Pranešimas - A7-0448/2011Pranešimas
A7-0448/2011

  REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Indonezijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo projekto

  20.12.2011 - (13238/2011 – C7‑0242/2011 – 2010/0132(NLE)) - ***

  Transporto ir turizmo komitetas
  Pranešėjas: Brian Simpson

  Procedūra : 2010/0132(NLE)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A7-0448/2011
  Pateikti tekstai :
  A7-0448/2011
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Indonezijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo projekto

  (13238/2011 – C7‑0242/2011 – 2010/0132(NLE))

  (Pritarimo procedūra)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (13238/2011),

  –   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Indonezijos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų (10843/3/2010),

  –   atsižvelgdamas į Tarybos prašymą pritarti, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 100 straipsnio 2 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C7-0242/2011),

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir į 90 straipsnio 7 dalį,

  –   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją (A7-0448/2011),

  1.  pritaria susitarimo sudarymui;

  2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių ir Indonezijos Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  Įžanga

  Valstybių narių ir trečiųjų šalių tarptautiniai aviacijos ryšiai tradiciškai būdavo nustatomi dvišaliais oro susisiekimo paslaugų susitarimais. 2002 m. ES Teisingumo Teismas nusprendė, kad nacionaliniai dvišalių susitarimų paskyrimų straipsniai pažeidžia ES teisę. Jie leidžia trečiajai šaliai atmesti, panaikinti arba sustabdyti leidimą arba įgaliojimą oro vežėjui, kurį paskyrė valstybė narė, tačiau kurio pagrindinis akcijų paketas nepriklauso tai valstybei narei ar jos nacionaliniam subjektui ir kuris nėra veiksmingai jų kontroliuojamas. Tai buvo įvertinta kaip ES oro vežėjų, kurie yra įsisteigę vienoje valstybėje narėje, bet priklauso ir yra kontroliuojami kitos valstybės narės, diskriminavimas. Tai prieštarauja Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 49 straipsniui, kuriame garantuojama, kad valstybių narių piliečiai, pasinaudoję įsisteigimo laisve, priimančioje valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigę, gali naudotis tokiomis pačiomis teisėmis kaip ir tos valstybės narės piliečiai. Taip pat yra kitų klausimų, pavyzdžiui, konkurencija, kai atitiktis ES teisės reikalavimams turėtų būti užtikrinama pakeičiant ar papildant šiuo metu galiojančias dvišalių valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimų dėl oro susisiekimo paslaugų nuostatas.

  Taigi, Komisija vedė derybas dėl susitarimo, kuriame būtų pakeistos tam tikros nuostatos, nustatytos 19 galiojančių dvišalių ES valstybių narių ir Indonezijos susitarimų dėl oro susisiekimo paslaugų.

  Pagrindiniai susitarimo aspektai

  2 straipsnis (Paskyrimo straipsnis). Siekiant išvengti ES oro vežėjų diskriminacijos, nacionaliniai straipsniai dėl paskyrimų, kuriuose nurodomi dvišalį susitarimą pasirašiusių valstybių narių oro vežėjai, pakeičiami ES straipsniu dėl paskyrimo, kuriame nurodomi visi ES oro vežėjai. Šiuo straipsniu siekiama užtikrinti, kad visi ES oro vežėjai galėtų be diskriminacijos pasinaudoti oro susisiekimo maršrutais tarp atitinkamų ES valstybių narių ir Indonezijos.

  3 straipsnis (Sauga). Šioje nuostatoje užtikrinama, kad dvišalių susitarimų saugos nuostatos būtų taikomos tais atvejais, kai oro vežėjo reguliavimo kontrolę vykdo kita valstybė narė nei ta, kuri tą oro vežėją paskyrė.

  4 straipsnis (Aviacinio kuro apmokestinimas). Tradiciniuose dvišaliuose susitarimuose dažniausiai siekiama vykdant tarptautinius skrydžius netaikyti kuro apmokestinimo, o pagal Tarybos direktyvą 2003/96/EB leidžiama šį mokestį taikyti skrydžių ES viduje metu, jei įvykdytos tam tikros sąlygos. Susitarimo tikslas – šią valstybių narių teisę taikyti ir Indonezijos oro transporto bendrovėms, kurios pageidauja vykdyti skrydžius Sąjungos viduje.

  5 straipsnis (Konkurencijos taisyklių atitikimas). Pagal šį straipsnį draudžiama antikonkurencinė veikla.

  Susitarimas buvo pasirašytas 2011 m. birželio 29 d., ir abi šalys susitarė veikti laikydamosi susitarimo nuostatų nuo pasirašymo datos iki tol, kol susitarimas įsigalios. Siekdama sudaryti susitarimą, Taryba turi gauti Europos Parlamento pritarimą. Europos Parlamentas, laikydamasis Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnio, priima sprendimą vienu balsavimu, ir dėl šio susitarimo negali būti teikiama jokių pakeitimų.

  Pranešėjas siūlo Transporto ir turizmo komitetui pateikti teigiamą nuomonę dėl susitarimo sudarymo.

  GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

  Priėmimo data

  20.12.2011

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  39

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Michael Gahler, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Oldřich Vlasák, Janusz Władysław Zemke

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

  Kristiina Ojuland