Förfarande : 2010/0132(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0448/2011

Ingivna texter :

A7-0448/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/01/2012 - 10.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0007

REKOMMENDATION     ***
PDF 144kWORD 57k
20.12.2011
PE 473.955v02-00 A7-0448/2011

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Indonesiens regering om vissa luftfartsaspekter

(13238/2011 – C7‑0242/2011 – 2010/0132(NLE))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Brian Simpson

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Indonesiens regering om vissa luftfartsaspekter

(13238/2011 – C7‑0242/2011 – 2010/0132(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av utkastet till rådets beslut (13238/2011),

–   med beaktande av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Indonesiens regering om vissa luftfartsaspekter (10843/3/2010),

–   med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 100.2 och 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7‑0242/2011),

–   med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A7‑0448/2011).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Indonesien.


MOTIVERING

Inledning

Internationella luftfartsförbindelser mellan medlemsstaterna och tredjeländer har traditionellt reglerats genom bilaterala luftfartsavtal. EU-domstolen fastslog 2002 att de nationella klausulerna om hur lufttrafikföretag utses, som ingår i de bilaterala avtalen, strider mot EU:s lagstiftning. Dessa klausuler innebär att tredjeländer har rätt att vägra, återkalla eller tillfälligt upphäva godkännanden och tillstånd för ett lufttrafikföretag som har utsetts av en medlemsstat men som inte till väsentlig del ägs och i praktiken kontrolleras av medlemsstaten eller av medborgare i medlemsstaten. Det har fastställts att detta utgör en diskriminering mot lufttrafikföretag i EU som är etablerade på en medlemsstats territorium men som ägs eller kontrolleras av medborgare i andra medlemsstater. Detta strider mot artikel 49 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, vilken garanterar att medborgare i andra medlemsstater som utnyttjar sin etableringsfrihet behandlas på samma sätt som värdmedlemsstatens egna medborgare. Det finns ytterligare aspekter, såsom konkurrens, där det krävs en ändring eller komplettering av gällande bestämmelser i bilaterala luftfartsavtal mellan medlemsstaterna och tredjeländer för att dessa ska bli förenliga med EU:s lagstiftning.

Kommissionen har således förhandlat fram ett avtal som ersätter vissa bestämmelser i de befintliga 19 bilaterala luftfartsavtal som ingåtts mellan EU:s medlemsstater och Indonesien.

Avtalets viktigaste delar

Artikel 2 (Klausuler om utseende av lufttrafikföretag): För att förhindra diskriminering mellan EU:s lufttrafikföretag ersätts de nationella klausulerna – om utseende av lufttrafikföretag från en medlemsstat som är part i det bilaterala avtalet – av en EU-klausul som hänför sig till samtliga lufttrafikföretag från EU. Syftet är att ge alla EU-lufttrafikföretag icke‑diskriminerande tillgång till flygrutter mellan EU:s medlemsstater och Indonesien.

Artikel 3 (Säkerhet): Här fastställs att säkerhetsbestämmelserna i bilaterala avtal ska gälla i situationer där tillsynen över ett lufttrafikföretag utövas av en annan medlemsstat än den medlemsstat som utsåg lufttrafikföretaget i fråga.

Artikel 4 (Beskattning av flygbränsle): Medan traditionella bilaterala avtal vanligen befriar internationella flyg från skatt på flygbränsle, tillåter rådets direktiv 2003/96/EG sådan beskattning för verksamhet som bedrivs inom EU, under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Målet med avtalet är att utöka denna rätt som innehas av medlemsstaterna till att gälla indonesiska lufttrafikföretag som vill bedriva flygtrafik inom EU.

Artikel 5 (Förenlighet med konkurrensreglerna): Med denna artikel förbjuds konkurrensbegränsande metoder.

Avtalet undertecknades den 29 juni 2011 och de båda parterna har kommit överens om att handla i enlighet med avtalet under perioden från och med undertecknandet och tills avtalet träder i kraft. För att avtalet ska kunna ingås behöver rådet Europaparlamentets godkännande. I enlighet med artikel 81 i arbetsordningen ska parlamentet fatta beslut genom en enda omröstning, och inga ändringsförslag till själva avtalet får läggas fram.

Föredraganden föreslår att utskottet för transport och turism stöder ingåendet av detta avtal.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

20.12.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Michael Gahler, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Oldřich Vlasák, Janusz Władysław Zemke

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Kristiina Ojuland

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy