DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Indonéské republiky o některých aspektech leteckých služeb

20. 12. 2011 - (13238/2011 – C7‑0242/2011 – 2010/0132(NLE)) - ***

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodaj: Brian Simpson

Postup : 2010/0132(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0448/2011
Předložené texty :
A7-0448/2011
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Indonéské republiky o některých aspektech leteckých služeb

(13238/2011 – C7‑0242/2011 – 2010/0132(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (13238/2011),

–   s ohledem na Dohodu mezi Evropskou unií a vládou Indonéské republiky o některých aspektech leteckých služeb(10843/3/2010),

–   s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s čl. 100 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0242/2011),

–   s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 7 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0448/2011),

1.  uděluje svůj souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Indonéské republiky.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Mezinárodní vztahy mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti letectví jsou obvykle upraveny dvoustrannými dohodami o leteckých službách. Podle rozhodnutí Soudního dvora EU z roku 2002 jsou vnitrostátní doložky o určení ve dvoustranných dohodách v rozporu s právními předpisy EU. Tyto doložky umožňují třetí zemi zamítnout, zrušit či pozastavit povolení nebo oprávnění leteckého dopravce určeného některým členským státem, který však není tímto členským státem či jeho státními příslušníky významným dílem vlastněn a fakticky kontrolován. Tato praxe je považována za diskriminační vůči dopravcům EU, kteří mají sídlo na území některého členského státu, přitom je však vlastní a kontrolují státní příslušníci jiných členských států. Tato skutečnost je v rozporu s článkem 49 Smlouvy o fungování Evropské unie, který státním příslušníkům členských států, kteří uplatnili své právo na svobodu usazování, zaručuje, že se jim v hostitelském členském státě dostane stejného zacházení jako občanům tohoto členského státu. Změny či doplnění stávajících ustanovení ve dvoustranných dohodách o leteckých službách mezi členskými státy a třetími zeměmi by měly zajistit soulad s právními předpisy EU také v dalších oblastech, jako je hospodářská soutěž.

Komise proto vyjednala dohodu, která nahrazuje určitá ustanovení 19 stávajících dvoustranných dohod o leteckých službách uzavřených mezi členskými státy EU a Indonésií.

Hlavní aspekty dohody

Článek 2 (doložka o určení): V zájmu odstranění diskriminace mezi leteckými přepravci EU jsou vnitrostátní doložky o určení odkazující na letecké dopravce členského státu, jenž je smluvní stranou dvoustranné dohody, nahrazeny doložkou EU o určení, která se vztahuje na všechny přepravce EU. Cílem je umožnit všem leteckým přepravcům EU nediskriminační přístup na trasy mezi členskými státy EU a Indonésií.

Článek 3 (Bezpečnost): Toto ustanovení zajišťuje, aby bezpečnostní ustanovení dvoustranných dohod byla použitelná v případech, kdy regulativní kontrolu nad leteckým dopravcem vykonává jiný členský stát než ten, který tohoto leteckého dopravce určil.

Článek 4 (Zdanění leteckých pohonných hmot): Zatímco tradiční dvoustranné dohody většinou stanovují pro mezinárodní lety výjimky z poplatků na pohonné hmoty, směrnice Rady 2003/96/ES takové zdanění služeb poskytovaných na území EU povoluje za předpokladu, že jsou splněny určité podmínky. Cílem dohody je rozšířit toto právo členských států na indonéské letecké společnosti, které si přejí provozovat lety v rámci Unie.

Článek 5 (Slučitelnost s pravidly hospodářské soutěže): Tento článek zakazuje postupy odporující pravidlům hospodářské soutěže.

Dohoda byla podepsána dne 29. června 2011 a obě její strany souhlasily s tím, že budou postupovat v souladu s touto dohodou již před jejím vstupem v platnost, a to počínaje dnem jejího podpisu. K uzavření dohody Rada potřebuje souhlas Evropského parlamentu. Parlament přijme rozhodnutí v souladu s článkem 81 jednacího řádu v jediném hlasování, přičemž k vlastnímu textu dohody nelze předkládat pozměňovací návrhy.

Zpravodaj navrhuje, aby výbor TRAN zaujal k uzavření této dohody kladné stanovisko.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

20.12.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Michael Gahler, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Oldřich Vlasák, Janusz Władysław Zemke

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Kristiina Ojuland