Διαδικασία : 2011/0212(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0447/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0447/2011

Συζήτηση :

PV 13/03/2012 - 18
CRE 13/03/2012 - 18

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2012 - 9.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0074

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 725kWORD 237k
21.12.2011
PE 475.789v02-00 A7-0447/2011

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετιζόμενες με τη δημοσιονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα

(COM(2011)0484 – C7‑0219/2011 – 2011/0212(COD))

Επιτροπή Αλιείας

Εισηγητής : João Ferreira

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετιζόμενες με τη δημοσιονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα

(COM(2011)0484 – C7‑0219/2011 – 2011/0212(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0484),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7–0219/2011),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2011(1),

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A7-0447/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Με τις αποφάσεις 2009/102/ΕΚ, της 4ης Νοεμβρίου 2009, 2009/290/EΚ, της 20ής Ιανουαρίου 2009 και 2009/459/EΚ, της 26ης Ιουνίου 2009, χορηγήθηκε τέτοια χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουγγαρία, στη Λετονία και στη Ρουμανία.

(8) Με τις αποφάσεις 2009/102/ΕΚ, της 4ης Νοεμβρίου 2009, 2009/290/EΚ, της 20ής Ιανουαρίου 2009 και 2009/459/EΚ, της 26ης Μαΐου 2009, χορηγήθηκε τέτοια χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουγγαρία, στη Λετονία και στη Ρουμανία.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι διαθέσιμη η ενίσχυση ή συνδρομή με βάση τους κανονισμούς αριθ. 407/2010 και αριθ. 332/2002 ορίζεται στις αντίστοιχες εκτελεστικές αποφάσεις του Συμβουλίου. Η ισχύς της απόφασης του Συμβουλίου με την οποία χορηγείται συνδρομή στην Ουγγαρία έληξε στις 4 Νοεμβρίου του 2010.

(9) Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι διαθέσιμη η συνδρομή για την Ιρλανδία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία καθορίζεται στις αντίστοιχες αποφάσεις του Συμβουλίου. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η συνδρομή ήταν διαθέσιμη για την Ουγγαρία έληξε στις 4 Νοεμβρίου 2010.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α) Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ πιστωτών και της σύμβασης δανειακής διευκόλυνσης της ευρωζώνης είναι διαθέσιμη για την Ελλάδα είναι διαφορετικό για κάθε κράτος μέλος που συμμετέχει στα εν λόγω μέσα. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, κάθε κράτος μέλος που υποβάλλει αίτηση για να επωφεληθεί της παρέκκλισης δυνάμει του παρόντος κανονισμού, είναι απαραίτητο να προσδιορίζει στην αίτησή του την ημερομηνία έναρξης κατά την οποία θεωρεί ότι δικαιολογείται να εφαρμόζεται η παρέκκλιση στο κράτος μέλος αυτό σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Στις 11 Ιουλίου 2011, οι υπουργοί οικονομικών των 17 κρατών μελών της ζώνης ευρώ υπέγραψαν τη συνθήκη για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ). Προβλέπεται ότι μέχρι το έτος 2013 ο ΕΜΣ θα αναλάβει την εξυπηρέτηση των σκοπών που σήμερα εκπληρώνουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (EFSF) και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης (EFSM).

(10) Στις 11 Ιουλίου 2011, οι υπουργοί οικονομικών των 17 κρατών μελών της ζώνης ευρώ υπέγραψαν τη συνθήκη για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ). Στο πλαίσιο αυτής της Συνθήκης, που είναι αποτέλεσμα της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2011, ο ΕΜΣ, θα έχει αναλάβει, μέχρι το έτος 2013, την εξυπηρέτηση των σκοπών που σήμερα εκπληρώνουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (EFSF) και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης (EFSM). Επομένως, ο εν λόγω μελλοντικός μηχανισμός θα πρέπει να ληφθεί ήδη υπόψη στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 23ης και 24ης Ιουνίου 2011, χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ του δανειακού προγράμματος για την Ελλάδα και των ταμείων της Ένωσης, και υποστηρίζει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της ικανότητας της Ελλάδας να απορροφήσει κεφάλαια της Ένωσης προκειμένου να τονωθεί η ανάπτυξη και η απασχόληση εστιάζοντας εκ νέου την προσοχή στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Επιπλέον, χαιρετίζει και υποστηρίζει την κατάρτιση από την Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, ενός ολοκληρωμένου προγράμματος τεχνικής βοήθειας προς την Ελλάδα. Ο παρών κανονισμός συμβάλλει στις προσπάθειες αυτές ενίσχυσης των συνεργειών.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Για να διευκολυνθεί η διαχείριση της ενωσιακής χρηματοδότησης, για να βοηθηθεί η επιτάχυνση των επενδύσεων σε κράτη μέλη και περιφέρειες και για να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα κεφαλαίων για την οικονομία, είναι αναγκαίο να επιτραπεί η προσαύξηση των ενδιάμεσων πληρωμών από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας κατά ποσό αντίστοιχο δέκα εκατοστιαίων μονάδων άνω του πραγματικού συντελεστή συγχρηματοδότησης για κάθε άξονα προτεραιότητας, για εκείνα τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα.

(11) Για να διευκολυνθεί η διαχείριση της ενωσιακής χρηματοδότησης, να βοηθηθεί η επιτάχυνση των επενδύσεων σε κράτη μέλη και περιφέρειες και να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα κεφαλαίων για την οικονομία, είναι αναγκαίο να επιτραπεί σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, προσωρινά και χωρίς να επηρεάζεται η περίοδος προγραμματισμού 2014-2020, μία προσαύξηση των ενδιάμεσων πληρωμών από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας κατά ποσό αντίστοιχο δέκα εκατοστιαίων μονάδων άνω του πραγματικού ποσοστού συγχρηματοδότησης για κάθε άξονα προτεραιότητας για εκείνα τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα και τα οποία έχουν ζητήσει να επωφεληθούν από αυτό το μέτρο, με αποτέλεσμα, η απαιτούμενη εθνική συμμετοχή να μειωθεί αναλόγως. Λόγω του προσωρινού χαρακτήρα της αύξησης και προκειμένου να διατηρηθούν τα αρχικά ποσοστά συγχρηματοδότησης ως σημείο αναφοράς για τον υπολογισμό των ποσών που έχουν αυξηθεί προσωρινά, οι αλλαγές που προέκυψαν από την εφαρμογή του μηχανισμού δεν θα αντικατοπτρίζονται στο χρηματοδοτικό σχέδιο που περιλαμβάνεται στα επιχειρησιακά προγράμματα. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επικαιροποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων, προκειμένου να συγκεντρωθούν τα κεφάλαια για την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση και να ευθυγραμμιστούν οι στόχοι και οι σκοποί τους με τη μείωση της συνολικής διαθέσιμης χρηματοδότησης.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α) Το κράτος μέλος που ζητά να επωφεληθεί της παρέκκλισης του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να αναφέρει σαφώς στην αίτησή του την ημερομηνία από την οποία θεωρεί ότι η παρέκκλιση δικαιολογείται. Στην αίτησή του το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει κάθε αναγκαία πληροφορία που επιτρέπει στην Επιτροπή να προσδιορίσει βάσει δεδομένων τη μακροοικονομική και δημοσιονομική του κατάσταση και τη μη διαθεσιμότητα των πόρων για την εθνική συμμετοχή. Πρέπει, επίσης, να καταδείξει ότι η αύξηση των πληρωμών, ως αποτέλεσμα της χορήγησης της παρέκκλισης, είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη της συνέχισης της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων και ότι εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβλημα της ικανότητας απορρόφησης ακόμη και αν χρησιμοποιούνται τα μέγιστα ανώτατα όρια που εφαρμόζονται στα ποσοστά συγχρηματοδότησης του άρθρου 53, παράγραφος 3. Το κράτος μέλος οφείλει, επίσης, να αναφερθεί στη σχετική απόφαση του Συμβουλίου ή σε άλλη νομική πράξη βάσει της οποίας είναι επιλέξιμο να επωφεληθεί της παρέκκλισης. Είναι αναγκαίο η Επιτροπή να διαθέτει ενδεδειγμένο χρονικό περιθώριο, από την υποβολή της αίτησης του κράτους μέλους, για να επαληθεύει την ορθότητα των υποβαλλόμενων πληροφοριών και να διατυπώνει, ενδεχομένως, αντιρρήσεις. Προκειμένου να καταστεί η παρέκκλιση ουσιαστική και λειτουργική, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί τεκμήριο σύμφωνα με το οποίο η αίτηση του κράτους μέλους είναι αιτιολογημένη εάν η Επιτροπή δεν διατυπώσει αντίρρηση. Εάν η Επιτροπή διατυπώσει αντίρρηση, εγκρίνει σχετική απόφαση και αναφέρει τους λόγους.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α). Είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί ότι υπάρχει η δέουσα υποβολή εκθέσεων για τη χρήση των αυξημένων ποσών που διατίθενται στα κράτη μέλη τα οποία δικαιούνται την προσωρινή αύξηση των ενδιάμεσων πληρωμών δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου παρέμενε διαθέσιμη η χρηματοδοτική ενίσχυση ή συνδρομή, ενδέχεται τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 2 να καταδεικνύουν την ανάγκη να εκτιμηθεί, μεταξύ άλλων, κατά πόσον η μείωση της εθνικής συγχρηματοδότησης δεν συνεπάγεται σημαντική απόκλιση από τους αρχικά τεθέντες στόχους. Αυτή η αξιολόγηση ενδέχεται να έχει οδηγήσει σε αναθεώρηση του επιχειρησιακού προγράμματος.

(13) Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου παρέμενε διαθέσιμη η χρηματοδοτική ενίσχυση ή συνδρομή, ενδέχεται οι αξιολογήσεις βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 2 να καταδεικνύουν την ανάγκη να εκτιμηθεί, μεταξύ άλλων, κατά πόσον η μείωση της εθνικής συγχρηματοδότησης δεν συνεπάγεται σημαντική απόκλιση από τους αρχικά τεθέντες στόχους. Αυτή η αξιολόγηση ενδέχεται να έχει οδηγήσει σε αναθεώρηση του επιχειρησιακού προγράμματος.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Συνεπώς πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2006, με τον οποίο θεσπίζονται γενικές διατάξεις σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

διαγράφεται

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Επειδή η άνευ προηγουμένου κρίση που σοβεί στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και η πτωτική στροφή της οικονομίας που έχουν πλήξει σοβαρά την οικονομική σταθερότητα αρκετών κρατών μελών απαιτούν ταχεία απόκριση για την αναστροφή των επιπτώσεων στην οικονομία ως σύνολο, ο παρών κανονισμός πρέπει να τεθεί σε ισχύ το ταχύτερο δυνατόν με αναδρομική εφαρμογή για τις περιόδους κατά τις οποίες τα κράτη μέλη λάμβαναν χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση ή ενίσχυση από άλλα κράτη μέλη της ζώνης ευρώ, ώστε να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα,

(15) Επειδή η άνευ προηγουμένου κρίση που επηρεάζει τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και η πτωτική στροφή της οικονομίας που έχουν πλήξει σοβαρά την οικονομική σταθερότητα αρκετών κρατών μελών απαιτούν ταχεία απόκριση για την αναστροφή των επιπτώσεων στην οικονομία ως σύνολο, ο παρών κανονισμός πρέπει να τεθεί σε ισχύ το ταχύτερο δυνατόν. Λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικές περιστάσεις των οικείων κρατών μελών, θα πρέπει να έχει αναδρομική εφαρμογή αρχίζοντας είτε από το δημοσιονομικό έτος 2010, είτε από την ημέρα κατά την οποία κατέστη διαθέσιμη η χρηματοδοτική ενίσχυση, αναλόγως της κατάστασης του αιτούντος κράτους μέλους, για τις περιόδους κατά τις οποίες τα κράτη μέλη λάμβαναν χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση ή ενίσχυση από άλλα κράτη μέλη της ζώνης ευρώ, ώστε να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα,

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α) Στις περιπτώσεις που σχεδιάζεται προσωρινή αύξηση των ενδιάμεσων πληρωμών, αυτή θα πρέπει να εξεταστεί επίσης στο πλαίσιο των δημοσιονομικών περιορισμών που αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη μέλη, δημοσιονομικοί περιορισμοί που θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται δεόντως και στο γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, δεδομένου ότι κύριος σκοπός του μηχανισμού είναι να αντιμετωπίσει τις ειδικές τρέχουσες δυσχέρειες, η εφαρμογή του θα πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένη. Συνεπώς, η εφαρμογή του μηχανισμού θα πρέπει να αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2010 και η διάρκειά του να περιοριστεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15β). Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2006, με τον οποίο θεσπίζονται γενικές διατάξεις σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας1, πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

 

______________

 

1 ΕΕ L 223, 15.8.2006, σ. 1.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1198/2006

Άρθρο 76 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Οι αυξημένες ενδιάμεσες πληρωμές που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου 3 καθίστανται διαθέσιμες στη διαχειριστική αρχή το συντομότερο δυνατό και χρησιμοποιούνται μόνον για την καταβολή πληρωμών κατ’ εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1198/2006

Άρθρο 76 – παράγραφος 3 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β. Στο πλαίσιο της ετήσιας υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 67, παράγραφος 1, τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή τις δέουσες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της αναφερόμενης στο άρθρο 76, παράγραφος 3, παρέκκλισης, καταδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η αύξηση της ενίσχυσης συνέβαλε στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης στο οικείο κράτος μέλος. Οι πληροφορίες αυτές λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή κατά την εκπόνηση των ετήσιων εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 68, παράγραφος 1.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1198/2006

Άρθρο 77 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 53 παράγραφος 3, σε συνέχεια αιτήματος του κράτους μέλους, οι ενδιάμεσες πληρωμές είναι δυνατόν να αυξάνονται κατά ποσό που αντιστοιχεί στο συντελεστή συγχρηματοδότησης ο οποίος ισχύει για κάθε άξονα προτεραιότητας, προσαυξημένο κατά δέκα εκατοστιαίες μονάδες, με εφαρμογή του στο ποσό της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης που δηλώθηκε τελευταία σε κάθε πιστοποιημένη δήλωση δαπάνης που υποβλήθηκε εντός του διαστήματος στη διάρκεια του οποίου το κράτος μέλος πληροί έναν από τους ακόλουθους όρους:

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 53 παράγραφος 3, σε συνέχεια αιτήματος του κράτους μέλους, οι ενδιάμεσες πληρωμές αυξάνονται κατά ποσό που αντιστοιχεί στο συντελεστή συγχρηματοδότησης ο οποίος ισχύει για κάθε άξονα προτεραιότητας, προσαυξημένο κατά δέκα εκατοστιαίες μονάδες, έως το 100% κατ’ ανώτατο όριο, με εφαρμογή του στο ποσό της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης που δηλώθηκε τελευταία σε κάθε πιστοποιημένη δήλωση δαπάνης που υποβλήθηκε εντός του διαστήματος στη διάρκεια του οποίου το κράτος μέλος πληροί έναν από τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 76, παράγραφος 3, στοιχεία α) έως γ).

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1198/2006

Άρθρο 77 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) η χρηματοδοτική ενίσχυση τέθηκε στη διάθεση του κράτους μέλους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 407/2010 του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης, ή του διατέθηκε από άλλα κράτη μέλη της ζώνης ευρώ πριν από την έναρξη ισχύος του συγκεκριμένου κανονισμού·

διαγράφεται

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1198/2006

Άρθρο 77 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) η μεσοπρόθεσμη χρηματοδοτική συνδρομή τέθηκε στη διάθεσή του σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του Συμβουλίου·

διαγράφεται

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1198/2006

Άρθρο 77 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) η χρηματοδοτική ενίσχυση τέθηκε στη διάθεσή του σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας που υπογράφτηκε στις 11 Ιουλίου 2011.

διαγράφεται

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1198/2006

Άρθρο 77 α (νέο) – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 76 παράγραφος 3 και του άρθρου 77 παράγραφος 2, η ενωσιακή συνεισφορά μέσω ενδιάμεσων πληρωμών και πληρωμών του τελικού υπολοίπου δεν δύναται να υπερβαίνει τη δημόσια συνεισφορά και το ανώτατο ποσό συμμετοχής του Ταμείου για κάθε άξονα προτεραιότητας και για κάθε στόχο, όπως αυτό ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα.

1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 76 παράγραφος 3 και 77 παράγραφος 2, η ενωσιακή συνεισφορά μέσω ενδιάμεσων πληρωμών και πληρωμών του τελικού υπολοίπου δεν δύναται να υπερβαίνει τη δημόσια συνεισφορά και το ανώτατο ποσό συμμετοχής του Ταμείου για κάθε άξονα προτεραιότητας και για κάθε στόχο, όπως αυτό ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1198/2006

Άρθρο 77 α (νέο) – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Η αναφερόμενη στα άρθρα 76, παράγραφος 3, και 77, παράγραφος 2, παρέκκλιση χορηγείται από την Επιτροπή μετά από γραπτή αίτηση κράτους μέλους που πληροί έναν από τους όρους που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως γ) του άρθρου 76, παράγραφος 3. Η αίτηση υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού ή εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία το κράτος μέλος πληροί έναν από τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 76, παράγραφος 3 στοιχεία α) έως γ).

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1198/2006

Άρθρο 77 α (νέο) – παράγραφος 1 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Το κράτος μέλος, στην αίτησή του προς την Επιτροπή, δικαιολογεί την ανάγκη της παρέκκλισης που αναφέρεται στα άρθρα 76, παράγραφος 3, και 77, παράγραφος 2, υποβάλλοντας τις αναγκαίες πληροφορίες που αποδεικνύουν:

 

α) μέσω δεδομένων σχετικά με τη μακροοικονομική και δημοσιονομική του κατάσταση, τη μη διαθεσιμότητα πόρων για την εθνική συμμετοχή·

 

β) ότι η αύξηση των πληρωμών που αναφέρεται στα άρθρα 76, παράγραφος 3, και 77, παράγραφος 2, είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη της συνέχισης της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων·

 

γ) ότι εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα ακόμη και αν χρησιμοποιούνται τα μέγιστα ανώτατα όρια που εφαρμόζονται στα ποσοστά συγχρηματοδότησης του άρθρου 53, παράγραφος 3·

 

δ) ότι πληροί έναν από τους όρους που αναφέρονται στα στοιχεία (α) έως και (γ) του άρθρου 76, παράγραφος 3, όπως αιτιολογείται με αναφορά σε απόφαση του Συμβουλίου ή άλλη νομική πράξη, καθώς και τη συγκεκριμένη ημερομηνία κατά την οποία η χρηματοδοτική ενίσχυση διατέθηκε στο κράτος μέλος.

 

Η Επιτροπή επαληθεύει εάν οι πληροφορίες που υποβάλλονται δικαιολογούν την χορήγηση παρέκκλισης. Η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της 30 ημέρες από την υποβολή της αίτησης του κράτους μέλους για να διατυπώσει αντίρρηση στις πληροφορίες. Σε περίπτωση που αποφασίσει να διατυπώσει αντίρρηση στην αίτηση του κράτους μέλους, η Επιτροπή εγκρίνει σχετική απόφαση και αναφέρει τους λόγους.

 

Εάν η Επιτροπή δεν διατυπώσει αντίρρηση στην αίτηση του κράτους μέλους η αίτηση θεωρείται αιτιολογημένη.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1198/2006

Άρθρο 77 α (νέο) – παράγραφος 1 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1γ. Στην αίτηση του κράτους μέλους περιγράφεται επίσης λεπτομερώς η προβλεπόμενη χρήση της αναφερόμενης στο άρθρο 76, παράγραφος 3, και στο άρθρο 77, παράγραφος 2, παρέκκλισης και δίδονται πληροφορίες σχετικά με συμπληρωματικά μέτρα που προβλέπονται για να συγκεντρωθούν τα κεφάλαια για την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον χρειάζεται, τροποποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1198/2006

Άρθρο 77 α (νέο) – παράγραφος 1 δ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1δ. Η αναφερόμενη στο άρθρο 76, παράγραφος 3, και στο άρθρο 77, παράγραφος 2, παρέκκλιση δεν ισχύει ως προς καταστάσεις δαπανών που υποβάλλονται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2013."

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πάντως, για τα ακόλουθα κράτη μέλη εφαρμόζεται αναδρομικά από την ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε στη διάθεση αυτών των κρατών μελών η χρηματοδοτική ενίσχυση ή συνδρομή.

Πάντως, για τα ακόλουθα κράτη μέλη εφαρμόζεται αναδρομικά: για την Ιρλανδία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία από την ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε στη διάθεση αυτών των κρατών μελών η χρηματοδοτική ενίσχυση δυνάμει του άρθρου 76, παράγραφος 3, και για την Ουγγαρία, τη Λετονία και τη Ρουμανία από 1ης Ιανουαρίου 2010.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) Ιρλανδία από τις 10 Δεκεμβρίου 2010·

διαγράφεται

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) Ελλάδα από τις 11 Μαΐου 2010·

διαγράφεται

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) Λετονία από τις 23 Ιανουαρίου 2009·

διαγράφεται

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) Ουγγαρία από τις 5 Νοεμβρίου 2008·

διαγράφεται

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) Πορτογαλία από τις 24 Μαΐου 2011·

διαγράφεται

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ) Ρουμανία από τις 11Μαΐου 2009·

διαγράφεται

(1)

ΕΕ C ..., σ.

(2)

ΕΕ C ..., σ.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πρόταση της Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η συνεχιζόμενη πιστωτική και οικονομική κρίση εντείνει την πίεση που ασκείται στους εθνικούς δημοσιονομικούς πόρους. Στο πλαίσιο αυτό εκτιμά ότι η εξασφάλιση της ομαλής εκτέλεσης των προγραμμάτων συνοχής αποκτά ιδιαίτερη σημασία ως εργαλείο για τη διοχέτευση κεφαλαίων στην οικονομία. Ωστόσο, η εκτέλεση των προγραμμάτων αντιμετωπίζει δυσχέρειες λόγω των προβλημάτων ρευστότητας που απορρέουν από περιορισμούς δημοσιονομικού χαρακτήρα, ιδίως σε όσα κράτη μέλη έχουν πληγεί βαρύτερα από την κρίση.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της υλοποίησης των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑλ) από αυτά τα κράτη μέλη και να εκταμιευθούν κεφάλαια για τα έργα, η παρούσα πρόταση της Επιτροπής περιέχει διατάξεις που της παρέχουν τη δυνατότητα να αυξάνει το ύψος των πληρωμών προς τις χώρες αυτές κατά το χρονικό διάστημα υπαγωγής τους στους μηχανισμούς στήριξης. Συγκεκριμένα, προτείνεται η αύξηση να συνίσταται σε ποσό υπολογιζόμενο με την εφαρμογή επί πλέον ποσοστού δέκα εκατοστιαίων μονάδων στους συντελεστές συγχρηματοδότησης που εφαρμόζονται για τον άξονα προτεραιότητας των προγραμμάτων στις νέες πιστοποιούμενες δαπάνες που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια του εν λόγω χρονικού διαστήματος.

Με την εφαρμογή του συμπληρωματικού ποσοστού, ο συντελεστής συγχρηματοδότησης του προγράμματος δεν δύναται να υπερβεί επί πλέον των 10 εκατοστιαίων μονάδων τα ανώτατα όρια του άρθρου 53 παράγραφος 3 του κανονισμού για το ΕΤΑλ (75% για τις επιλέξιμες και 50% για τις μη επιλέξιμες στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης περιοχές).

Η αύξηση αυτή δεν επιβάλλει πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις στο συνολικό προϋπολογισμό, δεδομένου ότι δεν θα μεταβληθούν τα συνολικά κονδύλια για το υπόψη χρονικό διάστημα προς τις εν λόγω χώρες και για τα εν λόγω προγράμματα.

Η θέση του εισηγητή

Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση στην ΕΕ εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο στα διάφορα κράτη μέλη.

Οι κύριες πολιτικές και κατευθυντήριες γραμμές που έχουν καθορίσει την πορεία της διαδικασίας της ολοκλήρωσης οδήγησαν, κατά την τελευταία δεκαετία ιδιαίτερα, στην όξυνση των αποκλίσεων και των ανισορροπιών εντός της ΕΕ. Οι υφιστάμενες ανισότητες εκφράζονται με διάφορες πτυχές. Μία εξ αυτών έχει σχέση με την ικανότητα πρόσβασης στις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις και τη χρήση τους.

Προ πολλού ήδη οι προσπάθειες που απαιτούνται από τα κράτη μέλη, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς των δημόσιων επενδύσεων που επιβλήθηκαν με το πρόσχημα του Συμφώνου Σταθερότητας, παρεμπόδισαν την πλήρη χρήση των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων εκ μέρους, ακριβώς των ασθενέστερων οικονομικά χωρών, οι οποίες και έχουν περισσότερο ανάγκη από τις χρηματοδοτήσεις αυτές. To αποτέλεσμα είναι ο στόχος της συνοχής να κλονίζεται.

Τα αποκαλούμενα προγράμματα χρηματοδοτικής βοήθειας, ειδικότερα δε τα πλέον πρόσφατα υπό την ευθύνη του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έρχονται να επιδεινώσουν σημαντικά το τοπίο. Οι πολιτικές επιλογές που διαμορφώθηκαν στα προγράμματα αυτά οδηγούν τις χώρες στόχους της παρέμβασης και τους λαούς τους σε τραγική και βαθειά οικονομική ύφεση, καταστρέφοντας σημαντικό μέρος του οικονομικού και κοινωνικού ιστού τους, πλήττοντας τόσο την ικανότητα ιδιωτικών επενδύσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ) όσο και των κρατικών που, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν περιορισθεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Οι παράκτιες κοινότητες που εξαρτώνται περισσότερο από την αλιεία δεν ξεφεύγουν από αυτή την γενική εικόνα. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση, στην γενική εικόνα προστίθενται χρόνια παρακμής και αποδιάρθρωσης, ως αποτέλεσμα των ιδιαίτερων εξελίξεων που παρατηρούνται στον τομέα.

Συνεπώς, η πρόταση της Επιτροπής για αύξηση της κοινοτικής συγχρηματοδότησης στις χώρες που αντιμετωπίζουν μείζονες δυσχέρειες, συνοδευόμενη από αντίστοιχη μείωση της απαιτούμενης για τη χρήση των κονδυλίων εθνικής προσπάθειας, ήταν αναγκαία εδώ και πολύ καιρό και έφτασε, δυστυχώς, πάρα πολύ αργά.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση του ΕΤΑλ, όπως αναφέρεται στην τρίτη ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του ΕΤΑ(2009), "η λήψη εθνικών μέτρων λιτότητας περιόρισε την εθνική συγχρηματοδότηση" και "αυτοί που επλήγησαν περισσότερο από τη μείωση της προσφοράς πιστώσεων ήταν ιδιώτες δικαιούχοι", γεγονός το οποίο οδήγησε σε χαμηλό ποσοστό απορρόφησης των διαθέσιμων πιστώσεων. Στην ίδια έκθεση η Επιτροπή αναφέρει ότι "θα παράσχει βοήθεια στα κράτη μέλη για την ενίσχυση της εφαρμογής του προγράμματος μέσω του καλύτερου σχεδιασμού των μέτρων", αναφέρει επίσης τη δυνατότητα χρησιμοποίησης διαμεσολαβητών με σκοπό την καλύτερη χρήση του ΕΤΑλ. Πέραν αυτών πρέπει να υπογραμμισθούν οι αρνητικές συνέπειες του γεγονότος ότι το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων έχει διατεθεί για την καταστροφή των σκαφών και, συνεπώς, ουδόλως συνετέλεσε στην αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, το αντίθετο μάλιστα.

Η πρόταση της Επιτροπής, αν και έφθασε αργά, είναι καλοδεχούμενη. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκρισή της επείγει, ο εισηγητής προτείνει να εγκριθεί σε πρώτη ανάγνωση, όπως την παρουσίασε η Επιτροπή, παρά ορισμένα αδύνατα σημεία της. Δεν μπορεί ωστόσο να μην διατυπώσει ορισμένες παρατηρήσεις και συστάσεις τις οποίες ελπίζει ότι η Επιτροπή θα λάβει δεόντως υπόψη:

- Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει κατά πόσον η τροποποίηση αυτή όντως "θα εφοδιάσει τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη με τα αναγκαία κεφάλαια για τη στήριξη έργων και την ανάκαμψη της οικονομίας". Πρέπει να σημειωθεί ότι οι περιορισμοί στις επενδύσεις που επιβλήθηκαν από τα αποκαλούμενα προγράμματα βοήθειας μπορούν, έστω και υπό τις νέες συνθήκες, να εξακολουθήσουν να δυσχεραίνουν την κινητοποίηση της απαιτούμενης εθνικής προσπάθειας (15% και 40% αντίστοιχα για τις επιλέξιμες και τις μη επιλέξιμες περιοχές στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης). Επομένως, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει είτε την ανάγκη να άρει τους προαναφερθέντες περιορισμούς στις επενδύσεις είτε τη δυνατότητα περαιτέρω μείωσης της εθνικής συγχρηματοδότησης.

- Πρέπει να σημειωθεί ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν αυξάνει τον προϋπολογισμό που διατίθεται σε κάθε μία από τις χώρες που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες. Στην πράξη, εφόσον μειωθεί η εθνική προσπάθεια, το συνολικό ύψος των πιστώσεων για επενδύσεις που θα διοχετευτούν στον τομέα θα είναι συγκριτικά χαμηλότερο. Συνεπώς, οι προοπτικές αύξησης που ανοίγονται για τις επιχειρούμενες επενδύσεις θα είναι περιορισμένες. Και επανερχόμεθα στην αμφισβήτηση της αρχή της συνοχής· για τον λόγο αυτό η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα αύξησης των κονδυλίων που διατίθενται στις εν λόγω χώρες. Πέραν τούτου, οι κανόνες εκκαθάρισης των ελλειμμάτων των δημόσιων οικονομικών πρέπει να διαχωρίζουν τις επενδυτικές δαπάνες από τις υπόλοιπες κρατικές δαπάνες, δεδομένου ότι οι πρώτες δεν πρέπει να υπολογίζονται, ώστε η ενοποίηση του προϋπολογισμού να μην τίθεται υπεράνω της οικονομικής αύξησης χωρίς την οποία, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, η ενοποίηση θα καταστεί μη εφικτή.

- Μαζί με τα μέτρα που θα διευκολύνουν ένα υψηλότερο ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΤΑλ από τα κράτη μέλη, επιβάλλεται ένας επαναπροσανατολισμός των προτεραιοτήτων του ίδιου του ΕΤΑλ, το οποίο πρέπει να στραφεί κατά προτεραιότητα προς τη στήριξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων (ανανέωση και εκσυγχρονισμός των στόλων, ενισχύοντας τη βιωσιμότητά τους, βελτίωση της επιλογής των αλιευτικών τεχνικών, αντικατάσταση των μηχανών, κλπ) καθώς και στην ανάπτυξη των παράκτιων κοινοτήτων.

- Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2006 για τη θέσπιση κοινοτικών χρηματοδοτικών μέτρων για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και στον τομέα του Δικαίου της Θάλασσας, έτερο σημαντικό χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ στον τομέα της αλιείας ,δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρότασης της Επιτροπής. Ο κανονισμός αυτός προβλέπει χρηματοδότηση σε σημαντικούς τομείς - διεθνείς σχέσεις, διακυβέρνηση, συλλογή δεδομένων, επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, έλεγχος και εκτέλεσή της – στους οποίους είναι επίσης αισθητές οι δυσχέρειες εθνικής συγχρηματοδότησης. Ορισμένοι από τους τομείς αυτούς είναι καθοριστικής σημασίας για μια βιώσιμη διαχείριση της αλιείας, βασισμένη στη γνώση. Δεδομένου ότι τα ποσοστά κοινοτικής συγχρηματοδότησης είναι, γενικά, χαμηλά σχετικά (γενικά δεν υπερβαίνουν το 50%), δεν κατανοούμε γιατί η πρόταση που παρουσιάζει τώρα η Επιτροπή δεν καλύπτει και αυτόν τον κανονισμό.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0484 – C7-0219/2011 – 2011/0212(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

1.8.2011

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

13.9.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

13.9.2011

CONT

13.9.2011

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

8.9.2011

CONT

22.9.2011

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

João Ferreira

26.9.2011

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

10.10.2011

23.11.2011

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.12.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Antonello Antinoro, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Carl Haglund, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Κρίτων Αρσένης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Paul Besset, Chris Davies, Raül Romeva i Rueda, Antolín Sánchez Presedo

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Giovanni La Via

Ημερομηνία κατάθεσης

21.12.2011

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου