Menettely : 2011/0212(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0447/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0447/2011

Keskustelut :

PV 13/03/2012 - 18
CRE 13/03/2012 - 18

Äänestykset :

PV 14/03/2012 - 9.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0074

MIETINTÖ     ***I
PDF 399kWORD 194k
21.12.2011
PE 475.789v02-00 A7-00447/2011

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kalatalousrahastosta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 muuttamisesta tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien tiettyjen säännösten osalta

(COM(2011)0484 – C7‑0219/2011 – 2011/0212(COD))

Kalatalousvaliokunta

Esittelijä: João Ferreira

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kalatalousrahastosta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 muuttamisesta tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien tiettyjen säännösten osalta

(COM(2011)0484 – C7‑0219/2011 – 2011/0212(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0484),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0219/2011),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 27. lokakuuta 2011 antaman lausunnon(1),

–   ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon(2),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A7-00447/2011),

1.  vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Tällaista rahoitustukea myönnettiin Unkarille 4 päivänä marraskuuta 2009 annetulla neuvoston päätöksellä 2009/102/EY, Latvialle 20 päivänä tammikuuta 2009 annetulla neuvoston päätöksellä 2009/290/EY ja Romanialle 26 päivänä kesäkuuta 2009 annetulla neuvoston päätöksellä 2009/459/EY.

(8) Tällaista rahoitustukea myönnettiin Unkarille 4 päivänä marraskuuta 2009 annetulla neuvoston päätöksellä 2009/102/EY, Latvialle 20 päivänä tammikuuta 2009 annetulla neuvoston päätöksellä 2009/290/EY ja Romanialle 26 päivänä toukokuuta 2009 annetulla neuvoston päätöksellä 2009/459/EY.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Ajanjakso, jona tuki on saatavilla asetusten (EU) N:o 407/2010 ja (EY) N:o 332/2002 nojalla, vahvistetaan asianomaisissa neuvoston täytäntöönpanopäätöksissä. Unkarille myönnettävästä tuesta annetun neuvoston päätöksen voimassaolo päättyi 4 päivänä marraskuuta 2010.

(9) Ajanjakso, jona tuki on Irlannin, Latvian, Portugalin, Romanian ja Unkarin saatavilla, vahvistetaan asianomaisissa neuvoston täytäntöönpanopäätöksissä. Ajanjakso, jona tuki oli Unkarin saatavilla, päättyi 4 päivänä marraskuuta 2010.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a) Ajanjakso, jona rahoitustuki on saatavilla Kreikalle lainanantajien välisen sopimuksen ja lainajärjestelysopimuksen nojalla, on eri kunkin näihin välineisiin osallistuvan jäsenvaltion osalta. Tätä asetusta sovellettaessa jäsenvaltion, joka pyytää tämän asetuksen mukaista poikkeusta, on ilmoitettava pyynnössään selvästi päivä, josta alkaen se katsoo olevan perusteltua, että siihen sovelletaan poikkeusta tämän asetuksen mukaisesti.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Euroalueen 17 jäsenvaltion valtionvarainministerit allekirjoittivat 11 päivänä heinäkuuta 2011 sopimuksen Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta. Tarkoituksena on, että vuoteen 2013 mennessä EVM:llä hoidetaan tällä hetkellä Euroopan rahoitusvakausvälineellä (ERVV) ja Euroopan rahoituksenvakausmekanismilla (ERVM) hoidettavat tehtävät.

(10) Euroalueen 17 jäsenvaltion valtionvarainministerit allekirjoittivat 11 päivänä heinäkuuta 2011 sopimuksen Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta. Tämän sopimuksen mukaisesti, joka perustuu 25 päivänä maaliskuuta 2011 tehtyyn Eurooppa-neuvoston päätökseen, EVM:llä hoidetaan vuoteen 2013 mennessä tällä hetkellä Euroopan rahoitusvakausvälineellä (ERVV) ja Euroopan rahoituksenvakausmekanismilla (ERVM) hoidettavat tehtävät. Sen vuoksi tämä tuleva mekanismi olisi otettava huomioon jo tässä asetuksessa.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a) Kesäkuun 23 ja 24 päivänä 2011 antamissaan päätelmissä Eurooppa-neuvosto pani tyytyväisenä merkille komission aikomuksen tehostaa Kreikan lainaohjelman ja unionin rahastojen välistä synergiaa ja kannatti toimia, joilla lisätään Kreikan valmiutta käyttää hyödyksi unionin rahastojen varoja kasvun ja työllisyyden edistämiseen kohdentamalla tuet kilpailukyvyn parantamiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen. Se piti myös tervetulleena ja tuki sitä, että komissio valmistelee yhdessä jäsenvaltioiden kanssa kattavaa ohjelmaa Kreikalle annettavasta teknisestä avusta. Tällä asetuksella tuetaan tällaisia toimia synergioiden tehostamiseksi.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Unionin varainhoidon helpottamiseksi, jäsenvaltioihin ja alueisiin tehtävien investointien nopeuttamiseksi ja rahoituksen saatavuuden helpottamiseksi on tarpeen sallia, että Euroopan kalatalousrahastosta maksettavia välimaksuja korotetaan määrään, joka on 10 prosenttiyksikköä suurempi kuin kullekin toimintalinjalle vahvistettu tosiasiallinen yhteisrahoitusosuus, sellaisten jäsenvaltioiden osalta, joilla on vakavia vaikeuksia rahoitusvakautensa kanssa.

(11) Unionin varainhoidon helpottamiseksi, jäsenvaltioihin ja alueisiin tehtävien investointien nopeuttamiseksi ja rahoituksen saatavuuden helpottamiseksi on tarpeen sallia perustelluissa tapauksissa, väliaikaisesti ja vuosien 2014–2020 ohjelmakauden soveltamista rajoittamatta, että Euroopan kalatalousrahastosta maksettavia välimaksuja korotetaan määrään, joka on 10 prosenttiyksikköä suurempi kuin kullekin toimintalinjalle vahvistettu tosiasiallinen yhteisrahoitusosuus, sellaisten jäsenvaltioiden osalta, joilla on vakavia vaikeuksia rahoitusvakautensa kanssa ja jotka ovat pyytäneet tämän toimenpiteen soveltamista, minkä seurauksena kansallinen rahoitus laskee vastaavasti. Korotuksen väliaikaisuudesta johtuen ja jotta alkuperäiset osarahoitusosuudet pidetään ennallaan viiteyksikkönä, jonka perusteella väliaikaisesti korotetut määrät lasketaan, mekanismin soveltamisesta johtuvia muutoksia ei olisi otettava huomioon toimintaohjelmiin sisältyvässä rahoitussuunnitelmassa. Toimintaohjelmia olisi kuitenkin voitava päivittää, jotta varat keskitetään kilpailukykyyn, kasvuun ja työllisyyteen ja jotta ohjelmien kohteet ja tavoitteet mukautetaan saatavilla olevan kokonaisrahoituksen vähentymiseen.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a) Jäsenvaltion, joka pyytää komissiolta tämän asetuksen mukaista poikkeusta, olisi ilmoitettava pyynnössään selvästi päivämäärä, josta alkaen se pitää poikkeusta perusteltuna. Asianomaisen jäsenvaltion olisi annettava pyynnössään kaikki tarvittavat tiedot, joiden perusteella komissio voi jäsenvaltion makrotaloudellista ja julkistaloudellista tilannetta koskevien tietojen mukaisesti todeta, että kansalliseen rahoitukseen vaadittuja varoja ei ole saatavilla. Sen olisi myös osoitettava, että myönnetyn poikkeuksen mukainen maksujen korotus on tarpeen toimintaohjelmien toteutuksen jatkamisen turvaamiseksi ja että varojen hyödyntämiseen liittyvä ongelma on edelleen olemassa 53 artiklan 3 kohdassa vahvistettuun yhteisrahoitukseen sovellettavien enimmäismäärien käytöstä huolimatta. Asianomaisen jäsenvaltion olisi myös annettava viittaus asiaankuuluvaan neuvoston päätökseen tai muuhun säädökseen, jonka perusteella jäsenvaltio on oikeutettu poikkeukseen. Komissiolla olisi oltava pyynnön jättämisestä kohtuullisesti aikaa tarkistaa annettujen tietojen oikeellisuus ja vastustaa pyyntöä. Jotta poikkeus olisi tehokas ja toimiva, olisi siihen sisällytettävä oletus, jonka mukaan jäsenvaltion pyyntö on perusteltu, jos komissio ei esitä vastaväitteitä. Jos komissio vastustaa jäsenvaltion pyyntöä, sen olisi tehtävä siitä päätös ja perusteltava se.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) Tämän asetuksen nojalla välimaksujen väliaikaista korotusta saavien jäsenvaltioiden saataville asetettujen korotettujen määrien käytön asianmukainen seuranta on varmistettava.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Sen ajanjakson loputtua, jona rahoitustuki on ollut saatavilla, 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehtyjen arviointien tuloksista voi muun muassa käydä ilmi tarve tarkastella, vaikeuttaako kansallisen yhteisrahoituksen alentaminen merkittävällä tavalla alun perin asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Tällainen arviointi voi johtaa toimintaohjelman tarkistamiseen.

(13) Sen ajanjakson loputtua, jona rahoitustuki on ollut saatavilla, 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehdyt arvioinnit voivat muun muassa osoittaa tarpeen tarkastella, vaikeuttaako kansallisen yhteisrahoituksen alentaminen merkittävällä tavalla alun perin asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Tällainen arviointi voi johtaa toimintaohjelman tarkistamiseen.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Sen vuoksi Euroopan kalatalousrahastosta 27 päivänä heinäkuuta 2006 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1198/2006 olisi muutettava.

Poistetaan.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Koska kansainvälisiin finanssimarkkinoihin vaikuttava ennennäkemätön kriisi ja talouden laskusuhdanne, jotka ovat vakavalla tavalla vahingoittaneet useiden jäsenvaltioiden rahoitusvakautta, edellyttävät nopeaa toimintaa koko talouteen kohdistuvien vaikutusten torjumiseksi, tämän asetuksen olisi tultava voimaan mahdollisimman nopeasti, ja sitä olisi sovellettava takautuvasti ajanjaksoihin, joina jäsenvaltiot saivat rahoitustukea unionilta tai muilta euroalueen jäsenmailta rahoitusvakauteensa kohdistuneiden vakavien vaikeuksien vuoksi,

(15) Koska kansainvälisiin finanssimarkkinoihin vaikuttava ennennäkemätön kriisi ja talouden laskusuhdanne, jotka ovat vakavalla tavalla vahingoittaneet useiden jäsenvaltioiden rahoitusvakautta, edellyttävät nopeaa toimintaa koko talouteen kohdistuvien vaikutusten torjumiseksi, tämän asetuksen olisi tultava voimaan mahdollisimman nopeasti. Asianomaisen jäsenvaltion poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi sitä olisi sovellettava takautuvasti alkaen sitä pyytäneen jäsenvaltion tilanteesta riippuen joko varainhoitovuodesta 2010 tai päivästä, jona rahoitustuki asetettiin saataville, ajanjaksoihin, joina jäsenvaltiot saivat rahoitustukea unionilta tai muilta euroalueen jäsenmailta rahoitusvakauteensa kohdistuneiden vakavien vaikeuksien vuoksi,

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a) Jos välimaksujen väliaikaista korotusta on kaavailtu, sitä olisi myös tarkasteltava kaikkia jäsenvaltioita koskevien talousarviorajoitusten yhteydessä, ja nämä rajoitteet olisi otettava asianmukaisesti huomioon Euroopan unionin yleisessä talousarviossa. Lisäksi sen soveltamista olisi rajoitettava ajallisesti, koska mekanismin pääasiallinen tarkoitus on puuttua tiettyihin nykyisiin ongelmiin. Sen vuoksi mekanismin soveltaminen olisi aloitettava 1 päivänä tammikuuta 2010, ja sen kesto olisi rajoitettava 31 päivään joulukuuta 2013.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 b) Sen vuoksi Euroopan kalatalousrahastosta 27 päivänä heinäkuuta 2006 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1198/20061 olisi muutettava.

 

______________

 

1EUVL L 223, 15.8.2006, s. 1.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 1198/2006

76 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Edellä olevan 3 kohdan soveltamisesta johtuvat korotetut välimaksut on asetettava mahdollisimman pian hallintoviranomaisen saataville, ja niitä on käytettävä ainoastaan toimintaohjelman toteuttamiseen liittyviin maksuihin.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 1198/2006

76 artikla – 3 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b. Jäsenvaltioiden on 67 artiklan 1 kohdan mukaisten vuosikertomusten yhteydessä toimitettava komissiolle asianmukaiset tiedot 76 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun poikkeuksen käytöstä ja osoitettava, miten tuen korotetut määrät ovat osaltaan edistäneet kilpailukykyä, kasvua ja työllisyyttä asianomaisessa jäsenvaltiossa. Komissio ottaa nämä tiedot huomioon laatiessaan 68 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua vuosikertomusta.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 1198/2006

77 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 53 artiklan 3 kohdassa säädetään, loppumaksuja voidaan jäsenvaltion pyynnöstä korottaa siten, että ne ovat 10 prosenttiyksikköä suuremmat kuin kullekin toimintalinjalle vahvistettu yhteisrahoitusosuus, jota sovelletaan kussakin sellaisessa todennetussa menoilmoituksessa hiljattain ilmoitettuun tukikelpoisten julkisten menojen määrään, joka jätettiin ajanjaksona, jona jäsenvaltio täyttää jonkin seuraavista edellytyksistä:

2. Poiketen siitä, mitä 53 artiklan 3 kohdassa säädetään, loppumaksuja korotetaan jäsenvaltion pyynnöstä siten, että ne ovat 10 prosenttiyksikköä suuremmat kuin kullekin toimintalinjalle vahvistettu korkeintaan sadan prosentin yhteisrahoitusosuus, jota sovelletaan kussakin sellaisessa todennetussa menoilmoituksessa hiljattain ilmoitettuun tukikelpoisten julkisten menojen määrään, joka jätettiin ajanjaksona, jona jäsenvaltio täyttää jonkin 76 artiklan 3 kohdan a–c alakohdassa tarkoitetuista edellytyksistä.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 1198/2006

77 artikla – 2 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(a) sen saataville on asetettu rahoitustukea Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 407/2010 nojalla tai muut euroalueen jäsenvaltiot ovat asettaneet sen saataville rahoitustukea ennen tämän asetuksen voimaantuloa;

Poistetaan.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 1198/2006

77 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(b) sen saataville on asetettu keskipitkän ajan rahoitustukea neuvoston asetuksen (EY) N:o 332/2002 mukaisesti;

Poistetaan.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 1198/2006

77 artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(c) sen saataville on asetettu rahoitustukea 11 päivänä heinäkuuta 2011 allekirjoitetun Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 1198/2006

77 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Sen estämättä, mitä 76 artiklan 3 kohdassa ja 77 artiklan 2 kohdassa säädetään, välimaksuina ja loppumaksuina maksettu unionin rahoitusosuus ei saa olla suurempi kuin julkinen rahoitusosuus ja kullekin toimintalinjalle ja tavoitteelle rahastoista myönnetyn tuen enimmäismäärä, joka vahvistetaan toimintaohjelman hyväksymistä koskevassa komission päätöksessä.".

1. Sen estämättä, mitä 76 artiklan 3 kohdassa ja 77 artiklan 2 kohdassa säädetään, välimaksuina ja loppumaksuina maksettu unionin rahoitusosuus ei saa olla suurempi kuin julkinen rahoitusosuus ja kullekin toimintalinjalle ja tavoitteelle rahastoista myönnetyn tuen enimmäismäärä, joka vahvistetaan toimintaohjelman hyväksymistä koskevassa komission päätöksessä.".

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 1198/2006

77 a artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Komissio myöntää edellä 76 artiklan 3 kohdassa ja 77 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun poikkeuksen sellaisen jäsenvaltion kirjallisesta pyynnöstä, joka täyttää jonkin 76 artiklan 3 kohdan a–c alakohdassa tarkoitetuista edellytyksistä. Pyyntö on toimitettava kahden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta tai kahden kuukauden kuluessa päivästä, jona jäsenvaltio täyttää jonkin 76 artiklan 3 kohdan a–c alakohdassa säädetyistä edellytyksistä.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 1198/2006

77 a artikla – 1 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b. Jäsenvaltion on perusteltava komissiolle toimittamassaan pyynnössä 76 artiklan 3 kohdassa ja 77 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun poikkeuksen välttämättömyys toimittamalla tiedot, joiden perusteella voidaan vahvistaa, että

 

(a) makrotaloudellista ja julkistaloudellista tilannetta koskevien tietojen perusteella kansalliseen rahoitukseen vaadittuja varoja ei ole saatavilla

 

(b) 76 artiklan 3 kohdassa ja 77 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu maksujen korotus on tarpeen toimintaohjelmien toteuttamisen jatkamisen turvaamiseksi

 

(c) ongelmat jatkuvat, vaikka käytetään 53 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja yhteisrahoitusosuuksiin sovellettavia enimmäismääriä

 

(d) se täyttää jonkin 76 artiklan 3 kohdan a–c alakohdassa tarkoitetuista edellytyksistä, mikä on perusteltu viittauksella asiaankuuluvaan neuvoston päätökseen tai muuhun säädökseen, sekä tosiasiallinen päivämäärä, jona rahoitustuki asetettiin jäsenvaltion saataville.

 

Komissio tarkistaa, että toimitetut tiedot oikeuttavat poikkeuksen myöntämiseen. Komissio esittää kyseisiä tietoja koskevan vastaväitteen 30 päivän kuluessa pyynnön toimituspäivästä. Jos komissio päättää vastustaa jäsenvaltion pyyntöä, se tekee asiasta päätöksen ja perustelee sen.

 

Jos komissio ei vastusta jäsenvaltion pyyntöä, sen katsotaan olevan perusteltu.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 1198/2006

77 a artikla – 1 c kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c. Jäsenvaltion pyynnössä on myös eriteltävä 76 artiklan 3 kohdassa ja 77 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun poikkeuksen aiottu käyttö ja annettava tietoja suunnitelluista täydentävistä toimenpiteistä varojen keskittämiseksi kilpailukykyyn, kasvuun ja työllisyyteen sekä tarvittaessa toimintaohjelmien muutoksesta.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 1198/2006

77 a artikla – 1 d kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 d. Edellä 76 artiklan 3 kohdassa ja 77 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua poikkeusta ei sovelleta 31 päivän joulukuuta 2013 jälkeen toimitettuihin menoilmoituksiin.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sitä sovelletaan kuitenkin takautuvasti seuraaviin jäsenvaltioihin siitä hetkestä alkaen, jona rahoitustuki asetettiin niiden saataville:

Sitä sovelletaan kuitenkin takautuvasti seuraaviin jäsenvaltioihin: Irlantiin, Kreikkaan ja Portugaliin päivästä, jona rahoitustuki asetettiin näiden jäsenvaltioiden saataville 76 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja Unkariin, Latviaan ja Romaniaan 1 päivästä tammikuuta 2010.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) Irlanti 10 päivästä joulukuuta 2010;

Poistetaan.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) Kreikka 11 päivästä toukokuuta 2010;

Poistetaan.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) Latvia 23 päivästä tammikuuta 2009;

Poistetaan.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) Unkari 5 päivästä marraskuuta 2008;

Poistetaan.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) Portugali 24 päivästä toukokuuta 2011;

Poistetaan.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f) Romania 11 päivästä toukokuuta 2009.

Poistetaan.

(1)

EUVL C ..., ..., s. ...

(2)

EYVL C ..., ..., s. ...


PERUSTELUT

Komission ehdotus

Euroopan komissio myöntää, että finanssi- ja talouskriisin hellittämättömyys lisää kansallisiin rahoitusvaroihin kohdistuvaa painetta. Tässä yhteydessä se katsoo, että koheesio-ohjelmien sujuva toteutus on tärkeä väline, jolla talouselämään saadaan ohjattua varoja. Budjettirajoituksista johtuvat likviditeettiongelmat vaikeuttavat kuitenkin ohjelmien toteutusta erityisesti maissa, joihin kriisi on vaikuttanut eniten.

Jotta varmistetaan, että nämä jäsenvaltiot jatkavat Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) ohjelmien konkreettista toteutusta ja jakavat varoja hankkeisiin, komission ehdotuksessa on säännöksiä, joiden nojalla komissio voi korottaa näille maille maksettavia maksuja niin kauan kuin ne kuuluvat tukimekanismien piiriin. Konkreettisesti se ehdottaa, että sovelletaan 10 prosenttiyksikön suuruista lisämaksua ohjelmien toimintalinjoille vahvistettuihin yhteisrahoitusosuuksiin, joita sovelletaan kyseisenä aikana ilmoitettuihin hiljattain todennettuihin menoihin.

Lisäyksen soveltamisen jälkeen ohjelman yhteisrahoitusosuus ei saa olla yli 10 prosenttiyksikköä suurempi kuin EKTR-asetuksen 53 artiklan 3 kohdassa säädetyt enimmäismäärät (75 prosenttia tukikelpoisille alueille ja 50 prosenttia ei-tukikelpoisille alueille lähentymistavoitteen nojalla).

Tähän ei tarvita lisärahoitusta budjetissa, sillä EKTR:stä näille maille ja ohjelmille kyseisenä ajanjaksona myönnettävä kokonaisrahoitus ei muutu.

Esittelijän kanta

Talous- ja rahoituskriisi on ilmennyt ja ilmenee edelleenkin eri tavoin eri jäsenvaltioissa.

Varsinkin viime vuosikymmenen aikana yhdentymisprosessin suunnan määrittäneet tärkeimmät politiikat ja toimintalinjat ovat johtaneet erojen ja epätasapainojen korostumiseen EU:ssa. Nämä erot ovat ilmenneet monin eri tavoin. Yksi niistä on mahdollisuus saada unionin varoja ja käyttää niitä.

Vaaditut kansalliset ponnistelut ovat jo pitkään rinnan vakaussopimusta verukkeena käyttäen asetettujen julkisten investointien rajoitusten kanssa vaarantaneet unionin varojen täysimääräisen käytön taloudellisesti heikommissa maissa, jotka tarvitsevat varoja eniten. Tällä tavoin itse koheesiotavoite vaarantuu.

Niin sanotut rahoitustukiohjelmat, erityisesti IMF:n, EKP:n ja komission tuoreimmat ohjelmat, ovat pahentaneet tätä tilannetta huomattavasti. Näissä ohjelmissa asetetut poliittiset vaihtoehdot johtavat tuen kohteena olevat maat ja niiden kansalaiset dramaattiseen ja syvään taloudelliseen lamaan, joka tuhoaa suurelta osin niiden taloudellisen ja sosiaalisen rakenteen ja vaikuttaa sekä yksityiseen investointikapasiteettiin (erityisesti pk-yritysten) että julkisiin investointeihin, jotka ovat joissakin tapauksissa laskeneet historiallisesti matalimmalle tasolle.

Kalastuksesta eniten riippuvaiset rannikkoyhteisöt eivät ole säästyneet näiltä yleisiltä seurauksilta. Niiden tapauksessa nämä seuraukset yhdistyvät vuosien laskusuhdanteeseen ja rakennemuutokseen, jotka johtuvat alalla tapahtuneesta erityisestä kehityksestä.

Näin ollen komission ehdotus lisätä unionin tukea suurimmissa vaikeuksissa oleville maille ja samanaikainen rahoituksen käyttöön tarvittavien kansallisten ponnistelujen vähentäminen on ollut jo pitkään tarpeen ja tulee valitettavan myöhään.

Kuten EKTR:n toteuttamista koskevassa kolmannessa vuosikertomuksessa (2009) todetaan, EKTR:n tapauksessa "kansalliset säästötoimet rajoittivat kansallista yhteisrahoitusta" ja "luottokriisi vaikutti eniten yksityisiin tuensaajiin", mikä johti saatavilla olevan rahoituksen alhaiseen käyttöön. Tässä samassa kertomuksessa komissio toteaa, että se "auttaa jäsenvaltioita ohjelmien toteutuksessa parantamalla toimenpiteiden suunnittelua", ja viittaa myös mahdollisuuteen käyttää uusia rahoitusjärjestelyjä tarkoituksenaan EKTR:n parempi käyttö. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota siihen järjettömään seikkaan, että suurin osa määrärahoista on osoitettu alusten romuttamiseen, mikä ei ole millään tavoin tukenut taloudellisen toiminnan kasvua vaan pikemminkin päinvastoin.

Komission ehdotus on tervetullut vaikka tuleekin myöhässä. Koska se on hyväksyttävä pikaisesti, esittelijä ehdottaa sen hyväksymistä ensimmäisessä käsittelyssä komission ehdotuksen mukaisena sen joistakin rajoituksista huolimatta. Esittelijä ei kuitenkaan voi olla esittämättä joitakin huomautuksia ja suosituksia, jotka hän toivoo komission ottavan huomioon:

–    Komission on arvioitava, missä määrin tällä "muutoksella annetaan asianomaisille jäsenvaltioille tarvittavat varat hankkeiden tukemiseen ja talouden elvyttämiseen". On pantava merkille, että niin sanottujen tukiohjelmien asettamat investointirajoitukset voivat jopa uusissa olosuhteissa vaikeuttaa edelleenkin vaadittujen kansallisten ponnistelujen käyttöönottoa (15 prosenttia tukikelpoisille alueille ja 40 prosenttia ei‑tukikelpoisille alueille lähentymistavoitteen nojalla). Komission on näin ollen tarkasteltava sekä näiden investointirajoitusten poistamista että mahdollisuutta vähentää lisää kansallista yhteisrahoitusta.

–    On korostettava, että komission ehdotuksessa ei lisätä kaikkien vaikeuksissa olevien jäsenvaltioiden käytössä olevia määrärahoja. Kansallisten ponnistelujen vähentämisen käytännön tuloksena on, että suhteellisesti alhaisempi kokonaismäärä määrärahoja ohjataan investointeihin alalle. Investointien avaamat kasvunäkymät ovat tällä tavoin alhaisemmat. Koheesioperiaate joutuu jälleen kyseenalaiseksi, minkä vuoksi komission on harkittava mahdollisuutta lisätä näiden maiden käytössä olevia määrärahoja. Lisäksi julkisten tilien alijäämän tarkastamista ja hyväksymistä koskevissa säännöissä olisi erotettava investointikustannukset muista julkisista kustannuksista, ja investointikustannuksia ei pitäisi ottaa huomioon, jottei tätä julkisen talouden vakauttamista asetettaisi taloudellisen kasvun edelle, sillä ilman kasvua vakauttamisesta tulee mahdotonta keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä.

–    EKTR:n määrärahojen käytön lisäämistä jäsenvaltioissa helpottavien toimenpiteiden lisäksi tarvitaan EKTR:n painopisteiden uudelleen suuntaamista pääasiassa tuotannollisen toiminnan tukemiseen (laivastojen uudistaminen ja nykyaikaistaminen vahvistamalla niiden kestävyyttä, kalastusvälineiden valikoivuuden parantaminen, moottoreiden korvaaminen jne.) ja rannikkoyhteisöjen kehittämiseen.

–    Toinen tärkeä EU:n rahoitusväline kalastusalalla, yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kansainvälisen merioikeuden alaa koskevista yhteisön rahoitustoimenpiteistä annettu asetus (EY) N:o 861/2006, ei ole tämän komission ehdotuksen kohteena. Tässä asetuksessa vahvistetaan rahoitus tärkeillä aloilla – kansainväliset suhteet, hallinto, tietojenkeruu ja tieteelliset lausunnot ja YKP:n täytäntöönpano – joilla kansallista yhteisrahoitusta koskevat vaikeudet ovat myös havaittavissa. Jotkin näistä aloista ovat ratkaisevia tietoon perustuvalle kalavarojen kestävälle hoidolle. Kun otetaan huomioon, että unionin yhteisrahoituksen prosenttiosuudet ovat yleensä suhteellisen alhaisia (yleensä korkeintaan 50 prosenttia), ei voida ymmärtää, miksi tämä asetus ei sisälly komission nyt esittämään ehdotukseen.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan kalatalousrahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1198/2006 muuttaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2011)0484 – C7-0219/2011 – 2011/0212(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

1.8.2011

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

13.9.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

13.9.2011

CONT

13.9.2011

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

8.9.2011

CONT

22.9.2011

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

João Ferreira

26.9.2011

 

 

 

Valiokuntakäsittely

10.10.2011

23.11.2011

 

 

Hyväksytty (pvä)

20.12.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Carl Haglund, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jean-Paul Besset, Chris Davies, Raül Romeva i Rueda, Antolín Sánchez Presedo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Giovanni La Via

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

21.12.2011

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö