ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a vládou Indonézskej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb

20.12.2011 - (13238/2011 – C7‑0242/2011 – 2010/0132(NLE)) - ***

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Brian Simpson

Postup : 2010/0132(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0448/2011
Predkladané texty :
A7-0448/2011
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a vládou Indonézskej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb (13238/2011 – C7‑0242/2011 – 2010/0132(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (13238/2011),

–   so zreteľom na Dohodu medzi Európskou úniou a vládou Indonézskej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb (10843/3/2010),

–   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 100 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0242/2011),

–   so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0448/2011),

1.  udeľuje súhlas s uzavretím dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Indonézskej republiky.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Medzinárodné vzťahy v oblasti leteckej dopravy medzi členskými štátmi a tretími krajinami sa zvyčajne riadia dvojstrannými dohodami o leteckých službách. Súdny dvor EÚ v roku 2002 rozhodol, že doložky o určení štátnej príslušnosti uvedené v dvojstranných dohodách sú v rozpore s právom EÚ. Umožňujú tretej krajine zamietnuť, odňať alebo pozastaviť povolenia alebo oprávnenia leteckého dopravcu, ktorý nesie označenie členského štátu Európskej únie, ale ktorý nie je z väčšej časti vo vlastníctve tohto členského štátu alebo jeho štátnych príslušníkov a nepodlieha účinnej kontrole tohto členského štátu alebo jeho štátnych príslušníkov. To sa považuje za diskrimináciu voči dopravcom EÚ, ktorí majú sídlo na území členského štátu, ale sú vo vlastníctve a pod kontrolou štátnych príslušníkov iných členských štátov. To je v rozpore s článkom 49 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorom sa štátnym príslušníkom členských štátov Európskej únie využívajúcim slobodu usadiť sa zaručuje rovnaké zaobchádzanie v hostiteľskom členskom štáte, aké sa poskytuje štátnym príslušníkom tohto členského štátu. Zmeny alebo doplnenia súčasných ustanovení v dvojstranných dohodách o leteckých službách uzavretých medzi členskými štátmi a tretími krajinami by mali zabezpečiť súlad s právom EÚ aj v iných oblastiach, ako je napríklad hospodárska súťaž.

Komisia preto prerokovala dohodu, ktorou sa nahrádzajú určité ustanovenia v jestvujúcich 19 dvojstranných dohodách o leteckých službách uzavretých medzi členskými štátmi EÚ a Indonéziou.

Hlavné aspekty dohody

Článok 2 (Doložka o určení štátnej príslušnosti): V záujme toho, aby sa zabránilo diskriminácii medzi leteckými dopravcami EÚ, sa doložky o určení štátnej príslušnosti vzťahujúce sa na leteckých dopravcov členského štátu, ktorý je zmluvnou stranou dvojstrannej dohody, nahrádzajú doložkou EÚ o určení, ktoré sa vzťahuje na všetkých dopravcov z EÚ. Cieľom je poskytnúť všetkým dopravcom z EÚ nediskriminačný prístup k leteckým trasám medzi príslušnými členskými štátmi EÚ a Indonéziou.

Článok 3 (Bezpečnosť): Týmto ustanovením sa zabezpečuje, aby sa ustanovenia o bezpečnosti v dvojstranných dohodách vzťahovali na prípady, keď regulačnú kontrolu nad leteckým dopravcom vykonáva iný členský štát než ten, ktorého označenie nesie.

Článok 4 (Zdaňovanie leteckých pohonných hmôt): Zatiaľ čo zvyčajné dvojstranné dohody majú tendenciu stanovovať pre medzinárodné lety výnimky zo zdaňovania leteckých pohonných hmôt, smernica Rady 2003/96/ES umožňuje takéto zdaňovanie v prípade činnosti na území EÚ za predpokladu, že sú splnené isté podmienky. Cieľom dohody je rozšíriť toto právo členských štátov na indonézske letecké spoločnosti, ktoré chcú prevádzkovať lety v rámci Únie.

Článok 5 (Zlučiteľnosť s pravidlami hospodárskej súťaže): Týmto článkom sa zakazujú postupy narúšajúce hospodársku súťaž.

Dohoda bola podpísaná 29. júna 2011 a obe jej strany súhlasili s tým, že budú postupovať v súlade s touto dohodou odo dňa jej podpisu až dovtedy, kým nevstúpi do platnosti. Na uzatvorenie dohody potrebuje Rada získať súhlas od Európskeho parlamentu. V súlade s článkom 81 rokovacieho poriadku Parlament rozhodne prostredníctvom jediného hlasovania, pričom k dohode nie je možné predkladať žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

Spravodajca navrhuje, aby Výbor TRAN vydal pozitívne stanovisko k uzavretiu tejto dohody.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

20.12.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michael Gahler, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Oldřich Vlasák, Janusz Władysław Zemke

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Kristiina Ojuland