Förfarande : 2011/0212(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0447/2011

Ingivna texter :

A7-0447/2011

Debatter :

PV 13/03/2012 - 18
CRE 13/03/2012 - 18

Omröstningar :

PV 14/03/2012 - 9.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0074

BETÄNKANDE     ***I
PDF 491kWORD 188k
21.12.2011
PE 475.789v02-00 A7-0447/2011

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1198/2006 om Europeiska fiskerifonden vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som genomgår eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras ekonomiska stabilitet

(COM(2011)0484 – C7‑0219/2011 – 2011/0212(COD))

Fiskeriutskottet

Föredragande: João Ferreira

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1198/2006 om Europeiska fiskerifonden vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som genomgår eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras ekonomiska stabilitet

(COM(2011)0484 – C7‑0219/2011 – 2011/0212(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0484),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0219/2011),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 27 oktober 2011(1),

–   med beaktande av yttrandet från Regionkommittén(2),

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A7‑0447/2011).

1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Genom rådets beslut 2009/102/EG av den 4 november 2009, 2009/290/EG av den 20 januari 2009 och 2009/459/EG av den 26 juni 2009 beviljades Ungern, Lettland och Rumänien sådant ekonomiskt bistånd.

(8) Genom rådets beslut 2009/102/EG av den 4 november 2009, 2009/290/EG av den 20 januari 2009 och 2009/459/EG av den 26 maj 2009 beviljades Ungern, Lettland och Rumänien sådant ekonomiskt bistånd.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Den period under vilken biståndet är tillgängligt i enlighet med förordningarna 407/2010 och 332/2002 anges i respektive rådsgenomförandebeslut. Rådets beslut om beviljande av stöd till Ungern löpte ut den 4 november 2010.

(9) Den period under vilken biståndet är tillgängligt för Irland, Ungern, Lettland, Portugal och Rumänien anges i respektive rådsgenomförandebeslut. Den period under vilken biståndet till Ungern var tillgängligt löpte ut den 4 november 2010.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Den period då det ekonomiska biståndet genom borgenärsavtalet och akten om euroområdets lånefacilitet är tillgängligt för Grekland är olika för varje medlemsstat som deltar i dessa instrument. I enlighet med denna förordning måste en medlemsstat som begär undantag i enlighet med denna förordning i sin ansökan tydligt ange från vilket datum den anser att det är motiverat att undantaget enligt denna förordning ska gälla för den medlemsstaten.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Den 11 juli 2011 undertecknade finansministrarna i de 17 medlemsstaterna i euroområdet fördraget om inrättande av europeiska stabilitetsmekanismen (ESM). Tanken är att ESM från och med 2013 ska åta sig de arbetsuppgifter som i dagsläget utförs av den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten och den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen.

(10) Den 11 juli 2011 undertecknade finansministrarna i de 17 medlemsstaterna i euroområdet fördraget om inrättande av europeiska stabilitetsmekanismen (ESM). Enligt fördraget, som är en följd av Europeiska rådets beslut av den 25 mars 2011, ska ESM före 2013 åta sig de arbetsuppgifter som i dagsläget utförs av den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten och den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen. Denna framtida mekanism bör därför beaktas redan i denna förordning.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) I sina slutsatser av den 23 och 24 juni 2011 välkomnade Europeiska rådet kommissionens avsikt att stärka synergierna mellan låneprogrammet för Grekland och unionens fonder, och stödde insatser för att öka Greklands kapacitet att absorbera medel från unionen i syfte att stimulera tillväxt och sysselsättning genom att tyngdpunkten läggs på att förbättra konkurrenskraften och skapa sysselsättning. Europeiska rådet välkomnade och stödde dessutom kommissionen och medlemsstaterna i deras utarbetande av ett övergripande program för tekniskt bistånd till Grekland. Denna förordning bidrar till sådana insatser för att förbättra synergier.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) För att underlätta förvaltningen av unionsmedlen, påskynda investeringarna i medlemsstaterna och regionerna samt förbättra tillgången till finansiering för ekonomin är det nödvändigt att låta de mellanliggande betalningarna från Europeiska fiskerifonden öka med tio procentenheter jämfört med den faktiska medfinansieringssatsen för varje prioriterat område för medlemsstater som drabbats av stora svårigheter med den ekonomiska stabiliteten.

(11) För att underlätta förvaltningen av unionsmedlen, påskynda investeringarna i medlemsstaterna och regionerna samt förbättra tillgången till finansiering för ekonomin är det nödvändigt att, där så är motiverat, tillfälligt och utan att det påverkar programperioden 2014–2020, låta de mellanliggande betalningarna från strukturfonderna och Europeiska fiskerifonden öka med tio procentenheter jämfört med den faktiska medfinansieringssatsen för varje prioriterat område för medlemsstater som drabbats av stora svårigheter med den ekonomiska stabiliteten och som begärt att få dra nytta av denna åtgärd, något som i sin tur leder till en motsvarande minskning av den nationella motparten. Eftersom höjningen är tillfällig och de ursprungliga medfinansieringssatserna ska kvarstå som referenspunkter för beräkningen av de tillfälligt höjda beloppen, bör de ändringar som tillämpningen av mekanismen orsakar inte återspeglas i de operativa programmens finansiella plan. Emellertid bör det vara möjligt att uppdatera de operativa programmen för att medlen ska kunna koncentreras på konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning och för att programmålen ska kunna anpassas till minskningen av de medel som totalt finns tillgängligt.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) Den medlemsstat som lämnar in en begäran till kommissionen om att få utnyttja undantaget enligt denna förordning ska klart och tydligt i sin begäran ange från vilket datum den anser att undantaget ska gälla. I sin begäran bör den berörda medlemsstaten tillhandahålla alla de uppgifter som är nödvändiga för att kommissionen ska kunna fastställa att medlemsstatens makroekonomiska och skattemässiga situation innebär att resurser för den nationella motparten inte finns tillgängliga. Av begäran bör det också framgå att ökade utbetalningar genom undantaget är nödvändiga för att trygga ett fortsatt genomförande av de operativa programmen och att problemen med kapaciteten att absorbera anslagen kvarstår även om taken för medfinansieringssatserna i artikel 53.3 tillämpas. Den berörda medlemsstaten bör också lämna en hänvisning till relevant rådsbeslut eller annan rättsakt enligt vilken medlemsstaten är berättigad till undantaget. Efter det att begäran lagts fram måste kommissionen ha tillräckligt med tid för att kontrollera om den tillhandahållna informationen är korrekt samt för att göra invändningar. För att undantaget ska kunna tillämpas effektivt i praktiken måste det föreligga en presumtion om att medlemsstatens begäran ska anses berättigad om kommissionen inte kommer med några invändningar. Om kommissionen invänder mot medlemsstatens begäran bör den anta ett beslut om detta och ange skälen.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) Det är nödvändigt att säkerställa att det sker en korrekt rapportering om användningen av de höjda belopp som gjorts tillgängliga för de medlemsstater som omfattas av en tillfällig höjning av mellanliggande betalningar i enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Efter utgången av den period då ekonomiskt bistånd tillhandahållits kan resultaten av de utvärderingar som gjorts i enlighet med artikel 18.2 bland annat betona behovet av att utvärdera om medlemsstaternas minskade medfinansiering inte innebär att man avviker avsevärt från de ursprungliga målen. Eventuellt kan utvärderingen medföra att det operativa programmet ses över.

(13) Efter utgången av den period då ekonomiskt bistånd tillhandahållits kan de utvärderingar som gjorts i enlighet med artikel 18.2 bland annat behöva utvärdera om medlemsstaternas minskade medfinansiering inte innebär att man avviker avsevärt från de ursprungliga målen. Eventuellt kan utvärderingen medföra att det operativa programmet ses över.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden1 bör därför ändras i enlighet med detta.

utgår

__________

1 EUT L 223, 15.8.2006, s. 1.

 

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Den kris utan motstycke som har drabbat de internationella finansmarknaderna och den konjunkturnedgång som har vållat den finansiella stabiliteten i flera medlemsstater stor skada kräver snabba åtgärder för att effekterna på ekonomin som helhet ska kunna motverkas, och därför bör denna förordning träda i kraft så snart som möjligt och tillämpas retroaktivt för de perioder då medlemsstater har fått ekonomiskt bistånd från EU eller från andra medlemsstater i euroområdet för att ta itu med allvarliga problem med den finansiella stabiliteten.

(15) Den kris utan motstycke som har drabbat de internationella finansmarknaderna och den konjunkturnedgång som har vållat den finansiella stabiliteten i flera medlemsstater stor skada kräver snabba åtgärder för att effekterna på ekonomin som helhet ska kunna motverkas, och därför bör denna förordning träda i kraft så snart som möjligt. Mot bakgrund av de exceptionella förhållandena i de berörda medlemsstaterna bör den tillämpas retroaktivt från och med räkenskapsåret 2010 eller från och med det datum då det ekonomiska biståndet gjordes tillgängligt, beroende på den ansökande medlemsstatens status, för de perioder då medlemsstater har fått ekonomiskt bistånd från EU eller från andra medlemsstater i euroområdet för att ta itu med allvarliga problem med den finansiella stabiliteten.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a) Om man planerar att tillfälligt öka mellanliggande betalningar bör denna tillfälliga ökning också beaktas mot bakgrund av de budgetbegränsningar som alla medlemsstater står inför och dessa budgetbegränsningar bör återspeglas på lämpligt sätt i EU:s allmänna budget. Dessutom bör tillämpningen av mekanismen vara tidsbegränsad eftersom dess huvudsyfte är att åtgärda specifika aktuella problem. Mekanismen bör därför tillämpas från och med den 1 januari 2010 och avslutas senast den 31 december 2013.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15b) Rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska fiskerifonden1 bör därför ändras i enlighet med detta.

 

__________

1 EUT L 223, 15.8.2006, s. 1.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1198/2006

Artikel 76 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. De höjda belopp för mellanliggande betalningar som följer av tillämpningen av punkt 3 ska så snart som möjligt göras tillgängliga för förvaltningsmyndigheten och ska endast användas för utbetalningar i samband med genomförandet av det operativa programmet.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1198/2006

Artikel 76 – punkt 3b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b. Mot bakgrund av den årliga rapporteringen enligt artikel 67.1 ska medlemsstaterna inkomma med lämplig information till kommissionen om tillämpningen av det undantag som avses i artikel 76.3 och visa hur det höjda stödbeloppet har bidragit till att främja konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning i den berörda medlemsstaten. Kommissionen ska beakta denna information vid utarbetandet av den årliga rapportering som avses i artikel 68.1.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1198/2006

Artikel 77 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Med avvikelse från artikel 53.3, och på begäran från en medlemsstat, får slutbetalningar öka med tio procentenheter jämfört med medfinansieringssatsen för varje prioriterat område som ska tillämpas på de stödberättigande offentliga utgifter som nyligen deklarerats i varje attesterad utgiftsdeklaration som lämnats in under den period då en medlemsstat uppfyller ett av följande villkor:

2. Med avvikelse från artikel 53.3, och på begäran från en medlemsstat, ska slutbetalningar öka med tio procentenheter jämfört med medfinansieringssatsen för varje prioriterat område upp till högst 100 procent som ska tillämpas på de stödberättigande offentliga utgifter som nyligen deklarerats i varje attesterad utgiftsdeklaration som lämnats in under den period då en medlemsstat uppfyller ett av de villkor som fastställts i artikel 76.3 a–c:

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1198/2006

Artikel 77 – punkt 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Ekonomiskt bistånd görs tillgängligt i enlighet med rådets förordning (EG) nr 407/2010 om inrättandet av en europeisk finansiell stabiliseringsmekanism* eller görs tillgängligt genom andra medlemsstater i euroområdet före ikraftträdandet av denna förordning.

utgår

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1198/2006

Artikel 77 – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Medelfristigt ekonomiskt stöd görs tillgängligt för den i enlighet med rådets förordning (EG) nr 332/2002**.

utgår

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1198/2006

Artikel 77 – punkt 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Ekonomiskt stöd görs tillgängligt för den i enlighet med fördraget om upprättande av den europeiska stabilitetsmekanismen som undertecknades den 11 juli 2011.

utgår

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1198/2006

Artikel 77a – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Med avvikelse från artikel 76.3 och artikel 77.2 får unionsbidraget genom mellanliggande betalningar och slutbetalningar dock inte vara högre än det offentliga stödet och det maximala stödbeloppet från fonderna för varje prioriterat område och mål enligt kommissionens beslut om godkännande av det operativa programmet.”

1. Med avvikelse från artiklarna 76.3 och 77.2 får unionsbidraget genom mellanliggande betalningar och slutbetalningar dock inte vara högre än det offentliga stödet och det maximala stödbeloppet från fonderna för varje prioriterat område och mål enligt kommissionens beslut om godkännande av det operativa programmet.”

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1198/2006

Artikel 77a – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Kommissionen ska bevilja det undantag som avses i artiklarna 76.3 och 77.2 efter skriftlig begäran från en medlemsstat som uppfyller ett av villkoren som nämns i artikel 76.3 a–c. Begäran ska inlämnas inom två månader från denna förordnings ikraftträdande eller inom två månader från det datum då medlemsstaten uppfyller ett av de villkor som fastställts i artikel 76.3 a–c.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1198/2006

Artikel 77a – punkt 1b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. I sin begäran till kommissionen ska medlemsstaten motivera behovet av det undantag som avses i artiklarna 76.3 och 77.2, genom att lämna den information som krävs för att fastställa

 

a) att det på basis av uppgifterna om dess makroekonomiska och skattemässiga situation inte finns några resurser tillgängliga för den nationella motparten,

 

b) att en ökning av de betalningar som avses i artiklarna 76.3 och 77.2 är nödvändig för att garantera ett fortsatt genomförande av de operativa programmen,

 

c) att problemen kvarstår även om taken för medfinansieringssatsen i artikel 53.3 tillämpas,

 

d) att den uppfyller ett av de villkor som det hänvisas till i artikel 76.3 a–c, som motiverats genom hänvisning till rådsbeslut eller annan rättsakt, samt det faktiska datum från och med vilket det ekonomiska biståndet gjordes tillgängligt för medlemsstaten.

 

Kommissionen ska kontrollera om den tillhandahållna informationen berättigar att ett undantag beviljas. Efter att begäran har lämnats in ska kommissionen ha 30 dagar på sig att komma med invändningar mot informationen. Om kommissionen inte kommer med några invändningar mot medlemsstatens begäran ska kommissionen anta ett beslut om detta och ange skälen.

 

Om kommissionen inte kommer med några invändningar mot medlemsstatens begäran ska medlemsstatens begäran anses vara berättigad.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1198/2006

Artikel 77a – punkt 1c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c. Begäran från medlemsstaten ska också innehålla detaljerade upplysningar om hur det undantag som avses i artiklarna 76.3 och 77.2 är tänkt att tillämpas samt information om de kompletterande åtgärder som planeras för att medlen ska kunna koncentreras på konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning, inbegripet, i förekommande fall, en anpassning av de operativa programmen.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1198/2006

Artikel 77a – punkt 1d (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1d. Det undantag som avses i artiklarna 76.3 och 77.2 ska inte gälla för utgiftsdeklarationer som inlämnats efter den 31 december 2013.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den ska dock tillämpas retroaktivt för följande medlemsstater med verkan från och med den tidpunkt då det ekonomiska stödet gjordes tillgängligt för dem:

Den ska dock tillämpas retroaktivt för följande medlemsstater: vad gäller Irland, Grekland och Portugal, från och med den dag det ekonomiska stödet gjordes tillgängligt för dessa medlemsstater i enlighet med artikel 76.3 och vad gäller Ungern, Lettland och Rumänien från och med den 1 januari 2010.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Irland från och med den 10 december 2010.

utgår

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Grekland från och med den 11 maj 2010.

utgår

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Lettland från och med den 23 januari 2009.

utgår

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Ungern från och med den 5 november 2008.

utgår

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) Portugal från och med den 24 maj 2011.

utgår

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) Rumänien från och med den 11 maj 2009.

utgår

(1)

EUT C ...

(2)

EUT C ...


MOTIVERING

Kommissionens förslag

Kommissionen konstaterar att den ihållande finansiella och ekonomiska krisen ökar trycket på de nationella ekonomiska resurserna. Den anser i detta sammanhang att ett smidigt genomförande av sammanhållningsprogrammen är av särskild betydelse som ett verktyg för att skjuta till medel till ekonomin. Likviditetsproblemen som beror på budgetrestriktioner försvårar emellertid genomförandet av programmen, särskilt i de medlemsstater som drabbats värst av krisen.

För att säkerställa att dessa medlemsstater fortsätter med genomförandet av Europeiska fiskerifondens program på fältet och betalar ut medel till projekt, innehåller kommissionens förslag bestämmelser som skulle göra det möjligt att öka utbetalningarna till dessa länder under den period som de har tillgång till stödmekanismerna. Helt konkret föreslår man att en ökning med tio procentenheter av de medfinansieringssatser som är tillämpliga för programmens prioriterade områden när det gäller de utgifter som attesterats på nytt och lämnats in under perioden i fråga.

Vid tillämpningen av justeringen kan programmets medfinansieringssats inte överstiga taken i artikel 53.3 i EFF-förordningen med mer än tio procentenheter (75 eller 50 procent i regioner som omfattas respektive inte omfattas av konvergensmålet).

Detta kommer inte att innebära en ytterligare belastning av den totala budgeten eftersom det totala anslagsbeloppet för perioden från EFF till länderna och de berörda programmen inte kommer att förändras.

Föredragandens ståndpunkt

Den ekonomiska och finansiella krisen i EU har tagit sig och tar sig fortfarande olika uttryck i olika medlemsstater.

De viktigaste politiska strategier och riktlinjer som styrt integrationsprocessen, särskilt under det senaste decenniet, har ökat obalanserna och skillnaderna inom EU. Den bristande jämställdheten märks på många olika områden. Ett av dessa är tillgången till och användningen av gemenskapsmedel.

Under en lång tid har kraven på nationella insatser, vid sidan av stabiliseringspaktens begränsningar av offentliga investeringar, förhindrat en fullständig användning av gemenskapsmedlen till förmån för de ekonomiskt svagaste länder som mest behöver dem. På detta sätt äventyrar man målet för sammanhållningen.

De s.k. ekonomiska biståndsprogrammen, särskilt de som tagits fram under senare tid under Internationella valutafondens, Europeiska centralbankens och kommissionens ledning, har avsevärt förvärrat situationen. De politiska alternativ som tagits med i dessa program håller på att driva de länder som är föremål för dessa interventioner och deras invånare in i en ytterst oroande och djup ekonomisk recession. En viktig del av den ekonomiska och sociala strukturen håller därför på att förstöras, något som påverkar möjligheterna till både privata investeringar (framför allt för små och medelstora företag) och offentliga investeringar – något som i vissa fall leder till historiskt låga investeringsnivåer.

De kustsamhällen som är mest beroende av fiske utgör inget undantag i denna allmänna trend. Men i detta konkreta fall summeras år av nedgång och omstrukturering till den allmänna trenden, något som är en följd av den specifika utvecklingen inom sektorn.

Kommissionens förslag att öka gemenskapens medfinansiering till de länder som drabbats av stora svårigheter samtidigt som man minskar de nationella insatser som krävs för användning av medlen är nödvändigt, men kommer olyckligtvis sent.

Vad gäller det konkreta fallet med EFF sägs det i den tredje årsrapporten om genomförandet av Europeiska fiskerifonden från 2009 att ”nationella åtstramningsåtgärder [innebar] att den nationella samfinansieringen begränsades” och att ”privata stödmottagare […] påverkades mest av kreditkrisen”, vilket ledde till att de medel som fanns inte utnyttjades i så stor utsträckning som var möjligt. I samma rapport avser kommissionen ”att bistå medlemsstaterna när det gäller att främja programgenomförandet genom bättre utformade åtgärder” och hänvisar sålunda till möjligheten att använda rådgivare så att Europeiska fiskerifonden kan utnyttjas bättre. Dessutom bör man understryka det märkliga faktum att största delen av medlen öronmärkts för fartygsskrotning, något som på inget sätt bidragit till ökad ekonomisk verksamhet, utan snarare tvärtom.

Även om kommissionens förslag är senkommet är det välkommet. Eftersom förslaget bör antas så snart som möjligt föreslår föredraganden att det ska antas vid första behandlingen i den form som kommissionen lade fram det, även om det innehåller vissa brister. Föredraganden kan dock inte låta bli att göra vissa kommentarer och lägga fram vissa rekommendationer som han hoppas att kommissionen tar vederbörlig hänsyn till:

–       Kommissionen bör utvärdera i hur stor utsträckning denna ändring faktiskt ”kommer att ge de berörda medlemsstaterna de medel som behövs för att stödja projekt och återhämtningen av ekonomin”. Det bör noteras att det finns en risk för att de investeringsbegränsningar som införts genom de s.k. biståndsprogrammen, även under de nya villkoren, kan fortsätta att försvåra anskaffningen av nationella medel (15 procent respektive 40 procent för regioner som omfattas eller inte omfattas av konvergensmålet). Kommissionen bör sålunda överväga om det är nödvändigt att avskaffa dessa investeringsbegränsningar samt om det är möjligt att ytterligare minska den nationella medfinansieringen.

–       Det bör understrykas att kommissionens förslag inte ökar budgeten för något av de länder som befinner sig i svårigheter. Den praktiska följden av att de nationella bidragen minskar är att en allt mindre del av de totala investeringsanslagen kanaliseras till sektorn. Följden är att allt mindre tillväxtmöjligheter kan åstadkommas med investeringarna. Det är sammanhållningsprincipen som på nytt äventyras. Kommissionen bör därför överväga möjligheten att öka medlen till förmån för dessa länder. I reglerna för granskning av de offentliga budgetunderskotten bör man göra en åtskillnad mellan investeringsutgifter och andra offentliga utgifter. Investeringsutgifterna bör inte beaktas, så att inte budgetkonsolideringen går ut över den ekonomiska tillväxten, utan vilken konsolideringen skulle bli omöjlig på medellång och lång sikt.

–       Vid sidan av åtgärder som underlättar för medlemsstaterna att i större utsträckning utnyttja medlen i Europeiska fiskerifonden måste det till en förändring av Europeiska fiskerifondens prioriteringar. Dessa måste i allt större utsträckning styras över till stöd av produktionsverksamhet (bland annat renovering och modernisering av flottorna, ökad hållbarhet, förbättring av redskapens selektivitet och ersättning av motorer) samt utveckling av kustområdena.

–       Förordning (EG) nr 861/2006 om gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete, ett annat viktigt EU-finansieringsinstrument inom fisket, omfattas inte av det nuvarande kommissionsförslaget. I denna förordning fastställs finansieringsåtgärder på viktiga områden – internationella förbindelser, förvaltning, insamling av uppgifter och vetenskapliga yttranden och kontroll och genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken – där svårigheterna med den nationella samfinansieringen också märks tydligt. Vissa av dessa områden är avgörande för en hållbar förvaltning av fisket som baserar sig på kunskap. Eftersom EU:s medfinansieringsandel i allmänhet är relativt låg (i allmänhet högst 50 procent) förstår föredraganden inte varför inte också denna förordning behandlas i det förslag som kommissionen nu lägger fram.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av förordning (EG) nr 1198/2006 om Europeiska fiskerifonden

Referensnummer

COM(2011)0484 – C7-0219/2011 – 2011/0212(COD)

Framläggande för parlamentet

1.8.2011

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

13.9.2011

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

13.9.2011

CONT

13.9.2011

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

8.9.2011

CONT

22.9.2011

 

 

Föredragande

       Utnämning

João Ferreira

26.9.2011

 

 

 

Behandling i utskott

10.10.2011

23.11.2011

 

 

Antagande

20.12.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Carl Haglund, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jean-Paul Besset, Chris Davies, Raül Romeva i Rueda, Antolín Sánchez Presedo

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Giovanni La Via

Ingivande

21.12.2011

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy