SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie ich stabilności finansowej lub nimi zagrożonych

21.12.2011 - (COM(2011)0484 – C7‑0219/2011 – 2011/0212(COD)) - ***I

Komisja Rybołówstwa
Sprawozdawca: João Ferreira


Procedura : 2011/0212(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0447/2011

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie ich stabilności finansowej lub nimi zagrożonych

(COM(2011)0484 – C7‑0219/2011 – 2011/0212(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0484),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0219/2011),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 27 października 2011 r.[1],

–   uwzględniając opinię Komitetu Regionów[2],

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A7-0447/2011),

1.  przyjmuje swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przejmując wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom krajowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Decyzjami Rady 2009/102/WE z dnia 4 listopada 2008 r., 2009/290/WE z dnia 20 stycznia 2009 r. i 2009/459/WE z dnia 26 czerwca 2009 r. Węgrom, Łotwie i Rumunii przyznano taką pomoc finansową.

(8) Decyzjami Rady 2009/102/WE z dnia 4 listopada 2008 r., 2009/290/WE z dnia 20 stycznia 2009 r. i 2009/459/WE z dnia 26 maja 2009 r. Węgrom, Łotwie i Rumunii przyznano taką pomoc finansową.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Okres, w czasie którego pomoc jest dostępna w ramach rozporządzeń nr 407/2010 i nr 332/2002, określono w odpowiednich decyzjach wykonawczych Rady. Decyzja Rady w sprawie pomocy dla Węgier straciła moc w dniu 4 listopada 2010 r.

(9) Okres, w którym pomoc jest dostępna dla Irlandii, Węgier, Łotwy, Portugalii i Rumunii, określono w odpowiednich decyzjach wykonawczych Rady. Okres, w którym pomoc była dostępna dla Węgier, zakończył się w dniu 4 listopada 2010 r.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a) Okres, w którym pomoc finansowa z tytułu umowy między pożyczkodawcami i aktu w sprawie pożyczek jest dostępna dla Grecji, jest różny w przypadku poszczególnych państw członkowskich uczestniczących w tych instrumentach. Do celów niniejszego rozporządzenia każde państwo członkowskie składające wniosek o skorzystanie z odstępstwa na mocy niniejszego rozporządzenia musi w swoim wniosku wyraźnie sprecyzować datę początkową, od której jego zdaniem dane odstępstwo powinno mieć zastosowanie do tego państwa członkowskiego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) W dniu 11 lipca 2011 r. ministrowie finansów 17 państw członkowskich strefy euro podpisali Porozumienie ustanawiające europejski mechanizm stabilności. Przewiduje się, że do 2013 r. europejski mechanizm stabilności przejmie zadania wykonywane obecnie przez Europejski Instrument Stabilności Finansowej i europejski mechanizm stabilizacji finansowej.

(10) W dniu 11 lipca 2011 r. ministrowie finansów 17 państw członkowskich strefy euro podpisali Porozumienie ustanawiające europejski mechanizm stabilności. Na mocy tego porozumienia, będącego następstwem decyzji Rady Europejskiej z dnia 25 marca 2011 r., europejski mechanizm stabilności przejmie zadania wykonywane obecnie przez Europejski Instrument Stabilności Finansowej i europejski mechanizm stabilizacji finansowej. W związku z tym ten przyszły mechanizm powinien już teraz być wzięty pod uwagę w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) W konkluzjach z dnia 23 i 24 czerwca 2011 r. Rada Europejska przychylnie przyjęła wyrażony przez Komisję zamiar wzmocnienia synergii pomiędzy programem pożyczkowym dla Grecji a unijnymi środkami finansowymi, i poparła wysiłki zmierzające do zwiększenia zdolności Grecji do absorbowania środków unijnych w celu stymulowania wzrostu i zatrudnienia, poprzez skierowanie uwagi na poprawę konkurencyjności i tworzenie miejsc pracy. Ponadto przyjęto z zadowoleniem i wsparto przygotowywanie przez Komisję wraz z państwami członkowskimi kompleksowego programu pomocy technicznej dla Grecji. Niniejsze rozporządzenie wnosi wkład w tego rodzaju działania służące wzmocnieniu synergii.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) W celu ułatwienia zarządzania finansowaniem Unii i przyspieszenia inwestycji w zainteresowanych państwach członkowskich i regionach oraz polepszenia dostępności finansowania dla gospodarki konieczne jest zwiększenie płatności okresowych z Europejskiego Funduszu Rybackiego o kwotę odpowiadającą dziesięciu punktom procentowym powyżej obecnej stawki współfinansowania osi priorytetowych w państwach członkowskich, które stoją w obliczu poważnych trudności związanych z ich stabilnością finansową.

(11) W celu ułatwienia zarządzania finansowaniem Unii i przyspieszenia inwestycji w zainteresowanych państwach członkowskich i regionach oraz polepszenia dostępności finansowania dla gospodarki konieczne jest – w uzasadnionych przypadkach, tymczasowo i bez uszczerbku dla okresu programowania na lata 2014–2020 – zwiększenie płatności okresowych z Europejskiego Funduszu Rybackiego o kwotę odpowiadającą dziesięciu punktom procentowym powyżej obecnej stawki współfinansowania osi priorytetowych w państwach członkowskich, które stoją w obliczu poważnych trudności związanych z ich stabilnością finansową i które zwróciły się z wnioskiem o skorzystanie z tego środka, w związku z czym ich wkład krajowy został odpowiednio obniżony. Z racji tymczasowego charakteru tego zwiększenia płatności i w celu zachowania pierwotnych poziomów współfinansowania jako punktu odniesienia do obliczania tymczasowo zwiększonych kwot, zmiany wynikające z zastosowania mechanizmu nie powinny być odzwierciedlone w planie finansowym zawartym w programach operacyjnych. Niemniej jednak możliwa powinna być aktualizacja programów operacyjnych po to, by skoncentrować środki finansowe na kwestiach konkurencyjności, wzrostu i zatrudnienia oraz dostosować cele i założenia tych programów do zmniejszenia całkowitych dostępnych środków finansowych.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) Państwo członkowskie występujące do Komisji z wnioskiem o skorzystanie z odstępstwa na mocy niniejszego rozporządzenia powinno wyraźnie wskazać we wniosku datę, od której jego zdaniem zastosowanie danego odstępstwa jest uzasadnione. We wniosku odnośne państwo członkowskie powinno przedłożyć wszystkie informacje konieczne, by Komisja – na podstawie danych dotyczących makroekonomicznej i fiskalnej sytuacji danego państwa członkowskiego – mogła stwierdzić, że zasoby składające się na wkład krajowy są niedostępne. Powinno także wykazać, że zwiększenie płatności wynikające z przyznania odstępstwa jest konieczne do zapewnienia dalszej realizacji programów operacyjnych oraz że problem zdolności absorpcyjnej utrzymuje się nawet przy użyciu maksymalnych pułapów mających zastosowanie do poziomów współfinansowania określonych w art. 53 ust. 3. Zainteresowane państwo członkowskie powinno również wskazać odniesienie do odpowiedniej decyzji Rady lub innego aktu prawnego, na mocy którego dane państwo członkowskie kwalifikuje się do skorzystania z odstępstwa. Konieczne jest, aby Komisja dysponowała odpowiednim okresem czasu, licząc od przedłożenia wniosku, na weryfikację prawidłowości przedstawionych informacji i zgłoszenie wszelkich zastrzeżeń. Aby przedmiotowe odstępstwo było skuteczne i mogło funkcjonować, należy założyć, że jeżeli Komisja nie wniesie żadnych zastrzeżeń, wniosek państwa członkowskiego jest uzasadniony. Jeżeli Komisja wnosi zastrzeżenia do wniosku państwa członkowskiego, powinna przyjąć decyzję w tej sprawie, odpowiednio ją motywując.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a) Trzeba zadbać o odpowiednią sprawozdawczość z wykorzystania zwiększonych kwot udostępnianych państwom członkowskim korzystającym z tymczasowego zwiększenia płatności okresowych na mocy niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Po zakończeniu okresu, w którym pomoc finansowa była dostępna, wyniki ocen przeprowadzonych zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia mogą wskazać między innymi na konieczność oceny, czy zmniejszenie krajowego współfinansowania nie prowadzi do znacznych rozbieżności z początkowo ustanowionymi celami. Taka ocena może doprowadzić do zmiany programu operacyjnego.

(13) Po zakończeniu okresu, w którym pomoc finansowa była dostępna, oceny przeprowadzone zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia mogą między innymi wymagać oceny, czy zmniejszenie krajowego współfinansowania nie prowadzi do znacznych rozbieżności z początkowo ustanowionymi celami. Taka ocena może doprowadzić do zmiany programu operacyjnego.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego.

skreślony

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Ponieważ niespotykany kryzys dotykający międzynarodowe rynki finansowe oraz pogorszenie koniunktury gospodarczej, które miały istotny negatywny wpływ na stabilność finansową wielu państw członkowskich, wymagają szybkiej reakcji w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom dla gospodarki jako całości, rozporządzenie musi wejść w życie najszybciej, jak jest to możliwe, oraz stosować się z mocą wsteczną do okresów, podczas których państwa członkowskie otrzymywały pomoc finansową Unii lub innego państwa członkowskiego należącego do strefy euro w celu rozwiązania poważnych problemów związanych z ich stabilnością finansową,

(15) Ponieważ niespotykany kryzys dotykający międzynarodowe rynki finansowe oraz pogorszenie koniunktury gospodarczej, które miały istotny negatywny wpływ na stabilność finansową wielu państw członkowskich, wymagają szybkiej reakcji w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom dla gospodarki jako całości, rozporządzenie musi wejść w życie najszybciej, jak jest to możliwe. Z uwagi na wyjątkową sytuację zainteresowanych państw członkowskich powinno ono stosować się z mocą wsteczną – począwszy albo od roku budżetowego 2010, albo od dnia, w którym pomoc finansowa została udostępniona, zależnie od statusu państwa członkowskiego występującego z wnioskiem – do okresów, podczas których państwa członkowskie otrzymywały pomoc finansową Unii lub innego państwa członkowskiego należącego do strefy euro w celu rozwiązania poważnych problemów związanych z ich stabilnością finansową,

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a) Gdy planowane jest tymczasowe zwiększenie płatności okresowych, należy je również analizować w kontekście ograniczeń budżetowych, z którymi zmagają się wszystkie państwa członkowskie i które powinny we właściwy sposób zostać odzwierciedlone w ogólnym budżecie Unii Europejskiej. Ponadto, z uwagi na fakt, że głównym celem odnośnego mechanizmu jest przezwyciężenie obecnych trudności, powinien on mieć zastosowanie w ograniczonym okresie. W związku z tym stosowanie mechanizmu powinno się rozpocząć w dniu 1 stycznia 2010 r., a jego okres obowiązywania powinien być ograniczony do dnia 31 grudnia 2013 r.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15b) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego1.

 

______________

 

1 Dz.U. L 223 z 15.8.2006, s. 1.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Rozporządzenie (WE) nr 1198/2006

Artykuł 76 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Zwiększone płatności okresowe wynikające z zastosowania ust. 3 są udostępniane instytucji zarządzającej w możliwie najkrótszym terminie i są wykorzystywane wyłącznie do celów dokonywania płatności związanych z realizacją programu operacyjnego.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Rozporządzenie (WE) nr 1198/2006

Artykuł 76 – ustęp 3 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b. W kontekście sprawozdawczości rocznej zgodnie z art. 67 ust. 1 państwa członkowskie przedstawiają Komisji odpowiednie informacje na temat stosowania odstępstwa, o którym mowa w art. 76 ust. 3, wykazując, w jaki sposób zwiększone kwoty wsparcia przyczyniły się do wspierania konkurencyjności, wzrostu i zatrudnienia w zainteresowanym państwie członkowskim. Komisja uwzględnia te informacje przy przygotowywaniu sprawozdań rocznych przewidzianych w art. 68 ust. 1.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Rozporządzenie (WE) nr 1198/2006

Artykuł 77 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W drodze odstępstwa od art. 53 ust. 3, w odpowiedzi na wniosek państwa członkowskiego, płatność salda końcowego może ulec zwiększeniu o kwotę odpowiadającą dziesięciu punktom procentowym powyżej obecnej stawki współfinansowania każdej osi priorytetowej stosowaną do kwoty wydatków kwalifikowalnych nowo zadeklarowanych w każdej poświadczonej deklaracji wydatków przedłożonej w okresie, w którym państwo członkowskie spełnia jeden z następujących warunków:

2. W drodze odstępstwa od art. 53 ust. 3, w odpowiedzi na wniosek państwa członkowskiego, płatność salda końcowego ulega zwiększeniu o kwotę odpowiadającą dziesięciu punktom procentowym powyżej obecnej stawki współfinansowania każdej osi priorytetowej, maksymalnie do 100%, stosowaną do kwoty wydatków kwalifikowalnych nowo zadeklarowanych w każdej poświadczonej deklaracji wydatków przedłożonej w okresie, w którym państwo członkowskie spełnia jeden z warunków określonych w art. 76 ust. 3 lit. a) – c).

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Rozporządzenie (WE) nr 1198/2006

Artykuł 77 – ustęp 2 – litera a)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) pomoc finansowa jest mu udostępniona na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 407/2010 ustanawiającego europejski mechanizm stabilizacji finansowej lub jest udostępniona przez inne państwa członkowskie ze strefy euro przed wejściem w życie tego rozporządzenia;

skreślona

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Rozporządzenie (WE) nr 1198/2006

Artykuł 77 – ustęp 2 – litera b)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) średnioterminowa pomoc finansowa jest mu udostępniona zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 332/2002;

skreślona

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Rozporządzenie (WE) nr 1198/2006

Artykuł 77 – ustęp 2 – litera c)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) pomoc finansowa jest mu udostępniona zgodnie z Porozumieniem ustanawiającym europejski mechanizm stabilności podpisanym w dniu 11 lipca 2011 r.

skreślona

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Rozporządzenie (WE) nr 1198/2006

Artykuł 77 a (nowy) – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nie naruszając art. 76 ust. 3 oraz art. 77 ust. 2 wkład Unii realizowany poprzez płatności okresowe i płatności salda końcowego nie jest wyższy niż wkład publiczny i maksymalna kwota pomocy z funduszy dla każdej osi priorytetowej i celu zgodnie z decyzją Komisji o zatwierdzeniu programu operacyjnego.

1. Nie naruszając art. 76 ust. 3 oraz art. 77 ust. 2 wkład Unii realizowany poprzez płatności okresowe i płatności salda końcowego nie jest wyższy niż wkład publiczny i maksymalna kwota pomocy z funduszy dla każdej osi priorytetowej i celu zgodnie z decyzją Komisji o zatwierdzeniu programu operacyjnego.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Rozporządzenie (WE) nr 1198/2006

Artykuł 77 a (nowy) – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Odstępstwo, o którym mowa w art. 76 ust. 3 i art. 77 ust. 2, przyznaje Komisja na pisemny wniosek państwa członkowskiego spełniającego jeden z warunków wymienionych w art. 76 ust. 3 lit. a)-c). Wniosek przedkłada się w terminie dwóch miesięcy od wejścia niniejszego rozporządzenia w życie lub w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym dane państwo członkowskie spełniło jeden z warunków wymienionych w art. 76 ust. 3 lit. a)-c).

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Rozporządzenie (WE) nr 1198/2006

Artykuł 77 a (nowy) – ustęp 1 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. We wniosku składanym Komisji dane państwo członkowskie uzasadnia konieczność odstępstwa, o którym mowa w art.. 76 ust. 3 i art. 77 ust. 2, przedstawiając informacje niezbędne do stwierdzenia:

 

a) na podstawie danych dotyczących jego sytuacji makroekonomicznej i fiskalnej, że zasoby składające się na wkład krajowy nie są dostępne;

 

b) że zwiększenie płatności, o którym mowa w art. 76 ust. 3 et art. 77 ust. 2, jest niezbędne do zagwarantowania dalszej realizacji programu operacyjnego;

 

c) że problemy utrzymują się nawet przy użyciu maksymalnych pułapów mających zastosowanie do poziomów współfinansowania określonych w art. 53 ust. 3;

 

d) że spełnia jeden z warunków, o których mowa w art. 76 ust. 3 lit. a)-c), przez podanie odniesienia do decyzji Rady lub innego aktu prawnego, a także przez podanie konkretnej daty, z którą pomoc finansowa została udostępniona danemu państwu członkowskiemu.

 

Komisja sprawdza, czy przedłożone informacje uzasadniają przyznanie odstępstwa. Komisja wnosi wszelkie zastrzeżenia co do tych informacji w ciągu 30 dni od dnia przedłożenia wniosku. Jeżeli Komisja postanowi wnieść zastrzeżenia do wniosku państwa członkowskiego, przyjmuje decyzję w tej sprawie i motywuje ją.

 

Jeżeli Komisja nie ma zastrzeżeń co do wniosku państwa członkowskiego, wniosek zostaje uznany za uzasadniony.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Rozporządzenie (WE) nr 1198/2006

Artykuł 77 a (nowy) – ustęp 1 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c. Wniosek państwa członkowskiego zawiera również szczegółowe informacje na temat planowanego wykorzystania odstępstwa przewidzianego w art. 76 ust. 3 i art. 77 ust. 2 i informacje dotyczące planowanych działań uzupełniających służących skoncentrowaniu środków finansowych na konkurencyjności, wzroście i zatrudnieniu, w tym – w stosownych przypadkach – informacje dotyczące zmiany programów operacyjnych.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Rozporządzenie (WE) nr 1198/2006

Artykuł 77 a (nowy) – ustęp 1 d (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1d. Odstępstwo przewidziane w art. 76 ust. 3 i 77 ust. 2 nie ma zastosowania do deklaracji wydatków przedłożonych po 31 grudnia 2013 r."

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się jednak z mocą wsteczną do następujących państw członkowskich ze skutkiem od dnia, w którym udostępniono im pomoc finansową:

Niniejsze rozporządzenie stosuje się jednak z mocą wsteczną do następujących państw członkowskich: w przypadku Irlandii, Grecji i Portugalii – ze skutkiem od dnia, w którym udostępniono tym państwom członkowskim pomoc finansową na mocy art. 76 ust. 3, zaś w przypadku Węgier, Łotwy i Rumunii – od dnia 1 stycznia 2010 r.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) Irlandia - od dnia 10 grudnia 2010 r.;

skreślona

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) Grecja – od dnia 11 maja 2010 r.;

skreślona

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) Łotwa od dnia 23 stycznia 2009 r.;

skreślona

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) Węgry – od dnia 5 listopada 2008 r.;

skreślona

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) Portugalia – od dnia 24 maja 2011 r.;

skreślona

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) Rumunia – od dnia 11 maja 2009 r.

skreślona

  • [1]  Dz.U. C … z …, s. ….
  • [2]  Dz.U. C … z …, s. ….

UZASADNIENIE

Wniosek Komisji

Komisja Europejska uznaje, że utrzymujący się kryzys finansowy i gospodarczy wywiera rosnącą presję na krajowe zasoby finansowe. W tym kontekście uważa, że szczególne znaczenie ma zapewnienie sprawnej realizacji programów spójności jako narzędzia stanowiącego zastrzyk finansowy dla gospodarki. Jednak problemy związane z płynnością finansową wynikające z ograniczeń budżetowych utrudniają wdrażanie programów, szczególnie w państwach członkowskich najbardziej dotkniętych kryzysem.

W celu zagwarantowania, że te państwa członkowskie będą nadal wdrażały na swoim terytorium programy Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) oraz wydatkowały środki na projekty, wniosek Rady zawiera przepisy, które powinny umożliwić dokonywanie zwiększonych płatności na rzecz tych państw w okresie, w którym będą one objęte mechanizmami wsparcia. Konkretna propozycja dotyczy zastosowania dziesięciu punktów procentowych dodanych do stawki współfinansowania stosowanej do osi priorytetowych programów w odniesieniu do wszystkich nowo zadeklarowanych wydatków przedłożonych w przedmiotowym okresie.

Zwiększona stawka współfinansowania programu nie może przekroczyć o więcej niż 10 punktów procentowych maksymalnych pułapów określonych w art. 53 ust. 3 rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (75% w przypadku regionów kwalifikujących się i 50% w przypadku regionów niekwalifikujących się, zgodnie z celem konwergencji).

Nie nałoży to dodatkowych wymogów finansowych na budżet całkowity, gdyż nie zmieni się w tym okresie całkowity przydział środków finansowych z EFR na rzecz przedmiotowych państw członkowskich i programów.

Stanowisko sprawozdawcy

Kryzys gospodarczy i finansowy w UE przejawiał się i przejawia się w różny sposób w poszczególnych państwach członkowskich.

Główne strategie polityczne i wytyczne, które określiły kierunek procesu integracji, doprowadziły – szczególnie w ostatnich dziesięciu latach – do zaostrzenia różnic i nierównowagi wewnątrz UE. Istniejące nierówności przybierają różne kształty. Jeden z aspektów odnosi się do możliwości dostępu do środków wspólnotowych i wykorzystywania ich.

Od dawna wymagany wkład krajowy i ograniczenia w zakresie inwestycji państwowych narzucone pod pretekstem Paktu Stabilności uniemożliwiły pełne wykorzystanie środków wspólnotowych przez kraje słabsze z punktu widzenia gospodarczego, które jednak najbardziej środków tych potrzebują. Podważa to także cel spójności.

Tzw. programy pomocy finansowej, w szczególności te ostatnie, należące do kompetencji MFW, EBC i Komisji Europejskiej, przyczyniły się do znacznego pogorszenia sytuacji. Wybory polityczne dokonywane zgodnie z tymi programami prowadzą korzystające z nich kraje i ich narody do dramatycznej i głębokiej recesji gospodarczej, pociągającej za sobą zniszczenie znacznej części tkanki gospodarczej i społecznej, co wpływa zarówno na zdolność do inwestycji prywatnych (przede wszystkim MŚP), jak i inwestycji publicznych, osiągających w niektórych przypadkach poziomy najniższe w historii.

Ten ogólny scenariusz dotyczy także społeczności przybrzeżnych, w największym stopniu zależnych od rybołówstwa. Jednak w tym konkretnym przypadku do ogólnego obrazu sytuacji dodać należy lata upadku i destrukturyzacji będące wynikiem specyficznych przemian, jakie zaszły w sektorze.

Dlatego też od dawna potrzebny był wniosek Komisji dotyczący zwiększenia współfinansowania wspólnotowego dla krajów borykających się z największymi trudnościami, przy odpowiednim obniżeniu poziomu wkładu krajowego, wymaganego przy korzystaniu ze środków; niestety wniosek ten został przedstawiony późno.

W konkretnym przypadku Europejskiego Funduszu Rybackiego, zgodnie z zapisem w trzecim sprawozdaniu rocznym na temat wykonania EFR (2009 r.), „krajowe środki oszczędnościowe ograniczyły współfinansowanie krajowe” i „[większość] prywatnych beneficjentów odczuła skutki zapaści kredytowej”, czego wynikiem jest niski wskaźnik przyswajania dostępnych środków finansowych. W tym samym sprawozdaniu Komisja stwierdza, że „pomoże państwom członkowskim w realizacji programu poprzez lepsze projektowanie środków”, wskazując również możliwość sięgnięcia po instrumenty pomocowe w celu lepszego wykorzystania EFR. Ponadto należy podkreślić odwrotne skutki przyznania największej części środków na złomowanie statków, co w niczym nie przyczyniło się do wzrostu działalności gospodarczej, a wręcz osłabiło ją.

Z zadowoleniem należy przyjąć wniosek Komisji, choć został on przedstawiony późno. Mając na uwadze wyjątkowość sytuacji, sprawozdawca proponuje, aby wniosek ten przyjęto w pierwszym czytaniu w formie przedstawionej przez Komisję, chociaż nie jest on pozbawiony pewnych ograniczeń. Sprawozdawca czuje się jednak zobowiązany do poczynienia pewnych uwag i sformułowania zaleceń, mając nadzieję, że Komisja weźmie je pod uwagę:

- Komisja będzie musiała ocenić, w jakim stopniu zmiana ta rzeczywiście „dostarczy zainteresowanym państwom członkowskim odpowiednich środków finansowych niezbędnych do wsparcia projektów i uzdrowienia gospodarki”. Należy zauważyć, że ograniczenia dotyczące inwestycji nałożone w tzw. programach pomocowych mogą – nawet w nowo stworzonych warunkach – nadal utrudniać mobilizację wymaganego wkładu krajowego (15% w przypadku regionów kwalifikujących się i 40% w przypadku regionów niekwalifikujących się, zgodnie z celem konwergencji). Dzięki temu Komisja będzie musiała rozważyć konieczność usunięcia omawianych ograniczeń inwestycyjnych, bądź możliwość dalszego ograniczenia współfinansowania krajowego;

- należy podkreślić, że wniosek Komisji nie zwiększa budżetu oddanego do dyspozycji każdego kraju napotykającego trudności. Konkretnym skutkiem ograniczenia wkładu krajowego będzie skierowanie stosunkowo ograniczonej łącznej kwoty środków na inwestycje w sektorze. Perspektywy wzrostu otwarte dzięki zrealizowanym inwestycjom będą w związku z tym również bardziej ograniczone. Podważa to zasadę spójności i Komisja będzie musiała rozważyć możliwość zwiększenia środków oddanych do dyspozycji tych krajów. Ponadto zasady rozliczania deficytu na rachunkach publicznych powinny rozróżniać wydatki na inwestycje od pozostałych wydatków publicznych, mając na uwadze, że tych pierwszych nie należy brać pod uwagę, aby konsolidacja budżetowa nie pokrywała się ze wzrostem gospodarczym, bez którego konsolidacja ta okaże się niemożliwa w perspektywie średnio- i długoterminowej;

- obok opracowania środków sprzyjających wyższemu wskaźnikowi przyswajania funduszy z EFR przez państwa członkowskie, konieczne jest dokonanie reorientacji priorytetów samego EFR, który powinien zostać zorientowany przede wszystkim na wspieranie działalności produkcyjnej (renowacja i modernizacja floty przy zwiększeniu jej trwałości, poprawa selektywności sprzętu połowowego, wymiana silników itd.) oraz na rozwój społeczności przybrzeżnych;

- chociaż rozporządzenie (WE) 861/2006 ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza jest ważnym instrumentem finansowym UE w dziedzinie rybołówstwa, nie zostało ono objęte niniejszym wnioskiem Komisji. Rozporządzenie to przewiduje finansowanie w ważnych obszarach (stosunki międzynarodowe, zarządzanie, gromadzenie danych i opinii naukowych oraz kontrola i wykonanie WPRyb), w których również odczuwane są trudności związane ze współfinansowaniem krajowym. Niektóre z tych obszarów są kluczowe dla trwałego zarządzania rybołówstwem opartego na wiedzy. Ponieważ odsetek współfinansowania wspólnotowego jest ogólnie stosunkowo niski (zazwyczaj najwyżej 50%), trudno zrozumieć, dlaczego rozporządzenie to nie jest przedmiotem wniosku przedstawionego teraz przez Komisję.

PROCEDURA

Tytuł

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Odsyłacze

COM(2011)0484 – C7-0219/2011 – 2011/0212(COD)

Data przedstawienia w PE

1.8.2011

 

 

 

Komisja(e) przedmiotowo właściwa(e)

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

13.9.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

13.9.2011

CONT

13.9.2011

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

8.9.2011

CONT

22.9.2011

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

João Ferreira

26.9.2011

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

10.10.2011

23.11.2011

 

 

Data przyjęcia

20.12.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Carl Haglund, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jean-Paul Besset, Chris Davies, Raül Romeva i Rueda, Antolín Sánchez Presedo

Zastępca (art. 187 ust. 2) obecny podczas głosowania końcowego

Giovanni La Via

Data złożenia

21.12.2011