SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo, pokiaľ ide o niektoré ustanovenia týkajúce sa finančného hospodárenia pre určité členské štáty, ktoré majú alebo im hrozia vážne ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou

21.12.2011 - (COM(2011)0484 – C7‑0219/2011 – 2011/0212(COD)) - ***I

Výbor pre rybné hospodárstvo
Spravodajca: João Ferreira


Postup : 2011/0212(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0447/2011

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo, pokiaľ ide o niektoré ustanovenia týkajúce sa finančného hospodárenia pre určité členské štáty, ktoré majú alebo im hrozia vážne ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou

(COM(2011)0484 – C7‑0219/2011 – 2011/0212(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2011)0484),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0219/2011),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 27. októbra 2011[1],

–   so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov[2],

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo (A7-0447/2011),

1.  prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Maďarsku, Lotyšsku a Rumunsku sa takáto finančná pomoc Únie poskytla prostredníctvom vykonávacích rozhodnutí Rady 2009/102/ES zo 4. novembra 2009, 2009/290/ES z 20. januára 2009 a 2009/459/ES z 26. júna 2009.

(8) Maďarsku, Lotyšsku a Rumunsku sa takáto finančná pomoc Únie poskytla prostredníctvom rozhodnutí Rady 2009/102/ES zo 4. novembra 2009, 2009/290/ES z 20. januára 2009 a 2009/459/ES z 26. mája 2009

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Obdobie, počas ktorého je k dispozícii pomoc na základe nariadení 407/2010 a 332/2002, je uvedené v príslušných vykonávacích rozhodnutiach Rady. Platnosť rozhodnutia Rady o poskytnutí pomoci Maďarsku uplynula 4. novembra 2010.

(9) Obdobie, počas ktorého je k dispozícii pomoc pre Írsko, Maďarsko, Lotyšsko, Portugalsko a Rumunsko, je stanovené v príslušných vykonávacích rozhodnutiach Rady. Obdobie, počas ktorého bola pomoc prístupná Maďarsku, sa skončilo 4. novembra 2010.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9a) Obdobie, počas ktorého je finančná pomoc v rámci dohody medzi veriteľmi a dohody o úverovom nástroji Grécku k dispozícii, je pre každý členský štát, ktorý sa na týchto nástrojoch podieľa, odlišné. Na účely tohto nariadenia musí každý členský štát, ktorý žiada o výnimku podľa tohto nariadenia, vo svojej žiadosti jasne stanoviť dátum, od ktorého považuje výnimku pre tento členský štát za odôvodnenú, v súlade s týmto nariadením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Ministri financií 17 členských štátov eurozóny podpísali 11. júla 2011 zmluvu, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu (EMS). Predpokladá sa, že EMS do roku 2013 prevezme úlohy, ktoré v súčasnosti vykonáva Európsky nástroj finančnej stability a európsky finančný stabilizačný mechanizmus (EFSM).

(10) Ministri financií 17 členských štátov eurozóny podpísali 11. júla 2011 zmluvu, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu (EMS). Podľa tejto zmluvy, ktorá je výsledkom rozhodnutia Rady z 25. marca 2011, EMS do roku 2013 prevezme úlohy, ktoré v súčasnosti vykonáva Európsky nástroj finančnej stability a európsky finančný stabilizačný mechanizmus (EFSM). Tento budúci mechanizmus by sa mal preto brať do úvahy už v tomto nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10a) Európska rada vo svojich záveroch z 23. a 24. júna 2011 uvítala zámer Komisie posilniť súčinnosť medzi úverovým programom pre Grécko a finančnými prostriedkami Únie a podporila snahy o zvýšenie schopnosti Grécka čerpať finančné prostriedky Únie s cieľom stimulovať rast a zamestnanosť prostredníctvom zmeny zamerania na zlepšenie konkurencieschopnosti a vytváranie pracovných príležitostí. Okrem toho Európska rada uvítala a podporila komplexný program technickej pomoci Grécku, ktorý pripravuje Komisia spolu s členskými štátmi. Nariadenie prispieva k takémuto úsiliu o posilnenie súčinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) S cieľom uľahčiť riadenie financovania Únie, podporiť urýchlenie investícií v členských štátoch a regiónoch a zlepšiť dostupnosť financovania pre hospodárstvo je potrebné umožniť zvýšenie priebežných platieb z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo o sumu zodpovedajúcu desiatim percentuálnym bodom presahujúcim aktuálny podiel spolufinancovania pre každú prioritnú os pre členské štáty, ktoré majú vážne ťažkosti so svojou finančnou stabilitou.

(11) S cieľom uľahčiť riadenie financovania Únie, podporiť urýchlenie investícií v členských štátoch a regiónoch a zlepšiť dostupnosť financovania pre hospodárstvo je potrebné v odôvodnených prípadoch, dočasne a bez toho, aby tým bolo dotknuté programové obdobie 2014 až 2020, umožniť zvýšenie priebežných platieb z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo o sumu zodpovedajúcu desiatim percentuálnym bodom presahujúcim aktuálny podiel spolufinancovania pre každú prioritnú os pre členské štáty, ktoré majú vážne ťažkosti so svojou finančnou stabilitou a ktoré požiadali o čerpanie výhod z tohto opatrenia, čo prinesie príslušné zníženie vnútroštátnych finančných prostriedkov na spolufinancovanie. Vzhľadom na dočasnú povahu uvedeného zvýšenia a v záujme zachovania pôvodných podielov spolufinancovania ako východiskového bodu pre výpočet dočasne zvýšených súm by sa zmeny vyplývajúce z uplatňovania mechanizmu nemali zohľadniť vo finančnom pláne, ktorý je súčasťou operačných programov. Mala by sa však umožniť aktualizácia programu s cieľom koncentrovať finančné prostriedky na konkurencieschopnosť, rast a zamestnanosť a s cieľom zosúladiť ciele a záväzky v tejto oblasti so znížením celkových dostupných finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11a) Členský štát, ktorý žiada Komisiu o výnimku podľa tohto nariadenia, by mal vo svojej žiadosti adresovanej Komisii jasne stanoviť dátum, od ktorého považuje výnimku za odôvodnenú. Členský štát by mal vo svojej žiadosti poskytnúť všetky informácie potrebné na to, aby Komisia mohla prostredníctvom údajov o makroekonomickej a fiškálnej situácii členského štátu preukázať, že vnútroštátne finančné prostriedky na spolufinancovanie nie sú k dispozícii. Mal by tiež preukázať, že zvýšenie platieb vyplývajúce z udelenia výnimky je potrebné na zabezpečenie ďalšieho vykonávania operačných programov a že naďalej pretrvávajú problémy s čerpaním napriek tomu, že sa používajú maximálne stropy vzťahujúce sa na podiely spolufinancovania uvedené v článku 53 ods. 3. Tento členský štát by mal tiež uviesť odkaz na príslušné rozhodnutie Rady alebo iný právny akt, na základe ktorého má nárok na udelenie výnimky. Komisia musí mať odo dňa predloženia žiadosti dostatočný čas na overenie správnosti poskytnutých informácií a prípadné vznesenie námietky. V záujme toho, aby bola výnimka účinná a funkčná, malo by sa vychádzať z toho, že žiadosť členského štátu je oprávnená, ak Komisia nevznesie námietku. Ak Komisia vznesie proti žiadosti členského štátu námietku, mala by na tento účel prijať rozhodnutie, v ktorom uvedie dôvody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12a) Treba zabezpečiť, aby sa podávali náležité správy o tom, ako členské štáty využívajúce dočasné zvýšenie priebežných platieb podľa tohto nariadenia využívajú zvýšené sumy, ktoré im boli poskytnuté.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Po skončení obdobia, počas ktorého bola dostupná finančná pomoc, môžu výsledky hodnotení vykonaných v súlade s článkom 18 ods. 2 poukázať na potrebu posúdiť, či zníženie štátneho spolufinancovania nevedie okrem iného k významnému odklonu od pôvodne stanovených cieľov. Takéto hodnotenie môže viesť k revízií operačného programu.

(13) Po skončení obdobia, počas ktorého bola dostupná finančná pomoc, môže z hodnotení vykonaných v súlade s článkom 18 ods. 2 vyplynúť potreba posúdiť, či zníženie štátneho spolufinancovania nevedie okrem iného k významnému odklonu od pôvodne stanovených cieľov. Takéto hodnotenie môže viesť k revízií operačného programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo, by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Keďže si bezprecedentná kríza na medzinárodných finančných trhoch a hospodársky pokles, ktoré vážne poškodili finančnú stabilitu viacerých členských štátov, vyžadujú rýchlu reakciu na zmiernenie vplyvu na hospodárstvo ako celku, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr a retroaktívne platiť na obdobia, počas ktorých dostávali členské štáty finančnú pomoc od Únie alebo od iných členských štátov eurozóny, aby mohli riešiť vážne ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou.

(15) Keďže si bezprecedentná kríza na medzinárodných finančných trhoch a hospodársky pokles, ktoré vážne poškodili finančnú stabilitu viacerých členských štátov, vyžadujú rýchlu reakciu na zmiernenie vplyvu na hospodárstvo ako celku, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr. So zreteľom na mimoriadne okolnosti dotknutých členských štátov by sa malo začať uplatňovať retroaktívne od rozpočtového roka 2010 alebo odo dňa sprístupnenia finančnej pomoci v závislosti od situácie, v ktorej sa žiadajúci členský štát nachádza, a to na obdobia, počas ktorých členské štáty získali finančnú pomoc zo strany Únie alebo od ostatných členských štátov eurozóny, s cieľom riešiť závažné ťažkosti v oblasti finančnej stability.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(15a) Ak sa predpokladá dočasné zvýšenie priebežných platieb, malo by sa posudzovať aj v kontexte rozpočtových obmedzení, ktorým čelia všetky členské štáty, čo by sa malo náležite odraziť vo všeobecnom rozpočte Únie. Keďže hlavnou úlohou mechanizmu je riešiť súčasné špecifické ťažkosti, jeho uplatňovanie by malo byť okrem toho časovo obmedzené. Mechanizmus by sa preto mal začať uplatňovať od 1. januára 2010 a jeho trvanie by malo byť obmedzené do 31. decembra 2013.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(15b) Nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo, by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

 

______________

 

1 Ú. v. EÚ L 223, 15.8.2006, s. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Nariadenie (ES) č. 1198/2006

Článok 76 – odsek 3a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Zvýšené priebežné platby vyplývajúce z uplatňovania odseku 3 sa v čo najkratšom čase sprístupnia riadiacemu orgánu a využijú sa len na platby spojené s vykonávaním operačných programov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Nariadenie (ES) č. 1198/2006

Článok 76 – odsek 3b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3b. V kontexte každoročného zasielania správ v súlade s článkom 67 ods. 1 poskytnú členské štáty Komisii náležité informácie o použití výnimky uvedenej v článku 76 ods. 3, pričom preukážu, ako prispeli zvýšené sumy pomoci k podpore konkurencieschopnosti, rastu a pracovných miest v príslušných členských štátoch. Komisia tieto informácie zohľadňuje pri vypracúvaní výročnej správy uvedenej v článku 68 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Nariadenie (ES) č. 1198/2006

Článok 77 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Odchylne od článku 53 ods. 3 sa na základe žiadosti členského štátu môžu platby konečného zostatku zvýšiť o sumu zodpovedajúcu desiatim percentuálnym bodom presahujúcim podiel spolufinancovania uplatniteľný pre každú prioritnú os, ktorá sa uplatní na oprávnené verejné výdavky novovykázané v každom certifikovanom výkaze výdavkov predloženom počas obdobia, v ktorom členský štát spĺňa jednu z týchto podmienok:

2. Odchylne od článku 53 ods. 3 sa na základe žiadosti členského štátu platby konečného zostatku zvýšia o sumu zodpovedajúcu desiatim percentuálnym bodom presahujúcim podiel spolufinancovania uplatniteľný pre každú prioritnú os do maximálnej výšky sto percentuálnych bodov, ktorá sa uplatní na oprávnené verejné výdavky novovykázané v každom certifikovanom výkaze výdavkov predloženom počas obdobia, v ktorom členský štát spĺňa jednu z podmienok stanovených v článku 76 ods. 3. písm. a) až c).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Nariadenie (ES) č. 1198/2006

Článok 77 – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) je mu poskytnutá pomoc podľa nariadenia Rady (ES) č. 407/2010, ktorým sa zriaďuje európsky finančný stabilizačný mechanizmus*, alebo mu pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia poskytne pomoc iný členský štát eurozóny;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Nariadenie (ES) č. 1198/2006

Článok 77 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) je mu poskytnutá strednodobá finančná pomoc podľa nariadenia Rady (ES) č. 332/2002**;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Nariadenie (ES) č. 1198/2006

Článok 77 – odsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) je mu poskytnutá finančná pomoc v súlade s dohodou o Európskom mechanizme pre stabilitu (EMS), ktorá bola podpísaná 11. júla 2011.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Nariadenie (ES) č. 1198/2006

Článok 77a (nový) – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bez ohľadu na článok 76 ods. 3 a článok 77 ods. 2 príspevok Únie vo forme priebežných platieb a platieb konečného zostatku nesmie byť vyšší ako verejný príspevok a maximálna výška pomoci z fondov pre každú prioritnú os a cieľ, ako sa ustanovuje v rozhodnutí Komisie, ktorým sa schvaľuje operačný program.“

1. (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Nariadenie (ES) č. 1198/2006

Článok 77a (nový) – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Výnimku uvedenú v článkoch 76 ods. 3 a 77 ods. 2 udeľuje Komisia na základe písomnej žiadosti členského štátu, ktorý spĺňa jednu z podmienok uvedených v článku 76 ods. 3 písm. a) až c). Žiadosť sa predkladá do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia alebo do dvoch mesiacov odo dňa, keď členský štát splní jednu z podmienok uvedených v článku 76 ods. 3 písm. a) až c).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Nariadenie (ES) č. 1198/2006

Článok 77a (nový) – odsek 1b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b. Členský štát vo svojej žiadosti, ktorú predkladá Komisii, odôvodní potrebu výnimky uvedenej v článkoch 76 ods. 3 a 77 ods. 2 poskytnutím informácií potrebných na to, aby bolo možné preukázať:

 

(a) prostredníctvom údajov o jeho makroekonomickej a fiškálnej situácii, že nie sú k dispozícii vnútroštátne finančné prostriedky na spolufinancovanie;

 

(b) že zvýšenie platieb uvedených v článkoch 76 ods. 3 a 77 ods. 2 je potrebné na zachovanie kontinuity vo vykonávaní operačných programov;

 

(c) že problémy pretrvávajú aj napriek tomu, že sa využívajú maximálne stropy vzťahujúce sa na podiel spolufinancovania podľa článku 53 ods. 3;

 

(d) že spĺňa jednu z podmienok uvedených v článku 76 ods. 3 písm. a) až c) odôvodnených s odvolaním sa na rozhodnutie Rady alebo iný právny akt, ako aj skutočný dátum, od ktorého sa začala poskytovať finančná pomoc členskému štátu.

 

Komisia preverí, či sa poskytnutými informáciami odôvodňuje udelenie výnimky. Komisia vznesie námietku týkajúcu sa poskytnutých informácií do 30 dní odo dňa predloženia žiadosti. Ak sa Komisia rozhodne vzniesť proti žiadosti členského štátu námietku, mala by na tento účel prijať rozhodnutie a uviesť dôvody.

 

Ak Komisia nevznesie proti žiadosti členského štátu námietku, žiadosť sa považuje za oprávnenú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Nariadenie (ES) č. 1198/2006

Článok 77a (nový) – odsek 1c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1c. V žiadosti členského štátu sa podrobne objasní zámer použitia výnimky, ako sa uvádza v článkoch 76 ods. 3 a 77 ods. 2, a poskytnú sa informácie o dodatočných opatreniach určených na koncentráciu finančných prostriedkov na oblasť konkurencieschopnosti, rastu a zamestnanosti, a to vrátane prípadnej úpravy operačných programov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Nariadenie (ES) č. 1198/2006

Článok 77a (nový) – odsek 1d (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1d. Výnimka uvedená v článkoch 76 ods. 3 a 77 ods. 2 sa neuplatňuje na výkazy výdavkov predložené po 31. decembri 2013.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nariadenie však bude v prípade týchto členských štátov platiť retroaktívne s účinnosť od chvíle, keď im bola poskytnutá finančná pomoc:

Nariadenie však bude v prípade týchto členských štátov platiť retroaktívne: v prípade Írska, Grécka a Portugalska s účinnosťou odo dňa, keď bola týmto členským štátom poskytnutá finančná pomoc podľa článku 76 ods. 3, a v prípade Maďarska, Lotyšska a Rumunska s účinnosťou od 1. januára 2010.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) Írsko, od 10. decembra 2010;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) Grécko, od 11. mája 2010;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) Lotyšsko, od 23. januára 2009;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) Maďarsko, od 5. novembra 2008;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) Portugalsko, od 24. mája 2011;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) Rumunsko, od 11. mája 2009;

vypúšťa sa

  • [1]  Ú. v. EÚ C …, …, s.
  • [2]  Ú. v. EÚ C …, …, s.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Text predložený Komisiou

Európska komisia uznáva, že pretrvávajúca finančná a hospodárska kríza zvyšuje tlak na vnútroštátne finančné zdroje. V tomto kontexte sa nazdáva, že je osobitne dôležité zabezpečiť bezproblémovú realizáciu programov v rámci politiky súdržnosti ako nástroja na poskytovanie finančných injekcií do hospodárstva. Problémy s likviditou spôsobené rozpočtovými obmedzeniami však sťažujú vykonávanie programov, najmä v členských štátoch, ktoré kríza postihla najviac.

Na to, aby tieto členské štáty mohli pokračovať v praktickej realizácii programov Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (EFRH) a uvoľňovať prostriedky na projekty, obsahuje súčasný návrh Komisie ustanovenia, ktoré umožnia počas obdobia, keď tieto krajiny využívajú podporné mechanizmy, vyplácať týmto krajinám zvýšené platby. Konkrétne sa navrhuje zvýšenie o desať percentuálnych bodov k podielu spolufinancovania uplatniteľného na prioritnú os programov pre novo certifikované výdavky predložené počas predmetného obdobia.

Pri uplatňovaní zvýšenia nesmie podiel spolufinancovania programu prekročiť viac ako o desať percentuálnych bodov maximálne stropy určené v článku 53 ods. 3 nariadenia EFRH (75 % pre oprávnené a 50% pre neoprávnené regióny v rámci konvergenčného cieľa).

Pre celkový rozpočet z toho zvýšenia nebude vyplývať žiadne dodatočné finančné zaťaženie, pretože celkové finančné dotácie vyčlenené na dané obdobie z EFRH pre príslušné krajiny a programy sa nezmenia.

Stanovisko spravodajcu

Hospodárska a finančná kríza v EÚ sa prejavila a prejavuje v jednotlivých členských štátoch rozlične.

Hlavné politiky a zamerania, ktoré určili smer integračného procesu, viedli najmä v uplynulom desaťročí k prehĺbeniu rozdielov a nesúladu v rámci EÚ. Panujúci nesúlad sa prejavuje viacerými spôsobmi. Jeden z nich sa týka možnosti prístupu k fondom Spoločenstva a ich využitia.

Požadované vnútroštátne úsilie, spolu s obmedzeniami verejných investícií uloženými v rámci Paktu stability, už dlho ohrozuje plné využitie finančných zdrojov Spoločenstva práve hospodársky slabšími krajinami, ktoré ich potrebujú najviac. Týmto sa ohrozuje cieľ súdržnosti.

Tzv. programy finančnej pomoci, najmä tie posledné, za ktoré zodpovedá MMF, ECB a Európska komisia, túto situáciu významným spôsobom skomplikovali. Politické rozhodnutia premietnuté do týchto programov vedú krajiny, na ktoré je pomoc zameraná, a ich národy do dramatickej a hlbokej hospodárskej recesie, pri ktorej bude zničená významná časť hospodárskej a sociálnej štruktúry, čo bude mať dosah na kapacitu súkromných investícií (najmä MSP) i na verejné investície, ktoré v niektorých prípadoch dosahujú historicky najnižšiu úroveň.

Pobrežné spoločenstvá, ktoré sú najviac závislé od rybného hospodárstva, sa z tohto všeobecného rámca nevymykajú. Ale v tomto konkrétnom prípade sa všeobecná situácia pridružuje k rokom úpadku a rozkladu v dôsledku špecifického vývoja zaznamenaného v tomto sektore.

Takže návrh Komisie na zvýšenie spolufinancovania Spoločenstva pre krajiny, ktoré čelia najväčším problémom, súbežne so zodpovedajúcim obmedzením vnútroštátneho podielu pri čerpaní fondov je už dávno považovaný za nutnosť a, žiaľ, prichádza neskoro.

V konkrétnom prípade EFRH, ako sa uvádza v 3. výročnej správe o implementácii EFRH (2009), „úsporné opatrenia členských štátov viedli k obmedzeniu spolufinancovania na vnútroštátnej úrovni“ a „súkromní príjemcovia pomoci boli vážne zasiahnutí úverovou krízou“, čo viedlo k nízkej miere čerpania dostupných finančných prostriedkov. V tejto správe Komisia uvádza, že prostredníctvom lepšej prípravy opatrení uľahčí členským štátom realizáciu programov, pričom poukazuje aj na možnosť využiť podporné opatrenia s cieľom lepšie využívať EFRH. Okrem toho treba zdôrazniť pomýlenú skutočnosť, že väčšina finančných prostriedkov bola vynaložená na likvidáciu plavidiel, a teda sa tým nijako neprispelo k rastu hospodárskej činnosti, ale práve naopak.

Návrh Komisie, hoci prichádza neskoro, je vítaný. So zreteľom na naliehavosť jeho schválenia spravodajca navrhuje, aby bol prijatý v prvom čítaní v podobe, v akej ho predložila Komisia, a to aj napriek jeho istým obmedzeniam. Chce však podať zopár pripomienok a odporúčaní, ktoré, ako dúfa, Komisia náležite zohľadní:

–– Komisia musí preskúmať, do akej miery toto opatrenie skutočne poskytne dotknutým členským štátom prostriedky potrebné na podporu projektov a oživenie hospodárstva. Treba si uvedomiť, že obmedzenia investícií, ktoré ukladajú tzv. programy pomoci, môžu dokonca aj za nových podmienok naďalej komplikovať mobilizáciu požadovaných vnútroštátnych prostriedkov (15% pre oprávnené a 40% pre neoprávnené regióny v rámci konvergenčného cieľa). Komisia by preto mala zvážiť potrebu odstrániť uvedené obmedzenia investícií, ako aj možnosť ďalšieho zníženia vnútroštátneho spolufinancovania.

–– Je potrebné zdôrazniť, že návrh Komisie neobsahuje zvýšenie rozpočtu pre každú z krajín, ktorá sa ocitla v ťažkostiach. Praktickým výsledkom bude v dôsledku obmedzenia vnútroštátnych prostriedkov rozdelenie porovnateľne nižšej sumy investičných prostriedkov v rámci tohto sektora. Následne budú obmedzené aj perspektívy rastu vyvolané realizovanými investíciami. Opäť sa tu spochybňuje zásada súdržnosti, a preto musí Komisia musí zvážiť možnosť zvýšenia prostriedkov, ktoré majú tieto krajiny k dispozícii. Okrem toho v pravidlách určovania schodku verejných financií by sa mali oddeliť investície od ostatných verejných výdavkov a investície by sa nemali brať do úvahy, aby sa neuprednostňovala konsolidácia rozpočtu pred hospodárskym rastom, bez ktorého táto konsolidácia bude v strednodobom výhľade nerealizovateľná.

–– Okrem opatrení, ktoré uľahčujú vyššiu mieru využitia prostriedkov EFRH členskými štátmi, je nevyhnutné presmerovanie priorít samotného EFRH tak, aby bol primárne zameraný na pomoc produktívnej činnosti (obnova a modernizácia flotíl, podpora ich udržateľnosti, zlepšenie selektívnosti rybolovných zariadení, výmena motorov, atď.) a na rozvoj pobrežných spoločenstiev.

–– Ďalší dôležitý finančný nástroj EÚ v oblasti rybného hospodárstva, a to nariadenie (ES) č. 861/2006, ktorým sa ustanovujú finančné opatrenia Spoločenstva na vykonávanie spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a finančné opatrenia v oblasti morského práva, nie je dotknutý týmto návrhom Komisie. Týmto nariadením sa ustanovuje financovanie dôležitých oblastí – medzinárodné vzťahy, správa, zhromažďovanie údajov a vedeckých posudkov a kontrola a výkon spoločnej rybárskej politiky –, v ktorých sú tiež znateľné problémy so spolufinancovaním na vnútroštátnej úrovni. Niektoré z týchto oblastí sú rozhodujúce pre udržateľné riadenie rybolovu založené na znalostiach. Keďže percentuálny podiel spolufinancovania Spoločenstva je vo všeobecnosti pomerne nízky (vo väčšine prípadov maximálne 50%), nie je jasné, prečo nie je v návrhu, ktorý teraz predkladá Komisia, zahrnuté aj toto nariadenie.

POSTUP

Názov

Nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo

Referenčné čísla

COM(2011)0484 – C7-0219/2011 – 2011/0212(COD)

Dátum predloženia v EP

1.8.2011

 

 

 

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

PECH

13.9.2011

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

13.9.2011

CONT

13.9.2011

 

 

Bez predloženia stanoviska

               dátum rozhodnutia

BUDG

8.9.2011

CONT

22.9.2011

 

 

Spravodajca

dátum vymenovania

João Ferreira

26.9.2011

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.10.2011

23.11.2011

 

 

Dátum prijatia

20.12.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Carl Haglund, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Paul Besset, Chris Davies, Raül Romeva i Rueda, Antolín Sánchez Presedo

Náhradník (čl. 187 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Giovanni La Via

Dátum predloženia

21.12.2011