ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδονησίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών

20.12.2011 - (13238/2011 – C7‑0242/2011 – 2010/0132(NLE)) - ***

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής: Brian Simpson

Διαδικασία : 2010/0132(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0448/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0448/2011
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδονησίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών

(13238/2011 – C7‑0242/2011 – 2010/0132(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13238/2011),

–   έχοντας υπόψη τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδονησίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών (10843/3/201),

–   έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 100, παράγραφος 2 και το άρθρο 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7‑0242/2011),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0448/2011),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη Δημοκρατία της Ινδονησίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Οι διεθνείς αεροπορικές σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών και των τρίτων χωρών καθορίζονται παραδοσιακά από διμερείς συμφωνίες στον τομέα των αεροπορικών υπηρεσιών. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεφάνθη το 2002 ότι οι εθνικές ρήτρες καθορισμού στις διμερείς συμφωνίες παραβιάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ. Επιτρέπουν στην τρίτη χώρα να απορρίψει, να ανακαλέσει ή να αναστείλει τις άδειες εκμετάλλευσης ή τις άδειες τεχνικής φύσεως ενός αερομεταφορέα ο οποίος έχει καθοριστεί από κάποιο κράτος μέλος, αλλά δεν ανήκει ουσιαστικά στην κυριότητά του και δεν είναι πραγματικά υπό τον έλεγχο του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή των υπηκόων του. Αυτό διαπιστώθηκε ότι αποτελεί διάκριση σε βάρος κοινοτικών αερομεταφορέων που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος κράτος μέλους, αλλά ανήκουν σε υπηκόους άλλων κρατών μελών και ελέγχονται από αυτούς. Αυτό αντίκειται στο άρθρο 49 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εγγυάται στους υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασκούν το δικαίωμα της ελεύθερης εγκατάστασης την ίδια μεταχείριση στο κράτος μέλος υποδοχής με εκείνη της οποίας απολαύουν οι υπήκοοι του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Υπάρχουν επίσης και άλλα θέματα, όπως ο ανταγωνισμός στα οποία θα πρέπει να εξασφαλιστεί συμμόρφωση προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τροποποίηση ή συμπλήρωση των υφιστάμενων διατάξεων διμερών συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών.

Έτσι, η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε τη συμφωνία η οποία αντικαθιστά ορισμένες διατάξεις στις υφιστάμενες 19 διμερείς συμφωνίες αεροπορικών υπηρεσιών που έχουν συναφθεί μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και της Ινδονησίας.

Κύριες πτυχές της Συμφωνίας

Άρθρο 2 (Ρήτρα καθορισμού): Προς αποφυγή διακρίσεων μεταξύ των αερομεταφορέων της ΕΕ, οι παραδοσιακές ρήτρες καθορισμού, που αναφέρονται σε αερομεταφορείς του κράτους μέλους που έχει υπογράψει τη διμερή συμφωνία, αντικαθίστανται από ρήτρα καθορισμού της ΕΕ, που αναφέρεται σε όλους τους αερομεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος είναι να δοθούν σε όλους τους αερομεταφορείς της ΕΕ ισότιμα δικαιώματα πρόσβασης σε αεροπορικά δρομολόγια μεταξύ των ενεχόμενων κρατών μελών της ΕΕ και της Ινδονησίας.

Άρθρο 3 (Ασφάλεια): Η παρούσα διάταξη εξασφαλίζει ότι οι κανόνες περί ασφαλείας των διμερών συμφωνιών ισχύουν σε καταστάσεις όπου ο ρυθμιστικός έλεγχος ενός αερομεταφορέα ασκείται από κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος που καθόρισε τον αερομεταφορέα.

Άρθρο 4 (Φορολόγηση αεροπορικών καυσίμων): Ενώ οι παραδοσιακές διμερείς συμφωνίες τείνουν να εξαιρούν τις διεθνείς πτήσεις από τη φορολόγηση των αεροπορικών καυσίμων, η οδηγία του Συμβουλίου 2003/96/EΚ επιτρέπει παρόμοια φορολόγηση για δραστηριότητες εντός της ΕΕ υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν ορισμένες συνθήκες. Ο σκοπός της συμφωνίας είναι να επεκταθεί το δικαίωμα αυτό των κρατών μελών στις ινδονησιακές αερογραμμές που επιθυμούν να πραγματοποιούν πτήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5 (Συμβατότητα με τους κανόνες ανταγωνισμού): Το παρόν άρθρο απαγορεύει πρακτικές που έρχονται σε αντίθεση με τους κανόνες περί ανταγωνισμού.

Η συμφωνία επεγράφη στις 29 Ιουνίου 2011 και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν να δρουν σύμφωνα με την εν λόγω συμφωνία ήδη από την υπογραφή της και μέχρι να τεθεί σε ισχύ. Το Συμβούλιο χρειάζεται την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να συνάψει τη συμφωνία. Σύμφωνα με το άρθρο 81 του Κανονισμού, το Κοινοβούλιο αποφαίνεται σε μία μόνο ψηφοφορία και δεν μπορεί να κατατεθεί καμία τροπολογία.

Ο εισηγητής σας προτείνει η Επιτροπή TRAN να γνωμοδοτήσει θετικά όσον αφορά τη σύναψη της εν λόγω συμφωνίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.12.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada,

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Gahler, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Oldřich Vlasák, Janusz Władysław Zemke

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Kristiina Ojuland