Ziņojums - A7-0448/2011Ziņojums
A7-0448/2011

IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Indonēzijas Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

20.12.2011 - (13238/2011 – C7‑0242/2011 – 2010/0132(NLE)) - ***

Transporta un tūrisma komiteja
Referents: Brian Simpson

Procedūra : 2010/0132(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0448/2011
Iesniegtie teksti :
A7-0448/2011
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Indonēzijas Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem (13238/2011 – C7‑0242/2011 – 2010/0132(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (13238/2011),

–   ņemot vērā Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Indonēzijas Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem (10843/3/2010),

–   ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 100. panta 2. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C7‑0242/2011),

–   ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 7. punktu,

–   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu (A7-0448/2011),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma noslēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Indonēzijas Republikas valdībai un parlamentam.

PASKAIDROJUMS

Ievads

Dalībvalstu un trešo valstu attiecības starptautiskās gaisa satiksmes jomā tradicionāli reglamentē divpusēji gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumi. Eiropas Savienības Tiesa 2002. gadā pieņēma lēmumu, ka dalībvalstu divpusējos nolīgumos iekļautās izraudzīšanas klauzulas ir pretrunā ES tiesību aktiem. Tās ļauj trešai valstij noraidīt, atsaukt vai apturēt tāda gaisa pārvadātāja atļaujas vai pilnvaras, kuru izraudzījusies kāda dalībvalsts, bet kurš faktiski nepieder šai dalībvalstij vai tās valstspiederīgajiem un neatrodas to faktiskā kontrolē. Tas tātad diskriminē tos ES pārvadātājus, kuri ir reģistrēti kādas dalībvalsts teritorijā, bet pieder citas dalībvalsts valstspiederīgajiem un atrodas to kontrolē. Tādējādi tiek pārkāpts Līguma par Eiropas Savienības darbību 49. pants, ar ko dalībvalstu valstspiederīgajiem, kuri ir izmantojuši tiesības brīvi veikt uzņēmējdarbību, garantē tādu pašu uzņēmējas dalībvalsts attieksmi, kādu tā paredz saviem valstspiederīgajiem. Ir vēl arī citi jautājumi, kas, piemēram, skar konkurences jomu, kurā ir jānodrošina atbilstība ES tiesību aktiem, grozot vai papildinot spēkā esošos noteikumus attiecībā uz divpusējiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm.

Tādējādi Komisija ir risinājusi sarunas par tāda nolīguma noslēgšanu, ar ko tiktu aizstāti atsevišķi noteikumi 19 spēkā esošajos divpusējos gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumos starp ES dalībvalstīm un Indonēziju.

Nolīguma galvenie aspekti

2. pants (pārvadātāja izraudzīšanas klauzula). Lai nepieļautu ES gaisa pārvadātāju diskrimināciju, valstu pārvadātāja izraudzīšanas klauzulas, kas attiecas uz gaisa pārvadātājiem dalībvalstī, kura ir divpusējā nolīguma puse, šajā nolīgumā aizstāj ar ES pārvadātāja izraudzīšanas klauzulu, kas attiecas uz visiem ES pārvadātājiem. Mērķis ir nodrošināt visiem ES gaisa pārvadātājiem nediskriminējošu piekļuvi maršrutiem starp ES dalībvalstīm un Indonēziju.

3. pants (Drošums). Ar šo noteikumu tiek garantēts, ka drošuma noteikumi divpusējos nolīgumos tiek piemēroti situācijās, kad regulatīvo kontroli pār gaisa pārvadātāju veic cita dalībvalsts, nevis tā, kas izraudzījusies attiecīgo gaisa pārvadātāju.

4. pants (Nodokļi aviācijas degvielai). Lai gan parasti divpusēji nolīgumi atbrīvo starptautiskos lidojumus no nodokļa par aviācijas degvielu, Padomes Direktīva 2003/96/EK atļauj šādu aplikšanu ar nodokli darbībai ES teritorijā, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi. Nolīguma mērķis ir attiecināt šīs dalībvalstu tiesības arī uz Indonēzijas aviokompānijām, kas vēlas veikt lidojumus Savienības iekšienē.

5. pants (Atbilstība konkurences noteikumiem). Ar šo pantu aizliedz konkurenci ierobežojošu praksi.

Nolīgums tika parakstīts 2011. gada 29. jūnijā, un abas puses vienojās rīkoties saskaņā ar šo nolīgumu no tā parakstīšanas brīža līdz brīdim, kad tas stāsies spēkā. Lai noslēgtu šo nolīgumu, Komisijai nepieciešama Eiropas Parlamenta piekrišana. Saskaņā ar Reglamenta 81. pantu Parlaments pieņem lēmumu ar vienu balsojumu un nevar iesniegt nekādus nolīguma grozījumus.

Referents ierosina Transporta un tūrisma komitejai sniegt labvēlīgu atzinumu par šā nolīguma noslēgšanu.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

20.12.2011

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

39

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Michael Gahler, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Oldřich Vlasák, Janusz Władysław Zemke

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Kristiina Ojuland