Postup : 2011/0090(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0450/2011

Předložené texty :

A7-0450/2011

Rozpravy :

Hlasování :

PV 19/01/2012 - 10.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0004

DOPORUČENÍ     ***
PDF 160kWORD 80k
21.12.2011
PE 464.988v03-00 A7-0450/2011

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin

(09737/2011 – C7‑0202/2011 – 2011/0090(NLE))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Vital Moreira

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin

(09737/2011 – C7‑0202/2011 – 2011/0090(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (09737/2011),

–   s ohledem na Dohodu mezi Evropskou unií a Gruzií o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin (09738/2011),

–   s ohledem na žádost o souhlas, kterou Rada předložila v souladu s čl. 207 odst. 4 prvním pododstavcem, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C7–0202/2011),

–   s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 7 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0450/2011),

1.  souhlasí s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Gruzie.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropská unie (EU) a Gruzie uzavřely dohodu o vzájemné ochraně zeměpisných označení, která pokrývá širokou škálu zemědělských produktů, jako jsou sýry, oleje a tuky, chléb a pečivo, ovoce, zelenina, obiloviny, čerstvé maso a masné výrobky, čerstvé ryby a mořské plody, vína, lihoviny a piva.

Tato Dohoda je krokem, který učinili oba partneři v souladu s dohodou o partnerství a spolupráci, která vstoupila v platnost dne 1. července 1999. To bylo možné díky vstupu Gruzie do Světové obchodní organizace (WTO) v roce 2000. Dohoda byla charakterizována jako dvoustranná dohoda o ochraně zeměpisných označení, která je první dohodou tohoto druhu s partnerem v rámci Evropského sousedství.

Gruzie je jako člen WTO od svého přistoupení také smluvní stranou Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS). Proto uznává pojem zeměpisné označení, jako jsou místní názvy používané k identifikaci původu a jakosti, dobré jméno nebo jiné vlastnosti produktů. Díky tomu měly EU a Gruzie možnost dospět ke společnému porozumění s cílem uzavřít dohodu, která by měla podporovat obchodování se zemědělskými produkty a potravinami pocházejícími jak z území Gruzie, tak i EU, a to při respektování kvality a původu produktů od obou partnerů.

Dohoda je komplexní a je v souladu se závazky přijatými v rámci dohody TRIPS. Obě strany se dohodly na kritériích a postupech, které podmiňují registraci zeměpisného označení na jejich území, neboť nová zeměpisná označení mohou být doplněna pouze tehdy, pokud proti tomu žádná z obou stran nemá námitky, a na zřízení smíšeného výboru složeného ze zástupců obou stran, jenž bude sledovat provádění dohody a zlepšovat podmínky dvoustranné spolupráce v oblasti zeměpisných označení.

Dohoda představuje pro oba partnery specifické výhody:

· Na straně EU by měla tato dvoustranná dohoda zajistit, aby přibližně 820 zeměpisných označení potravinářských produktů, 1 930 vín a 320 lihovin (ze 23 členských států), jež jsou registrovány v EU, požívalo v Gruzii ochrany, což je pro zemědělskou produkci EU velmi uklidňující, neboť jsou tak respektovány její specifické rysy a její kvalita.

Tuto dohodu lze také považovat za pozitivní krok na cestě k rozšíření obchodních vztahů mezi EU a Gruzií. EU totiž zahájila v červenci 2010 s Gruzií jednání o dvoustranné dohodě o přidružení, která by měla mít také obchodní část, tj. rozsáhlou a komplexní dohodu o volném obchodu (DCFTA). Před vstupem do jednání o DCFTA Evropská komise očekává, že Gruzie splní soubor klíčových doporučení (stanovených jako součást Východního partnerství a schválených Radou), aby bylo zajištěno, že tento východní partner má právní a institucionální kapacitu pro provádění dohody DCFTA. Tato dohoda o zeměpisných označeních proto stanoví kapacitu Gruzie pro vedení jednání a uzavření významné dohody s EU, jež se týká klíčových otázek v oblasti obchodu, včetně technických závazků.

· Pokud jde o gruzínskou stranu, tato země neměla v době jednání žádná registrovaná zeměpisná označení potravin. Měla pouze zeměpisná označení týkající se vín. Proto přílohy dohody, v nichž je uveden seznam potravinářských produktů, vína a lihovin z EU a Gruzie, jejichž zeměpisná označení musí být chráněna v Gruzii i v EU, obsahují pouze 18 zeměpisných označení z Gruzie, a všechna se týkají vín.

Vinařství má zvláštní význam, protože tato činnost je odvětvím, které má v Gruzii dlouholetou tradici. Tato vína jsou obvykle určena pro ruský trh a nyní je vyrábějí některé podniky z EU, které investovaly do odvětví produkujícího gruzínská vína a lihoviny. Uznání gruzínských zeměpisných označení u vín zcela určitě pozitivně ovlivní ekonomiku tohoto odvětví.

Kromě toho, se zřetelem na to, že gruzínské zemědělství je typickým odvětvím, které poskytuje živobytí, na němž závisí existence poloviny gruzínského obyvatelstva, je každý krok vedoucí ke zlepšení exportních možností zemědělských produktů vítán, pokud ovšem nezatěžuje místní producenty zbytečnými dodatečnými náklady. Hlavními exportními destinacemi zemědělských vývozů z Gruzie nadále zůstávají trhy SNS (Společenství nezávislých států), především Rusko. Nicméně během posledních 10 let se vyváží stále větší množství vína, lískových oříšků a minerální vody do EU. V důsledku toho vzrostl podíl EU – jakožto exportního trhu pro zemědělské produkty z Gruzie – čtyřnásobně, a to z 10 % v roce 1997 na 40 % v roce 2007, a tato dohoda by měla uvedený trend dále posílit.

Zpravodaj na základě výše uvedených důvodů doporučuje, aby Parlament udělil k uzavření

této dohody souhlas.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

20.12.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake

Právní upozornění - Ochrana soukromí