Postup : 2011/0212(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0447/2011

Předložené texty :

A7-0447/2011

Rozpravy :

PV 13/03/2012 - 18
CRE 13/03/2012 - 18

Hlasování :

PV 14/03/2012 - 9.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0074

ZPRÁVA     ***I
PDF 597kWORD 205k
21. 12. 2011
PE 475.789v02-00 A7-0447/2011

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi

(COM(2011)0484 – C7‑0219/2011 – 2011/0212(COD))

Výbor pro rybolov

Zpravodaj: João Ferreira

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi

(COM(2011)0484 – C7‑0219/2011 – 2011/0212(COD))

Řádný legislativní postup (první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0484),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0219/2011),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 27. října 2011(1),

–   s ohledem na stanovisko Výboru regionů(2),

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A7-0447/2011),

1.  přijímá uvedený postoj v prvním čtení a ztotožňuje se s návrhem Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Rozhodnutími Rady 2009/102/ES ze dne 4. listopadu 2009, 2009/290/ES ze dne 20. ledna 2009 a 2009/459/ES ze dne 26. června 2009 byla Maďarsku, Lotyšsku a Rumunsku taková finanční pomoc poskytnuta.

(8) Rozhodnutími Rady 2009/102/ES ze dne 4. listopadu 2009, 2009/290/ES ze dne 20. ledna 2009 a 2009/459/ES ze dne 26. května 2009 byla Maďarsku, Lotyšsku a Rumunsku taková finanční pomoc poskytnuta.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Období, během kterého je pomoc k dispozici v rámci nařízení č. 407/2010 a č. 332/2002, je uvedeno v příslušných prováděcích rozhodnutích Rady. Platnost rozhodnutí Rady o poskytnutí pomoci Maďarsku skončila dne 4. listopadu 2010.

(9) Období, během kterého je Irsku, Maďarsku, Lotyšsku, Portugalsku a Rumunsku pomoc k dispozici, je uvedeno v příslušných prováděcích rozhodnutích Rady. Období, během kterého byla pomoc poskytována Maďarsku, skončilo dne 4. listopadu 2010.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) Období, během kterého je finanční pomoc poskytována Řecku na základě dohody mezi věřiteli a dohody o mechanismu úvěrů, se v každém členském státě, jenž se na těchto nástrojích podílí, liší. Pro účely tohoto nařízení je nezbytné, aby každý členský stát, který žádá o udělení výjimky v souladu s tímto nařízením, uvedl v žádosti jasně datum, od něhož považuje za odůvodněné, aby se na něj výjimka podle tohoto nařízení vztahovala.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Dne 11. července 2011 podepsali ministři financí ze 17 členských států eurozóny Smlouvu o založení Evropského mechanismu stability (ESM). Předpokládá se, že do roku 2013 převezme tato smlouva úkoly, které v současnosti plní evropský nástroj finanční stability (EFSF) a evropský mechanismus finanční stabilizace (EFSM).

(10) Dne 11. července 2011 podepsali ministři financí ze 17 členských států eurozóny Smlouvu o zřízení Evropského mechanismu stability (ESM). V souladu s touto smlouvou, která je výsledkem rozhodnutí Evropské rady ze dne 25. března 2011, převezme ESM do roku 2013 úkoly, které v současnosti plní evropský nástroj finanční stability (EFSF) a evropský mechanismus finanční stabilizace (EFSM). Tento budoucí mechanismus by proto měl být zohledněn již v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) Evropská rada ve svých závěrech ze dne 23. a 24. června 2011 uvítala záměr Komise posílit součinnost mezi úvěrovým programem pro Řecko a finančními prostředky Unie a podpořila snahy zaměřené na zvýšení schopnosti Řecka optimálně využívat prostředky Unie k podpoře růstu a zaměstnanosti, čehož se dosáhne zaměřením pozornosti na zvyšování konkurenceschopnosti a vytváření pracovních míst. Rada také uvítala a podpořila souhrnný program technické pomoci Řecku, na jehož přípravě se podílí Komise spolu s členskými státy. Toto nařízení přispívá k tomuto úsilí o posílení součinnosti.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) S cílem usnadnit řízení finančních prostředků Unie, urychlit investice v členských státech a regionech a zlepšit dostupnost finančních prostředků na hospodářství je nezbytné umožnit zvýšení průběžných plateb z Evropského rybářského fondu o částku odpovídající deseti procentním bodům nad současnou míru spolufinancování pro každou prioritní osu pro členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena vážnými problémy.

(11) S cílem usnadnit řízení finančních prostředků Unie, urychlit investice v členských státech a regionech a zlepšit dostupnost finančních prostředků pro hospodářství je nezbytné – v odůvodněných případech, dočasně a aniž by bylo dotčeno programové období 2014 až 2020 – umožnit zvýšení průběžných plateb z Evropského rybářského fondu o částku odpovídající deseti procentním bodům nad současnou míru spolufinancování pro každou prioritní osu pro ty členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena vážnými problémy a které požádaly o využívání tohoto opatření, což bude mít za následek odpovídající snížení příspěvku členského státu. Vzhledem k dočasné povaze uvedeného zvýšení a v zájmu zachování původních měr spolufinancování jakožto referenčního bodu pro výpočet dočasně zvýšených částek by se změny plynoucí z uplatňování mechanismu neměly odrazit ve finančním plánu operačních programů. Mělo by však být možné operační plán aktualizovat, aby mohly být finanční prostředky soustředěny na konkurenceschopnost, růst a zaměstnanost a za účelem sladění jejich cílů se snížením celkových dostupných prostředků.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a) Členský stát, který žádá Komisi o využití výjimky v souladu s tímto nařízením, by měl ve své žádosti jasně uvést datum, od něhož považuje za odůvodněné, aby se na něj výjimka vztahovala. Daný členský stát by měl ve své žádosti uvést všechny informace potřebné k tomu, aby na základě údajů o makroekonomické a fiskální situaci členského státu mohla Komise stanovit, že zdroje pro příspěvek členského státu jsou nedostupné. Rovněž by měl prokázat, že zvýšení plateb vyplývající z udělení výjimky je nezbytné pro zachování dalšího provádění operačních programů a že problémy se schopností využívat prostředky přetrvávají i při využití maximálních stropů pro míry spolufinancování stanovené v čl. 53 odst. 3. Tento členský stát by měl dále poskytnout odkaz na příslušné rozhodnutí Rady nebo na jiný právní akt, z něhož vyplývá, že má na udělení výjimky nárok. Je nezbytné, aby Komise měla po podání uvedené žádosti dostatek času na ověření správnosti předložených informací a na vznesení jakékoli případné námitky. V zájmu účinnosti a funkčnosti výjimky by se mělo předpokládat, že pokud Komise nevznese námitku, je žádost členského státu oprávněná. Pokud Komise námitku vůči žádosti členského státu vznese, měla by o této záležitosti přijmout rozhodnutí a uvést důvody.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a) Je nutné zajistit odpovídající podávání zpráv o využití zvýšených částek poskytnutých členským státům požívajícím dočasného zvýšení průběžných plateb v souladu s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Po skončení období, během něhož byla poskytována finanční pomoc, by z výsledků hodnocení provedených v souladu s čl. 18 odst. 2 mohlo vyplynout, že je mimo jiné nutné posoudit, zda snížení vnitrostátního spolufinancování nevedlo k významnému odchýlení od původně stanovených cílů. Takové hodnocení by mohlo vést k revizi operačního programu.

(13) Po skončení období, během něhož byla poskytována finanční pomoc, je možné, že bude třeba, aby hodnocení provedená v souladu s čl. 18 odst. 2 mimo jiné posuzovala, zda snížení vnitrostátního spolufinancování nevedlo k významnému odchýlení od původně stanovených cílů. Takové hodnocení by mohlo vést k revizi operačního programu.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006, kterým se stanoví obecná ustanovení o Evropském rybářském fondu, by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

vypouští se

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Protože si nebývalá krize, která zasáhla mezinárodní finanční trhy, a hospodářský útlum, který vážně poškodil finanční stabilitu v několika členských státech, vyžaduje rychlou reakci s cílem potlačit dopady na celou ekonomiku, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve a být uplatňováno se zpětnou působností za období, během nichž členské státy obdržely finanční pomoc ze strany Unie nebo ostatních členských států eurozóny, jejímž účelem bylo řešit závažné obtíže postihující jejich finanční stabilitu.

(15) Protože nebývalá krize, která zasáhla mezinárodní finanční trhy, a hospodářský útlum, který vážně poškodil finanční stabilitu v několika členských státech, vyžaduje rychlou reakci s cílem čelit dopadům na celou ekonomiku, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve. S ohledem na výjimečné okolnosti v dotčených členských státech by se mělo toto nařízení v závislosti na postavení žádajícího členského státu použít zpětně od rozpočtového roku 2010 nebo ode dne, kdy byla finanční pomoc poskytnuta, pro období, během nichž členské státy dostávaly finanční pomoc ze strany Unie nebo ostatních členských států eurozóny, jejímž účelem bylo řešit závažné obtíže postihující jejich finanční stabilitu.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a) V případech, kdy se předpokládá dočasné zvýšení průběžných plateb, by toto dočasné zvýšení mělo též být posuzováno s ohledem na rozpočtová omezení všech členských států a tato rozpočtová omezení by se měla náležitě projevit v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Uplatňování tohoto mechanismu by navíc mělo být časově omezené, neboť jeho hlavním účelem je reagovat na konkrétní aktuální potíže. Mechanismus by proto měl být uplatňován od 1. ledna 2010 a jeho platnost by měla být omezena do 31. prosince 2013.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15b) Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006, kterým se stanoví obecná ustanovení o Evropském rybářském fondu1, by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

 

______________

 

1 Úř. věst. L 223, 15.8.2006, s. 1.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Nařízení (ES) č. 1198/2006

Čl. 76 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Zvýšené průběžné platby vyplývající z uplatňování odstavce 3 jsou řídicímu orgánu poskytnuty v co nejkratší časové lhůtě a jsou využívány pouze k platbám souvisejícím s prováděním operačního programu.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Nařízení (ES) č. 1198/2006

Čl. 76 – odst. 3 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b. V souvislosti s výročními zprávami v souladu s čl. 67 odst. 1 poskytnou členské státy Komisi odpovídající informace o využití výjimky uvedené v čl. 76 odst. 3, jež ukáží, jak zvýšená podpora přispěla v daném členském státě k posílení konkurenceschopnosti, růstu a zaměstnanosti. Komise tyto informace zohlední při vypracovávání výročních zpráv podle čl. 68 odst. 1.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Nařízení (ES) č. 1198/2006

Čl. 77 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Odchylně od čl. 53 odst. 3 lze na žádost členského státu zvýšit platby konečného zůstatku o částku odpovídající deseti procentním bodům nad mírou spolufinancování pro každou prioritní osu, přičemž toto navýšení se použije na částku způsobilých veřejných výdajů nově uvedených v každém certifikovaném výkazu výdajů předloženém v průběhu období, v němž členský stát splňuje jednu z těchto podmínek:

2. Odchylně od čl. 53 odst. 3 jsou na žádost členského státu zvýšeny platby konečného zůstatku o částku odpovídající deseti procentním bodům nad mírou spolufinancování pro každou prioritní osu až do maximální výše sto procent, přičemž toto zvýšení se použije na částku způsobilých veřejných výdajů nově uvedených v každém certifikovaném výkazu výdajů předloženém v průběhu období, v němž členský stát splňuje jednu z podmínek stanovených v čl. 76 odst. 3 písm. a) až c).

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Nařízení (ES) č. 1198/2006

Čl. 77 – odst. 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) finanční pomoc je členskému státu poskytnuta podle nařízení Rady (ES) č. 407/2010 o zavedení evropského mechanismu finanční stabilizace nebo je poskytnuta jinými členskými státy eurozóny před vstupem uvedeného nařízení v platnost;

vypouští se

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Nařízení (ES) č. 1198/2006

Čl. 77 – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) střednědobá finanční pomoc je poskytnuta v souladu s nařízením Rady (ES) č. 332/2002;

vypouští se

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Nařízení (ES) č. 1198/2006

Čl. 77 – odst. 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) finanční pomoc je členskému státu poskytnuta v souladu se Smlouvou o založení Evropského mechanismu stability podepsanou dne 11. července 2011.

vypouští se

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Nařízení (ES) č. 1198/2006

Čl. 77 a (nový) – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Bez ohledu na čl. 76 odst. 3 a čl. 77 odst. 2 nesmí být příspěvek Unie prostřednictvím průběžných plateb a plateb konečného zůstatku vyšší než příspěvek z veřejných zdrojů a maximální částka pomoci z fondů pro každou prioritní osu a každý prioritní cíl stanovená v rozhodnutí Komise o schválení operačního programu.

1. Bez ohledu na čl. 76 odst. 3 a čl. 77 odst. 2 nesmí být příspěvek Unie prostřednictvím průběžných plateb a plateb konečného zůstatku vyšší než příspěvek z veřejných zdrojů a maximální částka pomoci z fondů pro každou prioritní osu a každý prioritní cíl, jak byly stanoveny v rozhodnutí Komise o schválení operačního programu.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Nařízení (ES) č. 1198/2006

Čl. 77 a (nový) – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Výjimku uvedenou v čl. 76 odst. 3 a čl. 77 odst. 2 Komise uděluje na základě písemné žádosti členského státu, který splňuje jednu z podmínek stanovených v čl. 76 odst. 3 písm. a) až c). Žádost se předloží do dvou měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost nebo do dvou měsíců od data, kdy členský stát splní jednu z podmínek stanovených v čl. 76 odst. 3 písm. a) až c).

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Nařízení (ES) č. 1198/2006

Čl. 77 a (nový) – odst. 1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. Ve své žádosti předložené Komisi členský stát odůvodní nezbytnost výjimky podle čl. 76 odst. 3 a čl. 77 odst. 2 poskytnutím informací nutných pro ověření toho:

 

a) že na základě údajů o makroekonomické a fiskální situaci členského státu nejsou pro jeho příspěvek dostupné žádné zdroje;

 

b) že je zvýšení plateb uvedených v čl. 76 odst. 3 a čl. 77 odst. 2 nezbytné pro zachování dalšího provádění operačních programů;

 

c) že problémy přetrvávají, i když se využijí maximální stropy platné pro míru spolufinancování uvedené v čl. 53 odst. 3;

 

d) že splňuje jednu z podmínek uvedených v čl. 76 odst. 3 písm. a) až c), což je podloženo odkazem na rozhodnutí Rady nebo na jiný právní akt a rovněž konkrétním datem, od kterého byla členskému státu poskytnuta finanční pomoc.

 

Komise ověří, zda předložené informace odůvodňují udělení výjimky. Komise vznese veškeré námitky k předloženým informacím do 30 dnů ode dne podání žádosti. Pokud se Komise rozhodne námitku proti žádosti členského státu vznést, přijme o tom příslušné rozhodnutí a uvede odůvodnění.

 

Pokud Komise námitku proti žádosti členského státu nevznese, považuje se tato žádost za odůvodněnou.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Nařízení (ES) č. 1198/2006

Čl. 77 a (nový) – odst. 1 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1c. V žádosti členského státu je též podrobně popsáno zamýšlené využití výjimky stanovené v čl. 76 odst. 3 a čl. 77 odst. 2 a jsou poskytnuty informace o doplňkových opatřeních, jež mají vést k soustředění finančních prostředků na konkurenceschopnost, růst a zaměstnanost, včetně případné úpravy operačních programů.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Nařízení (ES) č. 1198/2006

Čl. 77 a (nový) – odst. 1 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1d. Výjimka stanovená v čl. 76 odst. 3 a čl. 77 odst. 2 se nevztahuje na výkazy výdajů předložené po 31. prosinci 2013.“

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

U následujících členských států se však použije se zpětnou platností, a to s účinkem od okamžiku, kdy jim byla udělena finanční pomoc:

U následujících členských států se však použije se zpětnou platností: v případě Irska, Řecka a Portugalska s účinkem ode dne, kdy byla těmto členským státům udělena finanční pomoc v souladu s čl. 76 odst. 3, a v případě Maďarska, Lotyšska a Rumunska s účinkem od 1. ledna 2010.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) Irsko od 10. prosince 2010;

vypouští se

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) Řecko od 11. května 2010;

vypouští se

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 71 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) Lotyšsko od 23. ledna 2009;

vypouští se

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) Maďarsko od 5. listopadu 2008;

vypouští se

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) Portugalsko od 24. května 2011;

vypouští se

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) Rumunsko od 11. května 2009.

vypouští se

(1)

Úř. věst. C …, …, s. ….

(2)

Úř. věst. C …, …, s. ….


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh Komise

Evropská komise přiznává, že trvající finanční a hospodářská krize zvyšuje tlak na vnitrostátní finanční zdroje. V této souvislosti má za to, že je obzvláště důležité zajistit účinné provádění programů soudržnosti, které ekonomice poskytují finanční zdroje. Problémy s likviditou, které jsou důsledkem rozpočtových omezení, znesnadňují provádění těchto programů, zejména v členských státech nejvíce zasažených krizí.

Aby se zajistilo, že tyto členské státy budou pokračovat v provádění programů Evropského rybářského fondu (ERF) na místě a uvolňovat prostředky na projekty, obsahuje návrh Komise ustanovení, která by umožnila zvýšit těmto zemím platby na dobu, kdy se na tyto země vztahují mechanismy podpory. Konkrétně je navrhováno navýšení odpovídající deseti procentním bodům nad míru spolufinancování, platné pro prioritní osu programů na nově certifikované výdaje předložené během daného období.

Při uplatňování navýšení nesmí sazba spolufinancování programu překročit maximální stropy stanovené v čl. 53 odst. 3 nařízení o ERF o více než 10 procentních bodů (75 % a 50 % v případě konvergenčních, respektive nekonvergenčních regionů).

Toto navýšení nebude znamenat další finanční břemeno pro celkový rozpočet, jelikož celková finanční dotace ERF příslušným státům a programům nebude v průběhu uvedeného období změněna.

Postoj zpravodaje

Hospodářská a finanční krize se v členských státech EU projevila různě.

Hlavní politiky a pokyny, které určily směr integračního procesu, vedly zejména v průběhu posledního desetiletí ke zdůrazňování rozdílů a nesouladů uvnitř EU. Panující nesoulad je vyjádřen v několika dimenzích. Jedna z nich se týká možnosti přístupu k evropským fondům a jejich využívání.

Již dlouho vyžadované vnitrostátní snahy, spolu s omezeními veřejných investic uloženými Paktem o stabilitě, zavazují k plnému využívání fondů Unie, a to zejména ekonomicky slabšími státy, které je nejvíc potřebují. Tímto způsobem se zavazují cíli soudržnosti.

Takzvané programy finanční pomoci, zejména ty z poslední doby, za které odpovídají MMF, ECB a Evropská komise, výrazně napomohly zhoršení této situace. Politická rozhodnutí spojená s těmito programy určují ve státech takové druhy intervence, které vrhají jejich obyvatele do dramaticky hluboké ekonomické recese. Ničí tak důležitou část hospodářské a sociální struktury tím, že negativně ovlivňují jak soukromou investiční činnost (zejména MSP), tak veřejnou investiční činnost, která je v určitých zemích na historicky nejnižší úrovni.

Pobřežní oblasti, které jsou nejvíce závislé na rybolovu, spadají do tohoto obecného rámce. V tomto konkrétním případě se však k obecnému rámci přidají roky poklesu a rozpadu jako důsledek specifického vývoje tohoto sektoru.

Návrh Komise zvýšit spolufinancování EU těm zemím, které čelí největším problémům, spolu s odpovídajícím snížením vnitrostátních snah, pokud jde o využití těchto fondů, je již dávno považováno za nutnost a přichází poněkud pozdě.

V případě ERF, jak je uvedeno v Třetí výroční zprávě o provádění Evropského rybářského fondu (2009) „úsporná opatření členských států současně omezila možnosti spolufinancování na vnitrostátní úrovni“ a „soukromí příjemci [...] byli nejvíce postiženi úvěrovou krizí”, což mělo za následek nízkou úroveň čerpání disponibilních prostředků. V této zprávě Komise také uvádí, že „poskytne členským státům při provádění programu pomoc v podobě lépe připravených opatření“ a upozorňuje na možnost využití zprostředkovatelů s cílem lépe využít ERF. Mimo to je třeba upozornit na skutečnost, že většina prostředků byla vynaložena na vyřazování plavidel z provozu, a tím pádem nijak nepřispěly k ekonomickému růstu, spíše naopak.

Návrh Komise, jakkoliv přichází pozdě, je vítaný. Vzhledem k naléhavosti jeho schválení v prvním čtení zpravodaj navrhuje, aby byl v prvním čtení schválen tak, jak ho Komise předložila, bez ohledu na jeho jistá omezení. Zpravodaj však musí uvést některé postřehy a doporučení, které doufá, že budou Komisí zohledněny:

· Komise by měla zhodnotit, do jaké míry tato změna efektivně „poskytne příslušným členským státům zdroje potřebné pro podporu projektů a oživění ekonomiky“. Je třeba si uvědomit, že omezení investic, které je nařízeno tzv. programy pomoci, může i za nových podmínek znesnadnit potřebné vnitrostátní úsilí (15 % a 40 % v případě konvergenčních, respektive nekonvergenčních regionů). Komise proto musí zvážit jak nutnost odstranit zmíněné omezení investic, tak ještě větší omezení národního spolufinancování;

· Je třeba zdůraznit, že návrh Komise neobsahuje navýšení rozpočtu pro každou zemi, která se dostala do obtížné situace. V praxi bude důsledkem oslabených vnitrostátních snah rozdělování snížených finančních prostředků v rámci sektoru. Tím se následně ještě více sníží vyhlídky pro růst vyvolané již realizovanými investicemi. Důvodem, proč by Komise měla zvážit možnost navýšení finančních prostředků těmto zemím, je zmíněná zásada soudržnosti. Kromě toho by pravidla pro schválení schodků veřejných rozpočtů měla oddělovat výdaje na investice od ostatních veřejných výdajů. Výdaje na investice by neměly být posuzovány jako výdaje, aby konsolidace rozpočtů nebyla nadřazována hospodářskému růstu, bez kterého by tato konsolidace byla v delším období neuskutečnitelná;

· Spolu s opatřeními, která usnadňují vyšší využití finančních prostředků ERF členskými státy se prosazuje přeorientování priorit samotného ERF tak, aby primárně podporoval produktivní aktivitu (obnovu a modernizaci flotil, podporu jejich udržitelnosti, zlepšení výběru lovných zařízení, výměnu motorů atd.) a rozvoj pobřežních oblastí;

· Nařízení (ES) č. 861/2006, kterým se stanoví finanční opatření Společenství pro provádění společné rybářské politiky a pro oblast mořského práva, další důležitý finanční nástroj EU v oblasti rybolovu, není zahrnuto v návrhu Komise. Toto nařízení stanovuje financování v důležitých oblastech – mezinárodní vztahy, správa, shromažďování údajů, vědecké poradenství a kontrola a prosazování společné rybářské politiky –, kde jsou obtíže národního spolufinancování zvlášť patrné. Některé z těchto oblastí jsou směrodatné pro udržitelné řízení rybolovu založeného na znalostech. Jelikož je podíl spolufinancování v EU obecně poměrně nízký (obecně maximálně 50 %), není jasné, proč není také toto nařízení zahrnuto v tomto návrhu Komise.


POSTUP

Název

Změna nařízení (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu

Referenční údaje

KOM(2011)0484 – C7-0219/2011 – 2011/0212(COD)

Datum předložení EP

1.8.2011

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

13.9.2011

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

13.9.2011

CONT

13.9.2011

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

8.9.2011

CONT

22.9.2011

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

João Ferreira

26.9.2011

 

 

 

Projednání ve výboru

10.10.2011

23.11.2011

 

 

Datum přijetí

20.12.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Carl Haglund, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Jean-Paul Besset, Chris Davies, Raül Romeva i Rueda, Antolín Sánchez Presedo

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Giovanni La Via

Datum předložení

21.12.2011

Právní upozornění - Ochrana soukromí