BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 om Den Europæiske Fiskerifond for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet

21.12.2011 - (COM(2011)0484 – C7–0219/2011 – 2011/0212(COD)) - ***I

Fiskeriudvalget
Ordfører: João Ferreira


Procedure : 2011/0212(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0447/2011
Indgivne tekster :
A7-0447/2011
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 om Den Europæiske Fiskerifond for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet

(COM(2011)0484 – C7–0219/2011 – 2011/0212(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0484),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0219/2011),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 27. oktober 2011[1],

–   der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget[2],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A7-0447/2011),

1.  vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Ved Rådets beslutning 2009/102/EF af 4. november 2009, 2009/290/EF af 20. januar 2009 og 2009/459/EF af 26. juni 2009 fik Ungarn, Letland og Rumænien tildelt sådan finansiel støtte.

(8) Ved Rådets beslutning 2009/102/EF af 4. november 2009, 2009/290/EF af 20. januar 2009 og 2009/459/EF af 26. maj 2009 fik Ungarn, Letland og Rumænien tildelt sådan finansiel støtte.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Den periode, hvor der kan tildeles støtte i henhold til forordning 407/2010 og 332/2002, er fastsat i Rådets respektive gennemførelsesbestemmelser. Rådets beslutning om at yde bistand til Ungarn udløb den 4. november 2010.

(9) Den periode, hvor der kan tildeles støtte til Irland, Ungarn, Letland, Portugal og Rumænien, er fastsat i Rådets respektive gennemførelsesbestemmelser. Den periode, hvor der kunne ydes bistand til Ungarn, udløb den 4. november 2010.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) Den periode, hvor den finansielle støtte i henhold til aftalen mellem kreditorerne samt lånefacilitetsaftalen er til rådighed for Grækenland, er forskellig for hver enkelt medlemsstat, der deltager i disse instrumenter. For så vidt angår denne forordning skal en medlemsstat, der anmoder om at blive omfattet af undtagelsen i henhold til denne forordning, i sin anmodning klart anføre den dato, fra hvilken den finder det berettiget, at undtagelsen finder anvendelse på den i overensstemmelse med denne forordning.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Den 11. juli 2011 undertegnede finansministrene fra 17 medlemsstater i euroområdet traktaten om oprettelse af den europæiske stabiliseringsmekanisme (ESM). Det forventes, at ESM senest i 2013 påtager sig de opgaver, som hidtil varetages af den europæiske finansielle stabiliseringsfacilitet (EFSF) og den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme (EFSM).

(10) Den 11. juli 2011 undertegnede finansministrene fra 17 medlemsstater i euroområdet traktaten om oprettelse af den europæiske stabiliseringsmekanisme (ESM). I henhold til denne traktat, der er en følge af Det Europæiske Råds beslutning af 25. marts 2011, påtager ESM sig senest i 2013 de opgaver, som hidtil varetages af den europæiske finansielle stabiliseringsfacilitet (EFSF) og den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme (EFSM). Der bør derfor allerede tages højde for denne fremtidige mekanisme i nærværende forordning.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) I sine konklusioner af 23. og 24. juni 2011 bifaldt Det Europæiske Råd Kommissionens hensigt om at styrke synergivirkningerne mellem låneprogrammet for Grækenland og EU-midlerne og støttede bestræbelserne på at øge Grækenlands kapacitet til at absorbere EU-midlerne med det formål at fremme vækst og beskæftigelse gennem fornyet fokusering på at forbedre konkurrenceevnen og skabe job. Endvidere udtrykte det tilfredshed med og støttede, at Kommissionen sammen med medlemsstaterne udarbejder et omfattende program for teknisk bistand til Grækenland. Denne forordning er et led i sådanne bestræbelser på at fremme synergivirkningerne.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) For at lette forvaltningen af EU-midlerne, bidrage til at fremskynde investeringer i medlemsstaterne og regionerne og stille flere midler til rådighed for økonomien er det nødvendigt at tillade større mellemliggende betalinger fra Den Europæiske Fiskerifond med et beløb svarende til ti procentpoint over den faktiske medfinansieringssats for hver prioriteret akse for medlemsstater, der er i alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet.

(11) For at lette forvaltningen af EU-midlerne, bidrage til at fremskynde investeringer i medlemsstaterne og regionerne og stille flere midler til rådighed for økonomien er det nødvendigt i begrundede tilfælde midlertidigt og med forbehold af programmeringsperioden 2014-2020 at tillade større mellemliggende betalinger fra Den Europæiske Fiskerifond med et beløb svarende til ti procentpoint over den faktiske medfinansieringssats for hver prioriteret akse for medlemsstater, der er i alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet og har anmodet om at blive omfattet af denne foranstaltning, som indebærer en tilsvarende reduktion af den nationale andel. På grund af forhøjelsens midlertidige karakter og for at bevare de oprindelige medfinansieringssatser som referencepunkt for beregning af de midlertidigt forhøjede beløb bør ændringer, der skyldes anvendelse af mekanismen, ikke afspejles i den finansielle plan i de operationelle programmer. Dog bør det være muligt at opdatere operationelle programmer med henblik på at koncentrere midlerne om konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse og tilpasse programmernes mål og målsætninger til faldet i de samlede disponible midler.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) En medlemsstat, der anmoder Kommissionen om at blive omfattet af undtagelsen i henhold til denne forordning, bør i sin anmodning klart anføre den dato, fra hvilken den finder det berettiget, at undtagelsen finder anvendelse. Medlemsstaten skal i sin anmodning forelægge alle de oplysninger, der er nødvendige for, at Kommissionen ved hjælp af data om medlemsstatens makroøkonomiske og finanspolitiske situation kan fastslå, at der ikke er tilsvarende nationale midler til rådighed. Medlemsstaten skal også påvise, at det er nødvendigt at forhøje de betalinger, der følger af indrømmelse af undtagelsen, for at sikre fortsat gennemførelse af operationelle programmer, og at der stadig er absorptionskapacitetsproblemer, selv om de maksimale lofter for medfinansieringssatser i artikel 53, stk. 3, anvendes. Den pågældende medlemsstat bør også anføre, i henhold til hvilken relevant rådsafgørelse eller anden retsakt den er berettiget til at nyde godt af undtagelsen. Kommissionen skal fra forelæggelsen af medlemsstatens anmodning råde over en passende periode til at kontrollere, om de forelagte oplysninger er korrekte, og til at rejse en eventuel indsigelse. For at gøre undtagelsen effektiv og operationel bør det, hvis Kommissionen ikke rejser indsigelse, kunne formodes, at en medlemsstats anmodning er berettiget. Rejser Kommissionen indsigelse mod medlemsstatens anmodning, vedtager den en afgørelse herom, hvori den begrunder indsigelsen.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) Det skal sikres, at der sker passende indberetning om anvendelsen af de forhøjede beløb, der stilles til rådighed for de medlemsstater, der nyder godt af en midlertidig forhøjelse af mellemliggende betalinger i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Efter udløbet af den periode, i hvilken den finansielle støtte er blevet stillet til rådighed, er det muligt, at resultaterne af de evalueringer, der foretages i overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, viser, at der er behov for at vurdere bl.a., om nedsættelsen af den nationale samfinansiering ikke medfører en betydelig afvigelse fra de oprindeligt fastsatte mål. Sådanne evalueringer kan føre til en revision af det operationelle program.

(13) Efter udløbet af den periode, i hvilken den finansielle støtte er blevet stillet til rådighed, er det muligt, at der er behov for, at de evalueringer, der foretages i overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, bl.a. vurderer, om nedsættelsen af den nationale samfinansiering ikke medfører en betydelig afvigelse fra de oprindeligt fastsatte mål. Sådanne evalueringer kan føre til en revision af det operationelle program.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

udgår

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Da den til dato værste krise på de internationale finansmarkeder og den økonomiske nedgang har skadet den finansielle stabilitet i flere medlemsstater alvorligt, og der kræves en hurtig indsats for at imødegå virkningerne for økonomien som helhed, bør denne forordning træde i kraft snarest muligt og anvendes med tilbagevirkende kraft for de perioder, hvor medlemsstaterne har modtaget finansiel støtte fra EU eller fra andre medlemsstater i euroområdet for at løse alvorlige problemer med hensyn til deres finansielle stabilitet —

(15) Da den til dato værste krise på de internationale finansmarkeder og den økonomiske nedgang har skadet den finansielle stabilitet i flere medlemsstater alvorligt, og der kræves en hurtig indsats for at imødegå virkningerne for økonomien som helhed, bør denne forordning træde i kraft snarest muligt. I betragtning af de ekstraordinære omstændigheder i de berørte medlemsstater bør den anvendes med tilbagevirkende kraft enten fra regnskabsåret 2010 eller fra den dato, hvor den finansielle støtte blev stillet til rådighed, afhængigt af den anmodende medlemsstats situation, for de perioder, hvor medlemsstaterne har modtaget finansiel støtte fra EU eller fra andre medlemsstater i euroområdet for at løse alvorlige problemer med hensyn til deres finansielle stabilitet —

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a) Planlægges der en midlertidig forhøjelse af mellemliggende betalinger, bør denne midlertidige forhøjelse også overvejes i lyset af de budgetbegrænsninger, som alle medlemsstaterne konfronteres med, og som på passende vis bør afspejles i Den Europæiske Unions almindelige budget. Desuden bør anvendelsen af mekanismen tidsbegrænses, eftersom det primære formål med den er at løse specifikke aktuelle problemer. Mekanismen bør derfor anvendes fra den 1. januar 2010 og indtil senest den 31. december 2013.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15b) Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond1 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

 

______________

 

1 EFT L 223 af 15.8.2006, s. 1.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1198/2006

Artikel 76 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. De forhøjede mellemliggende betalinger, der følger af anvendelsen af stk. 3, stilles hurtigst muligt til rådighed for forvaltningsmyndigheden og anvendes kun til betalinger i forbindelse med gennemførelsen af det operationelle program.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1198/2006

Artikel 76 - stk. 3 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b. I forbindelse med de årlige rapporter i henhold til artikel 67, stk. 1, skal medlemsstaterne give Kommissionen sådanne oplysninger om anvendelsen af undtagelsen i stk. 76, stk. 3, som viser, hvordan de forhøjede støttebeløb har bidraget til fremme af konkurrenceevnen, væksten og beskæftigelsen i den berørte medlemsstat. Kommissionen tager hensyn til disse oplysninger i forbindelse med udarbejdelsen af de i artikel 68, stk. 1, omhandlede årlige rapporter.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1198/2006

Artikel 77 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Som en undtagelse fra artikel 53, stk. 3, kan saldobetalinger på en medlemsstats anmodning forhøjes med et beløb, der svarer til 10 procentpoint over den gældende medfinansieringssats for hver prioritet akse, og forhøjelsen anvendes på de støtteberettigede offentlige udgifter, der nyanmeldes i hver godkendt udgiftsoversigt, som forelægges i den periode, hvor en medlemsstat opfylder en af følgende betingelser:

2. Som en undtagelse fra artikel 53, stk. 3, forhøjes saldobetalinger på en medlemsstats anmodning med et beløb, der svarer til 10 procentpoint over den gældende medfinansieringssats for hver prioriteret akse op til et maksimum på 100 %, og forhøjelsen anvendes på de støtteberettigede offentlige udgifter, der nyanmeldes i hver godkendt udgiftsoversigt, som forelægges i den periode, hvor en medlemsstat opfylder en af betingelserne i artikel 76, stk. 3, litra a)-c).

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1198/2006

Artikel 77 – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) medlemsstaten får stillet finansiel støtte til rådighed i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 407/2010 om oprettelse af en europæisk finansiel stabiliseringsmekanisme*, eller har fået stillet sådan støtte til rådighed af andre medlemsstater i euroområdet før nævnte forordnings ikrafttræden

udgår

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1198/2006

Artikel 77 – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) medlemsstaten får stillet mellemfristet finansiel støtte til rådighed i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 332/2002**

udgår

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1198/2006

Artikel 77 – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) medlemsstaten får stillet finansiel støtte til rådighed i henhold til traktaten om oprettelse af den europæiske stabiliseringsmekanisme, der blev undertegnet den 11. juli 2011.

udgår

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1198/2006

Artikel 77 a, stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uanset artikel 76, stk. 3, og artikel 77, stk. 2, må EU-bidraget i form af de mellemliggende betalinger og saldobetalinger ikke være højere end det offentlige bidrag og den maksimale støtte fra fondene for hver prioritet og mål som fastsat i Kommissionens afgørelse om godkendelse af det operationelle program.

1. Uanset artikel 76, stk. 3, og artikel 77, stk. 2, må EU-bidraget i form af de mellemliggende betalinger og saldobetalinger ikke være højere end det offentlige bidrag og den maksimale støtte fra fondene for hver prioritet og mål som fastsat i Kommissionens afgørelse om godkendelse af det operationelle program.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1198/2006

Artikel 77 a – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Undtagelsen i artikel 76, stk. 3, og artikel 77, stk. 2, indrømmes af Kommissionen efter skriftlig anmodning fra en medlemsstat, der opfylder en af betingelserne i artikel 76, stk. 3, litra a)-c). Anmodningen forelægges inden for to måneder efter denne forordnings ikrafttræden eller inden for to måneder efter den dato, hvor medlemsstaten opfylder en af betingelserne i artikel 76, stk. 3, litra a)-c).

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1198/2006

Artikel 77 a – stk. 1 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. I sin anmodning til Kommissionen skal medlemsstaten begrunde behovet for den i artikel 76, stk. 3 og artikel 77, stk. 2, omhandlede undtagelse ved at forelægge de oplysninger, der er nødvendige for at kunne fastslå:

 

a) på grundlag af data vedrørende dens makroøkonomiske og finanspolitiske situation, at der ikke er tilsvarende nationale midler til rådighed

 

b) at en forhøjelse af de i artikel 76, stk. 3, og artikel 77, stk. 2, nævnte betalinger er nødvendig for at sikre den fortsatte gennemførelse af operationelle programmer

 

c) at der stadig er problemer, selv om de maksimale lofter for medfinansieringssatser i artikel 53, stk. 3, anvendes

 

d) at den opfylder en af betingelserne i artikel 76, stk. 3, litra a)-c), som begrundet ved en henvisning til en rådsafgørelse eller anden retsakt samt den konkrete dato, fra hvilken medlemsstaten fik stillet den finansielle støtte til rådighed.

 

Kommissionen kontrollerer, om de forelagte oplysninger berettiger, at der indrømmes en undtagelse. Kommissionen har en frist på 30 dage efter datoen for anmodningens forelæggelse til at gøre indsigelse mod de forelagte oplysninger. Beslutter Kommissionen at gøre indsigelse mod medlemsstatens anmodning, vedtager den en afgørelse herom, hvori den begrunder indsigelsen.

 

Gør Kommissionen ikke indsigelse mod medlemsstatens anmodning, anses anmodningen for at være berettiget.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1198/2006.

Artikel 77 a – stk. 1 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c. Medlemsstatens anmodning skal endvidere præcisere, hvorledes undtagelsen i artikel 76, stk. 3, og artikel 77, stk. 2, tænkes anvendt, samt indeholde oplysninger om planlagte supplerende foranstaltninger med henblik på at koncentrere midlerne om konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse, herunder om nødvendigt en ændring af operationelle programmer.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1198/2006

Artikel 77 a – stk. 1 d (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1d. Undtagelsen i artikel 76, stk. 3, og artikel 77, stk. 2, finder ikke anvendelse på udgiftsoversigter, der forelægges efter den 31. december 2013.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den finder dog anvendelse med tilbagevirkende kraft for følgende medlemsstater med virkning fra det tidspunkt, hvor den finansielle bistand blev stillet til rådighed for dem:

Den finder dog anvendelse med tilbagevirkende kraft for følgende medlemsstater: for Irland, Grækenland og Portugal med virkning fra den dato, hvor den finansielle bistand blev stillet til rådighed for disse medlemsstater i henhold til artikel 76, stk. 3, og for Ungarn, Letland og Rumænien med virkning fra den 1. januar 2010.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) Irland: fra den 10. december 2010

udgår

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) Grækenland: fra den 11. maj 2010

udgår

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) Letland: fra den 23. januar 2009

udgår

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) Ungarn: fra den 5. november 2008

udgår

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) Portugal: fra den 24. maj 2011

udgår

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra f

+Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) Rumænien: fra den 11. maj 2009.

udgår

  • [1]  EUT C af s. .
  • [2]  EUT C af s. .

BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag

Kommissionen erkender, at den vedvarende finansielle og økonomiske krise øger presset på medlemsstaternes finansielle ressourcer. I denne sammenhæng er en smidig gennemførelse af samhørighedsprogrammerne efter Kommissionens mening et særlig vigtigt værktøj, når det gælder om at tilføre økonomien kapital. Alligevel er gennemførelsen af programmerne ofte en udfordring på grund af de likviditetsproblemer, der opstår som følge af stramme budgetter, navnlig for de medlemsstater, der er hårdest ramt af krisen.

For at sikre, at disse medlemsstater fortsætter gennemførelsen af Den Europæiske Fiskerifonds (EFF's) programmer og udbetaler midler til projekter, omfatter Kommissionens forslag bestemmelser, som gør det muligt at øge udbetalingerne til de pågældende lande i den periode, de er omfattet af støttemekanismerne. Konkret foreslås det, at anvende et tillæg på ti procentpoint på de medfinansieringssatser, der gælder for den prioriterede akse af programmerne, for de nye godkendte udgifter, der forelægges i den pågældende periode.

Ved anvendelsen af tillægget kan medfinansieringssatsen for programmet ikke overstige de maksimale lofter i artikel 53, stk. 3, i EFF-forordningen med mere end 10 procentpoint (75 % og 50 % for henholdsvis støtteberettigede og ikke-støtteberettigede regioner under konvergensmålet).

Dette vil ikke medføre yderligere finansielle krav til det samlede budget, da den samlede finansielle EFF-tildeling for den pågældende periode til de berørte lande og programmer forbliver den samme.

Ordførerens holdning

Den økonomiske og finansielle krise, som EU befinder sig i, giver sig forskellige udslag fra medlemsstat til medlemsstat.

De politikker og retningslinjer, der først og fremmest har været bestemmende for integrationsprocessen, har navnlig inden for de seneste ti år ført til en yderligere forværring af forskelle og ubalancer i EU. De konstaterede uligheder har forskellige årsager. En af dem hænger sammen med muligheden for at få adgang til EU-midler og udnytte dem.

Den indsats, der kræves af de enkelte medlemsstater ud over restriktionerne med hensyn til offentlige investeringer som led i stabilitetspagten, har længe forhindret fuld udnyttelse af EU-midlerne, specielt i de økonomisk set svageste lande, der har det største behov for disse midler. Samhørighedsmålet er på den måde blevet ofret.

De såkaldte finansielle hjælpeprogrammer, navnlig de seneste, som IMF, ECB og Kommissionen har ansvaret for, har yderligere forværret denne situation. De politiske valg, der træffes med udgangspunkt i disse programmer, fører de lande, der er målet for indgrebene, og deres befolkninger ud i en dyb og alvorlig økonomisk recession, der ødelægger en stor del af det økonomiske og sociale netværk og går ud over såvel den private investeringskapacitet (navnlig i SMV'erne) som de offentlige investeringer, som i nogle tilfælde føres tilbage til et hidtil ukendt niveau.

De kystsamfund, der er mest afhængige af fiskeri, går ikke fri af denne generelle situation. Men den generelle situation forværres i deres tilfælde af årelang tilbagegang og sammenbrud som følge af den særlige udvikling inden for denne sektor.

Således kommer Kommissionens forslag om at forhøje EU's medfinansiering til de lande, der kæmper med alvorlige problemer, og samtidig foretage en tilsvarende reduktion af den krævede nationale andel, der længe har syntes uomgængeligt, desværre alt for sent.

Hvad angår EFF, fremgår det af den tredje årsrapport om gennemførelsen af Den Europæiske Fiskerifond (2009), at "de økonomiske stramninger [gik] ud over den nationale medfinansiering", og at "det var de private støttemodtagere [...], der blev hårdest ramt af kreditstramningerne", hvilket har medført en nedgang i udnyttelsessatsen for den disponible støtte. I samme rapport oplyser Kommissionen, at den "vil bistå medlemsstaterne med at fremme programgennemførelsen ved hjælp af bedre udformning af foranstaltninger", og nævner især muligheden af at anvende finansielle instrumenter med henblik på at sikre bedre udnyttelse af EFF. I øvrigt skal der gøres opmærksom på de uheldige virkninger af øremærkningen af størstedelen af bevillingerne til skrotning af fartøjer, der således ikke har bidraget til øget økonomisk aktivitet, tværtimod.

Selv om det kommer så sent, er Kommissionens forslag velkomment. I betragtning af, hvor meget det haster, foreslår ordføreren, at det vedtages ved førstebehandlingen i den form, Kommissionen har forelagt det i, selv om det har visse begrænsninger. Han skal dog ikke undlade at fremsætte nogle bemærkninger og henstillinger, som han håber Kommissionen vil tage i betragtning:

–         Kommissionen bør overveje, i hvilket omfang ændringen vil forsyne medlemsstaterne med de nødvendige midler til at støtte projekterne og den økonomiske genopretning. Det skal bemærkes, at de investeringsrestriktioner, der er indført med de såkaldte finansielle hjælpeprogrammer, selv i den nye situation, der er opstået, fortsat kan vanskeliggøre mobiliseringen af den krævede nationale indsats (15 % og 40 % for henholdsvis støtteberettigede og ikke-støtteberettigede regioner under konvergensmålet). Derfor bør Kommissionen overveje dels nødvendigheden af at ophæve investeringsrestriktionerne, dels muligheden af yderligere at reducere den nationale medfinansiering.

–         Det skal understreges, at Kommissionens forslag ikke indebærer en forhøjelse af det budget, der stilles til rådighed for de enkelte lande, der har problemer. Det praktiske resultat af reduktionen af den nationale indsats bliver, at et samlet beløb af bevillinger til investeringer kanaliseres over i denne forholdsvis begrænsede sektor. Vækstmulighederne som følge af disse investeringer vil derfor være mere begrænsede. Det er selve samhørighedsprincippet, som på ny drages i tvivl, og Kommissionen bør overveje muligheden af at forhøje bevillingerne til disse lande. Desuden skal der i reglerne for afslutning af de offentlige regnskaber skelnes mellem udgifter til investering og de øvrige offentlige udgifter, idet de førstnævnte ikke må tages i betragtning, for at budgetkonsolideringen ikke kommer til at gribe ind i den økonomiske vækst, uden hvilken konsolidering ikke ville være praktisk mulig på mellemlang eller lang sigt

–         Ud over foranstaltningerne til fremme af en højere udnyttelsessats i medlemsstaterne for bevillinger fra EFF er der også behov for en ændring af EFF's prioriteringer, med særligt fokus på støtte til produktionsaktiviteter (renovering og modernisering af flåderne, hvilket vil forlænge deres levetid, forbedring af fiskeredskabernes selektivitet, udskiftning af motorer osv.) og til udvikling af kystsamfundene.

–         Forordning (EF) nr. 861/2006 om EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten, som er et andet vigtigt finansieringsinstrument for fiskerisektoren, berøres ikke af det foreliggende forslag fra Kommissionen. Denne forordning omhandler finansiering inden for vigtige områder som f.eks. internationale forbindelser, forvaltning, indsamling af data og videnskabelige udtalelser samt kontrol med og gennemførelse af FFP, hvor der også er problemer med national medfinansiering. Nogle af disse områder er afgørende for sikringen af en bæredygtig forvaltning af fiskeriet baseret på viden. Da EU's medfinansieringssatser generelt er forholdsvis lave (normalt højst 50 %), er det ikke til at forstå, hvorfor denne forordning ikke også er omfattet af det forslag, Kommissionen nu har fremlagt.

PROCEDURE

Titel

Ændring af forordning (EF) nr. 1198/2006 om Den Europæiske Fiskerifond

Referencer

COM(2011)0484 – C7-0219/2011 – 2011/0212(COD)

Dato for høring af EP

1.8.2011

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

13.9.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

13.9.2011

CONT

13.9.2011

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

8.9.2011

CONT

22.9.2011

 

 

Ordfører

       Dato for valg

João Ferreira

26.9.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

10.10.2011

23.11.2011

 

 

Dato for vedtagelse

20.12.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Carl Haglund, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jean-Paul Besset, Chris Davies, Raül Romeva i Rueda, Antolín Sánchez Presedo

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Giovanni La Via

Dato for indgivelse

21.12.2011