa uplatniteľné požiadavky.

1. Schvaľovacie orgány udeľujú typové schválenie EÚ po overení zhody postupov výroby, ako je uvedené v článku 19, a súladu typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky s uplatniteľnými požiadavkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     169

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak schvaľovací orgán zistí, že typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktorý napriek tomu, že spĺňa požadované ustanovenia vážne ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky alebo vážne poškodzuje životné prostredie alebo vážne poškodzuje verejné zdravie alebo v prípade traktorov vážne ohrozuje bezpečnosť posádky, môže udelenie typového schválenia EÚ zamietnuť. V tomto prípade bezodkladne pošle schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov a Komisii podrobné informácie, v ktorých vysvetlí dôvody svojho rozhodnutia a uvedie dôkazy svojich zistení.

3. Ak schvaľovací orgán zistí, že typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktorý napriek tomu, že spĺňa požadované ustanovenia, vážne ohrozuje bezpečnosť alebo môže vážne poškodiť životné prostredie alebo verejné zdravie, alebo vážne ohrozuje bezpečnosť posádky, môže udelenie typového schválenia EÚ zamietnuť. V tomto prípade bezodkladne pošle schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov a Komisii podrobné informácie, v ktorých vysvetlí dôvody svojho rozhodnutia a uvedie dôkazy svojich zistení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     170

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Osvedčenia o typovom schválení EÚ sa číselne označujú v súlade s harmonizovaným systémom.

4. Osvedčenia o typovom schválení EÚ sa číselne označujú v súlade s harmonizovaným systémom, ktorý ustanovila Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu. Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 55 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     171

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Do 20 pracovných dní schvaľovací orgán zašle schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov kópiu osvedčenia o typovom schválení EÚ vozidla spolu s prílohami za každý typ vozidla, ktorý schválil. Papierovú kópiu môže nahradiť elektronický súbor.

5. Do 20 pracovných dní schvaľovací orgán zašle schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov prostredníctvom spoločného bezpečného elektronického systému výmeny informácií kópiu osvedčenia o typovom schválení EÚ vozidla spolu s prílohami za každý typ vozidla, ktorý schválil.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     172

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Schvaľovací orgán zašle raz za tri mesiace schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov zoznam systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktorým v predchádzajúcom období udelil, zamietol udeliť alebo odňal typové schválenie alebo ho zmenil a doplnil.

7. Schvaľovací orgán zašle raz za tri mesiace schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov zoznam typových schválení EÚ, ktoré v predchádzajúcom období udelil, zmenil a doplnil, zamietol udeliť alebo odňal v prípade systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     173

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. Schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ, zašle na žiadosť schvaľovacieho orgánu iného členského štátu danému orgánu kópiu tohto osvedčenia o typovom schválení EÚ s prílohami do 20 pracovných dní od doručenia tejto žiadosti. Papierovú kópiu môže nahradiť elektronický súbor.

8. Schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ, zašle na žiadosť schvaľovacieho orgánu iného členského štátu danému orgánu prostredníctvom spoločného zabezpečeného elektronického systému výmeny informácií kópiu vyžiadaného osvedčenia o typovom schválení EÚ s prílohami do 20 pracovných dní od doručenia tejto žiadosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     174

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. Ak to Komisia vyžaduje, schvaľovací orgán jej musí poskytnúť informácie uvedené v odsekoch 5 až 8.

9. netýka sa slovenskej verzie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     175

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. Schvaľovací orgán musí pripraviť informačnú dokumentáciu, ktorá obsahuje informačnú zložku, ktorej súčasťou sú skúšobné protokoly a všetky ostatné dokumenty, ktoré k informačnej zložke doplnila technická služba alebo schvaľovací orgán počas výkonu svojich úloh. Informačná zložka obsahuje súpis uvádzajúci obsah informačného zväzku, ktorý je vhodne očíslovaný alebo inak označený tak, aby zreteľne označoval všetky strany, formát tohto dokladu je taký, aby uvádzal záznam postupných krokov v riadení typového schválenia EÚ, najmä dátumy revízií a aktualizácie.

10. Schvaľovací orgán musí pripraviť informačnú dokumentáciu, ktorá obsahuje informačnú zložku, ktorej súčasťou sú skúšobné protokoly a všetky ostatné dokumenty, ktoré k informačnej zložke doplnila technická služba alebo schvaľovací orgán počas výkonu svojich úloh. Informačná dokumentácia obsahuje súpis uvádzajúci obsah informačného zväzku, ktorý je vhodne očíslovaný alebo inak označený tak, aby zreteľne označoval všetky strany a formát každého dokladu je taký, aby uvádzal záznam postupných krokov v riadení typového schválenia EÚ, najmä dátumy revízií a aktualizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     176

Návrh nariadenia

Článok 16 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osobitné ustanovenia týkajúce sa osvedčenia o typovom schválení

Osobitné ustanovenia týkajúce sa osvedčenia o typovom schválení

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     177

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Osvedčenie o typovom schválení musí v podobe príloh obsahovať:

1. Osvedčenie o typovom schválení musí v podobe príloh obsahovať:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     178

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) informačnú dokumentáciu uvedenú v článku 15;

a) informačnú dokumentáciu uvedenú v článku 15 ods. 10;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     179

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) vyplnený vzor osvedčenia o zhode.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     180

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Osvedčenie o typovom schválení sa vydáva na základe vzoru stanoveného vo vykonávacom akte k tomuto nariadeniu:

2. Osvedčenie o typovom schválení sa vydáva na základe vzoru, ktorý stanovila Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu. Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 55 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     181

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) vyplní podľa vzoru osvedčenia o typovom schválení stanovenom vo vykonávacom akte k tomuto nariadeniu všetky príslušné časti osvedčenia o typovom schválení EÚ vrátane výsledkov skúšok, ktorú sú k nim pripojené;

a) vyplní všetky príslušné časti osvedčenia o typovom schválení EÚ vrátane výsledkov skúšok, ktoré sú k nim pripojené;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     182

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Komisia stanoví prostredníctvom vykonávacieho aktu vzorový zoznam výsledkov testov uvedených pod písmenom a) tohto odseku. Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 55 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     183

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V prípade typového schválenia EÚ, na platnosť ktorého boli v súlade s článkom 26 uložené obmedzenia alebo vo vzťahu ku ktorému boli zrušené určité ustanovenia aktov, sa tieto obmedzenia alebo zrušenia uvedú v osvedčení o typovom schválení EÚ.

4. V prípade typového schválenia EÚ, na platnosť ktorého boli v súlade s článkom 26 uložené obmedzenia alebo vo vzťahu ku ktorému boli zrušené určité ustanovenia tohto nariadenia alebo delegovaných a vykonávacích aktov prijatých podľa tohto nariadenia, sa tieto obmedzenia alebo zrušenia uvedú v osvedčení o typovom schválení EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     184

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Ak si výrobca zvolí postup zmiešaného typového schválenia, schvaľovací orgán vyplní v informačnom dokumente údaje ku skúšobnému protokolu stanovené regulačnými aktmi, pre ktoré nie je k dispozícii žiadne osvedčenie o typovom schválení EÚ. Vykonávacie právomoci sú delegované na Komisiu s cieľom stanoviť vzor pre takýto dokument uvedený v článku 54.

5. Ak si výrobca zvolí postup zmiešaného typového schválenia, schvaľovací orgán doplní informačný dokument o odkazy na skúšobný protokol, stanovené vykonávacím aktom uvedeným v článku 18 ods. 1, pre ktoré nie je k dispozícii žiadne osvedčenie o typovom schválení EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     185

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Keď si výrobca zvolí postup jednostupňového typového schválenia, schvaľovací orgán zostaví zoznam uplatniteľných požiadaviek alebo aktov a pripojí tento zoznam k osvedčeniu o typovom schválení EÚ. Vykonávacie právomoci sú delegované na Komisiu s cieľom stanoviť vzor pre takýto zoznam uvedený v článku 54.

6. Keď si výrobca zvolí postup jednostupňového typového schválenia, schvaľovací orgán zostaví zoznam uplatniteľných požiadaviek alebo aktov a pripojí tento zoznam k osvedčeniu o typovom schválení EÚ. Komisia schváli vzor takéhoto zoznamu prostredníctvom vykonávacieho aktu. Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 55 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     186

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Typové schválenie EÚ sa udeľuje vzhľadom na systém, ktorý sa zhoduje s údajmi uvedenými v informačnej zložke a ktorý spĺňa technické požiadavky stanovené v príslušnom akte uvedenom v prílohe I.

1. Typové schválenie EÚ sa udeľuje vzhľadom na systém, ktorý sa zhoduje s údajmi uvedenými v informačnej zložke a ktorý spĺňa technické požiadavky stanovené v príslušných aktoch uvedených v prílohe I.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     187

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Typové schválenie EÚ pre komponent alebo samostatnú technickú jednotku sa udeľuje vzhľadom na komponent alebo samostatnú technickú jednotku, ktorý(-á) sa zhoduje s údajmi uvedenými v informačnej zložke a ktorý(-á) spĺňa technické požiadavky stanovené v príslušnom akte uvedenom v prílohe I.

2. netýka sa slovenskej verzie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     188

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak sa na komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré sú alebo nie sú určené na opravu, servis alebo údržbu, tiež vzťahuje systém typového schválenia vo vzťahu k vozidlu, nevyžaduje sa ďalšie schválenie komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, pokiaľ to neustanovuje príslušný regulačný akt uvedený v prílohe I.

3. Ak sa na komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré sú alebo nie sú určené na opravu, servis alebo údržbu, tiež vzťahuje systém typového schválenia vo vzťahu k vozidlu, nevyžaduje sa ďalšie schválenie komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, pokiaľ to neustanovujú príslušné regulačné akty uvedené v prílohe I.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     189

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V týchto prípadoch sa v osvedčení o typovom schválení EÚ uvedú všetky obmedzenia jeho použitia a uvedú sa osobitné podmienky jeho montáže.

V týchto prípadoch sa v osvedčení o typovom schválení EÚ uvedú všetky obmedzenia použitia komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a uvedú sa osobitné podmienky jeho montáže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     190

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 4 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak tento komponent alebo samostatnú technickú jednotku výrobca vozidla namontuje, v čase schválenia vozidla sa musí overiť dodržanie platných obmedzení na použitie alebo podmienok montáže.

Keď tento komponent alebo samostatnú technickú jednotku výrobca vozidla namontuje, v čase schválenia vozidla sa musí overiť dodržanie platných obmedzení použitia alebo podmienok montáže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     191

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Skúšobné postupy a osobitné vybavenie a nástroje určené na vykonávanie daných skúšok sú opísané v daných aktoch.

Skúšobné postupy uvedené v prvom pododseku a osobitné vybavenie a nástroje určené na vykonávanie daných skúšok sú tie, ktoré sú ustanovené v príslušných aktoch uvedených v prílohe I.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     192

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Komisia prijme vykonávací akt s cieľom ustanoviť všeobecné požiadavky na skúšobný protokol. Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 55 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     193

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Výrobca dá schvaľovaciemu orgánu k dispozícii toľko vozidiel, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, koľko sa požaduje podľa príslušných aktov na vykonanie požadovaných skúšok.

2. Výrobca dá schvaľovaciemu orgánu k dispozícii toľko vozidiel, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, koľko sa požaduje podľa príslušných aktov uvedených v prílohe I na vykonanie požadovaných skúšok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     194

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Virtuálne skúšobné metódy sa môžu použiť ako alternatíva ku skúšobným postupom uvedeným v odseku 1 na požiadanie výrobcu so súhlasom schvaľovacieho orgánu a vzhľadom na dané požiadavky uvedené v delegovaných aktoch prijatých podľa tohto nariadenia.

4. So súhlasom schvaľovacieho orgánu sa môžu virtuálne skúšobné metódy použiť ako alternatíva ku skúšobným postupom uvedeným v odseku 1 na požiadanie výrobcu a vzhľadom na dané požiadavky stanovené v delegovaných aktoch uvedených v odseku 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     195

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Virtuálne skúšobné metódy musia spĺňať požiadavky stanovené v delegovaných aktoch prijatých podľa tohto nariadenia.

5. Virtuálne skúšobné metódy musia spĺňať požiadavky stanovené v delegovaných aktoch uvedených v odseku 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     196

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Komisii je delegovaná právomoc prijať v súlade s článkom 57 delegovaný akt, v ktorom sa špecifikuje, ktoré požiadavky môžu byť predmetom virtuálneho skúšania a stanovujú sa v ňom podmienky, za ktorých sa musí virtuálne skúšanie prebiehať s cieľom zabezpečiť, aby výsledky získané prostredníctvom virtuálneho skúšania mali rovnaký význam ako výsledky získané prostredníctvom fyzických skúšok.

6. S cieľom zabezpečiť, aby výsledky získané prostredníctvom virtuálneho skúšania mali rovnaký význam ako výsledky získané prostredníctvom fyzického skúšania, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 57 prijať delegované akty týkajúce sa požiadaviek, ktoré môžu byť predmetom virtuálneho skúšania, a podmienok, za ktorých musí virtuálne skúšanie prebiehať.

 

Pri prijímaní týchto delegovaných aktov Komisia podľa toho, ako je to vhodné, vychádza z požiadaviek a postupov uvedených v prílohe XVI k smernici 2007/46/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     197

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Schvaľovací orgán, ktorý udeľuje typové schválenie EÚ, prijme, v prípade potreby v spolupráci so schvaľovacími orgánmi iných členských štátov, nevyhnutné opatrenia na overenie skutočnosti, že sa urobili primerané opatrenia na zabezpečenie zhody vyrábaných vozidiel, systémov, komponentov alebo prípadne samostatných technických jednotiek so schváleným typom.

1. netýka sa slovenskej verzie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     198

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Schvaľovací orgán, ktorý udeľuje typové schválenie celého vozidla, prijme potrebné opatrenia na overenie, či je osvedčenie o zhode, ktoré vydal výrobca, v súlade s článkom 24. Na tento účel schvaľovací orgán overí, že dostatočný počet vzoriek osvedčení o zhode je v súlade s článkom 24 a že výrobca vykonal primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby údaje v osvedčeniach o zhode boli správne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     199

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ, prijme v prípade potreby vo vzťahu k tomuto schváleniu v spolupráci so schvaľovacími orgánmi iných členských štátov nevyhnutné opatrenia na overenie skutočnosti, že opatrenia uvedené v odseku 1 sú naďalej primerané a prípadne že vyrábané vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky sa naďalej zhodujú so schváleným typom.

Schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ, prijme vo vzťahu k tomuto schváleniu, v prípade potreby v spolupráci so schvaľovacími orgánmi iných členských štátov, nevyhnutné opatrenia na overenie skutočnosti, že opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 1a sú naďalej primerané a prípadne že vyrábané vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky sa naďalej zhodujú so schváleným typom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     200

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Overenie na zabezpečenie skutočnosti, že sa vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky zhodujú so schváleným typom musí byť obmedzené na postupy stanovené vo vykonávacích aktoch k tomuto nariadeniu. Schvaľovací orgán členského štátu, ktorý udelil typové schválenie EÚ, môže na tento účel vykonať všetky kontroly alebo skúšky vo vzťahu k regulačnej požiadavke, ktorá je predmetom typového schválenia EÚ na vzorkách odobratých v priestoroch výrobcu vrátane výrobných zariadení.

S cieľom overiť, že sa vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka zhoduje so schváleným typom, schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ, môže na vzorkách odobratých v priestoroch výrobcu vrátane výrobných zariadení vykonať všetky kontroly alebo skúšky potrebné na zabezpečenie súladu s požiadavkami, ktoré sú predmetom typového schválenia EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     201

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ, zistí, že opatrenia uvedené v odseku 1 sa neuplatňujú, značne sa odchyľujú od dohodnutých opatrení a plánov kontroly alebo že sa prestali uplatňovať alebo sa už viac nepovažujú za primerané, hoci sa výroba neskončila, uplatní tento členský štát nevyhnutné opatrenia vrátane odňatia typového schválenia, aby zabezpečil správne dodržiavanie zhody výrobného postupu.

3. Ak schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ, zistí, že opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 1a sa neuplatňujú, značne sa odchyľujú od dohodnutých opatrení a plánov kontroly alebo že sa prestali uplatňovať, alebo sa už viac nepovažujú za primerané, hoci sa výroba neskončila, uplatní nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečil správne dodržiavanie postupu na dosiahnutie zhody výroby a odoberie typové schválenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     202

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 57 určí podrobné opatrenia, pokiaľ ide o zhodu výroby a s nimi súvisiace overovacie postupy. Pri prijímaní týchto delegovaných aktov Komisia vychádza z opatrení a postupov ustanovených v smernici 2003/37/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     203

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tento schvaľovací orgán v súlade s pravidlami stanovenými v tejto kapitole rozhodne o tom, ktorý postup sa má dodržať.

Tento schvaľovací orgán rozhodne o tom, ktorý z postupov stanovených v článku 21 sa má dodržať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     204

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade potreby môže po dohode s výrobcom rozhodnúť o tom, že sa má udeliť nové typové schválenie EÚ alebo nové jednotlivé schválenie.

V prípade potreby môže schvaľovací orgán po porade s výrobcom rozhodnúť o tom, že sa má udeliť nové typové schválenie EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     205

Návrh nariadenia

Článok 21 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osobitné ustanovenia o vozidlách, systémoch, komponentoch alebo samostatných technických jednotkách

Revízia a rozšírenie typového schvaľovania EÚ

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     206

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) nadobudnú platnosť nové požiadavky podľa ktorýchkoľvek aktov, ktoré sa uplatňujú na schválený typ vozidla alebo schválený systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku.

c) začnú sa uplatňovať nové požiadavky podľa ktoréhokoľvek aktu uvedeného v prílohe I, ktoré sa uplatňujú na schválený typ vozidla alebo schválený systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     207

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Ak sú nové požiadavky uvedené v odseku 2 písm. c) z technického hľadiska nepodstatné pre tento typ vozidla alebo ak sa týkajú iných kategórií vozidiel než tej, do ktorej vozidlo patrí, nevyžaduje sa žiadna zmena a doplnenie typového schválenia vozidla.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     208

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) nové požiadavky v ktoromkoľvek akte uplatniteľné na schválený typ vozidla sa stanú povinnými pre evidenciu, predaj alebo uvedenie nových vozidiel do prevádzky a schválenie nie je možné primerane aktualizovať;

a) nové požiadavky v ktoromkoľvek akte uplatniteľné na schválený typ vozidla sa stanú povinnými pre uvedenie na trh, evidenciu alebo uvedenie nových vozidiel do prevádzky a schválenie nie je možné primerane aktualizovať;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     209

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) schválenie bolo odňaté v súlade s článkom 19 ods. 3 alebo článkom 37 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     210

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Výrobca použije vzor osvedčenia o zhode uvedený vo vykonávacích opatreniach podľa článku 54.

2. Výrobca použije na osvedčenie o zhode vzor, ktorý stanovila Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu. Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 55 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     211

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Pokiaľ nebola s kupujúcim vozidla uzavretá iná dohoda, osvedčenie o zhode musí byť v úradnom jazyku členského štátu, kde bolo vozidlo zakúpené.

3. Pokiaľ nebola s kupujúcim vozidla uzavretá iná dohoda, osvedčenie o zhode musí byť v jednom z úradných jazykov Únie podľa výberu výrobcu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     212

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Osvedčenie o zhode je navrhnuté tak, aby sa predišlo falšovaniu. Z tohto dôvodu sa použije papier, ktorý je chránený buď farebnou grafikou alebo vodotlačou, ktorá obsahuje identifikačnú značku výrobcu.

4. Osvedčenie o zhode je navrhnuté tak, aby sa predišlo falšovaniu. Z tohto dôvodu sa použije papier, ktorý je chránený primeranými prostriedkami, ako sú farebná grafika alebo vodotlač, ktorá obsahuje identifikačnú značku výrobcu.

Odôvodnenie

Existuje omnoho viac možností ochrany osvedčenia o zhode, napríklad hologramy; výber by sa mal ponechať na výrobcovi, pričom nariadenie by malo uvádzať len niekoľko nezáväzných príkladov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     213

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Osvedčenie o zhode sa vyplní v celom rozsahu a neobsahuje žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o iné použitie vozidla, než je uvedené v regulačnom akte.

5. Osvedčenie o zhode sa vyplní v celom rozsahu. Neobsahuje žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o iné použitie vozidla, než tie, ktoré stanoví Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 55 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     214

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. V prípade nedokončeného alebo dokončovaného typu vozidla výrobca vyplní len tie body na strane 2 osvedčenia o zhode, ktoré boli v prebiehajúcom stupni schválenia typu doplnené alebo zmenené a v prípade potreby priloží k tomuto osvedčeniu všetky osvedčenia o zhode, ktoré boli dodané v predchádzajúcom stupni.

6. V prípade nedokončeného alebo dokončovaného typu vozidla výrobca vyplní len tie body osvedčenia o zhode, ktoré boli v prebiehajúcom stupni schválenia typu doplnené alebo zmenené a v prípade potreby priloží k tomuto osvedčeniu všetky osvedčenia o zhode, ktoré boli dodané v predchádzajúcich stupňoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     215

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, môže výrobca zasielať údaje alebo informácie uvedené v osvedčení o zhode evidenčnému orgánu v členskom štáte elektronicky.

9. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, môže výrobca zasielať osvedčenie o zhode evidenčnému orgánu v členskom štáte elektronicky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     216

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. Duplikát osvedčenia o zhode môže vydať len výrobca. Slovo „duplikát“ musí byť jasne viditeľné na lícnej strane každého duplikátu osvedčenia.

10. Duplikát osvedčenia o zhode vydáva len výrobca. Slovo „duplikát“ je jasne viditeľné na lícnej strane každého duplikátu osvedčenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     217

Návrh nariadenia

Článok 25 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Značka typového schválenia

Povinný štítok s náležitým označením vozidiel a značka typového schválenia komponentov alebo samostatných technických jednotiek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     218

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek -1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1a. Výrobca vozidla pripevní na každé vozidlo vyrobené v zhode so schváleným typom povinný štítok s náležitým označením, ktoré sa vyžaduje na základe príslušného delegovaného alebo vykonávacieho aktu prijatého podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     219

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Výrobca komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, či už je alebo nie súčasťou systému, pripevní na každý komponent alebo na každú jednotku vyrábanú v zhode so schváleným typom značku typového schválenia, ktorú vyžaduje príslušný delegovaný akt podľa tohto nariadenia alebo príslušný predpis EHK OSN alebo kódex OECD.

1. Výrobca komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, či už je alebo nie súčasťou systému, pripevní na každý komponent alebo samostatnú technickú jednotku vyrábanú v zhode so schváleným typom značku typového schválenia, ktorú vyžaduje príslušný delegovaný alebo vykonávací akt prijatý podľa tohto nariadenia alebo príslušný predpis EHK OSN alebo kódex OECD.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     220

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Značka typového schválenia EÚ je vyhotovená podľa vzoru stanoveného vo vykonávacích predpisoch k tomuto nariadeniu.

3. Značka typového schválenia EÚ zodpovedá vzoru stanovenému Komisiou prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 55 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     221

Návrh nariadenia

Kapitola IX – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

VÝNIMKY A NEZLUČITEĽNOSŤ TECHNOLÓGIE ALEBO KONCEPCIE S DELEGOVANÝMI AKTAMI ALEBO PREDPISMI EHK OSN

VÝNIMKY PRE NOVÉ TECHNOLÓGIE ALEBO NOVÉ KONCEPCIE

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     222

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Výrobca môže požiadať o typové schválenie EÚ vzhľadom na typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktorá zahŕňa nové technológie alebo koncepcie, ktoré sú nezlučiteľné s jedným alebo viacerými aktmi alebo požiadavkami uvedenými v prílohe I.

1. Výrobca môže požiadať o typové schválenie EÚ vzhľadom na typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktorá zahŕňa nové technológie alebo koncepcie, ktoré sú nezlučiteľné s jedným alebo viacerými aktmi uvedenými v prílohe I.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     223

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) v žiadosti sa uvádzajú dôvody, prečo dané technológie alebo koncepcie spôsobujú, že systém, komponent alebo samostatná technická jednotka sú nezlučiteľné s požiadavkami;

a) v žiadosti sa uvádzajú dôvody, prečo dané technológie alebo koncepcie spôsobujú, že systém, komponent alebo samostatná technická jednotka sú nezlučiteľné s jedným alebo viacerými aktmi uvedenými v prílohe I;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     224

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) v žiadosti sú opísané bezpečnostné dôsledky a dôsledky pre životné prostredie novej technológie a opatrení prijatých s cieľom zabezpečiť, že v porovnaní s požiadavkami, z ktorých sa žiada výnimka, sa zabezpečí minimálne rovnaká úroveň bezpečnosti a ochrany životného prostredia;

b) v žiadosti sú opísané bezpečnostné dôsledky a dôsledky pre životné prostredie novej technológie a opatrení prijatých s cieľom zabezpečiť minimálne rovnakú úroveň bezpečnosti a ochrany životného prostredia, akú stanovujú požiadavky, z ktorých sa žiada výnimka;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     225

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Udelenie takýchto typových schválení EÚ, z ktorých sú vyňaté nové technológie alebo nové koncepcie, povoľuje Komisia. Povolenie sa vydáva formou vykonávacieho aktu. Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 55 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     226

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Do prijatia rozhodnutia Komisie o povolení môže schvaľovací orgán udeliť predbežné schválenie, platné len na území daného členského štátu, vzhľadom na typ vozidla, na ktorý sa vzťahuje požadovaná výnimka. Schvaľovací orgán o tom bezodkladne informuje Komisiu a ostatné členské štáty prostredníctvom súboru, ktorý obsahuje informáciu uvedenú v odseku 2.

3. Do prijatia rozhodnutia Komisie o povolení môže schvaľovací orgán udeliť typu vozidla, na ktorý sa vzťahuje požadovaná výnimka, typové schválenie EÚ, ktoré však bude iba predbežné a platné len na území daného členského štátu, . Schvaľovací orgán o tom bezodkladne informuje Komisiu a ostatné členské štáty prostredníctvom súboru, ktorý obsahuje informáciu uvedenú v odseku 2.

 

Dočasná povaha a obmedzená územná platnosť musí byť zrejmá zo záhlavia osvedčenia o typovom schválení a zo záhlavia osvedčenia o zhode. Komisia prijme vykonávacie predpisy s cieľom zabezpečiť harmonizované vzory osvedčenia o typovom schválení a osvedčenia o zhode. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 55 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     227

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Udeľovanie výnimky pre nové technológie alebo nové koncepcie musí povoliť Komisia v súlade s postupmi uvedenými v článku 55 ods. 2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     228

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak je to vhodné, rozhodnutie o povolení aj presne stanovuje či jeho platnosť podlieha nejakým obmedzeniam. Vo všetkých prípadoch nemá byť platnosť schválenia kratšia ako 36 mesiacov.

Ak je to vhodné, v povolení Komisie uvedenom v odseku 3 sa aj presne stanovuje, či podlieha nejakým obmedzeniam. Vo všetkých prípadoch je typové schválenie platné minimálne 36 mesiacov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     229

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 6 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vozidlá vyrábané v súlade s predbežných schválením pred jeho zrušením je však povolené evidovať, predávať alebo uviesť do prevádzky v každom členskom štáte, ktorý prijal predbežné schválenie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     230

Návrh nariadenia

Článok 27 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Požadované opatrenie

Následná potreba úpravy delegovaných a vykonávacích aktov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     231

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak Komisia povolila udelenie výnimky podľa článku 26, bezodkladne podnikne kroky potrebné na upravenie delegovaných aktov alebo požiadaviek týkajúcich sa technologického rozvoja.

Ak Komisia povolila udelenie výnimky podľa článku 26, bezodkladne podnikne kroky potrebné na upravenie delegovaných alebo vykonávacích aktov týkajúcich sa technologického rozvoja.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     232

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak sa výnimka podľa článku 26 týka predpisu EHK OSN, Komisia navrhne zmenu a doplnenie príslušného predpisu EHK OSN v súlade s postupom, ktorý sa uplatňuje podľa revidovanej dohody z roku 1958.

Ak sa výnimka podľa článku 26 týka predpisu EHK OSN, Komisia navrhne zmenu a doplnenie príslušného predpisu EHK OSN v súlade s postupom, ktorý sa uplatňuje podľa dohody Hospodárskej komisie OSN pre Európu o prijatí jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenia a časti, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách, a o podmienkach vzájomného uznávania udelených schválení na základe týchto predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     233

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hneď po zmenení a doplnení príslušných aktov alebo požiadaviek sa zruší každé obmedzenie viazané k tejto výnimke.

Hneď po zmenení a doplnení príslušných aktov sa zruší každé obmedzenie v rozhodnutí Komisie, ktorým sa povolila táto výnimka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     234

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokiaľ neboli prijaté potrebné opatrenia na prispôsobenie delegovaných aktov a požiadaviek, môže sa na žiadosť členského štátu, ktorý vydal schválenie, rozhodnutím Komisie prijatým v súlade s postupom uvedeným v článku 55 ods. 2 predĺžiť doba platnosti výnimky.

Pokiaľ neboli prijaté potrebné opatrenia na prispôsobenie delegovaných aktov, Komisia môže na žiadosť členského štátu, ktorý vydal schválenie, povoliť predĺženie platnosti výnimky. Povolenie sa vydáva formou vykonávacieho aktu. Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 55 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     235

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výrobca môže požiadať o vnútroštátne typové schválenie typu vozidla vyrábaného v malých sériách v rámci kvantitatívnych limitov stanovených v časti 1 prílohy II.

Výrobca môže požiadať o vnútroštátne typové schválenie typu vozidla vyrábaného v malých sériách v rámci kvantitatívnych ročných limitov stanovených v časti 1 prílohy II. Tieto obmedzenia sa uplatňujú na sprístupnenie na trhu, evidenciu alebo uvedenie do prevádzky vozidiel schváleného typu na trhu každého členského štátu v danom roku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     236

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pre takéto schválenie môže vnútroštátny orgán, ak má na to primerané dôvody, zrušiť jedno alebo viacero ustanovení jedného alebo viacero aktov uvedených v prílohe I, za predpokladu, že stanovil alternatívne požiadavky.

Pre vnútroštátne typové schválenie malých sérií môže schvaľovací orgán, ak má na to primerané dôvody, zrušiť jedno alebo viacero ustanovení jedného alebo viacerých aktov uvedených v prílohe I, za predpokladu, že presne stanoví alternatívne požiadavky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     237

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V osvedčení o typovom schválení sa presne stanoví obsah výnimiek udelených podľa odseku 1. Na účely tohto článku, osvedčenie o typovom schválení sa vypracuje podľa vzoru stanoveného vo vykonávacích predpisoch, ale nesmie sa tam nachádzať záhlavie v znení „osvedčenie o typovom schválení EÚ“. Osvedčenia o typovom schválení sa číselne označujú v súlade s týmto nariadením.

4. Osvedčenie o typovom schválení pre vozidlá typovo schválené v súlade s týmto článkom sa vypracuje podľa vzoru uvedeného v článku 16 ods. 2, ale nesmie mať záhlavie v znení „osvedčenie o typovom schválení EÚ vozidla“ a zároveň sa v ňom presne uvedie, čo je obsahom zrušení vykonaných podľa odseku 1. Osvedčenia o typovom schválení sa číselne označujú v súlade so systémom číslovania uvedeným v článku 15 ods. 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     238

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. Na žiadosť žiadateľa, ktorý si želá predať, zaevidovať alebo uviesť do prevádzky vozidlo v inom členskom štáte, poskytne schvaľovací orgán, ktorý udelil schválenie, žiadateľovi kópiu osvedčenia o typovom schválení vrátane informačnej dokumentácie. Vnútroštátny orgán povolí predaj, evidenciu tohto vozidla alebo jeho uvedenie do prevádzky, pokiaľ nie je odôvodnene presvedčený, že technické ustanovenia, podľa ktorých bolo vozidlo schválené, nie sú rovnocenné s jeho ustanoveniami.

9. Na žiadosť žiadateľa o vnútroštátne typové schválenie malých sérií, ktorý si želá uviesť na trh alebo zaevidovať vozidlo v inom členskom štáte, poskytne schvaľovací orgán, ktorý udelil vnútroštátne typové schválenie malých sérií, tomuto žiadateľovi kópiu osvedčenia o typovom schválení vrátane informačnej dokumentácie. Orgán typového schvaľovania tohto druhého členského štátu povolí uvedenie na trh, evidenciu vozidla alebo jeho uvedenie do prevádzky, ak nemá oprávnené dôvody domnievať sa, že technické ustanovenia, podľa ktorých bolo vozidlo schválené, nie sú rovnocenné s jeho ustanoveniami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     239

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Žiadosť o jednotlivé schválenie predkladá výrobca alebo vlastník vozidla. Môže ju podať aj osoba, ktorá má sídlo v Spoločenstve a zastupuje výrobcu alebo vlastníka vozidla.

1. Žiadosť o jednotlivé schválenie predkladá výrobca alebo vlastník vozidla. Môže ju podať aj osoba, ktorá má sídlo v Únii a zastupuje vlastníka vozidla. Na požiadanie vlastníka vozidla alebo osoby so sídlom Únii, ktorá ho zastupuje, schvaľovacie orgány udelia jednotlivé schválenie vozidlu, ktoré sa zhoduje s opisom pripojeným k žiadosti a spĺňa požiadavky tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     240

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V rámci postupu jednotlivého schválenia schvaľovacie orgány osvedčujú, že vozidlo spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky.

2. V rámci postupu jednotlivého schválenia schvaľovacie orgány osvedčujú, že vozidlo je v súlade s príslušnými aktmi uvedenými v prílohe I.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     241

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Žiadosti o jednotlivé schválenie sa môžu vzťahovať na maximálne 15 vozidiel rovnakého typu.

4. Žiadosti o jednotlivé schválenie sa môžu vzťahovať na maximálne 15 vozidiel rovnakého typu za kalendárny rok na jedného žiadateľa a na jeden členský štát.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     242

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Po udelení schválenia schvaľovací orgán bezodkladne vydá osvedčenie o jednotlivom schválení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     243

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 4b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4b. Formát osvedčenia o jednotlivom schválení je založený na vzore osvedčenia o typovom schválení EÚ, uvedenom v článku 16 ods. 2, a obsahuje aspoň informácie potrebné na vyplnenie žiadosti o evidenciu, ako je stanovené v smernici Rady 1999/37/ES o registračných dokumentoch pre vozidlá1.

 

Osvedčenia o jednotlivom schválení nemajú uvedený nadpis „Typové schválenie vozidla EÚ“. V osvedčení o jednotlivom schválení je uvedené identifikačné číslo príslušného vozidla.

 

_____________

 

1 Ú. v. ES L 138, 1.6.1999, s. 57.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     244

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Tento článok sa týka vozidiel, ktoré v čase podania žiadosti o jednotlivé schválenie nezískali správne povolenie na uvedenie do prevádzky vrátane jeho identifikácie a vydanie evidenčného čísla vrátane dočasných alebo krátkodobých evidencií alebo evidencie na úžitkové účely alebo uvedenie do prevádzky či boli evidované alebo uvedené do prevádzky menej ako šesť mesiacov.

5. Tento článok sa týka vozidiel, ktoré v čase podania žiadosti o jednotlivé schválenie neboli v minulosti uvedené na trh, ani sa ešte neuskutočnilo ich uvedenie do prevádzky, ktoré zahŕňa identifikáciu a vydanie evidenčného čísla vrátane dočasnej alebo krátkodobej evidencie alebo evidencie na úžitkové účely, alebo boli uvedené na trhu menej ako šesť mesiacov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     245

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Schvaľovací orgán môže vozidlu udeliť výnimku zo súladu s jedným alebo viacerými aktmi uvedenými v prílohe I, za predpokladu že schvaľovací orgán stanoví alternatívne požiadavky a má primerané dôvody na udelenie takejto výnimky.

Schvaľovací orgán môže vozidlu udeliť výnimku zo súladu s požiadavkami stanovenými v prílohe I, za predpokladu že schvaľovací orgán stanoví alternatívne požiadavky a má primerané dôvody na udelenie takejto výnimky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     246

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Alternatívne požiadavky musia zabezpečiť úroveň bezpečnosti cestnej premávky, ochrany životného prostredia a bezpečnosť posádky, ktorá je v čo možno najväčšej miere rovnocenná s úrovňou, ktorú zabezpečuje príslušný akt uvedený v prílohe I.

Alternatívne požiadavky zabezpečujú takú úroveň bezpečnosti cestnej premávky a funkčnej bezpečnosti, ochrany životného prostredia a bezpečnosti posádky, ktorá je podľa možnosti čo najviac rovnocenná s úrovňou, ktorú zabezpečuje príslušný akt uvedený v prílohe I.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     247

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Schvaľovacie orgány nevykonávajú deštrukčné skúšky. Používajú všetky príslušné informácie poskytnuté žiadateľom, ktorými sa ustanovuje súlad s alternatívnymi požiadavkami.

2. Schvaľovacie orgány nevykonávajú deštrukčné skúšky. Používajú všetky príslušné informácie poskytnuté žiadateľom, aby sa ustanovil súlad s alternatívnymi požiadavkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     248

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Schvaľovacie orgány namiesto alternatívnych požiadaviek uznávajú akékoľvek typové schválenie EÚ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     249

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Formát osvedčenia o jednotlivom schválení je založený na vzore osvedčenia o typovom schválení EÚ stanovenom v prílohe V a obsahuje aspoň informácie potrebné na vyplnenie žiadosti o evidenciu ustanovenej v smernici Rady 1999/37/ES .

Formát osvedčenia o jednotlivom schválení je založený na vzore osvedčenia o typovom schválení EÚ uvedenom v článku 29 ods. 4b a obsahuje aspoň informácie potrebné na vyplnenie žiadosti o evidenciu ustanovenej v smernici Rady 1999/37/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     250

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak si žiadateľ želá predať, zaevidovať alebo uviesť do prevádzky vozidlo, ktorému bolo udelené jednotlivé schválenie, v inom členskom štáte, poskytne schvaľovací orgán, ktorý udelil schválenie, na žiadosť žiadateľovi vyhlásenie o technických ustanoveniach, podľa ktorých bolo vozidlo schválené a všetky doplňujúce informácie, kde sa podrobne uvádza charakter technických požiadaviek, ktoré dané vozidlo spĺňa.

2. Na účely uvedenia na trh, evidencie alebo uvedenia do prevádzky v inom členskom štáte, pokiaľ ide o vozidlo, ktorému bolo udelené jednotlivé schválenie v inom členskom štáte, poskytne schvaľovací orgán, ktorý udelil schválenie, na žiadosť žiadateľa o jednotlivé schválenie vyhlásenie o technických ustanoveniach, podľa ktorých bolo vozidlo schválené, a všetky doplňujúce informácie, kde sa podrobne uvádza charakter technických požiadaviek, ktoré dané vozidlo spĺňa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     251

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. S ohľadom na vozidlo, ktorému schvaľovací orgán členského štátu v súlade s ustanoveniami článku 29 udelil jednotlivé schválenie, povolí iný členský štát predaj, evidenciu vozidla alebo jeho uvedenie do prevádzky, pokiaľ nie je úplne presvedčený, že technické ustanovenia, podľa ktorých bolo vozidlo schválené, nie sú rovnocenné s jeho vlastnými.

3. Pokiaľ ide o vozidlo, ktorému schvaľovací orgán členského štátu v súlade s ustanoveniami článku 29 udelil jednotlivé schválenie a zaevidoval ho, povolí iný členský štát uvedenie vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky, ak nemá oprávnené dôvody domnievať sa, že technické ustanovenia, podľa ktorých bolo vozidlo schválené, nie sú rovnocenné s jeho vlastnými.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     252

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Na požiadanie výrobcu alebo vlastníka vozidla, schvaľovacie orgány udeľujú jednotlivé schválenie vozidlu, ktoré spĺňa ustanovenia tohto nariadenia. V takomto prípade schvaľovacie orgány uznávajú jednotlivé schválenie a povoľujú predaj a evidenciu vozidla a jeho uvedenie do prevádzky.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento odsek bol zahrnutý do článku 29 ods.1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     253

Návrh nariadenia

Článok 32 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osobitné ustanovenia

Osobitné ustanovenia o jednotlivých schváleniach

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     254

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ustanovenia tejto kapitoly sa môžu uplatňovať na vozidlá, ktoré boli typovo schválené podľa tohto nariadenia a ktoré boli zmenené pred ich prvou evidenciou alebo uvedením do prevádzky.

1. Ustanovenia tejto kapitoly sa môžu uplatňovať na vozidlá, ktoré boli typovo schválené podľa tohto nariadenia a ktoré boli zmenené pred ich uvedením na trh, evidenciou alebo uvedením do prevádzky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     255

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Odsek 1 sa uplatňuje v prípade dokončených vozidiel na dobu dvanásť mesiacov odo dňa uplynutia platnosti typového schválenia EÚ a v prípade dokončovaných vozidiel na dobu osemnástich mesiacov od tohto dňa.

2. Odsek 1 sa uplatňuje v prípade dokončených vozidiel na obdobie 24 mesiacov odo dňa uplynutia platnosti typového schválenia EÚ a v prípade dokončovaných vozidiel na obdobie 30 mesiacov od tohto dňa.

Odôvodnenie

Vozidlá končiacich sérií. Zmena predložená s cieľom zladiť toto nariadenie s článkom 10 smernice 2003/37/EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     256

Návrh nariadenia

Kapitola XII – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

EVIDENCIA, PREDAJ A UVEDENIE DO PREVÁDZKY

SPRÍSTUPNENIE NA TRHU, EVIDENCIA ALEBO UVEDENIE DO PREVÁDZKY

 

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa uplatňuje v celom texte. Jeho prijatie si vyžiada zodpovedajúce zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     257

Návrh nariadenia

Kapitola XIIa (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

KAPITOLA XIIa

 

POUŽÍVANIE VOZIDIEL NA VEREJNÝCH CESTÁCH

 

Článok 35a

 

Vozidlo možno používať na verejných cestách, ak spĺňa požiadavky v oblasti rozmerov, hmotnosti, bezpečnosti, osvetlenia a poistenia stanovené na používanie na verejných cestách a ak je vedené osobou s jednotným európskym vodičským preukazom na vedenie vozidla daného typu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     258

Návrh nariadenia

Článok 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 36

Článok 36

Vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky v súlade s týmto nariadením

Postupy na vnútroštátnej úrovni v prípade vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré predstavujú vážne nebezpečenstvo

1. Ak vnútroštátny orgán zistí, že nové vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, hoci spĺňajú platné požiadavky alebo sú riadne označené, predstavujú vážne nebezpečenstvo pre bezpečnosť cestnej prevádzky alebo vážne poškodzujú životné prostredie alebo verejné zdravie alebo v prípade traktorov vážne ohrozujú bezpečnosť posádky, môže tento vnútroštátny orgán na svojom území na dobu maximálne šiestich mesiacov odmietnuť evidenciu takých vozidiel alebo zamietnuť povolenie na predaj takýchto vozidiel, komponentov alebo samostatných technických jednotiek alebo ich uvedenie do prevádzky.

1. Ak orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu prijali opatrenie podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 765/2008, alebo ak majú dostatočný dôvod domnievať sa, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, predstavujú vážne nebezpečenstvo pre zdravie alebo bezpečnosť ľudí alebo sú vážnym nebezpečenstvom z iného hľadiska ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, schvaľovací orgán, ktorý vydal schválenie, vykoná hodnotenie v súvislosti s príslušným vozidlom, systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou, pokiaľ ide o všetky požiadavky stanovené v tomto nariadení. Príslušné hospodárske subjekty plne spolupracujú s orgánmi dohľadu nad trhom a/alebo schvaľovacími orgánmi.

V takýchto prípadoch príslušný vnútroštátny orgán bezodkladne zodpovedajúcim spôsobom informuje výrobcu, vnútroštátne orgány iných členských štátov a Komisiu a uvedie dôvody, na ktorých sa jeho rozhodnutie zakladá, najmä či je výsledkom:

Ak v rámci tohto hodnotenia schvaľovací orgán, ktorý vydal schválenie, zistí, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka nespĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, bezodkladne požiada príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zosúladenie tohto vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky s uvedenými požiadavkami, alebo aby stiahol toto vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku z trhu, alebo ho stiahol v primeranej lehote, úmernej charakteru nebezpečenstva.

a) nedostatkov v príslušných aktoch;

Schvaľovací orgán, ktorý udelil schválenie, informuje príslušnú technickú službu o opatreniach prijatých v súlade s prvým a druhým pododsekom tohto odseku. Článok 21 nariadenia (ES) č. 765/2008 sa uplatňuje na opatrenia uvedené v druhom pododseku tohto odseku.

b) nesprávneho uplatňovania príslušných požiadaviek.

 

2. Komisia sa čo najskôr poradí s dotknutými stranami a predovšetkým so schvaľovacím orgánom, ktorý udelil typové schválenie, s cieľom pripraviť rozhodnutie.

2. Ak sa schvaľovacie orgány domnievajú, že nezhoda sa neobmedzuje len na územie ich štátu, informujú Komisiu a ostatné členské štáty o výsledkoch hodnotenia a opatreniach požadovaných od hospodárskeho subjektu.

3. Ak sa opatrenia uvedené v odseku 1 prisúdia nedostatkom v príslušných aktoch, Komisia navrhne tieto vhodné opatrenia:

3. Hospodársky subjekt zabezpečí, aby boli prijaté všetky primerané nápravné opatrenia, pokiaľ ide o všetky nevyhovujúce vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré uviedol na trh, zaevidoval, alebo v prípade ktorých zodpovedá za uvedenie do prevádzky v Únii.

a) pokiaľ ide o delegované akty, Komisia dané akty náležitým spôsobom zmení a doplní;

 

b) pokiaľ ide o predpisy EHK OSN, Komisia v súlade s postupom uplatniteľným podľa revidovanej dohody z roku 1958 navrhne potrebné zmeny a doplnenia k príslušným predpisom EHK OSN.

 

4. Ak sa opatrenia uvedené v odseku 1 prisúdia nesprávnemu uplatňovaniu príslušných požiadaviek, Komisia podnikne potrebné kroky s cieľom zabezpečiť, aby príslušný schvaľovací orgán zabezpečil uvedenie do súladu s týmito požiadavkami. Schvaľovacie orgány všetkých členských štátoch musia byť o takýchto krokoch informované.

4. Ak hospodársky subjekt v rámci lehoty uvedenej v druhom pododseku odseku 1 neprijme primerané nápravné opatrenia, vnútroštátne orgány prijmú všetky primerané opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť uvedenie na trh, evidenciu alebo uvedenie do prevádzky pre nevyhovujúce vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky na svojom vnútroštátnom trhu, alebo stiahnuť ich z daného trhu či z obehu.

 

5. Vnútroštátne orgány o takýchto opatreniach bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty.

 

Poskytnuté informácie zahŕňajú všetky dostupné údaje, najmä údaje potrebné na identifikáciu nevyhovujúceho vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, údaje o ich pôvode, charaktere predpokladanej nezhody, možnom riziku, charaktere a trvaní prijatých vnútroštátnych opatrení, ako aj stanoviská, ktoré predložil príslušný hospodársky subjekt. Schvaľovacie orgány predovšetkým uvedú, či je nezhoda spôsobená jedným z týchto dôvodov:

 

a) vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka nespĺňa požiadavky týkajúce sa zdravia alebo bezpečnosti osôb, ochrany životného prostredia alebo iných aspektov ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie;

 

b) nedostatky v príslušných aktoch uvedených v prílohe I.

 

6. Členské štáty do jedného mesiaca informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých prijatých opatreniach, poskytnú im všetky dostupné dodatočné informácie o nezhode príslušného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a informujú o svojich námietkach v prípade nesúhlasu s oznámeným vnútroštátnym opatrením.

 

7. Keď členský štát alebo Komisia počas jedného mesiaca od prijatia informácií uvedených v odseku 6 nevznesie žiadnu námietku v súvislosti s opatrením prijatým členským štátom, opatrenie sa pokladá za opodstatnené.

 

8. Členské štáty zabezpečia v súvislosti s príslušným vozidlom, systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou prijatie vhodných reštriktívnych opatrení, ako je napríklad bezodkladné stiahnutie tohto vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky zo svojho trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     259

Návrh nariadenia

Článok 36a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 36a

 

Postup Únie v súvislosti s ochrannou doložkou

 

1. Keď sú počas postupu stanoveného v článku 36 ods. 3 a 4 vznesené námietky proti opatreniu členského štátu, alebo keď sa Komisia domnieva, že vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právnymi predpismi Únie, Komisia bezodkladne po konzultácii s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom alebo subjektmi vyhodnotí vnútroštátne opatrenie. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia rozhodne, či vnútroštátne opatrenie je alebo nie je opodstatnené.

 

Komisia oznámi svoje rozhodnutie všetkým členským štátom a príslušnému hospodárskemu subjektu alebo subjektom.

 

2. Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené, všetky členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie stiahnutia nevyhovujúceho vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky zo svojich trhov a informujú o tom Komisiu. Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za neopodstatnené, príslušný členský štát toto opatrenie zruší.

 

3. Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené a prisudzuje sa nedostatkom v tomto nariadení alebo v delegovaných či vykonávacích aktoch prijatých podľa tohto nariadenia, Komisia navrhne tieto vhodné opatrenia:

 

a) pokiaľ ide delegované alebo vykonávacie akty prijaté podľa tohto nariadenia, Komisia navrhne potrebné zmeny a doplnenia príslušného aktu;

 

b) pokiaľ ide o predpisy EHK OSN, Komisia v súlade s postupom uplatniteľným podľa revidovanej dohody z roku 1958 navrhne potrebné zmeny a doplnenia k príslušným predpisom EHK OSN.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     260

Návrh nariadenia

Článok 36b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 36b

 

Vyhovujúce vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré predstavujú vážne riziko

 

1. Ak po vykonaní hodnotenia podľa článku 36 ods. 1 členský štát zistí, že hoci sú vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky v súlade s uplatniteľnými požiadavkami alebo sú vhodne označené, predstavujú vážne riziko pre bezpečnosť, alebo môžu vážne poškodiť životné prostredie alebo verejné zdravie, daný členský štát požiada príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby toto vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka pri uvedení na trh, evidencii alebo po ich uvedení do prevádzky už nepredstavovali toto nebezpečenstvo, alebo aby hospodársky subjekt toto vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku stiahol z trhu či z obehu v primeranej lehote, úmernej charakteru nebezpečenstva. Členský štát môže odmietnuť zaevidovať také vozidlá, kým ich výrobca neprijme všetky tieto príslušné opatrenia.

 

2. V prípade vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky uvedenej v odseku 1 hospodársky subjekt zabezpečí, aby boli prijaté nápravné opatrenia v súvislosti so všetkými vozidlami, systémami, komponentmi alebo samostatnými technickými jednotkami uvedenými na trh, evidovanými alebo uvedenými do prevádzky v Únii.

 

3. Členský štát do jedného mesiaca informuje Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých dostupných faktoch, najmä o údajoch potrebných na identifikáciu príslušného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, pôvodu a dodávateľského reťazca vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, povahy súvisiaceho rizika a povahy a trvania prijatých vnútroštátnych opatrení.

 

4. Komisia bezodkladne začne konzultácie s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom alebo subjektmi, a najmä so schvaľovacím orgánom, ktorý udelil typové schválenie, a vyhodnotí prijaté vnútroštátne opatrenie. Na základe tohto vyhodnotenia Komisia rozhodne, či vnútroštátne opatrenie je alebo nie je opodstatnené, a v prípade potreby navrhne primerané opatrenia.

 

5. Komisia adresuje svoje rozhodnutie všetkým členským štátom a okamžite ho oznámi členským štátom a príslušnému hospodárskemu subjektu či subjektom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     261

Návrh nariadenia

Článok 38 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Časti a vybavenie, ktoré predstavujú vážne nebezpečenstvo pre správne fungovanie dôležitých systémov

Uvedenie na trh a uvedenie do prevádzky, pokiaľ ide o časti alebo vybavenie, ktoré predstavujú vážne nebezpečenstvo pre správne fungovanie dôležitých systémov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     262

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Musí sa zakázať predaj, ponuka na predaj alebo uvedenie do prevádzky častí alebo vybavenia, ktoré predstavujú vážne nebezpečenstvo pre správne fungovanie systémov dôležitých pre bezpečnosť vozidla alebo jeho environmentálne vlastnosti, pokiaľ na to schvaľovací orgán nedal povolenie v súlade s odsekmi 4 a odsekmi 1 a 2 článku 39.

Časti alebo vybavenie, ktoré môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre správne fungovanie systémov dôležitých pre bezpečnosť vozidla alebo jeho environmentálne vlastnosti, sa neuvedú na trh, nezaevidujú ani neuvedú do prevádzky, pokiaľ na to schvaľovací orgán nedal povolenie v súlade s odsekmi 1 a 2 článku 39.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     263

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia zostaví zoznam takýchto častí a vybavenia v súlade s postupom uvedeným v článku 57, zohľadňujúc dostupné informácie o:

Komisia zostaví zoznam takýchto častí a vybavenia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 57, a to na základe týchto prvkov:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     264

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisii je delegovaná právomoc v prípade potreby prijať podľa článku 57, delegovaný akt, v ktorom budú identifikované časti a vybavenie uvedené v prvom pododseku v čase, keď sú uvádzané na trh.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     265

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Zoznam uvedený v druhom pododseku odseku 1 sa môže aktualizovať a v súlade s článkom 57 sa v nevyhnutnom rozsahu môže stanoviť vzor a systém číslovania osvedčenia uvedeného v odseku 4, ako aj aspekty týkajúce sa postupu a požiadaviek, ktoré takéto časti musia spĺňať a ich označovania, balenia a primeraných skúšok.

4. Komisia stanoví vzor a systém číslovania pre osvedčenie uvedené v článku 39 ods. 1, ako aj všetky aspekty týkajúce sa postupu uvedeného v tomto článku, a to prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 55 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     266

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Tieto požiadavky sa môžu zakladať na aktoch uvedených v prílohe I alebo môžu pozostávať z porovnania časti alebo vybavenia s vlastnosťami pôvodného vozidla prípadne ktorejkoľvek z jeho častí. V týchto prípadoch sa musí prostredníctvom požiadaviek zabezpečiť, aby časti alebo vybavenie nezhoršili fungovanie konkrétnych systémov dôležitých pre bezpečnosť vozidla alebo jeho environmentálne vlastnosti.

5. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 57 prijať delegované akty týkajúce sa požiadaviek, ktoré musia časti a vybavenie uvedené v odseku 1 tohto článku spĺňať.

 

Tieto požiadavky sa môžu zakladať na aktoch uvedených v prílohe I alebo môžu pozostávať z porovnania časti alebo vybavenia s vlastnosťami pôvodného vozidla prípadne ktorejkoľvek z jeho častí. V každom prípade tieto požiadavky zabezpečia, aby časti alebo vybavenie nezhoršili fungovanie konkrétnych systémov dôležitých pre bezpečnosť vozidla alebo jeho environmentálne vlastnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     267

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na návrh Komisie môže Rada kvalifikovanou väčšinou uznať rovnocennosť medzi podmienkami alebo ustanoveniami na typové schválenie EÚ systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré sú stanovené týmto nariadením a postupmi stanovenými medzinárodnými predpismi alebo predpismi tretích krajín v rámci viacstranných alebo dvojstranných dohôd medzi Spoločenstvom a tretími krajinami.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V článku 44 by sa mal vypustiť odsek 1. Ide o odvodený právny základ, čo je nezlučiteľné so zmluvami podľa rozsudku Európskeho súdneho dvora zo 6. mája 2008 vo veci C-133/06.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     268

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Úplné skúšobné protokoly vydané na základe normalizovaných kódexov OECD uvedených v prílohe I, schválené podľa všeobecných pravidiel OECD, sa môžu použiť ako alternatíva ku skúšobným protokolom vystaveným podľa tohto nariadenia alebo samostatných nariadení.

2. Úplné skúšobné protokoly vydané na základe normalizovaných kódexov OECD uvedených v prílohe I sa môžu použiť ako alternatíva ku skúšobným protokolom vystaveným podľa tohto nariadenia alebo samostatných nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     269

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výrobcovia poskytnú nezávislým prevádzkovateľom neobmedzený a štandardizovaný prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidla na svojich internetových stránkach, a to jednoduchým a rýchlym spôsobom. Tento prístup by mal byť hlavne nediskriminačný v porovnaní s daným ustanovením alebo prístupom poskytovaným autorizovaným obchodným zástupcom alebo opravovniam.

Výrobcovia poskytujú autorizovaným predajniam, opravovniam a nezávislým prevádzkovateľom rovnaký prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidla na svojich internetových stránkach, a to v štandardizovanom formáte a jednoduchým a rýchlo dostupným spôsobom. Tento prístup sa poskytuje nediskriminačným spôsobom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     270

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Softvér, ktorý je kriticky dôležitý pre správne fungovanie bezpečnostných systémov a systémov environmentálnej kontroly sa obmedzuje na opravu a údržbu, čím sa vylučuje softvér pre zmenu parametrov a súborov údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     271

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1 – pododsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Pokiaľ Komisia neprijala spoločnú normu pre informácie poskytované nezávislým prevádzkovateľom, tieto informácie sú dostupné jednotným spôsobom, aby mohli byť spracované vynaložením primeraného úsilia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     272

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Výrobcovia sprístupnia nezávislým prevádzkovateľom a autorizovaným predajcom a opravovniam školiace materiály.

2. Výrobcovia poskytujú autorizovaným predajniam, opravovniam a nezávislým prevádzkovateľom rovnaký prístup ku školiacim materiálom a relevantným pracovným nástrojom. Takisto im zabezpečujú primeranú odbornú prípravu týkajúcu sa získavania softvéru a správy diagnostických chybových kódov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     273

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Tieto informácie uvedené v odseku 1 musia obsahovať minimálne tieto údaje:

3. Informácie uvedené v odseku 1 musia obsahovať tieto údaje:

Odôvodnenie

Posúdenie vplyvu pripojené k návrhu nariadenia sa nevenuje problematike informácií o opravách a údržbe. To je v rozpore so zásadami inteligentnej regulácie, ako ich presadzuje EP. Skopírovanie ustanovení o informáciách o opravách a údržbe, ktoré sa týkajú áut a komerčných vozidiel, je nevhodné. Ako sa zdôrazňuje v záveroch dokumentu z brífingu o prístupe k informáciám o opravách a údržbe, ktorý si vyžiadal výbor IMCO, sú potrebné na mieru prispôsobené právne predpisy v oblasti prístupu k informáciám o opravách a údržbe týkajúce sa traktorov, ktoré budú v súlade so špecifikami traktorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     274

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 3 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

aa) typ a model traktora;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     275

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 3 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) kalibračné identifikačné číslo softvéru platné pre typ vozidla;

g) softvérové číslo dielu platné pre typ vozidla;

Odôvodnenie

Softvér je zložkou vozidla takisto ako hardvérový diel (napr. ozubené koleso alebo čap). Softvér má „číslo dielu“ označujúce vlastnosti a typy vozidiel, na ktoré ho možno nahrať. Práve táto informácia sa v súčasnosti poskytuje autorizovaným opravovniam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     276

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 3 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) informácie o ukladaní údajov a údaje o obojsmernom monitorovaní a skúškach;

i) informácie o ukladaní údajov, údaje o skúškach a technické informácie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     277

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 3 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

j) pracovné jednotky.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Táto požiadavka sa nenachádza v nariadení 715/2007, resp. 595/2009 o typovom schvaľovaní a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe osobných a úžitkových vozidiel. Pracovné jednotky zvyčajne používajú výrobcovia na správu záručných servisných úkonov. Záruka sa netýka nezávislých prevádzkovateľov, preto nie je potrebné tieto informácie poskytovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     278

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Prístup k informáciám o vozidle a údržbe týkajúcim sa komunikácie medzi traktormi a ťahaným alebo namontovaným zariadením, na ktoré sa vzťahujú protokoly stanovené v ISO 11783, sa môže tiež dať k dispozícii prostredníctvom konzorcií výrobcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     279

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Na účely vývoja a výroby automobilového zariadenia pre traktory na alternatívny pohon poskytnú výrobcovia informácie o príslušných OBD, opravách a údržbe vozidiel nediskriminačným spôsobom každému výrobcovi, montážnemu technikovi alebo opravárovi zariadenia vozidiel na alternatívny pohon, ktoré o tieto informácie prejavia záujem.

7. Na účely vývoja a výroby automobilového zariadenia pre vozidlá na alternatívny pohon poskytnú výrobcovia informácie o príslušných OBD, opravách a údržbe vozidiel nediskriminačným spôsobom každému výrobcovi, montážnemu technikovi alebo opravárovi zariadenia vozidiel na alternatívny pohon, ktoré o tieto informácie prejavia záujem.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     280

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 8 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade, ak tieto informácie nie sú dostupné alebo nie sú v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami, výrobca ich poskytne do šiestich mesiacov odo dňa typového schválenia.

V prípade, ak tieto informácie nie sú dostupné alebo nie sú v súlade s týmto nariadením a jeho delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými podľa tohto nariadenia a platnými v čase podania žiadosti o typové schválenie EÚ alebo vnútroštátne typové schválenie, výrobca ich poskytne do šiestich mesiacov odo dňa typového schválenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     281

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. Ak takýto dôkaz o súlade nie je poskytnutý v uvedenej lehote, schvaľovací orgán prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu.

9. Ak takýto dôkaz o súlade nie je poskytnutý v lehote uvedenej v druhom pododseku odseku 8, schvaľovací orgán prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     282

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12. Komisii je delegovaná právomoc prijať v súlade s článkom 57 delegovaný akt, ktorým sa stanovia podrobné požiadavky, pokiaľ ide o prístup k informáciám o opravách a údržbe, najmä technickým špecifikáciám týkajúcim sa spôsobu, akým sa informácie o opravách a údržbe poskytnú.

12. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 57 prijať delegované právomoci týkajúce sa podrobných požiadaviek, pokiaľ ide o prístup k informáciám o opravách a údržbe, najmä technickým špecifikáciám týkajúcim sa spôsobu, akým sa informácie o opravách a údržbe poskytnú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     283

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 12a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

12a. Komisia prostredníctvom delegovaného aktu v súlade s článkom 57 prispôsobí požiadavky týkajúce sa informácií ustanovené v tomto článku, vrátane technických špecifikácií týkajúcich sa spôsobu, akým sa informácie poskytujú, keď sa uplatnenie týchto požiadaviek ukáže byť nevhodné pre určitý typ vozidla z dôvodov proporcionality, najmä so zreteľom na objem výroby príslušného typu vozidla. V odôvodnených prípadoch môže takáto úprava viesť k oslobodeniu od jednej alebo viacerých požiadaviek týkajúcich sa informácií. Možnou úpravou alebo výnimkou sa v každom prípade zabezpečí, aby sa mohli dosiahnuť ciele tohto článku.

 

Pokiaľ ide o vozidlá kategórie R a S, Komisia prijme za rovnakých podmienok delegovaný akt s cieľom zabezpečiť úpravu alebo výnimku uvedené v prvom pododseku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     284

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Výrobcovia môžu vyberať zodpovedajúce a primerané poplatky za prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

1. Výrobcovia môžu vyberať zodpovedajúce a primerané poplatky za prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, pracovné nástroje a školenia, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     285

Návrh nariadenia

Článok 50 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Sankcie

(Tento článok bude presunutý do kapitoly XIX – Záverečné ustanovenia)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     286

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú ustanovenia o sankciách za porušenie ustanovení tohto nariadenia výrobcami a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Pokuty musia byť efektívne, primerané a odradzujúce. Členské štáty oznámia tieto opatrenia Komisii najneskôr do [6 mesiacov po uverejnení účinnosti tohto nariadenia] a bezodkladne ju informujú o každej nasledujúcej zmene, ktorá má na ne vplyv.

1. Členské štáty prijmú ustanovenia o sankciách za porušenie ustanovení tohto nariadenia výrobcami a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Pokuty musia byť efektívne, primerané a odradzujúce. Členské štáty oznámia tieto opatrenia Komisii do …* a bezodkladne ju informujú o akejkoľvek následnej zmene, ktorá sa ich bude týkať.

 

_______________

 

*Ú. v. EÚ: vložte dátum: 24 mesiacov odo dňa uverejnenia tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     287

Návrh nariadenia

Článok 50a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 50a

 

Požiadavky týkajúce sa technických služieb

 

1. Na účely určenia podľa článku 51 a oznamovania podľa článku 53 musia technické služby spĺňať požiadavky stanovené v odsekoch 2 až 11 tohto článku.

 

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 51 ods. 1, sa technická služba zriaďuje podľa vnútroštátneho práva členského štátu a má právnu subjektivitu.

 

3. Technická služba je orgánom tretej strany, ktorý je nezávislý, pokiaľ ide o navrhovanie, výrobu, obstarávanie, montáž, používanie alebo údržbu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré posudzuje.

 

Za orgán spĺňajúci požiadavky prvého pododseku možno pod podmienkou, že je preukázaná jeho nezávislosť a nedochádza ku konfliktu záujmov, považovať subjekt, ktorý patrí do obchodného združenia alebo profesijnej federácie, ktoré zastupujú podniky zapojené do navrhovania, výroby, obstarávania, montáže, používania alebo údržby vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a ktorý tieto vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky posudzuje, skúša alebo kontroluje.

 

4. Technická služba, jej vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania nie sú dizajnéri, výrobcovia, dodávatelia, subjekty vykonávajúce inštaláciu, nákupcovia, vlastníci, používatelia alebo subjekty vykonávajúce údržbu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré posudzujú, ani splnomocnení zástupcovia žiadnej z týchto strán. To nevylučuje možnosť použitia posudzovaných vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré sú potrebné na výkon činností technickej služby alebo ich použitia na osobné účely.

 

Technická služba, jej vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie posudzovania, skúšania alebo kontrol nie sú priamo zapojení do navrhovania, výroby alebo konštrukcie, uvádzania na trh, inštalácie, používania alebo údržby týchto vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ani nezastupujú osoby zapojené do týchto činností. Nepodieľajú sa na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť nezávislosť ich úsudku alebo bezúhonnosť vo vzťahu k činnostiam posudzovania, v súvislosti s ktorými dostali oznámenie. Vzťahuje sa to najmä na poradenské služby.

 

Technické služby zabezpečia, aby činnosti ich pomocných orgánov alebo ich subdodávateľov neovplyvňovali dôvernosť, objektivitu a nestrannosť ich činností posudzovania zhody.

 

5. Technické služby a ich zamestnanci vykonávajú činnosti posudzovania s najvyšším stupňom profesijnej bezúhonnosti a požadovanej technickej spôsobilosti v danej oblasti a nesmú byť vystavení akémukoľvek nátlaku či podnetom, najmä finančným, ktoré by mohli ovplyvňovať ich rozhodovanie alebo výsledky ich činností posudzovania, zvlášť nátlaku či podnetom zo strany tých osôb alebo skupín, ktoré majú záujem na výsledkoch týchto činností.

 

6. Technické služby sú schopné splniť všetky úlohy posudzovania zhody, ktoré im boli pridelené a v súvislosti s ktorými dostali oznámenie, či už ich vykonáva samotná technická služba alebo ich vykonáva niekto iný v jej zastúpení a na jej zodpovednosť.

 

7. Technická služba má vždy a pre každú úlohu posudzovania a každý typ alebo kategóriu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, v súvislosti s ktorými dostala oznámenie, k dispozícii:

 

a) zamestnancov s technickými znalosťami a dostatočnými a náležitými skúsenosťami na vykonávanie úloh posudzovania;

 

b) opisy postupov úloh posudzovania zabezpečujúce transparentnosť a opakovateľnosť týchto postupov, ako aj zavedené náležité koncepcie a postupy, pomocou ktorých sa rozlišuje medzi úlohami, ktoré sa vykonávajú v rámci technickej služby, a ostatnými činnosťami;

 

c) postupy na vykonávanie činností, ktoré zohľadňujú veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podnik pôsobí, jeho štruktúru, stupeň zložitosti technológie používanej pri danom vozidle, systéme, komponente alebo samostatnej technickej jednotke a hromadný či sériový charakter výrobného procesu.

 

8. Technická služba má k dispozícii prostriedky, ktoré sú nevyhnutné na primeraný výkon technických a administratívnych úloh spojených s činnosťami posudzovania zhody a má prístup ku všetkým potrebným zariadeniam alebo vybaveniu.

 

9. Zamestnanci zodpovední za výkon činností posudzovania zhody majú:

 

a) primerané technické a odborné vzdelanie vzťahujúce sa na všetky činnosti posudzovania, v súvislosti s ktorými dostala technická služba oznámenie;

 

b) dostatočné znalosti o požiadavkách posudzovaní, ktoré vykonávajú, a primeranú právomoc vykonávať tieto posudzovania;

 

c) vhodné znalosti a rozumejú požiadavkám týkajúcim sa bezpečnosti a životného prostredia a ostatným príslušným ustanoveniam tohto nariadenia a aktom uvedeným v prílohe I;

 

d) schopnosti potrebné na vydanie osvedčení, záznamov a protokolov preukazujúcich, že sa vykonalo posúdenie.

 

10. Je zaručená nestrannosť technických služieb, jej vrcholového manažmentu a zamestnancov, ktorí vykonávajú posudzovanie.

 

11. Odmeňovanie vrcholového manažmentu technickej služby a jej zamestnancov, ktorí vykonávajú posudzovanie, nezávisí od počtu vykonaných posúdení ani výsledkov týchto posúdení.

 

12. Technické služby uzavrú poistenie zodpovednosti za škodu, ak túto zodpovednosť nenesie členský štát v súlade s vnútroštátnym právnym predpisom alebo ak nie je za posudzovanie zhody priamo zodpovedný samotný členský štát.

 

13. Zamestnanci technickej služby sú povinní dodržiavať služobné tajomstvo, pokiaľ ide o všetky informácie získané pri vykonávaní ich úloh podľa tohto nariadenia alebo akéhokoľvek ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré uvedený článok uvádza do účinnosti, nie však vo vzťahu k príslušným správnym orgánom členského štátu, v ktorom sa vykonávajú jej činnosti. Vlastnícke práva sa ochraňujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     288

Návrh nariadenia

Článok 50b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 50b

 

Pridružené spoločnosti a subdodávatelia technických služieb

 

1. Činnosti technickej služby sa môžu zadať subdodávateľovi alebo ich môže vykonať pridružená spoločnosť iba so súhlasom výrobcu.

 

2. Ak technická služba zadá subdodávateľovi osobitné úlohy spojené s posudzovaním zhody alebo ak využíva pomocný orgán, ubezpečí sa, že subdodávateľ alebo pomocný orgán spĺňajú požiadavky stanovené v článku 50a a zodpovedajúcim spôsobom informujú notifikujúci orgán.

 

3. Technické služby nesú plnú zodpovednosť za úlohy vykonávané akýmikoľvek subdodávateľmi alebo pomocnými orgánmi bez ohľadu na to, kde majú sídlo.

 

4. Pre notifikujúci orgán majú technické služby k dispozícii príslušnú dokumentáciu týkajúcu sa posúdenia kvalifikácie subdodávateľa alebo pomocného orgánu a práce, ktorú vykonali podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     289

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Technické služby určené vnútroštátnymi orgánmi na účely tohto článku musia spĺňať ustanovenia tohto nariadenia.

1. Technické služby určené schvaľovacími orgánmi na účely tohto článku musia spĺňať ustanovenia tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     290

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Technické služby musia preukázať zodpovedajúcu kvalifikáciu, špecifické technické znalosti a overené skúsenosti v špecifických oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a akty uvedené v prílohe I. Technické služby musia vyhovovať normám stanoveným v delegovaných aktoch, ktoré sú dôležité pre činnosti, ktoré vykonávajú. Táto požiadavka sa však neuplatňuje na účely posledného stupňa postupu viacstupňového typového schválenia uvedeného v článku 32 ods. 1.

4. Technické služby musia preukázať zodpovedajúcu kvalifikáciu, špecifické technické znalosti a overené skúsenosti v špecifických oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a akty uvedené v prílohe I. Okrem toho, technické služby musia vyhovovať normám ustanoveným v delegovanom akte uvedenom v článku 51a, ktoré sú dôležité z hľadiska činností, ktoré vykonávajú. Táto požiadavka sa však nevyžaduje na účely posledného stupňa viacstupňového typového schválenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     291

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Výrobca alebo subdodávateľská strana konajúca v jeho mene môže byť určená len ako technická služba pre činnosti kategórie A, pokiaľ ide o technické požiadavky, v prípade ktorých je v delegovaných aktoch prijatých podľa tohto nariadenia umožnené vlastné skúšanie výrobcu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     292

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. Komisii je delegovaná právomoc prijať podľa článku 57 delegovaný akt, ktorým sa ustanovujú normy, ktoré musia technické služby spĺňať, a postup na posúdenie technických služieb s cieľom zabezpečiť, že tieto služby spĺňajú vo všetkých členských štátoch vysokú úroveň výkonnosti.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     293

Návrh nariadenia

Článok 51a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 51a

 

Akreditované vnútropodnikové technické služby

 

1. Akreditovaná vnútropodniková technická služba výrobcu sa môže používať na vykonávanie činností posudzovania v prípade podniku, ktorého je súčasťou, len pre činnosti kategórie A, pokiaľ ide o technické požiadavky, v prípade ktorých je prostredníctvom delegovaného aktu prijatého podľa tohto nariadenia povolené vlastné skúšanie výrobcu. Takýto orgán tvorí samostatnú a oddelenú časť podniku a nepodieľa sa na návrhu, výrobe, dodávke, inštalácii, používaní alebo údržbe vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré posudzuje.

 

2. Akreditovaná vnútropodniková technická služba spĺňa tieto požiadavky:

 

a) je akreditovaná v súlade s nariadením (ES) č. 765/2008;

 

b) akreditovaná vnútropodniková technická služba a jej zamestnanci sú organizačne identifikovateľní a v rámci podniku, ktorého sú súčasťou, majú zavedené spôsoby podávania správ, ktorými sa zabezpečuje a preukazuje príslušnému vnútroštátnemu akreditačnému orgánu ich nestrannosť;

 

c) akreditovaná vnútropodniková technická služba ani jej zamestnanci nie sú zodpovední za návrh, výrobu, dodávku, inštaláciu, fungovanie alebo údržbu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré posudzujú, a nepodieľajú sa na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislý posudok alebo bezúhonnosť vo vzťahu k ich činnostiam posudzovania;

 

d) akreditovaná vnútropodniková technická služba poskytuje svoje služby výlučne podniku, ktorého je súčasťou.

 

3. Akreditovaná vnútropodniková technická služba sa členským štátom alebo Komisii neoznamuje na účely článku 53, ale informácie o jej akreditácii poskytne notifikujúcemu orgánu na požiadanie podnik, ktorého je táto technická služba súčasťou, alebo vnútroštátny akreditačný orgán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     294

Návrh nariadenia

Článok 51b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 51b

 

Postupy týkajúce sa úrovne výkonnosti a posudzovania technických služieb

 

V záujme zabezpečenia, aby technické služby spĺňali rovnakú vysokú úroveň výkonnosti vo všetkých členských štátoch, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 57 prijať delegované akty týkajúce sa noriem, ktoré technické služby musia spĺňať, a postup posudzovania technických služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     295

Návrh nariadenia

Článok 53a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 53a

 

Zmeny v notifikácii

 

1. Ak notifikujúci členský štát zistí alebo bol informovaný o tom, že technická služba už nespĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení alebo si neplní svoje povinnosti, notifikujúci členský štát podľa potreby obmedzí, pozastaví alebo odníme oznámenie v závislosti od závažnosti nesplnenia týchto požiadaviek alebo povinností. Notifikujúci členský štát o tom okamžite informuje Komisiu a ostatné členské štáty.

 

2. V prípade obmedzenia, pozastavenia alebo odňatia oznámenia alebo v prípade, že technická služba svoju činnosť už nevykonáva, notifikujúci členský štát prijme primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby podklady tejto technickej služby spracovala iná technická služba alebo aby boli na požiadanie k dispozícii príslušnému notifikujúcemu orgánu a orgánu dohľadu nad trhom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     296

Návrh nariadenia

Článok 53b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 53b

 

Otázka odbornej spôsobilosti technických služieb

 

1. Komisia prešetrí všetky prípady, v súvislosti s ktorými má pochybnosti, alebo je na pochybnosti upozornená, pokiaľ ide o spôsobilosť technickej služby alebo nepretržité plnenie požiadaviek alebo povinností, ktoré sa na technickú službu vzťahujú, z jej strany.

 

2. Notifikujúci členský štát poskytne Komisii na požiadanie všetky informácie v súvislosti s podkladmi pre oznámenie alebo so zachovaním spôsobilosti príslušnej technickej služby.

 

3. Komisia zabezpečí dôverné zaobchádzanie so všetkými citlivými informáciami získanými počas jej vyšetrovaní.

 

4. Keď Komisia zistí, že technická služba nespĺňa alebo už nespĺňa požiadavky na svoju notifikáciu, informuje o tom notifikujúci členský štát a požiada ho, aby prijal potrebné nápravné opatrenia vrátane odňatia oznámenia, ak je to potrebné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     297

Návrh nariadenia

Článok 53c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 53c

 

Povinnosti technických služieb, pokiaľ ide o výkon ich činností

 

1. Technické služby vykonajú posúdenie zhody v súlade s postupmi posudzovania ustanovenými v tomto nariadení.

 

2. Posudzovanie zhody sa vykonáva primeraným spôsobom tak, aby sa vyhlo zbytočnej záťaži hospodárskych subjektov. Technické služby zohľadňujú pri vykonávaní svojich činností veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podnik pôsobí, jeho štruktúru, stupeň zložitosti technológie použitej pri danom vozidle, systéme, komponente alebo samostatnej technickej jednotke a hromadný či sériový charakter výrobného procesu.

 

3. Pri posudzovaní zhody však technické služby dodržiavajú prísnu úroveň ochrany vyžadovanú na dosiahnutie súladu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky s ustanoveniami tohto nariadenia.

 

4. Ak technická služba zistí, že výrobca nesplnil požiadavky stanovené v tomto nariadení, požiada orgán typového schvaľovania, aby výrobcovi nariadil prijať náležité nápravné opatrenia, a požiada orgán typového schvaľovania, aby nevydal osvedčenie o typovom schválení, pokým nebudú prijaté náležité nápravné opatrenia k spokojnosti technickej služby.

 

5. Ak technická služba v priebehu monitorovania zhody výroby a následného vydania osvedčenia o typovom schválení zistí, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka už nie je v súlade s týmto nariadením, požiada orgán typového schvaľovania, aby výrobcovi nariadil prijať náležité nápravné opatrenia, a požiada orgán typového schvaľovania, aby pozastavil alebo odňal osvedčenie o typovom schválení, pokým nebudú prijaté náležité nápravné opatrenia k spokojnosti technickej služby.

 

6. Ak sa nápravné opatrenia neprijali alebo ak technická služba s nimi nie je spokojná, technická služba požiada orgán typového schvaľovania, aby podľa potreby obmedzil, pozastavil alebo odňal osvedčenie o typovom schválení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     298

Návrh nariadenia

Článok 53d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 53d

 

Povinnosti technických služieb, pokiaľ ide o informovanie

 

1. Technické služby informujú schvaľovací orgán o:

 

a) každej nezhode, s ktorou prídu do kontaktu a ktorá si môže vyžiadať zamietnutie, obmedzenie, pozastavenie alebo odňatie osvedčenia o typovom schválení;

 

b) akýchkoľvek okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozsah a podmienky ich oznámenia;

 

c) každej žiadosti o informácie, ktorú dostali od orgánov dohľadu nad trhom, týkajúcej sa ich činností posudzovania.

 

2. Na požiadanie schvaľovacieho orgánu sa činnosti posudzovania vykonávajú v rozsahu ich oznámenia a akejkoľvek inej vykonanej činnosti vrátane cezhraničných činností a uzatvárania subdodávateľských zmlúv.

 

3. Technické služby poskytnú ostatným technickým službám oznámeným podľa tohto nariadenia, ktoré vykonávajú podobné činnosti posudzovania vzťahujúce sa na rovnaké vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, príslušné informácie o otázkach týkajúcich sa negatívnych, a na požiadanie aj pozitívnych, výsledkov posudzovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     299

Návrh nariadenia

Článok 54

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vykonávacie opatrenia

vypúšťa sa

S cieľom stanoviť jednotné podmienky na vykonávanie tohto nariadenia, prijme Komisia, v súlade s postupom uvedeným v článku 55, vykonávacie akty, v ktorých sa stanovujú tieto opatrenia:

 

1. podrobnosti o opatreniach týkajúcich sa postupov typového schvaľovania podľa článku 10 ods. 6 tohto nariadenia;

 

2. vzory pre informačnú zložku a informačný dokument podľa článku 12 ods. 1 tohto nariadenia;

 

3. systém číslovania osvedčení o typovom schválení EÚ podľa článku 15 tohto nariadenia;

 

4. vzor osvedčenia o typovom schválení EÚ podľa článku 15 ods. 15 tohto nariadenia;

 

5. vzor pre zoznam typových schválení systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek podľa článku 16 ods. 5 tohto nariadenia;

 

6. vzor zoznamu platných požiadaviek alebo regulačných aktov podľa článku 16 ods. 6 tohto nariadenia;

 

7. podrobnosti o opatreniach týkajúcich sa zhody výroby podľa článku 19 tohto nariadenia;

 

8. vzor osvedčenia o zhode podľa článku 24 tohto nariadenia;

 

9. vzor značky typového schválenia EÚ podľa článku 25 tohto nariadenia.

 

Odôvodnenie

Tento článok nie je potrebný, pretože témy, v súvislosti s ktorými je Komisia splnomocnená prijať vykonávacie akty, sú ustanovené v predchádzajúcich článkoch tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     300

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisii pomáha výbor, ktorý sa uvádza ako „Technický výbor – Poľnohospodárske vozidlá“ (TC-AV).

1. Komisii pomáha výbor, ktorý sa uvádza ako „Technický výbor – Poľnohospodárske vozidlá“ (TC-AV). Týmto výborom je výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     301

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8. Lehota uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     302

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     303

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia môže prijať zmeny a doplnenia príloh k tomuto nariadeniu prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 57, 58 a 59.

1. Komisia môže prijať zmeny a doplnenia príloh k tomuto nariadeniu prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 57 s cieľom prispôsobiť ich rozvoju vedeckých a technických poznatkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     304

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak sa pri uplatňovaní rozhodnutia 97/836/ES prijmú nové predpisy EHK OSN alebo zmeny a doplnenia k predpisom EHK OSN, ku ktorým Únia pristúpila, Komisia prostredníctvom delegovaného aktu v súlade s článkom 57, 58 a 59 zodpovedajúcim spôsobom zmení a doplní prílohu I k tejto smernici.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento odsek je nadbytočný keďže možnosť zmeniť a doplniť prílohu I s cieľom doplniť predpis EHK OSN je už ustanovená v článku 42.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     305

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Právomoci prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 4, článku 8 ods. 4, článku 9 ods. 5, článku 18 ods. 7, článku 38 ods. 1, 2 a 3, článku 47 ods. 10, článku 51 ods. 8 a článku 56 sa na Komisiu prenášajú na neurčité obdobie.

1. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     306

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 4, článku 8 ods. 4, článku 9 ods. 5, článku 10 ods. 6, článku 12 ods. 1, článku 18 ods. 6, článku 38 ods. 1 a ods. 5, článku 42 ods. 2, článku 43 ods. 3, článku 47 ods. 12 a v druhom pododseku článku 47 ods. 12a, článku 51b a článku 56 sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov od …*. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

 

__________________

 

*Ú. v. EÚ: vložte dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     307

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b. Delegovanie právomoci uvedené v článku v 7 ods. 4, článku 8 ods. 4, článku 9 ods. 5, článku 10 ods. 6, článku 12 ods. 1, článku 18 ods. 6, článku 38 ods. 1 a ods. 5, článku 42 ods. 2, článku 43 ods. 3, článku 47 ods. 12 a v druhom pododseku článku 47 ods. 12a, článku 51b a článku 56 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     308

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Delegovaný akt prijatý podľa článku 7 ods. 4, článku 8 ods. 4, článku 9 ods. 5, článku 10 ods. 6, článku 12 ods. 1, článku 18 ods. 6, článku 38 ods. 1 a ods. 5, článku 42 ods. 2, článku 43 ods. 3, článku 47 ods. 12 a v druhom pododseku článku 47 ods. 12a, článku 51b a článku 56 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     309

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Právomoci prijať delegované akty sa udeľujú Komisii za podmienok, ktoré sú stanovené v článkoch 58 a 59.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     310

Návrh nariadenia

Článok 57a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 57a (nový)

 

Prijatie delegovaných aktov

 

Komisia prijme delegované akty uvedené v článku 7 ods. 4, článku 8 ods. 4, článku 9 ods. 5, článku 10 ods. 6, článku 12 ods. 1, článku 18 ods. 6, článku 38 ods. 1 a ods. 5, článku 42 ods. 2, článku 43 ods. 3, článku 47 ods. 12 a v druhom pododseku článku 47 ods. 12a, článku 51b a článku 56 do 1. januára 2014.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     311

Návrh nariadenia

Článok 58

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zrušenie delegovania právomocí

vypúšťa sa

1. Delegovanie právomocí uvedené v článku 7 ods. 4, článku 8 ods. 4, článku 9 ods. 5, článku 18 ods. 7, článku 38 ods. 1, 2 a 3, článku 47 ods. 10, článku 51 ods. 8 a článku 56 môže Rada alebo Európsky parlament kedykoľvek zrušiť.

 

2. Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup rozhodovania o zrušení delegovania právomoci, sa snaží informovať druhú inštitúciu a Komisiu v primeranej lehote pred prijatím konečného rozhodnutia o delegovaných právomociach, ktoré môžu podliehať zrušeniu, a o možných dôvodoch tohto zrušenia.

 

3. Rozhodnutím o zrušení sa ukončuje delegovanie právomocí, ktoré sú bližšie stanovené v príslušnom rozhodnutí. Účinnosť nadobúda okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý sa spresní. Neovplyvní účinnosť už platných delegovaných aktov. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     312

Návrh nariadenia

Článok 59

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Námietky voči delegovaným aktom

vypúšťa sa

1. Európsky parlament a Rada môžu namietať proti delegovanému aktu v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o jeden mesiac.

 

2. Ak do uplynutia tejto lehoty Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietky voči delegovanému aktu alebo ak pred týmto dátumom informovali Komisiu o ich rozhodnutí námietky nevzniesť, delegovaný akt nadobudne účinnosť v deň stanovený v týchto ustanoveniach.

 

3. Delegovaný akt nenadobúda účinnosť v prípade, že Európsky parlament alebo Rada voči nemu vznesú námietky. Inštitúcia, ktorá vznesie námietky proti delegovanému aktu, vysvetlí dôvody takéhoto konania.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     313

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa nezbavuje platnosti žiadne typové schválenie ES udelené vozidlám, komponentom alebo samostatným technickým jednotkám pred dátumom stanoveným v článku 64 ods. 2.

1. Týmto nariadením sa nezbavuje platnosti žiadne typové schválenie udelené vozidlám, komponentom alebo samostatným technickým jednotkám pred dátumom uvedeným v článku 64 ods. 2b.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     314

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Schvaľovacie orgány naďalej udeľujú rozšírenia schválení tým vozidlám, systémom, komponentom alebo samostatným technickým jednotkám za podmienok uvedených v smernici 2003/37/ES a všetkých smerniciach uvedených v článku 56 ods. 2.

2. Schvaľovacie orgány naďalej udeľujú rozšírenia schválení vozidlám, systémom, komponentom alebo samostatným technickým jednotkám uvedeným v odseku 1 v súlade so smernicou 2003/37/ES a všetkými smernicami uvedenými v článku 62 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     315

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Najneskôr 1. januára 2018 informujú členské štáty Komisiu o uplatňovaní postupov typového schválenia stanoveného v tomto nariadení, a najmä o uplatňovaní viacstupňového postupu.

1. Najneskôr [štyri roky po dátume uvedenom v článku 64 ods. 2b] informujú členské štáty Komisiu o uplatňovaní postupov typového schválenia stanoveného v tomto nariadení, a najmä o uplatňovaní viacstupňového postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     316

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na základe informácií poskytnutých podľa odseku 1, Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia najneskôr 1. januára 2019.

2. Na základe informácií poskytnutých podľa odseku 1 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice najneskôr [päť rokov po dátume uvedenom v článku 64 ods. 2b].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     317

Návrh nariadenia

Článok 61a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 61a (nový)

 

Necestné pojazdné stroje

 

Do [1. januára 2014] Komisia posúdi, či je potrebná harmonizácia právnych predpisov členských štátov v oblasti technických požiadaviek platných pre necestné pojazdné stroje, ich systémy a súčiastky, a v prípade potreby predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti cestnej premávky, pričom zohľadní platné právne predpisy Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     318

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Smernica 2003/37/ES ako aj smernice 74/347/EHS, 76/432/EHS, 76/763/EHS, 77/537/EHS, 78/764/EHS, 80/720/EHS, 86/297/EHS, 86/298/EHS, 86/415/EHS, 87/402/EHS, 2000/25/ES, 2009/57/ES, 2009/58/ES, 2009/59/ES, 2009/60/ES, 2009/61/ES, 2009/63/ES, 2009/64/ES, 2009/66/ES, 2009/68/ES; 2009/75/ES, 2009/76/ES a 2009/144/ES sa zrušujú s účinnosťou od 1. januára 2014.

1. Smernica 2003/37/ES ako aj smernice 74/347/EHS, 76/432/EHS, 76/763/EHS, 77/537/EHS, 78/764/EHS, 80/720/EHS, 86/297/EHS, 86/298/EHS, 86/415/EHS, 87/402/EHS, 2000/25/ES, 2009/57/ES, 2009/58/ES, 2009/59/ES, 2009/60/ES, 2009/61/ES, 2009/63/ES, 2009/64/ES, 2009/66/ES, 2009/68/ES; 2009/75/ES, 2009/76/ES a 2009/144/ES sa zrušujú s účinnosťou od 1. januára 2018.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     319

Návrh nariadenia

Článok 64 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Uplatňuje sa:

 

a) na nové typy vozidiel od 1. januára 2016;

 

b) na všetky nové vozidlá od 1. januára 2018.

  • [1]       Ú. v. EÚ C 54, 19.2.2011, s. 42.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

I.         Text predložený Komisiou

Cieľom návrhu je stanoviť harmonizované pravidlá na výrobu poľnohospodárskych a lesných vozidiel (traktorov, prípojných vozidiel a ťahaných zariadení) na účely zabezpečenia fungovania vnútorného trhu a zároveň poskytnúť vysokú úroveň bezpečnosti cestnej premávky, ochrany životného prostredia a bezpečnosti posádky. Navrhované nariadenie výrazne zjednodušuje existujúce právne predpisy o typovom schvaľovaní nahradením 24 základných smerníc (a približne 35 súvisiacich pozmeňujúcich a doplňujúcich smerníc). Nové nariadenie a jeho vykonávacie a delegované akty sú určené na zachovanie požiadaviek stanovených v existujúcich právnych predpisoch bez toho, aby sa znížila súčasná úroveň ochrany.

II.       Všeobecné stanovisko spravodajcu

Spravodajca víta návrh Komisie, pretože prispieva ku konkurencieschopnosti odvetvia tým, že zjednodušuje existujúce právne predpisy o typovom schvaľovaní. V záujme zabezpečenia vysokej úrovne bezpečnosti cestnej premávky, bezpečnosti posádky a ochrany životného prostredia a dokončenia vnútorného trhu s poľnohospodárskymi a lesnými vozidlami sa spravodajca domnieva, že je vhodné zaviesť postup schvaľovania Únie pre všetky kategórie vozidiel a zároveň zohľadniť pomer nákladov a prínosov, pričom osobitnú pozornosť treba venovať malým a stredným podnikom.

Pri vypracúvaní tejto správy spravodajca konzultoval so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami (výrobcami vozidiel, dodávateľmi, distribútormi na trhu náhradných dielov a opravovňami, užívateľmi a odborovými organizáciami). Spravodajca tiež zohľadnil diskusie, ktoré sa uskutočnili počas vypočutia usporiadaného 12. apríla 2011 Výborom pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa.

a) Požiadavky na bezpečnosť a vzťah so smernicou pre strojové zariadenia[1]

Komisia navrhuje, aby boli poľnohospodárske a lesné traktory vyňaté z rozsahu pôsobnosti smernice pre strojové zariadenia s cieľom znížiť počet právnych aktov, ktoré sa vzťahujú na traktory, v záujme zlepšenia právnej úpravy a zjednodušenia.

Spravodajca by chcel zdôrazniť, že poľnohospodárske a lesné traktory by mohli byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti smernice pre strojové zariadenia za predpokladu, že nové nariadenie a jeho delegované akty preberú v plnej miere platné požiadavky stanovené v smernici o strojových zariadeniach, ktoré sa v súčasnosti vzťahujú na traktory, aby sa zamedzilo vzniku právnych medzier a zabezpečilo zachovanie súčasnej úrovne bezpečnosti.

Spravodajca je informovaný o tom, že Komisia v súčasnosti vykonáva posúdenie všetkých rizík, na ktoré sa momentálne vzťahuje smernica o strojových zariadeniach, s cieľom zabezpečiť, aby boli naďalej kryté aj v rámci tohto nariadenia.

Spravodajca vyzdvihuje význam tohto posúdenia, no rád by zdôraznil, že malo byť, pokiaľ možno, dokončené už v štádiu prípravy právnych predpisov v záujme zabezpečenia toho, aby články 7 a 8 návrhu Komisie plne zahŕňali príslušné požiadavky uvedené v smernici pre strojové zariadenia.

Spravodajca chce v tejto súvislosti opätovne zdôrazniť, že delegované akty, ktoré budú prijaté na základe tohto nariadenia, môžu zahŕňať len technické špecifikácie, ktorými sa vykonávajú základné ustanovenia tohto nariadenia; nemôžu teda stanovovať nové požiadavky. Spoluzákonodarcovia preto musia byť opatrní pri vypracúvaní požiadaviek tohto nariadenia, pretože musia zabezpečiť, aby primerane pokrývali všetky riziká.

Spravodajca s týmto cieľom začlenil viaceré požiadavky do článku 7 (bezpečnosť cestnej premávky a funkčná bezpečnosť) a článku 8 (bezpečnosť posádky), na základe zdravotných a bezpečnostných požiadaviek uvedených v smernici pre strojové zariadenia, ktoré podľa všetkého nie sú zahrnuté do návrhu Komisie.

Rada a Komisia sú vyzvané k tomu, aby podrobne preskúmali tieto ustanovenia s cieľom zabezpečiť, aby boli všetky potrebné požiadavky zahrnuté do článkov 7 a 8, ako aj do prílohy I nariadenia, aby sa mohli aj naďalej uplatňovať na všetky príslušné kategórie traktorov.

b) Zladenie s novým právnym rámcom a ďalšími európskymi právnymi predpismi o typovom schvaľovaní

S cieľom posilniť vykonávanie a presadzovanie nového nariadenia spravodajca predložil aj značný počet pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zameraných na zladenie ustanovení tohto nariadenia s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh. Tieto ustanovenia špecifikujú povinnosti hospodárskych subjektov v rámci dodávateľského reťazca a príslušných orgánov dohľadu, najmä pokiaľ ide o dohľad po uvedení na trh a kontrolu výrobkov uvádzaných na trh Únie.

Takisto sú sprísnené požiadavky týkajúce sa orgánov alebo organizácií, na ktoré môžu členské štáty delegovať niektoré úlohy posúdenia, s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky a zamedziť narušeniu hospodárskej súťaže, ktoré môže nastať z dôvodu odlišných stupňov prísnosti a podmienok, ktoré uplatňujú tieto organizácie tretích strán pri skúšaní, kontrole a posudzovaní vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek.

Táto rozsiahla úprava zameraná na zladenie, pri ktorej sa zohľadňuje súbežná činnosť pracovnej skupiny Rady pre technickú harmonizáciu, ako aj ustanovenia obsiahnuté v návrhu nariadenia o schvaľovaní a dohľade nad trhom s vozidlami kategórie L, je vysvetlením veľkého množstva pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sú súčasťou návrhu správy.

c) Prístup k informáciám o opravách a údržbe (RMI)

Spravodajca si je vedomý toho, že vozidlá sú čoraz zložitejšie, a to do značnej miery v dôsledku rastúceho počtu elektronických súčiastok, ktoré nemožno opravovať zvyčajným mechanickým spôsobom, ale ktoré môžu byť opravené len na základe konkrétnych informácií týkajúcich sa elektronických prvkov vozidiel. Z hľadiska správnej opravy a údržby vozidiel je preto veľmi dôležitý neobmedzený a nediskriminačný prístup k takýmto informáciám.

Zdá sa, že výrobcovia traktorov v súčasnosti uplatňujú systém, ktorý je z veľkej časti založený na výhradných zmluvách medzi výrobcami a autorizovanými opravovňami a predajňami. Aj keď takéto výhradné zmluvy nemusia byť v rozpore s právom hospodárskej súťaže, je potrebné zodpovedať otázku, či by vyňatie prístupu k informáciám o opravách a údržbe z právnych predpisov o typovom schvaľovaní neviedlo z dlhodobého hľadiska k zachovaniu tejto štruktúry, čo by viedlo k tomu, že by sa akejkoľvek nezávislej opravovni zamedzil prístup na trh. Okrem toho nemožno vylúčiť, že nezávislé opravovne v niektorých vzdialených poľnohospodárskych regiónoch v EÚ sú aj napriek týmto výhradným zmluvám nútené opravovať traktory v naliehavých prípadoch či v prípade menej závažných problémov.

Skutočnosť, že prístup k informáciám o opravách a údržbe je otázkou značného ekonomického významu vzhľadom na významný podiel na zisku pochádzajúceho z trhu so servisnými službami, vedie k veľmi kontroverzným diskusiám, zatiaľ čo zákonodarca sa snaží uplatňovať prístup, ktorý starostlivo vyvažuje záujem oboch strán (výrobcov a nezávislých prevádzkovateľov), ktoré nemajú porovnateľné prostriedky, pokiaľ ide o zastupovanie záujmov.

Spravodajca sa domnieva, že je potrebné nájsť v tejto otázke správnu rovnováhu a zabezpečiť, aby sa prístup k technickým informáciám poskytoval komplexne s ohľadom na ochranu spotrebiteľa, spravodlivú hospodársku súťaž, ako aj bezpečnosť, životné prostredie a otázky súvisiace s právami duševného vlastníctva.

d) Pojazdné stroje (kategória U)

Komisia začlenila do svojho návrhu novú kategóriu vozidiel, ktorá zahŕňa necestné pojazdné stroje (kategória U), čo dáva výrobcovi možnosť rozhodnúť sa, či požiada o schválenie podľa tohto nariadenia alebo dodrží príslušné vnútroštátne požiadavky. V návrhu Komisie sa síce uznáva, že vo fungovaní vnútorného trhu je medzera, no z hľadiska vymedzenia požiadaviek na novú kategóriu, ktorú vytvára, je návrh neúplný.

Odvetvie necestných pojazdných strojov ponúka mnoho rôznych výrobkov, ktoré sa používajú v rôznych sektoroch (poľnohospodárstvo, stavebníctvo, manipulácia s materiálom). Necestné pojazdné stroje už sú predmetom právnych predpisov Únie [smernice 2006/42/ES (strojové zariadenia), 97/68/ES (emisie znečisťujúcich látok), 2004/108/ES (elektromagnetická kompatibilita), 2000/14/ES (emisie hluku v životnom prostredí)], ktoré sa nevzťahujú na traktory a nie sú v súlade so štruktúrou navrhovaného nariadenia.

V platných smerniciach uplatniteľných na necestné pojazdné stroje však nie sú ustanovené harmonizované požiadavky na bezpečnosť cestnej premávky. Spravodajca sa domnieva, že na dokončenie vnútorného trhu a zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti cestnej premávky je potrebné vytvoriť vhodný nástroj na úrovni Únie, aby sa harmonizovali požiadavky uplatniteľné na pojazdné stroje.

Na tieto účely spravodajca navrhuje vyňať pojazdné stroje (kategória U) z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Spravodajca však vyzýva Komisiu, aby posúdila potrebu harmonizácie technických požiadaviek a postupov posudzovania zhody uplatniteľných na tieto stroje a aby čo najskôr predložila legislatívne návrhy.

e) Úžitkové terénne vozidlá (ATV) a vozidlá side-by-side (malé športovo-úžitkové štvorkolesové vozidlá, SSV)

Spravodajca si je vedomý toho, že hodnota ATV sa preukázala v poľnohospodárstve a lesníctve a že tá časť odvetvia, ktorá vyrába takéto vozidlá, požiadala, aby boli zahrnuté do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Spravodajca sa domnieva, že vozidlá, ktoré sa často používajú na pozemných komunikáciách na prepravu alebo rekreačné účely, majú odlišné technické vlastnosti ako traktory a v záujme zabezpečenia dôslednosti právnych predpisov by sa preto mali schvaľovať podľa nariadenia o vozidlách kategórie L.

Rôzne požiadavky by mohli byť prípadne zavedené pre tie ATV, ktoré sú špeciálne navrhnuté na úžitkové účely. Mali by však umožňovať vysokú úroveň bezpečnosti a environmentálne vlastnosti. Spravodajca pozorne sleduje súbežnú diskusiu o začlenení týchto vozidiel do nariadenia o vozidlách kategórie L a s potešením očakáva vhodné riešenie, ktoré by sa zameriavalo na špecifiká týchto vozidiel. Spravodajca takisto očakáva výsledky štúdie o vozidlách SSV, ktorú si nechala vypracovať Komisia s cieľom zistiť, v akej kategórii by sa tieto vozidlá mali schvaľovať.

f) Technické zmeny a doplnenia

Spravodajca takisto predložil značný počet pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s cieľom objasniť niektoré technické aspekty a zabezpečiť väčšiu jednotnosť znenia.

III.      Závery

Cieľom tohto návrhu správy je zaoberať sa kľúčovými problémami, ktoré si v rámci tohto návrhu vyžadujú starostlivé posúdenie, aby sa uľahčili rokovania vo výbore. Hoci si spravodajca vyhradzuje právo predložiť ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy potom, ako bližšie preskúma návrh Komisie a vykoná ďalšie konzultácie, jeho úmyslom v tomto štádiu je podnietiť plodnú diskusiu vo výbore, pričom s potešením očakáva ďalšie návrhy.

  • [1]  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (prepracované znenie).

POSTUP

Názov

Schválenie poľnohospodárskych alebo lesných vozidiel

Referenčné čísla

COM(2010)0395 – C7-0204/2010 – 2010/0212(COD)

Dátum predloženia v EP

23.7.2010

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

7.9.2010

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

7.9.2010

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

Dátum rozhodnutia

ITRE

29.9.2010

 

 

 

Spravodajca

dátum menovania

Pier Antonio Panzeri

25.10.2010

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

30.11.2010

22.3.2011

12.4.2011

30.8.2011

 

23.11.2011

 

 

 

Dátum prijatia

5.12.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

31

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Jürgen Creutzmann, Cornelis de Jong, Christian Engström, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Amalia Sartori, Marc Tarabella, Wim van de Camp

Dátum predloženia

16.12.2011