Procedure : 2010/0132(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0448/2011

Indgivne tekster :

A7-0448/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 19/01/2012 - 10.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0007

HENSTILLING     ***
PDF 136kWORD 59k
20.12.2011
PE 473.955v02-00 A7-0448/2011

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Indonesiens regering

om visse aspekter af lufttrafik

(13238/2011 – C7‑0242/2011 – 2010/0132(NLE))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Brian Simpson

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Indonesiens regering

om visse aspekter af lufttrafik

(13238/2011 – C7‑0242/2011 – 2010/0132(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (13238/2011),

–   der henviser til aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Indonesiens regering om visse aspekter af lufttrafik (10843/3/2010),

–   der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 100, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7‑0242/2011),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 7,

–   der henviser til henstilling fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0448/2011),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Republikken Indonesiens regeringer og parlamenter.


BEGRUNDELSE

Indledning

De internationale luftfartsforbindelser mellem medlemsstaterne og tredjelande har traditionelt været styret af bilaterale luftfartsaftaler. EU-Domstolen traf i 2002 afgørelse om, at nationale udpegningsbestemmelser i bilaterale aftaler strider mod EU-retten. De giver nemlig tredjelande ret til at afslå, tilbagekalde eller suspendere tilladelser eller godkendelser til et luftfartsselskab, som en medlemsstat nok har udpeget, men som ikke hovedsagelig ejes og effektivt kontrolleres af den pågældende medlemsstat eller statsborgere i denne. Det blev konkluderet, at dette var diskriminerende over for luftfartsselskaber fra EU, der er etableret på en medlemsstats område, men ejes og kontrolleres af statsborgere i andre medlemsstater. Dette er i strid med artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som sikrer statsborgere i en medlemsstat, der har benyttet sig af deres ret til frit at etablere sig, samme behandling i værtsmedlemsstaten som den, denne medlemsstats egne statsborgere nyder. Der er også andre områder, f.eks. konkurrence, hvor der må sikres overensstemmelse med EU-retten ved at ændre eller supplere eksisterende bestemmelser i bilaterale lufttrafikaftaler mellem medlemsstater og tredjelande.

Kommissionen har således forhandlet sig frem til denne aftale, der skal erstatte visse bestemmelser i de 19 eksisterende bilaterale lufttrafikaftaler mellem EU’s medlemsstater og Indonesien.

De vigtigste elementer i aftalen

Artikel 2 (udpegningsbestemmelse): For at undgå forskelsbehandling mellem luftfartsselskaber fra EU er nationale udpegningsbestemmelser, som kun henviser til luftfartsselskaber fra den medlemsstat, der er part i den bilaterale aftale, erstattet med en EU-udpegningsbestemmelse, som henviser til alle luftfartsselskaber fra EU. Formålet er at give alle EU-luftfartsselskaber adgang til luftruter mellem EU og Indonesien uden forskelsbehandling.

Artikel 3 (flyvesikkerhed): Denne bestemmelse sikrer, at sikkerhedsbestemmelserne i bilaterale aftaler finder anvendelse i tilfælde, hvor myndighedskontrollen med et luftfartsselskab udøves af en anden medlemsstat end den medlemsstat, der har udpeget luftfartsselskabet.

Artikel 4 (beskatning af flybrændstof): Mens de traditionelle bilaterale aftaler som oftest fritager internationale flyvninger fra beskatning af brændstof, tillader Rådets direktiv 2003/96/EF en sådan beskatning for flyvninger inden for EU, forudsat at visse betingelser er opfyldt. Formålet med aftalen er at udvide denne ret for medlemsstaterne til at omfatte indonesiske flyselskaber, der ønsker at foretage flyvninger inden for EU.

Artikel 5 (forenelighed med konkurrencereglerne): Med denne artikel forbydes konkurrenceforvridende praksis.

Aftalen blev undertegnet den 29. juni 2011, og de ​​to parter har aftalt at handle i overensstemmelse med aftalen fra tidspunktet for undertegnelsen, indtil den træder i kraft. Rådet har brug for Europa-Parlamentets godkendelse for at kunne indgå aftalen. I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 81 træffer Parlamentet afgørelse ved en enkelt afstemning, og der kan ikke stilles ændringsforslag til selve aftalen.

Ordføreren foreslår, at Transport- og Turismeudvalget afgiver positiv udtalelse om indgåelsen af denne aftale.


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

20.12.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Michael Gahler, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Oldřich Vlasák, Janusz Władysław Zemke

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Kristiina Ojuland

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik