ПРЕПОРЪКА относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Република Индонезия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

  20.12.2011 - (13238/2011 – C7‑0242/2011 – 2010/0132(NLE)) - ***

  Комисия по транспорт и туризъм
  Докладчик: Brian Simpson

  Процедура : 2010/0132(NLE)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A7-0448/2011
  Внесени текстове :
  A7-0448/2011
  Разисквания :
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Република Индонезия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

  (13238/2011 – C7‑0242/2011 – 2010/0132(NLE))

  (Одобрение)

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид проекторешението на Съвета (13238/2011),

  –   като взе предвид споразумението между Европейския съюз и правителството на Република Индонезия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (10843/3/2010),

  –   като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на ЕС (C7-0242/2011),

  –   като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

  –   като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A7-0448/2011),

  1.  дава своето одобрение за сключване на споразумението;

  2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета, Комисията и правителствата и парламентите на държавите-членки и на Република Индонезия.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Въведение

  Международните въздухоплавателни връзки между държавите-членки и трети държави традиционно се регулират от двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги. Съдът на ЕС постанови през 2002 г., че националните клаузи за определяне на въздушен превозвач в двустранните споразумения нарушават правото на ЕС. Те позволяват на дадена трета държава да отхвърли, оттегли или прекрати временно разрешенията или лицензите на даден въздушен превозвач, който е бил определен от държава-членка, но не е притежаван и ефективно контролиран основно от тази държава-членка или нейни граждани. Установено е, че това представлява дискриминация спрямо превозвачите от ЕС, установени на територията на дадена държава-членка, но притежавани и контролирани от граждани на други държави-членки. Това противоречи на член 49 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който гарантира на гражданите на държавите-членки, които са упражнили свободата си на установяване, същото отношение в приемащата държава-членка, каквото е отношението спрямо гражданите на тази държава-членка. Също така има и други въпроси като конкуренцията, при които спазването на правото на ЕС следва да бъде гарантирано чрез изменяне или допълване на съществуващи разпоредби в двустранните споразумения за въздухоплавателни услуги между държави-членки и трети държави.

  Ето защо Комисията е договорила споразумението, което заменя някои разпоредби в съществуващите 19 двустранни споразумения за услуги за въздушен превоз, сключени между държавите-членки на ЕС и Индонезия.

  Основни аспекти на споразумението

  Член 2 (Клауза за определяне): За да се избегне дискриминация между въздушните превозвачи от ЕС, националните клаузи за определяне, които се отнасят до въздушните превозвачи на държавата-членка — страна по двустранното споразумение, се заменят с клауза за определяне на ЕС, която се отнася до всички превозвачи от ЕС. Целта е да се осигури за всички въздушни превозвачи от ЕС недискриминационен достъп до маршрутите между съответните държави-членки на ЕС и Индонезия.

  Член 3 (Безопасност): Разпоредбата гарантира, че разпоредбите за безопасност в двустранните споразумения са приложими спрямо ситуации, при които регулаторният контрол по отношение на даден въздушен превозвач се упражнява от държава-членка, различна от държавата-членка, определила въздушния превозвач.

  Член 4 (Данъчно облагане на авиационното гориво): Докато традиционните двустранни споразумения обикновено освобождават международните полети от данъчно облагане на горивото, Директива 2003/96/ЕО допуска такова облагане в рамките на ЕС, при условие, че са изпълнени някои предпоставки. Целта на споразумението е да разшири това право на държавите-членки и да го предостави и на индонезийските авиолинии, които желаят да оперират полети в рамките на Съюза.

  Член 5 (Съвместимост с правилата за защита на конкуренцията): Този член забранява антиконкурентните практики.

  Споразумението бе подписано на 29 юни 2011 г. и двете страни се споразумяха да действат в съответствие със споразумението от момента на неговото подписване до влизането му в сила. За да се сключи споразумението, Съветът се нуждае от одобрението на Европейския парламент. В съответствие с член 81 от своя правилник Парламентът се произнася с едно гласуване, като в самото споразумение не могат да се внасят никакви промени.

  Докладчикът предлага комисията по транспорт и туризъм да даде положително становище относно сключването на споразумението.

  РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  20.12.2011 г.

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  39

  0

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Michael Gahler, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Oldřich Vlasák, Janusz Władysław Zemke

  Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Kristiina Ojuland