Procedūra : 2011/0212(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0447/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0447/2011

Debates :

PV 13/03/2012 - 18
CRE 13/03/2012 - 18

Balsojumi :

PV 14/03/2012 - 9.1
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0074

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 710kWORD 204k
21.12.2011
PE 475.789v02-00 A7-0447/2011

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu attiecībā uz dažiem noteikumiem par finanšu pārvaldību dalībvalstīs, kurām ir vai kuras apdraud lielas grūtības, kas saistītas ar to finansiālo stabilitāti

(COM(2011)0484 – C7‑0219/2011 – 2011/0212(COD))

Zivsaimniecības komiteja

Referents: João Ferreira

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu attiecībā uz dažiem noteikumiem par finanšu pārvaldību dalībvalstīs, kurām ir vai kuras apdraud lielas grūtības, kas saistītas ar to finansiālo stabilitāti

(COM(2011)0484 – C7‑0219/2011 – 2011/0212(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0484),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0219/2011),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 27. oktobra atzinumu(1),

–   ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu(2),

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A7-0447/2011),

1.  pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Ar Padomes 2009. gada 4. novembra Lēmumu 2009/102/EK, 2009. gada 20. janvāra Lēmumu 2009/290/ES un 2009. gada 26. jūnija Lēmumu 2009/459/EK Ungārijai, Latvijai un Rumānijai piešķīra šādu Savienības finansiālo atbalstu.

(8) Ar Padomes 2009. gada 4. novembra Lēmumu 2009/102/EK, 2009. gada 20. janvāra Lēmumu 2009/290/ES un 2009. gada 26. maija Lēmumu 2009/459/EK Ungārijai, Latvijai un Rumānijai piešķīra šādu Savienības finansiālo atbalstu.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Laikposms, kurā ir pieejams atbalsts saskaņā ar Regulu 407/2010 un Regulu 332/2002, ir noteikts attiecīgajos Padomes īstenošanas lēmumos. Padomes lēmums, ar ko tiek piešķirts atbalsts Ungārijai, zaudēja spēku 2010. gada 4. novembrī.

(9) Laikposms, kurā Īrijai, Ungārijai, Latvijai, Portugālei un Rumānijai ir pieejams atbalsts, ir noteikts attiecīgajos Padomes īstenošanas lēmumos. Laikposms, kurā atbalsts tika darīts pieejams Ungārijai, beidzās 2010. gada 4. novembrī.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a) Laikposms, kurā Grieķijai ir pieejams atbalsts saskaņā ar kreditoru nolīgumu un aizdevumu mehānismu aktu, ir atšķirīgs katrai šajos instrumentos iesaistītajai dalībvalstij. Šajā regulā ir vajadzīgs, lai katra dalībvalsts, kura lūdz iespēju izmantot atkāpi saskaņā ar šo regulu, savā lūgumā skaidri norādītu sākuma dienu, no kuras tā uzskata par pamatotu piemērot šai dalībvalstij atkāpi saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) 2011. gada 11. jūlijā 17 eurozonas dalībvalstu finanšu ministri parakstīja līgumu par Eiropas Stabilitātes mehānisma (ESM) izveidi. Paredzēts, ka līdz 2013. gadam ESM pārņems uzdevumus, kurus pašlaik izpilda Eiropas finanšu stabilitātes instruments (EFSI) un Eiropas finanšu stabilitātes mehānisms (EFSM).

(10) 2011. gada 11. jūlijā 17 eurozonas dalībvalstu finanšu ministri parakstīja līgumu par Eiropas Stabilitātes mehānisma (ESM) izveidi. Šajā līgumā, kas pieņemts pēc Eiropadomes 2011. gada 25. marta lēmuma, ESM līdz 2013. gadam pārņems uzdevumus, kurus pašlaik izpilda Eiropas finanšu stabilitātes instruments (EFSI) un Eiropas finanšu stabilitātes mehānisms (EFSM). Tādējādi šis jaunais mehānisms jau būtu jāņem vērā šajā regulā.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a) Eiropadome 2011. gada 23. un 24. jūnija secinājumos atzinīgi novērtēja Komisijas nodomu uzlabot sinerģiju starp Grieķijai paredzēto aizdevuma programmu un Savienības fondiem un atbalstīja centienus palielināt Grieķijas spējas apgūt Savienības piešķirtos līdzekļus, lai veicinātu izaugsmi un nodarbinātību, pārorientējot uzmanību uz konkurētspējas uzlabošanu un darbavietu izveidi. Turklāt secinājumos atzinīgi vērtēts un atbalstīts tas, ka Komisija kopā ar dalībvalstīm gatavo visaptverošu tehniskās palīdzības programmu Grieķijai. Šī regula sniedz ieguldījumu attiecīgajos sinerģijas veicināšanas centienos.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Lai sekmētu Savienības finansējuma pārvaldību, paātrinātu ieguldījumus dalībvalstīs un reģionos un uzlabotu finansējuma pieejamību ekonomikā, ir nepieciešams atļaut starpposma maksājumu palielinājumu no Eiropas Zivsaimniecības fonda par summu, kas atbilst desmit procentpunktiem virs esošās līdzfinansējuma likmes katram prioritātes virzienam dalībvalstīs, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām saistībā ar finansiālo stabilitāti.

(11) Lai sekmētu Savienības finansējuma pārvaldību, paātrinātu ieguldījumus dalībvalstīs un reģionos un uzlabotu finansējuma pieejamību ekonomikā, pamatotos gadījumos, pagaidu kārtā un neskarot 2014.–2020. gada plānošanas periodu, ir nepieciešams atļaut starpposma maksājumu palielinājumu no Eiropas Zivsaimniecības fonda par summu, kas atbilst desmit procentpunktiem virs esošās līdzfinansējuma likmes katram prioritātes virzienam dalībvalstīs, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām saistībā ar finansiālo stabilitāti un kuras ir lūgušas iespēju izmantot šo pasākumu, kas paredz attiecīgi samazināt valsts līdzfinansējumu. Tā kā palielinājums ir uz neilgu laiku un sākotnējās līdzfinansējuma likmes ir jāsaglabā kā atsauces punkts uz laiku palielinātās summas aprēķināšanā, izmaiņas, kas izriet no mehānisma piemērošanas, nebūtu jāatspoguļo darbības programmās iekļautajā finanšu plānā. Tomēr būtu jāparedz iespēja darbības programmas atjaunināt, lai līdzekļus vērstu uz konkurētspēju, izaugsmi un nodarbinātību un programmu mērķus saskaņotu ar pieejamā kopējā finansējuma samazinājumu.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a) Dalībvalstij, kura Komisijai lūdz iespēju izmantot atkāpi saskaņā ar šo regulu, savā lūgumā būtu skaidri jānorāda sākuma diena, no kuras tā uzskata par pamatotu piemērot atkāpi saskaņā ar šo regulu. Dalībvalstij savā lūgumā būtu jāsniedz visa informācija, kas vajadzīga, lai, pamatojoties uz datiem par šīs valsts makroekonomikas un fiskālo situāciju, noteiktu, ka līdzekļi valsts līdzfinansējumam nav pieejami. Tajā arī būtu jānorāda, ka ar atkāpi paredzētais maksājumu palielinājums ir vajadzīgs, lai nodrošinātu darbības programmu turpmāku īstenošanu, un ka problēmas ar absorbcijas spēju pastāv pat tad, ja tiek izmantoti maksimālie apjomi, kas piemērojami 53. panta 3. punktā minētajām līdzfinansējuma likmēm. Šai dalībvalstij arī būtu jāsniedz atsauce uz attiecīgo Padomes lēmumu vai citu tiesību aktu, kas nosaka, ka dalībvalsts ir tiesīga izmantot atkāpi. Ir jāparedz pietiekami ilgs laiks no dalībvalsts lūguma iesniegšanas dienas, lai Komisijai varētu pārbaudīt iesniegtās informācijas pareizību un paust iebildumus. Lai atkāpe būtu efektīva un darbotiesspējīga, būtu jāpieņem, ka dalībvalsts lūgums tiek uzskatīts par pamatotu, ja Komisija nepauž iebildumus. Ja Komisija pauž iebildumus pret dalībvalsts lūgumu, tā pieņem attiecīgu lēmumu, kurā pamato iemeslus.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a) Ir jānodrošina, ka tiek sniegti pienācīgi ziņojumi par to, kā tiek izmantotas palielinātās summas, kas darītas pieejamas tām dalībvalstīm, kuras izmanto starpposma maksājumu pagaidu palielinājumu saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Pēc tā laikposma beigām, kurā ir bijis pieejams finansiālais atbalsts, saskaņā ar 18. panta 2. punktu veikto novērtējumu iznākums var norādīt uz vajadzību inter alia novērtēt, vai valsts līdzfinansējuma samazinājums neizraisa ievērojamu nobīdi no sākotnēji noteiktajiem mērķiem. Šāds novērtējums var izraisīt darbības programmas pārskatīšanu.

(13) Pēc tā laikposma beigām, kurā ir bijis pieejams finansiālais atbalsts, saskaņā ar 18. panta 2. punktu veiktajos novērtējumos varētu būt inter alia jāizvērtē, vai valsts līdzfinansējuma samazinājums neizraisa ievērojamu nobīdi no sākotnēji noteiktajiem mērķiem. Šāds novērtējums var izraisīt darbības programmas pārskatīšanu.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Padomes 2006. gada 27. jūlija Regula Nr. 1198/2006, kurā ietverti vispārīgi noteikumi par Eiropas Zivsaimniecības fondu.

svītrots

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Tā kā vēl nepieredzētā krīze, kas ietekmējusi starptautiskos finanšu tirgus un izraisījusi ekonomikas lejupslīdi, kuras rezultātā būtiski iedragāta vairāku dalībvalstu finansiālā stabilitāte, prasa steidzamu rīcību, lai cīnītos ar sekām ekonomikā kopumā, šai regulai būtu jāstājas spēkā iespējami ātrāk, un tā būtu jāpiemēro ar atpakaļejošu spēku attiecībā uz tiem laikposmiem, kuros dalībvalstis saņēmušas finansiālo atbalstu no Savienības vai citām eurozonas dalībvalstīm, lai novērstu lielas grūtības, kas saistītas ar finansiālo stabilitāti,

(15) Tā kā vēl nepieredzētā krīze, kas ietekmējusi starptautiskos finanšu tirgus un izraisījusi ekonomikas lejupslīdi, kuras rezultātā būtiski iedragāta vairāku dalībvalstu finansiālā stabilitāte, prasa steidzamu rīcību, lai cīnītos ar sekām ekonomikā kopumā, šai regulai būtu jāstājas spēkā iespējami ātrāk. Ņemot vērā attiecīgo dalībvalstu ārkārtas apstākļus, tā atkarībā no lūgumu iesniegušās dalībvalsts statusa būtu jāpiemēro ar atpakaļejošu spēku vai nu no 2010. budžeta gada, vai no dienas, kad finanšu palīdzība tika darīta pieejama, attiecībā uz tiem laikposmiem, kuros dalībvalstis saņēmušas finansiālo atbalstu no Savienības vai citām euro zonas dalībvalstīm, lai novērstu lielas grūtības, kas saistītas ar finansiālo stabilitāti.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a) Ja paredzēts starpposma maksājuma pagaidu palielinājums, tas būtu jāņem vērā arī saistībā ar budžeta ierobežojumiem, kas skar visas dalībvalstis un kam vajadzētu būt pienācīgi atspoguļotiem Eiropas Savienības vispārējā budžetā. Turklāt, tā kā mehānisma galvenais mērķis ir risināt konkrētas pašreizējās grūtības, būtu jāierobežo tā piemērošanas termiņš. Tādēļ mehānisms būtu jāsāk piemērot 2010. gada 1. janvārī, un tā ilgums būtu jāierobežo līdz 2013. gada 31. decembrim.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15b) Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Padomes 2006. gada 27. jūlija Regula (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu1.

 

______________

 

1 OV L 223, 15.8.2006., 1. lpp.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 1198/2006

76. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Palielinātos starpposma maksājumus, kas izriet no 3. punkta piemērošanas, pēc iespējas drīzāk dara pieejamus vadošajai iestādei un izmanto vienīgi tam, lai veiktu darbības programmas īstenošanas maksājumus.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 1198/2006

76. pants – 3.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b Saistībā ar gada ziņojumiem saskaņā ar 67. panta 1. punktu, dalībvalstis sniedz Komisijai atbilstīgu informāciju par 76. panta 3. punktā minētās atkāpes izmantošanu, izklāstot, kā palielinātais atbalsta apjoms ir palīdzējis veicināt konkurētspēju, izaugsmi un nodarbinātību attiecīgajā dalībvalstī. Komisija šo informāciju ņem vērā, izstrādājot gada ziņojumus, kas paredzēti 68. panta 1. punktā.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 1198/2006

77. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Atkāpjoties no 53. panta 3. punkta noteikumiem un balstoties uz dalībvalsts lūgumu, noslēguma maksājumus var palielināt par summu, kas atbilst desmit procentpunktiem virs tās esošās līdzfinansējuma likmes katram dalībvalstu prioritātes virzienam, ko piemēro valsts attaisnotajiem izdevumiem, kas nesen deklarēti apstiprinātajā izdevumu deklarācijā, kas iesniegta laikposmā, kad dalībvalsts atbilst vienam no šiem nosacījumiem:

2. Atkāpjoties no 53. panta 3. punkta noteikumiem un balstoties uz dalībvalsts lūgumu, noslēguma maksājumus palielina par summu, kas atbilst desmit procentpunktiem virs tās esošās līdzfinansējuma likmes katram dalībvalstu prioritātes virzienam, ko piemēro valsts attaisnotajiem izdevumiem, kas nesen deklarēti apstiprinātajā izdevumu deklarācijā, kas iesniegta laikposmā, kad dalībvalsts atbilst vienam no 76. panta 3. punkta a) līdz c) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 1198/2006

77. pants - 2. punkts - a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) tai ir pieejams finansiālais atbalsts saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 407/2010, ar ko izveido Eiropas finanšu stabilizācijas mehānismu*, vai pirms minētās regulas stāšanās spēkā tai ir pieejams citu eurozonas dalībvalstu atbalsts;

svītrots

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 1198/2006

77. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) tai ir pieejams vidēja termiņa finansiālais atbalsts saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 332/2002**;

svītrots

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 1198/2006

77. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) tai ir pieejams finansiālais atbalsts saskaņā ar līgumu par Eiropas Stabilitātes mehānisma izveidi, ko parakstīja 2011. gada 11. jūlijā.

svītrots

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1198/2006

77.a pants (jauns) – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Neatkarīgi no 76. panta 3. punkta un 77. panta 2. punkta Savienības finansējums, ko veido starpposma maksājumi un noslēguma maksājumi, nepārsniedz valsts finansējumu un fondu atbalsta maksimālo apjomu katram prioritārajam virzienam, kā noteikts Komisijas lēmumā, ar ko apstiprina darbības programmu.”

1. Neatkarīgi no 76. panta 3. punkta un 77. panta 2. punkta Savienības finansējums, ko veido starpposma maksājumi un noslēguma maksājumi, nepārsniedz valsts finansējumu un fondu atbalsta maksimālo apjomu katram prioritārajam virzienam, kā noteikts Komisijas lēmumā, ar ko apstiprina darbības programmu.”

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1198/2006

77.a pants (jauns) – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Šā panta 76. panta 3. punktā un 77. panta 2. punktā minētās atkāpes piešķir pēc tādas dalībvalsts rakstiska lūguma, kura atbilst vienam no 76. panta 3. punkta a) līdz c) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem. Lūgumu iesniedz divu mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā vai divu mēnešu laikā pēc tam, kad dalībvalsts kļuvusi atbilstīga vienam no 76. panta 3. punkta a) līdz c) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1198/2006

77.a pants (jauns) – 1.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b Komisijai iesniegtajā lūgumā dalībvalsts pamato nepieciešamību pēc 76. panta 3. punktā un 77. panta 2. punktā minētās atkāpes, sniedzot informāciju, kas nepieciešama, lai noteiktu, ka

 

a) pamatojoties uz datiem par šīs valsts makroekonomikas un fiskālo situāciju, līdzekļi valsts līdzfinansējumam nav pieejami;

 

b) ir jāpalielina 76. panta 3. punktā un 77. panta 2. punktā minētie maksājumi, lai nodrošinātu darbības programmu turpmāku īstenošanu;

 

c) problēmas pastāv pat tad, ja tiek izmantoti maksimālie apjomi, kas piemērojami 53. panta 3. punktā minētajām līdzfinansējuma likmēm;

 

d) tā atbilst vienam no 76. panta 3. punkta a) līdz c) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, ko pamato ar atsauci uz Padomes lēmumu vai citu tiesību aktu, kā arī lai noteiktu konkrētu sākuma dienu, kad finanšu atbalsts tika darīts pieejams dalībvalstij.

 

Komisija pārbauda, vai iesniegtā informācija pamato atkāpes piešķiršanu. Komisija 30 dienu laikā no lūguma iesniegšanas dienas var paust iebildumus par iesniegtās informācijas pareizumu. Ja Komisija nolemj iebilst pret dalībvalsts lūgumu, tā pieņem attiecīgu lēmumu, kurā pamato iemeslus.

 

Ja Komisija nepauž iebildumus pret dalībvalsts lūgumu, to uzskata par pamatotu.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1198/2006

77.a pants (jauns) – 1.c punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.c Dalībvalsts lūgumā izklāsta arī to, kā paredzēts izmantot 76. panta 3. punktā un 77. panta 2. punktā minēto atkāpi, un sniedz informāciju par papildu pasākumiem, kas paredzēti, lai līdzekļus vērstu uz konkurētspēju, izaugsmi un nodarbinātību, tostarp vajadzības gadījumā izdarot izmaiņas darbības programmās.

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1198/2006

77.a pants (jauns) – 1.d punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.d Regulas 76. panta 3. punktā un 77. panta 2. punktā paredzēto atkāpi nepiemēro pēc 2013. gada 31. decembra iesniegtajām deklarācijām.”

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Taču šīm dalībvalstīm to piemēro ar atpakaļejošu spēku, sākot no dienas, kad tām ir pieejams finansiālais atbalsts:

Taču šīm dalībvalstīm to piemēro ar atpakaļejošu spēku: Īrijai, Grieķijai un Portugālei – no dienas, kad šīm dalībvalstīm tika darīts pieejams finansiālais atbalsts saskaņā ar 76. panta 3. punktu, un Ungārijai, Latvijai un Rumānijai – no 2010. gada 1. janvāra.

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) Īrijai no 2010. gada 10. decembra;

svītrots

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) Grieķijai no 2010. gada 11. maija;

svītrots

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) Latvijai no 2009. gada 23. janvāra;

svītrots

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) Ungārijai no 2008. gada 5. novembra;

svītrots

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e) Portugālei no 2011. gada 24. maija;

svītrots

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

f) Rumānijai no 2009. gada 11. maija;

svītrots

(1)

OV C …, ..., … lpp.

(2)

OV C …, ..., … lpp.


PASKAIDROJUMS

Komisijas priekšlikums

Eiropas Komisija atzīst, ka ieilgusī finanšu un ekonomikas krīze palielina spiedienu uz valstu finanšu resursiem. Šajā sakarībā tā uzskata, ka raita kohēzijas programmu īstenošana ir īpaši svarīgs instruments, lai iepludinātu līdzekļus ekonomikā. Tomēr šo programmu īstenošanu apgrūtina budžeta ierobežojumu izraisītās likviditātes problēmas, jo īpaši krīzes vairāk skartajās dalībvalstīs.

Lai nodrošinātu, ka šīs dalībvalstis turpina Eiropas Zivsaimniecības fonda programmu īstenošanu vietējā līmenī un izsniedz līdzekļus projektiem, Komisijas priekšlikumā ietverti noteikumi, kas ļaus Komisijai veikt palielinātus maksājumus šīm valstīm tik ilgi, kamēr tām piemēro atbalsta mehānismus. Konkrēti tiek ierosināts piemērot palielinājumu desmit procentpunktu apmērā tām līdzfinansējuma likmēm, kas attiecas uz programmu prioritārajiem virzieniem jaunapstiprinātajos izdevumos, kas iesniegti attiecīgajā periodā.

Piemērojot palielinājumu, programmas līdzfinansējuma likme nedrīkst pārsniegt EZF regulas 53. panta 3. punktā noteiktās maksimāli pieļaujamās vērtības (attiecīgi 75 % un 50 % atbilstīgajiem un neatbilstīgajiem reģioniem, īstenojot konverģences mērķi) par vairāk nekā 10 procentpunktiem.

Tādējādi kopējā budžetā netiks radītas papildu finansiālās vajadzības, jo nemainīsies kopējā finansējuma sadalījums, ko no EZF piešķir attiecīgajām valstīm un programmām.

Referenta nostāja

Ekonomikas un finanšu krīze dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs izpaužas atšķirīgi.

Galvenie politikas virzieni un nostādnes, kas noteikušas integrācijas procesa gaitu, īpaši pēdējā desmitgadē ir veicinājušas atšķirības un nelīdzsvarotību ES teritorijā. Pašreizējām nevienlīdzības izpausmēm ir dažādi aspekti. Viens no tiem ir saistīts ar spēju piekļūt Kopienas līdzekļiem un tos izmantot.

Jau kādu laiku prasītās valsts līdzfinansējuma likmes un ar Stabilitātes paktu noteiktie publiskā sektora ieguldījuma ierobežojumi ir traucējuši pilnībā izmantot Kopienas līdzekļus tieši ekonomiski vājākajām valstīm, kurām tie būtu visvairāk nepieciešami. Līdz ar to tiek apdraudēts pats kohēzijas mērķis.

SVF, ECB un Eiropas Komisijas pārraudzībā izveidotās tā sauktās finansiālā atbalsta programmas, jo īpaši to jaunākās versijas, stāvokli ir vēl vairāk pasliktinājušas. Šo programmu politiskās iespējas liek intervences valstīm un to iedzīvotājiem piedzīvot strauju un dziļu ekonomikas lejupslīdi, būtiski kaitējot ekonomikas un sociālajai jomai un ietekmējot gan privātā (jo īpaši MVU), gan publiskā sektora ieguldījumus, atsevišķos gadījumos tos pazeminot vēsturiski zemā līmenī.

Šī notikumu attīstība skar arī no zvejas visvairāk atkarīgās piekrastes kopienas. Tomēr viņu gadījumā šīs problēmas papildina gadiem ilgušo nozares lejupslīdi un sabrukumu, ko izraisījusi konkrēta notikumu attīstība šajā nozarē.

Tādējādi Komisijas priekšlikums palielināt Kopienas līdzfinansējuma apjomu valstīm, kurām ir lielas grūtības, attiecīgi samazinot valsts līdzfinansējuma apjomu Kopienas līdzekļu izmantošanai, ir bijis nepieciešams jau ilgu laiku un, par nožēlu, ir novēlots.

Konkrētajā EZF gadījumā saskaņā ar trešo gada pārskatu par EZF izmantošanu (2009) „dalībvalstu taupības pasākumi ir samazinājuši to līdzfinansējuma apjomu” un „privātos saņēmējus ir būtiski ietekmējusi kredītu ierobežojumi”, novedot pie pieejamo resursu nepilnīgas izmantošanas. Šajā ziņojumā Komisija paziņo, ka tā „palīdzēs dalībvalstīm veicināt programmu īstenošanu, labāk izstrādājot pasākumus”, un norāda uz iespēju izmantot instrumentus, ar kuriem sekmē lietderīgāku EZF līdzekļu izmantošanu. Turklāt jāuzsver pretrunīgais fakts, ka lielākā daļa dotāciju ir piešķirtas kuģu nodošanai metāllūžņos, līdz ar to nekādā gadījumā neveicinot ekonomikas izaugsmi, bet radot tieši pretējas sekas.

Lai arī Komisijas priekšlikums ir novēlots, tas tiek vērtēts atzinīgi. Ņemot vērā, ka tas ir jāapstiprina pēc iespējas ātrāk, referents ierosina to pieņemt pirmajā lasījumā tādu, kādu to iesniegusi Komisija, neraugoties uz pamanītajām nepilnībām. Tomēr referents vēlētos izteikt dažus novērojumus un ieteikumus un cer, ka Komisijai tiem pievērsīs pienācīgu uzmanību.

– Komisijai būtu jāizvērtē, cik lielā mērā šis grozījums „nodrošinās attiecīgajām dalībvalstīm vajadzīgos līdzekļus projektu atbalstam un ekonomikas atveseļošanai”. Jānorāda, ka ar tā sauktajās atbalsta programmās noteiktie ieguldījumu ierobežojumi arī jaunajos apstākļos var apgrūtināt prasītā valsts līdzfinansējuma piešķiršanu (attiecīgi 15 % un 40 % atbilstīgajiem un neatbilstīgajiem reģioniem, īstenojot konverģences mērķi). Līdz ar to Komisijai būtu jāapsver vai nu attiecīgo ieguldījumu ierobežojumu atcelšana, vai iespēja vēl vairāk samazināt valsts līdzfinansējuma apjomu.

– Jāuzsver, ka Komisijas priekšlikums nepalielina katrai grūtībās nonākušajai valstij paredzēto finansējumu. Tas praktiski nozīmē, ka, samazinot valsts līdzfinansējuma apjomu, kopumā šīs nozares ieguldījumiem tiks piešķirts salīdzinoši mazāks apropriāciju skaits. Līdz ar to tiks samazinātas ar šiem ieguldījumiem veicinātās izaugsmes iespējas. Kārtējo reizi rodas jautājums par kohēzijas principu, un Komisijai būtu jāapsver iespēja palielināt šīm valstīm pieejamos līdzekļus. Turklāt noteikumos par valsts līdzekļu deficīta mazināšanu no pārējiem valsts izdevumiem būtu jānodala ieguldījumu izdevumi, un tie šajā gadījumā nebūtu jāņem vērā, lai budžeta konsolidācija netraucētu ekonomikas izaugsmei, bez kuras ilgtermiņā šī konsolidācija nebūs lietderīga.

– Daļa no pasākumiem, ar kuriem veicina EZF apropriāciju lielāku izmantošanu no dalībvalstu puses, paredz mainīt paša EZF prioritātes, tā finansējumu novirzot galvenokārt ražošanas darbību (flošu atjaunošana un modernizācija, palielinot to ilgtspējību, zvejas rīku selektivitātes palielināšana, dzinēju nomaiņa) un piekrastes kopienu attīstības atbalstam.

– Komisijas priekšlikumā nav iekļauta Regula (EK) Nr. 861/2006, ar ko nosaka Kopienas finanšu pasākumus kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanai un jūras tiesību jomā, kas arī ir svarīgs ES finanšu instruments zivsaimniecības jomā. Šī regula paredz finansējumu tādās svarīgās jomās kā starptautiskās attiecībās, pārvaldība, datu vākšana, zinātnisku ieteikumu saņemšana un KZF kontrole un īstenošanā, kurās arī ir grūtības ar valsts līdzfinansējuma saņemšanu. Dažām no šīm jomām ir izšķirīga nozīme zivsaimniecības ilgtspējīgas un zināšanām balstītas pārvaldības nodrošināšanā. Ņemot vērā salīdzinoši zemo Kopienas līdzfinansējuma apjomu (parasti ne vairāk par 50 %), nav saprotams, kāpēc Komisijas iesniegtajā priekšlikumā nav iekļauta arī šī regula.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumu izdarīšana Padomes Regulā (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu

Atsauces

COM(2011)0484 – C7-0219/2011 – 2011/0212(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

1.8.2011

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PECH

13.9.2011

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

13.9.2011

CONT

13.9.2011

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

8.9.2011

CONT

22.9.2011

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

João Ferreira

26.9.2011

 

 

 

Izskatīšana komitejā

10.10.2011

23.11.2011

 

 

Pieņemšanas datums

20.12.2011

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Carl Haglund, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean-Paul Besset, Chris Davies, Raül Romeva i Rueda, Antolín Sánchez Presedo

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Giovanni La Via

Iesniegšanas datums

21.12.2011

Juridisks paziņojums - Privātuma politika