Procedūra : 2011/0212(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0447/2011

Pateikti tekstai :

A7-0447/2011

Debatai :

PV 13/03/2012 - 18
CRE 13/03/2012 - 18

Balsavimas :

PV 14/03/2012 - 9.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0074

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 638kWORD 223k
21.12.2011
PE 475.789v02-00 A7-0447/2012

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų finansų valdymo nuostatų, taikytinų tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo

(COM(2011) 0484 – C7‑0219/2011 – 2011/0212(COD))

Žuvininkystės komitetas

Pranešėjas: João Ferreira

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų finansų valdymo nuostatų, taikytinų tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo

(COM(2011) 0484 – C7‑0219/2011 – 2011/0212(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011) 0484),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0219/2011),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2011 m. spalio 27 d. nuomonę(1),

–   atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę(2),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A7-0447/2011),

1.  priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) tokia finansinė parama suteikta Vengrijai, Latvijai ir Rumunijai 2009 m. lapkričio 4 d. Tarybos sprendimu 2009/102/EB, 2009 m. sausio 20 d. Tarybos sprendimu 2009/290/EB ir 2009 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimu 2009/459/EB;

(8) tokia finansinė parama suteikta Vengrijai, Latvijai ir Rumunijai 2009 m. lapkričio 4 d. Tarybos sprendimu 2009/102/EB, 2009 m. sausio 20 d. Tarybos sprendimu 2009/290/EB ir 2009 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimu 2009/459/EB;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) pagal reglamentus (ES) Nr. 407/2010 ir (EB) Nr. 332/2002 galimos paramos laikotarpis nustatomas atitinkamuose Tarybos įgyvendinimo sprendimuose. Tarybos sprendimas, kuriuo parama suteikta Vengrijai, nustojo galioti 2010 m. lapkričio 4 d.;

(9) laikotarpis, kuriuo Airija, Latvija, Portugalija, Rumunija ir Vengrija gali gauti paramą, nustatytas atitinkamuose Tarybos įgyvendinimo sprendimuose. Paramos Vengrijai laikotarpis baigėsi 2010 m. lapkričio 4 d.;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a) laikotarpis, kuriuo Graikija gali gauti finansinę paramą pagal Kreditorių susitarimą ir Susitarimą dėl paskolos, yra skirtingas, atsižvelgiant į kiekvieną šiose priemonėse dalyvaujančią valstybę narę. Šio reglamento tikslais būtina, kad valstybė narė, pateikdama prašymą pasinaudoti nukrypti leidžiančia nuostata pagal šį reglamentą, savo prašyme aiškiai nurodytų datą, kada, jos nuomone, pagrįstai reikėtų pradėti tai valstybei narei taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą pagal šį reglamentą;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) 2011 m. liepos 11 d. septyniolikos euro zonos valstybių narių finansų ministrai pasirašė Europos stabilumo mechanizmo kūrimo sutartį. Numatoma, kad iki 2013 m. Europos stabilumo mechanizmui bus perduotos dabartinės Europos finansinio stabilumo fondo ir Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonės užduotys;

(10) 2011 m. liepos 11 d. septyniolikos euro zonos valstybių narių finansų ministrai pasirašė Europos stabilumo mechanizmo kūrimo sutartį. Pagal šią sutartį, sudarytą priėmus 2011 m. kovo 25 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimą, iki 2013 m. Europos stabilumo mechanizmui bus perduotos dabartinės Europos finansinio stabilumo fondo ir Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonės užduotys. Todėl šiame reglamente jau reikėtų atsižvelgti į būsimą mechanizmą;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a) savo 2011 m. birželio 23 ir 24 d. išvadose Europos Vadovų Taryba pritarė Komisijos ketinimui didinti sąveiką tarp Graikijai skirtos paskolų programos ir Sąjungos fondų ir parėmė pastangas didinti Graikijos pajėgumą panaudoti Sąjungos lėšas, kad būtų skatinamas ekonomikos augimas ir užimtumas, dėmesį nukreipiant į konkurencingumo didinimą ir darbo vietų kūrimą. Be to, ji palankiai įvertino ir parėmė tai, kad Komisija kartu su valstybėmis narėmis parengė išsamią techninės paramos Graikijai programą. Šiuo reglamentu prisidedama prie šių sąveikos stiprinimo pastangų;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) siekiant palengvinti Sąjungos finansavimo valdymą, padėti spartinti investicijas valstybėse narėse ir regionuose ir didinti ekonomikos finansavimo galimybes, būtina leisti tarpinius mokėjimus iš Europos žuvininkystės fondo padidinti suma, kuri atitiktų kiekvienos prioritetinės krypties esamos bendro finansavimo normos padidinimą dešimčia procentinių valstybėms narėms, kurios patiria didelių finansinio stabilumo sunkumų;

(11) siekiant palengvinti Sąjungos finansavimo valdymą, padėti spartinti investicijas valstybėse narėse ir regionuose ir didinti ekonomikos finansavimo galimybes, būtina leisti pagrįstais atvejais, laikinai ir nedarant poveikio 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui tarpinius mokėjimus iš Europos žuvininkystės fondo padidinti suma, kuri atitiktų kiekvienos prioritetinės krypties esamos bendro finansavimo normos padidinimą dešimčia procentinių punktų, valstybėms narėms, kurios patiria didelių finansinio stabilumo sunkumų ir paprašė pasinaudoti šia priemone, atitinkamai sumažinant nacionalinį įnašą. Atsižvelgiant į laikiną padidinimo pobūdį ir siekiant išlaikyti pirmines bendro finansavimo normas, kuriomis remiantis būtų apskaičiuojamos laikinai padidintos sumos, dėl mechanizmo taikymo atsiradę pokyčiai neturėtų būti atspindėti į veiksmų programas įtrauktame finansiniame plane. Tačiau turėtų būti suteikta galimybė veiksmų programą atnaujinti siekiant sutelkti lėšas konkurencingumo, ekonomikos augimo ir užimtumo sritims ir suderinti jų tikslinius rodiklius ir tikslus su galimo viso finansavimo sumažinimu;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a) valstybė narė, pateikdama Komisijai prašymą pasinaudoti nukrypti leidžiančia nuostata pagal šį reglamentą, turėtų savo prašyme aiškiai nurodyti datą, nuo kurios, valstybės narės manymu, pagrįsta taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą. Atitinkama valstybė narė savo prašyme turėtų pateikti visą informaciją, reikalingą, kad Komisija galėtų pagal valstybės narės makroekonominės ir fiskalinės padėties duomenis nustatyti, jog nėra išteklių nacionaliniam įnašui finansuoti. Ji taip pat turėtų įrodyti, kad su nukrypti leidžiančios nuostatos taikymu susijęs mokėjimų padidinimas būtinas siekiant užtikrinti veiksmų programų įgyvendinimo tęstinumą ir kad lėšų panaudojimo pajėgumo problemos neišsprendžiamos net jei naudojamos didžiausios 53 straipsnio 3 dalyje numatytos bendro finansavimo normoms taikomos viršutinės ribos. Atitinkama valstybė narė taip pat turėtų pateikti nuorodą į atitinkamą Tarybos sprendimą arba kitą teisės aktą, pagal kurį ta valstybė narė atitinka nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo reikalavimus. Būtina suteikti Komisijai tinkamos trukmės laikotarpį nuo prašymo pateikimo dienos, kad Komisija galėtų patikrinti, ar pateikta informacija yra teisinga, ir pareikšti prieštaravimą. Tam, kad nukrypti leidžianti nuostata būtų veiksminga ir veiktų, būtina numatyti prielaidą, kad valstybės narės prašymas pagrįstas, jei Komisija nepareiškia prieštaravimo. Jei Komisija pareiškia prieštaravimą dėl valstybės narės prašymo, Komisija turėtų priimti atitinkamą sprendimą ir nurodyti priežastis;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a) būtina užtikrinti, kad būtų tinkamai teikiamos ataskaitos dėl to, kaip naudojamos padidintos sumos, kurias gali gauti laikinu tarpinių mokėjimų padidinimu pagal šį reglamentą besinaudojančios valstybės narės;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) pasibaigus finansinės paramos teikimo laikotarpiui, remiantis pagal 18 straipsnio 2 dalies nuostatas atliktų vertinimų rezultatais gali paaiškėti, kad, be kita ko, būtina įvertinti, ar dėl sumažėjusios nacionalinės bendro finansavimo dalies nebus iš esmės nukrypta nuo pirminių tikslų. Atlikus tokį vertinimą veiksmų programa gali būti persvarstyta;

(13) pasibaigus finansinės paramos teikimo laikotarpiui, pagal 18 straipsnio 2 dalies nuostatas atliekant vertinimus gali prireikti įvertinti, be kita ko, ar dėl sumažėjusios nacionalinės bendro finansavimo dalies nebus iš esmės nukrypta nuo pirminių tikslų. Atlikus tokį vertinimą veiksmų programa gali būti persvarstyta;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) todėl 2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

Išbraukta.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) kadangi dėl beprecedentės krizės, darančios neigiamą poveikį tarptautinėms finansų rinkoms, ir dėl ekonomikos nuosmukio, kuris gerokai pakenkė kelių valstybių narių finansiniam stabilumui, reikia imtis skubių veiksmų, kad būtų neutralizuotas poveikis visai ekonomikai, šis reglamentas turėtų įsigalioti kuo greičiau ir turėtų būti taikomas atgaline data laikotarpiams, kuriais valstybės narės gavo Sąjungos arba kitų euro zonos valstybių narių finansinę paramą dideliems savo finansinio stabilumo sunkumams įveikti,

(15) kadangi dėl beprecedentės krizės, darančios neigiamą poveikį tarptautinėms finansų rinkoms, ir dėl ekonomikos nuosmukio, kuris gerokai pakenkė kelių valstybių narių finansiniam stabilumui, reikia imtis skubių veiksmų, kad būtų neutralizuotas poveikis visai ekonomikai, šis reglamentas turėtų įsigalioti kuo greičiau. Atsižvelgiant į išimtines aplinkybes, kuriose yra atitinkamos valstybės narės, reglamentas turėtų būti taikomas atgaline data, pradedant nuo 2010 biudžetinių metų arba nuo tos dienos, kurią buvo galima gauti finansinę paramą, atsižvelgiant į prašančios valstybės narės padėtį, ir taikomas laikotarpiams, kuriais valstybės narės gavo Sąjungos arba kitų euro zonos valstybių narių finansinę paramą dideliems savo finansinio stabilumo sunkumams įveikti;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a) jei numatomas laikinas tarpinių mokėjimų padidinimas, šį laikiną padidinimą reikėtų svarstyti atsižvelgiant ir į visoms valstybėms narėms aktualius biudžeto apribojimus, o šie biudžeto apribojimai turėtų būti tinkamai atspindėti Europos Sąjungos bendrajame biudžete. Be to, kadangi pagrindinis šio mechanizmo tikslas yra įveikti konkrečius esamus sunkumus, jo taikymas turėtų būti ribotas laiko atžvilgiu. Todėl mechanizmą reikėtų pradėti taikyti 2010 m. sausio 1 d., o jo taikymo trukmės pabaiga turėtų būti 2013 m. gruodžio 31 d.;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15b) todėl 2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006, kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos dėl Europos žuvininkystės fondo1 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

 

______________

 

1 OL L 223, 2006 8 15, p. 1.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Reglamentas (EB) Nr. 1198/2006

76 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Galimybė panaudoti taikant 3 dalį padidintus tarpinius mokėjimus per kuo trumpesnį laikotarpį suteikiama valdymo institucijai ir jie naudojami tik mokėjimams įgyvendinant veiksmų programą vykdyti.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Reglamentas (EB) Nr. 1198/2006

76 straipsnio 3 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b. Teikdamos metines ataskaitas pagal 67 straipsnio 1 dalį valstybės narės suteikia Komisijai tinkamos informacijos apie 76 straipsnio 3 dalyje nurodytos nukrypti leidžiančios nuostatos naudojimą, iš kurios matyti, kaip padidinta paramos suma atitinkamoje valstybėje narėje buvo naudinga skatinant konkurencingumą, ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Į šią informaciją Komisija atsižvelgia rengdama 68 straipsnio 1 dalyje numatytą metinę ataskaitą.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Reglamentas (EB) Nr. 1198/2006

77 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 53 straipsnio 3 dalies, valstybės narės prašymu galutinio likučio mokėjimai gali būti padidinti suma, atitinkančia kiekvienos prioritetinės krypties esamos bendro finansavimo normos padidinimą dešimčia procentinių punktų, kuri turi būti taikoma reikalavimus atitinkančių viešųjų išlaidų sumai, naujai deklaruotai kiekvienoje patvirtintoje išlaidų ataskaitoje, pateiktoje laikotarpiu, kuriuo valstybė narė atitinka vieną iš šių sąlygų:

2. Nukrypstant nuo 53 straipsnio 3 dalies, valstybės narės prašymu galutinio likučio mokėjimai padidinami suma, atitinkančia kiekvienos prioritetinės krypties taikytinos bendro finansavimo normos padidinimą dešimčia procentinių punktų (neviršijant 100 proc.), kuri turi būti taikoma reikalavimus atitinkančių viešųjų išlaidų sumai, naujai deklaruotai kiekvienoje patvirtintoje išlaidų ataskaitoje, pateiktoje laikotarpiu, kuriuo valstybė narė atitinka vieną iš 76 straipsnio 3 dalies a–c punktuose nurodytų sąlygų.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Reglamentas (EB) Nr. 1198/2006

77 straipsnio 2 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) finansinė parama jai teikiama pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 407/2010, kuriuo nustatoma Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonė, arba teikiama kitų euro zonos valstybių narių prieš įsigaliojant tam reglamentui;

Išbraukta.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Reglamentas (EB) Nr. 1198/2006

77 straipsnio 2 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) vidutinės trukmės finansinė parama jai teikiama pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 332/2002;

Išbraukta.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Reglamentas (EB) Nr. 1198/2006

77 straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) finansinė parama jai teikiama pagal 2011 m. liepos 11 d. pasirašytą Europos stabilumo mechanizmo kūrimo sutartį.

Išbraukta.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

Reglamentas (EB) Nr. 1198/2006

77 a straipsnio (naujo) 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Neatsižvelgiant į 76 straipsnio 3 dalį ir 77 straipsnio 2 dalį, Sąjungos įnašas tarpiniais mokėjimais ir galutinio likučio mokėjimais neviršija valstybės finansinio įnašo ir didžiausios fondų paramos sumos kiekvienai prioritetinei krypčiai ir tikslui, kaip nustatyta veiksmų programą patvirtinančiame Komisijos sprendime.

1. Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

Reglamentas (EB) Nr. 1198/2006

77 a straipsnio (naujo) 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Komisija suteikia leidimą taikyti 76 straipsnio 3 dalyje ir 77 straipsnio 2 dalyje nurodytą nukrypti leidžiančią nuostatą valstybei narei pateikus raštišką prašymą, jei ta valstybė narė įvykdo vieną iš 76 straipsnio 3 dalies a–c punktuose nurodytų sąlygų. Prašymas pateikiamas per du mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kurią valstybė narė įvykdo vieną iš 76 straipsnio 3 dalies a–c punktuose nurodytų sąlygų.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

Reglamentas (EB) Nr. 1198/2006

77 a straipsnio (naujo) 1 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Komisijai pateiktame prašyme valstybė narė pagrindžia 76 straipsnio 3 dalyje ir 77 straipsnio 2 dalyje nurodytos nukrypti leidžiančios nuostatos būtinybę pateikdama informaciją, reikalingą nustatant:

 

a) kad nėra išteklių nacionaliniam įnašui finansuoti pagal jos makroekonominės ir fiskalinės padėties duomenis;

 

b) kad padidinti mokėjimus, kaip nurodyta 76 straipsnio 3 dalyje ir 77 straipsnio 2 dalyje, reikia siekiant užtikrinti veiksmų programų įgyvendinimo tęstinumą;

 

c) kad problemos neišsprendžiamos net jei naudojamos didžiausios 53 straipsnio 3 dalyje numatytos bendro finansavimo normoms taikomos viršutinės ribos;

 

d) kad tenkinama viena iš sąlygų, nurodytų 76 straipsnio 3 dalies a–c punktuose, pagrindžiant tai nuoroda į Tarybos sprendimą arba kitą teisės aktą ir nurodant konkrečią datą, nuo kurios valstybė narė galėjo gauti finansinę paramą.

 

Komisija patikrina, ar pateikta informacija pagrindžia leidimą taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą. Per 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos Komisija pareiškia prieštaravimus dėl minėtos informacijos. Jei Komisija nusprendžia pareikšti prieštaravimą dėl valstybės narės prašymo, Komisija priima atitinkamą sprendimą ir nurodo priežastis.

 

Jei Komisija nepareiškia prieštaravimo dėl valstybės narės prašymo, jis laikomas pagrįstu.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

Reglamentas (EB) Nr. 1198/2006

77 straipsnio (naujo) 1 c dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c. Be to, valstybės narės prašyme išsamiai aprašomas numatomas 76 straipsnio 3 dalyje ir 77 straipsnio 2 dalyje numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos naudojimas ir pateikiama informacija apie papildomas priemones, numatytas siekiant sutelkti lėšas konkurencingumo, ekonomikos augimo ir užimtumo sritims, be kita ko, jeigu reikia, iš dalies pakeičiant veiksmų programas.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

Reglamentas (EB) Nr. 1198/2006

77 d straipsnio (naujo) 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1d. 76 straipsnio 3 dalyje ir 77straipsnio 2 dalyje numatyta nukrypti leidžianti nuostata netaikoma po 2013 m. gruodžio 31 d. pateiktų išlaidų ataskaitų atžvilgiu.“

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tačiau toliau išvardytoms valstybėms narėms jis taikomas atgaline data nuo tada, kai joms buvo suteikta finansinė parama:

Tačiau toliau išvardytoms valstybėms narėms jis taikomas atgaline data: Airijai, Graikijai ir Portugalijai nuo tos dienos, kada šioms valstybėms narėms pagal 76 straipsnio 3 dalį buvo suteikta finansinė parama, o Latvijai, Rumunijai ir Vengrijai nuo 2010 m. sausio 1 d.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) Airijai – nuo 2010 m. gruodžio 10 d.;

Išbraukta.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) Graikijai – nuo 2010 m. gegužės 11 d.;

Išbraukta.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) Latvijai – nuo 2009 m. sausio 23 d.;

Išbraukta.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) Vengrijai – nuo 2008 m. lapkričio 5 d.;

Išbraukta.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) Portugalijai – nuo 2011 m. gegužės 24 d.;

Išbraukta.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) Rumunijai – nuo 2009 m. gegužės 11 d.;

Išbraukta.

(1)

OL C ..., ..., p. ...

(2)

OL C ..., ..., p. ...


AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymas

Europos Komisija pripažįsta, kad dėl užsitęsusios finansinės ir ekonominės krizės didėja spaudimas nacionaliniams finansiniams ištekliams. Manoma, kad šiomis aplinkybėmis labai svarbu sklandžiai įgyvendinti sanglaudos programas, kurios yra priemonė suteikti ekonomikai lėšų. Vis dėlto dažnai programas sunku įgyvendinti dėl likvidumo problemų, kurias lemia biudžeto suvaržymai, ypač valstybių narių, kurias krizė paveikė itin stipriai.

Siekiant užtikrinti, kad šios valstybės narės ir toliau vietoje įgyvendintų Europos žuvininkystės fondo (EŽF) programas ir mokėtų lėšas projektams, į šį Komisijos pasiūlymą įtrauktos nuostatos, kurios turėtų suteikti galimybę šioms šalims mokėti didesnes išmokas naudojimosi paramos priemonėmis laikotarpiu. Konkrečiai, padidinimo sumą siūloma apskaičiuoti programų prioritetinei krypčiai taikomas bendro finansavimo normas padidinus dešimčia procentinių punktų visoms minėtu laikotarpiu pateiktoms naujai patvirtintoms išlaidoms.

Taikant padidinimą programos bendro finansavimo norma negali daugiau kaip 10 procentinių punktų viršyti EŽF reglamento 53 straipsnio 3 dalyje nustatytų aukščiausių ribų (pagal konvergencijos tikslą 75 proc. reikalavimus atitinkantiems regionams ir 50 proc. reikalavimų neatitinkantiems regionams).

Šis padidinimas nesudarys papildomos finansinės naštos bendrajam biudžetui, nes bendra iš EŽF minėtu laikotarpiu atitinkamoms šalims ir programoms skirta finansinių asignavimų suma nesikeis.

Pranešėjo nuomonė

ES ekonominė ir finansinė krizė įvairiose valstybėse narėse reiškėsi ir tebesireiškia skirtingai.

Pagrindinės politinės priemonės ir gairės, kurios, ypač paskutiniuoju dešimtmečiu, nulėmė integracijos proceso kryptį, padidino skirtumus ir netolygumus ES. Esami skirtumai pasireiškia įvairiais lygmenimis. Vienas iš jų yra gebėjimas gauti Bendrijos lėšų ir jomis pasinaudoti.

Dėl reikalaujamo nacionalinio įnašo ir viešųjų investicijų apribojimų, kurie buvo nustatyti laikantis Stabilumo pakto, šalys, visų pirma ekonomiškai silpniausios, jau seniai negali iki galo pasinaudoti Bendrijos lėšomis, nors būtent joms jų labiausiai reikia. Tokiu būdu kenkiama sanglaudos tikslui.

Dėl vadinamųjų finansinės paramos programų, ypač naujausių, už kurias atsakingi TVF, ECB ir Europos Komisija, padėtis gerokai pablogėjo. Dėl šiose programose numatytų politinių priemonių šalys, kurios gauna paramą, ir jų gyventojai patirs rimtą ir didelį ekonominį nuosmukį, dėl kurio bus suardyta didelė jų ekonominės ir socialinės struktūros dalis ir paveiktas tiek privataus (visų pirma MVĮ), tiek viešojo sektoriaus gebėjimas investuoti – kai kuriais atvejais investicijų lygis žemesnis negu bet kada anksčiau.

Šios bendros padėties nepavyko išvengti ir labiausiai nuo žvejybos priklausomoms pakrančių bendruomenėms. Vis dėlto šiuo konkrečiu atveju bendrą padėtį dar pablogina nuosmukio metai ir struktūros irimas, vykęs dėl atitinkamos sektoriuje matomos raidos.

Taigi Komisijos pasiūlymas padidinti Bendrijos bendro finansavimo normą šalims, kurios turi didelių sunkumų, ir atitinkamai sumažinti nacionalinį įnašą, kurio reikia norint pasinaudoti fondų lėšomis, jau seniai būtinas ir, deja, teikiamas per vėlai.

Kalbant konkrečiai apie EŽF, trečiojoje metinėje Europos žuvininkystės fondo įgyvendinimo ataskaitoje (2009 m.) nurodoma, kad „pritaikius griežtas nacionalines taupymo priemones apribotas nacionalinis bendrasis finansavimas“ ir kad „privačius lėšų gavėjus labiausiai paveikė kreditavimo sąlygų sugriežtinimas“, todėl turimų lėšų panaudojimo lygis buvo žemas. Toje pačioje ataskaitoje Komisija nurodo, kad ji „padės valstybėms narėms skatinti programos įgyvendinimą ir šiuo tikslu sieks, kad būtų kuriamos geresnės priemonės“, taip pat nurodo, kad siekiant geriau panaudoti EŽF bus naudojami padėjėjai. Be to, reikia pažymėti absurdišką faktą, kad daugiausia asignavimų buvo skirta laivams išmontuoti, taigi visiškai nebuvo prisidėta prie ekonominės veiklos augimo, greičiau priešingai.

Komisijos pasiūlymas, nors ir pavėluotas, sveikintinas. Atsižvelgdamas į tai, kad jį reikia nedelsiant priimti, pranešėjas siūlo priimti šį pasiūlymą per pirmąjį svarstymą tokį, kokį pateikė Komisija, neatsižvelgiant į kai kuriuos trūkumus. Vis dėlto pranešėjas norėtų pateikti keletą pastabų ir rekomendacijų ir tikisi, kad Komisija deramai į jas atsižvelgs:

– Komisija turi įvertinti, kiek iš tikrųjų šia priemone atitinkamoms valstybėms narėms bus užtikrintos lėšos, reikalingos projektams ir ekonomikos gaivinimui remti. Reikia pažymėti, kad pagal vadinamąsias finansinės paramos programas nustatyti investavimo apribojimai, net naujomis sąlygomis, gali ir toliau trukdyti mobilizuoti reikalaujamą nacionalinį įnašą (pagal konvergencijos tikslą 15 proc. reikalavimus atitinkantiems regionams ir 40 proc. reikalavimų neatitinkantiems regionams). Taigi Komisija turės apsvarstyti, ar reikia pašalinti minėtuosius investavimo apribojimus, ar galbūt dar labiau sumažinti nacionalinę bendrojo finansavimo dalį.

– Reikia pabrėžti, kad pagal Komisijos pasiūlymą nedidinamas šalims, turinčioms sunkumų, numatytas biudžetas. Praktinis nacionalinio įnašo sumažinimo rezultatas bus tai, kad santykinai sumažės bendra investicijoms į šį sektorių skiriama suma. Todėl sumažės augimo perspektyvos, kurias atveria daromos investicijos. Taigi vėl kyla pavojus sanglaudos principui, todėl Komisija turės apsvarstyti galimybę padidinti šioms šalims skiriamas lėšas. Be to, pagal valstybės biudžeto deficito šalinimo taisykles reikės skirti su investicijomis susijusias išlaidas ir visas kitas valstybės išlaidais. Siekiant, kad biudžeto konsolidavimas netaptų svarbesnis už ekonomikos augimą, be kurio vidutiniuoju laikotarpiu šis konsolidavimas taps neįmanomas, neturėtų būti atsižvelgiama į išlaidas investicijoms.

– Reikia ne tik numatyti priemones, kurias taikant valstybės narės labiau naudotų EŽF asignavimus, bet ir iš naujo nustatyti paties EŽF prioritetus. Fondo lėšos visų pirma turėtų būti skiriamos gamybos veiklai (laivynų atnaujinimui ir modernizavimui, veiklos tvarumo stiprinimui, žvejybos įrankių selektyvumo gerinimui) ir pakrančių bendruomenių vystymuisi remti.

– Komisijos persvarstomame pasiūlyme neaptariama kita svarbi ES žuvininkystės finansavimo priemonė – Reglamentas (EB) Nr. 861/2006, nustatantis Bendrijos finansines priemones, skirtas bendrai žuvininkystės politikai ir jūrų teisei įgyvendinti. Pagal šį reglamentą numatomas svarbių sričių: tarptautinių santykių, valdymo, duomenų rinkimo, mokslinių rekomendacijų ir BŽP įgyvendinimo bei kontrolės, kurioms taip pat atsiliepia sunkumai, susiję su nacionaline bendrojo finansavimo dalimi, finansavimas. Kai kurios iš šių sričių turi lemiamą reikšmę tausiam žuvininkystės valdymui, kuris grindžiamas žiniomis. Turint mintyje tai, kad Bendrijos bendrojo finansavimo procentinės dalys paprastai santykinai nedidelės (paprastai daugiausia 50 proc.), nesuprantama, kodėl Komisijos pateiktame pasiūlyme neatsižvelgiama ir į šį reglamentą.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo

Nuorodos

COM(2011) 0484 – C7-0219/2011 – 2011/0212(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

1.8.2011

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

13.9.2011

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

13.9.2011

CONT

13.9.2011

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

8.9.2011

CONT

22.9.2011

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

João Ferreira

26.9.2011

 

 

 

Svarstymas komitete

10.10.2011

23.11.2011

 

 

Priėmimo data

20.12.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Carl Haglund, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Jean-Paul Besset, Chris Davies, Raül Romeva i Rueda, Antolín Sánchez Presedo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Giovanni La Via

Pateikimo data

21.12.2011

Teisinė informacija - Privatumo politika