BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande av jordbruks- och skogsbruksfordon

26.1.2012 - (COM(2010)0395 – C7‑0204/2010 – 2010/0212(COD)) - ***I

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Föredragande: Pier Antonio Panzeri


Förfarande : 2010/0212(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0446/2011
Ingivna texter :
A7-0446/2011
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande av jordbruks- och skogsbruksfordon

(COM(2010)0395 – C7‑0204/2010 – 2010/0212(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2010)0395),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0204/2010),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 9 december 2010[1],

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7‑0446/2011).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Titel

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../... om typgodkännande av jordbruks- och skogsbruksfordon

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../... om typgodkännande av och marknadstillsyn för jordbruks- och skogsbruksfordon

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) För att främja den inre marknaden upprättades ett heltäckande system för gemenskapstypgodkännande av traktorer och släpfordon och utbytbar dragen utrustning till traktorer genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG.

(1) För att främja den inre marknaden upprättades ett heltäckande system för unionstypgodkännande av traktorer och släpfordon och utbytbar dragen utrustning till traktorer genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon.

 

(Denna ändring berör hela rättsakten under behandling. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) För den inre marknadens upprättande och funktion är det lämpligt att ersätta medlemsstaternas typgodkännandesystem med ett unionsförfarande som bygger på principen om fullständig harmonisering, samtidigt som kostnadseffektiviteten vederbörligen beaktas och de små och medelstora företagen uppmärksammas särskilt.

(2) För den inre marknadens upprättande och funktion och för att bidra till industrins konkurrenskraft är det lämpligt att ersätta medlemsstaternas typgodkännandesystem med ett unionsförfarande som bygger på principen om fullständig harmonisering, samtidigt som kostnadseffektiviteten vederbörligen beaktas och de små och medelstora företagen uppmärksammas särskilt.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) På Europaparlamentets begäran och i syfte att förenkla och påskynda handläggningen har en ny regleringsmodell införts i unionens lagstiftning om typgodkännande av fordon, som går ut på att lagstiftaren med det ordinarie lagstiftningsförfarandet fastställer enbart grundläggande regler och principer, medan lagstiftningen om närmare tekniska krav delegeras till kommissionen. Beträffande materiella krav bör det därför i denna förordning endast föreskrivas grundläggande bestämmelser om trafiksäkerhet, förar- och passagerarsäkerhet samt miljöprestanda, medan kommissionen ges befogenhet att fastställa tekniska bestämmelser i delegerade akter.

(3) På Europaparlamentets begäran och i syfte att förenkla och påskynda handläggningen har en ny regleringsmodell införts i unionens lagstiftning om typgodkännande av fordon, som går ut på att lagstiftaren med det ordinarie lagstiftningsförfarandet fastställer enbart grundläggande regler och principer och kommissionen ges befogenheter att anta delegerade akter med närmare tekniska krav. Beträffande materiella krav bör det därför i denna förordning endast föreskrivas grundläggande bestämmelser om trafik- och funktionssäkerhet, förar- och passagerarsäkerhet samt miljöprestanda, medan kommissionen ges befogenhet att fastställa tekniska bestämmelser i delegerade akter efter att ha samrått med alla berörda parter.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) För att ombesörja en hög nivå på trafiksäkerhet, förar- och passagerarsäkerhet och miljöskydd bör de tekniska kraven och miljöstandarderna som är tillämpliga på fordon, system och separata tekniska enheter med avseende på typgodkännande harmoniseras.

(5) För att ombesörja en hög nivå på trafik- och funktionssäkerhet, förar- och passagerarsäkerhet och miljöskydd bör de tekniska och miljörelaterade krav som är tillämpliga på fordon, system och separata tekniska enheter med avseende på typgodkännande harmoniseras.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Eftersom direktiven om mobila maskiner som inte är avsedda för transporter på väg inte innehåller några harmoniserade krav på trafiksäkerhet, bör tillverkare av mobila maskiner ges möjlighet att få sina produkter godkända enligt europeiska standarder för trafiksäkerhet enligt den här förordningen. Därför bör mobila maskiner omfattas av den här förordningen på frivillig basis med avseende på systemtypgodkännande i trafiksäkerhetshänseende, särskilt som kraven på mobila maskiner utanför den här förordningen inte omfattar trafiksäkerhetsaspekter.

(6) De befintliga direktiven om mobila maskiner som inte är avsedda för transporter på väg innehåller inte några harmoniserade krav på trafiksäkerhet. För att fullborda den inre marknaden och sörja för en hög trafiksäkerhetsnivå är det nödvändigt att utarbeta ett lämpligt instrument på unionsnivå för att harmonisera de krav som är tillämpliga på mobila maskiner som inte är avsedda för transporter på väg så att tillverkarna kan visa att deras produkter överensstämmer med europeiska standarder. Därför bör kommissionen utvärdera behovet av harmonisering av tekniska krav och förfaranden för bedömning av överensstämmelser för mobila maskiner som inte är avsedda för transporter på väg. Kommissionen bör rapportera sina slutsatser till Europaparlamentet och rådet och om lämpligt lägga fram lagförslag.

Motivering

Se motiveringen (mobila maskiner – kategori U).

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Följaktligen bör FN/ECE-föreskrifter som unionen ansluter sig till, med tillämpning av beslut 97/836/EG, och ändringar av FN/ECE-föreskrifter som unionen redan har anslutit sig till, införas i förfarandet för EU-typgodkännande antingen som krav för EU-typgodkännande för fordon eller som alternativ till befintlig unionsrätt. Särskilt bör kommissionen, i de fall när unionen bestämmer att FN/ECE‑föreskrifter ska ingå i kraven för EU-typgodkännande av fordon och ersätta befintlig EU-lagstiftning, ges befogenhet att anta nödvändiga ändringar av den här förordningen eller anta nödvändiga genomförandeakter.

(8) Följaktligen bör FN/ECE-föreskrifter som unionen ansluter sig till, med tillämpning av beslut 97/836/EG, och ändringar av FN/ECE-föreskrifter som unionen redan har anslutit sig till, införas i förfarandet för EU-typgodkännande antingen som krav för EU-typgodkännande för fordon eller som alternativ till befintlig unionsrätt. Särskilt bör kommissionen, i de fall när unionen bestämmer att FN/ECE‑föreskrifter ska ingå i kraven för EU-typgodkännande av fordon och ersätta befintlig unionslagstiftning, ges befogenhet att komplettera eller ändra berörda icke-väsentliga delar av den här förordningen eller anta nödvändiga genomförandeakter.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Det är särskilt viktigt att framtida åtgärder som föreslås på grundval av denna förordning eller förfaranden som genomförs för dess tillämpning överensstämmer med dessa principer, som kommissionen har framhävt i sin rapport CARS 21. För att förbättra och förenkla lagstiftningen och förhindra att befintlig unionsrätt ständigt måste uppdateras med avseende på tekniska anvisningar bör det i denna förordning hänvisas till gällande internationella standarder och föreskrifter som är offentliga utan att dessa behöver återges i EU:s lagstiftning.

(11) Det är särskilt viktigt att framtida åtgärder som föreslås på grundval av denna förordning eller förfaranden som genomförs för dess tillämpning överensstämmer med de principer som kommissionen har framhävt i sin rapport CARS 21. För att förbättra och förenkla lagstiftningen och förhindra att befintlig unionsrätt ständigt måste uppdateras med avseende på tekniska anvisningar bör det i denna förordning hänvisas till gällande internationella standarder och föreskrifter som är offentliga utan att dessa behöver återges i EU:s lagstiftning.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) Det främsta målet med unionens lagstiftning om godkännande av fordon är att se till att nya fordon, komponenter och separata tekniska enheter som släpps ut på marknaden uppfyller höga krav i fråga om säkerhet och miljöskydd. Detta mål bör inte få äventyras av att vissa delar eller viss utrustning monteras efter det att fordonen har släppts ut på marknaden eller tagits i bruk. Lämpliga åtgärder bör därför vidtas för att garantera att delar eller utrustning som kan monteras på fordon och som avsevärt kan försämra funktionen hos system som är nödvändiga när det gäller säkerhet eller miljöskydd, kontrolleras av en godkännande myndighet innan de saluförs. Dessa åtgärder bör bestå av tekniska föreskrifter om de krav som dessa delar eller utrustningar måste uppfylla.

(17) Det främsta målet med unionens lagstiftning om godkännande av fordon är att se till att nya fordon, komponenter och separata tekniska enheter som släpps ut på marknaden uppfyller höga krav i fråga om säkerhet och miljöskydd. Detta mål bör inte få äventyras av att vissa delar eller viss utrustning monteras efter det att fordonen har släppts ut på marknaden eller tagits i bruk. Lämpliga åtgärder bör därför vidtas för att garantera att delar eller utrustning som kan monteras på fordon och som avsevärt kan försämra funktionen hos system som är nödvändiga när det gäller säkerhet eller miljöskydd, kontrolleras av en godkännande myndighet innan de släpps ut på marknaden. Dessa åtgärder bör bestå av tekniska föreskrifter om de krav som dessa delar eller utrustningar måste uppfylla.

 

(Denna ändring berör hela rättsakten under behandling. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) För att tillverkare av komponenter eller separata tekniska enheter ska kunna ansöka om EU-typgodkännande av komponenter eller separata tekniska enheter eller om tillstånd, är det också viktigt att de tillverkarna har tillgång till vissa uppgifter som endast fordonstillverkaren kan lämna, såsom teknisk information, inklusive ritningar, som krävs för att utveckla delar för eftermarknaden.

(20) För att tillverkare av komponenter eller separata tekniska enheter ska kunna ansöka om EU-typgodkännande av komponenter eller separata tekniska enheter eller om tillstånd, är det också viktigt att de tillverkarna har tillgång till vissa uppgifter som endast fordonstillverkaren kan lämna, såsom teknisk information inklusive ritningar som inte skyddats enligt upphovsrättsbestämmelser – vilken krävs för att utveckla delar för eftermarknaden.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) För att förbättra den inre marknadens funktion, särskilt när det gäller fri rörlighet för varor, etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster, krävs obegränsad tillgång till reparationsinformation om fordonen genom ett standardiserat format för att få fram teknisk information, samt en effektiv konkurrens på marknaden för tjänster som avser information om reparation och underhåll av fordon. En stor del av denna information gäller system för omborddiagnos (OBD) och deras samverkan med andra system i fordonet. Det bör fastställas tekniska specifikationer som tillverkarnas webbplatser bör följa liksom riktade åtgärder som säkerställer rimlig tillgång för små och medelstora företag.

(21) För att förbättra den inre marknadens funktion, särskilt när det gäller fri rörlighet för varor, etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster, krävs lika och icke-diskriminerande tillgång till reparationsinformation om fordonen genom ett standardiserat format för att få fram teknisk information, samt en effektiv konkurrens på marknaden för tjänster som avser information om reparation och underhåll av fordon. En stor del av denna information gäller system för omborddiagnos (OBD) och deras samverkan med andra system i fordonet. Det bör fastställas tekniska specifikationer som tillverkarnas webbplatser bör följa med vederbörlig hänsyn tagen till proportionalitetsprincipen, produktionsvolymerna och de små och medelstora tillverkarnas kapacitet.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

21a. Medlemsstaterna bör se till att auktoriserade återförsäljare, verkstäder och oberoende aktörer som tillhandahåller reparations- eller underhållstjänster för fordon har det tekniska kunnande som krävs för att säkerheten och miljöskyddet i samband med fordonen i fråga ska upprätthållas.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) Kommissionen bör ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget rörande trafiksäkerhet (inbegripet bromsning), förares och passagerares säkerhet, miljöprestanda, provning, tillgång till information om reparation och underhåll samt utseende av och särskilda uppgifter för de tekniska tjänsterna, som komplement eller ändring av vissa icke‑väsentliga delar av denna förordning.

(23) I syfte att komplettera eller ändra vissa icke-väsentliga delar av denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende detaljbestämmelser om godkännande av och marknadstillsyn för alla nya fordon samt för utsläppande på marknaden eller ibruktagande av delar och utrustning. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) För att den inre marknaden ska fungera väl kräver några av de områden som denna förordning omfattar enhetliga villkor för tillämpning i medlemsstaterna, nämligen underlättande av ömsesidigt erkännande av förvaltningsbeslut fattade i olika medlemsstater och godtagande av handlingar utfärdade av tillverkarna, så att de berörda parterna enklare kan dra fördel av den inre marknaden. Kommissionen bör därför ges befogenhet att anta genomförandeakter i enlighet med artikel 291 i fördraget för att fastställa enhetliga villkor för tillämpningen av denna förordning med avseende på följande: förteckning över de uppgifter som ska lämnas i ansökan om typgodkännande, förfaranden för typgodkännande, mallar för tillverkarnas skyltar med tilläggsinformation, intyg om EU-typgodkännande, förteckning över utfärdade typgodkännanden, numreringssystem för EU‑typgodkännande samt förfaranden för säkerställande av produktionsöverensstämmelse.

(24) Det krävs enhetliga villkor för tillämpningen av denna förordning när det gäller formen för de uppgifter som ska lämnas vid ansökan om typgodkännande, mallarna för tillverkarnas skyltar med tilläggsinformation och intyg om EU‑typgodkännande, förteckningen över utfärdade typgodkännanden och numreringssystemet för EU‑typgodkännande för att den inre marknaden ska fungera väl genom underlättande av ömsesidigt erkännande av förvaltningsbeslut fattade i olika medlemsstater och godtagande av handlingar utfärdade av tillverkarna, så att de berörda parterna enklare kan dra fördel av den inre marknaden. För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av de relevanta bestämmelserna i denna förordning, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter1.

 

____________

1 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) Enligt artikel 291 i fördraget ska allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter fastställas i förväg genom en förordning antagen i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. I väntan på att denna nya förordning antas är rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter fortfarande tillämpligt, med undantag för det föreskrivande förfarandet med kontroll som inte är tillämpligt.

utgår

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) Det är viktigt för alla berörda parter att det anges en tydlig koppling mellan den här förordningen och direktiv 2006/42/EG om maskiner så att det tydligt framgår vilka krav en viss produkt behöver uppfylla.

(27) Det är viktigt för alla berörda parter att det anges en tydlig koppling mellan den här förordningen och direktiv 2006/42/EG om maskiner så att överlappning kan undvikas och det tydligt framgår vilka krav en viss produkt behöver uppfylla.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27a) Eftersom syftet med förordningen, dvs. att harmonisera bestämmelserna om administrativa och tekniska krav för godkännande av och marknadstillsyn för jordbruks- och skogsbruksfordon, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför, på grund av den planerade åtgärdens omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå får unionen anta bestämmelser i enlighet med subsidiaritetsprincipen så som föreskrivs i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I överensstämmelse med proportionalitetsprincipen i den artikeln går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det syftet.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I denna förordning fastställs administrativa och tekniska krav för EU-typgodkännande av alla nya fordon som avses i artikel 2.

I denna förordning fastställs administrativa och tekniska krav för godkännande av och marknadstillsyn för alla fordon som avses i artikel 2.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I denna förordning fastställs även krav för försäljning och ibruktagande av delar och utrustning avsedda för fordon som godkänts enligt denna förordning samt krav rörande förbud mot sådan försäljning och sådant ibruktagande.

I denna förordning fastställs även krav för utsläppande på marknaden eller ibruktagande av system, komponenter och separata tekniska enheter avsedda för fordon som godkänts enligt denna förordning.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Denna förordning ska tillämpas på typgodkännande och enskilt godkännande av fordon som är konstruerade och tillverkade i en eller flera etapper, samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är konstruerade och tillverkade för sådana fordon.

1. Denna förordning ska tillämpas på typgodkännande av jordbruks- och skogsbruksfordon som är konstruerade och tillverkade i en eller flera etapper, samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är konstruerade och tillverkade för sådana fordon.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Denna förordning ska också tillämpas på enskilt godkännande av de fordon som avses i första stycket.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Mobila maskiner (kategori U).

utgår

Motivering

Se motiveringen (mobila maskiner – kategori U).

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Denna förordning ska inte tillämpas på utbytbara maskiner som helt och hållet lyfts från marken när fordonet som de är kopplade till kör på väg.

2. Denna förordning ska inte tillämpas på utbytbara maskiner som helt och hållet lyfts från marken eller som inte kan röra sig runt en vertikal axel när fordonet som de är kopplade till kör på väg.

Motivering

En del utbytbara maskiner är med tanke på viktfördelningen utrustade med ett stödjande fritt vändhjul. De utbytbara maskinerna är kopplade till traktorn och kan inte röra sig runt den vertikala axeln. Detta extra hjul innebär ingen tilläggsrisk för kombinationen fordon-utbytbara maskiner. Därför är det också ändamålsenligt att undantag görs för sådana maskiner i denna förordning.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. För följande fordon får tillverkaren välja att ansöka om typgodkännande enligt denna förordning eller om nationellt typgodkännande:

3. För följande fordon får tillverkaren välja att ansöka om typgodkännande enligt denna förordning eller uppfylla berörda nationella krav:

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Mobila maskiner.

utgår

Motivering

Se motivering (mobila maskiner – kategori U).

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Släpfordon och dragna redskap, kategorierna R och S.

b) Släpfordon (kategori R) och utbytbar dragen utrustning (kategori S).

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) Bandtraktorer (kategori C).

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cb) Hjultraktorer för särskilda ändamål (kategorierna T4.1 och T4.2).

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I denna förordning och i de akter som förtecknas i bilaga I, om inte annat föreskrivs i dessa, gäller följande definitioner:

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. typgodkännande av komplett fordon: typgodkännande genom vilket en godkännandemyndighet intygar att ett komplett fordon uppfyller de tillämpliga administrativa bestämmelserna och tekniska kraven.

typgodkännande av komplett fordon: typgodkännande genom vilket en godkännandemyndighet intygar att ett icke färdigbyggt fordon, ett komplett fordon eller ett etappvis färdigbyggt fordon uppfyller de tillämpliga administrativa bestämmelserna och tekniska kraven.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. typgodkännande som separat teknisk enhet: typgodkännande genom vilket en godkännandemyndighet intygar att en separat teknisk enhet i förhållande till en eller flera fordonstyper uppfyller de tillämpliga administrativa bestämmelserna och tekniska kraven.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a. terränghjuling (ATV): ett fordon som har en sadel som föraren kan sitta grensle över samt styrhandtag för styrkontroll.

 

En terränghjuling har följande tilläggskännetecken:

 

Största konstruktionshastighet 60 km/h; däcktryck vid konstruktion < 5 kPa (0,5 Bar); däckmönster: terräng, tumgasreglage; bärande struktur med minimiförhållande mellan fordon och bärande strukturyta/strukturytor > 25 %; vikt i körklart tillstånd < 400 kg; dragkapacitet för bakre kopplingsanordning överensstämmer med styrketest > 2 x vikt i körklart tillstånd.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11. mobil maskin: självgående fordon, utom maskiner monterade på ett motorfordons chassi, som är särskilt konstruerat och tillverkat för att utföra arbete och som på grund av sin konstruktion inte lämpar sig för person- eller godsbefordran.

utgår

Motivering

Se motivering (mobila maskiner – kategori U).

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

12. fordon: traktorer, släpfordon, utbytbar dragen utrustning eller mobila maskiner enligt definitionerna i punkterna 8, 9, 10 och 11.

12. fordon: traktorer, släpfordon eller utbytbar dragen utrustning enligt definitionerna i punkterna 8, 9 och 10.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

18. fordon i slutserier: fordon i lager som inte kan registreras, säljas eller tas i bruk eftersom nya tekniska krav har trätt i kraft enligt vilka fordonet inte har godkänts.

18. fordon i slutserier: fordon i lager som inte kan släppas ut på marknaden eller som inte längre kan göras tillgängliga på marknaden, registreras eller tas i bruk eftersom nya tekniska krav har trätt i kraft enligt vilka fordonet inte har godkänts.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

19. system: sammansättning av anordningar som är kombinerade för att utföra en eller flera specifika funktioner i ett fordon och som omfattas av krav i någon av rättsakterna.

19. system: sammansättning av anordningar som är kombinerade för att utföra en eller flera specifika funktioner i ett fordon och som omfattas av något av de krav som förtecknas i bilaga I.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

20. komponent: anordning som omfattas av krav i en rättsakt och som är avsedd att vara en del av ett fordon men som kan vara typgodkänd oberoende av ett fordon förutsatt att rättsakten uttryckligen tillåter detta.

20. komponent: anordning som omfattas av något av de krav som förtecknas i bilaga I och som är avsedd att vara en del av ett fordon men som kan vara typgodkänd oberoende av ett fordon förutsatt att rättsakten uttryckligen tillåter detta.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

21. separat teknisk enhet: anordning som omfattas av krav i en rättsakt och som är avsedd att vara en del av ett fordon men som kan typgodkännas separat, dock endast i förbindelse med en eller flera specificerade fordonstyper förutsatt att rättsakten uttryckligen tillåter detta.

21. separat teknisk enhet: anordning som omfattas av något av de krav som förtecknas i bilaga I och som är avsedd att vara en del av ett fordon men som kan typgodkännas separat, dock endast i förbindelse med en eller flera specificerade fordonstyper förutsatt att rättsakten uttryckligen tillåter detta.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

22a. delar: varor som används för montering av ett fordon och som reservdelar.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 22b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

22b. reservdelar: varor som ska installeras i eller på ett fordon för att ersätta originaldelar av det fordonet, inbegripet varor som smörjmedel som är nödvändiga för användningen av fordonet, dock inte bränsle.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 22c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

22c. utrustning: alla andra varor än delar som kan läggas till eller installeras på ett fordon.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 22d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

22d. funktionssäkerhet: avsaknad av oacceptabla risker för kroppsskada eller försämring av människors hälsa, skada på egendom eller husdjur till följd av faror som orsakas av felfungerande mekaniska, hydrauliska, pneumatiska, elektriska eller elektroniska system, komponenter eller separata tekniska enheter.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

23. tillverkare: den person eller organisation som är ansvarig inför typgodkännandemyndigheten för alla aspekter av typgodkännande- eller tillståndsförfarandet och för att garantera produktionsöverensstämmelse, oavsett om personen eller organisationen är direkt involverad i alla konstruktionsstadierna för det fordon, det system, den komponent eller den separata tekniska enhet som godkännandeförfarandet avser.

23. tillverkare: den person eller organisation som är ansvarig inför typgodkännandemyndigheten för alla aspekter av typgodkännande- eller tillståndsförfarandet och för att garantera produktionsöverensstämmelse och som också är ansvarig för samarbetet med marknadstillsynsmyndigheterna för de producerade fordonen, systemen, komponenterna och separata tekniska enheterna, oavsett om personen eller organisationen är direkt involverad i alla konstruktionsstadierna för det fordon, det system, den komponent eller den separata tekniska enhet som godkännandeförfarandet avser.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

25. godkännandemyndighet: myndighet i en medlemsstat som inrättats eller utsetts av medlemsstaten och anmälts av medlemsstaten till kommissionen i enlighet med artikel 5 och som har behörighet att handlägga dels samtliga led i förfarandet för godkännande av en typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet eller i ett enskilt godkännande av ett fordon, dels tillståndsförfarandet, och som även har behörighet att utfärda och, i förekommande fall, återkalla intyg om godkännande, att fungera som kontaktpunkt med godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater, att utse de tekniska tjänsterna och att se till att tillverkaren uppfyller sina skyldigheter när det gäller produktionsöverensstämmelse.

25. godkännandemyndighet: myndighet i en medlemsstat som inrättats eller utsetts av medlemsstaten och anmälts av medlemsstaten till kommissionen och som har behörighet att handlägga dels samtliga led i förfarandet för godkännande av en typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet eller i ett enskilt godkännande av ett fordon, dels tillståndsförfarandet, och som även har behörighet att utfärda och, i förekommande fall, återkalla eller vägra att utfärda intyg om godkännande, att fungera som kontaktpunkt med godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater, att utse de tekniska tjänsterna och att se till att tillverkaren uppfyller sina skyldigheter när det gäller produktionsöverensstämmelse.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 26a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

26a. ackreditering: ett intyg utfärdat av ett nationellt ackrediteringsorgan om att ett organ för bedömning av överensstämmelse uppfyller kraven i harmoniserade standarder och, i förekommande fall, eventuella ytterligare krav, bland annat dem som fastställs i sektorsspecifika program, för att utföra specifika bedömningar av överensstämmelse.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

28. virtuell provningsmetod: datorsimulationer inklusive beräkningar som visar om ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet uppfyller de tekniska kraven i en rättsakt, utan att det krävs att ett fysiskt fordon, ett fysiskt system, en fysisk komponent eller en fysisk separat teknisk enhet används.

28. virtuell provningsmetod: datorsimulationer inklusive beräkningar som visar om ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet uppfyller de tekniska kraven i den delegerade akt som avses i artikel 18.5, utan att det krävs att ett fysiskt fordon, ett fysiskt system, en fysisk komponent eller en fysisk separat teknisk enhet används.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

30. EU-typgodkännandeintyg: intyg enligt mallen i denna förordning eller meddelandeformuläret i tillämpliga likvärdiga FN/ECE-föreskrifter eller OECD-koder enligt förteckningen i bilaga I.

30. EU-typgodkännandeintyg: handling enligt mallen i de genomförandeakter som avses i artiklarna 15.4 och 16.2 eller meddelandeformuläret i tillämpliga FN/ECE-föreskrifter eller OECD-koder enligt förteckningen i bilaga I.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

32. intyg om överensstämmelse: handling enligt förlagan i denna förordning utfärdad av tillverkaren, som intygar att ett fordon som vid tidpunkten för tillverkningen tillhörde en serie av en typ som godkänts enligt denna förordning överensstämde med den godkända typen enligt typgodkännandet och uppfyllde alla lagfästa krav i det.

32. intyg om överensstämmelse: handling enligt mallen i den genomförandeakt som avses i artikel 24.2 utfärdad av tillverkaren, som intygar att ett fordon som vid tidpunkten för tillverkningen tillhörde en serie av en typ som godkänts enligt denna förordning överensstämde med den godkända typen enligt typgodkännandet och uppfyllde alla krav i det.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

33. system för omborddiagnos eller OBD‑system: system för kontroll av utsläpp med förmåga att identifiera det sannolika felstället med hjälp av felkoder som lagrats i ett datorminne.

33. system för omborddiagnos eller OBD‑system: system med förmåga att identifiera det sannolika felstället med hjälp av felkoder som lagrats i ett datorminne.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

35. oberoende aktör: andra företag än auktoriserade återförsäljare och verkstäder som direkt eller indirekt är delaktiga i reparation och underhåll av motorfordon, särskilt reparatörer, tillverkare eller återförsäljare av utrustning för reparation, verktyg eller reservdelar, utgivare av teknisk information, bilklubbar, vägassistansaktörer, aktörer som erbjuder kontroll och provningstjänster och aktörer som erbjuder utbildning för installatörer, tillverkare och reparatörer av utrustning för fordon som drivs med alternativa bränslen.

35. oberoende aktör: andra företag än auktoriserade återförsäljare och verkstäder som direkt eller indirekt är delaktiga i reparation och underhåll av fordon, särskilt reparatörer, tillverkare eller återförsäljare av utrustning för reparation, verktyg eller reservdelar, utgivare av teknisk information, bilklubbar, vägassistansaktörer, aktörer som erbjuder kontroll och provningstjänster och aktörer som erbjuder utbildning för installatörer, tillverkare och reparatörer av utrustning för fordon som drivs med alternativa bränslen.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

37. registrering: det att fordonet efter identifiering har erhållit administrativt tillstånd att tas i bruk på väg, oavsett om detta är permanent, tillfälligt eller giltigt för en kort tid, och att ett registreringsnummer har utfärdats.

37. registrering: det att fordonet efter identifiering har erhållit administrativt tillstånd att tas i bruk på väg, oavsett om detta är permanent, tillfälligt eller giltigt för en kort tid, och att ett serienummer har utfärdats som ska användas som registreringsnummer.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

38. utsläppande på marknaden: det första tillhandahållandet i unionen av ett fordon för distribution eller användning, antingen mot ersättning eller kostnadsfritt.

38. utsläppande på marknaden: det första tillhandahållandet i unionen av ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

39. ibruktagande: att ett fordon som omfattas av denna förordning för första gången används på avsett sätt i unionen.

39. ibruktagande: att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet för första gången används på avsett sätt i unionen.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

40. försäljning: alla slags försäljningar, från en fordonstillverkare till en återförsäljare eller till slutanvändaren.

utgår

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 40a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

40a. tillhandahållande på marknaden: varje form av tillhandahållande av ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet på unionsmarknaden för distribution eller användning inom ramen för en verksamhet av kommersiell natur, antingen mot betalning eller kostnadsfritt.

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 43a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

43a. importör: varje fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen och som släpper ut ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet från tredjeland på unionsmarknaden.

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 43b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

43b. distributör: varje fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, utom tillverkaren eller importören, som tillhandahåller ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet på unionsmarknaden.

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 43c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

43c. ekonomisk aktör: tillverkaren, tillverkarens ombud, importören eller distributören.

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 43d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

43d. marknadstillsyn: den verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas av myndigheterna när det gäller att se till att fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som tillhandahålls på unionsmarknaden uppfyller de krav som fastställs i relevant unionslagstiftning och inte äventyrar hälsan, säkerheten, miljön eller andra aspekter av skyddet av allmänintresset.

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 43e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

43e. marknadstillsynsmyndighet: en myndighet i en medlemsstat som ansvarar för att genomföra marknadstillsyn på sitt territorium.

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 43f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

43f. nationell myndighet: godkännandemyndighet, marknadstillsynsmyndighet eller varje annan myndighet i en medlemsstat som berörs av och ansvarar för typgodkännande, registrering, marknadstillsyn eller importkontroll med avseende på fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter.

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning

Artikel 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I denna förordning gäller följande fordonskategorier:

I denna förordning ska följande fordonskategorier gälla:

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning

Artikel 4 – inledningen – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. kategori T: alla traktorer med hjul.

1. kategori T: alla traktorer med hjul. Varje hjultraktorskategori enligt punkterna 2–8 är också markerad med bokstäverna ”a” eller ”b”, som anger vilken maximal hastighet traktorn konstruerats för:

 

a) ”a” för hjultraktorer konstruerade för en maximal hastighet på 40 km/h,

 

b) ”b” för hjultraktorer konstruerade för en hastighet på mer än 40 km/h.

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning

Artikel 4 – inledningen – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. kategori T1: hjultraktorer konstruerade för en maximal hastighet som understiger 40 km/h, vars minsta spårvidd på den av axlarna som är närmast föraren inte understiger 1 150 mm, vars vikt i olastat och körklart tillstånd överstiger 600 kg och vars markfrigång inte överstiger 1 000 mm.

2. kategori T1: hjultraktorer vars minsta spårvidd på den av axlarna som är närmast föraren inte understiger 1 150 mm, vars vikt i olastat och körklart tillstånd överstiger 600 kg och vars markfrigång inte överstiger 1 000 mm.

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning

Artikel 4 – inledningen – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. kategori T2: hjultraktorer vars minsta spårvidd understiger 1 150 mm, vars vikt i olastat och körklart tillstånd överstiger 600 kg och vars markfrigång inte överstiger 600 mm, konstruerade för en maximal hastighet som understiger 40 km/h. När höjden för traktorns tyngdpunkt (mätt från marken) delat med medelvärdet för axlarnas minsta spårvidd är större än 0,90 begränsas emellertid den konstruktionsmässiga maximihastigheten till 30 km/h.

3. kategori T2: hjultraktorer vars minsta spårvidd understiger 1 150 mm, vars vikt i olastat och körklart tillstånd överstiger 600 kg och vars markfrigång inte överstiger 600 mm. Om höjden för traktorns tyngdpunkt (mätt från marken) delat med medelvärdet för axlarnas minsta spårvidd är större än 0,90 begränsas den konstruktionsmässiga maximihastigheten till 30 km/h.

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning

Artikel 4 – inledningen – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. kategori T3: hjultraktorer konstruerade för en maximal hastighet på 40 km/h, vars vikt i olastat och körklart tillstånd är högst 600 kg.

4. kategori T3: hjultraktorer vars vikt i olastat och körklart tillstånd är högst 600 kg; även traktorer med styrhandtag för styrkontroll i enlighet med artikel 3.8a omfattas.

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning

Artikel 4 – inledningen – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. kategori T4: hjultraktorer för särskilda ändamål konstruerade för en maximal hastighet som inte överstiger 40 km/h.

5. kategori T4: hjultraktorer för särskilda ändamål.

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning

Artikel 4 – inledningen – led 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9. kategori T5: hjultraktorer konstruerade för en maximal hastighet som överstiger 40 km/h.

utgår

Ändringsförslag  69

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

19. kategori U: maskiner enligt definitionen i direktiv 2006/42/EG vilka är självgående och avsedda för användning inom jord- eller skogsbruk.

utgår

Motivering

Se motivering (mobila maskiner – kategori U).

Ändringsförslag  70

Förslag till förordning

Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Nationella myndigheter

Medlemsstaternas skyldigheter

Ändringsförslag  71

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inrätta eller utse de nationella myndigheter som är behöriga i fråga om godkännanden, och underrätta kommissionen om detta i enlighet med artikel 53.

1. Medlemsstaterna ska inrätta eller utse de nationella myndigheterna. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om inrättandet och utseendet av dessa myndigheter.

Ändringsförslag  72

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Underrättelsen om godkännandemyndigheterna ska innehålla namn, adress, inklusive elektronisk adress, samt deras ansvarsområden.

Underrättelsen om de nationella myndigheterna ska innehålla namn, adress, inklusive elektronisk adress, samt deras ansvarsområden. Kommissionen ska offentliggöra en förteckning och de närmare uppgifterna om godkännande- och marknadstillsynsmyndigheterna på sin webbplats.

Ändringsförslag  73

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Godkännandemyndigheterna ska se till att tillverkare som ansöker om godkännande uppfyller sina skyldigheter enligt denna förordning.

utgår

 

(Integrerad i artikel 5a (ny))

Ändringsförslag  74

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Godkännandemyndigheterna ska godkänna endast sådana fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som uppfyller kraven i denna förordning.

utgår

 

(Integrerad i artikel 5a (ny))

Ändringsförslag  75

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Godkännandemyndigheterna ska registrera eller tillåta försäljning eller ibruktagande endast av sådana fordon, komponenter och separata tekniska enheter som uppfyller kraven i denna förordning. De får inte förbjuda, begränsa eller hindra registrering, försäljning, ibruktagande eller användning i trafik på väg av fordon, komponenter eller separata tekniska enheter av skäl som hänför sig till sådana aspekter av deras konstruktion eller funktion som omfattas av denna förordning, om dessa fordon, komponenter eller separata tekniska enheter uppfyller kraven i denna förordning.

4. Medlemsstaterna ska tillåta utsläppande på marknaden, registrering och ibruktagande endast av sådana fordon, komponenter och separata tekniska enheter som uppfyller kraven i denna förordning.

Ändringsförslag  76

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Medlemsstaterna får inte förbjuda, begränsa eller hindra utsläppande på marknaden, registrering eller ibruktagande av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter av skäl som hänför sig till sådana aspekter av deras konstruktion eller funktion som omfattas av denna förordning om de uppfyller dess krav.

Ändringsförslag  77

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b. Medlemsstaterna ska organisera och genomföra marknadstillsyn över och kontroller av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som förs in på unionsmarknaden i enlighet med kapitel III i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter1. De ska tillämpa artikel 19.1 i förordning (EG) nr 765/2008 så som anges i artikel 5b i den här förordningen.

 

__________________

 

1 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30.

Ändringsförslag  78

Förslag till förordning

Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

 

Godkännandemyndigheternas skyldigheter

 

1. Godkännandemyndigheterna ska se till att tillverkare som ansöker om typgodkännande uppfyller sina skyldigheter enligt denna förordning.

 

2. Godkännandemyndigheterna ska godkänna endast sådana fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som uppfyller kraven i denna förordning.

Ändringsförslag  79

Förslag till förordning

Artikel 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5b

 

Marknadstillsynsmyndigheternas skyldigheter

 

1. För fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som omfattas av typgodkännande ska marknadstillsynsmyndigheten i tillräcklig omfattning utföra lämplig dokumentkontroll och därvid beakta etablerade riskbedömningsprinciper samt klagomål och annan information.

 

Marknadstillsynsmyndigheterna får kräva att de ekonomiska aktörerna tillhandahåller sådan dokumentation och information som dessa myndigheter anser sig behöva för att utföra sin verksamhet.

 

Om de ekonomiska aktörerna uppvisar intyg om överensstämmelse som utfärdats av en typgodkännandemyndighet ska marknadstillsynsmyndigheterna ta vederbörlig hänsyn till dessa intyg.

 

2. För system, komponenter och separata tekniska enheter som inte omfattas av typgodkännande är artikel 19.1 i förordning (EG) nr 765/2008 tillämplig i sin helhet.

Ändringsförslag  80

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Tillverkaren ska vara ansvarig inför godkännandemyndigheten för samtliga delar av godkännandeförfarandet och för produktionsöverensstämmelsen, oavsett om tillverkaren är direkt involverad i samtliga etapper av tillverkningen av ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet.

1. När deras fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter släpps ut på marknaden eller tas i bruk ska tillverkarna se till att dessa är tillverkade och godkända i enlighet med kraven i denna förordning och i de delegerade akter och genomförandeakter som antagits i enlighet med förordningen.

Ändringsförslag  81

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Vid etappvis typgodkännande ska varje tillverkare vara ansvarig för godkännandet och produktionsöverensstämmelsen för de system, komponenter eller separata tekniska enheter som tillförs under den tillverkningsetapp tillverkaren ansvarar för. En tillverkare som ändrar komponenter eller system som redan har godkänts vid tidigare etapper ska vara ansvarig för godkännandet och produktionsöverensstämmelsen för dessa komponenter och system.

2. Vid etappvis typgodkännande ska varje tillverkare vara ansvarig för godkännandet och produktionsöverensstämmelsen för de system, komponenter eller separata tekniska enheter som tillförs under den tillverkningsetapp tillverkaren ansvarar för. Varje tillverkare som ändrar komponenter eller system som redan har godkänts vid tidigare etapper ska vara ansvarig för godkännandet och produktionsöverensstämmelsen för dessa ändrade komponenter och system.

Ändringsförslag  82

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. En tillverkare som ändrar ett icke färdigbyggt fordon på ett sätt som leder till att det klassificeras i en annan fordonskategori med följden att lagfästa krav som redan bedömts i en tidigare etapp ändras, är också ansvarig för överensstämmelse med de kraven.

3. Tillverkare som ändrar ett icke färdigbyggt fordon att det klassificeras i en annan fordonskategori med följden att lagfästa krav som redan bedömts i en tidigare etapp ändras, är också ansvariga för överensstämmelse med tillämpliga krav för den fordonskategori som det ändrade fordonet klassificeras i.

Ändringsförslag  83

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. I enlighet med denna förordning ska en tillverkare som är etablerad utanför unionen utse ett enda ombud som är etablerat i unionen för att företräda honom inför godkännandemyndigheten.

4. För godkännande av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som omfattas av denna förordning ska tillverkare som är etablerade utanför unionen utse ett enda ombud som är etablerat i unionen för att företräda dem inför godkännandemyndigheten.

Ändringsförslag  84

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Hänvisningar till tillverkaren ska förstås som syftande antingen på tillverkaren eller ombudet.

utgår

Ändringsförslag  85

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Tillverkare som är etablerade utanför unionen får också utse ett enda ombud – etablerat i unionen – för frågor som gäller marknadstillsyn, som kan vara samma ombud som avses i punkt 4 eller ytterligare ett ombud.

Ändringsförslag  86

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b. Tillverkarna är ansvariga inför godkännandemyndigheten för samtliga delar av godkännandeförfarandet och för produktionsöverensstämmelsen, oberoende av om de är direkt involverade i samtliga etapper av tillverkningen av ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet.

Ändringsförslag  87

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4c. I enlighet med de särskilda bestämmelserna i denna förordning och i de delegerade akter som antas i enlighet med förordningen ska tillverkarna se till att det finns rutiner som säkerställer att serietillverkningen fortsätter att överensstämma med den godkända typen. Ändringar av ett fordons, ett systems, en komponents eller en separat teknisk enhets konstruktion eller egenskaper och ändringar i de krav som ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet intygas överensstämma med ska beaktas i tillräcklig omfattning.

Ändringsförslag  88

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4d. Förutom den obligatoriska märkningen och de typgodkännandemärken som anbringas på fordon, komponenter eller separata tekniska enheter i enlighet med artikel 25 ska tillverkarna även ange namn, registrerat handelsnamn eller registrerat varumärke, den unionsadress på vilken de kan kontaktas rörande deras fordon, komponenter eller separata tekniska enheter som tillhandahålls på unionsmarknaden, eller, om detta inte är möjligt för komponenter eller separata tekniska enheter, på förpackningen eller i en handling som åtföljer komponenten eller den separata tekniska enheten.

Ändringsförslag  89

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4e (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4e. Tillverkare ska, så länge de har ansvar för ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet, se till att lagrings- och transportförhållandena inte äventyrar produktens överensstämmelse med kraven i denna förordning.

Ändringsförslag  90

Förslag till förordning

Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6a

 

Tillverkarnas specifika skyldigheter i fråga om fordons, systems, komponenters och separata tekniska enheters överensstämmelse

 

1. Tillverkare som misstänker att deras fordon, system, komponent eller separata tekniska enhet som har släppts ut på marknaden eller tagits i bruk inte överensstämmer med denna förordning eller delegerade akter och genomförandeakter som antagits enligt denna förordning ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten att överensstämma med kraven eller i förekommande fall dra tillbaka eller återkalla fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten.

 

2. Om fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten utgör en allvarlig risk ska tillverkaren omedelbart underrätta marknadstillsynsmyndigheterna och godkännandemyndigheterna i de medlemsstater där fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten har tillhandahållits på marknaden eller tagits i bruk om detta, och lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

 

3. Tillverkare ska hålla det informationspaket som avses i artikel 15.10 och fordonstillverkare ska dessutom hålla en kopia av de intyg om överensstämmelse som avses i artikel 24 tillgängliga för godkännandemyndigheten i minst tio år efter utsläppandet på marknaden av fordonet, och i minst fem år för ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet.

 

4. Tillverkare ska på motiverad begäran av en behörig myndighet i en medlemsstat via typgodkännandemyndigheten tillhandahålla en kopia av EU‑typgodkännandeintyget som visar att fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten överensstämmer med kraven, på ett språk som lätt kan förstås av den myndigheten. Tillverkare ska samarbeta med medlemsstatens myndighet i alla åtgärder som vidtas i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008 för att undanröja riskerna med deras fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som har släppts ut på marknaden, registrerats eller tagits i bruk.

Ändringsförslag  91

Förslag till förordning

Artikel 6b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6b

 

Tillverkarombudens skyldigheter i fråga om marknadstillsyn

 

Tillverkarens ombud för marknadstillsyn ska utföra de uppgifter som anges i fullmakten från tillverkaren. Fullmakten ska minst ge ombudet befogenhet att

 

a) på motiverad begäran av en godkännandemyndighet ge den myndigheten all information och dokumentation som krävs för att visa att produktionen av ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet överensstämmer med kraven, och

 

b) på begäran av marknadstillsynsmyndigheterna och godkännandemyndigheterna samarbeta med dem om de åtgärder som vidtas för att undanröja risken med de fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som omfattas av fullmakten.

Ändringsförslag  92

Förslag till förordning

Artikel 6c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6c

 

Importörernas allmänna skyldigheter

 

1. Importörerna får endast släppa ut på unionens marknad, registrera eller ansvara för ibruktagandet av överensstämmande fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som antingen har fått EU‑typgodkännande eller som uppfyller kraven för nationellt eller enskilt godkännande.

 

2. Innan ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som EU-typgodkänts släpps ut på marknaden ska importörerna kontrollera att det finns ett informationspaket som överensstämmer med kraven i artikel 6.4c och att fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten har försetts med erforderligt typgodkännandemärke och uppfyller kraven i artikel 6.4c. För fordon ska importören se till att fordonet åtföljs av det erforderliga intyget om överensstämmelse.

 

3. Om importörerna misstänker att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet inte överensstämmer med kraven i denna förordning, i synnerhet att produkten inte överensstämmer med sitt typgodkännande eller sitt enskilda godkännande, får importörerna inte släppa ut den på marknaden, tillåta att den tas i bruk eller registreras förrän fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten överensstämmer med kraven. Om de misstänker att fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten utgör en allvarlig risk ska de dessutom informera tillverkaren, marknadstillsynsmyndigheterna och den godkännandemyndighet som har beviljat godkännandet av produkten.

 

4. Importörerna ska ange namn, registrerat handelsnamn eller registrerat varumärke samt kontaktadress på fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten eller, om detta inte är möjligt för system, komponenter eller separata tekniska enheter, på förpackningen eller i en handling som åtföljer systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten.

 

5. Importörerna ska se till att fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten åtföljs av nödvändiga anvisningar och information, i enlighet med artikel 46, på de berörda medlemsstaternas officiella språk.

 

6. Importörerna ska så länge de har ansvar för ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet se till att lagrings- och transportförhållandena inte äventyrar dess överensstämmelse med kraven i denna förordning.

 

7. När det anses lämpligt med tanke på de allvarliga risker som ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet utgör ska importörerna för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet granska och vid behov registerföra klagomål om och återkallanden av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter samt informera distributörerna om denna övervakning.

Ändringsförslag  93

Förslag till förordning

Artikel 6d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6d

 

Importörernas specifika skyldigheter i fråga om fordons, systems, komponenters och separata tekniska enheters överensstämmelse

 

1. Importörer som misstänker att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat tekniska enhet som de har släppt ut på marknaden, registrerat eller ansvarar för ibruktagandet av inte överensstämmer med denna förordning ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten att överensstämma med kraven eller i förekommande fall dra tillbaka eller återkalla fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten.

 

2. Om ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet utgör en allvarlig risk ska importörerna omedelbart informera marknadstillsynsmyndigheterna och godkännandemyndigheterna i de medlemsstater där de har tillhandahållit fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten på marknaden om detta, och lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

 

3. Under en period av tio år efter utsläppandet på marknaden av ett fordon och i minst fem år efter utsläppandet på marknaden av ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet ska importörerna hålla ett exemplar av intyget om överensstämmelse tillgängligt för marknadstillsynsmyndigheterna och godkännandemyndigheterna och se till att dessa myndigheter på begäran kan få tillgång till det informationspaket som avses i artikel 15.10.

 

4. Importörerna ska på motiverad begäran av en nationell myndighet ge den all information och dokumentation som behövs för att visa att fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten överensstämmer med kraven, på ett av de officiella språken i den myndighetens medlemsstat. Importörerna ska på begäran av den myndigheten samarbeta med den om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som de har släppt ut på marknaden eller registrerat eller för vilka de är ansvariga för ibruktagandet.

Ändringsförslag  94

Förslag till förordning

Artikel 6e (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6e

 

Distributörernas allmänna skyldigheter

 

1. Vid tillhandahållande på marknaden av ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet ska distributörerna iaktta vederbörlig omsorg för att se till att de tillämpliga kraven uppfylls.

 

2. Innan distributörerna tillhandahåller ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet på marknaden ska de kontrollera att fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten har försetts med obligatorisk märkning eller typgodkännandemärke, att det åtföljs av erforderliga handlingar, bruksanvisningar och säkerhetsinformation på de officiella språken i den medlemsstat där fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten är avsedd att göras tillgänglig på marknaden samt att tillverkaren och importören har uppfyllt kraven i artikel 6c.2 och 6c.4.

 

3. Distributörerna ska, så länge de har ansvar för ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet, se till att lagrings- eller transportförhållandena inte äventyrar produktens överensstämmelse med kraven i denna förordning.

Ändringsförslag  95

Förslag till förordning

Artikel 6f (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6f

 

Distributörernas specifika skyldigheter i fråga om fordonets, systemets, komponentens eller den separata tekniska enhetens överensstämmelse

 

1. Vid tillhandahållande av ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet på marknaden ska distributörerna iaktta vederbörlig omsorg avseende kraven i denna förordning.

 

2. Om distributörerna misstänker att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet inte överensstämmer med kraven i denna förordning, får de inte tillhandahålla fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten på marknaden eller registrera produkten eller ta den i bruk, och ska hindra att den tillhandahålls på marknaden, registreras eller tas i bruk, till dess att produkten överensstämmer med de tillämpliga kraven.

 

3. Om distributörerna misstänker att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som de har tillhandahållit på marknaden eller registrerat eller för vars ibruktagande de ansvarar inte överensstämmer med kraven i denna förordning ska de informera tillverkaren eller tillverkarens ombud för att se till att de korrigerande åtgärder som krävs för att få fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten att överensstämma med kraven, dra tillbaka produkten från marknaden eller återkalla den, beroende på vad som är lämpligt, vidtas i enlighet med artikel 6a.1 eller 6d.1.

 

4. Om fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten utgör en allvarlig risk ska distributörerna omedelbart underrätta marknadstillsynsmyndigheterna och godkännandemyndigheterna i de medlemsstater där de har tillhandahållit fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten på marknaden, registrerat produkten eller ansvarat för dess ibruktagande om detta och lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som tillverkaren vidtagit, samt underrätta tillverkaren och importören.

 

5. Distributörerna ska på motiverad begäran av en nationell myndighet se till att tillverkaren ger myndigheten den information som anges i artikel 6a.4 eller att importören ger den nationella myndigheten den information som anges i artikel 6d.3. Distributörerna ska på begäran av den myndigheten samarbeta med den om alla åtgärder som vidtas i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008 för att undanröja riskerna med fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som de har tillhandahållit på unionsmarknaden.

Ändringsförslag  96

Förslag till förordning

Artikel 6g (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6g

 

Fall där importörer och distributörer ska ha samma skyldigheter som tillverkaren

 

En importör eller distributör ska anses vara tillverkare enligt denna förordning och ska ha samma skyldigheter som tillverkaren har enligt artikel 6–6b när importören eller distributören tillhandahåller ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet på marknaden, registrerar produkten eller ansvarar för dess ibruktagande i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar – på ett sådant sätt att överensstämmelsen med tillämpliga krav kan påverkas – ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som redan har tillhandahållits på marknaden, registrerats eller tagits i bruk.

Ändringsförslag  97

Förslag till förordning

Artikel 6h (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6h

 

Identifikation av de ekonomiska aktörerna

 

De ekonomiska aktörerna ska på begäran och under en period på tio år identifiera följande för marknadstillsynsmyndigheterna och godkännandemyndigheterna:

 

a) Alla ekonomiska aktörer som har levererat ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet till dem.

 

b) Alla ekonomiska aktörer som de har levererat ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet till.

Ändringsförslag  98

Förslag till förordning

Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Trafiksäkerhetskrav

Trafik- och funktionssäkerhetskrav

Ändringsförslag  99

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) start och stopp, inbegripet anordningar för nödstopp och automatiskt stopp,

 

(Det bör läggas till i bilaga I och bli tillämpligt på alla relevanta fordonskategorier.)

Ändringsförslag  100

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ab) oavsiktlig fordonsrörelse,

 

(Det bör läggas till i bilaga I och bli tillämpligt på alla relevanta fordonskategorier.)

Ändringsförslag  101

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) system som underlättar förarens kontroll över fordonet, inbegripet styrning, bromsning, låsningsfria bromsar och elektronisk stabilitetskontroll,

b) system som underlättar förarens kontroll över fordonet, såsom styrning och bromsning, inbegripet låsningsfria bromsar och elektronisk stabilitetskontroll (eller system med motsvarande verkan),

Ändringsförslag  102

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led ma (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ma) mekanisk säkerhet,

 

(Det bör läggas till i bilaga I och bli tillämpligt på alla relevanta fordonskategorier.)

Ändringsförslag  103

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led q

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

q) kopplings- och backningsanordningar,

q) bogseranordningar,

 

(Det bör läggas till i bilaga I och bli tillämpligt på alla relevanta fordonskategorier.)

Ändringsförslag  104

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led ta (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ta) backväxel,

 

(Det bör läggas till i bilaga I och bli tillämpligt på alla relevanta fordonskategorier.)

Ändringsförslag  105

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led tb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

tb) band,

 

(Det bör läggas till i bilaga I och bli tillämpligt på alla relevanta fordonskategorier.)

Ändringsförslag  106

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led tc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

tc) mekaniska kopplingsanordningar,

 

(Det bör läggas till i bilaga I och bli tillämpligt på alla relevanta fordonskategorier.)

Ändringsförslag  107

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. De krav som avses i punkterna 1 och 2 ska tillämpas på fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem, förutsatt att de uppges vara tillämpliga på ifrågavarande fordonskategori enligt artikel 4.

3. De krav som avses i punkterna 1 och 2 ska tillämpas på fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter, förutsatt att de i bilaga I uppges vara tillämpliga på ifrågavarande fordonskategori enligt artikel 4.

Ändringsförslag  108

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ha befogenhet att i enlighet med artikel 57 anta en delegerad akt om fastställande av närmare tekniska krav, inbegripet provningsförfaranden och gränsvärden i förekommande fall, för de frågor som förtecknas i punkt 2 för att garantera en hög nivå på trafiksäkerheten.

4. I syfte att garantera en hög nivå på trafik- och funktionssäkerheten ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 57 med avseende på närmare tekniska krav för de frågor som förtecknas i punkt 2 i denna artikel, inbegripet provningsförfaranden och gränsvärden i förekommande fall.

 

Dessa närmare tekniska krav ska vara sådana att de ökar eller minst bibehåller den trafik- och funktionssäkerhetsnivå som ges av de direktiv som anges i artiklarna 62.1 och 63.

 

De närmare tekniska kraven ska i synnerhet säkerställa följande:

 

– Fordon med en högsta hastighet på över 40 km/h, med undantag av utbytbar dragen utrustning (kategori S), ska ha en trafiksäkerhetsnivå avseende bromsverkan och antilåsningssystem som motsvarar motorfordon och deras släpvagnar.

Ändringsförslag  109

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) överrullningsskydd,

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  110

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) skydd mot fallande föremål,

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  111

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) manövrering och underhåll,

 

(Det bör läggas till i bilaga I och bli tillämpligt på alla relevanta fordonskategorier.)

Ändringsförslag  112

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bb) kontrollsystemens säkerhet och tillförlitlighet, inklusive kraftuttag till dragna maskiner,

 

(Det bör läggas till i bilaga I och bli tillämpligt på alla relevanta fordonskategorier.)

Ändringsförslag  113

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bc) frånkoppling av kraftkällor,

 

(Det bör läggas till i bilaga I och bli tillämpligt på alla relevanta fordonskategorier.)

Ändringsförslag  114

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led bd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bd) skydd mot alla rimligen förutsebara felaktiga användningar av fordonet,

 

(Det bör läggas till i bilaga I och bli tillämpligt på alla relevanta fordonskategorier.)

Ändringsförslag  115

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led be (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

be) skydd mot mekaniska risker,

 

(Det bör läggas till i bilaga I och bli tillämpligt på alla relevanta fordonskategorier.)

Ändringsförslag  116

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) inre ljudnivå,

d) bullernivån på förarplatsen,

Ändringsförslag  117

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea) ergonomi (inklusive förutsebar felaktig användning, kontrollsystemens användbarhet, kontrollsystemens åtkomlighet för att undvika oavsiktlig aktivering, anpassning av gränssnittet mellan förare och fordon enligt förutsebara egenskaper hos föraren, ingrepp från operatörens sida),

 

(Det bör läggas till i bilaga I och bli tillämpligt på alla relevanta fordonskategorier.)

Ändringsförslag  118

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa) tillträde till manöverplats och serviceställen,

 

(Det bör läggas till i bilaga I och bli tillämpligt på alla relevanta fordonskategorier.)

Ändringsförslag  119

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ka) stabilitet,

Ändringsförslag  120

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led kb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

kb) skydd och skyddsanordningar,

 

(Det bör läggas till i bilaga I och bli tillämpligt på alla relevanta fordonskategorier.)

Ändringsförslag  121

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led kc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

kc) risk för förlust av stabilitet,

 

(Det bör läggas till i bilaga I och bli tillämpligt på alla relevanta fordonskategorier.)

Ändringsförslag  122

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led kd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

kd) risk för att halka, snubbla eller falla,

 

(Det bör läggas till i bilaga I och bli tillämpligt på alla relevanta fordonskategorier.)

Ändringsförslag  123

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led ke (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ke) skydd av föraren mot elfaror, inbegripet blixtnedslag,

 

(Det bör läggas till i bilaga I och bli tillämpligt på alla relevanta fordonskategorier.)

Ändringsförslag  124

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led kf (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

kf) säker rengöring av fordonet, inbegripet dess inre delar,

 

(Det bör läggas till i bilaga I och bli tillämpligt på alla relevanta fordonskategorier.)

Ändringsförslag  125

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led kg (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

kg) risk att bli instängd,

 

(Det bör läggas till i bilaga I och bli tillämpligt på alla relevanta fordonskategorier.)

Ändringsförslag  126

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led kh (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

kh) eliminering av risker på grund av monteringsfel,

 

(Det bör läggas till i bilaga I och bli tillämpligt på alla relevanta fordonskategorier.)

Ändringsförslag  127

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led ki (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ki) skydd,

 

(Det bör läggas till i bilaga I och bli tillämpligt på alla relevanta fordonskategorier.)

Ändringsförslag  128

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led kj (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

kj) risker i samband med rörliga delar,

 

(Det bör läggas till i bilaga I och bli tillämpligt på alla relevanta fordonskategorier.)

Ändringsförslag  129

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led kk (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

kk) material och produkter,

 

(Det bör läggas till i bilaga I och bli tillämpligt på alla relevanta fordonskategorier.)

Ändringsförslag  130

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led kl (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

kl) batterier,

 

(Det bör läggas till i bilaga I och bli tillämpligt på alla relevanta fordonskategorier.)

Ändringsförslag  131

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led km (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

km) bromssystem, inklusive parkeringsfunktioner,

 

(Det bör läggas till i bilaga I och bli tillämpligt på alla relevanta fordonskategorier.)

Ändringsförslag  132

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

l) skydd av föraren mot farliga ämnen,

l) skydd av föraren mot farliga material och ämnen samt syrebrist,

 

(Det bör rättas till i bilaga I och bli tillämpligt på alla relevanta fordonskategorier.)

Ändringsförslag  133

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

la) brandsäkerhet,

 

(Det bör läggas till i bilaga I och bli tillämpligt på alla relevanta fordonskategorier.)

Ändringsförslag  134

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

lb) vibrationer,

 

(Det bör läggas till i bilaga I och bli tillämpligt på alla relevanta fordonskategorier.)

Ändringsförslag  135

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led 1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

lc) skydd mot yttre strålning,

 

(Det bör läggas till i bilaga I och bli tillämpligt på alla relevanta fordonskategorier.)

Ändringsförslag  136

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led 1d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ld) skydd mot exponering för delar eller material med extrema temperaturer,

 

(Det bör läggas till i bilaga I och bli tillämpligt på alla relevanta fordonskategorier.)

Ändringsförslag  137

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led ma (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ma) risker i samband med variationer i funktionssätt,

 

(Det bör läggas till i bilaga I och bli tillämpligt på alla relevanta fordonskategorier.)

Ändringsförslag  138

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led mb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

mb) risker i samband med ytor, kanter eller vinklar,

 

(Det bör läggas till i bilaga I och bli tillämpligt på alla relevanta fordonskategorier.)

Ändringsförslag  139

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led mc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

mc) risker i samband med brott på styva eller böjliga rör som leder vätskor, i synnerhet under högt tryck,

 

(Det bör läggas till i bilaga I och bli tillämpligt på alla relevanta fordonskategorier.)

Ändringsförslag  140

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led md (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

md) information och varningar,

 

(Det bör läggas till i bilaga I och bli tillämpligt på alla relevanta fordonskategorier.)

Ändringsförslag  141

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. De krav som avses i punkterna 1 och 2 ska tillämpas på fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem, förutsatt att de uppges vara tillämpliga på ifrågavarande fordonskategori i denna förordning.

3. De krav som avses i punkterna 1 och 2 ska tillämpas på fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter, förutsatt att de i bilaga I uppges vara tillämpliga på ifrågavarande fordonskategori enligt artikel 4.

Ändringsförslag  142

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ha befogenhet att i enlighet med artikel 57 anta en delegerad akt om fastställande av närmare tekniska krav, inbegripet provningsförfaranden och gränsvärden i förekommande fall, för de frågor som förtecknas i punkt 2 för att garantera en hög nivå på säkerhet för förare och passagerare.

4. I syfte att garantera en hög nivå på säkerhet för förare och passagerare ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 57 med avseende på närmare tekniska krav för de frågor som förtecknas i punkt 2 i denna artikel, inbegripet provningsförfaranden och gränsvärden i förekommande fall.

 

Dessa närmare tekniska krav ska vara sådana att de ökar eller minst bibehåller den säkerhetsnivå för förare och passagerare som ges av de direktiv som anges i artiklarna 62.1 och 63.

Ändringsförslag  143

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. De särskilda gränsvärden, förfaranden och provningskrav i fråga om utsläpp av föroreningar som anges för mobila maskiner i direktiv 97/68/EG ska tillämpas.

3. De särskilda gränsvärden, provningsförfaranden och krav i fråga om utsläpp av föroreningar som anges för mobila maskiner i direktiv 97/68/EG ska tillämpas.

Ändringsförslag  144

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. De krav som avses i punkterna 1 och 2 ska tillämpas på fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem, förutsatt att de uppges vara tillämpliga på ifrågavarande fordonskategori i denna förordning.

4. De krav som avses i punkterna 1 och 2 ska tillämpas på fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter, förutsatt att de i bilaga I uppges vara tillämpliga på ifrågavarande fordonskategori enligt artikel 4.

Ändringsförslag  145

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att i enlighet med artikel 57 anta en delegerad akt om fastställande av närmare tekniska krav, inbegripet provningsförfaranden och gränsvärden i förekommande fall, för yttre ljudnivå enligt punkt 2 b och installation av godkända motorer i ett fordon och därtill hörande bestämmelser om flexibilitet enligt punkterna 2 a och 3 för att garantera en hög miljöskyddsnivå.

5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 57 med avseende på närmare tekniska krav för yttre ljudnivå, inbegripet provningsförfaranden och gränsvärden i förekommande fall, och installation av godkända motorer i ett fordon vad avser föroreningsutsläpp och därtill hörande bestämmelser om flexibilitet för att garantera en hög miljöskyddsnivå.

 

Dessa närmare tekniska krav ska vara sådana att de ökar eller minst bibehåller den nivå på miljöskyddskrav som ges av de direktiv som anges i artikel 62.1 och i tillämpliga fall artikel 63.

Ändringsförslag  146

Förslag till förordning

Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förfaranden för EU-typgodkännande av komplett fordon

Förfaranden för EU-typgodkännande

Ändringsförslag  147

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Tillverkaren kan välja ett av följande förfaranden:

1. Vid ansökan om typgodkännande för ett komplett fordon kan tillverkaren välja ett av följande förfaranden:

Ändringsförslag  148

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Etappvis typgodkännande.

utgår

Ändringsförslag  149

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – styckena 1a och 1b (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Dessutom kan tillverkaren välja etappvis typgodkännande.

 

För typgodkännande av system, komponenter eller separata tekniska enheter ska typgodkännande i ett steg tillämpas.

Ändringsförslag  150

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Typgodkännande i flera steg är ett förfarande för godkännande av fordon som består av stegvis insamling av samtliga EU-typgodkännandeintyg för system, komponenter och separata tekniska enheter avseende fordonet och som i slutskedet leder till typgodkännande av hela fordonet.

2. Typgodkännande i flera steg är ett förfarande för godkännande av fordon som består av stegvis insamling av samtliga EU-typgodkännandeintyg för system, komponenter och separata tekniska enheter som ingår i fordonet och som i slutskedet leder till typgodkännande av hela fordonet.

Ändringsförslag  151

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Etappvis typgodkännande ska beviljas för icke färdigbyggda eller etappvis färdigbyggda fordonstyper som överensstämmer med uppgifterna i underlaget och som uppfyller de tekniska kraven i de tillämpliga akter som förtecknas i bilaga I, med hänsyn till det konstruktionsstadium fordonet befinner sig i.

3. Etappvis typgodkännande ska beviljas för icke färdigbyggda eller etappvis färdigbyggda fordonstyper som överensstämmer med uppgifterna i underlaget och som uppfyller de tekniska krav som föreskrivs i de tillämpliga akter som förtecknas i bilaga I, med hänsyn till det konstruktionsstadium fordonet befinner sig i.

Ändringsförslag  152

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Typgodkännande av det sista konstruktionsskedet får endast beviljas efter det att godkännandemyndigheten har kontrollerat att det eller de typgodkännanden som utfärdats för ett icke färdigbyggt fordon styrker att fordonstypen som godkänts i det sista konstruktionsskedet uppfyller alla tekniska krav som är tillämpliga vid den tidpunkt typgodkännandet för det färdigbyggda fordonet utfärdas och för den fordonskategori som typgodkännandet avser.

4. Typgodkännande av det sista konstruktionsskedet får beviljas endast efter det att godkännandemyndigheten har kontrollerat att det fordon som typgodkänns i det sista konstruktionsskedet vid den tidpunkten uppfyller alla tillämpliga tekniska krav. Detta ska inbegripa dokumentkontroll av alla krav som ingår i typgodkännandet för ett icke färdigbyggt fordon som beviljats under loppet av ett flerstegsförfarande, även om det beviljats för en annan kategori eller underkategori av fordon.

Ändringsförslag  153

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Val av godkännandeförfarande ska inte påverka tillämpliga föreskrivna krav som den godkända fordonstypen ska uppfylla vid tidpunkten för utfärdande av typgodkännande av komplett fordon.

5. Val av godkännandeförfarande ska inte påverka tillämpliga krav som den godkända fordonstypen ska uppfylla vid tidpunkten för utfärdande av typgodkännande av komplett fordon.

Ändringsförslag  154

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Kommissionen ges genomförandebefogenheter för att fastställa mallar för de närmare formerna för typgodkännandeförfarandena enligt artikel 54.

6. Kommissionen ska anta delegerade akter enligt artikel 57 för att fastställa bestämmelser om typgodkännandeförfarandena.

Ändringsförslag  155

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Endast en ansökan får lämnas in för en viss fordonstyp och endast i en medlemsstat.

2. Endast en ansökan får lämnas in för en viss typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet och endast i en medlemsstat.

Ändringsförslag  156

Förslag till förordning

Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Uppgifter i ansökan om typgodkännande

Underlag

Ändringsförslag  157

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. I en informationshandling, enligt vad som anges i genomförandelagstiftning, ska de uppgifter som sökanden ska lämna föreskrivas.

utgår

Ändringsförslag  158

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Sökanden ska till godkännandemyndigheten lämna ett underlag. Underlaget ska omfatta informationshandlingen och alla data, ritningar, fotografier och andra uppgifter som krävs. Uppgifterna får lämnas på papper eller i elektronisk form.

Sökanden ska till godkännandemyndigheten lämna ett underlag.

 

Underlaget ska omfatta

 

a) en informationshandling,

 

b) alla data, ritningar, fotografier och andra uppgifter,

 

c) för fordon, uppgift om det eller de förfaranden som valts i enlighet med artikel 10.1.

Ändringsförslag  159

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Underlaget får lämnas på papper eller i elektronisk form enligt vad som godtas av den tekniska tjänsten och godkännandemyndigheten.

Ändringsförslag  160

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska anta delegerade akter enligt artikel 57 för att fastställa de uppgifter som ska lämnas till godkännandemyndigheten i enlighet med denna artikel med beaktande av de krav som föreskrivs i artikel 13.

Ändringsförslag  161

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ges genomförandebefogenheter för att fastställa mallar för informationshandlingar och underlag enligt artikel 54.

Kommissionen ska anta en genomförandeakt för att fastställa mallar för informationshandlingar och underlag. Genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Ändringsförslag  162

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. En ansökan om typgodkännande i flera steg ska åtföljas av ett underlag och en fullständig uppsättning av de typgodkännandeintyg som krävs enligt var och en av de tillämpliga särakter, FN/ECE-föreskrifterna eller OECD‑koderna som förtecknas i bilaga I.

1. En ansökan om typgodkännande i flera steg ska åtföljas av ett underlag i enlighet med artikel 12 och en fullständig uppsättning av de typgodkännandeintyg som krävs enligt var och en av de tillämpliga akter, FN/ECE‑föreskrifter eller OECD‑koder som förtecknas i bilaga I.

Ändringsförslag  163

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. En ansökan om typgodkännande i ett steg ska åtföljas av ett underlag med relevanta uppgifter med avseende på de akter som förtecknas i bilaga I.

2. En ansökan om typgodkännande i ett steg ska åtföljas av ett underlag i enlighet med artikel 12 med relevanta uppgifter med avseende på de akter som förtecknas i bilaga I.

Ändringsförslag  164

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Vid kombinerat typgodkännande ska underlaget åtföljas av ett eller flera typgodkännandeintyg som krävs enligt var och en av de tillämpliga särakter, FN/ECEföreskrifterna eller OECD‑koderna som förtecknas i bilaga I, och ska innefatta, om inget typgodkännandeintyg uppvisas, relevanta uppgifter som krävs i genomförandeåtgärderna till denna förordning med avseende på de akter som förtecknas i bilaga I.

3. Vid kombinerat typgodkännande ska underlaget åtföljas av ett eller flera typgodkännandeintyg som krävs enligt var och en av de tillämpliga akter, FN/ECEföreskrifter eller OECD‑koder som förtecknas i bilaga I, och ska innefatta, om inget typgodkännandeintyg uppvisas, relevanta uppgifter som krävs i genomförandeåtgärderna till denna förordning med avseende på de akter som förtecknas i bilaga I.

Ändringsförslag  165

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De uppgifter som anges i leden a och b får lämnas i enlighet med punkt 2.

De uppgifter som anges i leden a och b får lämnas i enlighet med punkt 3.

Ändringsförslag  166

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Genom en motiverad begäran får godkännandemyndigheten anmoda tillverkaren att tillhandahålla ytterligare information som behövs för att ett beslut ska kunna fattas om vilka provningar som krävs eller för att underlätta genomförandet av dessa provningar.

5. Genom en motiverad begäran får godkännandemyndigheten kräva att tillverkaren tillhandahåller ytterligare information som behövs för att ett beslut ska kunna fattas om vilka provningar som krävs eller för att underlätta genomförandet av dessa provningar.

Ändringsförslag  167

Förslag till förordning

Artikel 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förfaranden för EU-typgodkännande av system, komponenter eller separata tekniska enheter

utgår

Tillverkaren ska lämna in ansökan till godkännandemyndigheten.

 

Endast en ansökan får lämnas in avseende en viss typ av system, komponent eller separat teknisk enhet och den får lämnas in endast i en medlemsstat.

 

En separat ansökan ska lämnas in för varje typ som godkännande söks för.

 

Motivering

Artikeln har integrerats i artiklarna 10 och 11.

Ändringsförslag  168

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Godkännandemyndigheterna får endast bevilja EU-typgodkännande efter det att de har förvissat sig om att de förfaranden för produktionsöverensstämmelse som avses i artikel 19 har genomförs och om typen av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet uppfyller de tillämpliga kraven.

1. Godkännandemyndigheterna får bevilja EU-typgodkännande endast efter att ha kontrollerat överensstämmelsen hos de produktionsförfaranden som avses i artikel 19 och att typen av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet uppfyller de tillämpliga kraven.

Ändringsförslag  169

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om en godkännandemyndighet finner att en typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet, trots att den tillverkats enligt tillämpliga bestämmelser, utgör en allvarlig risk för trafiksäkerheten eller allvarligt skadar miljön eller folkhälsan, eller för traktorer utgör en allvarlig arbetsmiljörisk, får den vägra att bevilja EU-typgodkännande. Den ska då omedelbart underrätta övriga medlemsstaters godkännandemyndigheter och kommissionen om detta med en utförlig sammanställning av vilka skäl som ligger till grund för beslutet tillsammans med styrkande uppgifter.

3. Om en godkännandemyndighet finner att en typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet, trots att den tillverkats enligt tillämpliga bestämmelser, utgör en allvarlig säkerhetsrisk eller kan skada miljön eller folkhälsan allvarligt eller utgör en allvarlig arbetsmiljörisk, får den vägra att bevilja EU-typgodkännande. Den ska då omedelbart underrätta övriga medlemsstaters godkännandemyndigheter och kommissionen om detta med en utförlig sammanställning av vilka skäl som ligger till grund för beslutet tillsammans med styrkande uppgifter.

Ändringsförslag  170

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. EU-typgodkännandeintyg ska numreras i enlighet med ett harmoniserat system.

4. EU-typgodkännandeintyg ska numreras i enlighet med ett harmoniserat system som fastställts av kommissionen genom en genomförandeakt. Genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som anges i artikel 55.2.

Ändringsförslag  171

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Godkännandemyndigheten ska inom 20 arbetsdagar till godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater sända en kopia av intyget om EU-typgodkännande, inklusive bilagor, för varje fordonstyp som den har godkänt. Papperskopian får ersättas av en elektronisk fil.

5. Godkännandemyndigheten ska inom 20 arbetsdagar till godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater sända en kopia av intyget om EU-typgodkännande, inklusive bilagor, för varje fordonstyp som den har godkänt via ett gemensamt och säkert system för elektronisk kommunikation.

Ändringsförslag  172

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Godkännandemyndigheten ska var tredje månad till godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater sända en förteckning över de EU-typgodkännanden av system, komponenter eller separata tekniska enheter som den har beviljat, ändrat, vägrat att bevilja eller återkallat under föregående tremånadersperiod.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  173

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. På begäran av en annan medlemsstats godkännandemyndighet ska den godkännandemyndighet som har beviljat ett EU-typgodkännande inom tjugo arbetsdagar efter mottagandet av begäran översända en kopia av EU‑typgodkännandeintyget inklusive bilagor. Papperskopian får ersättas av en elektronisk fil.

8. På begäran av en annan medlemsstats godkännandemyndighet ska den godkännandemyndighet som har beviljat ett EU-typgodkännande inom tjugo arbetsdagar efter mottagandet av begäran översända en kopia av det begärda EU‑typgodkännandeintyget inklusive bilagor via ett gemensamt och säkert system för elektronisk kommunikation.

Ändringsförslag  174

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9. Om kommissionen begär det ska godkännandemyndigheten lämna de uppgifter som omnämns i punkterna 5–8 även till kommissionen.

9. Om kommissionen begär det ska godkännandemyndigheten lämna de uppgifter som avses i punkterna 5–8 även till kommissionen.

Ändringsförslag  175

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10. Godkännandemyndigheten ska sammanställa ett informationspaket bestående av underlaget åtföljt av provningsrapporter och alla andra handlingar som den tekniska tjänsten eller godkännandemyndigheten fogat till underlaget under sin tjänsteutövning. Det tekniska underlaget ska innehålla ett index där informationspaketets innehåll redovisas, uppställt enligt ett lämpligt numrerings- eller märkningssystem som gör det möjligt att lätt hitta varje sida. Detta index ska utformas som en förteckning över de olika stadierna i förfarandet för EU-typgodkännande, i synnerhet datum för revideringar och uppdatering.

10. Godkännandemyndigheten ska sammanställa ett informationspaket bestående av underlaget åtföljt av provningsrapporter och alla andra handlingar som den tekniska tjänsten eller godkännandemyndigheten fogat till underlaget under sin tjänsteutövning. Informationspaketet ska innehålla ett index där informationspaketets innehåll redovisas, uppställt enligt ett lämpligt numrerings- eller märkningssystem som gör det möjligt att lätt hitta varje sida; detta index ska utformas som en förteckning över de olika stadierna i förfarandet för EU-typgodkännande, i synnerhet datum för revideringar och uppdatering.

Ändringsförslag  176

Förslag till förordning

Artikel 16 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Särskilda bestämmelser om typgodkännandeintyg

Särskilda bestämmelser om EU‑typgodkännandeintyg

Ändringsförslag  177

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Typgodkännandeintyget ska innehålla som bilagor följande:

1. EU-typgodkännandeintyget ska innehålla som bilagor följande:

Ändringsförslag  178

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) det informationspaket som avses i artikel 15,

a) det informationspaket som avses i artikel 15.10,

Ändringsförslag  179

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) ett ifyllt exemplar av intyget om överensstämmelse.

Ändringsförslag  180

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Typgodkännandeintyget ska utfärdas på grundval av den mall som anges i genomförandeakten till denna förordning.

2. EU-typgodkännandeintyget ska utfärdas på grundval av den mall som kommissionen fastställt genom en genomförandeakt. Genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Ändringsförslag  181

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) fylla i alla tillämpliga delar av EU‑typgodkännandeintyget, inklusive bilagan för provningsresultat, i enlighet med mallen för typgodkännandeintyget i genomförandeakten till denna förordning,

a) fylla i alla tillämpliga delar av EU‑typgodkännandeintyget, inklusive bilagan för provningsresultat,

Ändringsförslag  182

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska fastställa den mall för bilagan för provningsresultat som avses i led a i denna punkt genom en genomförandeakt. Genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Ändringsförslag  183

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Om ett EU-typgodkännande har begränsad giltighet i enlighet med artikel 26, eller om det har gjorts undantag från vissa bestämmelser i akterna, ska dessa begränsningar eller undantag anges i EU-typgodkännandet.

4. Om ett EU-typgodkännande har begränsad giltighet i enlighet med artikel 26, eller om det har gjorts undantag från vissa bestämmelser i denna förordning eller i de delegerade akter och genomförandeakter som antagits enligt förordningen, ska dessa begränsningar eller undantag anges i EU‑typgodkännandet.

Ändringsförslag  184

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Om tillverkaren väljer det kombinerade typgodkännandeförfarandet, ska godkännandemyndigheten i underlaget fylla i uppgifterna om de provningsrapporter som fastställts genom rättsakter och för vilka det inte finns något EU-typgodkännandeintyg. Kommissionen ges genomförandebefogenheter för att fastställa en mall för denna handling i artikel 54.

5. Om tillverkaren väljer det kombinerade typgodkännandeförfarandet, ska godkännandemyndigheten i underlaget fylla i uppgifterna om de provningsrapporter som fastställts genom den genomförandeakt som avses i artikel 18.1 och för vilka det inte finns något EU-typgodkännandeintyg.

Ändringsförslag  185

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Om tillverkaren väljer typgodkännandeförfarandet i ett steg ska godkännandemyndigheten fastställa en förteckning över tillämpliga krav eller akter och foga den förteckningen till EU‑typgodkännandeintyget. Kommissionen ges genomförandebefogenheter för att fastställa en mall för denna förteckning i artikel 54.

6. Om tillverkaren väljer typgodkännandeförfarandet i ett steg ska godkännandemyndigheten fastställa en förteckning över tillämpliga krav eller akter och foga den förteckningen till EU‑typgodkännandeintyget. Kommissionen ska fastställa mallen för denna förteckning genom en genomförandeakt. Genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Ändringsförslag  186

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. EU-typgodkännande ska beviljas för system som överensstämmer med uppgifterna i underlaget och som uppfyller de tekniska kraven i de tillämpliga akter som förtecknas i bilaga I.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  187

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. EU-typgodkännande för komponent eller separat teknisk enhet ska beviljas för komponenter eller separata tekniska enheter som överensstämmer med uppgifterna i underlaget och som uppfyller de tekniska kraven i de tillämpliga akter som förtecknas i bilaga I.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  188

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om komponenter eller separata tekniska enheter, oavsett om de är avsedda för reparation, service eller underhåll, också ingår i ett typgodkännande för system avseende ett fordon, krävs inte något ytterligare godkännande för komponenten eller den separata tekniska enheten om detta inte krävs enligt de tillämpliga akter som förtecknas i bilaga I.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  189

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I EU-typgodkännandeintyget ska då eventuella begränsningar för dess användning anges samt vilka särskilda krav som ställs vid monteringen.

I EU-typgodkännandeintyget ska då eventuella begränsningar för användningen av komponenten eller den separata tekniska enheten anges samt vilka särskilda krav som ställs vid monteringen.

Ändringsförslag  190

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en sådan komponent eller separat teknisk enhet monteras av fordonstillverkaren, ska det i samband med godkännandet av fordonet kontrolleras att eventuella begränsningar för användning eller krav vid monteringen har iakttagits.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  191

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Provningsförfaranden, särskild utrustning och särskilda verktyg som är föreskrivna för att utföra dessa provningar beskrivs i de akterna.

De provningsförfaranden som avses i första stycket och särskild utrustning och särskilda verktyg som är föreskrivna för att utföra dessa provningar ska vara de som fastställs i de relevanta akter som förtecknas i bilaga I.

Ändringsförslag  192

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska anta en genomförandeakt för att fastställa de allmänna kraven för provningsrapporten. Genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Ändringsförslag  193

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Tillverkaren ska ge godkännandemyndigheten tillgång till så många fordon, komponenter eller separata tekniska enheter som i enlighet med de relevanta akterna krävs för genomförandet av de föreskrivna provningarna.

2. Tillverkaren ska ge godkännandemyndigheten tillgång till så många fordon, komponenter eller separata tekniska enheter som i enlighet med de relevanta akter som förtecknas i bilaga I krävs för genomförandet av de föreskrivna provningarna.

Ändringsförslag  194

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. På tillverkarens begäran får virtuella provningsmetoder användas som alternativ till de provningsförfaranden som avses i punkt 1 om godkännandemyndigheten medger det, med avseende på de krav som förtecknas i de delegerade akter som antas enligt denna förordning.

4. På tillverkarens begäran får virtuella provningsmetoder användas som alternativ till de provningsförfaranden som avses i punkt 1 om godkännandemyndigheten medger det, med avseende på de krav som fastställs i de delegerade akter som avses i punkt 6.

Ändringsförslag  195

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Virtuella provningsmetoder ska uppfylla de villkor som anges i de delegerade akter som antas enligt denna förordning.

5. Virtuella provningsmetoder ska uppfylla de villkor som anges i de delegerade akter som avses i punkt 6.

Ändringsförslag  196

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ges befogenhet att i enlighet med artikel 57 anta en delegerad akt om vilka krav som får bli föremål för virtuell provning och villkor enligt vilka sådan virtuell provning ska utföras för att de resultat som erhålls genom virtuell provning ska vara lika meningsfulla som de som erhålls genom fysisk provning.

6. För att de resultat som erhålls genom virtuell provning ska vara lika meningsfulla som de som erhålls genom fysisk provning ska kommissionen ges befogenhet att i enlighet med artikel 57 anta delegerade akter om vilka krav som får bli föremål för virtuell provning och villkor enligt vilka sådan virtuell provning ska utföras.

 

När kommissionen antar dessa delegerade akter ska den utgå från de krav och förfaranden som anges i bilaga XVI till direktiv 2007/46/EG, om så är lämpligt.

Ändringsförslag  197

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Den godkännandemyndighet som beviljar ett EU-typgodkännande ska vidta nödvändiga åtgärder, vid behov i samarbete med godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater, för att kontrollera att tillräckliga förfaranden har införts för att se till att serietillverkade fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter överensstämmer med den godkända typen.

1. En godkännandemyndighet som beviljar ett EU-typgodkännande ska vidta nödvändiga åtgärder, om nödvändigt i samarbete med godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater, för att kontrollera att tillräckliga förfaranden har införts för att se till att serietillverkade fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter överensstämmer med den godkända typen

Ändringsförslag  198

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. En godkännandemyndighet som beviljar typgodkännande för kompletta fordon ska vidta nödvändiga åtgärder för att kontrollera att intyg om överensstämmelse som utfärdas av tillverkaren överensstämmer med artikel 24. I detta syfte ska godkännandemyndigheten kontrollera att ett tillräckligt antal provexemplar av överensstämmelseintyg överensstämmer med artikel 24 och att tillverkaren har vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att uppgifterna i dessa intyg om överensstämmelse är korrekta.

Ändringsförslag  199

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den godkännandemyndighet som beviljat ett EU-typgodkännande ska vidta nödvändiga åtgärder i samband med detta godkännande för att kontrollera, vid behov i samarbete med godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater, att de förfaranden som avses i punkt 1 även fortsättningsvis är tillräckliga, och att serietillverkade fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter även fortsättningsvis överensstämmer med den godkända typen.

2. En godkännandemyndighet som beviljat ett EU-typgodkännande ska vidta nödvändiga åtgärder i samband med detta godkännande för att kontrollera, om nödvändigt i samarbete med godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater, att de förfaranden som avses i punkterna 1 och 1a även fortsättningsvis är tillräckliga, och att serietillverkade fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter även fortsättningsvis överensstämmer med den godkända typen.

Ändringsförslag  200

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kontroll för att se till att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter överensstämmer med den godkända typen ska vara begränsad till förfaranden som anges i genomförandeakterna till denna förordning. Godkännandemyndigheten i den medlemsstat som har beviljat EU‑typgodkännandet får för detta ändamål utföra de kontroller eller provningar som föreskrivs för lagfästa krav som EU‑typgodkännandet avser på stickprov som tagits i tillverkarens lokaler, inklusive produktionsanläggningar.

För att kontrollera att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter överensstämmer med den godkända typen får den godkännandemyndighet som har beviljat EU-typgodkännandet utföra de kontroller eller provningar som är nödvändiga för att säkerställa överensstämmelse med de krav som är föremål för EU-typgodkännandet på stickprov som tagits i tillverkarens lokaler, inklusive produktionsanläggningar.

Ändringsförslag  201

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. När en godkännandemyndighet som beviljat ett EU-typgodkännande konstaterar att de förfaranden som anges i punkt 1 inte tillämpas, att de avviker i väsentlig grad från överenskomna förfaranden och kontrollplaner eller har upphört att tillämpas eller inte längre anses tillräckliga, även om tillverkningen fortsätter, ska den godkännandemyndigheten vidta nödvändiga åtgärder för att se till att förfarandet för produktionsöverensstämmelse följs korrekt eller återkalla typgodkännandet.

3. När en godkännandemyndighet som beviljat ett EU-typgodkännande konstaterar att de förfaranden som anges i punkterna 1 och 1a inte tillämpas, att de avviker i väsentlig grad från överenskomna förfaranden och kontrollplaner eller har upphört att tillämpas eller inte längre anses tillräckliga, även om tillverkningen fortsätter, ska den vidta nödvändiga åtgärder för att se till att förfarandet för produktionsöverensstämmelse följs korrekt eller återkalla typgodkännandet.

Ändringsförslag  202

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Genom delegerade akter i enlighet med artikel 57 ska kommissionen fastställa närmare bestämmelser om produktionsöverensstämmelse och kontrollförfaranden i samband med dessa. När kommissionen antar dessa delegerade akter ska den utgå från de bestämmelser och förfaranden som fastställs i direktiv 2003/37/EG.

Ändringsförslag  203

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den godkännandemyndigheten ska, i enlighet med reglerna i detta kapitel, besluta vilket förfarande som ska tillämpas.

Godkännandemyndigheten ska besluta vilket av de förfaranden som fastställs i artikel 21 som ska tillämpas.

Ändringsförslag  204

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid behov får godkännandemyndigheten i samråd med tillverkaren besluta att ett nytt EU-typgodkännande eller ett nytt enskilt godkännande ska beviljas.

Vid behov får godkännandemyndigheten efter samråd med tillverkaren besluta att ett nytt EU-typgodkännande ska beviljas.

Ändringsförslag  205

Förslag till förordning

Artikel 21 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Särskilda bestämmelser om fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter

Revision och utökning av EU‑typgodkännanden

Ändringsförslag  206

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Om nya krav träder i kraft i enlighet med någon av de akter som är tillämpliga på den godkända fordonstypen eller de godkända systemen, komponenterna eller tekniska enheterna.

c) Om nya krav blir tillämpliga i enlighet med någon av de akter som förtecknas i bilaga I och som är tillämpliga på den godkända fordonstypen eller de godkända systemen, komponenterna eller separata tekniska enheterna.

 

Ändringsförslag  207

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Det krävs ingen ändring av godkännandet för en fordonstyp om de nya kraven i punkt 2 c rent tekniskt saknar betydelse för denna fordonstyp eller gäller andra fordonskategorier än den som fordonstypen tillhör.

 

Ändringsförslag  208

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) När nya krav i en någon akt som är tillämplig på den godkända fordonstypen blir obligatoriska för registrering, försäljning eller ibruktagande av nya fordon och det inte går att uppdatera typgodkännandet i enlighet med dem.

a) När nya krav i en akt som förtecknas i bilaga I och som är tillämplig på den godkända fordonstypen blir obligatoriska för utsläppande på marknaden, registrering eller ibruktagande av nya fordon och det inte går att uppdatera typgodkännandet i enlighet med dem.

Ändringsförslag  209

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) När godkännandet har återkallats i enlighet med artikel 19.3 eller artikel 37.1.

Ändringsförslag  210

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Tillverkaren ska använda mallen för intyget om överensstämmelse i överensstämmelse med vad som fastställs i genomförandeåtgärder enligt artikel 54.

2. För intyget om överensstämmelse ska tillverkaren använda den mall som fastställts av kommissionen genom en genomförandeakt. Genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Ändringsförslag  211

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om inte annat överenskommits med fordonets köpare ska intyget om överensstämmelse upprättas på ett officiellt språk i den medlemsstat där fordonet köps.

3. Om inte annat överenskommits med fordonets köpare ska intyget om överensstämmelse upprättas på ett av EU:s officiella språk enligt tillverkarens val.

Ändringsförslag  212

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Intyg om överensstämmelse ska utformas på ett sådant sätt att det inte går att förfalska. Det papper som används ska därför skyddas antingen av färggrafik eller av en vattenstämpel med tillverkarens identifikationsmärke.

4. Intyg om överensstämmelse ska utformas på ett sådant sätt att det inte går att förfalska. Det papper som används ska därför skyddas på lämpligt sätt, till exempel med hjälp av färggrafik eller en vattenstämpel med tillverkarens identifikationsmärke.

Motivering

Det finns många fler sätt att skydda ett intyg om överensstämmelse, exempelvis genom hologram. Valet ska vara tillverkarens, och förordningen ska bara ge några icke-bindande exempel.

Ändringsförslag  213

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Intyget om överensstämmelse ska fyllas i fullständigt och får inte innehålla några andra begränsningar för användningen av fordonet än vad som finns föreskrivet i en rättsakt.

5. Intyget om överensstämmelse ska fyllas i fullständigt. Det får inte innehålla några andra begränsningar för användningen av fordonet än vad som fastställs av kommissionen genom genomförandeakter. Genomförandeakterna ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Ändringsförslag  214

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. I fråga om icke färdigbyggda eller etappvis färdigbyggda fordon ska tillverkaren endast fylla i de uppgifter på sidan 2 av intyget om överensstämmelse som har tillkommit eller ändrats på det aktuella stadiet av godkännandeförfarandet samt, i tillämpliga fall, till detta intyg bifoga samtliga intyg om överensstämmelse som utfärdats under den föregående etappen.

6. I fråga om icke färdigbyggda eller etappvis färdigbyggda fordon ska tillverkaren endast fylla i de uppgifter på intyget om överensstämmelse som har tillkommit eller ändrats på det aktuella stadiet av godkännandeförfarandet samt, i tillämpliga fall, till detta intyg bifoga samtliga intyg om överensstämmelse som utfärdats under de föregående etapperna.

Ändringsförslag  215

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 får tillverkaren på elektronisk väg översända uppgifter eller information i intyget om överensstämmelse till medlemsstatens registreringsmyndighet.

9. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 får tillverkaren på elektronisk väg översända intyget om överensstämmelse till medlemsstatens registreringsmyndighet.

Ändringsförslag  216

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10. Endast tillverkaren har rätt att utfärda en dubblett av intyget om överensstämmelse. Ordet ”dubblett” ska synas tydligt på framsidan av dubbletten.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  217

Förslag till förordning

Artikel 25 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Typgodkännandemärke

Obligatorisk skylt med lämplig märkning av fordon och typgodkännandemärkning av komponenter och separata tekniska enheter

Ändringsförslag  218

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt -1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1a. Fordonstillverkaren ska på varje fordon som tillverkats i överensstämmelse med den godkända typen anbringa en obligatorisk skylt med lämplig märkning i enlighet med tillämpliga delegerade akter eller genomförandeakter som antagits enligt denna förordning.

Ändringsförslag  219

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Tillverkaren av en komponent eller en separat teknisk enhet, oavsett om denna ingår i ett system eller inte, ska på varje komponent eller enhet som tillverkas i överensstämmelse med den godkända typen fästa ett typgodkännandemärke i enlighet med den tillämpliga delegerade akten eller de tillämpliga FN/ECE‑föreskrifterna eller den tillämpliga OECD-koden.

1. Tillverkaren av en komponent eller en separat teknisk enhet, oavsett om denna ingår i ett system eller inte, ska på varje komponent eller separat teknisk enhet som tillverkas i överensstämmelse med den godkända typen fästa ett typgodkännandemärke i enlighet med den tillämpliga delegerade akt eller den tillämpliga genomförandeakt som antagits enligt denna förordning eller de tillämpliga FN/ECE-föreskrifterna eller den tillämpliga OECD-koden.

Ändringsförslag  220

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. EU-typgodkännandemärket ska upprättas i enlighet med en förlaga som fastställs i genomförandeakterna till denna förordning.

3. EU-typgodkännandemärket ska överensstämma med den förlaga som fastställs av kommissionen genom genomförandeakter. Genomförandeakterna ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Ändringsförslag  221

Förslag till förordning

Kapitel IX – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

UNDANTAG OCH NY TEKNIK ELLER NYA PRINCIPER SOM ÄR OFÖRENLIGA MED DELEGERADE AKTER ELLER FN/ECE-FÖRESKRIFTER

UNDANTAG FÖR NY TEKNIK ELLER NYA PRINCIPER

Ändringsförslag  222

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Tillverkaren får ansöka om EU‑typgodkännande med avseende på en typ av system, komponent eller separat teknisk enhet som inbegriper ny teknik eller nya principer som är oförenliga med en eller flera av de akter eller krav som förtecknas i bilaga I.

1. Tillverkaren får ansöka om EU‑typgodkännande med avseende på en typ av system, komponent eller separat teknisk enhet som inbegriper ny teknik eller nya principer som är oförenliga med en eller flera av de akter som förtecknas i bilaga I.

Ändringsförslag  223

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) I ansökan anges varför tekniken eller principerna i fråga gör att systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten inte uppfyller kraven.

a) I ansökan anges varför tekniken eller principerna i fråga gör att systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten inte överensstämmer med en eller flera av de akter som förtecknas i bilaga I.

Ändringsförslag  224

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) I ansökan beskrivs den nya teknikens säkerhets- och miljöeffekter och de åtgärder som vidtagits för att säkerställa att en minst likvärdig nivå på säkerhet och miljöskydd uppnås i förhållande till de krav från vilka undantag söks.

b) I ansökan beskrivs den nya teknikens säkerhets- och miljöeffekter och de åtgärder som vidtagits för att säkerställa en säkerhets- och miljöskyddsnivå som är minst likvärdig med den som ges enligt de krav från vilka undantag söks.

Ändringsförslag  225

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Beviljandet av ett sådant EU‑typgodkännande som innebär undantag för en ny teknik eller nya principer ska godkännas av kommissionen. Godkännandet ska ske i form av en genomförandeakt. Genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Ändringsförslag  226

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. I väntan på att kommissionen beslutar om tillstånd får godkännandemyndigheten utfärda ett tillfälligt godkännande, med giltighet enbart på den medlemsstatens territorium, av en typ av fordon som omfattas av det sökta undantaget. Godkännandemyndigheten ska underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om detta utan dröjsmål genom en akt som innehåller de uppgifter som avses i punkt 2.

3. I väntan på att kommissionen beslutar om tillstånd får godkännandemyndigheten utfärda ett EU-typgodkännande, men det ska vara tillfälligt, med giltighet enbart på den medlemsstatens territorium, av en typ av fordon som omfattas av det sökta undantaget. Godkännandemyndigheten ska underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om detta utan dröjsmål genom en akt som innehåller de uppgifter som avses i punkt 2.

 

Att det rör sig om ett tidsbegränsat EUtypgodkännande med geografiskt begränsad giltighet ska framgå av rubriken till typgodkännandeintyget och rubriken till intyget om överensstämmelse. Kommissionen ska anta genomförandeakter för att tillhandahålla harmoniserade mallar för typgodkännandeintyg och intyg om överensstämmelse. Genomförandeakterna ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Ändringsförslag  227

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Beviljande av undantag för ny teknik eller nya principer ska vara förenat med tillstånd från kommissionen enligt det förfarande som avses i artikel 55.2.

utgår

Ändringsförslag  228

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. I förekommande fall ska det i beslutet om tillstånd även anges om dess giltighet är begränsad på något sätt. Godkännandet ska alltid gälla minst 36 månader.

6. I förekommande fall ska det i det tillstånd från kommissionen som avses i punkt 3 även anges om det är förenat med några begränsningar. Typgodkännandet ska alltid gälla minst 36 månader.

Ändringsförslag  229

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Fordon som tillverkats i överensstämmelse med det tillfälliga typgodkännandet innan det upphävdes ska dock kunna registreras, säljas eller tas i bruk i de medlemsstater som godtagit det tillfälliga typgodkännandet.

utgår

Ändringsförslag  230

Förslag till förordning

Artikel 27 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Nödvändiga åtgärder

Efterföljande behov av anpassning av delegerade akter och genomförandeakter

Ändringsförslag  231

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om kommissionen har beviljat ett undantag enligt artikel 26 ska den genast vidta nödvändiga åtgärder för att anpassa de berörda delegerade akterna eller kraven till den tekniska utvecklingen.

1. Om kommissionen beviljar ett undantag enligt artikel 26 ska den genast vidta nödvändiga åtgärder för att anpassa de berörda delegerade akterna eller genomförandeakterna till den tekniska utvecklingen.

Ändringsförslag  232

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om undantaget enligt artikel 26 avser FN/ECE-föreskrifter, ska kommissionen föreslå en ändring av de berörda FN/ECEföreskrifterna i enlighet med det förfarande som är tillämpligt enligt 1958 års reviderade överenskommelse.

Om ett undantag enligt artikel 26 avser FN/ECE-föreskrifter ska kommissionen föreslå en ändring av de berörda FN/ECEföreskrifterna i enlighet med det förfarande som är tillämpligt enligt Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas överenskommelse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon samt om villkoren för ömsesidigt erkännande av typgodkännande utfärdade på grundval av dessa föreskrifter.

Ändringsförslag  233

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Så snart de berörda akterna eller kraven har ändrats ska eventuella begränsningar som undantagen förenats med omedelbart upphävas.

2. Så snart de berörda akterna har ändrats ska eventuella begränsningar enligt kommissionsbeslutet om godkännande av undantag omedelbart upphävas.

Ändringsförslag  234

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om de åtgärder som är nödvändiga för att anpassa de delegerade akterna eller kraven inte har vidtagits, kan giltighetstiden för ett undantag förlängas på begäran av den medlemsstat som beviljade typgodkännandet genom ett nytt beslut av kommissionen som fattas i enlighet med förfarandet i artikel 55.2.

Om de åtgärder som är nödvändiga för att anpassa de delegerade akterna inte har vidtagits, får kommissionen, på begäran av den medlemsstat som beviljade typgodkännandet, godkänna förlängning av giltighetstiden för undantaget. Godkännandet ska ske i form av en genomförande akt. Genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Ändringsförslag  235

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Tillverkaren får ansöka om nationellt typgodkännande av små serier av en typ av fordon inom de kvantitativa gränser som anges i del 1 i bilaga II.

1. Tillverkaren får ansöka om nationellt typgodkännande av små serier av en typ av fordon inom de årliga kvantitativa gränser som anges i del 1 i bilaga II. Dessa gränser ska gälla för tillhandahållande på marknaden, registrering eller ibruktagande av fordon av den godkända typen på varje medlemsstats marknad under ett visst år.

Ändringsförslag  236

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För sådant godkännande får den nationella myndigheten, om den har välmotiverade grunder för det, bevilja undantag från en eller flera av bestämmelserna i de akter som förtecknas i bilaga 1, förutsatt att den fastställt alternativa krav.

För nationellt typgodkännande av fordon i små serier får godkännandemyndigheten, om den har välmotiverade grunder för det, bevilja undantag från en eller flera av bestämmelserna i de akter som förtecknas i bilaga I, förutsatt att den anger alternativa krav.

Ändringsförslag  237

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. I typgodkännandeintyget ska det särskilt anges omfattningen på de undantag som har beviljats enligt punkt 1. Vid typgodkännande enligt denna artikel ska typgodkännandeintyget upprättas i enlighet med mellan i genomförandeakterna, men inte förses med rubriken ”Intyg om EUtypgodkännande av fordon”. Typgodkännandeintyg ska numreras i enlighet med denna förordning.

4. Typgodkännandeintyg för fordon som typgodkänts enligt denna artikel ska upprättas i enlighet med den mall som avses i artikel 16.2, men får inte förses med rubriken ”Intyg om EUtypgodkännande av fordon”, och ska ange innehållet i de undantag som beviljats enligt punkt 1 i denna artikel. Typgodkännandeintyg ska numreras i enlighet med det numreringssystem som avses i artikel 15.4.

Ändringsförslag  238

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9. På begäran av en sökande som önskar sälja, registrera eller ta i bruk ett fordon i en annan medlemsstat ska den godkännandemyndighet som beviljade godkännandet ge sökanden en kopia av typgodkännandeintyget, inklusive det tekniska underlaget. Den nationella myndigheten ska tillåta att fordonet säljs, registreras eller tas i bruk, såvida den inte har godtagbara skäl att anse att de tekniska bestämmelser enligt vilka fordonet godkändes inte motsvarar dess egna.

9. På begäran av en sökande för ett nationellt typgodkännande av små serier som önskar släppa ut på marknaden eller registrera ett fordon i en annan medlemsstat ska den godkännandemyndighet som beviljade det nationella typgodkännandet av små serier ge sökanden en kopia av typgodkännandeintyget, inklusive det tekniska underlaget. Den andra medlemsstatens typgodkännandemyndighet ska tillåta att fordonet släpps ut på marknaden, registreras eller tas i bruk, såvida den inte har godtagbara skäl att anse att de tekniska bestämmelser enligt vilka fordonet godkändes inte motsvarar dess egna.

Ändringsförslag  239

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Ansökan om enskilt godkännande ska lämnas in av fordonets tillverkare eller ägare. Den får också lämnas in av en person som är etablerad i unionen och som handlar för fordonstillverkarens eller fordonsägarens räkning.

1. Ansökan om enskilt godkännande ska lämnas in av fordonets tillverkare eller ägare. Den får också lämnas in av en person som är etablerad i unionen och som handlar för fordonsägarens räkning. På fordonsägarens begäran, eller på begäran av en person som är etablerad i unionen och som handlar för fordonsägarens räkning, ska godkännandemyndigheterna bevilja enskilt godkännande av ett fordon som överensstämmer med den beskrivning som bifogats ansökan och med kraven i denna förordning.

Ändringsförslag  240

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. I förfarandet för enskilt godkännande ska godkännandemyndigheterna intyga att fordonet uppfyller tillämpliga administrativa bestämmelser och tekniska krav.

2. I förfarandet för enskilt godkännande ska godkännandemyndigheterna intyga att fordonet överensstämmer med tillämpliga akter som förtecknas i bilaga I.

Ändringsförslag  241

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Ansökningar om enskilt godkännande får omfatta högst 15 fordon av samma typ.

4. Ansökningar om enskilt godkännande får omfatta högst 15 fordon av samma typ per kalenderår, sökande och medlemsstat.

Ändringsförslag  242

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Efter att ha beviljat godkännandet ska godkännandemyndigheten utan dröjsmål utfärda ett intyg om enskilt godkännande.

Ändringsförslag  243

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b. Intyget om enskilt godkännande ska utformas i överensstämmelse med den mall för EU-typgodkännandeintyg som avses i artikel 16.2 och ska innehålla åtminstone de uppgifter som krävs för att fylla i ansökan om registrering enligt rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon1.

 

Intyg om enskilt godkännande får inte förses med rubriken ”EU-typgodkännande för fordon”. Fordonets unika identifieringsnummer ska stå angivet på intyget om enskilt godkännande.

 

______________

1 EGT L 138, 1.6.1999, s. 57.

Ändringsförslag  244

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Denna artikel ska tillämpas på fordon som vid tidpunkten för ansökan om enskilt godkännande aldrig erhållit administrativt godkännande för ibruktagande, omfattande identifiering och utfärdande av ett registreringsnummer, inbegripet tillfällig eller kortfristig registrering eller yrkesmässig registrering eller ibruktagande, eller varit registrerat eller taget i bruk under mindre än sex månader.

5. Denna artikel ska tillämpas på fordon som vid tidpunkten för ansökan om enskilt godkännande inte tidigare har släppts på marknaden eller vars ibruktagande, omfattande identifiering och utfärdande av ett registreringsnummer, inbegripet tillfällig eller kortfristig registrering eller yrkesmässig registrering, ännu inte har ägt rum eller fordon som släpptes ut på marknaden för mindre än sex månader sedan.

Ändringsförslag  245

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. En godkännande myndighet får undanta fordonet från överensstämmelse med en eller flera av de akter som förtecknas i bilaga I, förutsatt att godkännandemyndigheten uppställer alternativa krav och har skälig grund för undantaget.

1. En godkännandemyndighet får undanta fordonet från överensstämmelse med de krav som fastställs i bilaga I, förutsatt att godkännandemyndigheten uppställer alternativa krav och har skälig grund för undantaget.

Ändringsförslag  246

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De alternativa kraven ska garantera en nivå på trafiksäkerhet, miljöskydd och arbetsmiljöskydd som i största möjliga praktiskt genomförbara utsträckning är likvärdig med den nivå som garanteras genom de tillämpliga akter som förtecknas i bilaga 1.

De alternativa kraven ska garantera en nivå på trafik- och funktionssäkerhet, miljöskydd och arbetsmiljöskydd som såvitt möjligt är likvärdig med den nivå som garanteras av tillämpliga akter som förtecknas i bilaga I.

Ändringsförslag  247

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Godkännandemyndigheterna ska inte utföra förstörande provningar. De ska använda all relevant information som lämnats av den sökande för att fastställa överensstämmelse med de alternativa kraven.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  248

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Godkännandemyndigheterna ska i stället för de alternativa kraven i fråga godta ett EU-typgodkännande som utfärdats för ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet.

utgår

Ändringsförslag  249

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Intyget om enskilt godkännande ska utformas i överensstämmelse med mallen för EU-typgodkännandeintyg enligt bilaga V och ska innehålla åtminstone de uppgifter som krävs för att fylla i ansökan om registrering enligt rådets direktiv 1999/37/EG36.

Intyget om enskilt godkännande ska utformas i överensstämmelse med den mall för EU-typgodkännandeintyg som avses i artikel 29.4b och ska innehålla åtminstone de uppgifter som krävs för att fylla i ansökan om registrering i enlighet med rådets direktiv 1999/37/EG36.

Ändringsförslag  250

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om en sökande önskar sälja, registrera eller ta i bruk, i en annan medlemsstat, ett fordon som beviljats ett enskilt godkännande, ska den godkännandemyndighet som beviljat godkännandet på begäran ge den sökande en redogörelse för de tekniska bestämmelser enligt vilka fordonet godkändes samt all eventuell kompletterande information med en närmare redogörelse för de tekniska kraven som det aktuella fordonet uppfyller.

2. Vid utsläppande på marknaden, registrering eller ibruktagande i en annan medlemsstat av ett fordon som beviljats enskilt godkännande, ska den godkännandemyndighet som beviljat det enskilda godkännandet på begäran ge den sökande en redogörelse för de tekniska bestämmelser enligt vilka fordonet godkändes samt all eventuell kompletterande information med en närmare redogörelse för de tekniska krav som det aktuella fordonet uppfyller.

Ändringsförslag  251

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. När det gäller ett fordon som beviljats ett enskilt godkännande av en medlemsstats godkännandemyndighet enligt bestämmelserna i artikel 29 ska de andra medlemsstaterna tillåta att fordonet säljs, registreras eller tas i bruk, såvida de inte har godtagbara skäl att anse att de tekniska bestämmelser enligt vilka fordonet godkändes inte motsvarar deras egna.

3. När det gäller ett fordon som beviljats enskilt godkännande av en medlemsstats godkännandemyndighet och registrerats enligt bestämmelserna i artikel 29 ska de andra medlemsstaterna tillåta att fordonet släpps ut på marknaden, registreras eller tas i bruk, såvida de inte har godtagbara skäl att anse att de tekniska bestämmelser enligt vilka fordonet godkändes inte är likvärdiga med deras egna.

Ändringsförslag  252

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. På fordonstillverkarens eller fordonsägarens begäran ska godkännandemyndigheterna bevilja enskilt godkännande av ett fordon som uppfyller bestämmelserna i denna förordning. I så fall ska godkännandemyndigheterna godta det enskilda godkännandet och tillåta att fordonet säljs, registreras och tas i bruk.

utgår

Motivering

Denna punkt har integrerats i artikel 29.1.

Ändringsförslag  253

Förslag till förordning

Artikel 32 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Särskilda bestämmelser

Särskilda bestämmelser om enskilda godkännanden

Ändringsförslag  254

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Bestämmelserna i detta kapitel får tillämpas på fordon som har blivit typgodkända enligt denna förordning och som har ändrats innan de registrerades eller togs i bruk för första gången.

1. Bestämmelserna i detta kapitel får tillämpas på fordon som har blivit typgodkända enligt denna förordning och som har ändrats innan de släpptes ut på marknaden, registrerades eller togs i bruk.

Ändringsförslag  255

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. För färdigbyggda fordon ska möjligheten enligt punkt 1 tillämpas i tolv månader från och med den dag då giltighetstiden för EU-typgodkännandet gick ut, och för etappvis färdigbyggda fordon i 18 månader från den dagen.

2. För färdigbyggda fordon ska möjligheten enligt punkt 1 tillämpas i 24 månader från och med den dag då giltighetstiden för EU-typgodkännandet gick ut, och för etappvis färdigbyggda fordon i 30 månader från den dagen.

Motivering

Fordon i slutet på serier. Denna ändring har införts för att anpassa denna förordning till artikel 10 i direktiv 2003/37/EG.

Ändringsförslag  256

Förslag till förordning

Kapitel XII – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

REGISTRERING, FÖRSÄLJNING OCH IBRUKTAGANDE

TILLHANDAHÅLLANDE PÅ MARKNADEN, REGISTRERING ELLER IBRUKTAGANDE

 

(Denna ändring berör hela rättsakten under behandling. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag  257

Förslag till förordning

Kapitel XIIa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

KAPITEL XIIa

 

BRUK AV FORDON PÅ ALLMÄN VÄG

 

Artikel 35a

 

Ett fordon får användas på allmän väg om det uppfyller kraven på dimension, vikt, säkerhet, ljus och försäkring för fordon på allmän väg samt om det framförs av en behörig person med ett EU-körkort för ett sådant fordon.

Ändringsförslag  258

Förslag till förordning

Artikel 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som är förenliga med denna förordning

Förfaranden för att hantera fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som utgör en allvarlig risk på nationell nivå

1. Om en nationell myndighet finner att nya fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter, trots att de uppfyller de tillämpliga kraven eller har föreskriven märkning, utgör en allvarlig risk för trafiksäkerheten eller allvarligt skadar miljön eller folkhälsan eller för traktorer utgör en allvarlig arbetsmiljörisk, har denna nationella myndighet rätt att under högst sex månader vägra att registrera sådana fordon eller vägra att tillåta att sådana fordon, komponenter eller separata tekniska enheter säljs eller tas i bruk inom dess territorium.

 

1. Om en medlemsstats marknadstillsynsmyndigheter har vidtagit åtgärder i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008 eller om de har tillräckliga skäl att anta att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som omfattas av denna förordning utgör en allvarlig risk för människors hälsa eller säkerhet eller andra aspekter av skydd i allmänhetens intresse som omfattas av denna förordning, ska den godkännandemyndighet som beviljat godkännandet utvärdera fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten med avseende på alla de krav som fastställs i denna förordning. De berörda ekonomiska aktörerna ska samarbeta fullt ut med marknadstillsynsmyndigheterna och/eller godkännandemyndigheterna.

Den berörda nationella myndigheten ska i sådana fall omedelbart underrätta tillverkaren, de nationella myndigheterna i övriga medlemsstater och kommissionen om detta samt ange skälen till sitt beslut, och särskilt ange om det beror på

Om den godkännandemyndighet som beviljade godkännandet vid utvärderingen konstaterar att fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten inte uppfyller kraven i denna förordning ska de utan dröjsmål ålägga den berörda ekonomiska aktören att vidta alla lämpliga korrigerande åtgärder för att fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten ska uppfylla dessa krav eller dra tillbaka produkten från marknaden eller återkalla den inom en rimlig period i förhållande till typen av risk.

a) brister i de tillämpliga akterna, eller

Den godkännandemyndighet som beviljade godkännandet ska underrätta den berörda tekniska tjänsten om åtgärder som vidtagits med stöd av första och andra stycket i denna punkt. Artikel 21 i förordning (EG) nr 765/2008 ska tillämpas på de åtgärder som avses i andra stycket i denna punkt.

b) felaktig tillämpning av de relevanta kraven.

 

2. För att förbereda beslutet ska kommissionen så snart som möjligt samråda med berörda parter, särskilt med den godkännandemyndighet som utfärdade typgodkännandet.

2. Om godkännandemyndigheterna anser att den bristande överensstämmelsen inte bara gäller det nationella territoriet, ska de informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om utvärderingsresultaten och om de åtgärder som de har ålagt den ekonomiska aktören.

3. När de åtgärder som avses i punkt 1 tillskrivs brister i de tillämpliga akterna ska kommissionen vidta följande åtgärder:

3. Den ekonomiska aktören ska se till att alla lämpliga korrigerande åtgärder vidtas i fråga om alla icke överensstämmande fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som den har släppt ut på marknaden eller registrerat eller för vars ibruktagande de ansvarar i unionen.

a) Om delegerade akter berörs ska kommissionen ändra de akterna i enlighet med detta.

 

b) Om FN/ECE-föreskrifter berörs ska kommissionen föreslå erforderliga utkast till ändringar av berörda FN/ECEföreskrifter i enlighet med det förfarande som är tillämpligt enligt 1958 års reviderade överenskommelse.

 

4. Om de åtgärder som avses i punkt 1 tillskrivs felaktig tillämpning av relevanta krav, ska kommissionen vidta de åtgärder som krävs för att se till att den berörda godkännandemyndigheten följer kraven. Samtliga medlemsstaters godkännandemyndigheter ska underrättas om sådana åtgärder.

4. Om den berörda ekonomiska aktören inte vidtar lämpliga korrigerande åtgärder inom den period som avses i punkt 1 andra stycket, ska de nationella myndigheterna vidta lämpliga åtgärder för att förbjuda eller begränsa utsläppande på marknaden, registrering eller ibruktagande av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter på deras nationella marknad, dra tillbaka dem från den marknaden eller återkalla dem.

 

5. De nationella myndigheterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om sådana åtgärder.

 

I den information som lämnas ska alla tillgängliga uppgifter ingå, särskilt de uppgifter som krävs för att kunna identifiera det fordon, det system, den komponent eller den separata tekniska enhet som inte uppfyller kraven, dess ursprung, vilken typ av bristande överensstämmelse som görs gällande och vilken risk som är aktuell, vilken typ av nationell åtgärd som vidtagits och dess varaktighet samt den berörda ekonomiska aktörens synpunkter. Godkännandemyndigheterna ska i synnerhet ange om den bristande överensstämmelsen beror på något av följande:

 

a) bristande överensstämmelse hos fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten med krav som rör personers hälsa eller säkerhet, miljöskydd eller andra aspekter av skydd i allmänhetens intresse som denna förordning omfattar;

 

b) brister i de tillämpliga akter som förtecknas i bilaga I.

 

6. Medlemsstaterna ska inom en månad informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om vidtagna åtgärder och om eventuella kompletterande uppgifter som de har tillgång till med avseende på fordonets, systemets, komponentens eller den separata tekniska enhetens bristande överensstämmelse med kraven samt eventuella invändningar mot den anmälda nationella åtgärden.

 

7. Om vare sig någon medlemsstat eller kommissionen har rest några invändningar mot en åtgärd som en medlemsstat har vidtagit inom en månad efter mottagandet av den information som avses i punkt 6, ska åtgärden anses vara motiverad.

 

8. Medlemsstaterna ska se till att lämpliga begränsande åtgärder vidtas mot berörda fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter utan dröjsmål, till exempel att fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten dras tillbaka från marknaden.

Ändringsförslag  259

Förslag till förordning

Artikel 36a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 36a

 

Unionens förfarande i fråga om skyddsåtgärder

 

1. Om det under det förfarande som beskrivs i artikel 36.3 och 36.4 reses invändningar mot en åtgärd som en medlemsstat har vidtagit eller om kommissionen anser att en nationell åtgärd strider mot unionslagstiftningen ska kommissionen utan dröjsmål utvärdera den nationella åtgärden efter samråd med medlemsstaterna och berörda ekonomiska aktörer. På grundval av resultaten av denna utvärdering ska kommissionen fastställa om den nationella åtgärden är motiverad eller inte.

 

Kommissionen ska översända beslutet till alla medlemsstater och berörda ekonomiska aktörer.

 

2. Om den nationella åtgärden anses vara berättigad ska alla medlemsstater vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att det fordon, det system, den komponent eller den separata tekniska enhet som inte uppfyller kraven dras tillbaka från deras marknader och underrätta kommissionen om detta. Om den nationella åtgärden anses omotiverad ska den berörda medlemsstaten återkalla åtgärden.

 

3. Om den nationella åtgärden anses motiverad och tillskrivs brister i denna förordning eller i de delegerade akter eller genomförandeakter som antagits enligt denna förordning, ska kommissionen föreslå lämpliga åtgärder enligt följande:

 

a) om delegerade akter eller genomförandeakter som antagits enligt denna förordning berörs, ska kommissionen föreslå nödvändiga ändringar av den berörda akten;

 

b) om FN/ECE-föreskrifter berörs ska kommissionen utarbeta utkast till nödvändiga ändringar av berörda FN/ECE‑föreskrifter i enlighet med det förfarande som är tillämpligt enligt 1958 års reviderade överenskommelse.

Ändringsförslag  260

Förslag till förordning

Artikel 36b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 36b

 

Överensstämmande fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som utgör en allvarlig risk

 

1. Om en medlemsstat efter en utvärdering i enlighet med artikel 36.1 konstaterar att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter visserligen uppfyller de tillämpliga kraven eller är korrekt märkta, men utgör en allvarlig säkerhetsrisk eller allvarligt kan skada miljön eller folkhälsan, ska den ålägga den berörda ekonomiska aktören att vidta lämpliga åtgärder för att se till att fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten vid utsläppande på marknaden, registrering eller efter ibruktagande inte längre utgör en sådan risk, att dra tillbaka fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten från marknaden eller återkalla produkten inom en rimlig period i förhållande till typen av risk. Medlemsstaten får vägra att registrera sådana fordon om fordonstillverkaren inte har vidtagit dessa åtgärder.

 

2. För fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som avses i punkt 1 ska den ekonomiska aktören se till att korrigerande åtgärder vidtas med avseende på alla sådana fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som släpps ut på marknaden, registreras eller tas i bruk i unionen.

 

3. Medlemsstaten ska inom en månad underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om alla tillgängliga uppgifter, särskilt de uppgifter som krävs för att kunna identifiera fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten, dess ursprung och leveranskedja, vilken slags risk som är aktuell, vilken typ av nationella åtgärder som vidtagits och deras varaktighet.

 

4. Kommissionen ska utan dröjsmål samråda med medlemsstaterna och berörda ekonomiska aktörer, och särskilt med den godkännandemyndighet som beviljade typgodkännandet, samt utvärdera de nationella åtgärderna. På grundval av denna utvärdering ska kommissionen besluta om den nationella åtgärden är motiverad eller inte och vid behov föreslå lämpliga åtgärder.

 

5. Kommissionen ska rikta sitt beslut till alla medlemsstater och omedelbart delge dem och de berörda ekonomiska aktörerna beslutet.

Ändringsförslag  261

Förslag till förordning

Artikel 38 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Delar och utrustning som utgör en betydande risk för nödvändiga systems korrekta funktion

Utsläppande på marknaden och ibruktagande av delar eller utrustning som utgör en allvarlig risk för nödvändiga systems korrekta funktion

Ändringsförslag  262

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Försäljning, erbjudande om försäljning eller ibruktagande av delar eller utrustning som kan medföra en betydande risk för korrekt funktion hos system som är nödvändiga för fordonets säkerhet eller för dess miljöprestanda ska förbjudas, om de inte har fått tillstånd av en godkännandemyndighet i enlighet med punkt 4 och artikel 39.1 och 39.2.

1. Delar eller utrustning som kan medföra en allvarlig risk för den korrekta funktionen hos system som är nödvändiga för ett fordons säkerhet eller dess miljöprestanda får inte släppas ut på marknaden, registreras eller tas i bruk, om de inte har fått tillstånd av en godkännandemyndighet i enlighet med artikel 39.1 och 39.2.

Ändringsförslag  263

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska fastställa en förteckning över sådana delar eller sådan utrustning i enlighet med det förfarande som avses i artikel 57, med beaktande av tillgänglig information om

Kommissionen ska fastställa en förteckning över sådana delar eller sådan utrustning genom delegerade akter i enlighet med artikel 57, utifrån följande aspekter:

Ändringsförslag  264

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att när så är lämpligt i enlighet med artikel 57 anta en delegerad akt där de delar och den utrustning som avses i första stycket identifieras när de släpps ut på marknaden.

utgår

Ändringsförslag  265

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Förteckningen i punkt 1 andra stycket får uppdateras, och mallen och numreringssystemet i det intyg som avses i punkt 4 samt de aspekter som avser förfarandet, kraven som sådana delar måste uppfylla, märkningen, emballaget och de relevanta provningarna får i den mån det behövs fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 57.

4. Kommissionen ska fastställa mallen och numreringssystemet för det intyg som avses i artikel 39.1 samt alla aspekter som avser förfarandet i den artikeln genom genomförandeakter. Genomförandeakterna ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Ändringsförslag  266

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Kraven kan baseras på de akter som förtecknas i bilaga I eller kan bestå av en jämförelse mellan delen eller utrustningen och prestanda hos originalfordonet eller någon av dess delar beroende på vad som är lämpligt. I dessa fall ska kraven garantera att delarna eller utrustningen inte påverkar funktionen hos de system som är nödvändiga för fordonets säkerhet eller dess miljöprestanda.

5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade aktier enligt artikel 57 med avseende på de krav som måste uppfyllas vad avser de delar och den utrustning som avses i punkt 1 i denna artikel.

 

Kraven kan baseras på de akter som förtecknas i bilaga I eller kan bestå av en jämförelse mellan delen eller utrustningen och miljö- eller säkerhetsprestanda hos originalfordonet eller någon av dess delar beroende på vad som är lämpligt. Oavsett vilket ska kraven garantera att delarna eller utrustningen inte påverkar funktionen hos de system som är nödvändiga för fordonets säkerhet eller dess miljöprestanda.

Ändringsförslag  267

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Inom ramen för multilaterala eller bilaterala avtal mellan unionen och tredjeländer får rådet, på förslag av kommissionen, med kvalificerad majoritet erkänna sådana förfaranden som upprättats genom internationella föreskrifter av tredjeländer som likvärdiga med de villkor eller bestämmelser för EUtypgodkännande av system, komponenter och separata tekniska enheter som införs genom denna förordning.

utgår

Motivering

Artikel 44.1 bör strykas. Enligt den dåvarande EG-domstolens dom i mål C-133/06 av den 6 maj 2008 utgör den en härledd rättslig grund som inte är förenlig med fördragen.

Ändringsförslag  268

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Fullständiga provningsrapporter som utfärdas på grundval av standardiserade OECD-koder som förtecknas i bilaga I och som godkänts enligt OECD:s allmänna regler, får användas som alternativ till provningsrapporter som upprättats enligt denna förordning eller dess särförordningar.

2. Fullständiga provningsrapporter som utfärdas på grundval av standardiserade OECD-koder som förtecknas i bilaga I, får användas som alternativ till provningsrapporter som upprättats enligt denna förordning eller dess särförordningar.

Ändringsförslag  269

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Tillverkarna ska tillhandahålla obegränsad och standardiserad tillgång till reparations- och underhållsinformation om fordonet till oberoende aktörer genom webbplatser på ett enkelt tillgängligt och direkt sätt. Denna tillgång ska särskilt ges på ett sätt som är icke-diskriminerande jämfört med de former eller den tillgång som gäller för auktoriserade återförsäljare och reparatörer.

1. Tillverkarna ska tillhandahålla lika tillgång till reparations- och underhållsinformation om fordonet till auktoriserade återförsäljare, reparatörer och oberoende aktörer genom webbplatser i ett standardiserat format på ett enkelt tillgängligt och direkt sätt. Denna tillgång ska ges på ett icke-diskriminerande sätt.

Ändringsförslag  270

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Programvara som är nödvändig för att säkerhets- och miljöanläggningar ska fungera korrekt ska begränsas till reparation och underhåll, vilket utesluter programvara för att ändra parametrar och uppgifter.

Ändringsförslag  271

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Till dess att kommissionen har antagit en gemensam standard för tillhandahållande av den information som avses i första stycket ska informationen finnas tillgänglig på ett enhetligt sätt så att den kan behandlas med en rimlig arbetsinsats.

Ändringsförslag  272

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Tillverkarna ska även ge oberoende aktörer, auktoriserade återförsäljare och reparatörer tillgång till utbildningsmaterial.

2. Tillverkarna ska ge auktoriserade återförsäljare, reparatörer och oberoende aktörer lika tillgång till utbildningsmaterial och relevanta arbetsverktyg. De ska också ge dem lämplig utbildning om programvarunedladdning och hantering av diagnostiska felkoder.

Ändringsförslag  273

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Den information som avses i punkt 1 ska minst omfatta följande:

3. Den information som avses i punkt 1 ska omfatta följande:

Motivering

Den konsekvensbedömning som åtföljer förslaget till förordning tar inte upp frågan om reparations- och underhållsinformation. Detta strider mot principerna om smart lagstiftning, vilka Europaparlamentet godkänt. Att rätt och slätt kopiera den reparations- och underhållsinformation som krävs för fordon och nyttofordon är inte lämpligt. Det behövs en skräddarsydd lagstiftning för tillgång till reparations- och underhållsinformation för traktorer som stämmer överens med deras specifika egenskaper, vilket också framhålls i den översiktsrapport om tillgång till reparations- och underhållsinformation som begärdes av IMCO-utskottet.

Ändringsförslag  274

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) traktorns typ och modell,

Ändringsförslag  275

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g) identifieringsnummer för mjukvarukalibrering för en viss fordonstyp,

g) programkomponentnummer för en viss fordonstyp,

Motivering

Programvaran är en del av fordonet precis som en fysisk del (t.ex. växel eller bult). En programvara har ett komponentnummer med uppgifter om egenskaper och fordonstyp där den kan laddas ned. Denna information ges för närvarande till auktoriserade reparatörer.

Ändringsförslag  276

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) information om dataregistrering samt dubbelriktade övervaknings- och provningsdata,

i) information om dataregistrering, provningsdata och teknisk information,

Ändringsförslag  277

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

j) arbetsenheter.

utgår

Motivering

Detta krav finns inte med i förordning (EG) nr 715/2007 eller i förordning (EG) nr 595/2009 om överensstämmelse respektive reparations- och underhållsinformation om bilar och lastbilar. Arbetsenheter används vanligtvis av tillverkare för att hantera garantianspråk. Garantier hänför sig inte till oberoende aktörer, och det finns därför inget behov av att tillhandhålla denna information.

Ändringsförslag  278

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Tillgång till fordons- och underhållsinformation som har att göra med kommunikationen mellan traktorer och dragen eller monterad utrustning och omfattas av de protokoll som fastställs i ISO 11783 kan också ges via tillverkarkonsortier.

Ändringsförslag  279

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. För utformning och tillverkning av fordonssystem för alternativbränsletraktorer ska tillverkarna, på ett sätt som inte diskriminerar, tillhandahålla relevant OBD-information samt information om reparation och underhåll av fordonen till alla berörda företag som tillverkar, installerar eller reparerar utrustning för alternativbränslefordon.

7. För utformning och tillverkning av fordonssystem för alternativbränslefordon ska tillverkarna, på ett sätt som inte diskriminerar, tillhandahålla relevant OBD-information samt information om reparation och underhåll av fordonen till alla berörda företag som tillverkar, installerar eller reparerar utrustning för alternativbränslefordon.

Ändringsförslag  280

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om sådan information inte finns tillgänglig eller inte överensstämmer med denna förordning och dess genomförandeåtgärder vid den tidpunkten, ska tillverkaren tillhandahålla den inom sex månader räknat från datumet för typgodkännandet.

Om sådan information inte finns tillgänglig eller inte överensstämmer med denna förordning och delegerade akter och genomförandeakter som antagits enligt denna förordning och som är tillämpliga vid den tidpunkt då ansökan om EU-typgodkännande eller nationellt typgodkännande görs, ska tillverkaren tillhandahålla den inom sex månader från dagen för typgodkännandet.

Ändringsförslag  281

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9. Om uppgifter som styrker överensstämmelsen med denna förordning inte tillhandhålls inom denna tid, ska godkännandemyndigheten vidta lämpliga åtgärder för att se till att bestämmelserna efterlevs.

9. Om uppgifter som styrker överensstämmelsen med denna förordning inte tillhandhålls inom den tid som anges i punkt 8 andra stycket, ska godkännandemyndigheten vidta lämpliga åtgärder för att se till att bestämmelserna efterlevs.

Ändringsförslag  282

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

12. Kommissionen ska ges befogenhet att i enlighet med artikel 57 anta en delegerad akt där närmare krav fastställs om tillgång till reparations- och underhållsinformation, särskilt i fråga om tekniska specifikationer om det sätt på vilket reparations- och underhållsinformation om fordonet ska tillhandahållas.

12. Kommissionen ska ges befogenhet att i enlighet med artikel 57 anta delegerade akter där närmare krav fastställs om tillgång till reparations- och underhållsinformation, särskilt i fråga om tekniska specifikationer om det sätt på vilket reparations- och underhållsinformation om fordonet ska tillhandahållas.

Ändringsförslag  283

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

12a. Kommissionen ska genom att anta en delegerad akt enligt artikel 57 anpassa de informationskrav som fastställs i denna artikel, även i fråga om tekniska specifikationer om det sätt på vilket information ska tillhandahållas, om tillämpningen av dessa krav proporionalitetsskäl inte visar sig vara lämplig för en viss fordonstyp, särskilt med tanke på produktionsvolymen för den berörda fordonstypen. I motiverade fall får en sådan anpassning resultera i undantag från ett eller flera informationskrav. Vid eventuella anpassningar eller undantag ska det under alla omständigheter finnas garantier för att målen med denna artikel kan uppnås.

 

När det gäller fordon i kategorierna R och S ska kommissionen under samma villkor anta en delegerad akt för att säkerställa den anpassning eller det undantag som avses i första stycket.

Ändringsförslag  284

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Tillverkaren får ta ut en rimlig avgift för tillhandahållandet av den information om reparation och underhåll av fordon som omfattas av denna förordning.

1. Tillverkaren får ta ut en rimlig avgift för tillhandahållandet av den information om reparation och underhåll av fordon, de verktyg och den utbildning som omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag  285

Förslag till förordning

Artikel 50 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Påföljder

(Denna artikel ska flyttas till kapitel XIX – Slutbestämmelser)

Ändringsförslag  286

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa bestämmelser om sanktioner för tillverkares överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast [sex månader efter det att denna förordning offentliggjorts] och ska utan dröjsmål anmäla eventuella ändringar som påverkar bestämmelserna.

1. Medlemsstaterna ska fastställa bestämmelser om sanktioner för tillverkares överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast * och ska utan dröjsmål anmäla eventuella ändringar som påverkar bestämmelserna.

 

____________

* EUT: Vänligen för in datumet: 24 månader efter det att denna förordning offentliggjorts.

Ändringsförslag  287

Förslag till förordning

Artikel 50a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 50a

 

Krav gällande tekniska tjänster

 

1. För utseende enligt artikel 51 och anmälan enligt artikel 53 ska tekniska tjänster uppfylla kraven i punkterna 2–11 i denna artikel.

 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 51.1 ska en teknisk tjänst vara etablerad enligt en medlemsstats nationella rätt och vara en juridisk person.

 

3. En teknisk tjänst ska vara ett tredjepartsorgan som inte är involverat i konstruktion, tillverkning, leverans, installation, användning eller underhåll av de fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter den bedömer.

 

Ett organ som hör till en näringslivsorganisation eller branschorganisation som företräder företag som är involverade i konstruktion, tillverkning, leverans, installation, användning eller underhåll av de fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som det bedömer, provar eller inspekterar får anses uppfylla kraven i första stycket, förutsatt att det kan styrkas att organet är oberoende och att det inte föreligger några intressekonflikter.

 

4. En teknisk tjänst, dess högsta ledning och den personal som ansvarar för utförandet av bedömningar får inte vara konstruktör, tillverkare, leverantör, installatör, köpare, innehavare, användare eller ansvara för underhåll av de fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som de bedömer, och inte heller vara auktoriserad representant för någon av dessa parter. Detta ska inte hindra att bedömda fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som är nödvändiga används för den tekniska tjänstens drift eller användning av sådana fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter för personliga ändamål.

 

En teknisk tjänst, dess högsta ledning och den personal som ansvarar för utförandet av bedömningar, provningar och inspektioner får varken delta direkt i konstruktion, tillverkning, marknadsföring, installation, användning eller underhåll av dessa fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter eller företräda parter som bedriver sådan verksamhet. De får inte delta i någon verksamhet som kan påverka deras objektivitet och integritet i samband med den bedömning för vilken de har anmälts. Detta ska framför allt gälla konsultverksamhet.

 

Tekniska tjänster ska se till att den verksamhet som bedrivs av dotterbolag och underentreprenörer inte påverkar konfidentialitet, objektivitet eller opartiskhet i deras bedömningar av överensstämmelse.

 

5. Tekniska tjänster och deras personal ska utföra bedömningarna med största möjliga yrkesintegritet och erforderlig teknisk kompetens på det specifika området och vara fria från varje påtryckning och incitament, i synnerhet ekonomiska incitament, som kan påverka deras omdöme eller resultaten av deras bedömningar, särskilt när det gäller påtryckningar och incitament från personer eller grupper av personer som berörs av verksamhetens resultat.

 

6. Tekniska tjänster ska kunna utföra samtliga arbetsuppgifter som de tilldelas för bedömningar av överensstämmelse och för vilka de har anmälts, oavsett om dessa arbetsuppgifter utförs av den tekniska tjänsten själv eller på dess uppdrag och under dess ansvar.

 

7. Vid varje tidpunkt och för varje bedömningsuppdrag och varje kategori av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter den har anmälts för ska den tekniska tjänsten ha till sitt förfogande

 

a) personal med teknisk kunskap och tillräcklig erfarenhet för att utföra bedömningsuppdraget,

 

b) beskrivningar av förfarandena för bedömningsuppdraget som garanterar att förfarandena är insynsvänliga och kan upprepas samt lämpliga strategier och förfaranden som skiljer mellan de uppgifter tjänsten utför som teknisk tjänst och annan verksamhet,

 

c) förfaranden som gör det möjligt att utöva verksamheten med vederbörlig hänsyn tagen till ett företags storlek, bransch och struktur, den tekniska komplexiteten hos fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten i fråga och produktionsprocessens omfattning eller seriemässiga karaktär.

 

8. Tekniska tjänster ska ha de nödvändiga resurserna för att på lämpligt sätt kunna utföra de tekniska och administrativa uppgifter som är förknippade med bedömningarna av överensstämmelse samt ha tillgång till den utrustning och de hjälpmedel som krävs.

 

9. Den personal som ansvarar för att utföra bedömningen av överensstämmelse ska ha

 

a) grundlig teknisk och yrkesmässig utbildning som omfattar all verksamhet för bedömning av överensstämmelse för vilken den tekniska tjänsten har anmälts,

 

b) tillfredsställande kunskap om kraven för de bedömningar som de utför och befogenhet att utföra dessa bedömningar,

 

c) tillräcklig kunskap om och förståelse av säkerhets- och miljökraven och andra relevanta bestämmelser i denna förordning och i de akter som förtecknas i bilaga I,

 

d) förmågan att kunna upprätta intyg, protokoll och rapporter som visar att bedömningarna har utförts.

 

10. Opartiskheten hos de tekniska tjänsterna, deras högsta ledning och den personal som ansvarar för bedömningarna ska garanteras.

 

11. Ersättningen till den högsta ledningen för och bedömningspersonalen vid en teknisk tjänst får inte vara beroende av antalet utförda bedömningar eller bedömningarnas resultat.

 

12. Tekniska tjänster ska teckna ansvarsförsäkring såvida inte medlemsstaten enligt nationell lagstiftning tar på sig ansvaret eller medlemsstaten själv är direkt ansvarig för bedömningen av överensstämmelse.

 

13. Personalen vid en teknisk tjänst ska iaktta tystnadsplikt beträffande all information som de erhåller vid utförandet av sina uppgifter i enlighet med denna förordning eller de nationella bestämmelser som genomför den, utom gentemot de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där verksamheten utförs. Äganderätten ska vara skyddad.

Ändringsförslag  288

Förslag till förordning

Artikel 50b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 50b

 

Dotterbolag och underentreprenörer till tekniska tjänster

 

1. En teknisk tjänst får lägga ut sin verksamhet på underentreprenörer eller dotterbolag endast efter överenskommelse med tillverkaren.

 

2. Om en teknisk tjänst lägger ut specifika uppgifter med anknytning till bedömningen av överensstämmelse på underentreprenad eller anlitar ett dotterbolag ska den se till att underentreprenören eller dotterbolaget uppfyller kraven i artikel 50a och informera den anmälande myndigheten om detta.

 

3. De tekniska tjänsterna ska ta det fulla ansvaret för de uppgifter som utförs av underentreprenörer och dotterbolag, oavsett var dessa är etablerade.

 

4. De tekniska tjänsterna ska se till att den anmälande myndigheten har tillgång till de relevanta handlingarna rörande bedömningen av underentreprenörens och dotterbolagets kvalifikationer och det arbete som dessa har utfört i enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag  289

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Tekniska tjänster som utses av de nationella myndigheterna enligt denna artikel ska överensstämma med bestämmelserna i denna förordning.

1. Tekniska tjänster som utses av godkännandemyndigheterna enligt denna artikel ska överensstämma med bestämmelserna i denna förordning.

Ändringsförslag  290

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. De tekniska tjänsterna ska styrka att de har lämplig kompetens, särskild teknisk kunskap och bevisad erfarenhet i de särskilda områden som omfattas av denna förordning och de akter som förtecknas i bilaga I. De tekniska tjänsterna ska överensstämma med de krav som anges i de delegerade akter som är relevanta för deras verksamhet. Denna överensstämmelse är dock inte nödvändig för den sista etappen i förfarandet för etappvis typgodkännande enligt vad som avses i artikel 32.1.

4. De tekniska tjänsterna ska styrka att de har lämplig kompetens, särskild teknisk kunskap och bevisad erfarenhet i de särskilda områden som omfattas av denna förordning och de akter som förtecknas i bilaga I. De tekniska tjänsterna ska dessutom överensstämma med de krav som anges i de delegerade akter som avses i artikel 51a och som är relevanta för deras verksamhet. Denna överensstämmelse är dock inte nödvändig för den sista etappen i förfarandet för etappvis typgodkännande.

Ändringsförslag  291

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. En tillverkare eller en underentreprenör som agerar för tillverkarens räkning får endast utses till teknisk tjänst för verksamhet inom kategori A med avseende på tekniska krav för vilka självprovning är tillåten enligt en delegerad akt som antagits enligt denna förordning.

utgår

Ändringsförslag  292

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Kommissionen ska ges befogenhet att i enlighet med artikel 57 anta en delegerad akt om fastställande av de krav som de tekniska tjänsterna måste uppfylla och förfarandet för bedömning av de tekniska tjänsterna i syfte att garantera att dessa tjänster uppfyller samma högt ställda krav i alla medlemsstater.

utgår

Ändringsförslag  293

Förslag till förordning

Artikel 51a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 51a

 

Ackrediterade interna tekniska tjänster

 

1. En ackrediterad intern teknisk tjänst hos en tillverkare får användas för att utföra bedömningar för det företag det ingår i uteslutande för verksamhet inom kategori A med avseende på tekniska krav för vilka självprovning är tillåten i enlighet med en delegerad akt som antagits med stöd av denna förordning. Detta organ ska utgöra en separat och urskiljbar del av företaget och får inte medverka i konstruktion, tillverkning, leverans, installation eller underhåll av de fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som det bedömer.

 

2. En ackrediterad intern teknisk tjänst ska uppfylla följande krav:

 

a) den ska vara ackrediterad i enlighet med förordning (EG) nr 765/2008;

 

b) den ackrediterade interna tekniska tjänsten och dess personal ska vara organisatoriskt åtskilda från det företag som de är en del av och ha rapporteringsmetoder som säkerställer att de är opartiska, och de ska styrka detta för det berörda nationella ackrediteringsorganet;

 

c) den ackrediterade interna tekniska tjänsten och dess personal får inte ansvara för konstruktion, tillverkning, leverans, installation, drift eller underhåll av de fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som de bedömer och får inte delta i någon verksamhet som kan vara oförenlig med ett oberoende omdöme och integritet i bedömningsarbetet;

 

d) den ackrediterade interna tekniska tjänsten får tillhandahålla sina tjänster enbart till det företag som den är en del av.

 

3. En ackrediterad intern teknisk tjänst ska inte anmälas till medlemsstaterna eller kommissionen enligt artikel 53, men information om dess ackreditering ska lämnas av det företag som den är en del av, eller av det nationella ackrediteringsorganet, till den anmälande myndigheten på denna myndighets begäran.

Ändringsförslag  294

Förslag till förordning

Artikel 51b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 51b

 

Förfaranden för fastställande av prestandakrav och bedömning av tekniska tjänster

 

För att se till att tekniska tjänster uppfyller samma högt ställda prestandakrav i alla medlemsstater ska kommissionen ges befogenhet att enligt artikel 57 anta delegerade akter med avseende på fastställande av de krav som de tekniska tjänsterna måste uppfylla och förfarandet för bedömning av tekniska tjänster.

Ändringsförslag  295

Förslag till förordning

Artikel 53a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 53a

 

Ändringar i anmälan

 

1. Om en anmälande medlemsstat har konstaterat eller informerats om att en teknisk tjänst inte längre uppfyller de krav som fastställs i denna förordning eller att den inte fullgör sina skyldigheter ska den anmälande medlemsstaten begränsa, tillfälligt dra in eller återkalla anmälan beroende på vad som är lämpligt med tanke på i vilken grad kraven inte uppfylls respektive skyldigheterna inte fullgörs. Den anmälande medlemsstaten ska omedelbart underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om detta.

 

2. I händelse av begränsning eller tillfällig eller slutgiltig återkallelse av anmälan eller om den tekniska tjänsten har upphört med verksamheten ska den anmälande medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder så att den tekniska tjänstens handlingar antingen behandlas av en annan teknisk tjänst eller hålls tillgänglig för de behöriga anmälande myndigheterna och marknadstillsynsmyndigheterna på deras begäran.

Ändringsförslag  296

Förslag till förordning

Artikel 53b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 53b

 

Ifrågasättande av de tekniska tjänsternas kompetens

 

1. Kommissionen ska undersöka alla fall där den tvivlar på att en teknisk tjänst har den erforderliga kompetensen eller på att en teknisk tjänst fortfarande uppfyller de krav och fullgör de skyldigheter som den omfattas av, och även alla fall där den gjorts uppmärksam på att det föreligger sådana tvivel.

 

2. Den anmälande medlemsstaten ska på begäran ge kommissionen all information om grunderna för anmälan och om upprätthållandet av den berörda tekniska tjänstens kompetens.

 

3. Kommissionen ska se till att all känslig information som den erhåller under sina undersökningar behandlas konfidentiellt.

 

4. Om kommissionen konstaterar att en teknisk tjänst inte uppfyller eller inte längre uppfyller de krav som ligger till grund för anmälan, ska den underrätta den anmälande medlemsstaten om detta och anmoda den att vidta erforderliga korrigerande åtgärder, inbegripet, vid behov, återkallande av anmälan.

Ändringsförslag  297

Förslag till förordning

Artikel 53c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 53c

 

Krav gällande de tekniska tjänsternas verksamhet

 

1. Tekniska tjänster ska utföra bedömningar av överensstämmelse i enlighet med bedömningsförfarandena i denna förordning.

 

2. Bedömningarna av överensstämmelse ska vara proportionella så att de ekonomiska aktörerna inte belastas i onödan. De tekniska tjänsterna ska när de utför sin verksamhet ta vederbörlig hänsyn till ett företags storlek, bransch och struktur och den tekniska komplexiteten hos fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten i fråga och produktionsprocessens omfattning eller seriemässiga karaktär.

 

3. De tekniska tjänsterna ska när de utför bedömningar av överensstämmelse iaktta den stränghetsgrad och den skyddsnivå som krävs för att fastställa att fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten överensstämmer med bestämmelserna i denna förordning.

 

4. Om en teknisk tjänst konstaterar att en tillverkare inte uppfyller kraven i denna förordning, ska den begära att typgodkännandemyndigheten ålägger tillverkaren att vidta lämpliga korrigerande åtgärder, och begära att typgodkännandemyndigheten inte utfärdar intyg om typgodkännande, om inte lämpliga korrigerande åtgärder vidtagits på ett sätt som den tekniska tjänsten godkänner.

 

5. Om en teknisk tjänst, under sin övervakning av produktionsöverensstämmelsen efter det att ett typgodkännandeintyg utfärdats, konstaterar att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet inte längre överensstämmer med denna förordning, ska den begära att typgodkännandemyndigheten ålägger tillverkaren att vidta lämpliga korrigerande åtgärder, och begära att typgodkännandemyndigheten tillfälligt eller slutgiltigt återkallar intyget om typgodkännande, om inte lämpliga korrigerande åtgärder vidtagits på ett sätt som den tekniska tjänsten godkänner.

 

6. Om korrigerande åtgärder inte vidtas eller inte vidtas på ett sätt som den tekniska tjänsten godkänner, ska den tekniska tjänsten begära att typgodkännandemyndigheten, beroende på vad som är lämpligt, begränsar eller tillfälligt eller slutgiltigt återkallar intyget om typgodkännande.

Ändringsförslag  298

Förslag till förordning

Artikel 53d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 53d

 

Informationskrav gällande de tekniska tjänsterna

 

1. De tekniska tjänsterna ska underrätta godkännandemyndigheten om följande:

 

a) varje bristande överensstämmelse som upptäcks och som kan föranleda att ett intyg om typgodkännande måste avslås, begränsas eller återkallas tillfälligt eller slutgiltigt;

 

b) alla omständigheter som inverkar på anmälans räckvidd och villkor;

 

c) varje begäran från marknadstillsynsmyndigheterna om information om bedömningar av överensstämmelse.

 

2. På godkännandemyndighetens begäran ska bedömningsverksamhet utföras inom ramen för anmälan och all annan verksamhet som utförs, inklusive gränsöverskridande verksamhet och underentreprenad.

 

3. De tekniska tjänsterna ska ge de andra tekniska tjänster som anmälts i enlighet med denna förordning och som utför liknande bedömningar av samma fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter relevant information om frågor som rör negativa och, på begäran, positiva bedömningsresultat.

Ändringsförslag  299

Förslag till förordning

Artikel 54

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 54

utgår

Genomförandeåtgärder

 

I syfte att fastställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning ska kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 55 anta genomförandeakter om fastställande av följande genomförandeåtgärder:

 

1. De närmare formerna för typgodkännandeförfaranden i enlighet med artikel 10.6 i denna förordning.

 

2. Mallar för informationspaket och informationshandling i enlighet med artikel 12.1 i denna förordning.

 

3. Ett numreringssystem för EUtypgodkännandeintyg i enlighet med artikel 15 i denna förordning.

 

4. En mall för EU-typgodkännandeintyg i enlighet med artikel 15.5 i denna förordning.

 

5. En mall för förteckningen över EU‑typgodkännande av system, komponenter eller separata tekniska enheter i enlighet med artikel 16.5 i denna förordning.

 

6. En mall för förteckningen över tillämpliga krav eller akter i enlighet med artikel 16.6 i denna förordning.

 

7. De närmare formerna för produktionsöverensstämmelse i enlighet med artikel 19 i denna förordning.

 

8. En mall för intyg om överensstämmelse i enlighet med artikel 24 i denna förordning.

 

9. En förlaga för EU‑typgodkännandemärke i enlighet med artikel 25 i denna förordning.

 

Motivering

Denna artikel är överflödig eftersom de åtgärder om vilka kommissionen har befogenheter att anta genomförandeakter anges i tidigare artiklar i denna förordning.

Ändringsförslag  300

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av en kommitté kallad ”tekniska kommittén för jordbruksfordon”.

1. Kommissionen ska biträdas av en kommitté kallad ”tekniska kommittén för jordbruksfordon”. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

Ändringsförslag  301

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet. Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Ändringsförslag  302

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommittén ska själv anta sin arbetsordning.

utgår

Ändringsförslag  303

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen kan, genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 57, 58 och 59, anta ändringar av bilagorna till denna förordning.

1. Kommissionen kan, genom delegerade akter i enlighet med artikel 57, anta ändringar av bilagorna till denna förordning i syfte att anpassa dem till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

Ändringsförslag  304

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om nya FN/ECE-föreskrifter eller ändringar av gällande FN/ECE‑föreskrifter som unionen har anslutit sig till antas med tillämpning av beslut 97/836/EG, ska kommissionen genom delegerade akter antagna i enlighet med förfarandet i artiklarna 57, 58 och 59 ändra bilaga I till denna förordning på motsvarande sätt.

utgår

Motivering

Denna punkt är överflödig eftersom artikel 42 redan ger möjlighet att ändra bilaga I och lägga till FN/ECE-föreskrifter.

Ändringsförslag  305

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Befogenheten att anta de delegerade akter som nämns i artiklarna 7.4, 8.4, 9.5, 18.7, 38.1, 38.2, 38.3, 47.10, 51.8 och 56 ska delegeras till kommissionen tills vidare.

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

Ändringsförslag  306

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 7.4, 8.4, 9.5, 10.6, 12.1, 18.6, 38.1 och 38.5, 42.2, 43.3, 47.12 och 47.12a andra stycket, 51b och 56 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den …*. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

 

_____________

 

* EUT: Vänligen för in det datum då denna förordning träder i kraft.

Ändringsförslag  307

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. Den delegering av befogenheter som avses i artiklarna 7.4, 8.4, 9.5, 10.6, 12.1, 18.6, 38.1 och 38.5, 42.2, 43.3, 47.12 och 47.12a andra stycket, 51b och 56 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens offentliga tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag  308

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 7.4, 8.4, 9.5, 10.6, 12.1, 18.6, 38.1 och 38.5, 42.2, 43.3, 47.12 och 47.12a andra stycket, 51b eller 56 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag  309

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionens befogenhet att anta delegerade akter gäller på de villkor som fastställs i artiklarna 58 och 59.

utgår

Ändringsförslag  310

Förslag till förordning

Artikel 57a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 57a

 

Antagande av delegerade akter

 

Kommissionen ska anta de delegerade akter som avses i artiklarna 7.4, 8.4, 9.5, 10.6, 12.1, 18.6, 38.1 och 38.5, 42.2, 43.3, 47.12 och 47.12a andra stycket, 51b och 56 senast den januari 2014.

Ändringsförslag  311

Förslag till förordning

Artikel 58

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 58

utgår

Återkallande av delegering

 

1. Den delegering av befogenheter som avses i artiklarna 7.4, 8.4, 9.5, 18.7, 38.1, 38.2, 38.3, 47.10, 51.8 och 56 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

 

2. Den institution som har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommissionen inom rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, och ange vilka delegerade befogenheter som kan komma att återkallas och de eventuella skälen för detta.

 

3. Beslutet om återkallande avslutar delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet. Beslutet ska få omedelbar verkan, eller vid ett senare datum som anges i beslutet. Beslutet påverkar inte giltigheten för delegerade akter som redan trätt i kraft. Beslutet ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

 

Ändringsförslag  312

Förslag till förordning

Artikel 59

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 59

utgår

Invändning mot delegerade akter

 

1. Europaparlamentet och rådet får invända mot en delegerad akt inom en period på två månader från kommissionens underrättelse. På Europaparlamentets eller rådets initiativ får fristen förlängas med en månad.

 

2. Om varken Europaparlamentet eller rådet vid fristens utgång invänt mot den delegerade akten eller om både Europaparlamentet och rådet underrättat kommissionen om att de inte har för avsikt att göra några invändningar ska den delegerade akten träda i kraft den dag som anges i den.

 

3. Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot en delegerad akt får den inte träda i kraft. Den institution som invänt mot en delegerad akt ska ange skälen för detta.

 

Ändringsförslag  313

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Denna förordning innebär inte att EG‑typgodkännanden som beviljats fordon eller system, komponenter eller separata tekniska enheter före den dag som anges i artikel 64.2 blir ogiltiga.

1. Denna förordning innebär inte att EU‑typgodkännanden som beviljats fordon eller system, komponenter eller separata tekniska enheter före den dag som anges i artikel 64.2b blir ogiltiga.

Ändringsförslag  314

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Godkännandemyndigheterna ska fortsätta att bevilja utökningar av godkännanden av de fordonen, systemen, komponenterna eller separata tekniska enheterna på de villkor som anges i direktiv 2003/37/EG och de direktiv som förtecknas i artikel 56.2.

2. Godkännandemyndigheterna ska fortsätta att bevilja utökningar av godkännanden av de fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som avses i punkt 1 i enlighet med direktiv 2003/37/EG och de direktiv som förtecknas i artikel 62.1.

Ändringsförslag  315

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Senast den 1 januari 2018 ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om tillämpningen av de typgodkännandeförfaranden som föreskrivs i denna förordning, och särskilt om tillämpningen av det etappvisa förfarandet.

1. Senast [fyra år efter den dag som anges i artikel 64.2b] ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om tillämpningen av de typgodkännandeförfaranden som föreskrivs i denna förordning, och särskilt om tillämpningen av det etappvisa förfarandet.

Ändringsförslag  316

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. På grundval av den information som lämnas i enlighet med punkt 1 ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna förordning senast den 1 januari 2019.

2. På grundval av den information som lämnas i enlighet med punkt 1 ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna förordning senast [fem år efter den dag som anges i artikel 64.2b].

Ändringsförslag  317

Förslag till förordning

Artikel 61a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 61a

 

Mobila maskiner som inte är avsedda för transporter på väg

 

Senast [den 1 januari 2014] ska kommissionen göra en bedömning av behovet av harmonisering av medlemsstaternas lagar avseende tekniska krav för mobila maskiner som inte är avsedda för transporter på väg, deras system och delar samt om lämpligt lägga fram ett lagstiftningsförslag för Europaparlamentet och rådet för att garantera en hög trafiksäkerhetsnivå, med beaktande av befintlig unionslagstiftning.

Ändringsförslag  318

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Direktiv 2003/37/EG samt direktiven 74/347/EEG, 76/432/EEG, 76/763/EEG, 77/537/EEG, 78/764/EEG, 80/720/EEG, 86/297/EEG, 86/298/EEG, 86/415/EEG, 87/402/EEG, 2000/25/EG, 2009/57/EG, 2009/58/EG, 2009/59/EG, 2009/60/EG, 2009/61/EG, 2009/63/EG, 2009/64/EG, 2009/66/EG, 2009/68/EG; 2009/75/EG, 2009/76/EG, 2009/144/EG ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2014.

1. Direktiv 2003/37/EG samt direktiven 74/347/EEG, 76/432/EEG, 76/763/EEG, 77/537/EEG, 78/764/EEG, 80/720/EEG, 86/297/EEG, 86/298/EEG, 86/415/EEG, 87/402/EEG, 2000/25/EG, 2009/57/EG, 2009/58/EG, 2009/59/EG, 2009/60/EG, 2009/61/EG, 2009/63/EG, 2009/64/EG, 2009/66/EG, 2009/68/EG, 2009/75/EG, 2009/76/EG, 2009/144/EG ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2018.

Ändringsförslag  319

Förslag till förordning

Artikel 64 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Den ska tillämpas

 

a) nya fordonstyper från och med den 1 januari 2016,

 

b) alla nya fordon från och med den 1 januari 2018.

  • [1]  EUT C 54, 19.2.2011, s. 42.

MOTIVERING

I.         Kommissionens förslag

Syftet med detta förslag är att fastställa harmoniserade regler om tillverkning av jordbruks- och skogsbruksfordon (traktorer, släpfordon och dragen utrustning) för att trygga en väl fungerande inre marknad och samtidigt ombesörja en hög skyddsnivå för trafiksäkerhet, arbetsmiljö och miljöskydd. Genom den föreslagna förordningen förenklas den befintliga lagstiftningen om typgodkännande betydligt, i och med att 24 grunddirektiv (och cirka 35 därtill hörande ändringsdirektiv) ersätts med en enda förordning. Den nya förordningen och dess genomförandeakter och delegerade akter ska innebära att kraven i den befintliga lagstiftningen bibehålls utan att den aktuella skyddsnivån sänks.

II.       Föredragandens allmänna ståndpunkt

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag, eftersom det bidrar till att stärka industrins konkurrenskraft genom att förenkla den befintliga lagstiftningen om typgodkännande. Föredraganden anser att det är lämpligt att införa ett unionsförfarande för alla fordonskategorier i syfte att trygga en hög skyddsnivå för trafiksäkerhet, arbetsmiljö och miljöskydd och fullborda den inre marknaden för jordbruks- och skogsbruksfordon, samt att man samtidigt bör ta vederbörlig hänsyn till kostnadseffektiviteten och särskilt uppmärksamma små och medelstora företag.

I samband med utarbetandet av detta betänkande har föredraganden samrått med alla berörda parter (fordonstillverkare, leverantörer, eftermarknadsdistributörer och reparatörer, användare och arbetstagarorganisationer). Föredraganden har dessutom tagit hänsyn till diskussionerna vid den utfrågning som organiserades av utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd den 12 april 2011.

a) Säkerhetskrav och koppling till maskindirektivet[1]

För att minska antalet rättsakter som är tillämpliga på traktorer och därigenom förbättra och förenkla regelverken föreslår kommissionen att jordbruks- och skogsbrukstraktorer inte ska omfattas av maskindirektivet.

Föredraganden vill understryka att jordbruks- och skogsbrukstraktorer kan undantas från maskindirektivets räckvidd under förutsättning att den nya förordningen och de delegerade akterna innehåller alla de befintliga krav i maskindirektivet som i dag är tillämpliga på traktorer, så att det inte uppstår några luckor i lagstiftningen och dagens säkerhetsnivå bibehålls.

Föredraganden är medveten om att kommissionen håller på att göra en genomgång av alla risker som för närvarande omfattas av maskindirektivet för att se till att de omfattas också av denna förordning.

Föredraganden anser att detta arbete är viktigt, men vill betona att det hade varit bättre om det hade genomförts när lagstiftningen utarbetades, för att se till att artiklarna 7 och 8 i kommissionens förslag innehåller alla motsvarande krav i maskindirektivet.

I det sammanhanget vill föredraganden upprepa att de delegerade akter som kommer att antas i enlighet med denna förordning bara får innehålla tekniska specifikationer som genomför de grundläggande bestämmelserna i denna förordning. De får inte innehålla några nya krav. Således måste medlagstiftarna vara vaksamma när de utarbetar kraven i förordningen, och se till att de täcker alla risker ordentligt.

Därför har föredraganden lagt in ett antal krav i artiklarna 7 (trafik- och funktionssäkerhet) och 8 (arbetsmiljö) på grundval av hälso- och säkerhetskraven i maskindirektivet, vilka inte tycks omfattas av kommissionens förslag.

Rådet och kommissionen bör också granska dessa bestämmelser mycket noggrant för att se till att alla erforderliga krav finns med i artiklarna 7 och 8, samt i bilaga I till förordningen, så att de kan tillämpas på alla relevanta traktorkategorier också i fortsättningen.

b) Anpassning till den nya ramlagstiftningen och annan EU-lagstiftning om typgodkännande

Föredraganden har lagt fram ett stort antal ändringsförslag i syfte att anpassa bestämmelserna i förordningen till Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG om en gemensam ram för saluföring av produkter, för att förbättra den nya förordningens tillämpning. I de bestämmelserna anges ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna i leveranskedjan och de berörda tillsynsmyndigheterna, särskilt när det gäller tillsyn efter försäljning och kontroll av produkter som förs in till EU:s marknad.

Vidare stärks kraven på de organ och organisationer till vilka medlemsstaterna får delegera vissa uppgifter för bedömning, i syfte att skapa lika spelregler och undvika att konkurrensen snedvrids på grund av skiftande stringens och krav när dessa utomstående organisationer provar, inspekterar och bedömer fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter.

Denna omfattande anpassning, som också tar hänsyn till det arbete som parallellt med detta bedrivs i rådets arbetsgrupp om teknisk harmonisering, samt bestämmelserna i förslaget till förordning om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar, är förklaringen till att det finns så många ändringsförslag i förslaget till betänkande.

c) Tillgång till reparations- och underhållsinformation gällande fordon

Föredraganden är medveten om att fordonen blir mer och mer komplicerade, vilket till stor del beror på att de innehåller allt fler elektroniska komponenter som inte kan repareras på ”traditionellt” mekaniskt sätt, utan bara med hjälp av specifik information om fordonselektronikens beskaffenhet. Således är obegränsad tillgång till sådan information utan diskriminering avgörande för att fordonen ska kunna repareras och underhållas på ett korrekt sätt.

Traktortillverkarna tycks i dag använda sig av ett system som till stor del bygger på ensamrättsavtal mellan tillverkare och auktoriserade verkstäder och handlare. Det är möjligt att dessa ensamrättsavtal inte bryter mot konkurrensrätten, men frågan är om inte denna struktur permanentas på lång sikt om tillgången till reparations- och underhållsinformation undantas från lagstiftningen om typgodkännande, så att marknaden stängs för oberoende verkstäder. Dessutom kan man inte utesluta att oberoende verkstäder i de i vissa fall perifera jordbruksregionerna i EU måste reparera traktorer i brådskande fall eller när det uppstår mindre problem, trots dessa ensamrättsavtal.

Tillgången till reparations- och underhållsinformation är en viktig ekonomisk fråga med tanke på de stora vinstandelar som härrör från eftermarknaden, vilket ger upphov till mycket kontroversiella diskussioner. Samtidigt försöker lagstiftaren skapa en balans mellan båda parters (tillverkares och oberoende aktörers) intressen för att tillvarata dessa, vilket parterna själva inte har jämförbara resurser för.

Föredraganden anser att man måste finna rätt balans i denna fråga och se till att tillgången till teknisk information blir heltäckande och att hänsyn tas till konsumentskydd, rättvis konkurrens samt frågor som har med säkerhet, miljö och immateriella rättigheter att göra.

d) Mobila maskiner (kategori U)

Kommissionen tog med en ny fordonskategori i sitt förslag: mobila maskiner som inte är avsedda för transporter på väg (kategori U). Därmed kan tillverkarna välja om de vill ansöka om godkännande i enlighet med denna förordning eller uppfylla relevanta nationella krav. Kommissionens förslag är ett erkännande av att det finns en brist i den inre marknadens funktionssätt, men kraven för den nya kategori som man har skapat är inte fullständiga.

Tillverkarna av mobila maskiner som inte är avsedda för transporter på väg erbjuder många olika produkter som används i olika sektorer (jordbruk, byggnation, materialhantering). Mobila maskiner omfattas redan av EU-lagstiftning (direktiven 2006/42/EG (maskiner), 97/68/EG (utsläpp av föroreningar), 2004/108/EG (elektromagnetisk kompatibilitet), 2000/14/EG (buller)) som inte är tillämplig på traktorer och inte är förenlig med den föreslagna förordningens struktur.

De befintliga direktiv som är tillämpliga på mobila maskiner som inte är avsedda för transporter på väg innehåller dock inga harmoniserade trafiksäkerhetskrav. Föredraganden anser att man för att fullborda den inre marknaden och garantera en god trafiksäkerhet måste ta fram ett lämpligt instrument på unionsnivå för att harmonisera de krav som är tillämpliga på mobila maskiner.

Därför föreslår föredraganden att mobila maskiner (kategori U) undantas från den här förordningens räckvidd. Kommissionen bör dock göra en bedömning av behovet av att harmonisera de tekniska krav och förfaranden för bedömning av överensstämmelse som är tillämpliga på dessa maskiner och så snart som möjligt lägga fram lagstiftningsförslag.

e) Terränghjulingar (ATV) och terränghjulsbilar (SbS)

Föredraganden är medveten om att terränghjulingarna har visat sig vara användbara inom jord- och skogsbruket och att en del av de företag som tillverkar dem har begärt att de ska omfattas av den här förordningens räckvidd. Föredraganden anser att dessa fordon, som ofta används på vägarna för transporter eller fritidsändamål, har andra tekniska egenskaper än traktorer och därför bör godkännas i enlighet med förordningen om fordon i kategori L för att lagstiftningen ska vara konsekvent.

Det är möjligt att man bör införa andra krav för de terränghjulingar som är särskilt utformade för att fungera som nyttofordon, men kraven på säkerhet och miljöprestanda måste likväl vara höga. Föredraganden följer noggrant den parallella diskussionen huruvida dessa fordon ska omfattas av förordningen om fordon i kategori L och ser fram emot en lämplig lösning som innebär att man tar hänsyn till dessa fordons särdrag. Föredraganden förväntar sig också att den studie som kommissionen har beställt om SbS-fordon ska mynna ut i en bedömning av vilken kategori dessa fordon ska anses tillhöra.

f) Tekniska ändringar

Föredraganden har lagt fram ett stort antal ändringsförslag som syftar till att klargöra vissa tekniska aspekter och göra texten mer konsekvent.

III.      Slutsats

Syftet med detta förslag till betänkande är att behandla viktiga frågor i förslaget som måste övervägas noggrant, för att underlätta diskussionerna i utskottet. Föredraganden förbehåller sig rätten att lägga fram fler ändringsförslag efter att ha granskat kommissionens förslag närmare och genomfört ytterligare samråd, men strävar på det här stadiet efter att ge upphov till en givande diskussion i utskottet och ser fram emot fler synpunkter.

  • [1]  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG (omarbetning).

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Typgodkännande av jordbruks- och skogsbruksfordon

Referensnummer

COM(2010)0395 – C7-0204/2010 – 2010/0212(COD)

Framläggande för parlamentet

23.7.2010

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

7.9.2010

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

7.9.2010

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ITRE

29.9.2010

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Pier Antonio Panzeri

25.10.2010

 

 

 

Behandling i utskott

30.11.2010

22.3.2011

12.4.2011

30.8.2011

 

23.11.2011

 

 

 

Antagande

5.12.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Jürgen Creutzmann, Cornelis de Jong, Christian Engström, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Amalia Sartori, Marc Tarabella, Wim van de Camp

Ingivande

16.12.2011