Процедура : 2011/0212(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0447/2011

Внесени текстове :

A7-0447/2011

Разисквания :

PV 13/03/2012 - 18
CRE 13/03/2012 - 18

Гласувания :

PV 14/03/2012 - 9.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0074

ДОКЛАД     ***I
PDF 733kWORD 218k
21.12.2011
PE 475.789v02-00 A7-0447/2012

относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета за Европейския фонд за рибарство по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за определени държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения

(COM(2011)0484 – C7‑0219/2011 – 2011/0212(COD))

Комисия по рибно стопанство

Докладчик: João Ferreira

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета за Европейския фонд за рибарство по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за определени държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения

(COM(2011)0484 – C7‑0219/2011 – 2011/0212(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0484),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0219/2011),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 27 октомври 2011 г.(1),

–   като взе предвид становището на Комитета на регионите(2),

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A7-0447/2012),

1.  приема своята позиция на първо четене, която съдържа предложението на Комисията;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) С Решение 2009/102/EО на Съвета от 4 ноември 2009 година, Решение 2009/290/EО на Съвета от 20 януари 2009 година и Решение 2009/459/EО на Съвета от 26 юни 2009 година такава финансова помощ бе предоставена на Унгария, Латвия и Румъния.

(8) С Решение 2009/102/EО на Съвета от 4 ноември 2009 година, Решение 2009/290/EО на Съвета от 20 януари 2009 година и Решение 2009/459/EО на Съвета от 26 май 2009 година такава финансова помощ бе предоставена на Унгария, Латвия и Румъния.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Периодът, през който помощта е на разположение в рамките на Регламенти 407/2010 и 332/2002, е определен в съответните решения за изпълнение на Съвета. Срокът на решението на Съвета, с което се отпуска помощ на Унгария, изтече на 4 ноември 2010 г.

(9) Периодът, през който помощта е на разположение на Ирландия, Унгария, Латвия, Португалия и Румъния, е определен в съответните решения за изпълнение на Съвета. Периодът, през който помощта беше предоставена на Унгария, изтече на 4 ноември 2010 г.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) Периодът, през който финансовата помощ в рамките на споразумението между кредиторите и кредитното споразумение се предоставя на Гърция, е различен за всяка държава членка, участваща в тези инструменти. За целите на настоящия регламент е необходимо всяка държава членка, подала искане за ползване на дерогация в съответствие с настоящия регламент, ясно да посочи в искането си началната дата, от която счита, че е основателно дерогацията да се прилага към нея в съответствие с настоящия регламент.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) На 11 юли 2011 г. финансовите министри на 17-те държави членки от еврозоната подписаха Договора за създаване на Европейски механизъм за стабилност (ЕМС). Предвижда се през 2013 г. ЕМС да поеме задачите, които понастоящем изпълняват Европейският инструмент за финансова стабилност (EFSF) и Европейският механизъм за финансово стабилизиране (ЕМФС).

(10) На 11 юли 2011 г. финансовите министри на 17-те държави членки от еврозоната подписаха Договора за създаване на Европейски механизъм за стабилност (ЕМС). По силата на този договор, който е следствие от решението на Европейския съвет от 25 март 2011 г. до 2013 г. ЕМС ще поеме задачите, които понастоящем изпълняват Европейският инструмент за финансова стабилност (EFSF) и Европейският механизъм за финансово стабилизиране (ЕМФС). Следователно този бъдещ механизъм следва вече да бъде взет под внимание в настоящия регламент.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) В своите заключения от 23 и 24 юни 2011 г. Европейският съвет приветства намерението на Комисията да задълбочи взаимодействието между програмата за отпускане на заем на Гърция и средствата на Съюза и подкрепи усилията за увеличаване на капацитета на Гърция за усвояване на средства от Съюза с цел да се стимулират растежът и заетостта, като се пренасочи вниманието към подобряване на конкурентоспособността и създаването на работни места. Наред с това Европейският съвет приветства и подкрепи подготовката, от страна на Комисията, заедно с държавите членки, на широкообхватна програма за техническа помощ за Гърция. Настоящият регламент допринася за тези усилия към увеличаване на взаимодействието.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) С цел да се улесни управлението на финансирането от Съюза, да се ускори темпът на инвестициите в държавите членки и регионите и да се подобри наличността на финансова средства за икономиката трябва да се създаде възможност за увеличаване на междинните плащания от Европейския фонд за рибарство за държави членки със сериозни затруднения във връзка с финансовата стабилност с размер, съответстващ на десет процентни пункта над сегашния процент на съфинансиране за всяка приоритетна ос.

(11) С цел да се улесни управлението на финансирането от Съюза, да се ускори темпът на инвестициите в държавите членки и регионите и да се подобри наличността на финансови средства за икономиката трябва да се създаде, в обосновани случаи, временно и без това да засяга програмния период 2014-2020 г., възможност за увеличаване на междинните плащания от Европейския фонд за рибарство за държави членки със сериозни затруднения във връзка с финансовата стабилност и които са поискали да се възползват от тази мярка, водеща до съответно намаляване на националното участие, с размер, съответстващ на десет процентни пункта над сегашния процент на съфинансиране за всяка приоритетна ос. Поради временния характер на увеличението и с цел да се запазят първоначалните процентни ставки на съфинансиране като отправна точка за изчисляване на временно увеличените суми, промените, произтичащи от прилагането на механизма, не следва да бъдат отразени във финансовия план, включен в оперативните програми. Въпреки това, следва да бъде възможно оперативните програми да се актуализират с цел съсредоточаване на средствата за конкурентоспособност, растеж и заетост и привеждане на краткосрочните и дългосрочните цели в съответствие с намалението на наличното общо финансиране.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a) Държавата членка, която отправя искане до Комисията за дерогация по силата на настоящия регламент, следва ясно да уточни в искането си датата, от която счита, че дерогацията е основателна. В искането си съответната държава членка следва да предостави цялата информация относно макроикономическото и фискалното си положение, необходима на Комисията, за да установи, че не са налични средства за националното участие. Искането следва също да показва, че е необходимо увеличаване на плащанията в резултат на предоставянето на дерогацията с цел гарантиране на изпълнението на оперативните програми, и че проблемите с капацитета за усвояване продължават да съществуват, въпреки че се използват максималните тавани, които се прилагат за процентите на съфинансиране, определени в член 53, параграф 3. Съответната държава членка следва също така да се позове на решението на Съвета или на друг правен акт, съгласно който тя отговаря на критериите за ползване на дерогацията. Необходимо е Комисията да разполага с подходящ период от време, започващ от подаването на искането, през който да провери точността на подадената информация и да повдигне възражение. С цел дерогацията да бъде ефективна и оперативна, следва да съществува презумпцията, че искането на държавата членка е основателно, ако Комисията не представи никакво възражение. В случай че Комисията повдигне възражение във връзка с искането на държавата членка, следва да приеме решение за това, като представи причините.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a) Необходимо е да се гарантира, че държавите членки, които ползват временно увеличение на междинните плащания в съответствие с настоящия регламент, докладват надлежно относно използването на увеличените суми, които са им предоставени.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) След края на периода на предоставяне на финансова помощ резултатите от оценките, извършени в съответствие с член 18, параграф 2, може да покажат, че наред с останалото трябва да се провери дали намаляването на националното съфинансиране няма да доведе до значителни отклонения от първоначално поставените цели. Такава оценка може да доведе до преразглеждане на оперативната програма.

(13) След края на периода на предоставяне на финансова помощ оценките, извършени в съответствие с член 18, параграф 2, може да е необходимо, наред с останалото, да се провери дали намаляването на националното съфинансиране няма да доведе до значителни отклонения от първоначално поставените цели. Такава оценка може да доведе до преразглеждане на оперативната програма.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Поради това Регламент (EО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за рибарство следва да бъде съответно изменен.

заличава се

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Тъй като безпрецедентната криза, засягаща международните финансови пазари, и икономическият спад, които сериозно нарушиха финансовата стабилност на редица държави членки, изискват бърза реакция в отговор на въздействието им върху икономиката като цяло, настоящият регламент следва да влезе в сила възможно най-скоро и да се прилага със задна дата за периодите, през които държавите членки са получили финансова помощ от Съюза или от други държави членки от еврозоната, за да преодоляват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност,

(15) Тъй като безпрецедентната криза, засягаща международните финансови пазари, и икономическият спад, които сериозно нарушиха финансовата стабилност на редица държави членки, изискват бърза реакция в отговор на въздействието им върху икономиката като цяло, настоящият регламент следва да влезе в сила възможно най-скоро. Предвид извънредните обстоятелства в съответните държави членки, той следва да се прилага със задна дата, считано от бюджетната 2010 година или от датата, на която финансовата помощ е била предоставена в зависимост от състоянието на държава членка, подала искането, за периодите, през които държавите членки са получили финансова помощ от Съюза или от други държави членки от еврозоната, за да преодоляват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a) Когато е предвидено временно увеличение на междинните плащания, то следва също така да се разглежда в контекста на бюджетните ограничения, пред които са изправени всички държави членки, и тези бюджетни ограничения следва да намерят подходящо отражение в общия бюджет на Европейския съюз. В допълнение, тъй като основната цел на механизма е да се преодолеят конкретни текущи затруднения, неговото прилагане следва да бъде ограничено във времето. Следователно механизмът следва да започне да се прилага от 1 януари 2010 г. и продължителността на прилагането му следва да се ограничи до 31 декември 2013 г.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 15 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15б) Поради това Регламент (EО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския фонд1 за рибарство следва да бъде съответно изменен.

 

______________

 

1 ОВ L 223, 15.8.2006 г., стр. 1.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Регламент (ЕО) № 1198/2006

Член 76 - параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Увеличените междинни плащания, произтичащи от прилагането на параграф 3, се предоставят във възможно най-кратък срок на управителния орган и се използват само за плащания, свързани с изпълнението на оперативната програма.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Регламент (ЕО) № 1198/2006

Член 76 - параграф 3 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б. В контекста на годишните доклади в съответствие с член 67, параграф 1 държавите членки предоставят на Комисията подходяща информация относно използването на дерогацията, посочена в параграф 76, параграф 3, като показват по какъв начин увеличеният размер на помощта е допринесъл за насърчаване на конкурентоспособността, растежа и работните места в съответната държава членка. Тази информация се взема предвид от Комисията при изготвянето на годишния доклад, предвиден в член 68, параграф 1.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Регламент (ЕО) № 1198/2006

Член 77 - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Чрез дерогация от член 53, параграф 3 по искане на държава членка окончателното плащане може да бъде увеличено с размер, който съответства на десет процентни пункта над процента на съфинансиране за всяка приоритетна ос и който се прилага за сумата на допустимите публични разходи, новодекларирани във всеки сертифициран отчет за разходите, който се подава през периода, през който дадената държава членка отговаря на една от следните условия:

2. Чрез дерогация от член 53, параграф 3 по искане на държава членка окончателното плащане се увеличава с размер, който съответства на десет процентни пункта над процента на съфинансиране за всяка приоритетна ос до максимум от сто процента, и който се прилага за сумата на допустимите публични разходи, новодекларирани във всеки сертифициран отчет за разходите, който се подава през периода, през който дадената държава членка отговаря на едно от условията, посочени в член 76, параграф 3, букви а) до в).

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Регламент (ЕО) № 1198/2006

Член 77 - параграф 2 - буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) предоставя й се финансова помощ в съответствие с Регламент (EО) № 407/2010 на Съвета за създаване на европейски механизъм за финансово стабилизиране или — преди влизането в сила на посочения регламент — от други държави членки от еврозоната;

заличава се

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Регламент (ЕО) № 1198/2006

Член 77 - параграф 2 - буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) предоставя й се средносрочна финансова подкрепа в съответствие с Регламент (EО) № 332/2002 на Съвета;

заличава се

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Регламент (ЕО) № 1198/2006

Член 77 - параграф 2 - буква в)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) предоставя й се финансова помощ в съответствие с Договора за създаване на Европейски механизъм за стабилност, подписан на 11 юли 2011 г.

заличава се

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Регламент (ЕО) № 1198/2006

Член 77 а (нов) - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Без да се засягат разпоредбите на член 76, параграф 3 и член 77, параграф 2, участието на Съюза посредством междинни плащания и окончателните плащания не може да надвишава публичното участие и максималния размер на помощта от фондовете за всяка приоритетна ос и всяка цел, определени в решението на Комисията за одобряване на оперативната програма.

1. Без да се засягат разпоредбите на член 76, параграф 3 и член 77, параграф 2, участието на Съюза посредством междинни плащания и окончателните плащания не може да надвишава публичното участие и максималния размер на помощта от фондовете за всяка приоритетна ос и всяка цел, определени в решението на Комисията за одобряване на оперативната програма.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Регламент (ЕО) № 1198/2006

Член 77 а (нов) - параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Дерогацията, посочена в член 76, параграф 3 и в член 77, параграф 2, се предоставя от Комисията при писмено искане от държава членка, която отговаря на едно от условията, посочени в член 76, параграф 3, букви а) до в). Искането се представя в срок от два месеца след влизането в сила на настоящия регламент или в рамките на два месеца, считано от датата, на която въпросната държава членка изпълни едно от условията, определени в член 76, параграф 3, букви а) до в).

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Регламент (ЕО) № 1198/2006

Член 77 а (нов) - параграф 1 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. В своето искане, представено на Комисията, държавата членка обосновава необходимостта от дерогацията, посочена в член 76, параграф 3 и в член 77, параграф 2, като предоставя информацията, необходима, за да се установи, че:

 

a) не са налични средства за националното участие, чрез данни относно нейното макроикономическо и фискално положение;

 

б) увеличаването на плащанията, посочени в член 76, параграф 3 и в член 77, параграф 2, е необходимо, за да се гарантира трайното изпълнение на оперативните програми;

 

в) проблемите продължават да съществуват дори ако се използват максималните тавани, приложими за процента на съфинансиране съгласно член 53, параграф 3.

 

г) отговаря на едно от условията, посочени в член 76, параграф 3, букви а) до в), както е обосновано чрез позоваване на решение на Съвета или друг правен акт, както и действителната дата, считано от която финансовата помощ е била предоставена на държавата членка.

 

Комисията проверява дали подадената информация обосновава предоставянето на дерогация. Комисията подвига възражение във връзка с тази информация в рамките на 30 дни, считано от деня на подаване на искането. В случай че Комисията реши да повдигне възражение във връзка с искането на държавата членка, тя приема решение за това и представя причините.

 

В случай че Комисията не повдигне възражение по искането на държавата членка, се счита, че искането е основателно.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Регламент (ЕО) № 1198/2006

Член 77 а (нов) - параграф 1 в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в. В искането си държавата членка описва също така подробно предназначението на дерогацията, посочена в член 76, параграф 3 и в член 77, параграф 2, и представя информация относно допълнителните мерки, предвидени с цел съсредоточаване на средства за конкурентоспособност, растеж и заетост, включително по целесъобразност за промяна на оперативните програми.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Регламент (ЕО) № 1198/2006

Член 77 а (нов) - параграф 1 г (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1г. Дерогацията, предвидена в член 76, параграф 3 и в член 77, параграф 2, не се прилага за отчети за разходи, подадени след 31 декември 2013 г.“

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За следните държави членки обаче той се прилага със задна дата от момента, в който им е предоставена финансова помощ:

За следните държави членки обаче той се прилага със задна дата: за Ирландия, Гърция и Португалия считано от деня, в който финансовата помощ е предоставена на тези държави членки в съответствие с член 73, параграф 3, и за Унгария, Латвия и Румъния - считано от 1 януари 2010 г.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 2 - параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) за Ирландия от 10 декември 2010 г.;

заличава се

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) за Гърция от 11 май 2010 г.;

заличава се

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) за Латвия от 23 януари 2009 г.;

заличава се

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) за Унгария от 5 ноември 2008 г.;

заличава се

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 2 - параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) за Португалия от 24 май 2011 г.;

заличава се

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) за Румъния от 11 май 2009 г.

заличава се

(1)

ОВ С … от … , стр. …

(2)

ОВ С … от … , стр. …


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложение на Комисията

Комисията признава, че продължаващата финансова и икономическа криза увеличава натиска върху националните финансови ресурси. В тази връзка счита, че осигуряването на безпрепятствено изпълнение на програмите на политиката на сближаване е особено важно, тъй като те представляват инструмент за вливане на средства в икономиката. Но проблемите с ликвидността в резултат на бюджетните ограничения усложняват изпълняването на програмите, по-специално в държавите членки, които са най-засегнати от кризата.

За да се гарантира, че тези държави членки продължават изпълнението на място на програмите от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) и отпускат средства за проекти, предложението на Комисията съдържа разпоредби, позволяващи увеличаването на размера на плащанията за тези държави през периода, през който те се ползват с механизмите за подпомагане. Предлага се по-конкретно увеличаване с десет процентни пункта на процента на съфинансиране, приложим към съответната приоритетна ос на програмите, за всеки нов сертифициран разход, представен по време на въпросния период от време.

При това увеличаване процентът на съфинансиране на програмата не може да превишава с повече от 10 процентни пункта максималните граници, посочени в член 53, параграф 3 от Регламента за ЕФР. (75% и 50% за допустимите и недопустимите региони съответно, в съответствие с цел „Сближаване“).

Това няма да породи допълнителни финансови изисквания за общия бюджет, тъй като общата сума, предвидена за този период от ЕФР за въпросните държави и програми, няма да се промени.

Становище на докладчика

Икономическата и финансовата криза в ЕС се изразява по различен начин в различните държави членки.

Основните политики и насоки, които определят пътя на процеса на интегриране, доведоха, по-специално през последното десетилетие, до увеличаване на различията и дисбаланса в ЕС. Съществуващите различия са изразени в много аспекти. Един от тях се отнася до възможността за достъп и използване на общностните средства.

Отдавна необходимите национални усилия, както и ограниченията за публичните инвестиции, наложени в името на Пакта за стабилност, поставят под съмнение пълноценното използване на общностните средства, по-специално от страна на по-слабите в икономически смисъл държави, които се нуждаят най-много от тях. По този начин се компрометира целта за сближаване.

Програмите за финансова подкрепа, най-вече последните, за които са отговорни МВФ, ЕЦБ и Европейската комисия, значително усложниха тази ситуация. Политическият избор, направен по модела на тези програми, води държавите, за които е предназначена помощта, и техните народи към драматична и дълбока икономическа рецесия, разрушаваща значителна част от икономическия и социалния ред, като засягат както възможността за частни инвестиции (по-специално на МСП), така и публичните инвестиции – в някои случаи намалени до исторически ниски равнища.

Крайбрежните острови, които са най-зависими от рибарството, не могат да избягат от общия сценарий. Но в този конкретен случай към общата рамка се прибавят години на упадък и разпад в резултат на специфичното развитие на сектора.

Също така предложението на Комисията за увеличаване на общностното съфинансиране за държавите, които изпитват най-големи затруднения, като се намаляват национални усилия за използване на средствата, отдавна се налага като необходимост и за съжаление идва късно.

В конкретния случай с ЕФР, както е посочено в третия годишен доклад относно прилагането на ЕФР (2009 г.), „националните мерки за бюджетна дисциплина намалиха националното съфинансиране“ и „частните бенефициенти бяха сериозно засегнати от ограничаването на кредитирането“, което доведе до ниска степен на усвояване на наличното финансиране. В същия този доклад Комисията посочва, че „ще помогне на държавите членки за изпълнението на програмата чрез по-добро разработване на мерките“, посочвайки също възможността за използването на инструменти за подкрепа с оглед на по-добро използване на ЕФР. Освен това трябва да се подчертае вредното въздействие от отпускането на по-голямата част от средствата за бракуване на плавателни съдове, които в този смисъл с нищо не са допринесли за увеличаване на икономическата дейност, а точно обратно.

Макар и закъсняло, предложението на Комисията е добре дошло. С оглед на спешната необходимост от одобряването му, докладчикът предлага то да бъде одобрено на първо четене, във вида, в който е представено от Комисията, въпреки някои ограничения, които поставя. При все това той не може да не направи някои забележки и препоръки, които се надява Комисията да вземе предвид:

– Комисията следва да оцени в каква степен, благодарение на това изменение съответните държави членки ще разполагат ефективно със средствата, необходими за подкрепата на проекти и възстановяването на икономиката. Трябва да се отбележи, че ограниченията за инвестициите, наложени от т.нар. програми за финансова подкрепа, дори и при новите условия, могат да продължат да затрудняват мобилизирането на необходимите национални усилия (15% и 40% за допустимите и недопустимите региони съответно, в съответствие с цел „Сближаване“). Следователно Комисията ще трябва да обмисли или необходимостта от премахване на посочените ограничения за инвестициите, или възможността за намаляване в още по-голяма степен на националното съфинансиране.

– Трябва да се подчертае, че предложението на Комисията не увеличава бюджета, който е на разположение на всяка една от държавите, изпитващи затруднения. Практическият резултат от намаляването на националните усилия ще бъде насочването на сравнително по-намален общ размер на средствата за инвестиции в сектора. Вследствие на това ще бъдат по-ограничени перспективите за растеж, предоставени от осъществените инвестиции. Принципът на сближаване отново е поставен под въпрос, затова Комисията следва да разгледа възможността за увеличаване на средствата, които са на разположение за тези държави. Освен това правилата, уреждащи уравняването на публичните сметки във връзка с дефицита, следва да правят разграничение между разходите за инвестиции и останалите публични разходи, като се има предвид, че първите не трябва да бъдат разглеждани, така че фискалната консолидация да не взема превес над икономическия растеж, без който в средносрочен и дългосрочен план тази консолидация няма да бъде жизнеспособна.

– Наред с мерките, които благоприятстват по-висока степен на усвояване на средства от ЕФР от страна на държавите членки, се налага преориентиране на приоритетите на самия ЕФР, който трябва да бъде насочен на първо място към оказване на подкрепа на производствената дейност (подновяване и модернизиране на флота, изразяващи се в повишаването на устойчивостта им, подобряване на селективността на риболовните съоръжения, подмяна на двигателите и т.н.) и на развитието на крайбрежните общности.

– Регламент (EО) № 861/2006 на Съвета от 22 май 2006 година за установяване на финансови мерки на Общността за прилагането на Общата политика по рибарство и в областта на морското право, друг важен финансов инструмент на ЕС в областта на рибарството, не е засегнат от настоящото предложение на Комисията. Този регламент предвижда финансиране във важни области – международни отношения, управление, събиране на данни и научни становища и контрол и изпълнение на ОПОР, където също се усещат затруднения, свързани с националното съфинансиране. Някои от тези области са определящи за устойчивото управление на рибарството, основано на знанията. При положение че процентите общностно съфинансиране по принцип са относително ниски (в повечето случаи максимум 50%), не е ясно защо този регламент не е предмет на предложението, което Комисията понастоящем представя.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 1198/2006 за Европейския фонд за рибарство

Позовавания

COM(2011)0484 – C7-0219/2011 – 2011/0212(COD)

Дата на представяне на ЕП

1.8.2011 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

13.9.2011 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

13.9.2011 г.

CONT

13.9.2011 г.

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

8.9.2011 г.

CONT

22.9.2011 г.

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

João Ferreira

26.9.2011 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

10.10.2011 г.

23.11.2011 г.

 

 

Дата на приемане

20.12.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Carl Haglund, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jean-Paul Besset, Chris Davies, Raül Romeva i Rueda, Antolín Sánchez Presedo

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Giovanni La Via

Дата на внасяне

21.12.2011 г.

Правна информация - Политика за поверителност