ПРЕПОРЪКА относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Грузия относно защитата на географските означения на селскостопанските продукти и храни

  21.12.2011 - (09737/2011 – C7‑0202/2011 – 2011/0090(NLE)) - ***

  Комисия по международна търговия
  Докладчик: Vital Moreira

  Процедура : 2011/0090(NLE)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A7-0450/2011
  Внесени текстове :
  A7-0450/2011
  Разисквания :
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно проекторешение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Грузия относно защитата на географските означения на селскостопанските продукти и храни

  (09737/2011 – C7‑0202/2011 – 2011/0090(NLE))

  (Одобрение)

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид проекторешението на Съвета (09737/2011),

  –   като взе предвид Споразумението между Европейския съюз и Грузия относно защитата на географските означения на селскостопанските продукти и храни (09738/2011),

  –   като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), както и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7‑0202/2011),

  –   като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

  –   като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A7-0450/2011),

  1.  дава своето одобрение за сключване на споразумението;

  2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Грузия.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Европейският съюз (ЕС) и Грузия сключиха споразумение, което има за цел взаимна защита на географските означения, обхващащо широка гама от селскостопански продукти като сирена, масла и мазнини, хляб и сладкарски изделия, плодове, зеленчуци, зърнени храни, пресни меса и месни продукти, прясна риба и морски дарове, вина, спиртни напитки и бира.

  Настоящото споразумение е стъпка, предприета от двамата партньори, както е предвидено в Споразумението за партньорство и сътрудничество, което влезе в сила на 1 юли 1999 г. Това стана възможно с присъединяването на Грузия към Световната търговска организация (СТО) през 2000 г. То е описано като двустранно споразумение за защита на географските означения, което е първото от този вид с партньор, участващ в европейската политика за съседство.

  В действителност Грузия, в качеството си на член на СТО, е страна по Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост („Споразумението ТРИПС“) от момента на своето присъединяване. Така тя признава понятието „географски означения“ като наименования, използвани за идентифициране на произход и качество, репутация или други характеристики на продуктите. По този начин ЕС и Грузия имаха възможността да градят върху това общо разбиране и да установят едно споразумение, което следва да насърчи търговията със селскостопански продукти и храни с произход от територията на Грузия и територията на ЕС, като същевременно се зачитат характеристиките за качество и произход на продуктите на двамата партньори.

  Споразумението е всеобхватно и в съответствие с ангажиментите, поети по силата на споразумението ТРИПС. Страните са постигнали споразумение относно критериите и процедурите, които са условие за регистрацията на дадено географско означение на тяхна територия, тъй като нови географски означения могат да бъдат добавени, ако нито една от двете страни не възрази, и ще бъде създаден съвместен комитет, състоящ се от представители на двете страни, за да наблюдава изпълнението на споразумението и да съдейства за подобряване на условията на двустранното сътрудничество в областта на географските означения.

  Споразумението съдържа конкретни предимства за двамата партньори:

  · От гледна точка на ЕС, това двустранно споразумение следва да гарантира, че около 820 географски означения на храни, 1930 вина и 320 спиртни напитки (от 23 държави-членки), регистрирани от ЕС, ще бъдат защитени в Грузия, което вдъхва сигурност на селскостопанското производство на ЕС чрез зачитането на неговите характеристики и на качеството му.

  Настоящото споразумение може да се разглежда също така като положителна стъпка в посока по-широки търговски отношения между ЕС и Грузия. Всъщност през юли 2010 г. ЕС започна преговори с Грузия относно двустранно споразумение за асоцииране, което следва да има търговски компонент, т.е. задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия. Преди да започне преговори за задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия, Европейската комисия очаква Грузия да изпълни набор от ключови препоръки (които са част от Източното партньорство и са одобрени от Съвета), за да се гарантира, че този партньор в рамките на Източното партньорство има юридическия и институционалния капацитет за прилагане на задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия. Това Споразумение относно географските означения следователно установява капацитета на Грузия да преговаря и да сключи с ЕС значимо споразумение по ключови въпроси, свързани с търговията, включително технически ангажименти.

  · От страна на Грузия нямаше регистрирани географски означения на храни по време на преговорите. Единствените регистрирани от Грузия географски означения бяха за вина. Затова приложенията към споразумението, в които е включен списъкът на хранителните продукти, вината и спиртните напитки от ЕС и Грузия, чиито географски означения трябва да бъдат защитени съответно в Грузия и в ЕС, съдържат само 18 географски означения за Грузия и всички те са за вина.

  Лозаро-винарският сектор е особено важен, тъй като тази дейност включва една от най-старите области на компетентност в Грузия Обикновено предназначени за руския пазар, тези вина сега се произвеждат от някои групи от предприятия от ЕС, които са инвестирали в грузинската промишленост за производство на вина и спиртни напитки. Признаването на грузинските географски означения за вина със сигурност ще има положителен ефект за икономиката в този сектор.

  Освен това като се има предвид, че грузинското селско стопанство е типичен сектор на домашни стопанства, от който зависи поминъкът на половината от грузинското население, всяка стъпка за подобряване на перспективите за износ на селскостопански продукти е добре дошла, ако не натовари прекалено местните производители с ненужни допълнителни разходи. Основните дестинации за износ на селскостопански продукти от Грузия остават пазарите в ОНД (Общността на независимите държави), преди всичко Русия. Но през последните 10 години все по-голямо количество вино, лешници и минерална вода се изнасят за ЕС. Вследствие на това делът на ЕС като експортен пазар за селскостопанските продукти на Грузия се увеличи четирикратно, от 10 % през 1997 г. до 40 % през 2007 г., и това споразумение трябва да укрепи тази тенденция.

  Поради тези причини докладчикът препоръчва на Парламента да даде своето одобрение за сключване на споразумението.

  РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  20.12.2011 г.

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  24

  0

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Yannick Jadot, Метин Казак, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake