SOOVITUS Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Indoneesia Vabariigi valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta

  20.12.2011 - (13238/2011 – C7‑0242/2011 – 2010/0132(NLE)) - ***

  Transpordi- ja turismikomisjon
  Raportöör: Brian Simpson

  Menetlus : 2010/0132(NLE)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A7-0448/2011
  Esitatud tekstid :
  A7-0448/2011
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa Liidu ja Indoneesia Vabariigi valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta (13238/2011 – C7‑0242/2011 – 2010/0132(NLE))

  (Nõusolek)

  Euroopa Parlament,

  –   võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (13238/2011),

  –   võttes arvesse Euroopa Liidu ja Indoneesia Vabariigi valitsuse vahelist teatavaid lennundusküsimusi käsitlevat lepingut (10843/3/2010),

  –   võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 100 lõikele 2 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C7‑0242/2011),

  –   võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 7,

  –   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust (A7-0448/2011),

  1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

  2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Indoneesia Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

  SELETUSKIRI

  Sissejuhatus

  Rahvusvahelisi lennundussuhteid liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel on tavapäraselt reguleeritud liikmesriikide ja kolmandate riikide vaheliste kahepoolsete lennunduslepingutega. Euroopa Liidu Kohus tegi 2002. aastal otsuse, et liikmesriikide kahepoolsete lepingute riiklikud määramissätted on vastuolus ELi õigusaktidega. Need võimaldavad kolmandal riigil keelduda tegevus- või muude lubade andmisest liikmesriigi määratud lennuettevõtjale, kes ei kuulu olulisel määral kõnealuse liikmesriigi või selle kodanike omandusse ega tõhusa kontrolli alla, samuti sellised tegevus- või muud load tühistada või peatada. On leitud, et sellega diskrimineeritakse ELi lennuettevõtjaid, kes on asutatud liikmesriigi territooriumil, kuid kuuluvad teiste liikmesriikide kodanike omandusse ning on nende kontrolli all. See on vastuolus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 49, millega tagatakse asutamisvabadust kasutanud liikmesriikide kodanikele asukohaliikmesriigis selle liikmesriigi kodanikega samaväärne kohtlemine. On veel muid valdkondi, nagu konkurents, mille puhul tuleks tagada liikmesriikide ja kolmandate riikide vaheliste kahepoolsete lennunduslepingute vastavus liidu õigusele, muutes või täiendades nende kehtivaid sätteid.

  Komisjon on seega pidanud läbirääkimisi lepingu üle, millega asendatakse teatavad sätted 19 olemasolevas kahepoolses lennunduslepingus, mis on sõlmitud ELi liikmesriikide ja Indoneesia vahel.

  Lepingu peamised aspektid

  Artikkel 2 (määramissäte): Euroopa Liidu lennuettevõtjate vahelise diskrimineerimise vältimiseks asendatakse riiklikud, kahepoolse lennunduslepingu osaliseks oleva liikmesriigi lennuettevõtjatele viitavad määramissätted ELi määramissättega, mis hõlmab ELi kõiki lennuettevõtjaid. Eesmärk on võimaldada kõigile ELi lennuettevõtjatele mittediskrimineeriv juurdepääs Euroopa Liidu ja Indoneesia vahelistele liinidele.

  Artikkel 3 (ohutus): selle sättega tagatakse, et kahepoolsete lepingute ohutussätteid kohaldatakse ka olukorras, kus lennuettevõtja on muu liikmesriigi reguleeriva kontrolli all kui lennuettevõtja määranud liikmesriik.

  Artikkel 4 (lennukikütuse maksustamine): kuivõrd tavapäraste kahepoolsete lepingutega vabastatakse rahvusvahelised lennud kütuse maksustamisest, lubatakse nõukogu direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt sellist maksustamist tegutsemisel ELis, eeldusel et täidetakse teatavaid tingimusi. Lepingu eesmärk on laiendada liikmesriikide õigust Indoneesia lennuettevõtjatele, kes soovivad tegutseda ELi-sisestel lendudel.

  Artikkel 5 (vastavus konkurentsieeskirjadele): selle artikliga keelatakse konkurentsi takistamine.

  Lepingule kirjutati alla 29. juunil 2011 ning lepinguosalised on kokku leppinud, et nad tegutsevad vastavalt lepingule selle allakirjutamise kuupäevast kuni selle jõustumiseni. Lepingu sõlmimiseks on nõukogul vaja Euroopa Parlamendi nõusolekut. Vastavalt kodukorra artiklile 81 teeb parlament otsuse ühe hääletusega ja muudatusettepanekuid lepingule esitada ei saa.

  Raportöör soovitab transpordi- ja turismikomisjonil esitada selle lepingu sõlmimist pooldav arvamus.

  PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

  Vastuvõtmise kuupäev

  20.12.2011

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  39

  0

  0

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  Michael Gahler, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Oldřich Vlasák, Janusz Władysław Zemke

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

  Kristiina Ojuland